Chystáte se na audit a certifikaci?

Nevíte, jaké zákonné požadavky musíte plnit?

 

Nevadí - ZDARMA poradíme. VOLEJTE!

Zavedeme pro Vás PRÁVNÍ REGISTR !


Novinky v systému zákony on-line pro období od 7.4.2017 do 26.4.2017

Sbírka zákonů, zákony – aktuálně vyšlo

čá. 45/2017 Sb. rozeslána 24. dubna 2017

127/2017 Sb.

Účinnost od: 1. června 2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou

čá. 44/2017 Sb. rozeslána 20. dubna 2017

126/2017 Sb.

Účinnost od: 1. července 2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017

125/2017 Sb.

Účinnost od: 1. července 2017
Provádí zákon: 119/2002 Sb. Zákon o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních)

Nařízení vlády o znehodnocování některých palných zbraní, osvědčení o znehodnocení palné zbraně a společném jednoznačném označení všech částí palné zbraně upravených za účelem jejího znehodnocení

124/2017 Sb.

Účinnost od: 20. dubna 2017

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 1. března 2017 a vrácenému prezidentem republiky dne 10. března 2017

123/2017 Sb.

Účinnost od: 1. června 2017 s výjimkou

Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

čá. 43/2017 Sb. rozeslána 13. dubna 2017

122/2017 Sb.

Účinnost od: 1. dubna 2017

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 2/2017)

121/2017 Sb.

Účinnost od: 1. července 2017
Provádí zákon: 110/2006 Sb. Zákon o životním a existenčním minimu, 117/1995 Sb. Zákon o státní sociální podpoře

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

120/2017 Sb.

Účinnost od: 1. května 2017

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

119/2017 Sb.

Účinnost od: 30. května 2017
Provádí zákon: 6/1993 Sb. Zákon České národní rady o České národní bance

Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bouzov“ po 5 000 Kč

118/2017 Sb.

Účinnost od: 28. dubna 2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů

čá. 42/2017 Sb. rozeslána 13. dubna 2017

117/2017 Sb.

Účinnost od: 28. dubna 2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

116/2017 Sb.

Účinnost od: 28. dubna 2017
Provádí zákon: 266/1994 Sb. Zákon o dráhách

Vyhláška o nákladech a úsporách přímo souvisejících se zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu

115/2017 Sb.

Účinnost od: 28. dubna 2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

čá. 41/2017 Sb. rozeslána 7. dubna 2017

114/2017 Sb.

Účinnost od: 15. dubna 2017 s výjimkou
Provádí zákon: 424/1991 Sb. Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

Vyhláška o vzoru průkazu předsedy, členů a zaměstnanců Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a o vzoru formuláře pro výroční finanční zprávu politické strany a politického hnutí

113/2017 Sb.

Účinnost od: 15. dubna 2017
Provádí zákon: 247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, 130/2000 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, 62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, 275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

Vyhláška o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně

112/2017 Sb.

Účinnost od: 1. července 2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení

Sbírka mezinárodních smluv – aktuálně vyšlo

čá. 12/2017 Sb.m.s. rozeslána 26. dubna 2017

21/2017 Sb.m.s.

Účinnost od: 1. ledna 2017

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn a doplňků Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)

čá. 11/2017 Sb.m.s. rozeslána 10. dubna 2017

20/2017 Sb.m.s.

Účinnost od: 1. ledna 2017

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)

Nabývá účinnosti

81/2017 Sb.

Účinnost od: 26.4.2017
Provádí zákon: 6/1993 Sb. Zákon České národní rady o České národní bance

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí narození Marie Terezie

124/2017 Sb.

Účinnost od: 20.4.2017

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 1. března 2017 a vrácenému prezidentem republiky dne 10. března 2017

102/2017 Sb.

Účinnost od: 20.4.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 121/2000 Sb.)

98/2017 Sb.

Účinnost od: 20.4.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 111/2006 Sb.;Mění 117/1995 Sb.)

134/2016 Sb.

Účinnost od: 18.4.2017

Zákon o zadávání veřejných zakázek
(Výjimka účinnosti )

114/2017 Sb.

Účinnost od: 15.4.2017
Provádí zákon: 424/1991 Sb. Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

Vyhláška o vzoru průkazu předsedy, členů a zaměstnanců Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a o vzoru formuláře pro výroční finanční zprávu politické strany a politického hnutí

113/2017 Sb.

Účinnost od: 15.4.2017
Provádí zákon: 247/1995 Sb. Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, 130/2000 Sb. Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, 62/2003 Sb. Zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, 275/2012 Sb. Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

Vyhláška o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně

111/2017 Sb.

Účinnost od: 15.4.2017
Provádí zákon: 2/1969 Sb. Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky

Vyhláška o zrušení právního předpisu o vyhlášení zvláště chráněných území

110/2017 Sb.

Účinnost od: 15.4.2017
Provádí zákon: 114/1992 Sb. Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký Špičák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

109/2017 Sb.

Účinnost od: 15.4.2017
Provádí zákon: 114/1992 Sb. Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Zlatník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

108/2017 Sb.

Účinnost od: 15.4.2017
Provádí zákon: 114/1992 Sb. Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rašovické skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

107/2017 Sb.

Účinnost od: 15.4.2017
Provádí zákon: 114/1992 Sb. Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Malhotky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

106/2017 Sb.

Účinnost od: 15.4.2017
Provádí zákon: 114/1992 Sb. Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kosířské lomy a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

105/2017 Sb.

Účinnost od: 15.4.2017
Provádí zákon: 114/1992 Sb. Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bublák a niva Plesné a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

96/2017 Sb.

Účinnost od: 15.4.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh
(Mění 120/2016 Sb.)

91/2017 Sb.

Účinnost od: 13.4.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
(Mění 152/2000 Sb.;Mění 233/2000 Sb.;Mění 59/2002 Sb.;Mění 409/2003 Sb.;Mění 294/2012 Sb.)

90/2017 Sb.

Účinnost od: 13.4.2017

Zákon, kterým se mění volební zákony a některé další zákony
(Mění 247/1995 Sb.;Mění 130/2000 Sb.;Mění 491/2001 Sb.;Mění 62/2003 Sb.;Mění 275/2012 Sb.;Mění 182/1993 Sb.;Mění 6/2002 Sb.)

86/2017 Sb.

Účinnost od: 11.4.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 343/2014 Sb.)

Pozbývá účinnosti nebo zrušeno

20/2011 Sb.m.s.

Zrušeno od: 25.4.2017 předpisem 17/2017 Sb.m.s.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Indickou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 11. října 1996 v Praze

43/1998 Sb.

Zrušeno od: 25.4.2017 předpisem 17/2017 Sb.m.s.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic

49/2008 Sb.m.s.

Zrušeno od: 11.4.2017 předpisem 26/2016 Sb.m.s.

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Guernsey a jejím prozatímním provádění

Zavřít
MENU