Chystáte se na audit a certifikaci?

Nevíte, jaké zákonné požadavky musíte plnit?

 

Nevadí - ZDARMA poradíme. VOLEJTE!

Zavedeme pro Vás PRÁVNÍ REGISTR !


Novinky v systému zákony on-line pro období od 06.07.2018 do 20.07.2018

Sbírka zákonů – aktuálně vyšlo

čá. 074/2018 Sb. rozeslána 12. července 2018

142/2018 Sb.

Účinnost od: 1. srpna 2018
Provádí zákon: 114/1992 Sb. Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny

Vyhláška o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny

čá. 073/2018 Sb. rozeslána 12. července 2018

141/2018 Sb.

Účinnost od: 1. srpna 2018
Provádí zákon: 370/2017 Sb. Zákon o platebním styku

Vyhláška o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby

140/2018 Sb.

Účinnost od: 1. září 2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů

čá. 072/2018 Sb. rozeslána 12. července 2018

139/2018 Sb.

Účinnost od: 6 měsíců ode dne zveřejnění oznámení Komise v Úředním věstníku
Provádí zákon: 378/2007 Sb. Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)

Vyhláška o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení veterinárních léčivých přípravků

138/2018 Sb.

Účinnost od: 1. září 2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

čá. 071/2018 Sb. rozeslána 9. července 2018

137/2018 Sb.

Účinnost od: 24. července 2018 s výjimkou

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů

čá. 070/2018 Sb. rozeslána 9. července 2018

136/2018 Sb.

Účinnost od: 15. srpna 2018
Provádí zákon: 211/2000 Sb. Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí

Sbírka zákonů – nabývá účinnosti

132/2018 Sb.

Účinnost od: 13.07.2018
Provádí zákon: 326/2004 Sb. Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů

Vyhláška o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin

130/2018 Sb.

Účinnost od: 13.07.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 143/2008 Sb.)

101/2018 Sb.

Účinnost od: 06.07.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb.
(Mění 481/2012 Sb.)

Sbírka zákonů – pozbývá účinnosti nebo zrušeno

Žádné předpisy

Sbírka mezinárodních smluv – aktuálně vyšlo

Žádné nové předpisy

Předpisy Evropské unie – aktuálně vyšlo

Úř. věst. L 184, 20. července 2018

(EU) 2018/1026

Účinnost od: 20. července 2018
Provádí prováděcí nařízení: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, (EU) 2016/1240 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1240 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování (Text s významem pro EHP)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1026 ze dne 19. července 2018 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro dvacáté druhé dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080

(EU) 2018/1025

Účinnost od: 21. července 2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1210/2003 Nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 ze dne 7. července 2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem a o zrušení nařízení (ES) č. 2465/96

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1025 ze dne 19. července 2018, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

Úř. věst. L 183, 19. července 2018

(EU) 2018/1019

Účinnost od: 8. srpna 2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1019 ze dne 18. července 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky oxasulfuron a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP.)

(EU) 2018/1018

Účinnost od: 8. srpna 2018
Provádí nařízení: (EU) 2015/2283 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (Text s významem pro EHP)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1018 ze dne 18. července 2018, kterým se povoluje rozšíření použití pekařského droždí (Saccharomyces cerevisiae) ošetřeného UV zářením jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP.)

(EU) 2018/1017

Účinnost od: 20. července 2018
Provádí nařízení: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, (EU) 2016/1037 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1017 ze dne 18. července 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/366 a (EU) 2017/367, kterými se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky, a prováděcí nařízení (EU) 2016/184 a (EU) 2016/185, kterými se konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli

Úř. věst. L 182, 18. července 2018

(EU) 2018/989

Účinnost od: 7. srpna 2018
Provádí nařízení: (EU) 2016/1628 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 ze dne 14. září 2016 o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/68/ES (Text s významem pro EHP)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/989 ze dne 18. května 2018 o změně a opravě nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/654, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o technické a obecné požadavky na mezní hodnoty emisí a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích (Text s významem pro EHP.)

(EU) 2018/988

Účinnost od: 7. srpna 2018
Provádí nařízení: (EU) 2016/1628 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 ze dne 14. září 2016 o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/68/ES (Text s významem pro EHP)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/988 ze dne 27. dubna 2018 o změně a opravě prováděcího nařízení (EU) 2017/656, kterým se stanoví správní požadavky týkající se mezních hodnot emisí a schvalování typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 (Text s významem pro EHP.)

(EU) 2018/987

Účinnost od: 7. srpna 2018
Provádí nařízení: (EU) 2016/1628 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 ze dne 14. září 2016 o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/68/ES (Text s významem pro EHP)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/987 ze dne 27. dubna 2018 o změně a opravě nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/655, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o monitorování emisí plynných znečišťujících látek ze spalovacích motorů v provozu instalovaných v nesilničních mobilních strojích (Text s významem pro EHP.)

(EU) 2018/986

Účinnost od: 7. srpna 2018
Provádí nařízení: (EU) č. 167/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly Text s významem pro EHP

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/986 ze dne 3. dubna 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/504, pokud jde o úpravu administrativních požadavků na schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly ve vztahu k mezním hodnotám emisí etapy V (Text s významem pro EHP.)

(EU) 2018/985

Účinnost od: 21. července 2018
Provádí nařízení: (EU) č. 167/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly Text s významem pro EHP

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/985 ze dne 12. února 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na environmentální výkonnost a výkonnost pohonné jednotky u zemědělských a lesnických vozidel a jejich motorů, a zrušuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/96 (Text s významem pro EHP.)

Úř. věst. L 181, 18. července 2018

(EU) 2018/1013

Účinnost od: 19. července 2018
Provádí nařízení: (EU) 2015/478 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/478 ze dne 11. března 2015 o společných pravidlech dovozu, (EU) 2015/755 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/755 ze dne 29. dubna 2015 o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1013 ze dne 17. července 2018, kterým se zavádějí prozatímní ochranná opatření týkající se dovozu určitých výrobků z oceli

(EU) 2018/1012

Účinnost od: 18. července 2018
Provádí nařízení: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1012 ze dne 17. července 2018, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz elektrických jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/671

(EU) 2018/1011

Účinnost od: 7. srpna 2018
Provádí nařízení: (EU) 2015/2283 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (Text s významem pro EHP)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1011 ze dne 17. července 2018, kterým se povoluje rozšíření množství použití žampionů ošetřených UV zářením jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP.)

(EU) 2018/1010

Účinnost od: 7. srpna 2018
Provádí nařízení: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1010 ze dne 13. července 2018, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Radicchio Variegato di Castelfranco“ (CHZO))

(EU) 2018/1009

Účinnost od: 18. července 2018
Provádí nařízení: (EU) 2017/1509 Nařízení Rady (EU) 2017/1509 ze dne 30. srpna 2017 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 329/2007

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1009 ze dne 17. července 2018, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Úř. věst. L 180, 17. července 2018

(EU) 2018/1003

Účinnost od: 24. července 2018
Provádí nařízení: (EU) č. 510/2011 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2011 ze dne 11. května 2011 , kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nová lehká užitková vozidla v rámci integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO 2 z lehkých vozidel Text s významem pro EHP

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1003 ze dne 16. července 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1152 za účelem objasnění a zjednodušení postupu korelace a přizpůsobení změnám nařízení (EU) 2017/1151 (Text s významem pro EHP.)

(EU) 2018/1002

Účinnost od: 24. července 2018
Provádí nařízení: (ES) č. 443/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 443/2009 ze dne 23. dubna 2009 , kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily v rámci integrovaného přístupu Společenství ke snižování emisí CO 2 z lehkých užitkových vozidel (Text s významem pro EHP)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1002 ze dne 16. července 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/1153 za účelem objasnění a zjednodušení postupu korelace a přizpůsobení změnám nařízení (EU) 2017/1151 (Text s významem pro EHP.)

(EU) 2018/1001

Účinnost od: 17. července 2018
Provádí rozhodnutí: (SZBP) 2018/1006 Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1006 ze dne 16. července 2018 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Maledivské republice

Nařízení Rady (EU) 2018/1001 ze dne 16. července 2018 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Maledivské republice

(SZBP) 2018/1006

Účinnost od: 17. července 2018

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1006 ze dne 16. července 2018 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Maledivské republice

Úř. věst. L 179, 16. července 2018

(EU) 2018/976

Účinnost od: 17. července 2018

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/976 ze dne 4. července 2018, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1139, pokud jde o rozmezí hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem a úrovně ochrany některých populací sledě obecného v Baltském moři

(EU) 2018/975

Účinnost od: 19. července 2018

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/975 ze dne 4. července 2018, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu rybolovu použitelná v oblasti úmluvy Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří

(EU) 2018/974

Účinnost od: 5. srpna 2018

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/974 ze dne 4. července 2018 o statistice přepravy věcí po vnitrozemských vodních cestách

(EU) 2018/973

Účinnost od: 5. srpna 2018

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/973 ze dne 4. července 2018, kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace, kterým se stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky v Severním moři a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008

Úř. věst. L 178I, 16. července 2018

(EU) 2018/999

Účinnost od: 16. července 2018
Provádí nařízení: (EU) 2016/1686 Nařízení Rady (EU) 2016/1686 ze dne 20. září 2016 o uložení dalších omezujících opatření namířených proti ISIL (Dá'iš) a al-Káidě a fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům, které jsou s nimi spojeny

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/999 ze dne 16. července 2018, kterým se provádí nařízení (EU) 2016/1686 o uložení dalších omezujících opatření namířených proti ISIL (Dá'iš) a al-Káidě a fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům, které jsou s nimi spojeny

Úř. věst. L 178, 16. července 2018

(EU) 2018/996

Účinnost od: 5. srpna 2018
Provádí nařízení: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/996 ze dne 12. července 2018, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Limone Femminello del Gargano“ (CHZO))

(EU) 2018/995

Účinnost od: 18. července 2018
Provádí prováděcí nařízení: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, (EU) 2016/1240 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1240 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování (Text s významem pro EHP)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/995 ze dne 12. července 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/2080, pokud jde o lhůty pro podání nabídek

Úř. věst. L 177, 13. července 2018

(EU) 2018/991

Účinnost od: 2. srpna 2018
Provádí nařízení: (EU) 2015/2283 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (Text s významem pro EHP)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/991 ze dne 12. července 2018, kterým se povoluje uvedení hydrolyzátu lysozymu z bílků ze slepičích vajec na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP.)

(EU) 2018/990

Účinnost od: 21. července 2018
Provádí nařízení: (EU) 2017/1131 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1131 ze dne 14. června 2017 o fondech peněžního trhu (Text s významem pro EHP. )

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/990 ze dne 10. dubna 2018, kterým se mění a doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1131, pokud jde o jednoduché, transparentní a standardizované (STS) sekuritizace a komerční papíry zajištěné aktivy, požadavky na aktiva obdržená na základě reverzního repa a metody hodnocení úvěrové kvality (Text s významem pro EHP.)

Úř. věst. L 176, 12. července 2018

(EU) 2018/983

Účinnost od: 1. srpna 2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/983 ze dne 11. července 2018 o povolení kyseliny benzoové jako doplňkové látky pro výkrm menšinových druhů prasat a menšinové druhy prasat k reprodukci (držitel povolení DSM Nutritional Products Sp. z o. o.) (Text s významem pro EHP.)

(EU) 2018/982

Účinnost od: 1. srpna 2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/982 ze dne 11. července 2018 o povolení přípravku z kyseliny benzoové, mravenčanu vápenatého a kyseliny fumarové jako doplňkové látky pro kuřata na výkrm a odchov kuřat a kuřice (držitel povolení Novus Europe N.A./S.V.) (Text s významem pro EHP.)

(EU) 2018/981

Účinnost od: 13. července 2018
Provádí nařízení: (ES) č. 854/2004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví specifická pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/981 ze dne 11. července 2018, kterým se mění seznam brazilských zařízení, z nichž je povolen dovoz produktů rybolovu určených pro lidskou spotřebu do Unie (Text s významem pro EHP.)

(EU) 2018/980

Účinnost od: 1. ledna 2019
Provádí nařízení: (EU) č. 904/2010 Nařízení Rady (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/980 ze dne 11. července 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 815/2012, pokud jde o informace vyměňované mezi členskými státy pro identifikaci osob povinných k dani využívajících režim mimo Unii

(EU) 2018/979

Účinnost od: 13. července 2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1210/2003 Nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 ze dne 7. července 2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem a o zrušení nařízení (ES) č. 2465/96

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/979 ze dne 11. července 2018, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

(EU) 2018/978

Účinnost od: 1. srpna 2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1223/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP)

Nařízení Komise (EU) 2018/978 ze dne 9. července 2018, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP.)

(EU) 2018/977

Účinnost od: 1. srpna 2018
Provádí nařízení: (EU) č. 1286/2014 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 ze dne 26. listopadu 2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (Text s významem pro EHP)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/977 ze dne 4. dubna 2018, kterým se opravuje bulharské znění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/653, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1286/2014 o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou stanovením regulačních technických norem týkajících se prezentace, obsahu, kontroly a úpravy sdělení klíčových informací a podmínek pro splnění požadavků na poskytnutí těchto sdělení (Text s významem pro EHP.)

Úř. věst. L 174, 10. července 2018

(EU) 2018/969

Účinnost od: 30. července 2018
Provádí nařízení: (ES) č. 999/2001 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií

Nařízení Komise (EU) 2018/969 ze dne 9. července 2018, kterým se mění příloha V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o požadavky na odstraňování specifikovaného rizikového materiálu z malých přežvýkavců (Text s významem pro EHP.)

(EU) 2018/968

Účinnost od: 30. července 2018
Provádí nařízení: (EU) č. 1143/2014 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014 ze dne 22. října 2014 o prevenci a regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/968 ze dne 30. dubna 2018 kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014, pokud jde o posuzování rizik souvisejících s invazními nepůvodními druhy

(EU) 2018/967

Účinnost od: 30. července 2018
Provádí nařízení: (EU) č. 1306/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/967 ze dne 26. dubna 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014, pokud jde o nedodržení platebních lhůt a směnný kurz pro sestavování výkazů výdajů

(EU) 2018/683

Účinnost od: 10. července 2018

Oprava nařízení Komise (EU) 2018/683 ze dne 4. května 2018, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz určitých pneumatik, nových nebo protektorovaných, z kaučuku, používaných pro autobusy nebo nákladní automobily, s indexem zatížení převyšujícím 121 a pocházejících z Čínské lidové republiky a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/163 (Úř. věst. L 116, 7.5.2018)

Úř. věst. L 173, 9. července 2018

(EU) 2018/956

Účinnost od: 29. července 2018

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/956 ze dne 28. června 2018 o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 172, 9. července 2018

(EU) 2018/963

Účinnost od: 12. července 2018
Provádí nařízení: (EU) 2018/120 Nařízení Rady (EU) 2018/120 ze dne 23. ledna 2018, kterým se pro rok 2018 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací a kterým se mění nařízení (EU) 2017/127

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/963 ze dne 6. července 2018, kterým se Španělsku přidělují dodatečné dny na moři v rámci divizí ICES 8c a 9a kromě Cádizského zálivu

Úř. věst. L 171, 6. července 2018

(EU) 2018/946

Účinnost od: 26. července 2018

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/946 ze dne 4. července 2018, kterým se nahrazují přílohy A a B nařízení (EU) 2015/848 o insolvenčním řízení

Úř. věst. L 169, 6. července 2018

(EU) 2018/960

Účinnost od: 26. ledna 2019
Provádí nařízení: (ES) č. 396/2005 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) C. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHSText s významem pro EHP.

Nařízení Komise (EU) 2018/960 ze dne 5. července 2018, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro lambda-cyhalothrin v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP.)

(EU) 2018/959

Účinnost od: 26. července 2018
Provádí nařízení: (EU) č. 575/2013 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 Text s významem pro EHP

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/959 ze dne 14. března 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro upřesnění metodiky hodnocení, v jejímž rámci mohou příslušné orgány institucím povolit použití pokročilých přístupů k měření operačního rizika (Text s významem pro EHP.)

Předpisy Evropské unie – nabývá účinnosti

(EU) 2018/1026

Účinnost od: 20.07.2018
Provádí prováděcí nařízení: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, (EU) 2016/1240 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1240 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování (Text s významem pro EHP)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1026 ze dne 19. července 2018 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro dvacáté druhé dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080

(EU) 2018/1017

Účinnost od: 20.07.2018
Provádí nařízení: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, (EU) 2016/1037 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1017 ze dne 18. července 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/366 a (EU) 2017/367, kterými se ukládá konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky, a prováděcí nařízení (EU) 2016/184 a (EU) 2016/185, kterými se konečné vyrovnávací clo na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) pocházejících nebo odesílaných z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz krystalických křemíkových fotovoltaických modulů a jejich klíčových komponentů (tj. článků) odesílaných z Malajsie a Tchaj-wanu, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Malajsie a Tchaj-wanu, či nikoli
(Mění (EU) 2017/366;Mění (EU) 2017/367;Mění (EU) 2016/184;Mění (EU) 2016/185)

(EHK OSN) č. 0

Účinnost od: 19.07.2018

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 0 – Jednotná ustanovení pro mezinárodní schvalování typu vozidla jako celku (IWVTA) [2018/780]

(EHK OSN) č. 16

Účinnost od: 19.07.2018

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 16 – Jednotná ustanovení pro schvalování: I.bezpečnostních pásů, zádržných systémů, dětských zádržných systémů a dětských zádržných systémů ISOFIX pro cestující v motorových vozidlechII.vozidel vybavených bezpečnostními pásy, signalizací nezapnutí bezpečnostního pásu, zádržnými systémy, dětskými zádržnými systémy, dětskými zádržnými systémy ISOFIX a dětskými zádržnými systémy i-Size [2018/629]

(EU) 2018/1013

Účinnost od: 19.07.2018
Provádí nařízení: (EU) 2015/478 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/478 ze dne 11. března 2015 o společných pravidlech dovozu, (EU) 2015/755 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/755 ze dne 29. dubna 2015 o společných pravidlech dovozu z některých třetích zemí

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1013 ze dne 17. července 2018, kterým se zavádějí prozatímní ochranná opatření týkající se dovozu určitých výrobků z oceli

(EU) 2018/975

Účinnost od: 19.07.2018

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/975 ze dne 4. července 2018, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu rybolovu použitelná v oblasti úmluvy Regionální organizace pro řízení rybolovu v jižním Tichomoří

(EU) 2018/1012

Účinnost od: 18.07.2018
Provádí nařízení: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1012 ze dne 17. července 2018, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz elektrických jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/671
(Mění (EU) 2018/671)

(EU) 2018/1009

Účinnost od: 18.07.2018
Provádí nařízení: (EU) 2017/1509 Nařízení Rady (EU) 2017/1509 ze dne 30. srpna 2017 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 329/2007

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1009 ze dne 17. července 2018, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
(Mění (EU) 2017/1509)

(EU) 2018/995

Účinnost od: 18.07.2018
Provádí prováděcí nařízení: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, (EU) 2016/1240 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1240 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování (Text s významem pro EHP)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/995 ze dne 12. července 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/2080, pokud jde o lhůty pro podání nabídek
(Mění (EU) 2016/2080)

(EU) 2018/1001

Účinnost od: 17.07.2018
Provádí rozhodnutí: (SZBP) 2018/1006 Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1006 ze dne 16. července 2018 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Maledivské republice

Nařízení Rady (EU) 2018/1001 ze dne 16. července 2018 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Maledivské republice

(EU) 2018/976

Účinnost od: 17.07.2018

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/976 ze dne 4. července 2018, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1139, pokud jde o rozmezí hodnot úmrtnosti způsobené rybolovem a úrovně ochrany některých populací sledě obecného v Baltském moři
(Mění (EU) 2016/1139)

(SZBP) 2018/1006

Účinnost od: 17.07.2018

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2018/1006 ze dne 16. července 2018 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Maledivské republice

(EU) 2018/999

Účinnost od: 16.07.2018
Provádí nařízení: (EU) 2016/1686 Nařízení Rady (EU) 2016/1686 ze dne 20. září 2016 o uložení dalších omezujících opatření namířených proti ISIL (Dá'iš) a al-Káidě a fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům, které jsou s nimi spojeny

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/999 ze dne 16. července 2018, kterým se provádí nařízení (EU) 2016/1686 o uložení dalších omezujících opatření namířených proti ISIL (Dá'iš) a al-Káidě a fyzickým a právnickým osobám, subjektům a orgánům, které jsou s nimi spojeny
(Mění (EU) 2016/1686)

(EU) 2018/722

Účinnost od: 16.07.2018
Provádí nařízení: (ES) č. 470/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009 , kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (Text s významem pro EHP )

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/722 ze dne 16. května 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010 za účelem klasifikace látky eprinomektin podle maximálního limitu reziduí (Text s významem pro EHP. )
(Mění (EU) č. 37/2010)

(EU) 2018/895

Účinnost od: 15.07.2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1907/2006 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/895 ze dne 22. června 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 340/2008 o poplatcích a platbách Evropské agentuře pro chemické látky (Text s významem pro EHP.)
(Mění (ES) č. 340/2008)

(EU) 2018/981

Účinnost od: 13.07.2018
Provádí nařízení: (ES) č. 854/2004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví specifická pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/981 ze dne 11. července 2018, kterým se mění seznam brazilských zařízení, z nichž je povolen dovoz produktů rybolovu určených pro lidskou spotřebu do Unie (Text s významem pro EHP.)
(Mění (ES) č. 854/2004)

(EU) 2018/979

Účinnost od: 13.07.2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1210/2003 Nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 ze dne 7. července 2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem a o zrušení nařízení (ES) č. 2465/96

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/979 ze dne 11. července 2018, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
(Mění (ES) č. 1210/2003)

(EU) 2018/963

Účinnost od: 12.07.2018
Provádí nařízení: (EU) 2018/120 Nařízení Rady (EU) 2018/120 ze dne 23. ledna 2018, kterým se pro rok 2018 stanoví rybolovná práva ve vodách Unie a rybolovná práva, jimiž disponují rybářská plavidla Unie v některých vodách mimo Unii, pro některé rybí populace a skupiny rybích populací a kterým se mění nařízení (EU) 2017/127

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/963 ze dne 6. července 2018, kterým se Španělsku přidělují dodatečné dny na moři v rámci divizí ICES 8c a 9a kromě Cádizského zálivu

(EU) 2018/885

Účinnost od: 11.07.2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1223/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP)

Nařízení Komise (EU) 2018/885 ze dne 20. června 2018, kterým se mění příloha VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP.)
(Mění (ES) č. 1223/2009)

(EU) 2017/1182

Účinnost od: 11.07.2018
Provádí nařízení: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1182 ze dne 20. dubna 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o klasifikační stupnice Unie pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a o ohlašování tržních cen některých kategorií jatečně upravených těl a živých zvířat
(Ruší (EU) č. 807/2013;Ruší (EU) č. 148/2014;Ruší (ES) č. 315/2002;Ruší (ES) č. 1249/2008)

(EU) 2018/683

Účinnost od: 10.07.2018

Oprava nařízení Komise (EU) 2018/683 ze dne 4. května 2018, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz určitých pneumatik, nových nebo protektorovaných, z kaučuku, používaných pro autobusy nebo nákladní automobily, s indexem zatížení převyšujícím 121 a pocházejících z Čínské lidové republiky a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/163 (Úř. věst. L 116, 7.5.2018)
(Mění (EU) 2018/683)

(EU) 2018/842

Účinnost od: 09.07.2018

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/842 ze dne 30. května 2018 o závazném každoročním snižování emisí skleníkových plynů členskými státy v období 2021–2030 přispívajícím k opatřením v oblasti klimatu za účelem splnění závazků podle Pařížské dohody a o změně nařízení (EU) č. 525/2013 (Text s významem pro EHP)
(Mění (EU) č. 525/2013)

(EU) 2018/841

Účinnost od: 09.07.2018

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/841 ze dne 30. května 2018 o zahrnutí emisí skleníkových plynů a jejich pohlcování v důsledku využívání půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví do rámce politiky v oblasti klimatu a energetiky do roku 2030 a o změně nařízení (EU) č. 525/2013 a rozhodnutí č. 529/2013/EU (Text s významem pro EHP)
(Mění (EU) č. 525/2013;Mění 529/2013/EU)

(EU) 2018/729

Účinnost od: 07.07.2018
Provádí nařízení: (ES) č. 273/2004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog (Text s významem pro EHP), (ES) č. 111/2005 Nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/729 ze dne 26. února 2018, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a nařízení Rady (ES) č. 111/2005, pokud jde o zařazení určitých prekursorů drog na seznam uvedených látek (Text s významem pro EHP. )
(Mění (ES) č. 273/2004)

(EU) 2018/941

Účinnost od: 06.07.2018
Provádí nařízení: (ES) č. 178/2002 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, (ES) č. 882/2004 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 882/2004 ze dne 29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/941 ze dne 2. července 2018, kterým se mění nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu, a prováděcí nařízení Komise (EU) č. 885/2014 (Text s významem pro EHP.)
(Mění (ES) č. 669/2009)

Předpisy Evropské unie – pozbývá účinnosti nebo zrušeno

(EU) č. 148/2014

Zrušeno od: 11.07.2018 předpisem (EU) 2017/1182

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 148/2014 ze dne 17. února 2014 , kterým se mění nařízení (ES) č. 1249/2008, pokud jde o kategorie a třídy pro zaznamenávání tržních cen v odvětví hovězího masa a pokud jde o tržní cenu jatečně upravených těl prasat

(EU) č. 807/2013

Zrušeno od: 11.07.2018 předpisem (EU) 2017/1182

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 807/2013 ze dne 26. srpna 2013 , kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o přehled cen některého skotu na reprezentativních trzích Unie

(ES) č. 1249/2008

Zrušeno od: 11.07.2018 předpisem (EU) 2017/1182

Nařízení Komise (ES) č. 1249/2008 ze dne 10. prosince 2008 , kterým se stanoví prováděcí pravidla pro zavádění klasifikačních stupnic Společenství pro jatečně upravená těla skotu, prasat a ovcí a pro ohlašování jejich cen

(ES) č. 315/2002

Zrušeno od: 11.07.2018 předpisem (EU) 2017/1182

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 315/2002 ze dne 20. února 2002 o průzkumu cen čerstvých nebo chlazených jatečně opracovaných těl ovcí na reprezentativních trzích ve Společenství

Zavřít
MENU