5 důvodů proč zvolit právě nás:

 • databáze více než 30 000 předpisů včetně příloh
 • jedinečná internetová služba, zákony přehledně a srozumitelně
 • sledujeme zákony za Vás, informace o novinkách e-mailem
 • klasifikace předpisů dle CZ-NACE, ISO
 • denní aktualizace, informace k oblasti ISO 2x měsíčně

Vzor zpracování - Zákon 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky
Více informací ...

Zákony zdarma - novinky aktuálně publikované ve sbírce zákonů
Více informací ...

Sbírka zákonů a dalších právních předpisů
Zákony on-line - Vyhlášky - ISO klasifikace

Nové služby :
Informace o nových službách na stránce Novinky portálu esipa.cz
Aktuálně důležité předpisy ZDARMA k nahlédnutí:
Od 1.1.2021 platí zásadní novela č. 33/2020 Sb. zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb. (602 změn)!
PODÍVEJTE SE, CO VÁS ČEKÁ!
Novinky Sbírky zákonů zasíláme ZDARMA na Váš e-mail:
E-mail:

Další služby (nezbytné pro firemní audit a certifikaci):

 • klasifikace zákonů dle ISO a CZ NACE
 • automatické zasílání požadavků na zákony
 • řízení zákazníkem vybrané databáze zákonů
 • daňový a účetní audit zákonů

Chystáte se na audit a certifikaci?

Nevíte, jaké zákonné požadavky musíte plnit?

Nevadí - ZDARMA poradíme. VOLEJTE!

Zavedeme pro Vás PRÁVNÍ REGISTR !

Přehled všech služeb naleznete v aktuálním CENÍKU !

Nabízíme :

 • Těžištěm produktu je zpracovávání třídění dle kapitol normy ISO 9001 (Systém managementu jakosti - Požadavky), jednotlivých oblastí normy ISO 14001 (norma EMS - životní prostředí), jednotlivých oblastí normy ISO 45001 (Systémy managementu BOZP), jednotlivých oblastí normy ISO 27001 (Systémy managementu bezpečnosti informací)  a CZ-NACE (dříve OKEČ - Oborová klasifikace činností). 
 • Jednotlivé právní předpisy jsou publikovány tak, jak jsou vydávány v částkách sbírky zákonů ČR, ale i jako aktualizovaná znění se zapracovanými novelami a to dřív, než vyjdou jako úplná znění ve sbírce zákonů.
 • Právní předpisy s dopadem do evropské legislativy mají všechny hypertextové odkazy na portál EU: eur-lex.europa.eu přímo do české verze znění předpisu EU, pokud tato existuje, jinak do anglické verze.
 • Rozšířené fulltextové vyhledání dovoluje uživatelům si zadat různá kritéria pro výběr předpisů všech nebo jen platných, dále podle ročníku, autora a druhu předpisu a oblasti , do které předpis spadá.
 • Obsáhlé menu umožňuje uživatelům získávat rychlý přehled o předpisech podle jednotlivých ročníků sbírek, účinnosti, oblastí a věcného rejstříku.

Vybrané zákony

Účinnost od: 1. ledna 1992
Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Účinnost od: 1. ledna 1993
Zákon o daních z příjmů
Účinnost od: 1. dubna 1997
Zákon o pozemních komunikacích
Účinnost od: 1. září 1997
Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2001 s výjimkou
Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
Účinnost od: 1. května 2004 s výjimkou
Zákon o dani z přidané hodnoty
Účinnost od: 1. ledna 2007 s výjimkou
Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Účinnost od: 1. ledna 2010
Zákon trestní zákoník
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazují sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 108/1976 Sb., č. 82/1984 Sb. a č. 80/1994 Sb., o vyhlášení přijetí změn a dodatků Evropské dohody o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR)
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon občanský zákoník
Účinnost od: 1. ledna 2014
Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

Sbírka zákonů, zákony – aktuálně vyšlo

čá. 066/2021 Sb. rozeslána 14. dubna 2021

164/2021 Sb.

Účinnost od: 14. dubna 2021

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

163/2021 Sb.

Účinnost od: 1. července 2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2017 Sb., k provedení zákona o centrální evidenci účtů

162/2021 Sb.

Účinnost od: 29. dubna 2021

Vyhláška o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně a expanzní zbraně a o technických požadavcích na plynové nábojky pro expanzní zbraně

čá. 065/2021 Sb. rozeslána 9. dubna 2021

161/2021 Sb.

Účinnost od: 10. dubna 2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

160/2021 Sb.

Účinnost od: 10. dubna 2021

Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021

čá. 064/2021 Sb. rozeslána 8. dubna 2021

159/2021 Sb.

Účinnost od: 1. července 2021

Vyhláška o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích

Provádí zákon: 166/1999 Sb. Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

158/2021 Sb.

Účinnost od: 15. dubna 2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, ve znění vyhlášky č. 299/2014 Sb.

čá. 062/2021 Sb. rozeslána 8. dubna 2021

156/2021 Sb.

Účinnost od: 15. dubna 2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů

čá. 063/2021 Sb. rozeslána 6. dubna 2021

157/2021 Sb.

Účinnost od: 7. dubna 2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

čá. 061/2021 Sb. rozeslána 31. března 2021

155/2021 Sb.

Účinnost od: 31. března 2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů

čá. 060/2021 Sb. rozeslána 31. března 2021

154/2021 Sb.

Účinnost od: 1. dubna 2021

Nařízení vlády ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021

Provádí zákon: 95/2021 Sb. Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021

čá. 059/2021 Sb. rozeslána 31. března 2021

153/2021 Sb.

Účinnost od: 1. dubna 2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

152/2021 Sb.

Účinnost od: 13. června 2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

151/2021 Sb.

Účinnost od: 15. dubna 2021

Zákon o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu

150/2021 Sb.

Účinnost od: 1. července 2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

čá. 058/2021 Sb. rozeslána 31. března 2021

149/2021 Sb.

Účinnost od: 22. března 2021

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2021–2027 II, CPI %

148/2021 Sb.

Účinnost od: 22. března 2021

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2021–2027 II, FIX %

čá. 056/2021 Sb. rozeslána 31. března 2021

145/2021 Sb.

Účinnost od: 31. března 2021

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

144/2021 Sb.

Účinnost od: 31. března 2021

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

143/2021 Sb.

Účinnost od: 1. května 2021

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2020 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

142/2021 Sb.

Účinnost od: 1. května 2021

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

čá. 055/2021 Sb. rozeslána 31. března 2021

141/2021 Sb.

Účinnost od: 1. dubna 2021

Vyhláška o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie

Provádí zákon: 406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií

140/2021 Sb.

Účinnost od: 1. dubna 2021

Vyhláška o energetickém auditu

Provádí zákon: 406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií

Zavřít
MENU