441/2013 Sb.Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)

Částka: 173 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. prosince 2013 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 17. prosince 2013 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2014
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
441

VYHLÁŠKA
ze dne 17. prosince 2013
k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)


        Ministerstvo financí podle § 33 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., stanoví:


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Vyhláška stanovuje ceny, koeficienty, přirážky a srážky k cenám a postupy při uplatnění způsobů oceňování věcí, práv a jiných majetkových hodnot.


ČÁST DRUHÁ

OCEŇOVÁNÍ POZEMKŮ


§ 2

Cenová mapa stavebních pozemků

        (1)  Do cenové mapy stavebních pozemků lze zařadit pouze stavební pozemky. Pokud jsou do cenové mapy stavebních pozemků zařazeny i jiné než stavební pozemky, které z důvodu malého měřítka mapy nelze při zpracování vyjmout, je nutné toto uvést do její textové části.

        (2)  Je-li do cenové mapy stavebních pozemků zařazen stavební pozemek, který nelze cenou z cenové mapy ocenit, protože

a)   je ve skupině parcel s nevyznačenou cenou,

b)   má některé své části v cenové mapě stavebních pozemků obce ve skupinách parcel neoceněných nebo s rozdílnými cenami, nebo

c)   je v jednotném funkčním celku, ve kterém všechny pozemky nejsou oceněny v cenové mapě stavebních pozemků obce v měřítku 1 : 5 000 nebo v měřítku podrobnějším stejnou cenou,

ocení se podle ustanovení § 3 až 5 této vyhlášky.

        (3)  V případě nesouladu mezi stavem uvedeným v katastru nemovitostí a skutečným stavem se postupuje podle § 9 odst. 5 zákona o oceňování majetku.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
ČÁST DRUHÁ - OCEŇOVÁNÍ POZEMKŮ
§ 2 - Cenová mapa stavebních pozemků
§ 3 - Stavební pozemek neoceněný v cenové mapě stavebních pozemků
§ 4  
§ 5 - Společná ustanovení pro stavební pozemek neuvedený v cenové mapě stavebních pozemků
§ 6 - Zemědělský pozemek
§ 7 - Lesní pozemek a nelesní pozemek s lesním porostem
§ 8 - Pozemek vodní plochy
§ 9 - Jiný pozemek
ČÁST TŘETÍ - OCEŇOVÁNÍ STAVEB
HLAVA I - OCEŇOVÁNÍ STAVEB NÁKLADOVÝM ZPŮSOBEM
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Budova a hala
§ 13 - Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek
§ 14 - Rekreační chata a zahrádkářská chata
§ 15 - Garáž
§ 16 - Vedlejší stavba
§ 17 - Inženýrská a speciální pozemní stavba
§ 18 - Venkovní úpravy
§ 19 - Studna
§ 20 - Hřbitovní stavba a hřbitovní zařízení
§ 21 - Oceňování jednotek
§ 22 - Rybník, malá vodní nádrž a ostatní vodní dílo
§ 23 - Jiné stavby
§ 24 - Kulturní památka
§ 25 - Rozestavěná stavba
§ 26 - Stavba určená k odstranění
§ 27 - Stavba, která není spojena se zemí pevným základem
§ 28 - Stavba s víceúčelovým užitím
§ 29 - Stavba z více konstrukčních systémů
§ 30 - Opotřebení stavby
HLAVA II - OCEŇOVÁNÍ STAVEB KOMBINACÍ NÁKLADOVÉHO A VÝNOSOVÉHO ZPŮSOBU
§ 31  
§ 32  
§ 33  
HLAVA III - OCEŇOVÁNÍ STAVEB POROVNÁVACÍM ZPŮSOBEM
§ 34  
§ 35 - Rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek
§ 36 - Rekreační chata a zahrádkářská chata
§ 37 - Garáž
§ 38 - Jednotky
ČÁST ČTVRTÁ - VĚCNÁ PRÁVA K NEMOVITÝM VĚCEM
§ 39 - Oceňování práva stavby
ČÁST PÁTÁ - OCEŇOVÁNÍ TRVALÝCH POROSTŮ
§ 40 - Lesní porost na lesním pozemku
§ 41  
§ 42 - Cenová přirážka, srážky a koeficienty
§ 43 - Lesní porost na nelesním pozemku
§ 44 - Nelesní porost
§ 45 - Oceňování lesního porostu zjednodušeným způsobem
§ 46 - Ovocné dřeviny, vinná réva, chmelové a okrasné rostliny
§ 47 - Oceňování ovocných dřevin, vinné révy, okrasných rostlin a jejich smíšených porostů zjednodušeným způsobem
ČÁST ŠESTÁ - OCEŇOVÁNÍ MAJETKOVÝCH PRÁV VYPLÝVAJÍCÍCH Z PRŮMYSLOVÝCH PRÁV A PRÁV NA OZNAČENÍ A VÝROBNĚ TECHNICKÝCH A OBCHODNÍCH POZNATKŮ
§ 48  
ČÁST SEDMÁ - SPOLEČNÁ, ZÁVĚREČNÁ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 49  
§ 50  
§ 51  
§ 52  
§ 53  
§ 54  
§ 55 - Účinnost
Příloha č. 1 - Měření a výpočet výměr staveb a jejich částí
Příloha č. 2 - Základní ceny stavebního pozemku vyjmenovaných obcí, okresů, nebo oblastí v Kč za m2
Příloha č. 3 - Index trhu s nemovitými věcmi
Příloha č. 4 - Základní ceny zemědělských pozemků podle BPEJ
Příloha č. 5 - Úprava základních cen zemědělských pozemků
Příloha č. 6 - Základní ceny lesních pozemků podle souborů lesních typů (Kč/m2)
Příloha č. 7 - Úprava základních cen lesních pozemků
Příloha č. 8 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru budovy a její standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru
Příloha č. 9 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru haly a její standardní vybavení a cena za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru
Příloha č. 10 - Koeficienty přepočtu základní ceny podle druhu konstrukce - K1
Příloha č. 11 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup a rekreačních domků a jejich standardní vybavení a základní ceny za m2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru
Příloha č. 12 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreačních chat a zahrádkářských chat a jejich standardní vybavení
Příloha č. 13 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáží a jejich standardní vybavení
Příloha č. 14 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru vedlejších staveb a jejich standardní vybavení
Příloha č. 15 - Základní ceny staveb inženýrských a speciálních pozemních
Příloha č. 16 - Ceny studní
Příloha č. 17 - Základní ceny venkovních úprav a způsob jejich provedení
Příloha č. 18 - Základní ceny hřbitovních staveb a hřbitovních zařízení
Příloha č. 19 - Určení ceny stavby rybníka a koeficienty pro její úpravu
Příloha č. 20 - Koeficient polohový - K5
Příloha č. 21 - Opotřebení staveb
Příloha č. 22 - Míry kapitalizace pro oceňování nemovitých věcí a majetkových práv výnosovým způsobem
Příloha č. 23 - Zatřídění nemovité věci do skupiny podle analýzy jejího rozvoje pro ocenění kombinací nákladového a výnosového způsobu
Příloha č. 24 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rodinných domů, rekreačních chalup, rekreačních domků
Příloha č. 25 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru rekreační chaty nebo zahrádkářské chaty
Příloha č. 26 - Základní ceny za m3 obestavěného prostoru garáže
Příloha č. 27 - Základní ceny za m2 podlahové plochy jednotky bytu
Příloha č. 28 - Přiřazení jednotlivých dřevin do skupin lesních dřevin
Příloha č. 29 - Převodní tabulky bonitních stupňů lesních dřevin
Příloha č. 30 - Ceny (Kč/m2) mýtní výtěže Au v obmýtí u při zakmenění 1,0 podle skupin lesních dřevin
Příloha č. 31 - Náklady (Kč/m2) na zajištěné kultury c podle skupin lesních dřevin
Příloha č. 32 - Věkové hodnotové faktory fa pro skupiny lesních dřevin při různém obmýtí
Příloha č. 33 - Úprava základních cen lesních porostů
Příloha č. 34 - Ocenění nelesních porostů podle § 44
Příloha č. 35 - Ceny lesního porostu (Kč/m2) pro skupiny dřevin při zakmenění 1,0 k ocenění lesních porostů podle § 45
Příloha č. 36 - Ceny ovocných dřevin
Příloha č. 37 - Ceny vinné révy včetně zařízení vinic
Příloha č. 38 - Ceny chmelových rostlin včetně zařízení chmelnic
Příloha č. 39 - Ceny okrasných rostlin
Příloha č. 40 - Zařazení druhů okrasných rostlin do skupin
Příloha č. 41 - Koeficienty změn cen staveb - Ki
Zavřít
MENU