5 důvodů proč zvolit právě nás:

 • databáze více než 30 000 předpisů včetně příloh
 • jedinečná internetová služba, zákony přehledně a srozumitelně
 • sledujeme zákony za Vás, informace o novinkách e-mailem
 • klasifikace předpisů dle CZ-NACE, ISO
 • denní aktualizace, informace k oblasti ISO 2x měsíčně

Vzor zpracování - Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
Více informací ...

Zákony zdarma - novinky aktuálně publikované ve sbírce zákonů
Více informací ...

Sbírka zákonů a dalších právních předpisů
Zákony on-line - Vyhlášky - ISO klasifikace

Nové služby :
Informace o nových službách na stránce Novinky portálu esipa.cz
Načítáme a zpracováváme požadované klasifikace evropských předpisů (Nařízení EP a Směrnic) v podobě tzv. konsolidovaných znění EU předpisů, tj. aktuálně platných znění evropské legislativy!
Aktuálně důležité předpisy ZDARMA k nahlédnutí:
Od 1.1.2021 platí zásadní novela č. 33/2020 Sb. zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (602 změn)!
PODÍVEJTE SE, CO VÁS ČEKÁ!
Novinky Sbírky zákonů zasíláme ZDARMA na Váš e-mail:
E-mail:

Další služby (nezbytné pro firemní audit a certifikaci):

 • klasifikace zákonů dle ISO a CZ NACE
 • automatické zasílání požadavků na zákony
 • řízení zákazníkem vybrané databáze zákonů
 • daňový a účetní audit zákonů

Chystáte se na audit a certifikaci?

Nevíte, jaké zákonné požadavky musíte plnit?

Nevadí - ZDARMA poradíme. VOLEJTE!

Zavedeme pro Vás PRÁVNÍ REGISTR !

Přehled všech služeb naleznete v aktuálním CENÍKU !

Nabízíme :

 • Těžištěm produktu je zpracovávání třídění dle kapitol normy ISO 9001 (Systém managementu jakosti - Požadavky), jednotlivých oblastí normy ISO 14001 (norma EMS - životní prostředí), jednotlivých oblastí normy ISO 45001 (Systémy managementu BOZP), jednotlivých oblastí normy ISO 27001 (Systémy managementu bezpečnosti informací)  a CZ-NACE (dříve OKEČ - Oborová klasifikace činností). 
 • Jednotlivé právní předpisy jsou publikovány tak, jak jsou vydávány v částkách sbírky zákonů ČR, ale i jako aktualizovaná znění se zapracovanými novelami a to dřív, než vyjdou jako úplná znění ve sbírce zákonů.
 • Právní předpisy s dopadem do evropské legislativy mají všechny hypertextové odkazy na portál EU: eur-lex.europa.eu přímo do české verze znění předpisu EU, pokud tato existuje, jinak do anglické verze.
 • Rozšířené fulltextové vyhledání dovoluje uživatelům si zadat různá kritéria pro výběr předpisů všech nebo jen platných, dále podle ročníku, autora a druhu předpisu a oblasti , do které předpis spadá.
 • Obsáhlé menu umožňuje uživatelům získávat rychlý přehled o předpisech podle jednotlivých ročníků sbírek, účinnosti, oblastí a věcného rejstříku.

Vybrané zákony

Účinnost od: 1. ledna 1992
Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Účinnost od: 1. ledna 1993
Zákon o daních z příjmů
Účinnost od: 1. dubna 1997
Zákon o pozemních komunikacích
Účinnost od: 1. září 1997
Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2001 s výjimkou
Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou
Zákon o dani z přidané hodnoty
Účinnost od: 1. ledna 2007 s výjimkou
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Účinnost od: 1. ledna 2007
Zákon zákoník práce
Účinnost od: 1. ledna 2010
Zákon trestní zákoník
Účinnost od: 29. července 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazují sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., č. 82/1984 Sb. a č. 80/1994 Sb., o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon občanský zákoník
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Sbírka zákonů, zákony – aktuálně vyšlo

čá. 193/2021 Sb. rozeslána 30. listopadu 2021

433/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Vyhláška o výstupních dokumentech v oblasti hazardních her

Provádí zákon: 186/2016 Sb. Zákon o hazardních hrách

432/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů

čá. 192/2021 Sb. rozeslána 30. listopadu 2021

431/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

430/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

429/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2017 Sb., kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry

čá. 191/2021 Sb. rozeslána 30. listopadu 2021

428/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Nařízení vlády o přípustné míře veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky

427/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

426/2021 Sb.

Účinnost od: 1. února 2022 s výjimkou

Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

čá. 197/2021 Sb. rozeslána 29. listopadu 2021

439/2021 Sb.

Účinnost od: 29. listopadu 2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1087)

čá. 196/2021 Sb. rozeslána 26. listopadu 2021

438/2021 Sb.

Účinnost od: 27. listopadu 2021

Usnesení vlády České republiky k zamezení importu nové varianty B.1.1.529 koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky z regionu jižní Afriky (č. 1084)

čá. 194/2021 Sb. rozeslána 25. listopadu 2021

436/2021 Sb.

Účinnost od: 26. listopadu 2021

Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu (č. 1067)

435/2021 Sb.

Účinnost od: 26. listopadu 2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1066)

434/2021 Sb.

Účinnost od: 26. listopadu 2021

Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 26. listopadu 2021 (č. 1065)

čá. 190/2021 Sb. rozeslána 25. listopadu 2021

425/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů

424/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

čá. 189/2021 Sb. rozeslána 23. listopadu 2021

423/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní dohody vyššího stupně

422/2021 Sb.

Účinnost od: 23. listopadu 2021

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

421/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

Provádí zákon: 361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

420/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

čá. 188/2021 Sb. rozeslána 23. listopadu 2021

419/2021 Sb.

Účinnost od: 17. prosince 2021 s výjimkou

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod

418/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022 s výjimkou

Zákon, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

417/2021 Sb.

Účinnost od: 1. února 2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

416/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

415/2021 Sb.

Účinnost od: 1. prosince 2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

414/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

čá. 186/2021 Sb. rozeslána 23. listopadu 2021

412/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Vyhláška o rozpočtové skladbě

Provádí zákon: 218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

čá. 185/2021 Sb. rozeslána 23. listopadu 2021

411/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

čá. 187/2021 Sb. rozeslána 19. listopadu 2021

413/2021 Sb.

Účinnost od: 20. listopadu 2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

čá. 184/2021 Sb. rozeslána 19. listopadu 2021

410/2021 Sb.

Účinnost od: 19. listopadu 2021

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 8. a 9. října 2021 ve volebním kraji: 11 Jihomoravský pro koalici SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09, na základě usnesení Nejvyššího správního soudu sp. zn. Vol 102/2021 ze dne 5. listopadu 2021

409/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 415/2016 Sb.

čá. 183/2021 Sb. rozeslána 19. listopadu 2021

408/2021 Sb.

Účinnost od: 19. listopadu 2021

Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 12. října 2021 sp. zn. Pl. ÚS-st. 54/21 k rozhodnutí soudu v řízení o nahrazení projevu vůle povinné osoby k bezúplatnému převodu náhradního pozemku podle § 11a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, na základě k rozsudku přiloženého geometrického plánu

407/2021 Sb.

Účinnost od: 30. listopadu 2021

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné mince po 10 000 Kč ke 100. výročí založení Velké Prahy

Provádí zákon: 6/1993 Sb. Zákon České národní rady o České národní bance

406/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

405/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

čá. 182/2021 Sb. rozeslána 19. listopadu 2021

404/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2022

Provádí zákon: 89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě

Zavřít
MENU