Sbírka předpisů 2013 - podle účinnosti

475/2013 Sb.

Účinnost od: 31.12.2013

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb.
(Mění 504/2012 Sb.)

466/2013 Sb.

Účinnost od: 31.12.2013

Nález Ústavního soudu ze dne 17. září 2013 sp. zn. Pl. ÚS 41/10 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 32 odst. 2 písm. c) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů

464/2013 Sb.

Účinnost od: 31.12.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 323/2002 Sb.)

454/2013 Sb.

Účinnost od: 31.12.2013

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

410/2013 Sb.

Účinnost od: 31.12.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby
(Mění 61/2011 Sb.)

409/2013 Sb.

Účinnost od: 31.12.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
(Mění 129/2012 Sb.)

391/2013 Sb.

Účinnost od: 31.12.2013

Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

238/2013 Sb.

Účinnost od: 31.12.2013

Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2013 sp. zn. Pl. ÚS 36/11 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 48/1997 Sb.)

224/2013 Sb.

Účinnost od: 31.12.2013

Nález Ústavního soudu ze dne 22. května 2013 sp. zn. Pl. ÚS 31/10 ve věci návrhu na zrušení § 11 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 396/2012 Sb.
(Mění 121/2008 Sb.)

439/2013 Sb.

Účinnost od: 23.12.2013

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)

437/2013 Sb.

Účinnost od: 23.12.2013

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2013 pro účely zákona o zaměstnanosti

411/2013 Sb.

Účinnost od: 13.12.2013    Účinnost do: 16.03.2014

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

405/2013 Sb.

Účinnost od: 12.12.2013    Účinnost do: 16.03.2014

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

396/2013 Sb.

Účinnost od: 06.12.2013

Nález Ústavního soudu ze dne 22. října 2013 sp. zn. Pl. ÚS 19/13 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 475/2012 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013

395/2013 Sb.

Účinnost od: 06.12.2013    Účinnost do: 01.01.2015

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

387/2013 Sb.

Účinnost od: 04.12.2013

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2020 II, CPI %

386/2013 Sb.

Účinnost od: 04.12.2013

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2018 II, FIX %

385/2013 Sb.

Účinnost od: 04.12.2013

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2018 II, FIX %

384/2013 Sb.

Účinnost od: 04.12.2013    Účinnost do: 13.12.2016

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Prémiový spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2016 II, FIX %

374/2013 Sb.

Účinnost od: 01.12.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem a o změně vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 435/2012 Sb.)

345/2013 Sb.

Účinnost od: 01.12.2013

Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Vrbka a vymezení konkrétních ochranných opatření
(Ruší 6/2001 Sb.)

344/2013 Sb.

Účinnost od: 01.12.2013

Zákonné opatření Senátu o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů
(Mění 235/2004 Sb.)

334/2013 Sb.

Účinnost od: 01.12.2013

Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o povinném značení lihu

308/2013 Sb.

Účinnost od: 01.12.2013

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu
(Mění 64/1986 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 61/1997 Sb.;Mění 146/2002 Sb.;Mění 353/2003 Sb.;Mění 17/2012 Sb.)

307/2013 Sb.

Účinnost od: 01.12.2013

Zákon o povinném značení lihu
(Mění 676/2004 Sb.;Mění 545/2005 Sb.;Mění 310/2006 Sb.;Mění 296/2007 Sb.;Mění 124/2008 Sb.;Mění 289/2009 Sb.;Mění 59/2010 Sb.;Mění 457/2011 Sb.;Mění 18/2012 Sb.;Ruší 172/2006 Sb.;Ruší 284/2010 Sb.;Ruší 149/2006 Sb.;Ruší 328/2009 Sb.;Ruší 310/2012 Sb.)

274/2013 Sb.

Účinnost od: 01.12.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 155/1995 Sb.;Mění 582/1991 Sb.)

382/2013 Sb.

Účinnost od: 29.11.2013

Usnesení Poslanecké sněmovny o schválení zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb.

381/2013 Sb.

Účinnost od: 29.11.2013

Usnesení Poslanecké sněmovny o schválení zákonného opatření Senátu č. 342/2013 Sb.

380/2013 Sb.

Účinnost od: 29.11.2013

Usnesení Poslanecké sněmovny o schválení zákonného opatření Senátu č. 341/2013 Sb.

379/2013 Sb.

Účinnost od: 29.11.2013

Usnesení Poslanecké sněmovny o schválení zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb.

378/2013 Sb.

Účinnost od: 29.11.2013

Rozhodnutí prezidenta republiky o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti
(Ruší 254/2003 Sb.)

375/2013 Sb.

Účinnost od: 29.11.2013

Nález Ústavního soudu ze dne 15. října 2013 sp. zn. Pl. ÚS 3/13 ve věci návrhu na zrušení § 43 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

373/2013 Sb.

Účinnost od: 26.11.2013

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 23. listopadu 2013

369/2013 Sb.

Účinnost od: 25.11.2013

Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení volebních okrsků do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí

368/2013 Sb.

Účinnost od: 25.11.2013

Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. lednu 2014

352/2013 Sb.

Účinnost od: 23.11.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody
(Mění 409/2005 Sb.)

353/2013 Sb.

Účinnost od: 11.11.2013    Účinnost do: 12.01.2014

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

350/2013 Sb.

Účinnost od: 08.11.2013    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2012 Sb., kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů
(Mění 347/2012 Sb.)

347/2013 Sb.

Účinnost od: 06.11.2013    Účinnost do: 16.03.2014

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

342/2013 Sb.

Účinnost od: 01.11.2013

Zákonné opatření Senátu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 592/1992 Sb.)

336/2013 Sb.

Účinnost od: 01.11.2013    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 77/2003 Sb.)

333/2013 Sb.

Účinnost od: 01.11.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 388/2011 Sb.)

332/2013 Sb.

Účinnost od: 01.11.2013

Vyhláška o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka

329/2013 Sb.

Účinnost od: 01.11.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb.
(Mění 317/2005 Sb.)

326/2013 Sb.

Účinnost od: 01.11.2013    Zrušeno: 23.09.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví
(Mění 434/2009 Sb.)

315/2013 Sb.

Účinnost od: 01.11.2013

Vyhláška o směnárenské činnosti

306/2013 Sb.

Účinnost od: 01.11.2013

Zákon o zrušení karty sociálních systémů
(Mění 73/2011 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 359/1999 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 108/2006 Sb.;Mění 111/2006 Sb.;Mění 329/2011 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 366/2011 Sb.;Mění 367/2011 Sb.;Ruší 424/2011 Sb.;Ruší 203/2012 Sb.;Ruší 471/2012 Sb.)

305/2013 Sb.

Účinnost od: 01.11.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 46/2000 Sb.)

278/2013 Sb.

Účinnost od: 01.11.2013

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti
(Mění 219/1995 Sb.;Mění 136/2011 Sb.;Mění 229/2002 Sb.;Mění 222/2009 Sb.;Ruší 376/2009 Sb.)

277/2013 Sb.

Účinnost od: 01.11.2013

Zákon o směnárenské činnosti

105/2013 Sb.

Účinnost od: 01.11.2013

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
(Mění 141/1961 Sb.)

289/2013 Sb.

Účinnost od: 31.10.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu
(Mění 108/2011 Sb.)

343/2013 Sb.

Účinnost od: 30.10.2013

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 25. a 26. října 2013

339/2013 Sb.

Účinnost od: 29.10.2013

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění nařízení vlády č. 24/2013 Sb.
(Mění 86/2011 Sb.)

338/2013 Sb.

Účinnost od: 29.10.2013

Nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu části ceny elektřiny pro zákazníky a na úhradu provozní podpory tepla pro rok 2014

337/2013 Sb.

Účinnost od: 29.10.2013

Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

318/2013 Sb.

Účinnost od: 29.10.2013

Nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit
(Ruší 132/2005 Sb.;Ruší 301/2007 Sb.;Ruší 371/2009 Sb.;Ruší 55/2005 Sb. nepřímo)

330/2013 Sb.

Účinnost od: 28.10.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 335/1997 Sb.)

70/2013 Sb.

Účinnost od: 28.10.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 378/2007 Sb.)

319/2013 Sb.

Účinnost od: 23.10.2013

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Otty Wichterleho

309/2013 Sb.

Účinnost od: 17.10.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 455/1991 Sb.)

327/2013 Sb.

Účinnost od: 15.10.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, ve znění vyhlášky č. 160/2012 Sb.
(Mění 427/2008 Sb.)

325/2013 Sb.

Účinnost od: 15.10.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/2010 Sb., o způsobu tvorby bilancí a rozsahu předávaných údajů v plynárenství operátorovi trhu
(Mění 19/2010 Sb.)

284/2013 Sb.

Účinnost od: 15.10.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(Mění 167/2002 Sb.)

324/2013 Sb.

Účinnost od: 10.10.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění vyhlášky č. 93/2010 Sb.
(Mění 118/2006 Sb.)

317/2013 Sb.

Účinnost od: 09.10.2013    Účinnost do: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2012 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2013
(Mění 343/2012 Sb.)

321/2013 Sb.

Účinnost od: 08.10.2013    Účinnost do: 16.03.2014

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

320/2013 Sb.

Účinnost od: 08.10.2013

Vyhláška o vydání zlaté mince „Železniční most v Žampachu“ po 5 000 Kč

288/2013 Sb.

Účinnost od: 05.10.2013

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci
(Ruší 554/2002 Sb.;Ruší 363/2010 Sb.)

313/2013 Sb.

Účinnost od: 04.10.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 108/2006 Sb.)

253/2013 Sb.

Účinnost od: 03.10.2013

Vyhláška, kterou se stanoví podmínky tvorby povinných minimálních rezerv

310/2013 Sb.

Účinnost od: 02.10.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony
(Mění 165/2012 Sb.;Mění 406/2000 Sb.;Mění 318/2012 Sb.)

307/2013 Sb.

Účinnost od: 02.10.2013

Zákon o povinném značení lihu
(Výjimka účinnosti )

287/2013 Sb.

Účinnost od: 02.10.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb
(Mění 99/2012 Sb.)

286/2013 Sb.

Účinnost od: 02.10.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů, ve znění vyhlášky č. 361/2010 Sb.
(Mění 185/2009 Sb.)

302/2013 Sb.

Účinnost od: 01.10.2013    Zrušeno: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 341/2002 Sb.)

301/2013 Sb.

Účinnost od: 01.10.2013

Vyhláška o stanovení způsobu zevního označení Vojenské policie a vojenských policistů, vzoru služebního průkazu a barevného provedení a označení dopravních a speciálních prostředků Vojenské policie

300/2013 Sb.

Účinnost od: 01.10.2013

Zákon o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)
(Ruší 124/1992 Sb.;Ruší 39/1995 Sb.;Ruší 213/2000 Sb.;Mění 413/2005 Sb.;Mění 41/2009 Sb.;Mění 150/2011 Sb.;Ruší 212/2003 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 220/1999 Sb.;Mění 361/2000 Sb.)

298/2013 Sb.

Účinnost od: 01.10.2013

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 79/2007 Sb.;Mění 239/2007 Sb.;Mění 112/2008 Sb.)

285/2013 Sb.

Účinnost od: 01.10.2013

Vyhláška o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty a orgány státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

280/2013 Sb.

Účinnost od: 01.10.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 503/2012 Sb.;Mění 289/1995 Sb.;Mění 229/1991 Sb.;Mění 139/2002 Sb.)

250/2013 Sb.

Účinnost od: 01.10.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o finančních konglomerátech
(Mění 347/2006 Sb.)

234/2013 Sb.

Účinnost od: 01.10.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 311/2006 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Ruší 103/2011 Sb.)

212/2013 Sb.

Účinnost od: 01.10.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 29/2000 Sb.)

169/2013 Sb.

Účinnost od: 01.10.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 25/2008 Sb.;Mění 185/2001 Sb.;Mění 56/2001 Sb.)

111/2013 Sb.

Účinnost od: 01.10.2013

Vyhláška o stanovení požadavků na vytvoření pracovních postupů pro zajištění systému jakosti a bezpečnosti lidských orgánů určených k transplantaci

282/2013 Sb.

Účinnost od: 30.09.2013

Nařízení vlády o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu
(Ruší 230/2005 Sb.)

281/2013 Sb.

Účinnost od: 30.09.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů
(Mění 228/2005 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 119/2002 Sb.)

299/2013 Sb.

Účinnost od: 27.09.2013

Nález Ústavního soudu ze dne 30. července 2013 sp. zn. Pl. ÚS 37/11 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti části § 135d odst. 1 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., ve slovech „nebo tabákových výrobků anebo lihovin zajištěných při kontrole podle § 134“

295/2013 Sb.

Účinnost od: 27.09.2013

Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2011 převyšujícího rozpočtovaný schodek a o státním dluhopisovém programu na úhradu dalších závazků státu splatných v roce 2013

291/2013 Sb.

Účinnost od: 20.09.2013    Účinnost do: 16.03.2014

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

290/2013 Sb.

Účinnost od: 20.09.2013

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

283/2013 Sb.

Účinnost od: 12.09.2013

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

271/2013 Sb.

Účinnost od: 11.09.2013

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Josefa Bicana

270/2013 Sb.

Účinnost od: 02.09.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků
(Mění 85/2008 Sb.)

269/2013 Sb.

Účinnost od: 02.09.2013

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2012 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů
(Mění 468/2012 Sb.)

268/2013 Sb.

Účinnost od: 01.09.2013

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2013, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami

267/2013 Sb.

Účinnost od: 01.09.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 117/1995 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Ruší 28/2012 Sb.)

264/2013 Sb.

Účinnost od: 01.09.2013    Zrušeno: 01.09.2014

Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
(Ruší 449/2012 Sb.)

263/2013 Sb.

Účinnost od: 01.09.2013    Zrušeno: 01.01.2016

Nařízení vlády o paušální výši úhrady nákladů zásahu

261/2013 Sb.

Účinnost od: 01.09.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 2/2006 Sb.)

260/2013 Sb.

Účinnost od: 01.09.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 1/2006 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a způsob jeho ukončení pro pedagogické pracovníky škol zřizovaných Ministerstvem vnitra
(Mění 1/2006 Sb.)

255/2013 Sb.

Účinnost od: 01.09.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 228/2008 Sb.)

254/2013 Sb.

Účinnost od: 01.09.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky
(Mění 84/2008 Sb.)

252/2013 Sb.

Účinnost od: 01.09.2013

Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
(Ruší 391/2004 Sb.)

251/2013 Sb.

Účinnost od: 01.09.2013

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 197/2005 Sb.)

237/2013 Sb.

Účinnost od: 01.09.2013

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

226/2013 Sb.

Účinnost od: 01.09.2013

Zákon o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

209/2013 Sb.

Účinnost od: 01.09.2013

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení
(Mění 481/2000 Sb.;Mění 104/2003 Sb.;Mění 146/2003 Sb.)

208/2013 Sb.

Účinnost od: 01.09.2013    Zrušeno: 03.01.2018

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2009 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a náležitostech a způsobu vedení evidence investičního zprostředkovatele
(Mění 231/2009 Sb.)

191/2013 Sb.

Účinnost od: 01.09.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty
(Mění 128/2009 Sb.)

160/2013 Sb.

Účinnost od: 01.09.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 168/1999 Sb.;Mění 238/2000 Sb.)

157/2013 Sb.

Účinnost od: 01.09.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 555/1992 Sb.;Ruší 93/2001 Sb.)

141/2013 Sb.

Účinnost od: 01.09.2013

Nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropské unie
(Ruší 587/2006 Sb.)

26/2013 Sb.

Účinnost od: 01.09.2013    Zrušeno: 28.02.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 448/2009 Sb.)

236/2013 Sb.

Účinnost od: 30.08.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci
(Mění 98/2012 Sb.)

266/2013 Sb.

Účinnost od: 28.08.2013    Účinnost do: 27.10.2013

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

265/2013 Sb.

Účinnost od: 28.08.2013

Rozhodnutí prezidenta republiky o rozpuštění Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

262/2013 Sb.

Účinnost od: 26.08.2013

Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 13. srpna 2013 sp. zn. Pl. ÚS-st. 37/13 o povaze rozhodnutí ministra spravedlnosti podle § 399 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

259/2013 Sb.

Účinnost od: 23.08.2013

Nález Ústavního soudu ze dne 23. července 2013 sp. zn. Pl. ÚS 13/12 ve věci návrhu na zrušení § 289 odst. 2 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
(Mění 40/2009 Sb.;Mění 467/2009 Sb.)

258/2013 Sb.

Účinnost od: 23.08.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013
(Mění 504/2012 Sb.)

198/2013 Sb.

Účinnost od: 22.08.2013

Vyhláška o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech

249/2013 Sb.

Účinnost od: 19.08.2013

Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance

248/2013 Sb.

Účinnost od: 19.08.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 233/2009 Sb.)

247/2013 Sb.

Účinnost od: 19.08.2013

Vyhláška o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

246/2013 Sb.

Účinnost od: 19.08.2013

Vyhláška o statutu fondu kolektivního investování

245/2013 Sb.

Účinnost od: 19.08.2013

Vyhláška o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu

244/2013 Sb.

Účinnost od: 19.08.2013

Vyhláška o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech

243/2013 Sb.

Účinnost od: 19.08.2013

Nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování

242/2013 Sb.

Účinnost od: 19.08.2013

Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu a o způsobu poskytování sdělení a statutu speciálního fondu v jiné než listinné podobě
(Ruší 189/2011 Sb.)

241/2013 Sb.

Účinnost od: 19.08.2013

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů
(Mění 99/1963 Sb.;Mění 21/1992 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 42/1994 Sb.;Mění 87/1995 Sb.;Mění 15/1998 Sb.;Mění 229/2002 Sb.;Mění 235/2004 Sb.;Mění 256/2004 Sb.;Mění 561/2004 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 377/2005 Sb.;Mění 57/2006 Sb.;Mění 70/2006 Sb.;Mění 224/2006 Sb.;Mění 340/2006 Sb.;Mění 296/2007 Sb.;Mění 104/2008 Sb.;Mění 126/2008 Sb.;Mění 230/2008 Sb.;Mění 253/2008 Sb.;Mění 40/2009 Sb.;Mění 227/2009 Sb.;Mění 277/2009 Sb.;Mění 281/2009 Sb.;Mění 409/2010 Sb.;Mění 188/2011 Sb.;Mění 426/2011 Sb.;Mění 427/2011 Sb.;Mění 456/2011 Sb.;Mění 458/2011 Sb.)

240/2013 Sb.

Účinnost od: 19.08.2013

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech
(Ruší 403/2006 Sb.;Ruší 189/2004 Sb.;Ruší 358/2010 Sb.;Ruší 193/2011 Sb.;Ruší 194/2011 Sb.;Ruší 195/2011 Sb.)

235/2013 Sb.

Účinnost od: 17.08.2013

Vyhláška o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí
(Ruší 34/2003 Sb.;Ruší 351/2003 Sb.;Ruší 33/2006 Sb.)

233/2013 Sb.

Účinnost od: 17.08.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 361/2000 Sb.)

231/2013 Sb.

Účinnost od: 17.08.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 236/1995 Sb.)

162/2013 Sb.

Účinnost od: 11.08.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 245/2000 Sb.)

217/2013 Sb.

Účinnost od: 08.08.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 156/2000 Sb.)

214/2013 Sb.

Účinnost od: 08.08.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 127/2005 Sb.)

238/2013 Sb.

Účinnost od: 05.08.2013

Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2013 sp. zn. Pl. ÚS 36/11 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 134/1998 Sb.;Mění 48/1997 Sb.)

70/2013 Sb.

Účinnost od: 04.08.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 378/2007 Sb.)

230/2013 Sb.

Účinnost od: 02.08.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 58/1995 Sb.)

225/2013 Sb.

Účinnost od: 01.08.2013

Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů

223/2013 Sb.

Účinnost od: 01.08.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 258/2000 Sb.;Ruší 448/2009 Sb.;Ruší 89/2010 Sb.;Ruší 220/2010 Sb.;Ruší 362/2011 Sb.;Ruší 244/2012 Sb.)

221/2013 Sb.

Účinnost od: 01.08.2013    Zrušeno: 17.10.2015

Vyhláška, kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

220/2013 Sb.

Účinnost od: 01.08.2013

Vyhláška o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek

219/2013 Sb.

Účinnost od: 01.08.2013    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení
(Ruší 613/2006 Sb.)

213/2013 Sb.

Účinnost od: 01.08.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 77/1997 Sb.)

210/2013 Sb.

Účinnost od: 01.08.2013

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 567/2006 Sb.)

207/2013 Sb.

Účinnost od: 01.08.2013

Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

206/2013 Sb.

Účinnost od: 01.08.2013    Zrušeno: 01.06.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 46/2010 Sb.)

205/2013 Sb.

Účinnost od: 01.08.2013

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Stránská skála a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

204/2013 Sb.

Účinnost od: 01.08.2013

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Rendez-vous a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

203/2013 Sb.

Účinnost od: 01.08.2013

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Žofinka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

202/2013 Sb.

Účinnost od: 01.08.2013

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Dunajovické kopce a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

201/2013 Sb.

Účinnost od: 01.08.2013

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kukle a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

200/2013 Sb.

Účinnost od: 01.08.2013

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Stará a Nová řeka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

199/2013 Sb.

Účinnost od: 01.08.2013

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rešovské vodopády a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

197/2013 Sb.

Účinnost od: 01.08.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 312/2007 Sb.)

194/2013 Sb.

Účinnost od: 01.08.2013

Vyhláška o kontrole kotlů a rozvodů tepelné energie
(Ruší 276/2007 Sb.)

193/2013 Sb.

Účinnost od: 01.08.2013

Vyhláška o kontrole klimatizačních systémů
(Ruší 277/2007 Sb.)

192/2013 Sb.

Účinnost od: 01.08.2013

Vyhláška o stanovení formulářů žádostí o přidělení povolenek pro provozovatele letadla a o vydání povolení k emisím skleníkových plynů

155/2013 Sb.

Účinnost od: 01.08.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 262/2006 Sb.)

45/2013 Sb.

Účinnost od: 01.08.2013

Zákon o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)
(Ruší 204/2006 Sb.;Ruší 241/2006 Sb.;Ruší 237/2007 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 549/1991 Sb.;Mění 120/2001 Sb.;Mění 182/2006 Sb.;Mění 209/1997 Sb.;Mění 265/2001 Sb.;Mění 218/2003 Sb.;Mění 108/2006 Sb.;Mění 41/2009 Sb.)

223/2013 Sb.

Účinnost od: 30.07.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 258/2000 Sb.)

222/2013 Sb.

Účinnost od: 30.07.2013    Účinnost do: 24.11.2013

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

190/2013 Sb.

Účinnost od: 25.07.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů
(Mění 54/2008 Sb.)

216/2013 Sb.

Účinnost od: 24.07.2013

Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond

211/2013 Sb.

Účinnost od: 24.07.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 403/1990 Sb.)

218/2013 Sb.

Účinnost od: 23.07.2013

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. července 2013

228/2013 Sb.

Účinnost od: 22.07.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 377/2005 Sb.)

24/2013 Sb.

Účinnost od: 20.07.2013

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky
(Mění 86/2011 Sb.)

196/2013 Sb.

Účinnost od: 17.07.2013    Účinnost do: 01.08.2013

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 31. července 2013

189/2013 Sb.

Účinnost od: 15.07.2013

Vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
(Mění 395/1992 Sb.)

359/2012 Sb.

Účinnost od: 11.07.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 246/1992 Sb.)

163/2013 Sb.

Účinnost od: 06.07.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 121/2008 Sb.)

183/2013 Sb.

Účinnost od: 03.07.2013

Vyhláška o vydání zlaté mince po 10 000 Kč k 1150. výročí příchodu věrozvěstů Konstantina a Metoděje

188/2013 Sb.

Účinnost od: 02.07.2013

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

70/2013 Sb.

Účinnost od: 02.07.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 378/2007 Sb.)

227/2013 Sb.

Účinnost od: 01.07.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 6/1993 Sb.;Mění 21/1992 Sb.;Mění 87/1995 Sb.;Mění 190/2004 Sb.;Mění 442/2000 Sb.;Mění 127/2002 Sb.)

187/2013 Sb.

Účinnost od: 01.07.2013

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

185/2013 Sb.

Účinnost od: 01.07.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 312/2006 Sb.;Mění 182/2006 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

184/2013 Sb.

Účinnost od: 01.07.2013

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
(Mění 206/2010 Sb.)

181/2013 Sb.

Účinnost od: 01.07.2013    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2003 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky, ve znění nařízení vlády č. 473/2009 Sb.
(Mění 197/2003 Sb.)

180/2013 Sb.

Účinnost od: 01.07.2013    Zrušeno: 01.01.2014

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 142/1994 Sb.)

179/2013 Sb.

Účinnost od: 01.07.2013    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 513/1991 Sb.)

167/2013 Sb.

Účinnost od: 01.07.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 549/1991 Sb.)

165/2013 Sb.

Účinnost od: 01.07.2013

Vyhláška o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování nouzových zásob ropy
(Ruší 452/2002 Sb.)

161/2013 Sb.

Účinnost od: 01.07.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 189/1999 Sb.;Ruší 29/1959 Sb.)

158/2013 Sb.

Účinnost od: 01.07.2013

Zákon o Květnovém povstání českého lidu

156/2013 Sb.

Účinnost od: 01.07.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 121/2000 Sb.)

153/2013 Sb.

Účinnost od: 01.07.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 157/2003 Sb.)

150/2013 Sb.

Účinnost od: 01.07.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany
(Mění 48/2011 Sb.)

149/2013 Sb.

Účinnost od: 01.07.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 418/2001 Sb.)

136/2013 Sb.

Účinnost od: 01.07.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 309/2011 Sb., o stanovení podmínek vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa
(Mění 309/2011 Sb.)

131/2013 Sb.

Účinnost od: 01.07.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 364/2005 Sb.)

109/2013 Sb.

Účinnost od: 01.07.2013

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

101/2013 Sb.

Účinnost od: 01.07.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 361/2000 Sb.)

100/2013 Sb.

Účinnost od: 01.07.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 22/1997 Sb.)

96/2013 Sb.

Účinnost od: 01.07.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
(Mění 275/2000 Sb.)

396/2012 Sb.

Účinnost od: 01.07.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 120/2001 Sb.)

134/2013 Sb.

Účinnost od: 30.06.2013

Zákon o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů
(Mění 513/1991 Sb.;Mění 591/1992 Sb.;Mění 256/2004 Sb.)

182/2013 Sb.

Účinnost od: 28.06.2013    Účinnost do: 16.07.2013

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období od 29. června 2013 do 15. července 2013

178/2013 Sb.

Účinnost od: 28.06.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 352/2005 Sb.)

172/2013 Sb.

Účinnost od: 28.06.2013

Rozhodnutí vlády České republiky o zrušení nouzového stavu pro území Ústeckého kraje, Středočeského kraje a Královéhradeckého kraje
(Ruší 148/2013 Sb. nepřímo;Ruší 171/2013 Sb. nepřímo;Ruší 140/2013 Sb. pro území Ústeckého kraje, Středočeského kraje a Královéhradeckého kraje)

177/2013 Sb.

Účinnost od: 27.06.2013

Nález Ústavního soudu ze dne 29. května 2013 sp. zn. Pl. ÚS 10/13 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)
(Mění 428/2012 Sb.)

176/2013 Sb.

Účinnost od: 26.06.2013

Nález Ústavního soudu ze dne 23. dubna 2013 sp. zn. Pl. ÚS 28/12 ve věci návrhu na zrušení článku 5 odst. 3 písm. e) obecně závazné vyhlášky města Vimperk č. 1/2010 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ochrany životního prostředí, čistoty a bezpečnosti na veřejných prostranstvích, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2010 a obecně závazné vyhlášky č. 4/2011

175/2013 Sb.

Účinnost od: 26.06.2013    Účinnost do: 24.11.2013

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

174/2013 Sb.

Účinnost od: 26.06.2013    Účinnost do: 24.11.2013

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

173/2013 Sb.

Účinnost od: 26.06.2013

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2013

168/2013 Sb.

Účinnost od: 21.06.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů
(Mění 157/2009 Sb.)

166/2013 Sb.

Účinnost od: 21.06.2013    Zrušeno: 20.04.2015

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o zveřejnění seznamu států, do nichž lze překročit vnější hranici s občanským průkazem

164/2013 Sb.

Účinnost od: 21.06.2013

Zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů
(Ruší 253/2000 Sb.;Mění 438/2003 Sb.;Ruší 691/2004 Sb.;Ruší 286/2005 Sb.;Mění 281/2009 Sb.;Mění 456/2011 Sb.;Mění 17/2012 Sb.)

159/2013 Sb.

Účinnost od: 21.06.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 329/1999 Sb.)

154/2013 Sb.

Účinnost od: 20.06.2013

Nález Ústavního soudu ze dne 23. dubna 2013 sp. zn. Pl. ÚS 33/10 ve věci návrhu na zrušení § 11 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích

152/2013 Sb.

Účinnost od: 20.06.2013

Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2012

151/2013 Sb.

Účinnost od: 20.06.2013

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

171/2013 Sb.

Účinnost od: 19.06.2013    Zrušeno: 28.06.2013

Rozhodnutí vlády České republiky o zrušení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a pro území hlavního města Prahy
(Mění 140/2013 Sb. pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a pro území hlavního města Prahy)

142/2013 Sb.

Účinnost od: 19.06.2013

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 750. výročí založení kláštera Zlatá Koruna

135/2013 Sb.

Účinnost od: 15.06.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 315/2000 Sb., o technickém a záchranném vybavení námořní jachty a prokazování způsobilosti k vedení námořní jachty
(Mění 315/2000 Sb.)

147/2013 Sb.

Účinnost od: 13.06.2013    Účinnost do: 01.08.2013

Nařízení vlády o povolání příslušníků Vězeňské služby a justiční stráže České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. července 2013

146/2013 Sb.

Účinnost od: 13.06.2013    Účinnost do: 01.08.2013

Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. července 2013

145/2013 Sb.

Účinnost od: 13.06.2013    Účinnost do: 26.06.2013

Nařízení vlády o povolání vojáků v aktivní záloze na výjimečné vojenské cvičení v období do 25. června 2013

148/2013 Sb.

Účinnost od: 12.06.2013    Zrušeno: 28.06.2013

Rozhodnutí vlády České republiky o zrušení nouzového stavu pro území Libereckého kraje
(Mění 140/2013 Sb. pro území Libereckého kraje)

130/2013 Sb.

Účinnost od: 12.06.2013

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2020, CPI %

129/2013 Sb.

Účinnost od: 12.06.2013    Účinnost do: 13.06.2018

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2018, FIX %

128/2013 Sb.

Účinnost od: 12.06.2013    Účinnost do: 13.06.2018

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2018, FIX %

127/2013 Sb.

Účinnost od: 12.06.2013    Účinnost do: 13.06.2016

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Prémiový spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2016, FIX %

126/2013 Sb.

Účinnost od: 12.06.2013    Účinnost do: 13.12.2014

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2013–2014

228/2013 Sb.

Účinnost od: 10.06.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 377/2005 Sb.;Mění 277/2009 Sb.)

144/2013 Sb.

Účinnost od: 05.06.2013

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy
(Mění 110/2001 Sb.)

143/2013 Sb.

Účinnost od: 05.06.2013    Účinnost do: 29.06.2013

Nařízení vlády o povolání vojáků Hradní stráže k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 28. června 2013

137/2013 Sb.

Účinnost od: 05.06.2013

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí narození Beno Blachuta

119/2013 Sb.

Účinnost od: 05.06.2013

Vyhláška o standardech kvality poskytovaných služeb podle zákona o obětech trestných činů

138/2013 Sb.

Účinnost od: 04.06.2013    Účinnost do: 24.11.2013

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

139/2013 Sb.

Účinnost od: 03.06.2013    Účinnost do: 29.06.2013

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období do 28. června 2013

140/2013 Sb.

Účinnost od: 02.06.2013    Zrušeno: 28.06.2013

Rozhodnutí vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území Jihočeského kraje, Plzeňského kraje, Středočeského kraje, Libereckého kraje, Královéhradeckého kraje, Ústeckého kraje a hlavního města Prahy z důvodu vzniklé krizové situace spočívající v ohrožení životů, zdraví a značného rozsahu ohrožení majetku v důsledku rozsáhlé živelní pohromy na dobu od 21.00 hodin dne 2. června 2013 do odvolání

133/2013 Sb.

Účinnost od: 01.06.2013

Vyhláška o stanovení rozsahu a struktury údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a návrhu střednědobého výhledu státního rozpočtu a lhůtách pro jejich předkládání
(Ruší 165/2008 Sb.;Ruší 415/2008 Sb.)

125/2013 Sb.

Účinnost od: 01.06.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 380/2003 Sb.)

122/2013 Sb.

Účinnost od: 01.06.2013

Vyhláška o některých charakteristikách zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání a o způsobu měření hlasitosti zvukové složky reklam, teleshoppingu a označení sponzora v televizním vysílání

118/2013 Sb.

Účinnost od: 01.06.2013

Vyhláška o energetických specialistech

108/2013 Sb.

Účinnost od: 01.06.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 376/2003 Sb.)

98/2013 Sb.

Účinnost od: 01.06.2013

Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
(Mění 1/1993 Sb.)

406/2012 Sb.

Účinnost od: 01.06.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 231/2001 Sb.)

132/2013 Sb.

Účinnost od: 30.05.2013

Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 23. dubna 2013 sp. zn. Pl. ÚS-st. 36/13 k rozsahu zákonem stanovených procesních garancí ústavně zaručeného vlastnického práva menšinových akcionářů při určování výše přiměřeného protiplnění v řízení o žalobě podle § 131 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady o přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře

121/2013 Sb.

Účinnost od: 28.05.2013

Vyhláška o vydání zlaté mince „Dřevěný most v Lenoře“ po 5 000 Kč

124/2013 Sb.

Účinnost od: 23.05.2013

Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 23. dubna 2013 sp. zn. Pl. ÚS-st. 35/13 o nepřípustnosti ústavní stížnosti proti usnesení soudu, kterým byl účastník řízení podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, vyzván k zaplacení soudního poplatku

113/2013 Sb.

Účinnost od: 22.05.2013

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven, ve znění nařízení vlády č. 235/2005 Sb.
(Mění 288/2002 Sb.)

123/2013 Sb.

Účinnost od: 21.05.2013    Účinnost do: 24.11.2013

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

120/2013 Sb.

Účinnost od: 21.05.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 433/2004 Sb., kterou se stanoví druh a vzor služebních medailí bezpečnostních sborů a důvody pro jejich udělení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 433/2004 Sb.)

103/2013 Sb.

Účinnost od: 10.05.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 326/1999 Sb.)

100/2013 Sb.

Účinnost od: 10.05.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 22/1997 Sb.;Ruší 190/2002 Sb.;Ruší 128/2004 Sb.)

117/2013 Sb.

Účinnost od: 07.05.2013

Sdělení Ústavního soudu ze dne 30. dubna 2013 č. Org. 23/13 k účinkům nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 25/12 ze dne 17. 4. 2013 na nároky plynoucí z vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších vyhlášek, a přiznané pravomocným rozhodnutím soudu do okamžiku vyhlášení nálezu ve Sbírce zákonů

116/2013 Sb.

Účinnost od: 07.05.2013

Nález Ústavního soudu ze dne 17. dubna 2013 sp. zn. Pl. ÚS 25/12 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších vyhlášek
(Ruší 64/2012 Sb. nepřímo;Ruší 49/2001 Sb. nepřímo;Ruší 617/2004 Sb. nepřímo;Ruší 277/2006 Sb. nepřímo;Ruší 484/2000 Sb.)

115/2013 Sb.

Účinnost od: 07.05.2013

Vyhláška o stanovení specializované způsobilosti lékařů zjišťujících smrt a lékařů provádějících vyšetření potvrzující nevratnost smrti pro účely odběru tkání nebo orgánů určených pro transplantaci (vyhláška o specializované způsobilosti lékařů zjišťujících a potvrzujících smrt pro účely transplantací)
(Ruší 479/2002 Sb.)

114/2013 Sb.

Účinnost od: 07.05.2013

Vyhláška o stanovení bližších podmínek posuzování zdravotní způsobilosti a rozsahu vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání nebo orgánů pro účely transplantací (vyhláška o zdravotní způsobilosti dárce tkání a orgánů pro účely transplantací)
(Ruší 437/2002 Sb.)

107/2013 Sb.

Účinnost od: 01.05.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
(Mění 432/2003 Sb.)

106/2013 Sb.

Účinnost od: 01.05.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 478/2000 Sb.)

103/2013 Sb.

Účinnost od: 01.05.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 325/1999 Sb.;Mění 326/1999 Sb.;Mění 359/1999 Sb.)

102/2013 Sb.

Účinnost od: 01.05.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 111/1994 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 266/1994 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

89/2013 Sb.

Účinnost od: 01.05.2013    Účinnost do: 01.05.2014

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2012 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

88/2013 Sb.

Účinnost od: 01.05.2013    Účinnost do: 01.05.2014

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

86/2013 Sb.

Účinnost od: 01.05.2013    Zrušeno: 15.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 223/2005 Sb.)

74/2013 Sb.

Účinnost od: 01.05.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 474/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona
(Mění 474/2002 Sb.)

45/2013 Sb.

Účinnost od: 01.05.2013

Zákon o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)
(Mění 99/1963 Sb.)

112/2013 Sb.

Účinnost od: 30.04.2013

Nález Ústavního soudu ze dne 2. dubna 2013 sp. zn. Pl. ÚS 6/13 ve věci návrhu na zrušení ustanovení čl. II bodu 4 zákona č. 300/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 300/2011 Sb.)

110/2013 Sb.

Účinnost od: 30.04.2013

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

105/2013 Sb.

Účinnost od: 30.04.2013

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
(Mění 141/1961 Sb.)

97/2013 Sb.

Účinnost od: 30.04.2013

Sdělení Českého statistického úřadu o ukončení povinného používání Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)
(Mění 431/2009 Sb.)

369/2012 Sb.

Účinnost od: 30.04.2013

Nález Ústavního soudu ze dne 16. října 2012 sp. zn. Pl. ÚS 16/12 ve věci návrhu na zrušení § 175 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 99/1963 Sb.)

99/2013 Sb.

Účinnost od: 25.04.2013

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti pojišťovnictví a penzijního připojištění v souvislosti se zrušením výjimky ze zásady rovného zacházení v právu Evropské unie
(Mění 37/2004 Sb.;Mění 277/2009 Sb.;Mění 42/1994 Sb.)

95/2013 Sb.

Účinnost od: 16.04.2013

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 13. dubna 2013

71/2013 Sb.

Účinnost od: 15.04.2013

Nařízení vlády o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

94/2013 Sb.

Účinnost od: 12.04.2013    Účinnost do: 21.07.2013

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

93/2013 Sb.

Účinnost od: 12.04.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 294/2005 Sb.)

92/2013 Sb.

Účinnost od: 10.04.2013

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na roky 2013 - 2016

91/2013 Sb.

Účinnost od: 10.04.2013    Zrušeno: 18.10.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných látek, ve znění vyhlášky č. 313/2012 Sb.
(Mění 343/2011 Sb.)

90/2013 Sb.

Účinnost od: 10.04.2013

Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1. dubnu 2013

87/2013 Sb.

Účinnost od: 10.04.2013    Zrušeno: 01.07.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 267/1999 Sb.)

81/2013 Sb.

Účinnost od: 10.04.2013

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 250. výročí narození Aloyse Klara

85/2013 Sb.

Účinnost od: 05.04.2013

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2013

84/2013 Sb.

Účinnost od: 05.04.2013    Zrušeno: 13.01.2017

Nařízení vlády o požadavcích na jednoznačné označování výbušnin pro civilní použití

83/2013 Sb.

Účinnost od: 05.04.2013

Zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití
(Ruší 146/2010 Sb.;Mění 18/2012 Sb.)

82/2013 Sb.

Účinnost od: 03.04.2013

Nález Ústavního soudu ze dne 15. ledna 2013 sp. zn. Pl. ÚS 15/12 ve věci návrhu na zrušení části § 70 písm. d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
(Mění 150/2002 Sb.)

80/2013 Sb.

Účinnost od: 03.04.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 586/1992 Sb.)

79/2013 Sb.

Účinnost od: 03.04.2013

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče)
(Ruší 2/1968/2 Sb.;Ruší 20/1970/5 Sb.)

70/2013 Sb.

Účinnost od: 02.04.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 378/2007 Sb.)

78/2013 Sb.

Účinnost od: 01.04.2013

Vyhláška o energetické náročnosti budov
(Ruší 148/2007 Sb.)

76/2013 Sb.

Účinnost od: 01.04.2013

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 147/2008 Sb.)

75/2013 Sb.

Účinnost od: 01.04.2013

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 53/2009 Sb.)

73/2013 Sb.

Účinnost od: 01.04.2013    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 486/2005 Sb., kterou se stanoví výše a způsob úhrady efektivně vynaložených nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby
(Mění 486/2005 Sb.)

72/2013 Sb.

Účinnost od: 01.04.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 299/2003 Sb.)

68/2013 Sb.

Účinnost od: 01.04.2013

Zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost a o změně zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 248/1995 Sb.)

64/2013 Sb.

Účinnost od: 01.04.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění vyhlášky č. 57/2011 Sb.
(Mění 136/2004 Sb.;Mění 448/2006 Sb.)

58/2013 Sb.

Účinnost od: 01.04.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 177/1995 Sb.)

57/2013 Sb.

Účinnost od: 01.04.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 173/1995 Sb.)

50/2013 Sb.

Účinnost od: 01.04.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 378/2007 Sb.;Mění 167/1998 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

49/2013 Sb.

Účinnost od: 01.04.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 130/2002 Sb.)

48/2013 Sb.

Účinnost od: 01.04.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 111/1998 Sb.;Mění 117/1995 Sb.)

47/2013 Sb.

Účinnost od: 01.04.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění zákona č. 167/2012 Sb.
(Mění 373/2011 Sb.)

45/2013 Sb.

Účinnost od: 01.04.2013

Zákon o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)
(Výjimka účinnosti )

44/2013 Sb.

Účinnost od: 01.04.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 285/2002 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 110/2006 Sb.;Ruší 436/2002 Sb.)

502/2012 Sb.

Účinnost od: 01.04.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 235/2004 Sb.)

393/2012 Sb.

Účinnost od: 01.04.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 395/1992 Sb.)

98/2012 Sb.

Účinnost od: 01.04.2013

Vyhláška o zdravotnické dokumentaci
(Výjimka účinnosti )

372/2011 Sb.

Účinnost od: 01.04.2013

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
(Výjimka účinnosti )

63/2013 Sb.

Účinnost od: 29.03.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření
(Ruší 526/2006 Sb.;Mění 503/2006 Sb.)

62/2013 Sb.

Účinnost od: 29.03.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
(Mění 499/2006 Sb.)

77/2013 Sb.

Účinnost od: 26.03.2013    Účinnost do: 21.07.2013

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

56/2013 Sb.

Účinnost od: 23.03.2013

Nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách

69/2013 Sb.

Účinnost od: 19.03.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 76/2002 Sb.;Mění 185/2001 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Ruší 63/2003 Sb.)

61/2013 Sb.

Účinnost od: 15.03.2013

Vyhláška o rozsahu informací poskytovaných o chemických směsích, které mají některé nebezpečné vlastnosti, a o detergentech

60/2013 Sb.

Účinnost od: 15.03.2013

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2012 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům, ve znění nařízení vlády č. 448/2012 Sb.
(Mění 60/2012 Sb.)

66/2013 Sb.

Účinnost od: 14.03.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 372/2011 Sb.)

65/2013 Sb.

Účinnost od: 14.03.2013    Účinnost do: 21.07.2013

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

59/2013 Sb.

Účinnost od: 11.03.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 290/2008 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů
(Mění 290/2008 Sb.)

275/2012 Sb.

Účinnost od: 08.03.2013

Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
(Mění 182/1993 Sb.;Mění 90/1995 Sb.;Mění 107/1999 Sb.)

71/2012 Sb.

Účinnost od: 08.03.2013

Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
(Mění 1/1993 Sb.)

54/2013 Sb.

Účinnost od: 06.03.2013    Účinnost do: 21.07.2013

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

53/2013 Sb.

Účinnost od: 06.03.2013    Účinnost do: 21.07.2013

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

52/2013 Sb.

Účinnost od: 06.03.2013

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

51/2013 Sb.

Účinnost od: 06.03.2013

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 135/2009 Sb., o poskytnutí jednorázového příspěvku ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem
(Mění 135/2009 Sb.)

46/2013 Sb.

Účinnost od: 01.03.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění vyhlášky č. 270/2011 Sb.
(Mění 428/2010 Sb.)

40/2013 Sb.

Účinnost od: 01.03.2013    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška o náležitostech nabídky pojištění důchodu

34/2013 Sb.

Účinnost od: 01.03.2013

Vyhláška o veterinárních požadavcích na porážení krokodýlů a další zpracování masa a živočišných produktů pocházejících z krokodýlů
(Mění 418/2012 Sb.)

33/2013 Sb.

Účinnost od: 01.03.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 101/1995 Sb.)

27/2013 Sb.

Účinnost od: 01.03.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 221/2002 Sb.)

45/2013 Sb.

Účinnost od: 25.02.2013

Zákon o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)
(Mění 99/1963 Sb.;Mění 120/2001 Sb.)

43/2013 Sb.

Účinnost od: 25.02.2013    Zrušeno: 01.12.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů
(Mění 145/2010 Sb.)

55/2013 Sb.

Účinnost od: 22.02.2013

Sdělení Ministerstva kultury o uzavření smluv o vypořádání mezi Českou republikou a Apoštolskou církví, Církví adventistů sedmého dne, Církví bratrskou, Církví československou husitskou, Církví řeckokatolickou, Církví římskokatolickou, Českobratrskou církví evangelickou, Evangelickou církví augsburského vyznání v České republice, Evangelickou církví metodistickou, Federací židovských obcí v České republice, Jednotou bratrskou, Luterskou evangelickou církví a. v. v České republice, Náboženskou společností českých unitářů, Pravoslavnou církví v českých zemích, Slezskou církví evangelickou augsburského vyznání a Starokatolickou církví v České republice

42/2013 Sb.

Účinnost od: 20.02.2013

Nález Ústavního soudu ze dne 9. ledna 2013 sp. zn. Pl. ÚS 31/09 ve věci návrhu na zrušení článku XXIV bodů 4 a 5 zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů

41/2013 Sb.

Účinnost od: 20.02.2013    Účinnost do: 21.07.2013

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva městyse

29/2013 Sb.

Účinnost od: 20.02.2013    Zrušeno: 24.06.2014

Vyhláška o stanovení seznamu zemí, jejichž státní příslušníci jsou oprávněni požádat o vydání zelené karty
(Ruší 461/2008 Sb.)

39/2013 Sb.

Účinnost od: 18.02.2013

Nález Ústavního soudu ze dne 9. ledna 2013 sp. zn. Pl. ÚS 6/12 ve věci návrhu na konstatování protiústavnosti § 1 písm. g) a § 10a zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 458/2011 Sb.

38/2013 Sb.

Účinnost od: 18.02.2013

Nález Ústavního soudu ze dne 12. prosince 2012 sp. zn. Pl. ÚS 31/08 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 42 odst. 11 písm. b) zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, ve slovech „nebo dopravní prostředek“

35/2013 Sb.

Účinnost od: 18.02.2013

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2013–2028, 2,50 %

32/2013 Sb.

Účinnost od: 18.02.2013

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění nařízení vlády č. 194/2012 Sb.
(Mění 596/2006 Sb.)

28/2013 Sb.

Účinnost od: 15.02.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2009 Sb., o stanovení seznamu osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky je obsahujícími
(Mění 243/2009 Sb.)

31/2013 Sb.

Účinnost od: 08.02.2013    Účinnost do: 21.07.2013

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

23/2013 Sb.

Účinnost od: 06.02.2013

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 20. výročí České národní banky a české měny

13/2013 Sb.

Účinnost od: 01.02.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 49/2008 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů
(Mění 49/2008 Sb.)

12/2013 Sb.

Účinnost od: 01.02.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 51/1989 Sb.)

9/2013 Sb.

Účinnost od: 01.02.2013

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 361/2007 Sb.)

405/2012 Sb.

Účinnost od: 01.02.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění zákona č. 209/2011 Sb.
(Mění 184/2006 Sb.;Mění 357/1992 Sb.;Mění 416/2009 Sb.)

22/2013 Sb.

Účinnost od: 30.01.2013

Vyhláška o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání
(Ruší 3/2009 Sb.;Mění 208/2004 Sb.;Mění 4/2009 Sb.;Mění 114/2010 Sb.)

21/2013 Sb.

Účinnost od: 30.01.2013

Vyhláška o stanovení podmínek při chovu psů a koček
(Ruší 5/2009 Sb.)

25/2013 Sb.

Účinnost od: 29.01.2013

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 11. a 12. ledna 2013 (I. kolo) a ve dnech 25. a 26. ledna 2013 (II. kolo)

20/2013 Sb.

Účinnost od: 25.01.2013    Účinnost do: 21.07.2013

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

19/2013 Sb.

Účinnost od: 25.01.2013    Účinnost do: 21.07.2013

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

5/2013 Sb.

Účinnost od: 23.01.2013

Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem R IV (HV 301) v katastrálním území Hranice

37/2013 Sb.

Účinnost od: 22.01.2013

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 2/2013/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

16/2013 Sb.

Účinnost od: 22.01.2013

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

15/2013 Sb.

Účinnost od: 22.01.2013    Účinnost do: 29.07.2016

Sdělení Ministerstva financí jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2013–2016, 0,50 %

243/2012 Sb.

Účinnost od: 19.01.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 31/2001 Sb.)

297/2011 Sb.

Účinnost od: 19.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 361/2000 Sb.;Mění 247/2000 Sb.)

10/2013 Sb.

Účinnost od: 16.01.2013    Zrušeno: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 449/2009 Sb.)

4/2013 Sb.

Účinnost od: 15.01.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 108/1997 Sb.)

498/2012 Sb.

Účinnost od: 15.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 44/1988 Sb.)

494/2012 Sb.

Účinnost od: 15.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony
(Mění 200/1990 Sb.;Mění 553/1991 Sb.;Mění 326/1999 Sb.;Mění 133/2000 Sb.;Mění 40/2009 Sb.)

468/2012 Sb.

Účinnost od: 11.01.2013

Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěrů poskytnutých právnickým a fyzickým osobám na opravy a modernizace domů
(Ruší 299/2001 Sb.;Ruší 398/2002 Sb.;Ruší 152/2004 Sb.;Ruší 325/2006 Sb.;Ruší 118/2009 Sb.;Ruší 310/2009 Sb.)

8/2013 Sb.

Účinnost od: 08.01.2013

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných a nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 5. ledna 2013

7/2013 Sb.

Účinnost od: 08.01.2013    Účinnost do: 14.04.2013

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

6/2013 Sb.

Účinnost od: 08.01.2013

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2013–2019, 1,50 %

30/2013 Sb.

Účinnost od: 07.01.2013

Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace v oblasti ověřování výkazů emisí skleníkových plynů a výkazů tunokilometrů v rozsahu nařízení Komise (EU) č. 600/2012

3/2013 Sb.

Účinnost od: 07.01.2013

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

2/2013 Sb.

Účinnost od: 07.01.2013    Zrušeno: 01.11.2017

Vyhláška o obsahových náležitostech žádosti o povolení domácí porážky skotu mladšího 24 měsíců nebo jelenovitých z farmového chovu a obsahových náležitostech jejího ohlašování

1/2013 Sb.

Účinnost od: 02.01.2013

Rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 1. ledna 2013

481/2012 Sb.

Účinnost od: 02.01.2013

Nařízení vlády o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

36/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2013/DZP o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

18/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013    Účinnost do: 01.01.2014

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

17/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013    Účinnost do: 01.01.2014

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

14/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2013, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

11/2013 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 236/1995 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 592/1992 Sb.)

505/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 359/1999 Sb.;Mění 435/2004 Sb.)

504/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2013

503/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Zákon o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
(Ruší 396/2000 Sb.;Ruší 462/2012 Sb. nepřímo;Ruší 366/2003 Sb.;Mění 139/2002 Sb.;Mění 229/1991 Sb.;Mění 289/1995 Sb.;Mění 500/1990 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 563/1991 Sb.;Mění 243/1992 Sb.;Mění 334/1992 Sb.;Mění 338/1992 Sb.;Mění 357/1992 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 39/1993 Sb.;Mění 219/2000 Sb.;Mění 256/2000 Sb.;Mění 320/2001 Sb.;Mění 201/2002 Sb.;Mění 326/2004 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 159/2006 Sb.;Mění 300/2008 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 265/1992 Sb.;Mění 92/1991 Sb.;Mění 178/2005 Sb.;Ruší 569/1991 Sb.;Ruší 546/1992 Sb.;Mění 161/1997 Sb.;Mění 269/1998 Sb.;Ruší 95/1999 Sb.;Mění 144/1999 Sb.;Ruší 66/2000 Sb.;Mění 308/2000 Sb.;Ruší 253/2001 Sb.;Ruší 313/2001 Sb.;Mění 15/2002 Sb.;Mění 148/2002 Sb.;Mění 260/2002 Sb.;Ruší 423/2002 Sb.;Mění 253/2003 Sb.;Mění 85/2004 Sb.;Mění 354/2004 Sb.;Mění 94/2005 Sb.;Mění 179/2005 Sb.;Mění 285/2005 Sb.;Mění 342/2005 Sb.;Mění 131/2006 Sb.;Mění 178/2006 Sb.;Mění 186/2006 Sb.;Ruší 118/2008 Sb.;Ruší 119/2008 Sb.;Mění 95/2009 Sb.;Ruší 299/2009 Sb.;Ruší 140/2010 Sb.;Ruší 345/2011 Sb.;Ruší 74/2012 Sb.;Ruší 433/2002 Sb.;Ruší 41/1999/1 Sb. nepřímo)

502/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 235/2004 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 370/2011 Sb.;Mění 458/2011 Sb.)

501/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 218/2000 Sb.;Mění 254/2001 Sb.)

500/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Zákon o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů
(Mění 235/2004 Sb.;Mění 353/2003 Sb.;Mění 357/1992 Sb.;Mění 592/1992 Sb.;Mění 243/2000 Sb.;Mění 370/2011 Sb.;Mění 586/1992 Sb.)

496/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Zákon o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi)
(Ruší 249/2006 Sb.;Mění 273/1993 Sb.;Mění 121/2000 Sb.;Mění 132/2000 Sb.;Mění 231/2001 Sb.;Mění 482/2004 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 342/2006 Sb.;Mění 130/2008 Sb.;Mění 227/2009 Sb.;Mění 281/2009 Sb.;Mění 424/2010 Sb.;Mění 465/2011 Sb.;Mění 239/2012 Sb.)

493/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 323/2002 Sb.)

491/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění vyhlášky č. 463/2009 Sb.
(Mění 418/2001 Sb.)

490/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 330/2001 Sb.)

489/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 329/2008 Sb.)

488/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů
(Mění 313/2007 Sb.)

487/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 197/1996 Sb.)

486/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 177/1996 Sb.)

485/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 244/1996 Sb., kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 244/1996 Sb.)

482/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2013 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
(Mění 117/1995 Sb.)

480/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška o energetickém auditu a energetickém posudku
(Ruší 213/2001 Sb.;Ruší 425/2004 Sb.)

478/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013    Zrušeno: 01.06.2016

Vyhláška o vykazování a evidenci elektřiny a tepla z podporovaných zdrojů a biometanu, množství a kvality skutečně nabytých a využitých zdrojů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie
(Ruší 502/2005 Sb.;Ruší 303/2012 Sb.)

477/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů
(Ruší 482/2005 Sb.;Ruší 5/2007 Sb.;Ruší 453/2008 Sb.)

476/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/2011 Sb., o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny
(Mění 82/2011 Sb.)

475/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013    Zrušeno: 01.01.2015

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2013

474/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 487/2004 Sb.)

473/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí

472/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
(Ruší 429/2011 Sb.;Mění 262/2006 Sb.)

471/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013    Zrušeno: 01.11.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2011 Sb., o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka, ve znění vyhlášky č. 203/2012 Sb.
(Mění 424/2011 Sb.)

470/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným
(Ruší 527/2006 Sb.;Ruší 323/2007 Sb.;Ruší 14/2009 Sb.;Ruší 483/2009 Sb.;Ruší 333/2010 Sb.;Ruší 356/2011 Sb.)

467/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 134/1998 Sb.)

466/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška o postupu Českého telekomunikačního úřadu při výpočtu čistých nákladů na plnění povinnosti poskytovat základní služby

465/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence

464/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování

461/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 383/2009 Sb.)

460/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 410/2009 Sb.)

459/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu

458/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
(Mění 500/2006 Sb.)

457/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 364/2009 Sb.)

456/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 36/2006 Sb.)

455/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 207/2001 Sb.)

454/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013    Zrušeno: 01.01.2014

Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2013
(Ruší 378/2011 Sb.)

453/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013    Zrušeno: 29.01.2016

Vyhláška o elektřině z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla a elektřině z druhotných zdrojů
(Ruší 344/2009 Sb.)

452/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška o náležitostech žádosti o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení včetně vzorů žádostí a podmínkách pro posuzování těchto žádostí
(Ruší 245/2001 Sb.;Ruší 118/2005 Sb.;Ruší 52/2010 Sb.)

451/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 388/2002 Sb.;Mění 564/2002 Sb.)

450/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 3/2008 Sb.)

449/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013    Zrušeno: 01.09.2013

Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
(Ruší 281/2012 Sb.)

448/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
(Mění 479/2009 Sb.;Mění 245/2004 Sb.;Mění 45/2007 Sb.;Mění 47/2007 Sb.;Mění 75/2007 Sb.;Mění 79/2007 Sb.;Mění 239/2007 Sb.;Mění 95/2008 Sb.;Mění 147/2008 Sb.;Mění 53/2009 Sb.;Mění 87/2010 Sb.;Mění 60/2012 Sb.;Mění 262/2012 Sb.)

447/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 3/2012, č. 4/2012, č. 5/2012, č. 6/2012)

445/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013    Zrušeno: 01.02.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 426/2005 Sb.)

442/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013    Účinnost do: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2013

441/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
(Ruší 349/2010 Sb.)

440/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška o zárukách původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
(Ruší 343/2008 Sb.)

439/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013    Zrušeno: 01.10.2014

Vyhláška o stanovení způsobu a termínů účtování a hrazení složky ceny za přenos elektřiny, přepravu plynu, distribuci elektřiny a plynu na krytí nákladů spojených s podporou elektřiny, decentrální výroby elektřiny a biometanu a o provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o zúčtování)

438/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 541/2005 Sb.)

436/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 365/2009 Sb.)

434/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška o stanovení vzoru formuláře oznámení podnikání v oblasti poštovních služeb

433/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška o stanovení obsahu, formy a způsobu uveřejnění informací o výsledcích poskytování a zajišťování základních služeb a vyhodnocení plnění parametrů kvality

432/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška o způsobu vedení evidence výnosů a příjmů provozovatele, který poskytuje poštovní služby nebo zajišťuje zahraniční poštovní služby

431/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 501/2006 Sb.)

430/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2012 Sb., o vzorech služebního průkazu zaměstnance v orgánu Finanční správy České republiky
(Mění 47/2012 Sb.)

428/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)
(Ruší 132/2009 Sb. nepřímo;Mění 92/1991 Sb.;Mění 229/1991 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 3/2002 Sb.;Mění 562/2004 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Ruší 218/1949 Sb.;Ruší 16/1990 Sb.;Ruší 522/1992 Sb.;Ruší 36/1971 Sb.;Ruší 566/2006 Sb.)

427/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

426/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
(Mění 340/2011 Sb.)

425/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška o předkládání informací penzijní společností České národní bance
(Ruší 302/2010 Sb.)

424/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013    Zrušeno: 23.09.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 433/2009 Sb., o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny, ve znění vyhlášky č. 359/2010 Sb.
(Mění 433/2009 Sb.)

423/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška o zvyšování důchodů vyplácených z pojistné smlouvy o pojištění důchodu

422/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška o stanovení minimální prahové hodnoty pro počet a objem dovozních operací, které jsou dostatečné pro vydání osvědčení schváleného hospodářského subjektu

421/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013    Zrušeno: 29.07.2016

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
(Ruší 171/2011 Sb.)

420/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013    Účinnost do: 01.01.2014

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2013

419/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška o ochraně pokusných zvířat
(Ruší 207/2004 Sb.;Ruší 39/2009 Sb.;Ruší 128/2010 Sb.)

418/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška o ochraně zvířat při usmrcování
(Ruší 382/2004 Sb.;Ruší 424/2005 Sb.)

417/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 2/2012)

413/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 307/2004 Sb.)

412/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013    Zrušeno: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 412/2008 Sb.)

408/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 501/2002 Sb.)

407/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 353/2003 Sb.;Mění 64/1986 Sb.;Mění 265/1991 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 229/1992 Sb.;Mění 72/2000 Sb.;Mění 218/2000 Sb.;Mění 219/2000 Sb.;Mění 320/2001 Sb.;Mění 146/2002 Sb.;Mění 254/2004 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 456/2011 Sb.;Mění 17/2012 Sb.;Mění 165/2012 Sb.)

404/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 99/1963 Sb.;Mění 182/1993 Sb.;Mění 549/1991 Sb.)

403/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony
(Mění 427/2011 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 48/1997 Sb.)

401/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 359/1999 Sb.;Mění 94/1963 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 592/1992 Sb.;Mění 110/2006 Sb.;Mění 187/2006 Sb.;Mění 266/2006 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 109/2002 Sb.;Mění 108/2006 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 73/2011 Sb.)

399/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření
(Mění 589/1992 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 2/1969 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 143/1992 Sb.;Mění 357/1992 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 169/1999 Sb.;Mění 359/1999 Sb.;Mění 26/2000 Sb.;Mění 118/2000 Sb.;Mění 361/2003 Sb.;Mění 69/2006 Sb.;Mění 110/2006 Sb.;Mění 111/2006 Sb.;Mění 182/2006 Sb.;Mění 262/2006 Sb.;Mění 253/2008 Sb.;Mění 40/2009 Sb.;Mění 277/2009 Sb.;Mění 458/2011 Sb.;Mění 427/2011 Sb.;Mění 426/2011 Sb.)

397/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013    Zrušeno: 01.01.2016

Zákon o pojistném na důchodové spoření

396/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 99/1963 Sb.;Mění 120/2001 Sb.;Mění 97/1963 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 549/1991 Sb.;Mění 21/1992 Sb.;Mění 265/1992 Sb.;Mění 357/1992 Sb.;Mění 358/1992 Sb.;Mění 82/1998 Sb.;Mění 349/1999 Sb.;Mění 361/2000 Sb.;Mění 119/2001 Sb.;Mění 7/2002 Sb.;Mění 341/2005 Sb.;Mění 182/2006 Sb.;Mění 187/2006 Sb.;Mění 262/2006 Sb.;Mění 121/2008 Sb.;Mění 26/2000 Sb.)

394/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Správy státních hmotných rezerv č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy, ve znění vyhlášky č. 542/2002 Sb.
(Mění 498/2000 Sb.)

392/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2013
(Ruší 379/2011 Sb.)

385/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě
(Mění 262/2006 Sb.;Mění 374/2011 Sb.)

384/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 108/2006 Sb.)

383/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
(Ruší 315/2008 Sb.;Mění 695/2004 Sb.;Mění 212/2006 Sb.;Mění 292/2009 Sb.;Mění 227/2009 Sb.;Mění 164/2010 Sb.;Mění 85/2012 Sb.;Ruší 12/2009 Sb.;Ruší 287/2010 Sb.)

377/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 253/2008 Sb.)

370/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 561/2004 Sb.)

368/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 288/2010 Sb.
(Mění 278/2008 Sb.)

367/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
(Mění 211/2010 Sb.)

363/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Sdělení Českého statistického úřadu o změně v Klasifikaci územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
(Mění 490/2003 Sb.)

361/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Nařízení vlády o sdělení klíčových informací pro účastníky doplňkového penzijního spoření a důchodového spoření

359/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 246/1992 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 166/1999 Sb.)

357/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů
(Výjimka účinnosti )

350/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
(Mění 183/2006 Sb.;Mění 133/1985 Sb.;Mění 44/1988 Sb.;Mění 114/1992 Sb.;Mění 338/1992 Sb.;Mění 360/1992 Sb.;Mění 200/1994 Sb.;Mění 18/1997 Sb.;Mění 151/1997 Sb.;Mění 131/2000 Sb.;Mění 458/2000 Sb.;Mění 100/2001 Sb.;Mění 254/2001 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

347/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů
(Ruší 475/2005 Sb.;Ruší 364/2007 Sb.;Ruší 409/2009 Sb.;Ruší 300/2010 Sb.;Ruší 338/2011 Sb.)

343/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013    Účinnost do: 01.01.2014

Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2013

341/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška o rozsahu činností depozitáře účastnického fondu

325/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2013
(Mění 622/2004 Sb.;Mění 357/2005 Sb.)

324/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2011, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2013 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2013 a o zvýšení důchodů v roce 2013

321/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Karlovy Vary a Statutu lázeňského místa Karlovy Vary

318/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 406/2000 Sb.)

316/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013    Zrušeno: 07.09.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky
(Mění 344/2003 Sb.)

307/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Nařízení vlády o místní a časové dostupnosti zdravotních služeb

297/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého)
(Ruší 289/2012 Sb.)

295/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 370/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 370/2011 Sb.;Mění 243/2000 Sb.)

287/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška o stanovení vzorů žádostí a formulářů používaných při výměně operativních informací s členskými státy Evropské unie v rámci policejní spolupráce prováděné orgány Celní správy České republiky

286/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy

285/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech

257/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů
(Výjimka účinnosti )

246/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 567/2006 Sb.)

239/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 320/2001 Sb.;Mění 420/2004 Sb.;Mění 166/1993 Sb.)

221/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Ruší 512/2005 Sb.;Mění 29/2000 Sb.;Mění 265/1991 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 634/1992 Sb.)

215/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu
(Výjimka účinnosti )

199/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 326/2004 Sb.)

192/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 586/1992 Sb.)

175/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 154/2005 Sb.)

165/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
(Ruší 180/2005 Sb.;Ruší 137/2010 Sb.;Ruší 330/2010 Sb.;Mění 458/2000 Sb.;Mění 185/2001 Sb.;Mění 402/2010 Sb.;Mění 281/2009 Sb.)

148/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Nařízení vlády o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ze státního rozpočtu

147/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Nález Ústavního soudu ze dne 21. února 2012 sp. zn. Pl. ÚS 29/11 ve věci návrhu na zrušení § 237 odst. 1 písm. c) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 99/1963 Sb.)

117/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti a účastnického fondu
(Výjimka účinnosti )

83/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 302/2001 Sb.)

58/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, ve znění vyhlášky č. 192/2011 Sb.
(Mění 233/2009 Sb.)

57/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu
(Výjimka účinnosti )

48/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech

47/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška o vzorech služebního průkazu zaměstnance v orgánu Finanční správy České republiky

18/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky
(Mění 100/2004 Sb.;Mění 235/2004 Sb.;Mění 254/2004 Sb.;Mění 321/2004 Sb.;Mění 326/2004 Sb.;Mění 676/2004 Sb.;Mění 127/2005 Sb.;Mění 228/2005 Sb.;Mění 311/2006 Sb.;Mění 253/2008 Sb.;Mění 277/2009 Sb.;Mění 146/2010 Sb.;Mění 64/1986 Sb.;Mění 61/1988 Sb.;Mění 505/1990 Sb.;Mění 526/1990 Sb.;Mění 265/1991 Sb.;Mění 229/1992 Sb.;Mění 13/1993 Sb.;Mění 91/1996 Sb.;Mění 13/1997 Sb.;Mění 61/1997 Sb.;Mění 167/1998 Sb.;Mění 166/1999 Sb.;Mění 168/1999 Sb.;Mění 191/1999 Sb.;Mění 63/2000 Sb.;Mění 121/2000 Sb.;Mění 156/2000 Sb.;Mění 219/2000 Sb.;Mění 242/2000 Sb.;Mění 256/2000 Sb.;Mění 361/2000 Sb.;Mění 365/2000 Sb.;Mění 56/2001 Sb.;Mění 102/2001 Sb.;Mění 185/2001 Sb.;Mění 449/2001 Sb.;Mění 477/2001 Sb.;Mění 86/2002 Sb.;Mění 120/2002 Sb.;Mění 149/2003 Sb.;Mění 279/2003 Sb.;Mění 353/2003 Sb.;Mění 440/2003 Sb.;Mění 78/2004 Sb.;Mění 99/2004 Sb.)

17/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Zákon o Celní správě České republiky
(Ruší 252/2011 Sb. nepřímo;Ruší 185/2004 Sb.;Mění 635/2004 Sb.;Mění 669/2004 Sb.;Mění 80/2006 Sb.;Mění 230/2006 Sb.;Mění 575/2006 Sb.;Mění 170/2007 Sb.;Mění 130/2008 Sb.;Mění 136/2008 Sb.;Mění 218/2009 Sb.;Mění 227/2009 Sb.;Ruší 288/2009 Sb.;Mění 104/2011 Sb.;Mění 150/2011 Sb.;Ruší 179/2011 Sb.)

470/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 187/2006 Sb.;Mění 582/1991 Sb.)

458/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
(Mění 586/1992 Sb.;Mění 280/2009 Sb.;Mění 456/2011 Sb.)

457/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky
(Mění 202/1990 Sb.;Mění 526/1990 Sb.;Mění 265/1991 Sb.;Mění 549/1991 Sb.;Mění 338/1992 Sb.;Mění 357/1992 Sb.;Mění 13/1993 Sb.;Mění 72/2000 Sb.;Mění 129/2000 Sb.;Mění 131/2000 Sb.;Mění 218/2000 Sb.;Mění 219/2000 Sb.;Mění 248/2000 Sb.;Mění 256/2000 Sb.;Mění 56/2001 Sb.;Mění 185/2001 Sb.;Mění 320/2001 Sb.;Mění 218/2002 Sb.;Mění 353/2003 Sb.;Mění 235/2004 Sb.;Mění 420/2004 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 676/2004 Sb.;Mění 127/2005 Sb.;Mění 253/2008 Sb.)

456/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Zákon o Finanční správě České republiky
(Mění 30/2011 Sb.;Mění 370/2011 Sb.;Mění 457/2011 Sb.;Ruší 249/2010 Sb.;Ruší 58/2001 Sb. nepřímo;Ruší 3/2006 Sb.;Ruší 531/1990 Sb.;Mění 35/1993 Sb.;Mění 325/1993 Sb.;Mění 85/1994 Sb.;Mění 311/1999 Sb.;Mění 253/2000 Sb.;Mění 132/2000 Sb.;Mění 218/2000 Sb.;Mění 58/2001 Sb.;Mění 309/2002 Sb.;Mění 320/2002 Sb.;Mění 444/2005 Sb.;Mění 130/2006 Sb.;Mění 230/2006 Sb.;Mění 165/2006 Sb.;Mění 130/2008 Sb.;Mění 239/2008 Sb.;Mění 227/2009 Sb.;Mění 281/2009 Sb.;Mění 199/2010 Sb.)

428/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření
(Mění 589/1992 Sb.;Mění 40/1964 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 563/1991 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 21/1992 Sb.;Mění 357/1992 Sb.;Mění 6/1993 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 15/1998 Sb.;Mění 218/2000 Sb.;Mění 120/2001 Sb.;Mění 189/2004 Sb.;Mění 254/2004 Sb.;Mění 256/2004 Sb.;Mění 312/2006 Sb.;Mění 253/2008 Sb.;Mění 93/2009 Sb.;Mění 277/2009 Sb.;Mění 361/2003 Sb.)

427/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Zákon o doplňkovém penzijním spoření

426/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013    Zrušeno: 01.01.2018

Zákon o důchodovém spoření

337/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie
(Ruší 442/2004 Sb.)

427/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 326/1999 Sb.)

387/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Vyhláška o zobrazení vojenského znaku a národního rozlišovacího znaku, způsobu označování vojenského materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným rozeznávacím znakem, zobrazení vojenského stejnokroje a vojenských odznaků a jejich nošení a označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním symbolem anebo znakem Hradní stráže (o vojenských znacích a stejnokrojích)
(Mění 387/2010 Sb.)

449/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013    Zrušeno: 01.01.2015

Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
(Výjimka účinnosti )

479/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 267/2006 Sb.)

306/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 267/2006 Sb.)

167/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů
(Výjimka účinnosti § 14 odst. 1 až 4)

107/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2013

Zákon o jednostranném zvyšování nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 107/2006 Sb.)

Zavřít
MENU