Chystáte se na audit a certifikaci?

Nevíte, jaké zákonné požadavky musíte plnit?

 

Nevadí - ZDARMA poradíme. VOLEJTE!

Zavedeme pro Vás PRÁVNÍ REGISTR !


Novinky v systému zákony on-line pro období od 07.03.2019 do 21.03.2019

Sbírka zákonů – aktuálně vyšlo

čá. 036/2019 Sb. rozeslána 21. března 2019

79/2019 Sb.

Účinnost od: 21. března 2019

Vyhláška o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese

čá. 035/2019 Sb. rozeslána 21. března 2019

78/2019 Sb.

Účinnost od: 18. 3. 2019

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019–2025 III, FIX %

77/2019 Sb.

Účinnost od: 18. března 2019

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2019–2025, CPI %

čá. 034/2019 Sb. rozeslána 19. března 2019

76/2019 Sb.

Účinnost od: 19. března 2019

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. března 2019

čá. 033/2019 Sb. rozeslána 19. března 2019

75/2019 Sb.

Účinnost od: 19. března 2019

Nález Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS 43/17 ve věci návrhu na zrušení části § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

čá. 032/2019 Sb. rozeslána 14. března 2019

74/2019 Sb.

Účinnost od: brexit

Zákon o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie

čá. 031/2019 Sb. rozeslána 14. března 2019

73/2019 Sb.

Účinnost od: 29. března 2019

Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů

Provádí zákon: 95/2004 Sb. Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

čá. 030/2019 Sb. rozeslána 14. března 2019

72/2019 Sb.

Účinnost od: 1. dubna 2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

čá. 029/2019 Sb. rozeslána 14. března 2019

71/2019 Sb.

Účinnost od: 14. března 2019

Nález Ústavního soudu ze dne 22. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS 32/17 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů

70/2019 Sb.

Účinnost od: 1. září 2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb.

čá. 028/2019 Sb. rozeslána 8. března 2019

69/2019 Sb.

Účinnost od: 11. března 2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů

68/2019 Sb.

Účinnost od: 23. března 2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců

67/2019 Sb.

Účinnost od: brexit

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 429/2010 Sb., stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu

čá. 027/2019 Sb. rozeslána 7. března 2019

66/2019 Sb.

Účinnost od: 15. března 2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

čá. 026/2019 Sb. rozeslána 7. března 2019

65/2019 Sb.

Účinnost od: 22. března 2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka zákonů – nabývá účinnosti

79/2019 Sb.

Účinnost od: 21.03.2019

Vyhláška o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese

(Ruší 176/2017 Sb.)

64/2019 Sb.

Účinnost od: 20.03.2019

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Aleše Hrdličky

Provádí zákon: 6/1993 Sb. Zákon České národní rady o České národní bance

76/2019 Sb.

Účinnost od: 19.03.2019

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. března 2019

75/2019 Sb.

Účinnost od: 19.03.2019

Nález Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS 43/17 ve věci návrhu na zrušení části § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

78/2019 Sb.

Účinnost od: 18.03.2019

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019–2025 III, FIX %

77/2019 Sb.

Účinnost od: 18.03.2019

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2019–2025, CPI %

66/2019 Sb.

Účinnost od: 15.03.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 108/1997 Sb.)

71/2019 Sb.

Účinnost od: 14.03.2019

Nález Ústavního soudu ze dne 22. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS 32/17 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů

69/2019 Sb.

Účinnost od: 11.03.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 428/2010 Sb.)

Sbírka zákonů – pozbývá účinnosti nebo zrušeno

176/2017 Sb.

Zrušeno od: 21.03.2019 předpisem 79/2019 Sb.

Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese

Provádí zákon: 353/2003 Sb. Zákon o spotřebních daních

Sbírka mezinárodních smluv – aktuálně vyšlo

čá. 009/2019 Sb.m.s. rozeslána 21. března 2019

13/2019 Sb.m.s.

Účinnost od:

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Litevské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

12/2019 Sb.m.s.

Účinnost od:

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska

čá. 008/2019 Sb.m.s. rozeslána 7. března 2019

11/2019 Sb.m.s.

Účinnost od: 19. prosince 2018

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL

Předpisy Evropské unie – aktuálně vyšlo

Úř. věst. L 79I, 21. března 2019

(EU) 2019/452

Účinnost od: 11. října 2020

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/452 ze dne 19. března 2019, kterým se stanoví rámec pro prověřování přímých zahraničních investic směřujících do Unie

Právní základ: 12012E207 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE#HLAVA II - SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA#Článek 207#(bývalý článek 133 Smlouvy o ES)

Úř. věst. L 79, 21. března 2019

(EU) 2019/456

Účinnost od: 10. dubna 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/456 ze dne 20. března 2019, kterým se povoluje změna specifikací nové potraviny olej ze semen koriandru Coriandrum sativum podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (EU) 2015/2283 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (Text s významem pro EHP)

(EU) 2019/455

Účinnost od: 22. března 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/455 ze dne 20. března 2019, kterým se zavádí celní evidence dovozu směsí močoviny a dusičnanu amonného pocházejících z Ruska, Trinidadu a Tobaga a ze Spojených států amerických

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(EU) 2019/454

Účinnost od: 10. dubna 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/454 ze dne 20. března 2019 o povolení přípravků alfa-amylázy z Bacillus amyloliquefaciens DSM 9553, Bacillus amyloliquefaciens NCIMB 30251 nebo Aspergillus oryzae ATCC SD-5374 a přípravku endo-1,4-beta-glukanázy z Trichoderma reesei ATCC PTA-10001 jako doplňkových látek k silážování pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 77, 20. března 2019

(EU) 2019/446

Účinnost od: 9. dubna 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/446 ze dne 19. března 2019, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 834/2007 Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91

(EU) 2019/445

Účinnost od: 27. března 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/445 ze dne 19. března 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 367/2014, kterým se stanoví čistý zůstatek pro výdaje EZZF

Právní základ: (EU) č. 1306/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008

(EU) 2019/444

Účinnost od: brexit

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/444 ze dne 19. března 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2447, pokud jde o formuláře pro stanovení závazku ručitele a o zahrnutí nákladů na leteckou dopravu do celní hodnoty s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie

Právní základ: (EU) č. 952/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie

(EU) 2019/443

Účinnost od: 9. dubna 2019

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/443 ze dne 13. února 2019, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/588, pokud jde o možnost upravit průměrný denní počet obchodů s akcií, jestliže se obchodní systém s nejvyšším obratem obchodů s danou akcií nachází mimo Unii (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: 2014/65/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU Text s významem pro EHP

(EU) 2019/442

Účinnost od: 9. dubna 2019

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/442 ze dne 12. prosince 2018, kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/587 za účelem upřesnění požadavku, aby ceny odrážely převažující tržní podmínky, a za účelem aktualizace a opravy některých ustanovení (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (EU) č. 600/2014 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 600/2014 ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 Text s významem pro EHP

(EU) 2019/440

Účinnost od: 21. března 2019

Nařízení Rady (EU) 2019/440 ze dne 29. listopadu 2018 o přidělení rybolovných práv podle Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě

Právní základ: 12012E043 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA III - ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV#Článek 43#(bývalý článek 37 Smlouvy o ES)

Úř. věst. L 75, 19. března 2019

(EU) 2019/432

Účinnost od: 20. března 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/432 ze dne 18. března 2019, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

Právní základ: (ES) č. 1210/2003 Nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 ze dne 7. července 2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem a o zrušení nařízení (ES) č. 2465/96

(EU) 2019/431

Účinnost od: 20. března 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/431 ze dne 18. března 2019, kterým se po dvousté devadesáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

Právní základ: (ES) č. 881/2002 Nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu

(EU) 2019/430

Účinnost od: 8. dubna 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/430 ze dne 18. března 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1178/2011, pokud jde o požívání omezených výsadních práv bez dohledu do vydání průkazu způsobilosti pilota lehkých letadel (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (EU) 2018/1139 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (Text s významem pro EHP.)

(EU) 2019/429

Účinnost od: 8. dubna 2019

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/429 ze dne 11. ledna 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821, pokud jde o metodiku a kritéria posuzování a uznávání systémů náležité péče v dodavatelském řetězci týkajících se cínu, tantalu, wolframu a zlata

Právní základ: (EU) 2017/821 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821 ze dne 17. května 2017, kterým se stanoví povinnosti náležité péče v dodavatelském řetězci pro unijní dovozce cínu, tantalu a wolframu, jejich rud a zlata pocházejících z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí

(EU) 2019/428

Účinnost od: 26. března 2019

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/428 ze dne 12. července 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 543/2011, pokud jde o obchodní normy v odvětví ovoce a zeleniny

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

Úř. věst. L 74, 18. března 2019

(EU) 2019/424

Účinnost od: 7. dubna 2019

Nařízení Komise (EU) 2019/424 ze dne 15. března 2019, kterým se stanoví požadavky na ekodesign serverů a datových úložišť podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES a kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 617/2013 (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: 2009/125/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie (Text s významem pro EHP)

(EU) 2019/423

Účinnost od: 7. dubna 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/423 ze dne 13. března 2019, kterým se uděluje povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků pro dezinfekci struků kategorie biocidních přípravků Novadan

Právní základ: (EU) č. 528/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání Text s významem pro EHP

Úř. věst. L 73, 15. března 2019

(EU) 2019/414

Účinnost od: 4. dubna 2019

Nařízení Komise (EU) 2019/414 ze dne 14. března 2019, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných pro rok 2020, které se týkají nadměrného zadlužení, spotřeby a jmění, jakož i práce (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 1177/2003 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 ze dne 16. června 2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC) (Text s významem pro EHP)

(EU) 2019/413

Účinnost od: brexit

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/413 ze dne 14. března 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1998, pokud jde o třetí země uznané jako země uplatňující bezpečnostní normy rovnocenné společným základním normám ochrany civilního letectví před protiprávními činy (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 300/2008 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (Text s významem pro EHP)

(EU) 2019/412

Účinnost od: 4. dubna 2019

Nařízení Komise (EU) 2019/412 ze dne 14. března 2019 o změně nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standardy 12 a 23 a mezinárodní standardy účetního výkaznictví 3 a 11 (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 1606/2002 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů

(EU) 2019/411

Účinnost od: 4. dubna 2019

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/411 ze dne 29. listopadu 2018, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366, pokud jde o regulační technické normy, které stanoví technické požadavky na vytvoření, provozování a údržbu elektronického centrálního rejstříku v oblasti platebních služeb a na přístup k informacím v něm obsaženým (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (EU) 2015/2366 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES (Text s významem pro EHP)

(EU) 2019/410

Účinnost od: 4. dubna 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/410 ze dne 29. listopadu 2018, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o podrobnosti a strukturu informací, jež mají v oblasti platebních služeb příslušné orgány oznamovat Evropskému orgánu pro bankovnictví podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (EU) 2015/2366 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 2002/65/ES, 2009/110/ES a 2013/36/EU a nařízení (EU) č. 1093/2010 a zrušuje směrnice 2007/64/ES (Text s významem pro EHP)

(EU) 2019/409

Účinnost od: 15. března 2019

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/409 ze dne 14. března 2019, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

Právní základ: (EU) č. 269/2014 Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

(EU) 2019/408

Účinnost od: 16. března 2019

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/408 ze dne 14. března 2019, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

Právní základ: (EU) č. 269/2014 Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

(EU) 2019/401

Účinnost od: 15. března 2019

Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/401 ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2013 o vytvoření registru Unie (Úř. věst. L 72, 14.3.2019)

Úř. věst. L 72, 14. března 2019

(EHK OSN) č. 120

Účinnost od: 29. prosince 2018

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) č. 120 – Jednotná ustanovení pro schvalování spalovacích motorů pro montáž do zemědělských a lesnických traktorů a do nesilničních mobilních strojů z hlediska měření netto výkonu, netto točivého momentu a měrné spotřeby paliva [2019/405]

(EU) 2019/403

Účinnost od: 3. dubna 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/403 ze dne 13. března 2019, kterým se uděluje povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Deosan Activate BPF based on Iodine“

Právní základ: (EU) č. 528/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání Text s významem pro EHP

(EU) 2019/402

Účinnost od: 3. dubna 2019

Nařízení Komise (EU) 2019/402 ze dne 13. března 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standard 19

Právní základ: (ES) č. 1606/2002 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů

(EU) 2019/401

Účinnost od: 15. března 2019

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/401 ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2013 o vytvoření registru Unie (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: 2003/87/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 71, 13. března 2019

(EU) 2019/398

Účinnost od: 1. dubna 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/398 ze dne 8. března 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 616/2007, pokud jde o některé dodatečné celní kvóty v odvětví drůbežího masa, a kterým se stanoví odchylka od uvedeného nařízení na kvótový rok 2018/2019

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

(EU) 2019/397

Účinnost od: brexit

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/397 ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/2251, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o datum, do kterého mohou smluvní strany nadále používat své postupy řízení rizik u některých OTC derivátových smluv, jejichž clearing neprovádí ústřední protistrana (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (EU) č. 648/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů Text s významem pro EHP

(EU) 2019/396

Účinnost od: brexit

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/396 ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2205, nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/592 a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1178, kterými se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012, pokud jde o den, kdy povinnost clearingu nabývá u určitých druhů smluv účinnosti (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (EU) č. 648/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 ze dne 4. července 2012 o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů Text s významem pro EHP

Úř. věst. L 70, 12. března 2019

(EU) 2019/388

Účinnost od: 1. dubna 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/388 ze dne 11. března 2019, kterým se povoluje změna specifikací nové potraviny 2'-fukosyllaktosy vyráběné z kmene Escherichia coli K-12 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (EU) 2015/2283 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (Text s významem pro EHP)

(EU) 2019/387

Účinnost od: 1. dubna 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/387 ze dne 11. března 2019, kterým se povoluje rozšíření použití oleje ze Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) jako nové potraviny a změna názvu a zvláštních požadavků na označování oleje ze Schizochytrium sp. (ATCC PTA-9695) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (EU) 2015/2283 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (Text s významem pro EHP)

(EU) 2019/386

Účinnost od: brexit

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/386 ze dne 11. března 2019, kterým se stanoví pravidla rozdělení celních kvót pro některé zemědělské produkty uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a dovozní licence vydané a dovozní práva přidělená podle těchto celních kvót

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

Úř. věst. L 69, 11. března 2019

(EU) 2019/379

Účinnost od: 31. března 2019

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/379 ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2195, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 o Evropském sociálním fondu, pokud jde o definici standardních stupnic jednotkových nákladů a paušálních částek za účelem úhrady výdajů Komisí členským státům

Právní základ: (EU) č. 1304/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1304/2013 ze dne 17. prosince 2013 o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006

Úř. věst. L 68, 8. března 2019

(EU) 2019/371

Účinnost od: 8. března 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/371 ze dne 7. března 2019, kterým se od 8. března 2019 stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

(EU) 2019/370

Účinnost od: brexit

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/370 ze dne 7. března 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 1635/2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EHS) č. 737/90, z důvodu vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Unie (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 733/2008 Nařízení Rady (ES) č. 733/2008 ze dne 15. července 2008 o podmínkách dovozu zemědělských produktů pocházejících ze třetích zemí po havárii jaderné elektrárny v Černobylu (kodifikované znění)

Úř. věst. L 66, 7. března 2019

(EU) 2019/368

Účinnost od: 27. března 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/368 ze dne 4. března 2019, kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 444/2013 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Právní základ: (EU) č. 952/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie

Předpisy Evropské unie – nabývá účinnosti

(EU) 2019/440

Účinnost od: 21.03.2019

Nařízení Rady (EU) 2019/440 ze dne 29. listopadu 2018 o přidělení rybolovných práv podle Dohody mezi Evropskou unií a Marockým královstvím o partnerství v oblasti udržitelného rybolovu a prováděcího protokolu k této dohodě

Právní základ: 12012E043 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA III - ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV#Článek 43#(bývalý článek 37 Smlouvy o ES)

(EU) 2019/344

Účinnost od: 21.03.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/344 ze dne 28. února 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky ethoprofos a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

(Mění (EU) č. 540/2011)

(EU) 2019/343

Účinnost od: 21.03.2019

Nařízení Komise (EU) 2019/343 ze dne 28. února 2019, kterým se stanoví odchylky od čl. 1 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin pro používání určitých druhových popisů (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 1924/2006 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin

(EU) 2019/432

Účinnost od: 20.03.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/432 ze dne 18. března 2019, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

Právní základ: (ES) č. 1210/2003 Nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 ze dne 7. července 2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem a o zrušení nařízení (ES) č. 2465/96

(Mění (ES) č. 1210/2003)

(EU) 2019/431

Účinnost od: 20.03.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/431 ze dne 18. března 2019, kterým se po dvousté devadesáté šesté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

Právní základ: (ES) č. 881/2002 Nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu

(Mění (ES) č. 881/2002)

(EU) 2019/337

Účinnost od: 20.03.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/337 ze dne 27. února 2019, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje účinná látka mefentriflukonazol a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

(Mění (ES) č. 1107/2009)

(EU) 2019/335

Účinnost od: 20.03.2019

Nařízení Komise (EU) 2019/335 ze dne 27. února 2019, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008, pokud jde o zápis lihoviny „Tequila“ jako zeměpisného označení

Právní základ: (ES) č. 110/2008 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1576/89

(Mění (ES) č. 110/2008)

(EU) 2019/319

Účinnost od: 20.03.2019

Nařízení Komise (EU) 2019/319 ze dne 6. února 2019, kterým se mění příloha IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 a příloha XV nařízení Komise (EU) č. 142/2011, pokud jde o veterinární osvědčení při dovozu do Unie týkající se přenosných spongiformních encefalopatií (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 999/2001 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií,
(ES) č. 1069/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu)

(Mění (ES) č. 999/2001;Mění (EU) č. 142/2011)

(EU) 2019/332

Účinnost od: 19.03.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/332 ze dne 20. února 2019 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Istra“ (CHOP)

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2019/324

Účinnost od: 18.03.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/324 ze dne 25. února 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o doby platnosti schválení účinných látek bifenthrin, karboxin, FEN 560 (také řecké seno nebo prášek ze semen pískavice), extrakční zbytky pepřového prášku a křemičitan sodno-hlinitý (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

(Mění (EU) č. 540/2011)

(EU) 2019/321

Účinnost od: 17.03.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/321 ze dne 18. února 2019 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury a o zrušení prováděcího nařízení (EU) 2017/1232

Právní základ: (EU) č. 952/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie

(Ruší (EU) 2017/1232)

(EU) 2019/317

Účinnost od: 17.03.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/317 ze dne 11. února 2019, kterým se stanoví systém sledování výkonnosti a systém poplatků v jednotném evropském nebi a kterým se ruší prováděcí nařízení (EU) č. 390/2013 a (EU) č. 391/2013 (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 549/2004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení) (Text s významem pro EHP),
(ES) č. 550/2004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 ze dne 10. března 2004 o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi (nařízení o poskytování služeb) (Text s významem pro EHP)

(Ruší (EU) č. 390/2013;Ruší (EU) č. 391/2013)

(EU) 2019/408

Účinnost od: 16.03.2019

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/408 ze dne 14. března 2019, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

Právní základ: (EU) č. 269/2014 Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

(Mění (EU) č. 269/2014)

(EU) 2019/409

Účinnost od: 15.03.2019

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2019/409 ze dne 14. března 2019, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

Právní základ: (EU) č. 269/2014 Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

(Mění (EU) č. 269/2014)

(EU) 2019/401

Účinnost od: 15.03.2019

Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/401 ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2013 o vytvoření registru Unie (Úř. věst. L 72, 14.3.2019)

(Mění (EU) 2019/401)

(EU) 2019/401

Účinnost od: 15.03.2019

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/401 ze dne 19. prosince 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 389/2013 o vytvoření registru Unie (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: 2003/87/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) č. 389/2013)

(EU) 2019/113

Účinnost od: 15.03.2019

Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2019/113 ze dne 7. prosince 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 1333/2014 o statistice peněžních trhů (ECB/2018/33)

Právní základ: (ES) č. 2533/98 Nařízení Rady (ES) č. 2533/98 ze dne 23. listopadu 1998 o shromažďování statistických informací Evropskou centrální bankou

(Mění (EU) č. 1333/2014)

(EU) 2019/316

Účinnost od: 14.03.2019

Nařízení Komise (EU) 2019/316 ze dne 21. února 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1408/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis v odvětví zemědělství

Právní základ: 12012E108 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE#HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ#Oddíl 2 - Státní podpory#Článek 108#(bývalý článek 88 Smlouvy o ES),
(EU) 2015/1588 Nařízení Rady (EU) 2015/1588 ze dne 13. července 2015 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) č. 1408/2013)

(EU) 2019/287

Účinnost od: 14.03.2019

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/287 ze dne 13. února 2019, kterým se provádí dvoustranné ochranné doložky a další mechanismy umožňující dočasné odnětí preferencí v některých obchodních dohodách mezi Evropskou unií a třetími zeměmi

Právní základ: 12012E207 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie#ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE#HLAVA II - SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA#Článek 207#(bývalý článek 133 Smlouvy o ES)

(EU) 2017/1485

Účinnost od: 14.03.2019

Nařízení Komise (EU) 2017/1485 ze dne 2. srpna 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro provoz elektroenergetických přenosových soustav (Text s významem pro EHP. )

Právní základ: (ES) č. 714/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 ze dne 13. července 2009 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 1228/2003 (Text s významem pro EHP)

(EU) 2019/296

Účinnost od: 13.03.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/296 ze dne 20. února 2019, kterým se opravují některá jazyková znění prováděcího nařízení (EU) 2016/2286, kterým se stanoví podrobná pravidla týkající se uplatňování politiky přiměřeného využívání a metodologie posuzování udržitelnosti zrušení maloobchodních příplatků za roaming a týkající se žádosti, kterou má podat poskytovatel roamingu pro účely tohoto posouzení (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (EU) č. 531/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 531/2012 ze dne 13. června 2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii Text s významem pro EHP

(Mění (EU) 2016/2286)

(EU) 2019/291

Účinnost od: 12.03.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/291 ze dne 19. února 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek 1-naftylacetamid, 1-naftyloctová kyselina, akrinathrin, azoxystrobin, fluazifop-P, fluroxypyr, imazalil, kresoxim-methyl, oxyfluorfen, prochloraz, prohexadion, spiroxamin, tefluthrin a terbuthylazin (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

(Mění (EU) č. 540/2011)

(EU) 2019/289

Účinnost od: 12.03.2019

Nařízení Komise (EU) 2019/289 ze dne 19. února 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 702/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie prohlašují určité kategorie podpory v odvětvích zemědělství a lesnictví a ve venkovských oblastech za slučitelné s vnitřním trhem (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (EU) 2015/1588 Nařízení Rady (EU) 2015/1588 ze dne 13. července 2015 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) č. 702/2014)

(EU) 2019/281

Účinnost od: 11.03.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/281 ze dne 12. února 2019 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („The Vale of Clwyd Denbigh Plum“ (CHOP))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2019/280

Účinnost od: 11.03.2019

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/280 ze dne 3. prosince 2018, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004, pokud jde o odkazy na Evropský systém národních a regionálních účtů v Evropské unii (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 138/2004 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství

(Mění (ES) č. 138/2004)

(EU) 2019/268

Účinnost od: 10.03.2019

Nařízení Komise (EU) 2019/268 ze dne 15. února 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 200/2010, (EU) č. 517/2011, (EU) č. 200/2012 a (EU) č. 1190/2012, pokud jde o určité metody vyšetření na salmonelu a související odběr vzorků u drůbeže (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: (ES) č. 2160/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 2160/2003 ze dne 17. listopadu 2003 o tlumení salmonel a některých jiných původců zoonóz vyskytujících se v potravním řetězci

(Mění (EU) č. 200/2010;Mění (EU) č. 517/2011;Mění (EU) č. 200/2012;Mění (EU) č. 1190/2012)

(EU) 2017/393

Účinnost od: 10.03.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/393 ze dne 11. listopadu 2016, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o vzory a postupy pro podávání zpráv a předávání informací o internalizovaném vypořádání podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 (Text s významem pro EHP. )

Právní základ: (EU) č. 909/2014 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012 Text s významem pro EHP

(EU) 2019/371

Účinnost od: 08.03.2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/371 ze dne 7. března 2019, kterým se od 8. března 2019 stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

(Ruší (EU) č. 191/2012)

Předpisy Evropské unie – pozbývá účinnosti nebo zrušeno

(EU) 2017/1232

Zrušeno od: 17.03.2019 předpisem (EU) 2019/321

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1232 ze dne 3. července 2017 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Právní základ: (EU) č. 952/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie

(EU) č. 391/2013

Zrušeno od: 17.03.2019 předpisem (EU) 2019/317

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 391/2013 ze dne 3. května 2013 , kterým se stanoví společný systém poplatků za letové navigační služby Text s významem pro EHP

Právní základ: (ES) č. 550/2004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 ze dne 10. března 2004 o poskytování letových navigačních služeb v jednotném evropském nebi (nařízení o poskytování služeb) (Text s významem pro EHP)

(EU) č. 390/2013

Zrušeno od: 17.03.2019 předpisem (EU) 2019/317

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 390/2013 ze dne 3. května 2013 , kterým se stanoví systém sledování výkonnosti letových navigačních služeb a funkcí sítě Text s významem pro EHP

Právní základ: (ES) č. 549/2004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 ze dne 10. března 2004, kterým se stanoví rámec pro vytvoření jednotného evropského nebe (rámcové nařízení) (Text s významem pro EHP)

(EU) č. 191/2012

Zrušeno od: 08.03.2019 předpisem (EU) 2019/371

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 191/2012 ze dne 7. března 2012 , kterým se ode dne 8. března 2012 stanoví dovozní cla pro některé druhy loupané rýže

Právní základ: (ES) č. 1234/2007 Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007 , kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ( jednotné nařízení o společné organizaci trhů )

Zavřít
MENU