Vyhledávání

Zadání odpovídá 5 položek
11/2007 Sb.
Rozhodnutí vlády o vyhlášení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Karlovarského kraje, kraje Vysočina, kraje Libereckého, v rámci kraje Královéhradeckého pro okresy Trutnov, Náchod, Jičín, v rámci kraje Moravskoslezského pro okres Bruntál a v rámci kraje Středočeského pro okresy Benešov, Příbram, Kutná Hora a Kolín z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlé živelní pohromy
11/2007 Sb.m.s.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo, kterým se mění a doplňuje Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutých pohraničních odbavovacích stanovišť a o stanovení tras pro pohraniční odbavování během jízdy ve vlacích a na lodích ze 17. září 2004, ve znění jeho změny z 9. března 2006
(ES) č. 11/2007
Nařízení Komise (ES) č. 11/2007 ze dne 9. ledna 2007 o vydávání vývozních licencí režimu B pro ovoce a zeleninu (jablka)
2007/11/ES
Směrnice Komise 2007/11/ES ze dne 21. února 2007 , kterou se mění některé přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí acetamipridu, thiaclopridu, imazosulfuronu, metoxyfenozidu, s-metolachloru, milbemektinu a tribenuronu (Text s významem pro EHP )
32007D0011
Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 2006 , kterým se mění rozhodnutí Komise 2005/362/ES ze dne 2. května 2005 , kterým se schvaluje plán eradikace afrického moru prasat v populaci divokých prasat na Sardinii v Itálii (oznámeno pod číslem K(2006) 6718)
MENU