Sbírka předpisů 2017 - podle účinnosti | Sbírka právních předpisů - Zákony online - Vyhlášky

Sbírka předpisů 2017 - podle účinnosti

40/2017 Sb.

Účinnost od: 31.12.2017

Nález Ústavního soudu ze dne 6. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 32/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 235/2004 Sb.)

475/2017 Sb.

Účinnost od: 29.12.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
(Mění 152/2000 Sb.;Mění 233/2000 Sb.;Mění 59/2002 Sb.;Mění 409/2003 Sb.;Mění 294/2012 Sb.)

473/2017 Sb.

Účinnost od: 28.12.2017    Účinnost do: 01.04.2018

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

468/2017 Sb.

Účinnost od: 28.12.2017    Účinnost do: 01.04.2018

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

428/2017 Sb.

Účinnost od: 26.12.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin
(Mění 327/2012 Sb.)

6/2018 Sb.

Účinnost od: 21.12.2017

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 8/2017 a č. 9/2017)
(Mění 339/2016 Sb.)

460/2017 Sb.

Účinnost od: 21.12.2017

Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 28. listopadu 2017 sp. zn. Pl. ÚS-st. 45/16 k ústavní konformitě odmítnutí dovolání v občanském soudním řízení a k nepřípustnosti ústavní stížnosti proti předchozím rozhodnutím o procesních prostředcích k ochraně práva, neobsahuje-li dovolání vymezení předpokladů přípustnosti

453/2017 Sb.

Účinnost od: 20.12.2017

Vyhláška o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí
(Ruší 457/2001 Sb.)

447/2017 Sb.

Účinnost od: 15.12.2017

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2017 pro účely zákona o zaměstnanosti

436/2017 Sb.

Účinnost od: 15.12.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
(Mění 79/2013 Sb.)

425/2017 Sb.

Účinnost od: 15.12.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 318/2008 Sb.)

432/2017 Sb.

Účinnost od: 14.12.2017

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

391/2017 Sb.

Účinnost od: 14.12.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb.
(Mění 55/2011 Sb.)

422/2017 Sb.

Účinnost od: 11.12.2017

Nález Ústavního soudu ze dne 7. listopadu 2017 sp. zn. Pl. ÚS 33/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

rs151/2017 Sb.

Účinnost od: 11.12.2017

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v částce 137/2017 Sb.

78/2017 Sb.

Účinnost od: 10.12.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 173/1995 Sb.)

393/2017 Sb.

Účinnost od: 06.12.2017

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení České astronomické společnosti

386/2017 Sb.

Účinnost od: 01.12.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 383/2016 Sb.
(Mění 306/2015 Sb.)

372/2017 Sb.

Účinnost od: 01.12.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 434/2004 Sb., o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů
(Mění 434/2004 Sb.)

366/2017 Sb.

Účinnost od: 01.12.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
(Mění 268/2014 Sb.)

312/2017 Sb.

Účinnost od: 01.12.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 307/2014 Sb.)

299/2017 Sb.

Účinnost od: 01.12.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 326/2004 Sb.;Ruší 88/2006 Sb.;Mění 40/1995 Sb.;Mění 252/1997 Sb.;Mění 147/2002 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 350/2011 Sb.)

291/2017 Sb.

Účinnost od: 01.12.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 99/1963 Sb.;Mění 26/2000 Sb.;Mění 182/2006 Sb.)

270/2017 Sb.

Účinnost od: 01.12.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
(Mění 27/2016 Sb.)

66/2017 Sb.

Účinnost od: 01.12.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 378/2007 Sb.)

377/2017 Sb.

Účinnost od: 29.11.2017

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 650. výročí vysvěcení kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta

375/2017 Sb.

Účinnost od: 28.11.2017

Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
(Ruší 11/2002 Sb.;Ruší 405/2004 Sb.)

374/2017 Sb.

Účinnost od: 28.11.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat
(Mění 64/2009 Sb.)

385/2017 Sb.

Účinnost od: 24.11.2017

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 ve volebním kraji: 2 Středočeský pro politickou stranu 1. Občanská demokratická strana, na základě usnesení Nejvyššího správního soudu sp. zn. Vol 58/2017-173 ze dne 19. listopadu 2017

97/2017 Sb.

Účinnost od: 24.11.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 86/2011 Sb.)

381/2017 Sb.

Účinnost od: 22.11.2017    Účinnost do: 01.04.2018

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

152/2017 Sb.

Účinnost od: 18.11.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 311/2006 Sb.)

145/2017 Sb.

Účinnost od: 18.11.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 592/1992 Sb.)

261/2017 Sb.

Účinnost od: 16.11.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 49/1997 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 455/1991 Sb.)

368/2017 Sb.

Účinnost od: 15.11.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 142/2014 Sb.)

378/2017 Sb.

Účinnost od: 14.11.2017

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

376/2017 Sb.

Účinnost od: 14.11.2017

Nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb

372/2017 Sb.

Účinnost od: 13.11.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 434/2004 Sb., o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů
(Mění 434/2004 Sb.)

395/2017 Sb.

Účinnost od: 07.11.2017

Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace výrobců referenčních materiálů podle normy ČSN EN ISO 17034:2017

369/2017 Sb.

Účinnost od: 07.11.2017

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. listopadu 2017

364/2017 Sb.

Účinnost od: 07.11.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, ve znění zákona č. 121/2012 Sb.
(Mění 212/2009 Sb.)

363/2017 Sb.

Účinnost od: 07.11.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 23/1994 Sb.)

391/2016 Sb.

Účinnost od: 06.11.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
(Mění 481/2012 Sb.)

394/2017 Sb.

Účinnost od: 05.11.2017

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017

359/2017 Sb.

Účinnost od: 01.11.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění vyhlášky č. 316/2013 Sb.
(Mění 286/2012 Sb.)

356/2017 Sb.

Účinnost od: 01.11.2017

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 2/2013 Sb., o obsahových náležitostech žádosti o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu a obsahových náležitostech jejího ohlašování
(Ruší 2/2013 Sb.)

342/2017 Sb.

Účinnost od: 01.11.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 304/2014 Sb.)

340/2017 Sb.

Účinnost od: 01.11.2017    Zrušeno: 01.01.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 564/2006 Sb.)

336/2017 Sb.

Účinnost od: 01.11.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 197/2004 Sb.)

335/2017 Sb.

Účinnost od: 01.11.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 275/1998 Sb.)

334/2017 Sb.

Účinnost od: 01.11.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 129/2012 Sb.)

331/2017 Sb.

Účinnost od: 01.11.2017

Vyhláška o stanovení dalších odrůd ovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy

329/2017 Sb.

Účinnost od: 01.11.2017

Vyhláška o požadavcích na projekt jaderného zařízení

328/2017 Sb.

Účinnost od: 01.11.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 59/2015 Sb.)

326/2017 Sb.

Účinnost od: 01.11.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 100/2001 Sb.)

321/2017 Sb.

Účinnost od: 01.11.2017    Zrušeno: 01.01.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, ve znění nařízení vlády č. 126/2017 Sb.
(Mění 330/2016 Sb.)

302/2017 Sb.

Účinnost od: 01.11.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
(Mění 166/1999 Sb.;Mění 246/1992 Sb.;Mění 97/1993 Sb.;Mění 110/1997 Sb.;Mění 146/2002 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

295/2017 Sb.

Účinnost od: 01.11.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 219/2003 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 156/1998 Sb.;Mění 256/2000 Sb.;Mění 503/2012 Sb.;Mění 139/2002 Sb.)

290/2017 Sb.

Účinnost od: 01.11.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 372/2011 Sb.)

285/2017 Sb.

Účinnost od: 01.11.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 287/2013 Sb.
(Mění 99/2012 Sb.)

284/2017 Sb.

Účinnost od: 01.11.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče
(Mění 92/2012 Sb.)

264/2017 Sb.

Účinnost od: 01.11.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 64/1986 Sb.;Mění 634/1992 Sb.)

202/2017 Sb.

Účinnost od: 01.11.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 373/2011 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 262/2006 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 359/1999 Sb.;Mění 285/2002 Sb.)

337/2017 Sb.

Účinnost od: 31.10.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních)
(Mění 189/2009 Sb.)

358/2017 Sb.

Účinnost od: 27.10.2017    Účinnost do: 07.01.2018

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

357/2017 Sb.

Účinnost od: 27.10.2017

Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

352/2017 Sb.

Účinnost od: 24.10.2017

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017

350/2017 Sb.

Účinnost od: 24.10.2017    Účinnost do: 01.04.2018

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

332/2017 Sb.

Účinnost od: 24.10.2017

Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Pernštejn“ po 5 000 Kč

302/2016 Sb.

Účinnost od: 21.10.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 424/1991 Sb.)

346/2017 Sb.

Účinnost od: 20.10.2017

Vyhláška o závazném vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a o závazném vzoru potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení

345/2017 Sb.

Účinnost od: 19.10.2017

Nález Ústavního soudu ze dne 8. srpna 2017 sp. zn. Pl. ÚS 32/16 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 61 odst. 1 a § 143 odst. 1 trestního řádu

323/2017 Sb.

Účinnost od: 19.10.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.
(Mění 268/2009 Sb.)

320/2017 Sb.

Účinnost od: 19.10.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 176/2008 Sb.)

338/2017 Sb.

Účinnost od: 16.10.2017

Nález Ústavního soudu ze dne 8. srpna 2017 sp. zn. Pl. ÚS 9/15 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 10b odst. 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 185/2001 Sb.

333/2017 Sb.

Účinnost od: 13.10.2017

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2033, 2,00 %

322/2017 Sb.

Účinnost od: 04.10.2017

Vyhláška o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období

307/2017 Sb.

Účinnost od: 04.10.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 478/2000 Sb.)

304/2017 Sb.

Účinnost od: 04.10.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 111/1994 Sb.;Mění 266/1994 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 273/2008 Sb.)

298/2017 Sb.

Účinnost od: 04.10.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 120/2001 Sb.)

288/2017 Sb.

Účinnost od: 04.10.2017

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar

380/2017 Sb.

Účinnost od: 01.10.2017

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017

351/2017 Sb.

Účinnost od: 01.10.2017

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 2/2017/DZP, kterým se mění Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2017/DZP ze dne 18. listopadu 2016, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

317/2017 Sb.

Účinnost od: 01.10.2017

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

316/2017 Sb.

Účinnost od: 01.10.2017

Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhů v odvětví cukru
(Ruší 337/2006 Sb.;Ruší 44/2007 Sb.;Ruší 149/2008 Sb.)

315/2017 Sb.

Účinnost od: 01.10.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 75/2015 Sb.)

314/2017 Sb.

Účinnost od: 01.10.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
(Mění 29/2016 Sb.;Mění 147/2008 Sb.;Mění 53/2009 Sb.)

294/2017 Sb.

Účinnost od: 01.10.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze
(Mění 585/2004 Sb.;Mění 45/2016 Sb.)

281/2017 Sb.

Účinnost od: 01.10.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům
(Mění 146/2015 Sb.)

280/2017 Sb.

Účinnost od: 01.10.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 109/1994 Sb.)

279/2017 Sb.

Účinnost od: 01.10.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 345/1999 Sb.)

263/2017 Sb.

Účinnost od: 01.10.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 221/1999 Sb.)

255/2017 Sb.

Účinnost od: 01.10.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 246/1992 Sb.)

251/2017 Sb.

Účinnost od: 01.10.2017

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci
(Mění 378/2007 Sb.)

206/2017 Sb.

Účinnost od: 01.10.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 435/2004 Sb.)

200/2017 Sb.

Účinnost od: 01.10.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 111/1998 Sb.;Mění 108/2006 Sb.;Mění 117/1995 Sb.)

58/2017 Sb.

Účinnost od: 01.10.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 40/2009 Sb.;Mění 293/1993 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 555/1992 Sb.;Mění 169/1999 Sb.)

311/2016 Sb.

Účinnost od: 01.10.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 177/2009 Sb.)

296/2017 Sb.

Účinnost od: 30.09.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 99/1963 Sb.;Mění 292/2013 Sb.;Mění 549/1991 Sb.;Mění 96/1993 Sb.;Mění 6/2002 Sb.;Mění 427/2011 Sb.;Mění 216/1994 Sb.)

292/2017 Sb.

Účinnost od: 30.09.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 114/1995 Sb.;Mění 262/2006 Sb.)

289/2017 Sb.

Účinnost od: 30.09.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 455/1991 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

313/2017 Sb.

Účinnost od: 25.09.2017

Nález Ústavního soudu ze dne 18. července 2017 sp. zn. Pl. ÚS 2/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 369/2016 Sb.

306/2017 Sb.

Účinnost od: 19.09.2017

Vyhláška o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

305/2017 Sb.

Účinnost od: 19.09.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 164/2013 Sb.)

290/2017 Sb.

Účinnost od: 15.09.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 48/1997 Sb.;Mění 66/2017 Sb.)

287/2017 Sb.

Účinnost od: 13.09.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 118/2006 Sb.)

283/2017 Sb.

Účinnost od: 04.09.2017

Nález Ústavního soudu ze dne 11. července 2017 sp. zn. Pl. ÚS 23/14 ve věci návrhu na zrušení § 61 odst. 2 věty první a § 66 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 294/2013 Sb.

282/2017 Sb.

Účinnost od: 04.09.2017

Nález Ústavního soudu ze dne 27. června 2017 sp. zn. Pl. ÚS 21/16 ve věci návrhu na zrušení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

237/2017 Sb.

Účinnost od: 03.09.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 474/2000 Sb.)

266/2017 Sb.

Účinnost od: 02.09.2017

Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie
(Ruší 402/2015 Sb.)

257/2017 Sb.

Účinnost od: 02.09.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 128/2000 Sb.;Mění 129/2000 Sb.;Mění 131/2000 Sb.)

252/2017 Sb.

Účinnost od: 02.09.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 127/2005 Sb.;Mění 483/1991 Sb.)

278/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017

Vyhláška o stanovení obsahu a rozsahu specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku související s balzamací a konzervací a náležitostí dokladu o jejím absolvování
(Ruší 379/2001 Sb.)

277/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017

Vyhláška o postupu obce při zajištění slušného pohřbení

276/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017    Zrušeno: 01.01.2018

Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
(Ruší 272/2016 Sb.)

271/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017

Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra

270/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
(Mění 27/2016 Sb.)

267/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017

Vyhláška o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání
(Ruší 238/2007 Sb.)

265/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 90/2016 Sb.;Mění 22/1997 Sb.)

262/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže)
(Mění 143/2001 Sb.)

258/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 85/1996 Sb.;Mění 358/1992 Sb.;Mění 120/2001 Sb.;Mění 99/1963 Sb.)

254/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 586/1992 Sb.)

243/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
(Mění 48/2005 Sb.;Mění 492/2005 Sb.;Mění 177/2009 Sb.;Mění 353/2016 Sb.)

241/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

240/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

238/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 2/2006 Sb.)

214/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 31/1995 Sb.)

210/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 107/2005 Sb.)

209/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017

Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb
(Ruší 159/2005 Sb.;Ruší 26/2006 Sb.)

201/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 96/2004 Sb.;Mění 95/2004 Sb.;Ruší 423/2004 Sb.;Ruší 321/2008 Sb.;Ruší 4/2010 Sb.)

193/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 256/2001 Sb.;Mění 229/1991 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 274/2001 Sb.;Mění 449/2001 Sb.;Mění 139/2002 Sb.;Mění 326/2004 Sb.;Mění 183/2006 Sb.;Mění 372/2011 Sb.)

183/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
(Mění 159/2006 Sb.)

101/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 561/2004 Sb.)

79/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017

Vyhláška o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů

14/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 159/2006 Sb.;Mění 2/1969 Sb.;Mění 6/2002 Sb.;Mění 456/2011 Sb.;Ruší 154/2007 Sb.;Ruší 578/2006 Sb.)

280/2016 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
(Mění 14/2005 Sb.)

178/2016 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 561/2004 Sb.)

244/2017 Sb.

Účinnost od: 30.08.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
(Mění 306/2012 Sb.)

275/2017 Sb.

Účinnost od: 28.08.2017    Účinnost do: 14.01.2018

Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky

269/2017 Sb.

Účinnost od: 22.08.2017

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. srpna 2017

268/2017 Sb.

Účinnost od: 22.08.2017

Nález Ústavního soudu ze dne 27. června 2017 sp. zn. Pl. ÚS 22/16 ve věci návrhu na zrušení § 160 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

236/2017 Sb.

Účinnost od: 19.08.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění vyhlášky č. 289/2013 Sb.
(Mění 108/2011 Sb.)

235/2017 Sb.

Účinnost od: 19.08.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
(Mění 341/2014 Sb.)

259/2017 Sb.

Účinnost od: 18.08.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 589/1992 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 187/2006 Sb.)

249/2017 Sb.

Účinnost od: 18.08.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.
(Mění 340/2015 Sb.)

246/2017 Sb.

Účinnost od: 18.08.2017

Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů
(Mění 2/1969 Sb.;Mění 586/1992 Sb.)

245/2017 Sb.

Účinnost od: 15.08.2017

Nález Ústavního soudu ze dne 13. června 2017 sp. zn. Pl. ÚS 34/15 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Litvínova č. 3/2013, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a zlepšení vzhledu města, a obecně závazné vyhlášky města Varnsdorfu č. 2/2012, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města

229/2017 Sb.

Účinnost od: 15.08.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb.
(Mění 377/2013 Sb.)

224/2017 Sb.

Účinnost od: 15.08.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 368/1999 Sb.)

223/2017 Sb.

Účinnost od: 15.08.2017

Nařízení vlády o některých podmínkách vydání a prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování

222/2017 Sb.

Účinnost od: 15.08.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 326/1999 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 283/1993 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 325/1999 Sb.;Mění 359/1999 Sb.;Mění 301/2000 Sb.;Mění 119/2002 Sb.;Mění 150/2002 Sb.;Mění 18/2004 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 561/2004 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 108/2006 Sb.;Mění 262/2006 Sb.;Mění 273/2008 Sb.;Ruší 348/2008 Sb.)

204/2017 Sb.

Účinnost od: 13.08.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 87/1995 Sb.;Mění 240/2013 Sb.;Mění 256/2004 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 21/1992 Sb.;Mění 15/1998 Sb.;Mění 40/2009 Sb.)

242/2017 Sb.

Účinnost od: 09.08.2017    Účinnost do: 07.01.2018

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

233/2017 Sb.

Účinnost od: 01.08.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 323/2002 Sb.)

221/2017 Sb.

Účinnost od: 01.08.2017

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zbraních
(Ruší 115/2014 Sb.)

220/2017 Sb.

Účinnost od: 01.08.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 315/2011 Sb., o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E
(Mění 315/2011 Sb.)

219/2017 Sb.

Účinnost od: 01.08.2017

Nařízení vlády o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice

218/2017 Sb.

Účinnost od: 01.08.2017

Nařízení vlády o minimálních technických požadavcích na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a o povinných náležitostech jejich provozního řádu

217/2017 Sb.

Účinnost od: 01.08.2017

Nařízení vlády o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek a o muničním skladišti
(Ruší 338/2002 Sb.;Ruší 347/2003 Sb.;Ruší 503/2005 Sb.)

216/2017 Sb.

Účinnost od: 01.08.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, ve znění vyhlášky č. 76/1996 Sb., a vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění vyhlášky č. 340/2001 Sb.
(Mění 102/1994 Sb.;Mění 327/1992 Sb.)

213/2017 Sb.

Účinnost od: 01.08.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 458/2003 Sb., kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů
(Mění 458/2003 Sb.)

211/2017 Sb.

Účinnost od: 01.08.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 313/2014 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech
(Mění 313/2014 Sb.)

205/2017 Sb.

Účinnost od: 01.08.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony
(Mění 181/2014 Sb.;Mění 106/1999 Sb.;Mění 2/1969 Sb.;Mění 451/1991 Sb.;Mění 234/2014 Sb.;Mění 365/2000 Sb.;Mění 251/2005 Sb.;Mění 183/2006 Sb.;Mění 499/2004 Sb.;Mění 273/2008 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 412/2005 Sb.)

203/2017 Sb.

Účinnost od: 01.08.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 155/1995 Sb.)

183/2017 Sb.

Účinnost od: 01.08.2017

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
(Mění 119/2002 Sb.)

179/2017 Sb.

Účinnost od: 01.08.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 370/2002 Sb., o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva
(Mění 370/2002 Sb.;Ruší 371/2002 Sb.;Ruší 632/2004 Sb.)

178/2017 Sb.

Účinnost od: 01.08.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 278/2008 Sb.)

229/2016 Sb.

Účinnost od: 01.08.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 119/2002 Sb.;Mění 133/1985 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 229/2013 Sb.)

190/2016 Sb.

Účinnost od: 01.08.2017

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 131/2015 Sb.
(Mění 234/2014 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 159/2006 Sb.;Mění 187/2006 Sb.;Mění 165/2012 Sb.)

131/2015 Sb.

Účinnost od: 01.08.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 458/2000 Sb.)

234/2017 Sb.

Účinnost od: 31.07.2017

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

230/2017 Sb.

Účinnost od: 31.07.2017

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

228/2017 Sb.

Účinnost od: 31.07.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 302/2001 Sb.)

227/2017 Sb.

Účinnost od: 31.07.2017

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

226/2017 Sb.

Účinnost od: 31.07.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 245/2000 Sb.)

206/2017 Sb.

Účinnost od: 29.07.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 435/2004 Sb.;Mění 262/2006 Sb.;Mění 251/2005 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 118/2000 Sb.;Mění 372/2011 Sb.)

196/2017 Sb.

Účinnost od: 25.07.2017

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy
(Mění 207/2000 Sb.;Mění 452/2001 Sb.;Mění 441/2003 Sb.;Mění 527/1990 Sb.;Mění 529/1991 Sb.;Mění 478/1992 Sb.)

194/2017 Sb.

Účinnost od: 25.07.2017

Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů
(Mění 127/2005 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 183/2006 Sb.;Mění 416/2009 Sb.)

215/2017 Sb.

Účinnost od: 18.07.2017

Nařízení vlády o stanovení výjimek z vízové povinnosti a z osvobození od vízové povinnosti
(Ruší 272/2004 Sb.;Ruší 273/2004 Sb.;Ruší 421/2006 Sb.;Ruší 436/2006 Sb.;Ruší 156/2007 Sb.;Ruší 224/2009 Sb.;Ruší 16/2014 Sb.)

212/2017 Sb.

Účinnost od: 14.07.2017    Účinnost do: 05.11.2017

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

208/2017 Sb.

Účinnost od: 14.07.2017

Vyhláška, kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry

207/2017 Sb.

Účinnost od: 14.07.2017

Nález Ústavního soudu ze dne 23. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 10/12 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

203/2017 Sb.

Účinnost od: 12.07.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 218/2000 Sb.)

180/2017 Sb.

Účinnost od: 11.07.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 360/2010 Sb., kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění a technické náležitosti jeho užívání
(Mění 360/2010 Sb.)

194/2017 Sb.

Účinnost od: 10.07.2017

Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů
(Mění 127/2005 Sb.)

232/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017
(Mění 457/2016 Sb.)

206/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 435/2004 Sb.;Mění 251/2005 Sb.)

192/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek, ve znění vyhlášky č. 80/2017 Sb.
(Mění 9/2015 Sb.)

191/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Vyhláška o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 311/2007 Sb.)

190/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Vyhláška k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele)

189/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Vyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností, podmínkách a postupu při jejich přiznávání a propůjčování

188/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Vyhláška o podrobnostech zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby

187/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Vyhláška o provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřadem a o podrobnějších podmínkách pro složení zkoušky k provádění ověřovací činnosti

186/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Vyhláška o stanovení formulářů pro závazek k úhradě nákladů na konzulární ochranu a formuláře žádosti o náhradu výdajů

183/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
(Mění 539/1992 Sb.;Mění 555/1992 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 634/1992 Sb.;Mění 6/1993 Sb.;Mění 96/1993 Sb.;Mění 97/1993 Sb.;Mění 38/1994 Sb.;Mění 42/1994 Sb.;Mění 71/1994 Sb.;Mění 200/1994 Sb.;Mění 266/1994 Sb.;Mění 269/1994 Sb.;Mění 37/1995 Sb.;Mění 40/1995 Sb.;Mění 87/1995 Sb.;Mění 89/1995 Sb.;Mění 114/1995 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 289/1995 Sb.;Mění 91/1996 Sb.;Mění 97/1996 Sb.;Mění 13/1997 Sb.;Mění 19/1997 Sb.;Mění 22/1997 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 49/1997 Sb.;Mění 61/1997 Sb.;Mění 110/1997 Sb.;Mění 252/1997 Sb.;Mění 15/1998 Sb.;Mění 111/1998 Sb.;Mění 156/1998 Sb.;Mění 167/1998 Sb.;Mění 159/1999 Sb.;Mění 166/1999 Sb.;Mění 168/1999 Sb.;Mění 189/1999 Sb.;Mění 219/1999 Sb.;Mění 221/1999 Sb.;Mění 222/1999 Sb.;Mění 325/1999 Sb.;Mění 326/1999 Sb.;Mění 328/1999 Sb.;Mění 329/1999 Sb.;Mění 359/1999 Sb.;Mění 29/2000 Sb.;Mění 46/2000 Sb.;Mění 61/2000 Sb.;Mění 101/2000 Sb.;Mění 121/2000 Sb.;Mění 122/2000 Sb.;Mění 128/2000 Sb.;Mění 129/2000 Sb.;Mění 131/2000 Sb.;Mění 133/2000 Sb.;Mění 154/2000 Sb.;Mění 156/2000 Sb.;Mění 158/2000 Sb.;Mění 207/2000 Sb.;Mění 239/2000 Sb.;Mění 240/2000 Sb.;Mění 241/2000 Sb.;Mění 242/2000 Sb.;Mění 247/2000 Sb.;Mění 250/2000 Sb.;Mění 256/2000 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 301/2000 Sb.;Mění 361/2000 Sb.;Mění 365/2000 Sb.;Mění 406/2000 Sb.;Mění 408/2000 Sb.;Mění 458/2000 Sb.;Mění 56/2001 Sb.;Mění 101/2001 Sb.;Mění 102/2001 Sb.;Mění 115/2001 Sb.;Mění 117/2001 Sb.;Mění 120/2001 Sb.;Mění 143/2001 Sb.;Mění 164/2001 Sb.;Mění 185/2001 Sb.;Mění 231/2001 Sb.;Mění 254/2001 Sb.;Mění 257/2001 Sb.;Mění 274/2001 Sb.;Mění 312/2001 Sb.;Mění 320/2001 Sb.;Mění 352/2001 Sb.;Mění 449/2001 Sb.;Mění 477/2001 Sb.;Mění 76/2002 Sb.;Mění 146/2002 Sb.;Mění 147/2002 Sb.;Mění 150/2002 Sb.;Mění 214/2002 Sb.;Mění 281/2002 Sb.;Mění 285/2002 Sb.;Mění 312/2002 Sb.;Mění 148/2003 Sb.;Mění 149/2003 Sb.;Mění 162/2003 Sb.;Mění 219/2003 Sb.;Mění 276/2003 Sb.;Mění 353/2003 Sb.;Mění 361/2003 Sb.;Mění 440/2003 Sb.;Mění 441/2003 Sb.;Mění 38/2004 Sb.;Mění 78/2004 Sb.;Mění 95/2004 Sb.;Mění 96/2004 Sb.;Mění 99/2004 Sb.;Mění 100/2004 Sb.;Mění 190/2004 Sb.;Mění 122/2004 Sb.;Mění 215/2004 Sb.;Mění 254/2004 Sb.;Mění 256/2004 Sb.;Mění 321/2004 Sb.;Mění 326/2004 Sb.;Mění 420/2004 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 480/2004 Sb.;Mění 499/2004 Sb.;Mění 500/2004 Sb.;Mění 585/2004 Sb.;Mění 594/2004 Sb.;Mění 127/2005 Sb.;Mění 206/2005 Sb.;Mění 228/2005 Sb.;Mění 341/2005 Sb.;Mění 377/2005 Sb.;Mění 412/2005 Sb.;Mění 69/2006 Sb.;Mění 108/2006 Sb.;Mění 111/2006 Sb.;Mění 159/2006 Sb.;Mění 179/2006 Sb.;Mění 182/2006 Sb.;Mění 183/2006 Sb.;Mění 187/2006 Sb.;Mění 227/2006 Sb.;Mění 247/2006 Sb.;Mění 312/2006 Sb.;Mění 319/2006 Sb.;Mění 340/2006 Sb.;Mění 261/2007 Sb.;Mění 378/2007 Sb.;Mění 25/2008 Sb.;Mění 38/2008 Sb.;Mění 104/2008 Sb.;Mění 167/2008 Sb.;Mění 253/2008 Sb.;Mění 273/2008 Sb.;Mění 296/2008 Sb.;Mění 300/2008 Sb.;Mění 93/2009 Sb.;Mění 157/2009 Sb.;Mění 277/2009 Sb.;Mění 284/2009 Sb.;Mění 395/2009 Sb.;Mění 132/2010 Sb.;Mění 194/2010 Sb.;Mění 136/2011 Sb.;Mění 213/2011 Sb.;Mění 329/2011 Sb.;Mění 341/2011 Sb.;Mění 350/2011 Sb.;Mění 372/2011 Sb.;Mění 373/2011 Sb.;Mění 374/2011 Sb.;Mění 418/2011 Sb.;Mění 426/2011 Sb.;Mění 427/2011 Sb.;Mění 17/2012 Sb.;Mění 73/2012 Sb.;Mění 85/2012 Sb.;Mění 165/2012 Sb.;Mění 201/2012 Sb.;Mění 202/2012 Sb.;Mění 255/2012 Sb.;Mění 383/2012 Sb.;Mění 496/2012 Sb.;Mění 83/2013 Sb.;Mění 226/2013 Sb.;Mění 229/2013 Sb.;Mění 240/2013 Sb.;Mění 256/2013 Sb.;Mění 272/2013 Sb.;Mění 277/2013 Sb.;Mění 300/2013 Sb.;Mění 307/2013 Sb.;Mění 181/2014 Sb.;Mění 247/2014 Sb.;Mění 259/2014 Sb.;Mění 268/2014 Sb.;Mění 355/2014 Sb.;Mění 224/2015 Sb.;Mění 320/2015 Sb.;Mění 374/2015 Sb.;Mění 376/2015 Sb.;Mění 90/2016 Sb.;Mění 112/2016 Sb.;Mění 134/2016 Sb.;Mění 186/2016 Sb.;Mění 191/2016 Sb.;Mění 223/2016 Sb.;Mění 242/2016 Sb.;Mění 257/2016 Sb.;Mění 263/2016 Sb.;Mění 297/2016 Sb.;Mění 300/2016 Sb.;Mění 65/2017 Sb.;Mění 324/2016 Sb.;Mění 25/2017 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 36/1967 Sb.;Mění 64/1986 Sb.;Mění 20/1987 Sb.;Mění 44/1988 Sb.;Mění 61/1988 Sb.;Mění 62/1988 Sb.;Mění 84/1990 Sb.;Mění 505/1990 Sb.;Mění 526/1990 Sb.;Mění 527/1990 Sb.;Mění 231/1991 Sb.;Mění 282/1991 Sb.;Mění 424/1991 Sb.;Mění 451/1991 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 529/1991 Sb.;Mění 551/1991 Sb.;Mění 553/1991 Sb.;Mění 563/1991 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 17/1992 Sb.;Mění 21/1992 Sb.;Mění 114/1992 Sb.;Mění 126/1992 Sb.;Mění 229/1992 Sb.;Mění 246/1992 Sb.;Mění 279/1992 Sb.;Mění 280/1992 Sb.;Mění 334/1992 Sb.;Mění 478/1992 Sb.)

177/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 449/2006 Sb.)

176/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese
(Ruší 38/2017 Sb.)

175/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 59/2015 Sb.)

174/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

173/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 512/2002 Sb.)

172/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Vyhláška o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti

168/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017    Zrušeno: 01.01.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 564/2006 Sb.)

166/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 23/1994 Sb.)

164/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 236/2005 Sb.;Ruší 142/2009 Sb.)

160/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Nařízení vlády o sbírce listin seznamu výzkumných organizací a způsobu vykazování příjmů z transferu znalostí

150/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)
(Mění 234/2014 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Ruší 274/2015 Sb.)

149/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 477/2001 Sb.)

139/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Nařízení vlády o plánování obrany státu
(Ruší 51/2004 Sb.)

137/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Lednice a statutu lázeňského místa Lednice

126/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017    Zrušeno: 01.01.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017
(Mění 330/2016 Sb.)

125/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Nařízení vlády o znehodnocování některých palných zbraní, osvědčení o znehodnocení palné zbraně a společném jednoznačném označení všech částí palné zbraně upravených za účelem jejího znehodnocení

121/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

112/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
(Mění 520/2005 Sb.)

104/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony
(Mění 365/2000 Sb.;Mění 181/2014 Sb.;Mění 252/1997 Sb.;Mění 219/2000 Sb.;Mění 215/2004 Sb.;Mění 319/2006 Sb.;Mění 395/2009 Sb.;Mění 300/2013 Sb.)

93/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 262/2006 Sb.)

69/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

67/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 95/2004 Sb.)

64/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 182/2006 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 283/1993 Sb.;Mění 312/2006 Sb.)

453/2016 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 353/2003 Sb.)

417/2016 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Vyhláška o některých způsobech označování potravin
(Výjimka účinnosti )

398/2016 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Vyhláška o požadavcích na koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčici
(Ruší 331/1997 Sb.;Ruší 419/2000 Sb.)

397/2016 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Vyhláška o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje
(Výjimka účinnosti )

251/2016 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Zákon o některých přestupcích

250/2016 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
(Mění 360/1999 Sb.;Mění 29/2000 Sb.;Mění 121/2000 Sb.;Mění 132/2000 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 361/2000 Sb.;Mění 370/2000 Sb.;Mění 164/2001 Sb.;Mění 254/2001 Sb.;Mění 265/2001 Sb.;Mění 273/2001 Sb.;Mění 274/2001 Sb.;Mění 312/2001 Sb.;Mění 6/2002 Sb.;Mění 62/2002 Sb.;Mění 78/2002 Sb.;Mění 216/2002 Sb.;Mění 259/2002 Sb.;Mění 311/2002 Sb.;Mění 320/2002 Sb.;Mění 218/2003 Sb.;Mění 274/2003 Sb.;Mění 362/2003 Sb.;Mění 47/2004 Sb.;Mění 436/2004 Sb.;Mění 501/2004 Sb.;Mění 559/2004 Sb.;Mění 586/2004 Sb.;Mění 95/2005 Sb.;Mění 379/2005 Sb.;Mění 392/2005 Sb.;Mění 411/2005 Sb.;Mění 57/2006 Sb.;Mění 76/2006 Sb.;Mění 80/2006 Sb.;Mění 115/2006 Sb.;Mění 134/2006 Sb.;Mění 181/2006 Sb.;Mění 213/2006 Sb.;Mění 216/2006 Sb.;Mění 225/2006 Sb.;Mění 226/2006 Sb.;Mění 215/2007 Sb.;Ruší 344/2007 Sb.;Mění 376/2007 Sb.;Mění 129/2008 Sb.;Ruší 124/1993 Sb.;Mění 274/2008 Sb.;Mění 309/2008 Sb.;Mění 314/2008 Sb.;Mění 484/2008 Sb.;Mění 41/2009 Sb.;Mění 52/2009 Sb.;Mění 306/2009 Sb.;Mění 346/2009 Sb.;Mění 150/2010 Sb.;Mění 199/2010 Sb.;Mění 133/2011 Sb.;Mění 366/2011 Sb.;Mění 142/2012 Sb.;Mění 237/2012 Sb.;Mění 390/2012 Sb.;Mění 494/2012 Sb.;Ruší 334/2002 Sb.;Mění 102/2013 Sb.;Mění 300/2013 Sb.;Mění 306/2013 Sb.;Mění 308/2013 Sb.;Mění 204/2015 Sb.;Ruší 231/1996 Sb.;Ruší 340/2003 Sb.;Ruší 200/1990 Sb.;Ruší 165/1990 Sb.;Mění 67/1993 Sb.;Mění 290/1993 Sb.;Mění 82/1995 Sb.;Mění 237/1995 Sb.;Ruší 279/1995 Sb.;Mění 289/1995 Sb.;Ruší 112/1998 Sb.;Mění 168/1999 Sb.)

194/2016 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 130/2002 Sb.)

382/2015 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 353/2003 Sb.)

361/2015 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017    Zrušeno: 01.03.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 202/2014 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími
(Mění 202/2014 Sb.)

340/2015 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
(Výjimka účinnosti )

185/2017 Sb.

Účinnost od: 29.06.2017

Nález Ústavního soudu ze dne 3. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 2/15 ve věci návrhu na zrušení § 2 a 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

184/2017 Sb.

Účinnost od: 29.06.2017    Účinnost do: 05.11.2017

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

169/2017 Sb.

Účinnost od: 28.06.2017

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí bitvy u Zborova

182/2017 Sb.

Účinnost od: 26.06.2017

Nález Ústavního soudu ze dne 23. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 10/16 ve věci návrhu Krajského soudu v Praze na zrušení části § 17 odst. 4 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

181/2017 Sb.

Účinnost od: 26.06.2017

Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2016

167/2017 Sb.

Účinnost od: 24.06.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka, ve znění vyhlášky č. 339/2012 Sb. a vyhlášky č. 45/2014 Sb.
(Mění 422/2008 Sb.)

171/2017 Sb.

Účinnost od: 22.06.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 210/2012 Sb.)

162/2017 Sb.

Účinnost od: 15.06.2017

Vyhláška o požadavcích na hodnocení bezpečnosti podle atomového zákona

154/2017 Sb.

Účinnost od: 14.06.2017

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Josefa Kainara

165/2017 Sb.

Účinnost od: 07.06.2017

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně

153/2017 Sb.

Účinnost od: 06.06.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), ve znění vyhlášky č. 278/2011 Sb.
(Mění 133/2010 Sb.)

152/2017 Sb.

Účinnost od: 06.06.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 311/2006 Sb.;Mění 458/2000 Sb.)

151/2017 Sb.

Účinnost od: 06.06.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 13/1997 Sb.)

146/2017 Sb.

Účinnost od: 06.06.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 130/2002 Sb.)

145/2017 Sb.

Účinnost od: 06.06.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 592/1992 Sb.)

163/2017 Sb.

Účinnost od: 02.06.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, ve znění vyhlášky č. 144/2012 Sb.
(Mění 355/2006 Sb.)

161/2017 Sb.

Účinnost od: 02.06.2017    Účinnost do: 05.11.2017

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

158/2017 Sb.

Účinnost od: 01.06.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 343/2014 Sb.)

157/2017 Sb.

Účinnost od: 01.06.2017

Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem zahraničních věcí

144/2017 Sb.

Účinnost od: 01.06.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 234/2014 Sb.)

Zavřít
MENU