Chystáte se na audit a certifikaci?

Nevíte, jaké zákonné požadavky musíte plnit?

 

Nevadí - ZDARMA poradíme. VOLEJTE!

Zavedeme pro Vás PRÁVNÍ REGISTR !


Novinky v systému zákony on-line pro období od 05.10.2017 do 20.10.2017

Sbírka zákonů, zákony – aktuálně vyšlo

čá. 119/2017 Sb. rozeslána 20. října 2017

347/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 3/2017 a č. 4/2017)

346/2017 Sb.

Účinnost od: 20. října 2017
Provádí zákon: 435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti

Vyhláška o závazném vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a o závazném vzoru potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení

čá. 118/2017 Sb. rozeslána 19. října 2017

345/2017 Sb.

Účinnost od: 19. října 2017

Nález Ústavního soudu ze dne 8. srpna 2017 sp. zn. Pl. ÚS 32/16 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 61 odst. 1 a § 143 odst. 1 trestního řádu

čá. 117/2017 Sb. rozeslána 19. října 2017

344/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018
Provádí zákon: 198/1993 Sb. Zákon o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, 357/2005 Sb. Zákon o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů

Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2018

343/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018
Provádí zákon: 155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění

Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2018 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2018 a o zvýšení důchodů v roce 2018

342/2017 Sb.

Účinnost od: 1. listopadu 2017 s výjimkou

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

341/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018
Provádí zákon: 262/2006 Sb. Zákon zákoník práce

Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě

340/2017 Sb.

Účinnost od: 1. listopadu 2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

339/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018
Provádí zákon: 309/2006 Sb. Zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Nařízení vlády o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru

čá. 116/2017 Sb. rozeslána 16. října 2017

338/2017 Sb.

Účinnost od: 16. října 2017

Nález Ústavního soudu ze dne 8. srpna 2017 sp. zn. Pl. ÚS 9/15 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 10b odst. 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 185/2001 Sb.

čá. 115/2017 Sb. rozeslána 16. října 2017

337/2017 Sb.

Účinnost od: 31. října 2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních)

336/2017 Sb.

Účinnost od: 1. listopadu 2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů

335/2017 Sb.

Účinnost od: 1. listopadu 2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů

334/2017 Sb.

Účinnost od: 1. listopadu 2017 s výjimkou

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů

čá. 114/2017 Sb. rozeslána 12. října 2017

333/2017 Sb.

Účinnost od: 13. října 2017

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2033, 2,00 %

332/2017 Sb.

Účinnost od: 24. října 2017
Provádí zákon: 6/1993 Sb. Zákon České národní rady o České národní bance

Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Pernštejn“ po 5 000 Kč

čá. 113/2017 Sb. rozeslána 11. října 2017

331/2017 Sb.

Účinnost od: 1. listopadu 2017
Provádí zákon: 219/2003 Sb. Zákon o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)

Vyhláška o stanovení dalších odrůd ovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy

čá. 112/2017 Sb. rozeslána 11. října 2017

330/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu

329/2017 Sb.

Účinnost od: 1. listopadu 2017
Provádí zákon: 263/2016 Sb. Zákon atomový zákon

Vyhláška o požadavcích na projekt jaderného zařízení

čá. 111/2017 Sb. rozeslána 6. října 2017

328/2017 Sb.

Účinnost od: 1. listopadu 2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

327/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 93/2017 Sb.

326/2017 Sb.

Účinnost od: 1. listopadu 2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

325/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Sbírka mezinárodních smluv – aktuálně vyšlo

čá. 32/2017 Sb.m.s. rozeslána 12. října 2017

62/2017 Sb.m.s.

Účinnost od: 14. září 2017

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Belize o výměně informací v daňových záležitostech

61/2017 Sb.m.s.

Účinnost od: 1. dubna 1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky

čá. 31/2017 Sb.m.s. rozeslána 9. října 2017

60/2017 Sb.m.s.

Účinnost od: 5. září 2017

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění o implementaci Finančního mechanismu Norska na období 2014 - 2021 mezi Norským královstvím a Českou republikou

59/2017 Sb.m.s.

Účinnost od: 5. září 2017

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění o implementaci Finančního mechanismu EHP na období 2014 - 2021 mezi Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím a Českou republikou

Nabývá účinnosti

346/2017 Sb.

Účinnost od: 20.10.2017
Provádí zákon: 435/2004 Sb. Zákon o zaměstnanosti

Vyhláška o závazném vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a o závazném vzoru potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení

345/2017 Sb.

Účinnost od: 19.10.2017

Nález Ústavního soudu ze dne 8. srpna 2017 sp. zn. Pl. ÚS 32/16 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 61 odst. 1 a § 143 odst. 1 trestního řádu

323/2017 Sb.

Účinnost od: 19.10.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.
(Mění 268/2009 Sb.)

320/2017 Sb.

Účinnost od: 19.10.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 176/2008 Sb.)

338/2017 Sb.

Účinnost od: 16.10.2017

Nález Ústavního soudu ze dne 8. srpna 2017 sp. zn. Pl. ÚS 9/15 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 10b odst. 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 185/2001 Sb.

333/2017 Sb.

Účinnost od: 13.10.2017

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2033, 2,00 %

Pozbývá účinnosti nebo zrušeno

Žádné předpisy

Zavřít
MENU