5 důvodů proč zvolit právě nás:

 • databáze více než 30 000 předpisů včetně příloh
 • jedinečná internetová služba, zákony přehledně a srozumitelně
 • sledujeme zákony za Vás, informace o novinkách e-mailem
 • klasifikace předpisů dle CZ-NACE, ISO
 • denní aktualizace, informace k oblasti ISO 2x měsíčně

Vzor zpracování - Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
Více informací ...

Zákony zdarma - novinky aktuálně publikované ve sbírce zákonů
Více informací ...

Sbírka zákonů a dalších právních předpisů
Zákony on-line - Vyhlášky - ISO klasifikace

Nové služby :
Informace o nových službách na stránce Novinky portálu esipa.cz
Aktuálně důležité předpisy ZDARMA k nahlédnutí:
Od 1.1.2021 platí zásadní novela č. 33/2020 Sb. zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (602 změn)!
PODÍVEJTE SE, CO VÁS ČEKÁ!
Novinky Sbírky zákonů zasíláme ZDARMA na Váš e-mail:
E-mail:

Další služby (nezbytné pro firemní audit a certifikaci):

 • klasifikace zákonů dle ISO a CZ NACE
 • automatické zasílání požadavků na zákony
 • řízení zákazníkem vybrané databáze zákonů
 • daňový a účetní audit zákonů

Chystáte se na audit a certifikaci?

Nevíte, jaké zákonné požadavky musíte plnit?

Nevadí - ZDARMA poradíme. VOLEJTE!

Zavedeme pro Vás PRÁVNÍ REGISTR !

Přehled všech služeb naleznete v aktuálním CENÍKU !

Nabízíme :

 • Těžištěm produktu je zpracovávání třídění dle kapitol normy ISO 9001 (Systém managementu jakosti - Požadavky), jednotlivých oblastí normy ISO 14001 (norma EMS - životní prostředí), jednotlivých oblastí normy ISO 45001 (Systémy managementu BOZP), jednotlivých oblastí normy ISO 27001 (Systémy managementu bezpečnosti informací)  a CZ-NACE (dříve OKEČ - Oborová klasifikace činností). 
 • Jednotlivé právní předpisy jsou publikovány tak, jak jsou vydávány v částkách sbírky zákonů ČR, ale i jako aktualizovaná znění se zapracovanými novelami a to dřív, než vyjdou jako úplná znění ve sbírce zákonů.
 • Právní předpisy s dopadem do evropské legislativy mají všechny hypertextové odkazy na portál EU: eur-lex.europa.eu přímo do české verze znění předpisu EU, pokud tato existuje, jinak do anglické verze.
 • Rozšířené fulltextové vyhledání dovoluje uživatelům si zadat různá kritéria pro výběr předpisů všech nebo jen platných, dále podle ročníku, autora a druhu předpisu a oblasti , do které předpis spadá.
 • Obsáhlé menu umožňuje uživatelům získávat rychlý přehled o předpisech podle jednotlivých ročníků sbírek, účinnosti, oblastí a věcného rejstříku.

Vybrané zákony

Účinnost od: 1. ledna 1992
Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Účinnost od: 1. ledna 1993
Zákon o daních z příjmů
Účinnost od: 1. dubna 1997
Zákon o pozemních komunikacích
Účinnost od: 1. září 1997
Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2001 s výjimkou
Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou
Zákon o dani z přidané hodnoty
Účinnost od: 1. ledna 2007 s výjimkou
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Účinnost od: 1. ledna 2010
Zákon trestní zákoník
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazují sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., č. 82/1984 Sb. a č. 80/1994 Sb., o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon občanský zákoník
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Sbírka zákonů, zákony – aktuálně vyšlo

čá. 035/2021 Sb. rozeslána 25. února 2021

87/2021 Sb.

Účinnost od: 1. března 2021 s výjimkou

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

86/2021 Sb.

Účinnost od: 1. března 2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb.

85/2021 Sb.

Účinnost od: 1. dubna 2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvůláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění pozdějších předpisů

čá. 034/2021 Sb. rozeslána 23. února 2021

84/2021 Sb.

Účinnost od: 27. února 2021

Usnesení Poslanecké sněmovny o zrušení nouzového stavu

83/2021 Sb.

Účinnost od: 1. března 2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

82/2021 Sb.

Účinnost od: 24. února 2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb.

čá. 033/2021 Sb. rozeslána 23. února 2021

81/2021 Sb.

Účinnost od: 23. února 2021

Nález Ústavního soudu ze dne 12. ledna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 21/19 ve věci návrhu na zrušení části § 16 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

čá. 032/2021 Sb. rozeslána 19. února 2021

80/2021 Sb.

Účinnost od: 6. března 2021 s výjimkou

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů

79/2021 Sb.

Účinnost od: 1. března 2021

Nařízení vlády o jednoznačném označení identifikujícím subjekt převádějící palnou zbraň na trvalé civilní použití

Provádí zákon: 119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních)

čá. 031/2021 Sb. rozeslána 19. února 2021

78/2021 Sb.

Účinnost od: 1. července 2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu

77/2021 Sb.

Účinnost od: 1. dubna 2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů

čá. 030/2021 Sb. rozeslána 16. února 2021

76/2021 Sb.

Účinnost od: 17. února 2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů

čá. 027/2021 Sb. rozeslána 16. února 2021

58/2021 Sb.

Účinnost od: 16. února 2021

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

57/2021 Sb.

Účinnost od: 17. února 2021 s výjimkou

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese

čá. 029/2021 Sb. rozeslána 15. února 2021

75/2021 Sb.

Účinnost od: 16. února 2021

Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu (č. 167)

čá. 028/2021 Sb. rozeslána 14. února 2021

74/2021 Sb.

Účinnost od: 15. února 2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 143)

73/2021 Sb.

Účinnost od: 15. února 2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 141)

72/2021 Sb.

Účinnost od: 15. února 2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 140)

71/2021 Sb.

Účinnost od: 15. února 2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 137)

70/2021 Sb.

Účinnost od: 15. února 2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 136)

69/2021 Sb.

Účinnost od: 15. února 2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 135)

68/2021 Sb.

Účinnost od: 15. února 2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 134)

67/2021 Sb.

Účinnost od: 15. února 2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 133)

66/2021 Sb.

Účinnost od: 15. února 2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 132)

65/2021 Sb.

Účinnost od: 15. února 2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 131)

64/2021 Sb.

Účinnost od: 15. února 2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 130)

63/2021 Sb.

Účinnost od: 15. února 2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 129)

62/2021 Sb.

Účinnost od: 15. února 2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 128)

61/2021 Sb.

Účinnost od: 15. února 2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 127)

60/2021 Sb.

Účinnost od: 15. února 2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 126)

59/2021 Sb.

Účinnost od: 15. února 2021

Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů (č. 125)

čá. 025/2021 Sb. rozeslána 12. února 2021

55/2021 Sb.

Účinnost od: 1. března 2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a další související nařízení vlády

54/2021 Sb.

Účinnost od: 1. března 2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agro-environmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

53/2021 Sb.

Účinnost od: 27. února 2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů

čá. 024/2021 Sb. rozeslána 12. února 2021

52/2021 Sb.

Účinnost od: 1. března 2021

Vyhláška o tiskopisu pro uplatnění nároku na náhradu nákladů za zásah z důvodu vzniku újmy způsobené provozem vozidla

Provádí zákon: 320/2015 Sb. Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)

51/2021 Sb.

Účinnost od: 1. března 2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

50/2021 Sb.

Účinnost od: 1. dubna 2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů

Zavřít
MENU