Sbírka mezinárodních smluv 2008

čá. 034/2008 Sb.m.s. rozeslána 30. prosince 2008
Účinnost od: 12. září 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci
Účinnost od: 1. ledna 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s., č. 44/2002 Sb. m. s., č. 20/2004 Sb. m. s., č. 21/2004 Sb. m. s., č. 22/2004 Sb. m. s., č. 41/2005 Sb. m. s., č. 36/2006 Sb. m. s. a č. 41/2008 Sb. m. s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě
čá. 033/2008 Sb.m.s. rozeslána 30. prosince 2008
Účinnost od: 1. ledna 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti Dohody mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení a Protokolu k Dohodě ve vztahu k Ruské federaci
Účinnost od: 1. ledna 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání o provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
Účinnost od: 1. ledna 2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
čá. 032/2008 Sb.m.s. rozeslána 15. prosince 2008
Účinnost od: 6. listopadu 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Brazilské federativní republiky o spolupráci v oblasti vysokého školství a vědy na léta 2009 - 2011
Účinnost od: 3. listopadu 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce v oblasti školství mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Argentinské republiky na léta 2009 - 2011
Účinnost od: 22. října 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Bulharské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie
Účinnost od: 1. listopadu 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou republikou
Účinnost od: 1. listopadu 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou republikou
Účinnost od: 6. června 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o hospodářské spolupráci
Účinnost od: 2. října 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky
Účinnost od: 15. prosince 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Ukrajinou, kterým se mění Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o právní pomoci v občanských věcech
čá. 031/2008 Sb.m.s. rozeslána 25. listopadu 2008
Účinnost od: 28. ledna 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o spolupráci v oblasti činnosti daňové správy mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem daní Ázerbájdžánské republiky
čá. 030/2008 Sb.m.s. rozeslána 20. listopadu 2008
Účinnost od: 29. srpna 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Novým Zélandem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
Účinnost od: 8. července 2008    Účinnost do :01.01.2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky na léta 2008 - 2011
Účinnost od: 20. listopadu 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o provádění bilaterálních mezinárodních smluv mezi Českou republikou a Slovenskou republikou po zahájení plné aplikace schengenského acquis oběma státy
čá. 029/2008 Sb.m.s. rozeslána 13. října 2008
Účinnost od: 8. září 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže o tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělávání, výzkumu a mládeže Rumunska
Účinnost od: 17. července 2007
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí Rady za dne 16. července 2007, kterým se mění Vnitřní dohoda ze dne 17. července 2006 mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o financování podpory Společenství v rámci víceletého finančního rámce pro období 2008 - 2013 v souladu s Dohodou o partnerství AKT-ES a o přídělu finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o ES, podepsaného dne 16. července 2007 v Bruselu
Účinnost od: 1. května 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Vnitřní dohody mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o financování pomoci Společenství v rámci víceletého finančního rámce pro období 2008 - 2013 v souladu s Dohodou o partnerství AKT-ES a o přídělu finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o ES, podepsané dne 17. července 2006 v Bruselu
Účinnost od: 1. července 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Vnitřní dohody mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, kterou se mění Vnitřní dohoda ze dne 18. září 2000 o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy při provádění Dohody o partnerství AKT-ES, podepsané v Lucemburku dne 10. dubna 2006
Účinnost od: 1. července 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody, kterou se mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000
Účinnost od: 1. května 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Vnitřní dohody mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy při provádění Dohody o partnerství AKT-ES, podepsané dne 18. září 2000 v Bruselu
čá. 028/2008 Sb.m.s. rozeslána 7. října 2008
Účinnost od: 10. března 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Iráckou republikou
Účinnost od: 3. března 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou týkající se implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie
čá. 027/2008 Sb.m.s. rozeslána 12. září 2008
Účinnost od: 1. září 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení č. 248/1996 Sb. a č. 63/2008 Sb. m. s., o Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek
Účinnost od: 3. října 2006
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení č. 248/1996 Sb., o Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek
čá. 026/2008 Sb.m.s. rozeslána 12. září 2008
Účinnost od: 1. května 2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé
čá. 025/2008 Sb.m.s. rozeslána 10. září 2008
Účinnost od: 25. srpna 1981
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje vyhláška ministra zahraničních věcí č. 144/1982 Sb., o Celní úmluvě o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)
čá. 024/2008 Sb.m.s. rozeslána 19. srpna 2008
Účinnost od: 7. července 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství
čá. 023/2008 Sb.m.s. rozeslána 15. srpna 2008
Účinnost od: 15. října 2007    Zrušeno : 26.05.2011
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Protokolu vypracovanému v souladu s článkem 34 Smlouvy o Evropské unii, kterým se mění Úmluva o používání informační technologie pro celní účely, pokud jde o vytvoření identifikační databáze celních spisů
Účinnost od: 14. dubna 2008    Zrušeno : 26.05.2011
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Protokolu vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii týkajícímu se rozsahu úpravy praní výnosů obsažené v Úmluvě o používání informační technologie pro celní účely a týkajícímu se zahrnutí registrační značky dopravního prostředku do Úmluvy
čá. 022/2008 Sb.m.s. rozeslána 13. srpna 2008
Účinnost od: 13. srpna 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o provádění bilaterálních mezinárodních smluv mezi Českou republikou a Rakouskem po zahájení plné aplikace schengenského acquis
čá. 021/2008 Sb.m.s. rozeslána 1. srpna 2008
Účinnost od: 1. srpna 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 3/2005 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném zrušení vízové povinnosti sjednané výměnou nót
Účinnost od: 20. června 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o změně Dodatku k Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
Účinnost od: 30. května 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Etiopskou federativní demokratickou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
čá. 020/2008 Sb.m.s. rozeslána 17. července 2008
Účinnost od: 18. června 2008    Účinnost do :01.01.2011
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o spolupráci v oblasti mládeže mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem zdravotnictví, sociálních věcí a rodiny Korejské republiky na léta 2008 - 2010
Účinnost od: 14. května 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy číslo 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
čá. 019/2008 Sb.m.s. rozeslána 17. července 2008
Účinnost od: 1. ledna 2005    Zrušeno : 23.02.2018
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Ostrovem Man a jejím prozatímním provádění
Účinnost od: 1. ledna 2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Jersey a jejím prozatímním provádění
Účinnost od: 1. ledna 2005    Zrušeno : 11.04.2017
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Guernsey a jejím prozatímním provádění
Účinnost od: 11. května 2006
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o včasném oznamování jaderné nehody a výměně informací o mírovém využívání jaderné energie, jaderné bezpečnosti a radiační ochraně
čá. 018/2008 Sb.m.s. rozeslána 4. července 2008
Účinnost od: 18. července 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a o vědeckých hodnostech a titulech, vydávaných v Československé socialistické republice a v Bulharské lidové republice
Účinnost od: 4. července 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2007 Sb. m. s.
Účinnost od: 15. května 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody o spolupráci v oblasti energetiky a hornictví mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hornictví a energetiky Kolumbijské republiky
čá. 017/2008 Sb.m.s. rozeslána 26. června 2008
Účinnost od: 1. července 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky, kterým se mění Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením
Účinnost od: 23. července 1990
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením
čá. 016/2008 Sb.m.s. rozeslána 26. června 2008
Účinnost od: 21. prosince 2007 s výjimkou
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se oznamuje zahájení plné aplikace schengenského acquis
Účinnost od: 1. července 2008 s výjimkou
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s., č. 44/2002 Sb. m. s., č. 20/2004 Sb. m. s., č. 21/2004 Sb. m. s., č. 22/2004 Sb. m. s., č. 41/2005 Sb. m. s. a č. 36/2006 Sb. m. s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě
čá. 015/2008 Sb.m.s. rozeslána 17. června 2008
Účinnost od: 28. února 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o organizaci oprav vrtulníků typu Mi-24 (Mi-35), Mi-171Š (Mi-8, Mi-17) a jejich modernizaci na území České republiky
Účinnost od: 19. května 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky
čá. 014/2008 Sb.m.s. rozeslána 17. června 2008
Účinnost od: 1. ledna 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o otevřeném nebi
čá. 013/2008 Sb.m.s. rozeslána 6. června 2008
Účinnost od: 22. dubna 2008    Účinnost do :01.01.2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o kulturní spolupráci na léta 2007 - 2011 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Čínské lidové republiky
Účinnost od: 1. března 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis
čá. 012/2008 Sb.m.s. rozeslána 30. května 2008
Účinnost od: 18. dubna 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství, obchodu a energetiky Albánské republiky
Účinnost od: 9. dubna 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o vzájemné ochraně a výměně utajovaných informací
čá. 011/2008 Sb.m.s. rozeslána 12. května 2008
Účinnost od: 12. května 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí ke Smlouvě mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech
Účinnost od: 7. dubna 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Egyptské arabské republiky
Účinnost od: 9. března 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu a památek Jordánského hášimovského království
čá. 010/2008 Sb.m.s. rozeslána 30. dubna 2008
Účinnost od: 21. března 2008    Účinnost do :01.01.2012
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a výchovy Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti školství na léta 2008 - 2011
Účinnost od: 1. května 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou podle článku 2 odst. 4 Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě ze dne 17. června 1991
čá. 009/2008 Sb.m.s. rozeslána 29. dubna 2008
Účinnost od: 2. února 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou, kterým se mění a doplňuje Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení určených míst na turistických stezkách z 9. prosince 2005, ve znění jeho změny z 29. června 2007
Účinnost od: 21. března 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států
Účinnost od: 21. března 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států
čá. 008/2008 Sb.m.s. rozeslána 24. dubna 2008
Účinnost od: 5. března 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v zemědělství mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství, potravin a ochrany spotřebitelů Albánské republiky
Účinnost od: 26. dubna 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání (Úmluva 138)
čá. 007/2008 Sb.m.s. rozeslána 4. dubna 2008
Účinnost od: 29. února 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
Účinnost od: 30. října 2007
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou
Účinnost od: 1. ledna 2007    Zrušeno : 30.06.2011
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašují opravy Příloh Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, vyhlášených pod č. 14/2007 Sb. m. s.
čá. 006/2008 Sb.m.s. rozeslána 19. března 2008
Účinnost od: 22. února 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o výměně informací v oblasti výzkumu a vývoje
čá. 005/2008 Sb.m.s. rozeslána 14. března 2008
Účinnost od: 14. března 2008    Zrušeno : 01.01.2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí k Dohodě mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
Účinnost od: 1. ledna 2007
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Statutu Haagské konference mezinárodního práva soukromého
Účinnost od: 15. února 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu dvoustranné spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky v oblasti školství a jazykového vzdělávání na léta 2008 - 2010
Účinnost od: 14. února 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o změně a doplnění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o letecké dopravě podepsané v Praze dne 10. září 1996
čá. 004/2008 Sb.m.s. rozeslána 29. února 2008
Účinnost od: 20. září 2007    Zrušeno : 08.06.2011
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/2007 Sb. m. s. o Mezinárodní úmluvě o regulaci velrybářství
Účinnost od: 21. listopadu 2007
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Republiky Slovinsko o spolupráci v oblasti vojenské geografie
Účinnost od: 31. srpna 2007
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o opatřeních k ochraně utajovaných vojenských informací, podepsané dne 19. září 1995
Účinnost od: 19. května 1995
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o opatřeních k ochraně utajovaných vojenských informací
čá. 003/2008 Sb.m.s. rozeslána 29. ledna 2008
Účinnost od: 29. ledna 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 98/2006 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a její prozatímní provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu
Účinnost od: 1. února 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem sociálních věcí a zaměstnanosti Nizozemského království o výměně údajů a přeshraniční spolupráci při potírání podvodů při mezinárodním vysílání pracovníků a boji proti nelegálnímu zaměstnávání
Účinnost od: 5. prosince 2007
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem zahraničního obchodu a cestovního ruchu Peruánské republiky
Účinnost od: 5. prosince 2007
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Panamské republiky o ustavení mechanismu politických konzultací o otázkách zajímajících obě strany
Účinnost od: 28. června 2006
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o transformaci Společného podniku Mongolčechoslovakmetall a o ukončení platnosti Rámcové dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci při provádění geologickoprůzkumných prací, těžbě a úpravě nerostných surovin v Mongolské lidové republice ze dne 1. 9. 1979 a Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o zřízení společného podniku k provádění geologickoprůzkumných prací, těžbě a úpravě jednotlivých druhů nerostných surovin v Mongolské lidové republice ze dne 1. 9. 1979, sjednané výměnou nót (Ulánbátar, 27. 6. 2006)
Účinnost od: 2. srpna 2007
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, sportu a mládeže
Účinnost od: 1. ledna 2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení společného centra Mikulov - Drasenhofen
Účinnost od: 10. prosince 2007    Účinnost do :01.01.2010
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Republiky Slovinsko na období 2007 - 2009
Účinnost od: 23. listopadu 2007
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
čá. 002/2008 Sb.m.s. rozeslána 16. ledna 2008
Účinnost od: 1. ledna 2008    Zrušeno : 01.01.2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2007 Sb. m. s. a nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 59/2007 Sb. m. s. o Mezinárodní úmluvě proti dopingu ve sportu
čá. 001/2008 Sb.m.s. rozeslána 8. ledna 2008
Účinnost od: 29. listopadu 2007
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o spolupráci v oblasti činnosti daňové správy mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Maďarské republiky
Zavřít
MENU