Sbírka mezinárodních smluv 2013

čá. 057/2013 Sb.m.s. rozeslána 23. prosince 2013
Účinnost od: 29. prosince 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci
čá. 056/2013 Sb.m.s. rozeslána 23. prosince 2013
Účinnost od: 1. prosince 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o počítačové kriminalitě
čá. 055/2013 Sb.m.s. rozeslána 18. prosince 2013
Účinnost od: 18. prosince 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o změně názvu letiště uvedeného v článku 5 Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států
Účinnost od: 15. března 2011
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o změně Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro příslušníky smluvních států konající služební cesty
Účinnost od: 1. listopadu 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz
Účinnost od: 15. listopadu 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 2 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz
čá. 054/2013 Sb.m.s. rozeslána 11. prosince 2013
Účinnost od: 11. října 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, podepsané v Praze dne 4. prosince 1995
čá. 053/2013 Sb.m.s. rozeslána 5. prosince 2013
Účinnost od: 1. ledna 2013    Zrušeno : 01.01.2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí nového znění Přílohy I (Seznam zakázaných látek a metod - Mezinárodní standard) Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
čá. 052/2013 Sb.m.s. rozeslána 2. prosince 2013
Účinnost od: 20. dubna 2011
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Helénské republiky o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání
Účinnost od: 21. října 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny o vzájemném ověřování jakosti produktů obranného určení v rámci vojenské a technické spolupráce
Účinnost od: 3. října 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Srbské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie
čá. 051/2013 Sb.m.s. rozeslána 2. prosince 2013
Účinnost od: 4. října 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o mezinárodní silniční dopravě
čá. 050/2013 Sb.m.s. rozeslána 25. listopadu 2013
Účinnost od: 1. prosince 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího protokolu mezi vládou České republiky a radou ministrů Bosny a Hercegoviny k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
Účinnost od: 1. prosince 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti boje proti trestné činnosti
čá. 049/2013 Sb.m.s. rozeslána 25. listopadu 2013
Účinnost od: 25. února 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Panamskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k této smlouvě
čá. 048/2013 Sb.m.s. rozeslána 13. listopadu 2013
Účinnost od: 20. září 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kajmanských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech
čá. 047/2013 Sb.m.s. rozeslána 6. listopadu 2013
Účinnost od: 10. září 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 5 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 1994
Účinnost od: 4. března 2004
Sdělení Ministertva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 4 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 1994
Účinnost od: 16. dubna 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 3 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 1994
Účinnost od: 21. dubna 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 1 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 1994
Účinnost od: 17. června 1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice
Účinnost od: 6. listopadu 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o změně názvu letiště uvedeného v článku 3 Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
čá. 046/2013 Sb.m.s. rozeslána 25. října 2013
Účinnost od: 7. června 1979
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o silničním provozu, přijaté ve Vídni dne 8. listopadu 1968
Účinnost od: 26. března 1952
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o silničním provozu, přijaté v Ženevě dne 19. září 1949
čá. 045/2013 Sb.m.s. rozeslána 21. října 2013
Účinnost od: 15. září 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o změnách a doplnění Dohody mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Účinnost od: 6. listopadu 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky o prodloužení platnosti Prováděcího programu kulturní a školské spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky na léta 2006 - 2008
Účinnost od: 1. září 2011
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o změně Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Mongolska o bezvízových stycích pro držitele diplomatických a služebních pasů
Účinnost od: 9. října 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání změny Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti, podepsaného dne 4. listopadu 2011
čá. 044/2013 Sb.m.s. rozeslána 17. října 2013
Účinnost od: 24. října 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Protokolu proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky doplňujícím Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
Účinnost od: 24. října 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Protokolu proti nedovolené výrobě střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva a proti obchodování s nimi doplňujícím Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
Účinnost od: 24. října 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
čá. 043/2013 Sb.m.s. rozeslána 11. října 2013
Účinnost od: 26. září 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte týkajícího se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie
čá. 042/2013 Sb.m.s. rozeslána 11. října 2013
Účinnost od: 7. listopadu 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změn Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj vyplývající z rezoluce Sboru guvernérů IBRD č. 596
Účinnost od: 7. listopadu 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změn Dohody zřizující Mnohostrannou agenturu pro investiční záruky vyplývající z Rezoluce Rady správců MIGA č. 86
Účinnost od: 13. prosince 2011
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o provádění Rozhodnutí Komise ze dne 22. srpna 2011, kterým se poskytuje grant z Fondu solidarity Evropské unie na financování nouzových opatření v České republice
Účinnost od: 15. srpna 2011
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o provádění Rozhodnutí Evropské komise ze dne 10. června 2011, kterým se poskytuje grant z Fondu solidarity Evropské unie na financování nouzových opatření v České republice
čá. 041/2013 Sb.m.s. rozeslána 11. října 2013
Účinnost od: 1. července 1994
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Ústavě a Úmluvě Mezinárodní telekomunikační unie, přijaté v Ženevě dne 22. října 1992, k Listině měnící Ústavu a Úmluvu Mezinárodní telekomunikační unie, přijaté v Kjótu dne 14. října 1994, k Listině měnící Ústavu a Úmluvu Mezinárodní telekomunikační unie, přijaté v Minneapolis dne 6. listopadu 1998, k Listině měnící Ústavu a Úmluvu Mezinárodní telekomunikační unie, přijaté v Marrákeši dne 18. října 2002, k Listině měnící Ústavu a Úmluvu Mezinárodní telekomunikační unie, přijaté v Antalyi dne 24. listopadu 2006, k Listině měnící Ústavu a Úmluvu Mezinárodní telekomunikační unie, přijaté v Guadalajaře dne 22. října 2010
čá. 040/2013 Sb.m.s. rozeslána 20. září 2013
Účinnost od: 20. září 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Jednacího a důkazního řádu Mezinárodního trestního soudu, Rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů, jejíž přílohou je Statut Mezinárodního zbytkového mechanismu, Jednacího a důkazního řádu Mezinárodního zbytkového mechanismu Organizace spojených národů pro trestní tribunály, Rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů, jejíž přílohou je Statut Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii a Jednacího a důkazního řádu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii
Účinnost od: 27. srpna 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Bavorským státním ministerstvem vnitra k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích z 19. září 2000
Účinnost od: 27. srpna 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Saským státním ministerstvem vnitra k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích z 19. září 2000
čá. 039/2013 Sb.m.s. rozeslána 18. září 2013
Účinnost od: 30. října 1993
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o předávání osob na společných státních hranicích
Účinnost od: 5. srpna 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o změnách Dohody mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic, podepsané 8. ledna 1996 v Kuvajtu
čá. 038/2013 Sb.m.s. rozeslána 18. září 2013
Účinnost od: 16. listopadu 2011
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu vědeckotechnické spolupráce mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním výborem pro vědu a technologie Běloruské republiky
čá. 037/2013 Sb.m.s. rozeslána 18. září 2013
Účinnost od: 1. září 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Maďarskem o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
čá. 036/2013 Sb.m.s. rozeslána 3. září 2013
Účinnost od: 18. července 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
Účinnost od: 21. května 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem průmyslu a zahraničního obchodu Egyptské arabské republiky o hospodářské spolupráci
čá. 035/2013 Sb.m.s. rozeslána 26. srpna 2013
Účinnost od: 1. ledna 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou konsolidovaného seznamu změn předpisů přiložených k Evropské dohodě o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
čá. 034/2013 Sb.m.s. rozeslána 19. srpna 2013
Účinnost od: 31. května 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
čá. 033/2013 Sb.m.s. rozeslána 16. srpna 2013
Účinnost od: 4. července 2013    Zrušeno : 13.07.2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015
čá. 032/2013 Sb.m.s. rozeslána 31. července 2013
Účinnost od: 31. července 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Protokolu o udržitelném cestovním ruchu k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat, vyhlášeného pod č. 43/2013 Sb. m. s.
Účinnost od: 1. srpna 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Bezpečnostní smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o vzájemné výměně a ochraně utajovaných informací
Účinnost od: 1. února 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o spolupráci v oblasti obrany
Účinnost od: 14. ledna 2011
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o změně Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním, přijaté v Bruselu dne 27. listopadu 2008
čá. 031/2013 Sb.m.s. rozeslána 31. července 2013
Účinnost od: 31. července 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava českého znění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států, vyhlášené pod č. 26/2008 Sb. m. s.
Účinnost od: 31. července 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o změně názvu letiště uvedeného v článku 9 Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Černá Hora o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
čá. 030/2013 Sb.m.s. rozeslána 31. července 2013
Účinnost od: 1. července 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Smlouva mezi Belgickým královstvím, Bulharskou republikou, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Irskem, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskem, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Chorvatskou republikou o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
čá. 029/2013 Sb.m.s. rozeslána 27. června 2013
Účinnost od: 6. října 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Protokolu o výsadách a imunitách Mezinárodní organizace pro pohyblivé služby
Účinnost od: 1. května 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro
čá. 028/2013 Sb.m.s. rozeslána 26. června 2013
Účinnost od: 1. května 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz
Účinnost od: 1. května 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz
Účinnost od: 1. června 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
Účinnost od: 1. května 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz
čá. 027/2013 Sb.m.s. rozeslána 18. června 2013
Účinnost od: 29. dubna 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o udržitelném cestovním ruchu k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
čá. 026/2013 Sb.m.s. rozeslána 10. června 2013
Účinnost od: 1. května 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Království Saúdské Arábie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
čá. 025/2013 Sb.m.s. rozeslána 30. května 2013
Účinnost od: 20. března 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě o občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené znečištěním ropnými palivy
čá. 024/2013 Sb.m.s. rozeslána 24. května 2013
Účinnost od: 2. června 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar o letecké dopravě
Účinnost od: 2. června 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o leteckých službách
čá. 023/2013 Sb.m.s. rozeslána 17. května 2013
Účinnost od: 19. dubna 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Černé Hory o obranné spolupráci
čá. 022/2013 Sb.m.s. rozeslána 17. května 2013
Účinnost od: 20. března 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o schválení nových hraničních dokumentů česko-polských státních hranic
čá. 021/2013 Sb.m.s. rozeslána 22. dubna 2013
Účinnost od: 1. května 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Srbsko o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
čá. 020/2013 Sb.m.s. rozeslána 18. dubna 2013
Účinnost od: 18. dubna 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o rozvojové spolupráci
čá. 019/2013 Sb.m.s. rozeslána 18. dubna 2013
Účinnost od: 1. května 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Třetího dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vydávání
Účinnost od: 4. března 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi vládou České republiky a vládou Marockého království
čá. 018/2013 Sb.m.s. rozeslána 10. dubna 2013
Účinnost od: 13. března 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem spravedlnosti České republiky a Ministerstvem spravedlnosti Ruské federace
čá. 017/2013 Sb.m.s. rozeslána 3. dubna 2013
Účinnost od: 1. prosince 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o spolupráci v oblasti ochrany svědků
čá. 016/2013 Sb.m.s. rozeslána 25. března 2013
Účinnost od: 1. dubna 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady Evropské patentové organizace CA/D 7/12 ze dne 27. června 2012 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů
Účinnost od: 22. srpna 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změny článku 18 Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj
čá. 015/2013 Sb.m.s. rozeslána 25. března 2013
Účinnost od: 1. března 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé, aby se přihlédlo k přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
Účinnost od: 1. července 1999
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé
čá. 014/2013 Sb.m.s. rozeslána 15. března 2013
Účinnost od: 9. května 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou novely čl. 38 Stanov Světové organizace cestovního ruchu
Účinnost od: 9. dubna 1976
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky ke Stanovám Světové organizace cestovního ruchu
Účinnost od: 15. března 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí a nóta Velvyslanectví České republiky v Arménské republice o změně názvu letiště uvedeného v článku 3 Prováděcího protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem územní správy Arménské republiky k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Arménskou republikou o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob
čá. 013/2013 Sb.m.s. rozeslána 28. března 2013
Účinnost od: 1. ledna 2013    Zrušeno : 01.01.2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
čá. 012/2013 Sb.m.s. rozeslána 11. března 2013
Účinnost od: 13. února 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo o zřízení Společného centra česko-německé policejní a celní spolupráce Petrovice - Schwandorf
Účinnost od: 23. ledna 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Thajského království
čá. 011/2013 Sb.m.s. rozeslána 25. února 2013
Účinnost od: 24. října 2011
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
Účinnost od: 6. února 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn článků 25 a 26 Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer
Účinnost od: 9. ledna 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změny přílohy I Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu
čá. 010/2013 Sb.m.s. rozeslána 20. února 2013
Účinnost od: 23. listopadu 2012    Účinnost do :01.09.2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Francouzské republiky o podpoře činnosti česko-francouzských dvojjazyčných tříd ve školním roce 2012/2013
Účinnost od: 13. prosince 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo o zrušení svěřenecké správy nad pozemky měst Aš, Cheb a Planá, jakož i právního nástupce původní obce Rathsam
čá. 009/2013 Sb.m.s. rozeslána 31. ledna 2013
Účinnost od: 4. března 2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o propojení české dálnice D 47 a polské dálnice A 1 na česko-polských státních hranicích
čá. 008/2013 Sb.m.s. rozeslána 28. ledna 2013
Účinnost od: 17. prosince 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Dánským královstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní
čá. 007/2013 Sb.m.s. rozeslána 28. ledna 2013
Účinnost od: 1. února 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Republiky Kosovo k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
Účinnost od: 1. února 2013
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
čá. 006/2013 Sb.m.s. rozeslána 28. ledna 2013
Účinnost od: 27. října 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Českou republikou změny přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
Účinnost od: 18. června 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem elektrické energie a obnovitelných zdrojů Ekvádorské republiky
Účinnost od: 20. srpna 2012    Zrušeno : 01.10.2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí a nóta Spolkového ministerstva zahraničních věcí ze dne 20. srpna 2012, kterou německá strana oznámila české straně změny v označení a působnosti orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech, podepsané dne 19. září 2000 v Berlíně a vyhlášené pod č. 91/2002 Sb. m. s. a změněné pod č. 131/2002 Sb. m. s. a č. 88/2010 Sb. m. s.
čá. 005/2013 Sb.m.s. rozeslána 15. února 2013
Účinnost od: 1. ledna 2013    Zrušeno : 30.06.2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vyhlášení přijetí změn a doplňků Přílohy A - Všeobecná ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů a Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
čá. 004/2013 Sb.m.s. rozeslána 18. ledna 2013
Účinnost od: 28. listopadu 2012    Účinnost do :01.01.2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky na léta 2012 - 2015
čá. 003/2013 Sb.m.s. rozeslána 14. ledna 2013
Účinnost od: 19. prosince 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech
čá. 002/2013 Sb.m.s. rozeslána 10. ledna 2013
Účinnost od: 23. října 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Republiky Kazachstán o spolupráci ve vojenské oblasti
čá. 001/2013 Sb.m.s. rozeslána 7. ledna 2013
Účinnost od: 6. září 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Republikou San Marino o výměně informací v daňových záležitostech
Účinnost od: 18. května 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Ostrovem Man o výměně informací v daňových záležitostech
Účinnost od: 9. července 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Guernsey o výměně informací v daňových záležitostech
Účinnost od: 19. listopadu 2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o spolupráci v oblasti obrany
Zavřít
MENU