5 důvodů proč zvolit právě nás:

 • databáze více než 30 000 předpisů včetně příloh
 • jedinečná internetová služba, zákony přehledně a srozumitelně
 • sledujeme zákony za Vás, informace o novinkách e-mailem
 • klasifikace předpisů dle CZ-NACE, ISO
 • denní aktualizace, informace k oblasti ISO 2x měsíčně

Vzor zpracování - Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
Více informací ...

Zákony zdarma - novinky aktuálně publikované ve sbírce zákonů
Více informací ...

Sbírka zákonů a dalších právních předpisů
Zákony on-line - Vyhlášky - ISO klasifikace

Nové služby :
Informace o nových službách na stránce Novinky portálu esipa.cz
Načítáme a zpracováváme požadované klasifikace evropských předpisů (Nařízení EP a Směrnic) v podobě tzv. konsolidovaných znění EU předpisů, tj. aktuálně platných znění evropské legislativy!
Aktuálně důležité předpisy ZDARMA k nahlédnutí (podívejte se, co Vás od 1.1.2024 čeká):
 • zásadní novela č. 349/2023 Sb., (konsolidační vládní balíček)!
 • zásadní novela č. 462/2023 Sb., kterou se mimo jiné mění zákon o spotřebitelském úvěru č. 257/2016 Sb., (zavádí nová pravidla předčasného splácení úvěru)!
 • zásadní novela č. 469/2023 Sb., kterou se mimo jiné mění energetický zákon č. 458/2000 Sb. (tzv. Lex OZE II, umožní komunitní sdílení elektřiny)!
 • zásadní novela č. 434/2023 Sb., kterou se mění oceňovací vyhláška č. 441/2013 Sb. (prováděcí vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku)!
Novinky Sbírky zákonů zasíláme ZDARMA na Váš e-mail:
E-mail:

Další služby (nezbytné pro firemní audit a certifikaci):

 • klasifikace zákonů dle ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 13485 a CZ NACE
 • automatické zasílání požadavků na zákony
 • řízení zákazníkem vybrané databáze zákonů
 • daňový a účetní audit zákonů

Chystáte se na audit a certifikaci?

 • Nevíte, jaké legislativní povinnosti musíte plnit?

 • Právní povinnosti snadno společně zavedeme a pro Vás neustále AKTUALIZUJEME!

 • ZDARMA poradíme. Konzultace on-line (MS Teams, Google Meet) nebo VOLEJTE!

 • Stačí, když naplno využijete náš PRÁVNÍ REGISTR !

 • Nabízíme LEGISLATIVNÍ DOHLÍDKU sledovaných § !

 • Přehled všech služeb naleznete v aktuálním CENÍKU !

Nabízíme :

 • Těžištěm produktu je zpracovávání třídění dle kapitol normy ISO 9001 (Systém managementu jakosti - Požadavky), jednotlivých oblastí normy ISO 14001 (norma EMS - životní prostředí), jednotlivých oblastí normy ISO 45001 (Systémy managementu BOZP), jednotlivých oblastí normy ISO 27001 (Systémy managementu bezpečnosti informací)  a CZ-NACE (dříve OKEČ - Oborová klasifikace činností). 
 • Jednotlivé právní předpisy jsou publikovány tak, jak jsou vydávány v částkách sbírky zákonů ČR, ale i jako aktualizovaná znění se zapracovanými novelami a to dřív, než vyjdou jako úplná znění ve sbírce zákonů.
 • Právní předpisy s dopadem do evropské legislativy mají všechny hypertextové odkazy na portál EU: eur-lex.europa.eu přímo do české verze znění předpisu EU, pokud tato existuje, jinak do anglické verze.
 • Rozšířené fulltextové vyhledání dovoluje uživatelům si zadat různá kritéria pro výběr předpisů všech nebo jen platných, dále podle ročníku, autora a druhu předpisu a oblasti , do které předpis spadá.
 • Obsáhlé menu umožňuje uživatelům získávat rychlý přehled o předpisech podle jednotlivých ročníků sbírek, účinnosti, oblastí a věcného rejstříku.

Vybrané zákony

Účinnost od: 1. ledna 1992
Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Účinnost od: 1. ledna 1993
Zákon o daních z příjmů
Účinnost od: 1. dubna 1997
Zákon o pozemních komunikacích
Účinnost od: 1. září 1997
Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2001 s výjimkou
Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou
Zákon o dani z přidané hodnoty
Účinnost od: 1. ledna 2008
Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
Účinnost od: 1. ledna 2007 s výjimkou    Zrušeno : 01.07.2023
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Účinnost od: 1. ledna 2007
Zákon zákoník práce
Účinnost od: 1. ledna 2010
Zákon trestní zákoník
Účinnost od: 29. července 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazují sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., č. 82/1984 Sb. a č. 80/1994 Sb., o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon občanský zákoník
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Sbírka zákonů, zákony – aktuálně vyšlo

čá. 145/2024 Sb. rozeslána 11. června 2024

145/2024 Sb.

Účinnost od: 1. července 2024

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění vyhlášky č. 112/2017 Sb.

čá. 144/2024 Sb. rozeslána 11. června 2024

144/2024 Sb.

Účinnost od: 11. června 2024

Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 52/23 ve věci návrhu na zrušení § 29 odst. 1 zákona č. 89/2012 S b., občanský zákoník, § 21 a 23 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 202/2017 Sb., a vyslovení neústavnosti § 62 odst. 1 a § 72 odst. 3 a 5 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění účinném do 31. 12. 2023

čá. 143/2024 Sb. rozeslána 11. června 2024

143/2024 Sb.

Účinnost od: 26. dubna 2024

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů

čá. 142/2024 Sb. rozeslána 11. června 2024

142/2024 Sb.

Účinnost od: 17. března 2024

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o vzájemné právní pomoci ve věcech trestních mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou

čá. 141/2024 Sb. rozeslána 4. června 2024

141/2024 Sb.

Účinnost od: 4. června 2024

Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí

čá. 140/2024 Sb. rozeslána 4. června 2024

140/2024 Sb.

Účinnost od: 1. července 2024 s výjimkou

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje, ve znění vyhlášky č. 186/2023 Sb.

čá. 139/2024 Sb. rozeslána 4. června 2024

139/2024 Sb.

Účinnost od: 1. července 2024

Nařízení vlády o podmínkách uplatnění zvláštních práv zranitelného zákazníka

Provádí zákon: 458/2000 Sb. Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

čá. 119/2024 Sb. rozeslána 4. června 2024

119/2024 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2025

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů

čá. 138/2024 Sb. rozeslána 30. května 2024

138/2024 Sb.

Účinnost od: 1. července 2024 s výjimkou

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 359/2020 Sb., o měření elektřiny, ve znění vyhlášky č. 375/2023 Sb.

čá. 137/2024 Sb. rozeslána 30. května 2024

137/2024 Sb.

Účinnost od: 1. července 2024

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 302/2021 Sb., o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou

čá. 136/2024 Sb. rozeslána 30. května 2024

136/2024 Sb.

Účinnost od: 1. července 2024

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2020 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu brambor

čá. 135/2024 Sb. rozeslána 30. května 2024

135/2024 Sb.

Účinnost od: 1. června 2024

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

Zavřít
MENU