5 důvodů proč zvolit právě nás:

 • databáze více než 30 000 předpisů včetně příloh
 • jedinečná internetová služba, zákony přehledně a srozumitelně
 • sledujeme zákony za Vás, informace o novinkách e-mailem
 • klasifikace předpisů dle CZ-NACE, ISO a OHSAS
 • denní aktualizace, informace k oblasti ISO, OHSAS 2x měsíčně

Vzor zpracování - Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
Více informací ...

Zákony zdarma - novinky aktuálně publikované ve sbírce zákonů
Více informací ...

Sbírka zákonů a dalších právních předpisů
Zákony on-line - Vyhlášky - ISO klasifikace

Nové služby :
Informace o nových službách na stránce Novinky portálu esipa.cz
Novinky Sbírky zákonů zasíláme ZDARMA na Váš e-mail:
E-mail:

Další služby (nezbytné pro firemní audit a certifikaci):

 • klasifikace zákonů dle ISO, OHSAS a CZ NACE
 • automatické zasílání požadavků na zákony
 • řízení zákazníkem vybrané databáze zákonů
 • daňový a účetní audit zákonů

Chystáte se na audit a certifikaci?

Nevíte, jaké zákonné požadavky musíte plnit?

 

Nevadí - ZDARMA poradíme. VOLEJTE!

Zavedeme pro Vás PRÁVNÍ REGISTR !

Nabízíme :

 • Těžištěm produktu je zpracovávání třídění dle kapitol normy ISO 9001 (Systém managementu jakosti - Požadavky), jednotlivých oblastí normy ISO 14001 (norma EMS - životní prostředí), jednotlivých oblastí normy OHSAS 18001 (Systémy managementu BOZP), jednotlivých oblastí normy ISO 27001 (Systémy managementu bezpečnosti informací)  a CZ-NACE (dříve OKEČ - Oborová klasifikace činností). 
 • Jednotlivé právní předpisy jsou publikovány tak, jak jsou vydávány v částkách sbírky zákonů ČR, ale i jako aktualizovaná znění se zapracovanými novelami a to dřív, než vyjdou jako úplná znění ve sbírce zákonů.
 • Právní předpisy s dopadem do evropské legislativy mají všechny hypertextové odkazy na portál EU: eur-lex.europa.eu přímo do české verze znění předpisu EU, pokud tato existuje, jinak do anglické verze.
 • Rozšířené fulltextové vyhledání dovoluje uživatelům si zadat různá kritéria pro výběr předpisů všech nebo jen platných, dále podle ročníku, autora a druhu předpisu a oblasti , do které předpis spadá.
 • Obsáhlé menu umožňuje uživatelům získávat rychlý přehled o předpisech podle jednotlivých ročníků sbírek, účinnosti, oblastí a věcného rejstříku.

Vybrané zákony

Účinnost od: 1. ledna 1992
Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Účinnost od: 1. ledna 1993
Zákon o daních z příjmů
Účinnost od: 1. dubna 1997
Zákon o pozemních komunikacích
Účinnost od: 1. září 1997
Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2001 s výjimkou
Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou
Zákon o dani z přidané hodnoty
Účinnost od: 1. ledna 2007 s výjimkou
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Účinnost od: 1. ledna 2010
Zákon trestní zákoník
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazují sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., č. 82/1984 Sb. a č. 80/1994 Sb., o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon občanský zákoník
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Sbírka zákonů, zákony – aktuálně vyšlo

čá. 132/2017 Sb. rozeslána 14. listopadu 2017

378/2017 Sb.

Účinnost od: 14. listopadu 2017

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

377/2017 Sb.

Účinnost od: 29. listopadu 2017
Provádí zákon: 6/1993 Sb. Zákon České národní rady o České národní bance

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 650. výročí vysvěcení kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta

376/2017 Sb.

Účinnost od: 14. listopadu 2017
Provádí zákon: 112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb

Nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb

čá. 131/2017 Sb. rozeslána 13. listopadu 2017

375/2017 Sb.

Účinnost od: 28. listopadu 2017
Provádí zákon: 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

374/2017 Sb.

Účinnost od: 28. listopadu 2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat

čá. 130/2017 Sb. rozeslána 13. listopadu 2017

373/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018
Provádí zákon: 89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě

Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018

čá. 129/2017 Sb. rozeslána 13. listopadu 2017

372/2017 Sb.

Účinnost od: 13. listopadu 2017 s výjimkou

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 434/2004 Sb., o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů

371/2017 Sb.

Účinnost od: 13. ledna 2018 s výjimkou

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

370/2017 Sb.

Účinnost od: 13. ledna 2018

Zákon o platebním styku

čá. 294/2017 Sb. rozeslána 11. listopadu 2017

(EU) 2017/2058

Účinnost od: 1. prosince 2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2058 ze dne 10. listopadu 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/6, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2017/2057

Účinnost od: 1. prosince 2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2057 ze dne 10. listopadu 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje látka Achillea millefolium L. jako základní látka (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2017/2056

Účinnost od: 12. listopadu 2017

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2056 ze dne 22. srpna 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, pokud jde o podrobná pravidla týkající se zásad výběru a řízení inovačních opatření v oblasti udržitelného rozvoje měst, jež mají získat podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj

(EU) 2017/2055

Účinnost od: 1. prosince 2017

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2055 ze dne 23. června 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy v oblasti spolupráce a výměny informací mezi příslušnými orgány, které se týkají uplatnění práva na usazování a volného pohybu služeb platebních institucí (Text s významem pro EHP. )

čá. 293/2017 Sb. rozeslána 10. listopadu 2017

(EU) 2017/1991

Účinnost od: 30. listopadu 2017

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1991 ze dne 25. října 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu a nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání (Text s významem pro EHP)

čá. 292/2017 Sb. rozeslána 10. listopadu 2017

(EU) 2017/2011

Účinnost od: 11. listopadu 2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2011 ze dne 9. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 951/2007, kterým se stanoví pravidla pro provádění programů přeshraniční spolupráce financovaných v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006

(EU) 2017/2010

Účinnost od: 30. listopadu 2017

Nařízení Komise (EU) 2017/2010 ze dne 9. listopadu 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 o energetické statistice, pokud jde o aktualizace pro roční a měsíční energetické statistiky (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2017/2009

Účinnost od: 30. listopadu 2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2009 ze dne 7. listopadu 2017, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Quartirolo Lombardo“ (CHOP))

čá. 291/2017 Sb. rozeslána 9. listopadu 2017

(EU) 2017/1990

Účinnost od: 29. listopadu 2017

Nařízení Komise (EU) 2017/1990 ze dne 6. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard 7 (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2017/1989

Účinnost od: 1. ledna 2017

Nařízení Komise (EU) 2017/1989 ze dne 6. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní účetní standard 12 (Text s významem pro EHP. )

čá. 290/2017 Sb. rozeslána 9. listopadu 2017

(EU) 2017/2006

Účinnost od: 9. listopadu 2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2006 ze dne 8. listopadu 2017, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

čá. 289/2017 Sb. rozeslána 8. listopadu 2017

(EU) 2017/1997

Účinnost od: 9. listopadu 2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1997 ze dne 7. listopadu 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/184 a (EU) 2016/185, kterými se konečné vyrovnávací a antidumpingové clo uložené na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli

čá. 288/2017 Sb. rozeslána 7. listopadu 2017

(EU) 2017/1994

Účinnost od: 8. listopadu 2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1994 ze dne 6. listopadu 2017, kterým se zahajuje přezkum prováděcích nařízení (EU) 2016/184 a (EU) 2016/185 (kterými se konečné vyrovnávací a antidumpingové clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli), jehož cílem je určit, zda od těchto opatření lze osvobodit jednoho malajského vyvážejícího výrobce, zrušit antidumpingové clo, pokud jde o dovoz od tohoto vyvážejícího výrobce, a zavést celní evidenci dovozu od tohoto vyvážejícího výrobce

(EU) 2017/1993

Účinnost od: 8. listopadu 2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1993 ze dne 6. listopadu 2017, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky rozšířené na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken zasílaných z Indie, Indonésie, Malajsie, Tchaj-wanu a Thajska bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z těchto zemí, na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1036 Evropského parlamentu a Rady

čá. 128/2017 Sb. rozeslána 7. listopadu 2017

369/2017 Sb.

Účinnost od: 7. listopadu 2017

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. listopadu 2017

368/2017 Sb.

Účinnost od: 15. listopadu 2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů

367/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

366/2017 Sb.

Účinnost od: 1. prosince 2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

365/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

364/2017 Sb.

Účinnost od: 7. listopadu 2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, ve znění zákona č. 121/2012 Sb.

čá. 127/2017 Sb. rozeslána 7. listopadu 2017

363/2017 Sb.

Účinnost od: 7. listopadu 2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

362/2017 Sb.

Účinnost od: 1. dubna 2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů

361/2017 Sb.

Účinnost od: 1. dubna 2018

Nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody

čá. 286/2017 Sb. rozeslána 1. listopadu 2017

(EU) 2017/1953

Účinnost od: 4. listopadu 2017

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1953 ze dne 25. října 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014, pokud jde o podporu připojení k internetu v místních komunitách (Text s významem pro EHP. )

čá. 285/2017 Sb. rozeslána 1. listopadu 2017

(EU) 2017/1982

Účinnost od: 2. listopadu 2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1982 ze dne 31. října 2017, kterým se opětovně ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některé obuvi se svrškem z usně pocházející z Čínské lidové republiky a Vietnamu a vyráběné společnostmi Dongguan Luzhou Shoes Co. Ltd, Dongguan Shingtak Shoes Co. Ltd, Guangzhou Dragon Shoes Co. Ltd, Guangzhou Evervan Footwear Co. Ltd, Guangzhou Guangda Shoes Co. Ltd, Long Son Joint Stock Company a Zhaoqing Li Da Shoes Co., Ltd, s konečnou platností vybírá uložené prozatímní clo a kterým se provádí rozsudek Soudního dvora ve spojených věcech C-659/13 a C-34/14

(EU) 2017/1980

Účinnost od: 1. ledna 2019

Nařízení Komise (EU) 2017/1980 ze dne 31. října 2017, kterým se mění příloha III nařízení (ES) č. 2074/2005, pokud jde o metodu zjišťování paralytického toxinu (PSP) (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2017/1979

Účinnost od: 1. ledna 2019

Nařízení Komise (EU) 2017/1979 ze dne 31. října 2017, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě, pokud jde o ostnokožce sbírané mimo klasifikované produkční oblasti (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2017/1978

Účinnost od: 1. ledna 2019

Nařízení Komise (EU) 2017/1978 ze dne 31. října 2017, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu, pokud jde o ostnokožce sbírané mimo klasifikované produkční oblasti (Text s významem pro EHP. )

čá. 282/2017 Sb. rozeslána 31. října 2017

(EU) 2017/1925

Účinnost od: 3. listopadu 2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1925 ze dne 12. října 2017, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

čá. 281/2017 Sb. rozeslána 31. října 2017

(EU) 2017/1974

Účinnost od: 31. října 2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1974 ze dne 30. října 2017, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

(EU) 2017/1973

Účinnost od: 3. listopadu 2017

Nařízení Komise (EU) 2017/1973 ze dne 30. října 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 2074/2005, pokud jde o úřední kontroly produktů rybolovu ulovených plavidly plujícími pod vlajkou členského státu a dovážených do Unie poté, co byly přepraveny ve třetích zemích, a kterým se stanoví vzor veterinárního osvědčení pro tyto produkty (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2017/1970

Účinnost od: 1. listopadu 2017

Nařízení Rady (EU) 2017/1970 ze dne 27. října 2017, kterým se pro rok 2018 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) 2017/127

čá. 126/2017 Sb. rozeslána 31. října 2017

360/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb.

čá. 125/2017 Sb. rozeslána 31. října 2017

359/2017 Sb.

Účinnost od: 1. listopadu 2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění vyhlášky č. 316/2013 Sb.

Zavřít
MENU