Chystáte se na audit a certifikaci?

Nevíte, jaké zákonné požadavky musíte plnit?

Nevadí - ZDARMA poradíme. VOLEJTE!

Zavedeme pro Vás PRÁVNÍ REGISTR !

Přehled všech služeb naleznete v aktuálním CENÍKU !


Novinky v systému zákony on-line pro období od 17.11.2021 do 01.12.2021

Sbírka zákonů – aktuálně vyšlo

čá. 193/2021 Sb. rozeslána 30. listopadu 2021

433/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Vyhláška o výstupních dokumentech v oblasti hazardních her

Provádí zákon: 186/2016 Sb. Zákon o hazardních hrách

432/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů

čá. 192/2021 Sb. rozeslána 30. listopadu 2021

431/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

430/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

429/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2017 Sb., kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry

čá. 191/2021 Sb. rozeslána 30. listopadu 2021

428/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Nařízení vlády o přípustné míře veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky

427/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

426/2021 Sb.

Účinnost od: 1. února 2022 s výjimkou

Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

čá. 197/2021 Sb. rozeslána 29. listopadu 2021

439/2021 Sb.

Účinnost od: 29. listopadu 2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1087)

čá. 196/2021 Sb. rozeslána 26. listopadu 2021

438/2021 Sb.

Účinnost od: 27. listopadu 2021

Usnesení vlády České republiky k zamezení importu nové varianty B.1.1.529 koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky z regionu jižní Afriky (č. 1084)

čá. 194/2021 Sb. rozeslána 25. listopadu 2021

436/2021 Sb.

Účinnost od: 26. listopadu 2021

Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu (č. 1067)

435/2021 Sb.

Účinnost od: 26. listopadu 2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1066)

434/2021 Sb.

Účinnost od: 26. listopadu 2021

Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 26. listopadu 2021 (č. 1065)

čá. 190/2021 Sb. rozeslána 25. listopadu 2021

425/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů

424/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

čá. 189/2021 Sb. rozeslána 23. listopadu 2021

423/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní dohody vyššího stupně

422/2021 Sb.

Účinnost od: 23. listopadu 2021

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

421/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

Provádí zákon: 361/2003 Sb. Zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

420/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

čá. 188/2021 Sb. rozeslána 23. listopadu 2021

419/2021 Sb.

Účinnost od: 17. prosince 2021 s výjimkou

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod

418/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022 s výjimkou

Zákon, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

417/2021 Sb.

Účinnost od: 1. února 2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

416/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

415/2021 Sb.

Účinnost od: 1. prosince 2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

414/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Zákon, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

čá. 186/2021 Sb. rozeslána 23. listopadu 2021

412/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Vyhláška o rozpočtové skladbě

Provádí zákon: 218/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
250/2000 Sb. Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

čá. 185/2021 Sb. rozeslána 23. listopadu 2021

411/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů

čá. 187/2021 Sb. rozeslána 19. listopadu 2021

413/2021 Sb.

Účinnost od: 20. listopadu 2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

čá. 184/2021 Sb. rozeslána 19. listopadu 2021

410/2021 Sb.

Účinnost od: 19. listopadu 2021

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 8. a 9. října 2021 ve volebním kraji: 11 Jihomoravský pro koalici SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09, na základě usnesení Nejvyššího správního soudu sp. zn. Vol 102/2021 ze dne 5. listopadu 2021

409/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 415/2016 Sb.

čá. 183/2021 Sb. rozeslána 19. listopadu 2021

408/2021 Sb.

Účinnost od: 19. listopadu 2021

Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 12. října 2021 sp. zn. Pl. ÚS-st. 54/21 k rozhodnutí soudu v řízení o nahrazení projevu vůle povinné osoby k bezúplatnému převodu náhradního pozemku podle § 11a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, na základě k rozsudku přiloženého geometrického plánu

407/2021 Sb.

Účinnost od: 30. listopadu 2021

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné mince po 10 000 Kč ke 100. výročí založení Velké Prahy

Provádí zákon: 6/1993 Sb. Zákon České národní rady o České národní bance

406/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

405/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

čá. 182/2021 Sb. rozeslána 19. listopadu 2021

404/2021 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2022

Provádí zákon: 89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě

Sbírka zákonů – nabývá účinnosti

415/2021 Sb.

Účinnost od: 01.12.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 133/1985 Sb.;Mění 239/2000 Sb.)

221/2021 Sb.

Účinnost od: 01.12.2021

Zákon o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon)

407/2021 Sb.

Účinnost od: 30.11.2021

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné mince po 10 000 Kč ke 100. výročí založení Velké Prahy

Provádí zákon: 6/1993 Sb. Zákon České národní rady o České národní bance

439/2021 Sb.

Účinnost od: 29.11.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1087)

364/2021 Sb.

Účinnost od: 28.11.2021

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů

(Mění 314/2019 Sb.)

314/2019 Sb.

Účinnost od: 28.11.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

(Mění 289/1995 Sb.)

438/2021 Sb.

Účinnost od: 27.11.2021

Usnesení vlády České republiky k zamezení importu nové varianty B.1.1.529 koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky z regionu jižní Afriky (č. 1084)

436/2021 Sb.

Účinnost od: 26.11.2021

Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu (č. 1067)

435/2021 Sb.

Účinnost od: 26.11.2021

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1066)

434/2021 Sb.

Účinnost od: 26.11.2021

Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 26. listopadu 2021 (č. 1065)

422/2021 Sb.

Účinnost od: 23.11.2021

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

(Mění 144/2021 Sb.)

413/2021 Sb.

Účinnost od: 20.11.2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

(Mění 100/2001 Sb.)

410/2021 Sb.

Účinnost od: 19.11.2021

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 8. a 9. října 2021 ve volebním kraji: 11 Jihomoravský pro koalici SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09, na základě usnesení Nejvyššího správního soudu sp. zn. Vol 102/2021 ze dne 5. listopadu 2021

408/2021 Sb.

Účinnost od: 19.11.2021

Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 12. října 2021 sp. zn. Pl. ÚS-st. 54/21 k rozhodnutí soudu v řízení o nahrazení projevu vůle povinné osoby k bezúplatnému převodu náhradního pozemku podle § 11a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, na základě k rozsudku přiloženého geometrického plánu

Sbírka zákonů – pozbývá účinnosti nebo zrušeno

Žádné předpisy

Sbírka mezinárodních smluv – aktuálně vyšlo

čá. 025/2021 Sb.m.s. rozeslána 30. listopadu 2021

38/2021 Sb.m.s.

Účinnost od: 6. října 2021

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Pákistánské islámské republiky o spolupráci v oblasti obranného průmyslu a logistiky

čá. 024/2021 Sb.m.s. rozeslána 30. listopadu 2021

37/2021 Sb.m.s.

Účinnost od: 1. ledna 2022

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí týkající se stanovení počtu osob, které mohou využít Dohodu mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže v roce 2022

36/2021 Sb.m.s.

Účinnost od: 18. dubna 2007

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Dohodě o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací

Předpisy Evropské unie – aktuálně vyšlo

Úř. věst. L 427, 30. listopadu 2021

(EU) 2021/2097

Účinnost od: 20. prosince 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2097 ze dne 29. listopadu 2021 o povolení přípravku z kyseliny benzoové, mravenčanu vápenatého a kyseliny fumarové jako doplňkové látky pro výkrm krůt a odchov krůt (držitel povolení Novus Europe NV) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/2096

Účinnost od: 20. prosince 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2096 ze dne 29. listopadu 2021 o povolení endo-1,4-beta-xylanázy z Trichoderma reesei CBS 143953 jako doplňkové látky pro všechny druhy drůbeže, výkrm prasat, selata a všechny menšinové druhy prasat (držitel povolení: Danisco (UK) Ltd, zastoupený v Unii společností Genencor International B.V.) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/2095

Účinnost od: 20. prosince 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2095 ze dne 29. listopadu 2021 o povolení L-lysinu báze, L-lysin-monohydrochloridu a L-lysin-sulfátu jako doplňkových látek pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/2094

Účinnost od: 20. prosince 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2094 ze dne 29. listopadu 2021 o povolení dekochinátu (Deccox a Avi-Deccox 60G) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat (držitel povolení Zoetis Belgium SA) a o zrušení nařízení (ES) č. 1289/2004 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/2093

Účinnost od: 20. prosince 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2093 ze dne 29. listopadu 2021 o povolení 5’-guanylanu sodného jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/2092

Účinnost od: 20. prosince 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2092 ze dne 29. listopadu 2021 o povolení hydrogenmravenčanu draselného (kyselého mravenčanu draselného) jako doplňkové látky pro výkrm prasat a odstavená selata (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/2091

Účinnost od: 1. prosince 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2091 ze dne 26. listopadu 2021 o úhradě prostředků přenášených z rozpočtového roku 2021 v souladu s čl. 26 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013

Právní základ: (EU) č. 1306/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008

(EU) 2021/2090

Účinnost od: 20. prosince 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2090 ze dne 25. listopadu 2021 o zamítnutí povolení oxidu titaničitého jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/2089

Účinnost od: 20. prosince 2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2089 ze dne 21. září 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2122, pokud jde o některé kategorie zboží představujícího nízké riziko, zboží, které tvoří součást osobních zavazadel cestujících, a zvířat v zájmovém chovu osvobozených od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, a mění uvedené nařízení v přenesené pravomoci a nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2074, pokud jde o odkazy na některé zrušené právní předpisy (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2017/625 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách)Text s významem pro EHP.

(EU) 2021/2088

Účinnost od: 16. července 2022

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2088 ze dne 7. července 2021, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 za účelem doplnění materiálů z pyrolýzy a zplyňování jako kategorie složkových materiálů v hnojivých výrobcích EU (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2019/1009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 ze dne 5. června 2019, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a zrušuje nařízení (ES) č. 2003/2003 (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/2087

Účinnost od: 16. července 2022

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2087 ze dne 6. července 2021, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 za účelem doplnění termooxidačních materiálů a jejich derivátů jako kategorie složkových materiálů v hnojivých výrobcích EU (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2019/1009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 ze dne 5. června 2019, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a zrušuje nařízení (ES) č. 2003/2003 (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/2086

Účinnost od: 16. července 2022

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2086 ze dne 5. července 2021, kterým se mění přílohy II a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 za účelem doplnění vysrážených fosforečných solí a jejich derivátů jako kategorie složkových materiálů v hnojivých výrobcích EU (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2019/1009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009 ze dne 5. června 2019, kterým se stanoví pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) č. 1069/2009 a (ES) č. 1107/2009 a zrušuje nařízení (ES) č. 2003/2003 (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/2085

Účinnost od: 30. listopadu 2021

Nařízení Rady (EU) 2021/2085 ze dne 19. listopadu 2021, kterým se zřizují společné podniky v rámci programu Horizont Evropa a zrušují nařízení (ES) č. 219/2007, (EU) č. 557/2014, (EU) č. 558/2014, (EU) č. 559/2014, (EU) č. 560/2014, (EU) č. 561/2014 a (EU) č. 642/2014

Úř. věst. L 426, 29. listopadu 2021

(EU) 2021/2083

Účinnost od: 30. listopadu 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2083 ze dne 26. listopadu 2021, kterým se pozastavují opatření obchodní politiky týkající se určitých výrobků pocházejících ze Spojených států amerických uložená prováděcími nařízeními (EU) 2018/886 a (EU) 2020/502

Právní základ: (EU) č. 654/2014 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 654/2014 ze dne 15. května 2014 o výkonu práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu a o změně nařízení Rady (ES) č. 3286/94, kterým se stanoví postupy Společenství v oblasti společné obchodní politiky k zajištění výkonu práv Společenství podle mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v rámci Světové obchodní organizace

(EU) 2021/2082

Účinnost od: 1. ledna 2023

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2082 ze dne 26. listopadu 2021, kterým se stanoví mechanismy uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014, pokud jde o společný evropský systém klasifikace rizik (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) č. 376/2014 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 376/2014 ze dne 3. dubna 2014 o hlášení událostí v civilním letectví, analýze těchto hlášení a navazujících opatřeních a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 996/2010 a zrušení směrnic Evropského parlamentu a Rady 2003/42/ES, nařízení Komise (ES) č. 1321/2007 a nařízení Komise (ES) č. 1330/2007 Text s významem pro EHP

(EU) 2021/2081

Účinnost od: 19. prosince 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2081 ze dne 26. listopadu 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky indoxakarb a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

(EU) 2021/2080

Účinnost od: 19. prosince 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2080 ze dne 26. listopadu 2021 o povolení L-histidin-monohydrochloridu monohydrátu z fermentace pomocí Escherichia coli NITE SD 00268 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat s výjimkou ryb (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/2079

Účinnost od: 19. prosince 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2079 ze dne 26. listopadu 2021, kterým se povoluje uvedení houbového prášku s vitaminem D2 na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2015/2283 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/2078

Účinnost od: 19. prosince 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2078 ze dne 26. listopadu 2021, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745, pokud jde o Evropskou databázi zdravotnických prostředků (Eudamed)

Právní základ: (EU) 2017/745 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. dubna 2017 o zdravotnických prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2021/2077

Účinnost od: 19. prosince 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2077 ze dne 26. listopadu 2021 o povolení L-valinu z Corynebacterium glutamicum CGMCC 7.366 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/2076

Účinnost od: 19. prosince 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2076 ze dne 26. listopadu 2021 o povolení L-tryptofanu z Escherichia coli KCCM 80210 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 424, 26. listopadu 2021

(EU) 2021/2017

Účinnost od: 16. prosince 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2017 ze dne 13. září 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/2070, pokud jde o srovnávací portfolia, šablony pro podávání zpráv a pokyny k podávání zpráv, které se mají v Unii používat při podávání zpráv podle čl. 78 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 2013/36/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES Text s významem pro EHP

Úř. věst. L 422, 26. listopadu 2021

OSN č. 153

Účinnost od: 9. června 2021

Předpis OSN č. 153 – Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska neporušenosti palivového systému a bezpečnosti elektrického hnacího ústrojí v případě nárazu zezadu [2021/2060]

Úř. věst. L 421, 26. listopadu 2021

(EU) 2021/2071

Účinnost od: 1. ledna 2022

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2071 ze dne 25. listopadu 2021, kterým se vývoz některých očkovacích látek a účinných látek používaných pro výrobu těchto očkovacích látek podmiňuje dohledem

Právní základ: (EU) 2015/479 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/479 ze dne 11. března 2015 o společných pravidlech vývozu

(EU) 2021/2070

Účinnost od: 27. listopadu 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2070 ze dne 25. listopadu 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy nebo provozním omezením v Unii (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 2111/2005 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/2069

Účinnost od: 16. prosince 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2069 ze dne 25. listopadu 2021, kterým se mění příloha VI prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o dovoz konzumních brambor z Bosny a Hercegoviny, Černé Hory a Srbska do Unie, a kterým se zrušují prováděcí rozhodnutí 2012/219/EU a (EU) 2015/1199

Právní základ: (EU) 2016/2031 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES

(EU) 2021/2068

Účinnost od: 16. prosince 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2068 ze dne 25. listopadu 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o prodloužení doby platnosti schválení účinných látek benfluralin, dimoxystrobin, fluazinam, flutolanil, mekoprop-P, mepikvat, metiram, oxamyl a pyraklostrobin (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

(EU) 2021/2067

Účinnost od: 26. listopadu 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2067 ze dne 24. listopadu 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007,
(EU) č. 510/2014 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014 ze dne 16. dubna 2014 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1216/2009 a (ES) č. 614/2009

(EU) 2021/2066

Účinnost od: 1. ledna 2022

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2066 ze dne 25. srpna 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1022, pokud jde o podrobnosti pro provádění povinnosti vykládky pro některé populace druhů žijících při dně v západním Středozemním moři na období 2022–2024

Právní základ: (EU) 2019/1022 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1022 ze dne 20. června 2019, kterým se zavádí víceletý plán pro lov populací žijících při dně v západním Středozemním moři a kterým se mění nařízení (EU) č. 508/2014

(EU) 2021/2065

Účinnost od: 1. ledna 2022

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2065 ze dne 25. srpna 2021, kterým se stanoví plán výmětů pro rybolov pakambaly velké v Černém moři

Právní základ: (EU) č. 1380/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES

(EU) 2021/2064

Účinnost od: 1. ledna 2022

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2064 ze dne 25. srpna 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013, pokud jde o stanovení výjimky de minimis z povinnosti vykládky pro rybolov některých druhů žijících při dně v Jaderském moři a jihovýchodní části Středozemního moře

Právní základ: (EU) č. 1380/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES

(EU) 2021/2063

Účinnost od: 1. ledna 2022

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2063 ze dne 25. srpna 2021, kterým se mění a opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/2015, kterým se na období 2021–2023 stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu v západních vodách

Právní základ: (EU) 2019/472 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/472 ze dne 19. března 2019, kterým se zavádí víceletý plán pro populace druhů lovených v západních vodách a přilehlých vodách a pro rybolov využívající tyto populace, o změně nařízení (EU) 2016/1139 a (EU) 2018/973, a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 811/2004, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007 a (ES) č. 1300/2008

(EU) 2021/2062

Účinnost od: 1. ledna 2022

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2062 ze dne 23. srpna 2021, kterým se mění nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/2014, kterým se na období 2021–2023 stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky pro určité druhy rybolovu v Severním moři

Právní základ: (EU) 2018/973 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/973 ze dne 4. července 2018, kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace, kterým se stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky v Severním moři a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008

(EU) 2021/2061

Účinnost od: 15. listopadu 2021

Nařízení Rady (EU) 2021/2061 ze dne 11. listopadu 2021 o rozdělení rybolovných práv stanovených na základě Protokolu o provádění Dohody o partnerství mezi Evropskou unií a Mauritánskou islámskou republikou v oblasti udržitelného rybolovu (2021–2026)

Právní základ: 12016E043 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE HLAVA III - ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV Článek 43 (bývalý článek 37 Smlouvy o ES)

(EU) 2021/1057

Účinnost od: 26. listopadu 2021

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1057 ze dne 24. června 2021, kterým se zřizuje Evropský sociální fond plus (ESF+) a zrušuje nařízení (EU) č. 1296/2013 (Úřední věstník Evropské unie L 231 ze dne 30. června 2021)

(EU) 2021/1056

Účinnost od: 26. listopadu 2021

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1056 ze dne 24. června 2021, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci (Úřední věstník Evropské unie L 231 ze dne 30. června 2021)

Úř. věst. L 420, 25. listopadu 2021

(EU) 2021/2052

Účinnost od: 15. prosince 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2052 ze dne 24. listopadu 2021, kterým se stanoví technické prvky souborů údajů výběrového šetření v oblasti příjmů a životních podmínek, pokud jde o trh práce a bydlení, mezigenerační přenos zvýhodnění a znevýhodnění, potíže s bydlením a ad hoc téma pro rok 2023 týkající se energetické účinnosti domácností, podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2019/1700 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 ze dne 10. října 2019, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácnostízaložené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů, mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004, (ES) č. 452/2008 a (ES) č. 1338/2008 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 a nařízení Rady (ES) č. 577/98 (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/2051

Účinnost od: 15. prosince 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2051 ze dne 24. listopadu 2021 o povolení přípravku z Bacillus velezensis PTA-6507, Bacillus velezensis NRRL B-50013 a Bacillus velezensis NRRL B-50104 jako doplňkové látky pro výkrm krůt (držitel povolení: Danisco Animal Nutrition, zastoupený společností Genencor International B.V.) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/2050

Účinnost od: 15. prosince 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2050 ze dne 24. listopadu 2021 o povolení přípravku Bacillus velezensis CECT 5940 jako doplňkové látky pro výkrm krůt, odchov krůt, výkrm a odchov menšinových druhů drůbeže a okrasné ptáky (kromě rozmnožování) (držitel povolení: Evonik Operations GmbH) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/2049

Účinnost od: 1. února 2022

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2049 ze dne 24. listopadu 2021, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky cypermethrin jako látky, která se má nahradit, a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

(EU) 2021/2048

Účinnost od: 1. ledna 2022

Nařízení Rady (EU) 2021/2048 ze dne 23. listopadu 2021 o dočasném pozastavení všeobecných cel společného celního sazebníku pro dovoz některých průmyslových výrobků na Kanárské ostrovy

Právní základ: 12016E349 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST SEDMÁ - USTANOVENÍ OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ | Článek 349 (bývalý čl. 299 odst. 2 druhý, třetí a čtvrtý pododstavec Smlouvy o ES)

Úř. věst. L 418, 24. listopadu 2021

(EU) 2021/2047

Účinnost od: 14. prosince 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2047 ze dne 23. listopadu 2021 o povolení amprolia hydrochloridu (COXAM) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a odchov kuřat a kuřice (držitel povolení: HuvePharma NV) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/2046

Účinnost od: 14. prosince 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2046 ze dne 23. listopadu 2021 o udělení ochrany v Unii zeměpisnému označení „?????????“/„Kampot Pepper zapsanému v mezinárodním rejstříku označení původu a zeměpisných označení Ženevského aktu

Právní základ: (EU) 2019/1753 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1753 ze dne 23. října 2019 o opatřeních Unie po jejím přistoupení k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních

(EU) 2021/2045

Účinnost od: 14. prosince 2021

Nařízení Komise (EU) 2021/2045 ze dne 23. listopadu 2021, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1907/2006 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

(EU) 2021/2044

Účinnost od: 14. prosince 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2044 ze dne 17. listopadu 2021, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Nostrano Valtrompia“ (CHOP))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

Úř. věst. L 416, 23. listopadu 2021

(EU) 2021/2037

Účinnost od: 13. prosince 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2037 ze dne 22. listopadu 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o výjimky z povinností týkajících se registrace zařízení akvakultury a vedení záznamů provozovatelů (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/2036

Účinnost od: 1. ledna 2023

Nařízení Komise (EU) 2021/2036 ze dne 19. listopadu 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní standard účetního výkaznictví 17 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1606/2002 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů

(EU) 2021/2035

Účinnost od: 13. prosince 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2035 ze dne 16. listopadu 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Alho da Graciosa“ (CHZO))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

Úř. věst. L 415, 22. listopadu 2021

(EU) 2021/2031

Účinnost od: 23. listopadu 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2031 ze dne 19. listopadu 2021, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/2030

Účinnost od: 12. prosince 2021

Nařízení Komise (EU) 2021/2030 ze dne 19. listopadu 2021, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o N,N-dimethylformamid (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1907/2006 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

(EU) 2021/2029

Účinnost od: 12. prosince 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2029 ze dne 19. listopadu 2021, kterým se povoluje uvedení 3-fukosyllaktosy (3-FL) na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2015/2283 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/2028

Účinnost od: 12. prosince 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2028 ze dne 15. listopadu 2021, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Cerezas de la Montana de Alicante“ (CHZO))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2021/2027

Účinnost od: 16. října 2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2027 ze dne 13. září 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/884, pokud jde o odchylky od nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149 za účelem řešení krize způsobené pandemií COVID-19 v odvětví vína, a kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1149

Právní základ: (EU) č. 1306/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008,
(EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

(EU) 2021/2026

Účinnost od: 16. října 2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2026 ze dne 13. září 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/592, pokud jde o některé dočasné odchylky od nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 za účelem řešení narušení trhu v odvětví vína způsobeného pandemií COVID-19 a dobu jejich uplatňování

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

Úř. věst. L 414, 19. listopadu 2021

(EU) 2021/1832

Účinnost od: 19. listopadu 2021

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1832 ze dne 12. října 2021, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úřední věstník Evropské unie L 385 ze dne 29. října 2021)

Úř. věst. L 412, 19. listopadu 2021

(EU) 2021/1971

Účinnost od: 9. prosince 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1971 ze dne 13. září 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/2070, kterým se stanoví prováděcí technické normy o šablonách, definicích a řešeních v oblasti informačních technologií, které mají instituce používat při podávání zpráv Evropskému orgánu pro bankovnictví a příslušným orgánům podle čl. 78 odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 2013/36/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES Text s významem pro EHP

Úř. věst. L 411, 19. listopadu 2021

(EU) 2021/2024

Účinnost od: 20. listopadu 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2024 ze dne 18. listopadu 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/2023

Účinnost od: 9. prosince 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2023 ze dne 12. listopadu 2021, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení na úrovni Unie („Soave“ (CHOP))

Právní základ: (EU) 2019/33 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/33 ze dne 17. října 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o žádosti o ochranu označení původu, zeměpisných označení a tradičních výrazů v odvětví vína, řízení o námitce, omezení použití, změny specifikace výrobku, zrušení ochrany a označování a obchodní úpravu

Úř. věst. L 410I, 18. listopadu 2021

(EU) 2021/2015

Účinnost od: 18. listopadu 2021

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/2015 ze dne 18. listopadu 2021, kterým se provádí nařízení (EU) č. 1352/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu

Právní základ: (EU) č. 1352/2014 Nařízení Rady (EU) č. 1352/2014 ze dne 18. prosince 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu

Úř. věst. L 410, 18. listopadu 2021

(EU) 2021/2012

Účinnost od: 19. listopadu 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2012 ze dne 17. listopadu 2021, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností se vybírá prozatímní clo uložené na dovoz plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli pocházejících z Indie a Indonésie

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(EU) 2021/2011

Účinnost od: 19. listopadu 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2011 ze dne 17. listopadu 2021 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz kabelů z optických vláken pocházejících z Čínské lidové republiky

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(EU) 2021/2010

Účinnost od: 8. prosince 2021

Nařízení Komise (EU) 2021/2010 ze dne 17. listopadu 2021, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 o statistice pesticidů, pokud jde o seznam účinných látek (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1185/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1185/2009 ze dne 25. listopadu 2009 o statistice pesticidů (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/2009

Účinnost od: 19. listopadu 2021

Nařízení Komise (EU) 2021/2009 ze dne 12. listopadu 2021, kterým se stanoví ukončení rybolovu mníka mořského ve vodách Spojeného království a mezinárodních vodách oblastí 1 a 2 pro plavidla plující pod vlajkou Francie

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

(EU) 2021/1100

Účinnost od: 18. listopadu 2021

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1100 ze dne 5. července 2021, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících z Turecka (Úřední věstník Evropské unie L 238 ze dne 6. července 2021)

(EU) 2021/771

Účinnost od: 18. listopadu 2021

Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/771 ze dne 21. ledna 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 stanovením zvláštních kritérií a podmínek pro kontroly účetních dokladů v rámci úředních kontrol ekologické produkce a úředních kontrol skupin hospodářských subjektů (Úřední věstník Evropské unie L 165 ze dne 11. května 2021)

(EU) 2021/241

Účinnost od: 18. listopadu 2021

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost (Úřední věstník Evropské unie L 57 ze dne 18. února 2021)

Úř. věst. L 409, 17. listopadu 2021

(EU) 2021/1958

Účinnost od: 6. července 2022

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1958 ze dne 23. června 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144 stanovením podrobných pravidel týkajících se zvláštních zkušebních postupů a technických požadavků pro schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich systémů inteligentní regulace rychlosti a pro schvalování typu těchto systémů jako samostatných technických celků a kterým se mění příloha II uvedeného nařízení (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2019/2144 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2144 ze dne 27. listopadu 2019 o požadavcích pro schvalování typu motorových vozidel a jejich přípojných vozidel a systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla z hlediska obecné bezpečnosti a ochrany cestujících ve vozidle a zranitelných účastníků silničního provozu, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 78/2009, (ES) č. 79/2009 a (ES) č. 661/2009 a nařízení Komise (ES) č. 631/2009, (EU) č. 406/2010, (EU) č. 672/2010, (EU) č. 1003/2010, (EU) č. 1005/2010, (EU) č. 1008/2010, (EU) č. 1009/2010, (EU) č. 19/2011, (EU) č. 109/2011, (EU) č. 458/2011, (EU) č. 65/2012, (EU) č. 130/2012, (EU) č. 347/2012, (EU) č. 351/2012, (EU) č. 1230/2012 a (EU) 2015/166 (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 407, 17. listopadu 2021

(EU) 2021/2007

Účinnost od: 1. ledna 2025

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2007 ze dne 16. listopadu 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EU) č. 904/2010, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky

Právní základ: (EU) č. 904/2010 Nařízení Rady (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty

(EU) 2021/2006

Účinnost od: 7. prosince 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2006 ze dne 16. listopadu 2021, kterým se stanoví prováděcí technické normy, jimiž se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1800, pokud jde o přidělování úvěrových hodnocení od externích ratingových agentur podle stupnice úvěrového hodnocení v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 2009/138/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/2005

Účinnost od: 7. prosince 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2005 ze dne 16. listopadu 2021, kterým se stanoví prováděcí technické normy, jimiž se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1799, pokud jde o tabulky upřesňující přiřazování hodnocení úvěrových rizik od externích ratingových agentur ke stupňům úvěrové kvality stanoveným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) č. 575/2013 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 Text s významem pro EHP

(EU) 2021/2004

Účinnost od: 7. prosince 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2004 ze dne 10. listopadu 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Vänerlöjrom“ (CHOP)

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2021/2003

Účinnost od: 20. listopadu 2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2003 ze dne 6. srpna 2021, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 zřízením platformy Unie pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2018/2001 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (Text s významem pro EHP.)

(EU) 2021/2002

Účinnost od: 1. ledna 2021

Nařízení Rady (EU) 2021/2002 ze dne 15. listopadu 2021, kterým se mění nařízení (EU) 2021/90, kterým se na rok 2021 stanoví rybolovná práva pro některé populace ryb a skupiny populací ryb ve Středozemním moři a v Černém moři

Právní základ: 12016E043 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE HLAVA III - ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV Článek 43 (bývalý článek 37 Smlouvy o ES)

Předpisy Evropské unie – nabývá účinnosti

(EU) 2021/2091

Účinnost od: 01.12.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2091 ze dne 26. listopadu 2021 o úhradě prostředků přenášených z rozpočtového roku 2021 v souladu s čl. 26 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013

Právní základ: (EU) č. 1306/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008

(EU) 2021/1949

Účinnost od: 01.12.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1949 ze dne 10. listopadu 2021 o zásadách pro odhad služeb obydlí pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/516 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND) a o zrušení rozhodnutí Komise 95/309/ES, Euratom a nařízení Komise (ES) č. 1722/2005 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2019/516 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/516 ze dne 19. března 2019 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND) a o zrušení směrnice Rady 89/130/EHS, Euratom a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 (nařízení o HND) (Text s významem pro EHP.)

(Ruší (ES) č. 1722/2005)

(EU) 2021/1948

Účinnost od: 01.12.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1948 ze dne 10. listopadu 2021 o nakládání s vratkami DPH osobám nepovinným k dani a osobám povinným k dani, pokud jde o činnosti osvobozené od daně, pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/516 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND) a o zrušení rozhodnutí Komise 1999/622/ES, Euratom a nařízení Komise (ES, Euratom) č. 116/2005 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2019/516 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/516 ze dne 19. března 2019 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND) a o zrušení směrnice Rady 89/130/EHS, Euratom a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 (nařízení o HND) (Text s významem pro EHP.)

(Ruší 1999/622/ES;Ruší (ES, Euratom) č. 116/2005)

(EU) 2021/1947

Účinnost od: 01.12.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1947 ze dne 10. listopadu 2021, kterým se vymezuje zeměpisné území členských států pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/516 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND) a kterým se ruší rozhodnutí Komise 91/450/EHS, Euratom a nařízení Komise (ES) č. 109/2005 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2019/516 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/516 ze dne 19. března 2019 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND) a o zrušení směrnice Rady 89/130/EHS, Euratom a nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 (nařízení o HND) (Text s významem pro EHP.)

(Ruší 91/450/EHS, Euratom;Ruší (ES) č. 109/2005)

(EU) 2021/547

Účinnost od: 01.12.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/547 ze dne 29. března 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1715, pokud jde o postupy pro zřízení a používání systémů ADIS a EUROPHYT, vydávání elektronických veterinárních osvědčení, úředních osvědčení, veterinárních/úředních osvědčení a obchodních dokladů, používání elektronických podpisů a fungování systému TRACES, a kterým se zrušuje rozhodnutí 97/152/ES (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 178/2002 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin,
(EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP),
(EU) 2016/2031 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES,
(EU) 2017/625 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách)Text s významem pro EHP.

(Mění (EU) 2019/1715)

(EU) 2021/539

Účinnost od: 01.12.2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/539 ze dne 11. února 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1222/2014, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU, pokud jde o regulační technické normy pro upřesnění metodiky určování globálních systémově významných institucí a vymezení podkategorií globálních systémově významných institucí (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 2013/36/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES Text s významem pro EHP

(Mění (EU) č. 1222/2014)

(EU) 2021/2085

Účinnost od: 30.11.2021

Nařízení Rady (EU) 2021/2085 ze dne 19. listopadu 2021, kterým se zřizují společné podniky v rámci programu Horizont Evropa a zrušují nařízení (ES) č. 219/2007, (EU) č. 557/2014, (EU) č. 558/2014, (EU) č. 559/2014, (EU) č. 560/2014, (EU) č. 561/2014 a (EU) č. 642/2014

(Ruší (ES) č. 219/2007;Ruší (EU) č. 557/2014;Ruší (EU) č. 558/2014;Ruší (EU) č. 559/2014;Ruší (EU) č. 560/2014;Ruší (EU) č. 561/2014;Ruší (EU) č. 642/2014)

(EU) 2021/2083

Účinnost od: 30.11.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2083 ze dne 26. listopadu 2021, kterým se pozastavují opatření obchodní politiky týkající se určitých výrobků pocházejících ze Spojených států amerických uložená prováděcími nařízeními (EU) 2018/886 a (EU) 2020/502

Právní základ: (EU) č. 654/2014 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 654/2014 ze dne 15. května 2014 o výkonu práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu a o změně nařízení Rady (ES) č. 3286/94, kterým se stanoví postupy Společenství v oblasti společné obchodní politiky k zajištění výkonu práv Společenství podle mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v rámci Světové obchodní organizace

(EU) 2021/1934

Účinnost od: 30.11.2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1934 ze dne 30. července 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446, pokud jde o některá ustanovení týkající se původu zboží

Právní základ: (EU) č. 952/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie

(Mění (EU) 2015/2446)

(EU) 2016/1036

Účinnost od: 30.11.2021

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

Právní základ: 12016E207 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA II - SPOLEČNÁ OBCHODNÍ POLITIKA | Článek 207 (bývalý článek 133 Smlouvy o ES)

(Ruší (EU) 2016/2081)

(EU) 2021/1929

Účinnost od: 29.11.2021

Nařízení Komise (EU) 2021/1929 ze dne 8. listopadu 2021, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o podmínky vývozu určitých organických hnojiv a pomocných půdních látek obsahujících materiály kategorie 2 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1069/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu)

(Mění (EU) č. 142/2011)

(EU) 2021/1925

Účinnost od: 28.11.2021

Nařízení Komise (EU) 2021/1925 ze dne 5. listopadu 2021, kterým se mění některé přílohy nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o požadavky na uvádění některých produktů z hmyzu na trh a úpravu metody uchovávání v uzavřených prostorách (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1069/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu)

(Mění (EU) č. 142/2011)

(EU) 2021/1927

Účinnost od: 28.11.2021

Prováděcí směrnice Komise (EU) 2021/1927 ze dne 5. listopadu 2021, kterou se mění přílohy I a II směrnice Rady 66/402/EHS, pokud jde o požadavky na osivo hybridů pšenice produkovaných technikou cytoplazmatické pylové sterility (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 66/402/EHS SMĚRNICE RADY ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh (66/402/EHS)

(Mění 66/402/EHS)

(EU) 2021/2070

Účinnost od: 27.11.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2070 ze dne 25. listopadu 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 474/2006, pokud jde o seznam uvádějící letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy nebo provozním omezením v Unii (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 2111/2005 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES (Text s významem pro EHP)

(Mění (ES) č. 474/2006)

(EU) 2021/2067

Účinnost od: 26.11.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2067 ze dne 24. listopadu 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007,
(EU) č. 510/2014 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014 ze dne 16. dubna 2014 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1216/2009 a (ES) č. 614/2009

(Mění (ES) č. 1484/95)

(EU) 2021/1057

Účinnost od: 26.11.2021

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1057 ze dne 24. června 2021, kterým se zřizuje Evropský sociální fond plus (ESF+) a zrušuje nařízení (EU) č. 1296/2013 (Úřední věstník Evropské unie L 231 ze dne 30. června 2021)

(EU) 2021/1056

Účinnost od: 26.11.2021

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1056 ze dne 24. června 2021, kterým se zřizuje Fond pro spravedlivou transformaci (Úřední věstník Evropské unie L 231 ze dne 30. června 2021)

(EU) 2021/1921

Účinnost od: 25.11.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1921 ze dne 4. listopadu 2021, kterým se opravuje chorvatské znění prováděcího nařízení (EU) 2020/464, kterým se stanoví některá prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848, pokud jde o doklady potřebné ke zpětnému uznání období pro účely přechodu, produkci ekologických produktů a informace, jež mají členské státy poskytovat (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2018/848 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007

(Mění (EU) 2020/464)

(EU) 2021/1917

Účinnost od: 24.11.2021

Nařízení Komise (EU) 2021/1917 ze dne 3. listopadu 2021, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o zařazení 2-(4-methylfenoxy)-N-(1H-pyrazol-3-yl)-N-(thiofen-2-ylmethyl)acetamidu na seznam aromat Unie (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1331/2008 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008 , kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin (Text s významem pro EHP),
(ES) č. 1334/2008 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES (Text s významem pro EHP)

(Mění (ES) č. 1334/2008)

(EU) 2021/1916

Účinnost od: 24.11.2021

Nařízení Komise (EU) 2021/1916 ze dne 3. listopadu 2021, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o zařazení kyseliny 4-amino-5-(3-(isopropylamino)-2,2-dimethyl-3oxopropoxy)-2-methylchinolin-3-karboxylové na seznam aromat Unie (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1331/2008 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008 , kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin (Text s významem pro EHP),
(ES) č. 1334/2008 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES (Text s významem pro EHP)

(Mění (ES) č. 1334/2008)

(EU) 2021/1915

Účinnost od: 24.11.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1915 ze dne 28. října 2021, kterým se názvu „Uruena“ (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

(EU) 2021/1914

Účinnost od: 24.11.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1914 ze dne 28. října 2021, kterým se názvu „Île-de-France“ (CHZO) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

(EU) 2021/1913

Účinnost od: 24.11.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1913 ze dne 28. října 2021, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení „Cotnari“ (CHOP)

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

(EU) 2021/1912

Účinnost od: 24.11.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1912 ze dne 28. října 2021, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení „Ardeche“ (CHZO)

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

(EU) 2021/2031

Účinnost od: 23.11.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2031 ze dne 19. listopadu 2021, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2021/404)

(EU) 2021/1903

Účinnost od: 23.11.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1903 ze dne 29. října 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/764 o poplatcích a platbách splatných Agentuře Evropské unie pro železnice a o podmínkách jejich úhrady (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2016/796 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/796 ze dne 11. května 2016 o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004 (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2018/764)

(EU) 2021/1901

Účinnost od: 23.11.2021

Nařízení Komise (EU) 2021/1901 ze dne 29. října 2021, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008, pokud jde o statistické údaje týkající se výdajů na zdravotní péči a financování zdravotní péče (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1338/2008 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (Text s významem pro EHP)

(EU) 2021/1900

Účinnost od: 23.11.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1900 ze dne 27. října 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1793 o dočasném zintenzivnění úředních kontrol a mimořádných opatření upravujících vstup určitého zboží z určitých třetích zemí do Unie, kterým se provádějí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 a (ES) č. 178/2002 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 178/2002 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin,
(EU) 2017/625 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách)Text s významem pro EHP.

(Mění (EU) 2019/1793)

(EU) 2021/1899

Účinnost od: 23.11.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1899 ze dne 25. října 2021 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Fertőd vidéki sárgarépa“ (CHZO))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2021/1898

Účinnost od: 23.11.2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1898 ze dne 20. července 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 stanovením počtu a názvů proměnných pro oblast využívání informačních a komunikačních technologií za referenční rok 2022 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2019/1700 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 ze dne 10. října 2019, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácnostízaložené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů, mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004, (ES) č. 452/2008 a (ES) č. 1338/2008 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 a nařízení Rady (ES) č. 577/98 (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2019/1700)

(EU) 2021/2024

Účinnost od: 20.11.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2024 ze dne 18. listopadu 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2021/605)

(EU) 2021/2003

Účinnost od: 20.11.2021

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/2003 ze dne 6. srpna 2021, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 zřízením platformy Unie pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2018/2001 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/2001 ze dne 11. prosince 2018 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (Text s významem pro EHP.)

(Mění (EU) 2018/2001)

(EU) 2021/2012

Účinnost od: 19.11.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2012 ze dne 17. listopadu 2021, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností se vybírá prozatímní clo uložené na dovoz plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli pocházejících z Indie a Indonésie

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(Ruší (EU) 2021/370)

(EU) 2021/2011

Účinnost od: 19.11.2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/2011 ze dne 17. listopadu 2021 o uložení konečného antidumpingového cla na dovoz kabelů z optických vláken pocházejících z Čínské lidové republiky

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(EU) 2021/2009

Účinnost od: 19.11.2021

Nařízení Komise (EU) 2021/2009 ze dne 12. listopadu 2021, kterým se stanoví ukončení rybolovu mníka mořského ve vodách Spojeného království a mezinárodních vodách oblastí 1 a 2 pro plavidla plující pod vlajkou Francie

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

(EU) 2021/1832

Účinnost od: 19.11.2021

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1832 ze dne 12. října 2021, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úřední věstník Evropské unie L 385 ze dne 29. října 2021)

(EU) 2021/2015

Účinnost od: 18.11.2021

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2021/2015 ze dne 18. listopadu 2021, kterým se provádí nařízení (EU) č. 1352/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu

Právní základ: (EU) č. 1352/2014 Nařízení Rady (EU) č. 1352/2014 ze dne 18. prosince 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu

(Mění (EU) č. 1352/2014)

(EU) 2021/1891

Účinnost od: 18.11.2021

Nařízení Komise (EU) 2021/1891 ze dne 26. října 2021, kterým se mění přílohy XIV a XV nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o dovoz vedlejších produktů živočišného původu a získaných produktů do Unie a jejich tranzit přes Unii (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1069/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu)

(Mění (EU) č. 142/2011)

(EU) 2021/1100

Účinnost od: 18.11.2021

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1100 ze dne 5. července 2021, kterým se ukládá konečné antidumpingové clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz určitých plochých za tepla válcovaných výrobků ze železa, nelegované nebo ostatní legované oceli pocházejících z Turecka (Úřední věstník Evropské unie L 238 ze dne 6. července 2021)

(EU) 2021/771

Účinnost od: 18.11.2021

Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/771 ze dne 21. ledna 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/848 stanovením zvláštních kritérií a podmínek pro kontroly účetních dokladů v rámci úředních kontrol ekologické produkce a úředních kontrol skupin hospodářských subjektů (Úřední věstník Evropské unie L 165 ze dne 11. května 2021)

(EU) 2021/241

Účinnost od: 18.11.2021

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost (Úřední věstník Evropské unie L 57 ze dne 18. února 2021)

(EU) 2021/1986

Účinnost od: 17.11.2021

Nařízení Rady (EU) 2021/1986 ze dne 15. listopadu 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

Právní základ: 12016E215 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA IV - OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ | Článek 215 (bývalý článek 301 Smlouvy o ES),
2012/642/SZBP Rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP ze dne 15. října 2012 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

(Mění (ES) č. 765/2006)

(EU) 2021/1985

Účinnost od: 17.11.2021

Nařízení Rady (EU) 2021/1985 ze dne 15. listopadu 2021, kterým se mění nařízení (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

Právní základ: 12016E215 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA IV - OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ | Článek 215 (bývalý článek 301 Smlouvy o ES),
2012/642/SZBP Rozhodnutí Rady 2012/642/SZBP ze dne 15. října 2012 o omezujících opatřeních vůči Bělorusku

(Mění (ES) č. 765/2006)

(EU) 2021/1884

Účinnost od: 17.11.2021

Nařízení Komise (EU) 2021/1884 ze dne 27. října 2021, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorantraniliprol v luštěninách (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 396/2005 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) C. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHSText s významem pro EHP.

(Mění (ES) č. 396/2005)

(EU) 2021/1883

Účinnost od: 17.11.2021

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1883 ze dne 20. října 2021 o podmínkách pro vstup a pobyt státních příslušníků třetích zemí za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou kvalifikaci a o zrušení směrnice Rady 2009/50/ES

Právní základ: 12016E079 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA V - PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA | KAPITOLA 2 - POLITIKY TÝKAJÍCÍ SE KONTROL NA HRANICÍCH, AZYLU A PŘISTĚHOVALECTVÍ | Článek 79 (bývalý čl. 63 body 3 a 4 Smlouvy o ES)

(Mění (EU) 2016/801)

(SZBP) 2021/1990

Účinnost od: 17.11.2021

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/1990 ze dne 15. listopadu 2021, kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku

(Mění 2012/642/SZBP)

(SZBP) 2021/1989

Účinnost od: 17.11.2021

Rozhodnutí Rady (SZBP) 2021/1989 ze dne 15. listopadu 2021, kterým se mění rozhodnutí 2012/642/SZBP o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku

(Mění 2012/642/SZBP)

Předpisy Evropské unie – pozbývá účinnosti nebo zrušeno

(ES) č. 1722/2005

Zrušeno od: 01.12.2021 předpisem (EU) 2021/1949

Nařízení Komise (ES) č. 1722/2005 ze dne 20. října 2005 o zásadách pro odhad služeb bydlení pro účely nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES, Euratom) č. 1287/2003 Nařízení Rady (ES, EURATOM) č. 1287/2003 ze dne 15. července 2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND) (Text s významem pro EHP)

(ES, Euratom) č. 116

Zrušeno od: 01.12.2021 předpisem (EU) 2021/1948

Nařízení Komise (ES, Euratom) č. 116/2005 ze dne 26. ledna 2005 o nakládání s vratkami DPH osobám nepovinným k dani a osobám povinným k dani, pokud jde o činnosti osvobozené od daně, pro účely nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách

Právní základ: (ES, Euratom) č. 1287/2003 Nařízení Rady (ES, EURATOM) č. 1287/2003 ze dne 15. července 2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND) (Text s významem pro EHP)

(ES) č. 109/2005

Zrušeno od: 01.12.2021 předpisem (EU) 2021/1947

Nařízení Komise (ES) č. 109/2005 ze dne 24. ledna 2005 o definici ekonomického území členských států pro účely nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách

Právní základ: (ES, Euratom) č. 1287/2003 Nařízení Rady (ES, EURATOM) č. 1287/2003 ze dne 15. července 2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách (nařízení o HND) (Text s významem pro EHP)

1999/622/ES

Zrušeno od: 01.12.2021 předpisem (EU) 2021/1948

ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 8. září 1999 o nakládání s vratkami DPH subjektům nepovinným k dani a subjektům povinným k dani, pokud jde o činnosti osvobozené od daně, pro účely provádění směrnice Rady 89/130/ES, Euratom o harmonizaci výpočtu hrubého národního produktu v tržních cenách (oznámeno pod číslem K (1999) 2533) (Text s významem pro EHP) (1999/622/ES)

Právní základ: 89/130/EHS, Euratom Směrnice Rady 89/130/EHS, Euratom ze dne 13. února 1989 o harmonizaci výpočtu hrubého národního produktu v tržních cenách

91/450/EHS, Euratom

Zrušeno od: 01.12.2021 předpisem (EU) 2021/1947

Rozhodnutí Komise ze dne 26. července 1991, kterým se vymezuje ekonomické území členských států pro účely článku 1 směrnice Rady 89/130/EHS, Euratom o harmonizaci výpočtu hrubého národního produktu v tržních cenách

Právní základ: 89/130/EHS, Euratom Směrnice Rady 89/130/EHS, Euratom ze dne 13. února 1989 o harmonizaci výpočtu hrubého národního produktu v tržních cenách

(EU) 2016/2081

Zrušeno od: 30.11.2021 předpisem (EU) 2016/1036

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/2081 ze dne 28. listopadu 2016 o opětovném uložení konečného antidumpingového cla na dovoz kyseliny šťavelové pocházející z Čínské lidové republiky a vyráběné společností Yuanping Changyuan Chemicals Co. Ltd

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(EU) č. 642/2014

Zrušeno od: 30.11.2021 předpisem (EU) 2021/2085

Nařízení Rady (EU) č. 642/2014 ze dne 16. června 2014 o zřízení společného podniku Shift2Rail

Právní základ: 12012E187 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XIX - VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR | Článek 187 | (bývalý článek 171 Smlouvy o ES),
12012E188 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XIX - VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR | Článek 188 | (bývalý článek 172 Smlouvy o ES)

(EU) č. 561/2014

Zrušeno od: 30.11.2021 předpisem (EU) 2021/2085

Nařízení Rady (EU) č. 561/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku ECSEL Text s významem pro EHP

Právní základ: 12012E187 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XIX - VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR | Článek 187 | (bývalý článek 171 Smlouvy o ES),
12012E188 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XIX - VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR | Článek 188 | (bývalý článek 172 Smlouvy o ES)

(EU) č. 560/2014

Zrušeno od: 30.11.2021 předpisem (EU) 2021/2085

Nařízení Rady (EU) č. 560/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku pro průmysl založený na biotechnologiích Text s významem pro EHP

Právní základ: 12012E187 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XIX - VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR | Článek 187 | (bývalý článek 171 Smlouvy o ES),
12012E188 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XIX - VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR | Článek 188 | (bývalý článek 172 Smlouvy o ES)

(EU) č. 559/2014

Zrušeno od: 30.11.2021 předpisem (EU) 2021/2085

Nařízení Rady (EU) č. 559/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku pro palivové články a vodík 2 Text s významem pro EHP

Právní základ: 12012E187 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XIX - VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR | Článek 187 | (bývalý článek 171 Smlouvy o ES),
12012E188 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XIX - VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR | Článek 188 | (bývalý článek 172 Smlouvy o ES)

(EU) č. 558/2014

Zrušeno od: 30.11.2021 předpisem (EU) 2021/2085

Nařízení Rady (EU) č. 558/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku Clean Sky 2 Text s významem pro EHP

Právní základ: 12012E187 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XIX - VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR | Článek 187 | (bývalý článek 171 Smlouvy o ES),
12012E188 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XIX - VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR | Článek 188 | (bývalý článek 172 Smlouvy o ES)

(EU) č. 557/2014

Zrušeno od: 30.11.2021 předpisem (EU) 2021/2085

Nařízení Rady (EU) č. 557/2014 ze dne 6. května 2014 o založení společného podniku iniciativy pro inovativní léčiva 2 Text s významem pro EHP

Právní základ: 12012E187 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XIX - VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR | Článek 187 | (bývalý článek 171 Smlouvy o ES),
12012E188 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA XIX - VÝZKUM A TECHNOLOGICKÝ ROZVOJ A VESMÍR | Článek 188 | (bývalý článek 172 Smlouvy o ES)

(ES) č. 219/2007

Zrušeno od: 30.11.2021 předpisem (EU) 2021/2085

Nařízení Rady (ES) č. 219/2007 ze dne 27. února 2007 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR)

Právní základ: 12006E171 Smlouvy o zalozeni Evropského Společenství (Konsolidované znění) | Část třetí - Politiky Společenství . | HLAVA XVIII - Výzkum a technologický rozvoj | Článek 171

(EU) 2021/370

Zrušeno od: 19.11.2021 předpisem (EU) 2021/2012

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/370 ze dne 1. března 2021, kterým se zavádí celní evidence dovozu plochých za studena válcovaných výrobků z korozivzdorné oceli pocházejících z Indie a Indonésie

Právní základ: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

Zavřít
MENU