Vyhledávání

Zadání odpovídá 6 položek
52/2008 Sb.
Vyhláška, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem
52/2008 Sb.m.s.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy číslo 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
2008/52/ES
2008/52/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2007 , kterým se mění rozhodnutí 2004/452/ES, kterým se stanoví seznam subjektů, jejichž výzkumní pracovníci mohou mít přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (oznámeno pod číslem K(2007) 6554) (Text s významem pro EHP)
2008/52/ES
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o některých aspektech mediace v občanských a obchodních věcech
(ES) č. 52/2008
Nařízení Komise (ES) č. 52/2008 ze dne 22. ledna 2008 o otevření celní kvóty pro dovoz některého zboží pocházejícího z Islandu, které vzniklo zpracováním zemědělských produktů uvedených v nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Evropského společenství pro rok 2008 a následující roky
EHP č. 52/2008
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 52/2008 ze dne 25. dubna 2008 , kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
MENU