Novinky portálu esipa.cz

 

Novinky v uživatelském prostředí www.esipa.cz  významně přispívající k pohodlnému zavedení právního registru.

 

Novinky:

  1. Zobrazujeme texty ustanovení důvodových a prováděcích paragrafů (př. předpis . 263/2016 Sb., Zákon atomový zákon).

2.            S pomocí auditorů CQS se nám podařílo zavést novou velice ŽÁDANOU klasifikaci dle ISO 50 001.3.            Registr v podobě odpovídající tiskové sestavy (export ve formě tabulky do MS Excell).

Registr právních požadavků

 

 

 

 

 

 

 

ISO 50001 - Systémy managementu hospodaření s energií

 

 

 

 

 

ISO50001_1_Energetická náročnost

Druh

Číslo

Název

Poslední aktualizace

Účinnost/

předpisu

Účinnost novely

Zákon

165/2012 Sb.

Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

107/2016 Sb.

6.4.2016

Zákon

406/2000 Sb.

Zákon o hospodaření energií

131/2015 Sb.

1.1.2016

Vyhláška

78/2013 Sb.

Vyhláška o energetické náročnosti budov

230/2015 Sb.

1.12.2015

Zákon

383/2012 Sb.

Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

257/2014 Sb.

1.1.2015

Vyhláška

194/2007 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie

237/2014 Sb.

7.11.2014

Vyhláška

193/2013 Sb.

Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů

 

1.8.2013

Vyhláška

194/2013 Sb.

Vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie

 

1.8.2013

Vyhláška

499/2006 Sb.

Vyhláška o dokumentaci staveb

62/2013 Sb.

29.3.2013

Vyhláška

337/2011 Sb.

Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie

 

1.1.2013

Vyhláška

441/2012 Sb.

Vyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

 

1.1.2013

Vyhláška

480/2012 Sb.

Vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku

 

1.1.2013

Vyhláška

277/2007 Sb.

Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů

 

1.1.2009

Zrušeno : 1.8.2013

Vyhláška

193/2007 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

 

1.9.2007

 

ISO50001_2_Budovy

Druh

Číslo

Název

Poslední aktualizace

Účinnost/

předpisu

Účinnost novely

Zákon

406/2000 Sb.

Zákon o hospodaření energií

131/2015 Sb.

1.1.2016

Vyhláška

78/2013 Sb.

Vyhláška o energetické náročnosti budov

230/2015 Sb.

1.12.2015

Vyhláška

194/2007 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie

237/2014 Sb.

7.11.2014

Vyhláška

193/2007 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

 

1.9.2007

 

ISO50001_3_Energetika

Druh

Číslo

Název

Poslední aktualizace

Účinnost/

předpisu

Účinnost novely

Zákon

165/2012 Sb.

Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

107/2016 Sb.

6.4.2016

Zákon

200/1990 Sb.

Zákon České národní rady o přestupcích

48/2016 Sb.

20.2.2016

Zákon

458/2000 Sb.

Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

131/2015 Sb.

1.1.2016

Zákon

174/1968 Sb.

Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

341/2011 Sb.

1.1.2012

Vyhláška

73/2010 Sb.

Vyhláška o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických zařízeních)

 

1.6.2010

Vyhláška

48/1982 Sb.

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

192/2005 Sb.

7.6.2005

Nařízení vlády

17/2003 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

 

1.5.2004

Zrušeno : 20.4.2016

Vyhláška

21/1979 Sb.

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu, kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti

395/2003 Sb.

1.1.2004

Vyhláška

85/1978 Sb.

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení

352/2000 Sb.

13.10.2000

Zákon

174/1995 Sb.

Zákon o dani z nemovitosti (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem č. 315/1993 Sb. a zákonem č. 242/1994 Sb.)

 

25.8.1995

Vyhláška

50/1978 Sb.

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice

98/1982 Sb.

1.9.1982

 

ISO50001_4_Technická zařízení budov

Druh

Číslo

Název

Poslední aktualizace

Účinnost/

předpisu

Účinnost novely

Zákon

133/1985 Sb.

Zákon České národní rady o požární ochraně

320/2015 Sb.

1.1.2016

Zákon

406/2000 Sb.

Zákon o hospodaření energií

131/2015 Sb.

1.1.2016

Vyhláška

78/2013 Sb.

Vyhláška o energetické náročnosti budov

230/2015 Sb.

1.12.2015

Vyhláška

194/2007 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie

237/2014 Sb.

7.11.2014

Vyhláška

193/2013 Sb.

Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů

 

1.8.2013

Vyhláška

194/2013 Sb.

Vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie

 

1.8.2013

Vyhláška

193/2007 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

 

1.9.2007

 

ISO50001_5_Obnovitelné zdroje energie

Druh

Číslo

Název

Poslední aktualizace

Účinnost/

předpisu

Účinnost novely

Zákon

165/2012 Sb.

Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

107/2016 Sb.

6.4.2016

Zákon

406/2000 Sb.

Zákon o hospodaření energií

131/2015 Sb.

1.1.2016

 

ISO50001_6_Ostatní

Druh

Číslo

Název

Poslední aktualizace

Účinnost/

předpisu

Účinnost novely

Zákon

165/2012 Sb.

Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

107/2016 Sb.

6.4.2016

Zákon

361/2000 Sb.

Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů

48/2016 Sb.

20.2.2016

Zákon

189/1999 Sb.

Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)

131/2015 Sb.

1.1.2016

Vyhláška

262/2000 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření

125/2015 Sb.

13.6.2015

Vyhláška

345/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

120/2015 Sb.

1.6.2015

Zákon

279/2003 Sb.

Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů

86/2015 Sb.

1.6.2015

Zákon

350/2011 Sb.

Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

350/2011 Sb.

1.6.2015

Zákon

505/1990 Sb.

Zákon o metrologii

85/2015 Sb.

1.4.2015

Zákon

20/1993 Sb.

Zákon České národní rady o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví

250/2014 Sb.

1.1.2015

Zákon

18/1997 Sb.

Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů

250/2014 Sb.

1.1.2015

Zákon

56/2001 Sb.

Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

239/2013 Sb.

1.1.2015

Zákonné opatření

340/2013 Sb.

Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

 

1.1.2014

Vyhláška

341/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

302/2013 Sb.

1.10.2013

Zrušeno : 1.1.20154.            Sezanm klasifikačních oblastí v registru právních požadavků nově v řazení podle účinnosti předpisu, resp. účinnosti novely.

 

5.            Registr jsme doplnili odpovídající tiskovou sestavou a export ve formě tabulky do MS Excell, snadná možnost implementace do vnitropodnikových směrnic.
Registr právních požadavků

         Vybrané předpisy

Druh

Číslo

Název

Poslední aktualizace

Účinnost

CZNACE

ISO9001

ISO14001

OHSAS18001

ISO27001

ISO13485

předpisu

Vyhláška

34/2016 Sb.

Vyhláška o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty

 

29.1.2016

 

 

2;

4;

 

 

Vyhláška

406/2015 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění vyhlášky č. 155/2014 Sb.

 

1.1.2016

 

 

2;

 

 

 

Vyhláška

342/2014 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů

 

1.1.2015

 

 

2;

4;

 

 

Nařízení vlády

309/2014 Sb.

Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor

61/2016 Sb.

1.3.2016

 

 

 

 

 

 

Zákon

257/2014 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony

 

1.1.2015

 

 

2;

 

 

 

Vyhláška

154/2014 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší

 

1.8.2014

 

 

2;

 

 

 

Zákon

87/2014 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

 

1.6.2014

62;

6.3;

2;

 

 

 

Zákon

64/2014 Sb.

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu

320/2015 Sb.

1.1.2016

 

 

1; 2; 3; 4; 5; 7; 8.4;

 

 

 

Zákon

304/2013 Sb.

Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

87/2015 Sb.

1.5.2015

 

5;

 

 

9;

 

Zákon

223/2013 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 

1.8.2013

62;

 

 

1; 3; 5; 7; 8;

 

 

Vyhláška

192/2013 Sb.

Vyhláška o stanovení formulářů žádostí o přidělení povolenek pro provozovatele letadla a o vydání povolení k emisím skleníkových plynů

 

1.8.2013

 

 

2;

 

 

 

Sdělení

30/2013 Sb.

Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace v oblasti ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů v rozsahu nařízení Komise (EU) č. 600/2012

 

7.1.2013

 

 

2;

 

 

 

Sdělení

18/2013 Sb.m.s.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny přílohy I Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu

 

9.1.2013

 

 

2;

 

 

 

Zákon

383/2012 Sb.

Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

257/2014 Sb.

1.1.2015

 

 

2;

 

 

 

Vyhláška

210/2012 Sb.

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem

48/2015 Sb.

24.3.2015

 

 

 

 

 

 

Zákon

201/2012 Sb.

Zákon o ochraně ovzduší

382/2015 Sb.

1.1.2016

62;

6.3;

2;

 

 

 

Zákon

169/2012 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

30.6.2012

 

5;

 

 

 

 

Vyhláška

83/2012 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů

 

1.5.2012

 

 

2;

4; 8;

 

 

Vyhláška

75/2010 Sb.

Vyhláška o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření háďátka bramborového a háďátka nažloutlého a o změně vyhlášky č. 332/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce rakoviny bramboru, háďátka bramborového a háďátka nažloutlého

43/2016 Sb.

1.3.2016

 

 

 

 

 

 

Vyhláška

142/2009 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 236/2005 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

1.7.2009

 

 

 

 

 

 

Zákoník

262/2006 Sb.

Zákon zákoník práce

298/2015 Sb.

25.11.2015

 

5; 6.2; 6.3;

 

1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;

4;

 

Vyhláška

302/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o technických prohlídkách a měření emisí vozidel

132/2016 Sb.

25.4.2016

 

 

2; 8;

4;

 

 

Zákon

56/2001 Sb.

Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

239/2013 Sb.

1.1.2015

 

6.3;

2;

4; 8;

 

 

Sdělení

54/1998 Sb.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn a doplňků příloh Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP), přijaté v Ženevě dne 1. září 1970, vyhlášené pod č. 61/1983 Sb.

31/1998/1 Sb.

15.4.1998

 

 

 

 

 

 

Zrušeno : 6.12.2009

Zákon

96/1993 Sb.

Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.

104/2016 Sb.

6.4.2016

68;

 

 

 

 

 

Zákoník

513/1991 Sb.

Obchodní zákoník

179/2013 Sb.

1.7.2013

 

5; 7.2;

 

 

2; 9;

 

Zrušeno : 1.1.2014

Zákon

455/1991 Sb.

Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

126/2016 Sb.

1.5.2016

 

5;

 

 

 

 

Zákon

133/1985 Sb.

Zákon České národní rady o požární ochraně

320/2015 Sb.

1.1.2016

68;

6.2; 6.3;

2;

1; 2; 3; 4; 8;

 

 

 

6.            Registr je možné prohlížet a tisknout i za jednotlivé klasifikační oblastí.

 

7.            Odpovídající tisková sestava s možností exportu ve formě tabulky do MS Excell vypadá takto:

 

Vybrané předpisy

 

 

 

 

 

 

 

ISO 9001 - Systémy managementu jakosti - Požadavky

 

 

 

 

 

 

ISO9001_5_Odpovědnost vedení organizace

Druh

Číslo

Název

Poslední aktualizace

Účinnost

předpisu

Zákon

455/1991 Sb.

Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)

126/2016 Sb.

1.5.2016

Zákoník

513/1991 Sb.

Obchodní zákoník

179/2013 Sb.

1.7.2013

Zrušeno : 1.1.2014

Zákoník

262/2006 Sb.

Zákon zákoník práce

298/2015 Sb.

25.11.2015

Zákon

169/2012 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

 

30.6.2012

Zákon

304/2013 Sb.

Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

87/2015 Sb.

1.5.2015

 

ISO9001_6.2_Lidské zdroje

Druh

Číslo

Název

Poslední aktualizace

Účinnost

předpisu

Zákon

133/1985 Sb.

Zákon České národní rady o požární ochraně

320/2015 Sb.

1.1.2016

Zákoník

262/2006 Sb.

Zákon zákoník práce

298/2015 Sb.

25.11.2015

 

ISO9001_6.3_Infrastruktura, Pracovní prostředí

Druh

Číslo

Název

Poslední aktualizace

Účinnost

předpisu

Zákon

133/1985 Sb.

Zákon České národní rady o požární ochraně

320/2015 Sb.

1.1.2016

Zákon

56/2001 Sb.

Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

239/2013 Sb.

1.1.2015

Zákoník

262/2006 Sb.

Zákon zákoník práce

298/2015 Sb.

25.11.2015

Zákon

201/2012 Sb.

Zákon o ochraně ovzduší

382/2015 Sb.

1.1.2016

Zákon

87/2014 Sb.

Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

 

1.6.2014

 

ISO9001_7.2_Procesy vztahující se k zákazníkovi

Druh

Číslo

Název

Poslední aktualizace

Účinnost

předpisu

Zákoník

513/1991 Sb.

Obchodní zákoník

179/2013 Sb.

1.7.2013

Zrušeno : 1.1.20148.            Doplnili jsme výčet položek právních požadavků o datum účinnosti a seznam vybraných kapitol či oblastí, ve kterých je předpis zařazen.

9.            Vylepšili jsme pro Vás Fulltextové vyhledávání (např.: „bezlepkové“):


nebo (např.: „pěstování plodin“):


10.          Pomáháme Vám zavést a neustále aktualizovat již zavedený             PRÁVNÍ REGISTR, usnadníme Vám vlastní 

výběr Vaší databáze vybr. předpisů – VOLEJTE, RÁDI POMŮŽEME. 
(připravujeme automatické generování výběru sledovaných předpisů na základě sofistikovaného dotazníku,
detailní klasifikace a zejména provozních údajů Vaší organizace
).11.          ZAVÁDÍME PRÁVNÍ REGISTR ORGANIZACE:
(zavedený právní registr neustále aktualizujeme)

12.          Strukturovaná klasifikace Vám umožní si udělat jednoduše přehled o legislativních požadavcích kladených na plnění ISO normy při zavádění právního registru. 
PŘEDSTAVUJEME VÍTANÉ DOPLNĚNÍ - STRUKTUROVANÁ KLASIFIKACE:
Zavřít
MENU