Chystáte se na audit a certifikaci?

Nevíte, jaké zákonné požadavky musíte plnit?

Nevadí - ZDARMA poradíme. VOLEJTE!

Zavedeme pro Vás PRÁVNÍ REGISTR !

Přehled všech služeb naleznete v aktuálním CENÍKU !


Novinky v systému zákony on-line pro období od 31.05.2021 do 14.06.2021

Sbírka zákonů – aktuálně vyšlo

čá. 094/2021 Sb. rozeslána 9. června 2021

229/2021 Sb.

Účinnost od: 9. června 2021

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

228/2021 Sb.

Účinnost od: 1. července 2021 s výjimkou

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

čá. 093/2021 Sb. rozeslána 9. června 2021

227/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů

226/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů

225/2021 Sb.

Účinnost od: 1. července 2021 s výjimkou

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů

224/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a využitím elektronického kontrolního systému a způsob jejich úhrady, ve znění vyhlášky č. 151/2016 Sb.

223/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězení

222/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů

čá. 092/2021 Sb. rozeslána 9. června 2021

221/2021 Sb.

Účinnost od: 1. prosince 2021

Zákon o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon)

220/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022 s výjimkou

Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

219/2021 Sb.

Účinnost od: 1. srpna 2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

218/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022, s výjimkou ustanovení části první čl. I bo- dů 23

Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

čá. 091/2021 Sb. rozeslána 7. června 2021

217/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

216/2021 Sb.

Účinnost od: 1. července 2021

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

215/2021 Sb.

Účinnost od: 1. července 2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů

214/2021 Sb.

Účinnost od: 1. července 2021

Nařízení vlády o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2020

Provádí zákon: 383/2012 Sb. Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

čá. 090/2021 Sb. rozeslána 31. května 2021

213/2021 Sb.

Účinnost od: 1. července 2021

Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

212/2021 Sb.

Účinnost od: 1. července 2021

Vyhláška o vyhlášení Přírodní rezervace Kaňon Blanice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Provádí zákon: 114/1992 Sb. Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny

211/2021 Sb.

Účinnost od: 1. července 2021

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Řežabinec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Provádí zákon: 114/1992 Sb. Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny

210/2021 Sb.

Účinnost od: 1. července 2021

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Lochkovský profil a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Provádí zákon: 114/1992 Sb. Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny

Sbírka zákonů – nabývá účinnosti

229/2021 Sb.

Účinnost od: 09.06.2021

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

205/2021 Sb.

Účinnost od: 09.06.2021

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny s hologramem „Parní lokomotiva Škoda 498 Albatros“

Provádí zákon: 6/1993 Sb. Zákon České národní rady o České národní bance

184/2021 Sb.

Účinnost od: 03.06.2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 463/2013 Sb.)

527/2020 Sb.

Účinnost od: 03.06.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 253/2008 Sb.)

180/2021 Sb.

Účinnost od: 01.06.2021

Vyhláška o náležitostech formulářů k evidenci skutečných majitelů a o změně souvisejících vyhlášek

Provádí zákon: 358/1992 Sb. Zákon České národní rady o notářích a jejich činnosti (notářský řád),
304/2013 Sb. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob,
37/2021 Sb. Zákon o evidenci skutečných majitelů

(Mění 196/2001 Sb.;Mění 323/2013 Sb.)

177/2021 Sb.

Účinnost od: 01.06.2021

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 v roce 2021

(Mění 48/2017 Sb.)

37/2021 Sb.

Účinnost od: 01.06.2021

Zákon o evidenci skutečných majitelů

(Mění 304/2013 Sb.)

Sbírka zákonů – pozbývá účinnosti nebo zrušeno

Žádné předpisy

Sbírka mezinárodních smluv – aktuálně vyšlo

Žádné nové předpisy

Předpisy Evropské unie – aktuálně vyšlo

Úř. věst. L 210, 14. června 2021

(EU) 2021/943

Účinnost od: 28. června 2021

Nařízení Evropské centrální banky (EU) 2021/943 ze dne 14. května 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2015/534 o vykazování finančních informací v oblasti dohledu (ECB/2021/24)

Právní základ: (EU) č. 1024/2013 Nařízení Rady (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013 , kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují k obezřetnostnímu dohledu nad úvěrovými institucemi,
(EU) č. 468/2014 Nařízení Evropské centrální banky (EU) č. 468/2014 ze dne 16. dubna 2014 , kterým se stanoví rámec spolupráce Evropské centrální banky s vnitrostátními příslušnými orgány a vnitrostátními pověřenými orgány v rámci jednotného mechanismu dohledu (nařízení o rámci jednotného mechanismu dohledu) (ECB/2014/17)

Úř. věst. L 209, 14. června 2021

(EU) 2021/952

Účinnost od: 15. června 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/952 ze dne 11. června 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/951

Účinnost od: 21. června 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/951 ze dne 11. června 2021, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 v kalendářním roce 2021

Právní základ: (EU) č. 1306/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008

(EU) 2021/950

Účinnost od: 4. července 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/950 ze dne 7. června 2021, kterým se schvalují změny specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení na úrovni Unie („Reca?“ (CHOP))

Právní základ: (EU) 2019/33 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 ze dne 17. října 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, řízení o námitce, omezení použití, změny specifikace výrobku, zrušení ochrany a označování a obchodní úpravu

(EU) 2021/949

Účinnost od: 4. července 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/949 ze dne 7. června 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Balatoni hal“ (CHZO))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2021/947

Účinnost od: 1. ledna 2021

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/947 ze dne 9. června 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci – Globální Evropa, mění a zrušuje rozhodnutí č. 466/2014/EU a zrušují nařízení (EU) 2017/1601 a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 480/2009 (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 206, 11. června 2021

(EU) 2021/821

Účinnost od: 21. června 2021

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/821 ze dne 20. května 2021, kterým se zavádí režim Unie pro kontrolu vývozu, zprostředkování, technické pomoci, tranzitu a přepravy zboží dvojího užití (přepracované znění)

Právní základ: 12016E207 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA II - SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA | Článek 207 (bývalý článek 133 Smlouvy o ES)

Úř. věst. L 205, 11. června 2021

(EU) 2021/941

Účinnost od: 1. července 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/941 ze dne 10. června 2021, které stanoví zvláštní postup pro identifikaci těžkých vozidel, která jsou certifikována jakožto účelová vozidla, avšak nejsou jako taková registrována, a pro provedení oprav ročních průměrných specifických emisí CO2 výrobce, aby se tato vozidla zohlednila (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2019/1242 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1242 ze dne 20. června 2019, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nová těžká vozidla a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 a (EU) 2018/956 a směrnice Rady 96/53/ES

(EU) 2021/940

Účinnost od: 12. června 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/940 ze dne 10. června 2021 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz březové překližky pocházející z Ruska

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(EU) 2021/939

Účinnost od: 12. června 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/939 ze dne 10. června 2021 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz ethylenglykolu pocházejícího ze Spojených států amerických a Království Saúdská Arábie

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(EU) 2021/938

Účinnost od: 1. července 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/938 ze dne 4. června 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Cerise des coteaux du Ventoux“ (CHZO))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2021/937

Účinnost od: 1. července 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/937 ze dne 4. června 2021, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného zeměpisného označení lihoviny (Hamburger Kümmel)

Právní základ: (EU) 2019/787 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008

Úř. věst. L 204, 10. června 2021

(EU) 2021/934

Účinnost od: 13. června 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/934 ze dne 9. června 2021, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení klasického moru prasat (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/933

Účinnost od: 13. června 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/933 ze dne 9. června 2021, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) 2017/39, pokud jde o některá opatření k řešení krize způsobené pandemií COVID-19

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

(EU) 2021/932

Účinnost od: 30. června 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/932 ze dne 9. června 2021 kterým se pozastavuje povolení lasalocidu sodného A (Avatec 15 % cc) a lasalocidu sodného A (Avatec 150 G) jako doplňkových látek pro výkrm kuřat a odchov kuřat a kuřice (držitel povolení Zoetis Belgium S.A.) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/931

Účinnost od: 30. června 2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/931 ze dne 1. března 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy, které stanoví způsob identifikace derivátových transakcí s jedním nebo více než jedním významným rizikovým faktorem pro účely čl. 277 odst. 5, vzorec pro výpočet dohledové delty kupních a prodejních opcí přiřazených ke kategorii úrokového rizika a způsob určení toho, zda je transakce dlouhou nebo krátkou pozicí v primárním rizikovém faktoru nebo v nejvýznamnějším rizikovém faktoru v dané kategorii rizika pro účely čl. 279a odst. 3 písm. a) a b) ve standardizovaném přístupu k úvěrovému riziku protistrany (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) č. 575/2013 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 Text s významem pro EHP

(EU) 2021/930

Účinnost od: 1. ledna 2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/930 ze dne 1. března 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy vymezující povahu, závažnost a trvání hospodářského poklesu uvedeného v čl. 181 odst. 1 písm. b) a v čl. 182 odst. 1 písm. b) téhož nařízení (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) č. 575/2013 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 Text s významem pro EHP

Úř. věst. L 203, 9. června 2021

(EU) 2021/923

Účinnost od: 14. června 2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/923 ze dne 25. března 2021, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy, které stanoví kritéria vymezující manažerskou odpovědnost, kontrolní funkce, významné obchodní jednotky a podstatný vliv na rizikový profil významné obchodní jednotky, a které stanoví kritéria pro určení pracovníků nebo kategorií pracovníků, jejichž pracovní činnosti mají vliv na rizikový profil instituce, který je srovnatelně podstatný jako u pracovníků nebo kategorií pracovníků uvedených v čl. 92 odst. 3 uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 2013/36/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES Text s významem pro EHP

Úř. věst. L 202, 8. června 2021

(EU) 2021/888

Účinnost od: 1. ledna 2021

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/888 ze dne 20. května 2021, kterým se zavádí program Evropský sbor solidarity a zrušují nařízení (EU) 2018/1475 a (EU) č. 375/2014 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 12016E165 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XII - VŠEOBECNÉ A ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, MLÁDEŽ A SPORT | Článek 165 (bývalý článek 149 Smlouvy o ES),
12016E166 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XII - VŠEOBECNÉ A ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, MLÁDEŽ A SPORT | Článek 166 (bývalý článek 150 Smlouvy o ES),
12016E214 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA III - SPOLUPRÁCE SE TŘETÍMI ZEMĚMI A HUMANITÁRNÍ POMOC | KAPITOLA 3 - HUMANITÁRNÍ POMOC | Článek 214

(EU) 2021/887

Účinnost od: 28. června 2021

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/887 ze dne 20. května 2021, kterým se zřizuje Evropské průmyslové, technologické a výzkumné centrum kompetencí pro kybernetickou bezpečnost a síť národních koordinačních center

Právní základ: 12016E173 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XVII - PRŮMYSL Článek 173 (bývalý článek 157 Smlouvy o ES),
12016E188 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XIX - VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR | Článek 188 (bývalý článek 172 Smlouvy o ES)

Úř. věst. L 201, 8. června 2021

(EU) 2021/917

Účinnost od: 28. června 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/917 ze dne 7. června 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvalují účinné látky představující nízké riziko virus mozaiky pepina, kmen EU, mírný izolát Abp1 a virus mozaiky pepina, kmen CH2, mírný izolát Abp2 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

(EU) 2021/916

Účinnost od: 28. června 2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/916 ze dne 12. března 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240, kterým se zřizuje Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS), pokud jde o předem určený seznam skupin zaměstnání používaný ve formuláři žádosti

Právní základ: (EU) 2018/1240 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1240 ze dne 12. září 2018, kterým se zřizuje Evropský systém pro cestovní informace a povolení (ETIAS) a kterým se mění nařízení (EU) č. 1077/2011, (EU) č. 515/2014, (EU) 2016/399, (EU) 2016/1624 a (EU) 2017/2226

Úř. věst. L 199, 7. června 2021

(EU) 2021/912

Účinnost od: 27. června 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/912 ze dne 4. června 2021, kterým se povoluje změna specifikací nové potraviny lakto-N-neotetraosy (mikrobiální zdroj) a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2015/2283 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/911

Účinnost od: 27. června 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/911 ze dne 31. května 2021 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Právní základ: (EU) č. 952/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie

(EU) 2021/910

Účinnost od: 27. června 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/910 ze dne 31. května 2021 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Právní základ: (EU) č. 952/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie

(EU) 2021/909

Účinnost od: 27. června 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/909 ze dne 31. května 2021 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Právní základ: (EU) č. 952/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie

Úř. věst. L 197I, 4. června 2021

(EU) 2021/907

Účinnost od: 5. června 2021

Nařízení Rady (EU) 2021/907 ze dne 4. června 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

Právní základ: 12016E215 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA IV - OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ | Článek 215 (bývalý článek 301 Smlouvy o ES),
2012/642/SZBP Rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP ze dne 15. října 2012 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

(SZBP) 2021/908

Účinnost od: 5. června 2021

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/908 ze dne 4. června 2021, kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku

Úř. věst. L 197, 4. června 2021

(EU) 2021/902

Účinnost od: 5. června 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/902 ze dne 3. června 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/901

Účinnost od: 24. června 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/901 ze dne 3. června 2021, kterým se opravuje švédské znění prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin

Právní základ: (EU) 2016/2031 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES

(EU) 2021/900

Účinnost od: 24. června 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/900 ze dne 3. června 2021, kterým se povoluje změna podmínek použití nové potraviny „galakto-oligosacharid“ podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2015/2283 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/899

Účinnost od: 1. ledna 2021

Nařízení Komise (EU) 2021/899 ze dne 3. června 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o přechodná opatření pro vývoz masokostní moučky jako paliva ke spalování pro energetické účely (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1069/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu)

(EU) 2021/898

Účinnost od: 24. června 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/898 ze dne 28. května 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Salată cu icre de ?tiucă de Tulcea“ (CHZO)

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2021/897

Účinnost od: 24. června 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/897 ze dne 4. března 2021, kterým se stanoví prováděcí technické normy pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238, pokud jde o formát oznamování příslušným orgánům dohledu a o spolupráci a výměnu informací mezi příslušnými orgány a s Evropským orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2019/1238 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 ze dne 20. června 2019 o panevropském osobním penzijním produktu (PEPP) (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/896

Účinnost od: 24. června 2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/896 ze dne 24. února 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 s ohledem na dodatečné informace pro účely sbližování, pokud jde o oznamování orgánům dohledu (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2019/1238 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 ze dne 20. června 2019 o panevropském osobním penzijním produktu (PEPP) (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/895

Účinnost od: 24. června 2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/895 ze dne 24. února 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238, pokud jde o zasahování do produktů (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2019/1238 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1238 ze dne 20. června 2019 o panevropském osobním penzijním produktu (PEPP) (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/903

Účinnost od: 24. června 2021

Směrnice Komise (EU) 2021/903 ze dne 3. června 2021, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES, pokud jde o zvláštní limitní hodnoty pro anilin v některých hračkách (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 2009/48/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 195, 3. června 2021

(EU) 2021/890

Účinnost od: 23. června 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/890 ze dne 27. května 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Hegykői petrezselyemgyökér“ (CHZO))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

Úř. věst. L 194, 2. června 2021

(EU) 2021/883

Účinnost od: 3. června 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/883 ze dne 1. června 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy nebo provozním omezením v Unii (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 2111/2005 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/882

Účinnost od: 22. června 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/882 ze dne 1. června 2021, kterým se povoluje uvedení sušených larev potemníka moučného Tenebrio molitor na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2015/2283 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/881

Účinnost od: 21. dubna 2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/881 ze dne 23. března 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro dozor, eradikační programy a status území prostého nákazy pro některé nákazy uvedené na seznamu a nově se objevující nákazy (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/880

Účinnost od: 21. dubna 2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/880 ze dne 5. března 2021 o změně nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/686, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o sledovatelnost, veterinární požadavky a požadavky na veterinární osvědčení při přemísťování zárodečných produktů určitých chovaných suchozemských zvířat v rámci Unie (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/884

Účinnost od: 22. června 2021

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/884 ze dne 8. března 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o dobu platnosti výjimky pro použití rtuti v otáčecích elektrických konektorech používaných v systémech intravaskulárního ultrazvukového obrazového snímání (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 2011/65/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních Text s významem pro EHP

Úř. věst. L 192, 1. června 2021

(EU) 2021/876

Účinnost od: 21. června 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/876 ze dne 31. května 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 1907/2006, pokud jde o žádosti o povolení a zprávy o přezkumu pro použití látek při výrobě původních náhradních dílů a při opravě předmětů a složených výrobků, které se již nevyrábějí, a kterým se mění nařízení (ES) č. 340/2008 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1907/2006 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

(EU) 2021/875

Účinnost od: 21. června 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/875 ze dne 25. května 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Soir“ (CHZO))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

Úř. věst. L 190, 31. května 2021

(EU) 2021/866

Účinnost od: 31. května 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/866 ze dne 28. května 2021, kterým se pozastavují opatření obchodní politiky týkající se určitých výrobků pocházejících ze Spojených států amerických uložená prováděcím nařízením (EU) 2018/886

Právní základ: (EU) č. 654/2014 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 654/2014 ze dne 15. května 2014 o výkonu práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu a o změně nařízení Rady (ES) č. 3286/94, kterým se stanoví postupy Společenství v oblasti společné obchodní politiky k zajištění výkonu práv Společenství podle mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v rámci Světové obchodní organizace

(EU) 2021/865

Účinnost od: 20. června 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/865 ze dne 28. května 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Rooibos“ / „Red Bush“ (CHOP))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2021/864

Účinnost od: 1. června 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/864 ze dne 28. května 2021 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením (EU) 2020/492 na dovoz některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a Egypta dovozem některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken zasílaných z Maroka, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Maroka, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(EU) 2021/863

Účinnost od: 1. června 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/863 ze dne 28. května 2021 o zahájení šetření možného obcházení vyrovnávacích opatření uložených prováděcím nařízením (EU) 2020/776 na dovoz některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a Egypta dovozem některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken zasílaných z Maroka, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Maroka, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu

Právní základ: (EU) 2016/1037 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(EU) 2021/862

Účinnost od: 20. června 2021

Nařízení Komise (EU) 2021/862 ze dne 28. května 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech za účelem zařazení nového typu hnojiva ES do přílohy I (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 2003/2003 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/861

Účinnost od: 20. června 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/861 ze dne 21. května 2021, kterým se stanoví technické prvky souboru údajů a technické formáty pro předávání informací týkající se organizace výběrového šetření v oblasti vzdělávání a odborné přípravy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2019/1700 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 ze dne 10. října 2019, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácnostízaložené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů, mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004, (ES) č. 452/2008 a (ES) č. 1338/2008 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 a nařízení Rady (ES) č. 577/98 (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/860

Účinnost od: 3. června 2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/860 ze dne 23. března 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/124, pokud jde o přílohu ochranných a donucovacích opatření Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO)

Právní základ: (EU) 2019/833 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/833 ze dne 20. května 2019, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku, mění nařízení (EU) 2016/1627 a zrušují nařízení Rady (ES) č. 2115/2005 a (ES) č. 1386/2007

(EU) 2021/859

Účinnost od: 20. června 2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/859 ze dne 4. února 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 upřesněním počtu a názvů proměnných pro soubor údajů v oblasti vzdělávání a odborné přípravy (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2019/1700 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 ze dne 10. října 2019, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácnostízaložené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů, mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004, (ES) č. 452/2008 a (ES) č. 1338/2008 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 a nařízení Rady (ES) č. 577/98 (Text s významem pro EHP)

Předpisy Evropské unie – nabývá účinnosti

(EU) 2021/923

Účinnost od: 14.06.2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/923 ze dne 25. března 2021, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy, které stanoví kritéria vymezující manažerskou odpovědnost, kontrolní funkce, významné obchodní jednotky a podstatný vliv na rizikový profil významné obchodní jednotky, a které stanoví kritéria pro určení pracovníků nebo kategorií pracovníků, jejichž pracovní činnosti mají vliv na rizikový profil instituce, který je srovnatelně podstatný jako u pracovníků nebo kategorií pracovníků uvedených v čl. 92 odst. 3 uvedené směrnice (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 2013/36/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES Text s významem pro EHP

(Mění 2013/36/EU;Ruší (EU) č. 604/2014)

(EU) 2021/824

Účinnost od: 14.06.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/824 ze dne 21. května 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011 a (EU) č. 820/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky terbuthylazin (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

(Mění (EU) č. 540/2011;Mění (EU) č. 820/2011)

(EU) 2021/934

Účinnost od: 13.06.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/934 ze dne 9. června 2021, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení klasického moru prasat (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/933

Účinnost od: 13.06.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/933 ze dne 9. června 2021, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) 2017/39, pokud jde o některá opatření k řešení krize způsobené pandemií COVID-19

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

(Mění (EU) 2017/39)

(EU) 2021/940

Účinnost od: 12.06.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/940 ze dne 10. června 2021 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz březové překližky pocházející z Ruska

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(EU) 2021/939

Účinnost od: 12.06.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/939 ze dne 10. června 2021 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz ethylenglykolu pocházejícího ze Spojených států amerických a Království Saúdská Arábie

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(EU) 2021/810

Účinnost od: 10.06.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/810 ze dne 20. května 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/2021/808, pokud jde o přechodná ustanovení týkající se určitých látek uvedených v příloze II rozhodnutí 2002/657/ES (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2017/625 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách)Text s významem pro EHP.

(Mění (EU) 2021/808)

(EU) 2021/809

Účinnost od: 10.06.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/809 ze dne 20. května 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvaluje fermentovaný výtažek z listů Symphytum officinale L. (kostivalu lékařského) jako základní látka (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

(EU) 2021/808

Účinnost od: 10.06.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/808 ze dne 22. března 2021 o provádění analytických metod pro rezidua farmakologicky účinných látek používaných u zvířat určených k produkci potravin a o interpretaci výsledků, jakož i o metodách, které se mají používat pro odběr vzorků, a o zrušení rozhodnutí 2002/657/ES a 98/179/ES (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2017/625 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách)Text s významem pro EHP.

(Ruší 98/179/ES;Ruší 2002/657/ES;Ruší 2003/181/ES Implicitně zrušeno;Ruší 2004/25/ES Implicitně zrušeno)

(EU) 2021/807

Účinnost od: 10.06.2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/807 ze dne 10. března 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 za účelem zařazení sorbátu draselného jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) č. 528/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání Text s významem pro EHP

(Mění (EU) č. 528/2012)

(EU) 2021/806

Účinnost od: 10.06.2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/806 ze dne 10. března 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 za účelem zařazení oxidu uhličitého vyrobeného z propanu, butanu nebo směsi obou spalováním jako účinné látky do přílohy I uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) č. 528/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání Text s významem pro EHP

(Mění (EU) č. 528/2012)

(EU) 2021/802

Účinnost od: 09.06.2021

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/802 ze dne 12. března 2021, kterou se mění příloha rámcového rozhodnutí Rady 2004/757/SVV, pokud jde o zahrnutí nových psychoaktivních látek methyl 3,3-dimethyl-2-{[1-(pent-4-en-1-yl)-1H-indazol-3-karbonyl]amino}butanoát (MDMB-4en-PINACA) a methyl 2-{[1-(4-fluorobutyl)-1H-indol-3-karbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoát (4F-MDMB-BICA) do definice drogy

Právní základ: 2004/757/SVV Rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami

(Mění 2004/757/SVV)

(EU) 2021/797

Účinnost od: 08.06.2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/797 ze dne 8. března 2021, kterým se opravují některá jazyková znění přílohy II a přílohy VI nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1272/2008 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Text s významem pro EHP)

(Mění (ES) č. 1272/2008)

(EU) 2021/795

Účinnost od: 07.06.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/795 ze dne 17. května 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh odnímá schválení účinné látky alfa-cypermethrin a mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

(Mění (EU) č. 540/2011)

(EU) 2021/794

Účinnost od: 07.06.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/794 ze dne 11. května 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Nagykun rizs“ (CHZO))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2021/791

Účinnost od: 06.06.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/791 ze dne 10. května 2021, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Aischgründer Karpfen“ (CHZO))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2021/790

Účinnost od: 06.06.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/790 ze dne 10. května 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („PESCA di Delia“ (CHZO))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2021/907

Účinnost od: 05.06.2021

Nařízení Rady (EU) 2021/907 ze dne 4. června 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

Právní základ: 12016E215 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA IV - OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ | Článek 215 (bývalý článek 301 Smlouvy o ES),
2012/642/SZBP Rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP ze dne 15. října 2012 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

(Mění (ES) č. 765/2006)

(EU) 2021/902

Účinnost od: 05.06.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/902 ze dne 3. června 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2021/605)

(SZBP) 2021/908

Účinnost od: 05.06.2021

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/908 ze dne 4. června 2021, kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku

(Mění 2012/642/SZBP)

(EU) 2021/883

Účinnost od: 03.06.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/883 ze dne 1. června 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy nebo provozním omezením v Unii (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 2111/2005 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES (Text s významem pro EHP)

(Mění (ES) č. 474/2006)

(EU) 2021/860

Účinnost od: 03.06.2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/860 ze dne 23. března 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/124, pokud jde o přílohu ochranných a donucovacích opatření Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku (NAFO)

Právní základ: (EU) 2019/833 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/833 ze dne 20. května 2019, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku, mění nařízení (EU) 2016/1627 a zrušují nařízení Rady (ES) č. 2115/2005 a (ES) č. 1386/2007

(Mění (EU) 2020/124)

(EU) 2021/776

Účinnost od: 03.06.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/776 ze dne 11. května 2021, kterým se zavádí šablony určitých formulářů a technická pravidla pro účinnou výměnu informací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1672 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící

Právní základ: (EU) 2018/1672 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1672 ze dne 23. října 2018 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící a o zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005

(EU) 2018/1672

Účinnost od: 03.06.2021

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1672 ze dne 23. října 2018 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Unie nebo ji opouštějící a o zrušení nařízení (ES) č. 1889/2005

Právní základ: 12016E033 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA II - VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ | KAPITOLA 2 - SPOLUPRÁCE V CELNÍCH VĚCECH | Článek 33 (bývalý článek 135 Smlouvy o ES),
12016E114 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | KAPITOLA 3 - SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | Článek 114 (bývalý článek 95 Smlouvy o ES)

(Ruší (ES) č. 1889/2005)

(EU) 2021/864

Účinnost od: 01.06.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/864 ze dne 28. května 2021 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením (EU) 2020/492 na dovoz některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a Egypta dovozem některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken zasílaných z Maroka, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Maroka, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(EU) 2021/863

Účinnost od: 01.06.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/863 ze dne 28. května 2021 o zahájení šetření možného obcházení vyrovnávacích opatření uložených prováděcím nařízením (EU) 2020/776 na dovoz některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken pocházejících z Čínské lidové republiky a Egypta dovozem některých tkaných a/nebo vpichovaných textilií ze skleněných vláken zasílaných z Maroka, bez ohledu na to, zda je u nich deklarován původ z Maroka, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu

Právní základ: (EU) 2016/1037 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(EU) 2021/866

Účinnost od: 31.05.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/866 ze dne 28. května 2021, kterým se pozastavují opatření obchodní politiky týkající se určitých výrobků pocházejících ze Spojených států amerických uložená prováděcím nařízením (EU) 2018/886

Právní základ: (EU) č. 654/2014 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 654/2014 ze dne 15. května 2014 o výkonu práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu a o změně nařízení Rady (ES) č. 3286/94, kterým se stanoví postupy Společenství v oblasti společné obchodní politiky k zajištění výkonu práv Společenství podle mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v rámci Světové obchodní organizace

Předpisy Evropské unie – pozbývá účinnosti nebo zrušeno

(EU) č. 604/2014

Zrušeno od: 14.06.2021 předpisem (EU) 2021/923

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 604/2014 ze dne 4. března 2014 , kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy týkající se kvalitativních a vhodných kvantitativních kritérií k určení kategorií zaměstnanců, jejichž pracovní činnosti mají podstatný vliv na rizikový profil instituce Text s významem pro EHP

Právní základ: 2013/36/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES Text s významem pro EHP

2004/25/ES

Zrušeno od: 10.06.2021 předpisem (EU) 2021/808

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 22. prosince 2003, kterým se mění rozhodnutí 2002/657/ES, pokud jde o stanovení minimálních požadovaných pracovních limitů (MPPL) pro určitá rezidua v potravinách živočišného původu (oznámeno pod číslem K (2003) 4961) (Text s významem pro EHP) (2004/25/ES)

Právní základ: 96/23/ES SMĚRNICE RADY 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech a o zrušení směrnic 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS

2003/181/ES

Zrušeno od: 10.06.2021 předpisem (EU) 2021/808

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 13. března 2003, kterým se mění rozhodnutí 2002/657/ES, pokud jde o stanovení minimálních požadovaných pracovních limitů (MPPL) pro některá rezidua v potravinách živočišného původu (oznámeno pod číslem K (2003) 764) (Text s významem pro EHP) (2003/181/ES)

Právní základ: 96/23/ES SMĚRNICE RADY 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech a o zrušení směrnic 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS

2002/657/ES

Zrušeno od: 10.06.2021 předpisem (EU) 2021/808

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 14. srpna 2002, kterým se provádí směrnice Rady 96/23/ES, pokud jde o provádění analytických metod a interpretaci výsledků (oznámeno pod číslem K (2002) 3044) (Text s významem pro EHP) (2002/657/ES)

Právní základ: 96/23/ES SMĚRNICE RADY 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech a o zrušení směrnic 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS

98/179/ES

Zrušeno od: 10.06.2021 předpisem (EU) 2021/808

Rozhodnutí Komise ze dne 23. února 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla k úřednímu odběru vzorků pro zjišťování některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktechText s významem pro EHP

Právní základ: 96/23/ES SMĚRNICE RADY 96/23/ES ze dne 29. dubna 1996 o kontrolních opatřeních u některých látek a jejich reziduí v živých zvířatech a živočišných produktech a o zrušení směrnic 85/358/EHS a 86/469/EHS a rozhodnutí 89/187/EHS a 91/664/EHS

(ES) č. 1889/2005

Zrušeno od: 03.06.2021 předpisem (EU) 2018/1672

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1889/2005 ze dne 26. října 2005 o kontrolách peněžní hotovosti vstupující do Společenství nebo je opouštějící

Právní základ: 12002E095 Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title VI: Common rules on competition, taxation and approximation of laws | Chapter 3: Approximation of laws | Article 95 | Article 100a - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | ,
12002E135 Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title X: Customs cooperation | Article 135 | Article 116 - EEC Treaty,
12002E251 Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Five: Institutions of the Community | Title I: Provisions governing the institutions | Chapter 2: Provisions common to several institutions | Article 251 | Article 189b - EC Treaty (Maastricht consolidated version) |

Zavřít
MENU