Sbírka předpisů 2019 - podle účinnosti

374/2019 Sb.

Účinnost od: 31.12.2019

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020–2026 II, FIX %

373/2019 Sb.

Účinnost od: 31.12.2019

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020–2026 II, CPI %

372/2019 Sb.

Účinnost od: 31.12.2019

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2020–2026 II, 1,50 %

370/2019 Sb.

Účinnost od: 31.12.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 424/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 424/2010 Sb.)

362/2019 Sb.

Účinnost od: 31.12.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení)
(Mění 122/2015 Sb.)

277/2019 Sb.

Účinnost od: 31.12.2019

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
(Mění 309/1999 Sb.;Mění 222/2016 Sb.)

346/2019 Sb.

Účinnost od: 20.12.2019

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2019 pro účely zákona o zaměstnanosti

rs146/2019 Sb.

Účinnost od: 20.12.2019

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 338/2019 Sb.

340/2019 Sb.

Účinnost od: 17.12.2019

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do zastupitelstva města konaných dne 14. prosince 2019

339/2019 Sb.

Účinnost od: 17.12.2019

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. prosince 2019

160/2019 Sb.

Účinnost od: 14.12.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb.
(Mění 162/2015 Sb.)

313/2019 Sb.

Účinnost od: 13.12.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 266/1994 Sb.)

328/2019 Sb.

Účinnost od: 10.12.2019    Účinnost do: 15.3.2020

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

418/2012 Sb.

Účinnost od: 9.12.2019

Vyhláška o ochraně zvířat při usmrcování
(Mění 418/2012 Sb.)

359/2012 Sb.

Účinnost od: 8.12.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 246/1992 Sb.)

308/2019 Sb.

Účinnost od: 6.12.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 428/2010 Sb.)

139/2019 Sb.

Účinnost od: 4.12.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu)
(Mění 67/2015 Sb.)

137/2019 Sb.

Účinnost od: 4.12.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách
(Mění 356/2009 Sb.)

135/2019 Sb.

Účinnost od: 4.12.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 114/1995 Sb.)

367/2019 Sb.

Účinnost od: 3.12.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 194/2010 Sb.)

315/2019 Sb.

Účinnost od: 1.12.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 283/1993 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 40/2009 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 269/1994 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 201/1997 Sb.;Mění 6/2002 Sb.;Mění 7/2002 Sb.;Mění 187/2006 Sb.;Mění 104/2013 Sb.)

307/2019 Sb.

Účinnost od: 1.12.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 306/2015 Sb.)

305/2019 Sb.

Účinnost od: 1.12.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)
(Mění 437/2016 Sb.)

299/2019 Sb.

Účinnost od: 1.12.2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 515/2004 Sb.)

291/2019 Sb.

Účinnost od: 1.12.2019

Nařízení vlády o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví

288/2019 Sb.

Účinnost od: 1.12.2019

Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

287/2019 Sb.

Účinnost od: 1.12.2019

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chejlava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

286/2019 Sb.

Účinnost od: 1.12.2019

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Divoká Oslava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

285/2019 Sb.

Účinnost od: 1.12.2019

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Větrníky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

284/2019 Sb.

Účinnost od: 1.12.2019

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Váté písky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

283/2019 Sb.

Účinnost od: 1.12.2019

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Komorní hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

265/2019 Sb.

Účinnost od: 1.12.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
(Mění 152/2000 Sb.;Mění 233/2000 Sb.;Mění 59/2002 Sb.;Mění 409/2003 Sb.;Mění 294/2012 Sb.)

262/2019 Sb.

Účinnost od: 1.12.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 378/2007 Sb.)

314/2019 Sb.

Účinnost od: 29.11.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 289/1995 Sb.;Mění 256/2000 Sb.)

317/2019 Sb.

Účinnost od: 28.11.2019

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

311/2019 Sb.

Účinnost od: 28.11.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 127/2005 Sb.)

309/2019 Sb.

Účinnost od: 26.11.2019

Nález Ústavního soudu ze dne 30. října 2019 sp. zn. Pl. ÚS 7/19 ve věci návrhu na zrušení § 259 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(Mění 134/2016 Sb.)

289/2019 Sb.

Účinnost od: 23.11.2019

Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek symbolizujících úsilí a boj za svobodu a demokracii na území České republiky za národní kulturní památky

281/2019 Sb.

Účinnost od: 21.11.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 207/2001 Sb.)

280/2019 Sb.

Účinnost od: 21.11.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 36/2006 Sb.)

279/2019 Sb.

Účinnost od: 21.11.2019

Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku vnitřní správy
(Mění 301/2000 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 21/2006 Sb.;Mění 300/2008 Sb.;Mění 111/2009 Sb.;Mění 186/2013 Sb.)

276/2019 Sb.

Účinnost od: 21.11.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě
(Mění 223/2016 Sb.)

306/2019 Sb.

Účinnost od: 20.11.2019    Účinnost do: 15.3.2020

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

303/2019 Sb.

Účinnost od: 20.11.2019

Nález Ústavního soudu ze dne 1. října 2019 sp. zn. Pl. ÚS 5/19 ve věci návrhu na zrušení § 18a odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve slovech „s výjimkou finanční náhrady“, eventuálně na zrušení zákona č. 125/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi) a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 586/1992 Sb.)

302/2019 Sb.

Účinnost od: 20.11.2019

Nález Ústavního soudu ze dne 24. září 2019 sp. zn. Pl. ÚS 4/19 ve věci návrhu na zrušení § 9 odst. 5 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 177/1996 Sb.)

222/2019 Sb.

Účinnost od: 18.11.2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 86/2011 Sb.)

272/2019 Sb.

Účinnost od: 15.11.2019    Účinnost do: 15.3.2020

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

271/2019 Sb.

Účinnost od: 15.11.2019

Vyhláška o stanovení postupů k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu
(Ruší 13/1994 Sb.;Mění 153/2016 Sb.)

298/2019 Sb.

Účinnost od: 14.11.2019

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení

266/2019 Sb.

Účinnost od: 13.11.2019

Vyhláška o koncepci nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem

292/2019 Sb.

Účinnost od: 12.11.2019

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

282/2019 Sb.

Účinnost od: 6.11.2019

Vyhláška o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a o změně vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů), ve znění vyhlášky č. 118/2018 Sb.
(Mění 188/2009 Sb.)

264/2019 Sb.

Účinnost od: 1.11.2019

Zákon, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění zákona č. 254/2016 Sb.
(Mění 340/2013 Sb.)

256/2019 Sb.

Účinnost od: 1.11.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 112/2016 Sb.)

229/2019 Sb.

Účinnost od: 1.11.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 503/2012 Sb.;Mění 229/1991 Sb.;Mění 39/1993 Sb.;Ruší 65/2016 Sb.)

213/2019 Sb.

Účinnost od: 1.11.2019

Vyhláška o náležitostech generátoru přidělování zajišťujících přidělování insolvenčních věcí náhodným výběrem, způsobu provozování generátoru přidělování a obsahu rozvrhu práce a způsobu jeho sestavení za účelem použití generátoru přidělování (vyhláška o generátoru přidělování)

177/2019 Sb.

Účinnost od: 1.11.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 340/2015 Sb.)

31/2019 Sb.

Účinnost od: 1.11.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 6/2002 Sb.)

267/2019 Sb.

Účinnost od: 29.10.2019

Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace validačních a ověřovacích orgánů podle normy ČSN EN ISO 14065:2013 a dalších norem, které tuto normu mění nebo nahrazují, a prováděním akreditace ověřovatelů environmentálního prohlášení programu EMAS podle nařízení EP a Rady (ES) č. 1221/2009 a dalších předpisů, které toto nařízení mění nebo nahrazují

252/2019 Sb.

Účinnost od: 19.10.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění vyhlášky č. 337/2017 Sb.
(Mění 55/2011 Sb.;Mění 189/2009 Sb.)

257/2019 Sb.

Účinnost od: 9.10.2019    Účinnost do: 15.3.2020

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

251/2019 Sb.

Účinnost od: 4.10.2019    Zrušeno: 25.1.2020

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 215/2008 Sb.)

237/2019 Sb.

Účinnost od: 1.10.2019

Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Švihov“ po 5 000 Kč

231/2019 Sb.

Účinnost od: 1.10.2019

Vyhláška o stanovení vzoru průkazu ke kontrole podle zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

230/2019 Sb.

Účinnost od: 1.10.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 182/2006 Sb.)

226/2019 Sb.

Účinnost od: 1.10.2019

Vyhláška o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech
(Ruší 393/2006 Sb.;Ruší 407/2008 Sb.;Ruší 334/2011 Sb.;Ruší 46/2012 Sb.)

209/2019 Sb.

Účinnost od: 1.10.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 91/1996 Sb.;Ruší 415/2009 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

206/2019 Sb.

Účinnost od: 1.10.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 226/2013 Sb.;Mění 17/2012 Sb.)

204/2019 Sb.

Účinnost od: 1.10.2019

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s podporou výkonu práv akcionářů
(Mění 15/1998 Sb.;Mění 256/2004 Sb.;Mění 104/2008 Sb.)

233/2018 Sb.

Účinnost od: 1.10.2019

Nález Ústavního soudu ze dne 4. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS 21/15 ve věci návrhu na zrušení § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 579/2006 Sb., kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven, ve znění vyhlášky č. 87/2008 Sb.
(Ruší 579/2006 Sb.;Mění 280/1992 Sb.)

250/2019 Sb.

Účinnost od: 30.9.2019

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 3 Politiky územního rozvoje České republiky

249/2019 Sb.

Účinnost od: 30.9.2019

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 2 Politiky územního rozvoje České republiky

246/2019 Sb.

Účinnost od: 30.9.2019

Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2020

244/2019 Sb.

Účinnost od: 30.9.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 155/1995 Sb.)

234/2019 Sb.

Účinnost od: 27.9.2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 185/2015 Sb.)

233/2019 Sb.

Účinnost od: 27.9.2019    Zrušeno: 15.2.2020

Vyhláška o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu

247/2019 Sb.

Účinnost od: 24.9.2019

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

243/2019 Sb.

Účinnost od: 22.9.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 470/2012 Sb.)

242/2019 Sb.

Účinnost od: 19.9.2019

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2020–2026, 1,25 %

241/2019 Sb.

Účinnost od: 19.9.2019

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020–2026, CPI %

240/2019 Sb.

Účinnost od: 19.9.2019

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020–2026, FIX %

239/2019 Sb.

Účinnost od: 18.9.2019

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. září 2019

238/2019 Sb.

Účinnost od: 18.9.2019

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně

236/2019 Sb.

Účinnost od: 18.9.2019

Nařízení vlády o ocenění udělovaném předsedou vlády

217/2019 Sb.

Účinnost od: 14.9.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 16/2005 Sb.)

142/2019 Sb.

Účinnost od: 14.9.2019

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města

235/2019 Sb.

Účinnost od: 12.9.2019    Účinnost do: 15.12.2019

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

221/2019 Sb.

Účinnost od: 6.9.2019

Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách

210/2019 Sb.

Účinnost od: 6.9.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 72/2000 Sb.;Mění 435/2004 Sb.)

207/2019 Sb.

Účinnost od: 6.9.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
(Mění 186/2013 Sb.)

205/2019 Sb.

Účinnost od: 6.9.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 153/1994 Sb.;Mění 154/1994 Sb.;Mění 289/2005 Sb.)

232/2019 Sb.

Účinnost od: 5.9.2019

Nález Ústavního soudu ze dne 30. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 32/18 ve věci návrhu na zrušení § 11 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

225/2019 Sb.

Účinnost od: 5.9.2019

Nález Ústavního soudu ze dne 17. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 44/18 ve věci návrhu na zrušení § 23a zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

224/2019 Sb.

Účinnost od: 5.9.2019

Nález Ústavního soudu ze dne 9. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 34/17 ve věci návrhu na zrušení § 148 odst. 3 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb.

223/2019 Sb.

Účinnost od: 5.9.2019

Nález Ústavního soudu ze dne 2. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 2/19 ve věci návrhu na zrušení části § 410 odst. 2 věty první zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění účinném do 30. 6. 2017

220/2019 Sb.

Účinnost od: 1.9.2019

Nařízení vlády o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu

219/2019 Sb.

Účinnost od: 1.9.2019

Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
(Ruší 192/2018 Sb.)

218/2019 Sb.

Účinnost od: 1.9.2019

Vyhláška o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
(Ruší 449/2006 Sb.;Ruší 125/2007 Sb.;Ruší 320/2007 Sb.;Ruší 11/2009 Sb.;Ruší 446/2009 Sb.;Ruší 389/2010 Sb.;Ruší 404/2011 Sb.;Ruší 290/2012 Sb.;Ruší 430/2013 Sb.;Ruší 91/2014 Sb.;Ruší 362/2015 Sb.;Ruší 208/2016 Sb.;Ruší 70/2017 Sb.;Ruší 177/2017 Sb.;Ruší 166/2018 Sb.)

216/2019 Sb.

Účinnost od: 1.9.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 415/2012 Sb.)

211/2019 Sb.

Účinnost od: 1.9.2019

Vyhláška o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti
(Ruší 194/2004 Sb.;Ruší 324/2005 Sb.)

208/2019 Sb.

Účinnost od: 1.9.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 252/1997 Sb.;Mění 256/2000 Sb.)

203/2019 Sb.

Účinnost od: 1.9.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 218/2003 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 293/1993 Sb.)

200/2019 Sb.

Účinnost od: 1.9.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 383/2001 Sb.;Mění 294/2005 Sb.)

199/2019 Sb.

Účinnost od: 1.9.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
(Mění 94/2016 Sb.)

196/2019 Sb.

Účinnost od: 1.9.2019

Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství
(Mění 14/2005 Sb.;Mění 48/2005 Sb.;Mění 74/2005 Sb.)

195/2019 Sb.

Účinnost od: 1.9.2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí
(Mění 75/2005 Sb.;Mění 123/2018 Sb.)

192/2019 Sb.

Účinnost od: 1.9.2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 59/2015 Sb.)

190/2019 Sb.

Účinnost od: 1.9.2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 128/2018 Sb.
(Mění 74/2017 Sb.)

176/2019 Sb.

Účinnost od: 1.9.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 326/1999 Sb.)

171/2019 Sb.

Účinnost od: 1.9.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 265/1999 Sb., kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru u vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 265/1999 Sb.)

120/2019 Sb.

Účinnost od: 1.9.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti
(Mění 157/2005 Sb.)

70/2019 Sb.

Účinnost od: 1.9.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb.
(Mění 71/2005 Sb.)

165/2018 Sb.

Účinnost od: 1.9.2019

Vyhláška o obsahu a rozsahu kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob

215/2019 Sb.

Účinnost od: 30.8.2019    Účinnost do: 15.12.2019

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města

214/2019 Sb.

Účinnost od: 30.8.2019    Účinnost do: 15.12.2019

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

212/2019 Sb.

Účinnost od: 30.8.2019

Nález Ústavního soudu ze dne 2. července 2019 sp. zn. Pl. ÚS 39/17 ve věci návrhu na zrušení § 26 zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)

202/2019 Sb.

Účinnost od: 30.8.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 319/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 29/2000 Sb.;Mění 319/2015 Sb.)

197/2019 Sb.

Účinnost od: 23.8.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
(Mění 183/2018 Sb.)

194/2019 Sb.

Účinnost od: 23.8.2019    Účinnost do: 15.12.2019

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

193/2019 Sb.

Účinnost od: 23.8.2019

Vyhláška, kterou se stanoví vzor průkazu insolvenčního správce

191/2019 Sb.

Účinnost od: 23.8.2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění nařízení vlády č. 83/2018 Sb.
(Mění 313/2010 Sb.)

182/2019 Sb.

Účinnost od: 18.8.2019    Účinnost do: 15.12.2019

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

181/2019 Sb.

Účinnost od: 18.8.2019

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

180/2019 Sb.

Účinnost od: 18.8.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, ve znění vyhlášky č. 252/2018 Sb.
(Mění 229/2008 Sb.)

201/2019 Sb.

Účinnost od: 15.8.2019

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

189/2019 Sb.

Účinnost od: 1.8.2019

Nařízení vlády o způsobu určení hodnoty obydlí, které dlužník není povinen vydat ke zpeněžení

188/2019 Sb.

Účinnost od: 1.8.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 441/2013 Sb.)

187/2019 Sb.

Účinnost od: 1.8.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 466/2012 Sb., o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby
(Mění 466/2012 Sb.)

184/2019 Sb.

Účinnost od: 1.8.2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění nařízení vlády č. 434/2017 Sb.
(Mění 351/2013 Sb.)

175/2019 Sb.

Účinnost od: 1.8.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění vyhlášky č. 372/2013 Sb.
(Mění 22/2013 Sb.)

174/2019 Sb.

Účinnost od: 1.8.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 136/2004 Sb.)

169/2018 Sb.

Účinnost od: 1.8.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 416/2009 Sb.)

178/2019 Sb.

Účinnost od: 31.7.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 115/2001 Sb.;Mění 2/1969 Sb.;Mění 234/2014 Sb.;Mění 236/1995 Sb.)

186/2019 Sb.

Účinnost od: 25.7.2019

Nález Ústavního soudu ze dne 18. června 2019 sp. zn. Pl. ÚS 25/15 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 10 odst. 4. písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích

152/2019 Sb.

Účinnost od: 24.7.2019

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí první pražské defenestrace

146/2019 Sb.

Účinnost od: 22.7.2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 481/2012 Sb.)

391/2016 Sb.

Účinnost od: 22.7.2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
(Mění 481/2012 Sb.)

183/2019 Sb.

Účinnost od: 19.7.2019

Nález Ústavního soudu ze dne 4. června 2019 sp. zn. Pl. ÚS 48/18 ve věci návrhu na zrušení čl. 11 obecně závazné vyhlášky města Milovice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území města Milovice, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 3/2016 a č. 5/2017

179/2019 Sb.

Účinnost od: 16.7.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 634/1992 Sb.)

176/2019 Sb.

Účinnost od: 16.7.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 326/1999 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 325/1999 Sb.;Mění 150/2002 Sb.;Mění 18/2004 Sb.;Mění 95/2004 Sb.;Mění 96/2004 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 251/2005 Sb.;Mění 341/2005 Sb.)

173/2019 Sb.

Účinnost od: 11.7.2019

Nález Ústavního soudu ze dne 14. května 2019 sp. zn. Pl. ÚS 21/18 ve věci návrhu na zrušení části čl. II bodu 4 zákona č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

169/2019 Sb.

Účinnost od: 9.7.2019

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019-2025 IV, FIX %

168/2019 Sb.

Účinnost od: 9.7.2019

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2019-2025 II, CPI %

167/2019 Sb.

Účinnost od: 9.7.2019

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2019-2025, 1,50 %

159/2019 Sb.

Účinnost od: 5.7.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 210/2012 Sb.)

166/2019 Sb.

Účinnost od: 4.7.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče
(Mění 124/2007 Sb.)

151/2019 Sb.

Účinnost od: 3.7.2019

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí zahájení vydávání československých platidel

165/2019 Sb.

Účinnost od: 1.7.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 340/2006 Sb.)

164/2019 Sb.

Účinnost od: 1.7.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 259/2017 Sb.;Mění 92/2018 Sb.;Mění 187/2006 Sb.)

163/2019 Sb.

Účinnost od: 1.7.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 361/2003 Sb.)

160/2019 Sb.

Účinnost od: 1.7.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění vyhlášky č. 124/2018 Sb.
(Mění 162/2015 Sb.)

158/2019 Sb.

Účinnost od: 1.7.2019

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců
(Mění 341/2017 Sb.;Mění 304/2014 Sb.;Mění 302/2014 Sb.)

157/2019 Sb.

Účinnost od: 1.7.2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky
(Mění 136/2015 Sb.)

156/2019 Sb.

Účinnost od: 1.7.2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění nařízení vlády č. 429/2016 Sb.
(Mění 60/2015 Sb.)

153/2019 Sb.

Účinnost od: 1.7.2019

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
(Mění 489/2003 Sb.)

150/2019 Sb.

Účinnost od: 1.7.2019

Vyhláška o hlášení bezpečnostních a provozních rizik v oblasti platebního styku

149/2019 Sb.

Účinnost od: 1.7.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 101/1995 Sb.)

148/2019 Sb.

Účinnost od: 1.7.2019

Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh a o změně nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 197/2005 Sb.)

146/2019 Sb.

Účinnost od: 1.7.2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 481/2012 Sb.)

143/2019 Sb.

Účinnost od: 1.7.2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 278/2008 Sb.)

115/2019 Sb.

Účinnost od: 1.7.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
(Mění 373/2016 Sb.)

103/2019 Sb.

Účinnost od: 1.7.2019

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

85/2019 Sb.

Účinnost od: 1.7.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě
(Mění 645/2004 Sb.;Mění 259/2012 Sb.)

47/2019 Sb.

Účinnost od: 1.7.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 108/2006 Sb.)

32/2019 Sb.

Účinnost od: 1.7.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 262/2006 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 236/1995 Sb.;Mění 221/1999 Sb.;Mění 128/2000 Sb.;Mění 129/2000 Sb.;Mění 131/2000 Sb.;Mění 361/2003 Sb.;Mění 234/2014 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 111/1998 Sb.)

1/2019 Sb.

Účinnost od: 1.7.2019

Nařízení vlády o oborech státní služby
(Ruší 106/2015 Sb.)

335/2018 Sb.

Účinnost od: 1.7.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 234/2014 Sb.)

326/2018 Sb.

Účinnost od: 1.7.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb.
(Mění 349/2015 Sb.)

296/2018 Sb.

Účinnost od: 1.7.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích
(Mění 55/1999 Sb.)

235/2018 Sb.

Účinnost od: 1.7.2019

Nález Ústavního soudu ze dne 11. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS 24/17 ve věci návrhu na zrušení § 48 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb.
(Mění 361/2003 Sb.)

219/2018 Sb.

Účinnost od: 1.7.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 197/1996 Sb.)

162/2019 Sb.

Účinnost od: 27.6.2019

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

161/2019 Sb.

Účinnost od: 27.6.2019

Nález Ústavního soudu ze dne 14. května 2019 sp. zn. Pl. ÚS 45/17 ve věci návrhu na zrušení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, § 88a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, § 68 odst. 2 a § 71 písm. a) zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, a vyhlášky č. 357/2012 Sb., o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů

155/2019 Sb.

Účinnost od: 27.6.2019

Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2018

147/2019 Sb.

Účinnost od: 19.6.2019

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 15. června 2019

139/2019 Sb.

Účinnost od: 19.6.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 67/2015 Sb., o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu)
(Mění 222/1995 Sb.;Mění 67/2015 Sb.)

138/2019 Sb.

Účinnost od: 19.6.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 334/2015 Sb., o vedení rejstříku malých plavidel a technické způsobilosti malých plavidel, převozních lodí a plovoucích zařízení k provozu na vodních cestách
(Mění 334/2015 Sb.)

137/2019 Sb.

Účinnost od: 19.6.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2009 Sb., o informacích zaznamenávaných v Říčních informačních službách
(Mění 356/2009 Sb.)

136/2019 Sb.

Účinnost od: 19.6.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 223/1995 Sb.)

135/2019 Sb.

Účinnost od: 19.6.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 114/1995 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

145/2019 Sb.

Účinnost od: 13.6.2019    Účinnost do: 15.9.2019

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

144/2019 Sb.

Účinnost od: 13.6.2019    Účinnost do: 15.9.2019

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva městyse

101/2018 Sb.

Účinnost od: 12.6.2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb.
(Mění 481/2012 Sb.)

141/2019 Sb.

Účinnost od: 4.6.2019

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

140/2019 Sb.

Účinnost od: 4.6.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 301/2013 Sb., o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie, ve znění vyhlášky č. 286/2016 Sb.
(Mění 301/2013 Sb.)

133/2019 Sb.

Účinnost od: 1.6.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 313/2007 Sb.)

131/2019 Sb.

Účinnost od: 1.6.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 191/2017 Sb.)

130/2019 Sb.

Účinnost od: 1.6.2019

Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem

129/2019 Sb.

Účinnost od: 1.6.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly, ve znění vyhlášky č. 396/2016 Sb.
(Mění 132/2015 Sb.)

128/2019 Sb.

Účinnost od: 1.6.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 427/2008 Sb.)

123/2019 Sb.

Účinnost od: 1.6.2019

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

122/2019 Sb.

Účinnost od: 1.6.2019

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

121/2019 Sb.

Účinnost od: 1.6.2019

Vyhláška o materiálním vybavení a standardech výkonu funkce insolvenčního správce
(Ruší 355/2013 Sb.;Ruší 101/2015 Sb.)

95/2019 Sb.

Účinnost od: 1.6.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2017 Sb., o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů
(Mění 79/2017 Sb.)

91/2019 Sb.

Účinnost od: 1.6.2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
(Mění 595/2006 Sb.)

54/2019 Sb.

Účinnost od: 1.6.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 62/2001 Sb.)

31/2019 Sb.

Účinnost od: 1.6.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 182/2006 Sb.;Mění 120/2001 Sb.;Mění 312/2006 Sb.)

10/2019 Sb.

Účinnost od: 1.6.2019

Vyhláška o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat

259/2018 Sb.

Účinnost od: 1.6.2019

Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání a některých dalších dokladů o vzdělání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

112/2018 Sb.

Účinnost od: 1.6.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 159/2006 Sb.)

134/2019 Sb.

Účinnost od: 30.5.2019    Účinnost do: 15.9.2019

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

118/2019 Sb.

Účinnost od: 29.5.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.
(Mění 247/2001 Sb.;Mění 35/2007 Sb.)

132/2019 Sb.

Účinnost od: 28.5.2019

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 24. a 25. května 2019

127/2019 Sb.

Účinnost od: 28.5.2019

Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Veveří“ po 5 000 Kč

180/2016 Sb.

Účinnost od: 20.5.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 110/1997 Sb.)

124/2019 Sb.

Účinnost od: 16.5.2019

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí a zastupitelstva městské části

119/2019 Sb.

Účinnost od: 14.5.2019

Nález Ústavního soudu ze dne 26. února 2019 sp. zn. Pl. ÚS 37/16 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

117/2019 Sb.

Účinnost od: 2.5.2019

Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu

116/2019 Sb.

Účinnost od: 2.5.2019    Účinnost do: 15.9.2019

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

107/2019 Sb.

Účinnost od: 1.5.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
(Mění 54/2005 Sb.)

106/2019 Sb.

Účinnost od: 1.5.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona
(Mění 245/2016 Sb.)

104/2019 Sb.

Účinnost od: 1.5.2019    Účinnost do: 1.5.2020

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2018 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

98/2019 Sb.

Účinnost od: 1.5.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 167/2008 Sb.)

97/2019 Sb.

Účinnost od: 1.5.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)
(Mění 285/2002 Sb.)

114/2019 Sb.

Účinnost od: 30.4.2019

Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2020

112/2019 Sb.

Účinnost od: 30.4.2019

Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů

101/2019 Sb.

Účinnost od: 27.4.2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění nařízení vlády č. 428/2016 Sb.
(Mění 68/2015 Sb.)

113/2019 Sb.

Účinnost od: 24.4.2019    Účinnost do: 15.9.2019

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

111/2019 Sb.

Účinnost od: 24.4.2019

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
(Mění 141/1961 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 358/1992 Sb.;Mění 555/1992 Sb.;Mění 6/1993 Sb.;Mění 96/1993 Sb.;Mění 182/1993 Sb.;Mění 283/1993 Sb.;Mění 269/1994 Sb.;Mění 236/1995 Sb.;Mění 85/1996 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 49/1997 Sb.;Mění 106/1999 Sb.;Mění 257/2000 Sb.;Mění 6/2002 Sb.;Mění 150/2002 Sb.;Mění 256/2004 Sb.;Mění 499/2004 Sb.;Mění 187/2006 Sb.;Mění 129/2008 Sb.;Mění 253/2008 Sb.;Mění 273/2008 Sb.;Mění 280/2009 Sb.;Mění 341/2011 Sb.;Mění 427/2011 Sb.;Mění 456/2011 Sb.;Mění 17/2012 Sb.;Mění 104/2013 Sb.;Mění 300/2013 Sb.;Mění 181/2014 Sb.;Mění 234/2014 Sb.;Mění 374/2015 Sb.;Mění 186/2016 Sb.;Mění 300/2016 Sb.;Mění 111/1998 Sb.;Mění 133/2000 Sb.;Mění 372/2011 Sb.)

110/2019 Sb.

Účinnost od: 24.4.2019

Zákon o zpracování osobních údajů
(Ruší 101/2000 Sb.;Ruší 177/2001 Sb.;Ruší 277/2011 Sb.;Mění 450/2001 Sb.;Mění 107/2002 Sb.;Mění 310/2002 Sb.;Mění 517/2002 Sb.;Mění 439/2004 Sb.;Mění 480/2004 Sb.;Mění 626/2004 Sb.;Mění 413/2005 Sb.;Mění 109/2006 Sb.;Mění 264/2006 Sb.;Mění 342/2006 Sb.;Mění 170/2007 Sb.;Mění 41/2009 Sb.;Mění 52/2009 Sb.;Mění 227/2009 Sb.;Mění 281/2009 Sb.;Mění 375/2011 Sb.;Mění 468/2011 Sb.;Mění 64/2014 Sb.;Mění 250/2014 Sb.;Mění 301/2016 Sb.;Mění 183/2017 Sb.)

108/2019 Sb.

Účinnost od: 24.4.2019

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí sestrojení prvního letounu československé výroby Bohemia B-5

109/2019 Sb.

Účinnost od: 16.4.2019

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 24 Sídlo: Praha 9 konaných ve dnech 5. a 6. dubna 2019 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. dubna 2019 (II. kolo)

102/2019 Sb.

Účinnost od: 15.4.2019    Zrušeno: 27.4.2020

Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování
(Ruší 64/2018 Sb.)

105/2019 Sb.

Účinnost od: 12.4.2019

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

96/2019 Sb.

Účinnost od: 10.4.2019

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvoutisícikoruny se zlatou inlejí ke 100. výročí zavedení československé koruny

100/2019 Sb.

Účinnost od: 9.4.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 115/2000 Sb.)

99/2019 Sb.

Účinnost od: 9.4.2019

Zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 365/2000 Sb.;Ruší 64/2008 Sb.)

94/2019 Sb.

Účinnost od: 2.4.2019

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 30. března 2019

93/2019 Sb.

Účinnost od: 2.4.2019

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

92/2019 Sb.

Účinnost od: 2.4.2019

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

90/2019 Sb.

Účinnost od: 2.4.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 289/1995 Sb.)

86/2019 Sb.

Účinnost od: 1.4.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění vyhlášky č. 222/2014 Sb.
(Mění 189/2013 Sb.)

85/2019 Sb.

Účinnost od: 1.4.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě
(Mění 259/2012 Sb.)

84/2019 Sb.

Účinnost od: 1.4.2019

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Moravský kras

83/2019 Sb.

Účinnost od: 1.4.2019

Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Moravský kras

82/2019 Sb.

Účinnost od: 1.4.2019

Vyhláška o tabákových nálepkách
(Ruší 110/2018 Sb.;Ruší 268/2018 Sb.)

81/2019 Sb.

Účinnost od: 1.4.2019

Vyhláška o vzorech služebního průkazu v orgánu finanční správy
(Ruší 47/2012 Sb.;Ruší 430/2012 Sb.)

80/2019 Sb.

Účinnost od: 1.4.2019

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
(Mění 586/1992 Sb.;Mění 187/2016 Sb.;Mění 235/2004 Sb.;Mění 353/2003 Sb.;Mění 242/2016 Sb.;Mění 280/2009 Sb.;Mění 164/2013 Sb.;Mění 456/2011 Sb.;Mění 17/2012 Sb.;Mění 182/2006 Sb.)

72/2019 Sb.

Účinnost od: 1.4.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 343/2014 Sb.)

60/2019 Sb.

Účinnost od: 1.4.2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2005 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko
(Mění 26/2005 Sb.)

49/2019 Sb.

Účinnost od: 1.4.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 245/2000 Sb.)

47/2019 Sb.

Účinnost od: 1.4.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 108/2006 Sb.)

26/2019 Sb.

Účinnost od: 1.4.2019

Vyhláška o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
(Ruší 108/2016 Sb.)

10/2019 Sb.

Účinnost od: 1.4.2019

Vyhláška o způsobu oznamování a zasílání informací a přenosu dat provozovatelem hazardních her, rozsahu přenášených dat a jiných technických parametrech přenosu dat
(Výjimka účinnosti )

7/2019 Sb.

Účinnost od: 1.4.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 358/1992 Sb.)

5/2019 Sb.

Účinnost od: 1.4.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku
(Mění 277/2013 Sb.;Mění 370/2017 Sb.)

210/2018 Sb.

Účinnost od: 1.4.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
(Mění 321/2014 Sb.)

193/2018 Sb.

Účinnost od: 1.4.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 634/2004 Sb.;Mění 56/2001 Sb.)

89/2019 Sb.

Účinnost od: 29.3.2019

Nález Ústavního soudu ze dne 12. února 2019 sp. zn. Pl. ÚS 21/17 ve věci návrhu na zrušení čl. II bodů 2 a 3 zákona č. 196/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

73/2019 Sb.

Účinnost od: 29.3.2019

Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech farmaceutů

80/2019 Sb.

Účinnost od: 27.3.2019

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
(Mění 235/2004 Sb.;Mění 353/2003 Sb.)

68/2019 Sb.

Účinnost od: 23.3.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců
(Mění 328/2015 Sb.)

65/2019 Sb.

Účinnost od: 22.3.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 289/2007 Sb.)

79/2019 Sb.

Účinnost od: 21.3.2019

Vyhláška o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese
(Ruší 176/2017 Sb.)

64/2019 Sb.

Účinnost od: 20.3.2019

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Aleše Hrdličky

76/2019 Sb.

Účinnost od: 19.3.2019

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. března 2019

75/2019 Sb.

Účinnost od: 19.3.2019

Nález Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS 43/17 ve věci návrhu na zrušení části § 39c odst. 2 písm. a) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

78/2019 Sb.

Účinnost od: 18.3.2019

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019–2025 III, FIX %

77/2019 Sb.

Účinnost od: 18.3.2019

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2019–2025, CPI %

66/2019 Sb.

Účinnost od: 15.3.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 108/1997 Sb.)

71/2019 Sb.

Účinnost od: 14.3.2019

Nález Ústavního soudu ze dne 22. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS 32/17 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů

69/2019 Sb.

Účinnost od: 11.3.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 428/2010 Sb.)

63/2019 Sb.

Účinnost od: 5.3.2019

Vyhláška o vydání pamětní zlaté 10 000 Kč mince ke 100. výročí zavedení československé měny

44/2019 Sb.

Účinnost od: 2.3.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 378/2007 Sb.;Mění 372/2011 Sb.)

39/2019 Sb.

Účinnost od: 2.3.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
(Mění 152/2000 Sb.;Mění 233/2000 Sb.;Mění 59/2002 Sb.;Mění 409/2003 Sb.;Mění 294/2012 Sb.)

38/2019 Sb.

Účinnost od: 2.3.2019

Zákon, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní
(Mění 247/1995 Sb.;Mění 130/2000 Sb.;Mění 491/2001 Sb.;Mění 62/2003 Sb.;Mění 275/2012 Sb.;Mění 22/2004 Sb.;Mění 118/2010 Sb.;Mění 150/2002 Sb.)

59/2019 Sb.

Účinnost od: 1.3.2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 75/2015 Sb.)

58/2019 Sb.

Účinnost od: 1.3.2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 74/2015 Sb.)

57/2019 Sb.

Účinnost od: 1.3.2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 44/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními
(Mění 76/2015 Sb.;Mění 44/2018 Sb.)

45/2019 Sb.

Účinnost od: 1.3.2019

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti
(Mění 48/1997 Sb.;Mění 185/2001 Sb.;Mění 350/2011 Sb.;Mění 372/2011 Sb.)

37/2019 Sb.

Účinnost od: 1.3.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 529/2005 Sb.)

36/2019 Sb.

Účinnost od: 1.3.2019

Nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě osobního příplatku státního zaměstnance na výsledek služebního hodnocení a o změně nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 304/2014 Sb.;Ruší 134/2015 Sb.)

216/2018 Sb.

Účinnost od: 1.3.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 194/2009 Sb.)

296/2017 Sb.

Účinnost od: 1.3.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 6/2002 Sb.)

62/2019 Sb.

Účinnost od: 28.2.2019

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

34/2019 Sb.

Účinnost od: 27.2.2019

Vyhláška o kompenzačním příspěvku chovatelům, kteří provozují chov zvířat pro kožešiny

33/2019 Sb.

Účinnost od: 27.2.2019

Nařízení vlády o prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku

61/2019 Sb.

Účinnost od: 26.2.2019

Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS-st. 49/18 k podmínkám právních účinků trestního příkazu

28/2019 Sb.

Účinnost od: 22.2.2019

Vyhláška o stanovení seznamu odborných úkonů a výše úhrady výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv na žádost podle zákona o lidských tkáních a buňkách

56/2019 Sb.

Účinnost od: 21.2.2019

Nález Ústavního soudu ze dne 8. ledna 2019 sp. zn. Pl. ÚS 30/18 ve věci návrhu na zrušení čl. 2 písm. a) a čl. 3 odst. 1 obecně závazné vyhlášky města Postoloprty č. 1/2011, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města

55/2019 Sb.

Účinnost od: 21.2.2019    Účinnost do: 16.6.2019

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

53/2019 Sb.

Účinnost od: 21.2.2019

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní dohody vyššího stupně

52/2019 Sb.

Účinnost od: 21.2.2019

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2019–2021, 0,00 %

51/2019 Sb.

Účinnost od: 21.2.2019

Nález Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2018 sp. zn. Pl. ÚS 27/16 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

43/2019 Sb.

Účinnost od: 16.2.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2016 Sb., o náležitostech formulářů žádosti o opis nebo výpis z evidence Rejstříku trestů a žádosti o opis z evidence přestupků
(Mění 227/2016 Sb.)

42/2019 Sb.

Účinnost od: 16.2.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 269/1994 Sb.)

50/2019 Sb.

Účinnost od: 15.2.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 121/2000 Sb.)

48/2019 Sb.

Účinnost od: 15.2.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 245/2000 Sb.)

46/2019 Sb.

Účinnost od: 15.2.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 561/2004 Sb.)

41/2019 Sb.

Účinnost od: 15.2.2019

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

268/2018 Sb.

Účinnost od: 15.2.2019    Zrušeno: 1.4.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 110/2018 Sb., o tabákových nálepkách
(Mění 110/2018 Sb.)

110/2018 Sb.

Účinnost od: 15.2.2019    Zrušeno: 1.4.2019

Vyhláška o tabákových nálepkách
(Ruší 467/2003 Sb.;Ruší 276/2005 Sb.;Ruší 72/2007 Sb.;Ruší 203/2011 Sb.)

204/2018 Sb.

Účinnost od: 9.2.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 84/2008 Sb.)

70/2013 Sb.

Účinnost od: 9.2.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 378/2007 Sb.)

31/2019 Sb.

Účinnost od: 7.2.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 296/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 296/2017 Sb.)

30/2019 Sb.

Účinnost od: 7.2.2019

Nález Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2018 sp. zn. Pl. ÚS 4/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.

29/2019 Sb.

Účinnost od: 7.2.2019

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/161 ze dne 2. října 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES stanovením podrobných pravidel pro ochranné prvky uvedené na obalu humánních léčivých přípravků

22/2019 Sb.

Účinnost od: 6.2.2019

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Československého červeného kříže

40/2019 Sb.

Účinnost od: 1.2.2019

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019
(Mění 295/2018 Sb.)

25/2019 Sb.

Účinnost od: 1.2.2019    Účinnost do: 7.4.2019

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

4/2019 Sb.

Účinnost od: 1.2.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 353/2003 Sb.)

2/2019 Sb.

Účinnost od: 1.2.2019

Vyhláška o evidenci krytých bloků
(Ruší 164/2014 Sb.)

326/2018 Sb.

Účinnost od: 1.2.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb.
(Mění 349/2015 Sb.)

287/2018 Sb.

Účinnost od: 1.2.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 40/2009 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 117/2001 Sb.;Mění 127/2005 Sb.;Mění 104/2013 Sb.;Mění 304/2013 Sb.;Mění 134/2016 Sb.)

21/2019 Sb.

Účinnost od: 31.1.2019

Vyhláška o vydání zlaté 100 000 000 Kč mince ke 100 letům česko-slovenské koruny

20/2019 Sb.

Účinnost od: 31.1.2019

Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2019 ke 100. výročí budování československé měny

14/2019 Sb.

Účinnost od: 30.1.2019

Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 III

13/2019 Sb.

Účinnost od: 30.1.2019

Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 II

12/2019 Sb.

Účinnost od: 30.1.2019

Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2019 I

11/2019 Sb.

Účinnost od: 30.1.2019

Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018 s přítiskem

24/2019 Sb.

Účinnost od: 29.1.2019

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí konaného dne 26. ledna 2019

23/2019 Sb.

Účinnost od: 29.1.2019

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 26. ledna 2019

3/2019 Sb.

Účinnost od: 25.1.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 154/2000 Sb.)

19/2019 Sb.

Účinnost od: 24.1.2019

Nález Ústavního soudu ze dne 11. prosince 2018 sp. zn. Pl. ÚS 42/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky statutárního města Mostu č. 6/2015, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, o ochraně veřejné zeleně a o zlepšení vzhledu města

17/2019 Sb.

Účinnost od: 21.1.2019

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019–2025 II, FIX %

16/2019 Sb.

Účinnost od: 21.1.2019

Nález Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2018 sp. zn. Pl. ÚS 41/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 326/1999 Sb.;Mění 325/1999 Sb.)

9/2019 Sb.

Účinnost od: 17.1.2019    Účinnost do: 26.5.2019

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu

4/2019 Sb.

Účinnost od: 10.1.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 353/2003 Sb.)

307/2018 Sb.

Účinnost od: 4.1.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 190/2004 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 96/1993 Sb.;Mění 211/2000 Sb.;Mění 256/2004 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 182/2006 Sb.;Mění 374/2015 Sb.;Mění 277/2009 Sb.;Mění 257/2016 Sb.;Mění 378/2005 Sb.)

154/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 1/2019)
(Výjimka účinnosti )

35/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)
(Mění 234/2014 Sb.;Mění 150/2017 Sb.)

27/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového rozhodnutí 1/2019/FAR, kterým se stanoví maximální ceny stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění

18/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 9/2018)
(Mění 220/2018 Sb.)

15/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

8/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a Cenového rozhodnutí 1/19-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin, které v uvedené lékové formě nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální ceny

6/2019 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 235/2004 Sb.)

336/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019    Účinnost do: 1.1.2020

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2019

335/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 582/1991 Sb.;Mění 108/2006 Sb.;Mění 187/2006 Sb.;Mění 234/2014 Sb.)

334/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 364/2009 Sb.)

333/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019    Zrušeno: 1.1.2020

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
(Ruší 463/2017 Sb.)

332/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb.
(Mění 341/2017 Sb.)

331/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 6/2018, č. 7/2018, č. 8/2018)

329/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 323/2002 Sb.)

328/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Vyhláška o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových
(Ruší 125/2004 Sb.;Ruší 123/2012 Sb.)

327/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod
(Ruší 143/2012 Sb.)

326/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb.
(Mění 349/2015 Sb.)

325/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Nařízení vlády o výši úhrad za zkoušky zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních

324/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Nařízení vlády o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

323/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
(Mění 244/2016 Sb.)

322/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 522/2005 Sb.)

321/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

320/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

319/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

318/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

317/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

316/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 236/1995 Sb.)

314/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 207/2001 Sb.)

313/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
(Mění 525/2002 Sb.)

312/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC
(Mění 321/2003 Sb.)

310/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Vyhláška o krajských normativech
(Ruší 492/2005 Sb.;Ruší 47/2008 Sb.;Ruší 33/2009 Sb.;Ruší 8/2010 Sb.;Ruší 11/2011 Sb.;Ruší 110/2011 Sb.;Mění 197/2016 Sb.;Mění 280/2016 Sb.;Mění 243/2017 Sb.)

309/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 111/2006 Sb.)

308/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
(Mění 178/2005 Sb.;Mění 92/1991 Sb.;Mění 104/2000 Sb.)

306/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 586/1992 Sb.)

305/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 59/2015 Sb.)

304/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019    Zrušeno: 1.1.2020

Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
(Ruší 410/2017 Sb.)

303/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

301/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 134/1998 Sb.)

300/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 58/2016 Sb.
(Mění 3/2015 Sb.)

299/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 129/2012 Sb.)

298/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Vyhláška o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů
(Ruší 83/1996 Sb.)

297/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 390/2015 Sb., o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba
(Mění 390/2015 Sb.)

296/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích
(Mění 55/1999 Sb.)

295/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019 (č. 01/2019)

294/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty, ve znění vyhlášky č. 135/2013 Sb.
(Mění 315/2000 Sb.)

293/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 50/2015 Sb.)

292/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády č. 126/2018 Sb.
(Mění 48/2017 Sb.)

288/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 298/2014 Sb.)

286/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 441/2003 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Ruší 97/2004 Sb.)

285/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb., a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 250/2016 Sb.;Mění 361/2000 Sb.)

283/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 235/2004 Sb.)

282/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 48/1997 Sb.)

281/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem
(Mění 429/2009 Sb.)

279/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 127/2018 Sb.
(Mění 419/2013 Sb.)

277/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem
(Mění 389/2017 Sb.)

274/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.
(Mění 416/2004 Sb.)

273/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 567/2006 Sb.)

272/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

271/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rohová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

270/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Železná hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

269/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky V Jezírkách a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

265/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 36/2006 Sb.)

264/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 5/2018)
(Mění 367/2013 Sb.)

263/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců
(Mění 304/2014 Sb.;Mění 222/2010 Sb.;Mění 341/2017 Sb.)

258/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 306/2015 Sb.)

256/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb.
(Mění 358/2013 Sb.)

254/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019    Zrušeno: 1.1.2020

Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019
(Ruší 401/2017 Sb.)

252/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv
(Mění 229/2008 Sb.)

250/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019    Účinnost do: 1.1.2020

Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019

249/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2019

247/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 470/2012 Sb.)

237/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019    Účinnost do: 1.1.2020

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2019

236/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění

227/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Vyhláška o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci
(Ruší 327/1998 Sb.;Ruší 546/2002 Sb.)

220/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 2/2018 a č. 3/2018)

218/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
(Mění 427/2005 Sb.)

217/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 215/2014 Sb.
(Mění 314/2013 Sb.)

214/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2019

213/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019

212/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2019

203/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018
(Mění 446/2017 Sb.)

202/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
(Mění 318/2017 Sb.)

201/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019

191/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 155/1995 Sb.)

184/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data
(Mění 425/2016 Sb.)

174/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 586/1992 Sb.)

172/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 201/2012 Sb.)

154/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)
(Mění 404/2016 Sb.)

127/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
(Mění 419/2013 Sb.)

126/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
(Mění 48/2017 Sb.)

113/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 254/2001 Sb.;Mění 388/1991 Sb.)

106/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 1/2018)

92/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 73/2011 Sb.;Mění 589/1992 Sb.)

36/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 378/2007 Sb.)

12/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 323/2002 Sb.)

8/2018 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Nález Ústavního soudu ze dne 12. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 26/16 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, nebo jeho jednotlivých ustanovení
(Mění 112/2016 Sb.;Ruší 376/2017 Sb.)

418/2017 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/2012 Sb., o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
(Mění 345/2012 Sb.)

304/2017 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 111/1994 Sb.)

297/2017 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 592/1992 Sb.)

295/2017 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 256/2000 Sb.)

259/2017 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 187/2006 Sb.;Mění 73/2011 Sb.;Mění 589/1992 Sb.)

247/2017 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 361/2003 Sb.)

231/2017 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Nález Ústavního soudu ze dne 30. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 3/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 48/1997 Sb.)

453/2016 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 353/2003 Sb.)

302/2016 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 424/1991 Sb.)

131/2015 Sb.

Účinnost od: 1.1.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 165/2012 Sb.;Mění 458/2000 Sb.)

Zavřít
MENU