5 důvodů proč zvolit právě nás:

 • databáze více než 30 000 předpisů včetně příloh
 • jedinečná internetová služba, zákony přehledně a srozumitelně
 • sledujeme zákony za Vás, informace o novinkách e-mailem
 • klasifikace předpisů dle CZ-NACE, ISO
 • denní aktualizace, informace k oblasti ISO 2x měsíčně

Vzor zpracování - Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
Více informací ...

Zákony zdarma - novinky aktuálně publikované ve sbírce zákonů
Více informací ...

Sbírka zákonů a dalších právních předpisů
Zákony on-line - Vyhlášky - ISO klasifikace

Nové služby :
Informace o nových službách na stránce Novinky portálu esipa.cz
Načítáme a zpracováváme požadované klasifikace evropských předpisů (Nařízení EP a Směrnic) v podobě tzv. konsolidovaných znění EU předpisů, tj. aktuálně platných znění evropské legislativy!
Aktuálně důležité předpisy ZDARMA k nahlédnutí:
Od 1.1.2021 platí zásadní novela č. 33/2020 Sb. zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (602 změn)!
PODÍVEJTE SE, CO VÁS ČEKÁ!
Novinky Sbírky zákonů zasíláme ZDARMA na Váš e-mail:
E-mail:

Další služby (nezbytné pro firemní audit a certifikaci):

 • klasifikace zákonů dle ISO a CZ NACE
 • automatické zasílání požadavků na zákony
 • řízení zákazníkem vybrané databáze zákonů
 • daňový a účetní audit zákonů

Chystáte se na audit a certifikaci?

Nevíte, jaké zákonné požadavky musíte plnit?

Nevadí - ZDARMA poradíme. VOLEJTE!

Zavedeme pro Vás PRÁVNÍ REGISTR !

Přehled všech služeb naleznete v aktuálním CENÍKU !

Nabízíme :

 • Těžištěm produktu je zpracovávání třídění dle kapitol normy ISO 9001 (Systém managementu jakosti - Požadavky), jednotlivých oblastí normy ISO 14001 (norma EMS - životní prostředí), jednotlivých oblastí normy ISO 45001 (Systémy managementu BOZP), jednotlivých oblastí normy ISO 27001 (Systémy managementu bezpečnosti informací)  a CZ-NACE (dříve OKEČ - Oborová klasifikace činností). 
 • Jednotlivé právní předpisy jsou publikovány tak, jak jsou vydávány v částkách sbírky zákonů ČR, ale i jako aktualizovaná znění se zapracovanými novelami a to dřív, než vyjdou jako úplná znění ve sbírce zákonů.
 • Právní předpisy s dopadem do evropské legislativy mají všechny hypertextové odkazy na portál EU: eur-lex.europa.eu přímo do české verze znění předpisu EU, pokud tato existuje, jinak do anglické verze.
 • Rozšířené fulltextové vyhledání dovoluje uživatelům si zadat různá kritéria pro výběr předpisů všech nebo jen platných, dále podle ročníku, autora a druhu předpisu a oblasti , do které předpis spadá.
 • Obsáhlé menu umožňuje uživatelům získávat rychlý přehled o předpisech podle jednotlivých ročníků sbírek, účinnosti, oblastí a věcného rejstříku.

Vybrané zákony

Účinnost od: 1. ledna 1992
Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Účinnost od: 1. ledna 1993
Zákon o daních z příjmů
Účinnost od: 1. dubna 1997
Zákon o pozemních komunikacích
Účinnost od: 1. září 1997
Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2001 s výjimkou
Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou
Zákon o dani z přidané hodnoty
Účinnost od: 1. ledna 2007 s výjimkou
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Účinnost od: 1. ledna 2007
Zákon zákoník práce
Účinnost od: 1. ledna 2010
Zákon trestní zákoník
Účinnost od: 29. července 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazují sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., č. 82/1984 Sb. a č. 80/1994 Sb., o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon občanský zákoník
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Sbírka zákonů, zákony – aktuálně vyšlo

čá. 122/2021 Sb. rozeslána 23. července 2021

279/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022 s výjimkou

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

278/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací

277/2021 Sb.

Účinnost od: 1. srpna 2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

čá. 120/2021 Sb. rozeslána 23. července 2021

275/2021 Sb.

Účinnost od: 1. srpna 2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy

274/2021 Sb.

Účinnost od: 2. srpna 2021 s výjimkou

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

čá. 119/2021 Sb. rozeslána 23. července 2021

273/2021 Sb.

Účinnost od: 7. srpna 2021

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

Provádí zákon: 541/2020 Sb. Zákon o odpadech

čá. 121/2021 Sb. rozeslána 21. července 2021

276/2021 Sb.

Účinnost od: 22. července 2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021, ve znění nařízení vlády č. 262/2021 Sb.

Provádí zákon: 211/2000 Sb. Zákon o Státním fondu podpory investic

čá. 118/2021 Sb. rozeslána 19. července 2021

272/2021 Sb.

Účinnost od: 1. září 2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

271/2021 Sb.

Účinnost od: 1. září 2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů

čá. 117/2021 Sb. rozeslána 19. července 2021

270/2021 Sb.

Účinnost od: 2. srpna 2021 s výjimkou

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech

269/2021 Sb.

Účinnost od: 2. srpna 2021 s výjimkou

Zákon o občanských průkazech

čá. 116/2021 Sb. rozeslána 14. července 2021

268/2021 Sb.

Účinnost od: 14. července 2021

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

267/2021 Sb.

Účinnost od: 1. července 2021

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021

266/2021 Sb.

Účinnost od: 12. listopadu 2021 s výjimkou

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

čá. 115/2021 Sb. rozeslána 9. července 2021

265/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů

264/2021 Sb.

Účinnost od: 9. července 2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů

263/2021 Sb.

Účinnost od: 10. července 2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

rs115/2021 Sb.

Účinnost od: 9. července 2021

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v částce 109/2021 Sb.

čá. 113/2021 Sb. rozeslána 9. července 2021

261/2021 Sb.

Účinnost od: 1. února 2022 s výjimkou

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

Zavřít
MENU