Vyhledávání

Zadání odpovídá 8 položek
6/2002 Sb.
Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
6/2002 Sb.m.s.
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb. a č. 93/2000 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků "Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
6/2002 Sb.
Oznámení Českého statistického úřadu o zavedení Číselníku vybraných měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin (ČVMJ)
ECB/2002/6
Obecné zásady Evropské centrální banky ze dne 26. září 2002 o minimálních standardech pro Evropskou centrální banku a národní centrální banky při provádění operací měnové politiky, provádění devizových operací s devizovými rezervami ECB a správě devizových rezerv ECB (ECB/2002/6)
(ES) č. 6/2002
Nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství
(ES) č. 6/2002
Oprava nařízení Rady (ES) č. 6/2002 ze dne 12. prosince 2001 o (průmyslových) vzorech Společenství ( Úř. věst. L 3 ze dne 5.1.2002 ) (Zvláštní vydání v českém jazyce, kapitola 13, svazek 27, s. 142)
2002/6/ES
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/6/ES ze dne 18. února 2002 o ohlašovacích formalitách lodí připlouvajících do přístavů členských států Společenství nebo odplouvajících z nichText s významem pro EHP.
22002D0006
Rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 6/2002 ze dne 1. února 2002, kterým se mění příloha XIII (Doprava) Dohody o EHP
MENU