Chystáte se na audit a certifikaci?

Nevíte, jaké zákonné požadavky musíte plnit?

 

Nevadí - ZDARMA poradíme. VOLEJTE!

Zavedeme pro Vás PRÁVNÍ REGISTR !


Novinky v systému zákony on-line pro období od 03.02.2020 do 17.02.2020

Sbírka zákonů – aktuálně vyšlo

čá. 019/2020 Sb. rozeslána 17. února 2020

41/2020 Sb.

Účinnost od: 1. března 2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

čá. 018/2020 Sb. rozeslána 17. února 2020

40/2020 Sb.

Účinnost od: 1. července 2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

39/2020 Sb.

Účinnost od: 1. července 2020

Zákon o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)

čá. 017/2020 Sb. rozeslána 13. února 2020

38/2020 Sb.

Účinnost od: 14. února 2020

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020–2025, 1,25 %

čá. 016/2020 Sb. rozeslána 13. února 2020

37/2020 Sb.

Účinnost od: 28. února 2020

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

36/2020 Sb.

Účinnost od: 26. února 2020

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí schválení československé ústavy a vzniku Ústavního soudu Československé republiky

Provádí zákon: 6/1993 Sb. Zákon České národní rady o České národní bance

35/2020 Sb.

Účinnost od: 15. února 2020

Vyhláška o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu

Provádí zákon: 326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

34/2020 Sb.

Účinnost od: 28. února 2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů

33/2020 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2021 s výjimkou

Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony

čá. 015/2020 Sb. rozeslána 6. února 2020

32/2020 Sb.

Účinnost od: 1. března 2020 s výjimkou

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů

31/2020 Sb.

Účinnost od: 15. února 2020 s výjimkou

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů

čá. 014/2020 Sb. rozeslána 6. února 2020

30/2020 Sb.

Účinnost od: 6. února 2020

Nález Ústavního soudu ze dne 17. prosince 2019 sp. zn. Pl. ÚS 31/17 ve věci návrhu na zrušení § 18 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

29/2020 Sb.

Účinnost od: 21. února 2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů

čá. 013/2020 Sb. rozeslána 6. února 2020

28/2020 Sb.

Účinnost od: 6. února 2020

Nález Ústavního soudu ze dne 14. ledna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 22/19 ve věci návrhu na zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

čá. 012/2020 Sb. rozeslána 3. února 2020

27/2020 Sb.

Účinnost od: 1. února 2020

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dne, kdy vstupuje v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie

Sbírka zákonů – nabývá účinnosti

35/2020 Sb.

Účinnost od: 15.02.2020

Vyhláška o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu

Provádí zákon: 326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

(Ruší 233/2019 Sb.)

31/2020 Sb.

Účinnost od: 15.02.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 48/2017 Sb.)

38/2020 Sb.

Účinnost od: 14.02.2020

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020–2025, 1,25 %

20/2020 Sb.

Účinnost od: 11.02.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech

(Mění 295/2015 Sb.)

30/2020 Sb.

Účinnost od: 06.02.2020

Nález Ústavního soudu ze dne 17. prosince 2019 sp. zn. Pl. ÚS 31/17 ve věci návrhu na zrušení § 18 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

28/2020 Sb.

Účinnost od: 06.02.2020

Nález Ústavního soudu ze dne 14. ledna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 22/19 ve věci návrhu na zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů

(Mění 177/1996 Sb.)

Sbírka zákonů – pozbývá účinnosti nebo zrušeno

233/2019 Sb.

Zrušeno od: 15.02.2020 předpisem 35/2020 Sb.

Vyhláška o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu

Provádí zákon: 326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

Sbírka mezinárodních smluv – aktuálně vyšlo

čá. 006/2020 Sb.m.s. rozeslána 13. února 2020

9/2020 Sb.m.s.

Účinnost od: 1. prosince 2015

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda mezi členskými státy Evropské unie zasedajícími v Radě o ochraně utajovaných informací vyměňovaných v zájmu Evropské unie

čá. 005/2020 Sb.m.s. rozeslána 6. února 2020

8/2020 Sb.m.s.

Účinnost od: 6. ledna 2020

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o vypořádání zadluženosti Běloruské republiky vůči České republice

Předpisy Evropské unie – aktuálně vyšlo

Úř. věst. L 43I, 17. února 2020

(EU) 2020/211

Účinnost od: 17. února 2020

Prováděcí Nařízení Rady (EU) 2020/211 ze dne 17. února 2020, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

Právní základ: (EU) č. 36/2012 Nařízení Rady (EU) č. 36/2012 ze dne 18. ledna 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii a o zrušení nařízení (EU) č. 442/2011

Úř. věst. L 43, 17. února 2020

(EU) 2020/208

Účinnost od: 8. března 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/208 ze dne 14. února 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 29/2009, kterým se stanoví požadavky na služby datovým spojem pro jednotné evropské nebe (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2018/1139 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1139 ze dne 4. července 2018 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Agentury Evropské unie pro bezpečnost letectví, kterým se mění nařízení (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EU) č. 996/2010, (EU) č. 376/2014 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/30/EU a 2014/53/EU a kterým se zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 (Text s významem pro EHP.)

(EU) 2020/207

Účinnost od: 8. března 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/207 ze dne 14. února 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o dovoz krmiva pro zvířata v zájmovém chovu ze Saúdské Arábie (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1069/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu)

(EU) 2020/206

Účinnost od: 8. března 2020

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/206 ze dne 14. února 2020, kterým se povoluje uvedení dužiny plodů, šťávy z dužiny, koncentrované šťávy z dužiny kakaovníku pravého Theobroma cacao L. na trh jako tradiční potraviny ze třetí země podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2015/2283 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/205

Účinnost od: 8. března 2020

Nařízení Komise (EU) 2020/205 ze dne 14. února 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 2073/2005, pokud jde o salmonely v mase plazů (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 852/2004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o hygieně potravin.

(EU) 2020/204

Účinnost od: 19. října 2021

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/204 ze dne 28. listopadu 2019 o podrobných povinnostech poskytovatelů evropské služby elektronického mýtného, minimálním obsahu přehledu o oblasti evropské služby elektronického mýtného, elektronických rozhraních, požadavcích na prvky interoperability a o zrušení rozhodnutí 2009/750/ES

Právní základ: (EU) 2019/520 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/520 ze dne 19. března 2019 o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii (Text s významem pro EHP.)

(EU) 2020/203

Účinnost od: 19. října 2021

Nařízení Komise V Přenesené Pravomoci (EU) 2020/203 ze dne 28. listopadu 2019 o klasifikaci vozidel, povinnostech uživatelů evropské služby elektronického mýtného, požadavcích na prvky interoperability a minimálních kritériích způsobilosti oznámených subjektů (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2019/520 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/520 ze dne 19. března 2019 o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii (Text s významem pro EHP.)

(EU) 2020/202

Účinnost od: 8. března 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/202 ze dne 4. října 2019 o udělení povolení Unie pro kategorii biocidních přípravků „Iodine Teat Dip Products“ (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) č. 528/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání Text s významem pro EHP

Úř. věst. L 42, 14. února 2020

(EU) 2020/199

Účinnost od: 15. února 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/199 ze dne 13. února 2020, kterým se zavádí celní evidence dovozu výrobků z nekonečných skleněných vláken pocházejících z Egypta

Právní základ: (EU) 2016/1037 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(EU) 2020/198

Účinnost od: 17. února 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/198 ze dne 13. února 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014, pokud jde o vytvoření rejstříku zeměpisných označení chráněných v odvětví aromatizovaných vinných výrobků a zapsání stávajících zeměpisných označení do tohoto rejstříku

Právní základ: (EU) č. 251/2014 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014 ze dne 26. února 2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1601/91

(EU) 2020/197

Účinnost od: 5. března 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/197 ze dne 13. února 2020 o povolení látky Allura Red AC jako doplňkové látky pro kočky a psy (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/196

Účinnost od: 5. března 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/196 ze dne 13. února 2020 o obnovení povolení endo-1,4-beta-xylanázy z Aspergillus niger CBS 109.713 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, výkrm krůt, odchov krůt, menšinové druhy ptactva (s výjimkou nosnic) a okrasné ptactvo a o zrušení nařízení (ES) č. 1380/2007, (ES) č. 1096/2009 a prováděcího nařízení (EU) č. 843/2012 (držitel povolení BASF SE) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 40I, 13. února 2020

(EU) 2020/189

Účinnost od: 14. února 2020

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/189 ze dne 12. února 2020, kterým se provádí článek 9 nařízení (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice

Právní základ: (ES) č. 1183/2005 Nařízení Rady (ES) č. 1183/2005 ze dne 18. července 2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice

Úř. věst. L 40, 13. února 2020

(EU) 2020/194

Účinnost od: 4. března 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/194 ze dne 12. února 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (EU) č. 904/2010, pokud jde o zvláštní režimy pro osoby povinné k dani poskytující služby osobám nepovinným k dani a uskutečňující prodej zboží na dálku a určitá domácí dodání zboží

Právní základ: (EU) č. 904/2010 Nařízení Rady (EU) č. 904/2010 ze dne 7. října 2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty

(EU) 2020/193

Účinnost od: 31. prosince 2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/193 ze dne 12. února 2020, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 31. prosince 2019 do 30. března 2020 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 2009/138/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/192

Účinnost od: 4. září 2020

Nařízení Komise (EU) 2020/192 ze dne 12. února 2020, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro prochloraz v některých produktech nebo na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 396/2005 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) C. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHSText s významem pro EHP.

(EU) 2020/191

Účinnost od: 4. března 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/191 ze dne 10. února 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Právní základ: (EU) č. 952/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie

Úř. věst. L 39, 12. února 2020

(EU) 2020/186

Účinnost od: 3. března 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/186 ze dne 7. února 2020 o zařazení určitého zboží do kombinované nomenklatury

Právní základ: (EU) č. 952/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie

(EU) 2020/185

Účinnost od: 3. března 2020

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/185 ze dne 7. února 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu Pasta di Gragnano (CHZO)

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

Úř. věst. L 38I, 11. února 2020

(EU) 2020/184

Účinnost od: 11. února 2020

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/184 ze dne 11. února 2020, kterým se po tři sta osmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

Právní základ: (ES) č. 881/2002 Nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu

Úř. věst. L 38, 11. února 2020

(EU) 2020/183

Účinnost od: 12. února 2020

Nařízení Komise (EU) 2020/183 ze dne 5. února 2020, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech 1 a 2b plavidly plujícími pod vlajkou několika států

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

(EU) 2020/182

Účinnost od: 2. března 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/182 ze dne 14. ledna 2020 o vzorech v oblasti odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2017/2397 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2397 ze dne 12. prosince 2017 o uznávání odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě a o zrušení směrnic Rady 91/672/EHS a 96/50/ES (Text s významem pro EHP)

(EU) 2019/907

Účinnost od: 10. února 2020

Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/907 ze dne 14. března 2019, kterým se stanoví společná závěrečná zkouška odborné přípravy pro instruktory lyžování podle článku 49b směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací (Úřední věstník Evropské unie L 145 ze dne 4. června 2019)

Úř. věst. L 37, 10. února 2020

(EU) 2020/180

Účinnost od: 1. března 2020

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/180 ze dne 7. února 2020 o povolení přípravku z Bacillus subtilis KCCM 10673P a Aspergillus oryzae KCTC 10258BP jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/179

Účinnost od: 1. března 2020

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/179 ze dne 3. února 2020, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného zeměpisného označení lihoviny (Berliner Kümmel)

Právní základ: (EU) 2019/787 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008

(EU) 2020/178

Účinnost od: 13. února 2020

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/178 ze dne 31. ledna 2020 o prezentaci informací cestujícím přijíždějícím nebo přilétajícím ze třetích zemí a zákazníkům poštovních služeb a profesionálních provozovatelů, pokud jde o zákazy týkající se dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Unie, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031

Právní základ: (EU) 2016/2031 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES

Úř. věst. L 36, 7. února 2020

(EU) 2020/169

Účinnost od: 8. února 2020

Nařízení Rady (EU) 2020/169 ze dne 6. února 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 147/2003 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku

Právní základ: 12016E215 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA IV - OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ | Článek 215 (bývalý článek 301 Smlouvy o ES),
2010/231/SZBP 2010/231/CFSP: Rozhodnutí Rady 2010/231/SZBP ze dne 26. dubna 2010 , o omezujících opatřeních vůči Somálsku a o zrušení společného postoje 2009/138/SZBP

(EU) 2020/127

Účinnost od: 7. února 2020

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/127 ze dne 29. ledna 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde o finanční kázeň počínaje rozpočtovým rokem 2021, a nařízení (EU) č. 1307/2013, pokud jde o flexibilitu mezi pilíři ve vztahu ke kalendářnímu roku 2020 (Úřední věstník Evropské unie L 27 ze dne 31. ledna 2020)

Úř. věst. L 35, 7. února 2020

(EU) 2020/173

Účinnost od: 27. února 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/173 ze dne 6. února 2020 o povolení briliantové modři FCF jako doplňkové látky pro kočky a psy (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/172

Účinnost od: 27. února 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/172 ze dne 6. února 2020 o obnovení povolení 3-fytázy z Aspergillus niger (CBS 101.672) jako doplňkové látky pro odstavená selata, výkrm prasat, prasnice, výkrm kuřat, výkrm krůt, nosnice, kachny a všechny ostatní menšinové druhy ptactva a okrasné ptactvo, o novém povolení pro odchov kuřat a kuřice, odchov krůt a nosnic a sající selata a o zrušení nařízení (ES) č. 243/2007, (ES) č. 1142/2007, (ES) č. 165/2008, (ES) č. 505/2008 a (EU) č. 327/2010 (držitel povolení BASF SE) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/171

Účinnost od: 27. února 2020

Nařízení Komise (EU) 2020/171, ze dne 6. února 2020, kterým se mění příloha XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1907/2006 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

Úř. věst. L 34I, 6. února 2020

(EU) 2020/124

Účinnost od: 9. února 2020

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/124 ze dne 15. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/833 ze dne 20. května 2019, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku, mění nařízení (EU) 2016/1627 a zrušují nařízení Rady (ES) č. 2115/2005 a (ES) č. 1386/2007

Právní základ: (EU) 2019/833 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/833 ze dne 20. května 2019, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku, mění nařízení (EU) 2016/1627 a zrušují nařízení Rady (ES) č. 2115/2005 a (ES) č. 1386/2007

Úř. věst. L 34, 6. února 2020

(EU) 2020/166

Účinnost od: 26. února 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/166 ze dne 5. února 2020 o obnovení povolení 6-fytázy ze Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, nosnice, výkrm krůt, výkrm kachen, odstavená selata, výkrm prasat a prasnice a o zrušení nařízení (ES) č. 785/2007 (držitel povolení Danisco (UK) Ltd, podnikající pod názvem Danisco Animal Nutrition a zastoupený společností Genencor International B.V.) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/165

Účinnost od: 26. února 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/165 ze dne 5. února 2020 o povolení endo-1,4-ß-mannosidasy z Paenibacillus lentus DSM 32052 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, pro odchov kuřat a kuřice, výkrm nebo odchov krůt a pro menšinové druhy drůbeže a o zrušení nařízení (ES) č. 786/2007 (držitel povolení Elanco GmbH) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/164

Účinnost od: 26. února 2020

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/164 ze dne 5. února 2020 o povolení 6-fytázy ze Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) jako doplňkové látky pro všechny druhy ptactva a všechny druhy prasat a o zrušení nařízení (ES) č. 379/2009 (držitel povolení Danisco (UK) Ltd, podnikající pod názvem Danisco Animal Nutrition a zastoupený společností Genencor International B.V.) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/163

Účinnost od: 26. února 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/163 ze dne 5. února 2020 o povolení přípravku muramidázy z Trichoderma reesei DSM 32338 jako doplňkové látky pro výkrm krůt, odchov krůt, odchov kuřat a odchov jiných druhů drůbeže (držitel povolení DSM Nutritional products Ltd., v Unii zastoupený společností DSM Nutritional Products Sp. Z o.o) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/162

Účinnost od: 26. února 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/162 ze dne 5. února 2020 o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 jako doplňkové látky pro výkrm krůt (držitel povolení Danstar Ferment AG, zastoupený společností Lallemand SAS) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/161

Účinnost od: 26. února 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/161 ze dne 5. února 2020 o obnovení povolení látky Bacillus subtilis DSM 17299 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a o zrušení nařízení (ES) č. 1137/2007 (držitel povolení Chr. Hansen A/S) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/160

Účinnost od: 26. února 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/160 ze dne 5. února 2020 o povolení přípravku z oreganového oleje, kmínového oleje, karvakrolu, methylsalicylátu a L-mentolu jako doplňkové látky pro odstavená selata (držitel povolení Biomin GmbH) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/159

Účinnost od: 26. února 2020

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/159 ze dne 5. února 2020 o obnovení povolení Enterococcus faecium DSM 7134 jako doplňkové látky pro odstavená selata a výkrm prasat a o zrušení nařízení (ES) č. 538/2007 (držitel povolení Lactosan Starterkulturen GmbH & Co) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/158

Účinnost od: 26. února 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/158 ze dne 5. února 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/799 pro účely palubního zařízení pro zjišťování hmotnosti (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) č. 165/2014 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy Text s významem pro EHP

(EU) 2020/157

Účinnost od: 26. února 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/157 ze dne 5. února 2020 o povolení tartrazinu jako doplňkové látky pro psy, kočky, okrasné ryby, okrasné ptactvo živící se zrním a malé hlodavce (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/156

Účinnost od: 26. února 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/156 ze dne 23. ledna 2020 o zápisu zeměpisného označení lihoviny podle čl. 30 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 Norsk Akevitt/Norsk Aquavit/Norsk Akvavit/Norwegian Aquavit

Právní základ: (EU) 2019/787 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008

(EU) 2020/154

Účinnost od: 26. února 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/154 ze dne 23. ledna 2020 o zápisu zeměpisného označení lihoviny podle čl. 30 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 (Norsk Vodka/Norwegian Vodka)

Právní základ: (EU) 2019/787 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/787 ze dne 17. dubna 2019 o definici, popisu, obchodní úpravě a označování lihovin, používání názvů lihovin v obchodní úpravě a při označování jiných potravin, ochraně zeměpisných označení lihovin, používání lihu a destilátů zemědělského původu při výrobě alkoholických nápojů a o zrušení nařízení (ES) č. 110/2008

Úř. věst. L 33, 5. února 2020

(EU) 2020/151

Účinnost od: 25. února 2020

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/151 ze dne 4. února 2020 o povolení přípravku Pediococcus acidilactici CNCM I-462 jako doplňkové látky pro výkrm a chov všech druhů prasat kromě prasnic, všechny druhy ptactva, všechny druhy ryb a všechny korýše a o zrušení nařízení (ES) č. 911/2009, (EU) č. 1120/2010 a (EU) č. 212/2011 a prováděcích nařízení (EU) č. 95/2013, (EU) č. 413/2013 a (EU) 2017/2299 (držitel povolení Danstar Ferment AG, zastoupený v Unii společností Lallemand SAS) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/150

Účinnost od: 25. února 2020

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/150 ze dne 4. února 2020 o povolení přípravku 6-fytázy z Komagataella phaffii CGMCC 12056 jako doplňkové látky pro výkrm kuřat, odchov kuřat a kuřice a výkrm, snášku nebo odchov menšinových druhů drůbeže (držitel povolení Andrés Pintaluba S.A.) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/149

Účinnost od: 25. února 2020

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/149 ze dne 4. února 2020 o obnovení povolení Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 jako doplňkové látky pro jehňata a koně a o zrušení nařízení (ES) č. 1293/2008 a (ES) č. 910/2009 (držitel povolení Danstar Ferment AG, v Unii zastoupená Lallemand SAS) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/148

Účinnost od: 25. února 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/148 ze dne 3. února 2020 o povolení robenidinu hydrochloridu (Robenz 66G) jako doplňkové látky pro výkrm kuřat a o změně nařízení (ES) č. 1800/2004 (držitel povolení Zoetis SA) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 31, 4. února 2020

(EU) 2020/147

Účinnost od: 24. února 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/147 ze dne 3. února 2020 o povolení přípravku Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 jako doplňkové látky pro odstavená selata, prasnice (neboť má přínos pro sající selata) a dojnice a o změně nařízení (ES) č. 2148/2004, (ES) č. 1288/2004 a (ES) č. 1811/2005 (držitel povolení S.I. Lesaffre) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/146

Účinnost od: 24. února 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/146 ze dne 3. února 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 333/2010, prováděcí nařízení (EU) 2017/2312, prováděcí nařízení (EU) 2018/1081, prováděcí nařízení (EU) 2016/897, prováděcí nařízení (EU) 2019/893 a nařízení (EU) č. 184/2011, pokud jde o povolení přípravku Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) jako doplňkové látky (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/145

Účinnost od: 11. února 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/145 ze dne 3. února 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 433/2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro používání nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1236/2010, pokud jde o předávání hlášení a informací Komisi pro rybolov v severovýchodním Atlantiku

Právní základ: (EU) č. 1236/2010 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1236/2010 ze dne 15. prosince 2010 , kterým se stanoví systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 2791/1999

(EU) 2019/1776

Účinnost od: 4. února 2020

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1776 ze dne 9. října 2019, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úřední věstník Evropské unie L 280 ze dne 31. října 2019)

Předpisy Evropské unie – nabývá účinnosti

(EU) 2020/211

Účinnost od: 17.02.2020

Prováděcí Nařízení Rady (EU) 2020/211 ze dne 17. února 2020, kterým se provádí nařízení (EU) č. 36/2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii

Právní základ: (EU) č. 36/2012 Nařízení Rady (EU) č. 36/2012 ze dne 18. ledna 2012 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Sýrii a o zrušení nařízení (EU) č. 442/2011

(Mění (EU) č. 36/2012)

(EU) 2020/198

Účinnost od: 17.02.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/198 ze dne 13. února 2020, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014, pokud jde o vytvoření rejstříku zeměpisných označení chráněných v odvětví aromatizovaných vinných výrobků a zapsání stávajících zeměpisných označení do tohoto rejstříku

Právní základ: (EU) č. 251/2014 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 251/2014 ze dne 26. února 2014 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení aromatizovaných vinných výrobků a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1601/91

(EU) 2020/111

Účinnost od: 16.02.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/111 ze dne 13. ledna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/1998, pokud jde o bezpečnostní vybavení v oblasti civilního letectví a o třetí země uznané jako země uplatňující bezpečnostní normy rovnocenné společným základním normám ochrany civilního letectví před protiprávními činy

Právní základ: (ES) č. 300/2008 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 300/2008 ze dne 11. března 2008 o společných pravidlech v oblasti ochrany civilního letectví před protiprávními činy a o zrušení nařízení (ES) č. 2320/2002 (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2015/1998)

(EU) 2020/199

Účinnost od: 15.02.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/199 ze dne 13. února 2020, kterým se zavádí celní evidence dovozu výrobků z nekonečných skleněných vláken pocházejících z Egypta

Právní základ: (EU) 2016/1037 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

(EU) 2020/189

Účinnost od: 14.02.2020

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/189 ze dne 12. února 2020, kterým se provádí článek 9 nařízení (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice

Právní základ: (ES) č. 1183/2005 Nařízení Rady (ES) č. 1183/2005 ze dne 18. července 2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice

(Mění (ES) č. 1183/2005)

(EU) 2020/189

Účinnost od: 13.02.2020

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/189 ze dne 12. února 2020, kterým se provádí článek 9 nařízení (ES) č. 1183/2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice

Právní základ: (ES) č. 1183/2005 Nařízení Rady (ES) č. 1183/2005 ze dne 18. července 2005, kterým se ukládají některá zvláštní omezující opatření namířená proti osobám, které porušují zbrojní embargo vůči Konžské demokratické republice

(Mění (ES) č. 1183/2005)

(EU) 2020/178

Účinnost od: 13.02.2020

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/178 ze dne 31. ledna 2020 o prezentaci informací cestujícím přijíždějícím nebo přilétajícím ze třetích zemí a zákazníkům poštovních služeb a profesionálních provozovatelů, pokud jde o zákazy týkající se dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Unie, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031

Právní základ: (EU) 2016/2031 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES

(EU) 2020/107

Účinnost od: 13.02.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/107 ze dne 23. ledna 2020 o povolení látky ponceau 4R jako doplňkové látky pro psy, kočky a okrasné ryby (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/106

Účinnost od: 13.02.2020

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/106 ze dne 23. ledna 2020 o povolení mravenčanu sodného jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/103

Účinnost od: 13.02.2020

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/103 ze dne 17. ledna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 844/2012, pokud jde o harmonizovanou klasifikaci účinných látek (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

(Mění (EU) č. 844/2012)

(EU) 2019/2223

Účinnost od: 13.02.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2223 ze dne 13. prosince 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/323, pokud jde o údaje požadované pro doklady v rámci vzájemné správní pomoci používané pro účely výměny informací o zboží podléhajícím spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně

Právní základ: (EU) č. 389/2012 Nařízení Rady (EU) č. 389/2012 ze dne 2. května 2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní a o zrušení nařízení (ES) č. 2073/2004

(Mění (EU) 2016/323)

(EU) 2019/2222

Účinnost od: 13.02.2020

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2019/2222 ze dne 12. prosince 2019, kterým se mění nařízení (ES) č. 684/2009, kterým se provádí směrnice Rady 2008/118/ES, pokud jde o údaje, jež se mají předkládat v rámci elektronických postupů pro přepravu zboží podléhajícího spotřební dani v režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně

Právní základ: 2008/118/ES Směrnice Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS

(Mění (ES) č. 684/2009)

(EU) 2019/2221

Účinnost od: 13.02.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2221 ze dne 12. prosince 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 612/2013, pokud jde o údaje zaznamenané ve zprávách týkajících se registrace hospodářských subjektů a daňových skladů v národních registrech a v centrálním registru

Právní základ: (EU) č. 389/2012 Nařízení Rady (EU) č. 389/2012 ze dne 2. května 2012 o správní spolupráci v oblasti spotřebních daní a o zrušení nařízení (ES) č. 2073/2004

(Mění (EU) č. 612/2013)

(EU) 2020/183

Účinnost od: 12.02.2020

Nařízení Komise (EU) 2020/183 ze dne 5. února 2020, kterým se stanoví zákaz rybolovu tresky obecné v oblastech 1 a 2b plavidly plujícími pod vlajkou několika států

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

(EU) 2020/184

Účinnost od: 11.02.2020

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/184 ze dne 11. února 2020, kterým se po tři sta osmé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

Právní základ: (ES) č. 881/2002 Nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu

(Mění (ES) č. 881/2002)

(EU) 2020/145

Účinnost od: 11.02.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/145 ze dne 3. února 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 433/2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro používání nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1236/2010, pokud jde o předávání hlášení a informací Komisi pro rybolov v severovýchodním Atlantiku

Právní základ: (EU) č. 1236/2010 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1236/2010 ze dne 15. prosince 2010 , kterým se stanoví systém kontroly a vynucování platný v oblasti vymezené Úmluvou o budoucí multilaterální spolupráci při rybolovu v severovýchodním Atlantiku a zrušuje nařízení Rady (ES) č. 2791/1999

(Mění (EU) č. 433/2012)

(EU) 2019/907

Účinnost od: 10.02.2020

Oprava nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/907 ze dne 14. března 2019, kterým se stanoví společná závěrečná zkouška odborné přípravy pro instruktory lyžování podle článku 49b směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací (Úřední věstník Evropské unie L 145 ze dne 4. června 2019)

(EU) 2020/124

Účinnost od: 09.02.2020

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/124 ze dne 15. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/833 ze dne 20. května 2019, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku, mění nařízení (EU) 2016/1627 a zrušují nařízení Rady (ES) č. 2115/2005 a (ES) č. 1386/2007

Právní základ: (EU) 2019/833 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/833 ze dne 20. května 2019, kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku, mění nařízení (EU) 2016/1627 a zrušují nařízení Rady (ES) č. 2115/2005 a (ES) č. 1386/2007

(Mění (EU) 2016/1627;Ruší (ES) č. 2115/2005;Ruší (ES) č. 1386/2007)

(EU) 2020/43

Účinnost od: 09.02.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/43 ze dne 17. ledna 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010 za účelem klasifikace látky ciklesonid podle maximálního limitu reziduí (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 470/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009 , kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (Text s významem pro EHP )

(Mění (EU) č. 37/2010)

(EU) 2020/42

Účinnost od: 09.02.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/42 ze dne 17. ledna 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010 za účelem klasifikace látky bambermycin podle maximálního limitu reziduí (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 470/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009 , kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (Text s významem pro EHP )

(Mění (EU) č. 37/2010)

(EU) 2020/41

Účinnost od: 09.02.2020

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/41 ze dne 13. ledna 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení (Αρσϵνικό Νάξου (Arseniko Naxou) (CHOP))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2020/169

Účinnost od: 08.02.2020

Nařízení Rady (EU) 2020/169 ze dne 6. února 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 147/2003 o některých omezujících opatřeních vůči Somálsku

Právní základ: 12016E215 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PÁTÁ - VNĚJŠÍ ČINNOST UNIE | HLAVA IV - OMEZUJÍCÍ OPATŘENÍ | Článek 215 (bývalý článek 301 Smlouvy o ES),
2010/231/SZBP 2010/231/CFSP: Rozhodnutí Rady 2010/231/SZBP ze dne 26. dubna 2010 , o omezujících opatřeních vůči Somálsku a o zrušení společného postoje 2009/138/SZBP

(Mění (ES) č. 147/2003)

(EU) 2020/127

Účinnost od: 07.02.2020

Oprava nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/127 ze dne 29. ledna 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1306/2013, pokud jde o finanční kázeň počínaje rozpočtovým rokem 2021, a nařízení (EU) č. 1307/2013, pokud jde o flexibilitu mezi pilíři ve vztahu ke kalendářnímu roku 2020 (Úřední věstník Evropské unie L 27 ze dne 31. ledna 2020)

(EU) 2020/34

Účinnost od: 05.02.2020

Nařízení Komise (EU) 2020/34 ze dne 15. ledna 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o Mezinárodní účetní standard 39 a Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 7 a 9 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1606/2002 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů

(Mění (ES) č. 1126/2008)

(EU) 2020/30

Účinnost od: 04.02.2020

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/30 ze dne 14. ledna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 404/2011, pokud jde o podrobná pravidla pro přímou elektronickou výměnu informací zavedenou podle pravidel společné rybářské politiky

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

(Mění (EU) č. 404/2011)

(EU) 2020/29

Účinnost od: 04.02.2020

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/29 ze dne 14. ledna 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neschvalují taniny z réví Vitis vinifera jako základní látka (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

(EU) 2019/1776

Účinnost od: 04.02.2020

Oprava prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1776 ze dne 9. října 2019, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (Úřední věstník Evropské unie L 280 ze dne 31. října 2019)

(Mění (EU) 2019/1776)

(EU) 2020/133

Účinnost od: 03.02.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/133 ze dne 30. ledna 2020, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení Komise (EU) 2016/1150, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o vnitrostátní programy podpory v odvětví vína

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

(EU) 2020/132

Účinnost od: 03.02.2020

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/132 ze dne 30. ledna 2020, kterým se stanoví mimořádné opatření ve formě odchylky od čl. 45 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o příspěvek Unie na propagační opatření v odvětví vína

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

(EU) 2020/112

Účinnost od: 03.02.2020

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/112 ze dne 22. ledna 2020 o provedení odpočtů z rybolovných kvót dostupných u určitých populací v roce 2019 z důvodu nadměrného rybolovu jiných populací v předchozích letech a o změně prováděcího nařízení (EU) 2019/1726

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

(Mění (EU) 2019/1726)

(EU) 2020/25

Účinnost od: 03.02.2020

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/25 ze dne 13. ledna 2020, kterým se mění a opravuje nařízení (ES) č. 1235/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o opatření pro dovoz ekologických produktů ze třetích zemí (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 834/2007 Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91

(Mění (ES) č. 1235/2008)

(EU) 2020/24

Účinnost od: 03.02.2020

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/24 ze dne 13. ledna 2020, kterým se povoluje rozšíření použití semen chia (Salvia hispanica) jako nové potraviny a změna podmínek použití a zvláštních požadavků na označování semen chia (Salvia hispanica) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2015/2283 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2017/2470)

(EU) 2020/23

Účinnost od: 03.02.2020

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2020/23 ze dne 13. ledna 2020, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh neobnovuje schválení účinné látky thiakloprid a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

(Mění (EU) č. 540/2011)

Předpisy Evropské unie – pozbývá účinnosti nebo zrušeno

(ES) č. 1386/2007

Zrušeno od: 09.02.2020 předpisem (EU) 2020/124

Nařízení Rady (ES) č. 1386/2007 ze dne 22. října 2007 , kterým se stanoví ochranná a donucovací opatření v oblasti upravené předpisy Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku

Právní základ: 12006E037 Smlouvy o zalozeni Evropského Společenství (Konsolidované znění) | Část třetí - Politiky Společenství . | HLAVA II - Zemědělství | Článek 37

(ES) č. 2115/2005

Zrušeno od: 09.02.2020 předpisem (EU) 2020/124

Nařízení Rady (ES) č. 2115/2005 ze dne 20. prosince 2005 , kterým se stanoví plán obnovy platýse černého v rámci Organizace pro rybolov v severozápadním Atlantiku

Právní základ: 12002E037 Treaty establishing the European Community (Nice consolidated version) | Part Three: Community policies | Title II: Agriculture | Article 37 | Article 43 - EC Treaty (Maastricht consolidated version) | Article 43 - EEC Treaty

Zavřít
MENU