Chystáte se na audit a certifikaci?

Nevíte, jaké zákonné požadavky musíte plnit?

 

Nevadí - ZDARMA poradíme. VOLEJTE!

Zavedeme pro Vás PRÁVNÍ REGISTR !


Novinky v systému zákony on-line pro období od 13.01.2020 do 27.01.2020

Sbírka zákonů – aktuálně vyšlo

čá. 010/2020 Sb. rozeslána 27. ledna 2020

24/2020 Sb.

Účinnost od: 27. ledna 2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 274/2018 Sb.

23/2020 Sb.

Účinnost od: 27. ledna 2020

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

čá. 009/2020 Sb. rozeslána 27. ledna 2020

22/2020 Sb.

Účinnost od: 14. prosince 2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů

21/2020 Sb.

Účinnost od: 1. února 2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění pozdějších předpisů

20/2020 Sb.

Účinnost od: 11. února 2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech

19/2020 Sb.

Účinnost od: 1. července 2020

Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody

Provádí zákon: 164/2001 Sb. Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)

čá. 008/2020 Sb. rozeslána 27. ledna 2020

18/2020 Sb.

Účinnost od: 1. února 2020

Vyhláška o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta

Provádí zákon: 110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

17/2020 Sb.

Účinnost od: 1. února 2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů

čá. 007/2020 Sb. rozeslána 24. ledna 2020

16/2020 Sb.

Účinnost od: 1. února 2020

Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů

Provádí zákon: 211/2000 Sb. Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

čá. 006/2020 Sb. rozeslána 17. ledna 2020

15/2020 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2020

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2020

14/2020 Sb.

Účinnost od: 29. ledna 2020

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Boženy Němcové

Provádí zákon: 6/1993 Sb. Zákon České národní rady o České národní bance

13/2020 Sb.

Účinnost od: 1. července 2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 225/2013 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů

čá. 005/2020 Sb. rozeslána 17. ledna 2020

12/2020 Sb.

Účinnost od: 1. února 2020 s výjimkou

Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů

čá. 004/2020 Sb. rozeslána 14. ledna 2020

11/2020 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2020

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2020/CAU o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, Cenového předpisu 2/2020/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů a Cenového předpisu 3/2020/CAU o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

10/2020 Sb.

Účinnost od: 15. ledna 2020

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 501/2005 Sb., o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty

rs4/2020 Sb.

Účinnost od: 14. ledna 2020

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 361/2019 Sb. a ve vyhlášce č. 362/2019 Sb.

Sbírka zákonů – nabývá účinnosti

24/2020 Sb.

Účinnost od: 27.01.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 274/2018 Sb.

(Mění 416/2004 Sb.)

23/2020 Sb.

Účinnost od: 27.01.2020

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

(Mění 1/1993 Sb. podle čl. 63 odst. 1 písm. f);Mění 247/1995 Sb. podle § 80 odst. 1)

7/2020 Sb.

Účinnost od: 25.01.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech)

(Mění 227/2008 Sb.)

6/2020 Sb.

Účinnost od: 25.01.2020

Vyhláška o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů

Provádí zákon: 326/2004 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

(Ruší 384/2011 Sb.)

5/2020 Sb.

Účinnost od: 25.01.2020

Vyhláška o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin

Provádí zákon: 326/2004 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

(Ruší 215/2008 Sb.;Ruší 159/2009 Sb.;Ruší 76/2010 Sb.;Ruší 382/2011 Sb.;Ruší 442/2013 Sb.;Ruší 104/2014 Sb.;Ruší 207/2014 Sb.;Ruší 11/2018 Sb.;Ruší 251/2019 Sb.)

4/2020 Sb.

Účinnost od: 25.01.2020

Vyhláška o energetických specialistech

Provádí zákon: 406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií

(Ruší 118/2013 Sb.;Ruší 234/2015 Sb.)

3/2020 Sb.

Účinnost od: 25.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 406/2000 Sb.;Ruší 63/2002 Sb.;Ruší 428/2006 Sb.)

10/2020 Sb.

Účinnost od: 15.01.2020

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 501/2005 Sb., o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty

(Ruší 501/2005 Sb.)

367/2019 Sb.

Účinnost od: 15.01.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

(Mění 266/1994 Sb.;Mění 265/1991 Sb.;Mění 77/2002 Sb.;Mění 194/2010 Sb.)

rs4/2020 Sb.

Účinnost od: 14.01.2020

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 361/2019 Sb. a ve vyhlášce č. 362/2019 Sb.

Sbírka zákonů – pozbývá účinnosti nebo zrušeno

251/2019 Sb.

Zrušeno od: 25.01.2020 předpisem 5/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů

11/2018 Sb.

Zrušeno od: 25.01.2020 předpisem 5/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů

234/2015 Sb.

Zrušeno od: 25.01.2020 předpisem 4/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech

207/2014 Sb.

Zrušeno od: 25.01.2020 předpisem 5/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů

104/2014 Sb.

Zrušeno od: 25.01.2020 předpisem 5/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů

442/2013 Sb.

Zrušeno od: 25.01.2020 předpisem 5/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů

118/2013 Sb.

Zrušeno od: 25.01.2020 předpisem 4/2020 Sb.

Vyhláška o energetických specialistech

Provádí zákon: 406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií

384/2011 Sb.

Zrušeno od: 25.01.2020 předpisem 6/2020 Sb.

Vyhláška o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin

Provádí zákon: 326/2004 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

382/2011 Sb.

Zrušeno od: 25.01.2020 předpisem 5/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů

76/2010 Sb.

Zrušeno od: 25.01.2020 předpisem 5/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění vyhlášky č. 159/2009 Sb.

159/2009 Sb.

Zrušeno od: 25.01.2020 předpisem 5/2020 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů

215/2008 Sb.

Zrušeno od: 25.01.2020 předpisem 5/2020 Sb.

Vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů

Provádí zákon: 326/2004 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

428/2006 Sb.

Zrušeno od: 25.01.2020 předpisem 3/2020 Sb.

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 63/2002 Sb., o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů

63/2002 Sb.

Zrušeno od: 25.01.2020 předpisem 3/2020 Sb.

Nařízení vlády o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů

Provádí zákon: 406/2000 Sb. Zákon o hospodaření energií

501/2005 Sb.

Zrušeno od: 15.01.2020 předpisem 10/2020 Sb.

Vyhláška o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty

Provádí zákon: 77/2002 Sb. Zákon o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železnic a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka mezinárodních smluv – aktuálně vyšlo

čá. 004/2020 Sb.m.s. rozeslána 27. ledna 2020

7/2020 Sb.m.s.

Účinnost od:

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje pozastavení zastupování České republiky Maďarskem v Kataru (Dauhá) ve vydávání schengenských víz podle Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz

6/2020 Sb.m.s.

Účinnost od: 1. listopadu 2019

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o oznámení podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání

čá. 003/2020 Sb.m.s. rozeslána 17. ledna 2020

5/2020 Sb.m.s.

Účinnost od: 28. prosince 2019

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o změně limitů odpovědnosti, které byly přijaty v souladu s článkem 24 odst. 2 Úmluvy o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě, přijaté v Montrealu dne 28. května 1999

4/2020 Sb.m.s.

Účinnost od: 1. ledna 2020

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2019 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže v roce 2020

Předpisy Evropské unie – aktuálně vyšlo

Úř. věst. L 18, 23. ledna 2020

(EU) 2020/94

Účinnost od: 1. února 2020

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/94 ze dne 22. ledna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2078, pokud jde o celní kvóty pro drůbeží maso pocházející z Ukrajiny, a kterým se stanoví odchylka od uvedeného prováděcího nařízení pro kvótový rok 2020

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

Úř. věst. L 17, 22. ledna 2020

(EU) 2020/49

Účinnost od: 25. ledna 2020

Nařízení Komise (EU) 2020/49 ze dne 21. ledna 2020, kterým se opravuje německé znění nařízení (EU) 2017/1151, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 692/2008 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 715/2007 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 16, 21. ledna 2020

(EU) 2020/45

Účinnost od: 22. ledna 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/45 ze dne 20. ledna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1379, pokud jde o rozšíření antidumpingového cla uloženého na dovoz jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz některých součástí jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky na základě nařízení Rady (ES) č. 71/97

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(EU) 2020/44

Účinnost od: 22. ledna 2020

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/44 ze dne 20. ledna 2020, kterým se zavádí celní evidence dovozu některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a Egypta

Právní základ: (EU) 2016/1037 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

Úř. věst. L 15, 20. ledna 2020

(EU) 2020/43

Účinnost od: 9. února 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/43 ze dne 17. ledna 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010 za účelem klasifikace látky ciklesonid podle maximálního limitu reziduí (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 470/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009 , kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (Text s významem pro EHP )

(EU) 2020/42

Účinnost od: 9. února 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/42 ze dne 17. ledna 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010 za účelem klasifikace látky bambermycin podle maximálního limitu reziduí (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 470/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009 , kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (Text s významem pro EHP )

(EU) 2020/41

Účinnost od: 9. února 2020

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/41 ze dne 13. ledna 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Αρσϵνικό Νάξου (Arseniko Naxou) (CHOP))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

Úř. věst. L 13, 17. ledna 2020

(EU) 2020/39

Účinnost od: 18. ledna 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/39 ze dne 16. ledna 2020, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz peroxosíranů (persíranů) pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(EU) 2020/38

Účinnost od: 1. prosince 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/38 ze dne 16. ledna 2020, kterým se stanoví technické provozní požadavky na zaznamenávání, formátování a předávání informací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva

Právní základ: (EU) 2017/2403 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 ze dne 12. prosince 2017, o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008

(EU) 2020/37

Účinnost od: 18. ledna 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/37 ze dne 16. ledna 2020, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

Právní základ: (ES) č. 1210/2003 Nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 ze dne 7. července 2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem a o zrušení nařízení (ES) č. 2465/96

(EU) 2019/1776

Účinnost od: 17. ledna 2020

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1776 ze dne 9. října 2019, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úřední věstník Evropské unie L 280 ze dne 31. října 2019)

(EU) 2019/1776

Účinnost od: 17. ledna 2020

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1776 ze dne 22. října 2019, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úřední věstník Evropské unie L 280 ze dne 31. října 2019)

Úř. věst. L 12, 16. ledna 2020

(EU) 2020/35

Účinnost od: 1. října 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/35 ze dne 15. ledna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/159 o zavedení konečných ochranných opatření proti dovozu některých výrobků z oceli

Právní základ: (EU) 2015/478 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/478 ze dne 11. března 2015 o společných pravidlech dovozu,
(EU) 2015/755 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/755 ze dne 29. dubna 2015 o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí

(EU) 2020/34

Účinnost od: 5. února 2020

Nařízení Komise (EU) 2020/34 ze dne 15. ledna 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní účetní standard 39 a Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 7 a 9 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1606/2002 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů

Úř. věst. L 9, 15. ledna 2020

OSN č. 74

Účinnost od: 15. října 2019

Předpis OSN č. 74 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie L1 z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci [2020/32]

OSN č. 74

Účinnost od: 15. října 2019

Předpis OSN č. 53 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie L3 z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci [2020/31]

(EU) 2020/30

Účinnost od: 4. února 2020

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/30 ze dne 14. ledna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 404/2011, pokud jde o podrobná pravidla pro přímou elektronickou výměnu informací zavedenou podle pravidel společné rybářské politiky

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

(EU) 2020/29

Účinnost od: 4. února 2020

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/29 ze dne 14. ledna 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvalují taniny z réví Vitis vinifera jako základní látka (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

Úř. věst. L 11, 15. ledna 2020

(EU) 2020/21

Účinnost od: 1. ledna 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/21 ze dne 14. ledna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 79/2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Rady (EU) č. 904/2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty

Právní základ: (EU) č. 904/2010 Nařízení Rady (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty

(EU) 2019/1793

Účinnost od: 15. ledna 2020

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1793 ze dne 22. října 2019 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002 a kterým se zrušují nařízení Komise (ES) č. 669/2009, (EU) č. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 a (EU) 2018/1660 (Úř. věst. L 277, 29.10.2019)

Úř. věst. L 10, 15. ledna 2020

(EU) 2019/818

Účinnost od: 15. ledna 2020

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/818 ze dne 20. května 2019, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 a (EU) 2019/816 (Úřední věstník Evropské unie L 135 ze dne 22. května 2019)

(EU) 2019/817

Účinnost od: 15. ledna 2020

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/817 ze dne 20. května 2019, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti hranic a víz a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 a (EU) 2018/1861 a rozhodnutí Rady 2004/512/ES a 2008/633/SVV (Úřední věstník Evropské unie L 135 ze dne 22. května 2019)

(EU) 2019/216

Účinnost od: 15. ledna 2020

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/216 ze dne 30. ledna 2019 o rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a o změně nařízení Rady (ES) č. 32/2000 (Úřední věstník Evropské unie L 38 ze dne 8. února 2019)

Úř. věst. L 8I, 14. ledna 2020

(EU) 2020/19

Účinnost od: 15. ledna 2020

Prováděcí Nařízení Rady (EU) 2020/19 ze dne 13. ledna 2020, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2019/1337

Právní základ: (ES) č. 2580/2001 Nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu

(SZBP) 2020/20

Účinnost od: 15. ledna 2020

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/20 ze dne 13. ledna 2020, kterým se aktualizuje seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se zrušuje rozhodnutí (SZBP) 2019/1341

Úř. věst. L 8, 14. ledna 2020

(EU) 2020/25

Účinnost od: 3. února 2020

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/25 ze dne 13. ledna 2020, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 834/2007 Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91

(EU) 2020/24

Účinnost od: 3. února 2020

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/24 ze dne 13. ledna 2020, kterým se povoluje rozšíření použití semen chia (Salvia hispanica) jako nové potraviny a změna podmínek použití a zvláštních požadavků na označování semen chia (Salvia hispanica) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2015/2283 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/23

Účinnost od: 3. února 2020

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/23 ze dne 13. ledna 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky thiakloprid a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

(EU) 2020/22

Účinnost od: 21. ledna 2020

Nařízení Komise V Přenesené Pravomoci (EU) 2020/22 ze dne 31. října 2019, kterým se mění přílohy I a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631, pokud jde o sledování emisí CO2 z nových lehkých užitkových vozidel, která prošla postupem vícestupňového schválení typu (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2019/631 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 ze dne 17. dubna 2019, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 443/2009 a (EU) č. 510/2011 (Text s významem pro EHP.)

Úř. věst. L 7, 13. ledna 2020

(EU) 2020/18

Účinnost od: 16. ledna 2020

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/18 ze dne 10. ledna 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky chlorpyrifos a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

(EU) 2020/17

Účinnost od: 16. ledna 2020

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/17 ze dne 10. ledna 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky chlorpyrifos-methyl a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

(EU) 2020/16

Účinnost od: 2. února 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/16 ze dne 10. ledna 2020, kterým se povoluje uvedení nikotinamidu ribosidu chloridu na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2015/2283 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (Text s významem pro EHP)

Předpisy Evropské unie – nabývá účinnosti

(EU) 2020/5

Účinnost od: 26.01.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/5 ze dne 19. prosince 2019, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Olives noires de la Vallée des Baux-de-Provence (CHOP))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2020/49

Účinnost od: 25.01.2020

Nařízení Komise (EU) 2020/49 ze dne 21. ledna 2020, kterým se opravuje německé znění nařízení (EU) 2017/1151, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla, mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, nařízení Komise (ES) č. 692/2008 a nařízení Komise (EU) č. 1230/2012 a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 692/2008 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 715/2007 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z hlediska přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidla (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2017/1151)

(EU) 2020/45

Účinnost od: 22.01.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/45 ze dne 20. ledna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1379, pokud jde o rozšíření antidumpingového cla uloženého na dovoz jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky na dovoz některých součástí jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky na základě nařízení Rady (ES) č. 71/97

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(Mění (EU) 2019/1379)

(EU) 2020/44

Účinnost od: 22.01.2020

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/44 ze dne 20. ledna 2020, kterým se zavádí celní evidence dovozu některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a Egypta

Právní základ: (EU) 2016/1037 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(EU) 2020/22

Účinnost od: 21.01.2020

Nařízení Komise V Přenesené Pravomoci (EU) 2020/22 ze dne 31. října 2019, kterým se mění přílohy I a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631, pokud jde o sledování emisí CO2 z nových lehkých užitkových vozidel, která prošla postupem vícestupňového schválení typu (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2019/631 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 ze dne 17. dubna 2019, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 443/2009 a (EU) č. 510/2011 (Text s významem pro EHP.)

(Mění (EU) 2019/631)

(EU) 2019/2242

Účinnost od: 19.01.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2242 ze dne 16. prosince 2019, kterým se stanoví technické údaje souboru údajů, technické formáty a podrobná úprava a obsah zpráv o kvalitě týkajících se organizace výběrového šetření v oblasti příjmů a životních podmínek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2019/1700 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 ze dne 10. října 2019, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácnostízaložené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů, mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004, (ES) č. 452/2008 a (ES) č. 1338/2008 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 a nařízení Rady (ES) č. 577/98 (Text s významem pro EHP)

(EU) 2019/2241

Účinnost od: 19.01.2020

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/2241 ze dne 16. prosince 2019, kterým se popisují proměnné a délka časových řad, požadavky na jejich kvalitu a míra jejich podrobnosti pro předávání měsíčních údajů o nezaměstnanosti podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2019/1700 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 ze dne 10. října 2019, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácnostízaložené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů, mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004, (ES) č. 452/2008 a (ES) č. 1338/2008 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 a nařízení Rady (ES) č. 577/98 (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/39

Účinnost od: 18.01.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/39 ze dne 16. ledna 2020, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz peroxosíranů (persíranů) pocházejících z Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(EU) 2020/37

Účinnost od: 18.01.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/37 ze dne 16. ledna 2020, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

Právní základ: (ES) č. 1210/2003 Nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 ze dne 7. července 2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem a o zrušení nařízení (ES) č. 2465/96

(Mění (ES) č. 1210/2003)

(EU) 2019/1776

Účinnost od: 17.01.2020

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1776 ze dne 9. října 2019, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úřední věstník Evropské unie L 280 ze dne 31. října 2019)

(EU) 2019/1776

Účinnost od: 17.01.2020

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1776 ze dne 22. října 2019, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úřední věstník Evropské unie L 280 ze dne 31. října 2019)

(EU) 2017/2394

Účinnost od: 17.01.2020

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2394 ze dne 12. prosince 2017 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů a o zrušení nařízení (ES) č. 2006/2004 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 12016E114 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | KAPITOLA 3 - SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | Článek 114 (bývalý článek 95 Smlouvy o ES)

(Ruší (ES) č. 2006/2004;Ruší (EU) č. 954/2011 Implicitně zrušeno)

(EU) 2020/18

Účinnost od: 16.01.2020

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/18 ze dne 10. ledna 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky chlorpyrifos a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

(Mění (EU) č. 540/2011)

(EU) 2020/17

Účinnost od: 16.01.2020

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/17 ze dne 10. ledna 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky chlorpyrifos-methyl a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

(Mění (EU) č. 540/2011)

(EU) 2020/19

Účinnost od: 15.01.2020

Prováděcí Nařízení Rady (EU) 2020/19 ze dne 13. ledna 2020, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2019/1337

Právní základ: (ES) č. 2580/2001 Nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu

(Mění (ES) č. 2580/2001;Ruší (EU) 2019/1337)

(SZBP) 2020/20

Účinnost od: 15.01.2020

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/20 ze dne 13. ledna 2020, kterým se aktualizuje seznam osob, skupin a subjektů, na něž se vztahují články 2, 3 a 4 společného postoje 2001/931/SZBP o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu, a kterým se zrušuje rozhodnutí (SZBP) 2019/1341

(EU) 2019/1793

Účinnost od: 15.01.2020

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1793 ze dne 22. října 2019 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002 a kterým se zrušují nařízení Komise (ES) č. 669/2009, (EU) č. 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 a (EU) 2018/1660 (Úř. věst. L 277, 29.10.2019)

(EU) 2019/818

Účinnost od: 15.01.2020

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/818 ze dne 20. května 2019, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti policejní a justiční spolupráce, azylu a migrace a kterým se mění nařízení (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 a (EU) 2019/816 (Úřední věstník Evropské unie L 135 ze dne 22. května 2019)

(EU) 2019/817

Účinnost od: 15.01.2020

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/817 ze dne 20. května 2019, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU v oblasti hranic a víz a mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008, (EU) 2016/399, (EU) 2017/2226, (EU) 2018/1240, (EU) 2018/1726 a (EU) 2018/1861 a rozhodnutí Rady 2004/512/ES a 2008/633/SVV (Úřední věstník Evropské unie L 135 ze dne 22. května 2019)

(EU) 2019/216

Účinnost od: 15.01.2020

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/216 ze dne 30. ledna 2019 o rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a o změně nařízení Rady (ES) č. 32/2000 (Úřední věstník Evropské unie L 38 ze dne 8. února 2019)

Předpisy Evropské unie – pozbývá účinnosti nebo zrušeno

(EU) č. 954/2011

Zrušeno od: 17.01.2020 předpisem (EU) 2017/2394

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 954/2011 ze dne 14. září 2011 , kterým se mění nařízení (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele Text s významem pro EHP

Právní základ: 12010E114 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | Kapitola 3 - Sbližování právních předpisů | Článek 114(bývalý článek 95 Smlouvy o ES),
12010E294 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 2 - Právní akty unie, postupy jejich přijímání a jiná ustanovení | Oddíl 2 - Postupy přijímání aktů a jiná ustanovení | Článek 294(bývalý článek 251 Smlouvy o ES)

(ES) č. 2006/2004

Zrušeno od: 17.01.2020 předpisem (EU) 2017/2394

Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 2006/2004 ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele („nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele“) Text s významem pro EHP

Právní základ: 12002E095 Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title VI: Common rules on competition, taxation and approximation of laws | Chapter 3: Approximation of laws | Article 95 | Article 100a - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | ,
12002E251 Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Five: Institutions of the Community | Title I: Provisions governing the institutions | Chapter 2: Provisions common to several institutions | Article 251 | Article 189b - EC Treaty (Maastricht consolidated version) |

(EU) 2019/1337

Zrušeno od: 15.01.2020 předpisem (EU) 2020/19

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/1337 ze dne 8. srpna 2019, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2019/24

Právní základ: (ES) č. 2580/2001 Nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu

Zavřít
MENU