Chystáte se na audit a certifikaci?

Nevíte, jaké zákonné požadavky musíte plnit?

 

Nevadí - ZDARMA poradíme. VOLEJTE!

Zavedeme pro Vás PRÁVNÍ REGISTR !


Novinky v systému zákony on-line pro období od 02.07.2019 do 16.07.2019

Sbírka zákonů – aktuálně vyšlo

čá. 077/2019 Sb. rozeslána 16. července 2019

179/2019 Sb.

Účinnost od: 16. července 2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

178/2019 Sb.

Účinnost od: 31. července 2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

177/2019 Sb.

Účinnost od: 1. listopadu 2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů

176/2019 Sb.

Účinnost od: 16. července 2019 s výjimkou

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

čá. 076/2019 Sb. rozeslána 11. července 2019

175/2019 Sb.

Účinnost od: 1. srpna 2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění vyhlášky č. 372/2013 Sb.

174/2019 Sb.

Účinnost od: 1. srpna 2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů

čá. 075/2019 Sb. rozeslána 11. července 2019

173/2019 Sb.

Účinnost od: 11. července 2019

Nález Ústavního soudu ze dne 14. května 2019 sp. zn. Pl. ÚS 21/18 ve věcí návrhu na zrušení části čl. II bodu 4 zákona č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

172/2019 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2020

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2019, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2019

171/2019 Sb.

Účinnost od: 1. září 2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 265/1999 Sb., kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru u vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu, ve znění pozdějších předpisů

čá. 074/2019 Sb. rozeslána 11. července 2019

170/2019 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2020

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko

Provádí zákon: 114/1992 Sb. Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny

čá. 073/2019 Sb. rozeslána 9. července 2019

169/2019 Sb.

Účinnost od: 9. července 2019

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025 IV, FIX %

168/2019 Sb.

Účinnost od: 9. července 2019

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2019-2025 II, CPI %

167/2019 Sb.

Účinnost od: 9. července 2019

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2019-2025, 1,50 %

čá. 072/2019 Sb. rozeslána 4. července 2019

166/2019 Sb.

Účinnost od: 4. července 2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče

Sbírka zákonů – nabývá účinnosti

179/2019 Sb.

Účinnost od: 16.07.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 634/1992 Sb.)

176/2019 Sb.

Účinnost od: 16.07.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

(Mění 326/1999 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 325/1999 Sb.;Mění 150/2002 Sb.;Mění 18/2004 Sb.;Mění 95/2004 Sb.;Mění 96/2004 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 251/2005 Sb.;Mění 341/2005 Sb.)

173/2019 Sb.

Účinnost od: 11.07.2019

Nález Ústavního soudu ze dne 14. května 2019 sp. zn. Pl. ÚS 21/18 ve věcí návrhu na zrušení části čl. II bodu 4 zákona č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

169/2019 Sb.

Účinnost od: 09.07.2019

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025 IV, FIX %

168/2019 Sb.

Účinnost od: 09.07.2019

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2019-2025 II, CPI %

167/2019 Sb.

Účinnost od: 09.07.2019

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2019-2025, 1,50 %

159/2019 Sb.

Účinnost od: 05.07.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 210/2012 Sb.)

166/2019 Sb.

Účinnost od: 04.07.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče

(Mění 124/2007 Sb.)

151/2019 Sb.

Účinnost od: 03.07.2019

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí zahájení vydávání československých platidel

Provádí zákon: 6/1993 Sb. Zákon České národní rady o České národní bance

Sbírka zákonů – pozbývá účinnosti nebo zrušeno

Žádné předpisy

Sbírka mezinárodních smluv – aktuálně vyšlo

čá. 022/2019 Sb.m.s. rozeslána 11. července 2019

36/2019 Sb.m.s.

Účinnost od: 5. června 2019

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2018 - Mezinárodní standard)

35/2019 Sb.m.s.

Účinnost od: 16. května 2019

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu prodlužujícího a upravujícího Dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci

Předpisy Evropské unie – aktuálně vyšlo

Úř. věst. L 189, 15. července 2019

(EU) 2019/1198

Účinnost od: 16. července 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1198 ze dne 12. července 2019 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1036

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(EU, Euratom) 2019/1197

Účinnost od: BREXIT

Nařízení Rady (EU, Euratom) 2019/1197 ze dne 9. července 2019 o opatřeních týkajících se plnění a financování souhrnného rozpočtu Unie v roce 2019 v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie

Právní základ: 11957A203 TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE EUROPEENNE DE L' ENERGIE ATOMIQUE ( C.E.E.A. - EURATOM ), TITRE CINQUIEME - DISPOSITIONS GENERALES, ARTICLE 203,
12012E352 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ#Článek 352#(bývalý článek 308 Smlouvy o ES)

Úř. věst. L 188, 12. července 2019

(EU) 2019/1157

Účinnost od: 2. srpna 2021

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1157 ze dne 20. června 2019 o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: 12012E021 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST DRUHÁ - ZÁKAZ DISKRIMINACE A OBČANSTVÍ UNIE#Článek 21#(bývalý článek 18 Smlouvy o ES)

(EU) 2019/1156

Účinnost od: 1. srpna 2019

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1156 ze dne 20. června 2019 o usnadnění přeshraniční distribuce fondů kolektivního investování a o změně nařízení (EU) č. 345/2013, (EU) č. 346/2013 a (EU) č. 1286/2014 (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: 12012E114 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ#Kapitola 3 - Sbližování právních předpisů#Článek 114#(bývalý článek 95 Smlouvy o ES)

(EU) 2019/1155

Účinnost od: 2. února 2020

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1155 ze dne 20. června 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)

Právní základ: 12012E077 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA#Kapitola 2 - Politiky týkající se kontrol na hranicích, azylu a přistěhovalectví#Článek 77#(bývalý článek 62 Smlouvy o ES)

(EU) 2019/1154

Účinnost od: 15. července 2019

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1154 ze dne 20. června 2019 o víceletém plánu obnovy populace mečouna obecného ve Středozemním moři a o změně nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2107

Právní základ: 12012E043 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA III - ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV#Článek 43#(bývalý článek 37 Smlouvy o ES)

Úř. věst. L 187, 12. července 2019

(EU) 2019/1190

Účinnost od: 15. července 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1190 ze dne 11. července 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 185/2013, pokud jde o odpočty z rybolovných kvót přidělených Španělsku na rok 2019

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

(EU) 2019/1189

Účinnost od: 1. srpna 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1189 ze dne 8. července 2019, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2368/2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty

Právní základ: (ES) č. 2368/2002 Nařízení Rady (ES) č. 2368/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se provádí Kimberleyský systém certifikace pro mezinárodní obchod se surovými diamanty

(EU) 2019/1188

Účinnost od: 1. srpna 2019

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1188 ze dne 14. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 zavedením tříd vlastností ve vztahu k odolnosti proti zatížení větrem u vnějších clon a markýz (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (EU) č. 305/2011 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 , kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS Text s významem pro EHP

Úř. věst. L 186, 11. července 2019

(EU) 2019/1150

Účinnost od: 12. července 2020

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1150 ze dne 20. června 2019 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 12012E114 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ#Kapitola 3 - Sbližování právních předpisů#Článek 114#(bývalý článek 95 Smlouvy o ES)

(EU) 2019/1149

Účinnost od: 31. července 2019

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1149 ze dne 20. června 2019, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti, mění nařízení (ES) č. 883/2004, (EU) č. 492/2011 a (EU) 2016/589 a zrušuje rozhodnutí (EU) 2016/344 (Text s významem pro EHP a Švýcarsko)

(EU) 2019/1148

Účinnost od: 1. února 2021

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 ze dne 20. června 2019 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, změně nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušení nařízení (EU) č. 98/2013 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 12012E114 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ#Kapitola 3 - Sbližování právních předpisů#Článek 114#(bývalý článek 95 Smlouvy o ES)

Úř. věst. L 185, 11. července 2019

(EU) 2019/1177

Účinnost od: 31. července 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1177 ze dne 10. července 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o dovoz želatiny, dochucovacích masových výtažků a tavených/škvařených tuků (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 1069/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu)

(EU) 2019/1176

Účinnost od: 31. ledna 2020

Nařízení Komise (EU) 2019/1176 ze dne 10. července 2019, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro methylester kyseliny 2,5-dichlorbenzoové, mandipropamid a profoxydim v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 396/2005 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) C. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHSText s významem pro EHP.

Úř. věst. L 184, 10. července 2019

(EU) 2019/1174

Účinnost od: 1. ledna 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1174 ze dne 9. července 2019, kterým se pro rok 2019 stanoví rozpočtové stropy platné pro některé režimy přímých podpor stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013

Právní základ: (EU) č. 1307/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009

(EU) 2019/1173

Účinnost od: 30. července 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1173 ze dne 2. července 2019 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Ayrshire New Potatoes“/„Ayrshire Earlies“ (CHZO))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

Úř. věst. L 183, 9. července 2019

(EU) 2019/1170

Účinnost od: 29. července 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1170 ze dne 8. července 2019, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 29/2009, kterým se stanoví požadavky na služby datovým spojem pro jednotné evropské nebe (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (EU) 2018/1139 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (Text s významem pro EHP.)

(EU) 2019/1169

Účinnost od: 10. července 2019

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/1169 ze dne 8. července 2019, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/2063 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele

Právní základ: (EU) 2017/2063 Nařízení Rady (EU) 2017/2063 ze dne 13. listopadu 2017 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele

Úř. věst. L 182, 8. července 2019

(EU) 2019/1163

Účinnost od: 9. července 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1163 ze dne 5. července 2019, kterým se mění a stanoví jednotný seznam pro přílohy, které obsahují kontaktní údaje příslušných orgánů členských států a adresu Evropské komise pro oznamování, některých nařízení týkajících se omezujících opatření

Právní základ: 12012E215 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE#HLAVA IV - OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ#Článek 215#(bývalý článek 301 Smlouvy o ES),
(EU) 2015/1755 Nařízení Rady (EU) 2015/1755 ze dne 1. října 2015 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Burundi

(EU) 2019/1162

Účinnost od: 28. července 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1162 ze dne 1. července 2019, kterým se mění přílohy I a II nařízení (EU) č. 206/2010, pokud jde o vzory veterinárních osvědčení BOV-X, OVI-X, OVI-Y a RUM a seznamy třetích zemí, území nebo jejich částí, z nichž je povolen vstup některých kopytníků a čerstvého masa na území Unie (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: 2002/99/ES SMĚRNICE RADY 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě,
2004/68/ES Směrnice Rady 2004/68/ES ze dne 26. dubna 2004, kterou se stanoví veterinární předpisy pro dovoz některých živých kopytníků do Společenství a pro jejich tranzit, mění směrnice 90/426/EHS a 92/65/EHS a zrušuje směrnice 72/462/EHS (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 181, 5. července 2019

(EU) 2019/1143

Účinnost od: 25. července 2019

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1143 ze dne 14. března 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o prohlášení pro některé zásilky nízké hodnoty

Právní základ: (EU) č. 952/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie

Úř. věst. L 180, 4. července 2019

(EU) 2019/1141

Účinnost od: 5. července 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1141 ze dne 3. července 2019, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

Právní základ: (ES) č. 1210/2003 Nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 ze dne 7. července 2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem a o zrušení nařízení (ES) č. 2465/96

(EU) 2019/1140

Účinnost od: 5. července 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1140 ze dne 3. července 2019, kterým se stanoví vzory pro kontrolní zprávy a výroční zprávy o auditu týkající se finančních nástrojů, které provádějí EIB a jiné mezinárodní finanční instituce, jejichž akcionářem je členský stát, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013

Právní základ: (EU) č. 1303/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006

(EU) 2019/1139

Účinnost od: 14. prosince 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1139 ze dne 3. července 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 2074/2005, pokud jde o úřední kontroly potravin živočišného původu v souvislosti s požadavky na informace o potravinovém řetězci a na produkty rybolovu a s odkazy na uznané testovací metody pro mořské biotoxiny a testovací metody pro syrové mléko a tepelně ošetřené kravské mléko (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (EU) 2017/625 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách)Text s významem pro EHP.

(EU) 2019/1138

Účinnost od: 24. července 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1138 ze dne 3. července 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka florpyrauxifen-benzyl a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

(EU) 2019/1137

Účinnost od: 1. září 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1137 ze dne 3. července 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky dimethenamid-P a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

Úř. věst. L 179, 3. července 2019

(EU) 2019/1132

Účinnost od: 4. července 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1132 ze dne 2. července 2019, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpora na přizpůsobení pro zemědělce v odvětví hovězího a telecího masa v Irsku

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

(EU) 2019/1131

Účinnost od: 3. listopadu 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1131 ze dne 2. července 2019, kterým se zřizuje celní nástroj za účelem provedení článku 14a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 a článku 24a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie,
(EU) 2016/1037 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(EU) 2019/1130

Účinnost od: 23. července 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1130 ze dne 2. července 2019 o jednotných podmínkách harmonizovaného uplatňování územních typologií podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003

Právní základ: (ES) č. 1059/2003 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 ze dne 26. května 2003 o zavedení společné klasifikace územních statistických jednotek (NUTS)

(EU) 2019/1129

Účinnost od: 1. ledna 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1129 ze dne 2. července 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 79/2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty

Právní základ: (EU) č. 904/2010 Nařízení Rady (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty

Úř. věst. L 178, 2. července 2019

(EU) 2019/1111

Účinnost od: 1. srpna 2022

Nařízení Rady (EU) 2019/1111 ze dne 25. června 2019 o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí

Právní základ: 12012E081 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA#Kapitola 3 - Justiční spolupráce v občanských věcech#Článek 81#(bývalý článek 65 Smlouvy o ES)

Úř. věst. L 177, 2. července 2019

(EU) 2019/1126

Účinnost od: 22. července 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1126 ze dne 25. června 2019 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Jambon du Kintoa“ (CHOP))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2019/1125

Účinnost od: 22. července 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1125 ze dne 5. června 2019 o povolení zinečnatého chelátu síranu methioninu jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2019/1124

Účinnost od: 1. ledna 2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1124 ze dne 13. března 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/1122, pokud jde o fungování registru Unie podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/842

Právní základ: (EU) 2018/842 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/842 ze dne 30. května 2018 o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 přispívajícím k opatřením v oblasti klimatu za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody a o změně nařízení (EU) č. 525/2013 (Text s významem pro EHP)

(EU) 2019/1123

Účinnost od: 22. července 2019

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1123 ze dne 12. března 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2013, pokud jde o technické provádění druhého kontrolního období Kjótského protokolu (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (EU) č. 525/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 ze dne 21. května 2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o zrušení rozhodnutí č. 280/2004/ES Text s významem pro EHP

(EU) 2019/1122

Účinnost od: 1. ledna 2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1122 ze dne 12. března 2019, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o fungování registru Unie (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: 2003/87/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Text s významem pro EHP)

Předpisy Evropské unie – nabývá účinnosti

(EU) 2019/1198

Účinnost od: 16.07.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1198 ze dne 12. července 2019 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1036

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(EU) 2019/1084

Účinnost od: 16.07.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1084 ze dne 25. června 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o harmonizaci seznamu schválených nebo registrovaných zařízení, podniků a provozovatelů a o sledovatelnost některých vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 1069/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu)

(Mění (EU) č. 142/2011)

(EU) 2019/1082

Účinnost od: 16.07.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1082 ze dne 20. června 2019 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Právní základ: (EU) č. 952/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie

(EU) 2019/1022

Účinnost od: 16.07.2019

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1022 ze dne 20. června 2019, kterým se zavádí víceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři a kterým se mění nařízení (EU) č. 508/2014

Právní základ: 12012E043 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA III - ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV#Článek 43#(bývalý článek 37 Smlouvy o ES)

(Mění (EU) č. 508/2014)

(EU) 2019/1190

Účinnost od: 15.07.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1190 ze dne 11. července 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 185/2013, pokud jde o odpočty z rybolovných kvót přidělených Španělsku na rok 2019

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

(Mění (EU) č. 185/2013)

(EU) 2019/1154

Účinnost od: 15.07.2019

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1154 ze dne 20. června 2019 o víceletém plánu obnovy populace mečouna obecného ve Středozemním moři a o změně nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2107

Právní základ: 12012E043 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA III - ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV#Článek 43#(bývalý článek 37 Smlouvy o ES)

(Mění (ES) č. 1967/2006;Mění (EU) 2017/2107)

(EU) 2019/1036

Účinnost od: 15.07.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1036 ze dne 18. června 2019 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Zagorski mlinci“ (CHZO))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2019/1021

Účinnost od: 15.07.2019

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických znečišťujících látkách (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: 12012E192 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA XX - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ#Článek 192#(bývalý článek 175 Smlouvy o ES)

(Ruší (ES) č. 850/2004)

(EU) 2019/1009

Účinnost od: 15.07.2019

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 ze dne 5. června 2019, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a zrušuje nařízení (ES) č. 2003/2003 (Text s významem pro EHP)

Provádí smlouva: 12012E114 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ#Kapitola 3 - Sbližování právních předpisů#Článek 114#(bývalý článek 95 Smlouvy o ES)

(Mění (ES) č. 1069/2009;Mění (ES) č. 1107/2009)

(EU) 2019/1027

Účinnost od: 14.07.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1027 ze dne 21. června 2019, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Tiroler Speck“ (CHZO))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2019/1026

Účinnost od: 14.07.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1026 ze dne 21. června 2019 o technických postupech pro vývoj, údržbu a používání elektronických systémů pro výměnu informací a uchovávání těchto informací v souladu s celním kodexem Unie

Právní základ: (EU) č. 952/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie

(Ruší (EU) 2017/2089)

(EU) 2019/1025

Účinnost od: 14.07.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1025 ze dne 18. června 2019, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Pruneaux d'Agen“/„Pruneaux d'Agen mi-cuits“ (CHZO)

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2019/1015

Účinnost od: 11.07.2019

Nařízení Komise (EU) 2019/1015 ze dne 20. června 2019, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro aminopyralid, kaptan, kyazofamid, flutianil, kresoxim-methyl, lambda-cyhalothrin, mandipropamid, pyraklostrobin, spiromesifen, spirotetramat, teflubenzuron a tetrakonazol v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 396/2005 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) C. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHSText s významem pro EHP.

(Mění (ES) č. 396/2005)

(EU) 2019/1169

Účinnost od: 10.07.2019

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/1169 ze dne 8. července 2019, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/2063 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele

Právní základ: (EU) 2017/2063 Nařízení Rady (EU) 2017/2063 ze dne 13. listopadu 2017 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele

(Mění (EU) 2017/2063)

(EU) 2019/1000

Účinnost od: 10.07.2019

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1000 ze dne 14. března 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1799, pokud jde o výjimku z požadavků na předobchodní a poobchodní transparentnost podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 pro Čínskou lidovou banku (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (EU) č. 600/2014 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 Text s významem pro EHP

(Mění (EU) 2017/1799)

(EU) 2019/982

Účinnost od: 10.07.2019

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/982 ze dne 5. června 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1343/2011 o některých ustanoveních pro rybolov v oblasti dohody GFCM (Generální komise pro rybolov ve Středozemním moři)

Právní základ: 12012E043 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA III - ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV#Článek 43#(bývalý článek 37 Smlouvy o ES)

(Mění (EU) č. 1343/2011)

(EU) 2019/1163

Účinnost od: 09.07.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1163 ze dne 5. července 2019, kterým se mění a stanoví jednotný seznam pro přílohy, které obsahují kontaktní údaje příslušných orgánů členských států a adresu Evropské komise pro oznamování, některých nařízení týkajících se omezujících opatření

Právní základ: 12012E215 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE#HLAVA IV - OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ#Článek 215#(bývalý článek 301 Smlouvy o ES),
(EU) 2015/1755 Nařízení Rady (EU) 2015/1755 ze dne 1. října 2015 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Burundi

(Mění (ES) č. 2580/2001;Mění (ES) č. 881/2002;Mění (ES) č. 147/2003;Mění (ES) č. 1210/2003;Mění (ES) č. 314/2004;Mění (ES) č. 1183/2005;Mění (ES) č. 305/2006;Mění (ES) č. 765/2006;Mění (ES) č. 1412/2006;Mění (EU) č. 1284/2009;Mění (EU) č. 101/2011;Mění (EU) č. 270/2011;Mění (EU) č. 359/2011;Mění (EU) č. 753/2011;Mění (EU) č. 36/2012;Mění (EU) č. 267/2012;Mění (EU) č. 377/2012;Mění (EU) č. 401/2013;Mění (EU) č. 208/2014;Mění (EU) č. 224/2014;Mění (EU) č. 269/2014;Mění (EU) č. 747/2014;Mění (EU) č. 833/2014;Mění (EU) č. 1352/2014;Mění (EU) 2015/735;Mění (EU) 2015/1755;Mění (EU) 2016/44;Mění (EU) 2016/1686;Mění (EU) 2017/1509;Mění (EU) 2017/1770;Mění (EU) 2017/2063;Mění (EU) 2018/1542)

(EU) 2019/554

Účinnost od: 09.07.2019

Nařízení Komise (EU) 2019/554 ze dne 5. dubna 2019, kterým se mění příloha VI směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: 2007/59/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/59/ES ze dne 23. října 2007 o vydávání osvědčení strojvedoucím obsluhujícím hnací vozidla a vlaky v železničním systému Společenství

(Mění 2007/59/ES)

(EU) 2018/1976

Účinnost od: 09.07.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1976 ze dne 14. prosince 2018, kterým se stanoví podrobná pravidla pro provoz kluzáků podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139

Právní základ: (EU) 2018/1139 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (Text s významem pro EHP.)

(EU) 2018/1975

Účinnost od: 09.07.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1975 ze dne 14. prosince 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, pokud jde o požadavky letového provozu pro kluzáky a elektronické letové aktovky

Právní základ: (EU) 2018/1139 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (Text s významem pro EHP.)

(Mění (EU) č. 965/2012)

(EU) 2019/989

Účinnost od: 08.07.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/989 ze dne 17. června 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky chlorprofam a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

(EU) 2019/988

Účinnost od: 08.07.2019

Nařízení Komise (EU) 2019/988 ze dne 17. června 2019, kterým se opravuje francouzské znění nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 1935/2004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS

(Mění (EU) č. 10/2011)

(EU) 2019/987

Účinnost od: 08.07.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/987 ze dne 29. května 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 293/2012, pokud jde o sledování emisí CO2 z nových lehkých užitkových vozidel, která prošla postupem vícestupňového schválení typu

Právní základ: (EU) č. 510/2011 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 ze dne 11. května 2011 , kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO 2 z lehkých vozidel Text s významem pro EHP

(Mění (EU) č. 293/2012)

(EU) 2019/986

Účinnost od: 08.07.2019

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/986 ze dne 7. března 2019, kterým se mění přílohy I a II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011, pokud jde o sledování emisí CO2 z nových lehkých užitkových vozidel, která prošla postupem vícestupňového schválení typu (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (EU) č. 510/2011 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 ze dne 11. května 2011 , kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO 2 z lehkých vozidel Text s významem pro EHP

(Mění (EU) č. 510/2011)

(EU) 2019/981

Účinnost od: 08.07.2019

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/981 ze dne 8. března 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: 2009/138/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2015/35)

(EU) 2019/978

Účinnost od: 07.07.2019

Nařízení Komise (EU) 2019/978 ze dne 14. června 2019 o změně přílohy nařízení (EU) č. 579/2014, kterým se stanoví odchylka od některých ustanovení přílohy II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, pokud jde o námořní přepravu tekutých olejů a tuků (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 852/2004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin.

(Mění (EU) č. 579/2014)

(EU) 2019/977

Účinnost od: 07.07.2019

Nařízení Komise (EU) 2019/977 ze dne 13. června 2019, kterým se mění přílohy II a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro aklonifen, Beauveria bassiana kmen PPRI 5339, Clonostachys rosea kmen J1446, fenpyrazamin, mefentriflukonazol a penkonazol v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 396/2005 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) C. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHSText s významem pro EHP.

(Mění (ES) č. 396/2005)

(EU) 2019/1141

Účinnost od: 05.07.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1141 ze dne 3. července 2019, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

Právní základ: (ES) č. 1210/2003 Nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 ze dne 7. července 2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem a o zrušení nařízení (ES) č. 2465/96

(Mění (ES) č. 1210/2003)

(EU) 2019/1140

Účinnost od: 05.07.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1140 ze dne 3. července 2019, kterým se stanoví vzory pro kontrolní zprávy a výroční zprávy o auditu týkající se finančních nástrojů, které provádějí EIB a jiné mezinárodní finanční instituce, jejichž akcionářem je členský stát, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013

Právní základ: (EU) č. 1303/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006

(EU) 2019/1132

Účinnost od: 04.07.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1132 ze dne 2. července 2019, kterým se stanoví dočasná mimořádná podpora na přizpůsobení pro zemědělce v odvětví hovězího a telecího masa v Irsku

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

(EU) 2019/972

Účinnost od: 04.07.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/972 ze dne 7. června 2019 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Džiugas“ (CHZO))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2019/942

Účinnost od: 04.07.2019

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/942 ze dne 5. června 2019, kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: 12012E194 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA XXI - ENERGETIKA#Článek 194

(EU) 2019/941

Účinnost od: 04.07.2019

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/941 ze dne 5. června 2019 o rizikové připravenosti v odvětví elektroenergetiky a o zrušení směrnice 2005/89/ES (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: 12012E194 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA XXI - ENERGETIKA#Článek 194

(Mění 2005/89/ES)

(EU) 2019/962

Účinnost od: 03.07.2019

Nařízení Komise (EU) 2019/962 ze dne 12. června 2019, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vytvoření dvou nových funkčních skupin doplňkových látek (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(Mění (ES) č. 1831/2003)

(EU) 2019/957

Účinnost od: 02.07.2019

Nařízení Komise (EU) 2019/957 ze dne 11. června 2019, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridekafluoroktyl)silantriol a TDFA (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 1907/2006 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

(Mění (ES) č. 1907/2006)

(EU) 2019/956

Účinnost od: 02.07.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/956 ze dne 22. května 2019, kterým se názvu „Los Cerrillos“ (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

(EU) 2019/955

Účinnost od: 02.07.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/955 ze dne 22. května 2019, kterým se názvu „Vallegarcía“ (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

(EU) 2019/954

Účinnost od: 02.07.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/954 ze dne 22. května 2019, kterým se názvu „La Jaraba“ (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

(EU) 2019/953

Účinnost od: 02.07.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/953 ze dne 22. května 2019, kterým se názvu „Nizza“ (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

Předpisy Evropské unie – pozbývá účinnosti nebo zrušeno

(ES) č. 850/2004

Zrušeno od: 15.07.2019 předpisem (EU) 2019/1021

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 o perzistentních organických polutantech a o změně směrnice 79/117/EHS

(EU) 2017/2089

Zrušeno od: 14.07.2019 předpisem (EU) 2019/1026

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2089 ze dne 14. listopadu 2017 o technických postupech pro vývoj, údržbu a používání elektronických systémů pro výměnu informací a uchovávání těchto informací v souladu s celním kodexem Unie

Právní základ: (EU) č. 952/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie

Zavřít
MENU