Sbírka mezinárodních smluv 2002

čá. 061/2002 Sb.m.s. rozeslána 31. prosince 2002
Účinnost od: 1. ledna 2003    Účinnost do :01.01.2005
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a kabinetem ministrů Ukrajiny o obchodu s některými ocelářskými výrobky
čá. 060/2002 Sb.m.s. rozeslána 18. prosince 2002
Účinnost od: 16. května 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění o vzájemném využívání státních zkušeben přijatého v Římě dne 16. listopadu 1998, Dodatku č. 1 k Memorandu, přijatého v Bruselu dne 15. května 2001, a Dodatku č. 2 k Memorandu, přijatého v Římě dne 16. května 2002
čá. 059/2002 Sb.m.s. rozeslána 17. prosince 2002
Účinnost od: 30. srpna 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje text Rozhodnutí č. 2/2001 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Tureckou republikou o změně Protokolu 3 týkajícího se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce, podepsaného v Praze dne 21. května 2002, vyhlášeného pod č. 113/2002 Sb. m. s.
Účinnost od: 1. listopadu 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou repubikou a Polskou republikou o spolupráci při pohraničním odbavování
čá. 058/2002 Sb.m.s. rozeslána 5. prosince 2002
Účinnost od: 2. října 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prvního doplňku k Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o vytvoření a působení společné česko-slovenské jednotky v operaci JOINT GUARDIAN (KFOR)
Účinnost od: 1. ledna 1993
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Protokolu o boji s protiprávními činy násilí na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví, doplňujícím Úmluvu o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, přijatou v Montrealu 23. září 1971
Účinnost od: 22. července 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Změně Dohody o ochraně netopýrů v Evropě
čá. 057/2002 Sb.m.s. rozeslána 5. prosince 2002
Účinnost od: 11. srpna 2002    Zrušeno : 01.01.2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje změna orgánů pověřených a zodpovědných za provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání výsledků laboratorních zkoušek u zemědělských a potravinářských výrobků, podepsané v Praze dne 28. května 2001, vyhlášené pod č. 7/2002 Sb. m. s.
Účinnost od: 1. prosince 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky o způsobech a podmínkách využívání dokumentů posuzování shody stavebních výrobků a uznávání výsledků zkoušek stavebních výrobků, které jsou předmětem obchodu mezi podnikatelskými subjekty České republiky a Slovenské republiky
Účinnost od: 1. listopadu 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé stanovující opatření pro obchod s některými druhy ryb a výrobky z ryb
Účinnost od: 26. července 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o založení společnosti "EUROFIMA" Evropské společnosti pro financování železničních vozů a Dodatkovému protokolu k Úmluvě o založení společnosti "EUROFIMA" Evropské společnosti pro financování železničních vozů
Účinnost od: 17. listopadu 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o včasném oznamování jaderné nehody
Účinnost od: 9. září 2002    Zrušeno : 31.07.2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje nóta Ministerstva zahraničních věcí České republiky ke Smlouvě mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech
Účinnost od: 1. prosince 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení a Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení
čá. 056/2002 Sb.m.s. rozeslána 25. listopadu 2002
Účinnost od: 28. listopadu 2002    Účinnost do :01.12.2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o podpoře poskytované Ministerstvem obrany Spojených států amerických ozbrojeným silám České republiky během konání summitu NATO
čá. 055/2002 Sb.m.s. rozeslána 22. listopadu 2002
Účinnost od: 11. října 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Litevské republiky o spolupráci litevského vojenského zdravotnického personálu s polní nemocnicí Armády České republiky
Účinnost od: 6. prosince 2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o úplném financování mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Programem dobrovolníci Organizace spojených národů
Účinnost od: 19. června 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje nóta Ministerstva zahraničních věcí České republiky ke Smlouvě mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání
Účinnost od: 14. října 2002    Zrušeno : 11.11.2006
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky, vládou Polské republiky a vládou Slovenské republiky o mnohonárodní brigádě
čá. 054/2002 Sb.m.s. rozeslána 15. listopadu 2002
Účinnost od: 3. června 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
Účinnost od: 8. listopadu 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou o právní pomoci v občanských věcech
čá. 053/2002 Sb.m.s. rozeslána 11. listopadu 2002
Účinnost od: 1. dubna 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/2000 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Litevskou republikou
Účinnost od: 1. dubna 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 2/2000 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Litevskou republikou týkající se obchodu zemědělskými výrobky
Účinnost od: 4. října 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o ustavení Mezinárodního visegrádského fondu
čá. 052/2002 Sb.m.s. rozeslána 8. listopadu 2002
Účinnost od: 30. října 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o výpovědi Protokolu o rovnocennosti dokumentů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech, které jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a ve Svazu sovětských socialistických republik, ve vztahu k Ruské federaci
Účinnost od: 21. října 1970
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o používání Úmluvy mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění
Účinnost od: 1. ledna 1993
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení
čá. 051/2002 Sb.m.s. rozeslána 31. října 2002
Účinnost od: 20. září 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Makedonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
Účinnost od: 25. září 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
čá. 050/2002 Sb.m.s. rozeslána 25. října 2002
Účinnost od: 22. července 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci mezi vládou České republiky na straně jedné a vládou Francouzského společenství Belgie a vládou Valonského regionu na straně druhé
Účinnost od: 30. srpna 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 2/2001 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Tureckou republikou o změně Protokolu 3 týkajícího se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce
čá. 049/2002 Sb.m.s. rozeslána 14. října 2002
Účinnost od: 13. června 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění mezi vládou Rakouské republiky zastoupenou spolkovým ministrem obrany a ministrem národní obrany Belgického království a ministrem obrany České republiky a ministrem obrany Dánského království a ministrem obrany Finské republiky a ministrem obrany Francouzské republiky a spolkovým ministrem obrany Spolkové republiky Německo a ministrem obrany Helénské republiky a vládou Maďarské republiky zastoupenou ministrem obrany a ministrem obrany Italské republiky a ministrem obrany Lucemburského velkovévodství a ministrem obrany Nizozemského království a ministrem obrany Norského království a ministrem obrany Portugalské republiky a ministrem obrany Španělského království a vládou Švédského království zastoupenou ministrem obrany a ministrem národní obrany Turecké republiky a ministrem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ohledně Evropských závazků v oblasti organizace výzkumu, programů a aktivit (EUROPA)
čá. 048/2002 Sb.m.s. rozeslána 7. října 2002
Účinnost od: 23. září 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických zastoupeným Národním úřadem pro snímkování a mapování o výměně a spolupráci v oblasti geoprostorových informací a služeb
Účinnost od: 1. září 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorizmu a dalším druhům nebezpečné trestné činnosti
Účinnost od: 18. června 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Rozhodnutí č. 3/2002 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika z 18/06/2002 o přijetí podmínek účasti České republiky v programu Společenství Fiscalis
čá. 047/2002 Sb.m.s. rozeslána 25. září 2002
Účinnost od: 16. srpna 2002    Zrušeno : 01.09.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje Smlouva o spolupráci mezi Českou republikou a Evropským policejním úřadem a změna Smlouvy o spolupráci mezi Českou republikou a Evropským policejním úřadem sjednaná výměnou nót ze dne 13. února 2002 a 5. března 2002
Účinnost od: 24. září 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Thajským královstvím o předávání pachatelů a o spolupráci při výkonu trestních rozsudků
čá. 046/2002 Sb.m.s. rozeslána 20. září 2002
Účinnost od: 8. února 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy číslo 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
Účinnost od: 12. února 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy číslo 1 a Přílohy číslo 2 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
Účinnost od: 25. ledna 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy číslo 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
Účinnost od: 3. ledna 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy číslo 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
Účinnost od: 25. ledna 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy číslo 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
čá. 045/2002 Sb.m.s. rozeslána 10. září 2002
Účinnost od: 10. září 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 53/2002 Sb. m. s., o přijetí Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe, přijaté dne 17. června 1994 v Paříži
Účinnost od: 11. července 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění mezi Českou republikou a Evropským společenstvím o účasti České republiky v programu Společenství Customs 2002
čá. 044/2002 Sb.m.s. rozeslána 10. září 2002
Účinnost od: 6. srpna 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Svazové republiky Jugoslávie o sukcesi do dvoustranných mezinárodních smluv sjednané výměnou nót ze dne 2. července 2002 a 6. srpna 2002
Účinnost od: 31. prosince 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělávání a výzkumu Rumunska o spolupráci v oblasti školství na léta 2002 - 2005
Účinnost od: 1. ledna 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění mezi Českou republikou a Evropským společenstvím o účasti České republiky v komunitárních programech MEDIA Plus a MEDIA-Training
čá. 043/2002 Sb.m.s. rozeslána 10. září 2002
Účinnost od: 1. září 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v hraničních otázkách
čá. 042/2002 Sb.m.s. rozeslána 3. září 2002
Účinnost od: 21. června 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o provádění Smlouvy ze dne 27. července 2001 mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o sociálním zabezpečení
Účinnost od: 1. září 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o sociálním zabezpečení
čá. 041/2002 Sb.m.s. rozeslána 3. září 2002
Účinnost od: 1. září 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím o exportu dávek sociálního pojištění
čá. 040/2002 Sb.m.s. rozeslána 28. srpna 2002
Účinnost od: 1. listopadu 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o propojení české dálnice D5 a německé dálnice A6 na společných státních hranicích výstavbou hraničního mostu
Účinnost od: 1. srpna 2002    Zrušeno : 01.10.2016
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech
Účinnost od: 19. listopadu 2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Úmluvy o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce (Úmluvy č. 182)
čá. 039/2002 Sb.m.s. rozeslána 28. srpna 2002
Účinnost od: 1. listopadu 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o stavbě hraničního mostu na společných státních hranicích na tahu evropské silnice E49
Účinnost od: 17. června 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
čá. 038/2002 Sb.m.s. rozeslána 20. srpna 2002
Účinnost od: 9. června 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o přístupu Rumunska ke Středoevropské dohodě o volném obchodu
čá. 037/2002 Sb.m.s. rozeslána 2. srpna 2002
Účinnost od: 2. srpna 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2002 Sb. m. s., o sjednání Víceleté finanční dohody mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství, podepsané v Praze dne 5. února 2001
Účinnost od: 1. srpna 2002    Zrušeno : 01.05.2008
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení předsunutých pohraničních odbavovacích stanovišť na nádražích České Velenice a Gmünd, jakož i o pohraničním odbavování během jízdy na trase mezi nádražími Veselí nad Lužnicí a Schwarzenau a České Budějovice a Schwarzenau
čá. 036/2002 Sb.m.s. rozeslána 30. července 2002
Účinnost od: 1. dubna 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Rozhodnutí č. 2/2002 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika z 27/03/2002 o přijetí všeobecných podmínek účasti České republiky v programech Společenství
Účinnost od: 28. května 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Kanadou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
čá. 035/2002 Sb.m.s. rozeslána 23. července 2002
Účinnost od: 2. července 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem pro vědu, výzkum a umění Bádenska-Württemberska o spolupráci v oblasti vysokého školství
Účinnost od: 9. května 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení
Účinnost od: 22. května 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o vyrovnání vzájemných pohledávek a závazků v clearingovém platebním systému
Účinnost od: 30. června 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou, kterou se mění Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995
Účinnost od: 17. května 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie a převodech jaderného materiálu
čá. 034/2002 Sb.m.s. rozeslána 12. července 2002
Účinnost od: 21. března 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Rozhodnutí č. 1/2002 Rady přidružení EU - Česká republika ze dne 20. března 2002 o prodloužení platnosti systému dvojité kontroly stanoveného rozhodnutím č. 3/97 Rady přidružení na období od 1. ledna do 31. prosince 2002
Účinnost od: 27. ledna 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o vzájemné pomoci v celních otázkách
čá. 033/2002 Sb.m.s. rozeslána 11. července 2002
Účinnost od: 11. července 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Evropské úmluvy o dohledu nad podmíněně odsouzenými a podmíněně propuštěnými pachateli
čá. 032/2002 Sb.m.s. rozeslána 28. června 2002
Účinnost od: 14. října 2001    Zrušeno : 01.05.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné výpomoci zemědělských subjektů zemědělskou technikou
Účinnost od: 1. července 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a státem Izrael o sociálním zabezpečení
Účinnost od: 8. dubna 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí a sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úhradě výdajů spojených s činností celní unie
Účinnost od: 8. dubna 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o statutu Rady celní unie České republiky a Slovenské republiky a statutu Stálého sekretariátu Rady celní unie
čá. 031/2002 Sb.m.s. rozeslána 1. července 2002
Účinnost od: 1. července 2002    Zrušeno : 29.05.2009
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Trestněprávní úmluvě o korupci
čá. 030/2002 Sb.m.s. rozeslána 1. července 2002
Účinnost od: 1. července 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o udělování evropských patentů (Evropské patentové úmluvě)
čá. 029/2002 Sb.m.s. rozeslána 19. června 2002
Účinnost od: 19. června 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání
Účinnost od: 19. června 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vydávání ze 13. prosince 1957 a usnadnění jejího používání
čá. 028/2002 Sb.m.s. rozeslána 12. června 2002
Účinnost od: 18. března 2002    Zrušeno : 01.05.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/2001 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Tureckou republikou o jeho procedurálních pravidlech
čá. 027/2002 Sb.m.s. rozeslána 12. června 2002
Účinnost od: 7. února 2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouvy mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Úsek rychlostní komunikace R48 Frýdek-Místek - Dobrá v ostravském regionu v České republice
Účinnost od: 7. února 2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouvy mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Modernizace železničního úseku Záboří - Přelouč v severovýchodním regionu v České republice
Účinnost od: 7. února 2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouvy mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Rozšíření kanalizačního systému města Ostrava v Ostravě, v moravském regionu v České republice
Účinnost od: 7. února 2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouvy mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Kanalizační systém města Brna v Brně, v jihomoravském regionu v České republice
Účinnost od: 7. února 2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Finančního memoranda - Smlouvy mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Optimalizace železničního úseku Ústí nad Orlicí - Česká Třebová v severovýchodním regionu v České republice
čá. 026/2002 Sb.m.s. rozeslána 10. června 2002
Účinnost od: 10. března 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci
Účinnost od: 10. září 2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer
čá. 025/2002 Sb.m.s. rozeslána 5. června 2002
Účinnost od: 10. září 2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států
čá. 024/2002 Sb.m.s. rozeslána 4. června 2002
Účinnost od: 24. ledna 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Svazovým ministerstvem zahraničních věcí Svazové republiky Jugoslávie
Účinnost od: 26. dubna 2002
Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Chorvatské republiky
čá. 023/2002 Sb.m.s. rozeslána 29. května 2002
Účinnost od: 24. dubna 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ruské federace o spolupráci
Účinnost od: 24. dubna 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o dodávkách výrobků vojenského určení v rámci částečné úhrady zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice
Účinnost od: 24. dubna 2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Úmluvě Organizace spojených národů o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe
čá. 022/2002 Sb.m.s. rozeslána 24. května 2002
Účinnost od: 22. dubna 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o vzájemném využívání kapacit pro pozemní přepravu osob, techniky a materiálu
Účinnost od: 22. dubna 2002    Zrušeno : 23.04.2015
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o využívání části dokumentace vzniklé před zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
Účinnost od: 28. dubna 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ruské federace na léta 2002 - 2004
čá. 021/2002 Sb.m.s. rozeslána 21. května 2002
Účinnost od: 16. dubna 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání
Účinnost od: 20. května 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky ke Smlouvě Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech
Účinnost od: 18. října 2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy
čá. 020/2002 Sb.m.s. rozeslána 14. května 2002
Účinnost od: 1. května 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Evropské úmluvě o kontrole nabývání a držení střelných zbraní jednotlivými osobami
Účinnost od: 9. dubna 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o odvracení nebezpečné vojenské činnosti
Účinnost od: 1. dubna 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb. a č. 23/2002 Sb. m. s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě
Účinnost od: 19. března 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o omezení případů bezdomovectví
čá. 019/2002 Sb.m.s. rozeslána 30. dubna 2002
Účinnost od: 1. června 1992    Zrušeno : 30.04.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o volném obchodu mezi státy Evropského sdružení volného obchodu (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko) a Českou republikou
čá. 018/2002 Sb.m.s. rozeslána 23. dubna 2002
Účinnost od: 19. února 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o spolupráci v oblasti zabezpečení výměny překladů standardizačních dokumentů Organizace Severoatlantické smlouvy
Účinnost od: 1. dubna 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1. března 1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních a ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních
Účinnost od: 1. ledna 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o vzájemné pomoci v celních otázkách
čá. 017/2002 Sb.m.s. rozeslána 23. dubna 2002
Účinnost od: 20. prosince 2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu č. 6 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu
čá. 016/2002 Sb.m.s. rozeslána 14. května 2002
Účinnost od: 1. listopadu 2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o hraničním dokumentárním díle společných státních hranic
čá. 015/2002 Sb.m.s. rozeslána 3. dubna 2002
Účinnost od: 23. listopadu 2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Belgického království o zabezpečení letecké přepravy
Účinnost od: 14. září 2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o technické spolupráci mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Helénské republiky týkající se spolupráce v oblasti vojenské geografie a výměny produktů vojenské geografie
Účinnost od: 11. prosince 2001    Zrušeno : 01.05.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Jordánského Hášimovského království
Účinnost od: 6. března 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky ke Smlouvě Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském
čá. 014/2002 Sb.m.s. rozeslána 29. března 2002
Účinnost od: 5. ledna 2001    Účinnost do :01.07.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Ústavem slovanských a východoevropských studií Univerzitní koleje Londýnské univerzity o lektorském stipendijním programu pro česká studia pro akademické roky 2001/2002, 2002/2003 a 2003/2004
Účinnost od: 11. listopadu 2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o mezinárodní kombinované dopravě
čá. 013/2002 Sb.m.s. rozeslána 29. března 2002
Účinnost od: 12. ledna 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o přístupu Bulharské republiky ke Středoevropské dohodě o volném obchodu
čá. 012/2002 Sb.m.s. rozeslána 22. března 2002
Účinnost od: 22. ledna 2001    Zrušeno : 30.06.2014
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění týkajícího se vytvoření a zabezpečení Společných operačních středisek letectva (CAOCs) ve Spojeneckém velitelství v Evropě
Účinnost od: 30. prosince 1899    Zrušeno : 01.05.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu č. 9 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu
čá. 011/2002 Sb.m.s. rozeslána 22. března 2002
Účinnost od: 16. října 2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Rozhodnutí č. 5/2001 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika ze dne 16. 10. 2001 o přijetí podmínek účasti České republiky v programu "Kultura 2000"
Účinnost od: 22. března 2002    Zrušeno : 12.11.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 159/1996 Sb., o přijetí Mezinárodní úmluvy o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - Evropské organizace pro bezpečnost leteckého provozu (EUROCONTROL)
čá. 010/2002 Sb.m.s. rozeslána 22. března 2002
Účinnost od: 1. ledna 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Rozhodnutí č. 6/2001 Rady přidružení EU - Česká republika ze dne 16. 11. 2001 o zřízení Společného konzultativního výboru mezi Výborem regionů a Společným výborem pro spolupráci s Výborem regionů, kterým se mění rozhodnutí č. 1/95 o jednacím řádu Rady přidružení
Účinnost od: 22. března 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vyhlášení Prohlášení, které bylo učiněno podle článku 14 odst. 1 Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace
Účinnost od: 1. ledna 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb. a č. 340/1999 Sb. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní, přijaté ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněné v roce 1979 a v roce 1984
Účinnost od: 13. února 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o technické a vědecké spolupráci mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství a rozvoje venkova Kolumbijské republiky v oblasti zemědělství, chovu skotu, lesnictví, rybářství a rozvoje venkova
Účinnost od: 20. února 2002    Zrušeno : 01.05.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství Peruánské republiky o spolupráci v oblasti veterinární a oblasti ochrany rostlin
Účinnost od: 8. února 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o mezinárodní silniční dopravě
čá. 009/2002 Sb.m.s. rozeslána 5. března 2002
Účinnost od: 5. března 2002
SDĚLENÍ Ministerstva vnitra o opravě nesprávností v překladu do českého jazyka v Mezinárodní úmluvě o odstranění všech forem rasové diskriminace, vyhlášené pod č. 95/1974 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/2001 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou o zřízení Podvýboru pro zemědělský obchod
Účinnost od: 1. března 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o sociálním zabezpečení
čá. 008/2002 Sb.m.s. rozeslána 28. února 2002
Účinnost od: 2. prosince 1997
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o inventarizaci smluvně-právní základny a platnosti dvoustranných smluv a dohod ve vztazích mezi Českou republikou a Ruskou federací ze dne 18. července 1997
Účinnost od: 30. listopadu 2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Generálním štábem Turecké republiky o spolupráci v oblasti vojenské historie, vojenské muzeologie a vojenských publikací
Účinnost od: 28. listopadu 2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti školství na léta 2002 - 2005
Účinnost od: 1. ledna 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Evropským společenstvím a Českou republikou o účasti České republiky v Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací síti
čá. 007/2002 Sb.m.s. rozeslána 28. února 2002
Účinnost od: 1. ledna 2002
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech původu zboží a metodách administrativní spolupráce
čá. 006/2002 Sb.m.s. rozeslána 28. února 2002
Účinnost od: 9. listopadu 2001    Zrušeno : 01.05.2004
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a Radou ministrů Bosny a Hercegoviny
Účinnost od: 26. září 2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Dohodě z roku 1993, upravené a prodloužené v roce 1996, mezi Rakouskou republikou, zastoupenou Spolkovým ministerstvem vnitra, Maďarskou republikou, zastoupenou Ministerstvem vnitra, Švýcarskou konfederací, zastoupenou Spolkovým úřadem pro uprchlíky, a Republikou Slovinsko, zastoupenou Ministerstvem vnitra, o zřízení a činnosti Mezinárodního centra pro rozvoj migračních politik
Účinnost od: 30. prosince 2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Dohodě o výsadách a imunitách Mezinárodního tribunálu pro mořské právo
čá. 005/2002 Sb.m.s. rozeslána 28. února 2002
Účinnost od: 1. července 2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení č. 61/1991 Sb., č. 251/1991 Sb., č. 274/1996 Sb., č. 29/1998 Sb. a č. 60/1999 Sb. o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), přijaté v Bernu dne 9. května 1980, vyhlášené pod č. 8/1985 Sb.
čá. 004/2002 Sb.m.s. rozeslána 29. ledna 2002
Účinnost od: 25. prosince 2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
Účinnost od: 19. června 2001    Zrušeno : 01.01.2003
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání výsledků laboratorních zkoušek u zemědělských a potravinářských výrobků
čá. 003/2002 Sb.m.s. rozeslána 14. února 2002
Účinnost od: 1. července 2001    Zrušeno : 30.06.2011
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb. a č. 93/2000 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků "Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
čá. 002/2002 Sb.m.s. rozeslána 22. ledna 2002
Účinnost od: 30. listopadu 2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Protokolu o Statutu mezinárodních vojenských velitelství ustavených podle Severoatlantické smlouvy
Účinnost od: 10. prosince 2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Víceleté finanční dohody mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství
čá. 001/2002 Sb.m.s. rozeslána 11. ledna 2002
Účinnost od: 26. listopadu 2001
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hlavních směrech spolupráce v oblasti životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem přírody a životního prostředí Mongolska
Účinnost od: 31. října 2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Dalšího dodatkového protokolu k Dohodě mezi členskými státy Severo-atlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil
Účinnost od: 30. listopadu 2000
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Dohodě mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil
Zavřít
MENU