Chystáte se na audit a certifikaci?

Nevíte, jaké zákonné požadavky musíte plnit?

 

Nevadí - ZDARMA poradíme. VOLEJTE!

Zavedeme pro Vás PRÁVNÍ REGISTR !


Novinky v systému zákony on-line pro období od 06.09.2018 do 20.09.2018

Sbírka zákonů – aktuálně vyšlo

čá. 102/2018 Sb. rozeslána 20. září 2018

205/2018 Sb.

Účinnost od: 1. listopadu 2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů

204/2018 Sb.

Účinnost od: 1. prosince 2018 s výjimkou

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů

čá. 101/2018 Sb. rozeslána 20. září 2018

203/2018 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2019

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018

202/2018 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků

čá. 100/2018 Sb. rozeslána 14. září 2018

201/2018 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2019
Provádí zákon: 48/1997 Sb. Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019

čá. 099/2018 Sb. rozeslána 14. září 2018

200/2018 Sb.

Účinnost od: 14. září 2018

Nález Ústavního soudu ze dne 14. srpna 2018 sp. zn. Pl. ÚS 14/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů

199/2018 Sb.

Účinnost od: 29. září 2018
Provádí zákon: 252/2017 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)

čá. 098/2018 Sb. rozeslána 12. září 2018

198/2018 Sb.

Účinnost od: 18. září 2018
Provádí zákon: 6/1993 Sb. Zákon České národní rady o České národní bance

Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Rabí“ po 5 000 Kč

197/2018 Sb.

Účinnost od: 12. září 2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády

čá. 097/2018 Sb. rozeslána 12. září 2018

196/2018 Sb.

Účinnost od: 1. prosince 2018
Provádí zákon: 170/2018 Sb. Zákon o distribuci pojištění a zajištění

Vyhláška o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a zajištění

Sbírka zákonů – nabývá účinnosti

194/2018 Sb.

Účinnost od: 19.09.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 286/2012 Sb.)

198/2018 Sb.

Účinnost od: 18.09.2018
Provádí zákon: 6/1993 Sb. Zákon České národní rady o České národní bance

Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Rabí“ po 5 000 Kč

117/2018 Sb.

Účinnost od: 15.09.2018
Provádí zákon: 95/2004 Sb. Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

Vyhláška o zkušebním řádu aprobační zkoušky
(Výjimka účinnosti )

200/2018 Sb.

Účinnost od: 14.09.2018

Nález Ústavního soudu ze dne 14. srpna 2018 sp. zn. Pl. ÚS 14/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů

197/2018 Sb.

Účinnost od: 12.09.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády
(Mění 43/2018 Sb.)

Sbírka zákonů – pozbývá účinnosti nebo zrušeno

Žádné předpisy

Sbírka mezinárodních smluv – aktuálně vyšlo

čá. 027/2018 Sb.m.s. rozeslána 20. září 2018

41/2018 Sb.m.s.

Účinnost od: 1. září 2018

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o spolupráci v boji proti trestné činnosti

čá. 026/2018 Sb.m.s. rozeslána 7. září 2018

40/2018 Sb.m.s.

Účinnost od: 1. října 2017

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o rozvoji mírového využití jaderné energie

Předpisy Evropské unie – aktuálně vyšlo

Úř. věst. L 235, 19. září 2018

(EU) 2018/1246

Účinnost od: 23. dubna 2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1331/2008 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008 , kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin (Text s významem pro EHP), (ES) č. 1334/2008 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES (Text s významem pro EHP)

Nařízení Komise (EU) 2018/1246 ze dne 18. září 2018, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o zařazení destilátu z dřevního octa na seznam aromat Unie (Text s významem pro EHP.)

(EU) 2018/1245

Účinnost od: 19. září 2018
Provádí nařízení: (EU) 2016/44 Nařízení Rady (EU) 2016/44 ze dne 18. ledna 2016 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení nařízení (EU) č. 204/2011

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1245 ze dne 18. září 2018, kterým se provádí čl. 21 odst. 1 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

Úř. věst. L 234, 18. září 2018

(EU) 2018/1239

Účinnost od: 8. října 2018
Provádí nařízení: (EU) č. 211/2011 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 ze dne 16. února 2011 o občanské iniciativě

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1239 ze dne 9. července 2018, kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 211/2011 o občanské iniciativě

Úř. věst. L 233, 18. září 2018

(EU) 2018/1244

Účinnost od: 8. října 2018
Provádí nařízení: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1244 ze dne 4. září 2018, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Bleu des Causses“ (CHOP))

Úř. věst. L 232, 17. září 2018

(EU) 2018/1243

Účinnost od: 7. října 2018
Provádí nařízení: (EU) č. 952/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1243 ze dne 13. září 2018 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Úř. věst. L 231, 14. září 2018

(EU) 2018/1236

Účinnost od: 15. září 2018
Provádí nařízení: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1236 ze dne 13. září 2018 o ukončení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením (EU) 2015/82 na dovoz kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky dovozem kyseliny citronové zasílané z Kambodže bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Kambodže, či nikoli

(EU) 2018/1235

Účinnost od: 4. října 2018
Provádí nařízení: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1235 ze dne 12. září 2018 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („???????? ?????“ (Agkinara Irion) (CHZO))

(EU) 2018/1234

Účinnost od: 4. října 2018
Provádí nařízení: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1234 ze dne 12. září 2018 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Marrone di Serino“/„Castagna di Serino“ (CHZO)

(EU) 2018/1233

Účinnost od: 15. září 2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

Nařízení Komise (EU) 2018/1233 ze dne 12. září 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníků rodu Sebastes v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie

(EU) 2018/1232

Účinnost od: 17. září 2018
Provádí nařízení: (EU) č. 1354/2011 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1354/2011 ze dne 20. prosince 2011 , kterým se otevírají roční celní kvóty Unie pro ovce, kozy, skopové a kozí maso, (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1232 ze dne 11. září 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1354/2011, pokud jde o celní kvóty Unie pro skopové a kozí maso pocházející z Norska a Nového Zélandu

(EU) 2018/1231

Účinnost od: 14. září 2018
Provádí nařízení: (EU) 2017/1509 Nařízení Rady (EU) 2017/1509 ze dne 30. srpna 2017 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 329/2007

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1231 ze dne 13. září 2018, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

(EU) 2018/1230

Účinnost od: 15. září 2018
Provádí nařízení: (EU) č. 269/2014 Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1230 ze dne 12. září 2018, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

Úř. věst. L 230, 13. září 2018

(EU) 2018/1229

Účinnost od: 13. září 2020
Provádí nařízení: (EU) č. 909/2014 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014 ze dne 23. července 2014 o zlepšení vypořádání obchodů s cennými papíry v Evropské unii a centrálních depozitářích cenných papírů a o změně směrnic 98/26/ES a 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 236/2012 Text s významem pro EHP

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1229 ze dne 25. května 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 909/2014, pokud jde o regulační technické normy pro zajištění disciplíny při vypořádání (Text s významem pro EHP.)

Úř. věst. L 229, 12. září 2018

(EU) 2018/1227

Účinnost od: 13. září 2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

Nařízení Komise (EU) 2018/1227 ze dne 6. září 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka velkookého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska

(EU) 2018/1226

Účinnost od: 13. září 2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

Nařízení Komise (EU) 2018/1226 ze dne 6. září 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce velkookého ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí VIII a IX plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska

(EU) 2018/1225

Účinnost od: 13. září 2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

Nařízení Komise (EU) 2018/1225 ze dne 6. září 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka obecného v Atlantském oceánu, východně od 45° z. d., a ve Středozemním moři plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska

(EU) 2018/1224

Účinnost od: 13. září 2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

Nařízení Komise (EU) 2018/1224 ze dne 6. září 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu humra severského ve funkční jednotce 16 podoblasti ICES 7 plavidly plujícími pod vlajkou Irska

Úř. věst. L 227, 10. září 2018

(EU) 2018/1221

Účinnost od: 1. ledna 2019
Provádí směrnice: 2009/138/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Text s významem pro EHP)

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1221 ze dne 1. června 2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2015/35, pokud jde o výpočet regulačních kapitálových požadavků pro sekuritizace a jednoduché, transparentní a standardizované sekuritizace v držení pojišťoven a zajišťoven (Text s významem pro EHP.)

Úř. věst. L 226, 7. září 2018

(EU) 2018/1218

Účinnost od: 8. září 2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1210/2003 Nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 ze dne 7. července 2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem a o zrušení nařízení (ES) č. 2465/96

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1218 ze dne 6. září 2018, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem

(EU) 2018/1217

Účinnost od: 8. září 2018
Provádí prováděcí nařízení: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, (EU) 2016/1240 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1240 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování (Text s významem pro EHP)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1217 ze dne 6. září 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/2080, pokud jde o datum uskladnění sušeného odstředěného mléka prodaného prostřednictvím nabídkového řízení

Předpisy Evropské unie – nabývá účinnosti

(EU) 2018/1245

Účinnost od: 19.09.2018
Provádí nařízení: (EU) 2016/44 Nařízení Rady (EU) 2016/44 ze dne 18. ledna 2016 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení nařízení (EU) č. 204/2011

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1245 ze dne 18. září 2018, kterým se provádí čl. 21 odst. 1 nařízení (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
(Mění (EU) 2016/44)

(EU) 2018/1209

Účinnost od: 19.09.2018
Provádí nařízení: (EU) č. 952/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1209 ze dne 27. srpna 2018 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

(EU) 2018/1208

Účinnost od: 19.09.2018
Provádí nařízení: (EU) č. 952/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1208 ze dne 27. srpna 2018 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

(EU) 2018/1207

Účinnost od: 19.09.2018
Provádí nařízení: (EU) č. 952/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1207 ze dne 27. srpna 2018 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

(EU) 2018/1232

Účinnost od: 17.09.2018
Provádí nařízení: (EU) č. 1354/2011 Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1354/2011 ze dne 20. prosince 2011 , kterým se otevírají roční celní kvóty Unie pro ovce, kozy, skopové a kozí maso, (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1232 ze dne 11. září 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1354/2011, pokud jde o celní kvóty Unie pro skopové a kozí maso pocházející z Norska a Nového Zélandu
(Mění (EU) č. 1354/2011)

(EU) 2018/1202

Účinnost od: 16.09.2018
Provádí nařízení: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1202 ze dne 22. srpna 2018 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Czosnek galicyjski“ (CHZO))

(EU) 2018/1201

Účinnost od: 16.09.2018
Provádí nařízení: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1201 ze dne 22. srpna 2018 o zápisu názvu do rejstříku zaručených tradičních specialit („Kiełbasa krakowska sucha staropolska“ (ZTS))

(EU) 2018/1200

Účinnost od: 16.09.2018
Provádí nařízení: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1200 ze dne 22. srpna 2018, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu [„Brioche vendéenne“ (CHZO)]

(EU) 2018/1199

Účinnost od: 16.09.2018
Provádí nařízení: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1199 ze dne 22. srpna 2018, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Boudin blanc de Rethel“ (CHZO))

(EU) 2018/1198

Účinnost od: 16.09.2018
Provádí nařízení: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1198 ze dne 22. srpna 2018, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Oli de l'Emporda“ / „Aceite de l'Emporda“ (CHOP))
(Mění (EU) č. 1151/2012)

(EU) 2018/1236

Účinnost od: 15.09.2018
Provádí nařízení: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1236 ze dne 13. září 2018 o ukončení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením (EU) 2015/82 na dovoz kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky dovozem kyseliny citronové zasílané z Kambodže bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Kambodže, či nikoli
(Ruší (EU) 2017/2300)

(EU) 2018/1233

Účinnost od: 15.09.2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

Nařízení Komise (EU) 2018/1233 ze dne 12. září 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu okouníků rodu Sebastes v oblasti NAFO 3M plavidly plujícími pod vlajkou členského státu Evropské unie
(Mění (EU) 2018/120)

(EU) 2018/1230

Účinnost od: 15.09.2018
Provádí nařízení: (EU) č. 269/2014 Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1230 ze dne 12. září 2018, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
(Mění (EU) č. 269/2014)

(EU) 2018/550

Účinnost od: 15.09.2018
Provádí směrnice: 2008/118/ES Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/550 ze dne 6. dubna 2018, kterým se mění příloha II nařízení (ES) č. 684/2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o elektronické postupy pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně
(Mění (ES) č. 684/2009)

(EU) 2018/1231

Účinnost od: 14.09.2018
Provádí nařízení: (EU) 2017/1509 Nařízení Rady (EU) 2017/1509 ze dne 30. srpna 2017 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 329/2007

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/1231 ze dne 13. září 2018, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
(Mění (EU) 2017/1509)

(EU) 2016/1416

Účinnost od: 14.09.2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1935/2004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS

Nařízení Komise (EU) 2016/1416 ze dne 24. srpna 2016, kterým se mění a opravuje nařízení (EU) č. 10/2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami (Text s významem pro EHP)

(EU) 2018/1227

Účinnost od: 13.09.2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

Nařízení Komise (EU) 2018/1227 ze dne 6. září 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka velkookého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
(Mění (EU) 2018/120)

(EU) 2018/1226

Účinnost od: 13.09.2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

Nařízení Komise (EU) 2018/1226 ze dne 6. září 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu mníkovce velkookého ve vodách Unie a v mezinárodních vodách oblastí VIII a IX plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
(Mění (EU) 2016/2285)

(EU) 2018/1225

Účinnost od: 13.09.2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

Nařízení Komise (EU) 2018/1225 ze dne 6. září 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka obecného v Atlantském oceánu, východně od 45° z. d., a ve Středozemním moři plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska
(Mění (EU) 2018/120)

(EU) 2018/1224

Účinnost od: 13.09.2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

Nařízení Komise (EU) 2018/1224 ze dne 6. září 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu humra severského ve funkční jednotce 16 podoblasti ICES 7 plavidly plujícími pod vlajkou Irska
(Mění (EU) 2018/120)

(EU) 2018/1139

Účinnost od: 11.09.2018

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (Text s významem pro EHP.)
(Mění (ES) č. 2111/2005;Mění (ES) č. 1008/2008;Mění (EU) č. 996/2010;Mění (EU) č. 376/2014;Mění 2014/30/EU;Mění 2014/53/EU;Ruší (ES) č. 552/2004;Ruší (ES) č. 216/2008;Ruší (EHS) č. 3922/91)

(EU) 2018/1218

Účinnost od: 08.09.2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1210/2003 Nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 ze dne 7. července 2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem a o zrušení nařízení (ES) č. 2465/96

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1218 ze dne 6. září 2018, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1210/2003 o některých zvláštních omezeních hospodářských a finančních vztahů s Irákem
(Mění (ES) č. 1210/2003)

(EU) 2018/1217

Účinnost od: 08.09.2018
Provádí prováděcí nařízení: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, (EU) 2016/1240 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1240 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování (Text s významem pro EHP)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1217 ze dne 6. září 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/2080, pokud jde o datum uskladnění sušeného odstředěného mléka prodaného prostřednictvím nabídkového řízení
(Mění (EU) 2016/2080)

(ES) č. 1225/2009

Účinnost od: 08.09.2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1234/2007 Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007 , kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty ( jednotné nařízení o společné organizaci trhů )

Nařízení Rady (ES) č. 1225/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství
(Ruší (EU) č. 861/2013)

(EU) 2018/213

Účinnost od: 06.09.2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1935/2004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS

Nařízení Komise (EU) 2018/213 ze dne 12. února 2018 o použití bisfenolu A v lacích a nátěrových hmotách určených pro styk s potravinami a o změně nařízení (EU) č. 10/2011, pokud jde o použití uvedené látky v materiálech z plastů určených pro styk s potravinami (Text s významem pro EHP. )
(Mění (EU) č. 10/2011)

Předpisy Evropské unie – pozbývá účinnosti nebo zrušeno

(EU) 2017/2300

Zrušeno od: 15.09.2018 předpisem (EU) 2018/1236

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2300 ze dne 12. prosince 2017 o zahájení šetření možného obcházení antidumpingových opatření uložených prováděcím nařízením (EU) 2015/82 na dovoz kyseliny citronové pocházející z Čínské lidové republiky dovozem kyseliny citronové zasílané z Kambodže bez ohledu na to, zda je u něj deklarován původ z Kambodže, a o zavedení celní evidence tohoto dovozu

(ES) č. 216/2008

Zrušeno od: 11.09.2018 předpisem (EU) 2018/1139

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 ze dne 20. února 2008 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví, kterým se ruší směrnice Rady 91/670 EHS, nařízení (ES) č. 1592/2002 a směrnice 2004/36/ES (Text s významem pro EHP)

(ES) č. 552/2004

Zrušeno od: 11.09.2018 předpisem (EU) 2018/1139

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 ze dne 10. března 2004 o interoperabilitě evropské sítě řízení letového provozu (nařízení o interoperabilitě) (Text s významem pro EHP)

(EHS) č. 3922/91

Zrušeno od: 11.09.2018 předpisem (EU) 2018/1139

Nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 ze dne 16. prosince 1991 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví

(EU) č. 861/2013

Zrušeno od: 08.09.2018 předpisem (ES) č. 1225/2009

Prováděcí nařízení Rady (EU) č. 861/2013 ze dne 2. září 2013 , kterým se ukládá konečné vyrovnávací clo a s konečnou platností vybírá prozatímní clo uložené na dovoz některých drátů z nerezavějící oceli pocházejících z Indie

Zavřít
MENU