Sbírka předpisů 2014 - podle účinnosti

360/2014 Sb.

Účinnost od: 31.12.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 502/2012 Sb.)

349/2014 Sb.

Účinnost od: 31.12.2014    Účinnost do: 14.06.2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

348/2014 Sb.

Účinnost od: 31.12.2014    Zrušeno: 19.05.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za jejich poskytování
(Mění 486/2008 Sb.)

331/2014 Sb.

Účinnost od: 31.12.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 308/2013 Sb.)

267/2014 Sb.

Účinnost od: 31.12.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 458/2011 Sb.;Mění 500/2012 Sb.;Mění 401/2012 Sb.;Mění 60/2014 Sb.;Mění 109/2014 Sb. nepřímo;Mění 250/2014 Sb. nepřímo)

255/2014 Sb.

Účinnost od: 31.12.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 70/2013 Sb.)

336/2014 Sb.

Účinnost od: 29.12.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu
(Mění 340/2006 Sb.)

335/2014 Sb.

Účinnost od: 29.12.2014    Účinnost do: 01.07.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 549/1991 Sb.)

329/2014 Sb.

Účinnost od: 29.12.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 329/2011 Sb.)

313/2014 Sb.

Účinnost od: 29.12.2014

Vyhláška o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech
(Ruší 610/2004 Sb.;Mění 342/2012 Sb.)

286/2014 Sb.

Účinnost od: 29.12.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 382/2003 Sb.)

264/2014 Sb.

Účinnost od: 29.12.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 166/1999 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

318/2014 Sb.

Účinnost od: 19.12.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb.
(Mění 475/2013 Sb.)

314/2014 Sb.

Účinnost od: 19.12.2014

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a na zřízení pomníku nebo desky

311/2014 Sb.

Účinnost od: 18.12.2014

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2014 pro účely zákona o zaměstnanosti

297/2014 Sb.

Účinnost od: 16.12.2014

Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 25. listopadu 2014 sp. zn. Pl. ÚS-st. 39/14 k nároku na náhradu nemateriální újmy podle čl. 5 odst. 5 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod

rs119/2014 Sb.

Účinnost od: 16.12.2014

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve sdělení Ministerstva vnitra č. 284/2014 Sb.
(Mění 284/2014 Sb.)

159/2014 Sb.

Účinnost od: 13.12.2014    Zrušeno: 01.08.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 326/2001 Sb.)

289/2014 Sb.

Účinnost od: 11.12.2014    Účinnost do: 15.03.2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce

288/2014 Sb.

Účinnost od: 11.12.2014    Účinnost do: 01.02.2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí

287/2014 Sb.

Účinnost od: 11.12.2014    Účinnost do: 15.03.2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

284/2014 Sb.

Účinnost od: 09.12.2014    Účinnost do: 15.03.2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

285/2014 Sb.

Účinnost od: 08.12.2014    Účinnost do: 01.07.2015

Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 30. června 2015
(Ruší 236/2014 Sb.)

259/2014 Sb.

Účinnost od: 04.12.2014

Zákon o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech výbušnin)
(Mění 634/2004 Sb.)

258/2014 Sb.

Účinnost od: 04.12.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 127/2005 Sb.;Mění 29/2000 Sb.;Mění 181/2014 Sb. nepřímo)

281/2014 Sb.

Účinnost od: 02.12.2014

Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

279/2014 Sb.

Účinnost od: 02.12.2014    Účinnost do: 01.01.2015

Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2015

rs114/2014 Sb.

Účinnost od: 02.12.2014

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 247/2014 Sb.
(Mění 247/2014 Sb.)

261/2014 Sb.

Účinnost od: 01.12.2014

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu
(Mění 284/2009 Sb.;Mění 254/2004 Sb.)

246/2014 Sb.

Účinnost od: 01.12.2014

Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
(Ruší 81/1998 Sb.)

245/2014 Sb.

Účinnost od: 01.12.2014    Zrušeno: 01.06.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 46/2010 Sb.)

244/2014 Sb.

Účinnost od: 01.12.2014

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Libický luh a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

243/2014 Sb.

Účinnost od: 01.12.2014

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Dlouhopolsko a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

241/2014 Sb.

Účinnost od: 01.12.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 374/2013 Sb.
(Mění 435/2012 Sb.)

233/2014 Sb.

Účinnost od: 01.12.2014    Zrušeno: 13.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění vyhlášky č. 31/2014 Sb.
(Mění 141/2011 Sb.)

229/2014 Sb.

Účinnost od: 01.12.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 185/2001 Sb.)

201/2014 Sb.

Účinnost od: 01.12.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 353/2003 Sb.)

277/2014 Sb.

Účinnost od: 28.11.2014    Účinnost do: 15.03.2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

275/2014 Sb.

Účinnost od: 28.11.2014

Nález Ústavního soudu ze dne 7. října 2014 sp. zn. Pl. ÚS 39/13 ve věci návrhu na zrušení § 137 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

272/2014 Sb.

Účinnost od: 25.11.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. a č. 329/2013 Sb.
(Mění 317/2005 Sb.)

266/2014 Sb.

Účinnost od: 19.11.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 229/2013 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem), ve znění zákona č. 64/2014 Sb.
(Mění 229/2013 Sb.;Ruší 376/2013 Sb.)

261/2014 Sb.

Účinnost od: 19.11.2014

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu
(Mění 38/2004 Sb.)

260/2014 Sb.

Účinnost od: 19.11.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 239/2013 Sb.)

252/2014 Sb.

Účinnost od: 19.11.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 111/2006 Sb.;Mění 110/2006 Sb.)

134/2014 Sb.

Účinnost od: 16.11.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů, ve znění vyhlášky č. 59/2013 Sb.
(Mění 290/2008 Sb.)

248/2014 Sb.

Účinnost od: 14.11.2014

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů přijatému Parlamentem dne 23. září 2014 a vrácenému prezidentem republiky dne 9. října 2014

238/2014 Sb.

Účinnost od: 12.11.2014

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 25. výročí 17. listopadu 1989

237/2014 Sb.

Účinnost od: 07.11.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2007 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům
(Mění 194/2007 Sb.)

230/2014 Sb.

Účinnost od: 07.11.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 361/2000 Sb.;Mění 247/2000 Sb.)

228/2014 Sb.

Účinnost od: 07.11.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 121/2000 Sb.;Mění 151/1997 Sb.)

235/2014 Sb.

Účinnost od: 06.11.2014

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o státní službě přijatému Parlamentem dne 1. října 2014 a vrácenému prezidentem republiky dne 8. října 2014

234/2014 Sb.

Účinnost od: 06.11.2014

Zákon o státní službě
(Ruší 213/1948 Sb.;Ruší 218/2002 Sb.;Ruší 281/2003 Sb.;Mění 426/2003 Sb.;Mění 359/2004 Sb.;Mění 436/2004 Sb.;Mění 586/2004 Sb.;Mění 626/2004 Sb.;Mění 127/2005 Sb.;Mění 413/2005 Sb.;Mění 57/2006 Sb.;Mění 189/2006 Sb.;Mění 264/2006 Sb.;Mění 531/2006 Sb.;Mění 261/2007 Sb.;Mění 362/2007 Sb.;Mění 305/2008 Sb.;Mění 306/2008 Sb.;Ruší 381/2008 Sb.;Mění 41/2009 Sb.;Mění 326/2009 Sb.;Mění 30/2011 Sb.;Mění 73/2011 Sb.;Mění 364/2011 Sb.;Mění 375/2011 Sb.;Ruší 445/2011 Sb.;Mění 457/2011 Sb.;Mění 458/2011 Sb.)

236/2014 Sb.

Účinnost od: 03.11.2014    Zrušeno: 08.12.2014

Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. ledna 2015

226/2014 Sb.

Účinnost od: 01.11.2014    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 455/2013 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014
(Mění 455/2013 Sb.)

225/2014 Sb.

Účinnost od: 01.11.2014    Zrušeno: 01.07.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 565/2006 Sb.)

224/2014 Sb.

Účinnost od: 01.11.2014    Zrušeno: 01.01.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 564/2006 Sb.)

222/2014 Sb.

Účinnost od: 01.11.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
(Mění 189/2013 Sb.)

221/2014 Sb.

Účinnost od: 01.11.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
(Mění 246/2001 Sb.)

218/2014 Sb.

Účinnost od: 01.11.2014    Zrušeno: 01.08.2016

Nařízení vlády o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu

232/2014 Sb.

Účinnost od: 31.10.2014    Účinnost do: 01.02.2015

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí

231/2014 Sb.

Účinnost od: 31.10.2014

Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla pro rok 2015

223/2014 Sb.

Účinnost od: 21.10.2014

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 10. a 11. října 2014 (I. kolo) a ve dnech 17. a 18. října 2014 (II. kolo)

220/2014 Sb.

Účinnost od: 20.10.2014

Nález Ústavního soudu ze dne 5. srpna 2014 sp. zn. Pl. ÚS 35/13 ve věci návrhu na zrušení čl. III odst. 2 poslední věty obecně závazné vyhlášky města Cheb č. 6/2012 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

219/2014 Sb.

Účinnost od: 20.10.2014

Nález Ústavního soudu ze dne 9. září 2014 sp. zn. Pl. ÚS 52/13 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti části ustanovení § 140 odst. 4 písm. f) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 367/2011 Sb. a zákona č. 1/2012 Sb.
(Mění 435/2004 Sb.;Mění 136/2014 Sb. nepřímo)

217/2014 Sb.

Účinnost od: 14.10.2014

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 10. a 11. října 2014

213/2014 Sb.

Účinnost od: 14.10.2014

Vyhláška o vydání zlaté mince „Železobetonový most v Karviné-Darkově“ po 5 000 Kč

214/2014 Sb.

Účinnost od: 10.10.2014

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2015

212/2014 Sb.

Účinnost od: 03.10.2014    Zrušeno: 01.08.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 125/2011 Sb., o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení
(Mění 125/2011 Sb.)

211/2014 Sb.

Účinnost od: 03.10.2014    Účinnost do: 01.01.2015

Nařízení vlády o stanovení rozsahu a podmínek informační povinnosti provozovatele potravinářského podniku v místě určení ve vztahu k některým druhům čerstvého ovoce, čerstvé zeleniny a brambor

207/2014 Sb.

Účinnost od: 01.10.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 215/2008 Sb.)

202/2014 Sb.

Účinnost od: 01.10.2014    Zrušeno: 01.03.2017

Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení daně z minerálních olejů zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě a způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence s nimi souvisejícími

201/2014 Sb.

Účinnost od: 01.10.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 353/2003 Sb.)

200/2014 Sb.

Účinnost od: 01.10.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 352/2005 Sb.)

199/2014 Sb.

Účinnost od: 01.10.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)
(Mění 441/2013 Sb.)

198/2014 Sb.

Účinnost od: 01.10.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 428/2010 Sb.)

196/2014 Sb.

Účinnost od: 01.10.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 235/2004 Sb.)

193/2014 Sb.

Účinnost od: 01.10.2014    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška o způsobech a termínech účtování a hrazení ceny na úhradu nákladů spojených s podporou elektřiny a o provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie
(Ruší 439/2012 Sb.)

185/2014 Sb.

Účinnost od: 01.10.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 6/2002 Sb.;Mění 236/1995 Sb.)

184/2014 Sb.

Účinnost od: 01.10.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 185/2001 Sb.)

155/2014 Sb.

Účinnost od: 01.10.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
(Mění 415/2012 Sb.)

106/2014 Sb.

Účinnost od: 01.10.2014

Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

105/2014 Sb.

Účinnost od: 01.10.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění vyhlášky č. 54/2010 Sb.
(Mění 352/2008 Sb.)

210/2014 Sb.

Účinnost od: 30.09.2014

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 22 se sídlem v Praze 10 konaných ve dnech 19. a 20. září 2014 (I. kolo) a ve dnech 26. a 27. září 2014 (II. kolo)

205/2014 Sb.

Účinnost od: 26.09.2014

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 135/2009 Sb., o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem, ve znění nařízení vlády č. 51/2013 Sb.
(Mění 135/2009 Sb.)

190/2014 Sb.

Účinnost od: 24.09.2014

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí narození Jiřího Koláře

178/2014 Sb.

Účinnost od: 13.09.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 416/2009 Sb.)

195/2014 Sb.

Účinnost od: 12.09.2014    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v plynárenství
(Ruší 140/2009 Sb.;Ruší 264/2010 Sb.;Ruší 393/2011 Sb.;Ruší 348/2012 Sb.;Ruší 436/2013 Sb.)

188/2014 Sb.

Účinnost od: 03.09.2014

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Tomáše Bati mladšího

247/2014 Sb.

Účinnost od: 01.09.2014

Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
(Mění 251/2005 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 379/2005 Sb.;Mění 586/1992 Sb.)

186/2014 Sb.

Účinnost od: 01.09.2014    Zrušeno: 01.09.2015

Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
(Ruší 264/2013 Sb.)

183/2014 Sb.

Účinnost od: 01.09.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 155/1995 Sb.)

177/2014 Sb.

Účinnost od: 01.09.2014

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - Máchův kraj

176/2014 Sb.

Účinnost od: 01.09.2014

Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Kokořínsko - Máchův kraj

175/2014 Sb.

Účinnost od: 01.09.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 114/1992 Sb.)

173/2014 Sb.

Účinnost od: 01.09.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 177/2009 Sb.)

172/2014 Sb.

Účinnost od: 01.09.2014

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
(Mění 206/2010 Sb.)

171/2014 Sb.

Účinnost od: 01.09.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 233/2009 Sb.)

169/2014 Sb.

Účinnost od: 01.09.2014

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

165/2014 Sb.

Účinnost od: 01.09.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění vyhlášky č. 198/2010 Sb.
(Mění 105/2008 Sb.)

138/2014 Sb.

Účinnost od: 01.09.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 146/2002 Sb.)

128/2014 Sb.

Účinnost od: 01.09.2014

Nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin
(Ruší 317/2012 Sb.)

122/2014 Sb.

Účinnost od: 01.09.2014

Vyhláška o jízdních řádech veřejné linkové dopravy
(Ruší 388/2000 Sb.)

103/2014 Sb.

Účinnost od: 01.09.2014    Zrušeno: 01.09.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., a vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.
(Mění 72/2005 Sb.;Mění 73/2005 Sb.)

66/2014 Sb.

Účinnost od: 01.09.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.
(Mění 450/2005 Sb.)

48/2014 Sb.

Účinnost od: 01.09.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 428/2001 Sb.)

252/2013 Sb.

Účinnost od: 01.09.2014

Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
(Výjimka účinnosti )

167/2014 Sb.

Účinnost od: 31.08.2014

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb.
(Mění 211/2010 Sb.)

184/2014 Sb.

Účinnost od: 30.08.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 169/2013 Sb.)

185/2014 Sb.

Účinnost od: 29.08.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 314/2008 Sb.;Mění 6/2002 Sb. nepřímo změnou 314/2008 Sb.)

182/2014 Sb.

Účinnost od: 29.08.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 266/2006 Sb.;Mění 267/2006 Sb.;Mění 264/2006 Sb.;Mění 218/2007 Sb.;Mění 261/2007 Sb.;Mění 155/1995 Sb.)

180/2014 Sb.

Účinnost od: 29.08.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 266/1994 Sb.)

174/2014 Sb.

Účinnost od: 25.08.2014

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně a Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně

166/2014 Sb.

Účinnost od: 18.08.2014

Vyhláška, kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel
(Ruší 89/2004 Sb.;Ruší 474/2005 Sb.;Ruší 151/2008 Sb.)

144/2014 Sb.

Účinnost od: 08.08.2014

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů, ve znění nařízení vlády č. 269/2013 Sb.
(Mění 468/2012 Sb.)

163/2014 Sb.

Účinnost od: 07.08.2014

Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry

160/2014 Sb.

Účinnost od: 06.08.2014

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení československých legií

162/2014 Sb.

Účinnost od: 04.08.2014

Nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2014 sp. zn. Pl. ÚS 31/13 ve věci návrhu na zrušení části § 35ba odst. 1 písm. a) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 586/1992 Sb.)

161/2014 Sb.

Účinnost od: 04.08.2014

Nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2014 sp. zn. Pl. ÚS 28/13 ve věci návrhu na zrušení části § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

157/2014 Sb.

Účinnost od: 01.08.2014

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních
(Mění 478/2009 Sb.)

155/2014 Sb.

Účinnost od: 01.08.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší
(Mění 415/2012 Sb.)

154/2014 Sb.

Účinnost od: 01.08.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší
(Mění 312/2012 Sb.)

153/2014 Sb.

Účinnost od: 01.08.2014

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Tabulová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

152/2014 Sb.

Účinnost od: 01.08.2014

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

151/2014 Sb.

Účinnost od: 01.08.2014

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Pouzdřanská step - Kolby a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

150/2014 Sb.

Účinnost od: 01.08.2014

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Na Adamcích a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

149/2014 Sb.

Účinnost od: 01.08.2014

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Luční a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

148/2014 Sb.

Účinnost od: 01.08.2014

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Doupňák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

147/2014 Sb.

Účinnost od: 01.08.2014

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Ciboušov a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

145/2014 Sb.

Účinnost od: 01.08.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu
(Mění 117/2012 Sb.)

143/2014 Sb.

Účinnost od: 01.08.2014

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 245/2004 Sb.)

142/2014 Sb.

Účinnost od: 01.08.2014

Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství

141/2014 Sb.

Účinnost od: 01.08.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb.
(Mění 141/1961 Sb.;Mění 40/2009 Sb.;Mění 418/2011 Sb.)

137/2014 Sb.

Účinnost od: 01.08.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 190/2004 Sb.)

136/2014 Sb.

Účinnost od: 01.08.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 582/1991 Sb.)

133/2014 Sb.

Účinnost od: 01.08.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 259/2005 Sb.
(Mění 377/2003 Sb.)

132/2014 Sb.

Účinnost od: 01.08.2014

Vyhláška o ochraně a reprodukci genofondu lesních dřevin

131/2014 Sb.

Účinnost od: 01.08.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv
(Mění 474/2000 Sb.;Mění 377/2013 Sb.)

158/2014 Sb.

Účinnost od: 31.07.2014

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

156/2014 Sb.

Účinnost od: 31.07.2014

Nařízení vlády o stanovení výše úroku z přeplatku na dávce z výroby v odvětví cukru pro hospodářský rok 2004/2005

129/2014 Sb.

Účinnost od: 26.07.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 281/2008 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
(Mění 281/2008 Sb.)

146/2014 Sb.

Účinnost od: 24.07.2014

Nález Ústavního soudu ze dne 13. května 2014 sp. zn. Pl. ÚS 35/11 ve věci návrhu na zrušení § 250a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 151/2002 Sb.

126/2014 Sb.

Účinnost od: 24.07.2014

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 507/2004 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do informačního systému o služebním příjmu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 507/2004 Sb.)

135/2014 Sb.

Účinnost od: 22.07.2014

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi
(Mění 21/1992 Sb.;Mění 6/1993 Sb.;Mění 96/1993 Sb.;Mění 87/1995 Sb.;Mění 256/2004 Sb.;Mění 377/2005 Sb.)

124/2014 Sb.

Účinnost od: 15.07.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 244/2011 Sb.
(Mění 438/2006 Sb.)

130/2014 Sb.

Účinnost od: 11.07.2014

Nález Ústavního soudu ze dne 13. května 2014 sp. zn. Pl. ÚS 44/13 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění zákona č. 234/2013 Sb.

125/2014 Sb.

Účinnost od: 09.07.2014    Účinnost do: 21.09.2014

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

123/2014 Sb.

Účinnost od: 09.07.2014    Zrušeno: 04.09.2015

Vyhláška o bezpečnostních a technických požadavcích na zacházení s pyrotechnickými výrobky
(Ruší 174/1992 Sb.)

121/2014 Sb.

Účinnost od: 01.07.2014

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně

120/2014 Sb.

Účinnost od: 01.07.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 177/1996 Sb.)

119/2014 Sb.

Účinnost od: 01.07.2014

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby, ve znění nařízení vlády č. 354/2012 Sb.
(Mění 109/2008 Sb.)

118/2014 Sb.

Účinnost od: 01.07.2014

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 596/2006 Sb.)

117/2014 Sb.

Účinnost od: 01.07.2014

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 262/2012 Sb.;Mění 479/2009 Sb.)

115/2014 Sb.

Účinnost od: 01.07.2014    Zrušeno: 01.08.2017

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zbraních
(Ruší 384/2002 Sb.;Ruší 431/2003 Sb.;Ruší 372/2009 Sb.;Ruší 334/2010 Sb.)

114/2014 Sb.

Účinnost od: 01.07.2014

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
(Mění 489/2003 Sb.)

110/2014 Sb.

Účinnost od: 01.07.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech, ve znění vyhlášky č. 56/2007 Sb. a vyhlášky č. 176/2011 Sb.
(Mění 165/2002 Sb.)

109/2014 Sb.

Účinnost od: 01.07.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 592/1992 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 551/1991 Sb.;Mění 280/1992 Sb.)

91/2014 Sb.

Účinnost od: 01.07.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 449/2006 Sb.)

90/2014 Sb.

Účinnost od: 01.07.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 165/2012 Sb.)

82/2014 Sb.

Účinnost od: 01.07.2014

Vyhláška o kadáverech zvířat v zájmovém chovu

75/2014 Sb.

Účinnost od: 01.07.2014

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

61/2014 Sb.

Účinnost od: 01.07.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony
(Mění 254/2001 Sb.;Mění 350/2011 Sb.)

310/2013 Sb.

Účinnost od: 01.07.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony
(Mění 165/2012 Sb.)

170/2013 Sb.

Účinnost od: 01.07.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 120/2001 Sb.;Mění 449/2001 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 119/2002 Sb.;Mění 153/1994 Sb.;Mění 156/2000 Sb.)

107/2014 Sb.

Účinnost od: 28.06.2014

Nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 351/2005 Sb., o stanovení výčtu kódů kombinované nomenklatury společného celního sazebníku a názvů označujících lidskou krev, její složky a krevní deriváty z ní vyrobené, uváděných v žádostech o povolení jejich distribuce, dovozu a vývozu
(Ruší 351/2005 Sb.)

101/2014 Sb.

Účinnost od: 24.06.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 326/1999 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 325/1999 Sb.;Mění 18/2004 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 108/2006 Sb.;Mění 262/2006 Sb.;Mění 301/2000 Sb.;Ruší 29/2013 Sb.)

113/2014 Sb.

Účinnost od: 20.06.2014

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně a dvou Dodatků ke kolektivní smlouvě vyššího stupně

112/2014 Sb.

Účinnost od: 20.06.2014    Účinnost do: 12.10.2014

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí

97/2014 Sb.

Účinnost od: 19.06.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
(Mění 238/2011 Sb.)

96/2014 Sb.

Účinnost od: 19.06.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění vyhlášky č. 351/2010 Sb.
(Mění 143/2008 Sb.)

80/2014 Sb.

Účinnost od: 19.06.2014

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 194/2001 Sb.)

111/2014 Sb.

Účinnost od: 18.06.2014

Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2013

105/2014 Sb.

Účinnost od: 15.06.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), ve znění vyhlášky č. 54/2010 Sb.
(Mění 352/2008 Sb.)

108/2014 Sb.

Účinnost od: 13.06.2014

Nález Ústavního soudu ze dne 20. května 2014 sp. zn. Pl. ÚS 57/13 ve věci návrhu na zrušení nařízení města Františkovy Lázně č. 1/2013, zákaz pochůzkového a podomního prodeje

95/2014 Sb.

Účinnost od: 13.06.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 335/2004 Sb.)

94/2014 Sb.

Účinnost od: 13.06.2014

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 337/2002 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 422/2005 Sb.
(Mění 337/2002 Sb.)

93/2014 Sb.

Účinnost od: 13.06.2014

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 208/2012 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu
(Mění 208/2012 Sb.)

102/2014 Sb.

Účinnost od: 11.06.2014

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 450. výročí narození Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic

104/2014 Sb.

Účinnost od: 09.06.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 215/2008 Sb.)

81/2014 Sb.

Účinnost od: 08.06.2014

Vyhláška o podmínkách udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností pro účely Ministerstva obrany
(Ruší 114/1997 Sb.)

100/2014 Sb.

Účinnost od: 05.06.2014

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Variabilní spořicí státní dluhopis České republiky, 2014–2020, VAR %

99/2014 Sb.

Účinnost od: 05.06.2014

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2014–2019, FIX %

98/2014 Sb.

Účinnost od: 05.06.2014

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014–2020, VAR %

86/2014 Sb.

Účinnost od: 05.06.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 198/2002 Sb.)

88/2014 Sb.

Účinnost od: 01.06.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 170/2002 Sb.)

87/2014 Sb.

Účinnost od: 01.06.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
(Mění 201/2012 Sb.)

59/2014 Sb.

Účinnost od: 01.06.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 247/1995 Sb.)

477/2012 Sb.

Účinnost od: 30.05.2014

Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů
(Výjimka účinnosti )

83/2014 Sb.

Účinnost od: 29.05.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 252/2004 Sb.)

92/2014 Sb.

Účinnost od: 27.05.2014

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Evropského parlamentu konaných na území České republiky ve dnech 23. a 24. května 2014

90/2014 Sb.

Účinnost od: 21.05.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 458/2000 Sb.;Mění 165/2012 Sb.)

89/2014 Sb.

Účinnost od: 21.05.2014

Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisů a některých dalších dluhů státu splatných v roce 2014

84/2014 Sb.

Účinnost od: 19.05.2014

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014–2027, VAR %

76/2014 Sb.

Účinnost od: 19.05.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
(Mění 400/2011 Sb.)

85/2014 Sb.

Účinnost od: 17.05.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 210/2012 Sb.)

79/2014 Sb.

Účinnost od: 13.05.2014

Vyhláška o vydání zlaté mince „Jizerský most na trati Tanvald-Harrachov“ po 5 000 Kč

80/2014 Sb.

Účinnost od: 07.05.2014

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 194/2001 Sb.)

78/2014 Sb.

Účinnost od: 01.05.2014

Vyhláška o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů sociálního zabezpečení a orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným

74/2014 Sb.

Účinnost od: 01.05.2014

Vyhláška o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

72/2014 Sb.

Účinnost od: 01.05.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků
(Mění 123/2006 Sb.)

71/2014 Sb.

Účinnost od: 01.05.2014

Vyhláška o obsahu, formě a náležitostech vedení záznamů o činnosti s uvedenou látkou kategorie 1

70/2014 Sb.

Účinnost od: 01.05.2014    Účinnost do: 01.05.2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2013 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

67/2014 Sb.

Účinnost od: 01.05.2014

Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace institucionálních sektorů a subsektorů
(Ruší 493/2003 Sb.)

65/2014 Sb.

Účinnost od: 01.05.2014

Vyhláška o vzoru služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekce

64/2014 Sb.

Účinnost od: 01.05.2014

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu
(Mění 2/1969 Sb.;Mění 133/1985 Sb.;Mění 64/1986 Sb.;Mění 61/1988 Sb.;Mění 62/1988 Sb.;Mění 282/1991 Sb.;Mění 553/1991 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 114/1992 Sb.;Mění 334/1992 Sb.;Mění 96/1993 Sb.;Mění 111/1994 Sb.;Mění 153/1994 Sb.;Mění 154/1994 Sb.;Mění 266/1994 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 289/1995 Sb.;Mění 13/1997 Sb.;Mění 18/1997 Sb.;Mění 19/1997 Sb.;Mění 22/1997 Sb.;Mění 252/1997 Sb.;Mění 111/1998 Sb.;Mění 166/1999 Sb.;Mění 328/1999 Sb.;Mění 329/1999 Sb.;Mění 359/1999 Sb.;Mění 61/2000 Sb.;Mění 101/2000 Sb.;Mění 121/2000 Sb.;Mění 128/2000 Sb.;Mění 129/2000 Sb.;Mění 131/2000 Sb.;Mění 133/2000 Sb.;Mění 154/2000 Sb.;Mění 156/2000 Sb.;Mění 227/2000 Sb.;Mění 238/2000 Sb.;Mění 239/2000 Sb.;Mění 240/2000 Sb.;Mění 247/2000 Sb.;Mění 256/2000 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 307/2000 Sb.;Mění 361/2000 Sb.;Mění 365/2000 Sb.;Mění 102/2001 Sb.;Mění 185/2001 Sb.;Mění 254/2001 Sb.;Mění 320/2001 Sb.;Mění 477/2001 Sb.;Mění 76/2002 Sb.;Mění 198/2002 Sb.;Mění 281/2002 Sb.;Mění 162/2003 Sb.;Mění 420/2004 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 561/2004 Sb.;Mění 251/2005 Sb.;Mění 289/2005 Sb.;Mění 111/2006 Sb.;Mění 187/2006 Sb.;Mění 167/2008 Sb.;Mění 273/2008 Sb.;Mění 296/2008 Sb.;Mění 341/2011 Sb.;Mění 85/2012 Sb.;Mění 201/2012 Sb.;Mění 229/2013 Sb.)

55/2014 Sb.

Účinnost od: 01.05.2014

Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem BJ23 - Eliščin pramen v katastrálním území Poděbrady

50/2014 Sb.

Účinnost od: 01.05.2014    Účinnost do: 01.05.2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

73/2014 Sb.

Účinnost od: 29.04.2014

Vyhláška o požadavcích na národní referenční laboratoře a referenční laboratoře v oblasti činností vymezených zákonem o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
(Ruší 528/2004 Sb.;Ruší 204/2012 Sb.)

69/2014 Sb.

Účinnost od: 24.04.2014

Vyhláška o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany
(Ruší 255/1999 Sb.;Ruší 456/2006 Sb.;Ruší 102/2009 Sb.)

60/2014 Sb.

Účinnost od: 22.04.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 48/1997 Sb.;Mění 551/1991 Sb.;Mění 280/1992 Sb.;Mění 372/2011 Sb.)

54/2014 Sb.

Účinnost od: 15.04.2014

Vyhláška o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle zákona o prekursorech drog

53/2014 Sb.

Účinnost od: 15.04.2014

Vyhláška o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách
(Ruší 125/2006 Sb.)

7/2014 Sb.

Účinnost od: 10.04.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2013 Sb., o stanovení bližších podmínek posuzování zdravotní způsobilosti a rozsahu vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání nebo orgánů pro účely transplantací (vyhláška o zdravotní způsobilosti dárce tkání a orgánů pro účely transplantací)
(Mění 114/2013 Sb.)

6/2014 Sb.

Účinnost od: 10.04.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 111/2013 Sb., o stanovení požadavků na vytvoření pracovních postupů pro zajištění systému jakosti a bezpečnosti lidských orgánů určených k transplantaci
(Mění 111/2013 Sb.)

63/2014 Sb.

Účinnost od: 07.04.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 409/2003 Sb.)

62/2014 Sb.

Účinnost od: 07.04.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 477/2001 Sb.)

61/2014 Sb.

Účinnost od: 07.04.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony
(Mění 350/2011 Sb.;Mění 59/2006 Sb.)

58/2014 Sb.

Účinnost od: 07.04.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 62/2003 Sb.;Mění 247/1995 Sb.;Mění 130/2000 Sb.;Mění 491/2001 Sb.;Mění 22/2004 Sb.;Mění 118/2010 Sb.;Mění 275/2012 Sb.)

57/2014 Sb.

Účinnost od: 07.04.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě
(Mění 191/2012 Sb.)

56/2014 Sb.

Účinnost od: 07.04.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 499/2004 Sb.)

41/2014 Sb.

Účinnost od: 02.04.2014

Nařízení vlády o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou

51/2014 Sb.

Účinnost od: 01.04.2014

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2014

49/2014 Sb.

Účinnost od: 01.04.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
(Mění 24/2011 Sb.)

48/2014 Sb.

Účinnost od: 01.04.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 428/2001 Sb.)

35/2014 Sb.

Účinnost od: 01.04.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 383/2001 Sb.)

34/2014 Sb.

Účinnost od: 01.04.2014    Zrušeno: 01.06.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 46/2010 Sb.)

33/2014 Sb.

Účinnost od: 01.04.2014

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hodonínská Dúbrava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

52/2014 Sb.

Účinnost od: 31.03.2014

Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 25. března 2014 č. Org. 24/14 o atrahování působnosti
(Ruší 364/2012 Sb.)

46/2014 Sb.

Účinnost od: 31.03.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 54/2004 Sb.)

42/2014 Sb.

Účinnost od: 31.03.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin
(Mění 378/2010 Sb.)

409/2013 Sb.

Účinnost od: 31.03.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
(Mění 129/2012 Sb.)

32/2014 Sb.

Účinnost od: 28.03.2014    Zrušeno: 04.09.2015

Nařízení vlády o zacházení s pyrotechnickými výrobky

47/2014 Sb.

Účinnost od: 26.03.2014

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Bohumila Hrabala

45/2014 Sb.

Účinnost od: 21.03.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka, ve znění vyhlášky č. 339/2012 Sb.
(Mění 422/2008 Sb.)

44/2014 Sb.

Účinnost od: 21.03.2014

Nález Ústavního soudu ze dne 28. ledna 2014 sp. zn. Pl. ÚS 49/10 ve věci návrhu na zrušení § 153b odst. 1, 4 a 5 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

43/2014 Sb.

Účinnost od: 18.03.2014

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 15. března 2014

40/2014 Sb.

Účinnost od: 17.03.2014

Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 4. března 2014 sp. zn. Pl. ÚS-st. 38/14 k nepřípustnosti ústavní stížnosti, jestliže stěžovatel v trestním řízení nepodá zákonem předepsaným způsobem dovolání

39/2014 Sb.

Účinnost od: 17.03.2014

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014–2025, 2,40 %

38/2014 Sb.

Účinnost od: 17.03.2014    Účinnost do: 18.03.2018

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2014–2018, 0,85 %

36/2014 Sb.

Účinnost od: 15.03.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění vyhlášky č. 126/2011 Sb.
(Mění 47/2005 Sb.)

31/2014 Sb.

Účinnost od: 15.03.2014    Zrušeno: 13.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu
(Mění 141/2011 Sb.)

37/2014 Sb.

Účinnost od: 13.03.2014

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

28/2014 Sb.

Účinnost od: 11.03.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 223/1995 Sb.)

23/2014 Sb.

Účinnost od: 05.03.2014

Vyhláška o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
(Ruší 123/2007 Sb.;Ruší 282/2008 Sb.;Ruší 380/2010 Sb.;Ruší 89/2011 Sb.;Ruší 187/2012 Sb.)

30/2014 Sb.

Účinnost od: 01.03.2014

Nařízení vlády o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti

29/2014 Sb.

Účinnost od: 01.03.2014

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
(Mění 75/2007 Sb.;Mění 79/2007 Sb.;Mění 239/2007 Sb.;Mění 147/2008 Sb.;Mění 53/2009 Sb.;Mění 112/2008 Sb.)

26/2014 Sb.

Účinnost od: 01.03.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 104/1997 Sb.)

316/2013 Sb.

Účinnost od: 01.03.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy
(Mění 286/2012 Sb.)

50/2013 Sb.

Účinnost od: 01.03.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 167/1998 Sb.)

27/2014 Sb.

Účinnost od: 28.02.2014

Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 26/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 26/2013 Sb.)

21/2014 Sb.

Účinnost od: 22.02.2014    Zrušeno: 01.04.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/2012 Sb., o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi
(Mění 100/2012 Sb.)

25/2014 Sb.

Účinnost od: 19.02.2014

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb.
(Mění 339/2002 Sb.)

24/2014 Sb.

Účinnost od: 19.02.2014

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu

20/2014 Sb.

Účinnost od: 15.02.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 428/2010 Sb.)

16/2014 Sb.

Účinnost od: 14.02.2014    Zrušeno: 18.07.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2004 Sb., o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei a Spojeným státům americkým, ve znění nařízení vlády č. 224/2009 Sb., a kterým se ruší vízová povinnost pro držitele diplomatických a služebních pasů Kanady
(Mění 272/2004 Sb.;Mění 224/2009 Sb.)

22/2014 Sb.

Účinnost od: 07.02.2014

Nález Ústavního soudu ze dne 12. listopadu 2013 sp. zn. Pl. ÚS 22/13 ve věci návrhu na zrušení části šesté zákona č. 494/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony
(Mění 494/2012 Sb.)

19/2014 Sb.

Účinnost od: 01.02.2014

Vyhláška o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou

15/2014 Sb.

Účinnost od: 01.02.2014    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 484/2006 Sb.)

13/2014 Sb.

Účinnost od: 01.02.2014

Vyhláška o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav
(Ruší 545/2002 Sb.;Ruší 122/2007 Sb.)

11/2014 Sb.

Účinnost od: 01.02.2014

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování
(Mění 243/2013 Sb.)

10/2014 Sb.

Účinnost od: 01.02.2014

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 515/2004 Sb.)

8/2014 Sb.

Účinnost od: 01.02.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 185/2009 Sb.)

18/2014 Sb.

Účinnost od: 30.01.2014

Vyhláška o stanovení podmínek postupu při elektronické dražbě

17/2014 Sb.

Účinnost od: 30.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 266/1999 Sb.)

rs8/2014 Sb.

Účinnost od: 30.01.2014

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 388/2013 Sb.
(Mění 388/2013 Sb.)

4/2014 Sb.

Účinnost od: 24.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 23/1994 Sb.)

14/2014 Sb.

Účinnost od: 21.01.2014

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 80 se sídlem ve Zlíně konaných ve dnech 10. a 11. ledna 2014 (I. kolo) a ve dnech 17. a 18. led-na 2014 (II. kolo)

12/2014 Sb.

Účinnost od: 21.01.2014

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

476/2013 Sb.

Účinnost od: 15.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 634/1992 Sb.)

3/2014 Sb.

Účinnost od: 09.01.2014

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)

rs2/2014 Sb.

Účinnost od: 09.01.2014

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 428/2013 Sb.
(Mění 428/2013 Sb.)

2/2014 Sb.

Účinnost od: 07.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 352/2004 Sb.)

1/2014 Sb.

Účinnost od: 07.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 31/2001 Sb.)

68/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů, ve znění nařízení vlády č. 42/2003 Sb.
(Mění 255/1999 Sb. nepřímo;Mění 352/2000 Sb.)

9/2014 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2014/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

475/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb.

474/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů
(Ruší 414/2004 Sb.)

473/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 410/2009 Sb.)

472/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 383/2009 Sb.)

471/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 504/2002 Sb.)

470/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 503/2002 Sb.)

469/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 502/2002 Sb.)

468/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 501/2002 Sb.)

467/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 500/2002 Sb.)

465/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014    Zrušeno: 01.10.2015

Vyhláška o stanovení vzoru návrhu na zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik a obsahu roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik

464/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 323/2002 Sb.)

463/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Nařízení vlády o seznamech návykových látek

462/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška o stanovení výše a způsobu úhrady efektivně vynaložených nákladů na odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby
(Ruší 486/2005 Sb.;Ruší 73/2013 Sb.)

461/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 112/2005 Sb.
(Mění 398/2001 Sb.)

460/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Nařízení vlády o stanovení částky příspěvku na úhradu péče, částky kapesného, hodnoty osobních darů a hodnoty věcné pomoci nebo peněžitého příspěvku dítěti ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy

459/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014    Zrušeno: 01.01.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 37/2003 Sb.)

458/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Nařízení vlády o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech

457/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu, ve znění nařízení vlády č. 295/2000 Sb.
(Mění 1/2000 Sb.)

456/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou – Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 77/2008 Sb.;Mění 78/2008 Sb.)

455/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014
(Ruší 454/2012 Sb.)

453/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Nařízení vlády o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě

452/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
(Mění 233/2000 Sb.;Mění 152/2000 Sb.;Mění 59/2002 Sb.;Mění 409/2003 Sb.;Mění 294/2012 Sb.)

451/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 6/1991 Sb., o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Králický Sněžník, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Kokšín, Lopata, Lípa, Třímanské skály, Habrová seč, Žákova hora, Praděd, Suchý vrch a Jelení bučina, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 6/1991 Sb.)

450/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Špraněk a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

449/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Milešovka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

448/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Lovoš a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

447/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Králický Sněžník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

446/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Kladské rašeliny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

445/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Bořeň a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

444/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kleneč a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

443/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

442/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 215/2008 Sb.)

441/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška)
(Ruší 3/2008 Sb.;Ruší 456/2008 Sb.;Ruší 460/2009 Sb.;Ruší 364/2010 Sb.;Ruší 387/2011 Sb.;Ruší 450/2012 Sb.)

440/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2014 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
(Mění 117/1995 Sb.)

438/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 7/2013)

436/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014    Zrušeno: 12.09.2014

Vyhláška o způsobu regulace cen a postupech pro regulaci cen v elektroenergetice a teplárenství a o změně vyhlášky č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 140/2009 Sb.)

435/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014    Zrušeno: 01.01.2015

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
(Ruší 472/2012 Sb.;Mění 262/2006 Sb.)

434/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 114/2002 Sb.)

433/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky

432/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 196/2001 Sb.)

431/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 221/2002 Sb.;Ruší 175/2005 Sb.;Ruší 383/2011 Sb.)

430/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 449/2006 Sb.)

429/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností
(Mění 342/2012 Sb.)

428/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2014

427/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014    Zrušeno: 03.01.2018

Vyhláška o předkládání výkazů obchodníky s cennými papíry České národní bance
(Ruší 276/2010 Sb.)

426/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance

425/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014    Zrušeno: 01.01.2015

Vyhláška o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky

424/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 389/2007 Sb.
(Mění 207/2001 Sb.;Mění 300/2006 Sb.)

423/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška o stanovení výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly při výkonu státního zdravotního dozoru

422/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 106/2001 Sb.)

421/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 134/1998 Sb.)

420/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014    Účinnost do: 01.01.2015

Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2014

419/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

418/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 3/2013, č. 4/2013, č. 5/2013, č. 6/2013)

417/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2011 Sb., o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací
(Mění 432/2011 Sb.)

416/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 405/2011 Sb., o průmyslové bezpečnosti
(Mění 405/2011 Sb.)

415/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti
(Mění 363/2011 Sb.)

414/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci)
(Ruší 7/2003 Sb.;Ruší 619/2004 Sb.;Ruší 7/2007 Sb.;Mění 40/2008 Sb.)

413/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014    Zrušeno: 01.07.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 267/1999 Sb.)

412/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva kultury č. 232/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění vyhlášky č. 547/2006 Sb.
(Mění 232/2002 Sb.)

408/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 364/2009 Sb.)

407/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014    Zrušeno: 01.01.2015

Vyhláška o členění bezpečnostního materiálu
(Ruší 433/2006 Sb.;Ruší 132/2007 Sb.)

406/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011)

404/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2014, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

403/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění vyhlášky č. 480/2002 Sb.
(Mění 245/2002 Sb.)

402/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění vyhlášky č. 44/2010 Sb.
(Mění 29/2004 Sb.)

401/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 36/2006 Sb.)

400/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
(Mění 479/2009 Sb.;Mění 245/2004 Sb.;Mění 197/2005 Sb.;Mění 45/2007 Sb.;Mění 47/2007 Sb.;Mění 75/2007 Sb.;Mění 79/2007 Sb.;Mění 239/2007 Sb.;Mění 95/2008 Sb.;Mění 147/2008 Sb.;Mění 53/2009 Sb.;Mění 87/2010 Sb.;Mění 60/2012 Sb.;Mění 262/2012 Sb.)

399/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena, ve znění vyhlášky č. 418/2000 Sb.
(Mění 329/1997 Sb.)

398/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, ve znění vyhlášky č. 488/2012 Sb.
(Mění 313/2007 Sb.)

397/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění vyhlášky č. 70/2011 Sb.
(Mění 311/2007 Sb.)

394/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014    Účinnost do: 01.01.2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

393/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška o seznamech druhů lesních dřevin

392/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly pro roky 2014 a 2015
(Ruší 26/2012 Sb.)

390/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 177/1996 Sb.)

389/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 505/2006 Sb.)

388/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 388/2011 Sb.)

383/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro předkládání údajů z účetnictví o věcech vydaných podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi

377/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv
(Ruší 274/1998 Sb.;Ruší 476/2000 Sb.;Ruší 473/2002 Sb.;Ruší 399/2004 Sb.;Ruší 91/2007 Sb.;Ruší 353/2009 Sb.)

376/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014    Zrušeno: 19.11.2014

Vyhláška o technických požadavcích na zabezpečení bezpečnostního materiálu

372/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání
(Mění 22/2013 Sb.)

371/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Úplné znění zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

370/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

367/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 2/2013)

366/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Nařízení vlády o úpravě některých záležitostí souvisejících s bytovým spoluvlastnictvím

365/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 278/2008 Sb.)

364/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Nařízení vlády o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby
(Ruší 38/2011 Sb.)

363/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv

362/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění vyhlášky č. 350/2003 Sb.
(Mění 244/2002 Sb.)

361/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se stanoví paušální částka nákladů vynaložených státem v souvislosti s převzetím odsouzeného
(Ruší 24/2002 Sb.)

360/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2007 Sb., o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců
(Mění 314/2007 Sb.)

359/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška o stanovení vzoru formuláře pro podání návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu
(Ruší 401/2011 Sb.)

358/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška o poskytování údajů z katastru nemovitostí

357/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)

356/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014    Zrušeno: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 412/2008 Sb.)

355/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška o úředních hodinách provozovny, o označování sídla a provozovny a o činnostech, které je insolvenční správce povinen zajišťovat v provozovně

354/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014    Zrušeno: 01.01.2015

Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2014
(Ruší 392/2012 Sb.)

351/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Nařízení vlády, kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob
(Ruší 503/2000 Sb.;Ruší 408/2003 Sb.;Ruší 511/2005 Sb.;Ruší 127/2007 Sb.)

349/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 97/2008 Sb., o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, jejich používání a způsobu vnějšího označení, a vzoru služebního průkazu (vyhláška o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky)
(Mění 97/2008 Sb.)

348/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014    Účinnost do: 01.01.2015

Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2014

346/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

344/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
(Mění 261/2007 Sb.;Mění 458/2011 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 593/1992 Sb.;Mění 338/1992 Sb.;Mění 16/1993 Sb.;Mění 235/2004 Sb.;Mění 353/2003 Sb.;Mění 307/2013 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 13/1993 Sb.;Mění 397/2012 Sb.;Mění 280/2009 Sb.;Mění 471/2011 Sb.;Mění 164/2013 Sb.;Mění 456/2011 Sb.;Mění 17/2012 Sb.;Mění 243/2000 Sb.;Mění 563/1991 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 187/2006 Sb.;Mění 592/1992 Sb.;Mění 133/1985 Sb.;Mění 424/1991 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 289/1995 Sb.;Mění 61/1997 Sb.;Mění 191/1999 Sb.;Mění 326/1999 Sb.;Mění 218/2000 Sb.;Mění 239/2000 Sb.;Mění 185/2001 Sb.;Mění 449/2001 Sb.;Mění 440/2003 Sb.;Mění 561/2004 Sb.;Mění 378/2005 Sb.;Mění 110/2006 Sb.;Mění 111/2006 Sb.;Ruší 12/1993 Sb.)

341/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014    Zrušeno: 01.10.2016

Zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 137/2006 Sb.;Mění 55/2012 Sb.)

340/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí
(Ruší 232/1996 Sb.;Ruší 357/1992 Sb.;Ruší 18/1993 Sb.;Ruší 322/1993 Sb.;Mění 42/1994 Sb.;Ruší 58/2004 Sb.;Mění 72/1994 Sb.;Mění 85/1994 Sb.;Ruší 113/1994 Sb.;Mění 248/1995 Sb.;Ruší 96/1996 Sb.;Mění 151/1997 Sb.;Ruší 203/1997 Sb.;Mění 227/1997 Sb.;Ruší 169/1998 Sb.;Mění 95/1999 Sb.;Mění 27/2000 Sb.;Mění 103/2000 Sb.;Mění 132/2000 Sb.;Mění 340/2000 Sb.;Mění 364/2000 Sb.;Mění 117/2001 Sb.;Mění 120/2001 Sb.;Mění 198/2002 Sb.;Mění 320/2002 Sb.;Mění 420/2003 Sb.;Mění 669/2004 Sb.;Mění 179/2005 Sb.;Mění 342/2005 Sb.;Mění 186/2006 Sb.;Mění 230/2006 Sb.;Mění 261/2007 Sb.;Mění 270/2007 Sb.;Mění 296/2007 Sb.;Ruší 476/2008 Sb.;Mění 215/2009 Sb.;Mění 281/2009 Sb.;Mění 199/2010 Sb.;Mění 402/2010 Sb.;Mění 30/2011 Sb.;Mění 351/2011 Sb.;Mění 375/2011 Sb.;Mění 428/2011 Sb.;Mění 457/2011 Sb.;Mění 458/2011 Sb.;Mění 466/2011 Sb.;Mění 275/2012 Sb.;Mění 396/2012 Sb.;Mění 399/2012 Sb.;Mění 405/2012 Sb.;Mění 500/2012 Sb.;Mění 503/2012 Sb.;Ruší 207/1993 Sb.)

335/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 430/2001 Sb.)

331/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2014

328/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Nařízení vlády o stanovení rozsahu a způsobu poskytovaní údajů do Informačního systému o platech

323/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku právnických a fyzických osob, evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích a o podrobnostech týkajících se způsobu dálkového přístupu k údajům v evidenci skutečných majitelů a některým údajům v evidenci svěřenských fondů a o zrušení některých vyhlášek
(Ruší 479/2000 Sb.;Ruší 562/2006 Sb.;Ruší 414/2011 Sb.)

322/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 37/1992 Sb.)

314/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí
(Ruší 385/2008 Sb.;Ruší 225/2010 Sb.;Ruší 291/2011 Sb.;Ruší 413/2012 Sb.;Ruší 307/2004 Sb.;Ruší 34/2006 Sb.)

313/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 108/2006 Sb.;Mění 329/2011 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 261/2007 Sb.)

312/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 301/2000 Sb.;Mění 326/1999 Sb.;Mění 133/2000 Sb.;Mění 165/2004 Sb.;Mění 115/2006 Sb.;Mění 111/2009 Sb.)

311/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů
(Mění 219/2000 Sb.;Mění 1/2007 Sb.)

310/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony
(Mění 165/2012 Sb.)

308/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu
(Mění 13/1993 Sb.;Mění 191/1999 Sb.;Mění 440/2003 Sb.)

304/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob
(Ruší 116/1985 Sb.;Mění 161/2006 Sb.;Mění 227/2009 Sb.;Mění 424/2010 Sb.)

303/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
(Mění 133/1985 Sb.;Mění 20/1987 Sb.;Mění 526/1990 Sb.;Mění 527/1990 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 529/1991 Sb.;Mění 553/1991 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 21/1992 Sb.;Mění 358/1992 Sb.;Mění 478/1992 Sb.;Mění 555/1992 Sb.;Mění 634/1992 Sb.;Mění 96/1993 Sb.;Mění 182/1993 Sb.;Mění 154/1994 Sb.;Mění 216/1994 Sb.;Mění 40/1995 Sb.;Mění 87/1995 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 85/1996 Sb.;Mění 151/1997 Sb.;Mění 15/1998 Sb.;Mění 82/1998 Sb.;Mění 168/1999 Sb.;Mění 326/1999 Sb.;Mění 328/1999 Sb.;Mění 329/1999 Sb.;Mění 359/1999 Sb.;Mění 26/2000 Sb.;Mění 121/2000 Sb.;Mění 122/2000 Sb.;Mění 128/2000 Sb.;Mění 129/2000 Sb.;Mění 131/2000 Sb.;Mění 133/2000 Sb.;Mění 207/2000 Sb.;Mění 218/2000 Sb.;Mění 239/2000 Sb.;Mění 240/2000 Sb.;Mění 257/2000 Sb.;Mění 117/2001 Sb.;Mění 120/2001 Sb.;Mění 250/2000 Sb.;Mění 254/2001 Sb.;Mění 3/2002 Sb.;Mění 6/2002 Sb.;Mění 109/2002 Sb.;Mění 361/2003 Sb.;Mění 441/2003 Sb.;Mění 190/2004 Sb.;Mění 256/2004 Sb.;Mění 360/2004 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 499/2004 Sb.;Mění 500/2004 Sb.;Mění 627/2004 Sb.;Mění 127/2005 Sb.;Mění 412/2005 Sb.;Mění 108/2006 Sb.;Mění 110/2006 Sb.;Mění 111/2006 Sb.;Mění 137/2006 Sb.;Mění 139/2006 Sb.;Mění 187/2006 Sb.;Mění 262/2006 Sb.;Mění 125/2008 Sb.;Mění 253/2008 Sb.;Mění 273/2008 Sb.;Mění 111/2009 Sb.;Mění 277/2009 Sb.;Mění 408/2010 Sb.;Mění 372/2011 Sb.)

297/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2014
(Mění 622/2004 Sb.;Mění 357/2005 Sb.)

296/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2012, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2014 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2014 a o zvýšení důchodů v roce 2014

294/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 182/2006 Sb.;Mění 312/2006 Sb.)

293/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 99/1963 Sb.;Mění 549/1991 Sb.;Mění 283/1993 Sb.;Mění 121/2008 Sb.)

292/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákon o zvláštních řízeních soudních

279/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 147/2002 Sb.;Mění 326/2004 Sb.;Mění 408/2000 Sb.;Mění 219/2003 Sb.;Mění 78/2004 Sb.;Mění 350/2011 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 110/1997 Sb.;Mění 166/1999 Sb.;Mění 91/1996 Sb.;Mění 156/1998 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 100/2004 Sb.;Mění 40/1995 Sb.)

276/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 293/1993 Sb.;Mění 169/1999 Sb.)

275/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 274/2001 Sb.;Mění 254/2001 Sb.)

273/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 167/1998 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 273/2008 Sb.)

272/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákon o prekursorech drog

257/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí
(Mění 200/1994 Sb.;Mění 172/1991 Sb.;Mění 183/2006 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 44/1988 Sb.;Mění 128/2000 Sb.)

256/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákon o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
(Ruší 460/2003 Sb. nepřímo;Ruší 345/2004 Sb. nepřímo;Ruší 457/2006 Sb. nepřímo;Ruší 50/2008 Sb. nepřímo;Ruší 76/2009 Sb. nepřímo;Ruší 44/2005 Sb. nepřímo;Ruší 164/2009 Sb.;Ruší 265/1992 Sb.;Mění 210/1993 Sb.;Ruší 90/1996 Sb.;Mění 27/2000 Sb.;Mění 30/2000 Sb.;Mění 120/2001 Sb.;Mění 59/2005 Sb.;Mění 186/2006 Sb.;Mění 296/2007 Sb.;Mění 286/2009 Sb.;Mění 349/2011 Sb.;Mění 396/2012 Sb.;Mění 503/2012 Sb.;Ruší 344/1992 Sb.;Mění 89/1996 Sb.;Mění 103/2000 Sb.;Mění 120/2000 Sb.;Mění 220/2000 Sb.;Mění 53/2004 Sb.;Mění 342/2006 Sb.;Mění 269/2007 Sb.;Ruší 8/2009 Sb.;Mění 227/2009 Sb.;Mění 167/2012 Sb.;Ruší 111/2001 Sb.;Ruší 162/2001 Sb.;Ruší 26/2007 Sb.)

239/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 56/2001 Sb.)

232/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 149/2003 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 148/2003 Sb.)

229/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)
(Mění 310/2006 Sb.;Mění 296/2007 Sb.;Mění 274/2008 Sb.;Ruší 156/2009 Sb.;Mění 227/2009 Sb.;Mění 281/2009 Sb.;Mění 420/2011 Sb.)

223/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 258/2000 Sb.)

215/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014    Zrušeno: 01.01.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 202/1990 Sb.;Mění 586/1992 Sb.)

195/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014    Účinnost do: 01.01.2015

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2014

186/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákon o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
(Mění 153/1994 Sb.;Mění 133/2000 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Ruší 40/1993 Sb.;Ruší 272/1993 Sb.;Ruší 140/1995 Sb.;Ruší 139/1996 Sb.;Ruší 194/1999 Sb.;Mění 320/2002 Sb.;Ruší 357/2003 Sb.;Mění 413/2005 Sb.;Ruší 124/2008 Sb.;Mění 142/2012 Sb.;Ruší 193/1999 Sb.;Ruší 46/2006 Sb.;Mění 124/2008 Sb.;Ruší 337/1993 Sb.;Ruší 137/1993 Sb.;Ruší 471/2003 Sb.)

169/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 185/2001 Sb.)

168/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů
(Mění 157/2009 Sb.)

160/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 168/1999 Sb.;Mění 586/1992 Sb.)

149/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 418/2001 Sb.)

105/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
(Mění 141/1961 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 283/1993 Sb.;Mění 293/1993 Sb.;Mění 269/1994 Sb.;Mění 82/1998 Sb.;Mění 325/1999 Sb.;Mění 329/1999 Sb.;Mění 137/2001 Sb.;Mění 273/2008 Sb.;Mění 40/2009 Sb.;Mění 110/2006 Sb.;Mění 418/2011 Sb.)

104/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
(Ruší 258/2006 Sb.)

103/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 325/1999 Sb.;Mění 326/1999 Sb.)

100/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 22/1997 Sb.)

70/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 378/2007 Sb.)

67/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

43/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014    Zrušeno: 01.12.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů
(Mění 145/2010 Sb.)

503/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
(Mění 503/2012 Sb.)

502/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 235/2004 Sb.)

501/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 289/1995 Sb.;Mění 449/2001 Sb.;Mění 99/2004 Sb.;Mění 254/2001 Sb.)

500/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákon o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
(Mění 353/2003 Sb.;Ruší 48/2008 Sb.;Ruší 395/2008 Sb.;Ruší 14/2010 Sb.)

477/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů
(Výjimka účinnosti )

407/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 353/2003 Sb.)

262/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu
(Výjimka účinnosti )

255/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákon o kontrole (kontrolní řád)
(Ruší 552/1991 Sb.;Mění 166/1993 Sb.;Mění 148/1998 Sb.;Mění 132/2000 Sb.;Mění 274/2003 Sb.;Mění 501/2004 Sb.;Mění 392/2005 Sb.;Mění 413/2005 Sb.;Mění 230/2006 Sb.;Mění 281/2009 Sb.)

205/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška o obecných zásadách integrované ochrany rostlin

199/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 326/2004 Sb.)

91/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákon o mezinárodním právu soukromém
(Ruší 97/1963 Sb.;Ruší 361/2004 Sb.;Mění 158/1969 Sb.;Mění 234/1992 Sb.;Mění 264/1992 Sb.;Ruší 125/2002 Sb. ruší poslední část I;Mění 37/2004 Sb.;Mění 257/2004 Sb.;Mění 377/2005 Sb.;Mění 57/2006 Sb.;Mění 70/2006 Sb.;Mění 233/2006 Sb.;Mění 296/2007 Sb.;Mění 123/2008 Sb.;Mění 7/2009 Sb.;Mění 216/1994 Sb.;Mění 191/1950 Sb.;Mění 409/2010 Sb.;Mění 28/2011 Sb.)

90/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)

89/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákon občanský zákoník
(Mění 91/1998 Sb.;Mění 165/1998 Sb.;Mění 159/1999 Sb.;Mění 363/1999 Sb.;Mění 27/2000 Sb.;Mění 103/2000 Sb.;Mění 227/2000 Sb.;Mění 367/2000 Sb.;Mění 317/2001 Sb.;Mění 125/2002 Sb.;Ruší 135/2002 Sb.;Ruší 136/2002 Sb.;Mění 320/2002 Sb.;Mění 88/2003 Sb.;Mění 37/2004 Sb.;Mění 47/2004 Sb.;Mění 480/2004 Sb.;Mění 554/2004 Sb.;Mění 359/2005 Sb.;Mění 56/2006 Sb.;Mění 57/2006 Sb.;Mění 107/2006 Sb.;Mění 115/2006 Sb.;Mění 160/2006 Sb.;Mění 264/2006 Sb.;Mění 315/2006 Sb.;Mění 443/2006 Sb.;Mění 296/2007 Sb.;Mění 230/2008 Sb.;Mění 306/2008 Sb.;Mění 384/2008 Sb.;Mění 215/2009 Sb.;Mění 227/2009 Sb.;Mění 285/2009 Sb.;Mění 155/2010 Sb.;Mění 28/2011 Sb.;Ruší 132/2011 Sb.;Mění 139/2011 Sb.;Ruší 116/1990 Sb.;Mění 403/1990 Sb.;Ruší 529/1990 Sb.;Mění 229/1991 Sb.;Ruší 540/1991 Sb.;Ruší 302/1999 Sb.;Ruší 522/2002 Sb.;Ruší 360/2005 Sb.;Ruší 72/1994 Sb.;Ruší 97/1999 Sb.;Ruší 184/1988 Sb.;Mění 229/2001 Sb.;Ruší 2/2001 Sb.;Mění 451/2001 Sb.;Ruší 210/1998 Sb.;Mění 437/2003 Sb.;Ruší 171/2005 Sb.;Mění 179/2005 Sb.;Mění 345/2009 Sb.;Ruší 170/2012 Sb. nepřímo;Ruší 513/1991 Sb.;Ruší 179/2013 Sb. nepřímo;Ruší 286/1993 Sb. ruší poslední článek;Ruší 180/2013 Sb. nepřímo;Mění 156/1994 Sb.;Ruší 244/2010 Sb. nepřímo;Mění 84/1995 Sb.;Ruší 84/2012 Sb. nepřímo;Ruší 63/2001 Sb.;Mění 142/1996 Sb.;Mění 15/1998 Sb.;Ruší 70/2001 Sb.;Mění 356/1999 Sb.;Ruší 65/2002 Sb.;Mění 29/2000 Sb.;Mění 30/2000 Sb.;Mění 105/2000 Sb.;Mění 370/2000 Sb.;Mění 120/2001 Sb.;Mění 353/2001 Sb.;Mění 15/2002 Sb.;Mění 126/2002 Sb.;Mění 151/2002 Sb.;Mění 308/2002 Sb.;Mění 309/2002 Sb.;Mění 312/2002 Sb.;Mění 85/2004 Sb.;Ruší 490/2004 Sb.;Mění 257/2004 Sb.;Mění 360/2004 Sb.;Ruší 440/2005 Sb.;Mění 484/2004 Sb.;Mění 499/2004 Sb.;Mění 216/2005 Sb.;Mění 377/2005 Sb.;Mění 413/2005 Sb.;Mění 79/2006 Sb.;Mění 81/2006 Sb.;Mění 308/2006 Sb.;Mění 269/2007 Sb.;Mění 344/2007 Sb.;Mění 36/2008 Sb.;Mění 104/2008 Sb.;Mění 126/2008 Sb.;Mění 130/2008 Sb.;Mění 217/2009 Sb.;Mění 230/2009 Sb.;Mění 420/2009 Sb.;Ruší 152/2010 Sb.;Mění 409/2010 Sb.;Mění 427/2010 Sb.;Mění 188/2011 Sb.;Ruší 94/1963 Sb.;Ruší 132/1982 Sb.;Ruší 234/1992 Sb.;Mění 360/1999 Sb.;Mění 301/2000 Sb.;Mění 109/2002 Sb.;Ruší 321/2002 Sb.;Mění 315/2004 Sb.;Mění 383/2005 Sb.;Mění 112/2006 Sb.;Mění 134/2006 Sb.;Mění 227/2006 Sb.;Mění 342/2006 Sb.;Mění 259/2008 Sb.;Ruší 42/1980 Sb.;Ruší 102/1988 Sb.;Ruší 113/1990 Sb.;Mění 223/1994 Sb.;Ruší 83/1990 Sb.;Ruší 300/1990 Sb.;Mění 68/1993 Sb.;Mění 230/2006 Sb.;Ruší 33/2008 Sb.;Mění 424/2010 Sb.;Ruší 248/1995 Sb.;Ruší 208/2002 Sb.;Ruší 231/2010 Sb.;Ruší 59/1998 Sb.;Ruší 209/2000 Sb.;Mění 210/2002 Sb.;Ruší 158/2010 Sb.;Mění 160/2010 Sb.;Ruší 102/1992 Sb.;Ruší 126/1998 Sb.;Ruší 591/1992 Sb.;Ruší 8/1992/1 Sb. nepřímo;Ruší 89/1993 Sb.;Mění 331/1993 Sb.;Mění 259/1994 Sb.;Ruší 152/1996 Sb.;Mění 70/2000 Sb.;Mění 307/2000 Sb.;Mění 362/2000 Sb.;Mění 259/2001 Sb.;Mění 198/2009 Sb.;Mění 278/2009 Sb.;Ruší 142/1994 Sb.;Ruší 163/2005 Sb.;Ruší 33/2010 Sb.;Ruší 258/1995 Sb.;Ruší 174/2009 Sb.;Ruší 371/2004 Sb.;Ruší 151/2006 Sb.;Ruší 47/1964 Sb.;Ruší 136/1969 Sb.;Ruší 27/1982 Sb.;Ruší 146/1990 Sb.;Ruší 133/1964 Sb.;Ruší 74/1981 Sb.;Ruší 106/1984 Sb.;Ruší 18/1965 Sb.;Ruší 17/1966 Sb.;Ruší 15/1971 Sb.;Ruší 121/1980 Sb.;Ruší 122/1980 Sb.;Ruší 69/1982 Sb.;Ruší 280/1996 Sb. nepřímo;Ruší 136/1985 Sb.;Ruší 74/1989 Sb.;Ruší 73/1991 Sb.;Ruší 398/1992 Sb.;Ruší 89/1998 Sb.;Ruší 385/2000 Sb.;Ruší 440/2001 Sb.;Ruší 50/2003 Sb.;Ruší 40/1964 Sb.;Ruší 131/1982 Sb.;Ruší 188/1988 Sb.;Ruší 87/1990 Sb.;Mění 87/1991 Sb.;Ruší 509/1991 Sb.;Mění 264/1992 Sb.;Ruší 267/1994 Sb.;Mění 104/1995 Sb.;Mění 118/1995 Sb.;Mění 89/1996 Sb.;Mění 94/1996 Sb.;Mění 227/1997 Sb.)

83/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 302/2001 Sb.)

458/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
(Mění 593/1992 Sb.;Mění 217/1994 Sb.;Mění 39/2000 Sb.;Mění 261/2001 Sb.;Mění 172/2002 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 280/2009 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 592/1992 Sb.;Mění 551/1991 Sb.;Mění 280/1992 Sb.;Mění 549/1991 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 353/2003 Sb.;Mění 110/2006 Sb.)

427/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákon o doplňkovém penzijním spoření
(Výjimka účinnosti )

366/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 108/2006 Sb.)

329/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
(Výjimka účinnosti )

184/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 61/1988 Sb.)

206/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 108/2006 Sb.)

Zavřít
MENU