Sbírka mezinárodních smluv 2017

čá. 040/2017 Sb.m.s. rozeslána 20. prosince 2017
Účinnost od: 30. října 2017    Zrušeno : 05.06.2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2017 - Mezinárodní standard) Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
Účinnost od: 16. listopadu 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Gruzie o spolupráci v oblasti školství a vědy
čá. 039/2017 Sb.m.s. rozeslána 15. prosince 2017
Účinnost od: 1. ledna 1956
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o plavbě na vnitrozemních vodních cestách obou států
Účinnost od: 1. května 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem dopravy a spojů České republiky a Ministerstvem dopravy a mořského hospodářství Polské republiky o spolupráci při přípravě a realizaci modernizace železničních tratí zařazených do Dohody o mezinárodních železničních magistrálách (Dohoda AGC) a Dohody o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisících objektech (Dohoda AGTC)
Účinnost od: 22. května 1984
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi federálním ministerstvem dopravy Československé socialistické republiky a ministerstvem dopravy Německé demokratické republiky o elektrizaci pohraniční trati Děčín - Bad Schandau
čá. 038/2017 Sb.m.s. rozeslána 11. prosince 2017
Účinnost od: 11. prosince 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily ve vztahu ke karibské části Nizozemska (ostrovy Bonaire, Sint Eustatius a Saba)
Účinnost od: 11. prosince 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2017 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
Účinnost od: 1. ledna 2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu
Účinnost od: 1. ledna 2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Rady Evropy o prevenci terorismu
čá. 037/2017 Sb.m.s. rozeslána 29. listopadu 2017
Účinnost od: 1. ledna 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ke Smlouvě mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Účinnost od: 23. října 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou Změn Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států
čá. 036/2017 Sb.m.s. rozeslána 14. listopadu 2017
Účinnost od: 9. srpna 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkové dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o změně Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o úpravě některých společných otázek spojených s výstavbou a provozem nádrže v údolí potoka Flöha u Rauschenbachu ze dne 9. prosince 1961
Účinnost od: 9. prosince 1961
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o úpravě některých společných otázek spojených s výstavbou a provozem nádrže v údolí potoka Flöha u Rauschenbachu
Účinnost od: 1. prosince 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Technické dohodě k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
čá. 035/2017 Sb.m.s. rozeslána 13. listopadu 2017
Účinnost od: 1. prosince 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci při vzájemné ochraně vzdušného prostoru
Účinnost od: 22. června 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o vědeckotechnické spolupráci
čá. 034/2017 Sb.m.s. rozeslána 1. listopadu 2017
Účinnost od: 4. listopadu 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Pařížské dohody, přijaté v Paříži dne 12. prosince 2015
čá. 033/2017 Sb.m.s. rozeslána 24. října 2017
Účinnost od: 13. července 2017    Účinnost do :01.01.2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2017 - 2020
čá. 032/2017 Sb.m.s. rozeslána 12. října 2017
Účinnost od: 14. září 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Belize o výměně informací v daňových záležitostech
Účinnost od: 1. dubna 1998
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky
čá. 031/2017 Sb.m.s. rozeslána 9. října 2017
Účinnost od: 5. září 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění o implementaci Finančního mechanismu Norska na období 2014 - 2021 mezi Norským královstvím a Českou republikou
Účinnost od: 5. září 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění o implementaci Finančního mechanismu EHP na období 2014 - 2021 mezi Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím a Českou republikou
čá. 030/2017 Sb.m.s. rozeslána 21. září 2017
Účinnost od: 21. září 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 67/2016 Sb. m. s., o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
Účinnost od: 1. října 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 28. června 2017 pozměňující pravidla 32 a 33 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 3/17)
Účinnost od: 1. října 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o ochraně válečných hrobů a vojenských pietních míst
Účinnost od: 27. dubna 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
Účinnost od: 2. září 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministrem vědy a vysokého školství Polské republiky o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání
čá. 029/2017 Sb.m.s. rozeslána 5. září 2017
Účinnost od: 17. září 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Minamatské úmluvy o rtuti
Účinnost od: 21. června 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o spolupráci v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, mládeže a sportu
Účinnost od: 26. května 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o pozastavení provádění smluv o zdanění příjmů z úspor s Britskými Panenskými ostrovy, Kajmanskými ostrovy, Montserratem a Turks a Caicos
čá. 028/2017 Sb.m.s. rozeslána 15. srpna 2017
Účinnost od: 18. května 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o spolupráci v záležitostech obrany
Účinnost od: 1. března 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy a techniky
čá. 027/2017 Sb.m.s. rozeslána 31. července 2017
Účinnost od: 1. července 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 29. června 2017 pozměňující pravidla 27 a 28 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 6/17)
čá. 026/2017 Sb.m.s. rozeslána 31. července 2017
Účinnost od: 28. června 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o válečných hrobech
čá. 025/2017 Sb.m.s. rozeslána 26. července 2017
Účinnost od: 1. srpna 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou, Rakouskou republikou a Slovenskou republikou o trojstátním hraničním bodu Dyje - Morava
Účinnost od: 8. října 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny č. 3 Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti
čá. 024/2017 Sb.m.s. rozeslána 14. července 2017
Účinnost od: 15. června 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo k provedení článku 21 Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000, z 28. dubna 2015
čá. 023/2017 Sb.m.s. rozeslána 14. července 2017
Účinnost od: 31. července 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bahrajnského království o letecké dopravě
čá. 022/2017 Sb.m.s. rozeslána 12. července 2017
Účinnost od: 1. ledna 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí konsolidovaného seznamu změn a doplňků k přílohám Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
čá. 021/2017 Sb.m.s. rozeslána 27. června 2017
Účinnost od: 2. června 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických či služebních pasů
Účinnost od: 1. června 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky na léta 2017 - 2021
čá. 020/2017 Sb.m.s. rozeslána 19. června 2017
Účinnost od: 23. února 2017    Zrušeno : 07.06.2020
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změn příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů
Účinnost od: 1. června 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě
Účinnost od: 23. února 2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o pozastavení provádění a výpovědi Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Ostrovem Man
čá. 019/2017 Sb.m.s. rozeslána 5. června 2017
Účinnost od: 1. května 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky
Účinnost od: 1. července 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašují změny pravidel 4, 23bis, 45bis a 51bis prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
Účinnost od: 1. července 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašují změny pravidel 12bis, 23bis, 41, 86 a 95 prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
čá. 018/2017 Sb.m.s. rozeslána 2. června 2017
Účinnost od: 1. července 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi
Účinnost od: 9. června 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Protokolu z roku 2014 k Úmluvě o nucené práci z roku 1930
čá. 017/2017 Sb.m.s. rozeslána 25. května 2017
Účinnost od: 1. dubna 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny č. 4 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz
Účinnost od: 12. října 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny č. 3 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí a obchodu Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz
Účinnost od: 1. března 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 4 k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz
Účinnost od: 1. června 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 3 k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz
čá. 016/2017 Sb.m.s. rozeslána 19. května 2017
Účinnost od: 1. ledna 1993
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o zřízení Mezinárodní investiční banky, podepsané v Moskvě dne 10. července 1970
čá. 015/2017 Sb.m.s. rozeslána 17. května 2017
Účinnost od: 24. dubna 2017    Zrušeno : 30.10.2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2016 - Mezinárodní standard) a Přílohy II (Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky)
čá. 014/2017 Sb.m.s. rozeslána 12. května 2017
Účinnost od: 23. dubna 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o propojení české dálnice D 3 a rakouské rychlostní silnice S 10 na česko-rakouských státních hranicích
Účinnost od: 6. února 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mauricijské republiky o letecké dopravě
čá. 013/2017 Sb.m.s. rozeslána 28. dubna 2017
Účinnost od: 28. dubna 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o opravě sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 17/2017 Sb. m. s.
Účinnost od: 26. března 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky o spolupráci při výcviku Policie Iráku v rámci Globální koalice proti ISIL
čá. 012/2017 Sb.m.s. rozeslána 26. dubna 2017
Účinnost od: 1. ledna 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn a doplňků Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
čá. 011/2017 Sb.m.s. rozeslána 10. dubna 2017
Účinnost od: 1. ledna 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
čá. 010/2017 Sb.m.s. rozeslána 22. března 2017
Účinnost od: 1. ledna 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod dopingu - Mezinárodní standard) a Přílohy II (Mezinárodní standard pro terapeutické výjimky)
čá. 009/2017 Sb.m.s. rozeslána 15. března 2017
Účinnost od: 30. června 2011
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Statutu Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (IRENA)
čá. 008/2017 Sb.m.s. rozeslána 15. března 2017
Účinnost od: 26. dubna 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic a Protokolu mezi Českou republikou a Indickou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic
Účinnost od: 15. března 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o změně orgánu uvedeného v článku 1 odst. 2 Prováděcího protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace k provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a Ruskou federací o předávání a zpětném přebírání osob
Účinnost od: 9. prosince 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby
čá. 007/2017 Sb.m.s. rozeslána 8. března 2017
Účinnost od: 15. listopadu 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem lesního hospodářství Běloruské republiky o spolupráci v oblasti lesního hospodářství
Účinnost od: 10. března 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mezinárodní úmluvy na ochranu všech osob před nuceným zmizením
čá. 006/2017 Sb.m.s. rozeslána 10. února 2017
Účinnost od: 10. února 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje opravené znění českého překladu Evropské úmluvy o krajině, vyhlášené pod č. 13/2005 Sb. m. s.
Účinnost od: 28. října 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů
Účinnost od: 29. července 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů
čá. 005/2017 Sb.m.s. rozeslána 3. února 2017
Účinnost od: 13. prosince 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Korejskou republikou na straně druhé
čá. 004/2017 Sb.m.s. rozeslána 25. ledna 2017
Účinnost od: 1. ledna 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 14. prosince 2016 pozměňující pravidla 51 a 162 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 17/16)
Účinnost od: 1. července 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 30. června 2016 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 6/16)
čá. 003/2017 Sb.m.s. rozeslána 25. ledna 2017
Účinnost od: 23. června 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o pozbytí platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví, podepsané ve Vídni dne 18. listopadu 1982, a Protokolu k Dohodě, podepsaného v Praze dne 24. května 1985
Účinnost od: 21. prosince 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Chilskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
čá. 002/2017 Sb.m.s. rozeslána 20. ledna 2017
Účinnost od: 15. prosince 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ukrajiny o spolupráci v oblasti kultury
Účinnost od: 1. února 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení
Účinnost od: 1. února 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Albánskou republikou o sociálním zabezpečení
čá. 001/2017 Sb.m.s. rozeslána 9. ledna 2017
Účinnost od: 1. ledna 2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn příloh 2, 6 a 7 Celní úmluvy o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR /Úmluva TIR/
Zavřít
MENU