Vyhledávání

Zadání odpovídá 5 položek
33/2005 Sb.
Vyhláška o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách
33/2005 Sb.m.s.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňují sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb. m. s., č. 6/2002 Sb. m. s., č. 65/2003 Sb. m. s. a č. 77/2004 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků "Přílohy A - Všeobecná ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
2005/33/ES
2005/33/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. ledna 2005, kterým se mění rozhodnutí 2001/556/ES, pokud jde o zahrnutí zařízení v Indii do prozatímních seznamů zařízení třetích zemí, z nichž jsou členské státy oprávněny dovážet želatinu určenou k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K(2004) 4543)Text s významem pro EHP
2005/33/ES
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/33/ES ze dne 6. července 2005, kterou se mění směrnice 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech
(ES) č. 33/2005
Nařízení Komise (ES) č. 33/2005 ze dne 10. ledna 2005, kterým se zahajuje přezkum pro nového vývozce nařízení Rady (ES) č. 2604/2000 o uložení konečných antidumpingových cel z dovozů některých polyetylentereftalátů (PET) pocházejících mimo jiné z Indie a o zrušení cla z dovozů pro jednoho vývozce z této země a o podřízení těchto dovozů celní evidenci
MENU