Chystáte se na audit a certifikaci?

Nevíte, jaké zákonné požadavky musíte plnit?

 

Nevadí - ZDARMA poradíme. VOLEJTE!

Zavedeme pro Vás PRÁVNÍ REGISTR !


Novinky v systému zákony on-line pro období od 01.11.2018 do 15.11.2018

Sbírka zákonů – aktuálně vyšlo

čá. 132/2018 Sb. rozeslána 15. listopadu 2018

261/2018 Sb.

Účinnost od: 15. listopadu 2018

Nález Ústavního soudu ze dne 25. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS 18/17 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nebo na zrušení některých ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

čá. 131/2018 Sb. rozeslána 15. listopadu 2018

260/2018 Sb.

Účinnost od: 15. listopadu 2018

Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 16. října 2018 sp. zn. Pl. ÚS-st. 48/18 k problematice užívání společné věci podílovým spoluvlastníkem nad rozsah odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu bez právního důvodu

čá. 130/2018 Sb. rozeslána 15. listopadu 2018

259/2018 Sb.

Účinnost od: 1. června 2019

Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání a některých dalších dokladů o vzdělání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

Provádí zákon: 95/2004 Sb. Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

258/2018 Sb.

Účinnost od: 1. prosince 2018 s výjimkou

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů

257/2018 Sb.

Účinnost od: 30. listopadu 2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů

čá. 129/2018 Sb. rozeslána 9. listopadu 2018

256/2018 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2019 s výjimkou

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb.

255/2018 Sb.

Účinnost od: 12. listopadu 2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů

254/2018 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2019

Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019

Provádí zákoník: 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce

čá. 128/2018 Sb. rozeslána 7. listopadu 2018

253/2018 Sb.

Účinnost od: 9. listopadu 2018

Vyhláška o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin

Provádí zákon: 110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

252/2018 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv

čá. 127/2018 Sb. rozeslána 7. listopadu 2018

251/2018 Sb.

Účinnost od: 1. prosince 2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

čá. 126/2018 Sb. rozeslána 7. listopadu 2018

250/2018 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2019

Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019

Provádí zákon: 89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě

Sbírka zákonů – nabývá účinnosti

261/2018 Sb.

Účinnost od: 15.11.2018

Nález Ústavního soudu ze dne 25. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS 18/17 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nebo na zrušení některých ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

260/2018 Sb.

Účinnost od: 15.11.2018

Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 16. října 2018 sp. zn. Pl. ÚS-st. 48/18 k problematice užívání společné věci podílovým spoluvlastníkem nad rozsah odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu bez právního důvodu

255/2018 Sb.

Účinnost od: 12.11.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 428/2010 Sb.)

253/2018 Sb.

Účinnost od: 09.11.2018

Vyhláška o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin

Provádí zákon: 110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

(Ruší 4/2008 Sb.;Ruší 130/2010 Sb.;Ruší 122/2011 Sb.)

241/2018 Sb.

Účinnost od: 09.11.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.

(Mění 272/2011 Sb.)

86/2018 Sb.

Účinnost od: 04.11.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 86/2011 Sb.)

245/2018 Sb.

Účinnost od: 01.11.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 30/2014 Sb.)

244/2018 Sb.

Účinnost od: 01.11.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 353/2016 Sb.;Mění 27/2016 Sb.)

240/2018 Sb.

Účinnost od: 01.11.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 454/2002 Sb., kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání, ve znění vyhlášky č. 413/2009 Sb.

(Mění 454/2002 Sb.)

239/2018 Sb.

Účinnost od: 01.11.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 268/1999 Sb.)

234/2018 Sb.

Účinnost od: 01.11.2018

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 4/2018)

(Mění 421/2017 Sb.)

232/2018 Sb.

Účinnost od: 01.11.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 177/2009 Sb.)

222/2018 Sb.

Účinnost od: 01.11.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 512/2002 Sb.)

216/2018 Sb.

Účinnost od: 01.11.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 194/2009 Sb.)

205/2018 Sb.

Účinnost od: 01.11.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 228/2008 Sb.)

176/2018 Sb.

Účinnost od: 01.11.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 500/2004 Sb.)

137/2018 Sb.

Účinnost od: 01.11.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 98/2012 Sb.)

58/2018 Sb.

Účinnost od: 01.11.2018

Vyhláška o doplňcích stravy a složení potravin

Provádí zákon: 110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

(Ruší 225/2008 Sb.;Ruší 352/2009 Sb.)

Sbírka zákonů – pozbývá účinnosti nebo zrušeno

122/2011 Sb.

Zrušeno od: 09.11.2018 předpisem 253/2018 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin, ve znění vyhlášky č. 130/2010 Sb.

130/2010 Sb.

Zrušeno od: 09.11.2018 předpisem 253/2018 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin

4/2008 Sb.

Zrušeno od: 09.11.2018 předpisem 253/2018 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví druhy a podmínky použítí přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin

Provádí zákon: 110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

352/2009 Sb.

Zrušeno od: 01.11.2018 předpisem 58/2018 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 225/2008 Sb., kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin

225/2008 Sb.

Zrušeno od: 01.11.2018 předpisem 58/2018 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin

Provádí zákon: 110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Sbírka mezinárodních smluv – aktuálně vyšlo

čá. 032/2018 Sb.m.s. rozeslána 9. listopadu 2018

48/2018 Sb.m.s.

Účinnost od: 18. srpna 2018

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o provedených změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanovách

čá. 031/2018 Sb.m.s. rozeslána 9. listopadu 2018

47/2018 Sb.m.s.

Účinnost od: 13. července 2018

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o filmové koprodukci mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael

46/2018 Sb.m.s.

Účinnost od: 31. srpna 2018

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Černou Horou

Předpisy Evropské unie – aktuálně vyšlo

Úř. věst. L 287, 15. listopadu 2018

(EU) 2018/1722

Účinnost od: 16. listopadu 2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1722 ze dne 14. listopadu 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 999/2014 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz dusičnanu amonného pocházejícího z Ruska po prozatímním přezkumu podle čl. 11 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(EU) 2018/1721

Účinnost od: 5. prosince 2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1721 ze dne 12. listopadu 2018, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Gailtaler Speck“ (CHZO))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

Úř. věst. L 286, 14. listopadu 2018

(EU) 2018/1712

Účinnost od: 15. listopadu 2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1712 ze dne 13. listopadu 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/1013, kterým se zavádějí prozatímní ochranná opatření týkající se dovozu určitých výrobků z oceli

Právní základ: (EU) 2015/478 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/478 ze dne 11. března 2015 o společných pravidlech dovozu,
(EU) 2015/755 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/755 ze dne 29. dubna 2015 o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí

(EU) 2018/1711

Účinnost od: 15. listopadu 2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1711 ze dne 13. listopadu 2018, kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1371/2013, pokud jde o datum použitelnosti osvobození udělených indickým vyvážejícím výrobcům

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(EU) 2018/1710

Účinnost od: 1. prosince 2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1710 ze dne 13. listopadu 2018, kterým se přizpůsobuje míra úpravy přímých plateb podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2018 a kterým se zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/866

Právní základ: (EU) č. 1306/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008

(EU) 2018/1709

Účinnost od: 4. prosince 2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1709 ze dne 13. listopadu 2018, kterým se upřesňují technické ukazatele modulu ad hoc pro rok 2020 o pracovních úrazech a dalších zdravotních problémech souvisejících s výkonem povolání, pokud jde o výběrové šetření pracovních sil podle nařízení Rady (ES) č. 577/98 (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 577/98 Narízení Rady (ES) c. 577/98 ze dne 9. brezna 1998 o organizaci výberového šetrení pracovních sil ve Spolecenství

(EU) 2018/1708

Účinnost od: 4. prosince 2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1708 ze dne 13. listopadu 2018, kterým se přiznává ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 názvu „Însură?ei“ (CHOP)

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

Úř. věst. L 285, 13. listopadu 2018

(EU) 2018/1699

Účinnost od: 30. září 2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1699 ze dne 9. listopadu 2018, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 30. září 2018 do 30. prosince 2018 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: 2009/138/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 284, 12. listopadu 2018

(EU) 2018/1672

Účinnost od: 3. června 2021

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1672 ze dne 23. října 2018 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící a o zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005

Právní základ: 12012E033 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA II - VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ#Kapitola 2 - Spolupráce v celních věcech#Článek 33#(bývalý článek 135 Smlouvy o ES),
12012E114 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ#Kapitola 3 - Sbližování právních předpisů#Článek 114#(bývalý článek 95 Smlouvy o ES)

(EU) 2018/1671

Účinnost od: 13. listopadu 2018

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1671 ze dne 23. října 2018, kterým se mění nařízení (EU) 2017/825 za účelem zvýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle

Právní základ: 12012E175 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA XVIII - HOSPODÁŘSKÁ, SOCIÁLNÍ A ÚZEMNÍ SOUDRŽNOST#Článek 175#(bývalý článek 159 Smlouvy o ES),
12012E197 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA XXIV - SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE#Článek 197

(EU) 2018/1670

Účinnost od: dnem vstupu v platnost Dohody mezi EU a Japonskem

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1670 ze dne 23. října 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 110/2008, pokud jde o jmenovitá množství pro účely uvádění jednou destilovaného šóčú vyráběného v periodicky pracujícím destilačním přístroji a lahvovaného v Japonsku na trh Unie

Právní základ: 12012E114 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ#Kapitola 3 - Sbližování právních předpisů#Článek 114#(bývalý článek 95 Smlouvy o ES)

Úř. věst. L 283, 12. listopadu 2018

(EU) 2018/1690

Účinnost od: 13. listopadu 2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1690 ze dne 9. listopadu 2018, kterým se ukládají konečná vyrovnávací cla na dovoz určitých pneumatik, nových nebo protektorovaných, z kaučuku, používaných pro autobusy nebo nákladní automobily a s indexem zatížení převyšujícím 121, pocházejících z Čínské lidové republiky a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1579, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz určitých pneumatik, nových nebo protektorovaných, z kaučuku, používaných pro autobusy nebo nákladní automobily, s indexem zatížení převyšujícím 121, pocházejících z Čínské lidové republiky a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2018/163

Právní základ: (EU) 2016/1037 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

Úř. věst. L 282, 12. listopadu 2018

(EU) 2018/1694

Účinnost od: 2. prosince 2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1694 ze dne 7. listopadu 2018, kterým se názvu „Oolde“ (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

(EU) 2018/1693

Účinnost od: 2. prosince 2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1693 ze dne 5. listopadu 2018, kterým se názvu „Vijlen“ (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

(EU) 2018/1692

Účinnost od: 2. prosince 2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1692 ze dne 5. listopadu 2018, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Tacoronte-Acentejo“ (CHOP))

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

Úř. věst. L 281, 9. listopadu 2018

(EU) 2018/1627

Účinnost od: 1. prosince 2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1627 ze dne 9. října 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, pokud jde o obezřetné oceňování pro podávání zpráv v oblasti dohledu (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) č. 575/2013 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 Text s významem pro EHP

Úř. věst. L 279, 9. listopadu 2018

(EU) 2018/1686

Účinnost od: 9. listopadu 2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1686 ze dne 8. listopadu 2018 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro dvacáté sedmé dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007,
(EU) 2016/1240 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1240 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování (Text s významem pro EHP)

(EU) 2018/1685

Účinnost od: 29. listopadu 2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1685 ze dne 8. listopadu 2018 o jednotných podmínkách pro předávání časových řad v novém regionálním členění podle nařízení (ES) č. 1059/2003

Právní základ: (ES) č. 1059/2003 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS)

(EU) 2018/1684

Účinnost od: 10. listopadu 2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1684 ze dne 8. listopadu 2018 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu pákových mechanismů pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(EU) 2018/1683

Účinnost od: 10. listopadu 2018

Nařízení Komise (EU) 2018/1683 ze dne 5. listopadu 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu kranase Murphyho v oblasti úmluvy SPRFMO plavidly plujícími pod vlajkou Německa

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

(EU) 2018/1682

Účinnost od: 10. listopadu 2018

Nařízení Komise (EU) 2018/1682 ze dne 5. listopadu 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu kranase Murphyho v oblasti úmluvy SPRFMO plavidly plujícími pod vlajkou Polska

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

(EU) 2018/1681

Účinnost od: 10. listopadu 2018

Nařízení Komise (EU) 2018/1681 ze dne 5. listopadu 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu kranase Murphyho v oblasti úmluvy SPRFMO plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

(EU) 2018/1680

Účinnost od: 10. listopadu 2018

Nařízení Komise (EU) 2018/1680 ze dne 5. listopadu 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse evropského v oblastech 7h, 7j a 7k plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

(EU) 2018/1679

Účinnost od: 10. listopadu 2018

Nařízení Komise (EU) 2018/1679 ze dne 5. listopadu 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu kranase Murphyho v oblasti úmluvy SPRFMO plavidly plujícími pod vlajkou Litvy

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

(EU) 2018/1678

Účinnost od: 10. listopadu 2018

Nařízení Komise (EU) 2018/1678 ze dne 5. listopadu 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky jednoskvrnné v oblastech 7b-k, 8, 9 a 10 a ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

(EU) 2018/1677

Účinnost od: 10. listopadu 2018

Nařízení Komise (EU) 2018/1677 ze dne 5. listopadu 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech 7h, 7j a 7k plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

Úř. věst. L 278, 8. listopadu 2018

(EU) 2018/1661

Účinnost od: 9. listopadu 2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1661 ze dne 7. listopadu 2018, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

Právní základ: (ES) č. 1210/2003 Nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 ze dne 7. července 2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem a o zrušení nařízení (ES) č. 2465/96

(EU) 2018/1660

Účinnost od: 8. prosince 2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1660 ze dne 7. listopadu 2018, kterým se ukládají zvláštní podmínky pro dovoz některých potravin jiného než živočišného původu z některých třetích zemí z důvodu rizika kontaminace rezidui pesticidů, kterým se mění nařízení (ES) č. 669/2009 a zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 885/2014 (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 178/2002 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin,
(ES) č. 882/2004 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat

(EU) 2018/1659

Účinnost od: 10. listopadu 2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1659 ze dne 7. listopadu 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 844/2012 s ohledem na vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému zavedená nařízením (EU) 2018/605 (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS,
(EU) č. 844/2012 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012 , kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh Text s významem pro EHP

(EU) 2018/1658

Účinnost od: 28. listopadu 2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1658 ze dne 5. listopadu 2018, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Côtes de Montravel“ (CHOP))

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

Úř. věst. L 277, 7. listopadu 2018

(EU) 2018/1624

Účinnost od: 27. listopadu 2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1624 ze dne 23. října 2018, kterým se podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy, standardní formuláře a vzory k poskytování informací pro účely plánů řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků, a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1066 (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: 2014/59/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014 , kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 Text s významem pro EHP

Úř. věst. L 276, 7. listopadu 2018

(EU) 2018/1654

Účinnost od: 8. listopadu 2018

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1654 ze dne 6. listopadu 2018, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Právní základ: (EU) 2017/1509 Nařízení Rady (EU) 2017/1509 ze dne 30. srpna 2017 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 329/2007

(EU) 2018/1653

Účinnost od: 8. listopadu 2018

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1653 ze dne 6. listopadu 2018, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/2063 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele

Právní základ: (EU) 2017/2063 Nařízení Rady (EU) 2017/2063 ze dne 13. listopadu 2017 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele

Úř. věst. L 275, 6. listopadu 2018

(EU) 2018/1650

Účinnost od: 9. listopadu 2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1650 ze dne 5. listopadu 2018, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky týkající se Kanady, Ruska a Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: 2002/99/ES SMĚRNICE RADY 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě,
2009/158/ES Směrnice Rady 2009/158/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (Text s významem pro EHP)

(EU) 2018/1649

Účinnost od: 26. listopadu 2018

Nařízení Komise (EU) 2018/1649 ze dne 5. listopadu 2018, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o odstranění některých aromatických látek ze seznamu Unie (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 1331/2008 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008 , kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin (Text s významem pro EHP),
(ES) č. 1334/2008 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES (Text s významem pro EHP)

(EU) 2018/1648

Účinnost od: 26. listopadu 2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1648 ze dne 29. října 2018, kterým se povoluje uvedení xylo-oligosacharidů na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (EU) 2015/2283 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 274, 5. listopadu 2018

(EU) 2018/1647

Účinnost od: 25. listopadu 2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1647 ze dne 31. října 2018, kterým se povoluje uvedení hydrolyzátu z vaječné membrány na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (EU) 2015/2283 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (Text s významem pro EHP)

(EU) 2018/1646

Účinnost od: 25. ledna 2019

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1646 ze dne 13. července 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy pro informace, které mají být poskytnuty v žádosti o povolení k činnosti a v žádosti o registraci (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (EU) 2016/1011 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014 (Text s významem pro EHP)

(EU) 2018/1645

Účinnost od: 25. ledna 2019

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1645 ze dne 13. července 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy pro formu a obsah žádosti o uznání předkládané příslušnému orgánu referenčního členského státu a informací předkládaných v oznámení Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (EU) 2016/1011 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014 (Text s významem pro EHP)

(EU) 2018/1644

Účinnost od: 25. ledna 2019

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1644 ze dne 13. července 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy, a které stanoví minimální obsah mechanismů spolupráce s příslušnými orgány třetích zemí, jejichž právní rámec a postupy dohledu byly uznány jako rovnocenné (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (EU) 2016/1011 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014 (Text s významem pro EHP)

(EU) 2018/1643

Účinnost od: 25. ledna 2019

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1643 ze dne 13. července 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy blíže upřesňující obsah prohlášení o referenční hodnotě, které je povinen zveřejňovat administrátor referenční hodnoty, a případy, kdy je nutné tohoto prohlášení aktualizovat (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (EU) 2016/1011 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014 (Text s významem pro EHP)

(EU) 2018/1642

Účinnost od: 25. ledna 2019

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1642 ze dne 13. července 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy blíže upřesňující kritéria, jež mají příslušné orgány zvážit při posuzování, zda by administrátoři referenčních hodnot se značným významem měli uplatňovat určité požadavky (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (EU) 2016/1011 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014 (Text s významem pro EHP)

(EU) 2018/1641

Účinnost od: 25. ledna 2019

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1641 ze dne 13. července 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy, které blíže stanoví další informace, jež musí poskytovat administrátoři referenčních hodnot s kritickým nebo značným významem a které se týkají metodiky používané k určení referenční hodnoty, vnitřního přezkumu a schvalování metodiky a postupů provádění podstatných změn metodiky (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (EU) 2016/1011 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014 (Text s významem pro EHP)

(EU) 2018/1640

Účinnost od: 25. ledna 2019

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1640 ze dne 13. července 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy blíže upřesňující požadavky na správu, řízení a kontrolu pro dohlížené dodavatele (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (EU) 2016/1011 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014 (Text s významem pro EHP)

(EU) 2018/1639

Účinnost od: 25. ledna 2019

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1639 ze dne 13. července 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy blíže upřesňující prvky kodexu chování, který vypracují administrátoři referenčních hodnot založených na vstupních údajích dodavatelů (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (EU) 2016/1011 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014 (Text s významem pro EHP)

(EU) 2018/1638

Účinnost od: 25. ledna 2019

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1638 ze dne 13. července 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy, které blíže stanoví, jak zajistit vhodnost a ověřitelnost vstupních údajů, a vnitřní postupy pro dohled a ověřování, jejichž zavedení musí administrátor referenční hodnoty s kritickým nebo značným významem zajistit u dodavatele, pokud jsou vstupní údaje dodávány z útvaru poskytujícího služby přímo klientům (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (EU) 2016/1011 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014 (Text s významem pro EHP)

(EU) 2018/1637

Účinnost od: 25. ledna 2019

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1637 ze dne 13. července 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy pro postupy a charakteristiky útvaru dozoru (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (EU) 2016/1011 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014 (Text s významem pro EHP)

Předpisy Evropské unie – nabývá účinnosti

(EU) 2018/1712

Účinnost od: 15.11.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1712 ze dne 13. listopadu 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/1013, kterým se zavádějí prozatímní ochranná opatření týkající se dovozu určitých výrobků z oceli

Právní základ: (EU) 2015/478 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/478 ze dne 11. března 2015 o společných pravidlech dovozu,
(EU) 2015/755 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/755 ze dne 29. dubna 2015 o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí

(Mění (EU) 2018/1013)

(EU) 2018/1711

Účinnost od: 15.11.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1711 ze dne 13. listopadu 2018, kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1371/2013, pokud jde o datum použitelnosti osvobození udělených indickým vyvážejícím výrobcům

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(Mění (EU) č. 1371/2013)

(SZBP) 2017/2073

Účinnost od: 15.11.2018

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2017/2073 ze dne 13. listopadu 2017, kterým se mění společný postoj 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu

(EU) 2018/1690

Účinnost od: 13.11.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1690 ze dne 9. listopadu 2018, kterým se ukládají konečná vyrovnávací cla na dovoz určitých pneumatik, nových nebo protektorovaných, z kaučuku, používaných pro autobusy nebo nákladní automobily a s indexem zatížení převyšujícím 121, pocházejících z Čínské lidové republiky a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1579, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz určitých pneumatik, nových nebo protektorovaných, z kaučuku, používaných pro autobusy nebo nákladní automobily, s indexem zatížení převyšujícím 121, pocházejících z Čínské lidové republiky a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2018/163

Právní základ: (EU) 2016/1037 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(Mění (EU) 2018/1579)

(EU) 2018/1671

Účinnost od: 13.11.2018

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1671 ze dne 23. října 2018, kterým se mění nařízení (EU) 2017/825 za účelem zvýšení finančního krytí programu na podporu strukturálních reforem a přizpůsobení jeho obecného cíle

Právní základ: 12012E175 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA XVIII - HOSPODÁŘSKÁ, SOCIÁLNÍ A ÚZEMNÍ SOUDRŽNOST#Článek 175#(bývalý článek 159 Smlouvy o ES),
12012E197 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA XXIV - SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE#Článek 197

(Mění (EU) 2017/825)

(EU) 2018/1595

Účinnost od: 13.11.2018

Nařízení Komise (EU) 2018/1595 ze dne 23. října 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o interpretaci 23 Výboru pro interpretace mezinárodního účetního výkaznictví (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 1606/2002 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů

(Mění (ES) č. 1126/2008)

(EU) 2018/1594

Účinnost od: 13.11.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1594 ze dne 22. října 2018, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku zaručených tradičních specialit (Bratislavský rožok / Pressburger Kipfel / Pozsonyi kifli (ZTS))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2018/1584

Účinnost od: 12.11.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1584 ze dne 22. října 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 834/2007 Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91

(Mění (ES) č. 889/2008)

(EU) 2018/1580

Účinnost od: 11.11.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1580 ze dne 19. října 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2197, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o silně korelované měny, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (EU) č. 575/2013 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 Text s významem pro EHP

(Mění (EU) 2015/2197)

(EU) 2018/1684

Účinnost od: 10.11.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1684 ze dne 8. listopadu 2018 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu pákových mechanismů pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(EU) 2018/1683

Účinnost od: 10.11.2018

Nařízení Komise (EU) 2018/1683 ze dne 5. listopadu 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu kranase Murphyho v oblasti úmluvy SPRFMO plavidly plujícími pod vlajkou Německa

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

(EU) 2018/1682

Účinnost od: 10.11.2018

Nařízení Komise (EU) 2018/1682 ze dne 5. listopadu 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu kranase Murphyho v oblasti úmluvy SPRFMO plavidly plujícími pod vlajkou Polska

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

(EU) 2018/1681

Účinnost od: 10.11.2018

Nařízení Komise (EU) 2018/1681 ze dne 5. listopadu 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu kranase Murphyho v oblasti úmluvy SPRFMO plavidly plujícími pod vlajkou Nizozemska

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

(EU) 2018/1680

Účinnost od: 10.11.2018

Nařízení Komise (EU) 2018/1680 ze dne 5. listopadu 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse evropského v oblastech 7h, 7j a 7k plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

(EU) 2018/1679

Účinnost od: 10.11.2018

Nařízení Komise (EU) 2018/1679 ze dne 5. listopadu 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu kranase Murphyho v oblasti úmluvy SPRFMO plavidly plujícími pod vlajkou Litvy

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

(EU) 2018/1678

Účinnost od: 10.11.2018

Nařízení Komise (EU) 2018/1678 ze dne 5. listopadu 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky jednoskvrnné v oblastech 7b-k, 8, 9 a 10 a ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

(EU) 2018/1677

Účinnost od: 10.11.2018

Nařízení Komise (EU) 2018/1677 ze dne 5. listopadu 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech 7h, 7j a 7k plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

(EU) 2018/1659

Účinnost od: 10.11.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1659 ze dne 7. listopadu 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 844/2012 s ohledem na vědecká kritéria pro určení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému zavedená nařízením (EU) 2018/605 (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS,
(EU) č. 844/2012 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 ze dne 18. září 2012 , kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 pokud jde o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh Text s významem pro EHP

(EU) 2018/1686

Účinnost od: 09.11.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1686 ze dne 8. listopadu 2018 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro dvacáté sedmé dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007,
(EU) 2016/1240 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1240 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování (Text s významem pro EHP)

(EU) 2018/1661

Účinnost od: 09.11.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1661 ze dne 7. listopadu 2018, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

Právní základ: (ES) č. 1210/2003 Nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 ze dne 7. července 2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem a o zrušení nařízení (ES) č. 2465/96

(Mění (ES) č. 1210/2003)

(EU) 2018/1650

Účinnost od: 09.11.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1650 ze dne 5. listopadu 2018, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky týkající se Kanady, Ruska a Spojených států amerických na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: 2002/99/ES SMĚRNICE RADY 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě,
2009/158/ES Směrnice Rady 2009/158/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (Text s významem pro EHP)

(Mění (ES) č. 798/2008)

(EU) 2018/1654

Účinnost od: 08.11.2018

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1654 ze dne 6. listopadu 2018, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Právní základ: (EU) 2017/1509 Nařízení Rady (EU) 2017/1509 ze dne 30. srpna 2017 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 329/2007

(Mění (EU) 2017/1509)

(EU) 2018/1653

Účinnost od: 08.11.2018

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1653 ze dne 6. listopadu 2018, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/2063 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele

Právní základ: (EU) 2017/2063 Nařízení Rady (EU) 2017/2063 ze dne 13. listopadu 2017 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele

(Mění (EU) 2017/2063)

(EU) 2018/1569

Účinnost od: 08.11.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1569 ze dne 18. října 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1110/2011 o povolení přípravku enzymu endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei (CBS 114044) jako doplňkové látky pro nosnice, menšinové druhy drůbeže a výkrm prasat (držitel povolení Roal Oy) (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) č. 1110/2011)

(EU) 2018/1568

Účinnost od: 08.11.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1568 ze dne 18. října 2018 o povolení přípravku esterázy fumonisinu z Komagataella phaffii (DSM 32159) jako doplňkové látky pro všechna prasata a všechny druhy drůbeže (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2018/1566

Účinnost od: 08.11.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1566 ze dne 18. října 2018 o povolení přípravku z endo-1,3(4)-beta-glukanázy a endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger (NRRL 25541) a alfa-amylázy z Aspergillus niger (ATCC66222) jako doplňkové látky pro odstavená selata a menšinové druhy prasat (po odstavu) a o změně nařízení (ES) č. 1453/2004 (držitel povolení Andres Pintaluba S.A.) (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(Mění (ES) č. 1453/2004)

(EU) 2018/1565

Účinnost od: 08.11.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1565 ze dne 17. října 2018 o povolení přípravku endo-1,4-beta-mannanázy z Paenibacillus lentus (DSM 28088) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice a menšinové druhy drůbeže s výjimkou nosnic, výkrm krůt, odchov krůt, odstavená selata, výkrm prasat a menšinové druhy prasat (držitel povolení Elanco GmbH) (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2018/1564

Účinnost od: 08.11.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1564 ze dne 17. října 2018 o povolení přípravku z dolomitu-magnezitu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat, s výjimkou dojnic a jiných přežvýkavců určených k mléčné produkci, odstavených selat a výkrmu prasat (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2018/1559

Účinnost od: 07.11.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1559 ze dne 17. října 2018 o povolení kmínové tinktury (Cuminum cyminum L.) jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2018/1558

Účinnost od: 07.11.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1558 ze dne 17. října 2018 o povolení nového užití přípravku Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) jako doplňkové látky pro kočky a psy (držitel povolení Centro Sperimentale del Latte) (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2018/1556

Účinnost od: 07.11.2018

Nařízení Komise (EU) 2018/1556 ze dne 17. října 2018 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se netýkají snížení rizika onemocnění ani vývoje a zdraví dětí (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 1924/2006 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin

(EU) 2018/1555

Účinnost od: 07.11.2018

Nařízení Komise (EU) 2018/1555 ze dne 17. října 2018 o neschválení určitých zdravotních tvrzení při označování potravin, jež se týkají snížení rizika onemocnění (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 1924/2006 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin

(EU) 2018/1550

Účinnost od: 06.11.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1550 ze dne 16. října 2018 o obnovení povolení kyseliny benzoové jako doplňkové látky pro odstavená selata a pro výkrm prasat a o zrušení nařízení (ES) č. 1730/2006 a (ES) č. 1138/2007 (držitel povolení DSM Nutritional Products Ltd) (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(Ruší (ES) č. 1730/2006;Ruší (ES) č. 1138/2007)

(EU) 2018/1543

Účinnost od: 05.11.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1543 ze dne 15. října 2018 o povolení přípravku Pediococcus pentosaceus DSM 32291 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2018/1541

Účinnost od: 05.11.2018

Nařízení Rady (EU) 2018/1541 ze dne 2. října 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010 a (EU) 2017/2454, pokud jde o opatření k posílení správní spolupráce v oblasti daně z přidané hodnoty

Právní základ: 12012E113 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ#Kapitola 2 - Daňová ustanovení#Článek 113#(bývalý článek 93 Smlouvy o ES)

(Mění (EU) č. 904/2010;Mění (EU) 2017/2454)

(EU) 2018/1533

Účinnost od: 04.11.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1533 ze dne 12. října 2018 o povolení alginátu sodného jako doplňkové látky pro kočky, psy, jiná zvířata neurčená k produkci potravin a ryby a alginátu draselného jako doplňkové látky pro kočky a psy (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2018/1532

Účinnost od: 04.11.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1532 ze dne 12. října 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky dikvat a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

(Mění (EU) č. 540/2011)

(EU) 2018/1531

Účinnost od: 04.11.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1531 ze dne 10. října 2018 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Právní základ: (EU) č. 952/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie

(EU) 2018/1530

Účinnost od: 04.11.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1530 ze dne 10. října 2018 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Právní základ: (EU) č. 952/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie

(EU) 2018/1529

Účinnost od: 04.11.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1529 ze dne 8. října 2018 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Cioccolato di Modica“ (CHZO))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2018/1504

Účinnost od: 04.11.2018

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1504 ze dne 2. října 2018 o zrušení nařízení (EU) č. 256/2014 o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropské unie

Právní základ: 12012E194 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA XXI - ENERGETIKA#Článek 194

(Ruší (EU) č. 256/2014)

(EU) 2018/1517

Účinnost od: 01.11.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1517 ze dne 11. října 2018, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Rady (EU) 2018/581 o dočasném pozastavení všeobecných sazeb společného celního sazebníku pro některé zboží určené k namontování nebo použití v letadlech

Právní základ: (EU) 2018/581 Nařízení Rady (EU) 2018/581 ze dne 16. dubna 2018, kterým se dočasně pozastavují všeobecné sazby společného celního sazebníku pro některé zboží určené k namontování nebo použití v letadlech a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1147/2002

(EU) 2018/1514

Účinnost od: 01.11.2018

Nařízení Komise (EU) 2018/1514 ze dne 10. října 2018, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro abamektin, acibenzolar-S-methyl, klopyralid, emamektin, fenhexamid, fenpyrazamin, fluazifop-P, isofetamid, Pasteuria nishizawae Pn1, talek E553B a tebukonazol v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 396/2005 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) C. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHSText s významem pro EHP.

(Mění (ES) č. 396/2005)

(EU) 2018/1513

Účinnost od: 01.11.2018

Nařízení Komise (EU) 2018/1513 ze dne 10. října 2018, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o určité látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci (CMR) kategorie 1 A nebo 1B (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 1907/2006 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

(Mění (ES) č. 1907/2006)

(EU) 2017/1506

Účinnost od: 01.11.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1506 ze dne 28. srpna 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky maleinohydrazid a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

(EU) 2017/717

Účinnost od: 01.11.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/717 ze dne 10. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o vzory zootechnických osvědčení pro plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2016/1012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 ze dne 8. června 2016 o zootechnických a genealogických podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie, o změně nařízení (EU) č. 652/2014 a směrnic Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a o zrušení některých aktů v oblasti plemenitby zvířat („nařízení o plemenných zvířatech“) (Text s významem pro EHP)

(EU) 2017/716

Účinnost od: 01.11.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/716 ze dne 10. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012, pokud jde o vzory formulářů, které mají být použity pro údaje, jež mají být obsaženy v seznamech uznaných plemenářských spolků a chovatelských podniků (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2016/1012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 ze dne 8. června 2016 o zootechnických a genealogických podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie, o změně nařízení (EU) č. 652/2014 a směrnic Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a o zrušení některých aktů v oblasti plemenitby zvířat („nařízení o plemenných zvířatech“) (Text s významem pro EHP)

(EU) 2016/1012

Účinnost od: 01.11.2018

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 ze dne 8. června 2016 o zootechnických a genealogických podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie, o změně nařízení (EU) č. 652/2014 a směrnic Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a o zrušení některých aktů v oblasti plemenitby zvířat („nařízení o plemenných zvířatech“) (Text s významem pro EHP)

Předpisy Evropské unie – pozbývá účinnosti nebo zrušeno

(ES) č. 1138/2007

Zrušeno od: 06.11.2018 předpisem (EU) 2018/1550

Nařízení Komise (ES) č. 1138/2007 ze dne 1. října 2007 o povolení nového užití kyseliny benzoové (VevoVitall) jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(ES) č. 1730/2006

Zrušeno od: 06.11.2018 předpisem (EU) 2018/1550

Nařízení Komise (ES) č. 1730/2006 ze dne 23. listopadu 2006 o povolení kyseliny benzoové (VevoVitall) jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) č. 256/2014

Zrušeno od: 04.11.2018 předpisem (EU) 2018/1504

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 256/2014 ze dne 26. února 2014 o povinnosti informovat Komisi o investičních projektech do energetické infrastruktury v rámci Evropské unie, o nahrazení nařízení Rady (EU, Euratom) č. 617/2010 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 736/96

Zavřít
MENU