Sbírka předpisů 2015 - podle účinnosti

338/2015 Sb.

Účinnost od: 31.12.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 104/1997 Sb.)

304/2015 Sb.

Účinnost od: 31.12.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 143/2008 Sb.)

268/2015 Sb.

Účinnost od: 31.12.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 13/1997 Sb.;Mění 361/2000 Sb.;Mění 100/2001 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 347/2009 Sb.)

238/2011 Sb.

Účinnost od: 31.12.2015

Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
(Výjimka účinnosti )

10/2016 Sb.

Účinnost od: 29.12.2015

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 9/2015)

342/2015 Sb.

Účinnost od: 29.12.2015    Účinnost do: 17.04.2016

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

341/2015 Sb.

Účinnost od: 29.12.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 159/1999 Sb.)

339/2015 Sb.

Účinnost od: 29.12.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění vyhlášky č. 352/2013 Sb.
(Mění 409/2005 Sb.)

402/2015 Sb.

Účinnost od: 28.12.2015    Zrušeno: 02.09.2017

Nařízení vlády o podpoře elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů energie

398/2015 Sb.

Účinnost od: 28.12.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky
(Mění 468/2008 Sb.)

397/2015 Sb.

Účinnost od: 28.12.2015

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

384/2015 Sb.

Účinnost od: 28.12.2015

Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2016

381/2015 Sb.

Účinnost od: 28.12.2015

Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci

378/2015 Sb.

Účinnost od: 28.12.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 634/1992 Sb.;Mění 64/1986 Sb.;Mění 523/1992 Sb.)

336/2015 Sb.

Účinnost od: 26.12.2015

Vyhláška o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na lodi
(Ruší 25/2001 Sb.)

333/2015 Sb.

Účinnost od: 24.12.2015

Sdělení Národního bezpečnostního úřadu o vyhlášení převodních tabulek stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána

326/2015 Sb.

Účinnost od: 24.12.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2014 Sb., o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle zákona o prekursorech drog
(Mění 54/2014 Sb.)

365/2015 Sb.

Účinnost od: 23.12.2015    Zrušeno: 01.01.2018

Zákon, kterým se mění zákon č. 161/1999 Sb., kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 161/1999 Sb.)

359/2015 Sb.

Účinnost od: 21.12.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 245/2000 Sb.)

358/2015 Sb.

Účinnost od: 21.12.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 101/2001 Sb.)

357/2015 Sb.

Účinnost od: 21.12.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 500/1990 Sb.;Mění 218/2000 Sb.;Mění 178/2005 Sb.)

355/2015 Sb.

Účinnost od: 21.12.2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2015 pro účely zákona o zaměstnanosti

351/2015 Sb.

Účinnost od: 21.12.2015

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

151/2015 Sb.

Účinnost od: 21.12.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 86/2011 Sb.)

337/2015 Sb.

Účinnost od: 20.12.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 416/2002 Sb.)

328/2015 Sb.

Účinnost od: 18.12.2015

Vyhláška, kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců

314/2015 Sb.

Účinnost od: 18.12.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 221/2003 Sb., o dočasné ochraně cizinců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 325/1999 Sb.;Mění 326/1999 Sb.;Mění 221/2003 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 359/1999 Sb.;Mění 216/2002 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Ruší 274/2004 Sb.)

rs146/2015 Sb.

Účinnost od: 18.12.2015

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 334/2015 Sb.
(Mění 334/2015 Sb.)

327/2015 Sb.

Účinnost od: 15.12.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/2014 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., a nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 142/2014 Sb.;Mění 318/2008 Sb.)

318/2015 Sb.

Účinnost od: 10.12.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 328/1999 Sb.;Mění 329/1999 Sb.;Mění 325/1999 Sb.;Mění 326/1999 Sb.)

418/2012 Sb.

Účinnost od: 09.12.2015

Vyhláška o ochraně zvířat při usmrcování
(Mění 418/2012 Sb.)

323/2015 Sb.

Účinnost od: 07.12.2015    Účinnost do: 17.04.2016

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

317/2015 Sb.

Účinnost od: 07.12.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 582/1991 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 187/2006 Sb.;Mění 73/2011 Sb.)

316/2015 Sb.

Účinnost od: 01.12.2015

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 3/2015,č. 4/2015 a č. 5/2015)
(Mění 290/2014 Sb.)

313/2015 Sb.

Účinnost od: 01.12.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod
(Mění 98/2011 Sb.)

312/2015 Sb.

Účinnost od: 01.12.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění vyhlášky č. 49/2014 Sb.
(Mění 24/2011 Sb.)

306/2015 Sb.

Účinnost od: 01.12.2015

Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem

305/2015 Sb.

Účinnost od: 01.12.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 447/2001 Sb.)

300/2015 Sb.

Účinnost od: 01.12.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění vyhlášky č. 216/2014 Sb.
(Mění 346/2013 Sb.)

267/2015 Sb.

Účinnost od: 01.12.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 258/2000 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 455/1991 Sb.)

230/2015 Sb.

Účinnost od: 01.12.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
(Mění 78/2013 Sb.)

125/2015 Sb.

Účinnost od: 01.12.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění pozdějších předpisů, a kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu
(Ruší 334/2000 Sb.;Ruší 337/2000 Sb.;Ruší 29/2002 Sb.;Ruší 31/2002 Sb.;Ruší 32/2002 Sb.;Ruší 33/2002 Sb.;Mění 260/2003 Sb.)

311/2015 Sb.

Účinnost od: 27.11.2015    Účinnost do: 17.04.2016

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

310/2015 Sb.

Účinnost od: 27.11.2015

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

298/2015 Sb.

Účinnost od: 25.11.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 248/2000 Sb.;Mění 129/2000 Sb.;Mění 131/2000 Sb.;Mění 262/2006 Sb.;Mění 234/2014 Sb.)

295/2015 Sb.

Účinnost od: 24.11.2015

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o krmivech
(Ruší 356/2008 Sb.;Ruší 178/2009 Sb.;Ruší 169/2010 Sb.;Ruší 336/2010 Sb.;Ruší 198/2011 Sb.;Ruší 25/2012 Sb.)

291/2015 Sb.

Účinnost od: 18.11.2015

Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
(Ruší 1/2008 Sb.;Ruší 106/2010 Sb.)

289/2015 Sb.

Účinnost od: 15.11.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 72/1988 Sb.)

288/2015 Sb.

Účinnost od: 15.11.2015

Vyhláška o provádění ohňostrojných prací

268/2015 Sb.

Účinnost od: 13.11.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 13/1997 Sb.)

299/2015 Sb.

Účinnost od: 10.11.2015

Nález Ústavního soudu ze dne 15. září 2015 sp. zn. Pl. ÚS 18/14 ve věci návrhu na zrušení § 264 odst. 4 vět první a druhé zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád

297/2015 Sb.

Účinnost od: 10.11.2015

Nález Ústavního soudu ze dne 15. září 2015 sp. zn. Pl. ÚS 13/14 ve věci návrhu na zrušení § 16 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů

271/2015 Sb.

Účinnost od: 05.11.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 277/2004 Sb.)

290/2015 Sb.

Účinnost od: 03.11.2015

Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 8. října 2015 sp. zn. Pl. ÚS-st. 42/15 v otázce zastoupení advokátů jako účastníků nebo vedlejších účastníků řízení před Ústavním soudem

287/2015 Sb.

Účinnost od: 01.11.2015    Účinnost do: 01.03.2016

Nařízení vlády o povolání příslušníků Vězeňské služby České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období do 29. února 2016

285/2015 Sb.

Účinnost od: 01.11.2015    Zrušeno: 01.01.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 227/2014 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015
(Mění 227/2014 Sb.)

284/2015 Sb.

Účinnost od: 01.11.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 154/2005 Sb.)

282/2015 Sb.

Účinnost od: 01.11.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání
(Mění 59/2015 Sb.)

280/2015 Sb.

Účinnost od: 01.11.2015

Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Komárovské blato a vymezení konkrétních ochranných opatření

279/2015 Sb.

Účinnost od: 01.11.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců
(Mění 304/2014 Sb.)

278/2015 Sb.

Účinnost od: 01.11.2015    Zrušeno: 01.01.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 564/2006 Sb.)

274/2015 Sb.

Účinnost od: 01.11.2015    Zrušeno: 01.07.2017

Vyhláška o stanovení diplomatických a konzulárních hodností a postupu při jejich přiznávání a propůjčování

256/2015 Sb.

Účinnost od: 01.11.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(Mění 167/2002 Sb.)

281/2015 Sb.

Účinnost od: 29.10.2015    Účinnost do: 17.04.2016

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

266/2015 Sb.

Účinnost od: 29.10.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 565/1990 Sb.)

277/2015 Sb.

Účinnost od: 26.10.2015

Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů

276/2015 Sb.

Účinnost od: 26.10.2015

Nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

265/2015 Sb.

Účinnost od: 21.10.2015

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny k 250. výročí narození Václava Tháma

253/2015 Sb.

Účinnost od: 21.10.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 173/1995 Sb.)

264/2015 Sb.

Účinnost od: 20.10.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod
(Mění 5/2011 Sb.)

236/2015 Sb.

Účinnost od: 17.10.2015

Vyhláška o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití
(Ruší 221/2013 Sb.)

rs109/2015 Sb.

Účinnost od: 16.10.2015

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 266/2015 Sb.
(Mění 266/2015 Sb.)

260/2015 Sb.

Účinnost od: 13.10.2015

Vyhláška o vydání zlaté mince „Mariánský most v Ústí nad Labem“ po 5 000 Kč

259/2015 Sb.

Účinnost od: 09.10.2015    Účinnost do: 17.01.2016

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

257/2015 Sb.

Účinnost od: 09.10.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 103/2010 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o právu na informace o životním prostředí
(Mění 103/2010 Sb.)

249/2015 Sb.

Účinnost od: 07.10.2015

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 1/2015 a č. 2/2015 )
(Mění 290/2014 Sb.)

254/2015 Sb.

Účinnost od: 06.10.2015

Vyhláška o stanovení výše paušální náhrady pro účely rozhodování o náhradě nákladů řízení v případech podle § 151 odst. 3 občanského soudního řádu a podle § 89a exekučního řádu

248/2015 Sb.

Účinnost od: 01.10.2015

Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik
(Ruší 465/2013 Sb.)

243/2015 Sb.

Účinnost od: 01.10.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek
(Mění 463/2013 Sb.)

242/2015 Sb.

Účinnost od: 01.10.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech
(Mění 458/2013 Sb.)

240/2015 Sb.

Účinnost od: 01.10.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 432/2003 Sb.)

237/2015 Sb.

Účinnost od: 01.10.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 52/1997 Sb.)

229/2015 Sb.

Účinnost od: 01.10.2015

Vyhláška o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole

228/2015 Sb.

Účinnost od: 01.10.2015

Vyhláška o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie

227/2015 Sb.

Účinnost od: 01.10.2015

Vyhláška o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku

226/2015 Sb.

Účinnost od: 01.10.2015

Vyhláška o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře

225/2015 Sb.

Účinnost od: 01.10.2015

Vyhláška o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B

224/2015 Sb.

Účinnost od: 01.10.2015

Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)
(Ruší 59/2006 Sb.;Mění 362/2007 Sb.;Mění 227/2009 Sb.;Mění 281/2009 Sb.;Ruší 488/2009 Sb.;Mění 61/2014 Sb.;Ruší 254/2006 Sb.;Ruší 103/2006 Sb.;Ruší 250/2006 Sb.;Ruší 255/2006 Sb.;Ruší 256/2006 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

223/2015 Sb.

Účinnost od: 01.10.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 169/2013 Sb.;Mění 185/2001 Sb.)

220/2015 Sb.

Účinnost od: 01.10.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 58/1995 Sb.;Mění 21/1992 Sb.)

217/2015 Sb.

Účinnost od: 01.10.2015

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku

215/2015 Sb.

Účinnost od: 01.10.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu
(Mění 344/2012 Sb.)

205/2015 Sb.

Účinnost od: 01.10.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony
(Mění 262/2006 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 359/1999 Sb.;Mění 111/2006 Sb.;Mění 264/2006 Sb.;Mění 340/2006 Sb.;Mění 306/2008 Sb.;Mění 479/2008 Sb.;Mění 372/2011 Sb.;Mění 373/2011 Sb.;Mění 2/1969 Sb.;Ruší 266/2006 Sb.;Ruší 267/2006 Sb.;Ruší 218/2007 Sb.;Mění 41/2009 Sb.;Mění 158/2009 Sb.;Mění 282/2009 Sb.;Mění 303/2009 Sb.;Mění 73/2011 Sb.;Mění 375/2011 Sb.;Mění 167/2012 Sb.;Mění 401/2012 Sb.;Ruší 463/2012 Sb.;Mění 182/2014 Sb.)

204/2015 Sb.

Účinnost od: 01.10.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 200/1990 Sb.;Mění 269/1994 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 221/1999 Sb.)

203/2015 Sb.

Účinnost od: 01.10.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 435/2004 Sb.)

181/2015 Sb.

Účinnost od: 01.10.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění vyhlášky č. 107/2013 Sb.
(Mění 432/2003 Sb.)

166/2015 Sb.

Účinnost od: 01.10.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 253/2008 Sb.)

308/2014 Sb.

Účinnost od: 01.10.2015

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů
(Mění 30/2014 Sb.)

247/2015 Sb.

Účinnost od: 30.09.2015

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do zastupitelstva obce konaných dne 26. září 2015

246/2015 Sb.

Účinnost od: 30.09.2015

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 26. září 2015

245/2015 Sb.

Účinnost od: 30.09.2015    Zrušeno: 31.10.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 671/2004 Sb.)

235/2015 Sb.

Účinnost od: 29.09.2015    Účinnost do: 17.01.2016

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

234/2015 Sb.

Účinnost od: 29.09.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech
(Mění 118/2013 Sb.)

232/2015 Sb.

Účinnost od: 29.09.2015

Nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci
(Ruší 195/2001 Sb.)

241/2015 Sb.

Účinnost od: 25.09.2015

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2015 – 2023, 0,45 %

219/2015 Sb.

Účinnost od: 25.09.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 153/1994 Sb.;Mění 21/1992 Sb.;Mění 87/1995 Sb.)

238/2015 Sb.

Účinnost od: 17.09.2015

Nález Ústavního soudu ze dne 11. srpna 2015 sp. zn. Pl. ÚS 6/15 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Vojkovice č. 1/2014, kterým se vydávají pravidla pro prodej zboží a poskytování služeb na území obce Vojkovice

rs98/2015 Sb.

Účinnost od: 17.09.2015

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně č. 40/2009 Sb.
(Mění 40/2009 Sb.)

211/2015 Sb.

Účinnost od: 16.09.2015

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí představení parovozu Josefem Božkem

231/2015 Sb.

Účinnost od: 11.09.2015

Nález Ústavního soudu ze dne 11. srpna 2015 sp. zn. Pl. ÚS 1/15 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Přerova č. 2/2010 ze dne 14. června 2010 o stanovení některých povinností při přepravě sypkých a obdobných materiálů na území statutárního města Přerova

218/2015 Sb.

Účinnost od: 11.09.2015    Účinnost do: 10.11.2017

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2015–2017, 0,00 %

222/2015 Sb.

Účinnost od: 10.09.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 106/1999 Sb.)

216/2015 Sb.

Účinnost od: 10.09.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobech tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu, ve znění vyhlášky č. 325/2013 Sb.
(Mění 19/2010 Sb.)

215/2015 Sb.

Účinnost od: 10.09.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu
(Mění 344/2012 Sb.)

208/2015 Sb.

Účinnost od: 04.09.2015

Nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh

207/2015 Sb.

Účinnost od: 04.09.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení
(Mění 178/2011 Sb.)

206/2015 Sb.

Účinnost od: 04.09.2015

Zákon o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice)
(Mění 156/2000 Sb.;Ruší 32/2014 Sb.;Ruší 208/2010 Sb.;Mění 119/2002 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 61/1988 Sb.;Ruší 123/2014 Sb.;Mění 634/1992 Sb.)

210/2015 Sb.

Účinnost od: 02.09.2015

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Jana Pernera

258/2015 Sb.

Účinnost od: 01.09.2015

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2015, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2015

214/2015 Sb.

Účinnost od: 01.09.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 177/2009 Sb.)

213/2015 Sb.

Účinnost od: 01.09.2015    Zrušeno: 01.09.2016

Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
(Ruší 186/2014 Sb.)

200/2015 Sb.

Účinnost od: 01.09.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 48/1997 Sb.;Mění 551/1991 Sb.;Mění 280/1992 Sb.;Mění 592/1992 Sb.)

198/2015 Sb.

Účinnost od: 01.09.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 438/2006 Sb.)

192/2015 Sb.

Účinnost od: 01.09.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2004 Sb., o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb.
(Mění 389/2004 Sb.)

180/2015 Sb.

Účinnost od: 01.09.2015

Vyhláška o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a pracovištích)
(Ruší 288/2003 Sb.)

165/2015 Sb.

Účinnost od: 01.09.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 40/2009 Sb.)

164/2015 Sb.

Účinnost od: 01.09.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 99/1963 Sb.;Mění 120/2001 Sb.)

83/2015 Sb.

Účinnost od: 01.09.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 123/1998 Sb.)

82/2015 Sb.

Účinnost od: 01.09.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 258/2000 Sb.;Mění 561/2004 Sb.)

7/2015 Sb.

Účinnost od: 01.09.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 173/1995 Sb.)

361/2014 Sb.

Účinnost od: 01.09.2015

Nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
(Výjimka účinnosti )

122/2014 Sb.

Účinnost od: 01.09.2015

Vyhláška o jízdních řádech veřejné linkové dopravy
(Výjimka účinnosti )

48/2014 Sb.

Účinnost od: 01.09.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 428/2001 Sb.)

197/2015 Sb.

Účinnost od: 31.08.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 211/2010 Sb.)

209/2015 Sb.

Účinnost od: 20.08.2015    Účinnost do: 17.01.2016

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

188/2015 Sb.

Účinnost od: 19.08.2015

Vyhláška o pamětním odznaku účastníka Květnového povstání českého lidu

203/2015 Sb.

Účinnost od: 17.08.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 435/2004 Sb.;Mění 326/1999 Sb.)

202/2015 Sb.

Účinnost od: 17.08.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 40/1995 Sb.;Mění 256/2001 Sb.)

201/2015 Sb.

Účinnost od: 17.08.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 158/2000 Sb.)

199/2015 Sb.

Účinnost od: 14.08.2015

Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2015 sp. zn. Pl. ÚS 21/14 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, nebo jeho jednotlivých ustanovení
(Mění 234/2014 Sb.)

193/2015 Sb.

Účinnost od: 05.08.2015    Účinnost do: 17.01.2016

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

191/2015 Sb.

Účinnost od: 05.08.2015

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 195/2007 Sb., kterou se stanoví rozsah stanovisek k politice územního rozvoje a územně plánovací dokumentaci, závazných stanovisek při ochraně zájmů chráněných zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro určení energetických zařízení
(Ruší 195/2007 Sb.)

190/2015 Sb.

Účinnost od: 04.08.2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

189/2015 Sb.

Účinnost od: 04.08.2015

Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků a jeho hlediscích
(Ruší 414/2009 Sb.)

187/2015 Sb.

Účinnost od: 03.08.2015

Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2015 sp. zn. Pl. ÚS 24/14 ve věci návrhu na zrušení § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

185/2015 Sb.

Účinnost od: 01.08.2015

Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády
(Mění 112/2008 Sb.;Mění 50/2015 Sb.)

179/2015 Sb.

Účinnost od: 01.08.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 318/2008 Sb.)

174/2015 Sb.

Účinnost od: 01.08.2015

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení, ve znění nařízení vlády č. 212/2014 Sb.
(Ruší 125/2011 Sb.;Ruší 212/2014 Sb.)

172/2015 Sb.

Účinnost od: 01.08.2015

Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení
(Ruší 320/2014 Sb.)

171/2015 Sb.

Účinnost od: 01.08.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele
(Mění 133/2012 Sb.)

101/2015 Sb.

Účinnost od: 01.08.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2013 Sb., o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně
(Mění 355/2013 Sb.)

183/2015 Sb.

Účinnost od: 30.07.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění vyhlášky č. 248/2010 Sb.
(Mění 376/2006 Sb.)

186/2015 Sb.

Účinnost od: 29.07.2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

184/2015 Sb.

Účinnost od: 27.07.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 65/2015 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 65/2015 Sb.)

177/2015 Sb.

Účinnost od: 23.07.2015

Nález Ústavního soudu ze dne 16. června 2015 sp. zn. Pl. ÚS 12/14 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti části ustanovení § 14e odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění účinném do 19. 2. 2015

176/2015 Sb.

Účinnost od: 21.07.2015

Nález Ústavního soudu ze dne 19. května 2015 sp. zn. Pl. ÚS 14/14 ve věci návrhu na zrušení § 47 a § 48 odst. 1 ve slovech „ , které postoupily do skrutinia,“ zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

167/2015 Sb.

Účinnost od: 16.07.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 26/2000 Sb.)

175/2015 Sb.

Účinnost od: 15.07.2015

Vyhláška o zkoušce z českého jazyka pro žadatele o přijetí do služebního poměru, kteří nejsou státními občany České republiky

173/2015 Sb.

Účinnost od: 15.07.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 515/2004 Sb.)

170/2015 Sb.

Účinnost od: 03.07.2015

Nález Ústavního soudu ze dne 12. května 2015 sp. zn. Pl. ÚS 55/13 ve věci návrhu na zrušení § 41 odst. 1 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb.

169/2015 Sb.

Účinnost od: 03.07.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů, ve znění vyhlášky č. 211/2012 Sb.
(Mění 61/2007 Sb.)

138/2015 Sb.

Účinnost od: 03.07.2015

Vyhláška o vydání zlaté mince po 10 000 Kč k 600. výročí upálení mistra Jana Husa

168/2015 Sb.

Účinnost od: 02.07.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 154/2000 Sb.)

163/2015 Sb.

Účinnost od: 01.07.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 426/2011 Sb.)

162/2015 Sb.

Účinnost od: 01.07.2015

Vyhláška o podrobnostech úřednické zkoušky

161/2015 Sb.

Účinnost od: 01.07.2015

Nařízení vlády o výkonu státní služby na služebním působišti mimo území České republiky ve svátek

160/2015 Sb.

Účinnost od: 01.07.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 16/2012 Sb.)

159/2015 Sb.

Účinnost od: 01.07.2015    Účinnost do: 01.02.2016

Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. ledna 2016

157/2015 Sb.

Účinnost od: 01.07.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 353/2003 Sb.;Mění 311/2006 Sb.)

156/2015 Sb.

Účinnost od: 01.07.2015

Vyhláška o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli, oborech ambulantní péče, u kterých voják z povolání může uplatnit svobodnou volbu poskytovatele zdravotních služeb, a podmínkách organizace plnění úkolů vojenských fakultních nemocnic (o podmínkách poskytování zdravotních služeb vojenskými poskytovateli)
(Ruší 285/1999 Sb.)

155/2015 Sb.

Účinnost od: 01.07.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
(Mění 361/2014 Sb.)

153/2015 Sb.

Účinnost od: 01.07.2015

Vyhláška o stanovení typových služebních zařazení s rozhodnou dobou

151/2015 Sb.

Účinnost od: 01.07.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 86/2011 Sb.)

150/2015 Sb.

Účinnost od: 01.07.2015

Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody
(Ruší 385/2001 Sb.)

147/2015 Sb.

Účinnost od: 01.07.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění vyhlášky č. 193/2001 Sb.
(Mění 326/2000 Sb.)

146/2015 Sb.

Účinnost od: 01.07.2015

Vyhláška o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům
(Ruší 267/1999 Sb.;Ruší 457/2002 Sb.;Ruší 445/2005 Sb.;Ruší 203/2008 Sb.;Ruší 87/2013 Sb.;Ruší 413/2013 Sb.;Ruší 44/2001 Sb.)

145/2015 Sb.

Účinnost od: 01.07.2015

Nařízení vlády o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu

144/2015 Sb.

Účinnost od: 01.07.2015

Nařízení vlády o výkonu státní služby z jiného místa a pravidlech pro vytvoření předpokladů sladění rodinného a osobního života s výkonem státní služby

143/2015 Sb.

Účinnost od: 01.07.2015    Zrušeno: 01.04.2017

Nařízení vlády o náležitostech průvodních dokladů pro přepravu vinařských produktů na území České republiky

142/2015 Sb.

Účinnost od: 01.07.2015

Vyhláška o některých podmínkách pro práci členů posádky lodě

140/2015 Sb.

Účinnost od: 01.07.2015

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
(Mění 206/2010 Sb.)

139/2015 Sb.

Účinnost od: 01.07.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
(Mění 99/1963 Sb.;Mění 120/2001 Sb.;Mění 256/2013 Sb.)

137/2015 Sb.

Účinnost od: 01.07.2015

Nařízení vlády o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou

136/2015 Sb.

Účinnost od: 01.07.2015

Nařízení vlády o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky

135/2015 Sb.

Účinnost od: 01.07.2015

Nařízení vlády o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat

134/2015 Sb.

Účinnost od: 01.07.2015

Nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance

132/2015 Sb.

Účinnost od: 01.07.2015

Vyhláška o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly
(Ruší 541/2002 Sb.;Ruší 469/2005 Sb.)

112/2015 Sb.

Účinnost od: 01.07.2015

Vyhláška o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu
(Ruší 450/2000 Sb.)

103/2015 Sb.

Účinnost od: 01.07.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 406/2000 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

91/2015 Sb.

Účinnost od: 01.07.2015

SDĚLENÍ Ministerstva práce a sociálních věcí kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

81/2015 Sb.

Účinnost od: 01.07.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 61/2000 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 251/2005 Sb.)

78/2015 Sb.

Účinnost od: 01.07.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 166/1993 Sb.)

68/2015 Sb.

Účinnost od: 01.07.2015

Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku

60/2015 Sb.

Účinnost od: 01.07.2015

Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti
(Ruší 203/2010 Sb.)

59/2015 Sb.

Účinnost od: 01.07.2015

Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání

58/2015 Sb.

Účinnost od: 01.07.2015

Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby a koeficientů pro výpočet služebního příspěvku
(Ruší 292/2014 Sb.)

57/2015 Sb.

Účinnost od: 01.07.2015

Nařízení vlády o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování

24/2015 Sb.

Účinnost od: 01.07.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 250/2000 Sb.)

333/2014 Sb.

Účinnost od: 01.07.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 87/1995 Sb.)

332/2014 Sb.

Účinnost od: 01.07.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Ruší 143/1992 Sb.;Mění 590/1992 Sb.;Mění 10/1993 Sb.;Mění 40/1994 Sb.;Mění 118/1995 Sb.;Mění 201/1997 Sb.;Mění 225/1999 Sb.;Mění 217/2000 Sb.;Ruší 492/2001 Sb.;Mění 308/2002 Sb.;Ruší 421/2002 Sb.;Mění 362/2003 Sb.;Ruší 225/2014 Sb. nepřímo;Mění 562/2004 Sb.;Ruší 305/2014 Sb.;Mění 563/2004 Sb.;Mění 626/2004 Sb.;Mění 264/2006 Sb.;Mění 198/2009 Sb.;Mění 272/2009 Sb.;Mění 458/2011 Sb.;Mění 399/2012 Sb.;Ruší 222/1997 Sb.;Ruší 47/1998 Sb.;Ruší 289/2002 Sb.;Ruší 328/2002 Sb.;Ruší 514/2004 Sb.;Ruší 565/2006 Sb.;Ruší 336/2007 Sb.;Ruší 131/2008 Sb.;Ruší 131/2009 Sb.;Ruší 200/2009 Sb.;Ruší 223/2010 Sb.;Ruší 376/2010 Sb.;Ruší 45/2011 Sb.;Ruší 47/1995 Sb.;Ruší 55/2001 Sb.;Mění 221/1999 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 110/2006 Sb.;Mění 187/2006 Sb.)

130/2014 Sb.

Účinnost od: 01.07.2015

Nález Ústavního soudu ze dne 13. května 2014 sp. zn. Pl. ÚS 44/13 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 234/2013 Sb.
(Mění 311/2006 Sb.)

157/2015 Sb.

Účinnost od: 30.06.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 353/2003 Sb.)

154/2015 Sb.

Účinnost od: 26.06.2015    Účinnost do: 27.09.2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

152/2015 Sb.

Účinnost od: 26.06.2015

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2015 - 2026, 1,00 %

148/2015 Sb.

Účinnost od: 24.06.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony, ve znění vyhlášky č. 43/2005 Sb.
(Mění 76/2003 Sb.)

149/2015 Sb.

Účinnost od: 23.06.2015

Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2014

141/2015 Sb.

Účinnost od: 16.06.2015

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 13. června 2015

125/2015 Sb.

Účinnost od: 13.06.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, ve znění pozdějších předpisů, a kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu
(Mění 262/2000 Sb.)

133/2015 Sb.

Účinnost od: 11.06.2015    Účinnost do: 27.09.2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

131/2015 Sb.

Účinnost od: 05.06.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 310/2013 Sb.)

130/2015 Sb.

Účinnost od: 04.06.2015    Účinnost do: 27.09.2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

129/2015 Sb.

Účinnost od: 04.06.2015    Účinnost do: 27.09.2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

128/2015 Sb.

Účinnost od: 04.06.2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

127/2015 Sb.

Účinnost od: 04.06.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
(Mění 247/2014 Sb.;Mění 586/1992 Sb.)

126/2015 Sb.

Účinnost od: 03.06.2015

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí rozluštění chetitštiny Bedřichem Hrozným

124/2015 Sb.

Účinnost od: 01.06.2015

Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Habřínky lázeňského místa Velichovky a vymezení konkrétních ochranných opatření

123/2015 Sb.

Účinnost od: 01.06.2015

Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti

122/2015 Sb.

Účinnost od: 01.06.2015

Vyhláška o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení)
(Ruší 460/2008 Sb.;Ruší 1/2011 Sb.)

120/2015 Sb.

Účinnost od: 01.06.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 345/2002 Sb.)

117/2015 Sb.

Účinnost od: 01.06.2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně

116/2015 Sb.

Účinnost od: 01.06.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(Mění 278/1998 Sb.)

111/2015 Sb.

Účinnost od: 01.06.2015

Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

110/2015 Sb.

Účinnost od: 01.06.2015

Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 46/2010 Sb.;Ruší 163/2011 Sb.;Ruší 324/2011 Sb.;Ruší 216/2012 Sb.;Ruší 206/2013 Sb.;Ruší 34/2014 Sb.;Ruší 245/2014 Sb.)

109/2015 Sb.

Účinnost od: 01.06.2015

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Za Hrnčířkou a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

108/2015 Sb.

Účinnost od: 01.06.2015

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Krvavý a Kačležský rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

107/2015 Sb.

Účinnost od: 01.06.2015

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

93/2015 Sb.

Účinnost od: 01.06.2015    Zrušeno: 19.07.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb.
(Mění 26/2003 Sb.)

89/2015 Sb.

Účinnost od: 01.06.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 508/2004 Sb.)

88/2015 Sb.

Účinnost od: 01.06.2015

Vyhláška o odměně správce pověřeného správou podílu v obchodní korporaci a o náhradě jeho hotových výdajů

86/2015 Sb.

Účinnost od: 01.06.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 279/2003 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 218/2003 Sb.;Mění 40/2009 Sb.;Mění 418/2011 Sb.;Mění 104/2013 Sb.;Mění 256/2013 Sb.;Mění 100/2004 Sb.;Mění 219/2000 Sb.)

69/2015 Sb.

Účinnost od: 01.06.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993
(Mění 363/2009 Sb.)

184/2014 Sb.

Účinnost od: 01.06.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 185/2001 Sb.)

80/2014 Sb.

Účinnost od: 01.06.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 194/2001 Sb.)

350/2011 Sb.

Účinnost od: 01.06.2015

Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
(Mění 350/2011 Sb.)

257/2011 Sb.

Účinnost od: 31.05.2015    Zrušeno: 01.09.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky
(Mění 337/2010 Sb.)

121/2015 Sb.

Účinnost od: 21.05.2015

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 1 Politiky územního rozvoje České republiky

119/2015 Sb.

Účinnost od: 18.05.2015    Účinnost do: 27.09.2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce

118/2015 Sb.

Účinnost od: 18.05.2015    Účinnost do: 27.09.2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

114/2015 Sb.

Účinnost od: 15.05.2015

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2015–2030, 0,95 %

115/2015 Sb.

Účinnost od: 14.05.2015

Nález Ústavního soudu ze dne 31. března 2015 sp. zn. Pl. ÚS 1/14 ve věci návrhu na zrušení čl. LII bodu 2 zákona č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
(Mění 303/2013 Sb. ruší článek LII, bod 2)

113/2015 Sb.

Účinnost od: 13.05.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a další související nařízení vlády
(Mění 50/2015 Sb.;Mění 79/2007 Sb.;Mění 239/2007 Sb.;Mění 147/2008 Sb.;Mění 53/2009 Sb.;Mění 72/2015 Sb.;Mění 73/2015 Sb.;Mění 74/2015 Sb.;Mění 75/2015 Sb.;Mění 76/2015 Sb.)

90/2015 Sb.

Účinnost od: 05.05.2015

VYHLÁŠKA o vydání zlaté mince „Žďákovský obloukový most“ po 5 000 Kč

106/2015 Sb.

Účinnost od: 04.05.2015

Nařízení vlády o oborech státní služby
(Ruší 85/2003 Sb.;Ruší 4/2015 Sb.)

105/2015 Sb.

Účinnost od: 04.05.2015    Účinnost do: 27.09.2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

80/2015 Sb.

Účinnost od: 02.05.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 378/2007 Sb.)

79/2015 Sb.

Účinnost od: 02.05.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 484/1991 Sb.;Mění 231/2001 Sb.)

100/2015 Sb.

Účinnost od: 01.05.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 596/2006 Sb.)

98/2015 Sb.

Účinnost od: 01.05.2015

Nařízení vlády o provedení § 101a zákona o sociálních službách

95/2015 Sb.

Účinnost od: 01.05.2015    Účinnost do: 01.05.2016

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2014 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

94/2015 Sb.

Účinnost od: 01.05.2015    Účinnost do: 01.05.2016

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

87/2015 Sb.

Účinnost od: 01.05.2015

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva
(Mění 549/1991 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 292/2013 Sb.;Mění 150/2002 Sb.;Mění 304/2013 Sb.)

84/2015 Sb.

Účinnost od: 01.05.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 72/2000 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 338/1992 Sb.)

82/2015 Sb.

Účinnost od: 01.05.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 561/2004 Sb.;Mění 306/1999 Sb.;Mění 373/2011 Sb.;Mění 563/2004 Sb.)

77/2015 Sb.

Účinnost od: 01.05.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a další související zákony
(Mění 104/2013 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 218/2003 Sb.;Mění 45/2013 Sb.)

67/2015 Sb.

Účinnost od: 01.05.2015

Vyhláška o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu)
(Ruší 344/1991 Sb.;Ruší 1/2002 nepřímo;Ruší 2/2003 nepřímo;Ruší 2/2004 nepřímo;Ruší 2/2005 nepřímo)

64/2015 Sb.

Účinnost od: 01.05.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 380/2003 Sb.)

49/2015 Sb.

Účinnost od: 01.05.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících
(Mění 63/2011 Sb.)

102/2015 Sb.

Účinnost od: 30.04.2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

99/2015 Sb.

Účinnost od: 28.04.2015

Nález Ústavního soudu ze dne 27. ledna 2015 sp. zn. Pl. ÚS 16/14 ve věci návrhu na zrušení § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 375/2011 Sb., a § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

97/2015 Sb.

Účinnost od: 20.04.2015

Nález Ústavního soudu ze dne 27. ledna 2015 sp. zn. Pl. ÚS 19/14 ve věci návrhu na zrušení § 46 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a § 29 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

96/2015 Sb.

Účinnost od: 20.04.2015    Zrušeno: 12.09.2016

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem
(Ruší 166/2013 Sb.)

92/2015 Sb.

Účinnost od: 20.04.2015

Nařízení vlády o pravidlech pro organizaci služebního úřadu

76/2015 Sb.

Účinnost od: 15.04.2015

Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství

75/2015 Sb.

Účinnost od: 15.04.2015

Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 79/2007 Sb.)

74/2015 Sb.

Účinnost od: 15.04.2015

Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat

73/2015 Sb.

Účinnost od: 15.04.2015

Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě

72/2015 Sb.

Účinnost od: 15.04.2015

Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními

71/2015 Sb.

Účinnost od: 15.04.2015    Účinnost do: 27.09.2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

70/2015 Sb.

Účinnost od: 15.04.2015    Účinnost do: 27.09.2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

66/2015 Sb.

Účinnost od: 15.04.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 222/1995 Sb.)

63/2015 Sb.

Účinnost od: 15.04.2015

Vyhláška o vzoru průkazu státního zaměstnance pověřeného vykonávat ve služebních úřadech kontrolu ve služebních vztazích státních zaměstnanců

46/2015 Sb.

Účinnost od: 15.04.2015

Vyhláška o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě
(Ruší 241/2002 Sb.;Ruší 39/2006 Sb.;Ruší 209/2007 Sb.)

62/2015 Sb.

Účinnost od: 03.04.2015

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích

61/2015 Sb.

Účinnost od: 03.04.2015

Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony provedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích

85/2015 Sb.

Účinnost od: 01.04.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 505/1990 Sb.)

56/2015 Sb.

Účinnost od: 01.04.2015

Nařízení vlády o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

55/2015 Sb.

Účinnost od: 01.04.2015

Nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

54/2015 Sb.

Účinnost od: 01.04.2015

Nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky

52/2015 Sb.

Účinnost od: 01.04.2015    Zrušeno: 01.01.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 37/2003 Sb.)

51/2015 Sb.

Účinnost od: 01.04.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb.
(Mění 30/2014 Sb.)

50/2015 Sb.

Účinnost od: 01.04.2015

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády
(Mění 47/2007 Sb.;Mění 112/2008 Sb.;Mění 60/2012 Sb.;Mění 309/2014 Sb.)

41/2015 Sb.

Účinnost od: 01.04.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 334/1992 Sb.;Mění 388/1991 Sb.)

39/2015 Sb.

Účinnost od: 01.04.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 100/2001 Sb.;Mění 114/1992 Sb.;Mění 254/2001 Sb.;Mění 183/2006 Sb.;Mění 76/2002 Sb.;Mění 274/2001 Sb.)

34/2015 Sb.

Účinnost od: 01.04.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, ve znění vyhlášky č. 345/2006 Sb.
(Mění 396/2003 Sb.)

361/2014 Sb.

Účinnost od: 01.04.2015

Nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti
(Výjimka účinnosti )

357/2014 Sb.

Účinnost od: 01.04.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 449/2001 Sb.)

282/2014 Sb.

Účinnost od: 01.04.2015

Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
(Ruší 244/2004 Sb.;Ruší 517/2004 Sb.;Ruší 258/2005 Sb.;Ruší 293/2007 Sb.;Ruší 308/2012 Sb.)

268/2014 Sb.

Účinnost od: 01.04.2015

Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 21/2014 Sb. nepřímo;Ruší 123/2000 Sb.;Mění 130/2003 Sb.;Mění 274/2003 Sb.;Mění 58/2005 Sb.;Mění 227/2009 Sb.;Ruší 196/2010 Sb.;Mění 375/2011 Sb.;Ruší 346/2003 Sb.;Ruší 342/2000 Sb.;Ruší 154/2004 Sb.;Ruší 307/2009 Sb.;Ruší 66/2011 Sb.;Ruší 336/2004 Sb.;Ruší 212/2007 Sb.;Ruší 245/2009 Sb.;Ruší 65/2011 Sb.;Ruší 453/2004 Sb.;Ruší 246/2009 Sb.;Ruší 67/2011 Sb.;Ruší 223/2012 Sb.;Ruší 316/2000 Sb.;Ruší 501/2000 Sb.;Ruší 304/2003 Sb.;Ruší 356/2001 Sb.;Ruší 11/2005 Sb.;Ruší 100/2012 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

53/2015 Sb.

Účinnost od: 27.03.2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

43/2015 Sb.

Účinnost od: 27.03.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 31/2001 Sb.)

48/2015 Sb.

Účinnost od: 24.03.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění vyhlášky č. 85/2012 Sb.
(Mění 210/2012 Sb.)

16/2015 Sb.

Účinnost od: 21.03.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 107/1999 Sb.)

47/2015 Sb.

Účinnost od: 17.03.2015

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. března 2015

42/2015 Sb.

Účinnost od: 15.03.2015

Vyhláška o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel
(Ruší 224/1995 Sb.;Ruší 295/2005 Sb.;Ruší 333/2008 Sb.)

45/2015 Sb.

Účinnost od: 13.03.2015    Účinnost do: 14.06.2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

44/2015 Sb.

Účinnost od: 13.03.2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

40/2015 Sb.

Účinnost od: 06.03.2015    Zrušeno: 01.10.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 137/2006 Sb.)

36/2015 Sb.

Účinnost od: 04.03.2015

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 750. výročí založení Českých Budějovic

30/2015 Sb.

Účinnost od: 01.03.2015

Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Lázně Kundratice a vymezení konkrétních ochranných opatření

29/2015 Sb.

Účinnost od: 01.03.2015

Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Hamr na Jezeře a vymezení konkrétních ochranných opatření

27/2015 Sb.

Účinnost od: 01.03.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 383/2001 Sb.)

19/2015 Sb.

Účinnost od: 01.03.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 345/1999 Sb.)

18/2015 Sb.

Účinnost od: 01.03.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 109/1994 Sb.)

11/2015 Sb.

Účinnost od: 01.03.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 61/2009 Sb.
(Mění 289/2007 Sb.)

265/2014 Sb.

Účinnost od: 01.03.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 90/1995 Sb.)

38/2015 Sb.

Účinnost od: 26.02.2015    Účinnost do: 14.06.2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

37/2015 Sb.

Účinnost od: 26.02.2015    Účinnost do: 14.06.2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

35/2015 Sb.

Účinnost od: 20.02.2015    Zrušeno: 29.07.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 421/2012 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
(Mění 421/2012 Sb.)

16/2015 Sb.

Účinnost od: 19.02.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 107/1999 Sb.)

33/2015 Sb.

Účinnost od: 13.02.2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 368/2014 Sb.

32/2015 Sb.

Účinnost od: 13.02.2015    Účinnost do: 01.01.2016

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 367/2014 Sb.
(Ruší 367/2014 Sb.)

31/2015 Sb.

Účinnost od: 13.02.2015    Účinnost do: 01.01.2016

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 366/2014 Sb.
(Ruší 366/2014 Sb.)

26/2015 Sb.

Účinnost od: 10.02.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 5/2003 Sb.)

28/2015 Sb.

Účinnost od: 06.02.2015    Účinnost do: 14.06.2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

23/2015 Sb.

Účinnost od: 05.02.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 338/1992 Sb.)

22/2015 Sb.

Účinnost od: 03.02.2015

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění opravy celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014
(Mění 217/2014 Sb.)

21/2015 Sb.

Účinnost od: 03.02.2015

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí konaného dne 31. ledna 2015

20/2015 Sb.

Účinnost od: 03.02.2015

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 31. ledna 2015

17/2015 Sb.

Účinnost od: 01.02.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 107/2005 Sb.)

9/2015 Sb.

Účinnost od: 01.02.2015

Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek
(Mění 104/1997 Sb.;Mění 108/1997 Sb.;Mění 31/2001 Sb.;Mění 522/2006 Sb.)

8/2015 Sb.

Účinnost od: 01.02.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 177/1995 Sb.)

271/2014 Sb.

Účinnost od: 01.02.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 108/1997 Sb.)

270/2014 Sb.

Účinnost od: 01.02.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2006 Sb., o ochraně civilního letectví před protiprávními činy a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 410/2006 Sb.)

261/2014 Sb.

Účinnost od: 01.02.2015

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu
(Mění 284/2009 Sb.)

127/2014 Sb.

Účinnost od: 01.02.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 49/1997 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

rs11/2015 Sb.

Účinnost od: 30.01.2015

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 3/2015 Sb.
(Mění 3/2015 Sb.)

14/2015 Sb.

Účinnost od: 29.01.2015

Nález Ústavního soudu ze dne 16. prosince 2014 sp. zn. Pl. ÚS 9/14 ve věci návrhu na zrušení § 158 písm. a) zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
(Mění 187/2006 Sb.)

5/2015 Sb.

Účinnost od: 24.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 296/2004 Sb.)

12/2015 Sb.

Účinnost od: 23.01.2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

10/2015 Sb.

Účinnost od: 21.01.2015    Účinnost do: 14.06.2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

7/2015 Sb.

Účinnost od: 15.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 173/1995 Sb.)

3/2015 Sb.

Účinnost od: 15.01.2015

Vyhláška o některých dokladech o vzdělání
(Ruší 223/2005 Sb.;Ruší 489/2006 Sb.;Ruší 63/2008 Sb.;Ruší 205/2010 Sb.;Ruší 431/2011 Sb.;Ruší 86/2013 Sb.)

354/2014 Sb.

Účinnost od: 15.01.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(Mění 168/1999 Sb.;Mění 239/2013 Sb.)

353/2014 Sb.

Účinnost od: 15.01.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 526/1990 Sb.)

334/2014 Sb.

Účinnost od: 13.01.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 93/2009 Sb.)

6/2015 Sb.

Účinnost od: 09.01.2015    Účinnost do: 14.06.2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

2/2015 Sb.

Účinnost od: 06.01.2015

Vyhláška o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče

1/2015 Sb.

Účinnost od: 06.01.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 48/1997 Sb.)

4/2015 Sb.

Účinnost od: 05.01.2015    Zrušeno: 04.05.2015

Nařízení vlády, kterým se stanoví obor služby

rs3/2015 Sb.

Účinnost od: 05.01.2015

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 361/2014 Sb.
(Mění 361/2014 Sb.)

25/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 218/2000 Sb.)

24/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 250/2000 Sb.;Mění 128/2000 Sb.;Mění 129/2000 Sb.;Mění 131/2000 Sb.)

13/2015 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2015/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

368/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

367/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015    Zrušeno: 13.02.2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

366/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015    Zrušeno: 13.02.2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

365/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 418/2001 Sb.)

363/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
(Mění 5/2014 Sb.)

362/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 323/2002 Sb.)

361/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti

360/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 235/2004 Sb.;Mění 47/2011 Sb.;Mění 13/1993 Sb.)

359/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 236/1995 Sb.)

358/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví

356/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
(Mění 634/1992 Sb.;Mění 121/2000 Sb.)

355/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
(Ruší 191/1999 Sb.;Mění 121/2000 Sb.;Mění 260/2002 Sb.;Ruší 459/2002 Sb.;Ruší 255/2004 Sb.;Ruší 173/2007 Sb.;Mění 41/2009 Sb.;Mění 219/2011 Sb.;Mění 458/2011 Sb.;Mění 18/2012 Sb.;Ruší 358/2004 Sb.;Ruší 223/2007 Sb.)

352/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024
(Ruší 197/2003 Sb.;Ruší 473/2009 Sb.;Ruší 181/2013 Sb.)

351/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 268/1999 Sb.)

350/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)

347/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 364/2009 Sb.)

346/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 36/2006 Sb.)

345/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2015

344/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech
(Mění 247/2013 Sb.)

343/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Vyhláška o registraci vozidel
(Ruší 243/2001 Sb.;Ruší 496/2001 Sb.;Ruší 368/2002 Sb.;Ruší 98/2003 Sb.;Ruší 401/2003 Sb.;Ruší 291/2004 Sb.;Ruší 244/2005 Sb.;Ruší 334/2006 Sb.)

342/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 302/2001 Sb.)

341/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Vyhláška o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
(Ruší 133/2002 Sb. nepřímo;Ruší 341/2002 Sb.;Ruší 100/2003 Sb.;Ruší 197/2006 Sb.;Ruší 388/2008 Sb.;Ruší 283/2009 Sb.;Ruší 216/2010 Sb.;Ruší 182/2011 Sb.;Ruší 315/2012 Sb.;Ruší 302/2013 Sb.)

340/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 518/2004 Sb.)

339/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Vyhláška o stanovení odůvodněných nákladů a maximální výše úhrady nákladů služeb poskytovaných držitelem dokladů pro účely důchodového pojištění

338/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 237/2005 Sb.)

337/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 388/2011 Sb.)

336/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu
(Mění 240/2013 Sb.;Mění 229/2002 Sb.;Mění 256/2004 Sb.)

333/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 87/1995 Sb.)

331/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 353/2003 Sb.;Mění 61/1997 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 261/2007 Sb.;Mění 307/2013 Sb.)

330/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015    Zrušeno: 06.04.2016

Zákon o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní

329/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 329/2011 Sb.)

328/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
(Mění 262/2006 Sb.;Ruší 435/2013 Sb.)

327/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2015 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
(Mění 117/1995 Sb.)

326/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 134/1998 Sb.)

325/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015    Účinnost do: 01.01.2016

Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2015

324/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015

323/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace produkce (CZ-CPA)
(Mění 275/2008 Sb.)

322/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
(Mění 489/2003 Sb.)

321/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

320/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015    Zrušeno: 01.08.2015

Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení ve vztahu k některým druhům potravin

319/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Nařízení vlády o použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou a o změně některých nařízení vlády
(Ruší 396/2002 Sb.;Ruší 446/2002 Sb.;Ruší 324/2009 Sb.;Ruší 104/2003 Sb.;Ruší 271/2003 Sb.;Mění 396/2001 Sb.;Mění 28/2006 Sb.)

317/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Vyhláška o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích

316/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015    Zrušeno: 28.05.2018

Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti (vyhláška o kybernetické bezpečnosti)

315/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury
(Mění 432/2010 Sb.)

312/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Vyhláška o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu)

310/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance
(Mění 426/2013 Sb.)

309/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015    Zrušeno: 01.03.2017

Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor
(Ruší 479/2009 Sb.;Mění 369/2010 Sb.;Ruší 264/2012 Sb.;Mění 448/2012 Sb.;Mění 400/2013 Sb.;Mění 117/2014 Sb.)

308/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor a nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů
(Mění 45/2007 Sb.;Mění 47/2007 Sb.;Mění 75/2007 Sb.;Mění 79/2007 Sb.;Mění 239/2007 Sb.;Mění 95/2008 Sb.;Mění 147/2008 Sb.;Mění 53/2009 Sb.;Mění 87/2010 Sb.;Mění 60/2012 Sb.;Mění 142/2014 Sb.;Mění 30/2014 Sb.)

307/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Nařízení vlády o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů
(Ruší 335/2009 Sb.)

306/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)

305/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015    Zrušeno: 01.07.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 565/2006 Sb.)

304/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Nařízení vlády o platových poměrech státních zaměstnanců

303/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015    Zrušeno: 01.01.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 564/2006 Sb.)

302/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Nařízení vlády o katalogu správních činností

301/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů, a kterou se mění vyhláška č. 473/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 410/2009 Sb.;Mění 473/2013 Sb.)

300/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 383/2009 Sb.)

299/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat
(Mění 419/2012 Sb.)

298/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
(Ruší 412/2008 Sb.;Ruší 427/2009 Sb.;Ruší 340/2010 Sb.;Ruší 358/2011 Sb.;Ruší 412/2012 Sb.;Ruší 356/2013 Sb.)

296/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

295/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Vyhláška o členění bezpečnostního materiálu
(Ruší 407/2013 Sb.)

294/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 504/2002 Sb.)

293/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 500/2002 Sb.)

292/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015    Zrušeno: 01.07.2015

Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení
(Ruší 219/2013 Sb.)

291/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 365/2009 Sb.)

290/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 2/2014,č. 3/2014 a č. 4/2014)

283/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby
(Mění 259/2012 Sb.)

282/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
(Výjimka účinnosti )

280/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 418/2003 Sb.)

278/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015    Účinnost do: 01.01.2016

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2015

276/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 1/2014)

274/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
(Mění 427/2005 Sb.)

273/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Vyhláška o sestavování a předkládání informací pro informační databázi České národní banky - Centrální registr úvěrů bankami a pobočkami zahraničních bank

269/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu s konopím pěstovaným na vlákno
(Ruší 248/2004 Sb.)

267/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 586/1992 Sb.;Mění 593/1992 Sb.;Mění 16/1993 Sb.;Mění 280/2009 Sb.;Mění 456/2011 Sb.;Mění 243/2000 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 187/2006 Sb.;Mění 592/1992 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 118/2000 Sb.)

263/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 156/1998 Sb.)

262/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 235/2004 Sb.;Mění 370/2011 Sb.;Mění 295/2012 Sb.;Mění 500/2012 Sb.)

257/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony
(Mění 383/2012 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 253/2008 Sb.)

256/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 48/1997 Sb.;Mění 551/1991 Sb.;Mění 280/1992 Sb.)

254/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 108/2006 Sb.;Mění 111/2006 Sb.;Mění 73/2011 Sb.)

253/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 117/1995 Sb.)

252/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 111/2006 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 110/2006 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 258/2000 Sb.)

251/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 582/1991 Sb.)

250/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě
(Mění 456/2011 Sb.;Mění 503/2012 Sb.;Mění 127/2014 Sb.;Ruší 309/2002 Sb.;Mění 626/2004 Sb.;Mění 444/2005 Sb.;Mění 531/2006 Sb.;Mění 2/1969 Sb.;Mění 64/1986 Sb.;Mění 61/1988 Sb.;Mění 282/1991 Sb.;Mění 388/1991 Sb.;Mění 451/1991 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 114/1992 Sb.;Mění 359/1992 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 592/1992 Sb.;Mění 14/1993 Sb.;Mění 19/1993 Sb.;Mění 20/1993 Sb.;Mění 97/1993 Sb.;Mění 266/1994 Sb.;Mění 89/1995 Sb.;Mění 114/1995 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 273/1996 Sb.;Mění 18/1997 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 49/1997 Sb.;Mění 161/1999 Sb.;Mění 166/1999 Sb.;Mění 219/1999 Sb.;Mění 359/1999 Sb.;Mění 101/2000 Sb.;Mění 104/2000 Sb.;Mění 154/2000 Sb.;Mění 156/2000 Sb.;Mění 218/2000 Sb.;Mění 248/2000 Sb.;Mění 256/2000 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 309/2000 Sb.;Mění 458/2000 Sb.;Mění 231/2001 Sb.;Mění 146/2002 Sb.;Mění 147/2002 Sb.;Mění 150/2002 Sb.;Mění 170/2002 Sb.;Mění 312/2002 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 499/2004 Sb.;Mění 500/2004 Sb.;Mění 561/2004 Sb.;Mění 127/2005 Sb.;Mění 251/2005 Sb.;Mění 289/2005 Sb.;Mění 412/2005 Sb.;Mění 187/2006 Sb.;Mění 262/2006 Sb.;Mění 181/2007 Sb.;Mění 378/2007 Sb.;Mění 167/2008 Sb.;Mění 73/2011 Sb.;Mění 262/2011 Sb.)

249/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 634/2004 Sb.;Mění 361/2000 Sb.;Ruší 218/2006 Sb.)

242/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2015
(Ruší 354/2013 Sb.)

240/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Nařízení vlády o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném
(Ruší 484/2006 Sb.;Ruší 272/2007 Sb.;Ruší 404/2009 Sb.;Ruší 26/2010 Sb.;Ruší 415/2010 Sb.;Ruší 243/2011 Sb.;Ruší 354/2011 Sb.;Ruší 352/2012 Sb.;Ruší 15/2014 Sb.)

239/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015    Účinnost do: 01.01.2016

Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2015

234/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Zákon o státní službě

229/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 185/2001 Sb.)

227/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015    Zrušeno: 01.01.2016

Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015
(Ruší 455/2013 Sb.;Ruší 226/2014 Sb.)

216/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
(Mění 346/2013 Sb.)

215/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
(Mění 314/2013 Sb.)

209/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Vyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2015
(Mění 622/2004 Sb.;Mění 357/2005 Sb.)

208/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2015 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2015 a o zvýšení důchodů v roce 2015

206/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 415/2006 Sb.)

204/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 567/2006 Sb.)

200/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 352/2005 Sb.)

197/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 563/2004 Sb.)

196/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 235/2004 Sb.)

194/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 88/2011 Sb., o technických podmínkách a postupu při pořizování biometrických údajů a podpisu cizince pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu
(Mění 88/2011 Sb.)

192/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 207/2001 Sb.)

191/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Vyhláška o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky
(Ruší 425/2013 Sb.)

187/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 114/1995 Sb.;Mění 254/2001 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

182/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 262/2006 Sb.)

181/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)
(Mění 412/2005 Sb.;Mění 127/2005 Sb.;Mění 106/1999 Sb.;Mění 231/2001 Sb.)

179/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 147/2002 Sb.;Mění 252/1997 Sb.;Ruší 454/2001 Sb.;Ruší 294/2002 Sb.;Ruší 306/2003 Sb.;Ruší 115/2004 Sb.;Ruší 182/2004 Sb.;Ruší 543/2004 Sb.;Ruší 149/2005 Sb.;Ruší 418/2005 Sb.;Ruší 483/2005 Sb.;Ruší 82/2006 Sb.;Ruší 141/2006 Sb.;Ruší 143/2006 Sb.;Ruší 144/2006 Sb.;Ruší 432/2006 Sb.;Ruší 450/2006 Sb.;Ruší 46/2007 Sb.;Ruší 48/2007 Sb.;Ruší 80/2007 Sb.;Ruší 155/2007 Sb.;Ruší 157/2007 Sb.;Ruší 333/2007 Sb.;Ruší 113/2009 Sb.;Ruší 336/2009 Sb.;Ruší 167/2003 Sb.;Mění 579/2004 Sb.;Mění 83/2009 Sb.;Mění 480/2009 Sb.;Mění 256/2000 Sb.)

170/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
(Mění 201/2010 Sb.)

168/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb.
(Mění 290/1995 Sb.)

164/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Vyhláška o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

161/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2014 sp. zn. Pl. ÚS 28/13 ve věci návrhu na zrušení části § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 236/1995 Sb.)

154/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší
(Mění 312/2012 Sb.)

140/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 455/1991 Sb.)

139/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 110/1997 Sb.;Mění 166/1999 Sb.)

136/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 435/2004 Sb.;Mění 251/2005 Sb.)

135/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi
(Mění 21/1992 Sb.;Mění 87/1995 Sb.;Mění 256/2004 Sb.)

116/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 388/2011 Sb.)

77/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Nález Ústavního soudu ze dne 25. března 2014 sp. zn. Pl. ÚS 43/13 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost
(Ruší 267/2012 Sb.)

17/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 266/1999 Sb.)

11/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování
(Mění 243/2013 Sb.)

5/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
(Ruší 449/2009 Sb.;Ruší 403/2010 Sb.;Ruší 451/2011 Sb.;Ruší 10/2013 Sb.)

473/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 410/2009 Sb.)

464/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 323/2002 Sb.)

396/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Nález Ústavního soudu ze dne 22. října 2013 sp. zn. Pl. ÚS 19/13 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 475/2012 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013
(Ruší 475/2012 Sb.)

341/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015    Zrušeno: 01.10.2016

Zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 137/2006 Sb.)

312/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 301/2000 Sb.)

239/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 56/2001 Sb.;Mění 168/1999 Sb.;Mění 361/2000 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

169/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 185/2001 Sb.)

407/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 353/2003 Sb.)

396/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 120/2001 Sb.;Mění 99/1963 Sb.)

318/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 406/2000 Sb.)

165/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
(Mění 406/2000 Sb.)

458/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
(Mění 586/1992 Sb.;Mění 280/2009 Sb.;Mění 456/2011 Sb.;Mění 243/2000 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 187/2006 Sb.;Mění 280/1992 Sb.;Ruší 161/1998 Sb.;Ruší 329/2007 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 570/1991 Sb.;Mění 87/1995 Sb.)

43/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015

Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, jak vyplývá z pozdějších změn
(Výjimka účinnosti )

309/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015    Zrušeno: 01.01.2015

Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)

218/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2015    Zrušeno: 06.11.2014

Zákon o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
(Ruší 213/1948 Sb.)

Zavřít
MENU