Sbírka předpisů 2019 - podle účinnosti

418/2012 Sb.

Účinnost od: 09.12.2019

Vyhláška o ochraně zvířat při usmrcování
(Mění 418/2012 Sb.)

359/2012 Sb.

Účinnost od: 08.12.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 246/1992 Sb.)

233/2018 Sb.

Účinnost od: 30.09.2019

Nález Ústavního soudu ze dne 4. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS 21/15 ve věci návrhu na zrušení § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 579/2006 Sb., kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven, ve znění vyhlášky č. 87/2008 Sb.
(Ruší 579/2006 Sb.;Mění 280/1992 Sb.)

165/2018 Sb.

Účinnost od: 01.09.2019

Vyhláška o obsahu a rozsahu kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob

169/2018 Sb.

Účinnost od: 01.08.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 416/2009 Sb.)

391/2016 Sb.

Účinnost od: 22.07.2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
(Mění 481/2012 Sb.)

1/2019 Sb.

Účinnost od: 01.07.2019

Nařízení vlády o oborech státní služby
(Ruší 106/2015 Sb.)

335/2018 Sb.

Účinnost od: 01.07.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 234/2014 Sb.)

326/2018 Sb.

Účinnost od: 01.07.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb.
(Mění 349/2015 Sb.)

296/2018 Sb.

Účinnost od: 01.07.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích
(Mění 55/1999 Sb.)

235/2018 Sb.

Účinnost od: 01.07.2019

Nález Ústavního soudu ze dne 11. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS 24/17 ve věci návrhu na zrušení § 48 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 530/2005 Sb.
(Mění 361/2003 Sb.)

219/2018 Sb.

Účinnost od: 01.07.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 197/1996 Sb.)

101/2018 Sb.

Účinnost od: 12.06.2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb.
(Mění 481/2012 Sb.)

259/2018 Sb.

Účinnost od: 01.06.2019

Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů dokladů o specializačním vzdělání a některých dalších dokladů o vzdělání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

112/2018 Sb.

Účinnost od: 01.06.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 159/2006 Sb.)

180/2016 Sb.

Účinnost od: 20.05.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 110/1997 Sb.)

7/2019 Sb.

Účinnost od: 01.04.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 358/1992 Sb.)

5/2019 Sb.

Účinnost od: 01.04.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku
(Mění 277/2013 Sb.;Mění 370/2017 Sb.)

210/2018 Sb.

Účinnost od: 01.04.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
(Mění 321/2014 Sb.)

193/2018 Sb.

Účinnost od: 01.04.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 634/2004 Sb.;Mění 56/2001 Sb.)

216/2018 Sb.

Účinnost od: 01.03.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 194/2009 Sb.)

296/2017 Sb.

Účinnost od: 01.03.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 6/2002 Sb.)

268/2018 Sb.

Účinnost od: 15.02.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 110/2018 Sb., o tabákových nálepkách
(Mění 110/2018 Sb.)

110/2018 Sb.

Účinnost od: 15.02.2019

Vyhláška o tabákových nálepkách
(Ruší 467/2003 Sb.;Ruší 276/2005 Sb.;Ruší 72/2007 Sb.;Ruší 203/2011 Sb.)

204/2018 Sb.

Účinnost od: 09.02.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 84/2008 Sb.)

4/2019 Sb.

Účinnost od: 01.02.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 353/2003 Sb.)

2/2019 Sb.

Účinnost od: 01.02.2019

Vyhláška o evidenci krytých bloků
(Ruší 164/2014 Sb.)

326/2018 Sb.

Účinnost od: 01.02.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb.
(Mění 349/2015 Sb.)

287/2018 Sb.

Účinnost od: 01.02.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 40/2009 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 117/2001 Sb.;Mění 127/2005 Sb.;Mění 104/2013 Sb.;Mění 304/2013 Sb.;Mění 134/2016 Sb.)

3/2019 Sb.

Účinnost od: 25.01.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 154/2000 Sb.)

9/2019 Sb.

Účinnost od: 17.01.2019

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu

4/2019 Sb.

Účinnost od: 10.01.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 353/2003 Sb.)

307/2018 Sb.

Účinnost od: 04.01.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 190/2004 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 96/1993 Sb.;Mění 211/2000 Sb.;Mění 256/2004 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 182/2006 Sb.;Mění 374/2015 Sb.;Mění 277/2009 Sb.;Mění 257/2016 Sb.;Mění 378/2005 Sb.)

8/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2019/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a Cenového rozhodnutí 1/19-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin, které v uvedené lékové formě nepodléhají cenové regulaci stanovením maximální ceny

6/2019 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 235/2004 Sb.)

336/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2019

335/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 582/1991 Sb.;Mění 108/2006 Sb.;Mění 187/2006 Sb.;Mění 234/2014 Sb.)

334/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 364/2009 Sb.)

333/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
(Ruší 463/2017 Sb.)

332/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 263/2018 Sb.
(Mění 341/2017 Sb.)

331/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 6/2018, č. 7/2018, č. 8/2018)

329/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 323/2002 Sb.)

328/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Vyhláška o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových
(Ruší 125/2004 Sb.;Ruší 123/2012 Sb.)

327/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod
(Ruší 143/2012 Sb.)

326/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 416/2016 Sb.
(Mění 349/2015 Sb.)

325/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Nařízení vlády o výši úhrad za zkoušky zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních

324/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Nařízení vlády o výši úhrad za zkoušky lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

323/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
(Mění 244/2016 Sb.)

322/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 522/2005 Sb.)

321/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

320/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

319/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

318/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

317/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

316/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 236/1995 Sb.)

314/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 207/2001 Sb.)

313/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
(Mění 525/2002 Sb.)

312/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace stavebních děl CZ-CC
(Mění 321/2003 Sb.)

310/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Vyhláška o krajských normativech
(Ruší 492/2005 Sb.;Ruší 47/2008 Sb.;Ruší 33/2009 Sb.;Ruší 8/2010 Sb.;Ruší 11/2011 Sb.;Ruší 110/2011 Sb.;Mění 197/2016 Sb.;Mění 280/2016 Sb.;Mění 243/2017 Sb.)

309/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 111/2006 Sb.)

308/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
(Mění 178/2005 Sb.;Mění 92/1991 Sb.;Mění 104/2000 Sb.)

306/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 586/1992 Sb.)

305/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 59/2015 Sb.)

304/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
(Ruší 410/2017 Sb.)

303/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

301/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 134/1998 Sb.)

300/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 58/2016 Sb.
(Mění 3/2015 Sb.)

299/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 129/2012 Sb.)

298/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Vyhláška o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů
(Ruší 83/1996 Sb.)

297/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 390/2015 Sb., o způsobu určení hlavního předmětu činnosti zemědělská výroba a způsobu vedení evidence seznamu výrobců s hlavním předmětem činnosti zemědělská výroba
(Mění 390/2015 Sb.)

296/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích
(Mění 55/1999 Sb.)

295/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019 (č. 01/2019)

294/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty, ve znění vyhlášky č. 135/2013 Sb.
(Mění 315/2000 Sb.)

293/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 50/2015 Sb.)

292/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění nařízení vlády č. 126/2018 Sb.
(Mění 48/2017 Sb.)

288/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 298/2014 Sb.)

286/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 441/2003 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Ruší 97/2004 Sb.)

285/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 173/2018 Sb., a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 250/2016 Sb.;Mění 361/2000 Sb.)

283/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 235/2004 Sb.)

282/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 48/1997 Sb.)

281/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 429/2009 Sb., o stanovení náležitostí plánu pro nakládání s těžebním odpadem včetně hodnocení jeho vlastností a některých dalších podrobností k provedení zákona o nakládání s těžebním odpadem
(Mění 429/2009 Sb.)

279/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 127/2018 Sb.
(Mění 419/2013 Sb.)

277/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem
(Mění 389/2017 Sb.)

274/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.
(Mění 416/2004 Sb.)

273/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 567/2006 Sb.)

272/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

271/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rohová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

270/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Železná hůrka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

269/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky V Jezírkách a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

265/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 36/2006 Sb.)

264/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 5/2018)
(Mění 367/2013 Sb.)

263/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců
(Mění 304/2014 Sb.;Mění 222/2010 Sb.;Mění 341/2017 Sb.)

258/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 306/2015 Sb.)

256/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 354/2015 Sb.
(Mění 358/2013 Sb.)

254/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2019
(Ruší 401/2017 Sb.)

252/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv
(Mění 229/2008 Sb.)

250/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2019

249/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2019

247/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 470/2012 Sb.)

237/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2019

236/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění

227/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Vyhláška o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci
(Ruší 327/1998 Sb.;Ruší 546/2002 Sb.)

220/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 2/2018 a č. 3/2018)

218/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
(Mění 427/2005 Sb.)

217/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 215/2014 Sb.
(Mění 314/2013 Sb.)

214/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2019

213/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019

212/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2019

203/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018
(Mění 446/2017 Sb.)

202/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
(Mění 318/2017 Sb.)

201/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019

191/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 155/1995 Sb.)

184/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data
(Mění 425/2016 Sb.)

174/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 586/1992 Sb.)

172/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 201/2012 Sb.)

154/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)
(Mění 404/2016 Sb.)

127/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
(Mění 419/2013 Sb.)

126/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
(Mění 48/2017 Sb.)

113/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 254/2001 Sb.;Mění 388/1991 Sb.)

106/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 1/2018)

92/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 73/2011 Sb.;Mění 589/1992 Sb.)

36/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 378/2007 Sb.)

12/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 323/2002 Sb.)

8/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Nález Ústavního soudu ze dne 12. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 26/16 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, nebo jeho jednotlivých ustanovení
(Mění 112/2016 Sb.;Ruší 376/2017 Sb.)

418/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/2012 Sb., o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
(Mění 345/2012 Sb.)

304/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 111/1994 Sb.)

297/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 592/1992 Sb.)

295/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 256/2000 Sb.)

259/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 187/2006 Sb.;Mění 73/2011 Sb.;Mění 589/1992 Sb.)

247/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 361/2003 Sb.)

231/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Nález Ústavního soudu ze dne 30. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 3/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 48/1997 Sb.)

453/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 353/2003 Sb.)

302/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 424/1991 Sb.)

131/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2019

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 165/2012 Sb.;Mění 458/2000 Sb.)

Zavřít
MENU