Chystáte se na audit a certifikaci?

Nevíte, jaké zákonné požadavky musíte plnit?

Nevadí - ZDARMA poradíme. VOLEJTE!

Zavedeme pro Vás PRÁVNÍ REGISTR !

Přehled všech služeb naleznete v aktuálním CENÍKU !


Novinky v systému zákony on-line pro období od 18.11.2020 do 02.12.2020

Sbírka zákonů – aktuálně vyšlo

čá. 203/2020 Sb. rozeslána 2. prosince 2020

497/2020 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2021

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

496/2020 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2021

Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou podpory poskytované na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití

Provádí zákon: 211/2000 Sb. Zákon o Státním fondu podpory investic

495/2020 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů

čá. 202/2020 Sb. rozeslána 2. prosince 2020

494/2020 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

493/2020 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění nařízení vlády č. 66/2016 Sb.

Provádí zákon: 130/2002 Sb. Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)

492/2020 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot

491/2020 Sb.

Účinnost od: 3. prosince 2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu

čá. 201/2020 Sb. rozeslána 2. prosince 2020

490/2020 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2021

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

Provádí zákon: 332/2020 Sb. Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

čá. 204/2020 Sb. rozeslána 30. listopadu 2020

500/2020 Sb.

Účinnost od: 5. prosince 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1264)

499/2020 Sb.

Účinnost od: 7. prosince 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1263)

498/2020 Sb.

Účinnost od: 3. prosince 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1262)

čá. 200/2020 Sb. rozeslána 30. listopadu 2020

489/2020 Sb.

Účinnost od: 30. listopadu 2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, ve znění vyhlášky č. 266/2020 Sb.

488/2020 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů

487/2020 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

čá. 199/2020 Sb. rozeslána 27. listopadu 2020

486/2020 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2021

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů

485/2020 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2021 s výjimkou

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů

čá. 198/2020 Sb. rozeslána 27. listopadu 2020

484/2020 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2022 s výjimkou

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

čá. 196/2020 Sb. rozeslána 27. listopadu 2020

482/2020 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2021

Zákon o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací k prvnímu výročí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky

481/2020 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2021

Zákon, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

čá. 195/2020 Sb. rozeslána 27. listopadu 2020

480/2020 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2021

Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

Provádí zákon: 13/1997 Sb. Zákon o pozemních komunikacích

479/2020 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2021

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném

čá. 191/2020 Sb. rozeslána 27. listopadu 2020

466/2020 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2021

Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2021

Provádí zákon: 89/1995 Sb. Zákon o státní statistické službě

čá. 197/2020 Sb. rozeslána 23. listopadu 2020

483/2020 Sb.

Účinnost od: 25. listopadu 2020

Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření (č. 1226)

čá. 193/2020 Sb. rozeslána 23. listopadu 2020

470/2020 Sb.

Účinnost od: 2. prosince 2020

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Adolfa Loose

Provádí zákon: 6/1993 Sb. Zákon České národní rady o České národní bance

469/2020 Sb.

Účinnost od: 1. prosince 2020 s výjimkou

Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

čá. 192/2020 Sb. rozeslána 23. listopadu 2020

468/2020 Sb.

Účinnost od: 23. listopadu 2020

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

467/2020 Sb.

Účinnost od: 24. listopadu 2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

čá. 188/2020 Sb. rozeslána 23. listopadu 2020

459/2020 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2021

Vyhláška o provádění opatření souvisejících se zákazem chemických zbraní

Provádí zákon: 19/1997 Sb. Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

čá. 187/2020 Sb. rozeslána 23. listopadu 2020

458/2020 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2021

Vyhláška o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky

Provádí zákon: 280/2009 Sb. Zákon daňový řád

čá. 186/2020 Sb. rozeslána 23. listopadu 2020

457/2020 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2021

Vyhláška o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty

Provádí zákon: 280/2009 Sb. Zákon daňový řád

čá. 185/2020 Sb. rozeslána 23. listopadu 2020

456/2020 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2021

Vyhláška o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí

Provádí zákon: 280/2009 Sb. Zákon daňový řád

čá. 184/2020 Sb. rozeslána 23. listopadu 2020

455/2020 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2021

Vyhláška o formulářových podáních pro daň z hazardních her

Provádí zákon: 280/2009 Sb. Zákon daňový řád

454/2020 Sb.

Účinnost od: 1. ledna 2021

Vyhláška o formulářových podáních pro daň silniční

Provádí zákon: 280/2009 Sb. Zákon daňový řád

čá. 194/2020 Sb. rozeslána 20. listopadu 2020

478/2020 Sb.

Účinnost od: 23. listopadu 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 1202)

477/2020 Sb.

Účinnost od: 23. listopadu 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1201)

476/2020 Sb.

Účinnost od: 23. listopadu 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1200)

475/2020 Sb.

Účinnost od: 30. listopadu 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1199)

474/2020 Sb.

Účinnost od: 25. listopadu 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1198)

473/2020 Sb.

Účinnost od: 23. listopadu 2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1197)

472/2020 Sb.

Účinnost od: 20. listopadu 2020

Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření (č. 1196)

471/2020 Sb.

Účinnost od: 20. listopadu 2020

Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 1195)

Sbírka zákonů – nabývá účinnosti

470/2020 Sb.

Účinnost od: 02.12.2020

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Adolfa Loose

Provádí zákon: 6/1993 Sb. Zákon České národní rady o České národní bance

469/2020 Sb.

Účinnost od: 01.12.2020

Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

489/2020 Sb.

Účinnost od: 30.11.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, ve znění vyhlášky č. 266/2020 Sb.

(Mění 139/2020 Sb.)

475/2020 Sb.

Účinnost od: 30.11.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1199)

484/2020 Sb.

Účinnost od: 28.11.2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

(Mění 218/2000 Sb.)

483/2020 Sb.

Účinnost od: 25.11.2020

Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření (č. 1226)

(Mění 409/2020 Sb.;Mění 411/2020 Sb.)

474/2020 Sb.

Účinnost od: 25.11.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1198)

467/2020 Sb.

Účinnost od: 24.11.2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

(Mění 361/2007 Sb.)

478/2020 Sb.

Účinnost od: 23.11.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 1202)

477/2020 Sb.

Účinnost od: 23.11.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1201)

476/2020 Sb.

Účinnost od: 23.11.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1200)

473/2020 Sb.

Účinnost od: 23.11.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1197)

468/2020 Sb.

Účinnost od: 23.11.2020

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

472/2020 Sb.

Účinnost od: 20.11.2020

Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření (č. 1196)

(Mění 440/2020 Sb.;Mění 445/2020 Sb.;Mění 463/2020 Sb.;Mění 464/2020 Sb.;Mění 465/2020 Sb.;Mění 446/2020 Sb.)

471/2020 Sb.

Účinnost od: 20.11.2020

Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 1195)

(Mění 391/2020 Sb.)

465/2020 Sb.

Účinnost od: 18.11.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1192)

(Ruší 447/2020 Sb.)

464/2020 Sb.

Účinnost od: 18.11.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1191)

(Ruší 443/2020 Sb.)

463/2020 Sb.

Účinnost od: 18.11.2020

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1190)

(Ruší 444/2020 Sb.)

Sbírka zákonů – pozbývá účinnosti nebo zrušeno

447/2020 Sb.

Zrušeno od: 18.11.2020 předpisem 465/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1116)

444/2020 Sb.

Zrušeno od: 18.11.2020 předpisem 463/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1113)

443/2020 Sb.

Zrušeno od: 18.11.2020 předpisem 464/2020 Sb.

Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1112)

Sbírka mezinárodních smluv – aktuálně vyšlo

čá. 025/2020 Sb.m.s. rozeslána 23. listopadu 2020

46/2020 Sb.m.s.

Účinnost od: 3. dubna 2019

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky ke Smlouvě o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii mezi Belgickým královstvím, Bulharskou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Irskem, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskem, Maltou, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskem, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou a Švédským královstvím

Předpisy Evropské unie – aktuálně vyšlo

Úř. věst. L 400, 30. listopadu 2020

(EU) 2020/1781

Účinnost od: 1. prosince 2020

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1781 ze dne 25. listopadu 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1139, pokud jde o snížení rybolovné kapacity v Baltském moři, a nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o trvalé zastavení rybolovných činností týkající se loďstev lovících tresku obecnou ve východní části Baltského moře a v západní části Baltského moře a sledě obecného v západní části Baltského moře

Právní základ: 12016E043 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE HLAVA III - ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV Článek 43 (bývalý článek 37 Smlouvy o ES)

Úř. věst. L 399, 30. listopadu 2020

(EU) 2020/1777

Účinnost od: 20. prosince 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1777 ze dne 27. listopadu 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/659 o podmínkách pro vstup živých koňovitých a spermatu, vajíček a embryí koňovitých do Unie (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 92/65/EHS SMĚRNICE RADY 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS,
2009/156/ES Směrnice Rady 2009/156/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních pravidlech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí Text s významem pro EHP

Úř. věst. L 398, 27. listopadu 2020

(EU) 2020/1773

Účinnost od: 27. března 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1773 ze dne 26. listopadu 2020, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 429/2008 o prováděcích pravidlech k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1831/2003, pokud jde o vypracování a podávání žádostí a vyhodnocování a povolování doplňkových látek (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/1772

Účinnost od: 27. března 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1772 ze dne 26. listopadu 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2017/2469, kterým se stanoví administrativní a vědecké požadavky na žádosti uvedené v článku 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2015/2283 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/1770

Účinnost od: 31. prosince 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1770 ze dne 26. listopadu 2020 o typech a druzích rostlin k pěstování, které nejsou osvobozeny od požadavku na kód vysledovatelnosti u rostlinolékařských pasů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, a o zrušení směrnice Komise 92/105/EHS

Právní základ: (EU) 2016/2031 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES

(EU) 2020/1769

Účinnost od: 1. prosince 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1769 ze dne 25. listopadu 2020 o úhradě prostředků přenášených z rozpočtového roku 2020 v souladu s čl. 26 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013

Právní základ: (EU) č. 1306/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008

(EU) 2020/1768

Účinnost od: 27. listopadu 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1768 ze dne 25. listopadu 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007,
(EU) č. 510/2014 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014 ze dne 16. dubna 2014 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1216/2009 a (ES) č. 614/2009

(EU) 2020/1767

Účinnost od: 17. prosince 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1767 ze dne 20. listopadu 2020 o zápisu názvu do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení „Rucola della Piana del Sele“ (CHZO)

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

Úř. věst. L 397, 26. listopadu 2020

(EU) 2020/1764

Účinnost od: 16. prosince 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1764 ze dne 25. listopadu 2020 o povolení 5’-inosinanu sodného z fermentace pomocí Corynebacterium stationis KCCM 80161 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/1763

Účinnost od: 16. prosince 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1763 ze dne 25. listopadu 2020, kterým se schvaluje formaldehyd jako stávající účinná látka pro použití v biocidních přípravcích typu 2 a 3 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) č. 528/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 o dodávání biocidních přípravků na trh a jejich používání Text s významem pro EHP

(EU) 2020/1762

Účinnost od: 16. prosince 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1762 ze dne 25. listopadu 2020 o povolení přípravku Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 a Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 jako doplňkové látky pro výkrm nebo odchov všech druhů drůbeže (držitel povolení Chr. Hansen A/S) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/1761

Účinnost od: 16. prosince 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1761 ze dne 25. listopadu 2020 o povolení L-cystein-hydrochloridu monohydrátu z fermentace pomocí Escherichia coli KCCM 80109 a KCCM 80197 jako doplňkové látky pro všechny druhy zvířat (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/1760

Účinnost od: 16. prosince 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1760 ze dne 25. listopadu 2020 o povolení přípravku Bacillus subtilis DSM 25841 jako doplňkové látky pro všechny druhy prasat včetně prasnic, kromě prasnic produkujících mléko pro přínos u sajících selat (držitel povolení Chr. Hansen A/S) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/1759

Účinnost od: 1. ledna 2020

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1759 ze dne 28. srpna 2020, kterým se opravuje nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 1394/2014, kterým se stanoví plán výmětů pro určité druhy pelagického rybolovu v jihozápadních vodách

Právní základ: (EU) č. 1380/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1380/2013 ze dne 11. prosince 2013 o společné rybářské politice, o změně nařízení Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutí Rady 2004/585/ES

(EU) 2020/1758

Účinnost od: 1. ledna 2020

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1758 ze dne 28. srpna 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2238 ohledně výjimek z důvodů vysoké míry přežití a výjimek de minimis vztahujících se na určité druhy rybolovu druhů žijících při dně Severního moře

Právní základ: (EU) 2018/973 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/973 ze dne 4. července 2018, kterým se zavádí víceletý plán pro populace žijící při dně v Severním moři a rybolov využívající tyto populace, kterým se stanoví podrobnosti provádění povinnosti vykládky v Severním moři a kterým se zrušuje nařízení Rady (ES) č. 676/2007 a (ES) č. 1342/2008

(EU) 2020/1683

Účinnost od: 26. listopadu 2020

Oprava nařízení Komise (EU) 2020/1683 ze dne 12. listopadu 2020, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Úřední věstník Evropské unie L 379 ze dne 13. listopadu 2020)

Úř. věst. L 396, 25. listopadu 2020

(EU) 2020/1756

Účinnost od: 26. listopadu 2020

Směrnice Rady (EU) 2020/1756 ze dne 20. listopadu 2020, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o identifikaci osob povinných k dani v Severním Irsku

Právní základ: 12016E113 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | KAPITOLA 2 - DAŇOVÁ USTANOVENÍ | Článek 113 (bývalý článek 93 Smlouvy o ES)

Úř. věst. L 395, 25. listopadu 2020

(EU) 2020/1755

Účinnost od: 15. prosince 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1755 ze dne 24. listopadu 2020 o povolení přípravku Bacillus coagulans DSM 32016 jako doplňkové látky pro sající a odstavená selata prasatovitých (Suidae), výkrm drůbeže a okrasné ptactvo (držitel povolení Biochem Zusatzstoffe Handels- und Produktionsges. mbH) (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1831/2003 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1831/2003 ze dne 22. září 2003 o doplňkových látkách používaných ve výživě zvířat (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/1754

Účinnost od: 26. listopadu 2020

Nařízení Komise (EU) 2020/1754 ze dne 19. listopadu 2020, kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka velkookého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

(EU) 2020/1753

Účinnost od: 15. prosince 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1753 ze dne 18. listopadu 2020, kterým se schvaluje změna specifikace chráněného označení původu nebo chráněného zeměpisného označení „Ribeiro“ (CHOP)

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

Úř. věst. L 394, 24. listopadu 2020

(EU) 2020/1752

Účinnost od: 27. listopadu 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1752 ze dne 23. listopadu 2020, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku pro Austrálii na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 2002/99/ES SMĚRNICE RADY 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě,
2009/158/ES Směrnice Rady 2009/158/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/1751

Účinnost od: 14. prosince 2020

Nařízení Komise (EU) 2020/1751 ze dne 17. listopadu 2020, kterým se názvu „Würzburger Stein-Berg“ (CHOP) uděluje ochrana podle článku 99 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

(EU) 2020/1750

Účinnost od: 25. listopadu 2020

Nařízení Komise (EU) 2020/1750 ze dne 15. října 2020, kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech 8a, 8b, 8d a 8e plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

Úř. věst. L 393, 23. listopadu 2020

(EU) 2020/1744

Účinnost od: 24. listopadu 2020

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1744 ze dne 20. listopadu 2020, kterým se provádí nařízení (EU) 2019/796 o omezujících opatřeních proti kybernetickým útokům ohrožujícím Unii nebo její členské státy

Právní základ: (EU) 2019/796 Nařízení Rady (EU) 2019/796 ze dne 17. května 2019, o omezujících opatřeních proti kybernetickým útokům ohrožujícím Unii nebo její členské státy

Úř. věst. L 392, 23. listopadu 2020

(EU) 2020/1740

Účinnost od: 27. března 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1740 ze dne 20. listopadu 2020, kterým se stanoví ustanovení nezbytná k provedení postupu obnovení schválení účinných látek podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a zrušuje prováděcí nařízení Komise (EU) č. 844/2012 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 178/2002 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin,
(ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

(EU) 2020/1739

Účinnost od: 24. listopadu 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1739 ze dne 20. listopadu 2020, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2020/761, pokud jde o množství dostupná pro celní kvóty pro některé zemědělské produkty uvedené v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie, celní kvótu pro drůbeží maso pocházející z Ukrajiny a celní kvótu pro hovězí maso pocházející z Kanady

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

(EU) 2020/1738

Účinnost od: 13. prosince 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1738 ze dne 16. listopadu 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Asparago verde di Altedo“ (CHZO))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2020/1737

Účinnost od: 13. prosince 2020

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1737 ze dne 14. července 2020, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 a nařízení Rady (ES) č. 111/2005, pokud jde o zařazení určitých prekursorů drog na seznam uvedených látek (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 273/2004 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog (Text s významem pro EHP),
(ES) č. 111/2005 Nařízení Rady (ES) č. 111/2005 ze dne 22. prosince 2004, kterým se stanoví pravidla pro sledování obchodu s prekursory drog mezi Společenstvím a třetími zeměmi

Úř. věst. L 390, 20. listopadu 2020

(EU) 2020/1733

Účinnost od: 1. ledna 2021

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1733 ze dne 19. listopadu 2020, kterým se pro roky 2021 a 2022 stanoví spouštěcí objemy pro účely případného použití dodatečných dovozních cel na některé druhy ovoce a zeleniny

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

(EU) 2020/1732

Účinnost od: 10. prosince 2020

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1732 ze dne 18. září 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402, pokud jde o poplatky účtované Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy registrům sekuritizací (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2017/2402 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2402 ze dne 12. prosince 2017, kterým se stanoví obecný rámec pro sekuritizaci a vytváří se zvláštní rámec pro jednoduchou, transparentní a standardizovanou sekuritizaci a kterým se mění směrnice 2009/65/ES, 2009/138/ES, 2011/61/EU a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 648/2012

Úř. věst. L 387, 19. listopadu 2020

(EU) 2020/1727

Účinnost od: 9. prosince 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1727 ze dne 18. listopadu 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2447, pokud jde o některá pravidla týkající se oprávněných hospodářských subjektů

Právní základ: (EU) č. 952/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013 , kterým se stanoví celní kodex Unie

Úř. věst. L 386, 18. listopadu 2020

(EU) 2020/1721

Účinnost od: 8. prosince 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1721 ze dne 17. listopadu 2020, kterým se stanoví technické údaje souborů údajů výběrového šetření v oblasti příjmů a životních podmínek týkající se zdraví a kvality života podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2019/1700 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 ze dne 10. října 2019, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácnostízaložené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů, mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004, (ES) č. 452/2008 a (ES) č. 1338/2008 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 a nařízení Rady (ES) č. 577/98 (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/1720

Účinnost od: 8. prosince 2020

Nařízení Komise (EU) 2020/1720 ze dne 17. listopadu 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 142/2011, pokud jde o dovoz krmiva pro zvířata v zájmovém chovu z Gruzie (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1069/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu)

(EU) 2020/1719

Účinnost od: 8. prosince 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1719 ze dne 11. listopadu 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Casciotta d’Urbino“ (CHOP)

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2020/1718

Účinnost od: 8. prosince 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1718 ze dne 11. listopadu 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Peperone di Senise“ (CHZO))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2020/1717

Účinnost od: 8. prosince 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1717 ze dne 11. listopadu 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Vinagre de Jerez“ (CHOP))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2020/1716

Účinnost od: 8. prosince 2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1716 ze dne 11. listopadu 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu „Paprika Žitava“/„Žitavská paprika“ (CHOP)

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

Předpisy Evropské unie – nabývá účinnosti

(EU) 2020/1673

Účinnost od: 02.12.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1673 ze dne 5. listopadu 2020, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku zaručených tradičních specialit („Trójniak staropolski tradycyjny“ (ZTS))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2020/1781

Účinnost od: 01.12.2020

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1781 ze dne 25. listopadu 2020, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1139, pokud jde o snížení rybolovné kapacity v Baltském moři, a nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o trvalé zastavení rybolovných činností týkající se loďstev lovících tresku obecnou ve východní části Baltského moře a v západní části Baltského moře a sledě obecného v západní části Baltského moře

Právní základ: 12016E043 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE HLAVA III - ZEMĚDĚLSTVÍ A RYBOLOV Článek 43 (bývalý článek 37 Smlouvy o ES)

(Mění (EU) 2016/1139;Mění (EU) č. 508/2014)

(EU) 2020/1769

Účinnost od: 01.12.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1769 ze dne 25. listopadu 2020 o úhradě prostředků přenášených z rozpočtového roku 2020 v souladu s čl. 26 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013

Právní základ: (EU) č. 1306/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování, řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008

(EU) 2020/1668

Účinnost od: 01.12.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1668 ze dne 10. listopadu 2020, kterým se stanoví podrobnosti a funkce informačního a komunikačního systému, který má být používán pro účely nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/515 o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2019/515 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/515 ze dne 19. března 2019 o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a o zrušení nařízení (ES) č. 764/2008 (Text s významem pro EHP.)

(EU) 2020/1666

Účinnost od: 01.12.2020

Nařízení Komise (EU) 2020/1666 ze dne 10. listopadu 2020, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 o hnojivech za účelem zařazení nového typu hnojiv ES do přílohy I (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 2003/2003 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech (Text s významem pro EHP)

(Mění (ES) č. 2003/2003)

(EU) 2020/1665

Účinnost od: 01.12.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1665 ze dne 4. listopadu 2020, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku zaručených tradičních specialit („Dwójniak staropolski tradycyjny“ (ZTS))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2020/38

Účinnost od: 01.12.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/38 ze dne 16. ledna 2020, kterým se stanoví technické provozní požadavky na zaznamenávání, formátování a předávání informací podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva

Právní základ: (EU) 2017/2403 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2403 ze dne 12. prosince 2017, o udržitelném řízení vnějšího rybářského loďstva a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1006/2008

(EU) 2020/1768

Účinnost od: 27.11.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1768 ze dne 25. listopadu 2020, kterým se mění nařízení (ES) č. 1484/95, pokud jde o určení reprezentativních cen v odvětví drůbežího masa a vajec, jakož i pro vaječný albumin

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007,
(EU) č. 510/2014 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 510/2014 ze dne 16. dubna 2014 o právní úpravě obchodování s některým zbožím vzniklým zpracováním zemědělských produktů a zrušení nařízení Rady (ES) č. 1216/2009 a (ES) č. 614/2009

(Mění (ES) č. 1484/95)

(EU) 2020/1752

Účinnost od: 27.11.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1752 ze dne 23. listopadu 2020, kterým se mění příloha I nařízení (ES) č. 798/2008, pokud jde o položku pro Austrálii na seznamu třetích zemí, území, oblastí nebo jednotek, z nichž lze do Unie dovážet nebo přes její území přepravovat určité drůbeží komodity v souvislosti s vysoce patogenní influenzou ptáků (Text s významem pro EHP)

Právní základ: 2002/99/ES SMĚRNICE RADY 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě,
2009/158/ES Směrnice Rady 2009/158/ES ze dne 30. listopadu 2009 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí (Text s významem pro EHP)

(Mění (ES) č. 798/2008)

(EU) 2020/1754

Účinnost od: 26.11.2020

Nařízení Komise (EU) 2020/1754 ze dne 19. listopadu 2020, kterým se stanoví zákaz rybolovu tuňáka velkookého v Atlantském oceánu plavidly plujícími pod vlajkou Portugalska

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

(EU) 2020/1683

Účinnost od: 26.11.2020

Oprava nařízení Komise (EU) 2020/1683 ze dne 12. listopadu 2020, kterým se mění přílohy II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích (Úřední věstník Evropské unie L 379 ze dne 13. listopadu 2020)

(EU) 2020/1643

Účinnost od: 26.11.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1643 ze dne 5. listopadu 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) č. 540/2011, pokud jde o dobu platnosti schválení účinných látek fosfid vápenatý, denathonium-benzoát, haloxyfop-P, imidakloprid, pencykuron a zeta-cypermethrin (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 1107/2009 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS

(Mění (EU) č. 540/2011)

(EU) 2020/1642

Účinnost od: 26.11.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1642 ze dne 5. listopadu 2020, kterým se stanoví technické prvky souboru údajů pro ad hoc téma na rok 2022 „pracovní dovednosti“ a proměnné shromažďované každých osm let týkající se „důchodu a účasti na trhu práce“ v oblasti pracovních sil v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2019/1700 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 ze dne 10. října 2019, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácnostízaložené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů, mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004, (ES) č. 452/2008 a (ES) č. 1338/2008 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 a nařízení Rady (ES) č. 577/98 (Text s významem pro EHP)

(EU) 2020/1641

Účinnost od: 26.11.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1641 ze dne 5. listopadu 2020 o dovozu živých, chlazených, zmrazených nebo zpracovaných mlžů, ostnokožců, pláštěnců a mořských plžů určených k lidské spotřebě ze Spojených států amerických (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2017/625 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES) č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES) č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU) č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES) č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES a 2008/120/ES a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách)Text s významem pro EHP.

(EU) 2020/1640

Účinnost od: 26.11.2020

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1640 ze dne 12. srpna 2020, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 upřesněním počtu a názvu proměnných pro ad hoc téma na rok 2022 „pracovní dovednosti“ a proměnných týkajících se „důchodu a účasti na trhu práce“, shromažďovaných každých osm let v oblasti pracovních sil (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2019/1700 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1700 ze dne 10. října 2019, kterým se zavádí společný rámec pro evropské statistiky týkající se osob a domácnostízaložené na individuálních údajích sbíraných na základě výběrových souborů, mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004, (ES) č. 452/2008 a (ES) č. 1338/2008 a zrušuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 a nařízení Rady (ES) č. 577/98 (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2019/1700)

(EU) 2020/1756

Účinnost od: 26.11.2020

Směrnice Rady (EU) 2020/1756 ze dne 20. listopadu 2020, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o identifikaci osob povinných k dani v Severním Irsku

Právní základ: 12016E113 Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST TŘETÍ - VNITŘNÍ POLITIKY A ČINNOSTI UNIE | HLAVA VII - SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ, DANĚ A SBLIŽOVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ | KAPITOLA 2 - DAŇOVÁ USTANOVENÍ | Článek 113 (bývalý článek 93 Smlouvy o ES)

(Mění 2006/112/ES)

(EU) 2020/1750

Účinnost od: 25.11.2020

Nařízení Komise (EU) 2020/1750 ze dne 15. října 2020, kterým se stanoví zákaz rybolovu ďasovitých v oblastech 8a, 8b, 8d a 8e plavidly plujícími pod vlajkou Belgie

Právní základ: (ES) č. 1224/2009 Nařízení Rady (ES) č. 1224/2009 ze dne 20. listopadu 2009 o zavedení kontrolního režimu Společenství k zajištění dodržování pravidel společné rybářské politiky, o změně nařízení (ES) č. 847/96, (ES) č. 2371/2002, (ES) č. 811/2004, (ES) č. 768/2005, (ES) č. 2115/2005, (ES) č. 2166/2005, (ES) č. 388/2006, (ES) č. 509/2007, (ES) č. 676/2007, (ES) č. 1098/2007, (ES) č. 1300/2008 a (ES) č. 1342/2008 a o zrušení nařízení (EHS) č. 2847/93, (ES) č. 1627/94 a (ES) č. 1966/2006

(EU) 2020/1634

Účinnost od: 25.11.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1634 ze dne 4. listopadu 2020, kterým se povoluje uvedení cukrů z dužiny kakaovníku pravého (Theobroma cacao L.) na trh jako nové potraviny podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 a kterým se mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2470 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2015/2283 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 ze dne 25. listopadu 2015 o nových potravinách, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nařízení Komise (ES) č. 1852/2001 (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2017/2470)

(EU) 2020/1744

Účinnost od: 24.11.2020

Prováděcí nařízení Rady (EU) 2020/1744 ze dne 20. listopadu 2020, kterým se provádí nařízení (EU) 2019/796 o omezujících opatřeních proti kybernetickým útokům ohrožujícím Unii nebo její členské státy

Právní základ: (EU) 2019/796 Nařízení Rady (EU) 2019/796 ze dne 17. května 2019, o omezujících opatřeních proti kybernetickým útokům ohrožujícím Unii nebo její členské státy

(Mění (EU) 2019/796)

(EU) 2020/1739

Účinnost od: 24.11.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1739 ze dne 20. listopadu 2020, kterým se mění a opravuje prováděcí nařízení (EU) 2020/761, pokud jde o množství dostupná pro celní kvóty pro některé zemědělské produkty uvedené v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie, celní kvótu pro drůbeží maso pocházející z Ukrajiny a celní kvótu pro hovězí maso pocházející z Kanady

Právní základ: (EU) č. 1308/2013 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013 , kterým se stanoví společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007

(Mění (EU) 2020/761)

(EU) 2020/1625

Účinnost od: 24.11.2020

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1625 ze dne 25. srpna 2020, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2019/2035, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla týkající se zařízení, v nichž jsou chována suchozemská zvířata, a líhní a vysledovatelnosti určitých chovaných suchozemských zvířat a násadových vajec (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2016/429 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat („právní rámec pro zdraví zvířat“) (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2019/2035)

(EU) 2020/1593

Účinnost od: 19.11.2020

Nařízení Komise (EU) 2020/1593 ze dne 29. října 2020, kterým se mění příloha X nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, pokud jde o další vyšetření pozitivních případů přenosných spongiformních encefalopatií u ovcí a koz (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (ES) č. 999/2001 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci některých přenosných spongiformních encefalopatií

(Mění (ES) č. 999/2001)

(EU) 2020/1591

Účinnost od: 19.11.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1591 ze dne 23. října 2020, kterým se schvaluje změna specifikace názvu zapsaného do rejstříku chráněných označení původu a chráněných zeměpisných označení, která není menšího rozsahu („Suska sechlońska“ (CHZO))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2020/1590

Účinnost od: 19.11.2020

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1590 ze dne 19. srpna 2020, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 tak, aby zohledňovala vývoj hmotnosti nových lehkých užitkových vozidel registrovaných v letech 2016, 2017 a 2018 (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2019/631 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/631 ze dne 17. dubna 2019, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nové osobní automobily a pro nová lehká užitková vozidla a kterým se zrušují nařízení (ES) č. 443/2009 a (EU) č. 510/2011 (Text s významem pro EHP.)

(Mění (EU) 2019/631)

(EU) 2020/1589

Účinnost od: 19.11.2020

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1589 ze dne 22. července 2020, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/956, pokud jde o údaje o nových těžkých vozidlech, jež mají sledovat a vykazovat členské státy a výrobci (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) 2018/956 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/956 ze dne 28. června 2018 o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřeby paliva u nových těžkých vozidel (Text s významem pro EHP)

(Mění (EU) 2018/956)

(EU) 2020/1588

Účinnost od: 19.11.2020

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1588 ze dne 25. června 2020, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821 stanovením prahových hodnot objemu pro tantalové nebo niobové rudy a koncentráty, zlaté rudy a koncentráty, oxidy a hydroxidy cínu, tantaličnany a karbidy tantalu

Právní základ: (EU) 2017/821 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/821 ze dne 17. května 2017, kterým se stanoví povinnosti náležité péče v dodavatelském řetězci pro unijní dovozce cínu, tantalu a wolframu, jejich rud a zlata pocházejících z oblastí postižených konfliktem a vysoce rizikových oblastí

(Mění (EU) 2017/821)

(EU) 2020/1713

Účinnost od: 18.11.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1713 ze dne 16. listopadu 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/1382, kterým se mění některá nařízení o uložení antidumpingových nebo antisubvenčních opatření na některé výrobky z oceli, na něž se vztahují ochranná opatření

Právní základ: (EU) 2015/477 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/477 ze dne 11. března 2015 o opatřeních, která může Unie přijmout ve vztahu ke kombinovanému účinku antidumpingových nebo antisubvenčních opatření s ochrannými opatřeními

(Mění (EU) 2019/1382)

(EU) 2020/1571

Účinnost od: 18.11.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1571 ze dne 22. října 2020, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku zaručených tradičních specialit („Półtorak staropolski tradycyjny“ (ZTS))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2020/1570

Účinnost od: 18.11.2020

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1570 ze dne 22. října 2020, kterým se schvaluje změna, která není menšího rozsahu, ve specifikaci označení zapsaného do rejstříku zaručených tradičních specialit („Czwórniak staropolski tradycyjny“ (ZTS))

Právní základ: (EU) č. 1151/2012 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin

(EU) 2020/1569

Účinnost od: 18.11.2020

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/1569 ze dne 23. července 2020, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 ohledně klasifikace zemí trvalého bydliště hostů pobývajících v ubytovacích zařízeních cestovního ruchu v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie (Text s významem pro EHP)

Právní základ: (EU) č. 692/2011 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 ze dne 6. července 2011 o evropské statistice cestovního ruchu a o zrušení směrnice Rady 95/57/ES Text s významem pro EHP

(Mění (EU) č. 692/2011)

Předpisy Evropské unie – pozbývá účinnosti nebo zrušeno

Žádné předpisy

Zavřít
MENU