5 důvodů proč zvolit právě nás:

 • databáze více než 30 000 předpisů včetně příloh
 • jedinečná internetová služba, zákony přehledně a srozumitelně
 • sledujeme zákony za Vás, informace o novinkách e-mailem
 • klasifikace předpisů dle CZ-NACE, ISO a OHSAS
 • denní aktualizace, informace k oblasti ISO, OHSAS 2x měsíčně

Vzor zpracování - Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
Více informací ...

Zákony zdarma - novinky aktuálně publikované ve sbírce zákonů
Více informací ...

Sbírka zákonů a dalších právních předpisů
Zákony on-line - Vyhlášky - ISO klasifikace

Nové služby :
Informace o nových službách na stránce Novinky portálu esipa.cz
Novinky Sbírky zákonů zasíláme ZDARMA na Váš e-mail:
E-mail:

Další služby (nezbytné pro firemní audit a certifikaci):

 • klasifikace zákonů dle ISO, OHSAS a CZ NACE
 • automatické zasílání požadavků na zákony
 • řízení zákazníkem vybrané databáze zákonů
 • daňový a účetní audit zákonů

Chystáte se na audit a certifikaci?

Nevíte, jaké zákonné požadavky musíte plnit?

 

Nevadí - ZDARMA poradíme. VOLEJTE!

Zavedeme pro Vás PRÁVNÍ REGISTR !

Nabízíme :

 • Těžištěm produktu je zpracovávání třídění dle kapitol normy ISO 9001 (Systém managementu jakosti - Požadavky), jednotlivých oblastí normy ISO 14001 (norma EMS - životní prostředí), jednotlivých oblastí normy OHSAS 18001 (Systémy managementu BOZP), jednotlivých oblastí normy ISO 27001 (Systémy managementu bezpečnosti informací)  a CZ-NACE (dříve OKEČ - Oborová klasifikace činností). 
 • Jednotlivé právní předpisy jsou publikovány tak, jak jsou vydávány v částkách sbírky zákonů ČR, ale i jako aktualizovaná znění se zapracovanými novelami a to dřív, než vyjdou jako úplná znění ve sbírce zákonů.
 • Právní předpisy s dopadem do evropské legislativy mají všechny hypertextové odkazy na portál EU: eur-lex.europa.eu přímo do české verze znění předpisu EU, pokud tato existuje, jinak do anglické verze.
 • Rozšířené fulltextové vyhledání dovoluje uživatelům si zadat různá kritéria pro výběr předpisů všech nebo jen platných, dále podle ročníku, autora a druhu předpisu a oblasti , do které předpis spadá.
 • Obsáhlé menu umožňuje uživatelům získávat rychlý přehled o předpisech podle jednotlivých ročníků sbírek, účinnosti, oblastí a věcného rejstříku.

Vybrané zákony

Účinnost od: 1. ledna 1992
Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Účinnost od: 1. ledna 1993
Zákon o daních z příjmů
Účinnost od: 1. dubna 1997
Zákon o pozemních komunikacích
Účinnost od: 1. září 1997
Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2001 s výjimkou
Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou
Zákon o dani z přidané hodnoty
Účinnost od: 1. ledna 2007 s výjimkou
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Účinnost od: 1. ledna 2010
Zákon trestní zákoník
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazují sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., č. 82/1984 Sb. a č. 80/1994 Sb., o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon občanský zákoník
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Sbírka zákonů, zákony – aktuálně vyšlo

čá. 134/2017 Sb. rozeslána 23. listopadu 2017

384/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

383/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018

Vyhláška o výběru, přijímání a čekatelské praxi právních čekatelů a o závěrečné zkoušce

382/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018

Vyhláška o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce

čá. 133/2017 Sb. rozeslána 22. listopadu 2017

381/2017 Sb.

Účinnost od: 22. listopadu 2017

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

380/2017 Sb.

Účinnost od: 1. října 2017

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017

379/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění vyhlášky č. 74/2013 Sb.

čá. 132/2017 Sb. rozeslána 14. listopadu 2017

378/2017 Sb.

Účinnost od: 14. listopadu 2017

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

377/2017 Sb.

Účinnost od: 29. listopadu 2017
Provádí zákon: 6/1993 Sb. Zákon České národní rady o České národní bance

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 650. výročí vysvěcení kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta

376/2017 Sb.

Účinnost od: 14. listopadu 2017
Provádí zákon: 112/2016 Sb. Zákon o evidenci tržeb

Nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb

čá. 131/2017 Sb. rozeslána 13. listopadu 2017

375/2017 Sb.

Účinnost od: 28. listopadu 2017
Provádí zákon: 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

374/2017 Sb.

Účinnost od: 28. listopadu 2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat

čá. 130/2017 Sb. rozeslána 13. listopadu 2017

373/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018
Provádí zákon: 89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě

Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018

čá. 129/2017 Sb. rozeslána 13. listopadu 2017

372/2017 Sb.

Účinnost od: 13. listopadu 2017 s výjimkou

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 434/2004 Sb., o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů

371/2017 Sb.

Účinnost od: 13. ledna 2018 s výjimkou

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

370/2017 Sb.

Účinnost od: 13. ledna 2018

Zákon o platebním styku

čá. 294/2017 Sb. rozeslána 11. listopadu 2017

(EU) 2017/2058

Účinnost od: 1. prosince 2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2058 ze dne 10. listopadu 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/6, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2017/2057

Účinnost od: 1. prosince 2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2057 ze dne 10. listopadu 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje látka Achillea millefolium L. jako základní látka (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2017/2056

Účinnost od: 12. listopadu 2017

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2056 ze dne 22. srpna 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 522/2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1301/2013, pokud jde o podrobná pravidla týkající se zásad výběru a řízení inovačních opatření v oblasti udržitelného rozvoje měst, jež mají získat podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj

(EU) 2017/2055

Účinnost od: 1. prosince 2017

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2055 ze dne 23. června 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy v oblasti spolupráce a výměny informací mezi příslušnými orgány, které se týkají uplatnění práva na usazování a volného pohybu služeb platebních institucí (Text s významem pro EHP. )

čá. 293/2017 Sb. rozeslána 10. listopadu 2017

(EU) 2017/1991

Účinnost od: 30. listopadu 2017

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1991 ze dne 25. října 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu a nařízení (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání (Text s významem pro EHP)

čá. 292/2017 Sb. rozeslána 10. listopadu 2017

(EU) 2017/2011

Účinnost od: 11. listopadu 2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2011 ze dne 9. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 951/2007, kterým se stanoví pravidla pro provádění programů přeshraniční spolupráce financovaných v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1638/2006

(EU) 2017/2010

Účinnost od: 30. listopadu 2017

Nařízení Komise (EU) 2017/2010 ze dne 9. listopadu 2017, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 o energetické statistice, pokud jde o aktualizace pro roční a měsíční energetické statistiky (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2017/2009

Účinnost od: 30. listopadu 2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2009 ze dne 7. listopadu 2017, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Quartirolo Lombardo“ (CHOP))

čá. 291/2017 Sb. rozeslána 9. listopadu 2017

(EU) 2017/1990

Účinnost od: 29. listopadu 2017

Nařízení Komise (EU) 2017/1990 ze dne 6. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard 7 (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2017/1989

Účinnost od: 1. ledna 2017

Nařízení Komise (EU) 2017/1989 ze dne 6. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní účetní standard 12 (Text s významem pro EHP. )

čá. 290/2017 Sb. rozeslána 9. listopadu 2017

(EU) 2017/2006

Účinnost od: 9. listopadu 2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2006 ze dne 8. listopadu 2017, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

čá. 289/2017 Sb. rozeslána 8. listopadu 2017

(EU) 2017/1997

Účinnost od: 9. listopadu 2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1997 ze dne 7. listopadu 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/184 a (EU) 2016/185, kterými se konečné vyrovnávací a antidumpingové clo uložené na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli

čá. 288/2017 Sb. rozeslána 7. listopadu 2017

(EU) 2017/1994

Účinnost od: 8. listopadu 2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1994 ze dne 6. listopadu 2017, kterým se zahajuje přezkum prováděcích nařízení (EU) 2016/184 a (EU) 2016/185 (kterými se konečné vyrovnávací a antidumpingové clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli), jehož cílem je určit, zda od těchto opatření lze osvobodit jednoho malajského vyvážejícího výrobce, zrušit antidumpingové clo, pokud jde o dovoz od tohoto vyvážejícího výrobce, a zavést celní evidenci dovozu od tohoto vyvážejícího výrobce

(EU) 2017/1993

Účinnost od: 8. listopadu 2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1993 ze dne 6. listopadu 2017, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky rozšířené na dovoz některých otevřených síťovin ze skleněných vláken zasílaných z Indie, Indonésie, Malajsie, Tchaj-wanu a Thajska bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z těchto zemí, na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1036 Evropského parlamentu a Rady

čá. 128/2017 Sb. rozeslána 7. listopadu 2017

369/2017 Sb.

Účinnost od: 7. listopadu 2017

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. listopadu 2017

368/2017 Sb.

Účinnost od: 15. listopadu 2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů

367/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

366/2017 Sb.

Účinnost od: 1. prosince 2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

365/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

364/2017 Sb.

Účinnost od: 7. listopadu 2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, ve znění zákona č. 121/2012 Sb.

čá. 127/2017 Sb. rozeslána 7. listopadu 2017

363/2017 Sb.

Účinnost od: 7. listopadu 2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

362/2017 Sb.

Účinnost od: 1. dubna 2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů

361/2017 Sb.

Účinnost od: 1. dubna 2018

Nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody

Zavřít
MENU