Vyhledávání

Zadání odpovídá 6 položek
15/2012 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů
15/2012 Sb.m.s.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu a sportu Republiky Kazachstán
2012/15/EU
Směrnice Komise 2012/15/EU ze dne 8. května 2012 , kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení výtažku margosy jako účinné látky do přílohy I uvedené směrnice Text s významem pro EHP
12012E015
Konsolidované znění Smlouvy o fungování Evropské unie | ČÁST PRVNÍ - ZÁSADY | HLAVA II - OBECNĚ POUŽITELNÁ USTANOVENÍ | Článek 15 | (bývalý článek 255 Smlouvy o ES)
2012/15/EU
2012/15/EU: Rozhodnutí Rady ze dne 20. prosince 2011 , kterým se zrušuje rozhodnutí Rady 2011/491/EU o podpisu jménem Evropské unie a prozatímním provádění Protokolu mezi Evropskou unií a Marockým královstvím, kterým se stanoví rybolovná práva a finanční příspěvek podle Dohody mezi Evropským společenstvím a Marockým královstvím o partnerství v odvětví rybolovu
(EU) č. 15/2012
Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 15/2012 ze dne 10. ledna 2012 , kterým se po sto šedesáté druhé mění nařízení Rady (ES) č. 881/2002 o zavedení některých zvláštních omezujících opatření namířených proti některým osobám a subjektům spojeným se sítí Al-Kajdá
MENU