Sbírka mezinárodních smluv 2018

čá. 036/2018 Sb.m.s. rozeslána 28. prosince 2018
Účinnost od: 15. listopadu 2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů
Účinnost od: 6. prosince 2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy č. 154 o podpoře kolektivního vyjednávání
čá. 035/2018 Sb.m.s. rozeslána 20. prosince 2018
Účinnost od: 1. ledna 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 28. června 2018 pozměňující pravidlo 154 odst. 1 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů a článek 4 Disciplinárního řádu kvalifikovaných zástupců (CA/D 6/18)
Účinnost od: 1. ledna 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Trestněprávní úmluvě o korupci
čá. 034/2018 Sb.m.s. rozeslána 13. prosince 2018
Účinnost od: 1. ledna 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Slovenské republiky o automatické výměně informací v oblasti daně z přidané hodnoty
čá. 033/2018 Sb.m.s. rozeslána 23. listopadu 2018
Účinnost od: 1. ledna 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Účinnost od: 23. listopadu 2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 43/2018 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené
čá. 032/2018 Sb.m.s. rozeslána 9. listopadu 2018
Účinnost od: 18. srpna 2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o provedených změnách v Dohodě o zřízení Mezinárodní investiční banky a jejích Stanovách
čá. 031/2018 Sb.m.s. rozeslána 9. listopadu 2018
Účinnost od: 13. července 2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o filmové koprodukci mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael
Účinnost od: 31. srpna 2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Černou Horou
čá. 030/2018 Sb.m.s. rozeslána 29. října 2018
Účinnost od: 3. září 2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny č. 5 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz
čá. 029/2018 Sb.m.s. rozeslána 29. října 2018
Účinnost od: 4. listopadu 2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt o změně Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt, podepsané v Praze 3. července 1997
čá. 028/2018 Sb.m.s. rozeslána 18. října 2018
Účinnost od: 1. listopadu 2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené
Účinnost od: 13. června 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy
čá. 027/2018 Sb.m.s. rozeslána 20. září 2018
Účinnost od: 1. září 2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o spolupráci v boji proti trestné činnosti
čá. 026/2018 Sb.m.s. rozeslána 7. září 2018
Účinnost od: 1. října 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o rozvoji mírového využití jaderné energie
čá. 025/2018 Sb.m.s. rozeslána 29. srpna 2018
Účinnost od: 1. května 2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Filipínské republiky
Účinnost od: 1. ledna 2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily ve vztahu ke Curaçao
čá. 024/2018 Sb.m.s. rozeslána 30. července 2018
Účinnost od: 7. února 2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem rozvojových strategií a mezinárodního obchodu Srílanské demokratické a socialistické republiky o vzájemné spolupráci
Účinnost od: 21. května 2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionální úřadovnou Světové zdravotnické organizace pro Evropu 2018/2019
Účinnost od: 15. září 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
čá. 023/2018 Sb.m.s. rozeslána 16. července 2018
Účinnost od: 1. srpna 2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu pozměňujícího Smlouvu mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení
Účinnost od: 1. června 2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání změny přílohy Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
čá. 022/2018 Sb.m.s. rozeslána 28. června 2018
Účinnost od: 3. ledna 2018    Zrušeno : 01.01.2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn „Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů“ a „Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě“ Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
čá. 021/2018 Sb.m.s. rozeslána 28. června 2018
Účinnost od: 31. prosince 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu
Účinnost od: 17. července 2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí rezoluce ICC-ASP/16/Res.5, přijaté v New Yorku dne 14. prosince 2017
Účinnost od: 12. března 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Římského statutu Mezinárodního trestního soudu týkajících se zločinu agrese, přijatých v Kampale dne 11. června 2010
čá. 020/2018 Sb.m.s. rozeslána 22. června 2018
Účinnost od: 1. července 2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh 6, 8 a 9 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR /Úmluva TIR/
čá. 019/2018 Sb.m.s. rozeslána 21. června 2018
Účinnost od: 1. července 2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašují změny pravidel 4 a 41 prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci a změny Sazebníku poplatků připojeného k prováděcímu předpisu ke Smlouvě, které byly přijaty dne 11. října 2017
Účinnost od: 21. května 2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Republiky Uzbekistán o spolupráci
Účinnost od: 21. června 2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 25/1997 Sb.
čá. 018/2018 Sb.m.s. rozeslána 5. června 2018
Účinnost od: 12. února 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody týkající se vzájemné spolupráce při modernizaci železniční tratě Vídeň - Brno - Praha mezi Spolkovým ministerstvem dopravy, inovací a technologií Rakouské republiky a Ministerstvem dopravy České republiky
čá. 017/2018 Sb.m.s. rozeslána 18. května 2018
Účinnost od: 27. března 2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Turkmenistánem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
čá. 016/2018 Sb.m.s. rozeslána 11. května 2018
Účinnost od: 11. května 2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o změnách prohlášení k Druhému dodatkovému protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních
čá. 015/2018 Sb.m.s. rozeslána 20. dubna 2018
Účinnost od: 5. ledna 2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky zastoupeným Ředitelstvím speciálních sil a Ministerstvem obrany Spojených států amerických zastoupeným Velitelstvím speciálních operací Spojených států o přidělování obranného personálu České republiky k Velitelství speciálních operací Spojených států, podepsaného v Tampě dne 5. ledna 2018
čá. 014/2018 Sb.m.s. rozeslána 9. dubna 2018
Účinnost od: 19. března 2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Evropsko-středomořská letecká dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Marockým královstvím na straně druhé
čá. 013/2018 Sb.m.s. rozeslána 29. března 2018
Účinnost od: 15. března 2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o pozastavení provádění Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro příslušníky smluvních států konající služební cesty
Účinnost od: 1. ledna 2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti průzkumu a využití kosmického prostoru k mírovým účelům
čá. 012/2018 Sb.m.s. rozeslána 23. března 2018
Účinnost od: 23. března 2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o změnách prohlášení k mnohostranným mezinárodním smlouvám v souvislosti se zákonem o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
Účinnost od: 1. dubna 2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 13. prosince 2017 pozměňující pravidlo 51 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 13/17)
čá. 011/2018 Sb.m.s. rozeslána 13. března 2018
Účinnost od: 3. prosince 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odstoupení České republiky od Charty Mezinárodního energetického fóra
Účinnost od: 21. ledna 2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh 2 a 3 Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků
čá. 010/2018 Sb.m.s. rozeslána 21. února 2018
Účinnost od: 1. listopadu 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rámcová dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Mongolskem na straně druhé
čá. 009/2018 Sb.m.s. rozeslána 15. února 2018
Účinnost od: 5. března 2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Nagojsko-kualalumpurského doplňkového protokolu o odpovědnosti a náhradě škod ke Cartagenskému protokolu o biologické bezpečnosti
čá. 008/2018 Sb.m.s. rozeslána 13. února 2018
Účinnost od: 1. března 2018    Účinnost do :02.03.2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány
čá. 007/2018 Sb.m.s. rozeslána 12. února 2018
Účinnost od: 1. prosince 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tuniskou republikou
Účinnost od: 1. prosince 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Tuniskou republikou
čá. 006/2018 Sb.m.s. rozeslána 7. února 2018
Účinnost od: 1. října 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království
Účinnost od: 22. listopadu 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odvolání výhrady k Úmluvě Organizace spojených národů o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a o odvolání prohlášení k Dodatkovému protokolu k Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží
čá. 005/2018 Sb.m.s. rozeslána 29. ledna 2018
Účinnost od: 5. ledna 2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o provádění Smlouvy o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru
čá. 004/2018 Sb.m.s. rozeslána 24. ledna 2018
Účinnost od: 1. prosince 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Mnohostranná dohoda mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy a Albánskou republikou, Bosnou a Hercegovinou, Bulharskou republikou, Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií, Republikou Černá Hora, Chorvatskou republikou, Islandskou republikou, Prozatímní správní misí Organizace spojených národů v Kosovu, Norským královstvím, Rumunskem a Republikou Srbsko o vytvoření společného evropského leteckého prostoru
čá. 003/2018 Sb.m.s. rozeslána 19. ledna 2018
Účinnost od: 27. října 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Filipínské republiky o spolupráci v oblasti obrany
Účinnost od: 28. prosince 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny č. 4 Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti
čá. 002/2018 Sb.m.s. rozeslána 12. ledna 2018
Účinnost od: 28. prosince 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o leteckých službách
čá. 001/2018 Sb.m.s. rozeslána 12. ledna 2018
Účinnost od: 20. února 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Akt Světové poštovní unie, přijatých v Dauhá dne 11. října 2012
Zavřít
MENU