Chystáte se na audit a certifikaci?

Nevíte, jaké zákonné požadavky musíte plnit?

 

Nevadí - ZDARMA poradíme. VOLEJTE!

Zavedeme pro Vás PRÁVNÍ REGISTR !


Novinky v systému zákony on-line pro období od 30.08.2019 do 13.09.2019

Sbírka zákonů – aktuálně vyšlo

čá. 101/2019 Sb. rozeslána 12. září 2019

235/2019 Sb.

Účinnost od: 12. září 2019

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

234/2019 Sb.

Účinnost od: 27. září 2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

čá. 100/2019 Sb. rozeslána 12. září 2019

233/2019 Sb.

Účinnost od: 27. září 2019

Vyhláška o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu

Provádí zákon: 326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

čá. 099/2019 Sb. rozeslána 5. září 2019

232/2019 Sb.

Účinnost od: 5. září 2019

Nález Ústavního soudu ze dne 30. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 32/18 ve věci návrhu na zrušení § 11 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

231/2019 Sb.

Účinnost od: 1. října 2019

Vyhláška o stanovení vzoru průkazu ke kontrole podle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

Provádí zákon: 226/2013 Sb. Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

čá. 098/2019 Sb. rozeslána 5. září 2019

230/2019 Sb.

Účinnost od: 1. října 2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

229/2019 Sb.

Účinnost od: 1. listopadu 2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

228/2019 Sb.

Účinnost od: 1. března 2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

227/2019 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2021 s výjimkou

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

čá. 097/2019 Sb. rozeslána 5. září 2019

226/2019 Sb.

Účinnost od: 1. října 2019

Vyhláška o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech

Provádí zákon: 361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

čá. 096/2019 Sb. rozeslána 5. září 2019

225/2019 Sb.

Účinnost od: 5. září 2019

Nález Ústavního soudu ze dne 17. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 44/18 ve věci návrhu na zrušení § 23a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

224/2019 Sb.

Účinnost od: 5. září 2019

Nález Ústavního soudu ze dne 9. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 34/17 ve věci návrhu na zrušení § 148 odst. 3 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb.

223/2019 Sb.

Účinnost od: 5. září 2019

Nález Ústavního soudu ze dne 2. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 2/19 ve věci návrhu na zrušení části § 410 odst. 2 věty první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění účinném do 30. 6. 2017

čá. 095/2019 Sb. rozeslána 30. srpna 2019

222/2019 Sb.

Účinnost od: 18. listopadu 2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů

221/2019 Sb.

Účinnost od: 6. září 2019

Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách

Provádí zákon: 72/2000 Sb. Zákon o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)

čá. 094/2019 Sb. rozeslána 30. srpna 2019

220/2019 Sb.

Účinnost od: 1. září 2019

Nařízení vlády o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu

Provádí zákon: 326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

čá. 093/2019 Sb. rozeslána 30. srpna 2019

219/2019 Sb.

Účinnost od: 1. září 2019

Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Provádí zákon: 243/2000 Sb. Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

čá. 092/2019 Sb. rozeslána 30. srpna 2019

218/2019 Sb.

Účinnost od: 1. září 2019

Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

Provádí zákon: 219/2003 Sb. Zákon o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)

217/2019 Sb.

Účinnost od: 1. září 2022 s výjimkou

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů

čá. 091/2019 Sb. rozeslána 30. srpna 2019

216/2019 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2020 s výjimkou

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

čá. 090/2019 Sb. rozeslána 30. srpna 2019

215/2019 Sb.

Účinnost od: 30. srpna 2019

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města

214/2019 Sb.

Účinnost od: 30. srpna 2019

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

213/2019 Sb.

Účinnost od: 1. listopadu 2019

Vyhláška o náležitostech generátoru přidělování zajišťujících přidělování insolvenčních věcí náhodným výběrem, způsobu provozování generátoru přidělování a obsahu rozvrhu práce a způsobu jeho sestavení za účelem použití generátoru přidělování (vyhláška o generátoru přidělování)

Provádí zákon: 6/2002 Sb. Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)

čá. 089/2019 Sb. rozeslána 30. srpna 2019

212/2019 Sb.

Účinnost od: 30. srpna 2019

Nález Ústavního soudu ze dne 2. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 39/17 ve věci návrhu na zrušení § 26 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

Sbírka zákonů – nabývá účinnosti

235/2019 Sb.

Účinnost od: 12.09.2019

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

221/2019 Sb.

Účinnost od: 06.09.2019

Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách

Provádí zákon: 72/2000 Sb. Zákon o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)

210/2019 Sb.

Účinnost od: 06.09.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 72/2000 Sb.;Mění 435/2004 Sb.)

207/2019 Sb.

Účinnost od: 06.09.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

(Mění 186/2013 Sb.)

205/2019 Sb.

Účinnost od: 06.09.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 153/1994 Sb.;Mění 154/1994 Sb.;Mění 289/2005 Sb.)

232/2019 Sb.

Účinnost od: 05.09.2019

Nález Ústavního soudu ze dne 30. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 32/18 ve věci návrhu na zrušení § 11 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

225/2019 Sb.

Účinnost od: 05.09.2019

Nález Ústavního soudu ze dne 17. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 44/18 ve věci návrhu na zrušení § 23a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

224/2019 Sb.

Účinnost od: 05.09.2019

Nález Ústavního soudu ze dne 9. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 34/17 ve věci návrhu na zrušení § 148 odst. 3 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb.

223/2019 Sb.

Účinnost od: 05.09.2019

Nález Ústavního soudu ze dne 2. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 2/19 ve věci návrhu na zrušení části § 410 odst. 2 věty první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění účinném do 30. 6. 2017

220/2019 Sb.

Účinnost od: 01.09.2019

Nařízení vlády o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu

Provádí zákon: 326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

219/2019 Sb.

Účinnost od: 01.09.2019

Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Provádí zákon: 243/2000 Sb. Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

(Ruší 192/2018 Sb.)

218/2019 Sb.

Účinnost od: 01.09.2019

Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

Provádí zákon: 219/2003 Sb. Zákon o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)

(Ruší 449/2006 Sb.;Ruší 125/2007 Sb.;Ruší 320/2007 Sb.;Ruší 11/2009 Sb.;Ruší 446/2009 Sb.;Ruší 389/2010 Sb.;Ruší 404/2011 Sb.;Ruší 290/2012 Sb.;Ruší 430/2013 Sb.;Ruší 91/2014 Sb.;Ruší 362/2015 Sb.;Ruší 208/2016 Sb.;Ruší 70/2017 Sb.;Ruší 177/2017 Sb.;Ruší 166/2018 Sb.)

216/2019 Sb.

Účinnost od: 01.09.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 415/2012 Sb.)

211/2019 Sb.

Účinnost od: 01.09.2019

Vyhláška o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti

Provádí zákon: 110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

(Ruší 194/2004 Sb.;Ruší 324/2005 Sb.)

208/2019 Sb.

Účinnost od: 01.09.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů

(Mění 252/1997 Sb.;Mění 256/2000 Sb.)

203/2019 Sb.

Účinnost od: 01.09.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 218/2003 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 293/1993 Sb.)

200/2019 Sb.

Účinnost od: 01.09.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 383/2001 Sb.;Mění 294/2005 Sb.)

199/2019 Sb.

Účinnost od: 01.09.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

(Mění 94/2016 Sb.)

196/2019 Sb.

Účinnost od: 01.09.2019

Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství

(Mění 14/2005 Sb.;Mění 48/2005 Sb.;Mění 74/2005 Sb.)

195/2019 Sb.

Účinnost od: 01.09.2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí

(Mění 75/2005 Sb.;Mění 123/2018 Sb.)

192/2019 Sb.

Účinnost od: 01.09.2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 59/2015 Sb.)

190/2019 Sb.

Účinnost od: 01.09.2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb.

(Mění 74/2017 Sb.)

176/2019 Sb.

Účinnost od: 01.09.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

(Mění 326/1999 Sb.)

171/2019 Sb.

Účinnost od: 01.09.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 265/1999 Sb., kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru u vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 265/1999 Sb.)

120/2019 Sb.

Účinnost od: 01.09.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti

(Mění 157/2005 Sb.)

70/2019 Sb.

Účinnost od: 01.09.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb.

(Mění 71/2005 Sb.)

165/2018 Sb.

Účinnost od: 01.09.2019

Vyhláška o obsahu a rozsahu kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob

Provádí zákon: 155/1998 Sb. Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob

215/2019 Sb.

Účinnost od: 30.08.2019

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města

214/2019 Sb.

Účinnost od: 30.08.2019

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

212/2019 Sb.

Účinnost od: 30.08.2019

Nález Ústavního soudu ze dne 2. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 39/17 ve věci návrhu na zrušení § 26 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

202/2019 Sb.

Účinnost od: 30.08.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 319/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 29/2000 Sb.;Mění 319/2015 Sb.)

Sbírka zákonů – pozbývá účinnosti nebo zrušeno

192/2018 Sb.

Zrušeno od: 01.09.2019 předpisem 219/2019 Sb.

Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

Provádí zákon: 243/2000 Sb. Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

166/2018 Sb.

Zrušeno od: 01.09.2019 předpisem 218/2019 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

177/2017 Sb.

Zrušeno od: 01.09.2019 předpisem 218/2019 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

70/2017 Sb.

Zrušeno od: 01.09.2019 předpisem 218/2019 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

208/2016 Sb.

Zrušeno od: 01.09.2019 předpisem 218/2019 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

362/2015 Sb.

Zrušeno od: 01.09.2019 předpisem 218/2019 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

91/2014 Sb.

Zrušeno od: 01.09.2019 předpisem 218/2019 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

430/2013 Sb.

Zrušeno od: 01.09.2019 předpisem 218/2019 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

290/2012 Sb.

Zrušeno od: 01.09.2019 předpisem 218/2019 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

404/2011 Sb.

Zrušeno od: 01.09.2019 předpisem 218/2019 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

389/2010 Sb.

Zrušeno od: 01.09.2019 předpisem 218/2019 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

446/2009 Sb.

Zrušeno od: 01.09.2019 předpisem 218/2019 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

11/2009 Sb.

Zrušeno od: 01.09.2019 předpisem 218/2019 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů

320/2007 Sb.

Zrušeno od: 01.09.2019 předpisem 218/2019 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění vyhlášky č. 125/2007 Sb.

125/2007 Sb.

Zrušeno od: 01.09.2019 předpisem 218/2019 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

449/2006 Sb.

Zrušeno od: 01.09.2019 předpisem 218/2019 Sb.

Vyhláška o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd

Provádí zákon: 219/2003 Sb. Zákon o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)

324/2005 Sb.

Zrušeno od: 01.09.2019 předpisem 211/2019 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2004 Sb., o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti

194/2004 Sb.

Zrušeno od: 01.09.2019 předpisem 211/2019 Sb.

Vyhláška o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti

Provádí zákon: 110/1997 Sb. Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Sbírka mezinárodních smluv – aktuálně vyšlo

čá. 029/2019 Sb.m.s. rozeslána 5. září 2019

44/2019 Sb.m.s.

Účinnost od: 1. dubna 2019

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi členskými státy Evropské unie o statusu vojenského a civilního personálu vyslaného k institucím Evropské unie, o statusu velitelství a ozbrojených sil, které mohou být poskytnuty Evropské unii v souvislosti s přípravou a plněním úkolů uvedených v článku 17 (2) Smlouvy o Evropské unii, včetně cvičení, a o statusu vojenského a civilního personálu členských států poskytnutého Evropské unii k působení v této souvislosti

čá. 028/2019 Sb.m.s. rozeslána 30. srpna 2019

43/2019 Sb.m.s.

Účinnost od: 3. července 2018

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 183 týkající se revize Úmluvy o ochraně mateřství (revidované) z roku 1952

Předpisy Evropské unie – aktuálně vyšlo

Úř. věst. L 236, 13. září 2019

(EU) 2019/1403

Účinnost od: 14. září 2019

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/1403 ze dne 12. září 2019, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

Právní základ: (EU) č. 269/2014 Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

Úř. věst. L 234, 11. září 2019

(EU) 2019/1395

Účinnost od: 14. září 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1395 ze dne 10. září 2019, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položky týkající se Bosny a Hercegoviny a Izraele a název Republiky Severní Makedonie na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity, a kterým se mění vzorové veterinární osvědčení pro vaječné výrobky (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: 2002/99/ES SMĚRNICE RADY 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě,
2009/158/ES Směrnice Rady 2009/158/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (Text s významem pro EHP)

(EU) 2019/1394

Účinnost od: 1. října 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1394 ze dne 10. září 2019, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2015/2447, pokud jde o některá pravidla týkající se dohledu za účelem propuštění do volného oběhu a výstupu z celního území Unie

Právní základ: (EU) č. 952/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie

(EU) 2019/798

Účinnost od: 11. září 2019

Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) 2019/798 ze dne 17. května 2019, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii (Úř. věst. L 132, 20.5.2019)

Úř. věst. L 233, 10. září 2019

(EU) 2019/1391

Účinnost od: 30. září 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1391 ze dne 6. září 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 1218/1999 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 670/2013

Právní základ: (EU) č. 952/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie

Úř. věst. L 231, 6. září 2019

(EU) 2019/1381

Účinnost od: 27. března 2021

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1381 ze dne 20. června 2019 o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nařízení (ES) č. 178/2002, (ES) č. 1829/2003, (ES) č. 1831/2003, (ES)č. 2065/2003, (ES) č. 1935/2004, (ES) č. 1331/2008, (ES) č. 1107/2009, (EU) 2015/2283 a směrnice 2001/18/ES (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: 12012E043 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA III - ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV#Článek 43#(bývalý článek 37 Smlouvy o ES),
12012E114 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ#Kapitola 3 - Sbližování právních předpisů#Článek 114#(bývalý článek 95 Smlouvy o ES),
12012E168 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA XIV - VEŘEJNÉ ZDRAVÍ#Článek 168#(bývalý článek 152 Smlouvy o ES)

(EU) 2019/1148

Účinnost od: 6. září 2019

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 ze dne 20. června 2019 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, změně nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušení nařízení (EU) č. 98/2013 (Úř. věst. L 186, 11.7.2019)

Úř. věst. L 230, 6. září 2019

(EU) 2019/1384

Účinnost od: 6. září 2019

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1384 ze dne 24. července 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012 a (EU) č. 1321/2014, pokud jde o používání letadel uvedených v osvědčení leteckého provozovatele pro neobchodní provoz a zvláštní provoz, stanovení provozních požadavků pro provádění kontrolních letů po údržbě, stanovení pravidel pro neobchodní provoz se sníženým počtem palubních průvodčích na palubě, a kterým se provádí redakční aktualizace týkající se požadavků na letový provoz (Úř. věst. L 228, 4.9.2019)

(EU) 2019/1383

Účinnost od: 24. března 2020

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1383 ze dne 8. července 2019, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 1321/2014, pokud jde o systémy řízení bezpečnosti v organizacích k řízení zachování letové způsobilosti a o úlevy pro letadla všeobecného letectví týkající se údržby a řízení zachování letové způsobilosti (Úř. věst. L 228, 4.9.2019)

Úř. věst. L 229, 5. září 2019

(EU) 2019/1387

Účinnost od: 25. září 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1387 ze dne 1. srpna 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012, pokud jde o požadavky na výpočty výkonnosti letounu při přistání a standardy pro posuzování stavu povrchu dráhy, o aktualizaci určitého bezpečnostního vybavení letounů a bezpečnostních požadavků na letouny a o lety bez oprávnění k provozu se zvětšenou vzdáleností od přiměřeného letiště

Právní základ: (EU) 2018/1139 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (Text s významem pro EHP.)

Úř. věst. L 228, 4. září 2019

(EU) 2019/1384

Účinnost od: 24. září 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1384 ze dne 24. července 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012 a (EU) č. 1321/2014, pokud jde o používání letadel uvedených v osvědčení leteckého provozovatele pro neobchodní provoz a zvláštní provoz, stanovení provozních požadavků pro provádění kontrolních letů po údržbě, stanovení pravidel pro neobchodní provoz se sníženým počtem palubních průvodčích na palubě, a kterým se provádí redakční aktualizace týkající se požadavků na letový provoz (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (EU) 2018/1139 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (Text s významem pro EHP.)

(EU) 2019/1383

Účinnost od: 20. února 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1383 ze dne 8. července 2019, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 1321/2014, pokud jde o systémy řízení bezpečnosti v organizacích k řízení zachování letové způsobilosti a o úlevy pro letadla všeobecného letectví týkající se údržby a řízení zachování letové způsobilosti (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (EU) 2018/1139 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (Text s významem pro EHP.)

Úř. věst. L 227, 3. září 2019

(EU) 2019/1382

Účinnost od: 4. září 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1382 ze dne 2. září 2019, kterým se mění některá nařízení o uložení antidumpingových nebo antisubvenčních opatření na některé výrobky z oceli, na něž se vztahují ochranná opatření

Právní základ: (EU) 2015/477 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/477 ze dne 11. března 2015 o opatřeních, která může Unie přijmout ve vztahu ke kombinovanému účinku antidumpingových nebo antisubvenčních opatření s ochrannými opatřeními

Předpisy Evropské unie – nabývá účinnosti

(EU) 2019/798

Účinnost od: 11.09.2019

Oprava prováděcího nařízení Rady (EU) 2019/798 ze dne 17. května 2019, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii (Úř. věst. L 132, 20.5.2019)

(Mění (EU) 2019/798)

(EU) 2019/1350

Účinnost od: 08.09.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1350 ze dne 12. srpna 2019 o zápisu zeměpisného označení lihoviny podle čl. 30 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 („Absinthe de Pontarlier“)

Právní základ: (EU) 2019/787 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008

(EU) 2019/1384

Účinnost od: 06.09.2019

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1384 ze dne 24. července 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 965/2012 a (EU) č. 1321/2014, pokud jde o používání letadel uvedených v osvědčení leteckého provozovatele pro neobchodní provoz a zvláštní provoz, stanovení provozních požadavků pro provádění kontrolních letů po údržbě, stanovení pravidel pro neobchodní provoz se sníženým počtem palubních průvodčích na palubě, a kterým se provádí redakční aktualizace týkající se požadavků na letový provoz (Úř. věst. L 228, 4.9.2019)

(Mění (EU) 2019/1384)

(EU) 2019/1148

Účinnost od: 06.09.2019

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1148 ze dne 20. června 2019 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a o jejich používání, změně nařízení (ES) č. 1907/2006 a zrušení nařízení (EU) č. 98/2013 (Úř. věst. L 186, 11.7.2019)

(Mění (EU) 2019/1148)

(EU) 2019/1347

Účinnost od: 05.09.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1347 ze dne 8. srpna 2019, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Roquefort“ (CHOP))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2019/1382

Účinnost od: 04.09.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1382 ze dne 2. září 2019, kterým se mění některá nařízení o uložení antidumpingových nebo antisubvenčních opatření na některé výrobky z oceli, na něž se vztahují ochranná opatření

Právní základ: (EU) 2015/477 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/477 ze dne 11. března 2015 o opatřeních, která může Unie přijmout ve vztahu ke kombinovanému účinku antidumpingových nebo antisubvenčních opatření s ochrannými opatřeními

(EU) 2019/1346

Účinnost od: 03.09.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1346 ze dne 8. srpna 2019, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino“ (CHOP))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2019/758

Účinnost od: 03.09.2019

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/758 ze dne 31. ledna 2019, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, pokud jde o regulační technické normy pro minimální opatření a druh dalších opatření, která musí úvěrové a finanční instituce přijmout ke zmírnění rizika praní peněz a financování terorismu v některých třetích zemích (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (EU) 2015/849 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2015/849)

(EU) 2019/686

Účinnost od: 03.09.2019

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/686 ze dne 16. ledna 2019, kterým se stanoví podrobná opatření podle směrnice Rady 91/477/EHS pro systematickou výměnu informací týkajících se převodu palných zbraní uvnitř Unie elektronickými prostředky (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: 91/477/EHS Směrnice Rady 91/477/EHS ze dne 18. června 1991 o kontrole nabývání a držení zbraní

(EU) 2019/1342

Účinnost od: 01.09.2019

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1342 ze dne 14. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 stanovením tříd vlastností ve vztahu k propustnosti vzduchu pro plastové a skleněné střešní světlíky a střešní poklopy (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (EU) č. 305/2011 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 , kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS Text s významem pro EHP

(Mění (EU) č. 305/2011)

(EU) 2019/1137

Účinnost od: 01.09.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1137 ze dne 3. července 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky dimethenamid-P a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

(Mění (EU) č. 540/2011)

(EU) 2019/1101

Účinnost od: 01.09.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1101 ze dne 27. června 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky tolklofos-methyl a kterým se mění příloha prováděcího nařízení (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

(Mění (EU) č. 540/2011)

(EU) 2019/318

Účinnost od: 01.09.2019

Nařízení Komise (EU) 2019/318 ze dne 19. února 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2400 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, pokud jde o stanovení emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých nákladních vozidel (Text s významem pro EHP.)

Provádí nařízení: 2007/46/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 2007 , kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla (rámcová směrnice) (Text s významem pro EHP),
(ES) č. 595/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 ze dne 18. června 2009 o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o přístupu k informacím o opravách a údržbě vozidel, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES (Text s významem pro EHP)

(Mění 2007/46/ES)

(EU) 2019/1379

Účinnost od: 30.08.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1379 ze dne 28. srpna 2019, kterým se na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1036 ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky rozšířené na dovoz jízdních kol odesílaných z Indonésie, Malajsie, ze Šrí Lanky, z Tuniska, Kambodže, Pákistánu a Filipín, bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z těchto zemí

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

Předpisy Evropské unie – pozbývá účinnosti nebo zrušeno

Žádné předpisy

Zavřít
MENU