Sbírka mezinárodních smluv 2019

čá. 039/2019 Sb.m.s. rozeslána 10. prosince 2019
Účinnost od: 7. října 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje změna textu a příloh II až IX Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států
Účinnost od: 5. června 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje změna přílohy I Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států
Účinnost od: 10. prosince 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vyhlášení opravy českého překladu Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozónu k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států
čá. 038/2019 Sb.m.s. rozeslána 10. prosince 2019
Účinnost od: 1. ledna 2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
Účinnost od: 11. listopadu 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a evropských záležitostí Slovenské republiky o poskytnutí jednorázového finančního příspěvku v souvislosti s projektem Českého domu Bratislava
čá. 037/2019 Sb.m.s. rozeslána 6. prosince 2019
Účinnost od: 16. listopadu 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Opčnímu protokolu k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech
Účinnost od: 16. listopadu 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech
čá. 036/2019 Sb.m.s. rozeslána 20. listopadu 2019
Účinnost od: 20. listopadu 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování
čá. 035/2019 Sb.m.s. rozeslána 12. listopadu 2019
Účinnost od: 19. července 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických zastoupeným Velitelstvím Střed Spojených států o přidělování styčných důstojníků
čá. 034/2019 Sb.m.s. rozeslána 29. října 2019
Účinnost od: 1. listopadu 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 28. března 2019 pozměňující pravidlo 126 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 2/19)
čá. 033/2019 Sb.m.s. rozeslána 29. října 2019
Účinnost od: 2. srpna 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o vědeckotechnické spolupráci
Účinnost od: 11. září 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o řešení dluhu Černé Hory vůči České republice
čá. 032/2019 Sb.m.s. rozeslána 1. října 2019
Účinnost od: 1. října 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání o používání Smlouvy mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení ze 14. března 2018
Účinnost od: 1. října 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení
čá. 031/2019 Sb.m.s. rozeslána 24. září 2019
Účinnost od: 24. září 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993 v Budapešti
čá. 030/2019 Sb.m.s. rozeslána 24. září 2019
Účinnost od: 10. října 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Protokolu o odstranění nezákonného obchodování s tabákovými výrobky
čá. 029/2019 Sb.m.s. rozeslána 5. září 2019
Účinnost od: 1. dubna 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi členskými státy Evropské unie o statusu vojenského a civilního personálu vyslaného k institucím Evropské unie, o statusu velitelství a ozbrojených sil, které mohou být poskytnuty Evropské unii v souvislosti s přípravou a plněním úkolů uvedených v článku 17 (2) Smlouvy o Evropské unii, včetně cvičení, a o statusu vojenského a civilního personálu členských států poskytnutého Evropské unii k působení v této souvislosti
čá. 028/2019 Sb.m.s. rozeslána 30. srpna 2019
Účinnost od: 3. července 2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Mezinárodní organizace práce č. 183 týkající se revize Úmluvy o ochraně mateřství (revidované) z roku 1952
čá. 027/2019 Sb.m.s. rozeslána 22. srpna 2019
Účinnost od: 1. července 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 25. října 1994 v Rize, a o ukončení její platnosti
Účinnost od: 1. září 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně o genetickém testování pro zdravotní účely
čá. 026/2019 Sb.m.s. rozeslána 22. srpna 2019
Účinnost od: 1. srpna 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem obchodu a průmyslu Kosovské republiky
čá. 025/2019 Sb.m.s. rozeslána 8. srpna 2019
Účinnost od: 1. července 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích a o výpovědi Evropské úmluvy o diváckém násilí a neslušném chování při sportovních událostech a zvláště při fotbalových zápasech
čá. 024/2019 Sb.m.s. rozeslána 8. srpna 2019
Účinnost od: 1. ledna 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje konsolidované znění Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
čá. 023/2019 Sb.m.s. rozeslána 19. července 2019
Účinnost od: 25. dubna 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o kulturní spolupráci na léta 2019 - 2022 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a turismu Čínské lidové republiky
čá. 022/2019 Sb.m.s. rozeslána 11. července 2019
Účinnost od: 5. června 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2018 - Mezinárodní standard)
Účinnost od: 16. května 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu prodlužujícího a upravujícího Dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci
čá. 021/2019 Sb.m.s. rozeslána 27. června 2019
Účinnost od: 1. července 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje změna pravidla prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
Účinnost od: 2. července 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob
Účinnost od: 21. května 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o podpoře obchodu a hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky
čá. 020/2019 Sb.m.s. rozeslána 18. června 2019
Účinnost od: 20. května 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem vzdělání, kultury, vědy a sportu Mongolska
Účinnost od: 24. května 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kubánské republiky o sukcesi České republiky do dvoustranných smluv platných mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Kubánskou republikou
čá. 019/2019 Sb.m.s. rozeslána 13. června 2019
Účinnost od: 20. května 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělání, kultury, vědy a sportu Mongolska o spolupráci v oblasti školství a vědy
Účinnost od: 9. května 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o řešení dluhu Srbské republiky vůči České republice
čá. 018/2019 Sb.m.s. rozeslána 13. června 2019
Účinnost od: 15. března 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje prohlášení o datu účinnosti Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010 pro výměnu informací podle Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně zpráv podle jednotlivých zemí
Účinnost od: 13. června 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje prohlášení o datu účinnosti Úmluvy o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010 pro výměnu informací podle Mnohostranné dohody příslušných orgánů o automatické výměně informací o finančních účtech
Účinnost od: 21. června 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o úpravách Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
Účinnost od: 1. června 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Makedonské republiky k provádění Dohody o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
čá. 017/2019 Sb.m.s. rozeslána 13. června 2019
Účinnost od: 1. ledna 2019    Zrušeno : 01.01.2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn „Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
čá. 016/2019 Sb.m.s. rozeslána 13. června 2019
Účinnost od: 1. ledna 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
čá. 015/2019 Sb.m.s. rozeslána 24. května 2019
Účinnost od: 18. prosince 2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijatých v Ženevě dne 5. května 2017
čá. 014/2019 Sb.m.s. rozeslána 16. května 2019
Účinnost od: 9. dubna 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Kyrgyzské republiky
čá. 013/2019 Sb.m.s. rozeslána 16. května 2019
Účinnost od: 14. března 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky (MŠMT) a Evropskou organizací pro astronomický výzkum na jižní polokouli (ESO) o Programu stáží v ESO financovaných MŠMT
čá. 012/2019 Sb.m.s. rozeslána 24. dubna 2019
Účinnost od: 1. února 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání změny přílohy Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
Účinnost od: 24. dubna 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu změny Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)
čá. 011/2019 Sb.m.s. rozeslána 16. dubna 2019
Účinnost od: 2. října 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin, přijaté v Římě dne 6. prosince 1951, revidované na 20. zasedání konference FAO v listopadu 1979 a na 29. zasedání konference FAO v listopadu 1997
čá. 010/2019 Sb.m.s. rozeslána 9. dubna 2019
Účinnost od: 14. ledna 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o udržitelné dopravě k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
Účinnost od: 1. června 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje změna oznámení k Úmluvě o vzájemné správní pomoci v daňových záležitostech ve znění Protokolu z roku 2010
čá. 009/2019 Sb.m.s. rozeslána 21. března 2019
Účinnost od: 26. září 2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Litevské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
Účinnost od: 30. března 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
čá. 008/2019 Sb.m.s. rozeslána 7. března 2019
Účinnost od: 19. prosince 2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL
čá. 007/2019 Sb.m.s. rozeslána 28. února 2019
Účinnost od: 3. února 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny Úmluvy TIR
Účinnost od: 7. prosince 2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti
čá. 006/2019 Sb.m.s. rozeslána 15. února 2019
Účinnost od: 12. února 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti
čá. 005/2019 Sb.m.s. rozeslána 15. února 2019
Účinnost od: 9. prosince 2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny přílohy Dohody o ochraně populací evropských netopýrů
čá. 004/2019 Sb.m.s. rozeslána 29. ledna 2019
Účinnost od: 1. srpna 2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
čá. 003/2019 Sb.m.s. rozeslána 29. ledna 2019
Účinnost od: 4. října 2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy mezi vládou České republiky a Radou ministrů Bosny a Hercegoviny
čá. 002/2019 Sb.m.s. rozeslána 24. ledna 2019
Účinnost od: 1. ledna 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí týkající se stanovení počtu osob, které mohou využít Dohodu mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže v roce 2019
Účinnost od: 1. ledna 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změny Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, přijaté v Kigali dne 15. října 2016
Účinnost od: 30. ledna 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Brazilskou federativní republikou o vzájemné správní pomoci v celních otázkách
čá. 001/2019 Sb.m.s. rozeslána 7. ledna 2019
Účinnost od: 1. prosince 2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o založení Evropského komunikačního úřadu
Zavřít
MENU