5 důvodů proč zvolit právě nás:

 • databáze více než 30 000 předpisů včetně příloh
 • jedinečná internetová služba, zákony přehledně a srozumitelně
 • sledujeme zákony za Vás, informace o novinkách e-mailem
 • klasifikace předpisů dle CZ-NACE, ISO a OHSAS
 • denní aktualizace, informace k oblasti ISO, OHSAS 2x měsíčně

Vzor zpracování - Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
Více informací ...

Zákony zdarma - novinky aktuálně publikované ve sbírce zákonů
Více informací ...

Sbírka zákonů a dalších právních předpisů
Zákony on-line - Vyhlášky - ISO klasifikace

Nové služby :
Informace o nových službách na stránce Novinky portálu esipa.cz
Aktuálně důležité předpisy:
Zajímá Vás GDPR? Právní rámec určuje nařízení č. (EU) 2016/679
Novinky Sbírky zákonů zasíláme ZDARMA na Váš e-mail:
E-mail:

Další služby (nezbytné pro firemní audit a certifikaci):

 • klasifikace zákonů dle ISO, OHSAS a CZ NACE
 • automatické zasílání požadavků na zákony
 • řízení zákazníkem vybrané databáze zákonů
 • daňový a účetní audit zákonů

Chystáte se na audit a certifikaci?

Nevíte, jaké zákonné požadavky musíte plnit?

 

Nevadí - ZDARMA poradíme. VOLEJTE!

Zavedeme pro Vás PRÁVNÍ REGISTR !

Nabízíme :

 • Těžištěm produktu je zpracovávání třídění dle kapitol normy ISO 9001 (Systém managementu jakosti - Požadavky), jednotlivých oblastí normy ISO 14001 (norma EMS - životní prostředí), jednotlivých oblastí normy OHSAS 18001 (Systémy managementu BOZP), jednotlivých oblastí normy ISO 27001 (Systémy managementu bezpečnosti informací)  a CZ-NACE (dříve OKEČ - Oborová klasifikace činností). 
 • Jednotlivé právní předpisy jsou publikovány tak, jak jsou vydávány v částkách sbírky zákonů ČR, ale i jako aktualizovaná znění se zapracovanými novelami a to dřív, než vyjdou jako úplná znění ve sbírce zákonů.
 • Právní předpisy s dopadem do evropské legislativy mají všechny hypertextové odkazy na portál EU: eur-lex.europa.eu přímo do české verze znění předpisu EU, pokud tato existuje, jinak do anglické verze.
 • Rozšířené fulltextové vyhledání dovoluje uživatelům si zadat různá kritéria pro výběr předpisů všech nebo jen platných, dále podle ročníku, autora a druhu předpisu a oblasti , do které předpis spadá.
 • Obsáhlé menu umožňuje uživatelům získávat rychlý přehled o předpisech podle jednotlivých ročníků sbírek, účinnosti, oblastí a věcného rejstříku.

Vybrané zákony

Účinnost od: 1. ledna 1992
Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Účinnost od: 1. ledna 1993
Zákon o daních z příjmů
Účinnost od: 1. dubna 1997
Zákon o pozemních komunikacích
Účinnost od: 1. září 1997
Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2001 s výjimkou
Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou
Zákon o dani z přidané hodnoty
Účinnost od: 1. ledna 2007 s výjimkou
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Účinnost od: 1. ledna 2010
Zákon trestní zákoník
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazují sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., č. 82/1984 Sb. a č. 80/1994 Sb., o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon občanský zákoník
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Sbírka zákonů, zákony – aktuálně vyšlo

čá. 019/2019 Sb. rozeslána 15. února 2019

50/2019 Sb.

Účinnost od: 15. února 2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

49/2019 Sb.

Účinnost od: 1. dubna 2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

48/2019 Sb.

Účinnost od: 15. února 2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů

47/2019 Sb.

Účinnost od: 1. dubna 2019 s výjimkou

Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

46/2019 Sb.

Účinnost od: 15. února 2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

45/2019 Sb.

Účinnost od: 1. března 2019 s výjimkou

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti

44/2019 Sb.

Účinnost od: 9. února 2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

čá. 018/2019 Sb. rozeslána 15. února 2019

43/2019 Sb.

Účinnost od: 16. února 2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2016 Sb., o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků

42/2019 Sb.

Účinnost od: 16. února 2019, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 4 a 5, která na

Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů

čá. 017/2019 Sb. rozeslána 15. února 2019

41/2019 Sb.

Účinnost od: 15. února 2019

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

40/2019 Sb.

Účinnost od: 1. února 2019

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019

39/2019 Sb.

Účinnost od: 2. března 2019

Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony

38/2019 Sb.

Účinnost od: 2. března 2019

Zákon, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní

čá. 016/2019 Sb. rozeslána 14. února 2019

37/2019 Sb.

Účinnost od: 1. března 2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů

čá. 015/2019 Sb. rozeslána 14. února 2019

36/2019 Sb.

Účinnost od: 1. března 2019

Nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Provádí zákon: 234/2014 Sb. Zákon o státní službě

35/2019 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)

čá. 014/2019 Sb. rozeslána 12. února 2019

34/2019 Sb.

Účinnost od: 27. února 2019

Vyhláška o kompenzačním příspěvku chovatelům, kteří provozují chov zvířat pro kožešiny

Provádí zákon: 246/1992 Sb. Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání

33/2019 Sb.

Účinnost od: 27. února 2019

Nařízení vlády o prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku

Provádí zákon: 20/1987 Sb. Zákon České národní rady o státní památkové péči

čá. 013/2019 Sb. rozeslána 7. února 2019

32/2019 Sb.

Účinnost od: 1. července 2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

31/2019 Sb.

Účinnost od: 1. června 2019 s výjimkou

Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

čá. 012/2019 Sb. rozeslána 7. února 2019

30/2019 Sb.

Účinnost od: 7. února 2019

Nález Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2018 Sp. zn. Pl. ÚS 4/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.

29/2019 Sb.

Účinnost od: 7. února 2019

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/161 ze dne 2. října 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES stanovením podrobných pravidel pro ochranné prvky uvedené na obalu humánních léčivých přípravků

28/2019 Sb.

Účinnost od: 22. února 2019

Vyhláška o stanovení seznamu odborných úkonů a výše úhrady výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv na žádost podle zákona o lidských tkáních a buňkách

Provádí zákon: 296/2008 Sb. Zákon o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách)

Zavřít
MENU