5 důvodů proč zvolit právě nás:

 • databáze více než 30 000 předpisů včetně příloh
 • jedinečná internetová služba, zákony přehledně a srozumitelně
 • sledujeme zákony za Vás, informace o novinkách e-mailem
 • klasifikace předpisů dle CZ-NACE, ISO a OHSAS
 • denní aktualizace, informace k oblasti ISO, OHSAS 2x měsíčně

Vzor zpracování - Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
Více informací ...

Zákony zdarma - novinky aktuálně publikované ve sbírce zákonů
Více informací ...

Sbírka zákonů a dalších právních předpisů
Zákony on-line - Vyhlášky - ISO klasifikace

Nové služby :
Informace o nových službách na stránce Novinky portálu esipa.cz
Aktuálně důležité předpisy:
Zajímá Vás GDPR? Právní rámec určuje nařízení č. (EU) 2016/679
Novinky Sbírky zákonů zasíláme ZDARMA na Váš e-mail:
E-mail:

Další služby (nezbytné pro firemní audit a certifikaci):

 • klasifikace zákonů dle ISO, OHSAS a CZ NACE
 • automatické zasílání požadavků na zákony
 • řízení zákazníkem vybrané databáze zákonů
 • daňový a účetní audit zákonů

Chystáte se na audit a certifikaci?

Nevíte, jaké zákonné požadavky musíte plnit?

 

Nevadí - ZDARMA poradíme. VOLEJTE!

Zavedeme pro Vás PRÁVNÍ REGISTR !

Nabízíme :

 • Těžištěm produktu je zpracovávání třídění dle kapitol normy ISO 9001 (Systém managementu jakosti - Požadavky), jednotlivých oblastí normy ISO 14001 (norma EMS - životní prostředí), jednotlivých oblastí normy OHSAS 18001 (Systémy managementu BOZP), jednotlivých oblastí normy ISO 27001 (Systémy managementu bezpečnosti informací)  a CZ-NACE (dříve OKEČ - Oborová klasifikace činností). 
 • Jednotlivé právní předpisy jsou publikovány tak, jak jsou vydávány v částkách sbírky zákonů ČR, ale i jako aktualizovaná znění se zapracovanými novelami a to dřív, než vyjdou jako úplná znění ve sbírce zákonů.
 • Právní předpisy s dopadem do evropské legislativy mají všechny hypertextové odkazy na portál EU: eur-lex.europa.eu přímo do české verze znění předpisu EU, pokud tato existuje, jinak do anglické verze.
 • Rozšířené fulltextové vyhledání dovoluje uživatelům si zadat různá kritéria pro výběr předpisů všech nebo jen platných, dále podle ročníku, autora a druhu předpisu a oblasti , do které předpis spadá.
 • Obsáhlé menu umožňuje uživatelům získávat rychlý přehled o předpisech podle jednotlivých ročníků sbírek, účinnosti, oblastí a věcného rejstříku.

Vybrané zákony

Účinnost od: 1. ledna 1992
Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Účinnost od: 1. ledna 1993
Zákon o daních z příjmů
Účinnost od: 1. dubna 1997
Zákon o pozemních komunikacích
Účinnost od: 1. září 1997
Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2001 s výjimkou
Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou
Zákon o dani z přidané hodnoty
Účinnost od: 1. ledna 2007 s výjimkou
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Účinnost od: 1. ledna 2010
Zákon trestní zákoník
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazují sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., č. 82/1984 Sb. a č. 80/1994 Sb., o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon občanský zákoník
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Sbírka zákonů, zákony – aktuálně vyšlo

čá. 104/2019 Sb. rozeslána 19. září 2019

243/2019 Sb.

Účinnost od: 22. září 2019 s výjimkou

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů

čá. 103/2019 Sb. rozeslána 19. září 2019

242/2019 Sb.

Účinnost od: 19. září 2019

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2020–2026, 1,25 %

241/2019 Sb.

Účinnost od: 19. září 2019

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020–2026, CPI %

240/2019 Sb.

Účinnost od: 19. září 2019

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020–2026, FIX %

čá. 102/2019 Sb. rozeslána 18. září 2019

239/2019 Sb.

Účinnost od: 18. září 2019

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. září 2019

238/2019 Sb.

Účinnost od: 18. září 2019

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně

237/2019 Sb.

Účinnost od: 1. října 2019

Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Švihov“ po 5 000 Kč

Provádí zákon: 6/1993 Sb. Zákon České národní rady o České národní bance

236/2019 Sb.

Účinnost od: 18. září 2019

Nařízení vlády o ocenění udělovaném předsedou vlády

Provádí zákon: 218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

čá. 101/2019 Sb. rozeslána 12. září 2019

235/2019 Sb.

Účinnost od: 12. září 2019

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

234/2019 Sb.

Účinnost od: 27. září 2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

čá. 100/2019 Sb. rozeslána 12. září 2019

233/2019 Sb.

Účinnost od: 27. září 2019

Vyhláška o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu

Provádí zákon: 326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

čá. 099/2019 Sb. rozeslána 5. září 2019

232/2019 Sb.

Účinnost od: 5. září 2019

Nález Ústavního soudu ze dne 30. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 32/18 ve věci návrhu na zrušení § 11 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

231/2019 Sb.

Účinnost od: 1. října 2019

Vyhláška o stanovení vzoru průkazu ke kontrole podle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

Provádí zákon: 226/2013 Sb. Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

čá. 098/2019 Sb. rozeslána 5. září 2019

230/2019 Sb.

Účinnost od: 1. října 2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

229/2019 Sb.

Účinnost od: 1. listopadu 2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

228/2019 Sb.

Účinnost od: 1. března 2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

227/2019 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2021 s výjimkou

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

čá. 097/2019 Sb. rozeslána 5. září 2019

226/2019 Sb.

Účinnost od: 1. října 2019

Vyhláška o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech

Provádí zákon: 361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

čá. 096/2019 Sb. rozeslána 5. září 2019

225/2019 Sb.

Účinnost od: 5. září 2019

Nález Ústavního soudu ze dne 17. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 44/18 ve věci návrhu na zrušení § 23a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

224/2019 Sb.

Účinnost od: 5. září 2019

Nález Ústavního soudu ze dne 9. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 34/17 ve věci návrhu na zrušení § 148 odst. 3 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb.

223/2019 Sb.

Účinnost od: 5. září 2019

Nález Ústavního soudu ze dne 2. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 2/19 ve věci návrhu na zrušení části § 410 odst. 2 věty první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění účinném do 30. 6. 2017

Zavřít
MENU