Sbírka mezinárodních smluv 2015

čá. 039/2015 Sb.m.s. rozeslána 23. prosince 2015
Účinnost od: 1. ledna 2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky na léta 2016 - 2019
čá. 038/2015 Sb.m.s. rozeslána 16. prosince 2015
Účinnost od: 21. dubna 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Čínské lidové republiky o vzájemném udělování vícevstupových víz držitelům diplomatických pasů ke krátkodobým oficiálním návštěvám
Účinnost od: 12. listopadu 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Čínské lidové republiky o zavedení zjednodušené vízové praxe pro cestující za účelem obchodu, na základě rovného a recipročního přístupu
čá. 037/2015 Sb.m.s. rozeslána 7. prosince 2015
Účinnost od: 13. prosince 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o Visegrádském patentovém institutu
čá. 036/2015 Sb.m.s. rozeslána 2. prosince 2015
Účinnost od: 2. prosince 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kajmanských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech, vyhlášené pod č. 90/2013 Sb. m. s.
Účinnost od: 13. října 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem hospodářského rozvoje, cestovního ruchu, obchodu a podnikání Albánské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
Účinnost od: 30. října 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
čá. 035/2015 Sb.m.s. rozeslána 2. prosince 2015
Účinnost od: 1. ledna 2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o správě nedoplatků mezi členskými státy Evropské unie a Evropskou investiční bankou upravující postupy pro platby a náhrady podle Smlouvy o poskytnutí záruky týkající se úvěrů, jež má poskytnout Evropská investiční banka ve prospěch investičních projektů ve státech Afriky, Karibiku a Tichomoří a v zámořských zemích a územích
Účinnost od: 1. ledna 2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o poskytnutí záruky mezi členskými státy Evropské unie a Evropskou investiční bankou týkající se úvěrů, jež má poskytnout Evropská investiční banka ve prospěch investičních projektů ve státech Afriky, Karibiku a Tichomoří a v zámořských zemích a územích
čá. 034/2015 Sb.m.s. rozeslána 30. listopadu 2015
Účinnost od: 30. listopadu 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 49/2015 Sb. m. s.
Účinnost od: 5. října 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství
čá. 033/2015 Sb.m.s. rozeslána 30. listopadu 2015
Účinnost od: 27. listopadu 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Protokolu z roku 1997 pozměňujícího Mezinárodní úmluvu o zamezení znečištění z lodí z roku 1973
Účinnost od: 13. července 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě o zamezení znečištění moří z lodí (MARPOL) a k Protokolu z roku 1978 týkajícího se Mezinárodní úmluvy o zamezení znečištění moří z lodí
čá. 032/2015 Sb.m.s. rozeslána 14. října 2015
Účinnost od: 1. listopadu 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni
čá. 031/2015 Sb.m.s. rozeslána 23. září 2015
Účinnost od: 15. července 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o letecké dopravě
Účinnost od: 3. srpna 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti obrany mezi vládou České republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky
čá. 030/2015 Sb.m.s. rozeslána 9. září 2015
Účinnost od: 31. července 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o válečných hrobech
čá. 029/2015 Sb.m.s. rozeslána 20. srpna 2015
Účinnost od: 22. srpna 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změny přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
čá. 028/2015 Sb.m.s. rozeslána 21. srpna 2015
Účinnost od: 1. ledna 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou Manilských změn přílohy Mezinárodní úmluvy o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků
Účinnost od: 28. dubna 1984
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků
čá. 027/2015 Sb.m.s. rozeslána 10. srpna 2015
Účinnost od: 17. června 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny Dohody o Mezinárodní finanční korporaci vyplývající z usnesení Správní rady Mezinárodní finanční korporace č. 256
Účinnost od: 12. září 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změny článku 1 Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj, vyplývající z Rezoluce Rady guvernérů Evropské banky pro obnovu a rozvoj č. 137
čá. 026/2015 Sb.m.s. rozeslána 21. července 2015
Účinnost od: 3. února 2015    Zrušeno : 20.02.2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Osmého dodatkového protokolu k Ústavě světové poštovní unie, Prvního dodatkového protokolu ke Generálnímu řádu Světové poštovní unie, Světové poštovní úmluvě a Ujednání o poštovních peněžních službách
čá. 025/2015 Sb.m.s. rozeslána 17. července 2015
Účinnost od: 1. června 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o mezinárodní silniční dopravě
Účinnost od: 1. června 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Srbskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
čá. 024/2015 Sb.m.s. rozeslána 3. července 2015
Účinnost od: 6. května 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
čá. 023/2015 Sb.m.s. rozeslána 19. června 2015
Účinnost od: 24. října 1998 s výjimkou
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o zrušení vízové povinnosti
Účinnost od: 1. července 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašují změny pravidel 49ter, 76, 90 a Sazebníku poplatků prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
čá. 022/2015 Sb.m.s. rozeslána 10. června 2015
Účinnost od: 24. prosince 2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o obchodu se zbraněmi
čá. 021/2015 Sb.m.s. rozeslána 22. května 2015
Účinnost od: 23. dubna 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 3 k Dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o rozdělení a využívání dokumentů vzniklých před zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
čá. 020/2015 Sb.m.s. rozeslána 18. května 2015
Účinnost od: 2. dubna 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím o výměně informací v daňových záležitostech
čá. 019/2015 Sb.m.s. rozeslána 7. května 2015
Účinnost od: 1. května 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o bezvízovém styku
Účinnost od: 24. února 1993
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě Světové meteorologické organizace, přijaté ve Washingtonu dne 11. října 1947
čá. 018/2015 Sb.m.s. rozeslána 6. května 2015
Účinnost od: 1. ledna 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou konsolidovaného seznamu změn a doplňků k přílohám Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
čá. 017/2015 Sb.m.s. rozeslána 28. dubna 2015
Účinnost od: 8. října 2014 s výjimkou
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odvolání výhrad České republiky k Evropské úmluvě o vydávání, Evropské úmluvě o dohledu nad podmíněně odsouzenými a podmíněně propuštěnými pachateli a Meziamerické úmluvě o výkonu trestních rozsudků v cizině
Účinnost od: 1. dubna 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny č. 2 Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti
čá. 016/2015 Sb.m.s. rozeslána 14. dubna 2015
Účinnost od: 9. listopadu 2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o korekturách anglického autentického znění Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států
Účinnost od: 26. srpna 2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států
čá. 015/2015 Sb.m.s. rozeslána 14. dubna 2015
Účinnost od: 14. dubna 2015    Zrušeno : 01.01.2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 12/2014 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
Účinnost od: 1. února 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
čá. 014/2015 Sb.m.s. rozeslána 31. března 2015
Účinnost od: 1. dubna 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 15. října 2014 pozměňující pravidla 2, 124, 125, 126, 127, 129, 133 a 134 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 6/14)
čá. 013/2015 Sb.m.s. rozeslána 27. března 2015
Účinnost od: 28. března 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice
čá. 012/2015 Sb.m.s. rozeslána 10. března 2015
Účinnost od: 12. března 2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o provádění Rozhodnutí Komise ze dne 9. prosince 2013, kterým se poskytuje grant z Fondu solidarity Evropské unie na financování nouzových opatření v České republice
Účinnost od: 1. března 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky ke Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci na úseku evidence obyvatel a rodných čísel
Účinnost od: 1. března 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci na úseku evidence obyvatel a rodných čísel
čá. 011/2015 Sb.m.s. rozeslána 31. března 2015
Účinnost od: 1. ledna 2015    Zrušeno : 01.01.2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
čá. 010/2015 Sb.m.s. rozeslána 3. března 2015
Účinnost od: 16. ledna 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o předcházení, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, doplňujícího Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
Účinnost od: 13. ledna 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Belgickým královstvím ke Smlouvě mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
čá. 009/2015 Sb.m.s. rozeslána 26. února 2015
Účinnost od: 27. října 2014    Účinnost do :01.01.2019
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o kulturní spolupráci na léta 2015 - 2018 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Čínské lidové republiky
čá. 008/2015 Sb.m.s. rozeslána 18. února 2015
Účinnost od: 13. února 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o vzájemné právní pomoci v trestních věcech
Účinnost od: 13. února 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání osob hledaných pro trestní řízení
čá. 007/2015 Sb.m.s. rozeslána 11. února 2015
Účinnost od: 11. února 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí a nóta Velvyslanectví Švýcarska v České republice ze dne 22. prosince 2014, kterou švýcarská strana oznámila české straně změnu názvu orgánu uvedeného v článku 6 Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem spravedlnosti a policie Švýcarské konfederace k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich území
čá. 006/2015 Sb.m.s. rozeslána 6. února 2015
Účinnost od: 1. prosince 2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy
čá. 005/2015 Sb.m.s. rozeslána 20. února 2015
Účinnost od: 1. ledna 2015    Zrušeno : 01.07.2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vyhlášení přijetí změn a doplňků Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
čá. 004/2015 Sb.m.s. rozeslána 28. ledna 2015
Účinnost od: 12. prosince 2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího programu kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky na léta 2014-2017
čá. 003/2015 Sb.m.s. rozeslána 21. ledna 2015
Účinnost od: 1. prosince 2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě o počítačové kriminalitě o kriminalizaci činů rasistické a xenofobní povahy spáchaných prostřednictvím počítačových systémů
Účinnost od: 28. listopadu 2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání odsouzených osob
čá. 002/2015 Sb.m.s. rozeslána 16. ledna 2015
Účinnost od: 27. května 2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn přílohy IX Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování
Účinnost od: 5. května 1992
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování
čá. 001/2015 Sb.m.s. rozeslána 12. ledna 2015
Účinnost od: 10. srpna 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
Účinnost od: 13. listopadu 2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího programu mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Arménské republiky o spolupráci v oblasti kultury na léta 2015-2018
Účinnost od: 1. ledna 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 2 k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz
Účinnost od: 1. ledna 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny č. 2 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz
Účinnost od: 1. ledna 2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném zastupování ve vydávání víz
Zavřít
MENU