Chystáte se na audit a certifikaci?

Nevíte, jaké zákonné požadavky musíte plnit?

 

Nevadí - ZDARMA poradíme. VOLEJTE!

Zavedeme pro Vás PRÁVNÍ REGISTR !


Novinky v systému zákony on-line pro období od 04.05.2018 do 21.05.2018

Sbírka zákonů – aktuálně vyšlo

čá. 042/2018 Sb. rozeslána 21. května 2018

81/2018 Sb.

Účinnost od: 21. května 2018

Nález Ústavního soudu ze dne 27. března 2018 sp. zn. Pl. ÚS 7/17 ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

čá. 041/2018 Sb. rozeslána 21. května 2018

80/2018 Sb.

Účinnost od: 5. června 2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 254/2010 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí

čá. 040/2018 Sb. rozeslána 18. května 2018

79/2018 Sb.

Účinnost od: 1. června 2018
Provádí zákon: 254/2001 Sb. Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

Vyhláška o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace

čá. 039/2018 Sb. rozeslána 15. května 2018

78/2018 Sb.

Účinnost od: 30. května 2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků

77/2018 Sb.

Účinnost od: 30. května 2018
Provádí zákon: 96/2004 Sb. Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)

Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání

čá. 038/2018 Sb. rozeslána 11. května 2018

76/2018 Sb.

Účinnost od: 11. května 2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění vyhlášky č. 236/2000 Sb.

čá. 037/2018 Sb. rozeslána 4. května 2018

75/2018 Sb.

Účinnost od: 4. května 2018

Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu

74/2018 Sb.

Účinnost od: 31. října 2018
Provádí zákon: 370/2017 Sb. Zákon o platebním styku

Vyhláška o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení

73/2018 Sb.

Účinnost od: 19. května 2018
Provádí zákon: 22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, a některé další vyhlášky

72/2018 Sb.

Účinnost od: 19. května 2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka zákonů – nabývá účinnosti

81/2018 Sb.

Účinnost od: 21.05.2018

Nález Ústavního soudu ze dne 27. března 2018 sp. zn. Pl. ÚS 7/17 ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
(Mění 65/2017 Sb.)

73/2018 Sb.

Účinnost od: 19.05.2018
Provádí zákon: 22/1997 Sb. Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, a některé další vyhlášky
(Ruší 486/2008 Sb.;Ruší 348/2014 Sb.;Ruší 442/2016 Sb.)

72/2018 Sb.

Účinnost od: 19.05.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 247/1995 Sb.)

76/2018 Sb.

Účinnost od: 11.05.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění vyhlášky č. 236/2000 Sb.
(Mění 101/1996 Sb.)

75/2018 Sb.

Účinnost od: 04.05.2018

Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu

Sbírka zákonů – pozbývá účinnosti nebo zrušeno

442/2016 Sb.

Zrušeno od: 19.05.2018 předpisem 73/2018 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, ve znění vyhlášky č. 348/2014 Sb.

348/2014 Sb.

Zrušeno od: 19.05.2018 předpisem 73/2018 Sb.

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování

486/2008 Sb.

Zrušeno od: 19.05.2018 předpisem 73/2018 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování

Sbírka mezinárodních smluv – aktuálně vyšlo

čá. 017/2018 Sb.m.s. rozeslána 18. května 2018

23/2018 Sb.m.s.

Účinnost od: 27. března 2018

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Turkmenistánem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

čá. 016/2018 Sb.m.s. rozeslána 11. května 2018

22/2018 Sb.m.s.

Účinnost od: 11. května 2018

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o změnách prohlášení k Druhému dodatkovému protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních

Předpisy Evropské unie – aktuálně vyšlo

Úř. věst. L 124, 18. května 2018

(EU) 2018/688

Účinnost od: 7. června 2018
Provádí směrnice: 2013/36/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2013/36/EU ze dne 26. června 2013 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky, o změně směrnice 2002/87/ES a zrušení směrnic 2006/48/ES a 2006/49/ES Text s významem pro EHP

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/688 ze dne 23. března 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/2070, pokud jde o srovnávací portfolia a šablony a pokyny k podávání zpráv (Text s významem pro EHP. )

Úř. věst. L 123, 18. května 2018

(EU) 2018/735

Účinnost od: 18. května 2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/735 ze dne 17. května 2018 o maximální nákupní ceně sušeného odstředěného mléka pro třetí dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2018/154

(EU) 2018/734

Účinnost od: 18. května 2018
Provádí prováděcí nařízení: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, (EU) 2016/1240 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1240 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování (Text s významem pro EHP)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/734 ze dne 17. května 2018 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro dvacáté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080

(EU) 2018/733

Účinnost od: 19. května 2018
Provádí nařízení: (ES) č. 881/2002 Nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/733 ze dne 17. května 2018, kterým se po dvousté osmdesáté čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá

(EU) 2018/732

Účinnost od: 7. června 2020
Provádí směrnice: 2014/94/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva Text s významem pro EHP

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/732 ze dne 17. května 2018 o společné metodice srovnávání jednotkových cen alternativních paliv v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2018/731

Účinnost od: 19. května 2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

Nařízení Komise (EU) 2018/731 ze dne 15. května 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnoka vlnitého ve vodách Unie oblasti 7e plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

(EU) 2018/730

Účinnost od: 31. března 2018
Provádí směrnice: 2009/138/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Text s významem pro EHP)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/730 ze dne 4. května 2018, kterým se stanoví technické informace pro výpočet technických rezerv a primárního kapitálu pro vykazování s referenčními daty od 31. března 2018 do 29. června 2018 v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2018/729

Účinnost od: 7. července 2018
Provádí nařízení: (ES) č. 273/2004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog (Text s významem pro EHP), (ES) č. 111/2005 Nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/729 ze dne 26. února 2018, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a nařízení Rady (ES) č. 111/2005, pokud jde o zařazení určitých prekursorů drog na seznam uvedených látek (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2018/728

Účinnost od: 7. června 2018
Provádí nařízení: (EU) č. 575/2013 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 Text s významem pro EHP

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/728 ze dne 24. ledna 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro stanovení postupů, jimiž by se operace s nefinančními smluvními stranami usazenými ve třetí zemi vyňaly z kapitálových požadavků pro riziko CVA (Text s významem pro EHP. )

Úř. věst. L 122, 17. května 2018

(EU) 2018/724

Účinnost od: 17. května 2018
Provádí nařízení: (EU) č. 654/2014 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 654/2014 ze dne 15. května 2014 o výkonu práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu a o změně nařízení Rady (ES) č. 3286/94, kterým se stanoví postupy Společenství v oblasti společné obchodní politiky k zajištění výkonu práv Společenství podle mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v rámci Světové obchodní organizace

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/724 ze dne 16. května 2018 o některých opatřeních obchodní politiky týkajících se určitých výrobků pocházejících ze Spojených států amerických

(EU) 2018/723

Účinnost od: 18. května 2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1099/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování (Text s významem pro EHP)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/723 ze dne 16. května 2018, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování, pokud jde o schválení omračování pomocí sníženého atmosférického tlaku (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2018/722

Účinnost od: 16. července 2018
Provádí nařízení: (ES) č. 470/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009 , kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (Text s významem pro EHP )

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/722 ze dne 16. května 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010 za účelem klasifikace látky eprinomektin podle maximálního limitu reziduí (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2018/721

Účinnost od: 6. června 2018
Provádí nařízení: (ES) č. 470/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 470/2009 ze dne 6. května 2009 , kterým se stanoví postupy Společenství pro stanovení limitů reziduí farmakologicky účinných látek v potravinách živočišného původu, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 2377/90 a kterým se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/82/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 726/2004 (Text s významem pro EHP )

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/721 ze dne 16. května 2018, kterým se mění nařízení (EU) č. 37/2010 za účelem klasifikace látky prasečí prolaktin podle maximálního limitu reziduí (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2018/720

Účinnost od: 1. května 2018
Provádí nařízení: (EU) č. 952/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/720 ze dne 16. května 2018 o otevření a správě celní kvóty Unie pro drůbež pocházející z Islandu

Úř. věst. L 121, 16. května 2018

(EU) 2018/687

Účinnost od: 5. června 2018
Provádí nařízení: (ES) č. 396/2005 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) C. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHSText s významem pro EHP.

Nařízení Komise (EU) 2018/687 ze dne 4. května 2018, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acibenzolar-S-methyl, benzovindiflupyr, bifenthrin, bixafen, chlorantraniliprol, deltamethrin, flonikamid, fluazifop-P, isofetamid, metrafenon, pendimethalin a teflubenzuron v některých produktech nebo na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

(EU) 2018/686

Účinnost od: 5. června 2018
Provádí nařízení: (ES) č. 396/2005 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) C. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHSText s významem pro EHP.

Nařízení Komise (EU) 2018/686 ze dne 4. května 2018, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro chlorpyrifos, chlorpyrifos-methyl a triklopyr v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

(EU) 2018/685

Účinnost od: 5. června 2018
Provádí nařízení: (ES) č. 396/2005 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) C. 396/2005 ze dne 23. února 2005 o maximálních limitech reziduí pesticidů v potravinách a krmivech rostlinného a živočišného původu a na jejich povrchu a o změně směrnice Rady 91/414/EHSText s významem pro EHP.

Nařízení Komise (EU) 2018/685 ze dne 3. května 2018, kterým se mění přílohy II, III a IV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro abamektin, fluopyram, fluxapyroxad, maleinohydrazid, pivo, prášek z hořčičných semen a tefluthrin v některých produktech a na jejich povrchu (Text s významem pro EHP)

Úř. věst. L 120, 16. května 2018

(EU) 2018/714

Účinnost od: 16. května 2018
Provádí nařízení: (EU) 2017/1509 Nařízení Rady (EU) 2017/1509 ze dne 30. srpna 2017 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 329/2007

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/714 ze dne 14. května 2018, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice

Úř. věst. L 119, 15. května 2018

(EU) 2018/711

Účinnost od: 15. května 2018
Provádí nařízení: 2015/1333/SZBP Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1333 ze dne 31. července 2015 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení rozhodnutí 2011/137/SZBP, (EU) 2016/44 Nařízení Rady (EU) 2016/44 ze dne 18. ledna 2016 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení nařízení (EU) č. 204/2011

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2018/711 ze dne 14. května 2018, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi

(EU) 2018/710

Účinnost od: 1. července 2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/710 ze dne 14. května 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky silthiofam a kterým se mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2018/709

Účinnost od: 16. května 2018
Provádí nařízení: (EU) č. 1306/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/709 ze dne 14. května 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 809/2014, pokud jde o požadavek na návěsky, který se vztahuje na žádosti o podporu týkající se plochy využívané k produkci konopí

(EU) 2018/708

Účinnost od: 21. července 2018
Provádí nařízení: (EU) 2017/1131 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1131 ze dne 14. června 2017 o fondech peněžního trhu (Text s významem pro EHP. )

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/708 ze dne 17. dubna 2018, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o vzor oznámení, který budou používat správci fondů peněžního trhu při podávání zpráv příslušným orgánům podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1131 (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2018/707

Účinnost od: 16. května 2018
Provádí nařízení: (EU) č. 1307/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/707 ze dne 28. února 2018 o změně nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014, pokud jde o kritéria způsobilosti podpory v případě konopí v rámci režimu základní platby a některé požadavky týkající se podpory vázané na produkci

Úř. věst. L 118I, 14. května 2018

(EU) 2018/705

Účinnost od: 14. května 2018
Provádí nařízení: (EU) č. 269/2014 Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/705 ze dne 14. května 2018, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

Úř. věst. L 118, 14. května 2018

(EU) 2018/701

Účinnost od: 14. května 2018
Provádí nařízení: (EU) č. 1306/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/701 ze dne 8. května 2018, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014, pokud jde o konečné datum pro podávání jednotné žádosti, žádostí o podporu nebo žádostí o platbu, konečné datum pro oznámení změn jednotné žádosti nebo žádosti o platbu a konečné datum pro podání žádosti o přiznání platebních nároků nebo zvýšení hodnoty platebních nároků v rámci režimu základní platby v roce 2018

(EU) 2018/700

Účinnost od: 16. května 2018
Provádí nařízení: (ES) č. 854/2004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví specifická pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/700 ze dne 8. května 2018, kterým se mění seznam třetích zemí, z nichž je povolen dovoz určitých produktů živočišného původu, pokud jde o jistá zařízení v Brazílii (Text s významem pro EHP. )

Úř. věst. L 117I, 8. května 2018

(EU) 2018/698

Účinnost od: 8. května 2018
Provádí nařízení: (EU) č. 224/2014 Nařízení Rady (EU) č. 224/2014 ze dne 10. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/698 ze dne 8. května 2018, kterým se provádí čl. 17 odst. 3 nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice

Úř. věst. L 117, 8. května 2018

(EU) 2018/693

Účinnost od: 11. května 2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1967/2006 Nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a o zrušení nařízení (ES) č. 1626/94

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/693 ze dne 7. května 2018, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o zákaz rybolovu nad chráněnými stanovišti, minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro traulery typu gangui lovící v některých teritoriálních vodách Francie (Provence-Alpes-Côte d'Azur)

(EU) 2018/692

Účinnost od: 1. července 2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/692 ze dne 7. května 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky zoxamid a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2018/691

Účinnost od: 28. května 2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/691 ze dne 7. května 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh schvaluje základní látka talek E553B a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2018/690

Účinnost od: 28. května 2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/690 ze dne 7. května 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o podmínky schválení účinné látky fenazaquin (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2018/689

Účinnost od: 8. května 2018
Provádí nařízení: (EU) č. 1352/2014 Nařízení Rady (EU) č. 1352/2014 ze dne 18. prosince 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/689 ze dne 7. května 2018, kterým se provádí čl. 15 odst. 3 nařízení (EU) č. 1352/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu

Úř. věst. L 116, 7. května 2018

(EU) 2018/683

Účinnost od: 8. května 2018
Provádí nařízení: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

Nařízení Komise (EU) 2018/683 ze dne 4. května 2018, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz určitých pneumatik, nových nebo protektorovaných, z kaučuku, používaných pro autobusy nebo nákladní automobily, s indexem zatížení převyšujícím 121 a pocházejících z Čínské lidové republiky a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/163

(EU) 2018/682

Účinnost od: 27. května 2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1333/2008 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (Text s významem pro EHP)

Nařízení Komise (EU) 2018/682 ze dne 4. května 2018, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání polyglycerolpolyricinoleátu (E 476) v emulgovaných omáčkách (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2018/681

Účinnost od: 27. května 2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1331/2008 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1331/2008 ze dne 16. prosince 2008 , kterým se stanoví jednotné povolovací řízení pro potravinářské přídatné látky, potravinářské enzymy a látky určené k aromatizaci potravin (Text s významem pro EHP), (ES) č. 1333/2008 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (Text s významem pro EHP)

Nařízení Komise (EU) 2018/681 ze dne 4. května 2018, kterým se mění příloha nařízení (EU) č. 231/2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o specifikace roubovaného kopolymeru polyvinylalkoholu a polyethylenglykolu (E 1209) (Text s významem pro EHP. )

Úř. věst. L 115, 4. května 2018

(EU) 2018/669

Účinnost od: 1. prosince 2019
Provádí nařízení: (ES) č. 1272/2008 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (Text s významem pro EHP)

Nařízení Komise (EU) 2018/669 ze dne 16. dubna 2018, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsíText s významem pro EHP.

Úř. věst. L 114I, 4. května 2018

(EU, Euratom) 2018/673

Účinnost od: 4. května 2018

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/673 ze dne 3. května 2018, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací

Úř. věst. L 114, 4. května 2018

(EU) 2018/679

Účinnost od: 1. června 2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/679 ze dne 3. května 2018, kterým se v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh obnovuje schválení účinné látky forchlorfenuron a mění příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 540/2011 (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2018/678

Účinnost od: 24. května 2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1334/2008 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008 ze dne 16. prosince 2008 o látkách určených k aromatizaci a některých složkách potravin vyznačujících se aromatem pro použití v potravinách nebo na jejich povrchu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 1601/91, nařízení (ES) č. 2232/96 a č. 110/2008 a směrnice 2000/13/ES (Text s významem pro EHP)

Nařízení Komise (EU) 2018/678 ze dne 3. května 2018, kterým se mění a opravuje příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokud jde o některé aromatické látky (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2018/677

Účinnost od: 24. května 2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1333/2008 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (Text s významem pro EHP)

Nařízení Komise (EU) 2018/677 ze dne 3. května 2018, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008, pokud jde o používání thaumatinu (E 957) jako látky zvýrazňující chuť a vůni v určitých kategoriích potravin (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2018/676

Účinnost od: 24. května 2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

Nařízení Komise (EU) 2018/676 ze dne 3. května 2018, kterým se opravuje nařízení Komise (EU) č. 546/2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde o jednotné zásady pro hodnocení a povolování přípravků na ochranu rostlin (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2018/675

Účinnost od: 1. prosince 2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1907/2006 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

Nařízení Komise (EU) 2018/675 ze dne 2. května 2018, kterým se mění dodatky k příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o látky CMR (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2018/674

Účinnost od: 24. května 2020
Provádí směrnice: 2014/94/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU ze dne 22. října 2014 o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva Text s významem pro EHP

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/674 ze dne 17. listopadu 2017, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/94/EU, pokud jde o dobíjecí stanice pro motorová vozidla kategorie L, dodávky elektřiny z pevniny pro plavidla vnitrozemské plavby a LNG plnicí stanice pro vodní dopravu, a kterým se mění uvedená směrnice, pokud jde o přípojky pro motorová vozidla pro účely plnění plynného vodíku (Text s významem pro EHP. )

Předpisy Evropské unie – nabývá účinnosti

(EU) 2018/733

Účinnost od: 19.05.2018
Provádí nařízení: (ES) č. 881/2002 Nařízení Rady (ES) č. 881/2002 ze dne 27. května 2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s Usámou bin Ládinem, sítí Al-Kajdá a Talibanem a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 467/2001, kterým se zakazuje vývoz určitého zboží a služeb do Afghánistánu, zesiluje zákaz letů a rozšiřuje zmrazení prostředků a jiných finančních zdrojů afghánského Talibanu

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/733 ze dne 17. května 2018, kterým se po dvousté osmdesáté čtvrté mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným s organizacemi ISIL (Dá'iš) a Al-Kajdá
(Mění (ES) č. 881/2002)

(EU) 2018/731

Účinnost od: 19.05.2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

Nařízení Komise (EU) 2018/731 ze dne 15. května 2018, kterým se stanoví zákaz rybolovu rejnoka vlnitého ve vodách Unie oblasti 7e plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

(EU) 2018/735

Účinnost od: 18.05.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/735 ze dne 17. května 2018 o maximální nákupní ceně sušeného odstředěného mléka pro třetí dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2018/154
(Mění (EU) č. 1370/2013)

(EU) 2018/734

Účinnost od: 18.05.2018
Provádí prováděcí nařízení: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007, (EU) 2016/1240 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1240 ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o veřejnou intervenci a podporu soukromého skladování (Text s významem pro EHP)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/734 ze dne 17. května 2018 o minimální prodejní ceně sušeného odstředěného mléka pro dvacáté dílčí nabídkové řízení uskutečněné v rámci nabídkového řízení zahájeného prováděcím nařízením (EU) 2016/2080

(EU) 2018/723

Účinnost od: 18.05.2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1099/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 ze dne 24. září 2009 o ochraně zvířat při usmrcování (Text s významem pro EHP)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/723 ze dne 16. května 2018, kterým se mění přílohy I a II nařízení Rady (ES) č. 1099/2009 o ochraně zvířat při usmrcování, pokud jde o schválení omračování pomocí sníženého atmosférického tlaku (Text s významem pro EHP. )
(Mění (ES) č. 1099/2009)

(EU) 2018/724

Účinnost od: 17.05.2018
Provádí nařízení: (EU) č. 654/2014 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 654/2014 ze dne 15. května 2014 o výkonu práv Unie za účelem uplatňování a prosazování pravidel mezinárodního obchodu a o změně nařízení Rady (ES) č. 3286/94, kterým se stanoví postupy Společenství v oblasti společné obchodní politiky k zajištění výkonu práv Společenství podle mezinárodních obchodních pravidel, zejména pravidel sjednaných v rámci Světové obchodní organizace

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/724 ze dne 16. května 2018 o některých opatřeních obchodní politiky týkajících se určitých výrobků pocházejících ze Spojených států amerických

(EU) 2018/714

Účinnost od: 16.05.2018
Provádí nařízení: (EU) 2017/1509 Nařízení Rady (EU) 2017/1509 ze dne 30. srpna 2017 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice a o zrušení nařízení (ES) č. 329/2007

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/714 ze dne 14. května 2018, kterým se provádí nařízení (EU) 2017/1509 o omezujících opatřeních vůči Korejské lidově demokratické republice
(Mění (EU) 2017/1509)

(EU) 2018/709

Účinnost od: 16.05.2018
Provádí nařízení: (EU) č. 1306/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/709 ze dne 14. května 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 809/2014, pokud jde o požadavek na návěsky, který se vztahuje na žádosti o podporu týkající se plochy využívané k produkci konopí
(Mění (EU) č. 809/2014)

(EU) 2018/707

Účinnost od: 16.05.2018
Provádí nařízení: (EU) č. 1307/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví pravidla pro přímé platby zemědělcům v režimech podpory v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zrušují nařízení Rady (ES) č. 637/2008 a nařízení Rady (ES) č. 73/2009

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/707 ze dne 28. února 2018 o změně nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 639/2014, pokud jde o kritéria způsobilosti podpory v případě konopí v rámci režimu základní platby a některé požadavky týkající se podpory vázané na produkci
(Mění (EU) č. 639/2014)

(EU) 2018/700

Účinnost od: 16.05.2018
Provádí nařízení: (ES) č. 854/2004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví specifická pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/700 ze dne 8. května 2018, kterým se mění seznam třetích zemí, z nichž je povolen dovoz určitých produktů živočišného původu, pokud jde o jistá zařízení v Brazílii (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2018/711

Účinnost od: 15.05.2018
Provádí nařízení: 2015/1333/SZBP Rozhodnutí Rady (SZBP) 2015/1333 ze dne 31. července 2015 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení rozhodnutí 2011/137/SZBP, (EU) 2016/44 Nařízení Rady (EU) 2016/44 ze dne 18. ledna 2016 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi a o zrušení nařízení (EU) č. 204/2011

Prováděcí Nařízení Komise (EU) 2018/711 ze dne 14. května 2018, kterým se mění nařízení Rady (EU) 2016/44 o omezujících opatřeních s ohledem na situaci v Libyi
(Mění (EU) 2016/44)

(EU) 2018/634

Účinnost od: 15.05.2018
Provádí nařízení: (EU) č. 575/2013 Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) č. 575/2013 ze dne 26. června 2013 o obezřetnostních požadavcích na úvěrové instituce a investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 648/2012 Text s významem pro EHP

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/634 ze dne 24. dubna 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1799, pokud jde o tabulky upřesňující přiřazování hodnocení úvěrových rizik od externích ratingových agentur ke stupňům úvěrové kvality stanoveným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 (Text s významem pro EHP. )
(Mění (EU) 2016/1799)

(EU) 2018/633

Účinnost od: 15.05.2018
Provádí směrnice: 2009/138/ES Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009 o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) (Text s významem pro EHP)

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/633 ze dne 24. dubna 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2016/1800, kterým se stanoví technické normy, pokud jde o přidělování úvěrových hodnocení od externích ratingových agentur podle stupnice úvěrového hodnocení v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES (Text s významem pro EHP. )
(Mění (EU) 2016/1800)

(EU) 2018/631

Účinnost od: 15.05.2018
Provádí nařízení: (EU) 2017/625 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách)Text s významem pro EHP.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/631 ze dne 7. února 2018, kterým se ustavením referenčních laboratoří Evropské unie pro škodlivé organismy rostlin doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625
(Mění (EU) 2017/625)

(EU) 2018/582

Účinnost od: 15.05.2018
Provádí nařízení: (EU) č. 608/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 ze dne 12. června 2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1383/2003

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/582 ze dne 12. dubna 2018, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 1352/2013, kterým se zavádějí formuláře upravené nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 608/2013 o vymáhání práv duševního vlastnictví celními orgány
(Mění (EU) č. 1352/2013)

(EU) 2018/705

Účinnost od: 14.05.2018
Provádí nařízení: (EU) č. 269/2014 Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/705 ze dne 14. května 2018, kterým se provádí nařízení (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny
(Mění (EU) č. 269/2014)

(EU) 2018/701

Účinnost od: 14.05.2018
Provádí nařízení: (EU) č. 1306/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/701 ze dne 8. května 2018, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) č. 809/2014, pokud jde o konečné datum pro podávání jednotné žádosti, žádostí o podporu nebo žádostí o platbu, konečné datum pro oznámení změn jednotné žádosti nebo žádosti o platbu a konečné datum pro podání žádosti o přiznání platebních nároků nebo zvýšení hodnoty platebních nároků v rámci režimu základní platby v roce 2018

(EU) 2018/627

Účinnost od: 14.05.2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1333/2008 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (Text s významem pro EHP)

Nařízení Komise (EU) 2018/627 ze dne 20. dubna 2018, kterým se opravují některá jazyková znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách (Text s významem pro EHP. )
(Mění (ES) č. 1333/2008)

(EU) 2018/626

Účinnost od: 14.05.2018
Provádí nařízení: (EU) 2017/1001 Nařízení Evorpského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Text s významem pro EHP. )

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/626 ze dne 5. března 2018, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie a zrušuje prováděcí nařízení (EU) 2017/1431
(Ruší (EU) 2017/1431)

(EU) 2018/625

Účinnost od: 14.05.2018
Provádí nařízení: (EU) 2017/1001 Nařízení Evorpského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 ze dne 14. června 2017 o ochranné známce Evropské unie (Text s významem pro EHP. )

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/625 ze dne 5. března 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1001 o ochranné známce Evropské unie a zrušuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430
(Ruší (EU) 2017/1430;Mění (EU) 2017/1001)

(EU) 2018/614

Účinnost od: 13.05.2018
Provádí nařízení: (EU) č. 528/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání Text s významem pro EHP

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/614 ze dne 20. dubna 2018, kterým se schvaluje azoxystrobin jako účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 7, 9 a 10 (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2018/613

Účinnost od: 13.05.2018
Provádí nařízení: (EU) č. 528/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání Text s významem pro EHP

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/613 ze dne 20. dubna 2018, kterým se schvaluje látka PHMB (1415; 4.7) jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2 a 4 (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2018/693

Účinnost od: 11.05.2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1967/2006 Nařízení Rady (ES) č. 1967/2006 ze dne 21. prosince 2006 o opatřeních pro řízení udržitelného využívání rybolovných zdrojů ve Středozemním moři, o změně nařízení (EHS) č. 2847/93 a o zrušení nařízení (ES) č. 1626/94

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/693 ze dne 7. května 2018, kterým se stanoví odchylka od nařízení Rady (ES) č. 1967/2006, pokud jde o zákaz rybolovu nad chráněnými stanovišti, minimální vzdálenost od pobřeží a minimální hloubku moře pro traulery typu gangui lovící v některých teritoriálních vodách Francie (Provence-Alpes-Côte d'Azur)

(EU) 2018/606

Účinnost od: 10.05.2018
Provádí nařízení: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/606 ze dne 19. dubna 2018, kterým se uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 názvu „Dons“ (CHOP)

(EU) 2018/151

Účinnost od: 10.05.2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/151 ze dne 30. ledna 2018, kterým se stanoví pravidla pro uplatňování směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1148, pokud jde o bližší upřesnění prvků, které musí poskytovatelé digitálních služeb zohledňovat při řízení bezpečnostních rizik, jimiž jsou vystaveny sítě a informační systémy, a parametrů pro posuzování toho, zda je dopad incidentu významný

(EU) 2018/589

Účinnost od: 09.05.2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1907/2006 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

Nařízení Komise (EU) 2018/589 ze dne 18. dubna 2018, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o methanol (Text s významem pro EHP. )
(Mění (ES) č. 1907/2006)

(EU) 2018/588

Účinnost od: 09.05.2018
Provádí nařízení: (ES) č. 1907/2006 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES

Nařízení Komise (EU) 2018/588 ze dne 18. dubna 2018, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o 1-methylpyrrolidin-2-on (Text s významem pro EHP. )
(Mění (ES) č. 1907/2006)

(EU) 2018/698

Účinnost od: 08.05.2018
Provádí nařízení: (EU) č. 224/2014 Nařízení Rady (EU) č. 224/2014 ze dne 10. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/698 ze dne 8. května 2018, kterým se provádí čl. 17 odst. 3 nařízení (EU) č. 224/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Středoafrické republice
(Mění (EU) č. 224/2014)

(EU) 2018/689

Účinnost od: 08.05.2018
Provádí nařízení: (EU) č. 1352/2014 Nařízení Rady (EU) č. 1352/2014 ze dne 18. prosince 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2018/689 ze dne 7. května 2018, kterým se provádí čl. 15 odst. 3 nařízení (EU) č. 1352/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Jemenu
(Mění (EU) č. 1352/2014)

(EU) 2018/683

Účinnost od: 08.05.2018
Provádí nařízení: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

Nařízení Komise (EU) 2018/683 ze dne 4. května 2018, kterým se ukládá prozatímní antidumpingové clo na dovoz určitých pneumatik, nových nebo protektorovaných, z kaučuku, používaných pro autobusy nebo nákladní automobily, s indexem zatížení převyšujícím 121 a pocházejících z Čínské lidové republiky a kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/163
(Mění (EU) 2018/163)

(EU) 2018/584

Účinnost od: 08.05.2018
Provádí nařízení: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/584 ze dne 17. dubna 2018, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení („Graves“ (CHOP))

(EU) 2018/583

Účinnost od: 08.05.2018
Provádí nařízení: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/583 ze dne 16. dubna 2018 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení („Lough Neah Pollan“ (CHOP))

(EU) 2018/171

Účinnost od: 07.05.2018

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/171 ze dne 19. října 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013, pokud jde o regulační technické normy pro limit podstatnosti úvěrového závazku po splatnosti (Text s významem pro EHP. )
(Mění (EU) č. 575/2013)

(EU) 2018/574

Účinnost od: 06.05.2018
Provádí směrnice: 2014/40/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES Text s významem pro EHP

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/574 ze dne 15. prosince 2017 o technických normách pro zavedení a provoz systému sledovatelnosti tabákových výrobků (Text s významem pro EHP. )

(EU) 2018/573

Účinnost od: 06.05.2018
Provádí směrnice: 2014/40/EU Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/40/EU ze dne 3. dubna 2014 o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků a o zrušení směrnice 2001/37/ES Text s významem pro EHP

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/573 ze dne 15. prosince 2017 o klíčových prvcích smluv o uchovávání údajů, jež mají být uzavírány v rámci systému sledovatelnosti tabákových výrobků (Text s významem pro EHP. )

(EU, Euratom) 2018/6

Účinnost od: 04.05.2018

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2018/673 ze dne 3. května 2018, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 1141/2014 o statusu a financování evropských politických stran a evropských politických nadací
(Mění (EU, Euratom) č. 1141/2014)

(EU) 2018/671

Účinnost od: 04.05.2018
Provádí nařízení: (EU) 2016/1036 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1036 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, (EU) 2016/1037 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1037 ze dne 8. června 2016 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/671 ze dne 2. května 2018, kterým se zavádí celní evidence dovozu elektrických jízdních kol pocházejících z Čínské lidové republiky

Předpisy Evropské unie – pozbývá účinnosti nebo zrušeno

(EU) 2017/1431

Zrušeno od: 14.05.2018 předpisem (EU) 2018/626

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/1431 ze dne 18. května 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie

(EU) 2017/1430

Zrušeno od: 14.05.2018 předpisem (EU) 2018/625

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1430 ze dne 18. května 2017, kterým se doplňuje nařízení Rady (ES) č. 207/2009 o ochranné známce Evropské unie a zrušují nařízení Komise (ES) č. 2868/95 a (ES) č. 216/96

Zavřít
MENU