Chystáte se na audit a certifikaci?

Nevíte, jaké zákonné požadavky musíte plnit?

 

Nevadí - ZDARMA poradíme. VOLEJTE!

Zavedeme pro Vás PRÁVNÍ REGISTR !


Novinky v systému zákony on-line pro období od 04.08.2017 do 18.08.2017

Sbírka zákonů, zákony – aktuálně vyšlo

čá. 91/2017 Sb. rozeslána 18. srpna 2017

267/2017 Sb.

Účinnost od: 1. září 2017
Provádí zákon: 127/2005 Sb. Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)

Vyhláška o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání

266/2017 Sb.

Účinnost od: 2. září 2017
Provádí zákon: 165/2012 Sb. Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů

Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie

čá. 90/2017 Sb. rozeslána 18. srpna 2017

265/2017 Sb.

Účinnost od: 1. září 2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

264/2017 Sb.

Účinnost od: 1. listopadu 2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

263/2017 Sb.

Účinnost od: 1. října 2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů

262/2017 Sb.

Účinnost od: 1. září 2017

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže)

261/2017 Sb.

Účinnost od: 16. listopadu 2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

260/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů

259/2017 Sb.

Účinnost od: 1. února 2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

258/2017 Sb.

Účinnost od: 1. září 2017 s výjimkou

Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

257/2017 Sb.

Účinnost od: 2. září 2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

256/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů

čá. 89/2017 Sb. rozeslána 18. srpna 2017

255/2017 Sb.

Účinnost od: 1. října 2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

254/2017 Sb.

Účinnost od: 1. září 2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

253/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů

252/2017 Sb.

Účinnost od: 2. září 2017 s výjimkou

Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů

251/2017 Sb.

Účinnost od: 1. července 2018 s výjimkou

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci

250/2017 Sb.

Účinnost od: 1. července 2018

Zákon o elektronické identifikaci

249/2017 Sb.

Účinnost od: 18. srpna 2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.

248/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů

247/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018 s výjimkou

Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

246/2017 Sb.

Účinnost od: 18. srpna 2017

Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů

čá. 88/2017 Sb. rozeslána 15. srpna 2017

245/2017 Sb.

Účinnost od: 15. srpna 2017

Nález Ústavního soudu ze dne 13. června 2017 sp. zn. Pl. ÚS 34/15 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Litvínova č. 3/2013, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a zlepšení vzhledu města, a obecně závazné vyhlášky města Varnsdorfu č. 2/2012, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města

244/2017 Sb.

Účinnost od: 30. srpna 2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

243/2017 Sb.

Účinnost od: 1. září 2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky

čá. 87/2017 Sb. rozeslána 9. srpna 2017

242/2017 Sb.

Účinnost od: 9. srpna 2017

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

241/2017 Sb.

Účinnost od: 1. září 2017

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

240/2017 Sb.

Účinnost od: 1. září 2017

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

239/2017 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2018
Provádí zákon: 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Vyhláška o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa

238/2017 Sb.

Účinnost od: 1. září 2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů

čá. 86/2017 Sb. rozeslána 4. srpna 2017

237/2017 Sb.

Účinnost od: 3. září 2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů

236/2017 Sb.

Účinnost od: 19. srpna 2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění vyhlášky č. 289/2013 Sb.

235/2017 Sb.

Účinnost od: 19. srpna 2017 s výjimkou

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Sbírka mezinárodních smluv – aktuálně vyšlo

čá. 28/2017 Sb.m.s. rozeslána 15. srpna 2017

50/2017 Sb.m.s.

Účinnost od: 18. května 2016

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o spolupráci v záležitostech obrany

49/2017 Sb.m.s.

Účinnost od: 1. března 2017

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy a techniky

Nabývá účinnosti

259/2017 Sb.

Účinnost od: 18.08.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 589/1992 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 187/2006 Sb.)

249/2017 Sb.

Účinnost od: 18.08.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.
(Mění 340/2015 Sb.)

246/2017 Sb.

Účinnost od: 18.08.2017

Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů
(Mění 2/1969 Sb.;Mění 586/1992 Sb.)

245/2017 Sb.

Účinnost od: 15.08.2017

Nález Ústavního soudu ze dne 13. června 2017 sp. zn. Pl. ÚS 34/15 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Litvínova č. 3/2013, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a zlepšení vzhledu města, a obecně závazné vyhlášky města Varnsdorfu č. 2/2012, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města

229/2017 Sb.

Účinnost od: 15.08.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb.
(Mění 377/2013 Sb.)

224/2017 Sb.

Účinnost od: 15.08.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 368/1999 Sb.)

223/2017 Sb.

Účinnost od: 15.08.2017
Provádí zákon: 326/1999 Sb. Zákon o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů

Nařízení vlády o některých podmínkách vydání a prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování

222/2017 Sb.

Účinnost od: 15.08.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 326/1999 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 283/1993 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 325/1999 Sb.;Mění 359/1999 Sb.;Mění 301/2000 Sb.;Mění 119/2002 Sb.;Mění 150/2002 Sb.;Mění 18/2004 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 561/2004 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 108/2006 Sb.;Mění 262/2006 Sb.;Mění 273/2008 Sb.;Ruší 348/2008 Sb.)

204/2017 Sb.

Účinnost od: 13.08.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 87/1995 Sb.;Mění 240/2013 Sb.;Mění 256/2004 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 21/1992 Sb.;Mění 15/1998 Sb.;Mění 40/2009 Sb.)

242/2017 Sb.

Účinnost od: 09.08.2017

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Pozbývá účinnosti nebo zrušeno

348/2008 Sb.

Zrušeno od: 15.08.2017 předpisem 222/2017 Sb.

Vyhláška o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

Zavřít
MENU