Sbírka předpisů 2023 - podle účinnosti

544/2020 Sb.

Účinnost od: 23.12.2023

Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 254/2001 Sb.)

393/2020 Sb.

Účinnost od: 01.07.2023

Vyhláška o digitální technické mapě kraje

47/2020 Sb.

Účinnost od: 01.07.2023

Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 200/1994 Sb.;Mění 183/2006 Sb.;Mění 111/2009 Sb.;Mění 360/1992 Sb.;Ruší 233/2010 Sb.)

31/2019 Sb.

Účinnost od: 01.06.2023

Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 182/2006 Sb.)

41/2020 Sb.

Účinnost od: 21.02.2023

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 361/2007 Sb.)

41/2020 Sb.

Účinnost od: 18.01.2023

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 361/2007 Sb.)

609/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2023

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
(Mění 353/2003 Sb.)

393/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2023

Vyhláška o digitální technické mapě kraje
(Výjimka účinnosti )

360/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2023

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění vyhlášky č. 205/2016 Sb.
(Mění 317/2014 Sb.)

264/2020 Sb.

Účinnost od: 01.01.2023

Vyhláška o energetické náročnosti budov
(Výjimka účinnosti )

Zavřít
MENU