Sbírka předpisů 2017 - podle účinnosti

40/2017 Sb.

Účinnost od: 31.12.2017

Nález Ústavního soudu ze dne 6. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 32/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 235/2004 Sb.)

475/2017 Sb.

Účinnost od: 29.12.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
(Mění 152/2000 Sb.;Mění 233/2000 Sb.;Mění 59/2002 Sb.;Mění 409/2003 Sb.;Mění 294/2012 Sb.)

473/2017 Sb.

Účinnost od: 28.12.2017    Účinnost do: 01.04.2018

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

468/2017 Sb.

Účinnost od: 28.12.2017    Účinnost do: 01.04.2018

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

428/2017 Sb.

Účinnost od: 26.12.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin
(Mění 327/2012 Sb.)

6/2018 Sb.

Účinnost od: 21.12.2017

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 8/2017 a č. 9/2017)
(Mění 339/2016 Sb.)

460/2017 Sb.

Účinnost od: 21.12.2017

Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 28. listopadu 2017 sp. zn. Pl. ÚS-st. 45/16 k ústavní konformitě odmítnutí dovolání v občanském soudním řízení a k nepřípustnosti ústavní stížnosti proti předchozím rozhodnutím o procesních prostředcích k ochraně práva, neobsahuje-li dovolání vymezení předpokladů přípustnosti

453/2017 Sb.

Účinnost od: 20.12.2017

Vyhláška o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí
(Ruší 457/2001 Sb.)

447/2017 Sb.

Účinnost od: 15.12.2017

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2017 pro účely zákona o zaměstnanosti

436/2017 Sb.

Účinnost od: 15.12.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
(Mění 79/2013 Sb.)

425/2017 Sb.

Účinnost od: 15.12.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 318/2008 Sb.)

432/2017 Sb.

Účinnost od: 14.12.2017

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

391/2017 Sb.

Účinnost od: 14.12.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb.
(Mění 55/2011 Sb.)

422/2017 Sb.

Účinnost od: 11.12.2017

Nález Ústavního soudu ze dne 7. listopadu 2017 sp. zn. Pl. ÚS 33/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

rs151/2017 Sb.

Účinnost od: 11.12.2017

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v částce 137/2017 Sb.

78/2017 Sb.

Účinnost od: 10.12.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 173/1995 Sb.)

393/2017 Sb.

Účinnost od: 06.12.2017

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení České astronomické společnosti

386/2017 Sb.

Účinnost od: 01.12.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 383/2016 Sb.
(Mění 306/2015 Sb.)

372/2017 Sb.

Účinnost od: 01.12.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 434/2004 Sb., o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů
(Mění 434/2004 Sb.)

366/2017 Sb.

Účinnost od: 01.12.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
(Mění 268/2014 Sb.)

312/2017 Sb.

Účinnost od: 01.12.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 307/2014 Sb.)

299/2017 Sb.

Účinnost od: 01.12.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 326/2004 Sb.;Ruší 88/2006 Sb.;Mění 40/1995 Sb.;Mění 252/1997 Sb.;Mění 147/2002 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 350/2011 Sb.)

291/2017 Sb.

Účinnost od: 01.12.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 99/1963 Sb.;Mění 26/2000 Sb.;Mění 182/2006 Sb.)

270/2017 Sb.

Účinnost od: 01.12.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
(Mění 27/2016 Sb.)

66/2017 Sb.

Účinnost od: 01.12.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 378/2007 Sb.)

377/2017 Sb.

Účinnost od: 29.11.2017

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 650. výročí vysvěcení kaple sv. Václava v katedrále sv. Víta

375/2017 Sb.

Účinnost od: 28.11.2017

Nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
(Ruší 11/2002 Sb.;Ruší 405/2004 Sb.)

374/2017 Sb.

Účinnost od: 28.11.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 64/2009 Sb., o stanovení druhů prací, které agentura práce nemůže formou dočasného přidělení k výkonu práce u uživatele zprostředkovávat
(Mění 64/2009 Sb.)

385/2017 Sb.

Účinnost od: 24.11.2017

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017 ve volebním kraji: 2 Středočeský pro politickou stranu 1. Občanská demokratická strana, na základě usnesení Nejvyššího správního soudu sp. zn. Vol 58/2017-173 ze dne 19. listopadu 2017

97/2017 Sb.

Účinnost od: 24.11.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 86/2011 Sb.)

381/2017 Sb.

Účinnost od: 22.11.2017    Účinnost do: 01.04.2018

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

152/2017 Sb.

Účinnost od: 18.11.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 311/2006 Sb.)

145/2017 Sb.

Účinnost od: 18.11.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 592/1992 Sb.)

261/2017 Sb.

Účinnost od: 16.11.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 49/1997 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 455/1991 Sb.)

368/2017 Sb.

Účinnost od: 15.11.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 142/2014 Sb.)

378/2017 Sb.

Účinnost od: 14.11.2017

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

376/2017 Sb.

Účinnost od: 14.11.2017

Nařízení vlády o vyloučení některých tržeb z evidence tržeb

372/2017 Sb.

Účinnost od: 13.11.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 434/2004 Sb., o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů
(Mění 434/2004 Sb.)

395/2017 Sb.

Účinnost od: 07.11.2017

Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace výrobců referenčních materiálů podle normy ČSN EN ISO 17034:2017

369/2017 Sb.

Účinnost od: 07.11.2017

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. listopadu 2017

364/2017 Sb.

Účinnost od: 07.11.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, ve znění zákona č. 121/2012 Sb.
(Mění 212/2009 Sb.)

363/2017 Sb.

Účinnost od: 07.11.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 23/1994 Sb.)

391/2016 Sb.

Účinnost od: 06.11.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
(Mění 481/2012 Sb.)

394/2017 Sb.

Účinnost od: 05.11.2017

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017

359/2017 Sb.

Účinnost od: 01.11.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění vyhlášky č. 316/2013 Sb.
(Mění 286/2012 Sb.)

356/2017 Sb.

Účinnost od: 01.11.2017

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 2/2013 Sb., o obsahových náležitostech žádosti o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu a obsahových náležitostech jejího ohlašování
(Ruší 2/2013 Sb.)

342/2017 Sb.

Účinnost od: 01.11.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 304/2014 Sb.)

340/2017 Sb.

Účinnost od: 01.11.2017    Zrušeno: 01.01.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 564/2006 Sb.)

336/2017 Sb.

Účinnost od: 01.11.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 197/2004 Sb.)

335/2017 Sb.

Účinnost od: 01.11.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 275/1998 Sb.)

334/2017 Sb.

Účinnost od: 01.11.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 129/2012 Sb.)

331/2017 Sb.

Účinnost od: 01.11.2017

Vyhláška o stanovení dalších odrůd ovocných druhů s úředně uznaným popisem, které se považují za zapsané do Státní odrůdové knihy

329/2017 Sb.

Účinnost od: 01.11.2017

Vyhláška o požadavcích na projekt jaderného zařízení

328/2017 Sb.

Účinnost od: 01.11.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 59/2015 Sb.)

326/2017 Sb.

Účinnost od: 01.11.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 100/2001 Sb.)

321/2017 Sb.

Účinnost od: 01.11.2017    Zrušeno: 01.01.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017, ve znění nařízení vlády č. 126/2017 Sb.
(Mění 330/2016 Sb.)

302/2017 Sb.

Účinnost od: 01.11.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
(Mění 166/1999 Sb.;Mění 246/1992 Sb.;Mění 97/1993 Sb.;Mění 110/1997 Sb.;Mění 146/2002 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

295/2017 Sb.

Účinnost od: 01.11.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 219/2003 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 156/1998 Sb.;Mění 256/2000 Sb.;Mění 503/2012 Sb.;Mění 139/2002 Sb.)

290/2017 Sb.

Účinnost od: 01.11.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 372/2011 Sb.)

285/2017 Sb.

Účinnost od: 01.11.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 287/2013 Sb.
(Mění 99/2012 Sb.)

284/2017 Sb.

Účinnost od: 01.11.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče
(Mění 92/2012 Sb.)

264/2017 Sb.

Účinnost od: 01.11.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 64/1986 Sb.;Mění 634/1992 Sb.)

202/2017 Sb.

Účinnost od: 01.11.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 373/2011 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 262/2006 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 359/1999 Sb.;Mění 285/2002 Sb.)

337/2017 Sb.

Účinnost od: 31.10.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2009 Sb., o atestační zkoušce, zkoušce k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušce akreditovaných kvalifikačních kurzů a aprobační zkoušce a o postupu při ověření znalosti českého jazyka (vyhláška o zkouškách podle zákona o nelékařských zdravotnických povoláních)
(Mění 189/2009 Sb.)

358/2017 Sb.

Účinnost od: 27.10.2017    Účinnost do: 07.01.2018

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

357/2017 Sb.

Účinnost od: 27.10.2017

Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

352/2017 Sb.

Účinnost od: 24.10.2017

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 20. a 21. října 2017

350/2017 Sb.

Účinnost od: 24.10.2017    Účinnost do: 01.04.2018

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

332/2017 Sb.

Účinnost od: 24.10.2017

Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Pernštejn“ po 5 000 Kč

302/2016 Sb.

Účinnost od: 21.10.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 424/1991 Sb.)

346/2017 Sb.

Účinnost od: 20.10.2017

Vyhláška o závazném vzoru potvrzení o dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu a o závazném vzoru potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o zaměstnání ve zdravotnickém zařízení

345/2017 Sb.

Účinnost od: 19.10.2017

Nález Ústavního soudu ze dne 8. srpna 2017 sp. zn. Pl. ÚS 32/16 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 61 odst. 1 a § 143 odst. 1 trestního řádu

323/2017 Sb.

Účinnost od: 19.10.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb.
(Mění 268/2009 Sb.)

320/2017 Sb.

Účinnost od: 19.10.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 176/2008 Sb.)

338/2017 Sb.

Účinnost od: 16.10.2017

Nález Ústavního soudu ze dne 8. srpna 2017 sp. zn. Pl. ÚS 9/15 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 10b odst. 1 písm. a) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 185/2001 Sb.

333/2017 Sb.

Účinnost od: 13.10.2017

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017-2033, 2,00 %

322/2017 Sb.

Účinnost od: 04.10.2017

Vyhláška o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období

307/2017 Sb.

Účinnost od: 04.10.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 478/2000 Sb.)

304/2017 Sb.

Účinnost od: 04.10.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 111/1994 Sb.;Mění 266/1994 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 273/2008 Sb.)

298/2017 Sb.

Účinnost od: 04.10.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 120/2001 Sb.)

288/2017 Sb.

Účinnost od: 04.10.2017

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Sdružení českých umělců grafiků Hollar

380/2017 Sb.

Účinnost od: 01.10.2017

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017

351/2017 Sb.

Účinnost od: 01.10.2017

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 2/2017/DZP, kterým se mění Cenový předpis Ministerstva zdravotnictví 1/2017/DZP ze dne 18. listopadu 2016, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

317/2017 Sb.

Účinnost od: 01.10.2017

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

316/2017 Sb.

Účinnost od: 01.10.2017

Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhů v odvětví cukru
(Ruší 337/2006 Sb.;Ruší 44/2007 Sb.;Ruší 149/2008 Sb.)

315/2017 Sb.

Účinnost od: 01.10.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 75/2015 Sb.)

314/2017 Sb.

Účinnost od: 01.10.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
(Mění 29/2016 Sb.;Mění 147/2008 Sb.;Mění 53/2009 Sb.)

294/2017 Sb.

Účinnost od: 01.10.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 45/2016 Sb., o službě vojáků v záloze
(Mění 585/2004 Sb.;Mění 45/2016 Sb.)

281/2017 Sb.

Účinnost od: 01.10.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům
(Mění 146/2015 Sb.)

280/2017 Sb.

Účinnost od: 01.10.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 109/1994 Sb.)

279/2017 Sb.

Účinnost od: 01.10.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 345/1999 Sb.)

263/2017 Sb.

Účinnost od: 01.10.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 221/1999 Sb.)

255/2017 Sb.

Účinnost od: 01.10.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 246/1992 Sb.)

251/2017 Sb.

Účinnost od: 01.10.2017

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci
(Mění 378/2007 Sb.)

206/2017 Sb.

Účinnost od: 01.10.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 435/2004 Sb.)

200/2017 Sb.

Účinnost od: 01.10.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 111/1998 Sb.;Mění 108/2006 Sb.;Mění 117/1995 Sb.)

58/2017 Sb.

Účinnost od: 01.10.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 40/2009 Sb.;Mění 293/1993 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 555/1992 Sb.;Mění 169/1999 Sb.)

311/2016 Sb.

Účinnost od: 01.10.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 177/2009 Sb.)

296/2017 Sb.

Účinnost od: 30.09.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 99/1963 Sb.;Mění 292/2013 Sb.;Mění 549/1991 Sb.;Mění 96/1993 Sb.;Mění 6/2002 Sb.;Mění 427/2011 Sb.;Mění 216/1994 Sb.)

292/2017 Sb.

Účinnost od: 30.09.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 114/1995 Sb.;Mění 262/2006 Sb.)

289/2017 Sb.

Účinnost od: 30.09.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 455/1991 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

313/2017 Sb.

Účinnost od: 25.09.2017

Nález Ústavního soudu ze dne 18. července 2017 sp. zn. Pl. ÚS 2/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění zákona č. 369/2016 Sb.

306/2017 Sb.

Účinnost od: 19.09.2017

Vyhláška o vzoru zprávy podle zemí a pokynech k jejímu vyplnění pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

305/2017 Sb.

Účinnost od: 19.09.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 164/2013 Sb.)

290/2017 Sb.

Účinnost od: 15.09.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 48/1997 Sb.;Mění 66/2017 Sb.)

287/2017 Sb.

Účinnost od: 13.09.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 118/2006 Sb.)

283/2017 Sb.

Účinnost od: 04.09.2017

Nález Ústavního soudu ze dne 11. července 2017 sp. zn. Pl. ÚS 23/14 ve věci návrhu na zrušení § 61 odst. 2 věty první a § 66 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění zákona č. 294/2013 Sb.

282/2017 Sb.

Účinnost od: 04.09.2017

Nález Ústavního soudu ze dne 27. června 2017 sp. zn. Pl. ÚS 21/16 ve věci návrhu na zrušení § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

237/2017 Sb.

Účinnost od: 03.09.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 474/2000 Sb.)

266/2017 Sb.

Účinnost od: 02.09.2017

Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie
(Ruší 402/2015 Sb.)

257/2017 Sb.

Účinnost od: 02.09.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 128/2000 Sb.;Mění 129/2000 Sb.;Mění 131/2000 Sb.)

252/2017 Sb.

Účinnost od: 02.09.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 127/2005 Sb.;Mění 483/1991 Sb.)

278/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017

Vyhláška o stanovení obsahu a rozsahu specializované odborné přípravy zaměřené na odbornou problematiku související s balzamací a konzervací a náležitostí dokladu o jejím absolvování
(Ruší 379/2001 Sb.)

277/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017

Vyhláška o postupu obce při zajištění slušného pohřbení

276/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017    Zrušeno: 01.01.2018

Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
(Ruší 272/2016 Sb.)

271/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017

Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra

270/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
(Mění 27/2016 Sb.)

267/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017

Vyhláška o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání
(Ruší 238/2007 Sb.)

265/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 90/2016 Sb.;Mění 22/1997 Sb.)

262/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017

Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže)
(Mění 143/2001 Sb.)

258/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 85/1996 Sb.;Mění 358/1992 Sb.;Mění 120/2001 Sb.;Mění 99/1963 Sb.)

254/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 586/1992 Sb.)

243/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
(Mění 48/2005 Sb.;Mění 492/2005 Sb.;Mění 177/2009 Sb.;Mění 353/2016 Sb.)

241/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

240/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

238/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 2/2006 Sb.)

214/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 31/1995 Sb.)

210/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 107/2005 Sb.)

209/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017

Vyhláška o vzoru průkazu zaměstnance Českého telekomunikačního úřadu pověřeného výkonem kontroly elektronických komunikací a poštovních služeb
(Ruší 159/2005 Sb.;Ruší 26/2006 Sb.)

201/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 96/2004 Sb.;Mění 95/2004 Sb.;Ruší 423/2004 Sb.;Ruší 321/2008 Sb.;Ruší 4/2010 Sb.)

193/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 256/2001 Sb.;Mění 229/1991 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 274/2001 Sb.;Mění 449/2001 Sb.;Mění 139/2002 Sb.;Mění 326/2004 Sb.;Mění 183/2006 Sb.;Mění 372/2011 Sb.)

183/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
(Mění 159/2006 Sb.)

101/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 561/2004 Sb.)

79/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017

Vyhláška o stanovení struktury a formátu oznámení podle zákona o střetu zájmů

14/2017 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 159/2006 Sb.;Mění 2/1969 Sb.;Mění 6/2002 Sb.;Mění 456/2011 Sb.;Ruší 154/2007 Sb.;Ruší 578/2006 Sb.)

280/2016 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
(Mění 14/2005 Sb.)

178/2016 Sb.

Účinnost od: 01.09.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 561/2004 Sb.)

244/2017 Sb.

Účinnost od: 30.08.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
(Mění 306/2012 Sb.)

275/2017 Sb.

Účinnost od: 28.08.2017    Účinnost do: 14.01.2018

Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky

269/2017 Sb.

Účinnost od: 22.08.2017

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. srpna 2017

268/2017 Sb.

Účinnost od: 22.08.2017

Nález Ústavního soudu ze dne 27. června 2017 sp. zn. Pl. ÚS 22/16 ve věci návrhu na zrušení § 160 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)

236/2017 Sb.

Účinnost od: 19.08.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění vyhlášky č. 289/2013 Sb.
(Mění 108/2011 Sb.)

235/2017 Sb.

Účinnost od: 19.08.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
(Mění 341/2014 Sb.)

259/2017 Sb.

Účinnost od: 18.08.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 589/1992 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 187/2006 Sb.)

249/2017 Sb.

Účinnost od: 18.08.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.
(Mění 340/2015 Sb.)

246/2017 Sb.

Účinnost od: 18.08.2017

Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů
(Mění 2/1969 Sb.;Mění 586/1992 Sb.)

245/2017 Sb.

Účinnost od: 15.08.2017

Nález Ústavního soudu ze dne 13. června 2017 sp. zn. Pl. ÚS 34/15 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Litvínova č. 3/2013, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a zlepšení vzhledu města, a obecně závazné vyhlášky města Varnsdorfu č. 2/2012, o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a estetického vzhledu města

229/2017 Sb.

Účinnost od: 15.08.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 131/2014 Sb.
(Mění 377/2013 Sb.)

224/2017 Sb.

Účinnost od: 15.08.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 368/1999 Sb.)

223/2017 Sb.

Účinnost od: 15.08.2017

Nařízení vlády o některých podmínkách vydání a prodloužení platnosti povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování

222/2017 Sb.

Účinnost od: 15.08.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 326/1999 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 283/1993 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 325/1999 Sb.;Mění 359/1999 Sb.;Mění 301/2000 Sb.;Mění 119/2002 Sb.;Mění 150/2002 Sb.;Mění 18/2004 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 561/2004 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 108/2006 Sb.;Mění 262/2006 Sb.;Mění 273/2008 Sb.;Ruší 348/2008 Sb.)

204/2017 Sb.

Účinnost od: 13.08.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 87/1995 Sb.;Mění 240/2013 Sb.;Mění 256/2004 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 21/1992 Sb.;Mění 15/1998 Sb.;Mění 40/2009 Sb.)

242/2017 Sb.

Účinnost od: 09.08.2017    Účinnost do: 07.01.2018

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

233/2017 Sb.

Účinnost od: 01.08.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 323/2002 Sb.)

221/2017 Sb.

Účinnost od: 01.08.2017

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zbraních
(Ruší 115/2014 Sb.)

220/2017 Sb.

Účinnost od: 01.08.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 315/2011 Sb., o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E
(Mění 315/2011 Sb.)

219/2017 Sb.

Účinnost od: 01.08.2017

Nařízení vlády o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice

218/2017 Sb.

Účinnost od: 01.08.2017

Nařízení vlády o minimálních technických požadavcích na střelnici pro munici, trhací jámu pro ničení munice a zvláštní zařízení pro odpalování, střelbu nebo ničení munice a o povinných náležitostech jejich provozního řádu

217/2017 Sb.

Účinnost od: 01.08.2017

Nařízení vlády o požadavcích na zabezpečení zbraní, střeliva, černého loveckého prachu, bezdýmného prachu a zápalek a o muničním skladišti
(Ruší 338/2002 Sb.;Ruší 347/2003 Sb.;Ruší 503/2005 Sb.)

216/2017 Sb.

Účinnost od: 01.08.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin, ve znění vyhlášky č. 76/1996 Sb., a vyhláška č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost, ve znění vyhlášky č. 340/2001 Sb.
(Mění 102/1994 Sb.;Mění 327/1992 Sb.)

213/2017 Sb.

Účinnost od: 01.08.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 458/2003 Sb., kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů
(Mění 458/2003 Sb.)

211/2017 Sb.

Účinnost od: 01.08.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 313/2014 Sb., o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech
(Mění 313/2014 Sb.)

205/2017 Sb.

Účinnost od: 01.08.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., a některé další zákony
(Mění 181/2014 Sb.;Mění 106/1999 Sb.;Mění 2/1969 Sb.;Mění 451/1991 Sb.;Mění 234/2014 Sb.;Mění 365/2000 Sb.;Mění 251/2005 Sb.;Mění 183/2006 Sb.;Mění 499/2004 Sb.;Mění 273/2008 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 412/2005 Sb.)

203/2017 Sb.

Účinnost od: 01.08.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 155/1995 Sb.)

183/2017 Sb.

Účinnost od: 01.08.2017

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
(Mění 119/2002 Sb.)

179/2017 Sb.

Účinnost od: 01.08.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 370/2002 Sb., o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně, expanzní zbraně a střeliva
(Mění 370/2002 Sb.;Ruší 371/2002 Sb.;Ruší 632/2004 Sb.)

178/2017 Sb.

Účinnost od: 01.08.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 278/2008 Sb.)

229/2016 Sb.

Účinnost od: 01.08.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 119/2002 Sb.;Mění 133/1985 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 229/2013 Sb.)

190/2016 Sb.

Účinnost od: 01.08.2017

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona č. 131/2015 Sb.
(Mění 234/2014 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 159/2006 Sb.;Mění 187/2006 Sb.;Mění 165/2012 Sb.)

131/2015 Sb.

Účinnost od: 01.08.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 458/2000 Sb.)

234/2017 Sb.

Účinnost od: 31.07.2017

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

230/2017 Sb.

Účinnost od: 31.07.2017

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

228/2017 Sb.

Účinnost od: 31.07.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 302/2001 Sb.)

227/2017 Sb.

Účinnost od: 31.07.2017

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

226/2017 Sb.

Účinnost od: 31.07.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 245/2000 Sb.)

206/2017 Sb.

Účinnost od: 29.07.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 435/2004 Sb.;Mění 262/2006 Sb.;Mění 251/2005 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 118/2000 Sb.;Mění 372/2011 Sb.)

196/2017 Sb.

Účinnost od: 25.07.2017

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti průmyslového vlastnictví v souvislosti s využíváním údajů z informačních systémů veřejné správy
(Mění 207/2000 Sb.;Mění 452/2001 Sb.;Mění 441/2003 Sb.;Mění 527/1990 Sb.;Mění 529/1991 Sb.;Mění 478/1992 Sb.)

194/2017 Sb.

Účinnost od: 25.07.2017

Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů
(Mění 127/2005 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 183/2006 Sb.;Mění 416/2009 Sb.)

215/2017 Sb.

Účinnost od: 18.07.2017

Nařízení vlády o stanovení výjimek z vízové povinnosti a z osvobození od vízové povinnosti
(Ruší 272/2004 Sb.;Ruší 273/2004 Sb.;Ruší 421/2006 Sb.;Ruší 436/2006 Sb.;Ruší 156/2007 Sb.;Ruší 224/2009 Sb.;Ruší 16/2014 Sb.)

212/2017 Sb.

Účinnost od: 14.07.2017    Účinnost do: 05.11.2017

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

208/2017 Sb.

Účinnost od: 14.07.2017

Vyhláška, kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry

207/2017 Sb.

Účinnost od: 14.07.2017

Nález Ústavního soudu ze dne 23. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 10/12 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

203/2017 Sb.

Účinnost od: 12.07.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 218/2000 Sb.)

180/2017 Sb.

Účinnost od: 11.07.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 360/2010 Sb., kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění a technické náležitosti jeho užívání
(Mění 360/2010 Sb.)

194/2017 Sb.

Účinnost od: 10.07.2017

Zákon o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů
(Mění 127/2005 Sb.)

232/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 457/2016 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2017
(Mění 457/2016 Sb.)

206/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 435/2004 Sb.;Mění 251/2005 Sb.)

192/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek, ve znění vyhlášky č. 80/2017 Sb.
(Mění 9/2015 Sb.)

191/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Vyhláška o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 311/2007 Sb.)

190/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Vyhláška k provedení § 3 odst. 3 insolvenčního zákona (vyhláška o platební neschopnosti podnikatele)

189/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Vyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností, podmínkách a postupu při jejich přiznávání a propůjčování

188/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Vyhláška o podrobnostech zkoušky zakončující vzdělávací program zaměřený na výkon zahraniční služby

187/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Vyhláška o provádění ověřovací činnosti zastupitelským úřadem a o podrobnějších podmínkách pro složení zkoušky k provádění ověřovací činnosti

186/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Vyhláška o stanovení formulářů pro závazek k úhradě nákladů na konzulární ochranu a formuláře žádosti o náhradu výdajů

183/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
(Mění 539/1992 Sb.;Mění 555/1992 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 634/1992 Sb.;Mění 6/1993 Sb.;Mění 96/1993 Sb.;Mění 97/1993 Sb.;Mění 38/1994 Sb.;Mění 42/1994 Sb.;Mění 71/1994 Sb.;Mění 200/1994 Sb.;Mění 266/1994 Sb.;Mění 269/1994 Sb.;Mění 37/1995 Sb.;Mění 40/1995 Sb.;Mění 87/1995 Sb.;Mění 89/1995 Sb.;Mění 114/1995 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 289/1995 Sb.;Mění 91/1996 Sb.;Mění 97/1996 Sb.;Mění 13/1997 Sb.;Mění 19/1997 Sb.;Mění 22/1997 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 49/1997 Sb.;Mění 61/1997 Sb.;Mění 110/1997 Sb.;Mění 252/1997 Sb.;Mění 15/1998 Sb.;Mění 111/1998 Sb.;Mění 156/1998 Sb.;Mění 167/1998 Sb.;Mění 159/1999 Sb.;Mění 166/1999 Sb.;Mění 168/1999 Sb.;Mění 189/1999 Sb.;Mění 219/1999 Sb.;Mění 221/1999 Sb.;Mění 222/1999 Sb.;Mění 325/1999 Sb.;Mění 326/1999 Sb.;Mění 328/1999 Sb.;Mění 329/1999 Sb.;Mění 359/1999 Sb.;Mění 29/2000 Sb.;Mění 46/2000 Sb.;Mění 61/2000 Sb.;Mění 101/2000 Sb.;Mění 121/2000 Sb.;Mění 122/2000 Sb.;Mění 128/2000 Sb.;Mění 129/2000 Sb.;Mění 131/2000 Sb.;Mění 133/2000 Sb.;Mění 154/2000 Sb.;Mění 156/2000 Sb.;Mění 158/2000 Sb.;Mění 207/2000 Sb.;Mění 239/2000 Sb.;Mění 240/2000 Sb.;Mění 241/2000 Sb.;Mění 242/2000 Sb.;Mění 247/2000 Sb.;Mění 250/2000 Sb.;Mění 256/2000 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 301/2000 Sb.;Mění 361/2000 Sb.;Mění 365/2000 Sb.;Mění 406/2000 Sb.;Mění 408/2000 Sb.;Mění 458/2000 Sb.;Mění 56/2001 Sb.;Mění 101/2001 Sb.;Mění 102/2001 Sb.;Mění 115/2001 Sb.;Mění 117/2001 Sb.;Mění 120/2001 Sb.;Mění 143/2001 Sb.;Mění 164/2001 Sb.;Mění 185/2001 Sb.;Mění 231/2001 Sb.;Mění 254/2001 Sb.;Mění 257/2001 Sb.;Mění 274/2001 Sb.;Mění 312/2001 Sb.;Mění 320/2001 Sb.;Mění 352/2001 Sb.;Mění 449/2001 Sb.;Mění 477/2001 Sb.;Mění 76/2002 Sb.;Mění 146/2002 Sb.;Mění 147/2002 Sb.;Mění 150/2002 Sb.;Mění 214/2002 Sb.;Mění 281/2002 Sb.;Mění 285/2002 Sb.;Mění 312/2002 Sb.;Mění 148/2003 Sb.;Mění 149/2003 Sb.;Mění 162/2003 Sb.;Mění 219/2003 Sb.;Mění 276/2003 Sb.;Mění 353/2003 Sb.;Mění 361/2003 Sb.;Mění 440/2003 Sb.;Mění 441/2003 Sb.;Mění 38/2004 Sb.;Mění 78/2004 Sb.;Mění 95/2004 Sb.;Mění 96/2004 Sb.;Mění 99/2004 Sb.;Mění 100/2004 Sb.;Mění 190/2004 Sb.;Mění 122/2004 Sb.;Mění 215/2004 Sb.;Mění 254/2004 Sb.;Mění 256/2004 Sb.;Mění 321/2004 Sb.;Mění 326/2004 Sb.;Mění 420/2004 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 480/2004 Sb.;Mění 499/2004 Sb.;Mění 500/2004 Sb.;Mění 585/2004 Sb.;Mění 594/2004 Sb.;Mění 127/2005 Sb.;Mění 206/2005 Sb.;Mění 228/2005 Sb.;Mění 341/2005 Sb.;Mění 377/2005 Sb.;Mění 412/2005 Sb.;Mění 69/2006 Sb.;Mění 108/2006 Sb.;Mění 111/2006 Sb.;Mění 159/2006 Sb.;Mění 179/2006 Sb.;Mění 182/2006 Sb.;Mění 183/2006 Sb.;Mění 187/2006 Sb.;Mění 227/2006 Sb.;Mění 247/2006 Sb.;Mění 312/2006 Sb.;Mění 319/2006 Sb.;Mění 340/2006 Sb.;Mění 261/2007 Sb.;Mění 378/2007 Sb.;Mění 25/2008 Sb.;Mění 38/2008 Sb.;Mění 104/2008 Sb.;Mění 167/2008 Sb.;Mění 253/2008 Sb.;Mění 273/2008 Sb.;Mění 296/2008 Sb.;Mění 300/2008 Sb.;Mění 93/2009 Sb.;Mění 157/2009 Sb.;Mění 277/2009 Sb.;Mění 284/2009 Sb.;Mění 395/2009 Sb.;Mění 132/2010 Sb.;Mění 194/2010 Sb.;Mění 136/2011 Sb.;Mění 213/2011 Sb.;Mění 329/2011 Sb.;Mění 341/2011 Sb.;Mění 350/2011 Sb.;Mění 372/2011 Sb.;Mění 373/2011 Sb.;Mění 374/2011 Sb.;Mění 418/2011 Sb.;Mění 426/2011 Sb.;Mění 427/2011 Sb.;Mění 17/2012 Sb.;Mění 73/2012 Sb.;Mění 85/2012 Sb.;Mění 165/2012 Sb.;Mění 201/2012 Sb.;Mění 202/2012 Sb.;Mění 255/2012 Sb.;Mění 383/2012 Sb.;Mění 496/2012 Sb.;Mění 83/2013 Sb.;Mění 226/2013 Sb.;Mění 229/2013 Sb.;Mění 240/2013 Sb.;Mění 256/2013 Sb.;Mění 272/2013 Sb.;Mění 277/2013 Sb.;Mění 300/2013 Sb.;Mění 307/2013 Sb.;Mění 181/2014 Sb.;Mění 247/2014 Sb.;Mění 259/2014 Sb.;Mění 268/2014 Sb.;Mění 355/2014 Sb.;Mění 224/2015 Sb.;Mění 320/2015 Sb.;Mění 374/2015 Sb.;Mění 376/2015 Sb.;Mění 90/2016 Sb.;Mění 112/2016 Sb.;Mění 134/2016 Sb.;Mění 186/2016 Sb.;Mění 191/2016 Sb.;Mění 223/2016 Sb.;Mění 242/2016 Sb.;Mění 257/2016 Sb.;Mění 263/2016 Sb.;Mění 297/2016 Sb.;Mění 300/2016 Sb.;Mění 65/2017 Sb.;Mění 324/2016 Sb.;Mění 25/2017 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 36/1967 Sb.;Mění 64/1986 Sb.;Mění 20/1987 Sb.;Mění 44/1988 Sb.;Mění 61/1988 Sb.;Mění 62/1988 Sb.;Mění 84/1990 Sb.;Mění 505/1990 Sb.;Mění 526/1990 Sb.;Mění 527/1990 Sb.;Mění 231/1991 Sb.;Mění 282/1991 Sb.;Mění 424/1991 Sb.;Mění 451/1991 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 529/1991 Sb.;Mění 551/1991 Sb.;Mění 553/1991 Sb.;Mění 563/1991 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 17/1992 Sb.;Mění 21/1992 Sb.;Mění 114/1992 Sb.;Mění 126/1992 Sb.;Mění 229/1992 Sb.;Mění 246/1992 Sb.;Mění 279/1992 Sb.;Mění 280/1992 Sb.;Mění 334/1992 Sb.;Mění 478/1992 Sb.)

177/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 449/2006 Sb.)

176/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a při provádění hospodaření v lese
(Ruší 38/2017 Sb.)

175/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 59/2015 Sb.)

174/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

173/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 512/2002 Sb.)

172/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Vyhláška o podrobnostech obsahu a provádění zkoušky odborné způsobilosti úředních osob oprávněných k provádění úkonů správního orgánu v řízení o přestupcích a o náležitostech osvědčení o vykonání zkoušky odborné způsobilosti

168/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017    Zrušeno: 01.01.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 564/2006 Sb.)

166/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 23/1994 Sb.)

164/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 236/2005 Sb.;Ruší 142/2009 Sb.)

160/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Nařízení vlády o sbírce listin seznamu výzkumných organizací a způsobu vykazování příjmů z transferu znalostí

150/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Zákon o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)
(Mění 234/2014 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Ruší 274/2015 Sb.)

149/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 477/2001 Sb.)

139/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Nařízení vlády o plánování obrany státu
(Ruší 51/2004 Sb.)

137/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Lednice a statutu lázeňského místa Lednice

126/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017    Zrušeno: 01.01.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2016 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017
(Mění 330/2016 Sb.)

125/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Nařízení vlády o znehodnocování některých palných zbraní, osvědčení o znehodnocení palné zbraně a společném jednoznačném označení všech částí palné zbraně upravených za účelem jejího znehodnocení

121/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

112/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
(Mění 520/2005 Sb.)

104/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), a některé další zákony
(Mění 365/2000 Sb.;Mění 181/2014 Sb.;Mění 252/1997 Sb.;Mění 219/2000 Sb.;Mění 215/2004 Sb.;Mění 319/2006 Sb.;Mění 395/2009 Sb.;Mění 300/2013 Sb.)

93/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 262/2006 Sb.)

69/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

67/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 95/2004 Sb.)

64/2017 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 182/2006 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 283/1993 Sb.;Mění 312/2006 Sb.)

453/2016 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 353/2003 Sb.)

417/2016 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Vyhláška o některých způsobech označování potravin
(Výjimka účinnosti )

398/2016 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Vyhláška o požadavcích na koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky, ochucovadla, studené omáčky, dresinky a hořčici
(Ruší 331/1997 Sb.;Ruší 419/2000 Sb.)

397/2016 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Vyhláška o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje
(Výjimka účinnosti )

251/2016 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Zákon o některých přestupcích

250/2016 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
(Mění 360/1999 Sb.;Mění 29/2000 Sb.;Mění 121/2000 Sb.;Mění 132/2000 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 361/2000 Sb.;Mění 370/2000 Sb.;Mění 164/2001 Sb.;Mění 254/2001 Sb.;Mění 265/2001 Sb.;Mění 273/2001 Sb.;Mění 274/2001 Sb.;Mění 312/2001 Sb.;Mění 6/2002 Sb.;Mění 62/2002 Sb.;Mění 78/2002 Sb.;Mění 216/2002 Sb.;Mění 259/2002 Sb.;Mění 311/2002 Sb.;Mění 320/2002 Sb.;Mění 218/2003 Sb.;Mění 274/2003 Sb.;Mění 362/2003 Sb.;Mění 47/2004 Sb.;Mění 436/2004 Sb.;Mění 501/2004 Sb.;Mění 559/2004 Sb.;Mění 586/2004 Sb.;Mění 95/2005 Sb.;Mění 379/2005 Sb.;Mění 392/2005 Sb.;Mění 411/2005 Sb.;Mění 57/2006 Sb.;Mění 76/2006 Sb.;Mění 80/2006 Sb.;Mění 115/2006 Sb.;Mění 134/2006 Sb.;Mění 181/2006 Sb.;Mění 213/2006 Sb.;Mění 216/2006 Sb.;Mění 225/2006 Sb.;Mění 226/2006 Sb.;Mění 215/2007 Sb.;Ruší 344/2007 Sb.;Mění 376/2007 Sb.;Mění 129/2008 Sb.;Ruší 124/1993 Sb.;Mění 274/2008 Sb.;Mění 309/2008 Sb.;Mění 314/2008 Sb.;Mění 484/2008 Sb.;Mění 41/2009 Sb.;Mění 52/2009 Sb.;Mění 306/2009 Sb.;Mění 346/2009 Sb.;Mění 150/2010 Sb.;Mění 199/2010 Sb.;Mění 133/2011 Sb.;Mění 366/2011 Sb.;Mění 142/2012 Sb.;Mění 237/2012 Sb.;Mění 390/2012 Sb.;Mění 494/2012 Sb.;Ruší 334/2002 Sb.;Mění 102/2013 Sb.;Mění 300/2013 Sb.;Mění 306/2013 Sb.;Mění 308/2013 Sb.;Mění 204/2015 Sb.;Ruší 231/1996 Sb.;Ruší 340/2003 Sb.;Ruší 200/1990 Sb.;Ruší 165/1990 Sb.;Mění 67/1993 Sb.;Mění 290/1993 Sb.;Mění 82/1995 Sb.;Mění 237/1995 Sb.;Ruší 279/1995 Sb.;Mění 289/1995 Sb.;Ruší 112/1998 Sb.;Mění 168/1999 Sb.)

194/2016 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 130/2002 Sb.)

382/2015 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 353/2003 Sb.)

361/2015 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017    Zrušeno: 01.03.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 202/2014 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími
(Mění 202/2014 Sb.)

340/2015 Sb.

Účinnost od: 01.07.2017

Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
(Výjimka účinnosti )

185/2017 Sb.

Účinnost od: 29.06.2017

Nález Ústavního soudu ze dne 3. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 2/15 ve věci návrhu na zrušení § 2 a 3 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

184/2017 Sb.

Účinnost od: 29.06.2017    Účinnost do: 05.11.2017

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

169/2017 Sb.

Účinnost od: 28.06.2017

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí bitvy u Zborova

182/2017 Sb.

Účinnost od: 26.06.2017

Nález Ústavního soudu ze dne 23. května 2017 sp. zn. Pl. ÚS 10/16 ve věci návrhu Krajského soudu v Praze na zrušení části § 17 odst. 4 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

181/2017 Sb.

Účinnost od: 26.06.2017

Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2016

167/2017 Sb.

Účinnost od: 24.06.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka, ve znění vyhlášky č. 339/2012 Sb. a vyhlášky č. 45/2014 Sb.
(Mění 422/2008 Sb.)

171/2017 Sb.

Účinnost od: 22.06.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 210/2012 Sb.)

162/2017 Sb.

Účinnost od: 15.06.2017

Vyhláška o požadavcích na hodnocení bezpečnosti podle atomového zákona

154/2017 Sb.

Účinnost od: 14.06.2017

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Josefa Kainara

165/2017 Sb.

Účinnost od: 07.06.2017

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně

153/2017 Sb.

Účinnost od: 06.06.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot), ve znění vyhlášky č. 278/2011 Sb.
(Mění 133/2010 Sb.)

152/2017 Sb.

Účinnost od: 06.06.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 311/2006 Sb.;Mění 458/2000 Sb.)

151/2017 Sb.

Účinnost od: 06.06.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 13/1997 Sb.)

146/2017 Sb.

Účinnost od: 06.06.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 130/2002 Sb.)

145/2017 Sb.

Účinnost od: 06.06.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 592/1992 Sb.)

163/2017 Sb.

Účinnost od: 02.06.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, ve znění vyhlášky č. 144/2012 Sb.
(Mění 355/2006 Sb.)

161/2017 Sb.

Účinnost od: 02.06.2017    Účinnost do: 05.11.2017

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

158/2017 Sb.

Účinnost od: 01.06.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 343/2014 Sb.)

157/2017 Sb.

Účinnost od: 01.06.2017

Nařízení vlády o ocenění udělovaném Ministerstvem zahraničních věcí

144/2017 Sb.

Účinnost od: 01.06.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 234/2014 Sb.)

142/2017 Sb.

Účinnost od: 01.06.2017

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

141/2017 Sb.

Účinnost od: 01.06.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 172/2015 Sb., o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení
(Mění 172/2015 Sb.)

133/2017 Sb.

Účinnost od: 01.06.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb.
(Mění 243/2013 Sb.)

127/2017 Sb.

Účinnost od: 01.06.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou
(Mění 408/2015 Sb.)

123/2017 Sb.

Účinnost od: 01.06.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 114/1992 Sb.;Ruší 163/1991 Sb.;Ruší 164/1991 Sb.;Ruší 165/1991 Sb.)

98/2017 Sb.

Účinnost od: 01.06.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 111/2006 Sb.)

75/2017 Sb.

Účinnost od: 01.06.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 282/2007 Sb.
(Mění 392/2003 Sb.)

63/2017 Sb.

Účinnost od: 01.06.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 56/2001 Sb.;Mění 16/1993 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 168/1999 Sb.)

36/2017 Sb.

Účinnost od: 01.06.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a o změně některých souvisejících nařízení vlády
(Mění 29/2016 Sb.)

30/2017 Sb.

Účinnost od: 01.06.2017

Vyhláška k provedení zákona o centrální evidenci účtů

456/2016 Sb.

Účinnost od: 01.06.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 133/2000 Sb.;Mění 325/1999 Sb.;Mění 326/1999 Sb.;Mění 328/1999 Sb.;Mění 221/2003 Sb.;Mění 111/2009 Sb.)

65/2017 Sb.

Účinnost od: 31.05.2017

Zákon o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
(Mění 64/1986 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 553/1991 Sb.;Mění 555/1992 Sb.;Mění 167/1998 Sb.;Mění 219/2000 Sb.;Mění 353/2003 Sb.;Mění 146/2002 Sb.;Mění 378/2007 Sb.;Mění 273/2008 Sb.;Mění 372/2011 Sb.;Mění 373/2011 Sb.;Ruší 379/2005 Sb.;Mění 225/2006 Sb.;Mění 274/2008 Sb.;Ruší 305/2009 Sb.;Mění 375/2011 Sb.;Mění 247/2014 Sb.)

119/2017 Sb.

Účinnost od: 30.05.2017

Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bouzov“ po 5 000 Kč

159/2017 Sb.

Účinnost od: 29.05.2017

Nález Ústavního soudu ze dne 11. dubna 2017 sp. Zn. Pl. ÚS 3/17 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 11/2016 o regulaci plavby plavidel se spalovacími motory na části Brněnské vodní nádrže

131/2017 Sb.

Účinnost od: 24.05.2017

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 75. výročí operace Anthropoid

97/2017 Sb.

Účinnost od: 24.05.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 86/2011 Sb.)

156/2017 Sb.

Účinnost od: 23.05.2017

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. května 2017

155/2017 Sb.

Účinnost od: 23.05.2017

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

147/2017 Sb.

Účinnost od: 22.05.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 134/2016 Sb.)

136/2017 Sb.

Účinnost od: 17.05.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 296/2008 Sb.)

143/2017 Sb.

Účinnost od: 12.05.2017    Účinnost do: 20.08.2017

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

129/2017 Sb.

Účinnost od: 11.05.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 101/1995 Sb.)

138/2017 Sb.

Účinnost od: 05.05.2017

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

135/2017 Sb.

Účinnost od: 02.05.2017    Účinnost do: 22.10.2017

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

132/2017 Sb.

Účinnost od: 01.05.2017    Účinnost do: 01.05.2018

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2016 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

130/2017 Sb.

Účinnost od: 01.05.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 160/2015 Sb.
(Mění 16/2012 Sb.)

128/2017 Sb.

Účinnost od: 01.05.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 100/1995 Sb.)

120/2017 Sb.

Účinnost od: 01.05.2017

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

68/2017 Sb.

Účinnost od: 01.05.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 29/2004 Sb.)

62/2017 Sb.

Účinnost od: 01.05.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 149/2003 Sb.;Mění 289/1995 Sb.)

61/2017 Sb.

Účinnost od: 01.05.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 156/1998 Sb.)

57/2017 Sb.

Účinnost od: 01.05.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 104/2013 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 293/1993 Sb.;Mění 218/2003 Sb.)

46/2017 Sb.

Účinnost od: 01.05.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb.
(Mění 463/2013 Sb.)

100/2017 Sb.

Účinnost od: 29.04.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 285/2002 Sb.)

118/2017 Sb.

Účinnost od: 28.04.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 47/2005 Sb.)

117/2017 Sb.

Účinnost od: 28.04.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 177/1995 Sb.)

116/2017 Sb.

Účinnost od: 28.04.2017

Vyhláška o nákladech a úsporách přímo souvisejících se zabezpečováním náhradní dopravy za přerušenou veřejnou osobní drážní dopravu

115/2017 Sb.

Účinnost od: 28.04.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 304/2014 Sb.)

81/2017 Sb.

Účinnost od: 26.04.2017

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí narození Marie Terezie

124/2017 Sb.

Účinnost od: 20.04.2017

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 1. března 2017 a vrácenému prezidentem republiky dne 10. března 2017

102/2017 Sb.

Účinnost od: 20.04.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 121/2000 Sb.)

98/2017 Sb.

Účinnost od: 20.04.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 111/2006 Sb.;Mění 117/1995 Sb.)

134/2016 Sb.

Účinnost od: 18.04.2017

Zákon o zadávání veřejných zakázek
(Výjimka účinnosti )

114/2017 Sb.

Účinnost od: 15.04.2017

Vyhláška o vzoru průkazu předsedy, členů a zaměstnanců Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí a o vzoru formuláře pro výroční finanční zprávu politické strany a politického hnutí

113/2017 Sb.

Účinnost od: 15.04.2017

Vyhláška o vzoru formuláře pro zveřejnění zprávy o financování volební kampaně

111/2017 Sb.

Účinnost od: 15.04.2017

Vyhláška o zrušení právního předpisu o vyhlášení zvláště chráněných území

110/2017 Sb.

Účinnost od: 15.04.2017

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Velký Špičák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

109/2017 Sb.

Účinnost od: 15.04.2017

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Zlatník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

108/2017 Sb.

Účinnost od: 15.04.2017

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rašovické skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

107/2017 Sb.

Účinnost od: 15.04.2017

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Malhotky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

106/2017 Sb.

Účinnost od: 15.04.2017

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kosířské lomy a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

105/2017 Sb.

Účinnost od: 15.04.2017

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bublák a niva Plesné a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

96/2017 Sb.

Účinnost od: 15.04.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh
(Mění 120/2016 Sb.)

91/2017 Sb.

Účinnost od: 13.04.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
(Mění 152/2000 Sb.;Mění 233/2000 Sb.;Mění 59/2002 Sb.;Mění 409/2003 Sb.;Mění 294/2012 Sb.)

90/2017 Sb.

Účinnost od: 13.04.2017

Zákon, kterým se mění volební zákony a některé další zákony
(Mění 247/1995 Sb.;Mění 130/2000 Sb.;Mění 491/2001 Sb.;Mění 62/2003 Sb.;Mění 275/2012 Sb.;Mění 182/1993 Sb.;Mění 6/2002 Sb.)

86/2017 Sb.

Účinnost od: 11.04.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 343/2014 Sb.)

103/2017 Sb.

Účinnost od: 05.04.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 165/2012 Sb.)

101/2017 Sb.

Účinnost od: 05.04.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 561/2004 Sb.)

170/2017 Sb.

Účinnost od: 01.04.2017

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní
(Mění 586/1992 Sb.;Mění 593/1992 Sb.;Mění 235/2004 Sb.;Mění 565/1990 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 280/2009 Sb.;Mění 355/2014 Sb.)

134/2017 Sb.

Účinnost od: 01.04.2017

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2017, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2017

122/2017 Sb.

Účinnost od: 01.04.2017

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 2/2017)
(Mění 339/2016 Sb.)

93/2017 Sb.

Účinnost od: 01.04.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 435/2004 Sb.;Mění 251/2005 Sb.;Mění 262/2006 Sb.)

92/2017 Sb.

Účinnost od: 01.04.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 105/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti mezinárodní spolupráce při správě daní a zrušuje se zákon č. 330/2014 Sb., o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
(Mění 164/2013 Sb.;Mění 105/2016 Sb.)

89/2017 Sb.

Účinnost od: 01.04.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
(Mění 73/2012 Sb.)

88/2017 Sb.

Účinnost od: 01.04.2017

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství
(Ruší 323/2004 Sb.;Ruší 437/2005 Sb.;Ruší 28/2010 Sb.;Ruší 305/2012 Sb.)

87/2017 Sb.

Účinnost od: 01.04.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
(Mění 357/2013 Sb.)

83/2017 Sb.

Účinnost od: 01.04.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích
(Mění 330/2012 Sb.)

78/2017 Sb.

Účinnost od: 01.04.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 173/1995 Sb.)

77/2017 Sb.

Účinnost od: 01.04.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 376/2006 Sb.)

76/2017 Sb.

Účinnost od: 01.04.2017

Vyhláška o obsahu a rozsahu služeb poskytovaných dopravci provozovatelem dráhy a provozovatelem zařízení služeb
(Ruší 351/2004 Sb.)

66/2017 Sb.

Účinnost od: 01.04.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 378/2007 Sb.;Mění 40/1995 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 234/2014 Sb.)

56/2017 Sb.

Účinnost od: 01.04.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění zákona č. 77/2015 Sb., a další související zákony
(Mění 45/2013 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 108/2006 Sb.;Mění 277/2009 Sb.)

53/2017 Sb.

Účinnost od: 01.04.2017

Vyhláška o vzoru služebního průkazu zaměstnanců Finančního analytického úřadu
(Ruší 282/2006 Sb.)

41/2017 Sb.

Účinnost od: 01.04.2017

Nařízení vlády o údajích centrálního registru administrativních budov

26/2017 Sb.

Účinnost od: 01.04.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 321/2004 Sb.;Mění 110/1997 Sb.;Mění 146/2002 Sb.;Mění 40/1995 Sb.;Ruší 143/2015 Sb.;Ruší 97/2006 Sb.)

17/2017 Sb.

Účinnost od: 01.04.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 74/2015 Sb.)

441/2016 Sb.

Účinnost od: 01.04.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 330/2001 Sb.)

320/2016 Sb.

Účinnost od: 01.04.2017

Zákon o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře

319/2016 Sb.

Účinnost od: 01.04.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 266/1994 Sb.;Mění 2/1969 Sb.;Mění 265/1991 Sb.;Mění 114/1992 Sb.;Mění 13/1997 Sb.;Mění 49/1997 Sb.;Mění 77/2002 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 234/2014 Sb.)

95/2017 Sb.

Účinnost od: 31.03.2017

Nález Ústavního soudu ze dne 14. února 2017 sp. zn. Pl. ÚS 28/16 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách

94/2017 Sb.

Účinnost od: 30.03.2017    Účinnost do: 20.08.2017

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

85/2017 Sb.

Účinnost od: 22.03.2017

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

84/2017 Sb.

Účinnost od: 22.03.2017

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivních smluv vyššího stupně

71/2017 Sb.

Účinnost od: 21.03.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 445/2016 Sb., o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky
(Mění 445/2016 Sb.)

72/2017 Sb.

Účinnost od: 18.03.2017

Vyhláška o genetických zdrojích zvířat
(Ruší 447/2006 Sb.)

60/2017 Sb.

Účinnost od: 18.03.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 154/2000 Sb.)

55/2017 Sb.

Účinnost od: 18.03.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 40/2009 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 219/2000 Sb.;Mění 218/2003 Sb.;Mění 279/2003 Sb.;Mění 418/2011 Sb.;Mění 104/2013 Sb.)

74/2017 Sb.

Účinnost od: 15.03.2017

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády
(Mění 478/2009 Sb.;Mění 205/2004 Sb.)

70/2017 Sb.

Účinnost od: 15.03.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 449/2006 Sb.)

73/2017 Sb.

Účinnost od: 10.03.2017

Nález Ústavního soudu ze dne 20. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 3/14 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 37 odst. 6 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění účinném do 30. června 2009

44/2017 Sb.

Účinnost od: 07.03.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 137/2015 Sb., o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou
(Mění 137/2015 Sb.)

43/2017 Sb.

Účinnost od: 07.03.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 154/2005 Sb.)

42/2017 Sb.

Účinnost od: 07.03.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání
(Mění 153/2005 Sb.)

82/2017 Sb.

Účinnost od: 02.03.2017

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 1/2017)
(Mění 406/2016 Sb.)

52/2017 Sb.

Účinnost od: 01.03.2017

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Poodří

51/2017 Sb.

Účinnost od: 01.03.2017

Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Poodří
(Ruší 155/1991 Sb.)

50/2017 Sb.

Účinnost od: 01.03.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví
(Mění 262/2015 Sb.)

49/2017 Sb.

Účinnost od: 01.03.2017

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
(Mění 45/2007 Sb.;Mění 47/2007 Sb.;Mění 79/2007 Sb.;Mění 239/2007 Sb.;Mění 95/2008 Sb.;Mění 147/2008 Sb.;Mění 53/2009 Sb.;Mění 87/2010 Sb.;Mění 60/2012 Sb.;Mění 142/2014 Sb.;Mění 50/2015 Sb.;Mění 72/2015 Sb.;Mění 73/2015 Sb.;Mění 74/2015 Sb.;Mění 75/2015 Sb.;Mění 76/2015 Sb.;Mění 185/2015 Sb.;Mění 29/2016 Sb.)

48/2017 Sb.

Účinnost od: 01.03.2017

Nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor
(Ruší 309/2014 Sb.;Mění 50/2015 Sb.;Mění 61/2016 Sb.;Mění 236/2016 Sb.)

47/2017 Sb.

Účinnost od: 01.03.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 75/2015 Sb.;Mění 79/2007 Sb.)

46/2017 Sb.

Účinnost od: 01.03.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění nařízení vlády č. 243/2015 Sb.
(Mění 463/2013 Sb.)

38/2017 Sb.

Účinnost od: 01.03.2017    Zrušeno: 01.07.2017

Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími
(Ruší 202/2014 Sb.;Ruší 361/2015 Sb.)

37/2017 Sb.

Účinnost od: 01.03.2017

Vyhláška o elektronických cigaretách, náhradních náplních do nich a bylinných výrobcích určených ke kouření

36/2017 Sb.

Účinnost od: 01.03.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a o změně některých souvisejících nařízení vlády
(Mění 29/2016 Sb.;Mění 147/2008 Sb.;Mění 53/2009 Sb.)

29/2017 Sb.

Účinnost od: 01.03.2017

Vyhláška o báňsko-technické evidenci

26/2017 Sb.

Účinnost od: 01.03.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 252/1997 Sb.)

19/2017 Sb.

Účinnost od: 01.03.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb.
(Mění 185/2015 Sb.)

18/2017 Sb.

Účinnost od: 01.03.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 76/2015 Sb.)

17/2017 Sb.

Účinnost od: 01.03.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 74/2015 Sb.)

12/2017 Sb.

Účinnost od: 01.03.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 99/1995 Sb.)

453/2016 Sb.

Účinnost od: 01.03.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 353/2003 Sb.)

452/2016 Sb.

Účinnost od: 01.03.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 284/2009 Sb.;Mění 229/2002 Sb.;Mění 526/1990 Sb.)

54/2017 Sb.

Účinnost od: 28.02.2017    Účinnost do: 20.08.2017

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

460/2016 Sb.

Účinnost od: 28.02.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony
(Mění 89/2012 Sb.;Mění 549/1991 Sb.;Mění 358/1992 Sb.;Mění 262/2006 Sb.;Mění 292/2013 Sb.)

45/2017 Sb.

Účinnost od: 20.02.2017

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017–2022, 0,00 %

40/2017 Sb.

Účinnost od: 15.02.2017

Nález Ústavního soudu ze dne 6. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 32/15 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 235/2004 Sb.)

21/2017 Sb.

Účinnost od: 15.02.2017

Vyhláška o zajišťování jaderné bezpečnosti jaderného zařízení

39/2017 Sb.

Účinnost od: 14.02.2017    Účinnost do: 21.05.2017

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

35/2017 Sb.

Účinnost od: 14.02.2017

Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba jednorázového poplatku za ukládání radioaktivních odpadů a výše příspěvků z jaderného účtu obcím a pravidla jejich poskytování

34/2017 Sb.

Účinnost od: 14.02.2017

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 14. prosince 2016 a vrácenému prezidentem republiky dne 20. prosince 2016

32/2017 Sb.

Účinnost od: 09.02.2017

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017–2020, 0,00 %

31/2017 Sb.

Účinnost od: 09.02.2017

Sdělení Ministerstva financí ze dne 1. února 2017, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2017–2027, 0,25 %

14/2017 Sb.

Účinnost od: 09.02.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 231/2001 Sb.;Mění 159/2006 Sb.)

28/2017 Sb.

Účinnost od: 07.02.2017

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 4. února 2017

27/2017 Sb.

Účinnost od: 07.02.2017    Účinnost do: 21.05.2017

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

10/2017 Sb.

Účinnost od: 04.02.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 399/2015 Sb.
(Mění 343/2014 Sb.)

22/2017 Sb.

Účinnost od: 03.02.2017    Účinnost do: 21.05.2017

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

461/2016 Sb.

Účinnost od: 01.02.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(Mění 96/1993 Sb.)

455/2016 Sb.

Účinnost od: 01.02.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 40/2009 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 119/2002 Sb.;Mění 418/2011 Sb.)

367/2016 Sb.

Účinnost od: 01.02.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 111/2006 Sb.)

228/2016 Sb.

Účinnost od: 01.02.2017

Vyhláška o stanovení podmínek provozu mezinárodních letišť z hlediska ochrany hranic
(Výjimka účinnosti )

191/2016 Sb.

Účinnost od: 01.02.2017

Zákon o ochraně státních hranic České republiky a o změně souvisejících zákonů (zákon o ochraně státních hranic)
(Výjimka účinnosti )

20/2017 Sb.

Účinnost od: 31.01.2017

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 4 Sídlo: Most konaných ve dnech 27. a 28. ledna 2017 (I. kolo)

16/2017 Sb.

Účinnost od: 25.01.2017    Účinnost do: 21.05.2017

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

15/2017 Sb.

Účinnost od: 25.01.2017

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, přijatému Parlamentem dne 29. listopadu 2016 a vrácenému prezidentem republiky dne 19. prosince 2016

6/2017 Sb.

Účinnost od: 15.01.2017

Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
(Ruší 85/1950 Ú.l.)

5/2017 Sb.

Účinnost od: 15.01.2017

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Větrušické rokle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

4/2017 Sb.

Účinnost od: 15.01.2017

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lichnice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

3/2017 Sb.

Účinnost od: 15.01.2017

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Velký Roudný a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

2/2017 Sb.

Účinnost od: 15.01.2017

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Olšina a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

1/2017 Sb.

Účinnost od: 15.01.2017

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Křížky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

465/2016 Sb.

Účinnost od: 14.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb.
(Mění 410/2005 Sb.)

458/2016 Sb.

Účinnost od: 14.01.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
(Mění 90/2012 Sb.)

9/2017 Sb.

Účinnost od: 13.01.2017    Účinnost do: 21.05.2017

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

8/2017 Sb.

Účinnost od: 13.01.2017

Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2016 sp. zn. Pl. ÚS 19/16 ve věci návrhu na zrušení části § 4 odst. 2 a části přílohy č. 1 části B bodu 2 písm. b) vyhlášky č. 273/2015 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2016
(Mění 273/2015 Sb.)

rs2/2017 Sb.

Účinnost od: 13.01.2017

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 437/2016 Sb.
(Mění 437/2016 Sb.)

452/2016 Sb.

Účinnost od: 13.01.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 64/1986 Sb.;Mění 284/2009 Sb.)

451/2016 Sb.

Účinnost od: 13.01.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 83/2013 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
(Ruší 153/2008 Sb.;Ruší 378/2008 Sb.;Ruší 84/2013 Sb.;Mění 61/1988 Sb.;Mění 83/2013 Sb.)

450/2016 Sb.

Účinnost od: 11.01.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 173/1997 Sb.)

rs1/2017 Sb.

Účinnost od: 09.01.2017

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 250/2016 Sb.
(Mění 250/2016 Sb.)

426/2016 Sb.

Účinnost od: 07.01.2017

Nařízení vlády o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh
(Ruší 426/2000 Sb.;Ruší 483/2002 Sb.;Ruší 251/2003 Sb.)

33/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 235/2004 Sb.)

25/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Zákon o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí

24/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím právní úpravy rozpočtové odpovědnosti
(Mění 2/1969 Sb.;Mění 451/1991 Sb.;Mění 551/1991 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 280/1992 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 236/1995 Sb.;Mění 111/1998 Sb.;Mění 309/1999 Sb.;Mění 218/2000 Sb.;Mění 248/2000 Sb.;Mění 250/2000 Sb.;Mění 420/2004 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 341/2005 Sb.;Mění 187/2006 Sb.;Mění 234/2014 Sb.)

23/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti

13/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 9/2016, č. 10/2016 a č. 11/2016)
(Mění 406/2016 Sb.;Mění 339/2016 Sb.)

11/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2017, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

7/2017 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2017/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

464/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška o postupu při poskytování dotace ze státního rozpočtu na přijetí opatření ke snížení míry ozáření z přítomnosti radonu a jeho produktů přeměny ve vnitřním ovzduší staveb pro bydlení a pobyt veřejnosti a na přijetí opatření ke snížení obsahu přírodních radionuklidů v pitné vodě určené pro veřejnou potřebu

463/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 323/2002 Sb.)

462/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 563/1991 Sb.)

459/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 360/1992 Sb.)

457/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017    Účinnost do: 01.01.2018

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2017

454/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 586/1992 Sb.)

449/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2017 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
(Mění 117/1995 Sb.)

447/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 383/2009 Sb.)

446/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017    Účinnost do: 01.01.2018

Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2017

445/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Nařízení vlády o stanovení oborů vzdělání, v nichž je matematika zkušebním předmětem společné části maturitní zkoušky

444/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 522/2006 Sb.)

443/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 441/2013 Sb.)

442/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017    Zrušeno: 19.05.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování, ve znění vyhlášky č. 348/2014 Sb.
(Mění 486/2008 Sb.)

440/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017    Zrušeno: 01.01.2018

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
(Ruší 385/2015 Sb.)

439/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška o požadavcích na minimální náležitosti výstupních dokumentů odborného posuzování a osvědčování a o jejich poskytování orgánům vykonávajícím státní správu v oblasti provozování hazardních her

438/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech, ve znění nařízení vlády č. 242/2015 Sb.
(Mění 458/2013 Sb.)

437/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a změně vyhlášky č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)
(Mění 341/2008 Sb.;Mění 383/2001 Sb.;Ruší 382/2001 Sb.;Ruší 504/2004 Sb.)

435/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 194/2009 Sb.)

434/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění vyhlášky č. 307/2015 Sb.
(Mění 470/2012 Sb.)

432/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 344/2015 Sb.
(Mění 298/2014 Sb.)

431/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka zahraniční banky povinna vést a které je povinna poskytnout Fondu pojištěných vkladů
(Mění 71/2011 Sb.)

430/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)

429/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti
(Mění 60/2015 Sb.)

428/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku
(Mění 68/2015 Sb.)

427/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 59/2015 Sb.)

425/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Nařízení vlády o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data

423/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 50/2015 Sb.)

421/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 134/1998 Sb.)

420/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
(Mění 489/2003 Sb.)

419/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
(Mění 525/2002 Sb.)

418/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí
(Mění 274/2011 Sb.)

417/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška o některých způsobech označování potravin
(Ruší 113/2005 Sb.;Ruší 368/2005 Sb.;Ruší 497/2005 Sb.;Ruší 101/2007 Sb.;Ruší 127/2008 Sb.;Ruší 117/2011 Sb.)

416/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem
(Mění 349/2015 Sb.)

415/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí
(Mění 359/2011 Sb.)

414/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017    Zrušeno: 01.01.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 37/2003 Sb.)

413/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 207/2001 Sb.)

411/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 36/2006 Sb.)

410/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 364/2009 Sb.)

409/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška o činnostech zvláště důležitých z hlediska jaderné bezpečnosti a radiační ochrany, zvláštní odborné způsobilosti a přípravě osoby zajišťující radiační ochranu registranta
(Ruší 193/2005 Sb.)

408/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška o požadavcích na systém řízení

407/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění nařízení vlády č. 61/2016 Sb.
(Mění 307/2014 Sb.)

406/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 6/2016, č. 7/2016 a č. 8/2016)

405/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků

404/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)

403/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017    Účinnost do: 01.01.2018

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

402/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017    Účinnost do: 01.01.2018

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

401/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017    Účinnost do: 01.01.2018

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

400/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 415/2013 Sb.
(Mění 363/2011 Sb.)

399/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2017

397/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje
(Ruší 77/2003 Sb.;Ruší 124/2004 Sb.;Ruší 78/2005 Sb.;Ruší 370/2008 Sb.;Ruší 336/2013 Sb.)

396/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly
(Mění 132/2015 Sb.)

395/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 5/2014 Sb.)

392/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2006 Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikované odrůdy, ve znění vyhlášky č. 58/2010 Sb.
(Mění 89/2006 Sb.)

390/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017    Účinnost do: 01.01.2018

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2017

388/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 232/2002 Sb.)

387/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 294/2005 Sb.;Mění 383/2001 Sb.)

383/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
(Mění 306/2015 Sb.)

379/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška o schválení typu některých výrobků v oblasti mírového využívání jaderné energie a ionizujícího záření a přepravě radioaktivní nebo štěpné látky

378/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška o umístění jaderného zařízení

377/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška o požadavcích na bezpečné nakládání s radioaktivním odpadem a o vyřazování z provozu jaderného zařízení nebo pracoviště III. nebo IV. kategorie

376/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška o položkách dvojího použití v jaderné oblasti

375/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška o vybraných položkách v jaderné oblasti

374/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů o nich

373/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému
(Ruší 116/2012 Sb.)

372/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 209/2004 Sb.)

371/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 78/2004 Sb.;Mění 252/1997 Sb.)

369/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 201/2012 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

368/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 280/2009 Sb.;Mění 106/1999 Sb.;Mění 365/2000 Sb.;Mění 440/2003 Sb.;Mění 240/2013 Sb.;Mění 277/2009 Sb.;Mění 253/2008 Sb.;Mění 69/2006 Sb.;Mění 21/1992 Sb.)

366/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017    Zrušeno: 01.01.2018

Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2017
(Ruší 309/2015 Sb.)

362/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška o podmínkách poskytnutí dotace ze státního rozpočtu v některých existujících expozičních situacích

361/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu

360/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška o monitorování radiační situace

359/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška o podrobnostech k zajištění zvládání radiační mimořádné události

358/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška o požadavcích na zajišťování kvality a technické bezpečnosti a posouzení a prověřování shody vybraných zařízení

355/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017    Účinnost do: 01.01.2018

Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2017

348/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017

347/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Nařízení vlády o sazbách poplatků na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

337/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění nařízení vlády č. 353/2008 Sb.
(Mění 567/2006 Sb.;Mění 589/2006 Sb.)

336/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 567/2006 Sb.)

330/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017    Zrušeno: 01.01.2018

Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017
(Ruší 286/2015 Sb.;Ruší 329/2016 Sb.)

327/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb.
(Mění 304/2014 Sb.)

326/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2017
(Mění 622/2004 Sb.;Mění 357/2005 Sb.)

325/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2015, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2017 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2017 a o zvýšení důchodů v roce 2017

322/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Zákon, kterým se mění volební zákony a další související zákony
(Mění 247/1995 Sb.;Mění 130/2000 Sb.;Mění 62/2003 Sb.;Mění 275/2012 Sb.;Mění 491/2001 Sb.;Mění 107/1999 Sb.;Mění 150/2002 Sb.)

316/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017    Zrušeno: 01.01.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 564/2006 Sb.)

313/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
(Mění 427/2005 Sb.)

311/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 177/2009 Sb.)

310/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2017

302/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 424/1991 Sb.;Mění 21/1992 Sb.)

298/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 106/1999 Sb.;Mění 121/2000 Sb.;Mění 187/2016 Sb.)

289/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 141/1997 Sb.)

280/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky
(Mění 14/2005 Sb.)

278/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

277/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška o předávání statistických údajů vysokými školami
(Výjimka účinnosti )

276/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol

266/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2015 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení výkupních cen pro výrobu elektřiny a zelených bonusů na teplo a o stanovení doby životnosti výroben elektřiny a výroben tepla z obnovitelných zdrojů energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)
(Mění 296/2015 Sb.)

264/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona
(Mění 141/1961 Sb.;Mění 174/1968 Sb.;Mění 505/1990 Sb.;Mění 18/1997 Sb.;Mění 218/2000 Sb.;Mění 219/2000 Sb.;Mění 12/2002 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 44/1988 Sb.;Mění 183/2006 Sb.;Mění 262/2006 Sb.;Mění 372/2011 Sb.;Mění 373/2011 Sb.)

263/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Zákon atomový zákon
(Ruší 399/2011 Sb.;Ruší 46/2005 Sb.;Ruší 341/2009 Sb.;Ruší 461/2011 Sb.;Ruší 146/1997 Sb.;Ruší 215/1997 Sb.;Ruší 106/1998 Sb.;Ruší 195/1999 Sb.;Ruší 307/2002 Sb.;Ruší 317/2002 Sb.;Ruší 318/2002 Sb.;Ruší 319/2002 Sb.;Ruší 360/2002 Sb.;Ruší 419/2002 Sb.;Ruší 185/2003 Sb.;Ruší 309/2005 Sb.;Ruší 461/2005 Sb.;Ruší 462/2005 Sb.;Ruší 132/2008 Sb.;Ruší 165/2009 Sb.;Ruší 166/2009 Sb.;Ruší 213/2010 Sb.;Ruší 500/2005 Sb.;Ruší 315/2002 Sb.;Ruší 499/2005 Sb.;Ruší 389/2012 Sb.;Ruší 77/2009 Sb.;Ruší 2/2004 Sb.;Ruší 27/2006 Sb.;Ruší 144/1997 Sb.;Ruší 11/1999 Sb.;Ruší 416/2002 Sb.;Ruší 73/2009 Sb.)

253/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 77/1997 Sb.)

236/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 309/2014 Sb.)

230/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 115/2001 Sb.;Mění 216/1994 Sb.;Mění 111/1998 Sb.;Mění 561/2004 Sb.)

215/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
(Mění 163/2002 Sb.)

192/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 111/2009 Sb.;Mění 219/2000 Sb.;Mění 250/2000 Sb.;Mění 3/2002 Sb.;Mění 300/2008 Sb.;Mění 372/2011 Sb.;Mění 304/2013 Sb.)

188/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her
(Mění 2/1969 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 553/1991 Sb.;Mění 239/1992 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 634/1992 Sb.;Mění 40/1995 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 169/1999 Sb.;Mění 353/2003 Sb.;Mění 235/2004 Sb.;Mění 111/2006 Sb.;Mění 253/2008 Sb.;Mění 273/2008 Sb.;Mění 40/2009 Sb.;Mění 222/2009 Sb.;Mění 456/2011 Sb.;Mění 164/2013 Sb.)

187/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Zákon o dani z hazardních her

186/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Zákon o hazardních hrách
(Ruší 202/1990 Sb.;Ruší 70/1994 Sb.;Mění 149/1998 Sb.;Mění 63/1999 Sb.;Mění 353/2001 Sb.;Mění 320/2002 Sb.;Mění 284/2004 Sb.;Mění 377/2005 Sb.;Mění 254/2008 Sb.;Mění 300/2011 Sb.;Mění 420/2011 Sb.;Mění 457/2011 Sb.;Mění 458/2011 Sb.;Ruší 215/2013 Sb.;Ruší 380/2015 Sb.;Ruší 223/1993 Sb.;Ruší 285/1998 Sb.;Ruší 315/1999 Sb.)

181/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017    Zrušeno: 01.01.2018

Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
(Ruší 158/2015 Sb.)

180/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 110/1997 Sb.)

178/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 561/2004 Sb.)

177/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2013 Sb., o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání
(Mění 133/2013 Sb.)

139/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 496/2012 Sb.)

123/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 197/2004 Sb.)

98/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Nařízení vlády o sazbách úhrady

89/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 44/1988 Sb.;Ruší 617/1992 Sb.;Ruší 426/2001 Sb.;Ruší 63/2005 Sb.)

75/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 31/2001 Sb.)

61/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
(Mění 50/2015 Sb.)

37/2016 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů
(Výjimka účinnosti )

391/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 243/2000 Sb.)

377/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření
(Mění 2/1969 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 221/1999 Sb.;Mění 361/2003 Sb.;Mění 235/2004 Sb.;Mění 69/2006 Sb.;Mění 182/2006 Sb.;Mění 262/2006 Sb.;Mění 253/2008 Sb.;Mění 40/2009 Sb.;Mění 456/2011 Sb.)

353/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 114/2002 Sb.)

324/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 504/2002 Sb.)

315/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 353/2003 Sb.)

223/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 185/2001 Sb.)

254/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 108/2006 Sb.)

267/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017    Zrušeno: 01.10.2015

Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o úrazovém pojištění zaměstnanců

266/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2017    Zrušeno: 01.10.2015

Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců

Zavřít
MENU