Chystáte se na audit a certifikaci?

Nevíte, jaké zákonné požadavky musíte plnit?

 

Nevadí - ZDARMA poradíme. VOLEJTE!

Zavedeme pro Vás PRÁVNÍ REGISTR !


Novinky v systému zákony on-line pro období od 02.03.2018 do 16.03.2018

Sbírka zákonů – aktuálně vyšlo

čá. 021/2018 Sb. rozeslána 13. března 2018

42/2018 Sb.

Účinnost od: 28. března 2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení

41/2018 Sb.

Účinnost od: 13. března 2018

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

čá. 020/2018 Sb. rozeslána 8. března 2018

40/2018 Sb.

Účinnost od: 8. března 2018

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

39/2018 Sb.

Účinnost od: 1. dubna 2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů

čá. 019/2018 Sb. rozeslána 7. března 2018

38/2018 Sb.

Účinnost od: 7. března 2018

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

37/2018 Sb.

Účinnost od: 22. března 2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů

36/2018 Sb.

Účinnost od: 7. března 2018 s výjimkou

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

35/2018 Sb.

Účinnost od: 7. března 2018

Zákon o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny

Sbírka zákonů – nabývá účinnosti

41/2018 Sb.

Účinnost od: 13.03.2018

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
(Mění 1/1993 Sb. podle čl. 63 odst. 1 písm. f) ústavního;Mění 247/1995 Sb. podle § 80 odst. 1)

40/2018 Sb.

Účinnost od: 08.03.2018

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

30/2018 Sb.

Účinnost od: 08.03.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 463/2013 Sb.)

38/2018 Sb.

Účinnost od: 07.03.2018

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

36/2018 Sb.

Účinnost od: 07.03.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 378/2007 Sb.)

35/2018 Sb.

Účinnost od: 07.03.2018

Zákon o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny
(Mění 153/1994 Sb.;Mění 154/1994 Sb.;Mění 289/2005 Sb.;Mění 412/2005 Sb.;Mění 253/2008 Sb.;Mění 181/2014 Sb.)

31/2018 Sb.

Účinnost od: 05.03.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 210/2012 Sb.)

Sbírka zákonů – pozbývá účinnosti nebo zrušeno

Žádné předpisy

Sbírka mezinárodních smluv – aktuálně vyšlo

čá. 011/2018 Sb.m.s. rozeslána 13. března 2018

15/2018 Sb.m.s.

Účinnost od: 3. prosince 2017

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odstoupení České republiky od Charty Mezinárodního energetického fóra

14/2018 Sb.m.s.

Účinnost od: 21. ledna 2018

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků

Předpisy Evropské unie – aktuálně vyšlo

Úř. věst. L 074, 16. března 2018

(EU) 2018/408

Účinnost od: 1. ledna 2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/408 ze dne 15. března 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1758, kterým se stanoví forma a obsah účetních údajů poskytovaných Komisi pro účely schválení účetní závěrky EZZF a EZFRV a pro účely sledování a odhadů

(EU) 2018/407

Účinnost od: 5. dubna 2018
Provádí nařízení: (EU) č. 952/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/407 ze dne 14. března 2018 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

(EU) 2018/406

Účinnost od: 5. dubna 2018
Provádí nařízení: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/406 ze dne 2. března 2018 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Amendoa Coberta de Moncorvo“ (CHZO))

(EU) 2018/405

Účinnost od: 18. ledna 2015

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/405 ze dne 21. listopadu 2017, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 (Text s významem pro EHP. )

Úř. věst. L 072, 15. března 2018

(EU) 2018/401

Účinnost od: 4. dubna 2018

Nařízení Komise (EU) 2018/401 ze dne 14. března 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 139/2014, pokud jde o klasifikaci vzletových a přistávacích drah

(EU) 2018/400

Účinnost od: 4. dubna 2018

Nařízení Komise (EU) 2018/400 ze dne 14. března 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní účetní standard (IAS) 40 (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2018/399

Účinnost od: 4. dubna 2018
Provádí nařízení: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/399 ze dne 1. března 2018 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Beelitzer Spargel“ (CHZO))

Úř. věst. L 071, 14. března 2018

(EU) 2018/396

Účinnost od: 3. dubna 2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/396 ze dne 13. března 2018, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku

(EU) 2018/395

Účinnost od: 8. dubna 2019
Provádí nařízení: (ES) č. 216/2008 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (Text s významem pro EHP)

Nařízení Komise (EU) 2018/395 ze dne 13. března 2018, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provoz balonů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

(EU) 2018/394

Účinnost od: 8. dubna 2019

Nařízení Komise (EU) 2018/394 ze dne 13. března 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, pokud jde o zrušení požadavků letového provozu pro balony

Úř. věst. L 070, 13. března 2018

(EU) 2018/336

Účinnost od: 16. března 2018

Nařízení Komise (EU) 2018/336 ze dne 8. března 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 748/2009 o seznamu provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice 2003/87/ES, s uvedením členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadelText s významem pro EHP.

Úř. věst. L 069, 13. března 2018

(EU) 2018/390

Účinnost od: 2. dubna 2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/390 ze dne 12. března 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1419/2013 o uznávání organizací producentů a meziodvětvových organizací, o rozšíření působnosti pravidel organizací producentů a meziodvětvových organizací a o zveřejňování spouštěcích cen, jak je stanoveno v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1379/2013 o společné organizaci trhů s produkty rybolovu a akvakultury

(EU) 2018/389

Účinnost od: 14. září 2019

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/389 ze dne 27. listopadu 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy týkající se silného ověření klienta a společných a bezpečných otevřených standardů komunikace (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2018/388

Účinnost od: 14. března 2018
Provádí nařízení: (EU) č. 269/2014 Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/388 ze dne 12. března 2018, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

(EU) 2018/387

Účinnost od: 14. března 2018

Nařízení Rady (EU) 2018/387 ze dne 12. března 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice

Úř. věst. L 068, 12. března 2018

(EU) 2018/353

Účinnost od: 19. července 2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/353 ze dne 9. března 2018, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2017/1145 o stažení některých doplňkových látek povolených podle směrnic Rady 70/524/EHS a 82/471/EHS z trhu a o zrušení zastaralých ustanovení, kterými se tyto doplňkové látky povolují (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2018/352

Účinnost od: 1. dubna 2018
Provádí nařízení: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/352 ze dne 8. března 2018, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel“ (CHOP))

Úř. věst. L 067, 9. března 2018

(EU) 2018/349

Účinnost od: 9. března 2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/349 ze dne 8. března 2018, kterým se po dvousté osmdesáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

(EU) 2018/348

Účinnost od: 9. března 2018
Provádí nařízení: (EU) č. 952/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/348 ze dne 8. března 2018 o dočasné odchylce z pravidel preferenčního původu stanovených v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o jízdní kola a jiná kola vyráběná v Kambodži, konkrétně o využívání součástí jízdních kol pocházejících z Malajsie na základě kumulace

(EU) 2018/347

Účinnost od: 29. března 2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/347 ze dne 5. března 2018 o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 jako doplňkové látky pro selata a prasnice a o změně nařízení (ES) č. 1847/2003 a (ES) č. 2036/2005 (držitel povolení společnost Danstar Ferment AG, zastoupená společností Lallemand SAS) (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2018/346

Účinnost od: 29. března 2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/346 ze dne 5. března 2018 o povolení přípravku Lactobacillus buchneri NRRL B-50733 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2018/345

Účinnost od: 29. března 2018

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/345 ze dne 14. listopadu 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující kritéria týkající se metodiky pro posuzování hodnoty aktiv a závazků institucí nebo subjektů (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2018/344

Účinnost od: 29. března 2018

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/344 ze dne 14. listopadu 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující kritéria týkající se metodiky oceňování rozdílu v zacházení v rámci řešení krize (Text s významem pro EHP. )

Úř. věst. L 066, 8. března 2018

(EU) 2018/302

Účinnost od: 8. března 2018

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/302 ze dne 28. února 2018 o řešení neoprávněného zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace založených na státní příslušnosti, místě bydliště či místě usazení zákazníků v rámci vnitřního trhu a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES (Úř. věst. L 60 I, 2.3.2018)

Úř. věst. L 065, 8. března 2018

(EU) 2018/339

Účinnost od: 1. dubna 2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/339 ze dne 7. března 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001 a stanoví odchylka od uvedeného nařízení, pokud jde o dovozní licence na mléčné výrobky pocházející z Islandu

(EU) 2018/338

Účinnost od: 28. března 2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/338 ze dne 7. března 2018 o povolení přípravku 6-fytázy z Aspergillus niger (DSM 25770) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice, výkrm prasat, prasnice, výkrm menšinových druhů prasat nebo menšinové druhy prasat k reprodukci, výkrm krůt, odchov krůt, všechny ostatní druhy ptactva (s výjimkou nosnic) a odstavená selata (držitel povolení BASF SE) (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2018/337

Účinnost od: 28. června 2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/337 ze dne 5. března 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2403, kterým se stanoví společné pokyny o normách a technikách znehodnocování palných zbraní k zajištění toho, aby znehodnocené palné zbraně byly nevratně neschopné střelby (Text s významem pro EHP. )

Úř. věst. L 063, 6. března 2018

(EU) 2018/330

Účinnost od: 7. března 2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/330 ze dne 5. března 2018, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých bezešvých trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036

(EU) 2018/329

Účinnost od: 29. dubna 2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/329 ze dne 5. března 2018, kterým se určuje referenční středisko Evropské unie pro dobré životní podmínky zvířat (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2018/328

Účinnost od: 26. března 2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/328 ze dne 5. března 2018 o povolení přípravku Bacillus subtilis DSM 29784 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice (držitel povolení ADISSEO France SAS) (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2018/327

Účinnost od: 26. března 2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/327 ze dne 5. března 2018 o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) z Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) jako doplňkové látky pro kapry (držitel povolení Huvepharma NV) (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2018/326

Účinnost od: 7. března 2018

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/326 ze dne 5. března 2018, kterým se provádí nařízení (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině

(EU) 2018/325

Účinnost od: 7. března 2018

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/325 ze dne 5. března 2018, kterým se provádí čl. 17 odst. 3 nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice

(EU) 2018/324

Účinnost od: 7. března 2018

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/324 ze dne 5. března 2018, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Úř. věst. L 062, 5. března 2018

(EU) 2018/318

Účinnost od: 1. října 2018

Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2018/318 ze dne 22. února 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1011/2012 o statistice držby cenných papírů (ECB/2018/7)

(EU) 2018/317

Účinnost od: 8. března 2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1967/2006 Nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a o zrušení nařízení (ES) č. 1626/94

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/317 ze dne 2. března 2018, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro lov hlaváče průsvitného (Aphia minuta) lodními nevody v některých teritoriálních vodách Itálie

Úř. věst. L 061, 3. března 2018

(EU) 2018/316

Účinnost od: 4. března 2018
Provádí nařízení: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/316 ze dne 2. března 2018, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 3. března 2018

(EU) 2018/303

Účinnost od: 1. března 2018

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2018/303 ze dne 27. února 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje účinná látka výtažek z Reynoutria sachalinensis (Úř. věst. L 59, 1.3.2018)

Úř. věst. L 60I, 2. března 2018

(EU) 2018/302

Účinnost od: 3. prosince 2018

Nařízení (EU) 2018/302 Evropského parlamentu a Rady ze dne 28. února 2018 o řešení neoprávněného zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace založených na státní příslušnosti, místě bydliště či místě usazení zákazníků v rámci vnitřního trhu a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES (Text s významem pro EHP. )

Úř. věst. L 060, 2. března 2018

(EU) 2018/310

Účinnost od: 3. března 2018
Provádí nařízení: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/310 ze dne 1. března 2018, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 2. března 2018

(EU) 2018/309

Účinnost od: 22. března 2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/309 ze dne 1. března 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky propineb a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2018/308

Účinnost od: 22. března 2018
Provádí směrnice: 2014/59/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014 , kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 Text s významem pro EHP

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/308 ze dne 1. března 2018, kterým se stanoví prováděcí technické normy ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o formáty, vzory a definice, podle nichž orgány příslušné k řešení krize zjišťují informace o minimálním požadavku na kapitál a způsobilé závazky a předávají je Evropskému orgánu pro bankovnictví (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2018/307

Účinnost od: 22. března 2018
Provádí nařízení: (ES) č. 853/2004 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/307 ze dne 28. února 2018, kterým se rozšiřují zvláštní záruky týkající se salmonely stanovené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 na maso získané z brojlerů (Gallus gallus) určené pro Dánsko (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2018/306

Účinnost od: 1. ledna 2018

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/306 ze dne 18. prosince 2017, kterým se stanoví podrobnosti pro provádění povinnosti vykládky, pokud jde o tresku obecnou a platýse evropského v rámci rybolovu v Baltském moři

Předpisy Evropské unie – nabývá účinnosti

(EU) 2018/336

Účinnost od: 16.03.2018

Nařízení Komise (EU) 2018/336 ze dne 8. března 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 748/2009 o seznamu provozovatelů letadel, kteří ke dni 1. ledna 2006 nebo po tomto datu vykonávali činnost v oblasti letectví uvedenou v příloze I směrnice 2003/87/ES, s uvedením členského státu správy u jednotlivých provozovatelů letadelText s významem pro EHP.
(Mění (ES) č. 748/2009)

(EU) 2018/278

Účinnost od: 16.03.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/278 ze dne 23. února 2018, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 1305/2014, pokud jde o strukturu zpráv, model údajů a zpráv a provozní databázi vozů a intermodálních jednotek, a kterým se přijímá norma IT pro komunikační vrstvu společného rozhraní
(Mění (EU) č. 1305/2014)

(EU) 2018/267

Účinnost od: 15.03.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/267 ze dne 19. února 2018 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

(EU) 2018/266

Účinnost od: 15.03.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/266 ze dne 19. února 2018 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Thym de Provence“ (CHZO))

(EU) 2018/265

Účinnost od: 15.03.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/265 ze dne 16. února 2018, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Squacquerone di Romagna“ (CHOP))

(EU) 2018/250

Účinnost od: 15.03.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/250 ze dne 15. února 2018 o povolení methyl-2-furoátu, bis(2-methyl-3-furyl)disulfidu, furfuralu, furfurylalkoholu, 2-furanmethanethiolu, S-furfuryl-acetothioátu, difurfuryldisulfidu, methyl(furfuryl)sulfidu, 2-methylfuran-3-thiolu, methyl(furfuryl)disulfidu, 2-methyl-3-(methyldithio)furanu a furfuryl-acetátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2018/249

Účinnost od: 15.03.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/249 ze dne 15. února 2018 o povolení taurinu, ß-alaninu, L-alaninu, L-argininu, L-asparagové kyseliny, L-histidinu, D,L-isoleucinu, L-leucinu, L-fenylalaninu, L-prolinu, D,L-serinu, L-tyrosinu, L-methioninu, L-valinu, L-cysteinu, glycinu, glutamátu sodného a L-glutamové kyseliny jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a L-cysteinu hydrochloridu, monohydrátu, pro všechny druhy zvířat kromě koček a psů (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2018/248

Účinnost od: 15.03.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/248 ze dne 15. února 2018 o povolení 2,3-diethylpyrazinu, 2,5 nebo 6-methoxy-3-methylpyrazinu, 2-acetyl-3-ethylpyrazinu, 2,3-diethyl-5-methylpyrazinu, 2-(sek-butyl)-3-methoxypyrazinu, 2-ethyl-3-methoxypyrazinu, 5,6,7,8-tetrahydrochinoxalinu, 2-ethylpyrazinu a 5-methylchinoxalinu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2018/247

Účinnost od: 15.03.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/247 ze dne 15. února 2018 o povolení 2,4,5-trimethylthiazolu, 2-isobutylthiazolu, 5-(2-hydroxyethyl)-4-methylthiazolu, 2-acetylthiazolu, 2-ethyl-4-methylthiazolu, 5,6-dihydro-2,4,6,tris(2-methylpropyl)4H-1,3,5-dithiazinu a thiamin hydrochloridu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2018/246

Účinnost od: 15.03.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/246 ze dne 15. února 2018 o povolení linalooloxidu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat kromě ryb (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2018/245

Účinnost od: 15.03.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/245 ze dne 15. února 2018 o povolení mentholu, d-karvonu, menthyl-acetátu, d,l-isomenthonu, 3-methyl-2-(pent-2-en-1-yl)cyklopent-2-en-1-onu, 3,5,5-trimethyl-2-cyklohexen-(1)-onu, d-fenchonu, fenchylalkoholu, karvyl-acetátu, dihydrokarvyl-acetátu a fenchyl-acetátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2018/244

Účinnost od: 15.03.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/244 ze dne 15. února 2018 o povolení vanilylacetonu a 4-(4-methoxyfenyl)butan-2-onu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat a o zamítnutí 1-fenylethan-1-olu (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2018/243

Účinnost od: 15.03.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/243 ze dne 15. února 2018 o povolení 3-hydroxybutan-2-onu, pentan-2,3-dionu, 3,5-dimethylcyklopentan-1,2-dionu, hexan-3,4-dionu, ethyl-2-oxopropyl-acetátu, 2,6,6-trimethylcyklohex-2-en-1,4-dionu a 3-methylnona-2-,4-dionu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2018/242

Účinnost od: 15.03.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/242 ze dne 15. února 2018 o povolení hex-3(cis)-en-1-olu, non-6-en-1-olu, okt-3-en-1-olu, non-6(cis)-enalu, hex-3(cis)-enalu, hept-4-enalu, hex-3(cis)-enyl-acetátu, hex-3(cis)-enyl-formiátu, hex-3-enyl-butyrátu, hex-3-enyl-hexanoátu, hex-3(cis)-enyl-isobutyrátu, citronellolu, (-)-3,7-dimethyl-6-okten-1-olu, citronellalu, 2,6-dimethylhept-5-enalu, kyseliny citronellové, citronellyl-acetátu, citronellyl-butyrátu, citronellyl-formiátu, citronellyl-propionátu, 1-ethoxy-1-(3-hexenyloxy)ethanu a hex-3-enyl-isovalerátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2018/241

Účinnost od: 15.03.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/241 ze dne 15. února 2018 o povolení piperinu, 3-methylindolu, indolu, 2-acetylpyrrolu a pyrrolidinu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2018/240

Účinnost od: 15.03.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/240 ze dne 15. února 2018 o povolení trimethylaminu, trimethylamin-hydrochloridu, 3-methylbutylaminu pro všechny druhy zvířat kromě nosnic a 2-methoxyethyl benzenu, 1,3-dimethoxy-benzenu, 1,4-dimethoxy-benzenu, 1-isopropyl-2-methoxy-4-methylbenzenu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2018/239

Účinnost od: 15.03.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/239 ze dne 15. února 2018 o povolení methyl-N-methylanthranilátu a methylanthranilátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat kromě ptáků (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2018/238

Účinnost od: 15.03.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/238 ze dne 15. února 2018 o povolení 5'-ribonukleotidů sodných, 5'-guanylanu sodného a 5'-inosinanu sodného jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2018/388

Účinnost od: 14.03.2018
Provádí nařízení: (EU) č. 269/2014 Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/388 ze dne 12. března 2018, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

(EU) 2018/387

Účinnost od: 14.03.2018

Nařízení Rady (EU) 2018/387 ze dne 12. března 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice
(Mění (EU) č. 224/2014)

(EU) 2018/259

Účinnost od: 14.03.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/259 ze dne 21. února 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 427/2014 za účelem jeho přizpůsobení změnám v regulačním zkušebním postupu a zjednodušení správních postupů pro podávání žádostí a certifikaci (Text s významem pro EHP. )
(Mění (EU) č. 427/2014)

(EU) 2018/258

Účinnost od: 14.03.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/258 ze dne 21. února 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 725/2011 za účelem jeho přizpůsobení změnám v regulačním zkušebním postupu a zjednodušení správních postupů pro podávání žádostí a certifikaci (Text s významem pro EHP. )
(Mění (EU) č. 725/2011)

(EU) 2018/236

Účinnost od: 14.03.2018

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/236 ze dne 20. prosince 2017, kterým se opravuje estonské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/654, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o technické a obecné požadavky na mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích
(Mění (EU) 2017/654)

(EU) 2018/255

Účinnost od: 13.03.2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1338/2008 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Text s významem pro EHP)

Nařízení Komise (EU) 2018/255 ze dne 19. února 2018, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008, pokud jde o statistiky vycházející z evropského dotazníkového šetření o zdraví (EHIS) (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2018/349

Účinnost od: 09.03.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/349 ze dne 8. března 2018, kterým se po dvousté osmdesáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
(Mění (ES) č. 881/2002)

(EU) 2018/348

Účinnost od: 09.03.2018
Provádí nařízení: (EU) č. 952/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/348 ze dne 8. března 2018 o dočasné odchylce z pravidel preferenčního původu stanovených v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o jízdní kola a jiná kola vyráběná v Kambodži, konkrétně o využívání součástí jízdních kol pocházejících z Malajsie na základě kumulace
(Mění (EU) 2015/2446)

(EU) 2018/231

Účinnost od: 09.03.2018

Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2018/231 ze dne 26. ledna 2018 o statistické zpravodajské povinnosti penzijních fondů (ECB/2018/2)

(EU) 2018/230

Účinnost od: 09.03.2018
Provádí nařízení: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/230 ze dne 16. února 2018, kterým se podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 uděluje ochrana názvu „Monor, Monori“ (CHOP)

(EU) 2018/317

Účinnost od: 08.03.2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1967/2006 Nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a o zrušení nařízení (ES) č. 1626/94

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/317 ze dne 2. března 2018, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro lov hlaváče průsvitného (Aphia minuta) lodními nevody v některých teritoriálních vodách Itálie

(EU) 2018/302

Účinnost od: 08.03.2018

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/302 ze dne 28. února 2018 o řešení neoprávněného zeměpisného blokování a dalších forem diskriminace založených na státní příslušnosti, místě bydliště či místě usazení zákazníků v rámci vnitřního trhu a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a (EU) 2017/2394 a směrnice 2009/22/ES (Úř. věst. L 60 I, 2.3.2018)
(Mění (EU) 2018/302)

(EU) 2018/220

Účinnost od: 08.03.2018
Provádí nařízení: (EU) č. 952/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/220 ze dne 9. února 2018 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

(EU) 2018/196

Účinnost od: 08.03.2018

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/196 ze dne 7. února 2018 o dodatečném clu na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických
(Ruší (ES) č. 673/2005;Ruší (ES) č. 632/2006;Ruší (ES) č. 409/2007;Ruší (ES) č. 317/2009;Ruší (EU) č. 305/2010;Ruší (EU) č. 311/2011;Ruší (EU) č. 349/2013;Ruší (EU) č. 349/2013;Mění (EU) č. 37/2014;Mění (EU) č. 38/2014;Ruší (EU) č. 303/2014;Ruší (EU) 2015/675;Ruší (EU) 2016/654;Ruší (EU) 2017/750;Ruší (ES) č. 283/2008;Ruší (ES) č. 283/2008)

(EU) 2018/330

Účinnost od: 07.03.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/330 ze dne 5. března 2018, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některých bezešvých trubek a dutých profilů z nerezavějící oceli pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036

(EU) 2018/326

Účinnost od: 07.03.2018

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/326 ze dne 5. března 2018, kterým se provádí nařízení (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině

(EU) 2018/325

Účinnost od: 07.03.2018

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/325 ze dne 5. března 2018, kterým se provádí čl. 17 odst. 3 nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice

(EU) 2018/324

Účinnost od: 07.03.2018

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/324 ze dne 5. března 2018, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

(EU) 2018/216

Účinnost od: 07.03.2018

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/216 ze dne 14. prosince 2017, kterým se mění přílohy V a IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí
(Mění (EU) č. 978/2012)

(EU) 2018/288

Účinnost od: 06.03.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/288 ze dne 19. února 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 367/2014, kterým se stanoví čistý zůstatek pro výdaje EZZF
(Mění (EU) č. 367/2014)

(EU) 2018/215

Účinnost od: 06.03.2018
Provádí nařízení: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/215 ze dne 13. února 2018, kterým se přiznává ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 názvu „Mergelland“ (CHOP)

(EU) 2018/214

Účinnost od: 06.03.2018
Provádí nařízení: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/214 ze dne 13. února 2018, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Pla i Llevant“ (CHOP))

(EU) 2018/212

Účinnost od: 06.03.2018

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/212 ze dne 13. prosince 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, pokud jde o přidání Šrí Lanky, Trinidadu a Tobaga a Tuniska do tabulky v bodě I přílohy (Text s významem pro EHP. )
(Mění (EU) 2016/1675)

(EU) 2018/207

Účinnost od: 05.03.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/207 ze dne 9. února 2018, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Laguiole“ (CHOP))

(EU) 2018/316

Účinnost od: 04.03.2018
Provádí nařízení: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/316 ze dne 2. března 2018, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 3. března 2018

(EU) 2018/310

Účinnost od: 03.03.2018
Provádí nařízení: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/310 ze dne 1. března 2018, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 2. března 2018

(EU) 2018/274

Účinnost od: 03.03.2018
Provádí nařízení: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, (EU) č. 1306/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/274 ze dne 11. prosince 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o systém povolení pro výsadbu révy, certifikaci, evidenční knihu vstupů a výstupů, povinná prohlášení a oznámení, a k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013, pokud jde o příslušné kontroly, a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/561

(EU) 2018/199

Účinnost od: 02.03.2018

Nařízení Komise (EU) 2018/199 ze dne 9. února 2018 o neschválení určitého zdravotního tvrzení při označování potravin, jež se netýká snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2018/198

Účinnost od: 02.03.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/198 ze dne 7. února 2018, kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 716/2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury
(Ruší (EU) č. 716/2012)

(EU) 2016/68

Účinnost od: 02.03.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/68 ze dne 21. ledna 2016 o společných postupech a specifikacích nezbytných pro propojení elektronických rejstříků karet řidiče

Předpisy Evropské unie – pozbývá účinnosti nebo zrušeno

(EU) 2017/750

Zrušeno od: 08.03.2018 předpisem (EU) 2018/196

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/750 ze dne 24. února 2017, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických

(EU) 2016/654

Zrušeno od: 08.03.2018 předpisem (EU) 2018/196

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/654 ze dne 26. února 2016, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických

(EU) 2015/675

Zrušeno od: 08.03.2018 předpisem (EU) 2018/196

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/675 ze dne 26. února 2015, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických

(EU) č. 303/2014

Zrušeno od: 08.03.2018 předpisem (EU) 2018/196

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 303/2014 ze dne 25. března 2014 , kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických

(EU) č. 349/2013

Zrušeno od: 08.03.2018 předpisem (EU) 2018/196

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) č. 349/2013 ze dne 17. dubna 2013 , kterým se mění sazba dodatečného cla na produkty uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických ( Úř. věst. L 108 ze dne 18.4.2013 )

(EU) č. 349/2013

Zrušeno od: 08.03.2018 předpisem (EU) 2018/196

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 349/2013 ze dne 17. dubna 2013 , kterým se mění sazba dodatečného cla na produkty uvedené v příloze I nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických

(EU) č. 311/2011

Zrušeno od: 08.03.2018 předpisem (EU) 2018/196

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 311/2011 ze dne 31. března 2011 , kterým se nahrazuje příloha I nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických

(EU) č. 305/2010

Zrušeno od: 08.03.2018 předpisem (EU) 2018/196

Nařízení Komise (EU) č. 305/2010 ze dne 14. dubna 2010 , kterým se nahrazují přílohy I a II nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických

(ES) č. 317/2009

Zrušeno od: 08.03.2018 předpisem (EU) 2018/196

Nařízení Komise (ES) č. 317/2009 ze dne 17. dubna 2009 , kterým se nahrazuje příloha I nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických

(ES) č. 283/2008

Zrušeno od: 08.03.2018 předpisem (EU) 2018/196

Oprava nařízení Komise (ES) č. 283/2008 ze dne 27. března 2008 , kterým se nahrazuje příloha I nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických ( Úř. věst. L 86 ze dne 28.3.2008 )

(ES) č. 283/2008

Zrušeno od: 08.03.2018 předpisem (EU) 2018/196

Nařízení Komise (ES) č. 283/2008 ze dne 27. března 2008 , kterým se nahrazuje příloha I nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických

(ES) č. 409/2007

Zrušeno od: 08.03.2018 předpisem (EU) 2018/196

Nařízení Komise (ES) č. 409/2007 ze dne 16. dubna 2007 , kterým se nahrazují přílohy I a II nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických

(ES) č. 632/2006

Zrušeno od: 08.03.2018 předpisem (EU) 2018/196

Nařízení Komise (ES) č. 632/2006 ze dne 24. dubna 2006 , kterým se nahrazují přílohy I a II nařízení Rady (ES) č. 673/2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických

(ES) č. 673/2005

Zrušeno od: 08.03.2018 předpisem (EU) 2018/196

Nařízení Rady (ES) č. 673/2005 ze dne 25. dubna 2005 o stanovení dodatečných cel na dovoz některých produktů pocházejících ze Spojených států amerických

(EU) č. 716/2012

Zrušeno od: 02.03.2018 předpisem (EU) 2018/198

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 716/2012 ze dne 30. července 2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Zavřít
MENU