Chystáte se na audit a certifikaci?

Nevíte, jaké zákonné požadavky musíte plnit?

Nevadí - ZDARMA poradíme. VOLEJTE!

Zavádíme PRÁVNÍ REGISTR !

Nabízíme LEGISLATIVNÍ DOHLÍDKU sledovaných § !

Přehled všech služeb naleznete v aktuálním CENÍKU !


Novinky v systému zákony on-line pro období od 16.11.2023 do 30.11.2023

Sbírka zákonů – aktuálně vyšlo

čá. 158/2023 Sb. rozeslána 24. listopadu 2023

341/2023 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2024

Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2024

Provádí zákoník: 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce

čá. 157/2023 Sb. rozeslána 24. listopadu 2023

340/2023 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2024

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

339/2023 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2024

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

338/2023 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2024

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

Provádí zákoník: 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce

337/2023 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2024

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

Provádí zákon: 220/1999 Sb. Zákon o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze,
221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání

čá. 156/2023 Sb. rozeslána 24. listopadu 2023

336/2023 Sb.

Účinnost od: 6. prosince 2023

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho-Aichela

Provádí zákon: 6/1993 Sb. Zákon České národní rady o České národní bance

335/2023 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2024

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 428/2021 Sb., o přípustné míře veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky

čá. 155/2023 Sb. rozeslána 21. listopadu 2023

334/2023 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2024 s výjimkou

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění vyhlášky č. 244/2017 Sb.

333/2023 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2024

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů

332/2023 Sb.

Účinnost od: 22. listopadu 2023

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 2/2023 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost

Sbírka zákonů – nabývá účinnosti

332/2023 Sb.

Účinnost od: 22.11.2023

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 2/2023 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost

(Mění 2/2023 Sb.)

Sbírka zákonů – pozbývá účinnosti nebo zrušeno

Žádné předpisy

Sbírka mezinárodních smluv – aktuálně vyšlo

Žádné nové předpisy

Předpisy Evropské unie – aktuálně vyšlo

Úř. věst. L 2704, 30. listopadu 2023

(EU) 2023/2704

Účinnost od: 20. prosince 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2704 ze dne 28. listopadu 2023 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek GHC Chlor

Právní základ: (EU) č. 528/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání Text s významem pro EHP

Úř. věst. L 2668, 30. listopadu 2023

(EU) 2023/2668

Účinnost od: 20. prosince 2023

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2668 ze dne 22. listopadu 2023, kterou se mění směrnice 2009/148/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí azbestu při práci

Právní základ: 12016E153 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA X - SOCIÁLNÍ POLITIKA | Článek 153 (bývalý článek 137 Smlouvy o ES)

Úř. věst. L 2662, 30. listopadu 2023

(EU) 2023/2662

Účinnost od: 20. prosince 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2662 ze dne 29. listopadu 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/447, pokud jde o podmínky povolení přípravku z Bacillus subtilis (DSM 5750) a Bacillus licheniformis (DSM 5749) pro výkrm krůt (držitel povolení: Chr. Hansen A/S)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 2661, 30. listopadu 2023

(EU) 2023/2661

Účinnost od: 20. prosince 2023

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2661 ze dne 22. listopadu 2023, kterou se mění směrnice 2010/40/EU o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a pro rozhraní s jinými druhy dopravy

Právní základ: 12016E091 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VI - DOPRAVA | Článek 91 (bývalý článek 71 Smlouvy o ES)

Úř. věst. L 2631, 30. listopadu 2023

(EU) 2023/2631

Účinnost od: 21. prosince 2024

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2631 ze dne 22. listopadu 2023 o evropských zelených dluhopisech a o volitelném zveřejňování informací o dluhopisech nabízených jako environmentálně udržitelné a informací o dluhopisech vázaných na udržitelnost

Právní základ: 12016E114 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | KAPITOLA 3 - SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | Článek 114 (bývalý článek 95 Smlouvy o ES)

Úř. věst. L 2708, 29. listopadu 2023

(EU) 2023/2708

Účinnost od: 30. listopadu 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2708 ze dne 28. listopadu 2023, kterým se mění přílohy I a II prováděcího nařízení (EU) 2023/594, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat

Právní základ: (EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 2674, 29. listopadu 2023

(EU) 2023/2674

Účinnost od: 19. prosince 2023

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2674 ze dne 22. listopadu 2023, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1217/2009, pokud jde o přechod ze zemědělské účetní datové sítě na datovou síť pro udržitelnost zemědělských podniků

Právní základ: 12016E043 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE HLAVA III - ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV Článek 43 (bývalý článek 37 Smlouvy o ES)

Úř. věst. L 2666, 29. listopadu 2023

(EU) 2023/2666

Účinnost od: 19. prosince 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2666 ze dne 22. listopadu 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Irish Grass Fed Beef (CHZO))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

Úř. věst. L 2665, 29. listopadu 2023

(EU) 2023/2665

Účinnost od: 19. prosince 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2665 ze dne 22. listopadu 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Ayaş Domatesi (CHOP))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

Úř. věst. L 2660, 29. listopadu 2023

(EU) 2023/2660

Účinnost od: 16. prosince 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2660 ze dne 28. listopadu 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 obnovuje schválení účinné látky glyfosát a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

Úř. věst. L 2649, 29. listopadu 2023

(EU) 2023/2649

Účinnost od: 19. prosince 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2649 ze dne 28. listopadu 2023 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek Hokoex v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012

Právní základ: (EU) č. 528/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání Text s významem pro EHP

Úř. věst. L 2647, 29. listopadu 2023

(EU) 2023/2647

Účinnost od: 19. prosince 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2647 ze dne 28. listopadu 2023 o povolení přípravku z Bacillus subtilis DSM 5750 a Bacillus paralicheniformis DSM 5749 jako doplňkové látky pro výkrm telat, odchov a výkrm jehňat a odchov a výkrm menšinových druhů přežvýkavců a o změně prováděcího nařízení (EU) 2017/2308, pokud jde o podmínky povolení uvedeného přípravku pro sající selata (držitel povolení: Chr. Hansen A/S)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 2646, 29. listopadu 2023

(EU) 2023/2646

Účinnost od: 19. prosince 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2646 ze dne 28. listopadu 2023 o povolení přípravku Lentilactobacillus buchneri DSM 32650 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 2645, 29. listopadu 2023

(EU) 2023/2645

Účinnost od: 19. prosince 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2645 ze dne 28. listopadu 2023 o povolení přípravku endo–1,4-beta-mannanázy z Paenibacillus lentus DSM 33618 jako doplňkové látky pro výkrm a odchov všech druhů drůbeže, odstavená selata, odstavená selata menšinových druhů prasat, výkrm prasat a výkrm menšinových druhů prasat (držitel povolení: Elanco GmbH)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 2644, 29. listopadu 2023

(EU) 2023/2644

Účinnost od: 19. prosince 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2644 ze dne 28. listopadu 2023 o povolení kyseliny mléčné z Weizmannia coagulans DSM 32789 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat kromě všech vodních živočichů a přežvýkavců bez funkčního bachoru

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 2694, 28. listopadu 2023

(EU) 2023/2694

Účinnost od: 29. listopadu 2023

Nařízení Rady (EU) 2023/2694 ze dne 27. listopadu 2023, kterým se mění některá nařízení Rady o omezujících opatřeních za účelem vložení ustanovení o humanitární výjimce

Právní základ: 12016E215 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA IV - OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ | Článek 215 (bývalý článek 301 Smlouvy o ES)

Úř. věst. L 2688, 28. listopadu 2023

(EU) 2023/2688

Účinnost od: 16. listopadu 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2688 ze dne 24. listopadu 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže, čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie

Právní základ: (EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 2673, 28. listopadu 2023

(EU) 2023/2673

Účinnost od: 18. prosince 2023

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2673 ze dne 22. listopadu 2023, kterou se mění směrnice 2011/83/EU, pokud jde o smlouvy o finančních službách uzavřené na dálku, a zrušuje směrnice 2002/65/ES

Právní základ: 12016E114 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | KAPITOLA 3 - SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | Článek 114 (bývalý článek 95 Smlouvy o ES)

Úř. věst. L 2659, 28. listopadu 2023

(EU) 2023/2659

Účinnost od: 29. listopadu 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2659 ze dne 27. listopadu 2023 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz některých polyethylentereftalátů pocházejících z Čínské lidové republiky

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

Úř. věst. L 2658, 28. listopadu 2023

(EU) 2023/2658

Účinnost od: 18. prosince 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2658 ze dne 21. listopadu 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Cebola da Madeira (CHOP))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

Úř. věst. L 2654, 28. listopadu 2023

(EU) 2023/2654

Účinnost od: 18. prosince 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2654 ze dne 21. listopadu 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Vit färsksaltad Östgötagurka (CHZO))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

Úř. věst. L 2653, 28. listopadu 2023

(EU) 2023/2653

Účinnost od: 29. listopadu 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2653 ze dne 27. listopadu 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2023/1776 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz melaminu pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu pro nového vývozce podle čl. 11 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie,
(EU) 2023/1776 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1776 ze dne 14. září 2023 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz melaminu pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036

Úř. věst. L 2652, 28. listopadu 2023

(EU) 2023/2652

Účinnost od: 18. prosince 2023

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2652 ze dne 15. září 2023, kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2022/2292, pokud jde o požadavky na vstup medu, masa, vysoce rafinovaných produktů, tobolek ze želatiny a produktů rybolovu do Unie a požadavky na soukromé potvrzení, a kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/630, pokud jde o požadavky na soukromé potvrzení u směsných produktů osvobozených od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly

Právní základ: (EU) 2017/625 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách)Text s významem pro EHP.

Úř. věst. L 2643, 28. listopadu 2023

(EU) 2023/2643

Účinnost od: 18. prosince 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2643 ze dne 27. listopadu 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 schvaluje kyselina mravenčí jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2, 3, 4 a 5

Právní základ: (EU) č. 528/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání Text s významem pro EHP

Úř. věst. L 2632, 28. listopadu 2023

(EU) 2023/2632

Účinnost od: 18. prosince 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2632 ze dne 27. listopadu 2023 o povolení 5'-inosinanu sodného vyráběného fermentací z Corynebacterium stationis KCCM 80235 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 2628, 28. listopadu 2023

(EU) 2023/2628

Účinnost od: 18. prosince 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2628 ze dne 27. listopadu 2023 o povolení N-Amidinoglycinu a přípravku N-Amidinoglycinu jako doplňkových látek pro odchov kuřat a odchov kuřic v krmivech a ve vodě k napájení a pro výkrm kuřat ve vodě k napájení (držitel povolení: Alzchem Trostberg GmbH), a kterým se opravuje a mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1768

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 2663, 27. listopadu 2023

(EU) 2023/2663

Účinnost od: 28. listopadu 2023

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2663 ze dne 22. listopadu 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí

Právní základ: 12016E207 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA II - SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA | Článek 207 (bývalý článek 133 Smlouvy o ES)

Úř. věst. L 2656, 27. listopadu 2023

(EU) 2023/2656

Účinnost od: 17. prosince 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2656 ze dne 21. listopadu 2023 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Právní základ: (EU) č. 952/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie

Úř. věst. L 2639, 27. listopadu 2023

(EU) 2023/2639

Účinnost od: 17. prosince 2023

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2639 ze dne 19. září 2023, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2202, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1153 stanovením seznamu vybraných přeshraničních projektů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů

Právní základ: (EU) 2021/1153 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1153 ze dne 7. července 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro propojení Evropy a zrušují nařízení (EU) č. 1316/2013 a (EU) č. 283/2014 (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 2620, 27. listopadu 2023

(EU) 2023/2620

Účinnost od: 17. prosince 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2620 ze dne 24. listopadu 2023, kterým se schvaluje oxid siřičitý vyrobený ze síry spalováním jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 4 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012

Právní základ: (EU) č. 528/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání Text s významem pro EHP

Úř. věst. L 2670, 24. listopadu 2023

(EU) 2023/2670

Účinnost od: 25. listopadu 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2670 ze dne 22. listopadu 2023, kterým se po třísté třicáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

Právní základ: (ES) č. 881/2002 Nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu

Úř. věst. L 2664, 24. listopadu 2023

(EU) 2023/2664

Účinnost od: 24. listopadu 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2664 ze dne 22. listopadu 2023, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007,
(EU) č. 510/2014 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014 ze dne 16. dubna 2014 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1216/2009 a (ES) č. 614/2009

Úř. věst. L 2642, 24. listopadu 2023

(EU) 2023/2642

Účinnost od: 14. prosince 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2642 ze dne 17. listopadu 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Sel de l’Île de Ré / Fleur de sel de l’Île de Ré (CHZO))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

Úř. věst. L 2627, 24. listopadu 2023

(EU) 2023/2627

Účinnost od: 14. prosince 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2627 ze dne 17. listopadu 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Manteiga dos Açores (CHOP))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

Úř. věst. L 2624, 24. listopadu 2023

(EU) 2023/2624

Účinnost od: 14. prosince 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2624 ze dne 17. listopadu 2023 o zápisu zeměpisného označení lihoviny podle čl. 30 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 (Nagykörűi cseresznyepálinka)

Právní základ: (EU) 2019/787 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008

Úř. věst. L 2618, 24. listopadu 2023

(EU) 2023/2618

Účinnost od: 27. listopadu 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2618 ze dne 23. listopadu 2023, kterým se mění některé přílohy prováděcího nařízení (EU) 2021/620, pokud jde o schválení nebo odnětí statusu území prostého nákazy některých členských států nebo jejich oblastí pro některé nákazy uvedené na seznamu a schválení eradikačních programů pro některé nákazy uvedené na seznamu

Právní základ: (EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 2613, 24. listopadu 2023

(EU) 2023/2613

Účinnost od: 14. prosince 2023

Nařízení Komise (EU) 2023/2613 ze dne 23. listopadu 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o přechodná opatření pro vývoz masokostní moučky jako paliva ke spalování pro energetické účely

Právní základ: (ES) č. 1069/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu)

Úř. věst. L 2612, 24. listopadu 2023

(EU) 2023/2612

Účinnost od: 14. prosince 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2612 ze dne 23. listopadu 2023, kterým se mění přílohy II, III a XIII prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zásilek některých kopytníků a čerstvého masa kopytníků do Unie

Právní základ: (EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 2657, 23. listopadu 2023

(EU) 2023/2657

Účinnost od: 13. prosince 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2657 ze dne 6. listopadu 2023 kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 neobnovuje schválení účinné látky benthiavalikarb a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

Úř. věst. L 2633, 23. listopadu 2023

(EU) 2023/2633

Účinnost od: 24. listopadu 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2633 ze dne 20. listopadu 2023 kterým se stanoví trajektorie naplňování s průběžnými cíli pro rok 2024 pro každý členský stát, který má na svém území podzemní zásobníky plynu přímo propojené se svou oblastí trhu

Právní základ: (EU) 2017/1938 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 ze dne 25. října 2017 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010 (Text s významem pro EHP. )

Úř. věst. L 2607, 23. listopadu 2023

(EU) 2023/2607

Účinnost od: 13. prosince 2023

Nařízení Komise (EU) 2023/2607 ze dne 22. listopadu 2023, kterým se opravuje nařízení (EU) 2022/2472, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem

Právní základ: 12016E108 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | KAPITOLA 1 - PRAVIDLA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE | ODDÍL 2 - STÁTNÍ PODPORY | Článek 108 (bývalý článek 88 Smlouvy o ES),
(EU) 2015/1588 Nařízení Rady (EU) 2015/1588 ze dne 13. července 2015 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 2606, 23. listopadu 2023

(EU) 2023/2606

Účinnost od: 1. ledna 2024

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2606 ze dne 22. listopadu 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1001, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o fungování modernizačního fondu na podporu investic do modernizace energetických soustav a zlepšení energetické účinnosti vybraných členských států

Právní základ: 2003/87/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 2605, 23. listopadu 2023

(EU) 2023/2605

Účinnost od: 24. listopadu 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2605 ze dne 22. listopadu 2023 o změně prováděcího nařízení (EU) 2022/926, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz trub a trubek z tvárné litiny (známé také jako litina s kuličkovým grafitem) pocházejících z Indie na základě částečného prozatímního přezkumu podle čl. 11 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

Úř. věst. L 2603, 23. listopadu 2023

(EU) 2023/2603

Účinnost od: 13. prosince 2023

Nařízení Komise (EU) 2023/2603 ze dne 22. listopadu 2023, kterým se opravuje nařízení (EU) 2022/2473, kterým se určité kategorie podpory pro podniky působící v oblasti produkce, zpracování a uvádění produktů rybolovu a akvakultury na trh prohlašují za slučitelné s vnitřním trhem podle článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU

Právní základ: 12016E108 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | KAPITOLA 1 - PRAVIDLA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE | ODDÍL 2 - STÁTNÍ PODPORY | Článek 108 (bývalý článek 88 Smlouvy o ES),
(EU) 2015/1588 Nařízení Rady (EU) 2015/1588 ze dne 13. července 2015 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 2602, 23. listopadu 2023

(EU) 2023/2602

Účinnost od: 24. listopadu 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2602 ze dne 22. listopadu 2023, kterým se přijímá žádost o udělení statusu nového vyvážejícího výrobce s ohledem na konečná antidumpingová opatření uložená na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/191

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie,
(EU) 2022/191 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/191 ze dne 16. února 2022 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky

Úř. věst. L 2599, 23. listopadu 2023

(EU) 2023/2599

Účinnost od: 26. listopadu 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2599 ze dne 22. listopadu 2023, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o správu rejdařských společností správními orgány ve vztahu k rejdařské společnosti

Právní základ: 2003/87/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 2638, 22. listopadu 2023

(EU) 2023/2638

Účinnost od: 1. listopadu 2023

Nařízení Rady (EU) 2023/2638 ze dne 20. listopadu 2023, kterým se pro rok 2024 stanoví rybolovná práva pro některé rybí populace a skupiny rybích populací v Baltském moři a kterým se mění nařízení (EU) 2023/194, pokud jde o některá rybolovná práva v jiných vodách

Právní základ: 12016E043 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE HLAVA III - ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV Článek 43 (bývalý článek 37 Smlouvy o ES)

Úř. věst. L 2629, 22. listopadu 2023

(EU) 2023/2629

Účinnost od: 23. listopadu 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2629 ze dne 20. listopadu 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže, čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie

Právní základ: (EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 2623, 22. listopadu 2023

(EU) 2023/2623

Účinnost od: 1. ledna 2024

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2623 ze dne 22. srpna 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/472 stanovením podrobností provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu v západních vodách na období 2024–2027

Právní základ: (EU) 2019/472 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/472 ze dne 19. března 2019, kterým se zavádí víceletý plán pro populace druhů lovených v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace, o změně nařízení (EU) 2016/1139 a (EU) 2018/973, a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008

Úř. věst. L 2596, 22. listopadu 2023

(EU) 2023/2596

Účinnost od: 12. prosince 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2596 ze dne 21. listopadu 2023, kterým se obnovuje schválení propikonazolu jako účinné látky pro použití v biocidních přípravcích typu 8 v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012

Právní základ: (EU) č. 528/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání Text s významem pro EHP

Úř. věst. L 2594, 22. listopadu 2023

(EU) 2023/2594

Účinnost od: 12. prosince 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2594 ze dne 21. listopadu 2023 o zamítnutí obnovení povolení přípravku robenidinu hydrochloridu (Cycostat 66G) jako doplňkové látky pro chovné králíky a výkrm králíků (držitel povolení: Zoetis Belgium S.A.) a o zrušení prováděcího nařízení (EU) č. 532/2011

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 2592, 22. listopadu 2023

(EU) 2023/2592

Účinnost od: 12. prosince 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2592 ze dne 21. listopadu 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 1-naftylacetamid, 1-naftyloctová kyselina, 2-fenylfenol (včetně jeho solí, jako je sodná sůl), 8-hydroxychinolin, amidosulfuron, bifenox, dikamba, difenokonazol, diflufenikan, dimethachlor, esfenvalerát, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fenpyrazamin, fluazifop-P, lenacil, napropamid, nikosulfuron, parafinové oleje, parafinový olej, penkonazol, pikloram, prohexadion, spiroxamin, síra, tetrakonazol a triallát

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

Úř. věst. L 2591, 22. listopadu 2023

(EU) 2023/2591

Účinnost od: 1. února 2024

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2591 ze dne 21. listopadu 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 obnovuje schválení účinné látky ethefon a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

Úř. věst. L 2590, 22. listopadu 2023

(EU) 2023/2590

Účinnost od: 1. ledna 2024

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2590 ze dne 13. července 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144 stanovením podrobných pravidel týkajících se zvláštních zkušebních postupů a technických požadavků pro schvalování typu některých motorových vozidel z hlediska jejich systémů vyspělého upozorňování na rozptýlenost řidiče a kterým se mění uvedené nařízení

Právní základ: (EU) 2019/2144 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144 ze dne 27. listopadu 2019 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a zranitelných účastníků silničního provozu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 a nařízení Komise (ES) č. 631/2009, (EU) č. 406/2010, (EU) č. 672/2010, (EU) č. 1003/2010, (EU) č. 1005/2010, (EU) č. 1008/2010, (EU) č. 1009/2010, (EU) č. 19/2011, (EU) č. 109/2011, (EU) č. 458/2011, (EU) č. 65/2012, (EU) č. 130/2012, (EU) č. 347/2012, (EU) č. 351/2012, (EU) č. 1230/2012 a (EU) 2015/166 (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 2589, 22. listopadu 2023

(EU) 2023/2589

Účinnost od: 1. února 2024

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2589 ze dne 21. listopadu 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 obnovuje schválení účinné látky síran hlinito-amonný a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

Úř. věst. L 2534, 22. listopadu 2023

(EU) 2023/2534

Účinnost od: 1. března 2025

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2534 ze dne 13. července 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích bubnových sušiček pro domácnost, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 392/2012

Právní základ: (EU) 2017/1369 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU (Text s významem pro EHP. )

Úř. věst. L 2533, 22. listopadu 2023

(EU) 2023/2533

Účinnost od: 1. července 2025

Nařízení Komise (EU) 2023/2533 ze dne 17. listopadu 2023, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign bubnových sušiček pro domácnost, mění nařízení Komise (EU) 2023/826 a zrušuje nařízení Komise (EU) č. 932/2012

Právní základ: 2009/125/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 2597, 21. listopadu 2023

(EU) 2023/2597

Účinnost od: 11. prosince 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2597 ze dne 14. listopadu 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Skedvi Bröd (CHZO))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

Úř. věst. L 2583, 21. listopadu 2023

(EU) 2023/2583

Účinnost od: 11. prosince 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2583 ze dne 20. listopadu 2023 o povolení L-isoleucinu z Corynebacterium glutamicum KCCM 80185 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 2579, 21. listopadu 2023

(EU) 2023/2579

Účinnost od: 1. ledna 2024

Nařízení Komise (EU) 2023/2579 ze dne 20. listopadu 2023, kterým se mění nařízení (EU) 2023/1803, pokud jde o Mezinárodní standard účetního výkaznictví 16

Právní základ: (ES) č. 1606/2002 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů

Úř. věst. L 2574, 21. listopadu 2023

(EU) 2023/2574

Účinnost od: 30. září 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2574 ze dne 20. listopadu 2023, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 30. září 2023 do 30. prosince 2023 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu

Právní základ: 2009/138/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 2486, 21. listopadu 2023

(EU) 2023/2486

Účinnost od: 1. ledna 2024

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2486 ze dne 27. června 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 stanovením technických screeningových kritérií pro určení toho, za jakých podmínek se hospodářská činnost kvalifikuje jako významně přispívající k udržitelnému využívání a ochraně vodních a mořských zdrojů, k přechodu na oběhové hospodářství, k prevenci a omezování znečištění nebo k ochraně a obnově biologické rozmanitosti a ekosystémů, a toho, zda tato hospodářská činnost významně nepoškozuje některý z dalších environmentálních cílů, a kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2178, pokud jde o specifické zveřejňování informací v souvislosti s těmito hospodářskými činnostmi

Právní základ: (EU) 2020/852 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 2485, 21. listopadu 2023

(EU) 2023/2485

Účinnost od: 1. ledna 2024

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2485 ze dne 27. června 2023, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2021/2139 stanovující další technická screeningová kritéria pro určení toho, za jakých podmínek se určité hospodářské činnosti kvalifikují jako významně přispívající ke zmírňování změny klimatu nebo k přizpůsobování se změně klimatu, a toho, zda tyto hospodářské činnosti významně nepoškozují některý z dalších environmentálních cílů

Právní základ: (EU) 2020/852 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 2615, 20. listopadu 2023

(EU) 2023/2615

Účinnost od: 21. listopadu 2023

Nařízení Komise (EU) 2023/2615 ze dne 15. listopadu 2023, kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného v zeměpisných podoblastech GFCM 8, 9, 10 a 11 pro plavidla používající dlouhé lovné šňůry pro lov při dně plující pod vlajkou Itálie o celkové délce 18 metrů nebo vyšší a menší než 24 metrů

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

Úř. věst. L 2614, 20. listopadu 2023

(EU) 2023/2614

Účinnost od: 21. listopadu 2023

Nařízení Komise (EU) 2023/2614 ze dne 15. listopadu 2023, kterým se stanoví ukončení rybolovu garnely anténové v Jónském moři (v zeměpisných podoblastech GFCM 19, 20 a 21) plavidly plujícími pod vlajkou Itálie

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

Úř. věst. L 2598, 20. listopadu 2023

(EU) 2023/2598

Účinnost od: 10. prosince 2023

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2598 ze dne 11. září 2023, kterým se opravuje slovinské znění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/2104, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o obchodní normy pro olivový olej

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

Úř. věst. L 2588, 20. listopadu 2023

(EU) 2023/2588

Účinnost od: 10. prosince 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2588 ze dne 13. listopadu 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Poulet du Bourbonnais (CHOP))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

Úř. věst. L 2587, 20. listopadu 2023

(EU) 2023/2587

Účinnost od: 10. prosince 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2587 ze dne 13. listopadu 2023, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného zeměpisného označení lihoviny (Eau-de-vie de vin de la Marne)

Právní základ: (EU) 2019/787 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008

Úř. věst. L 2537, 20. listopadu 2023

(EU) 2023/2537

Účinnost od: 21. listopadu 2023

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2537 ze dne 15. září 2023, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/856, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o fungování inovačního fondu

Právní základ: 2003/87/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 2529, 20. listopadu 2023

(EU) 2023/2529

Účinnost od: 10. prosince 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2529 ze dne 17. listopadu 2023, kterým se stanoví technické prvky souboru údajů, zavádí technické formáty pro předávání informací a stanoví podrobná úprava a obsah zpráv o kvalitě pro organizaci výběrového šetření v oblasti zdraví podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700

Právní základ: (EU) 2019/1700 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 ze dne 10. října 2019, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácnostízaložené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů, mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004, (ES) č. 452/2008 a (ES) č. 1338/2008 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 a nařízení Rady (ES) č. 577/98 (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 2527, 20. listopadu 2023

(EU) 2023/2527

Účinnost od: 10. prosince 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2527 ze dne 17. listopadu 2023, kterým se stanoví technické prvky souborů údajů pro ad hoc téma pro rok 2025 Energetika a životní prostředí v oblasti příjmů a životních podmínek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700

Právní základ: (EU) 2019/1700 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 ze dne 10. října 2019, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácnostízaložené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů, mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004, (ES) č. 452/2008 a (ES) č. 1338/2008 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 a nařízení Rady (ES) č. 577/98 (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 2526, 20. listopadu 2023

(EU) 2023/2526

Účinnost od: 10. prosince 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2526 ze dne 17. listopadu 2023, kterým se mění prováděcí technické normy stanovené v prováděcím nařízení (EU) 2022/389, pokud jde o obsah individuálních údajů, které mají zveřejnit příslušné orgány

Právní základ: (EU) 2019/2034 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU a 2014/65/EU (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 2604, 17. listopadu 2023

(EU) 2023/2604

Účinnost od: 18. listopadu 2023

Nařízení Komise (EU) 2023/2604 ze dne 15. listopadu 2023, kterým se stanoví ukončení rybolovu plavidly lovícími pomocí vlečných sítí pro lov při dně plujícími pod vlajkou Itálie a lovícími štikozubce obecného v Sicilském průlivu (zeměpisné podoblasti GFCM 12–13–14–15–16)

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

Úř. věst. L 2536, 17. listopadu 2023

(EU) 2023/2536

Účinnost od: 7. prosince 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2536 ze dne 10. listopadu 2023, kterým se schvalují změny specifikace chráněného označení původu (?????? (CHOP)) na úrovni Unie

Právní základ: (EU) 2019/33 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 ze dne 17. října 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, řízení o námitce, omezení použití, změny specifikace výrobku, zrušení ochrany a označování a obchodní úpravu

Úř. věst. L 2535, 17. listopadu 2023

(EU) 2023/2535

Účinnost od: 7. prosince 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2535 ze dne 10. listopadu 2023, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu (Dealu Mare (CHOP)) na úrovni Unie

Právní základ: (EU) 2019/33 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 ze dne 17. října 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, řízení o námitce, omezení použití, změny specifikace výrobku, zrušení ochrany a označování a obchodní úpravu

Úř. věst. L 2513, 17. listopadu 2023

(EU) 2023/2513

Účinnost od: 20. listopadu 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2513 ze dne 16. listopadu 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 neobnovuje schválení účinné látky triflusulfuron-methyl a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

Úř. věst. L 2510, 16. listopadu 2023

(EU) 2023/2510

Účinnost od: 1. ledna 2024

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2510 ze dne 15. listopadu 2023, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ohledně prahových hodnot pro zakázky na dodávky, na služby a na stavební práce

Právní základ: 2009/81/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/81/ES ze dne 13. července 2009 o koordinaci postupů při zadávání některých zakázek na stavební práce, dodávky a služby zadavateli v oblasti obrany a bezpečnosti a o změně směrnic 2004/17/ES a 2004/18/ES (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 2497, 16. listopadu 2023

(EU) 2023/2497

Účinnost od: 1. ledna 2024

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2497 ze dne 15. listopadu 2023, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ohledně finančních limitů pro koncese

Právní základ: 2014/23/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/23/EU ze dne 26. února 2014 o udělování koncesí Text s významem pro EHP

Úř. věst. L 2496, 16. listopadu 2023

(EU) 2023/2496

Účinnost od: 1. ledna 2024

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2496 ze dne 15. listopadu 2023, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ohledně finančních limitů pro zakázky na dodávky, na služby a na stavební práce a pro soutěže o návrh

Právní základ: 2014/25/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a poštovních služeb a o zrušení směrnice 2004/17/ES Text s významem pro EHP

Úř. věst. L 2495, 16. listopadu 2023

(EU) 2023/2495

Účinnost od: 1. ledna 2024

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2495 ze dne 15. listopadu 2023, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ohledně finančních limitů pro veřejné zakázky na dodávky, na služby a na stavební práce a pro soutěže o návrh

Právní základ: 2014/24/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/24/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES Text s významem pro EHP

Úř. věst. L 2493, 16. listopadu 2023

(EU) 2023/2493

Účinnost od: 6. prosince 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2493 ze dne 15. listopadu 2023 o nakládání s nevybranou DPH v důsledku podvodů v oblasti DPH a platební neschopnosti (rozdíl mezi teoretickými příjmy z DPH a skutečnými příjmy z DPH) v národních účtech pro účely uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/516 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách

Právní základ: (EU) 2019/516 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/516 ze dne 19. března 2019 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND) a o zrušení směrnice Rady 89/130/EHS, Euratom a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 (nařízení o HND) (Text s významem pro EHP.)

Předpisy Evropské unie – nabývá účinnosti

(EU) 2023/2708

Účinnost od: 30.11.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2708 ze dne 28. listopadu 2023, kterým se mění přílohy I a II prováděcího nařízení (EU) 2023/594, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat

Právní základ: (EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2023/594)

(EU) 2023/2491

Účinnost od: 30.11.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2491 ze dne 8. listopadu 2023 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Právní základ: (EU) č. 952/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie

(EU) 2023/2490

Účinnost od: 30.11.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2490 ze dne 30. října 2023 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Právní základ: (EU) č. 952/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie

(EU) 2023/2489

Účinnost od: 30.11.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2489 ze dne 30. října 2023 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Právní základ: (EU) č. 952/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie

(EU) 2023/2694

Účinnost od: 29.11.2023

Nařízení Rady (EU) 2023/2694 ze dne 27. listopadu 2023, kterým se mění některá nařízení Rady o omezujících opatřeních za účelem vložení ustanovení o humanitární výjimce

Právní základ: 12016E215 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA IV - OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ | Článek 215 (bývalý článek 301 Smlouvy o ES)

(Mění (ES) č. 314/2004;Mění (EU) č. 1284/2009;Mění (EU) č. 101/2011;Mění (EU) č. 401/2013;Mění (EU) 2015/1755;Mění (EU) 2017/2063;Mění (EU) 2019/796;Mění (EU) 2019/1716;Mění (EU) 2021/1275)

(EU) 2023/2688

Účinnost od: 29.11.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2688 ze dne 24. listopadu 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže, čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie

Právní základ: (EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2021/404)

(EU) 2023/2659

Účinnost od: 29.11.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2659 ze dne 27. listopadu 2023 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz některých polyethylentereftalátů pocházejících z Čínské lidové republiky

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(EU) 2023/2653

Účinnost od: 29.11.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2653 ze dne 27. listopadu 2023, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2023/1776 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz melaminu pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu pro nového vývozce podle čl. 11 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie,
(EU) 2023/1776 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/1776 ze dne 14. září 2023 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz melaminu pocházejícího z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036

(Mění (EU) 2023/1776)

(EU) 2023/2663

Účinnost od: 28.11.2023

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2663 ze dne 22. listopadu 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 978/2012 o uplatňování systému všeobecných celních preferencí

Právní základ: 12016E207 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA II - SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA | Článek 207 (bývalý článek 133 Smlouvy o ES)

(Mění (EU) č. 978/2012)

(EU) 2023/2466

Účinnost od: 28.11.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2466 ze dne 17. srpna 2023, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o obchodní normy pro vejce

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

(EU) 2023/2465

Účinnost od: 28.11.2023

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2465 ze dne 17. srpna 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o obchodní normy pro vejce, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 589/2008

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

(Ruší (ES) č. 589/2008;Ruší (ES) č. 598/2008 Implicitně zrušeno;Ruší (EU) č. 557/2010 Implicitně zrušeno;Ruší (EU) č. 342/2013 Implicitně zrušeno;Ruší (EU) č. 458/2013 Implicitně zrušeno;Ruší (EU) č. 519/2013 Implicitně zrušeno;Ruší (EU) 2017/1185 Implicitně zrušeno;Ruší (EU) 2017/2168 Implicitně zrušeno)

(EU) 2023/2455

Účinnost od: 28.11.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2455 ze dne 7. listopadu 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 neobnovuje schválení účinné látky metiram a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

(Mění (EU) č. 540/2011)

(EU) 2023/2618

Účinnost od: 27.11.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2618 ze dne 23. listopadu 2023, kterým se mění některé přílohy prováděcího nařízení (EU) 2021/620, pokud jde o schválení nebo odnětí statusu území prostého nákazy některých členských států nebo jejich oblastí pro některé nákazy uvedené na seznamu a schválení eradikačních programů pro některé nákazy uvedené na seznamu

Právní základ: (EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2021/620)

(EU) 2023/2477

Účinnost od: 27.11.2023

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2477 ze dne 30. srpna 2023, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629, pokud jde o klasifikaci vnitrozemských vodních cest Unie a minimální technické požadavky na plavidla

Právní základ: (EU) 2016/1629 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1629 ze dne 14. září 2016, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby, mění směrnice 2009/100/ES a zrušuje směrnice 2006/87/ES

(Mění (EU) 2016/1629)

(EU) 2023/2599

Účinnost od: 26.11.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2599 ze dne 22. listopadu 2023, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o správu rejdařských společností správními orgány ve vztahu k rejdařské společnosti

Právní základ: 2003/87/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Text s významem pro EHP)

(EU) 2023/2670

Účinnost od: 25.11.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2670 ze dne 22. listopadu 2023, kterým se po třísté třicáté deváté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

Právní základ: (ES) č. 881/2002 Nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu

(Mění (ES) č. 881/2002)

(EU) 2023/2664

Účinnost od: 24.11.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2664 ze dne 22. listopadu 2023, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007,
(EU) č. 510/2014 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014 ze dne 16. dubna 2014 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1216/2009 a (ES) č. 614/2009

(Mění (ES) č. 1484/95)

(EU) 2023/2633

Účinnost od: 24.11.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2633 ze dne 20. listopadu 2023 kterým se stanoví trajektorie naplňování s průběžnými cíli pro rok 2024 pro každý členský stát, který má na svém území podzemní zásobníky plynu přímo propojené se svou oblastí trhu

Právní základ: (EU) 2017/1938 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1938 ze dne 25. října 2017 o opatřeních na zajištění bezpečnosti dodávek zemního plynu a o zrušení nařízení (EU) č. 994/2010 (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2023/2605

Účinnost od: 24.11.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2605 ze dne 22. listopadu 2023 o změně prováděcího nařízení (EU) 2022/926, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz trub a trubek z tvárné litiny (známé také jako litina s kuličkovým grafitem) pocházejících z Indie na základě částečného prozatímního přezkumu podle čl. 11 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(Mění (EU) 2022/926)

(EU) 2023/2602

Účinnost od: 24.11.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2602 ze dne 22. listopadu 2023, kterým se přijímá žádost o udělení statusu nového vyvážejícího výrobce s ohledem na konečná antidumpingová opatření uložená na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/191

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie,
(EU) 2022/191 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/191 ze dne 16. února 2022 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz některých spojovacích prostředků ze železa nebo oceli pocházejících z Čínské lidové republiky

(Mění (EU) 2022/191)

(EU) 2023/2629

Účinnost od: 23.11.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2629 ze dne 20. listopadu 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže, čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie

Právní základ: (EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2021/404)

(EU) 2023/2452

Účinnost od: 23.11.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2452 ze dne 26. října 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Salinate de Turda (CHZO))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2023/2451

Účinnost od: 23.11.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2451 ze dne 26. října 2023 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Právní základ: (EU) č. 952/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie

(EU) 2023/2441

Účinnost od: 23.11.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2441 ze dne 31. října 2023, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o obsah a formát plánů klimatické neutrality potřebných pro přidělování bezplatných povolenek na emise

Právní základ: 2003/87/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Text s významem pro EHP)

(EU) 2023/2429

Účinnost od: 23.11.2023

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2429 ze dne 17. srpna 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o obchodní normy pro odvětví ovoce a zeleniny, některé výrobky z ovoce a zeleniny a odvětví banánů, a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 1666/1999 a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 543/2011 a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1333/2011

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

(Mění (EU) č. 1308/2013 Odchýlení)

(EU) 2022/692

Účinnost od: 23.11.2023

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/692 ze dne 16. února 2022, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1272/2008 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Text s významem pro EHP)

(Mění (ES) č. 1272/2008)

(EU) 2023/2615

Účinnost od: 21.11.2023

Nařízení Komise (EU) 2023/2615 ze dne 15. listopadu 2023, kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného v zeměpisných podoblastech GFCM 8, 9, 10 a 11 pro plavidla používající dlouhé lovné šňůry pro lov při dně plující pod vlajkou Itálie o celkové délce 18 metrů nebo vyšší a menší než 24 metrů

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

(EU) 2023/2614

Účinnost od: 21.11.2023

Nařízení Komise (EU) 2023/2614 ze dne 15. listopadu 2023, kterým se stanoví ukončení rybolovu garnely anténové v Jónském moři (v zeměpisných podoblastech GFCM 19, 20 a 21) plavidly plujícími pod vlajkou Itálie

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

(EU) 2023/2537

Účinnost od: 21.11.2023

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2537 ze dne 15. září 2023, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/856, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o fungování inovačního fondu

Právní základ: 2003/87/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2019/856)

(EU) 2023/2513

Účinnost od: 20.11.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2513 ze dne 16. listopadu 2023, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 neobnovuje schválení účinné látky triflusulfuron-methyl a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

(Mění (EU) č. 540/2011)

(EU) 2023/2480

Účinnost od: 20.11.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2480 ze dne 10. listopadu 2023 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2023 v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1224/2009 z důvodu nadměrného rybolovu jiných populací v předchozích letech a o změně prováděcího nařízení Komise (EU) 2023/1661

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

(Mění (EU) 2023/1661)

(EU) 2023/2439

Účinnost od: 20.11.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2439 ze dne 24. října 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Huître de Normandie (CHZO))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2023/2438

Účinnost od: 20.11.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2438 ze dne 24. října 2023 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Huile d’olive du Languedoc (CHOP))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2023/2413

Účinnost od: 20.11.2023

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2413 ze dne 18. října 2023, kterou se mění směrnice (EU) 2018/2001, nařízení (EU) 2018/1999 a směrnice 98/70/ES, pokud jde o podporu energie z obnovitelných zdrojů, a zrušuje směrnice Rady (EU) 2015/652

Právní základ: 12016E114 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | KAPITOLA 3 - SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | Článek 114 (bývalý článek 95 Smlouvy o ES),
12016E192 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XX - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | Článek 192 (bývalý článek 175 Smlouvy o ES),
12016E194 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XXI - ENERGETIKA | Článek 194

(Mění 98/70/ES;Mění (EU) 2018/2001;Mění (EU) 2018/1999)

(EU) 2023/2450

Účinnost od: 19.11.2023

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2450 ze dne 25. července 2023, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2557 stanovením seznamu základních služeb

Právní základ: (EU) 2022/2557 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2557 ze dne 14. prosince 2022 o odolnosti kritických subjektů a o zrušení směrnice Rady 2008/114/ES (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2022/2557)

(EU) 2023/2431

Účinnost od: 19.11.2023

Nařízení Komise (EU) 2023/2431 ze dne 24. října 2023, kterým se mění nařízení (EU) č. 1089/2010, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokud jde o interoperabilitu sad prostorových dat a služeb prostorových dat

Právní základ: 2007/2/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/2/ES ze dne 14. března 2007 o zřízení Infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE)

(Mění (EU) č. 1089/2010)

(EU) 2023/2225

Účinnost od: 19.11.2023

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/2225 ze dne 18. října 2023 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice 2008/48/ES

Právní základ: 12016E114 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | KAPITOLA 3 - SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | Článek 114 (bývalý článek 95 Smlouvy o ES)

(EU) 2021/1883

Účinnost od: 19.11.2023

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1883 ze dne 20. října 2021 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci a o zrušení směrnice Rady 2009/50/ES

Právní základ: 12016E079 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | KAPITOLA 2 - POLITIKY TÝKAJÍCÍ SE KONTROL NA HRANICÍCH, AZYLU A PŘISTĚHOVALECTVÍ | Článek 79 (bývalý čl. 63 body 3 a 4 Smlouvy o ES)

(Ruší 2009/50/ES)

(EU) 2023/2604

Účinnost od: 18.11.2023

Nařízení Komise (EU) 2023/2604 ze dne 15. listopadu 2023, kterým se stanoví ukončení rybolovu plavidly lovícími pomocí vlečných sítí pro lov při dně plujícími pod vlajkou Itálie a lovícími štikozubce obecného v Sicilském průlivu (zeměpisné podoblasti GFCM 12–13–14–15–16)

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

(EU) 2023/2688

Účinnost od: 16.11.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2688 ze dne 24. listopadu 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže, čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie

Právní základ: (EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2021/404)

(EU) 2023/2580

Účinnost od: 16.11.2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2023/2580 ze dne 13. listopadu 2023, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže, čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie

Právní základ: (EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2021/404)

(EU) 2023/2445

Účinnost od: 16.11.2023

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/2445 ze dne 28. července 2023, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/690, pokud jde o zavedení rámce pro monitorování a hodnocení u Programu pro jednotný trh

Právní základ: (EU) 2021/690 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/690 ze dne 28. dubna 2021, kterým se zavádí program pro vnitřní trh, pro konkurenceschopnost podniků včetně malých a středních podniků, pro oblast rostlin, zvířat, potravin a krmiv a pro evropskou statistiku (Program pro jednotný trh) a kterým se zrušují nařízení (EU) č. 99/2013, (EU) č. 1287/2013, (EU) č. 254/2014 a (EU) č. 652/2014 (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2021/690)

Předpisy Evropské unie – pozbývá účinnosti nebo zrušeno

(EU) 2017/2168

Zrušeno od: 28.11.2023 předpisem (EU) 2023/2465

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2168 ze dne 20. září 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 589/2008, pokud jde o obchodní normy pro vejce od nosnic ve volném výběhu v situacích, kdy je omezen přístup nosnic do venkovních volných výběhů

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

(EU) 2017/1185

Zrušeno od: 28.11.2023 předpisem (EU) 2023/2465

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1185 ze dne 20. dubna 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 a (EU) č. 1308/2013, pokud jde o oznamování informací a dokumentů Komisi, a kterým se mění a ruší několik nařízení Komise (Text s významem pro EHP. )

Právní základ: (EU) č. 1307/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009,
(EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

(EU) č. 519/2013

Zrušeno od: 28.11.2023 předpisem (EU) 2023/2465

Nařízení Komise (EU) č. 519/2013 ze dne 21. února 2013 , kterým se v důsledku přistoupení Chorvatska upravují některá nařízení a rozhodnutí v oblasti volného pohybu zboží, volného pohybu osob, práva usazování a volného pohybu služeb, práva společností, politiky hospodářské soutěže, zemědělství, bezpečnosti potravin, veterinární a rostlinolékařské politiky, rybolovu, dopravy, energetiky, daní, statistiky, sociální politiky a zaměstnanosti, životního prostředí, cla, vnějších vztahů a zahraniční, bezpečnostní a obranné politiky

(EU) č. 458/2013

Zrušeno od: 28.11.2023 předpisem (EU) 2023/2465

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 458/2013 ze dne 16. května 2013 , kterým se opravuje nařízení (ES) č. 589/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce

Právní základ: (ES) č. 1234/2007 Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007 , kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ( jednotné nařízení o společné organizaci trhů )

(EU) č. 342/2013

Zrušeno od: 28.11.2023 předpisem (EU) 2023/2465

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 342/2013 ze dne 16. dubna 2013 , kterým se mění nařízení (ES) č. 589/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce

Právní základ: (ES) č. 1234/2007 Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007 , kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ( jednotné nařízení o společné organizaci trhů )

(EU) č. 557/2010

Zrušeno od: 28.11.2023 předpisem (EU) 2023/2465

Nařízení Komise (EU) č. 557/2010 ze dne 24. června 2010 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1518/2003, (ES) č. 596/2004, (ES) č. 633/2004, (ES) č. 1345/2005, (ES) č. 2014/2005, (ES) č. 239/2007, (ES) č. 1299/2007, (ES) č. 543/2008, (ES) č. 589/2008, (ES) č. 617/2008 a (ES) č. 826/2008, pokud jde o oznamovací povinnosti v rámci společné organizace zemědělských trhů

Právní základ: (ES) č. 1964/2005 Nařízení Rady (ES) č. 1964/2005 ze dne 29. listopadu 2005 o celních sazbách pro banány,
(ES) č. 1234/2007 Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007 , kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ( jednotné nařízení o společné organizaci trhů )

(ES) č. 598/2008

Zrušeno od: 28.11.2023 předpisem (EU) 2023/2465

Nařízení Komise (ES) č. 598/2008 ze dne 24. června 2008 , kterým se mění nařízení (ES) č. 589/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce

Právní základ: (ES) č. 1234/2007 Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007 , kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ( jednotné nařízení o společné organizaci trhů )

(ES) č. 589/2008

Zrušeno od: 28.11.2023 předpisem (EU) 2023/2465

Nařízení Komise (ES) č. 589/2008 ze dne 23. června 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o obchodní normy pro vejce

Právní základ: (ES) č. 1234/2007 Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007 , kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ( jednotné nařízení o společné organizaci trhů )

2009/50/ES

Zrušeno od: 19.11.2023 předpisem (EU) 2021/1883

Směrnice Rady 2009/50/ES ze dne 25. května 2009 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci

Právní základ: 12006E063 Smlouvy o zalozeni Evropského Společenství (Konsolidované znění) | Část třetí - Politiky Společenství . | HLAVA IV - Vízová, azylová a přistěhovalecká politika a jiné politiky týkající se volného pohybu osob . | Článek 63

Zavřít
MENU