Chystáte se na audit a certifikaci?

Nevíte, jaké zákonné požadavky musíte plnit?

 

Nevadí - ZDARMA poradíme. VOLEJTE!

Zavedeme pro Vás PRÁVNÍ REGISTR !


Novinky v systému zákony on-line pro období od 1.7.2020 do 15.7.2020

Sbírka zákonů – aktuálně vyšlo

čá. 126/2020 Sb. rozeslána 14. července 2020

317/2020 Sb.

Účinnost od: 14. července 2020

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

316/2020 Sb.

Účinnost od: 14. července 2020

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

315/2020 Sb.

Účinnost od: 15. července 2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů

čá. 125/2020 Sb. rozeslána 14. července 2020

314/2020 Sb.

Účinnost od: 15. července 2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 95/2018 Sb.

čá. 124/2020 Sb. rozeslána 14. července 2020

313/2020 Sb.

Účinnost od: 15. července 2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů

čá. 123/2020 Sb. rozeslána 8. července 2020

312/2020 Sb.

Účinnost od: 8. července 2020

Nález Ústavního soudu ze dne 26. května 2020 sp. zn. Pl. ÚS 46/18 ve věci návrhu na zrušení § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

311/2020 Sb.

Účinnost od: 8. července 2020

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

310/2020 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

čá. 122/2020 Sb. rozeslána 1. července 2020

309/2020 Sb.

Účinnost od: 1. července 2020

Sdělení Ministerstva financí o splnění podmínek pro zahájení používání přílohy k zákonu č. 45/2020 Sb., o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu

308/2020 Sb.

Účinnost od: 1. července 2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

čá. 121/2020 Sb. rozeslána 1. července 2020

307/2020 Sb.

Účinnost od: 1. července 2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

Sbírka zákonů – nabývá účinnosti

315/2020 Sb.

Účinnost od: 15.7.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 378/2010 Sb.)

314/2020 Sb.

Účinnost od: 15.7.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 95/2018 Sb.

(Mění 332/2006 Sb.)

313/2020 Sb.

Účinnost od: 15.7.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 129/2012 Sb.)

317/2020 Sb.

Účinnost od: 14.7.2020

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

316/2020 Sb.

Účinnost od: 14.7.2020

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

284/2020 Sb.

Účinnost od: 11.7.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 561/2004 Sb.)

312/2020 Sb.

Účinnost od: 8.7.2020

Nález Ústavního soudu ze dne 26. května 2020 sp. zn. Pl. ÚS 46/18 ve věci návrhu na zrušení § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník

311/2020 Sb.

Účinnost od: 8.7.2020

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

309/2020 Sb.

Účinnost od: 1.7.2020

Sdělení Ministerstva financí o splnění podmínek pro zahájení používání přílohy k zákonu č. 45/2020 Sb., o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu

308/2020 Sb.

Účinnost od: 1.7.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

(Mění 215/2020 Sb.)

307/2020 Sb.

Účinnost od: 1.7.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

(Mění 236/2015 Sb.)

306/2020 Sb.

Účinnost od: 1.7.2020

Nařízení vlády o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních

Provádí zákon: 18/2004 Sb. Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)

305/2020 Sb.

Účinnost od: 1.7.2020

Vyhláška o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020

Provádí zákon: 301/2020 Sb. Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020

304/2020 Sb.

Účinnost od: 1.7.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 478/2000 Sb.)

303/2020 Sb.

Účinnost od: 1.7.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, a vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů

(Mění 211/2018 Sb.;Mění 82/2012 Sb.)

302/2020 Sb.

Účinnost od: 1.7.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb.

(Mění 408/2015 Sb.)

301/2020 Sb.

Účinnost od: 1.7.2020

Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020

299/2020 Sb.

Účinnost od: 1.7.2020

Zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 338/1992 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 16/1993 Sb.;Mění 353/2003 Sb.;Mění 235/2004 Sb.;Mění 164/2013 Sb.;Mění 159/2020 Sb.)

298/2020 Sb.

Účinnost od: 1.7.2020

Vyhláška o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu, a o postupu při jejich zaznamenávání

Provádí zákon: 215/2004 Sb. Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

(Ruší 465/2009 Sb.)

297/2020 Sb.

Účinnost od: 1.7.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 30/2014 Sb.)

296/2020 Sb.

Účinnost od: 1.7.2020

Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

295/2020 Sb.

Účinnost od: 1.7.2020

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Děvín a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Provádí zákon: 114/1992 Sb. Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny

294/2020 Sb.

Účinnost od: 1.7.2020

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Čtvrtě a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Provádí zákon: 114/1992 Sb. Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny

293/2020 Sb.

Účinnost od: 1.7.2020

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bystřina - Lužní potok a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Provádí zákon: 114/1992 Sb. Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny

289/2020 Sb.

Účinnost od: 1.7.2020

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí vydání čtyř pražských artikulů

Provádí zákon: 6/1993 Sb. Zákon České národní rady o České národní bance

281/2020 Sb.

Účinnost od: 1.7.2020

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Mladá a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Provádí zákon: 114/1992 Sb. Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny

280/2020 Sb.

Účinnost od: 1.7.2020

Nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

Provádí zákon: 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší

(Ruší 56/2013 Sb.)

279/2020 Sb.

Účinnost od: 1.7.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 98/2012 Sb.)

278/2020 Sb.

Účinnost od: 1.7.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství, ve znění vyhlášky č. 324/2003 Sb.

(Mění 100/1996 Sb.)

277/2020 Sb.

Účinnost od: 1.7.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 262/2012 Sb.)

271/2020 Sb.

Účinnost od: 1.7.2020

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

(Mění 206/2010 Sb.)

269/2020 Sb.

Účinnost od: 1.7.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 177/1995 Sb.)

267/2020 Sb.

Účinnost od: 1.7.2020

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

Provádí zákon: 6/1993 Sb. Zákon České národní rady o České národní bance,
240/2013 Sb. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech

259/2020 Sb.

Účinnost od: 1.7.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění vyhlášky č. 317/2016 Sb.

(Mění 134/1998 Sb.;Mění 70/2012 Sb.)

258/2020 Sb.

Účinnost od: 1.7.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 60/2015 Sb.)

257/2020 Sb.

Účinnost od: 1.7.2020

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku

Provádí zákon: 114/1992 Sb. Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny

(Ruší 217/2015 Sb.)

252/2020 Sb.

Účinnost od: 1.7.2020

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

251/2020 Sb.

Účinnost od: 1.7.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra

(Mění 271/2017 Sb.)

250/2020 Sb.

Účinnost od: 1.7.2020

Vyhláška o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení a pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie

Provádí zákon: 263/2016 Sb. Zákon atomový zákon

244/2020 Sb.

Účinnost od: 1.7.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov

(Mění 41/2017 Sb.)

238/2020 Sb.

Účinnost od: 1.7.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

(Mění 634/1992 Sb.;Mění 21/1992 Sb.;Mění 64/1986 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 40/1995 Sb.;Mění 87/1995 Sb.;Mění 480/2004 Sb.;Mění 6/1993 Sb.;Mění 265/1991 Sb.;Mění 156/2000 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 166/1999 Sb.;Mění 231/2001 Sb.;Mění 146/2002 Sb.;Mění 132/2010 Sb.)

167/2020 Sb.

Účinnost od: 1.7.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 90/1995 Sb.)

163/2020 Sb.

Účinnost od: 1.7.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

(Mění 89/2012 Sb.;Mění 90/2012 Sb.;Mění 67/2013 Sb.;Mění 256/2013 Sb.;Mění 311/2013 Sb.)

115/2020 Sb.

Účinnost od: 1.7.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

(Mění 111/1994 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 361/2000 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

62/2020 Sb.

Účinnost od: 1.7.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění nařízení vlády č. 91/2019 Sb.

(Mění 595/2006 Sb.)

40/2020 Sb.

Účinnost od: 1.7.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 343/2014 Sb.)

19/2020 Sb.

Účinnost od: 1.7.2020

Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody

Provádí zákon: 164/2001 Sb. Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)

(Ruší 150/2015 Sb.)

13/2020 Sb.

Účinnost od: 1.7.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 225/2013 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů

(Mění 225/2013 Sb.)

176/2019 Sb.

Účinnost od: 1.7.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

(Mění 326/1999 Sb.)

256/2018 Sb.

Účinnost od: 1.7.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb.

(Mění 358/2013 Sb.)

Sbírka zákonů – pozbývá účinnosti nebo zrušeno

217/2015 Sb.

Zrušeno od: 1.7.2020 předpisem 257/2020 Sb.

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku

Provádí zákon: 114/1992 Sb. Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny

150/2015 Sb.

Zrušeno od: 1.7.2020 předpisem 19/2020 Sb.

Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody

Provádí zákon: 164/2001 Sb. Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)

56/2013 Sb.

Zrušeno od: 1.7.2020 předpisem 280/2020 Sb.

Nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

Provádí zákon: 201/2012 Sb. Zákon o ochraně ovzduší

465/2009 Sb.

Zrušeno od: 1.7.2020 předpisem 298/2020 Sb.

Vyhláška o údajích zaznamenávaných do centrálního registru podpor malého rozsahu

Provádí zákon: 215/2004 Sb. Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

Sbírka mezinárodních smluv – aktuálně vyšlo

Žádné nové předpisy

Předpisy Evropské unie – aktuálně vyšlo

Úř. věst. L 226, 15. července 2020

(EU) 2020/1024

Účinnost od: 1. srpna 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1024 ze dne 14. července 2020 o otevření a správě celních kvót Unie pro některé produkty pocházející z Vietnamské socialistické republiky

Právní základ: (EU) č. 952/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie

Úř. věst. L 225, 14. července 2020

(EU) 2020/1020

Účinnost od: 15. července 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1020 ze dne 13. července 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 801/2014

Právní základ: (EU) č. 516/2014 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014 ze dne 16. dubna 2014 , kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond, mění rozhodnutí Rady 2008/381/ES a zrušují rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 573/2007/ES a č. 575/2007/ES a rozhodnutí Rady 2007/435/ES

(EU) 2020/1019

Účinnost od: 15. července 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1019 ze dne 13. července 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/840

Právní základ: (EU) č. 514/2014 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 ze dne 16. dubna 2014 o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí

(EU) 2020/1018

Účinnost od: 3. srpna 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1018 ze dne 13. července 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje difosforečnan železitý jako účinná látka představující nízké riziko a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

(EU) 2020/1017

Účinnost od: 1. ledna 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1017 ze dne 13. července 2020, kterým se pro rok 2020 stanoví rozpočtové stropy platné pro některé režimy přímých podpor stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013

Právní základ: (EU) č. 1307/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009

Úř. věst. L 224, 13. července 2020

(EU) 2020/1009

Účinnost od: 14. července 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1009 ze dne 10. července 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 808/2014 a (EU) č. 809/2014, pokud jde o některá opatření k řešení krize způsobené rozšířením onemocnění COVID-19

Právní základ: (EU) č. 1305/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005,
(EU) č. 1306/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008

Úř. věst. L 223, 10. července 2020

(EU) 2020/1007

Účinnost od: 10. července 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1007 ze dne 9. července 2020, kterým se pozastavuje podávání žádostí o podporu soukromého skladování skopového a kozího masa podle prováděcího nařízení (EU) 2020/595

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007,
(EU) 2016/1240 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1240 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/1006

Účinnost od: 10. července 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1006 ze dne 9. července 2020, kterým se pozastavuje podávání žádostí o podporu soukromého skladování čerstvého nebo chlazeného masa skotu ve věku osmi měsíců nebo více podle prováděcího nařízení (EU) 2020/596

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007,
(EU) 2016/1240 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1240 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 221, 10. července 2020

(EU) 2020/1004

Účinnost od: 30. července 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1004 ze dne 9. července 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka kravské mléko a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

(EU) 2020/1003

Účinnost od: 1. září 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1003 ze dne 9. července 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinných látek Phlebiopsis gigantea kmenů VRA 1835, VRA 1984 a FOC PG 410.3 jako látek představujících nízké riziko a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

(EU) 2020/1002

Účinnost od: 1. července 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1002 ze dne 9. července 2020, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o požadavky na dovoz jasanového dřeva pocházejícího ze Spojených států nebo tam zpracovaného do Unie

Právní základ: (EU) 2016/2031 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES

(EU) 2020/1001

Účinnost od: 30. července 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1001 ze dne 9. července 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokud jde o fungování modernizačního fondu na podporu investic do modernizace energetických soustav a zlepšení energetické účinnosti vybraných členských států

Právní základ: 2003/87/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/1000

Účinnost od: 30. července 2020

Nařízení Komise (EU) 2020/1000 ze dne 9. července 2020 o opravě některých jazykových znění nařízení (EU) č. 1253/2014, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign větracích jednotek (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 2009/125/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/999

Účinnost od: 21. dubna 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/999 ze dne 9. července 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o schvalování zařízení zacházejících se zárodečnými produkty a sledovatelnost zárodečných produktů skotu, prasat, ovcí, koz a koňovitých (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/998

Účinnost od: 30. července 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/998 ze dne 9. července 2020 o obnovení povolení astaxanthin-dimethyldisukcinátu jako doplňkové látky pro ryby a korýše a o zrušení nařízení (ES) č. 393/2008 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/997

Účinnost od: 30. července 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/997 ze dne 9. července 2020 o povolení L-lysinu báze, kapalného, L-lysin-sulfátu a L-lysin-monohydrochloridu, technicky čistého, jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/996

Účinnost od: 30. července 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/996 ze dne 9. července 2020 o povolení přípravku z karvakrolu, thymolu, d-karvonu, methylsalicylátu a l-mentolu jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřic a odchov menšinových druhů drůbeže (držitel povolení Biomin GmbH) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/995

Účinnost od: 30. července 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/995 ze dne 9. července 2020 o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus oryzae (DSM 26372) jako doplňkové látky pro prasnice produkující mléko (držitel povolení DSM Nutritional Products Ltd, zastoupený společností DSM Nutritional Products Sp. Z o.o) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/994

Účinnost od: 30. července 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/994 ze dne 9. července 2020 o povolení monensinu a nikarbazinu (Monimax) jako doplňkové látky pro výkrm krůt, výkrm kuřat a odchov kuřic (držitel povolení Huvepharma NV) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/993

Účinnost od: 30. července 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/993 ze dne 9. července 2020 o povolení přípravku endo-1,4-beta-xylanázy (EC 3.2.1.8) z Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) jako doplňkové látky pro výkrm všech druhů ptactva kromě výkrmu kuřat, okrasné ptactvo, všechny druhy odstavených prasatovitých kromě odstavených selat a výkrm všech druhů prasatovitých kromě výkrmu prasat (držitel povolení Berg und Schmidt GmbH Co. KG) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/992

Účinnost od: 30. července 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/992 ze dne 9. července 2020 o povolení přípravku 6-fytázy z Aspergillus niger (DSM 25770) jako doplňkové látky pro všechny druhy ptactva určené ke snášce (držitel povolení BASF SE) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/991

Účinnost od: 1. srpna 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/991 ze dne 13. května 2020 o otevření a správě celních kvót pro dovoz rýže pocházející z Vietnamské socialistické republiky

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

(EU) 2020/990

Účinnost od: 21. dubna 2020

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/990 ze dne 28. dubna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky a požadavky na certifikaci pro přemísťování vodních živočichů a produktů živočišného původu z vodních živočichů v rámci Unie (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/989

Účinnost od: 13. července 2020

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/989 ze dne 27. dubna 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/124, pokud jde o některá ustanovení a přílohy ochranných a donucovacích opatření Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO)

Právní základ: (EU) 2019/833 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/833 ze dne 20. května 2019, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku, mění nařízení (EU) 2016/1627 a zrušují nařízení Rady (ES) č. 2115/2005 a (ES) č. 1386/2007

(EU) 2020/988

Účinnost od: 30. července 2020

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/988 ze dne 12. března 2020, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 2009/138/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/987

Účinnost od: 30. července 2020

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/987 ze dne 20. ledna 2020 o opravě některých jazykových znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1254/2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích větracích jednotek pro obytné budovy (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2017/1369 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2020/459

Účinnost od: 10. července 2020

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/459 ze dne 30. března 2020, kterým se mění nařízení (EHS) č. 95/93 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství (Úřední věstník Evropské unie L 99 ze dne 31. března 2020)

Úř. věst. L 220, 9. července 2020

(EU) 2020/784

Účinnost od: 1. července 2020

Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/784 ze dne 8. dubna 2020, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021, pokud jde o zařazení perfluoroktanové kyseliny (PFOA), jejích solí a sloučenin příbuzných PFOA (Úřední věstník Evropské unie L 188 I ze dne 15. června 2020)

Úř. věst. L 217, 8. července 2020

(EU) 2020/977

Účinnost od: 1. března 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/977 ze dne 7. července 2020, kterým se v důsledku pandemie COVID-19 stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 889/2008 a (ES) č. 1235/2008, pokud jde o kontroly produkce ekologických produktů (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 834/2007 Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91

Úř. věst. L 215, 7. července 2020

(EU) 2020/975

Účinnost od: 8. července 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/975 ze dne 6. července 2020, kterým se povolují dohody a rozhodnutí o opatřeních ke stabilizaci trhu v odvětví vína

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

(EU) 2020/974

Účinnost od: 27. července 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/974 ze dne 6. července 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pecorino del Monte Poro (CHOP))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2020/973

Účinnost od: 27. července 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/973 ze dne 6. července 2020, kterým se povoluje změna podmínek používání nové potraviny „proteinový extrakt z vepřových ledvin“ a mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2015/2283 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/972

Účinnost od: 27. července 2020

Nařízení Komise (EU) 2020/972 ze dne 2. července 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1407/2013, pokud jde o jeho prodloužení, a nařízení (EU) č. 651/2014, pokud jde o jeho prodloužení a příslušné úpravy (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2015/1588 Nařízení Rady (EU) 2015/1588 ze dne 13. července 2015 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 213, 6. července 2020

(EU) 2020/968

Účinnost od: 1. srpna 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/968 ze dne 3. července 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky pyriproxyfen a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

(EU) 2020/967

Účinnost od: 5. srpna 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/967 ze dne 3. července 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla týkající se signálních a prováděcích vlastností akustických odpuzujících zařízení uvedených v části A přílohy XIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření

Právní základ: (EU) 2019/1241 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 ze dne 20. června 2019 o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření, o změně nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 a (EU) 2019/1022 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005

(EU) 2020/966

Účinnost od: 17. prosince 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/966 ze dne 1. července 2020, kterým se zastavuje přezkum pro „nového vývozce“ týkající se prováděcího nařízení (EU) 2019/1379 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky, pokud jde o jednoho čínského vyvážejícího výrobce, ukládá clo na dovoz tohoto výrobce a ukončuje celní evidence tohoto dovozu

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

Úř. věst. L 211, 3. července 2020

(EU) 2020/959

Účinnost od: 3. července 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/959 ze dne 2. července 2020, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 3. července 2020

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

(EU) 2020/958

Účinnost od: 23. července 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/958 ze dne 26. června 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Právní základ: (EU) č. 952/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie

(EU) 2020/957

Účinnost od: 23. července 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/957 ze dne 26. června 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Právní základ: (EU) č. 952/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie

(EU) 2020/956

Účinnost od: 23. července 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/956 ze dne 26. června 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Právní základ: (EU) č. 952/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie

Úř. věst. L 209, 2. července 2020

(EU) 2020/918

Účinnost od: 1. července 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/918 ze dne 1. července 2020, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o požadavky na dovoz jasanového dřeva pocházejícího z Kanady nebo tam zpracovaného do Unie

Právní základ: (EU) 2016/2031 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES

(EU) 2020/917

Účinnost od: 22. července 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/917 ze dne 1. července 2020, kterým se povoluje uvedení odvaru z listů kávovníku Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora Pierre ex A. Froehner na trh jako tradiční potraviny ze třetí země podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2015/2283 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/916

Účinnost od: 22. července 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/916 ze dne 1. července 2020, kterým se povoluje rozšíření použití xylo-oligosacharidů jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2015/2283 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/915

Účinnost od: 22. července 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/915 ze dne 25. června 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Riso Nano Vialone Veronese“ (CHZO)

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2020/914

Účinnost od: 22. července 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/914 ze dne 25. června 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Brie de Meaux“ (CHOP)

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2020/913

Účinnost od: 22. července 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/913 ze dne 25. června 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Mojama de Barbate“ (CHZO))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

Úř. věst. L 208, 1. července 2020

(EU) 2020/911

Účinnost od: 21. prosince 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/911 ze dne 30. června 2020, kterým se specifikují vlastnosti bezdrátových přístupových bodů s malým dosahem podle čl. 57 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2018/1972 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace (přepracované znění)Text s významem pro EHP.

(EU) 2020/910

Účinnost od: 2. července 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/910 ze dne 30. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1998, (EU) 2019/103 a (EU) 2019/1583, pokud jde o opětovné označení leteckých společností, provozovatelů a subjektů provádějících bezpečnostní kontroly nákladu a pošty přicházejících ze třetích zemí, jakož i o odklad některých regulatorních požadavků v oblasti kybernetické bezpečnosti, ověřování spolehlivosti, norem pro systémy detekce výbušnin a zařízení pro stopovou detekci výbušnin v důsledku pandemie COVID-19 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 300/2008 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/909

Účinnost od: 2. července 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/909 ze dne 30. června 2020, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz ferosilicia pocházejícího z Ruska a Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1036

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(EU) 2020/908

Účinnost od: 21. července 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/908 ze dne 24. června 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Pomme de terre de Noirmoutier (CHZO))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

Předpisy Evropské unie – nabývá účinnosti

(EU) 2020/1020

Účinnost od: 15.7.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1020 ze dne 13. července 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 801/2014

Právní základ: (EU) č. 516/2014 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 516/2014 ze dne 16. dubna 2014 , kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond, mění rozhodnutí Rady 2008/381/ES a zrušují rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 573/2007/ES a č. 575/2007/ES a rozhodnutí Rady 2007/435/ES

(Mění (EU) č. 801/2014)

(EU) 2020/1019

Účinnost od: 15.7.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1019 ze dne 13. července 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/840

Právní základ: (EU) č. 514/2014 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 514/2014 ze dne 16. dubna 2014 o obecných ustanoveních týkajících se Azylového, migračního a integračního fondu a nástroje pro finanční podporu policejní spolupráce, předcházení trestné činnosti, boje proti trestné činnosti a řešení krizí

(Mění (EU) 2015/840)

(EU) 2020/867

Účinnost od: 15.7.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/867 ze dne 18. června 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Aprutino Pescarese“ (CHOP))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2020/1009

Účinnost od: 14.7.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1009 ze dne 10. července 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 808/2014 a (EU) č. 809/2014, pokud jde o některá opatření k řešení krize způsobené rozšířením onemocnění COVID-19

Právní základ: (EU) č. 1305/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005,
(EU) č. 1306/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008

(Mění (EU) č. 808/2014;Mění (EU) č. 809/2014)

(EU) 2020/863

Účinnost od: 14.7.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/863 ze dne 22. června 2020, kterým se opravuje německé znění prováděcího nařízení (EU) č. 404/2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

(Mění (EU) č. 404/2011)

(EU) 2020/1009

Účinnost od: 13.7.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1009 ze dne 10. července 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 808/2014 a (EU) č. 809/2014, pokud jde o některá opatření k řešení krize způsobené rozšířením onemocnění COVID-19

Právní základ: (EU) č. 1305/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005,
(EU) č. 1306/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008

(Mění (EU) č. 808/2014;Mění (EU) č. 809/2014)

(EU) 2020/989

Účinnost od: 13.7.2020

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/989 ze dne 27. dubna 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/124, pokud jde o některá ustanovení a přílohy ochranných a donucovacích opatření Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO)

Právní základ: (EU) 2019/833 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/833 ze dne 20. května 2019, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku, mění nařízení (EU) 2016/1627 a zrušují nařízení Rady (ES) č. 2115/2005 a (ES) č. 1386/2007

(Mění (EU) 2020/124)

(EU) 2020/861

Účinnost od: 12.7.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/861 ze dne 16. června 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Cantal“/„fourme de Cantal“/„cantalet“ (CHOP)

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2020/852

Účinnost od: 12.7.2020

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/852 ze dne 18. června 2020 o zřízení rámce pro usnadnění udržitelných investic a o změně nařízení (EU) 2019/2088 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 12016E114 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | KAPITOLA 3 - SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | Článek 114 (bývalý článek 95 Smlouvy o ES)

(Mění (EU) 2019/2088)

(EU) 2020/851

Účinnost od: 12.7.2020

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/851 ze dne 18. června 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 862/2007 o statistice Společenství v oblasti migrace a mezinárodní ochrany (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 12016E338 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ Článek 338 (bývalý článek 285 Smlouvy o ES)

(Mění (ES) č. 862/2007)

(EU) 2019/1150

Účinnost od: 12.7.2020

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1150 ze dne 20. června 2019 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 12016E114 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | KAPITOLA 3 - SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | Článek 114 (bývalý článek 95 Smlouvy o ES)

(EU) 2020/1007

Účinnost od: 10.7.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1007 ze dne 9. července 2020, kterým se pozastavuje podávání žádostí o podporu soukromého skladování skopového a kozího masa podle prováděcího nařízení (EU) 2020/595

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007,
(EU) 2016/1240 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1240 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/1006

Účinnost od: 10.7.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1006 ze dne 9. července 2020, kterým se pozastavuje podávání žádostí o podporu soukromého skladování čerstvého nebo chlazeného masa skotu ve věku osmi měsíců nebo více podle prováděcího nařízení (EU) 2020/596

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007,
(EU) 2016/1240 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1240 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/459

Účinnost od: 10.7.2020

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/459 ze dne 30. března 2020, kterým se mění nařízení (EHS) č. 95/93 o společných pravidlech pro přidělování letištních časů na letištích Společenství (Úřední věstník Evropské unie L 99 ze dne 31. března 2020)

(Mění (EU) 2020/459)

(EU) 2020/857

Účinnost od: 9.7.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/857 ze dne 17. června 2020, kterým se stanoví zásady, které budou obsaženy ve smlouvě mezi Evropskou komisí a registrem pro doménu nejvyšší úrovně .eu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/517 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2019/517 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/517 ze dne 19. března 2019 o provádění a fungování doménového jména nejvyšší úrovně .eu a o změně a zrušení nařízení (ES) č. 733/2002 a zrušení nařízení Komise (ES) č. 874/2004 (Text s významem pro EHP.)

(EU) 2020/856

Účinnost od: 9.7.2020

Nařízení Komise (EU) 2020/856 ze dne 9. června 2020, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro cyantraniliprol, kyazofamid, cyprodinil, fenpyroximát, fludioxonil, fluxapyroxad, imazalil, isofetamid, kresoxim-methyl, lufenuron, mandipropamid, propamokarb, pyraklostrobin, pyriofenon, pyriproxyfen a spinetoram v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 396/2005 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) C. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHSText s významem pro EHP.

(Mění (ES) č. 396/2005)

(EU) 2020/855

Účinnost od: 9.7.2020

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/855 ze dne 7. května 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849, pokud jde o doplnění Baham, Barbadosu, Botswany, Kambodže, Ghany, Jamajky, Mauricia, Mongolska, Myanmaru/Barmy, Nikaraguy, Panamy a Zimbabwe do tabulky v bodě I přílohy a vyškrtnutí Bosny a Hercegoviny, Etiopie, Guyany, Laoské lidově demokratické republiky, Šrí Lanky a Tuniska z této tabulky (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2015/849 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015 o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2016/1675;Mění (EU) 2015/849)

(EU) 2020/975

Účinnost od: 8.7.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/975 ze dne 6. července 2020, kterým se povolují dohody a rozhodnutí o opatřeních ke stabilizaci trhu v odvětví vína

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

(EU) 2020/910

Účinnost od: 6.7.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/910 ze dne 30. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1998, (EU) 2019/103 a (EU) 2019/1583, pokud jde o opětovné označení leteckých společností, provozovatelů a subjektů provádějících bezpečnostní kontroly nákladu a pošty přicházejících ze třetích zemí, jakož i o odklad některých regulatorních požadavků v oblasti kybernetické bezpečnosti, ověřování spolehlivosti, norem pro systémy detekce výbušnin a zařízení pro stopovou detekci výbušnin v důsledku pandemie COVID-19 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 300/2008 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2015/1998;Mění (EU) 2019/103;Mění (EU) 2019/1583)

(EU) 2020/786

Účinnost od: 6.7.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/786 ze dne 15. června 2020, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 834/2007 Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91

(Mění (ES) č. 1235/2008)

(EU) 2020/683

Účinnost od: 5.7.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/683 ze dne 15. dubna 2020, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858, pokud jde o správní požadavky na schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla, a na dozor nad trhem s nimi

Právní základ: (EU) 2018/858 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES (Text s významem pro EHP.)

(EU) 2020/784

Účinnost od: 4.7.2020

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/784 ze dne 8. dubna 2020, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021, pokud jde o zařazení perfluoroktanové kyseliny (PFOA), jejích solí a sloučenin příbuzných PFOA (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2019/1021 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických znečišťujících látkách (Text s významem pro EHP.)

(Mění (EU) 2019/1021)

(EU) 2020/602

Účinnost od: 4.7.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/602, ze dne 15. dubna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/717, pokud jde o vzory zootechnických osvědčení pro plemenná zvířata a jejich zárodečné produkty (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2016/1012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1012 ze dne 8. června 2016 o zootechnických a genealogických podmínkách pro plemenitbu čistokrevných plemenných zvířat, hybridních plemenných prasat a jejich zárodečných produktů v Unii, pro obchod s nimi a pro jejich vstup do Unie, o změně nařízení (EU) č. 652/2014 a směrnic Rady 89/608/EHS a 90/425/EHS a o zrušení některých aktů v oblasti plemenitby zvířat („nařízení o plemenných zvířatech“) (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2017/717;Ruší 84/247/EHS;Ruší 84/419/EHS;Ruší 89/501/EHS;Ruší 89/502/EHS;Ruší 89/503/EHS;Ruší 89/504/EHS;Ruší 89/505/EHS;Ruší 89/506/EHS;Ruší 89/507/EHS;Ruší 90/254/EHS;Ruší 90/255/EHS;Ruší 90/256/EHS;Ruší 90/257/EHS;Ruší 90/258/EHS;Ruší 92/353/EHS;Ruší 92/354/EHS;Ruší 96/78/ES;Ruší 96/79/ES;Ruší 96/509/ES;Ruší 96/510/ES;Ruší 2004/186/ES Implicitně zrušeno;Ruší 2005/375/ES Implicitně zrušeno;Ruší 2005/379/ES;Ruší 2006/427/ES)

(EU) 2020/959

Účinnost od: 3.7.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/959 ze dne 2. července 2020, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 3. července 2020

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

(Ruší (EU) 2020/864)

(EU) 2020/910

Účinnost od: 2.7.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/910 ze dne 30. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1998, (EU) 2019/103 a (EU) 2019/1583, pokud jde o opětovné označení leteckých společností, provozovatelů a subjektů provádějících bezpečnostní kontroly nákladu a pošty přicházejících ze třetích zemí, jakož i o odklad některých regulatorních požadavků v oblasti kybernetické bezpečnosti, ověřování spolehlivosti, norem pro systémy detekce výbušnin a zařízení pro stopovou detekci výbušnin v důsledku pandemie COVID-19 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 300/2008 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2015/1998;Mění (EU) 2019/103;Mění (EU) 2019/1583)

(EU) 2020/909

Účinnost od: 2.7.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/909 ze dne 30. června 2020, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz ferosilicia pocházejícího z Ruska a Čínské lidové republiky na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1036

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(EU) 2020/772

Účinnost od: 2.7.2020

Nařízení Komise (EU) 2020/772 ze dne 11. června 2020, kterým se mění přílohy I, VII a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o opatření k eradikaci přenosných spongiformních encefalopatií u koz a ohrožených plemen (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 999/2001 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií

(Mění (ES) č. 999/2001)

(EU) 2020/771

Účinnost od: 2.7.2020

Nařízení Komise (EU) 2020/771 ze dne 11. června 2020, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 a příloha nařízení Komise (EU) č. 231/2012, pokud jde o použití annatta, bixinu, norbixinu (E 160b) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1333/2008 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (Text s významem pro EHP)

(Mění (ES) č. 1333/2008;Mění (EU) č. 231/2012)

(EU) 2020/1002

Účinnost od: 1.7.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1002 ze dne 9. července 2020, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o požadavky na dovoz jasanového dřeva pocházejícího ze Spojených států nebo tam zpracovaného do Unie

Právní základ: (EU) 2016/2031 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES

(Mění (EU) 2019/2072 Odchýlení)

(EU) 2020/918

Účinnost od: 1.7.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/918 ze dne 1. července 2020, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o požadavky na dovoz jasanového dřeva pocházejícího z Kanady nebo tam zpracovaného do Unie

Právní základ: (EU) 2016/2031 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES

(Mění (EU) 2019/2072 odchýlení)

(EU) 2020/900

Účinnost od: 1.7.2020

Nařízení Rady (EU) 2020/900 ze dne 25. června 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2019/1838, pokud jde o některá rybolovná práva pro rok 2020 v Baltském moři, a mění nařízení (EU) 2020/123, pokud jde o některá rybolovná práva pro rok 2020 ve vodách Unie a mimo Unii

Právní základ: 12016E043 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE HLAVA III - ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV Článek 43 (bývalý článek 37 Smlouvy o ES)

(Mění (EU) 2019/1838;Mění (EU) 2020/123)

(EU) 2020/894

Účinnost od: 1.7.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/894 ze dne 29. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/159 o zavedení konečných ochranných opatření proti dovozu některých výrobků z oceli

Právní základ: (EU) 2015/478 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/478 ze dne 11. března 2015 o společných pravidlech dovozu,
(EU) 2015/755 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/755 ze dne 29. dubna 2015 o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí

(Mění (EU) 2019/159)

(EU) 2020/891

Účinnost od: 1.7.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/891 ze dne 26. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 447/2014, pokud jde o zvláštní ustanovení za účelem uvedení ustanovení o provádění programů přeshraniční spolupráce financovaných v rámci nástroje předvstupní pomoci (NPP) do souladu se specifickými opatřeními v reakci na pandemii COVID-19

Právní základ: (EU) č. 231/2014 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 231/2014 ze dne 11. března 2014 , kterým se zřizuje nástroj předvstupní pomoci (NPP II)

(Mění (EU) č. 447/2014)

(EU) 2020/875

Účinnost od: 1.7.2020

Nařízení Rady (EU) 2020/875 ze dne 15. června 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1388/2013 o otevření a způsobu správy autonomních celních kvót Unie pro některé zemědělské produkty a průmyslové výrobky

Právní základ: 12016E031 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA II - VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ | KAPITOLA 1 - CELNÍ UNIE | Článek 31 (bývalý článek 26 Smlouvy o ES)

(Mění (EU) č. 1388/2013)

(EU) 2020/874

Účinnost od: 1.7.2020

Nařízení Rady (EU) 2020/874 ze dne 15. června 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1387/2013 o pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro určité zemědělské produkty a průmyslové výrobky

Právní základ: 12016E031 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA II - VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ | KAPITOLA 1 - CELNÍ UNIE | Článek 31 (bývalý článek 26 Smlouvy o ES)

(Mění (EU) č. 1387/2013)

(EU) 2020/784

Účinnost od: 1.7.2020

Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/784 ze dne 8. dubna 2020, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021, pokud jde o zařazení perfluoroktanové kyseliny (PFOA), jejích solí a sloučenin příbuzných PFOA (Úřední věstník Evropské unie L 188 I ze dne 15. června 2020)

(EU) 2020/764

Účinnost od: 1.7.2020

Nařízení Komise (EU) 2020/764 ze dne 10. června 2020, kterým se opravuje švédské znění nařízení (EU) č. 68/2013 o katalogu pro krmné suroviny (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 767/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 ze dne 13. července 2009 o uvádění na trh a používání krmiv, o změně nařízení (ES) č. 1831/2003 a o zrušení směrnice Rady 79/373/EHS, směrnice Komise 80/511/EHS, směrnic Rady 82/471/EHS, 83/228/EHS, 93/74/EHS, 93/113/ES a 96/25/ES a rozhodnutí Komise 2004/217/ES (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) č. 68/2013)

(EU) 2020/685

Účinnost od: 1.7.2020

Nařízení Komise (EU) 2020/685 ze dne 20. května 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity chloristanu v určitých potravinách (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EHS) č. 315/93 Nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách

(Mění (ES) č. 1881/2006)

(EU) 2019/947

Účinnost od: 1.7.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/947 ze dne 24. května 2019 o pravidlech a postupech pro provoz bezpilotních letadel (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (EU) 2018/1139 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (Text s významem pro EHP.)

(EU) 2019/532

Účinnost od: 1.7.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/532 ze dne 28. března 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2378, pokud jde o standardní formuláře, včetně jazykového režimu, pro povinnou automatickou výměnu informací o přeshraničních uspořádáních, která se mají oznamovat

Právní základ: 2011/16/EU Směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS

(Mění (EU) 2015/2378)

Předpisy Evropské unie – pozbývá účinnosti nebo zrušeno

2006/427/ES

Zrušeno od: 4.7.2020 předpisem (EU) 2020/602

2006/427/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. června 2006 , kterým se stanoví metody pro kontrolu užitkovosti a stanovení genetické hodnoty čistokrevného plemenného skotu (oznámeno pod číslem K(2006) 2376) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 77/504/EHS SMĚRNICE RADY ze dne 25. července 1977 o čistokrevném plemenném skotu (77/504/EHS)

2005/379/ES

Zrušeno od: 4.7.2020 předpisem (EU) 2020/602

2005/379/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. května 2005 o potvrzení o původu zvířete a údajích o původu čistokrevného plemenného skotu, jeho spermatu, vajíček a embryí (oznámeno pod číslem K (2005) 1436) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 77/504/EHS SMĚRNICE RADY ze dne 25. července 1977 o čistokrevném plemenném skotu (77/504/EHS)

2005/375/ES

Zrušeno od: 4.7.2020 předpisem (EU) 2020/602

2005/375/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 11. května 2005, kterým se mění rozhodnutí 90/255/EHS, pokud jde o zápis ovcí a koz samčího pohlaví do přílohy plemenné knihy (oznámeno pod číslem K(2005) 1409) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 89/361/EHS SMĚRNICE RADY ze dne 30. května 1989 o čistokrevných plemenných ovcích a kozách (89/361/EHS)

2004/186/ES

Zrušeno od: 4.7.2020 předpisem (EU) 2020/602

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 16. února 2004, kterým se mění některé přílohy rozhodnutí 96/510/ES, pokud jde o zootechnické podmínky pro dovoz spermatu, vajíček a embryí koňovitých (oznámeno pod číslem K (2004) 388) (Text s významem pro EHP) (2004/186/ES)

Právní základ: 94/28/ES SMĚRNICE RADY 94/28/ES ze dne 23. června 1994, kterou se stanoví zásady zootechnických a genealogických podmínek pro dovoz zvířat, spermatu, vajíček a embryí ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 77/504/EHS o čistokrevném plemenném skotu

96/510/ES

Zrušeno od: 4.7.2020 předpisem (EU) 2020/602

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18. června 1996, kterým se stanoví potvrzení o původu zvířete a osvědčení o plemenné příslušnosti pro dovoz plemenných zvířat, jejich spermatu, vajíček a embryí (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 94/28/ES SMĚRNICE RADY 94/28/ES ze dne 23. června 1994, kterou se stanoví zásady zootechnických a genealogických podmínek pro dovoz zvířat, spermatu, vajíček a embryí ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 77/504/EHS o čistokrevném plemenném skotu

96/509/ES

Zrušeno od: 4.7.2020 předpisem (EU) 2020/602

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18. června 1996, kterým se stanoví zootechnické a genealogické podmínky pro dovoz spermatu některých zvířat (Text s významem pro EHP) (96/509/ES)

Právní základ: 94/28/ES SMĚRNICE RADY 94/28/ES ze dne 23. června 1994, kterou se stanoví zásady zootechnických a genealogických podmínek pro dovoz zvířat, spermatu, vajíček a embryí ze třetích zemí a kterou se mění směrnice 77/504/EHS o čistokrevném plemenném skotu

96/79/ES

Zrušeno od: 4.7.2020 předpisem (EU) 2020/602

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 12. ledna 1996, kterým se stanoví osvědčení o plemenné příslušnosti pro sperma, vajíčka a embrya evidovaných koňovitých (Text s významem pro EHP) (96/79/ES)

Právní základ: 90/427/EHS SMĚRNICE RADY ze dne 26. června 1990 o zootechnických a genealogických podmínkách pro obchod s koňovitými uvnitř Společenství (90/427/EHS)

96/78/ES

Zrušeno od: 4.7.2020 předpisem (EU) 2020/602

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 10. ledna 1996 o kritériích pro zápis a evidování koňovitých do plemenných knih pro chovné účely (Text s významem pro EHP) (96/78/ES)

Právní základ: 90/427/EHS SMĚRNICE RADY ze dne 26. června 1990 o zootechnických a genealogických podmínkách pro obchod s koňovitými uvnitř Společenství (90/427/EHS)

92/354/EHS

Zrušeno od: 4.7.2020 předpisem (EU) 2020/602

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11. června 1992, kterým se stanoví některá pravidla pro zajištění koordinace mezi organizacemi a spolky, které vedou nebo zakládají plemenné knihy evidovaných koňovitých (92/354/EHS)

Právní základ: 90/427/EHS SMĚRNICE RADY ze dne 26. června 1990 o zootechnických a genealogických podmínkách pro obchod s koňovitými uvnitř Společenství (90/427/EHS)

92/353/EHS

Zrušeno od: 4.7.2020 předpisem (EU) 2020/602

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 11. června 1992, kterým se stanoví kritéria pro schvalování nebo uznávání organizací a spolků, které vedou nebo zakládají plemenné knihy evidovaných koňovitých (92/353/EHS)

Právní základ: 90/427/EHS SMĚRNICE RADY ze dne 26. června 1990 o zootechnických a genealogických podmínkách pro obchod s koňovitými uvnitř Společenství (90/427/EHS)

90/258/EHS

Zrušeno od: 4.7.2020 předpisem (EU) 2020/602

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 10. května 1990 o zootechnických osvědčeních pro čistokrevné plemenné ovce a kozy, jejich sperma, vajíčka a embrya (90/258/EHS)

Právní základ: 89/361/EHS SMĚRNICE RADY ze dne 30. května 1989 o čistokrevných plemenných ovcích a kozách (89/361/EHS)

90/257/EHS

Zrušeno od: 4.7.2020 předpisem (EU) 2020/602

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 10. května 1990 o kritériích pro přijetí čistokrevných plemenných ovcí a koz do plemenitby a pro používání jejich spermatu, vajíček nebo embryí (90/257/EHS)

Právní základ: 89/361/EHS SMĚRNICE RADY ze dne 30. května 1989 o čistokrevných plemenných ovcích a kozách (89/361/EHS)

90/256/EHS

Zrušeno od: 4.7.2020 předpisem (EU) 2020/602

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 10. května 1990 o metodách pro kontrolu užitkovosti a stanovení genetické hodnoty čistokrevných plemenných ovcí a koz (90/256/EHS)

Právní základ: 89/361/EHS SMĚRNICE RADY ze dne 30. května 1989 o čistokrevných plemenných ovcích a kozách (89/361/EHS)

90/255/EHS

Zrušeno od: 4.7.2020 předpisem (EU) 2020/602

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 10. května 1990 o kritériích pro zápis čistokrevných plemenných ovcí a koz do plemenných knih (90/255/EHS)

Právní základ: 89/361/EHS SMĚRNICE RADY ze dne 30. května 1989 o čistokrevných plemenných ovcích a kozách (89/361/EHS)

90/254/EHS

Zrušeno od: 4.7.2020 předpisem (EU) 2020/602

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 10. května 1990, kterým se stanoví kritéria pro schvalování chovatelských organizací a sdružení, které vedou nebo zakládají plemenné knihy pro čistokrevné plemenné ovce a kozy (90/254/EHS)

Právní základ: 89/361/EHS SMĚRNICE RADY ze dne 30. května 1989 o čistokrevných plemenných ovcích a kozách (89/361/EHS)

89/507/EHS

Zrušeno od: 4.7.2020 předpisem (EU) 2020/602

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18. července 1989, kterým se stanoví metody pro kontrolu užitkovosti a stanovení genetické hodnoty čistokrevných plemenných prasat a hybridů chovných prasat (89/507/EHS)

Právní základ: 88/661/EHS SMĚRNICE RADY 88/661/EHS ze dne 19. prosince 1988 o zootechnických normách pro plemenná prasata

89/506/EHS

Zrušeno od: 4.7.2020 předpisem (EU) 2020/602

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18. července 1989, kterým se stanoví osvědčení pro hybridy chovných prasat, jejich sperma, vajíčka a embrya (89/506/EHS)

Právní základ: 88/661/EHS SMĚRNICE RADY 88/661/EHS ze dne 19. prosince 1988 o zootechnických normách pro plemenná prasata

89/505/EHS

Zrušeno od: 4.7.2020 předpisem (EU) 2020/602

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18. července 1989 o kritériích pro zápis hybridů chovných prasat do registrů (89/505/EHS)

Právní základ: 88/661/EHS SMĚRNICE RADY 88/661/EHS ze dne 19. prosince 1988 o zootechnických normách pro plemenná prasata

89/504/EHS

Zrušeno od: 4.7.2020 předpisem (EU) 2020/602

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18. července 1989, kterým se stanoví kritéria pro uznávání a dohled nad chovatelskými sdruženími, plemenářskými organizacemi a soukromými podniky, které zakládají nebo vedou registry pro hybridy chovných prasat (89/504/EHS)

Právní základ: 88/661/EHS SMĚRNICE RADY 88/661/EHS ze dne 19. prosince 1988 o zootechnických normách pro plemenná prasata

89/503/EHS

Zrušeno od: 4.7.2020 předpisem (EU) 2020/602

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18. července 1989, kterým se stanoví osvědčení pro čistokrevná plemenná prasata, jejich sperma, vajíčka a embrya (89/503/EHS)

Právní základ: 88/661/EHS SMĚRNICE RADY 88/661/EHS ze dne 19. prosince 1988 o zootechnických normách pro plemenná prasata

89/502/EHS

Zrušeno od: 4.7.2020 předpisem (EU) 2020/602

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18. července 1989 o kritériích pro zápis čistokrevných plemenných prasat do plemenných knih (89/502/EHS)

Právní základ: 88/661/EHS SMĚRNICE RADY 88/661/EHS ze dne 19. prosince 1988 o zootechnických normách pro plemenná prasata

89/501/EHS

Zrušeno od: 4.7.2020 předpisem (EU) 2020/602

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 18. července 1989, kterým se stanoví kritéria pro uznávání a dohled nad chovatelskými sdruženími a plemenářskými organizacemi, které zakládají nebo vedou plemenné knihy pro čistokrevná plemenná prasata (89/501/EHS)

Právní základ: 88/661/EHS SMĚRNICE RADY 88/661/EHS ze dne 19. prosince 1988 o zootechnických normách pro plemenná prasata

84/419/EHS

Zrušeno od: 4.7.2020 předpisem (EU) 2020/602

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 19. července 1984 o kritériích pro zápis skotu do plemenných knih (84/419/EHS)

Právní základ: 77/504/EHS SMĚRNICE RADY ze dne 25. července 1977 o čistokrevném plemenném skotu (77/504/EHS)

84/247/EHS

Zrušeno od: 4.7.2020 předpisem (EU) 2020/602

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 27. dubna 1984 o kritériích pro uznávání chovatelských organizací a sdružení, které vedou nebo zakládají plemenné knihy pro čistokrevný plemenný skot (84/247/EHS)

Právní základ: 77/504/EHS SMĚRNICE RADY ze dne 25. července 1977 o čistokrevném plemenném skotu (77/504/EHS)

(EU) 2020/864

Zrušeno od: 3.7.2020 předpisem (EU) 2020/959

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/864 ze dne 22. června 2020, kterým se stanoví dovozní cla v odvětví obilovin použitelná ode dne 23. června 2020

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

Zavřít
MENU