5 důvodů proč zvolit právě nás:

 • databáze více než 30 000 předpisů včetně příloh
 • jedinečná internetová služba, zákony přehledně a srozumitelně
 • sledujeme zákony za Vás, informace o novinkách e-mailem
 • klasifikace předpisů dle CZ-NACE, ISO
 • denní aktualizace, informace k oblasti ISO 2x měsíčně

Vzor zpracování - Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
Více informací ...

Zákony zdarma - novinky aktuálně publikované ve sbírce zákonů
Více informací ...

Sbírka zákonů a dalších právních předpisů
Zákony on-line - Vyhlášky - ISO klasifikace

Nové služby :
Informace o nových službách na stránce Novinky portálu esipa.cz
Aktuálně důležité předpisy ZDARMA k nahlédnutí:
Od 1.1.2021 platí zásadní novela č. 33/2020 Sb. zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (602 změn)!
PODÍVEJTE SE, CO VÁS ČEKÁ!
Novinky Sbírky zákonů zasíláme ZDARMA na Váš e-mail:
E-mail:

Další služby (nezbytné pro firemní audit a certifikaci):

 • klasifikace zákonů dle ISO a CZ NACE
 • automatické zasílání požadavků na zákony
 • řízení zákazníkem vybrané databáze zákonů
 • daňový a účetní audit zákonů

Chystáte se na audit a certifikaci?

Nevíte, jaké zákonné požadavky musíte plnit?

Nevadí - ZDARMA poradíme. VOLEJTE!

Zavedeme pro Vás PRÁVNÍ REGISTR !

Přehled všech služeb naleznete v aktuálním CENÍKU !

Nabízíme :

 • Těžištěm produktu je zpracovávání třídění dle kapitol normy ISO 9001 (Systém managementu jakosti - Požadavky), jednotlivých oblastí normy ISO 14001 (norma EMS - životní prostředí), jednotlivých oblastí normy ISO 45001 (Systémy managementu BOZP), jednotlivých oblastí normy ISO 27001 (Systémy managementu bezpečnosti informací)  a CZ-NACE (dříve OKEČ - Oborová klasifikace činností). 
 • Jednotlivé právní předpisy jsou publikovány tak, jak jsou vydávány v částkách sbírky zákonů ČR, ale i jako aktualizovaná znění se zapracovanými novelami a to dřív, než vyjdou jako úplná znění ve sbírce zákonů.
 • Právní předpisy s dopadem do evropské legislativy mají všechny hypertextové odkazy na portál EU: eur-lex.europa.eu přímo do české verze znění předpisu EU, pokud tato existuje, jinak do anglické verze.
 • Rozšířené fulltextové vyhledání dovoluje uživatelům si zadat různá kritéria pro výběr předpisů všech nebo jen platných, dále podle ročníku, autora a druhu předpisu a oblasti , do které předpis spadá.
 • Obsáhlé menu umožňuje uživatelům získávat rychlý přehled o předpisech podle jednotlivých ročníků sbírek, účinnosti, oblastí a věcného rejstříku.

Vybrané zákony

Účinnost od: 1. ledna 1992
Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Účinnost od: 1. ledna 1993
Zákon o daních z příjmů
Účinnost od: 1. dubna 1997
Zákon o pozemních komunikacích
Účinnost od: 1. září 1997
Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2001 s výjimkou
Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou
Zákon o dani z přidané hodnoty
Účinnost od: 1. ledna 2007 s výjimkou
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Účinnost od: 1. ledna 2007
Zákon zákoník práce
Účinnost od: 1. ledna 2010
Zákon trestní zákoník
Účinnost od: 29. července 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazují sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., č. 82/1984 Sb. a č. 80/1994 Sb., o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon občanský zákoník
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Sbírka zákonů, zákony – aktuálně vyšlo

čá. 083/2021 Sb. rozeslána 18. května 2021

198/2021 Sb.

Účinnost od: 19. května 2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky, ve znění nařízení vlády č. 398/2015 Sb.

čá. 082/2021 Sb. rozeslána 17. května 2021

197/2021 Sb.

Účinnost od: 1. července 2021

Nařízení vlády o ocenění udělovaném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

Provádí zákon: 218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

196/2021 Sb.

Účinnost od: 18. května 2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech, ve znění pozdějších předpisů

195/2021 Sb.

Účinnost od: 20. května 2021 s výjimkou

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

čá. 081/2021 Sb. rozeslána 12. května 2021

194/2021 Sb.

Účinnost od: 12. května 2021

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

193/2021 Sb.

Účinnost od: 12. května 2021

Nález Ústavního soudu ze dne 30. března 2021 sp. zn. Pl. ÚS 9/20 ve věci návrhu na zrušení § 9 odst. 1 věty třetí zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 296/2017 Sb.

čá. 080/2021 Sb. rozeslána 12. května 2021

192/2021 Sb.

Účinnost od: 1. července 2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů

191/2021 Sb.

Účinnost od: 1. července 2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

190/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury

189/2021 Sb.

Účinnost od: 1. července 2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

čá. 079/2021 Sb. rozeslána 7. května 2021

188/2021 Sb.

Účinnost od: 8. května 2021

Nařízení vlády o stanovení dalšího bonusového období kompenzačního bonusu pro rok 2021

Provádí zákon: 95/2021 Sb. Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021

čá. 078/2021 Sb. rozeslána 7. května 2021

187/2021 Sb.

Účinnost od: 26. května 2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích

186/2021 Sb.

Účinnost od: 26. května 2021

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích

Provádí zákon: 89/2021 Sb. Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

čá. 077/2021 Sb. rozeslána 7. května 2021

185/2021 Sb.

Účinnost od: 25. května 2021

Vyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Cheb“ po 5 000 Kč

Provádí zákon: 6/1993 Sb. Zákon České národní rady o České národní bance

184/2021 Sb.

Účinnost od: 3. června 2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

čá. 075/2021 Sb. rozeslána 5. května 2021

181/2021 Sb.

Účinnost od: 1. července 2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 226/2019 Sb., o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech

180/2021 Sb.

Účinnost od: 1. června 2021

Vyhláška o náležitostech formulářů k evidenci skutečných majitelů a o změně souvisejících vyhlášek

Provádí zákon: 358/1992 Sb. Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád),
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob,
37/2021 Sb. Zákon o evidenci skutečných majitelů

Zavřít
MENU