Chystáte se na audit a certifikaci?

Nevíte, jaké zákonné požadavky musíte plnit?

Nevadí - ZDARMA poradíme. VOLEJTE!

Zavedeme pro Vás PRÁVNÍ REGISTR !

Přehled všech služeb naleznete v aktuálním CENÍKU !


Novinky v systému zákony on-line pro období od 15.07.2021 do 29.07.2021

Sbírka zákonů – aktuálně vyšlo

čá. 124/2021 Sb. rozeslána 29. července 2021

284/2021 Sb.

Účinnost od: 1. července 2023 s výjimkou

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona

283/2021 Sb.

Účinnost od: 1. července 2023 s výjimkou

Zákon stavební zákon

čá. 125/2021 Sb. rozeslána 27. července 2021

285/2021 Sb.

Účinnost od: 28. července 2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

čá. 123/2021 Sb. rozeslána 27. července 2021

282/2021 Sb.

Účinnost od: 27. července 2021

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

281/2021 Sb.

Účinnost od: 2. srpna 2021 s výjimkou

Vyhláška k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech

Provádí zákon: 329/1999 Sb. Zákon o cestovních dokladech,
111/2009 Sb. Zákon o základních registrech,
269/2021 Sb. Zákon o občanských průkazech

280/2021 Sb.

Účinnost od: 28. července 2021

Nařízení vlády, kterým se stanoví, které střené zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky

Provádí zákon: 119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních)

čá. 122/2021 Sb. rozeslána 23. července 2021

279/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022 s výjimkou

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

278/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací

277/2021 Sb.

Účinnost od: 1. srpna 2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

čá. 120/2021 Sb. rozeslána 23. července 2021

275/2021 Sb.

Účinnost od: 1. srpna 2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy

274/2021 Sb.

Účinnost od: 2. srpna 2021 s výjimkou

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

čá. 119/2021 Sb. rozeslána 23. července 2021

273/2021 Sb.

Účinnost od: 7. srpna 2021

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

Provádí zákon: 541/2020 Sb. Zákon o odpadech

čá. 121/2021 Sb. rozeslána 21. července 2021

276/2021 Sb.

Účinnost od: 22. července 2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021, ve znění nařízení vlády č. 262/2021 Sb.

čá. 118/2021 Sb. rozeslána 19. července 2021

272/2021 Sb.

Účinnost od: 1. září 2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů

271/2021 Sb.

Účinnost od: 1. září 2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů

čá. 117/2021 Sb. rozeslána 19. července 2021

270/2021 Sb.

Účinnost od: 2. srpna 2021 s výjimkou

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech

269/2021 Sb.

Účinnost od: 2. srpna 2021 s výjimkou

Zákon o občanských průkazech

Sbírka zákonů – nabývá účinnosti

285/2021 Sb.

Účinnost od: 28.07.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 117/1995 Sb.;Mění 586/1992 Sb.)

280/2021 Sb.

Účinnost od: 28.07.2021

Nařízení vlády, kterým se stanoví, které střené zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky

Provádí zákon: 119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních)

(Ruší 151/2004 Sb.)

282/2021 Sb.

Účinnost od: 27.07.2021

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

261/2021 Sb.

Účinnost od: 24.07.2021

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci

(Mění 424/2010 Sb.;Mění 106/1999 Sb.;Mění 196/2009 Sb.;Mění 119/2002 Sb.;Mění 499/2004 Sb.;Mění 585/2004 Sb.;Mění 182/2006 Sb.;Mění 191/2012 Sb.;Mění 297/2016 Sb.;Mění 250/2017 Sb.)

276/2021 Sb.

Účinnost od: 22.07.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021, ve znění nařízení vlády č. 262/2021 Sb.

(Mění 257/2021 Sb.)

270/2021 Sb.

Účinnost od: 20.07.2021

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech

(Mění 634/2004 Sb.;Mění 329/1999 Sb.)

269/2021 Sb.

Účinnost od: 20.07.2021

Zákon o občanských průkazech

(Výjimka účinnosti )

255/2021 Sb.

Účinnost od: 17.07.2021

Nařízení vlády o provedení zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky

Provádí zákon: 14/2021 Sb. Zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky

Sbírka zákonů – pozbývá účinnosti nebo zrušeno

151/2004 Sb.

Zrušeno od: 28.07.2021 předpisem 280/2021 Sb.

Nařízení vlády, kterým se stanoví, které střelné zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu Evropské unie přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky

Provádí zákon: 119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních)

Sbírka mezinárodních smluv – aktuálně vyšlo

čá. 021/2021 Sb.m.s. rozeslána 23. července 2021

32/2021 Sb.m.s.

Účinnost od: 23. července 2021

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Druhého dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, otevřeného k podpisu ve Štrasburku dne 8. listopadu 2001 a vyhlášeného pod č. 48/2006 Sb. m. s.

31/2021 Sb.m.s.

Účinnost od: 23. července 2021

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, otevřeného k podpisu ve Štrasburku dne 17. března 1978 a vyhlášeného pod č. 31/1997 Sb.

30/2021 Sb.m.s.

Účinnost od: 23. července 2021

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních, otevřené k podpisu ve Štrasburku dne 20. dubna 1959 a vyhlášené pod č. 550/1992 Sb.

Předpisy Evropské unie – aktuálně vyšlo

Úř. věst. L 270, 29. července 2021

(EU) 2021/1237

Účinnost od: 1. srpna 2021

Nařízení Komise (EU) 2021/1237 ze dne 23. července 2021 o změně nařízení (EU) č. 651/2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 12016E108 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | KAPITOLA 1 - PRAVIDLA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE | ODDÍL 2 - STÁTNÍ PODPORY | Článek 108 (bývalý článek 88 Smlouvy o ES),
(EU) 2015/1588 Nařízení Rady (EU) 2015/1588 ze dne 13. července 2015 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na určité kategorie horizontální státní podpory (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/1236

Účinnost od: 1. srpna 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1236 ze dne 12. května 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787, pokud jde o žádosti o zápis zeměpisných označení lihovin, námitkové řízení, změny specifikace výrobku, zrušení zápisu, používání symbolu a kontrolu

Právní základ: (EU) 2019/787 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008

(EU) 2021/1235

Účinnost od: 1. srpna 2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1235 ze dne 12. května 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 o pravidla týkající se žádostí o zápis zeměpisných označení lihovin, změn specifikace produktu, zrušení zápisu a rejstříku

Právní základ: (EU) 2019/787 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008

Úř. věst. L 269, 28. července 2021

(EU) 2021/1225

Účinnost od: 1. ledna 2022

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1225 ze dne 27. července 2021, kterým se stanoví úprava pro výměnu údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1197, pokud jde o členské státy vývozu do zemí mimo Unii a povinnosti zpravodajských jednotek (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2019/2152 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/1224

Účinnost od: 17. srpna 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1224 ze dne 27. července 2021 o podrobných pravidlech, pokud jde o podmínky fungování internetové služby, a pravidlech pro ochranu údajů a zabezpečení týkajících se internetové služby, jakož i o opatřeních pro vývoj a technické provedení internetové služby stanovené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2226 a o zrušení prováděcího rozhodnutí Komise C(2019) 1230

Právní základ: (EU) 2017/2226 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2226 ze dne 30. listopadu 2017, kterým se zřizuje Systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu a údajů o odepření vstupu, pokud jde o státní příslušníky třetích zemí překračující vnější hranice členských států, kterým se stanoví podmínky přístupu do systému EES pro účely vymáhání práva a kterým se mění Úmluva k provedení Schengenské dohody a nařízení (ES) č. 767/2008 a (EU) č. 1077/2011

(EU) 2021/1223

Účinnost od: 17. srpna 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1223 ze dne 27. července 2021, kterým se stanoví technické údaje souboru údajů, technické formáty pro předávání informací a podrobná úprava a obsah zpráv o kvalitě týkajících se organizace výběrového šetření v oblasti využívání informačních a komunikačních technologií za referenční rok 2022 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2019/1700 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 ze dne 10. října 2019, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácnostízaložené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů, mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004, (ES) č. 452/2008 a (ES) č. 1338/2008 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 a nařízení Rady (ES) č. 577/98 (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/1226

Účinnost od: 29. července 2021

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1226 ze dne 21. prosince 2020, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES, pokud jde o společné metody hodnocení hluku (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 2002/49/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí

Úř. věst. L 267, 27. července 2021

(EU) 2021/1219

Účinnost od: 3. srpna 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1219 ze dne 26. července 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/128, kterým se stanoví čistý zůstatek pro výdaje EZZF

Právní základ: (EU) č. 1306/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008

(EU) 2021/1218

Účinnost od: 1. července 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1218 ze dne 26. července 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 79/2012, pokud jde o uchovávání informací o dovozech osvobozených od DPH v rámci „dovozního režimu“ a automatizovaný přístup k těmto informacím

Právní základ: (EU) č. 904/2010 Nařízení Rady (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty

(EU) 2021/1217

Účinnost od: 16. srpna 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1217 ze dne 26. července 2021, kterým se stanoví pravidla a podmínky pro ověřovací dotazy dopravců, ustanovení týkající se ochrany údajů a zabezpečení pro režim autentizace dopravců, jakož i záložní postupy pro případ technického problému

Právní základ: (EU) 2018/1240 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 ze dne 12. září 2018, kterým se zřizuje Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 1077/2011, (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 a (EU) 2017/2226

Úř. věst. L 265, 26. července 2021

OSN č. 160

Účinnost od: 26. července 2021

Předpis OSN č. 160 – Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel z hlediska zapisovače údajů o události [2021/1215]

Úř. věst. L 263, 23. července 2021

(EU) 2021/1209

Účinnost od: 24. července 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1209 ze dne 22. července 2021, kterým se zahajují přezkumy pro „nové vývozce“ prováděcího nařízení (EU) 2017/2230 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny trichlorisokyanurové pocházející z Čínské lidové republiky pro tři čínské vyvážející výrobce, zrušuje clo na dovoz uvedených vyvážejících výrobců a zavádí celní evidence tohoto dovozu

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie,
(EU) 2017/2230 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2230 ze dne 4. prosince 2017 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny trichlorisokyanurové pocházející z Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036

Úř. věst. L 261, 22. července 2021

(EU) 2021/1205

Účinnost od: 23. července 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1205 ze dne 20. července 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/1204

Účinnost od: 11. srpna 2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1204 ze dne 10. května 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/856, pokud jde o postupy podávání žádosti a postupy výběru v rámci inovačního fondu

Právní základ: 2003/87/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/87/ES ze dne 13. října 2003 o vytvoření systému pro obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů ve Společenství a o změně směrnice Rady 96/61/ES (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/1203

Účinnost od: 1. ledna 2021

Nařízení Rady (EU) 2021/1203 ze dne 19. července 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2020/1706, pokud jde o zahrnutí autonomních celních kvót Unie pro některé produkty rybolovu (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 12016E031 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA II - VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ | KAPITOLA 1 - CELNÍ UNIE | Článek 31 (bývalý článek 26 Smlouvy o ES)

(EU) 2021/1060

Účinnost od: 22. července 2021

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (Úřední věstník Evropské unie L 231 ze dne 30. června 2021)

(EU) 2021/1206

Účinnost od: 11. srpna 2021

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1206 ze dne 30. dubna 2021, kterou se mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU o lodní výstroji, pokud jde o použitelnou normu pro laboratoře využívané subjekty posuzování shody pro lodní výstroj (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 2014/90/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU ze dne 23. července 2014 o lodní výstroji a o zrušení směrnice Rady 96/98/ES Text s významem pro EHP

Úř. věst. L 259, 21. července 2021

(EU) 2021/1199

Účinnost od: 10. srpna 2021

Nařízení Komise (EU) 2021/1199 ze dne 20. července 2021, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokud jde o polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) v granulích nebo mulčích používaných jako výplňový materiál na hřištích s umělým trávníkem nebo v sypké formě na hřištích nebo sportovištích (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1907/2006 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

Úř. věst. L 258, 20. července 2021

(EU) 2021/1191

Účinnost od: 1. října 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1191 ze dne 19. července 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky klopyralid a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

(EU) 2021/1190

Účinnost od: 9. srpna 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1190 ze dne 15. července 2021, kterým se stanoví technické specifikace požadavků na údaje pro téma „využívání informačních a komunikačních technologií a elektronické obchodování“ za referenční rok 2022 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2019/2152 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/1189

Účinnost od: 1. ledna 2022

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1189 ze dne 7. května 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o produkci a uvádění na trh rozmnožovacího materiálu rostlin z ekologického heterogenního materiálu určitých rodů nebo druhů (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2018/848 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007

(EU) 2021/1188

Účinnost od: 21. července 2021

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/1188 ze dne 19. července 2021, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2021/138

Právní základ: (ES) č. 2580/2001 Nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu

(EU) 2021/1187

Účinnost od: 9. srpna 2021

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1187 ze dne 7. července 2021 o zjednodušení opatření na zlepšení realizace transevropské dopravní sítě (TEN-T)

Právní základ: 12016E172 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XVI - TRANSEVROPSKÉ SÍTĚ | Článek 172 (bývalý článek 156 Smlouvy o ES)

Úř. věst. L 256, 19. července 2021

(EU) 2021/1179

Účinnost od: 8. srpna 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1179 ze dne 16. července 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1051/2011, pokud jde o agregované tabulky a soubory mikrodat pro předávání údajů (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) č. 692/2011 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 ze dne 6. července 2011 o evropské statistice cestovního ruchu a o zrušení směrnice Rady 95/57/ES Text s významem pro EHP

(EU) 2021/1178

Účinnost od: 20. července 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1178 ze dne 16. července 2021, kterým se mění některé přílohy prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o některé seznamy třetích zemí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/1177

Účinnost od: 8. srpna 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1177 ze dne 16. července 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/408, pokud jde o vynětí propoxykarbazonu ze seznamu účinných látek považovaných za látky, které se mají nahradit (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

(EU) 2021/1176

Účinnost od: 8. srpna 2021

Nařízení Komise (EU) 2021/1176 ze dne 16. července 2021, kterým se mění přílohy III, V, VII a IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o určování genotypu pozitivních případů TSE u koz, zjišťování věku ovcí a koz, opatření použitelná ve stádu nebo hejnu s atypickou klusavkou a podmínky dovozu produktů pocházejících ze skotu, ovcí a koz (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 999/2001 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií

(EU) 2021/1175

Účinnost od: 8. srpna 2021

Nařízení Komise (EU) 2021/1175 ze dne 16. července 2021, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o použití polyalkoholů v některých cukrářských výrobcích se sníženým obsahem energie (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1333/2008 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/1174

Účinnost od: 8. srpna 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1174 ze dne 12. července 2021, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Asparago di Badoere“ (CHZO))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2021/1173

Účinnost od: 8. srpna 2021

Nařízení Rady (EU) 2021/1173 ze dne 13. července 2021, kterým se zřizuje společný podnik pro evropskou vysoce výkonnou výpočetní techniku a zrušuje nařízení (EU) 2018/1488

Právní základ: 12016E187 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XIX - VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR | Článek 187 (bývalý článek 171 Smlouvy o ES),
12016E188 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XIX - VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR | Článek 188 (bývalý článek 172 Smlouvy o ES)

Úř. věst. L 254, 16. července 2021

(EU) 2021/1158

Účinnost od: 25. srpna 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1158 ze dne 22. června 2021 o požadavcích na návrh, zhotovení a funkčnost a zkušebních normách pro lodní výstroj a o zrušení prováděcího nařízení (EU) 2020/1170 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 2014/90/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU ze dne 23. července 2014 o lodní výstroji a o zrušení směrnice Rady 96/98/ES Text s významem pro EHP

Úř. věst. L 253, 16. července 2021

(EU) 2021/1166

Účinnost od: 5. srpna 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1166 ze dne 15. července 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/947, pokud jde o odložení data použitelnosti standardních scénářů provozu ve vizuálním dohledu nebo mimo vizuální dohled (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2018/1139 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (Text s významem pro EHP.)

(EU) 2021/1165

Účinnost od: 1. ledna 2022

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1165 ze dne 15. července 2021, kterým se povolují některé produkty a látky pro použití v ekologické produkci a stanoví jejich seznamy (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2018/848 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007

(EU) 2021/1164

Účinnost od: 5. srpna 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1164 ze dne 12. července 2021, kterým se názvu „Willamette Valley“ (CHZO) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

(EU, Euratom) 2021/1163

Účinnost od: 5. srpna 2021

Nařízení Evropského parlamentu (EU, Euratom) 2021/1163 ze dne 24. června 2021, kterým se stanoví pravidla a obecné podmínky výkonu funkce veřejného ochránce práv (statut evropského veřejného ochránce práv) a zrušuje rozhodnutí 94/262/ESUO, ES, Euratom

Právní základ: 12016A106BIS Konsolidované znění Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii | HLAVA III - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA I - Použití některých ustanovení Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie | Článek 106a,
12016E228 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | KAPITOLA 1 - ORGÁNY | ODDÍL 1 - EVROPSKÝ PARLAMENT | Článek 228 (bývalý článek 195 Smlouvy o ES)

Úř. věst. L 251, 15. července 2021

(EU) 2021/1149

Účinnost od: 1. ledna 2021

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1149 ze dne 7. července 2021, kterým se zřizuje Fond pro vnitřní bezpečnost

Právní základ: 12016E082 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | KAPITOLA 4 - JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE V TRESTNÍCH VĚCECH | Článek 82 (bývalý článek 31 Smlouvy o EU),
12016E084 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | KAPITOLA 4 - JUSTIČNÍ SPOLUPRÁCE V TRESTNÍCH VĚCECH | Článek 84,
12016E087 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | KAPITOLA 5 - POLICEJNÍ SPOLUPRÁCE | Článek 87 (bývalý článek 30 Smlouvy o EU)

(EU) 2021/1148

Účinnost od: 1. ledna 2021

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1148 ze dne 7. července 2021, kterým se jako součást Fondu pro integrovanou správu hranic zřizuje Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky

Právní základ: 12016E077 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | KAPITOLA 2 - POLITIKY TÝKAJÍCÍ SE KONTROL NA HRANICÍCH, AZYLU A PŘISTĚHOVALECTVÍ | Článek 77 (bývalý článek 62 Smlouvy o ES),
12016E079 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | KAPITOLA 2 - POLITIKY TÝKAJÍCÍ SE KONTROL NA HRANICÍCH, AZYLU A PŘISTĚHOVALECTVÍ | Článek 79 (bývalý čl. 63 body 3 a 4 Smlouvy o ES)

(EU) 2021/1147

Účinnost od: 1. ledna 2021

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1147 ze dne 7. července 2021, kterým se zřizuje Azylový, migrační a integrační fond

Právní základ: 12016E078 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | KAPITOLA 2 - POLITIKY TÝKAJÍCÍ SE KONTROL NA HRANICÍCH, AZYLU A PŘISTĚHOVALECTVÍ | Článek 78 (bývalý čl. 63 body 1 a 2 a bývalý čl. 64 odst. 2 Smlouvy o ES),
12016E079 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | KAPITOLA 2 - POLITIKY TÝKAJÍCÍ SE KONTROL NA HRANICÍCH, AZYLU A PŘISTĚHOVALECTVÍ | Článek 79 (bývalý čl. 63 body 3 a 4 Smlouvy o ES)

Úř. věst. L 250, 15. července 2021

(EU) 2021/1160

Účinnost od: 16. července 2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1160 ze dne 12. května 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241, pokud jde o oblasti omezení lovu šprota obecného a platýse velkého v Severním moři

Právní základ: (EU) 2019/1241 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 ze dne 20. června 2019 o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření, o změně nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 a (EU) 2019/1022 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005

(EU) 2021/1159

Účinnost od: 1. ledna 2021

Směrnice Rady (EU) 2021/1159 ze dne 13. července 2021, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o dočasná osvobození od daně při dovozu a některých dodáních v reakci na pandemii COVID-19

Právní základ: 12016E113 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | KAPITOLA 2 - DAŇOVÁ USTANOVENÍ | Článek 113 (bývalý článek 93 Smlouvy o ES)

Předpisy Evropské unie – nabývá účinnosti

(EU) 2021/1119

Účinnost od: 29.07.2021

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1119 ze dne 30. června 2021, kterým se stanoví rámec pro dosažení klimatické neutrality a mění nařízení (ES) č. 401/2009 a nařízení (EU) 2018/1999 („evropský právní rámec pro klima“)

Právní základ: 12016E192 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XX - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ | Článek 192 (bývalý článek 175 Smlouvy o ES)

(Mění (ES) č. 401/2009;Mění (EU) 2018/1999)

(EU) 2021/1226

Účinnost od: 29.07.2021

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1226 ze dne 21. prosince 2020, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES, pokud jde o společné metody hodnocení hluku (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 2002/49/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/49/ES ze dne 25. června 2002 o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí

(Mění 2002/49/ES)

(EU) 2021/1118

Účinnost od: 28.07.2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1118 ze dne 26. března 2021, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU, pokud jde o regulační technické normy upřesňující metodiku, již mají používat orgány příslušné k řešení krize k odhadu požadavku uvedeného v článku 104a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU a požadavku kombinovaných kapitálových rezerv pro subjekty řešící krizi na konsolidované úrovni skupiny řešící krizi v případech, kdy se na skupinu řešící krizi tyto požadavky podle uvedené směrnice nevztahují (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 2014/59/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/59/EU ze dne 15. května 2014 , kterou se stanoví rámec pro ozdravné postupy a řešení krize úvěrových institucí a investičních podniků a kterou se mění směrnice Rady 82/891/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU a 2013/36/EU a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1093/2010 a (EU) č. 648/2012 Text s významem pro EHP

(Mění 2014/59/EU)

OSN č. 160

Účinnost od: 26.07.2021

Předpis OSN č. 160 – Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel z hlediska zapisovače údajů o události [2021/1215]

(EU) 2021/1099

Účinnost od: 26.07.2021

Nařízení Komise (EU) 2021/1099 ze dne 5. července 2021, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1223/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích (Text s významem pro EHP)

(Mění (ES) č. 1223/2009)

(EU) 2021/1098

Účinnost od: 26.07.2021

Nařízení Komise (EU) 2021/1098 ze dne 2. července 2021, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro 24-epibrassinolid, výtažek z cibule Allium cepa L., cyflumetofen, fludioxonil, fluroxypyr, natrium-5-nitroguajakolát, natrium-2-nitrofenolát a natrium-4-nitrofenolát v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 396/2005 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) C. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHSText s významem pro EHP.

(Mění (ES) č. 396/2005)

(EU) 2021/1097

Účinnost od: 26.07.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1097 ze dne 1. července 2021, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Garbanzo de Fuentesaúco“ (CHZO))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2021/1088

Účinnost od: 25.07.2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1088 ze dne 7. dubna 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 748/2012, pokud jde o aktualizaci odkazů na požadavky na ochranu životního prostředí (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2018/1139 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (Text s významem pro EHP.)

(Mění (EU) č. 748/2012)

(EU) 2021/1087

Účinnost od: 25.07.2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1087 ze dne 7. dubna 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139, pokud jde o aktualizaci odkazů na ustanovení Chicagské úmluvy (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2018/1139 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (Text s významem pro EHP.)

(Mění (EU) 2018/1139)

(EU) 2021/1209

Účinnost od: 24.07.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1209 ze dne 22. července 2021, kterým se zahajují přezkumy pro „nové vývozce“ prováděcího nařízení (EU) 2017/2230 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny trichlorisokyanurové pocházející z Čínské lidové republiky pro tři čínské vyvážející výrobce, zrušuje clo na dovoz uvedených vyvážejících výrobců a zavádí celní evidence tohoto dovozu

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie,
(EU) 2017/2230 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2230 ze dne 4. prosince 2017 o uložení konečného antidumpingového cla z dovozu kyseliny trichlorisokyanurové pocházející z Čínské lidové republiky po přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036

(EU) 2021/1205

Účinnost od: 23.07.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1205 ze dne 20. července 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2021/605)

(EU) 2021/1060

Účinnost od: 22.07.2021

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky (Úřední věstník Evropské unie L 231 ze dne 30. června 2021)

(EU) 2021/1188

Účinnost od: 21.07.2021

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/1188 ze dne 19. července 2021, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2021/138

Právní základ: (ES) č. 2580/2001 Nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu

(Ruší (EU) 2021/138)

(EU) 2021/1178

Účinnost od: 20.07.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1178 ze dne 16. července 2021, kterým se mění některé přílohy prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o některé seznamy třetích zemí, z nichž je povolen vstup zvířat, zárodečných produktů a produktů živočišného původu do Unie (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2021/404)

(EU) 2021/1063

Účinnost od: 19.07.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1063 ze dne 28. června 2021, kterým se schvaluje alkyl (C12-16 ) dimethylbenzylamoniumchlorid jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 3 a 4 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) č. 528/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání Text s významem pro EHP

(EU) 2021/1062

Účinnost od: 19.07.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1062 ze dne 28. června 2021, kterým se opravuje švédské znění nařízení (EU) č. 965/2012, kterým se stanoví technické požadavky a správní postupy týkající se letového provozu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008

Právní základ: (EU) 2018/1139 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (Text s významem pro EHP.)

(Mění (EU) č. 965/2012)

(EU) 2019/1024

Účinnost od: 17.07.2021

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1024 ze dne 20. června 2019 o otevřených datech a opakovaném použití informací veřejného sektoru

Právní základ: 12016E114 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | KAPITOLA 3 - SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | Článek 114 (bývalý článek 95 Smlouvy o ES)

(Ruší 2003/98/ES;Ruší 2013/37/EU)

(ES) č. 1225/2009

Účinnost od: 17.07.2021

Nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství

Právní základ: 12006E133 Smlouvy o zalozeni Evropského Společenství (Konsolidované znění) | Část třetí - Politiky Společenství . | HLAVA IX - Společná obchodní politika | Článek 133,
(ES) č. 1234/2007 Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007 , kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ( jednotné nařízení o společné organizaci trhů )

(Ruší (EU) 2016/1159;Ruší (EU) 2016/1160)

(EU) 2021/1160

Účinnost od: 16.07.2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1160 ze dne 12. května 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241, pokud jde o oblasti omezení lovu šprota obecného a platýse velkého v Severním moři

Právní základ: (EU) 2019/1241 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1241 ze dne 20. června 2019 o zachování rybolovných zdrojů a ochraně mořských ekosystémů pomocí technických opatření, o změně nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, (ES) č. 1224/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 a (EU) 2019/1022 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 894/97, (ES) č. 850/98, (ES) č. 2549/2000, (ES) č. 254/2002, (ES) č. 812/2004 a (ES) č. 2187/2005

(Mění (EU) 2019/1241)

(EU) 2021/1121

Účinnost od: 16.07.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1121 ze dne 8. července 2021, kterým se upřesňují podrobnosti ohledně statistických údajů, jež mají být předloženy členskými státy, pokud jde o kontroly výrobků vstupujících na trh Unie ve vztahu k bezpečnosti výrobků a souladu výrobků s předpisy (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2019/1020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020 ze dne 20. června 2019 o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně směrnice 2004/42/ES a nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) č. 305/2011 (Text s významem pro EHP.)

(EU) 2021/1120

Účinnost od: 16.07.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1120 ze dne 8. července 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 468/2010, kterým se stanoví seznam EU s plavidly provádějícími nezákonný, nehlášený a neregulovaný rybolov

Právní základ: (ES) č. 1005/2008 Nařízení Rady (ES) č. 1005/2008 ze dne 29. září 2008 , kterým se zavádí systém Společenství pro předcházení, potírání a odstranění nezákonného, nehlášeného a neregulovaného rybolovu, mění nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1936/2001 a (ES) č. 601/2004 a zrušují nařízení (ES) č. 1093/94 a (ES) č. 1447/1999

(Mění (EU) č. 468/2010)

(EU) 2019/1020

Účinnost od: 16.07.2021

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020 ze dne 20. června 2019 o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně směrnice 2004/42/ES a nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) č. 305/2011 (Text s významem pro EHP.)

Právní základ: 12016E033 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA II - VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ | KAPITOLA 2 - SPOLUPRÁCE V CELNÍCH VĚCECH | Článek 33 (bývalý článek 135 Smlouvy o ES),
12016E114 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | KAPITOLA 3 - SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | Článek 114 (bývalý článek 95 Smlouvy o ES)

(Mění 2004/42/ES;Mění (ES) č. 765/2008;Mění (EU) č. 305/2011)

(EU) 2021/1155

Účinnost od: 15.07.2021

Nařízení Komise (EU) 2021/1155 ze dne 9. července 2021, kterým se stanoví ukončení rybolovu tuňáka obecného na konkrétních souostrovích pro plavidla provozující drobný rybolov plující pod vlajkou Řecka

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

(EU) 2021/1154

Účinnost od: 15.07.2021

Nařízení Komise (EU) 2021/1154 ze dne 9. července 2021, kterým se stanoví ukončení rybolovu tuňáka obecného v Atlantském oceánu východně od 45° západní délky a ve Středozemním moři plavidly plujícími pod vlajkou Řecka

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

(EU) 2021/1045

Účinnost od: 15.07.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1045 ze dne 24. června 2021, kterým se schvaluje didecyldimethylamoniumchlorid jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 3 a 4 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) č. 528/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání Text s významem pro EHP

(EU) 2021/1044

Účinnost od: 15.07.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1044 ze dne 22. června 2021 o udělení povolení Unie pro jednotlivý biocidní přípravek „Pesguard® Gel“ (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) č. 528/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání Text s významem pro EHP

(EU) 2021/1042

Účinnost od: 15.07.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1042 ze dne 18. června 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132, pokud jde o technické specifikace a postupy pro systém propojení rejstříků, a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2244 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2017/1132 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017 o některých aspektech práva obchodních společností (Text s významem pro EHP. )

(Ruší (EU) 2020/2244)

(EU) 2021/1041

Účinnost od: 15.07.2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1041 ze dne 16. dubna 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/127, pokud jde o požadavky na pesticidy v počáteční a pokračovací kojenecké výživě (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) č. 609/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 Text s významem pro EHP

(Mění (EU) 2016/127)

(EU) 2021/1040

Účinnost od: 15.07.2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1040 ze dne 16. dubna 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/128, pokud jde o požadavky na pesticidy v potravinách pro zvláštní lékařské účely vyvinutých tak, aby vyhovovaly výživovým požadavkům kojenců a malých dětí (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) č. 609/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 609/2013 ze dne 12. června 2013 o potravinách určených pro kojence a malé děti, potravinách pro zvláštní lékařské účely a náhradě celodenní stravy pro regulaci hmotnosti a o zrušení směrnice Rady 92/52/EHS, směrnic Komise 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/39/ES a nařízení Komise (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 Text s významem pro EHP

(Mění (EU) 2016/128)

(EU) 2021/1047

Účinnost od: 15.07.2021

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1047 ze dne 5. března 2021, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES, pokud jde o aktualizaci seznamu produktů pro obranné účely v souladu s aktualizovaným Společným vojenským seznamem Evropské unie ze dne 17. února 2020 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 2009/43/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/43/ES ze dne 6. května 2009 o zjednodušení podmínek transferů produktů pro obranné účely uvnitř Společenství (Text s významem pro EHP)

(Mění 2009/43/ES)

Předpisy Evropské unie – pozbývá účinnosti nebo zrušeno

(EU) 2021/138

Zrušeno od: 21.07.2021 předpisem (EU) 2021/1188

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/138, ze dne 5. února 2021, kterým se provádí čl. 2 odst. 3 nařízení (ES) č. 2580/2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu a kterým se zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2020/1128

Právní základ: (ES) č. 2580/2001 Nařízení Rady (ES) č. 2580/2001 ze dne 27. prosince 2001 o zvláštních omezujících opatřeních namířených proti některým osobám a subjektům s cílem bojovat proti terorismu

(EU) 2016/1160

Zrušeno od: 17.07.2021 předpisem (ES) č. 1225/2009

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1160 ze dne 15. července 2016 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz cyklamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky a Indonésie na základě přezkumu před pozbytím platnosti podle čl. 11 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1225/2009

Právní základ: (ES) č. 1225/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství

(EU) 2016/1159

Zrušeno od: 17.07.2021 předpisem (ES) č. 1225/2009

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1159 ze dne 15. července 2016, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo na dovoz cyklamátu sodného pocházejícího z Čínské lidové republiky a vyráběného společností Fang Da Food Additive (Shen Zhen) Limited a společností Fang Da Food Additive (Yang Quan) Limited

Právní základ: (ES) č. 1225/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství

2013/37/EU

Zrušeno od: 17.07.2021 předpisem (EU) 2019/1024

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/37/EU ze dne 26. června 2013 , kterou se mění směrnice 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru Text s významem pro EHP

Právní základ: 12012E114 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | Kapitola 3 - Sbližování právních předpisů | Článek 114 | (bývalý článek 95 Smlouvy o ES),
12012E294 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST ŠESTÁ - INSTITUCIONÁLNÍ A FINANČNÍ USTANOVENÍ | HLAVA I - INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ | Kapitola 2 - Právní akty unie, postupy jejich přijímání a jiná ustanovení | Oddíl 2 - Postupy přijímání aktů a jiná ustanovení | Článek 294 | (bývalý článek 251 Smlouvy o ES)

2003/98/ES

Zrušeno od: 17.07.2021 předpisem (EU) 2019/1024

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru

Právní základ: 12002E095 Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title VI: Common rules on competition, taxation and approximation of laws | Chapter 3: Approximation of laws | Article 95 | Article 100a - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | ,
12002E251 Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Five: Institutions of the Community | Title I: Provisions governing the institutions | Chapter 2: Provisions common to several institutions | Article 251 | Article 189b - EC Treaty (Maastricht consolidated version) |

(EU) 2020/2244

Zrušeno od: 15.07.2021 předpisem (EU) 2021/1042

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/2244, ze dne 17. prosince 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132, pokud jde o technické specifikace a postupy pro systém propojení rejstříků, a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/884 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2017/1132 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1132 ze dne 14. června 2017 o některých aspektech práva obchodních společností (Text s významem pro EHP. )

Zavřít
MENU