Vyhledávání

Zadání odpovídá 5 položek
109/2009 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
109/2009 Sb.m.s.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Dánským královstvím o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Dánským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic
2009/109/ES
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/109/ES ze dne 16. září 2009 , kterou se mění směrnice Rady 77/91/EHS, 78/855/EHS a 82/891/EHS a směrnice 2005/56/ES, pokud jde o požadavky na předkládání zpráv a na dokumentaci v případě fúzí a rozdělení
(ES) č. 109/2009
Nařízení Komise (ES) č. 109/2009 ze dne 5. února 2009 , kterým se stanoví koeficient přidělení použitelný na žádosti o dovozní licence na olivový olej podané od 2. do 3. února 2009 v rámci tuniské celní kvóty a pozastavuje vydání dovozních licencí na měsíc února 2009
2009/109/ES
2009/109/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. února 2009 o uspořádání časově omezeného testu umožňujícího určité odchylky při uvádění směsí osiv určených k použití jako pícnina na trh podle směrnice Rady 66/401/EHS za účelem stanovení, zda určité druhy, které nejsou uvedeny ve směrnicích Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/55/ES nebo 2002/57/ES, splňují požadavky na zařazení do čl. 2 odst. 1 části A směrnice 66/401/EHS (oznámeno pod číslem K(2009) 724) (Text s významem pro EHP)
MENU