5 důvodů proč zvolit právě nás:

 • databáze více než 30 000 předpisů včetně příloh
 • jedinečná internetová služba, zákony přehledně a srozumitelně
 • sledujeme zákony za Vás, informace o novinkách e-mailem
 • klasifikace předpisů dle CZ-NACE, ISO
 • denní aktualizace, informace k oblasti ISO 2x měsíčně

Vzor zpracování - Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
Více informací ...

Zákony zdarma - novinky aktuálně publikované ve sbírce zákonů
Více informací ...

Sbírka zákonů a dalších právních předpisů
Zákony on-line - Vyhlášky - ISO klasifikace

Nové služby :
Informace o nových službách na stránce Novinky portálu esipa.cz
Načítáme a zpracováváme požadované klasifikace evropských předpisů (Nařízení EP a Směrnic) v podobě tzv. konsolidovaných znění EU předpisů, tj. aktuálně platných znění evropské legislativy!
Aktuálně důležité předpisy ZDARMA k nahlédnutí:
Od 1.1.2021 platí zásadní novela č. 33/2020 Sb. zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (602 změn)!
PODÍVEJTE SE, CO VÁS ČEKÁ!
Novinky Sbírky zákonů zasíláme ZDARMA na Váš e-mail:
E-mail:

Další služby (nezbytné pro firemní audit a certifikaci):

 • klasifikace zákonů dle ISO a CZ NACE
 • automatické zasílání požadavků na zákony
 • řízení zákazníkem vybrané databáze zákonů
 • daňový a účetní audit zákonů

Chystáte se na audit a certifikaci?

Nevíte, jaké zákonné požadavky musíte plnit?

Nevadí - ZDARMA poradíme. VOLEJTE!

Zavádíme PRÁVNÍ REGISTR !

Nabízíme LEGISLATIVNÍ DOHLÍDKU sledovaných § !

Přehled všech služeb naleznete v aktuálním CENÍKU !

Nabízíme :

 • Těžištěm produktu je zpracovávání třídění dle kapitol normy ISO 9001 (Systém managementu jakosti - Požadavky), jednotlivých oblastí normy ISO 14001 (norma EMS - životní prostředí), jednotlivých oblastí normy ISO 45001 (Systémy managementu BOZP), jednotlivých oblastí normy ISO 27001 (Systémy managementu bezpečnosti informací)  a CZ-NACE (dříve OKEČ - Oborová klasifikace činností). 
 • Jednotlivé právní předpisy jsou publikovány tak, jak jsou vydávány v částkách sbírky zákonů ČR, ale i jako aktualizovaná znění se zapracovanými novelami a to dřív, než vyjdou jako úplná znění ve sbírce zákonů.
 • Právní předpisy s dopadem do evropské legislativy mají všechny hypertextové odkazy na portál EU: eur-lex.europa.eu přímo do české verze znění předpisu EU, pokud tato existuje, jinak do anglické verze.
 • Rozšířené fulltextové vyhledání dovoluje uživatelům si zadat různá kritéria pro výběr předpisů všech nebo jen platných, dále podle ročníku, autora a druhu předpisu a oblasti , do které předpis spadá.
 • Obsáhlé menu umožňuje uživatelům získávat rychlý přehled o předpisech podle jednotlivých ročníků sbírek, účinnosti, oblastí a věcného rejstříku.

Vybrané zákony

Účinnost od: 1. ledna 1992
Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Účinnost od: 1. ledna 1993
Zákon o daních z příjmů
Účinnost od: 1. dubna 1997
Zákon o pozemních komunikacích
Účinnost od: 1. září 1997
Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2001 s výjimkou
Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou
Zákon o dani z přidané hodnoty
Účinnost od: 1. ledna 2008
Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
Účinnost od: 1. ledna 2007 s výjimkou
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Účinnost od: 1. ledna 2007
Zákon zákoník práce
Účinnost od: 1. ledna 2010
Zákon trestní zákoník
Účinnost od: 29. července 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazují sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., č. 82/1984 Sb. a č. 80/1994 Sb., o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon občanský zákoník
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Sbírka zákonů, zákony – aktuálně vyšlo

čá. 166/2022 Sb. rozeslána 30. listopadu 2022

365/2022 Sb.

Účinnost od: 1. prosince 2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

čá. 165/2022 Sb. rozeslána 30. listopadu 2022

364/2022 Sb.

Účinnost od: 1. prosince 2022

Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou ve vztahu k záruce poskytované v rámci státní podpory hospodářství v reakci na agresi Ruska vůči Ukrajině

Provádí zákon: 58/1995 Sb. Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

363/2022 Sb.

Účinnost od: 1. prosince 2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

362/2022 Sb.

Účinnost od: 15. prosince 2022

Zákon o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie a o změně některých souvisejících zákonů

čá. 164/2022 Sb. rozeslána 30. listopadu 2022

361/2022 Sb.

Účinnost od: 1. prosince 2022

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel

Provádí zákon: 134/2016 Sb. Zákon o zadávání veřejných zakázek

360/2022 Sb.

Účinnost od: 1. prosince 2022

Zákon o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících

čá. 163/2022 Sb. rozeslána 30. listopadu 2022

359/2022 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2023

Zákon, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů

358/2022 Sb.

Účinnost od: 1. prosince 2022 s výjimkou

Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

čá. 162/2022 Sb. rozeslána 28. listopadu 2022

357/2022 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2023 s výjimkou

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

356/2022 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2023

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

355/2022 Sb.

Účinnost od: 1. prosince 2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech, ve znění vyhlášky č. 20/2020 Sb.

354/2022 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2023

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmele, ve znění vyhlášky č. 179/2012 Sb.

353/2022 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2023

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění pozdějších předpisů

352/2022 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2023

Vyhláška o nákazách a nemocech přenosných ze zvířat na člověka, proti kterým nesmí být zvířata očkována

Provádí zákon: 166/1999 Sb. Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

351/2022 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2023

Vyhláška o předávání údajů o spotřebě léčivých přípravků pojištěnců veřejného zdravotního pojištění při změně zdravotní pojišťovny

Provádí zákon: 592/1992 Sb. Zákon České národní rady o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

čá. 161/2022 Sb. rozeslána 28. listopadu 2022

350/2022 Sb.

Účinnost od: 1. prosince 2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh

349/2022 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2023

Nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

Provádí zákon: 406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií

čá. 160/2022 Sb. rozeslána 23. listopadu 2022

348/2022 Sb.

Účinnost od: 1. prosince 2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 25/2020 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče

rs160/2022 Sb.

Účinnost od:

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v obsahu částky 158/2022 Sb.

čá. 159/2022 Sb. rozeslána 23. listopadu 2022

347/2022 Sb.

Účinnost od: 23. listopadu 2022

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

346/2022 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2023 s výjimkou

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

čá. 158/2022 Sb. rozeslána 18. listopadu 2022

345/2022 Sb.

Účinnost od: 18. listopadu 2022

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, přijatému Poslaneckou sněmovnou dne 18. října 2022 a vrácenému prezidentem republiky dne 3. listopadu 2022

344/2022 Sb.

Účinnost od: 19. listopadu 2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022

čá. 157/2022 Sb. rozeslána 18. listopadu 2022

343/2022 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2023

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci

rs157/2022 Sb.

Účinnost od: 18. listopadu 2022

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 123/2022 Sb.

čá. 156/2022 Sb. rozeslána 18. listopadu 2022

342/2022 Sb.

Účinnost od: 18. listopadu 2022

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce

341/2022 Sb.

Účinnost od: 18. listopadu 2022

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstva obce

340/2022 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2023

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů

339/2022 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2023

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění vyhlášky č. 284/2017 Sb.

338/2022 Sb.

Účinnost od: 21. listopadu 2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů

čá. 155/2022 Sb. rozeslána 18. listopadu 2022

337/2022 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2023

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

Zavřít
MENU