Chystáte se na audit a certifikaci?

Nevíte, jaké zákonné požadavky musíte plnit?

 

Nevadí - ZDARMA poradíme. VOLEJTE!

Zavedeme pro Vás PRÁVNÍ REGISTR !


Novinky v systému zákony on-line pro období od 01.12.2017 do 15.12.2017

Sbírka zákonů, zákony – aktuálně vyšlo

čá. 159/2017 Sb. rozeslána 15. prosince 2017

448/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018 s výjimkou

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

čá. 158/2017 Sb. rozeslána 15. prosince 2017

447/2017 Sb.

Účinnost od: 15. prosince 2017

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2017 pro účely zákona o zaměstnanosti

446/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2018, kterým se stanovuje seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018

445/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty, ve znění vyhlášky č. 191/2013 Sb.

444/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

443/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů

442/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů

441/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

čá. 157/2017 Sb. rozeslána 15. prosince 2017

440/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

439/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

438/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

437/2017 Sb.

Účinnost od: 1. února 2018
Provádí zákon: 181/2014 Sb. Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)

Vyhláška o kritériích pro určení provozovatele základní služby

čá. 156/2017 Sb. rozeslána 15. prosince 2017

436/2017 Sb.

Účinnost od: 15. prosince 2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)

čá. 155/2017 Sb. rozeslána 14. prosince 2017

435/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)

434/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob

čá. 154/2017 Sb. rozeslána 14. prosince 2017

433/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018
Provádí zákon: 221/1999 Sb. Zákon o vojácích z povolání

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

432/2017 Sb.

Účinnost od: 14. prosince 2017
Provádí zákon: 361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

431/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018
Provádí zákon: 273/2008 Sb. Zákon o Policii České republiky, 219/1999 Sb. Zákon o ozbrojených silách České republiky

Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 30. června 2018

430/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018
Provádí zákon: 20/1987 Sb. Zákon České národní rady o státní památkové péči

Nařízení vlády o prohlášení území vybraných částí měst Františkovy Lázně, Cheb, Karlovy Vary a Mariánské Lázně a obce Valy s lázeňskou kulturní krajinou za památkové rezervace a o změně nařízení vlády č. 443/1992 Sb., o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace

čá. 153/2017 Sb. rozeslána 13. prosince 2017

429/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018
Provádí zákon: 243/2000 Sb. Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

čá. 152/2017 Sb. rozeslána 11. prosince 2017

428/2017 Sb.

Účinnost od: 26. prosince 2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

427/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

426/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů

425/2017 Sb.

Účinnost od: 15. prosince 2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů

čá. 151/2017 Sb. rozeslána 11. prosince 2017

424/2017 Sb.

Účinnost od: 3. ledna 2018
Provádí zákon: 256/2004 Sb. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu

Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu

rs151/2017 Sb.

Účinnost od: 11. prosince 2017

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v částce 137/2017 Sb.

čá. 150/2017 Sb. rozeslána 11. prosince 2017

423/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2010 Sb., o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka)

čá. 149/2017 Sb. rozeslána 11. prosince 2017

422/2017 Sb.

Účinnost od: 11. prosince 2017

Nález Ústavního soudu ze dne 7. listopadu 2017 sp. zn. Pl. ÚS 33/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

421/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 5/2017, č. 6/2017 a č. 7/2017)

420/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků

čá. 148/2017 Sb. rozeslána 8. prosince 2017

419/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018

Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s úpravou služebních stejnokrojů zaměstnanců orgánů státní správy lesů, myslivosti a rybářství

418/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/2012 Sb., o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení

417/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů

čá. 147/2017 Sb. rozeslána 8. prosince 2017

416/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb.

čá. 146/2017 Sb. rozeslána 7. prosince 2017

415/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018
Provádí zákon: 378/2007 Sb. Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)

Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů

414/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění vyhlášky č. 254/2013 Sb.

413/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů

412/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů

411/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů

410/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018
Provádí zákon: 361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

čá. 145/2017 Sb. rozeslána 7. prosince 2017

409/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

408/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů

407/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018
Provádí zákon: 117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře

Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2018 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

406/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018
Provádí zákon: 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

čá. 144/2017 Sb. rozeslána 7. prosince 2017

405/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

čá. 143/2017 Sb. rozeslána 4. prosince 2017

404/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence

403/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka mezinárodních smluv – aktuálně vyšlo

čá. 39/2017 Sb.m.s. rozeslána 15. prosince 2017

78/2017 Sb.m.s.

Účinnost od: 1. ledna 1956

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o plavbě na vnitrozemních vodních cestách obou států

77/2017 Sb.m.s.

Účinnost od: 1. května 1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem dopravy a spojů České republiky a Ministerstvem dopravy a mořského hospodářství Polské republiky o spolupráci při přípravě a realizaci modernizace železničních tratí zařazených do Dohody o mezinárodních železničních magistrálách (Dohoda AGC) a Dohody o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisících objektech (Dohoda AGTC)

76/2017 Sb.m.s.

Účinnost od: 22. května 1984

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi federálním ministerstvem dopravy Československé socialistické republiky a ministerstvem dopravy Německé demokratické republiky o elektrizaci pohraniční trati Děčín - Bad Schandau

čá. 38/2017 Sb.m.s. rozeslána 11. prosince 2017

75/2017 Sb.m.s.

Účinnost od: 11. prosince 2017

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily ve vztahu ke karibské části Nizozemska (ostrovy Bonaire, Sint Eustatius a Saba)

74/2017 Sb.m.s.

Účinnost od: 11. prosince 2017

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2017 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže

73/2017 Sb.m.s.

Účinnost od: 1. ledna 2018

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu

72/2017 Sb.m.s.

Účinnost od: 1. ledna 2018

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Rady Evropy o prevenci terorismu

Předpisy Evropské unie - Nařízení – aktuálně vyšlo

Úř. věst. L 329, 13. prosince 2017

(EU) 2017/2300

Účinnost od: 14. prosince 2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2300 ze dne 12. prosince 2017 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením (EU) 2015/82 na dovoz kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky dovozem kyseliny citronové zasílané z Kambodže bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Kambodže, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu

(EU) 2017/2299

Účinnost od: 2. ledna 2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2299 ze dne 12. prosince 2017 o povolení přípravku Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M jako doplňkové látky pro výkrm prasat, menšinové druhy prasat (po odstavu a na výkrm), výkrm kuřat, výkrm menšinových druhů drůbeže, nosnice menšinových druhů drůbeže, povolení tohoto přípravku pro použití ve vodě k napájení a změně nařízení (ES) č. 2036/2005, (ES) č. 1200/2005 a prováděcího nařízení (EU) č. 413/2013 (držitel povolení společnost Danstar Ferment AG, zastoupená společností Lallemand SAS) (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2017/2298

Účinnost od: 1. ledna 2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2298 ze dne 12. prosince 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 669/2009, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004, pokud jde o zesílené úřední kontroly dovozu některých krmiv a potravin jiného než živočišného původu (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2017/2297

Účinnost od: 14. prosince 2017

Nařízení Komise (EU) 2017/2297 ze dne 4. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu humra severského v oblastech VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

(EU) 2017/2296

Účinnost od: 14. prosince 2017

Nařízení Komise (EU) 2017/2296 ze dne 4. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka mořského ve vodách Unie oblasti IV plavidly plujícími pod vlajkou Dánska

(EU) 2017/2295

Účinnost od: 2. ledna 2018

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2295 ze dne 4. září 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro zveřejňování zatížených a nezatížených aktiv (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2017/2294

Účinnost od: 14. prosince 2017

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2294 ze dne 28. srpna 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/565, pokud jde o upřesnění definice systematických internalizátorů pro účely směrnice 2014/65/EU (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2017/2293

Účinnost od: 2. ledna 2018

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2293 ze dne 3. srpna 2017 o podmínkách klasifikace bez zkoušení výrobků z křížem vrstveného dřeva, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 16351, a výrobků z vrstveného dřeva z dýh, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 14374, pokud jde o jejich reakci na oheň (Text s významem pro EHP. )

Úř. věst. L 328, 12. prosince 2017

(EU) 2017/2281

Účinnost od: 15. prosince 2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2281 ze dne 11. prosince 2017, kterým se povoluje zvýšit mezní hodnoty obohacování vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených v roce 2017 v některých vinařských oblastech Německa a ve všech vinařských oblastech Dánska, Nizozemska a Švédska

(EU) 2017/2280

Účinnost od: 1. ledna 2018

Prováděcí nařízení (EU) 2017/2280 ze dne 11. prosince 2017, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/220, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii

(EU) 2017/2279

Účinnost od: 1. ledna 2018

Nařízení Komise (EU) 2017/2279 ze dne 11. prosince 2017, kterým se mění přílohy II, IV, VI, VII a VIII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 767/2009 o uvádění na trh a používání krmiv (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2017/2278

Účinnost od: 1. ledna 2017

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2278 ze dne 4. září 2017, kterým se mění příloha I nařízení Rady (ES) č. 1217/2009 o založení zemědělské účetní datové sítě pro sběr údajů o příjmech a o hospodářské činnosti zemědělských podniků v Evropské unii

Úř. věst. L 327, 9. prosince 2017

(EU) 2017/2226

Účinnost od: 9. prosince 2017

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2226 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se zřizuje Systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění Úmluva k provedení Schengenské dohody a nařízení (ES) č. 767/2008 a (EU) č. 1077/2011

(EU) 2017/2225

Účinnost od:

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2225 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (EU) 2016/399, pokud jde o používání Systému vstupu/výstupu (EES)

Úř. věst. L 326, 9. prosince 2017

(EU) 2017/2276

Účinnost od: 29. prosince 2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2276 ze dne 8. prosince 2017 o povolení nového užití přípravku Bacillus subtilis (ATCC PTA-6737) jako doplňkové látky pro prasnice (držitel povolení Kemin Europa N.V.) (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2017/2275

Účinnost od: 29. prosince 2017

Prováděcí nařízeni Komise (EU) 2017/2275 ze dne 8. prosince 2017 o povolení nového užití přípravku Lactobacillus acidophilus (CECT 4529) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Centro Sperimentale del Latte) (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2017/2274

Účinnost od: 29. prosince 2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2274 ze dne 8. prosince 2017 o povolení nového užití přípravku 6-fytázy (EC 3.1.3.26) z Komagataella pastoris (DSM 23036) jako doplňkové látky pro ryby (držitel povolení Huvepharma EOOD) (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2017/2273

Účinnost od: 1. ledna 2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2273 ze dne 8. prosince 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2017/2272

Účinnost od: 29. prosince 2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2272 ze dne 8. prosince 2017 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit („Kabanosy staropolskie“ (ZTS))

Úř. věst. L 325, 8. prosince 2017

(EU) 2017/2119

Účinnost od: 9. prosince 2017

Nařízení Komise (EU) 2017/2119 ze dne 22. listopadu 2017, kterým se stanoví „seznam Prodcom“ průmyslových výrobků zavedený nařízením Rady (EHS) č. 3924/91 (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 324, 8. prosince 2017

(EU) 2017/2260

Účinnost od: 8. prosince 2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2260 ze dne 5. prosince 2017, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

(EU) 2017/2259

Účinnost od: 9. prosince 2017

Nařízení Komise (EU) 2017/2259 ze dne 4. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu hlavouna tuponosého ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí Vb, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

(EU) 2017/2258

Účinnost od: 9. prosince 2017

Nařízení Komise (EU) 2017/2258 ze dne 4. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu pakambal rodu Lepidorhombus v oblastech VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

(EU) 2017/2257

Účinnost od: 9. prosince 2017

Nařízení Komise (EU) 2017/2257 ze dne 4. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

(EU) 2017/2256

Účinnost od: 9. prosince 2017

Nařízení Komise (EU) 2017/2256 ze dne 4. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou Estonska

(EU) 2017/2255

Účinnost od: 9. prosince 2017

Nařízení Komise (EU) 2017/2255 ze dne 4. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse evropského v oblastech VIII, IX a X a ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

(EU) 2017/2254

Účinnost od: 9. prosince 2017

Nařízení Komise (EU) 2017/2254 ze dne 4. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka křídlatého v Atlantském oceánu severně od 5° s. š. plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska

(EU) 2017/2253

Účinnost od: 9. prosince 2017

Nařízení Komise (EU) 2017/2253 ze dne 4. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech VIIIa a VIIIb plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

(EU) 2017/2252

Účinnost od: 9. prosince 2017

Nařízení Komise (EU) 2017/2252 ze dne 4. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách Unie oblastí VIII a IX plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

(EU) 2017/2251

Účinnost od: 9. prosince 2017

Nařízení Komise (EU) 2017/2251 ze dne 4. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného v oblastech VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

(EU) 2017/2250

Účinnost od: 9. prosince 2017

Nařízení Komise (EU) 2017/2250 ze dne 4. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách Unie oblastí VIII a IX plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska

(EU) 2017/2249

Účinnost od: 9. prosince 2017

Nařízení Komise (EU) 2017/2249 ze dne 4. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu růžichy šedé ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblasti IX plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska

(EU) 2017/2248

Účinnost od: 28. prosince 2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2248 ze dne 30. listopadu 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

(EU) 2017/2247

Účinnost od: 28. prosince 2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2247 ze dne 30. listopadu 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

(EU) 2017/2246

Účinnost od: 28. prosince 2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2246 ze dne 30. listopadu 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

(EU) 2017/2245

Účinnost od: 28. prosince 2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2245 ze dne 30. listopadu 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

(EU) 2017/2244

Účinnost od: 28. prosince 2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2244 ze dne 30. listopadu 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

(EU) 2017/2243

Účinnost od: 28. prosince 2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2243 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 1212/2014 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Úř. věst. L 322, 7. prosince 2017

(EU) 2017/2241

Účinnost od: 10. prosince 2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2241 ze dne 6. prosince 2017 o prodloužení přechodných období týkajících se kapitálových požadavků pro expozice vůči ústředním protistranám stanovených v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a (EU) č. 648/2012 (Text s významem pro EHP. )

Úř. věst. L 321, 6. prosince 2017

(EU) 2017/2114

Účinnost od: 1. března 2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2114 ze dne 9. listopadu 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 680/2014, pokud jde o šablony a pokyny (Text s významem pro EHP. )

Úř. věst. L 320, 6. prosince 2017

(EU) 2017/2236

Účinnost od: 7. prosince 2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2236 ze dne 5. prosince 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně

(EU) 2017/2235

Účinnost od: 9. prosince 2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2235 ze dne 4. prosince 2017, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006 a (ES) č. 1067/2008, od prováděcích nařízení (EU) 2015/2081 a (EU) 2017/2200, od nařízení (ES) č. 1964/2006 a od prováděcího nařízení (EU) č. 480/2012 a od nařízení (ES) č. 1918/2006, pokud jde o dny pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání těchto licencí v roce 2018 v rámci celních kvót pro obiloviny, rýži a olivový olej

Úř. věst. L 319, 5. prosince 2017

(EU) 2017/2233

Účinnost od: 25. prosince 2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2233 ze dne 4. prosince 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 900/2009, pokud jde o charakteristiku selenomethioninu ze Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2017/2232

Účinnost od: 6. prosince 2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2232 ze dne 4. prosince 2017, kterým se opětovně ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některé obuvi se svrškem z usně pocházející z Čínské lidové republiky a Vietnamu a vyráběné některými vyvážejícími výrobci v Čínské lidové republice a Vietnamu, s konečnou platností vybírá uložené prozatímní clo a kterým se provádí rozsudek Soudního dvora ve spojených věcech C-659/13 a C-34/14

(EU) 2017/2231

Účinnost od: 25. prosince 2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2231 ze dne 4. prosince 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/329, pokud jde o jméno držitele povolení 6-fytázy (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2017/2230

Účinnost od: 6. prosince 2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2230 ze dne 4. prosince 2017 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny trichlorisokyanurové pocházející z Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036

(EU) 2017/2229

Účinnost od: 25. prosince 2017

Nařízení Komise (EU) 2017/2229 ze dne 4. prosince 2017, kterým se mění příloha I směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/32/ES, pokud jde o maximální obsahy olova, rtuti, melaminu a dekochinátu (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2017/2228

Účinnost od: 25. prosince 2017

Nařízení Komise (EU) 2017/2228 ze dne 4. prosince 2017, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích

(EU) 2017/2227

Účinnost od: 25. prosince 2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2227 ze dne 30. listopadu 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Makói petrezselyemgyökér (CHZO))

Úř. věst. L 318, 2. prosince 2017

(EU) 2017/2217

Účinnost od: 3. prosince 2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2217 ze dne 1. prosince 2017, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

(EU) 2017/2216

Účinnost od: 22. prosince 2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2216 ze dne 1. prosince 2017 o zápisu určitých názvů do rejstříku zaručených tradičních specialit („Vieille Kriek, Vieille Kriek-Lambic, Vieille Framboise-Lambic, Vieux fruit-Lambic / Oude Kriek, Oude Kriekenlambiek, Oude Frambozenlambiek, Oude Fruit-lambiek“ (ZTS) a „Vieille Gueuze, Vieille Gueuze-Lambic, Vieux Lambic / Oude Geuze, Oude Geuze-Lambiek, Oude Lambiek“ (ZTS))

(EU) 2017/2215

Účinnost od: 3. prosince 2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2215 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu nebo omezením provozování letecké dopravy v Unii (Text s významem pro EHP. )

Úř. věst. L 316, 1. prosince 2017

(EU) 2017/2213

Účinnost od: 18. února 2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2213 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/271, kterým se konečné antidumpingové clo uložené nařízením Rady (ES) č. 925/2009 na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz některých mírně upravených hliníkových fólií

(EU) 2017/2212

Účinnost od: 2. prosince 2017

Nařízení Rady (EU) 2017/2212 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

Nabývá účinnosti

(EU) 2017/2281

Účinnost od: 15.12.2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2281 ze dne 11. prosince 2017, kterým se povoluje zvýšit mezní hodnoty obohacování vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených v roce 2017 v některých vinařských oblastech Německa a ve všech vinařských oblastech Dánska, Nizozemska a Švédska

(EU) 2017/2196

Účinnost od: 15.12.2017

Nařízení Komise (EU) 2017/2196 ze dne 24. listopadu 2017, kterým se stanoví kodex sítě pro obranu a obnovu elektrizační soustavy (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2017/2195

Účinnost od: 15.12.2017

Nařízení Komise (EU) 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2017/2190

Účinnost od: 15.12.2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2190 ze dne 24. listopadu 2017, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2015/2452, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o postupy, formáty a šablony ve zprávě o solventnosti a finanční situaci v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2017/2189

Účinnost od: 15.12.2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2189 ze dne 24. listopadu 2017, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2015/2450, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o šablony pro předkládání informací orgánům dohledu podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Text s významem pro EHP. )

447/2017 Sb.

Účinnost od: 15.12.2017

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2017 pro účely zákona o zaměstnanosti

436/2017 Sb.

Účinnost od: 15.12.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
(Mění 79/2013 Sb.)

425/2017 Sb.

Účinnost od: 15.12.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 318/2008 Sb.)

(EU) 2017/2300

Účinnost od: 14.12.2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2300 ze dne 12. prosince 2017 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením (EU) 2015/82 na dovoz kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky dovozem kyseliny citronové zasílané z Kambodže bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Kambodže, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu

(EU) 2017/2297

Účinnost od: 14.12.2017

Nařízení Komise (EU) 2017/2297 ze dne 4. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu humra severského v oblastech VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

(EU) 2017/2296

Účinnost od: 14.12.2017

Nařízení Komise (EU) 2017/2296 ze dne 4. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníka mořského ve vodách Unie oblasti IV plavidly plujícími pod vlajkou Dánska

(EU) 2017/2294

Účinnost od: 14.12.2017

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2294 ze dne 28. srpna 2017, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/565, pokud jde o upřesnění definice systematických internalizátorů pro účely směrnice 2014/65/EU (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2017/2183

Účinnost od: 14.12.2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2183 ze dne 21. listopadu 2017, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu (Arancia del Gargano (CHZO))

432/2017 Sb.

Účinnost od: 14.12.2017
Provádí zákon: 361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

391/2017 Sb.

Účinnost od: 14.12.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb.
(Mění 55/2011 Sb.)

(EU) 2017/2169

Účinnost od: 12.12.2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2169 ze dne 21. listopadu 2017 o formátu a postupech pro předávání evropských statistik cen zemního plynu a elektřiny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1952 (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2017/2160

Účinnost od: 11.12.2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2160 ze dne 20. listopadu 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1079/2012, pokud jde o některé odkazy na předpisy ICAO (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2017/2159

Účinnost od: 11.12.2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2159 ze dne 20. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 255/2010, pokud jde o některé odkazy na předpisy ICAO (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2017/2157

Účinnost od: 11.12.2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2157 ze dne 16. listopadu 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 211/2012 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

(EU) 2017/2156

Účinnost od: 11.12.2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2156 ze dne 7. listopadu 2017 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Kiełbasa piaszczańska“ (CHZO))

422/2017 Sb.

Účinnost od: 11.12.2017

Nález Ústavního soudu ze dne 7. listopadu 2017 sp. zn. Pl. ÚS 33/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

rs151/2017 Sb.

Účinnost od: 11.12.2017

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v částce 137/2017 Sb.

(EU) 2017/2241

Účinnost od: 10.12.2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2241 ze dne 6. prosince 2017 o prodloužení přechodných období týkajících se kapitálových požadavků pro expozice vůči ústředním protistranám stanovených v nařízeních Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a (EU) č. 648/2012 (Text s významem pro EHP. )

78/2017 Sb.

Účinnost od: 10.12.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 173/1995 Sb.)

(EU) 2017/2259

Účinnost od: 09.12.2017

Nařízení Komise (EU) 2017/2259 ze dne 4. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu hlavouna tuponosého ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí Vb, VI a VII plavidly plujícími pod vlajkou Španělska

(EU) 2017/2258

Účinnost od: 09.12.2017

Nařízení Komise (EU) 2017/2258 ze dne 4. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu pakambal rodu Lepidorhombus v oblastech VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

(EU) 2017/2257

Účinnost od: 09.12.2017

Nařízení Komise (EU) 2017/2257 ze dne 4. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

(EU) 2017/2256

Účinnost od: 09.12.2017

Nařízení Komise (EU) 2017/2256 ze dne 4. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou Estonska

(EU) 2017/2255

Účinnost od: 09.12.2017

Nařízení Komise (EU) 2017/2255 ze dne 4. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu platýse evropského v oblastech VIII, IX a X a ve vodách Unie oblasti CECAF 34.1.1 plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

(EU) 2017/2254

Účinnost od: 09.12.2017

Nařízení Komise (EU) 2017/2254 ze dne 4. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka křídlatého v Atlantském oceánu severně od 5° s. š. plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska

(EU) 2017/2253

Účinnost od: 09.12.2017

Nařízení Komise (EU) 2017/2253 ze dne 4. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu jazyka obecného v oblastech VIIIa a VIIIb plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

(EU) 2017/2252

Účinnost od: 09.12.2017

Nařízení Komise (EU) 2017/2252 ze dne 4. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách Unie oblastí VIII a IX plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

(EU) 2017/2251

Účinnost od: 09.12.2017

Nařízení Komise (EU) 2017/2251 ze dne 4. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu štikozubce obecného v oblastech VIIIa, VIIIb, VIIId a VIIIe plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

(EU) 2017/2250

Účinnost od: 09.12.2017

Nařízení Komise (EU) 2017/2250 ze dne 4. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnokovitých ve vodách Unie oblastí VIII a IX plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska

(EU) 2017/2249

Účinnost od: 09.12.2017

Nařízení Komise (EU) 2017/2249 ze dne 4. prosince 2017, kterým se stanoví zákaz rybolovu růžichy šedé ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblasti IX plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska

(EU) 2017/2235

Účinnost od: 09.12.2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2235 ze dne 4. prosince 2017, kterým se stanoví odchylka od nařízení (ES) č. 2305/2003, (ES) č. 969/2006 a (ES) č. 1067/2008, od prováděcích nařízení (EU) 2015/2081 a (EU) 2017/2200, od nařízení (ES) č. 1964/2006 a od prováděcího nařízení (EU) č. 480/2012 a od nařízení (ES) č. 1918/2006, pokud jde o dny pro podávání žádostí o dovozní licence a vydávání těchto licencí v roce 2018 v rámci celních kvót pro obiloviny, rýži a olivový olej

(EU) 2017/2260

Účinnost od: 08.12.2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2260 ze dne 5. prosince 2017, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

(EU) 2017/2236

Účinnost od: 07.12.2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2236 ze dne 5. prosince 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 3199/93 o vzájemném uznávání postupů úplné denaturace lihu pro účely osvobození od spotřební daně

(EU) 2017/2232

Účinnost od: 06.12.2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2232 ze dne 4. prosince 2017, kterým se opětovně ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz některé obuvi se svrškem z usně pocházející z Čínské lidové republiky a Vietnamu a vyráběné některými vyvážejícími výrobci v Čínské lidové republice a Vietnamu, s konečnou platností vybírá uložené prozatímní clo a kterým se provádí rozsudek Soudního dvora ve spojených věcech C-659/13 a C-34/14

(EU) 2017/2230

Účinnost od: 06.12.2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2230 ze dne 4. prosince 2017 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny trichlorisokyanurové pocházející z Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036

(EU) 2017/2095

Účinnost od: 06.12.2017

Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2017/2095 ze dne 3. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 2157/1999 o pravomoci Evropské centrální banky uvalovat sankce (ECB/2017/34)

(EU) 2017/2094

Účinnost od: 06.12.2017

Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2017/2094 ze dne 3. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 795/2014 o požadavcích v oblasti dozoru nad systémově významnými platebními systémy (ECB/2017/32)

393/2017 Sb.

Účinnost od: 06.12.2017
Provádí zákon: 6/1993 Sb. Zákon České národní rady o České národní bance

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení České astronomické společnosti

(EU) 2017/2091

Účinnost od: 05.12.2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2091 ze dne 14. listopadu 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky iprodion a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2017/2090

Účinnost od: 05.12.2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2090 ze dne 14. listopadu 2017 o povolení piva jako základní látky v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o změně přílohy prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2017/2089

Účinnost od: 05.12.2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2089 ze dne 14. listopadu 2017 o technických postupech pro vývoj, údržbu a používání elektronických systémů pro výměnu informací a uchovávání těchto informací v souladu s celním kodexem Unie

(EU) 2017/2016

Účinnost od: 05.12.2017

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2016 ze dne 29. srpna 2017, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů členským státům ze strany Komise

(EU) 2017/2069

Účinnost od: 04.12.2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2069 ze dne 13. listopadu 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek flonikamid (IKI-220), metalaxyl, penoxsulam a proquinazid (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2017/2068

Účinnost od: 04.12.2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2068 ze dne 13. listopadu 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje sorbát draselný jako základní látka (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2017/2067

Účinnost od: 04.12.2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2067 ze dne 13. listopadu 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje paprikový extrakt (kapsanthin, kapsorubin E 160 c) jako základní látka (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2017/2066

Účinnost od: 04.12.2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2066 ze dne 13. listopadu 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje prášek z hořčičných semen jako základní látka a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2017/2065

Účinnost od: 04.12.2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2065 ze dne 13. listopadu 2017, kterým se potvrzují podmínky schválení účinné látky 8-hydroxychinolin stanovené v prováděcím nařízení (EU) č. 540/2011 a mění prováděcí nařízení (EU) 2015/408, pokud jde o zařazení účinné látky 8-hydroxychinolin na seznam látek, které se mají nahradit (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2017/2217

Účinnost od: 03.12.2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2217 ze dne 1. prosince 2017, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

(EU) 2017/2215

Účinnost od: 03.12.2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2215 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu nebo omezením provozování letecké dopravy v Unii (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2017/2208

Účinnost od: 03.12.2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2208 ze dne 29. listopadu 2017, kterým se stanoví přídělový koeficient pro žádosti o vývozní licence pro některé mléčné výrobky vyvážené do Dominikánské republiky v rámci kvóty uvedené v nařízení (ES) č. 1187/2009

(EU) 2017/2107

Účinnost od: 03.12.2017

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2107 ze dne 15. listopadu 2017, kterým se stanoví opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy Mezinárodní komise pro ochranu tuňáků v Atlantiku (ICCAT) a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1936/2001, (ES) č. 1984/2003 a (ES) č. 520/2007

(EU) 2017/2212

Účinnost od: 02.12.2017

Nařízení Rady (EU) 2017/2212 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině

(EU) 2017/2207

Účinnost od: 01.12.2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2207 ze dne 29. listopadu 2017, kterým se mění prováděcí nařízení Rady (EU) č. 412/2013 o uložení konečného antidumpingového cla a o konečném výběru prozatímně uloženého cla na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní pocházejícího z Čínské lidové republiky

(EU) 2017/2206

Účinnost od: 01.12.2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2206 ze dne 29. listopadu 2017 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz ručních paletových vozíků a jejich základních dílů pocházejících z Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036

(EU) 2017/2197

Účinnost od: 01.12.2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2197 ze dne 27. listopadu 2017 o úhradě prostředků přenášených z rozpočtového roku 2017 v souladu s čl. 26 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013

(EU) 2017/2058

Účinnost od: 01.12.2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2058 ze dne 10. listopadu 2017, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/6, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2017/2057

Účinnost od: 01.12.2017

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2057 ze dne 10. listopadu 2017, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje látka Achillea millefolium L. jako základní látka (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2017/2055

Účinnost od: 01.12.2017

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2055 ze dne 23. června 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy v oblasti spolupráce a výměny informací mezi příslušnými orgány, které se týkají uplatnění práva na usazování a volného pohybu služeb platebních institucí (Text s významem pro EHP. )

386/2017 Sb.

Účinnost od: 01.12.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 383/2016 Sb.
(Mění 306/2015 Sb.)

372/2017 Sb.

Účinnost od: 01.12.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 434/2004 Sb., o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů
(Mění 434/2004 Sb.)

366/2017 Sb.

Účinnost od: 01.12.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
(Mění 268/2014 Sb.)

312/2017 Sb.

Účinnost od: 01.12.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 307/2014 Sb.)

299/2017 Sb.

Účinnost od: 01.12.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 326/2004 Sb.;Ruší 88/2006 Sb.;Mění 40/1995 Sb.;Mění 252/1997 Sb.;Mění 147/2002 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 350/2011 Sb.)

291/2017 Sb.

Účinnost od: 01.12.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 99/1963 Sb.;Mění 26/2000 Sb.;Mění 182/2006 Sb.)

270/2017 Sb.

Účinnost od: 01.12.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
(Mění 27/2016 Sb.)

66/2017 Sb.

Účinnost od: 01.12.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 378/2007 Sb.)

Pozbývá účinnosti nebo zrušeno

88/2006 Sb.

Zrušeno od: 01.12.2017 předpisem 299/2017 Sb.

Vyhláška o způsobu a rozsahu vyžadování údajů o ovocných sadech obhospodařovaných v režimu intenzivního ovocnářství

Zavřít
MENU