Sbírka mezinárodních smluv 2021

čá. 027/2021 Sb.m.s. rozeslána 10. prosince 2021
Účinnost od: 1. listopadu 2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Zimbabwskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
čá. 026/2021 Sb.m.s. rozeslána 8. prosince 2021
Účinnost od: 10. prosince 2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie
čá. 025/2021 Sb.m.s. rozeslána 30. listopadu 2021
Účinnost od: 6. října 2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Pákistánské islámské republiky o spolupráci v oblasti obranného průmyslu a logistiky
čá. 024/2021 Sb.m.s. rozeslána 30. listopadu 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí týkající se stanovení počtu osob, které mohou využít Dohodu mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže v roce 2022
Účinnost od: 18. dubna 2007
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Dohodě o provedení ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o mořském právu ze dne 10. prosince 1982 o zachování a řízení tažných populací ryb a vysoce stěhovavých rybích populací
čá. 023/2021 Sb.m.s. rozeslána 21. září 2021
Účinnost od: 2. srpna 2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Protokol, kterým se mění Dohoda o společném leteckém prostoru mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé s ohledem na přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
Účinnost od: 2. srpna 2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Gruzií na straně druhé o společném leteckém prostoru
čá. 022/2021 Sb.m.s. rozeslána 21. září 2021
Účinnost od: 23. září 2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Opčního protokolu k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením
čá. 021/2021 Sb.m.s. rozeslána 23. července 2021
Účinnost od: 23. července 2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Druhého dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, otevřeného k podpisu ve Štrasburku dne 8. listopadu 2001 a vyhlášeného pod č. 48/2006 Sb. m. s.
Účinnost od: 23. července 2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních, otevřeného k podpisu ve Štrasburku dne 17. března 1978 a vyhlášeného pod č. 31/1997 Sb.
Účinnost od: 23. července 2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcech trestních, otevřené k podpisu ve Štrasburku dne 20. dubna 1959 a vyhlášené pod č. 550/1992 Sb.
čá. 020/2021 Sb.m.s. rozeslána 2. července 2021
Účinnost od: 9. května 2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Senegalské republiky o spolupráci ve vojenské oblasti
Účinnost od: 2. července 2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Smlouvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Řecké republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
čá. 019/2021 Sb.m.s. rozeslána 24. června 2021
Účinnost od: 1. července 2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Protokolu, jímž se mění Evropská úmluva o krajině
Účinnost od: 1. srpna 2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu č. 15, kterým se mění Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, otevřeného k podpisu ve Štrasburku dne 24. června 2013
čá. 018/2021 Sb.m.s. rozeslána 24. června 2021
Účinnost od: 10. ledna 2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o spolupráci v oblasti obrany
čá. 017/2021 Sb.m.s. rozeslána 24. června 2021
Účinnost od: 1. ledna 2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje konsolidované znění Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
čá. 016/2021 Sb.m.s. rozeslána 26. května 2021
Účinnost od: 1. dubna 2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Rady Evropy o filmové koprodukci (revidované znění)
čá. 015/2021 Sb.m.s. rozeslána 17. května 2021
Účinnost od: 1. dubna 2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 15. prosince 2020 pozměňující pravidla 19 a 143 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 11/20)
čá. 014/2021 Sb.m.s. rozeslána 17. května 2021
Účinnost od: 11. února 2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“ k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky o právním režimu zásahu francouzského vojenského personálu v Nigeru za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsané v Niamey dne 25. března 2013, a k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Nigerské republiky o statusu francouzského vojenského personálu přítomného v Nigeru v rámci francouzského zásahu za účelem bezpečnosti v Sahelu, podepsané v Niamey dne 19. července 2013
Účinnost od: 12. února 2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Dodatkového protokolu mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravujícího status jiných než francouzských jednotek sil „Takuba“, sjednaného výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 6. března 2020 a v Kouloubě dne 10. března 2020, k Dohodě mezi vládou Francouzské republiky a vládou Republiky Mali upravující status sil „Serval“, sjednané výměnou dopisů podepsaných v Bamaku dne 7. března 2013 a v Kouloubě dne 8. března 2013
Účinnost od: 14. dubna 2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje dočasné pozastavení provádění Dohody o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu
čá. 013/2021 Sb.m.s. rozeslána 3. května 2021
Účinnost od: 9. května 2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách
čá. 012/2021 Sb.m.s. rozeslána 23. dubna 2021
Účinnost od: 1. května 2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o spolupráci v oblasti životního prostředí
čá. 011/2021 Sb.m.s. rozeslána 23. dubna 2021
Účinnost od: 1. ledna 2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je Přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
čá. 010/2021 Sb.m.s. rozeslána 29. března 2021
Účinnost od: 1. února 2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje doplnění oznámení k části Přílohy A k Úmluvě o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu k této Úmluvě, které se týká daní, na které se Úmluva vztahuje podle svého článku 2 odst. 1 písm. a) bod i.
čá. 009/2021 Sb.m.s. rozeslána 10. března 2021
Účinnost od: 1. března 2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Gruzií o spolupráci v boji proti trestné činnosti
čá. 008/2021 Sb.m.s. rozeslána 8. března 2021
Účinnost od: 9. ledna 2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny přílohy III Protokolu o těžkých kovech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (Rozhodnutí 2012/6)
Účinnost od: 29. prosince 2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství, přijatých v roce 2018
Účinnost od: 5. února 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství, přijatých v roce 2016
čá. 007/2021 Sb.m.s. rozeslána 26. února 2021
Účinnost od: 1. března 2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Mongolska k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
Účinnost od: 1. března 2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
čá. 006/2021 Sb.m.s. rozeslána 26. února 2021
Účinnost od: 15. ledna 2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a o zabránění daňovému úniku a vyhýbání se daňové povinnosti
čá. 005/2021 Sb.m.s. rozeslána 26. února 2021
Účinnost od: 1. ledna 2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Přílohy A – Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B – Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
čá. 004/2021 Sb.m.s. rozeslána 10. února 2021
Účinnost od: 20. února 2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o založení mezinárodní nadace EU-LAC
čá. 003/2021 Sb.m.s. rozeslána 10. února 2021
Účinnost od: 1. ledna 2021    Účinnost do :01.01.2022
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí týkající se stanovení počtu osob, které mohou využít Dohodu mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže v roce 2021
Účinnost od: 31. prosince 2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny Kjótského protokolu k Rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu
Účinnost od: 18. června 2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o změně Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce ze dne 22. října 1963 (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze dne 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990) a Statutu Mezinárodní banky hospodářské spolupráce (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze de 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990)
čá. 002/2021 Sb.m.s. rozeslána 20. ledna 2021
Účinnost od: 4. prosince 2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o ukončení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o spolupráci v oblasti lékařství a zdravotnictví, podepsané v Praze dne 23. dubna 1976
čá. 001/2021 Sb.m.s. rozeslána 15. ledna 2021
Účinnost od: 1. ledna 2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 15. prosince 2020 pozměňující pravidla 117 a 118 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 12/20)
Zavřít
MENU