Vyhledávání

Zadání odpovídá 6 položek
20/2006 Sb.
Nález Ústavního soudu ze dne 8. listopadu 2005 ve věci návrhu na zrušení § 53 odst. 1 a § 54 zákona č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
20/2006 Sb.m.s.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Protokolu vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o výkladu Úmluvy o používání informační technologie pro celní účely prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce vydávaných Soudním dvorem Evropských společenství
2006/20/ES
2006/20/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 2005 , kterým se mění rozhodnutí 2005/59/ES, pokud jde o oblasti, v nichž se má provést plán eradikace klasického moru prasat v populaci divokých prasat na Slovensku (oznámeno pod číslem K(2005) 5632)
12006E020
Smlouvy o zalozeni Evropského Společenství (Konsolidované znění)#Část druhá - Občanství Unie .#Článek 20
2006/20/ES
Směrnice Komise 2006/20/ES ze dne 17. února 2006 , kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 70/221/EHS o nádržích na kapalná paliva a ochraně proti podjetí zezadu u motorových vozidel a jejich přípojných vozidel (Text s významem pro EHP)
(ES) č. 20/2006
Nařízení Komise (ES) č. 20/2006 ze dne 6. ledna 2006 , kterým se mění dovozní cla v odvětví obilovin použitelná od 7. ledna 2006
MENU