Chystáte se na audit a certifikaci?

Nevíte, jaké zákonné požadavky musíte plnit?

 

Nevadí - ZDARMA poradíme. VOLEJTE!

Zavedeme pro Vás PRÁVNÍ REGISTR !


Novinky v systému zákony on-line pro období od 08.08.2019 do 22.08.2019

Sbírka zákonů – aktuálně vyšlo

čá. 087/2019 Sb. rozeslána 22. srpna 2019

210/2019 Sb.

Účinnost od: 6. září 2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

209/2019 Sb.

Účinnost od: 1. října 2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

208/2019 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2020 s výjimkou

Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů

207/2019 Sb.

Účinnost od: 6. září 2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

206/2019 Sb.

Účinnost od: 1. října 2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů

205/2019 Sb.

Účinnost od: 6. září 2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů

204/2019 Sb.

Účinnost od: 1. října 2019

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů

čá. 086/2019 Sb. rozeslána 15. srpna 2019

203/2019 Sb.

Účinnost od: 1. září 2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů

202/2019 Sb.

Účinnost od: 30. srpna 2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 319/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

čá. 085/2019 Sb. rozeslána 15. srpna 2019

201/2019 Sb.

Účinnost od: 15. srpna 2019

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

200/2019 Sb.

Účinnost od: 1. září 2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

199/2019 Sb.

Účinnost od: 1. září 2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

čá. 084/2019 Sb. rozeslána 8. srpna 2019

198/2019 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2020

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

197/2019 Sb.

Účinnost od: 23. srpna 2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

196/2019 Sb.

Účinnost od: 1. září 2019 s výjimkou

Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství

195/2019 Sb.

Účinnost od: 1. září 2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí

čá. 083/2019 Sb. rozeslána 8. srpna 2019

194/2019 Sb.

Účinnost od: 23. srpna 2019

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

193/2019 Sb.

Účinnost od: 23. srpna 2019

Vyhláška, kterou se stanoví vzor průkazu insolvenčního správce

Provádí zákon: 312/2006 Sb. Zákon o insolvenčních správcích

192/2019 Sb.

Účinnost od: 1. září 2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

191/2019 Sb.

Účinnost od: 23. srpna 2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění nařízení vlády č. 83/2018 Sb.

190/2019 Sb.

Účinnost od: 1. září 2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb.

Sbírka zákonů – nabývá účinnosti

182/2019 Sb.

Účinnost od: 18.08.2019

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

181/2019 Sb.

Účinnost od: 18.08.2019

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

180/2019 Sb.

Účinnost od: 18.08.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, ve znění vyhlášky č. 252/2018 Sb.

(Mění 229/2008 Sb.)

201/2019 Sb.

Účinnost od: 15.08.2019

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Sbírka zákonů – pozbývá účinnosti nebo zrušeno

Žádné předpisy

Sbírka mezinárodních smluv – aktuálně vyšlo

čá. 027/2019 Sb.m.s. rozeslána 22. srpna 2019

42/2019 Sb.m.s.

Účinnost od: 1. července 2019

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 25. října 1994 v Rize, a o ukončení její platnosti

41/2019 Sb.m.s.

Účinnost od: 1. září 2019

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně o genetickém testování pro zdravotní účely

čá. 026/2019 Sb.m.s. rozeslána 22. srpna 2019

40/2019 Sb.m.s.

Účinnost od: 1. srpna 2019

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem obchodu a průmyslu Kosovské republiky

čá. 025/2019 Sb.m.s. rozeslána 8. srpna 2019

39/2019 Sb.m.s.

Účinnost od: 1. července 2019

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích a o výpovědi Evropské úmluvy o diváckém násilí a neslušném chování při sportovních událostech a zvláště při fotbalových zápasech

čá. 024/2019 Sb.m.s. rozeslána 8. srpna 2019

38/2019 Sb.m.s.

Účinnost od: 1. ledna 2019

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje konsolidované znění Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)

Předpisy Evropské unie – aktuálně vyšlo

Úř. věst. L 218, 21. srpna 2019

(EHK OSN) č. 11

Účinnost od: 28. května 2019

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 11 – Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska zámků dveří a součástí upevnění dveří [2019/1354]

Úř. věst. L 217, 20. srpna 2019

(EU) 2019/1353

Účinnost od: 20. srpna 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1353 ze dne 20. srpna 2019 kterým se po tři sta čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

Právní základ: (ES) č. 881/2002 Nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu

Úř. věst. L 215, 19. srpna 2019

(EU) 2019/1350

Účinnost od: 8. září 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1350 ze dne 12. srpna 2019 o zápisu zeměpisného označení lihoviny podle čl. 30 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 („Absinthe de Pontarlier“)

Právní základ: (EU) 2019/787 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008

Úř. věst. L 214, 16. srpna 2019

(EU) 2019/1347

Účinnost od: 5. září 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1347 ze dne 8. srpna 2019, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Roquefort“ (CHOP))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

Úř. věst. L 213, 14. srpna 2019

(EU) 2019/1346

Účinnost od: 3. září 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1346 ze dne 8. srpna 2019, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino“ (CHOP))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

Úř. věst. L 212, 13. srpna 2019

(EU) 2019/1344

Účinnost od: 14. srpna 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1344 ze dne 12. srpna 2019 o uložení prozatímního vyrovnávacího cla na dovoz bionafty pocházející z Indonésie

Právní základ: (EU) 2016/1037 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

Úř. věst. L 211, 12. srpna 2019

(EU) 2019/1342

Účinnost od: 1. září 2019

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1342 ze dne 14. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 stanovením tříd vlastností ve vztahu k propustnosti vzduchu pro plastové a skleněné střešní světlíky a střešní poklopy (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (EU) č. 305/2011 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 , kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS Text s významem pro EHP

Úř. věst. L 209, 9. srpna 2019

(EU) 2019/1339

Účinnost od: 29. srpna 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1339 ze dne 8. srpna 2019, kterým se stanoví přechodné období pro používání chráněného označení původu „Cidre Cotentin“/„Cotentin“ (CHOP)

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2019/1338

Účinnost od: 29. srpna 2019

Nařízení Komise (EU) 2019/1338 ze dne 8. srpna 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 1935/2004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS

(EU) 2019/1337

Účinnost od: 10. srpna 2019

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/1337 ze dne 8. srpna 2019, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2019/24

Právní základ: (ES) č. 2580/2001 Nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu

Úř. věst. L 208, 8. srpna 2019

(EU) 2019/1333

Účinnost od: 31. července 2019

Nařízení Rady (EU) 2019/1333 ze dne 25. června 2019 o rozdělení rybolovných práv na základě Protokolu o provádění Dohody mezi Evropskou unií a Gambijskou republikou o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu

Právní základ: 12012E043 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA III - ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV#Článek 43#(bývalý článek 37 Smlouvy o ES)

Předpisy Evropské unie – nabývá účinnosti

(EU) 2019/1294

Účinnost od: 22.08.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1294 ze dne 1. srpna 2019, kterým se povoluje uvedení betainu na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (EU) 2015/2283 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2017/2470)

(EU) 2019/1290

Účinnost od: 21.08.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1290 ze dne 31. července 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/338, pokud jde o minimální obsah přípravku 6-fytázy z Aspergillus niger (DSM 25770) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat nebo odchov kuřat a kuřice (držitel povolení BASF SE) (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2018/338)

(EU) 2019/1289

Účinnost od: 21.08.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1289 ze dne 31. července 2019 o povolení L-valinu z Corynebacterium glutamicum KCCM 11201P jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2019/1288

Účinnost od: 21.08.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1288 ze dne 25. července 2019 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit „Rögös túró“ (ZTS)

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2019/1353

Účinnost od: 20.08.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1353 ze dne 20. srpna 2019 kterým se po tři sta čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

Právní základ: (ES) č. 881/2002 Nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu

(Mění (ES) č. 881/2002)

(EU) 2019/1272

Účinnost od: 19.08.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1272 ze dne 29. července 2019, kterým se opravuje prováděcí nařízení (EU) 2017/2470, kterým se zřizuje seznam Unie pro nové potraviny, a prováděcí rozhodnutí (EU) 2017/2078, kterým se povoluje rozšíření použití kvasničných beta-glukanů jako nové složky potravin podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (EU) 2015/2283 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2017/2470;Mění (EU) 2017/2078)

(EU) 2019/1262

Účinnost od: 15.08.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1262 ze dne 25. července 2019 kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1141 za účelem aktualizace seznamu invazních nepůvodních druhů s významným dopadem na Unii

Právní základ: (EU) č. 1143/2014 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů

(Mění (EU) 2016/1141)

(EU) 2019/1344

Účinnost od: 14.08.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1344 ze dne 12. srpna 2019 o uložení prozatímního vyrovnávacího cla na dovoz bionafty pocházející z Indonésie

Právní základ: (EU) 2016/1037 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(EU) 2019/1242

Účinnost od: 14.08.2019

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1242 ze dne 20. června 2019, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nová těžká vozidla a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 a (EU) 2018/956 a směrnice Rady 96/53/ES

Právní základ: 12012E192 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA XX - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ#Článek 192#(bývalý článek 175 Smlouvy o ES)

(Mění (ES) č. 595/2009;Mění (EU) 2018/956;Mění 96/53/ES)

(EU) 2019/1241

Účinnost od: 14.08.2019

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 ze dne 20. června 2019 o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření, o změně nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 a (EU) 2019/1022 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005

Právní základ: 12012E043 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA III - ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV#Článek 43#(bývalý článek 37 Smlouvy o ES)

(Mění (ES) č. 1967/2006;Mění (ES) č. 1224/2009;Mění (EU) č. 1380/2013;Mění (EU) 2016/1139;Mění (EU) 2018/973;Mění (EU) 2019/472;Mění (EU) 2019/1022;Ruší (ES) č. 894/97;Ruší (ES) č. 850/98;Ruší (ES) č. 2549/2000;Ruší (ES) č. 812/2004;Ruší (ES) č. 2187/2005;Ruší (ES) č. 254/2002)

(EU) 2019/1240

Účinnost od: 14.08.2019

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/1240 ze dne 20. června 2019 o vytvoření evropské sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví

Právní základ: 12012E074 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA#Kapitola 1 - Obecná ustanovení#Článek 74#(bývalý článek 66 Smlouvy o ES),
12012E079 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA#Kapitola 2 - Politiky týkající se kontrol na hranicích, azylu a přistěhovalectví#Článek 79#(bývalý čl. 63 body 3 a 4 Smlouvy o ES)

(Ruší (ES) č. 377/2004)

(EU) 2019/1238

Účinnost od: 14.08.2019

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 ze dne 20. června 2019 o panevropském osobním penzijním produktu (PEPP) (Text s významem pro EHP)

(Mění 12012E114)

(EU) 2019/1257

Účinnost od: 13.08.2019

Nařízení Komise (EU) 2019/1257 ze dne 23. července 2019, kterým se opravuje bulharské znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 1223/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP)

(Mění (ES) č. 1223/2009)

(EU) 2019/1256

Účinnost od: 13.08.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1256 ze dne 23. července 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/943 o mimořádných opatřeních, kterými se pozastavuje dovoz sušených fazolí z Nigérie, pokud jde o prodloužení doby jeho použitelnosti (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 178/2002 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin

(Mění (EU) 2015/943)

(EU) 2019/91

Účinnost od: 13.08.2019

Nařízení Komise (EU) 2019/91 ze dne 18. ledna 2019, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro buprofezin, diflubenzuron, ethoxysulfuron, ioxynil, molinát, pikoxystrobin a tepraloxydim v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 396/2005 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) C. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHSText s významem pro EHP.

(Mění (ES) č. 396/2005)

(EU) 2019/90

Účinnost od: 13.08.2019

Nařízení Komise (EU) 2019/90 ze dne 18. ledna 2019, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bromukonazol, karboxin, fenbutatinoxid, fenpyrazamin a pyridaben v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 396/2005 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) C. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHSText s významem pro EHP.

(Mění (ES) č. 396/2005)

(EU) 2019/89

Účinnost od: 13.08.2019

Nařízení Komise (EU) 2019/89 ze dne 18. ledna 2019, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bromadiolon, etofenprox, paklobutrazol a penkonazol v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 396/2005 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) C. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHSText s významem pro EHP.

(Mění (ES) č. 396/2005)

(EU) 2019/88

Účinnost od: 13.08.2019

Nařízení Komise (EU) 2019/88 ze dne 18. ledna 2019, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetamiprid v některých produktech (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 396/2005 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) C. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHSText s významem pro EHP.

(Mění (ES) č. 396/2005)

(EU) 2019/1337

Účinnost od: 10.08.2019

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/1337 ze dne 8. srpna 2019, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2019/24

Právní základ: (ES) č. 2580/2001 Nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu

(Ruší (EU) 2019/24)

(EU) 2019/1329

Účinnost od: 08.08.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1329 ze dne 6. srpna 2019, kterým se ruší platnost faktur vystavených společností Zhejiang Sunflower Light Energy Science & Technology Ltd porušující závazek zrušený prováděcím nařízením (EU) 2017/1570

Právní základ: (EU) č. 1238/2013 Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1238/2013 ze dne 2. prosince 2013 , kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá uložené prozatímní clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky,
(EU) č. 1239/2013 Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 1239/2013, ze dne 2. prosince 2013 , kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky,
(EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie,
(EU) 2016/1037 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie,
(EU) 2017/366 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/366 ze dne 1. března 2017, kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po přezkumu opatření před pozbytím platnosti podle čl. 18 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 a kterým se ukončuje šetření částečného prozatímního přezkumu podle čl. 19 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1037,
(EU) 2017/367 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/367 ze dne 1. března 2017, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 a kterým se zastavuje částečný prozatímní přezkum podle čl. 11 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1036,
(EU) 2017/1570 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1570 ze dne 15. září 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/366 a prováděcí nařízení (EU) 2017/367, kterými se ukládá konečné vyrovnávací a antidumpingové clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky, a zrušuje prováděcí rozhodnutí 2013/707/EU, kterým se potvrzuje přijetí závazku nabídnutého v souvislosti s antidumpingovým a antisubvenčním řízením týkajícím se dovozu krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky po dobu uplatňování konečných opatření

Předpisy Evropské unie – pozbývá účinnosti nebo zrušeno

(ES) č. 2187/2005

Zrušeno od: 14.08.2019 předpisem (EU) 2019/1241

Nařízení Rady (ES) č. 2187/2005 ze dne 21. prosince 2005 , kterým se stanoví technická opatření pro zachování rybolovných zdrojů ve vodách Baltského moře, Velkého a Malého Beltu a Oresundu, mění nařízení (ES) č. 1434/98 a zrušuje nařízení (ES) č. 88/98

(ES) č. 812/2004

Zrušeno od: 14.08.2019 předpisem (EU) 2019/1241

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 812/2004 ze dne 26. dubna 2004, kterým se stanoví opatření týkající se náhodných úlovků kytovců při rybolovu a kterým se mění nařízení (ES) č. 88/98

(ES) č. 377/2004

Zrušeno od: 14.08.2019 předpisem (EU) 2019/1240

Nařízení Rady (ES) č. 377/2004 ze dne 19. února 2004 o vytvoření sítě styčných úředníků pro přistěhovalectví

(ES) č. 254/2002

Zrušeno od: 14.08.2019 předpisem (EU) 2019/1241

Council Regulation (EC) No 254/2002 of 12 February 2002 establishing measures to be applicable in 2002 for the recovery of the stock of cod in the Irish Sea (ICES division VIIa)

(ES) č. 2549/2000

Zrušeno od: 14.08.2019 předpisem (EU) 2019/1241

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2549/2000 ze dne 17. listopadu 2000, kterým se stanoví doplňková technická opatření pro obnovu populací tresky obecné v Irském moři (divize ICES VIIa)

(ES) č. 850/98

Zrušeno od: 14.08.2019 předpisem (EU) 2019/1241

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 850/98 ze dne 30. března 1998 o zachování rybolovných zdrojů pomocí technických opatření na ochranu nedospělých mořských živočichů

(ES) č. 894/97

Zrušeno od: 14.08.2019 předpisem (EU) 2019/1241

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 894/97 ze dne 29. dubna 1997 o některých technických opatřeních pro zachování rybolovných zdrojů

(EU) 2019/24

Zrušeno od: 10.08.2019 předpisem (EU) 2019/1337

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/24 ze dne 8. ledna 2019, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2018/1071

Právní základ: (ES) č. 2580/2001 Nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu

Zavřít
MENU