Vyhledávání

Zadání odpovídá 6 položek
61/2006 Sb.
Zákon, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění zákona č. 81/2005 Sb., a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
61/2006 Sb.m.s.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Rakouské republiky o praktických způsobech provádění nařízení Rady (ES) č. 343/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států
12006E061
Smlouvy o zalozeni Evropského Společenství (Konsolidované znění) | Část třetí - Politiky Společenství . | HLAVA IV - Vízová, azylová a přistěhovalecká politika a jiné politiky týkající se volného pohybu osob . | Článek 61
(ES) č. 61/2006
Nařízení Komise (ES) č. 61/2006 ze dne 13. ledna 2006 o vydávání licencí na dovoz česneku ve čtvrtletí od 1. března do 31. května 2006
2006/61/ES
Směrnice Komise 2006/61/ES ze dne 7. července 2006 , kterou se mění přílohy směrnic Rady 86/362/EHS, 86/363/EHS a 90/642/EHS, pokud jde o maximální limity reziduí u atrazinu, anzifos-ethylu, cyfluthrinu, ethefonu, fenthionu, methamidofosu, methomylu, parakvatu a triazofosu (Text s významem pro EHP)
22006D0061
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 61/2006 ze dne 2. června 2006 , kterým se mění příloha XI (Telekomunikační služby) Dohody o EHP
MENU