Chystáte se na audit a certifikaci?

Nevíte, jaké zákonné požadavky musíte plnit?

Nevadí - ZDARMA poradíme. VOLEJTE!

Zavádíme PRÁVNÍ REGISTR !

Nabízíme LEGISLATIVNÍ DOHLÍDKU sledovaných § !

Přehled všech služeb naleznete v aktuálním CENÍKU !


Novinky v systému zákony on-line pro období od 25.01.2023 do 08.02.2023

Sbírka zákonů – aktuálně vyšlo

čá. 018/2023 Sb. rozeslána 8. února 2023

33/2023 Sb.

Účinnost od: 1. března 2023

Nařízení vlády, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 38/2008 Sb., o zahraničním obchodu se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo pro jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, ve znění pozdějších předpisů

Provádí zákon: 38/2008 Sb. Zákon o zahraničním obchodu se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo pro jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání

32/2023 Sb.

Účinnost od: 1. března 2023

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrob- ků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení, ve znění nařízení vlády č. 207/2015 Sb.

31/2023 Sb.

Účinnost od: 1. března 2023

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu, ve znění nařízení vlády č. 103/2020 Sb.

30/2023 Sb.

Účinnost od: 1. března 2023

Nařízení vlády, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění pozdějších předpisů

Provádí zákon: 594/2004 Sb. Zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití

čá. 017/2023 Sb. rozeslána 3. února 2023

29/2023 Sb.

Účinnost od: 18. února 2023

Nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv

Provádí zákon: 89/2012 Sb. Zákon občanský zákoník

čá. 016/2023 Sb. rozeslána 3. února 2023

28/2023 Sb.

Účinnost od: 4. února 2023

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění pozdějších předpisů

čá. 015/2023 Sb. rozeslána 31. ledna 2023

27/2023 Sb.

Účinnost od: 31. ledna 2023

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) a ve dnech 27. a 28. ledna 2023 (II. kolo)

čá. 014/2023 Sb. rozeslána 31. ledna 2023

26/2023 Sb.

Účinnost od: 1. února 2023

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

čá. 013/2023 Sb. rozeslána 31. ledna 2023

25/2023 Sb.

Účinnost od: 31. ledna 2023

Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2022 sp. zn. Pl. ÚS 36/21 ve věci návrhu na zrušení § 89e odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

čá. 012/2023 Sb. rozeslána 27. ledna 2023

24/2023 Sb.

Účinnost od: 30. ledna 2023

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů

čá. 011/2023 Sb. rozeslána 26. ledna 2023

23/2023 Sb.

Účinnost od: 26. ledna 2023

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

22/2023 Sb.

Účinnost od: 26. ledna 2023

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce

21/2023 Sb.

Účinnost od: 26. ledna 2023

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Sbírka zákonů – nabývá účinnosti

15/2023 Sb.

Účinnost od: 08.02.2023

Vyhláška o vydání bankovek po 1 000 Kč vzoru 2008 s přítiskem

Provádí zákon: 6/1993 Sb. Zákon České národní rady o České národní bance

18/2023 Sb.

Účinnost od: 07.02.2023

Zákon, kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů

(Mění 300/2013 Sb.)

28/2023 Sb.

Účinnost od: 04.02.2023

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 298/2022 Sb.)

26/2023 Sb.

Účinnost od: 01.02.2023

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 478/2000 Sb.)

13/2023 Sb.

Účinnost od: 01.02.2023

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 107/2005 Sb.)

217/2022 Sb.

Účinnost od: 01.02.2023

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

(Mění 111/1994 Sb.)

216/2022 Sb.

Účinnost od: 01.02.2023

Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

(Mění 589/1992 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 108/2006 Sb.)

27/2023 Sb.

Účinnost od: 31.01.2023

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) a ve dnech 27. a 28. ledna 2023 (II. kolo)

25/2023 Sb.

Účinnost od: 31.01.2023

Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2022 sp. zn. Pl. ÚS 36/21 ve věci návrhu na zrušení § 89e odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

24/2023 Sb.

Účinnost od: 30.01.2023

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 418/2003 Sb.)

23/2023 Sb.

Účinnost od: 26.01.2023

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

22/2023 Sb.

Účinnost od: 26.01.2023

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce

21/2023 Sb.

Účinnost od: 26.01.2023

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

6/2023 Sb.

Účinnost od: 26.01.2023

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2020 Sb., o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení a pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie

(Mění 250/2020 Sb.)

Sbírka zákonů – pozbývá účinnosti nebo zrušeno

48/2018 Sb.m.s.

Zrušeno od: 27.01.2023 předpisem 37/2022 Sb.m.s.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o provedených změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanovách

27/2017 Sb.m.s.

Zrušeno od: 27.01.2023 předpisem 37/2022 Sb.m.s.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky, podepsané v Moskvě dne 10. července 1970

175/1964 Sb.

Zrušeno od: 26.01.2023 předpisem 36/2022 Sb.m.s.

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě o mnohostranném zúčtování v převoditelných rublech a o zřízení Mezinárodní banky hospodářské spolupráce

Sbírka mezinárodních smluv – aktuálně vyšlo

čá. 005/2023 Sb.m.s. rozeslána 31. ledna 2023

7/2023 Sb.m.s.

Účinnost od: 15. února 2021

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o převádění a sdílení příspěvků do Jednotného fondu pro řešení krizí

Předpisy Evropské unie – aktuálně vyšlo

Úř. věst. L 34I, 6. února 2023

(EU) 2023/249

Účinnost od: 6. února 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/249 ze dne 3. února 2023, kterým se po třísté třicáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá’iš) a Al-Kajdá

Právní základ: (ES) č. 881/2002 Nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu

Úř. věst. L 34, 6. února 2023

(EU) 2023/248

Účinnost od: 26. února 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/248 ze dne 1. února 2023 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Právní základ: (EU) č. 952/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie

(EU) 2023/247

Účinnost od: 26. února 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/247 ze dne 1. února, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Estepa“ (CHOP))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2023/246

Účinnost od: 13. února 2023

Nařízení Rady (EU) 2023/246 ze dne 30. ledna 2023 kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2012, pokud jde o výměnu informací uchovávaných v elektronických registrech, které se týkají hospodářských subjektů přepravujících zboží podléhající spotřební dani mezi členskými státy pro obchodní účely

Právní základ: 12016E113 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | KAPITOLA 2 - DAŇOVÁ USTANOVENÍ | Článek 113 (bývalý článek 93 Smlouvy o ES)

Úř. věst. L 32I, 4. února 2023

(EU) 2023/251

Účinnost od: 5. února 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/251 ze dne 4. února 2023, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

Právní základ: (EU) č. 833/2014 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

(EU) 2023/250

Účinnost od: 5. února 2023

Nařízení Rady (EU) 2023/250 ze dne 4. února 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

Právní základ: 12016E215 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA IV - OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ | Článek 215 (bývalý článek 301 Smlouvy o ES)

Úř. věst. L 33, 3. února 2023

(EU) 2023/205

Účinnost od: 15. srpna 2025

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/205 ze dne 7. listopadu 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1239, pokud jde o zřízení evropského prostředí jednotného námořního portálu, a mění příloha uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2019/1239 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1239 ze dne 20. června 2019, kterým se zřizuje evropské prostředí jednotného námořního portálu a zrušuje směrnice 2010/65/EU

(EU) 2023/204

Účinnost od: 15. srpna 2025

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/204 ze dne 28. října 2022, kterým se stanoví technické specifikace, normy a postupy pro evropské prostředí jednotného námořního portálu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1239 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2019/1239 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1239 ze dne 20. června 2019, kterým se zřizuje evropské prostředí jednotného námořního portálu a zrušuje směrnice 2010/65/EU

Úř. věst. L 32, 3. února 2023

(EU) 2023/224

Účinnost od: 4. února 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/224 ze dne 2. února 2023, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP)

(EU) 2023/223

Účinnost od: 1. března 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/223 ze dne 27. ledna 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky Pseudomonas chlororaphis kmen MA 342 a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

(EU) 2023/222

Účinnost od: 4. února 2023

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/222 ze dne 1. prosince 2022 o dočasném pozastavení osvobození od vízové povinnosti pro všechny státní příslušníky Vanuatu

Právní základ: (EU) 2018/1806 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1806 ze dne 14. listopadu 2018, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni

Úř. věst. L 31, 2. února 2023

(EU) 2023/203

Účinnost od: 1. ledna 2026

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/203 ze dne 27. října 2022, prováděcí nařízení Komise ze dne 27. října 2022, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139, pokud jde o požadavky na řízení rizik v oblasti bezpečnosti informací s možným dopadem na bezpečnost letectví pro organizace, na které se vztahují nařízení Komise (EU) č. 1321/2014, (EU) č. 965/2012, (EU) č. 1178/2011, (EU) 2015/340, prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/373 a (EU) 2021/664, a pro příslušné orgány, na které se vztahují nařízení Komise (EU) č. 748/2012, (EU) č. 1321/2014, (EU) č. 965/2012, (EU) č. 1178/2011, (EU) 2015/340 a (EU) č. 139/2014, prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/373 a (EU) 2021/664, a kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 1178/2011, (EU) č. 748/2012, (EU) č. 965/2012, (EU) č. 139/2014, (EU) č. 1321/2014, (EU) 2015/340 a prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/373 a (EU) 2021/664

Právní základ: (EU) 2018/1139 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (Text s významem pro EHP.)

Úř. věst. L 30, 2. února 2023

(EU) 2023/217

Účinnost od: 30. října 2022

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/217 ze dne 1. února 2023, kterým se opravuje nařízení (EU) č. 965/2012, pokud jde o některé nesrovnalosti v požadavcích zavedených prováděcím nařízením (EU) 2019/1387 a nařízeními (EU) 2021/1296 a (EU) 2021/2237

Právní základ: (EU) 2018/1139 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (Text s významem pro EHP.)

(EU) 2023/216

Účinnost od: 22. února 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/216 ze dne 1. února 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka představující nízké riziko Trichoderma atroviride AGR2 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

(EU) 2023/215

Účinnost od: 22. února 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/215 ze dne 1. února 2023, kterým se opravuje španělské znění prováděcího nařízení (EU) 2021/1100, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících z Turecka

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(EU) 2023/214

Účinnost od: 22. února 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/214 ze dne 26. ledna 2023, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Hofer Rindfleischwurst“ (CHZO))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2023/213

Účinnost od: 22. února 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/213 ze dne 26. ledna 2023, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Pa de Pages Catala“ (CHZO))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2023/212

Účinnost od: 22. února 2023

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/212 ze dne 3. listopadu 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 stanovením počtu a názvů proměnných pro oblast příjmů a životních podmínek týkajících se přístupu ke službám (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2019/1700 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 ze dne 10. října 2019, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácnostízaložené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů, mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004, (ES) č. 452/2008 a (ES) č. 1338/2008 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 a nařízení Rady (ES) č. 577/98 (Text s významem pro EHP)

(EU) 2023/174

Účinnost od: 2. února 2023

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/174 ze dne 26. ledna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1793 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002 (Úřední věstník Evropské unie L 25 ze dne 27. ledna 2023)

Úř. věst. L 29, 1. února 2023

(EU) 2023/210

Účinnost od: 2. února 2023

Nařízení Komise (EU) 2023/210 ze dne 27. ledna 2023, kterým se stanoví ukončení rybolovu tresky obecné ve vodách Norska oblastí 1 a 2 plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

(EU) 2023/209

Účinnost od: 2. února 2023

Nařízení Komise (EU) 2023/209 ze dne 27. ledna 2023, kterým se stanoví ukončení rybolovu rejnoků v oblasti 7d plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

(EU) 2023/208

Účinnost od: 2. února 2023

Nařízení Komise (EU) 2023/208 ze dne 27. ledna 2023, kterým se stanoví ukončení rybolovu humra severského ve funkční jednotce 16 podoblasti ICES 7 plavidly plujícími pod vlajkou Irska

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

(EU) 2023/207

Účinnost od: 21. února 2023

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/207 ze dne 24. listopadu 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o vzor certifikátu, který potvrzuje soulad s pravidly ekologické produkce (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2018/848 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007

(EU) 2023/206

Účinnost od: 21. února 2023

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/206 ze dne 5. října 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy, jimiž se upřesňují druhy faktorů, které je třeba zohlednit při posuzování vhodnosti rizikových vah pro expozice zajištěné nemovitostmi, a podmínky, k nimž je třeba přihlédnout při posuzování přiměřenosti minimálních hodnot ztrátovosti ze selhání pro expozice zajištěné nemovitostmi (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) č. 575/2013 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 Text s významem pro EHP

Úř. věst. L 28, 31. ledna 2023

(EU) 2023/195

Účinnost od: 1. ledna 2022

Nařízení Rady (EU) 2023/195 ze dne 30. ledna 2023, kterým se na rok 2023 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb ve Středozemním moři a v Černém moři a kterým se mění nařízení Rady (EU) 2022/110, pokud jde o rybolovná práva na rok 2022 ve Středozemním moři a v Černém moři

Právní základ: 12016E043 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE HLAVA III - ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV Článek 43 (bývalý článek 37 Smlouvy o ES)

(EU) 2023/194

Účinnost od: 15. října 2022

Nařízení Rady (EU) 2023/194 ze dne 30. ledna 2023, kterým se pro rok 2023 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace, a kterým se pro roky 2023 a 2024 stanoví tato rybolovná práva pro některé populace hlubinných druhů ryb

Právní základ: 12016E043 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE HLAVA III - ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV Článek 43 (bývalý článek 37 Smlouvy o ES)

Úř. věst. L 27, 31. ledna 2023

(EU) 2023/200

Účinnost od: 20. února 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/200 ze dne 30. ledna 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje citronová silice (silice z Citrus limon) jako základní látka (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

(EU) 2023/199

Účinnost od: 20. února 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/199 ze dne 30. ledna 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka představující nízké riziko Trichoderma atroviride AT10 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

(EU) 2023/198

Účinnost od: 20. srpna 2023

Nařízení Komise (EU) 2023/198 ze dne 30. ledna 2023, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro abamektin v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 396/2005 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) C. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHSText s významem pro EHP.

(EU) 2023/197

Účinnost od: 20. února 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/197 ze dne 24. ledna 2023, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Steirisches Kürbiskernöl“ (CHZO))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2023/196

Účinnost od: 20. února 2023

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/196 ze dne 25. listopadu 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a nařízení Rady (ES) č. 111/2005, pokud jde o zařazení určitých prekursorů drog na seznam uvedených látek (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 273/2004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog (Text s významem pro EHP),
(ES) č. 111/2005 Nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi

Úř. věst. L 26I, 30. ledna 2023

(EU) 2023/192

Účinnost od: 30. ledna 2023

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/192 ze dne 30. ledna 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

Právní základ: (EU) č. 269/2014 Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

Úř. věst. L 26, 30. ledna 2023

(EU) 2023/186

Účinnost od: 19. února 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/186 ze dne 27. ledna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/2325, pokud jde o uznávání některých kontrolních orgánů a kontrolních subjektů pro účely dovozu ekologických produktů do Unie

Právní základ: (EU) 2018/848 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007

(EU) 2023/185

Účinnost od: 31. ledna 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/185 ze dne 27. ledna 2023, kterým se zahajuje přezkum pro „nového vývozce“ prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/607 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky pro jednoho čínského vyvážejícího výrobce, zrušuje clo na dovoz uvedeného vyvážejícího výrobce a zavádí celní evidence tohoto dovozu

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(EU) 2023/184

Účinnost od: 19. února 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/184 ze dne 23. ledna 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Ciliegia di Bracigliano“ (CHZO))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2023/183

Účinnost od: 28. ledna 2022

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/183 ze dne 23. listopadu 2022, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6, pokud jde o požadavky na soulad se správnou laboratorní praxí pro veterinární léčivé přípravky stanovené v příloze II uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2019/6 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/6 ze dne 11. prosince 2018 o veterinárních léčivých přípravcích a o zrušení směrnice 2001/82/ES (Text s významem pro EHP)

(EU) 2023/182

Účinnost od: 19. února 2023

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/182 ze dne 23. listopadu 2022, kterým se opravují některá jazyková znění přílohy III nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2122, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o některé kategorie zvířat a zboží osvobozených od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, zvláštní kontroly osobních zavazadel cestujících a malých zásilek zboží, které není určeno k uvedení na trh, zasílaných fyzickým osobám (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2017/625 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách)Text s významem pro EHP.

(EU) 2023/181

Účinnost od: 19. února 2023

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/181 ze dne 27. června 2022, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína, a mění nařízení Komise (ES) č. 555/2008

Právní základ: (EU) č. 1306/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008,
(EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

(EU) 2023/180

Účinnost od: 31. ledna 2023

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/180 ze dne 27. ledna 2023, kterým se provádí nařízení (EU) 2022/2474, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

Právní základ: 12016M029 Konsolidované znení Smlouvy o Evropské unii#HLAVA V - OBECNÁ USTANOVENÍ O VNĚJŠÍ ČINNOSTI UNIE A ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPOLEČNÉ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITICE#KAPITOLA 2 - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPOLEČNÉ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITICE#ODDÍL 1 - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ#Článek 29 (bývalý článek 15 Smlouvy o EU),
(EU) 2022/2474 Nařízení Rady (EU) 2022/2474 ze dne 16. prosince 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

Úř. věst. L 25, 27. ledna 2023

(EU) 2023/174

Účinnost od: 16. února 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/174 ze dne 26. ledna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1793 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 178/2002 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin,
(EU) 2017/625 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách)Text s významem pro EHP.

(EU) 2023/173

Účinnost od: 16. srpna 2023

Nařízení Komise (EU) 2023/173 ze dne 26. ledna 2023, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 1-methyl-3-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-4-karboxamid (PAM), cykloxydim, cyflumetofen, cyfluthrin, metobromuron a penthiopyrad v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 396/2005 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) C. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHSText s významem pro EHP.

(EU) 2023/175

Účinnost od: 16. února 2023

Směrnice Komise (EU) 2023/175 ze dne 26. ledna 2023, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES, pokud jde o 2-methyloxolan (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 2009/32/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES ze dne 23. dubna 2009 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 24, 26. ledna 2023

(EU) 2023/170

Účinnost od: 29. ledna 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/170 ze dne 25. ledna 2023, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1149 stanoví šablona výročních zpráv o výkonnosti v souvislosti s Fondem pro vnitřní bezpečnost pro programové období 2021–2027

Právní základ: (EU) 2021/1149 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1149 ze dne 7. července 2021, kterým se zřizuje Fond pro vnitřní bezpečnost

(EU) 2023/169

Účinnost od: 29. ledna 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/169 ze dne 25. ledna 2023, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1147 stanoví šablona výročních zpráv o výkonnosti v souvislosti s Azylovým, migračním a integračním fondem pro programové období 2021–2027

Právní základ: (EU) 2021/1147 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1147 ze dne 7. července 2021, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond

(EU) 2023/168

Účinnost od: 29. ledna 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/168 ze dne 25. ledna 2023, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1148 stanoví šablona výročních zpráv o výkonnosti v souvislosti s Nástrojem pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky pro programové období 2021–2027

Právní základ: (EU) 2021/1148 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1148 ze dne 7. července 2021, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky

(EU) 2023/167

Účinnost od: 31. prosince 2022

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/167 ze dne 3. listopadu 2022 o změně nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/256, kterým se stanoví víceleté průběžné plánování (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2019/1700 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 ze dne 10. října 2019, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácnostízaložené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů, mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004, (ES) č. 452/2008 a (ES) č. 1338/2008 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 a nařízení Rady (ES) č. 577/98 (Text s významem pro EHP)

(EU) 2023/166

Účinnost od: 15. února 2023

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/166 ze dne 26. října 2022, kterým se opravuje francouzské znění přílohy III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 853/2004 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu

(EU) 2023/171

Účinnost od: 15. února 2023

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/171 ze dne 28. října 2022 kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití šestimocného chromu jako antikorozního činidla v plynových absorpčních tepelných čerpadlech (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 2011/65/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních Text s významem pro EHP

Úř. věst. L 23, 25. ledna 2023

(EU) 2023/163

Účinnost od: 14. února 2023

Nařízení Komise (EU) 2023/163 ze dne 18. ledna 2023, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro DDT a oxathiapiprolin v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 396/2005 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) C. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHSText s významem pro EHP.

Předpisy Evropské unie – nabývá účinnosti

(EU) 2023/126

Účinnost od: 08.02.2023

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/126 ze dne 21. října 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 stanovením počtu a názvů proměnných pro oblast spotřeby (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2019/1700 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 ze dne 10. října 2019, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácnostízaložené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů, mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004, (ES) č. 452/2008 a (ES) č. 1338/2008 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 a nařízení Rady (ES) č. 577/98 (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2019/1700)

(EU) 2023/121

Účinnost od: 07.02.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/121 ze dne 17. ledna 2023, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2021/1165, kterým se povolují některé produkty a látky pro použití v ekologické produkci a stanoví jejich seznamy

Právní základ: (EU) 2018/848 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007

(Mění (EU) 2021/1165)

(EU) 2023/120

Účinnost od: 07.02.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/120 ze dne 11. ledna 2023 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit („Луканка Троянска/Lukanka Troyanska“/„Троянска луканка/Troyanska lukanka“ (ZTS))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2023/119

Účinnost od: 07.02.2023

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/119 ze dne 9. listopadu 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2020/692)

(EU) 2023/118

Účinnost od: 07.02.2023

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/118 ze dne 23. září 2022, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/688, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky na přemísťování ptáků chovaných v zajetí určených pro výstavy v rámci Unie (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2020/688)

(EU) 2023/249

Účinnost od: 06.02.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/249 ze dne 3. února 2023, kterým se po třísté třicáté třetí mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá’iš) a Al-Kajdá

Právní základ: (ES) č. 881/2002 Nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu

(Mění (ES) č. 881/2002)

(EU) 2023/113

Účinnost od: 06.02.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/113 ze dne 16. ledna 2023, kterým se povoluje uvedení sodné soli 3'-sialyllaktózy produkované derivovanými kmeny Escherichia coli BL21(DE3) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2015/2283 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2017/2470)

(EU) 2023/251

Účinnost od: 05.02.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/251 ze dne 4. února 2023, kterým se mění nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

Právní základ: (EU) č. 833/2014 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

(Mění (EU) č. 833/2014)

(EU) 2023/250

Účinnost od: 05.02.2023

Nařízení Rady (EU) 2023/250 ze dne 4. února 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

Právní základ: 12016E215 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA IV - OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ | Článek 215 (bývalý článek 301 Smlouvy o ES)

(Mění (EU) č. 833/2014)

(EU) 2023/108

Účinnost od: 05.02.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/108 ze dne 9. ledna 2023, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Pitina“ (CHZO))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2023/107

Účinnost od: 05.02.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/107 ze dne 9. ledna 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Châtaigne des Cévennes“ (CHOP))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2023/224

Účinnost od: 04.02.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/224 ze dne 2. února 2023, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2021/605)

(EU) 2023/222

Účinnost od: 04.02.2023

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/222 ze dne 1. prosince 2022 o dočasném pozastavení osvobození od vízové povinnosti pro všechny státní příslušníky Vanuatu

Právní základ: (EU) 2018/1806 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1806 ze dne 14. listopadu 2018, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni

(Mění (EU) 2018/1806)

(EU) 2023/210

Účinnost od: 02.02.2023

Nařízení Komise (EU) 2023/210 ze dne 27. ledna 2023, kterým se stanoví ukončení rybolovu tresky obecné ve vodách Norska oblastí 1 a 2 plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

(EU) 2023/209

Účinnost od: 02.02.2023

Nařízení Komise (EU) 2023/209 ze dne 27. ledna 2023, kterým se stanoví ukončení rybolovu rejnoků v oblasti 7d plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

(EU) 2023/208

Účinnost od: 02.02.2023

Nařízení Komise (EU) 2023/208 ze dne 27. ledna 2023, kterým se stanoví ukončení rybolovu humra severského ve funkční jednotce 16 podoblasti ICES 7 plavidly plujícími pod vlajkou Irska

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

(EU) 2023/174

Účinnost od: 02.02.2023

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/174 ze dne 26. ledna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1793 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002 (Úřední věstník Evropské unie L 25 ze dne 27. ledna 2023)

(EU) 2022/123

Účinnost od: 02.02.2023

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/123 ze dne 25. ledna 2022 o posílené úloze Evropské agentury pro léčivé přípravky při připravenosti na krize a krizovém řízení v oblasti léčivých přípravků a zdravotnických prostředků (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 12016E114 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | KAPITOLA 3 - SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | Článek 114 (bývalý článek 95 Smlouvy o ES),
12016E168 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XIV - VEŘEJNÉ ZDRAVÍ | Článek 168 (bývalý článek 152 Smlouvy o ES)

(Výjimka účinnosti )

(EU) 2023/194

Účinnost od: 01.02.2023

Nařízení Rady (EU) 2023/194 ze dne 30. ledna 2023, kterým se pro rok 2023 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace, a kterým se pro roky 2023 a 2024 stanoví tato rybolovná práva pro některé populace hlubinných druhů ryb

Právní základ: 12016E043 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE HLAVA III - ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV Článek 43 (bývalý článek 37 Smlouvy o ES)

(Výjimka účinnosti )

(EU) 2022/2474

Účinnost od: 01.02.2023

Nařízení Rady (EU) 2022/2474 ze dne 16. prosince 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

Právní základ: 12016E215 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA IV - OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ | Článek 215 (bývalý článek 301 Smlouvy o ES),
(SZBP) 2022/2478 Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/2478 ze dne 16. prosince 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

(Mění (EU) č. 833/2014)

(EU) 2022/922

Účinnost od: 01.02.2023

Nařízení Rady (EU) 2022/922 ze dne 9. června 2022 o vytvoření a fungování hodnotícího a monitorovacího mechanism k ověření uplatňování schengenského acquis a o zrušení nařízení (EU) č. 1053/2013

Právní základ: 12016E070 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | KAPITOLA 1 - OBECNÁ USTANOVENÍ | Článek 70

(Ruší (EU) č. 1053/2013)

(SZBP) 2022/2478

Účinnost od: 01.02.2023

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2022/2478 ze dne 16. prosince 2022, kterým se mění rozhodnutí 2014/512/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

Právní základ: 12016M029 Konsolidované znení Smlouvy o Evropské unii#HLAVA V - OBECNÁ USTANOVENÍ O VNĚJŠÍ ČINNOSTI UNIE A ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPOLEČNÉ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITICE#KAPITOLA 2 - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPOLEČNÉ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITICE#ODDÍL 1 - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ#Článek 29 (bývalý článek 15 Smlouvy o EU)

(Mění 2014/512/SZBP)

(EU) 2023/185

Účinnost od: 31.01.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/185 ze dne 27. ledna 2023, kterým se zahajuje přezkum pro „nového vývozce“ prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/607 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky pro jednoho čínského vyvážejícího výrobce, zrušuje clo na dovoz uvedeného vyvážejícího výrobce a zavádí celní evidence tohoto dovozu

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(EU) 2023/180

Účinnost od: 31.01.2023

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/180 ze dne 27. ledna 2023, kterým se provádí nařízení (EU) 2022/2474, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

Právní základ: 12016M029 Konsolidované znení Smlouvy o Evropské unii#HLAVA V - OBECNÁ USTANOVENÍ O VNĚJŠÍ ČINNOSTI UNIE A ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPOLEČNÉ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITICE#KAPITOLA 2 - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPOLEČNÉ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITICE#ODDÍL 1 - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ#Článek 29 (bývalý článek 15 Smlouvy o EU),
(EU) 2022/2474 Nařízení Rady (EU) 2022/2474 ze dne 16. prosince 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

(EU) 2022/1917

Účinnost od: 31.01.2023

Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2022/1917 ze dne 29. září 2022 o řízení o sankcích v případě nesplnění statistické zpravodajské povinnosti a o zrušení rozhodnutí ECB/2010/10 (ECB/2022/31)

Právní základ: 12016E132 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VIII - HOSPODÁŘSKÁ A MĚNOVÁ POLITIKA | KAPITOLA 2 - MĚNOVÁ POLITIKA | Článek 132 (bývalý článek 110 Smlouvy o ES),
(ES) č. 2532/98 Nařízení Rady (ES) č. 2532/98 ze dne 23. listopadu 1998 o pravomoci Evropské centrální banky uvalovat sankce,
(ES) č. 2533/98 Nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou

(EU) 2023/192

Účinnost od: 30.01.2023

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/192 ze dne 30. ledna 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

Právní základ: (EU) č. 269/2014 Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

(Mění (EU) č. 269/2014)

(EU) 2023/67

Účinnost od: 30.01.2023

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/67 ze dne 20. října 2022, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 zavedením standardizovaných metodik a způsobů výběru vzorků k pokrytí jednoho nebo několika programových období

Právní základ: (EU) 2021/1060 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky

(Mění (EU) 2021/1060)

(EU) 2023/170

Účinnost od: 29.01.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/170 ze dne 25. ledna 2023, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1149 stanoví šablona výročních zpráv o výkonnosti v souvislosti s Fondem pro vnitřní bezpečnost pro programové období 2021–2027

Právní základ: (EU) 2021/1149 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1149 ze dne 7. července 2021, kterým se zřizuje Fond pro vnitřní bezpečnost

(EU) 2023/169

Účinnost od: 29.01.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/169 ze dne 25. ledna 2023, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1147 stanoví šablona výročních zpráv o výkonnosti v souvislosti s Azylovým, migračním a integračním fondem pro programové období 2021–2027

Právní základ: (EU) 2021/1147 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1147 ze dne 7. července 2021, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond

(EU) 2023/168

Účinnost od: 29.01.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/168 ze dne 25. ledna 2023, kterým se podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1148 stanoví šablona výročních zpráv o výkonnosti v souvislosti s Nástrojem pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky pro programové období 2021–2027

Právní základ: (EU) 2021/1148 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1148 ze dne 7. července 2021, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky

(EU) 2023/65

Účinnost od: 29.01.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/65 ze dne 6. ledna 2023, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny, prováděcí nařízení (EU) 2018/1648, kterým se povoluje uvedení xylo-oligosacharidů na trh jako nové potraviny, prováděcí nařízení (EU) 2019/1686, kterým se povoluje rozšíření použití zásaditého bílkovinného izolátu ze syrovátky z kravského mléka jako nové potraviny, a prováděcí nařízení (EU) 2021/96, kterým se povoluje uvedení sodné soli 3’-sialyllaktózy na trh jako nové potraviny (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2015/2283 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2017/2470;Mění (EU) 2018/1648;Mění (EU) 2019/1686;Mění (EU) 2021/96)

(EU) 2023/158

Účinnost od: 27.01.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/158 ze dne 23. ledna 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny k pěstování Prunus domestica a Prunus cerasifera pocházející z Ukrajiny

Právní základ: (EU) 2016/2031 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES

(Mění (EU) 2018/2019)

(EU) 2023/150

Účinnost od: 26.01.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/150 ze dne 20. ledna 2023, kterým se mění některé přílohy prováděcího nařízení (EU) 2021/620, pokud jde o schválení nebo odnětí statusu území prostého nákazy některých členských států nebo jejich oblastí či jednotek, pokud jde o některé nákazy uvedené na seznamu (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2021/620)

(EU) 2023/130

Účinnost od: 26.01.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/130 ze dne 18. ledna 2023, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 o předkládání obsahu výroční zprávy o výkonnosti

Právní základ: (EU) 2021/2115 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, kterým se stanoví pravidla podpory pro strategické plány, jež mají být vypracovány členskými státy v rámci společné zemědělské politiky (strategické plány SZP) a financovány Evropským zemědělským záručním fondem (EZZF) a Evropským zemědělským fondem pro rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013

(EU) 2023/62

Účinnost od: 26.01.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/62 ze dne 5. ledna 2023, kterým se opravuje polské znění nařízení (EU) č. 1300/2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2016/797 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/797 ze dne 11. května 2016 o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) č. 1300/2014)

(EU) 2023/61

Účinnost od: 26.01.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/61 ze dne 5. ledna 2023 o povolení přípravku endo-1,4-beta-glukanázy z Aspergillus niger CBS 120604, přípravku endo-1,3(4)-beta-glukanázy z Aspergillus neoniger MUCL 39199, přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma citrinoviride MUCL 39203 a přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma citrinoviride CBS 614.94 jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2023/60

Účinnost od: 26.01.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/60 ze dne 5. ledna 2023 o povolení metylesteru konjugované kyseliny linolové (t10, c12) jako doplňkové látky pro výkrm prasat a dojnice (držitel povolení: BASF SE) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2023/59

Účinnost od: 26.01.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/59 ze dne 5. ledna 2023 o povolení přípravku Pediococcus pentosaceus DSM 32292 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2023/58

Účinnost od: 26.01.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/58 ze dne 5. ledna 2023, kterým se povoluje uvedení zmrazených, kašovitých, sušených a práškových forem larev Alphitobius diaperinus (potemníka stájového) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2015/2283 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2017/2470)

(EU) 2021/666

Účinnost od: 26.01.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/666 ze dne 22. dubna 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 923/2012, pokud jde o požadavky na leteckou dopravu s posádkou provozovanou ve vzdušném prostoru U-space (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2018/1139 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (Text s významem pro EHP.)

(Mění (EU) č. 923/2012)

(EU) 2021/665

Účinnost od: 26.01.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/665 ze dne 22. dubna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/373, pokud jde o požadavky na poskytovatele služeb v oblasti uspořádání letového provozu/letových navigačních služeb a jiných funkcí sítě uspořádání letového provozu ve vzdušném prostoru U-space určeném v řízeném vzdušném prostoru (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2018/1139 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (Text s významem pro EHP.)

(Mění (EU) 2017/373)

(EU) 2021/664

Účinnost od: 26.01.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/664 ze dne 22. dubna 2021 o regulačním rámci pro vzdušný prostor U-space (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2018/1139 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (Text s významem pro EHP.)

(EU) 2023/156

Účinnost od: 25.01.2023

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2023/156 ze dne 23. ledna 2023, kterým se provádí nařízení (EU) č. 101/2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku

Právní základ: (EU) č. 101/2011 Nařízení Rady (EU) č. 101/2011 ze dne 4. února 2011 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Tunisku

(Mění (EU) č. 101/2011)

(EU) 2023/155

Účinnost od: 25.01.2023

Nařízení Rady (EU) 2023/155 ze dne 23. ledna 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 356/2010 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci v Somálsku

Právní základ: 12016E215 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA IV - OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ | Článek 215 (bývalý článek 301 Smlouvy o ES),
2010/231/SZBP 2010/231/CFSP: Rozhodnutí Rady 2010/231/SZBP ze dne 26. dubna 2010 , o omezujících opatřeních vůči Somálsku a o zrušení společného postoje 2009/138/SZBP

(Mění (EU) č. 356/2010)

(EU) 2023/154

Účinnost od: 25.01.2023

Nařízení Rady (EU) 2023/154 ze dne 23. ledna 2023, kterým se mění nařízení (ES) č. 147/2003 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku

Právní základ: 12016E215 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA IV - OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ | Článek 215 (bývalý článek 301 Smlouvy o ES),
2010/231/SZBP 2010/231/CFSP: Rozhodnutí Rady 2010/231/SZBP ze dne 26. dubna 2010 , o omezujících opatřeních vůči Somálsku a o zrušení společného postoje 2009/138/SZBP

(Mění (ES) č. 147/2003)

(EU) 2023/53

Účinnost od: 25.01.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/53 ze dne 4. ledna 2023 o povolení přípravku Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2023/52

Účinnost od: 25.01.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/52 ze dne 4. ledna 2023, kterým se povoluje uvedení 3-fukosyllaktosy produkované derivovaným kmenem Escherichia coli BL21(DE3) na trh jako nové potraviny a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2015/2283 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2017/2470)

(SZBP) 2023/160

Účinnost od: 25.01.2023

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2023/160 ze dne 23. ledna 2023, kterým se mění rozhodnutí 2010/231/SZBP o omezujících opatřeních vůči Somálsku

Právní základ: 12016M029 Konsolidované znení Smlouvy o Evropské unii#HLAVA V - OBECNÁ USTANOVENÍ O VNĚJŠÍ ČINNOSTI UNIE A ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPOLEČNÉ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITICE#KAPITOLA 2 - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O SPOLEČNÉ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITICE#ODDÍL 1 - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ#Článek 29 (bývalý článek 15 Smlouvy o EU)

(Mění 2010/231/SZBP)

Předpisy Evropské unie – pozbývá účinnosti nebo zrušeno

(EU) č. 1053/2013

Zrušeno od: 01.02.2023 předpisem (EU) 2022/922

Nařízení Rady (EU) č. 1053/2013 ze dne 7. října 2013 o vytvoření hodnotícího a monitorovacího mechanismu k ověření uplatňování schengenského acquis a o zrušení rozhodnutí výkonného výboru ze dne 16. září 1998 , kterým se zřizuje Stálý výbor pro hodnocení a provádění Schengenu

Právní základ: 12012E070 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | Kapitola 1 - Obecná ustanovení | Článek 70,
12012E294 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 2 - Právní akty unie, postupy jejich přijímání a jiná ustanovení | Oddíl 2 - Postupy přijímání aktů a jiná ustanovení | Článek 294 | (bývalý článek 251 Smlouvy o ES)

Zavřít
MENU