Podmínky užití

Tato doména je provozována společností ESIPA s.r.o.

Struktura webových stránek
Služby a produkty umístěné v části Novinky jsou veřejně přístupné a jsou poskytovány bezplatně.

Produkty třídění dleCZ-NACE, ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, OHSAS 18001 a daňový a účetní audit jsou placenými službami určenými smluvním partnerům společnosti ESIPA s.r.o. K jejich užívání jste oprávněni pouze na základě uzavření příslušné smlouvy se společností ESIPA s.r.o. (v podobě vyjádření souhlasu s těmito smluvními podmínkami)  a zaplacení poplatku za užívání objednaných služeb.

Zásah do systému
Společnost ESIPA s.r.o. si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do systému, struktury a obsahu těchto stránek bez nutnosti předchozího upozornění uživatelů.

Jako uživatel nejste oprávněni jakýmkoliv způsobem zasahovat do struktury či ztvárnění internetových stránek.

Práva společnosti ESIPA s. r.o.
Společnost ESIPA s.r.o. si vyhrazuje veškerá práva v souvislosti s provozem těchto webových stránek, jakož i v souvislosti se všemi tam umístěnými informacemi, zejména veškerá práva autorská a práva pořizovatele databáze. Bez výslovného písemného svolení společnosti ESIPA s. r.o. není dovoleno zejména jakékoliv užívání poskytovaných služeb k podnikatelské činnosti třetích osob, jakož i umísťování zde obsažených informací na jiné webové stránky.

Identifikace návštěvníků
Společnost ESIPA s.r.o. je oprávněna umístit na Váš počítač informace umožňující jeho identifikaci - "cookies". "Cookie" je drobná informace, kterou server (adresa) uchovává na Internetovém prohlížeči vašeho PC a která může být později vyhledána. "Cookie" nepřečte žádný jiný server (adresa), než ten, který ji vytvořil. "Cookies" využíváme pro uložení vstupního jména a hesla tak, abyste jej nemuseli zadávat pokaždé, když vstupujete na náš server (adresu). Používání "cookies" je standardní technikou využívanou celou řadou jiných serverů.

Osobní údaje
V případě registrace své osoby či poskytnutí jiných údajů jste povinni poskytovat pouze správné, pravdivé a úplné informace. Společnost ESIPA s.r.o. je oprávněna spojit se s Vámi za účelem ověření těchto údajů.

Poskytnete-li v rámci registrace informace o své osobě, které naplňují znaky osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, udělujete tím současně společnosti ESIPA s.r.o. souhlas se zpracováním těchto osobních údajů ve smyslu zákona, a to za účelem interního využití společností ESIPA s.r.o., jakož i pro marketingové účely vlastní a/nebo osob, které ESIPA s.r.o. přímo či nepřímo ovládá, či které ESIPA s.r.o. přímo či nepřímo ovládají, či jinak náleží se společností ESIPA s.r.o. do podnikatelského seskupení.

Společnost ESIPA s.r.o. se zavazuje nezpřístupnit Vaše osobní údaje jakýmkoliv způsobem třetím osobám. Výjimkou je poskytnutí osobních údajů podle předchozího odstavce, jakož i případy stanovené obecně závaznými právními předpisy. Společnost ESIPA s.r.o. je dále oprávněna poskytnout osobní údaje soudu či správnímu orgánu v rámci soudního či správního řízení, jehož je/bude ESIPA s.r.o. účastníkem, je-li poskytnutí těchto údajů nezbytné pro účely takového řízení.

Právní odpovědnost
Společnost ESIPA s.r.o. neodpovídá za činnost uživatelů webových stránek a za způsob, jakým tyto stránky užívají. Nenese zejména odpovědnost za případné zneužití služeb webových stránek jejich uživateli či třetími osobami.

Společnost ESIPA s.r.o. dále nenese odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo, či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s užíváním těchto webových stránek.

Společnost ESIPA s.r.o. se zavazuje vynaložit přiměřené úsilí k zajištění plné a nepřetržité provozuschopnosti a bezchybnosti služeb těchto webových stránek. Společnost ESIPA s.r.o. však nenese jakoukoliv odpovědnost za nemožnost užívání těchto stránek, stejně jako za bezúspěšné připojení k síti internet nebo přerušení spojení. Totéž platí pro případné závady, jakož i náklady, škody, ušlý zisk, ztrátu dat nebo následné ztráty vzniklé v důsledku užívání či nemožnosti přístupu k těmto stránkám nebo vzniklé v přímé či nepřímé souvislosti s takovými skutečnostmi a stavy.

Společnost ESIPA s.r.o. je oprávněna umístit na těchto stránkách odkazy na jiné webové stránky. Společnost ESIPA s.r.o. však nekontroluje jejich obsah a nenese za něj žádnou odpovědnost. Uživatel nese plnou odpovědnost za to, že se seznámil s podmínkami, za kterých je možné jiné webové stránky užívat a nese za jejich dodržování výlučnou odpovědnost. Umístění odkazu zejména vyjadřuje jakoukoliv formu přímého či nepřímého souhlasu s obsahem takových stránek. Společnost ESIPA s.r.o. si vyhrazuje právo odkaz kdykoliv odstranit, zejména v případě podezření či zjištění porušování právních předpisů či dobrých mravů.

Není-li v rámci webových stránek výslovně stanoveno jinak, jsou veškerá Vaše jednání, zájmy, propagace, služby či nákupy uskutečněné v rámci těchto webových stránek nebo v souvislosti s jejich užíváním záležitostí výhradně mezi Vámi a osobou, s níž taková   jednání   probíhají.   Společnost ESIPA s.r.o. nenese odpovědnost za škody či újmy vzniklé v důsledku takových jednání.

Omezení a zabránění přístupu
Společnost ESIPA s.r.o. je kdykoliv a bez předchozího upozornění oprávněna omezit přístup uživatele k jakékoliv části těchto webových stránek, a to zejména v případech, kdy uživatel bude porušovat ustanovení těchto podmínek, porušovat ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky nebo při užívání těchto webových stránek jednat způsobem ohrožujícím zájmy společnosti ESIPA s.r.o. nebo způsobem, který je v rozporu s dobrými mravy. Z výše uvedených důvodů je zpravidla omezen maximální denní limit přístupů z jednoho počítače číslem 100.
V případě požadavku na zvýšení tohoto limitu, může být individuálně za úplatu povoleno navýšení tohoto limitu, a to pouze v případech, kdy charakter komerčně nabízené služby společnosti ESIPA s.r.o.nebude totožný s charakterem poskytované služby jiného podnikatelského subjektu.

Rozhodné právo
Veškeré právní vztahy mezi Vámi a společností ESIPA s.r.o. se řídí právním řádem České republiky.

Změna podmínek
ESIPA s.r.o. si vyhrazuje právo změny těchto podmínek, a to i bez předchozího upozornění. Nové znění podmínek je platné a účinné okamžikem jejich zveřejnění na těchto stránkách. S ohledem na tuto skutečnost doporučujeme, abyste se pravidelně seznamovali se zněním podmínek při svých návštěvách těchto stránek.


Zavřít
MENU