Sbírka předpisů 2018 - podle účinnosti

335/2018 Sb.

Účinnost od: 31.12.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 259/2017 Sb.;Mění 92/2018 Sb.)

330/2018 Sb.

Účinnost od: 28.12.2018    Účinnost do: 31.03.2019

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

286/2018 Sb.

Účinnost od: 28.12.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 221/2006 Sb.)

284/2018 Sb.

Účinnost od: 28.12.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 95/2004 Sb.;Mění 96/2004 Sb.)

280/2018 Sb.

Účinnost od: 28.12.2018

Vyhláška o stanovení činností, které může lékař vykonávat bez odborného dohledu a bez odborného dozoru na základě odborné způsobilosti

315/2018 Sb.

Účinnost od: 20.12.2018

Vyhláška o strategickém hlukovém mapování
(Ruší 523/2006 Sb.)

311/2018 Sb.

Účinnost od: 20.12.2018

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2018 pro účely zákona o zaměstnanosti

302/2018 Sb.

Účinnost od: 20.12.2018    Účinnost do: 31.03.2019

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva města

290/2018 Sb.

Účinnost od: 15.12.2018

Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem zahraničních věcí
(Ruší 157/2017 Sb.)

291/2018 Sb.

Účinnost od: 13.12.2018

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

289/2018 Sb.

Účinnost od: 13.12.2018    Účinnost do: 17.03.2019

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

275/2018 Sb.

Účinnost od: 12.12.2018

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí úmrtí Jana Brokoffa

78/2017 Sb.

Účinnost od: 09.12.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 173/1995 Sb.)

278/2018 Sb.

Účinnost od: 07.12.2018

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2019–2025, FIX %

276/2018 Sb.

Účinnost od: 07.12.2018    Účinnost do: 17.03.2019

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

295/2018 Sb.

Účinnost od: 01.12.2018

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2019, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2019 (č. 01/2019)
(Výjimka účinnosti )

268/2018 Sb.

Účinnost od: 01.12.2018    Zrušeno: 01.04.2019

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 110/2018 Sb., o tabákových nálepkách
(Mění 110/2018 Sb.)

258/2018 Sb.

Účinnost od: 01.12.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 306/2015 Sb.)

251/2018 Sb.

Účinnost od: 01.12.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
(Mění 146/2008 Sb.)

248/2018 Sb.

Účinnost od: 01.12.2018

Vyhláška o požadavcích na nápoje, kvasný ocet a droždí
(Ruší 335/1997 Sb.;Ruší 45/2000 Sb.;Ruší 57/2003 Sb.;Ruší 289/2004 Sb.;Ruší 115/2011 Sb.;Ruší 330/2013 Sb.)

204/2018 Sb.

Účinnost od: 01.12.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 84/2008 Sb.)

196/2018 Sb.

Účinnost od: 01.12.2018

Vyhláška o žádostech podle zákona o distribuci pojištění a zajištění

195/2018 Sb.

Účinnost od: 01.12.2018

Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci pojištění
(Ruší 582/2004 Sb.;Ruší 40/2006 Sb.;Ruší 251/2007 Sb.;Ruší 74/2010 Sb.)

173/2018 Sb.

Účinnost od: 01.12.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
(Mění 182/1993 Sb.;Mění 250/2016 Sb.)

171/2018 Sb.

Účinnost od: 01.12.2018

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění
(Mění 455/1991 Sb.;Mění 58/1995 Sb.;Mění 229/2002 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 277/2009 Sb.;Mění 89/2012 Sb.)

170/2018 Sb.

Účinnost od: 01.12.2018

Zákon o distribuci pojištění a zajištění
(Ruší 38/2004 Sb.;Mění 444/2005 Sb.;Mění 57/2006 Sb.;Mění 296/2007 Sb.;Mění 124/2008 Sb.;Mění 223/2009 Sb.;Mění 227/2009 Sb.;Mění 278/2009 Sb.;Mění 281/2009 Sb.;Mění 420/2011 Sb.;Mění 261/2014 Sb.;Ruší 295/2016 Sb.;Mění 183/2017 Sb.)

257/2018 Sb.

Účinnost od: 30.11.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 34/1986 Sb.)

267/2018 Sb.

Účinnost od: 29.11.2018    Účinnost do: 27.01.2019

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí

266/2018 Sb.

Účinnost od: 29.11.2018    Účinnost do: 17.03.2019

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

86/2018 Sb.

Účinnost od: 26.11.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 86/2011 Sb.)

101/2018 Sb.

Účinnost od: 21.11.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb.
(Mění 481/2012 Sb.)

262/2018 Sb.

Účinnost od: 20.11.2018    Účinnost do: 17.03.2019

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

261/2018 Sb.

Účinnost od: 15.11.2018

Nález Ústavního soudu ze dne 25. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS 18/17 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 123/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, nebo na zrušení některých ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

260/2018 Sb.

Účinnost od: 15.11.2018

Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 16. října 2018 sp. zn. Pl. ÚS-st. 48/18 k problematice užívání společné věci podílovým spoluvlastníkem nad rozsah odpovídající jeho spoluvlastnickému podílu bez právního důvodu

255/2018 Sb.

Účinnost od: 12.11.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 428/2010 Sb.)

253/2018 Sb.

Účinnost od: 09.11.2018

Vyhláška o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin
(Ruší 4/2008 Sb.;Ruší 130/2010 Sb.;Ruší 122/2011 Sb.)

241/2018 Sb.

Účinnost od: 09.11.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění nařízení vlády č. 217/2016 Sb.
(Mění 272/2011 Sb.)

86/2018 Sb.

Účinnost od: 04.11.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 86/2011 Sb.)

245/2018 Sb.

Účinnost od: 01.11.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 30/2014 Sb.)

244/2018 Sb.

Účinnost od: 01.11.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 243/2017 Sb., a vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 353/2016 Sb.;Mění 27/2016 Sb.)

240/2018 Sb.

Účinnost od: 01.11.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 454/2002 Sb., kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání, ve znění vyhlášky č. 413/2009 Sb.
(Mění 454/2002 Sb.)

239/2018 Sb.

Účinnost od: 01.11.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 268/1999 Sb.)

234/2018 Sb.

Účinnost od: 01.11.2018

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 4/2018)
(Mění 421/2017 Sb.)

232/2018 Sb.

Účinnost od: 01.11.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 177/2009 Sb.)

222/2018 Sb.

Účinnost od: 01.11.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 512/2002 Sb.)

216/2018 Sb.

Účinnost od: 01.11.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 194/2009 Sb.)

205/2018 Sb.

Účinnost od: 01.11.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 228/2008 Sb.)

176/2018 Sb.

Účinnost od: 01.11.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 500/2004 Sb.)

137/2018 Sb.

Účinnost od: 01.11.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 98/2012 Sb.)

58/2018 Sb.

Účinnost od: 01.11.2018

Vyhláška o doplňcích stravy a složení potravin
(Ruší 225/2008 Sb.;Ruší 352/2009 Sb.)

74/2018 Sb.

Účinnost od: 31.10.2018

Vyhláška o službách spojených s platebním účtem, na které se vztahuje jednotné označení

246/2018 Sb.

Účinnost od: 29.10.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 361/2007 Sb.)

86/2018 Sb.

Účinnost od: 28.10.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 86/2011 Sb.)

243/2018 Sb.

Účinnost od: 25.10.2018    Účinnost do: 27.01.2019

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí

242/2018 Sb.

Účinnost od: 25.10.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 463/2013 Sb.)

230/2018 Sb.

Účinnost od: 24.10.2018

Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 III

229/2018 Sb.

Účinnost od: 24.10.2018

Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 II

228/2018 Sb.

Účinnost od: 24.10.2018

Vyhláška o vydání mincí po 20 Kč vzoru 2018 I

238/2018 Sb.

Účinnost od: 23.10.2018

Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 25. září 2018 sp. zn. Pl. ÚS-st. 47/18 ohledně možnosti soudu nenařídit veřejné zasedání k projednání stížnosti proti rozhodnutí o zamítnutí návrhu na povolení obnovy trestního řízení

224/2018 Sb.

Účinnost od: 23.10.2018

Vyhláška o vydání pamětní zlaté mince po 10 000 Kč ke 100. výročí vzniku Československa

134/2016 Sb.

Účinnost od: 18.10.2018

Zákon o zadávání veřejných zakázek
(Výjimka účinnosti )

223/2018 Sb.

Účinnost od: 17.10.2018

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí Washingtonské deklarace

231/2018 Sb.

Účinnost od: 16.10.2018

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. října 2018 (II. kolo)

rs113/2018 Sb.

Účinnost od: 12.10.2018

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v částce 112/2018 Sb.

226/2018 Sb.

Účinnost od: 09.10.2018

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebních obvodech č. 20 Sídlo: Praha 4 a č. 77 Sídlo: Vsetín konaných ve dnech 5. a 6. října 2018 (I. kolo)

225/2018 Sb.

Účinnost od: 09.10.2018

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 5. a 6. října 2018

221/2018 Sb.

Účinnost od: 09.10.2018

Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů

211/2018 Sb.

Účinnost od: 01.10.2018

Vyhláška o technických prohlídkách vozidel
(Ruší 302/2001 Sb.;Ruší 99/2003 Sb.;Ruší 9/2006 Sb.;Ruší 83/2012 Sb.;Ruší 342/2014 Sb.;Ruší 132/2016 Sb.;Ruší 228/2017 Sb.)

209/2018 Sb.

Účinnost od: 01.10.2018

Vyhláška o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel

208/2018 Sb.

Účinnost od: 01.10.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 104/1997 Sb.)

207/2018 Sb.

Účinnost od: 01.10.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)
(Mění 82/2012 Sb.)

206/2018 Sb.

Účinnost od: 01.10.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb.
(Mění 341/2014 Sb.)

193/2018 Sb.

Účinnost od: 01.10.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 56/2001 Sb.;Mění 13/1997 Sb.;Mění 361/2000 Sb.)

182/2018 Sb.

Účinnost od: 01.10.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony
(Mění 374/2015 Sb.;Mění 549/1991 Sb.;Mění 182/2006 Sb.)

181/2018 Sb.

Účinnost od: 01.10.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 262/2006 Sb.;Mění 221/1999 Sb.;Mění 361/2003 Sb.)

178/2018 Sb.

Účinnost od: 01.10.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 59/2017 Sb.)

95/2018 Sb.

Účinnost od: 01.10.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu
(Mění 332/2006 Sb.)

67/2018 Sb.

Účinnost od: 01.10.2018

Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
(Ruší 281/2008 Sb.;Ruší 129/2014 Sb.)

188/2018 Sb.

Účinnost od: 30.09.2018

Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2019

199/2018 Sb.

Účinnost od: 29.09.2018

Nařízení vlády o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)

215/2018 Sb.

Účinnost od: 27.09.2018

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 3 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2017 - 2020

194/2018 Sb.

Účinnost od: 19.09.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 286/2012 Sb.)

198/2018 Sb.

Účinnost od: 18.09.2018

Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Rabí“ po 5 000 Kč

117/2018 Sb.

Účinnost od: 15.09.2018

Vyhláška o zkušebním řádu aprobační zkoušky
(Výjimka účinnosti )

200/2018 Sb.

Účinnost od: 14.09.2018

Nález Ústavního soudu ze dne 14. srpna 2018 sp. zn. Pl. ÚS 14/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení vyhlášky č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů

197/2018 Sb.

Účinnost od: 12.09.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 43/2018 Sb., o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády
(Mění 43/2018 Sb.)

157/2018 Sb.

Účinnost od: 05.09.2018

Vyhláška o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 2018

156/2018 Sb.

Účinnost od: 05.09.2018

Vyhláška o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 2018

146/2018 Sb.

Účinnost od: 05.09.2018

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí založení Národního muzea

192/2018 Sb.

Účinnost od: 01.09.2018

Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
(Ruší 429/2017 Sb.)

191/2018 Sb.

Účinnost od: 01.09.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 155/1995 Sb.)

190/2018 Sb.

Účinnost od: 01.09.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 415/2012 Sb.)

189/2018 Sb.

Účinnost od: 01.09.2018

Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot
(Ruší 351/2012 Sb.)

187/2018 Sb.

Účinnost od: 01.09.2018

Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu
(Ruší 208/2012 Sb.;Ruší 93/2014 Sb.)

185/2018 Sb.

Účinnost od: 01.09.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
(Mění 152/2000 Sb.;Mění 233/2000 Sb.;Mění 59/2002 Sb.;Mění 409/2003 Sb.;Mění 294/2012 Sb.)

183/2018 Sb.

Účinnost od: 01.09.2018

Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu
(Ruší 432/2001 Sb.;Ruší 195/2003 Sb.;Ruší 620/2004 Sb.;Ruší 336/2011 Sb.)

177/2018 Sb.

Účinnost od: 01.09.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů
(Mění 311/2013 Sb.)

172/2018 Sb.

Účinnost od: 01.09.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 201/2012 Sb.)

169/2018 Sb.

Účinnost od: 01.09.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 183/2006 Sb.)

167/2018 Sb.

Účinnost od: 01.09.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 561/2004 Sb.;Mění 101/2017 Sb.)

166/2018 Sb.

Účinnost od: 01.09.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 449/2006 Sb.)

164/2018 Sb.

Účinnost od: 01.09.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí
(Mění 31/2010 Sb.)

163/2018 Sb.

Účinnost od: 01.09.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 74/2005 Sb.)

162/2018 Sb.

Účinnost od: 01.09.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 364/2005 Sb.)

161/2018 Sb.

Účinnost od: 01.09.2018

Vyhláška o předkládání údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení

160/2018 Sb.

Účinnost od: 01.09.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních
(Mění 282/2016 Sb.)

159/2018 Sb.

Účinnost od: 01.09.2018

Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

155/2018 Sb.

Účinnost od: 01.09.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 105/2008 Sb.)

151/2018 Sb.

Účinnost od: 01.09.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
(Mění 14/2005 Sb.;Mění 280/2016 Sb.)

145/2018 Sb.

Účinnost od: 01.09.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 13/2005 Sb.)

140/2018 Sb.

Účinnost od: 01.09.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 48/2005 Sb.)

138/2018 Sb.

Účinnost od: 01.09.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 154/2005 Sb.)

131/2018 Sb.

Účinnost od: 01.09.2018

Vyhláška o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance

123/2018 Sb.

Účinnost od: 01.09.2018

Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí

87/2018 Sb.

Účinnost od: 01.09.2018

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018
(Mění 446/2017 Sb.)

2/2018 Sb.

Účinnost od: 01.09.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 108/1997 Sb.)

448/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 428/2001 Sb.)

300/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2018

Zákon o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek a o změně zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, (stykový zákon)
(Mění 90/1995 Sb.)

270/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
(Mění 27/2016 Sb.)

101/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 561/2004 Sb.)

178/2016 Sb.

Účinnost od: 01.09.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 561/2004 Sb.)

175/2018 Sb.

Účinnost od: 31.08.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 128/2000 Sb.)

169/2018 Sb.

Účinnost od: 31.08.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 416/2009 Sb.;Mění 266/1994 Sb.;Mění 13/1997 Sb.;Mění 184/2006 Sb.)

168/2018 Sb.

Účinnost od: 31.08.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 303/2017 Sb.
(Mění 137/2016 Sb.)

158/2018 Sb.

Účinnost od: 24.08.2018

Vyhláška o stanovení vzorů žádostí o započtení odborné praxe, popřípadě její části

186/2018 Sb.

Účinnost od: 23.08.2018

Nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2018 sp. zn. Pl. ÚS 3/16 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 4 věty druhé zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

153/2018 Sb.

Účinnost od: 18.08.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 185/2009 Sb.)

152/2018 Sb.

Účinnost od: 18.08.2018

Vyhláška o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů

180/2018 Sb.

Účinnost od: 16.08.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 340/2006 Sb.)

179/2018 Sb.

Účinnost od: 16.08.2018

Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění zápůjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond

178/2018 Sb.

Účinnost od: 16.08.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 104/2013 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 82/1998 Sb.;Mění 251/2016 Sb.)

136/2018 Sb.

Účinnost od: 15.08.2018

Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí
(Ruší 28/2006 Sb.;Ruší 146/2006 Sb.;Ruší 323/2009 Sb.;Ruší 100/2016 Sb.;Mění 98/2007 Sb.;Mění 319/2014 Sb.)

144/2018 Sb.

Účinnost od: 10.08.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 211/2010 Sb.)

150/2018 Sb.

Účinnost od: 02.08.2018

Sdělení Ministerstva zdravotnictví, kterým se mění sdělení Ministerstva zdravotnictví č. 455/2017 Sb., o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2018
(Mění 455/2017 Sb.)

149/2018 Sb.

Účinnost od: 02.08.2018

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

147/2018 Sb.

Účinnost od: 01.08.2018

Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství pro období 2019 – 2023

143/2018 Sb.

Účinnost od: 01.08.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 134/1998 Sb.)

142/2018 Sb.

Účinnost od: 01.08.2018

Vyhláška o náležitostech posouzení vlivu záměru a koncepce na evropsky významné lokality a ptačí oblasti a o náležitostech hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny
(Mění 395/1992 Sb.)

141/2018 Sb.

Účinnost od: 01.08.2018

Vyhláška o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby

124/2018 Sb.

Účinnost od: 01.08.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky
(Mění 162/2015 Sb.)

222/2017 Sb.

Účinnost od: 01.08.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 326/1999 Sb.)

148/2018 Sb.

Účinnost od: 26.07.2018

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně

137/2018 Sb.

Účinnost od: 24.07.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 98/2012 Sb.)

97/2018 Sb.

Účinnost od: 21.07.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 243/2013 Sb.)

132/2018 Sb.

Účinnost od: 13.07.2018

Vyhláška o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin

130/2018 Sb.

Účinnost od: 13.07.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 143/2008 Sb.)

101/2018 Sb.

Účinnost od: 06.07.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb.
(Mění 481/2012 Sb.)

135/2018 Sb.

Účinnost od: 01.07.2018

Nález Ústavního soudu ze dne 19. června 2018 sp. zn. Pl. ÚS 35/17 ve věci návrhu na zrušení části čl. IV a čl. V zákona č. 185/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 185/2016 Sb.)

134/2018 Sb.

Účinnost od: 01.07.2018

Vyhláška o stanovení formátu a struktury datové zprávy, jejímž prostřednictvím sportovní organizace a žadatelé o podporu zapisují údaje do rejstříku, který slouží k vedení údajů o sportovních organizacích, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních

129/2018 Sb.

Účinnost od: 01.07.2018    Účinnost do: 01.01.2019

Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2018

128/2018 Sb.

Účinnost od: 01.07.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády
(Mění 74/2017 Sb.)

127/2018 Sb.

Účinnost od: 01.07.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
(Mění 419/2013 Sb.)

126/2018 Sb.

Účinnost od: 01.07.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
(Mění 48/2017 Sb.)

122/2018 Sb.

Účinnost od: 01.07.2018

Vyhláška o vzorech formulářů pro jednotlivé typy zájezdů a spojených cestovních služeb

121/2018 Sb.

Účinnost od: 01.07.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 177/1996 Sb.)

120/2018 Sb.

Účinnost od: 01.07.2018

Vyhláška o stanovení formulářů žádosti o určení advokáta a formuláře podnětu k poskytnutí jednorázové právní porady
(Ruší 275/2006 Sb.)

119/2018 Sb.

Účinnost od: 01.07.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 390/2017 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích
(Mění 390/2017 Sb.)

114/2018 Sb.

Účinnost od: 01.07.2018

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
(Mění 525/2002 Sb.)

111/2018 Sb.

Účinnost od: 01.07.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 159/1999 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 211/2000 Sb.;Mění 89/2012 Sb.)

109/2018 Sb.

Účinnost od: 01.07.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 512/2002 Sb.)

108/2018 Sb.

Účinnost od: 01.07.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 304/2012 Sb., o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 38/2016 Sb.
(Mění 304/2012 Sb.)

107/2018 Sb.

Účinnost od: 01.07.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 400/2011 Sb.)

105/2018 Sb.

Účinnost od: 01.07.2018

Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT)

103/2018 Sb.

Účinnost od: 01.07.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány
(Mění 155/2005 Sb.)

102/2018 Sb.

Účinnost od: 01.07.2018

Nařízení vlády o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny

65/2018 Sb.

Účinnost od: 01.07.2018

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

23/2018 Sb.

Účinnost od: 01.07.2018

Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

461/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 418/2001 Sb.)

456/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 43/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 31/2001 Sb.)

258/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 85/1996 Sb.)

251/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2018

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci
(Mění 153/1994 Sb.;Mění 328/1999 Sb.;Mění 365/2000 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 111/2009 Sb.;Mění 372/2011 Sb.;Mění 186/2016 Sb.)

250/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2018

Zákon o elektronické identifikaci

199/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 361/2000 Sb.;Mění 247/2000 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

195/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 328/1999 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 329/1999 Sb.;Mění 365/2000 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 187/2006 Sb.)

425/2016 Sb.

Účinnost od: 01.07.2018

Nařízení vlády o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data
(Výjimka účinnosti )

185/2016 Sb.

Účinnost od: 01.07.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 229/1991 Sb.)

112/2018 Sb.

Účinnost od: 30.06.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 159/2006 Sb.)

125/2018 Sb.

Účinnost od: 29.06.2018

Vyhláška o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plánu a výhledu a o způsobu jejich předkládání zdravotními pojišťovnami

133/2018 Sb.

Účinnost od: 28.06.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 145/2016 Sb., o vykazování elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů)
(Mění 145/2016 Sb.)

100/2018 Sb.

Účinnost od: 23.06.2018

Vyhláška o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel
(Ruší 274/1999 Sb.)

118/2018 Sb.

Účinnost od: 21.06.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka pohovorem lékařů, zubních lékařů a farmaceutů (o zkouškách lékařů, zubních lékařů a farmaceutů)
(Mění 188/2009 Sb.)

117/2018 Sb.

Účinnost od: 21.06.2018

Vyhláška o zkušebním řádu aprobační zkoušky

116/2018 Sb.

Účinnost od: 21.06.2018

Nález Ústavního soudu ze dne 16. května 2018 sp. zn. Pl. ÚS 15/16 ve věci návrhu na zrušení § 10 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a na vyslovení protiústavnosti § 125f odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění účinném do 30. června 2017

115/2018 Sb.

Účinnost od: 21.06.2018

Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2017

96/2018 Sb.

Účinnost od: 20.06.2018

Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu

95/2018 Sb.

Účinnost od: 20.06.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu
(Mění 332/2006 Sb.)

93/2018 Sb.

Účinnost od: 20.06.2018

Zákon o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu

113/2018 Sb.

Účinnost od: 15.06.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 254/2001 Sb.)

91/2018 Sb.

Účinnost od: 15.06.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 61/1988 Sb.)

90/2018 Sb.

Účinnost od: 15.06.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 38/2008 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

89/2018 Sb.

Účinnost od: 15.06.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů
(Mění 6/1993 Sb.;Mění 136/2011 Sb.;Ruší 76/1976 Sb.)

83/2018 Sb.

Účinnost od: 13.06.2018

NAŘÍZENÍ VLÁDY kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
(Mění 313/2010 Sb.)

104/2018 Sb.

Účinnost od: 12.06.2018

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2016 - 2019

90/2016 Sb.

Účinnost od: 12.06.2018

Zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
(Výjimka účinnosti )

99/2018 Sb.

Účinnost od: 05.06.2018

Nález Ústavního soudu ze dne 20. února 2018 sp. zn. Pl. ÚS 6/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

98/2018 Sb.

Účinnost od: 05.06.2018

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení
(Ruší 373/2008 Sb.)

94/2018 Sb.

Účinnost od: 05.06.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 280/2009 Sb.;Mění 358/1992 Sb.;Mění 523/1992 Sb.;Mění 85/1996 Sb.;Mění 120/2001 Sb.;Mění 253/2008 Sb.;Mění 93/2009 Sb.)

80/2018 Sb.

Účinnost od: 05.06.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 254/2010 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí
(Mění 254/2010 Sb.)

92/2018 Sb.

Účinnost od: 01.06.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 187/2006 Sb.)

79/2018 Sb.

Účinnost od: 01.06.2018

Vyhláška o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace

310/2017 Sb.

Účinnost od: 01.06.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 187/2006 Sb.;Mění 262/2006 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 361/2003 Sb.;Mění 373/2011 Sb.)

92/2018 Sb.

Účinnost od: 31.05.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 582/1991 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 218/2000 Sb.;Mění 187/2006 Sb.;Mění 259/2017 Sb.;Mění 310/2017 Sb.)

88/2018 Sb.

Účinnost od: 31.05.2018

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

85/2018 Sb.

Účinnost od: 31.05.2018    Účinnost do: 07.10.2018

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí

78/2018 Sb.

Účinnost od: 30.05.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků
(Mění 231/2016 Sb.)

77/2018 Sb.

Účinnost od: 30.05.2018

Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání

84/2018 Sb.

Účinnost od: 29.05.2018

SDĚLENÍ Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 78 Sídlo: Zlín konaných ve dnech 18. a 19. května 2018 (I. kolo) a ve dnech 25. a 26. května 2018 (II. kolo)

55/2018 Sb.

Účinnost od: 29.05.2018

Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Zvíkov“ po 5 000 Kč

82/2018 Sb.

Účinnost od: 28.05.2018

Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)
(Ruší 316/2014 Sb.)

81/2018 Sb.

Účinnost od: 21.05.2018

Nález Ústavního soudu ze dne 27. března 2018 sp. zn. Pl. ÚS 7/17 ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
(Mění 65/2017 Sb.)

73/2018 Sb.

Účinnost od: 19.05.2018

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, a některé další vyhlášky
(Ruší 486/2008 Sb.;Ruší 348/2014 Sb.;Ruší 442/2016 Sb.)

72/2018 Sb.

Účinnost od: 19.05.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 247/1995 Sb.)

76/2018 Sb.

Účinnost od: 11.05.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění vyhlášky č. 236/2000 Sb.
(Mění 101/1996 Sb.)

75/2018 Sb.

Účinnost od: 04.05.2018

Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu

71/2018 Sb.

Účinnost od: 01.05.2018

Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2019

56/2018 Sb.

Účinnost od: 01.05.2018    Účinnost do: 01.05.2019

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2017 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

54/2018 Sb.

Účinnost od: 01.05.2018

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně

53/2018 Sb.

Účinnost od: 01.05.2018

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

52/2018 Sb.

Účinnost od: 01.05.2018

Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

51/2018 Sb.

Účinnost od: 01.05.2018

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Břehyně – Pecopala a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

50/2018 Sb.

Účinnost od: 01.05.2018

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Pískovna Erika a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

49/2018 Sb.

Účinnost od: 01.05.2018

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kocelovické pastviny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

45/2018 Sb.

Účinnost od: 01.05.2018

Vyhláška o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území
(Ruší 64/2011 Sb.)

70/2018 Sb.

Účinnost od: 27.04.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 252/2004 Sb.)

69/2018 Sb.

Účinnost od: 27.04.2018

Nález Ústavního soudu ze dne 27. února 2018 sp. zn. Pl. ÚS 15/17 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti části § 35ca zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném do 30. 6. 2017

68/2018 Sb.

Účinnost od: 27.04.2018

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

62/2018 Sb.

Účinnost od: 27.04.2018

Nález Ústavního soudu ze dne 30. ledna 2018 sp. zn. Pl. ÚS 15/15 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti § 41b odst. 2 a 4 a § 41c písm. g) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění účinném do 31. prosince 2015

61/2018 Sb.

Účinnost od: 27.04.2018

Vyhláška o seznamu nebezpečných chemických látek, směsí a prachů a podmínkách nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi a podmínkách výkonu činností spojených s nebezpečnou expozicí prachů

rs35/2018 Sb.

Účinnost od: 27.04.2018

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 66/2018 Sb.

63/2018 Sb.

Účinnost od: 21.04.2018

Nařízení vlády o zrušení některých nařízení vlády v oblasti technických požadavků na výrobky
(Ruší 21/2003 Sb.;Ruší 22/2003 Sb.;Ruší 70/2002 Sb.;Ruší 365/2005 Sb.)

66/2018 Sb.

Účinnost od: 20.04.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.
(Mění 503/2006 Sb.)

64/2018 Sb.

Účinnost od: 20.04.2018    Zrušeno: 15.04.2019

Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování

60/2018 Sb.

Účinnost od: 12.04.2018

Nález Ústavního soudu ze dne 12. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 11/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů

59/2018 Sb.

Účinnost od: 12.04.2018

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

46/2018 Sb.

Účinnost od: 07.04.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 221/2002 Sb.)

57/2018 Sb.

Účinnost od: 04.04.2018

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 31. března 2018

48/2018 Sb.

Účinnost od: 01.04.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 177/1995 Sb.)

47/2018 Sb.

Účinnost od: 01.04.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 173/1995 Sb.)

44/2018 Sb.

Účinnost od: 01.04.2018

Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními

43/2018 Sb.

Účinnost od: 01.04.2018

Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády
(Mění 50/2015 Sb.;Mění 72/2015 Sb.;Mění 73/2015 Sb.;Mění 75/2015 Sb.;Mění 76/2015 Sb.;Ruší 196/2005 Sb.)

39/2018 Sb.

Účinnost od: 01.04.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 54/2004 Sb.;Ruší 450/2004 Sb.;Ruší 330/2009 Sb.)

25/2018 Sb.

Účinnost od: 01.04.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 197/2004 Sb.)

22/2018 Sb.

Účinnost od: 01.04.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 170/2008 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, nařízení vlády č. 106/2014 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, a nařízení vlády č. 69/2017 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
(Mění 170/2008 Sb.;Mění 106/2014 Sb.;Mění 69/2017 Sb.)

11/2018 Sb.

Účinnost od: 01.04.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 215/2008 Sb.)

449/2017 Sb.

Účinnost od: 01.04.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 136/2004 Sb.)

362/2017 Sb.

Účinnost od: 01.04.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 10/2000 Sb.)

361/2017 Sb.

Účinnost od: 01.04.2018

Nařízení vlády o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody
(Ruší 365/1999 Sb.;Ruší 414/2000 Sb.;Ruší 171/2008 Sb.)

268/2014 Sb.

Účinnost od: 01.04.2018

Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Výjimka účinnosti )

42/2018 Sb.

Účinnost od: 28.03.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení
(Mění 176/2009 Sb.)

37/2018 Sb.

Účinnost od: 22.03.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 277/2004 Sb.)

41/2018 Sb.

Účinnost od: 13.03.2018    Účinnost do: 20.05.2018

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

40/2018 Sb.

Účinnost od: 08.03.2018

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

30/2018 Sb.

Účinnost od: 08.03.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 463/2013 Sb.)

38/2018 Sb.

Účinnost od: 07.03.2018

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

36/2018 Sb.

Účinnost od: 07.03.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 378/2007 Sb.)

35/2018 Sb.

Účinnost od: 07.03.2018

Zákon o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny
(Mění 153/1994 Sb.;Mění 154/1994 Sb.;Mění 289/2005 Sb.;Mění 412/2005 Sb.;Mění 253/2008 Sb.;Mění 181/2014 Sb.)

31/2018 Sb.

Účinnost od: 05.03.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 210/2012 Sb.)

34/2018 Sb.

Účinnost od: 01.03.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 74/2015 Sb.)

29/2018 Sb.

Účinnost od: 01.03.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 76/2015 Sb.)

28/2018 Sb.

Účinnost od: 01.03.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 75/2015 Sb.)

27/2018 Sb.

Účinnost od: 01.03.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 262/2012 Sb.)

24/2018 Sb.

Účinnost od: 01.03.2018

Nařízení vlády o určení kompenzačního opatření ukládaného uchazeči pro regulovanou činnost insolvenčního správce

8/2018 Sb.

Účinnost od: 01.03.2018

Nález Ústavního soudu ze dne 12. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 26/16 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, nebo jeho jednotlivých ustanovení
(Mění 112/2016 Sb.)

15/2018 Sb.

Účinnost od: 28.02.2018

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí vydání Klaudyánovy mapy

33/2018 Sb.

Účinnost od: 23.02.2018

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2018–2029, 2,75 %

32/2018 Sb.

Účinnost od: 23.02.2018

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2018–2021, 0,75 %

19/2018 Sb.

Účinnost od: 22.02.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 342/2012 Sb.)

18/2018 Sb.

Účinnost od: 22.02.2018

Vyhláška o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel a o změně některých souvisejících vyhlášek
(Mění 299/2003 Sb.;Mění 342/2012 Sb.)

17/2018 Sb.

Účinnost od: 22.02.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky
(Mění 206/2012 Sb.)

26/2018 Sb.

Účinnost od: 19.02.2018

Nález Ústavního soudu ze dne 19. prosince 2017 sp. zn. Pl. ÚS 8/16 ve věci návrhu na zrušení § 12 odst. 4 a 5 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 124/2008 Sb.

21/2018 Sb.

Účinnost od: 12.02.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 194/2001 Sb.)

20/2018 Sb.

Účinnost od: 07.02.2018

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovací látky proti pneumokokovým infekcím pro očkování pojištěnců nad 65 let věku

11/2018 Sb.

Účinnost od: 03.02.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 215/2008 Sb.)

14/2018 Sb.

Účinnost od: 01.02.2018

Vyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování

4/2018 Sb.

Účinnost od: 01.02.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby, ve znění vyhlášky č. 328/2008 Sb.
(Mění 331/2004 Sb.)

437/2017 Sb.

Účinnost od: 01.02.2018

Vyhláška o kritériích pro určení provozovatele základní služby

259/2017 Sb.

Účinnost od: 01.02.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 589/1992 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 187/2006 Sb.)

252/2017 Sb.

Účinnost od: 01.02.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 127/2005 Sb.)

148/2017 Sb.

Účinnost od: 01.02.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 187/2006 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 361/2003 Sb.)

422/2016 Sb.

Účinnost od: 01.02.2018

Vyhláška o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje
(Výjimka účinnosti )

16/2018 Sb.

Účinnost od: 30.01.2018

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 26. a 27. ledna 2018 (II. kolo)

13/2018 Sb.

Účinnost od: 29.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2012 Sb.
(Mění 500/2006 Sb.)

12/2018 Sb.

Účinnost od: 24.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 323/2002 Sb.)

3/2018 Sb.

Účinnost od: 24.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění vyhlášky č. 42/2014 Sb., a další související vyhlášky
(Mění 378/2010 Sb.;Mění 61/2011 Sb.;Mění 331/2017 Sb.)

10/2018 Sb.

Účinnost od: 16.01.2018

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 39 Sídlo: Trutnov konaných ve dnech 5. a 6. ledna 2018 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (II. kolo)

2/2018 Sb.

Účinnost od: 15.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 108/1997 Sb.)

7/2018 Sb.

Účinnost od: 13.01.2018

Vyhláška o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu

1/2018 Sb.

Účinnost od: 13.01.2018

Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku

454/2017 Sb.

Účinnost od: 13.01.2018

Vyhláška o informačních povinnostech některých osob oprávněných poskytovat platební služby nebo vydávat elektronické peníze

402/2017 Sb.

Účinnost od: 13.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 233/2009 Sb.)

371/2017 Sb.

Účinnost od: 13.01.2018

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
(Mění 21/1992 Sb.;Mění 634/1992 Sb.;Mění 58/1995 Sb.;Mění 87/1995 Sb.;Mění 235/2004 Sb.;Mění 96/1993 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 253/2008 Sb.)

370/2017 Sb.

Účinnost od: 13.01.2018

Zákon o platebním styku
(Ruší 284/2009 Sb.;Ruší 140/2011 Sb.;Ruší 141/2011 Sb.;Ruší 142/2011 Sb.;Ruší 31/2014 Sb.;Ruší 233/2014 Sb.;Ruší 382/2016 Sb.;Mění 156/2010 Sb.;Mění 139/2011 Sb.;Mění 420/2011 Sb.;Mění 37/2012 Sb.;Mění 261/2014 Sb.;Mění 258/2016 Sb.;Mění 452/2016 Sb.;Mění 183/2017 Sb.)

5/2018 Sb.

Účinnost od: 09.01.2018

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 6. ledna 2018

462/2017 Sb.

Účinnost od: 06.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 522/2006 Sb.)

424/2017 Sb.

Účinnost od: 03.01.2018

Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu
(Ruší 235/2008 Sb.;Ruší 236/2008 Sb.;Ruší 427/2013 Sb.)

402/2017 Sb.

Účinnost od: 03.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 233/2009 Sb.)

392/2017 Sb.

Účinnost od: 03.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
(Mění 163/2014 Sb.)

319/2017 Sb.

Účinnost od: 03.01.2018

Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci na kapitálovém trhu

309/2017 Sb.

Účinnost od: 03.01.2018

Vyhláška o žádostech a oznámení podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu

308/2017 Sb.

Účinnost od: 03.01.2018

Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb
(Ruší 231/2009 Sb.;Ruší 208/2013 Sb.)

204/2017 Sb.

Účinnost od: 03.01.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Ruší 143/2009 Sb.;Ruší 303/2010 Sb.;Mění 256/2004 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 21/1992 Sb.;Mění 15/1998 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 40/2009 Sb.;Mění 408/2010 Sb.)

133/2017 Sb.

Účinnost od: 03.01.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.
(Mění 243/2013 Sb.)

9/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2018/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

6/2018 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 8/2017 a č. 9/2017)
(Mění 347/2017 Sb.)

476/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s ukončením důchodového spoření
(Mění 57/2012 Sb.;Mění 117/2012 Sb.;Mění 215/2012 Sb.;Mění 341/2012 Sb.;Mění 425/2012 Sb.;Mění 474/2013 Sb.)

474/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018    Účinnost do: 01.01.2018

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2018

472/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 257/2012 Sb., o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů
(Mění 257/2012 Sb.)

471/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek
(Mění 172/2016 Sb.)

470/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 39/2005 Sb.)

469/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška o jednacím řádu Dozorčího orgánu a o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem

467/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání, ve znění vyhlášky č. 177/2016 Sb.
(Mění 133/2013 Sb.)

466/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 5/2014 Sb.)

465/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů
(Mění 49/2005 Sb.)

464/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
(Mění 495/2003 Sb.)

463/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018    Zrušeno: 01.01.2019

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
(Ruší 440/2016 Sb.)

459/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku a o zrušení některých vyhlášek
(Mění 323/2013 Sb.)

458/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 470/2012 Sb.)

457/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 441/2013 Sb.)

456/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 43/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 31/2001 Sb.;Mění 43/2015 Sb.)

455/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2018

452/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 415/2012 Sb.)

451/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
(Mění 206/2010 Sb.)

450/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
(Mění 525/2002 Sb.)

449/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 136/2004 Sb.)

448/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 428/2001 Sb.)

446/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2018, kterým se stanovuje seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018

445/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty, ve znění vyhlášky č. 191/2013 Sb.
(Mění 128/2009 Sb.)

444/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 518/2004 Sb.)

443/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 502/2002 Sb.)

442/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 501/2002 Sb.)

441/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 500/2002 Sb.)

440/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

439/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

438/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

435/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (vyhláška o finančním vypořádání)
(Mění 367/2015 Sb.)

434/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob
(Mění 351/2013 Sb.)

433/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

431/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018    Účinnost do: 01.07.2018

Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 30. června 2018

430/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Nařízení vlády o prohlášení území vybraných částí měst Františkovy Lázně, Cheb, Karlovy Vary a Mariánské Lázně a obce Valy s lázeňskou kulturní krajinou za památkové rezervace a o změně nařízení vlády č. 443/1992 Sb., o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace
(Mění 443/1992 Sb.)

429/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018    Zrušeno: 01.09.2018

Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
(Ruší 276/2017 Sb.)

427/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 50/2015 Sb.)

426/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 112/2008 Sb.)

423/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2010 Sb., o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka)
(Mění 105/2010 Sb.)

421/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 5/2017, č. 6/2017 a č. 7/2017)

420/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků
(Mění 247/2016 Sb.)

419/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s úpravou služebních stejnokrojů zaměstnanců orgánů státní správy lesů, myslivosti a rybářství
(Mění 79/1996 Sb.;Mění 244/2002 Sb.;Mění 197/2004 Sb.)

417/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 205/1999 Sb.)

416/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění vyhlášky č. 270/2017 Sb.
(Mění 27/2016 Sb.)

415/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů

414/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění vyhlášky č. 254/2013 Sb.
(Mění 84/2008 Sb.)

413/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 54/2008 Sb.)

412/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 364/2009 Sb.)

411/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 270/2010 Sb.)

410/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018    Zrušeno: 01.01.2019

Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
(Ruší 330/2016 Sb.;Ruší 126/2017 Sb.;Ruší 321/2017 Sb.)

409/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 36/2006 Sb.)

408/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 388/2011 Sb.)

407/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2018 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
(Mění 117/1995 Sb.)

406/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

405/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
(Mění 499/2006 Sb.;Mění 169/2016 Sb.)

404/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence
(Mění 465/2012 Sb.)

403/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 298/2014 Sb.)

401/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018    Zrušeno: 01.01.2019

Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2018
(Ruší 366/2016 Sb.)

400/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence
(Mění 641/2004 Sb.)

399/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 222/2010 Sb.;Mění 302/2014 Sb.;Mění 104/2005 Sb.)

398/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 383/2009 Sb.)

397/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 410/2009 Sb.)

396/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 312/2014 Sb.)

392/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
(Mění 163/2014 Sb.)

390/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na regeneraci veřejných prostranství na sídlištích

389/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem
(Ruší 363/2015 Sb.)

388/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška o vzoru služebního průkazu státního zaměstnance

387/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 505/2006 Sb.)

386/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 383/2016 Sb.
(Mění 306/2015 Sb.)

384/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 37/1992 Sb.)

383/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška o výběru, přijímání a čekatelské praxi právních čekatelů a o závěrečné zkoušce

382/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce
(Ruší 303/2002 Sb.;Ruší 172/2003 Sb.;Ruší 188/2007 Sb.)

379/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění vyhlášky č. 74/2013 Sb.
(Mění 474/2002 Sb.)

373/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018

371/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
(Mění 235/2004 Sb.)

367/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 218/2000 Sb.;Mění 248/2000 Sb.;Mění 388/1991 Sb.;Mění 130/2002 Sb.)

365/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 198/2009 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 150/2002 Sb.;Mění 349/1999 Sb.)

360/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb.
(Mění 522/2005 Sb.)

355/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 537/2006 Sb.)

354/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 134/1998 Sb.)

353/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2018

349/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2018

348/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se stanoví odměny členům Prezidia Rady pro veřejný dohled nad auditem

347/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 3/2017 a č. 4/2017)

344/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2018

343/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2016, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2018 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2018 a o zvýšení důchodů v roce 2018

342/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 304/2014 Sb.)

341/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
(Ruší 224/2014 Sb.;Ruší 303/2014 Sb.;Ruší 278/2015 Sb.;Ruší 273/2016 Sb.;Ruší 316/2016 Sb.;Ruší 168/2017 Sb.;Ruší 340/2017 Sb.;Ruší 564/2006 Sb.;Ruší 74/2009 Sb.;Ruší 130/2009 Sb.;Ruší 201/2009 Sb.;Ruší 381/2010 Sb.;Ruší 44/2011 Sb.;Ruší 448/2011 Sb.)

339/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Nařízení vlády o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru
(Ruší 28/2002 Sb.)

334/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 129/2012 Sb.)

330/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu
(Mění 401/2010 Sb.)

327/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění zákona č. 93/2017 Sb.
(Mění 435/2004 Sb.;Mění 251/2005 Sb.)

325/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 166/1993 Sb.;Mění 283/1993 Sb.;Mění 153/1994 Sb.)

324/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
(Mění 427/2005 Sb.)

318/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Nařízení vlády o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
(Ruší 414/2016 Sb.)

311/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2018

303/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se zrušením statusu veřejné prospěšnosti
(Mění 89/2012 Sb.;Mění 549/1991 Sb.;Mění 3/2002 Sb.;Mění 304/2013 Sb.;Mění 292/2013 Sb.;Mění 424/1991 Sb.;Mění 111/2009 Sb.;Mění 137/2016 Sb.;Mění 257/2016 Sb.;Mění 111/1998 Sb.)

301/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 329/2011 Sb.)

297/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 592/1992 Sb.)

293/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 168/1999 Sb.;Mění 586/1992 Sb.)

290/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 48/1997 Sb.;Mění 372/2011 Sb.)

286/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 567/2006 Sb.)

274/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 383/2009 Sb.)

273/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 410/2009 Sb.)

272/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

260/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 243/2000 Sb.)

259/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 187/2006 Sb.)

256/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 412/2005 Sb.)

253/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 281/2002 Sb.)

248/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 553/1991 Sb.)

247/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 361/2003 Sb.)

239/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa
(Ruší 433/2001 Sb.)

235/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
(Mění 341/2014 Sb.)

228/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018    Zrušeno: 01.10.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 302/2001 Sb.)

225/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 183/2006 Sb.;Mění 133/1985 Sb.;Mění 20/1987 Sb.;Mění 44/1988 Sb.;Mění 62/1988 Sb.;Mění 114/1992 Sb.;Mění 334/1992 Sb.;Mění 338/1992 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 266/1994 Sb.;Mění 114/1995 Sb.;Mění 289/1995 Sb.;Mění 13/1997 Sb.;Mění 49/1997 Sb.;Mění 151/1997 Sb.;Mění 166/1999 Sb.;Mění 189/1999 Sb.;Mění 131/2000 Sb.;Mění 239/2000 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 406/2000 Sb.;Mění 458/2000 Sb.;Mění 100/2001 Sb.;Mění 164/2001 Sb.;Mění 185/2001 Sb.;Mění 254/2001 Sb.;Mění 274/2001 Sb.;Mění 312/2001 Sb.;Mění 449/2001 Sb.;Mění 76/2002 Sb.;Mění 139/2002 Sb.;Mění 150/2002 Sb.;Mění 235/2004 Sb.;Mění 500/2004 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 127/2005 Sb.;Mění 251/2005 Sb.;Mění 157/2009 Sb.;Mění 416/2009 Sb.;Mění 17/2012 Sb.;Mění 201/2012 Sb.;Mění 503/2012 Sb.;Mění 256/2013 Sb.;Mění 224/2015 Sb.;Mění 184/2006 Sb.)

203/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 155/1995 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 262/2006 Sb.)

200/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 117/1995 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 359/1999 Sb.)

198/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 349/1999 Sb.)

197/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 115/2000 Sb.)

183/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
(Mění 592/1992 Sb.;Mění 70/2013 Sb.;Mění 378/2007 Sb.)

152/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 311/2006 Sb.;Mění 91/2011 Sb.)

149/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 477/2001 Sb.)

145/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 644/2004 Sb.;Mění 592/1992 Sb.)

140/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
(Ruší 181/2016 Sb.)

123/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 114/1992 Sb.;Ruší 161/1999 Sb.;Mění 320/2002 Sb.;Mění 349/2009 Sb.;Mění 250/2014 Sb.;Ruší 365/2015 Sb.)

114/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška o vzoru průkazu předsedy, členů a zaměstnanců Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a o vzoru formuláře pro výroční finanční zprávu politické strany a politického hnutí
(Výjimka účinnosti )

99/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 128/2000 Sb.;Mění 129/2000 Sb.;Mění 131/2000 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 187/2006 Sb.;Mění 262/2006 Sb.;Ruší 37/2003 Sb.;Ruší 337/2004 Sb.;Ruší 697/2004 Sb.;Ruší 50/2006 Sb.;Ruší 614/2006 Sb.;Ruší 79/2008 Sb.;Ruší 20/2009 Sb.;Ruší 375/2010 Sb.;Ruší 459/2013 Sb.;Ruší 52/2015 Sb.;Ruší 352/2015 Sb.)

80/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek
(Mění 9/2015 Sb.)

59/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Zákon o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení a o změně některých zákonů
(Mění 141/1961 Sb.;Mění 2/1969 Sb.;Mění 218/2000 Sb.)

24/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti
(Mění 243/2000 Sb.)

23/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti
(Výjimka účinnosti )

460/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony
(Mění 89/2012 Sb.;Mění 549/1991 Sb.;Mění 111/2009 Sb.;Mění 256/2013 Sb.;Mění 292/2013 Sb.;Mění 304/2013 Sb.)

421/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
(Výjimka účinnosti )

387/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 294/2005 Sb.)

368/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 549/1991 Sb.;Mění 134/2016 Sb.;Mění 304/2013 Sb.)

337/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb.
(Mění 589/2006 Sb.)

300/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Zákon o centrální evidenci účtů
(Výjimka účinnosti )

180/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 110/1997 Sb.)

377/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření
(Mění 563/1991 Sb.;Mění 6/1993 Sb.;Mění 15/1998 Sb.;Mění 427/2011 Sb.;Mění 240/2013 Sb.)

376/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Zákon o ukončení důchodového spoření
(Ruší 426/2011 Sb.;Mění 241/2013 Sb.;Mění 399/2012 Sb.)

315/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 353/2003 Sb.)

43/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 31/2001 Sb.)

333/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 87/1995 Sb.)

70/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 378/2007 Sb.)

43/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2018

Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, jak vyplývá z pozdějších změn
(Výjimka účinnosti )

Zavřít
MENU