Chystáte se na audit a certifikaci?

Nevíte, jaké zákonné požadavky musíte plnit?

Nevadí - ZDARMA poradíme. VOLEJTE!

Zavedeme pro Vás PRÁVNÍ REGISTR !

Přehled všech služeb naleznete v aktuálním CENÍKU !


Novinky v systému zákony on-line pro období od 13.09.2021 do 27.09.2021

Sbírka zákonů – aktuálně vyšlo

čá. 153/2021 Sb. rozeslána 24. září 2021

346/2021 Sb.

Účinnost od: 7. října 2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů

čá. 152/2021 Sb. rozeslána 24. září 2021

345/2021 Sb.

Účinnost od: 1. října 2021

Vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností

Provádí zákon: 542/2020 Sb. Zákon o výrobcích s ukončenou životností

čá. 151/2021 Sb. rozeslána 24. září 2021

344/2021 Sb.

Účinnost od: 24. září 2021

Nález Ústavního soudu ze dne 24. srpna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 40/17 ve věci návrhu na zrušení § 33 odst. 9 a § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

čá. 150/2021 Sb. rozeslána 21. září 2021

343/2021 Sb.

Účinnost od: 21. září 2021

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 18. září 2021

Provádí sdělení: 164/2021 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí,
194/2021 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí,
229/2021 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí,
231/2021 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

342/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů

čá. 149/2021 Sb. rozeslána 21. září 2021

341/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

340/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů

čá. 148/2021 Sb. rozeslána 17. září 2021

339/2021 Sb.

Účinnost od: 17. září 2021

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení dnů konání hlasování zvláštním způsobem hlasování při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021

čá. 147/2021 Sb. rozeslána 13. září 2021

338/2021 Sb.

Účinnost od: 5. října 2021

Vyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Jihlava“ po 5 000 Kč

Provádí zákon: 6/1993 Sb. Zákon České národní rady o České národní bance

337/2021 Sb.

Účinnost od: 22. září 2021

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Františka Kupky

Provádí zákon: 6/1993 Sb. Zákon České národní rady o České národní bance

336/2021 Sb.

Účinnost od: 14. září 2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů

čá. 146/2021 Sb. rozeslána 13. září 2021

335/2021 Sb.

Účinnost od: 14. září 2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů

čá. 145/2021 Sb. rozeslána 13. září 2021

334/2021 Sb.

Účinnost od: 1. listopadu 2021 s výjimkou

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

333/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

Provádí zákon: 242/2016 Sb. Zákon celní zákon

Sbírka zákonů – nabývá účinnosti

344/2021 Sb.

Účinnost od: 24.09.2021

Nález Ústavního soudu ze dne 24. srpna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 40/17 ve věci návrhu na zrušení § 33 odst. 9 a § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 111/2006 Sb.)

337/2021 Sb.

Účinnost od: 22.09.2021

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Františka Kupky

Provádí zákon: 6/1993 Sb. Zákon České národní rady o České národní bance

343/2021 Sb.

Účinnost od: 21.09.2021

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 18. září 2021

Provádí sdělení: 164/2021 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí,
194/2021 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí,
229/2021 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí,
231/2021 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

339/2021 Sb.

Účinnost od: 17.09.2021

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení dnů konání hlasování zvláštním způsobem hlasování při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021

336/2021 Sb.

Účinnost od: 14.09.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 118/2006 Sb.)

335/2021 Sb.

Účinnost od: 14.09.2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů

(Mění 525/2020 Sb.)

294/2021 Sb.

Účinnost od: 14.09.2021

Vyhláška o vydání pamětní zlaté 10 000 Kč mince k 1100. výročí úmrtí kněžny Ludmily

Provádí zákon: 6/1993 Sb. Zákon České národní rady o České národní bance

Sbírka zákonů – pozbývá účinnosti nebo zrušeno

Žádné předpisy

Sbírka mezinárodních smluv – aktuálně vyšlo

čá. 023/2021 Sb.m.s. rozeslána 21. září 2021

35/2021 Sb.m.s.

Účinnost od: 2. srpna 2020

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Protokol, kterým se mění Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii

34/2021 Sb.m.s.

Účinnost od: 2. srpna 2020

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé o společném leteckém prostoru

čá. 022/2021 Sb.m.s. rozeslána 21. září 2021

33/2021 Sb.m.s.

Účinnost od: 23. září 2021

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Opčního protokolu k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením

Předpisy Evropské unie – aktuálně vyšlo

Úř. věst. L 342, 27. září 2021

(EU) 2021/1715

Účinnost od: 28. září 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1715 ze dne 24. září 2021, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

Právní základ: (ES) č. 1210/2003 Nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 ze dne 7. července 2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem a o zrušení nařízení (ES) č. 2465/96

(EU) 2021/1714

Účinnost od: 28. září 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1714 ze dne 24. září 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/1713

Účinnost od: 3. července 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1713 ze dne 24. září 2021, kterým se prodlužuje odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro lodní nevody k lovu smačkovitých (Gymnammodytes cicerelus a G. semisquamatus) a hlaváčovitých (Aphia minuta a Crystalogobius linearis) v některých teritoriálních vodách Španělska (Katalánska)

Právní základ: (ES) č. 1967/2006 Nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a o zrušení nařízení (ES) č. 1626/94

(EU) 2021/1717

Účinnost od: 17. října 2021

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1717 ze dne 9. července 2021, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU, pokud jde o aktualizaci některých označení kategorie vozidla a doplnění systému eCall na seznam kontrolovaných položek, metod, důvodů pro nevyhovění a posouzení nedostatků v příloze I a příloze III uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 2014/45/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/45/EU ze dne 3. dubna 2014 o pravidelných technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a o zrušení směrnice 2009/40/ES Text s významem pro EHP

(EU) 2021/1716

Účinnost od: 17. října 2021

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1716 ze dne 29. června 2021, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/47/EU, pokud jde o úpravy označení kategorií vozidel plynoucí ze změn právních předpisů o schvalování typu (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 2014/47/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/47/EU ze dne 3. dubna 2014 o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných v Unii a o zrušení směrnice 2000/30/ES Text s významem pro EHP

Úř. věst. L 339, 24. září 2021

(EU) 2021/1709

Účinnost od: 14. října 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1709 ze dne 23. září 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/627, pokud jde o jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol produktů živočišného původu (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2017/625 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách)Text s významem pro EHP.

(EU) 2021/1708

Účinnost od: 1. října 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1708 ze dne 23. září 2021, kterým se podle čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 847/96 k rybolovným kvótám na rok 2021 přičítají určitá množství převedená v roce 2020

Právní základ: (ES) č. 847/96 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 847/96 ze dne 6. května 1996, kterým se stanoví dodatečné podmínky pro meziroční řízení celkových přípustných odlovů a kvót

(EU) 2021/1707

Účinnost od: 24. září 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1707 ze dne 22. září 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007,
(EU) č. 510/2014 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014 ze dne 16. dubna 2014 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1216/2009 a (ES) č. 614/2009

(EU) 2021/1706

Účinnost od: 27. září 2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1706 ze dne 14. července 2021, kterým se mění a opravuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky na přemísťování suchozemských zvířat a násadových vajec v rámci Unie (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/1705

Účinnost od: 25. září 2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1705 ze dne 14. července 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/1704

Účinnost od: 1. ledna 2022

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1704 ze dne 14. července 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 tím, že se blíže určují podrobnosti ohledně statistických informací, které mají poskytovat správci daně a celní orgány, a kterým se mění přílohy V a VI uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2019/2152 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/1703

Účinnost od: 25. září 2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1703 ze dne 13. července 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, pokud jde o veterinární požadavky na vstup produktů živočišného původu obsažených ve směsných produktech do Unie (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/1702

Účinnost od: 25. září 2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1702 ze dne 12. července 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/523 stanovením dodatečných prvků a podrobných pravidel pro srovnávací přehled ukazatelů Programu InvestEU

Právní základ: (EU) 2021/523 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/523 ze dne 24. března 2021, kterým se zavádí Program InvestEU a mění nařízení (EU) 2015/1017

(EU) 2021/1701

Účinnost od: 25. září 2021

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1701 ze dne 21. září 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2020/2222 za účelem prodloužení doby platnosti osvědčení o bezpečnosti a licencí železničních podniků provozujících svoji činnost prostřednictvím pevného spojení v Lamanšském průlivu (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 12016E091 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VI - DOPRAVA | Článek 91 (bývalý článek 71 Smlouvy o ES)

Úř. věst. L 336, 23. září 2021

(EU) 2021/1699

Účinnost od: 17. října 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1699 ze dne 22. září 2021, kterým se mění příloha VIII nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o vzor veterinárního osvědčení pro přemísťování zásilek vedlejších produktů živočišného původu z uzavřených pásem zřízených za účelem prevence a tlumení určitých nákaz uvedených na seznamu (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1069/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu),
(EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/1698

Účinnost od: 1. ledna 2022

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1698 ze dne 13. července 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 o procesní požadavky na uznávání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, které jsou příslušné provádět kontroly hospodářských subjektů a skupin hospodářských subjektů certifikovaných jako ekologické a ekologických produktů ve třetích zemích, a o pravidla pro dohled nad těmito subjekty a pro jejich kontroly a další opatření, která mají tyto kontrolní orgány a kontrolní subjekty provádět (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2018/848 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007

(EU) 2021/1697

Účinnost od: 1. ledna 2022

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1697 ze dne 13. července 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o kritéria pro uznání kontrolních orgánů a kontrolních subjektů, jež jsou příslušné provádět kontroly ekologických produktů ve třetích zemích, a pro zrušení jejich uznání (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2018/848 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007

(EU) 2021/1696

Účinnost od: 1. ledna 2021

Nařízení Rady (EU) 2021/1696 ze dne 21. září 2021, kterým se rozšiřuje použitelnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/840, kterým se zavádí program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání na období 2021–2027 („program Pericles IV“), na nezúčastněné členské státy

Právní základ: 12016E352 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ | Článek 352 (bývalý článek 308 Smlouvy o ES)

Úř. věst. L 334, 22. září 2021

(EU) 2021/1692

Účinnost od: 23. září 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1692 ze dne 21. září 2021, kterým se mění přílohy V, XIV a XV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Botswanu v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa a masných výrobků z drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/1691

Účinnost od: 1. ledna 2022

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1691 ze dne 12. července 2021, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o požadavky na vedení záznamů ze strany hospodářských subjektů v ekologické produkci (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2018/848 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007

Úř. věst. L 332, 21. září 2021

(EU) 2021/1688

Účinnost od: 11. října 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1688 ze dne 20. září 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1201, pokud jde o seznamy hostitelských rostlin a dotčených rostlin a testů k identifikaci organismu Xylella fastidiosa

Právní základ: (EU) 2016/2031 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES

(EU) 2021/1687

Účinnost od: 11. října 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1687 ze dne 14. září 2021 o zápisu zeměpisného označení lihoviny podle čl. 30 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 „Madarasi birspálinka“

Právní základ: (EU) 2019/787 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008

(EU) 2021/1686

Účinnost od: 11. října 2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1686 ze dne 7. července 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/161, pokud jde o vyhodnocení oznámení podaných příslušnými vnitrostátními orgány Komisi a o zařazení cikatrizantů s ATC kódem D03AX a lékové formy muší larvy na seznam léčivých přípravků, které nesmí být opatřeny ochrannými prvky (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 2001/83/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků

Úř. věst. L 330, 20. září 2021

(EU) 2021/1533

Účinnost od: 10. října 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1533 ze dne 17. září 2021, kterým se stanoví zvláštní podmínky pro dovoz krmiv a potravin pocházejících nebo odesílaných z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukušima a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2016/6 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 178/2002 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin,
(EU) 2017/625 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách)Text s významem pro EHP.

(EU) 2021/1532

Účinnost od: 10. října 2021

Nařízení Komise (EU) 2021/1532 ze dne 17. září 2021, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o zařazení látky 3-(1-((3,5-dimethylisoxazol-4-yl)methyl)-1H-pyrazol-4-yl)-1-(3-hydroxybenzyl)imidazolidin-2,4-dion na seznam aromatických látek Unie (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1331/2008 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008 , kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin (Text s významem pro EHP),
(ES) č. 1334/2008 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/1531

Účinnost od: 10. října 2021

Nařízení Komise (EU) 2021/1531 ze dne 17. září 2021, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro aklonifen, akrinathrin, Bacillus pumilus QST 2808, ethirimol, penthiopyrad, pikloram a Pseudomonas sp. kmen DSMZ 13134 v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 396/2005 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) C. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHSText s významem pro EHP.

(EU) 2021/1530

Účinnost od: 10. října 2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1530 ze dne 12. července 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/947, kterým se zřizuje Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa, mění a zrušuje rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 466/2014/EU a zrušují nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1601 a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 480/2009 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2021/947 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/947 ze dne 9. června 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa, mění a zrušuje rozhodnutí č. 466/2014/EU a zrušují nařízení (EU) 2017/1601 a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 480/2009 (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/1529

Účinnost od: 1. ledna 2021

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1529 ze dne 15. září 2021, kterým se zřizuje Nástroj předvstupní pomoci (NPP III)

Právní základ: 12016E212 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA III - SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI A HUMANITÁRNÍ POMOC | KAPITOLA 2 - HOSPODÁŘSKÁ, FINANČNÍ A TECHNICKÁ SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI | Článek 212 (bývalý článek 181a Smlouvy o ES)

Úř. věst. L 329, 17. září 2021

(EU) 2021/1528

Účinnost od: 7. října 2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1528 ze dne 8. června 2021, kterým se opravuje švédské znění přílohy I nařízení Rady (ES) č. 428/2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

Právní základ: (ES) č. 428/2009 Nařízení Rady (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009 , kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití

(EU) 2021/1527

Účinnost od: 7. října 2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1527 ze dne 31. května 2021, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o regulační technické normy pro smluvní uznání pravomocí k odpisu a konverzi (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 2014/59/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014 , kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 Text s významem pro EHP

Úř. věst. L 327, 16. září 2021

(EU) 2021/1483

Účinnost od: 17. září 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1483 ze dne 15. září 2021, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli pocházejících z Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036

Právní základ: (EU) 2015/477 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/477 ze dne 11. března 2015 o opatřeních, která může Unie přijmout ve vztahu ke kombinovanému účinku antidumpingových nebo antisubvenčních opatření s ochrannými opatřeními,
(EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(EU) 2021/1291

Účinnost od: 16. září 2021

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1291 ze dne 28. července 2021 o zápisu zeměpisného označení lihoviny podle čl. 30 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 („Demerara Rum“) (Úřední věstník Evropské unie L 281 ze dne 4. srpna 2021)

Úř. věst. L 326, 15. září 2021

(EU) 2021/1471

Účinnost od: 18. září 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1471 ze dne 18. srpna 2021, kterým se mění a opravují prováděcí nařízení (EU) 2020/2235 a (EU) 2020/2236, pokud jde o odkazy na vnitrostátní opatření určená k omezení dopadu některých nákaz vodních živočichů a na seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat a zboží do Unie (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP),
(EU) 2017/625 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách)Text s významem pro EHP.

Úř. věst. L 325, 15. září 2021

(EU) 2021/1475

Účinnost od: 16. září 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1475 ze dne 14. září 2021, kterým se konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) 2019/915 na dovoz některých hliníkových fólií v rolích pocházejících z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz některých hliníkových fólií v rolích zasílaných z Thajska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Thajska či nikoli

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(EU) 2021/1474

Účinnost od: 16. září 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1474 ze dne 14. září 2021, kterým se konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) 2015/2384 a prováděcím nařízením (EU) 2017/271 na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz některých hliníkových fólií zasílaných z Thajska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Thajska či nikoli

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(EU) 2021/1473

Účinnost od: 16. září 2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1473 ze dne 30. června 2021, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2201, pokud jde o některá prováděcí pravidla pro ukončení rybolovu krevety severní v reálném čase ve Skagerraku

Právní základ: (EU) 2019/1241 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 ze dne 20. června 2019 o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření, o změně nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 a (EU) 2019/1022 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005

Úř. věst. L 324, 14. září 2021

(EU) 2021/1472

Účinnost od: 15. září 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1472 ze dne 13. září 2021, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

Právní základ: (ES) č. 1210/2003 Nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 ze dne 7. července 2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem a o zrušení nařízení (ES) č. 2465/96

Úř. věst. L 321, 13. září 2021

(EU) 2021/1469

Účinnost od: 14. září 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1469 ze dne 10. září 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/2235, pokud jde o doplnění nového vzorového osvědčení pro produkty živočišného původu, které pocházejí z Unie, jsou přemísťovány do třetí země nebo území a po vykládce, skladování a překládce v uvedené třetí zemi nebo území jsou přemísťovány zpět do Unie, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o seznam třetích zemí, z nichž je do Unie povolen vstup produktů živočišného původu pocházejících ze třetí země nebo území a vracejících se do Unie ze třetí země nebo území, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/405, pokud jde o seznam třetích zemí nebo jejich regionů, z nichž je do Unie povolen vstup produktů živočišného původu a určitého zboží pocházejících ze třetí země nebo jejího regionu a vracejících se do Unie ze třetí země nebo jejího regionu (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP),
(EU) 2017/625 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách)Text s významem pro EHP.

(EU) 2021/1468

Účinnost od: 3. října 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1468 ze dne 6. září 2021, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Marrone di Castel del Rio“ (CHZO)

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2021/1467

Účinnost od: 20. září 2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1467 ze dne 6. července 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237, pokud jde o povinnost vývozní licence pro rýži

Právní základ: (EU) č. 1306/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008,
(EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

(EU) 2021/1466

Účinnost od: 20. září 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1466 ze dne 6. července 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1239, pokud jde o výši jistoty a dobu platnosti vývozních licencí pro rýži

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

(EU) 2021/1465

Účinnost od: 25. května 2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1465 ze dne 6. července 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, pokud jde o definici narážek na zákonné názvy lihovin nebo zeměpisná označení lihovin a jejich použití při popisu, obchodní úpravě a označování jiných lihovin než lihovin, na které se odkazuje narážkou

Právní základ: (EU) 2019/787 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008

(EU) 2021/1464

Účinnost od: 14. září 2021

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/1464 ze dne 10. září 2021, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

Právní základ: (EU) č. 269/2014 Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

Předpisy Evropské unie – nabývá účinnosti

(EU) 2021/1706

Účinnost od: 27.09.2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1706 ze dne 14. července 2021, kterým se mění a opravuje nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/688, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o veterinární požadavky na přemísťování suchozemských zvířat a násadových vajec v rámci Unie (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2020/688)

(EU) 2021/1455

Účinnost od: 27.09.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1455 ze dne 6. září 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka představující nízké riziko Bacillus amyloliquefaciens kmen AH2 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

(Mění (EU) č. 540/2011)

(EU) 2021/1451

Účinnost od: 26.09.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1451 ze dne 3. září 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje dimethylsulfid jako základní látka (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

(EU) 2021/1450

Účinnost od: 26.09.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1450 ze dne 3. září 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o dobu platnosti schválení účinných látek akrinathrin a prochloraz (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

(Mění (EU) č. 540/2011)

(EU) 2021/1445

Účinnost od: 26.09.2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1445 ze dne 23. června 2021, kterým se mění přílohy II a VII nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2018/858 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES (Text s významem pro EHP.)

(Mění (EU) 2018/858)

(EU) 2021/1705

Účinnost od: 25.09.2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1705 ze dne 14. července 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro vstup zásilek některých zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie a jejich přemísťování a manipulaci s nimi po vstupu (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2020/692)

(EU) 2021/1703

Účinnost od: 25.09.2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1703 ze dne 13. července 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/692, pokud jde o veterinární požadavky na vstup produktů živočišného původu obsažených ve směsných produktech do Unie (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2020/692)

(EU) 2021/1702

Účinnost od: 25.09.2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1702 ze dne 12. července 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/523 stanovením dodatečných prvků a podrobných pravidel pro srovnávací přehled ukazatelů Programu InvestEU

Právní základ: (EU) 2021/523 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/523 ze dne 24. března 2021, kterým se zavádí Program InvestEU a mění nařízení (EU) 2015/1017

(Mění (EU) 2021/523)

(EU) 2021/1701

Účinnost od: 25.09.2021

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1701 ze dne 21. září 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2020/2222 za účelem prodloužení doby platnosti osvědčení o bezpečnosti a licencí železničních podniků provozujících svoji činnost prostřednictvím pevného spojení v Lamanšském průlivu (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 12016E091 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VI - DOPRAVA | Článek 91 (bývalý článek 71 Smlouvy o ES)

(Mění (EU) 2020/2222)

(EU) 2021/1707

Účinnost od: 24.09.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1707 ze dne 22. září 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007,
(EU) č. 510/2014 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014 ze dne 16. dubna 2014 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1216/2009 a (ES) č. 614/2009

(Mění (ES) č. 1484/95)

(EU) 2021/1692

Účinnost od: 23.09.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1692 ze dne 21. září 2021, kterým se mění přílohy V, XIV a XV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Botswanu v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa a masných výrobků z drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2021/404)

(EU) 2021/1431

Účinnost od: 22.09.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1431 ze dne 1. září 2021 o povolení muramidázy z Trichoderma reesei DSM 32338 jako doplňkové látky pro odstavená selata (držitel povolení DSM Nutritional Products Ltd, v Unii zastoupená společností DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/1430

Účinnost od: 22.09.2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1430 ze dne 31. května 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/956 upřesněním údajů, jež mají členské státy vykazovat pro účely ověření emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2018/956 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/956 ze dne 28. června 2018 o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2018/956)

(EU) 2021/1429

Účinnost od: 22.09.2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1429 ze dne 31. května 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/956, pokud jde o údaje o nových těžkých vozidlech, jež mají sledovat a vykazovat členské státy (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2018/956 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/956 ze dne 28. června 2018 o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2018/956)

(EU) 2021/1426

Účinnost od: 21.09.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1426 ze dne 31. srpna 2021 o povolení proteázy serinu z Bacillus licheniformis DSM 19670 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení: DSM Nutritional Products Ltd., v Unii zastoupená společností DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/1425

Účinnost od: 21.09.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1425 ze dne 31. srpna 2021 o povolení manganového chelátu lysinu a kyseliny glutamové jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/1424

Účinnost od: 21.09.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1424 ze dne 31. srpna 2021 o obnovení povolení přípravku Enterococcus faecium DSM 7134 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a o zrušení nařízení (EU) č. 998/2010 (držitel povolení Lactosan GmbH & Co KG) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(Ruší (EU) č. 998/2010)

(EU) 2021/1422

Účinnost od: 21.09.2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1422 ze dne 26. dubna 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/624, pokud jde o osvědčení v případě porážky v hospodářství, z něhož pocházejí dotčená zvířata (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2017/625 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách)Text s významem pro EHP.

(Mění (EU) 2019/624)

(EU) 2021/1427

Účinnost od: 21.09.2021

Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2021/1427 ze dne 21. května 2021 o pilotním projektu k provedení ustanovení o správní spolupráci týkajících se zamítnutí udělit povolení stanovených ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/555 prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) č. 1024/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1024/2012 ze dne 25. října 2012 o správní spolupráci prostřednictvím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu a o zrušení rozhodnutí Komise 2008/49/ES ( „nařízení o systému IMI“ ) Text s významem pro EHP

(EU) 2021/1467

Účinnost od: 20.09.2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1467 ze dne 6. července 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1237, pokud jde o povinnost vývozní licence pro rýži

Právní základ: (EU) č. 1306/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008,
(EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

(Mění (EU) 2016/1237)

(EU) 2021/1466

Účinnost od: 20.09.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1466 ze dne 6. července 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1239, pokud jde o výši jistoty a dobu platnosti vývozních licencí pro rýži

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

(Mění (EU) 2016/1239)

(EU) 2021/1419

Účinnost od: 20.09.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1419 ze dne 24. srpna 2021 o zápisu zeměpisného označení lihoviny podle čl. 30 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 („Nagykunsági birspálinka“)

Právní základ: (EU) 2019/787 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008

(EU) 2021/1415

Účinnost od: 19.09.2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1415 ze dne 5. května 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, pokud jde o regulační technické normy týkající se povinností spolupráce a výměny informací a oznamovací povinnosti mezi příslušnými orgány a orgány ESMA, EBA a EIOPA (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2017/2402 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012

(Mění (EU) 2017/2402)

(EU) 2021/1413

Účinnost od: 19.09.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1413 ze dne 27. srpna 2021 o povolení endo-1,4-beta-xylanázy z Bacillus subtilis LMG-S 15136 jako doplňkové látky pro prasnice produkující mléko (držitel povolení Beldem, divize Puratos NV) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/1412

Účinnost od: 19.09.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1412 ze dne 27. srpna 2021 o povolení chelátu citronanu železitého jako doplňkové látky pro selata a menšinové druhy prasat (držitel povolení: Akeso Biomedical, Inc. USA, zastoupený v Unii společností Pen & Tec Consulting SLU) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/1411

Účinnost od: 19.09.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1411 ze dne 27. srpna 2021 o obnovení povolení Clostridium butyricum FERM BP-2789 jako doplňkové látky pro odchov kuřic, výkrm krůt, odchov krůt, menšinové druhy ptactva (s výjimkou nosnic), odstavená selata a odstavené menšinové druhy prasat, jeho povolení pro výkrm kuřat, sající selata a sající menšinové druhy prasat a o zrušení prováděcích nařízení (EU) č. 373/2011, (EU) č. 374/2013 a (EU) č. 1108/2014 (držitel povolení Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., zastoupený společností Huvepharma NV Belgium) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(Ruší (EU) č. 373/2011;Ruší (EU) č. 374/2013;Ruší (EU) č. 1108/2014)

(EU) 2021/1410

Účinnost od: 19.09.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1410 ze dne 27. srpna 2021 o povolení přípravku Bacillus licheniformis DSM 28710 jako doplňkové látky pro nosnice, menšinové druhy drůbeže určené ke snášce, chovné druhy drůbeže a okrasné ptactvo (držitel povolení Huvepharma NV) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/1409

Účinnost od: 19.09.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1409 ze dne 27. srpna 2021 o povolení fytomenadionu jako doplňkové látky pro koně (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/1408

Účinnost od: 19.09.2021

Nařízení Komise (EU) 2021/1408 ze dne 27. srpna 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1881/2006, pokud jde o maximální limity tropanových alkaloidů v některých potravinách (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EHS) č. 315/93 Nařízení Rady (EHS) č. 315/93 ze dne 8. února 1993, kterým se stanoví postupy Společenství pro kontrolu kontaminujících látek v potravinách

(Mění (ES) č. 1881/2006)

(EU) 2020/411

Účinnost od: 19.09.2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/411 ze dne 19. listopadu 2019, kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě, pokud jde o požadavky na bezpečnost osobních lodí ve vnitrostátní plavbě (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 2009/45/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/45/ES ze dne 6. května 2009 o bezpečnostních pravidlech a normách pro osobní lodě (Přepracované znění) (Text s významem pro EHP )

(Mění 2009/45/ES)

(EU) 2021/1471

Účinnost od: 18.09.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1471 ze dne 18. srpna 2021, kterým se mění a opravují prováděcí nařízení (EU) 2020/2235 a (EU) 2020/2236, pokud jde o odkazy na vnitrostátní opatření určená k omezení dopadu některých nákaz vodních živočichů a na seznamy třetích zemí, území nebo jejich oblastí, z nichž je povolen vstup zvířat a zboží do Unie (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP),
(EU) 2017/625 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách)Text s významem pro EHP.

(Mění (EU) 2020/2235;Mění (EU) 2020/2236)

(EU) 2021/1483

Účinnost od: 17.09.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1483 ze dne 15. září 2021, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli pocházejících z Čínské lidové republiky a Tchaj-wanu na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036

Právní základ: (EU) 2015/477 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/477 ze dne 11. března 2015 o opatřeních, která může Unie přijmout ve vztahu ke kombinovanému účinku antidumpingových nebo antisubvenčních opatření s ochrannými opatřeními,
(EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(EU) 2021/1475

Účinnost od: 16.09.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1475 ze dne 14. září 2021, kterým se konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) 2019/915 na dovoz některých hliníkových fólií v rolích pocházejících z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz některých hliníkových fólií v rolích zasílaných z Thajska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Thajska či nikoli

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(EU) 2021/1474

Účinnost od: 16.09.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1474 ze dne 14. září 2021, kterým se konečné antidumpingové clo uložené prováděcím nařízením (EU) 2015/2384 a prováděcím nařízením (EU) 2017/271 na dovoz některých hliníkových fólií pocházejících z Čínské lidové republiky rozšiřuje na dovoz některých hliníkových fólií zasílaných z Thajska, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Thajska či nikoli

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(EU) 2021/1473

Účinnost od: 16.09.2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1473 ze dne 30. června 2021, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2201, pokud jde o některá prováděcí pravidla pro ukončení rybolovu krevety severní v reálném čase ve Skagerraku

Právní základ: (EU) 2019/1241 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 ze dne 20. června 2019 o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření, o změně nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 a (EU) 2019/1022 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005

(Mění (EU) 2019/2201)

(EU) 2021/1405

Účinnost od: 16.09.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1405 ze dne 20. srpna 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Vanille de l’île de La Réunion“ (CHZO)

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2021/1291

Účinnost od: 16.09.2021

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1291 ze dne 28. července 2021 o zápisu zeměpisného označení lihoviny podle čl. 30 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 („Demerara Rum“) (Úřední věstník Evropské unie L 281 ze dne 4. srpna 2021)

(EU) 2021/1472

Účinnost od: 15.09.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1472 ze dne 13. září 2021, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

Právní základ: (ES) č. 1210/2003 Nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 ze dne 7. července 2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem a o zrušení nařízení (ES) č. 2465/96

(Mění (ES) č. 1210/2003)

(EU) 2016/1036

Účinnost od: 15.09.2021

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

Právní základ: 12016E207 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA II - SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA | Článek 207 (bývalý článek 133 Smlouvy o ES)

(Ruší (EU) 2016/1647)

(EU) 2021/1469

Účinnost od: 14.09.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1469 ze dne 10. září 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/2235, pokud jde o doplnění nového vzorového osvědčení pro produkty živočišného původu, které pocházejí z Unie, jsou přemísťovány do třetí země nebo území a po vykládce, skladování a překládce v uvedené třetí zemi nebo území jsou přemísťovány zpět do Unie, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o seznam třetích zemí, z nichž je do Unie povolen vstup produktů živočišného původu pocházejících ze třetí země nebo území a vracejících se do Unie ze třetí země nebo území, a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/405, pokud jde o seznam třetích zemí nebo jejich regionů, z nichž je do Unie povolen vstup produktů živočišného původu a určitého zboží pocházejících ze třetí země nebo jejího regionu a vracejících se do Unie ze třetí země nebo jejího regionu (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP),
(EU) 2017/625 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách)Text s významem pro EHP.

(Mění (EU) 2020/2235;Mění (EU) 2021/404;Mění (EU) 2021/405)

(EU) 2021/1464

Účinnost od: 14.09.2021

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/1464 ze dne 10. září 2021, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

Právní základ: (EU) č. 269/2014 Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

(Mění (EU) č. 269/2014)

(EU) 2021/1398

Účinnost od: 13.09.2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1398 ze dne 4. června 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/654, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628, pokud jde o uznávání schválení udělených v souladu s předpisy Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 49 a 96 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2016/1628 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 ze dne 14. září 2016 o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/68/ES (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2017/654)

Předpisy Evropské unie – pozbývá účinnosti nebo zrušeno

(EU) č. 998/2010

Zrušeno od: 21.09.2021 předpisem (EU) 2021/1424

Nařízení Komise (EU) č. 998/2010 ze dne 5. listopadu 2010 o povolení Enterococcus faecium DSM 7134 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Lactosan GmbH & Co KG) Text s významem pro EHP

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) č. 1108/2014

Zrušeno od: 19.09.2021 předpisem (EU) 2021/1411

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1108/2014 ze dne 20. října 2014 o povolení přípravku Clostridium butyricum (FERM BP -2789) jako doplňkové látky pro výkrm krůt a odchov krůt (držitel povolení Miyarisan Pharmaceutical Co.Ltd., zastoupený společností Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) Text s významem pro EHP

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) č. 374/2013

Zrušeno od: 19.09.2021 předpisem (EU) 2021/1411

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 374/2013 ze dne 23. dubna 2013 o povolení přípravku Clostridium butyricum (FERM BP-2789) jako doplňkové látky pro odchov kuřat a kuřice (držitel povolení Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., zastoupený společností Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) Text s významem pro EHP

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) č. 373/2011

Zrušeno od: 19.09.2021 předpisem (EU) 2021/1411

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 373/2011 ze dne 15. dubna 2011 o povolení přípravku Clostridium butyricum FERM-BP 2789 jako doplňkové látky pro menšinové druhy ptactva, s výjimkou nosnic, odstavená selata a menšinové druhy prasat (odstavených) a o změně nařízení (ES) č. 903/2009 (držitel povolení Miyarisan Pharmaceutical Co. Ltd., zastoupený společností Miyarisan Pharmaceutical Europe S.L.U.) Text s významem pro EHP

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2016/1647

Zrušeno od: 15.09.2021 předpisem (EU) 2016/1036

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1647 ze dne 13. září 2016 o opětovném uložení konečného antidumpingového cla z dovozu některé obuvi se svrškem z usně pocházející z Vietnamu a vyráběné společnostmi Best Royal Co. Ltd, Lac Cuong Footwear Co., Ltd, Lac Ty Co., Ltd, Saoviet Joint Stock Company (Megastar Joint Stock Company), VMC Royal Co Ltd, společností Freetrend Industrial Ltd. a její společností ve spojení Freetrend Industrial A (Vietnam) Co, Ltd. a dále společnostmi Fulgent Sun Footwear Co., Ltd, General Shoes Ltd, Golden Star Co, Ltd, Golden Top Company Co., Ltd, Kingmaker Footwear Co. Ltd., Tripos Enterprise Inc. a Vietnam Shoe Majesty Co., Ltd, o konečném výběru uloženého prozatímního cla a o provedení rozsudku Soudního dvora ve spojených věcech C-659/13 a C-34/14

Právní základ: 12016E266 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 1 - ORGÁNY | ODDÍL 5 - SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÉ UNIE | Článek 266 (bývalý článek 233 Smlouvy o ES),
(EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

Zavřít
MENU