Chystáte se na audit a certifikaci?

Nevíte, jaké zákonné požadavky musíte plnit?

 

Nevadí - ZDARMA poradíme. VOLEJTE!

Zavedeme pro Vás PRÁVNÍ REGISTR !


Novinky v systému zákony on-line pro období od 9.5.2017 do 23.5.2017

Sbírka zákonů, zákony – aktuálně vyšlo

čá. 53/2017 Sb. rozeslána 23. května 2017

156/2017 Sb.

Účinnost od: 23. května 2017

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. května 2017

155/2017 Sb.

Účinnost od: 23. května 2017

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

154/2017 Sb.

Účinnost od: 14. června 2017

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Josefa Kainara

čá. 52/2017 Sb. rozeslána 22. května 2017

153/2017 Sb.

Účinnost od: 6. června 2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), ve znění vyhlášky č. 278/2011 Sb.

152/2017 Sb.

Účinnost od: 6. června 2017 s výjimkou

Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

151/2017 Sb.

Účinnost od: 6. června 2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

150/2017 Sb.

Účinnost od: 1. července 2017

Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)

149/2017 Sb.

Účinnost od: 1. července 2017 s výjimkou

Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

148/2017 Sb.

Účinnost od: 1. února 2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

147/2017 Sb.

Účinnost od: 22. května 2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

146/2017 Sb.

Účinnost od: 6. června 2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů

145/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018 s výjimkou

Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

čá. 51/2017 Sb. rozeslána 17. května 2017

144/2017 Sb.

Účinnost od: 1. června 2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

čá. 50/2017 Sb. rozeslána 12. května 2017

143/2017 Sb.

Účinnost od: 12. května 2017

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

142/2017 Sb.

Účinnost od: 1. června 2017

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

141/2017 Sb.

Účinnost od: 1. června 2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení

140/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018
Provádí zákon: 592/1992 Sb. Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění

Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát

139/2017 Sb.

Účinnost od: 1. července 2017
Provádí zákon: 222/1999 Sb. Zákon o zajišťování obrany České republiky

Nařízení vlády o plánování obrany státu

Sbírka mezinárodních smluv – aktuálně vyšlo

čá. 16/2017 Sb.m.s. rozeslána 19. května 2017

27/2017 Sb.m.s.

Účinnost od: 1. ledna 1993

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky, podepsané v Moskvě dne 10. července 1970

čá. 15/2017 Sb.m.s. rozeslána 17. května 2017

26/2017 Sb.m.s.

Účinnost od: 24. dubna 2017

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2016 - Mezinárodní standard) a Přílohy II (Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky)

čá. 14/2017 Sb.m.s. rozeslána 12. května 2017

25/2017 Sb.m.s.

Účinnost od: 23. dubna 2017

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o propojení české dálnice D 3 a rakouské rychlostní silnice S 10 na česko-rakouských státních hranicích

24/2017 Sb.m.s.

Účinnost od: 6. února 2017

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mauricijské republiky o letecké dopravě

Nabývá účinnosti

156/2017 Sb.

Účinnost od: 23.5.2017

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. května 2017

155/2017 Sb.

Účinnost od: 23.5.2017

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

147/2017 Sb.

Účinnost od: 22.5.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 134/2016 Sb.)

136/2017 Sb.

Účinnost od: 17.5.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 296/2008 Sb.)

143/2017 Sb.

Účinnost od: 12.5.2017

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

129/2017 Sb.

Účinnost od: 11.5.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 101/1995 Sb.)

Pozbývá účinnosti nebo zrušeno

Žádné předpisy

Zavřít
MENU