Sbírka předpisů 2012 - podle účinnosti

505/2012 Sb.

Účinnost od: 31.12.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

499/2012 Sb.

Účinnost od: 31.12.2012

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 4. listopadu 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 19. listopadu 2012

497/2012 Sb.

Účinnost od: 31.12.2012

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), přijatému Parlamentem dne 26. října 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 12. listopadu 2012

495/2012 Sb.

Účinnost od: 31.12.2012

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb., a některé další zákony, přijatému Parlamentem dne 5. června 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 19. června 2012

492/2012 Sb.

Účinnost od: 31.12.2012

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)

484/2012 Sb.

Účinnost od: 31.12.2012

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

483/2012 Sb.

Účinnost od: 31.12.2012

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)

479/2012 Sb.

Účinnost od: 31.12.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 387/2010 Sb., o zobrazení vojenského znaku a národního rozlišovacího znaku, způsobu označování vojenského materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným rozeznávacím znakem, zobrazení vojenského stejnokroje a vojenských odznaků a jejich nošení a označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním symbolem anebo znakem Hradní stráže (o vojenských znacích a stejnokrojích)
(Mění 387/2010 Sb.)

181/2012 Sb.

Účinnost od: 31.12.2012

Nález Ústavního soudu ze dne 3. května 2012 sp. zn. Pl. ÚS 33/11 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 236/1995 Sb.)

399/2010 Sb.

Účinnost od: 31.12.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 177/1996 Sb.)

469/2012 Sb.

Účinnost od: 27.12.2012

Sdělení Ústavního soudu ze dne 18. prosince 2012 č. Org. 72/12 k účinkům zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, na neskončená řízení před Ústavním soudem zahájená před 1. lednem 2013

463/2012 Sb.

Účinnost od: 21.12.2012    Zrušeno: 01.10.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 266/2006 Sb.;Mění 267/2006 Sb.;Mění 264/2006 Sb.;Mění 218/2007 Sb.;Mění 261/2007 Sb.;Mění 155/1995 Sb.)

462/2012 Sb.

Účinnost od: 21.12.2012    Zrušeno: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 569/1991 Sb.)

rs170/2012 Sb.

Účinnost od: 20.12.2012

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nálezu Ústavního soudu vyhlášeném pod č. 444/2012 Sb.
(Mění 444/2012 Sb.)

411/2012 Sb.

Účinnost od: 15.12.2012

Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímaného vrtem BV 341 (pramen VIOLA) v katastrálním území Luhačovice

446/2012 Sb.

Účinnost od: 14.12.2012

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2012 pro účely zákona o zaměstnanosti

444/2012 Sb.

Účinnost od: 13.12.2012

Nález Ústavního soudu ze dne 30. října 2012 sp. zn. Pl. ÚS 8/09 ve věci návrhu na zrušení čl. IV bodů 3, 5 a vět druhé a poslední bodu 6 zákona č. 304/2007 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání

443/2012 Sb.

Účinnost od: 13.12.2012    Účinnost do: 14.04.2013

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

376/2012 Sb.

Účinnost od: 12.12.2012    Účinnost do: 13.12.2015

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Prémiový spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 – 2015, FIX %

375/2012 Sb.

Účinnost od: 12.12.2012    Účinnost do: 13.11.2017

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 – 2017 II, FIX %

374/2012 Sb.

Účinnost od: 12.12.2012    Účinnost do: 13.06.2014

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 – 2014

373/2012 Sb.

Účinnost od: 12.12.2012    Účinnost do: 13.12.2017

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2012 – 2017 II, FIX %

437/2012 Sb.

Účinnost od: 10.12.2012

Nález Ústavního soudu ze dne 27. listopadu 2012 sp. zn. Pl. ÚS 1/12 ve věci zrušení § 30 odst. 2 písm. d) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některých ustanovení zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), a návrhu na zrušení některých dalších zákonů
(Mění 435/2004 Sb.;Mění 372/2011 Sb.)

435/2012 Sb.

Účinnost od: 07.12.2012

Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem a o změně vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 527/2006 Sb.)

428/2012 Sb.

Účinnost od: 05.12.2012

Zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů (zákon o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)
(Výjimka účinnosti )

337/2010 Sb.

Účinnost od: 03.12.2012    Zrušeno: 01.09.2012

Vyhláška o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky
(Výjimka účinnosti )

416/2012 Sb.

Účinnost od: 01.12.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 382/2003 Sb.)

415/2012 Sb.

Účinnost od: 01.12.2012

Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

410/2012 Sb.

Účinnost od: 01.12.2012

Vyhláška o stanovení pravidel a postupů při lékařském ozáření

409/2012 Sb.

Účinnost od: 01.12.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění vyhlášky č. 356/2012 Sb.
(Mění 388/2011 Sb.)

389/2012 Sb.

Účinnost od: 01.12.2012    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění vyhlášky č. 499/2005 Sb.
(Mění 307/2002 Sb.)

388/2012 Sb.

Účinnost od: 01.12.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
(Mění 79/2010 Sb.)

387/2012 Sb.

Účinnost od: 01.12.2012

Vyhláška o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny

386/2012 Sb.

Účinnost od: 01.12.2012    Zrušeno: 01.10.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 77/2008 Sb.)

382/2012 Sb.

Účinnost od: 01.12.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 435/1992 Sb.)

381/2012 Sb.

Účinnost od: 01.12.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
(Mění 75/2002 Sb.)

380/2012 Sb.

Účinnost od: 01.12.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností, ve znění vyhlášky č. 298/2005 Sb.
(Mění 15/1995 Sb.)

379/2012 Sb.

Účinnost od: 01.12.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné službě, ve znění vyhlášky č. 87/2006 Sb.
(Mění 447/2001 Sb.)

378/2012 Sb.

Účinnost od: 01.12.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění vyhlášky č. 240/2006 Sb.
(Mění 298/2005 Sb.)

372/2012 Sb.

Účinnost od: 01.12.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 233/2009 Sb.)

360/2012 Sb.

Účinnost od: 01.12.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 143/2001 Sb.;Mění 40/2009 Sb.)

356/2012 Sb.

Účinnost od: 01.12.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením
(Mění 388/2011 Sb.)

331/2012 Sb.

Účinnost od: 01.12.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 141/2012 Sb., zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 117/1995 Sb.;Mění 329/2011 Sb.;Mění 73/2011 Sb.;Mění 108/2006 Sb.)

298/2012 Sb.

Účinnost od: 01.12.2012

Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 235/2010 Sb.;Ruší 319/2010 Sb.;Ruší 121/2011 Sb.)

429/2012 Sb.

Účinnost od: 30.11.2012

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 355/2012 Sb., o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2013
(Mění 355/2012 Sb.)

414/2012 Sb.

Účinnost od: 30.11.2012    Účinnost do: 14.04.2013

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

402/2012 Sb.

Účinnost od: 27.11.2012

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, přijatému Parlamentem dne 5. září 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 12. září 2012

401/2012 Sb.

Účinnost od: 27.11.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 117/1995 Sb.)

400/2012 Sb.

Účinnost od: 27.11.2012

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření, přijatému Parlamentem dne 7. září 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 24. září 2012

398/2012 Sb.

Účinnost od: 27.11.2012

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o pojistném na důchodové spoření, přijatému Parlamentem dne 7. září 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 24. září 2012

396/2012 Sb.

Účinnost od: 26.11.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 150/2002 Sb.)

395/2012 Sb.

Účinnost od: 23.11.2012

Sdělení Národního bezpečnostního úřadu o vyhlášení převodních tabulek stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána

391/2012 Sb.

Účinnost od: 23.11.2012

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, přijatému Parlamentem dne 6. září 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 17. září 2012

384/2012 Sb.

Účinnost od: 16.11.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 108/2006 Sb.)

383/2012 Sb.

Účinnost od: 16.11.2012

Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
(Výjimka účinnosti )

339/2012 Sb.

Účinnost od: 16.11.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka
(Mění 422/2008 Sb.)

366/2012 Sb.

Účinnost od: 13.11.2012

Vyhláška o vydání zlaté mince „Negrelliho viadukt v Praze“ po 5 000 Kč

354/2012 Sb.

Účinnost od: 13.11.2012

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 109/2008 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby
(Mění 109/2008 Sb.)

371/2012 Sb.

Účinnost od: 09.11.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 177/2009 Sb.)

370/2012 Sb.

Účinnost od: 09.11.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 561/2004 Sb.)

369/2012 Sb.

Účinnost od: 09.11.2012

Nález Ústavního soudu ze dne 16. října 2012 sp. zn. Pl. ÚS 16/12 ve věci návrhu na zrušení § 175 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

365/2012 Sb.

Účinnost od: 07.11.2012

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí otevření Obecního domu v Praze

348/2012 Sb.

Účinnost od: 05.11.2012    Zrušeno: 12.09.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 140/2009 Sb.)

347/2012 Sb.

Účinnost od: 05.11.2012    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se stanoví technicko-ekonomické parametry obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny a doba životnosti výroben elektřiny z podporovaných zdrojů

346/2012 Sb.

Účinnost od: 05.11.2012    Zrušeno: 19.01.2016

Vyhláška o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběru a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu (registrační vyhláška)

399/2012 Sb.

Účinnost od: 01.11.2012

Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření
(Mění 428/2011 Sb.;Mění 427/2011 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

364/2012 Sb.

Účinnost od: 01.11.2012    Zrušeno: 31.03.2014

Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 30. října 2012 č. Org. 49/12 o atrahování působnosti

362/2012 Sb.

Účinnost od: 01.11.2012    Účinnost do: 14.04.2013

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

357/2012 Sb.

Účinnost od: 01.11.2012

Vyhláška o uchovávání, předávání a likvidaci provozních a lokalizačních údajů

351/2012 Sb.

Účinnost od: 01.11.2012

Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv
(Ruší 446/2011 Sb.)

345/2012 Sb.

Účinnost od: 01.11.2012

Vyhláška o dispečerském řízení plynárenské soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení
(Ruší 481/2005 Sb.)

344/2012 Sb.

Účinnost od: 01.11.2012

Vyhláška o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu
(Ruší 108/2009 Sb. nepřímo;Ruší 334/2009 Sb.)

342/2012 Sb.

Účinnost od: 01.11.2012

Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností
(Ruší 296/2003 Sb.;Mění 610/2004 Sb.;Ruší 330/2005 Sb.;Ruší 8/2007 Sb.;Ruší 134/2007 Sb.;Ruší 21/2009 Sb.;Ruší 168/2010 Sb.)

340/2012 Sb.

Účinnost od: 01.11.2012

Vyhláška o zrušení směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 1/1972 Věstník MZ ČSR, o provádění sterilizace, a směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 4/1985 Věstník MZ ČSR, pro činnost zdravotnických pracovišť při ověřování nových poznatků na těle živého člověka použitím metod dosud nezavedených v klinické praxi
(Ruší 5/1972/5 Sb.;Ruší 24/1985/9 Sb.)

334/2012 Sb.

Účinnost od: 01.11.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 182/2006 Sb.;Mění 99/1963 Sb.)

333/2012 Sb.

Účinnost od: 01.11.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 109/2002 Sb.;Mění 240/2000 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 301/2000 Sb.;Mění 235/2004 Sb.;Mění 561/2004 Sb.;Mění 563/2004 Sb.)

328/2012 Sb.

Účinnost od: 01.11.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2004 Sb., o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu, ve znění vyhlášky č. 380/2011 Sb.
(Mění 328/2004 Sb.)

327/2012 Sb.

Účinnost od: 01.11.2012

Vyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin
(Ruší 327/2004 Sb.;Ruší 33/2012 Sb.)

326/2012 Sb.

Účinnost od: 01.11.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin
(Mění 32/2012 Sb.)

254/2012 Sb.

Účinnost od: 01.11.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 256/2004 Sb.)

253/2012 Sb.

Účinnost od: 01.11.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 219/1999 Sb.)

244/2012 Sb.

Účinnost od: 31.10.2012    Zrušeno: 01.08.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 448/2009 Sb.)

358/2012 Sb.

Účinnost od: 29.10.2012    Účinnost do: 14.04.2013

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

355/2012 Sb.

Účinnost od: 29.10.2012

Nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2013

353/2012 Sb.

Účinnost od: 22.10.2012

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 12. a 13. října 2012 (I. kolo) a ve dnech 19. a 20. října 2012 (II. kolo)

352/2012 Sb.

Účinnost od: 22.10.2012    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 484/2006 Sb.)

349/2012 Sb.

Účinnost od: 22.10.2012    Účinnost do: 14.04.2013

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

335/2012 Sb.

Účinnost od: 20.10.2012    Zrušeno: 10.11.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 266/2009 Sb.)

338/2012 Sb.

Účinnost od: 15.10.2012

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 13. října 2012

337/2012 Sb.

Účinnost od: 15.10.2012

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 12. a 13. října 2012

336/2012 Sb.

Účinnost od: 15.10.2012

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2013

332/2012 Sb.

Účinnost od: 15.10.2012

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 112/2008 Sb.)

330/2012 Sb.

Účinnost od: 15.10.2012

Vyhláška o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích

323/2012 Sb.

Účinnost od: 03.10.2012

Vyhláška o vzoru žádosti o souhlas Ministerstva financí k vydání komunálních dluhopisů a obsahu jejích příloh
(Ruší 408/2004 Sb.)

322/2012 Sb.

Účinnost od: 03.10.2012    Účinnost do: 13.01.2013

Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky

320/2012 Sb.

Účinnost od: 03.10.2012    Účinnost do: 06.01.2013

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

319/2012 Sb.

Účinnost od: 03.10.2012

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 19. července 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 9. srpna 2012

308/2012 Sb.

Účinnost od: 03.10.2012    Zrušeno: 01.04.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 244/2004 Sb.)

390/2012 Sb.

Účinnost od: 01.10.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 40/2009 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 218/2003 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 361/2000 Sb.)

315/2012 Sb.

Účinnost od: 01.10.2012    Zrušeno: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 341/2002 Sb.)

312/2012 Sb.

Účinnost od: 01.10.2012

Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší

309/2012 Sb.

Účinnost od: 01.10.2012

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění nařízení vlády č. 215/2010 Sb.
(Mění 318/2008 Sb.)

306/2012 Sb.

Účinnost od: 01.10.2012

Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
(Ruší 195/2005 Sb.)

304/2012 Sb.

Účinnost od: 01.10.2012

Vyhláška o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků
(Ruší 511/2002 Sb.)

303/2012 Sb.

Účinnost od: 01.10.2012    Zrušeno: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2005 Sb., o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje
(Mění 502/2005 Sb.)

299/2012 Sb.

Účinnost od: 01.10.2012

Vyhláška o obsahu kyseliny erukové v některých potravinách
(Ruší 305/2004 Sb.)

294/2012 Sb.

Účinnost od: 01.10.2012

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky

291/2012 Sb.

Účinnost od: 01.10.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 94/2010 Sb., o některých veterinárních a hygienických požadavcích na přepravu a zpracování vedlejších živočišných produktů
(Mění 94/2010 Sb.)

275/2012 Sb.

Účinnost od: 01.10.2012

Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)
(Mění 2/1969 Sb.;Mění 357/1992 Sb.;Mění 40/1995 Sb.;Mění 89/1995 Sb.;Mění 90/1995 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 107/1999 Sb.;Mění 309/1999 Sb.;Mění 231/2001 Sb.;Mění 491/2001 Sb.;Mění 150/2002 Sb.)

273/2012 Sb.

Účinnost od: 01.10.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 127/2005 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 154/1994 Sb.;Mění 15/1998 Sb.;Mění 289/2005 Sb.)

269/2012 Sb.

Účinnost od: 01.10.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 39/2010 Sb.
(Mění 478/2000 Sb.;Mění 522/2006 Sb.)

267/2012 Sb.

Účinnost od: 01.10.2012    Zrušeno: 01.01.2015

Vyhláška o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost
(Ruší 58/1997 Sb.)

71/2012 Sb.

Účinnost od: 01.10.2012

Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů
(Mění 1/1993 Sb.)

313/2012 Sb.

Účinnost od: 30.09.2012    Zrušeno: 18.10.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných látek
(Mění 343/2011 Sb.)

290/2012 Sb.

Účinnost od: 30.09.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 449/2006 Sb.)

43/2012 Sb.

Účinnost od: 30.09.2012

Nález Ústavního soudu ze dne 20. prosince 2011 sp. zn. Pl. ÚS 24/11 ve věci návrhu na zrušení § 88a zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 141/1961 Sb.)

331/2010 Sb.

Účinnost od: 30.09.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 219/2003 Sb.)

317/2012 Sb.

Účinnost od: 27.09.2012    Zrušeno: 01.09.2014

Nařízení vlády, kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin

314/2012 Sb.

Účinnost od: 27.09.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 155/1995 Sb.)

310/2012 Sb.

Účinnost od: 26.09.2012    Zrušeno: 01.12.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 149/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 545/2005 Sb.
(Mění 149/2006 Sb.)

300/2012 Sb.

Účinnost od: 26.09.2012

Vyhláška o vydání zlaté mince po 10 000 Kč k 800. výročí vydání Zlaté buly sicilské

311/2012 Sb.

Účinnost od: 21.09.2012    Účinnost do: 01.01.2013

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně

289/2012 Sb.

Účinnost od: 20.09.2012    Zrušeno: 01.01.2013

Vyhláška o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého)

305/2012 Sb.

Účinnost od: 19.09.2012    Zrušeno: 01.04.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 323/2004 Sb.)

282/2012 Sb.

Účinnost od: 15.09.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 328/2000 Sb., o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu, ve znění vyhlášky č. 404/2008 Sb.
(Mění 328/2000 Sb.)

302/2012 Sb.

Účinnost od: 14.09.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných pře-vodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 418/2003 Sb.)

296/2012 Sb.

Účinnost od: 13.09.2012

Vyhláška o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní prostředky
(Mění 221/2010 Sb.)

276/2012 Sb.

Účinnost od: 06.09.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 211/2000 Sb.)

293/2012 Sb.

Účinnost od: 05.09.2012    Účinnost do: 06.01.2013

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

292/2012 Sb.

Účinnost od: 05.09.2012    Účinnost do: 06.01.2013

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

283/2012 Sb.

Účinnost od: 03.09.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 111/1993 Sb., o vydání mincí po 20 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti bankovek po 20 Kčs a po 50 Kčs a jejich výměně
(Mění 111/1993 Sb.)

301/2012 Sb.

Účinnost od: 01.09.2012

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

288/2012 Sb.

Účinnost od: 01.09.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 104/1997 Sb.)

281/2012 Sb.

Účinnost od: 01.09.2012    Zrušeno: 01.01.2013

Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
(Ruší 259/2011 Sb.)

278/2012 Sb.

Účinnost od: 01.09.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 220/2007 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem obrany provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění vyhlášky č. 425/2008 Sb.
(Mění 220/2007 Sb.)

277/2012 Sb.

Účinnost od: 01.09.2012

Vyhláška o zkouškách a odměně mediátora

274/2012 Sb.

Účinnost od: 01.09.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 634/2004 Sb.)

265/2012 Sb.

Účinnost od: 01.09.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 55/1996 Sb.)

257/2012 Sb.

Účinnost od: 01.09.2012

Vyhláška o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

256/2012 Sb.

Účinnost od: 01.09.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb.
(Mění 48/2005 Sb.)

239/2012 Sb.

Účinnost od: 01.09.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 563/1991 Sb.;Mění 388/1991 Sb.;Mění 569/1991 Sb.;Mění 239/1992 Sb.;Mění 241/1992 Sb.;Mění 166/1993 Sb.;Mění 104/2000 Sb.;Mění 128/2000 Sb.;Mění 129/2000 Sb.;Mění 131/2000 Sb.;Mění 211/2000 Sb.;Mění 219/2000 Sb.;Mění 248/2000 Sb.;Mění 256/2000 Sb.)

237/2012 Sb.

Účinnost od: 01.09.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 99/2004 Sb.;Mění 200/1990 Sb.)

232/2012 Sb.

Účinnost od: 01.09.2012    Zrušeno: 01.10.2016

Vyhláška o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky

231/2012 Sb.

Účinnost od: 01.09.2012    Zrušeno: 01.10.2016

Vyhláška, kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce

230/2012 Sb.

Účinnost od: 01.09.2012    Zrušeno: 01.10.2016

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

202/2012 Sb.

Účinnost od: 01.09.2012

Zákon o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)
(Mění 99/1963 Sb.;Mění 40/1964 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 358/1992 Sb.;Mění 85/1996 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 549/1991 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

201/2012 Sb.

Účinnost od: 01.09.2012

Zákon o ochraně ovzduší
(Mění 292/2009 Sb.;Mění 164/2010 Sb.;Mění 77/2011 Sb.;Mění 91/2011 Sb.;Mění 221/2011 Sb.;Mění 288/2011 Sb.;Mění 375/2011 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Ruší 351/2002 Sb.;Ruší 354/2002 Sb.;Ruší 417/2003 Sb.;Ruší 206/2006 Sb.;Ruší 597/2006 Sb.;Ruší 615/2006 Sb.;Ruší 146/2007 Sb.;Ruší 372/2007 Sb.;Ruší 475/2009 Sb.;Ruší 476/2009 Sb.;Ruší 42/2011 Sb.;Ruší 294/2011 Sb.;Ruší 553/2002 Sb.;Ruší 42/2005 Sb.;Ruší 362/2006 Sb.;Ruší 199/2011 Sb.;Ruší 13/2009 Sb.;Ruší 205/2009 Sb.;Ruší 279/2009 Sb.;Ruší 6/2010 Sb. nepřímo;Ruší 373/2009 Sb.;Ruší 17/2010 Sb.;Ruší 337/2010 Sb.;Ruší 257/2011 Sb.;Ruší 472/2005 Sb.;Ruší 173/2010 Sb. nepřímo;Ruší 86/2002 Sb.;Ruší 92/2004 Sb.;Ruší 385/2005 Sb.;Ruší 180/2007 Sb.;Ruší 483/2008 Sb.;Ruší 172/2010 Sb.;Mění 521/2002 Sb.;Mění 186/2004 Sb.;Mění 695/2004 Sb.;Mění 180/2005 Sb.;Mění 444/2005 Sb.;Mění 186/2006 Sb.;Mění 212/2006 Sb.;Mění 222/2006 Sb.;Mění 230/2006 Sb.;Mění 296/2007 Sb.;Mění 25/2008 Sb.;Mění 37/2008 Sb.;Mění 124/2008 Sb.;Mění 223/2009 Sb.;Mění 227/2009 Sb.;Mění 281/2009 Sb.)

198/2012 Sb.

Účinnost od: 01.09.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 563/2004 Sb.)

196/2012 Sb.

Účinnost od: 01.09.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 13/1997 Sb.;Mění 104/2000 Sb.)

193/2012 Sb.

Účinnost od: 01.09.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 141/1961 Sb.;Mění 269/1994 Sb.;Mění 85/1996 Sb.;Mění 361/2000 Sb.;Mění 218/2003 Sb.;Mění 279/2003 Sb.;Mění 121/2008 Sb.;Mění 40/2009 Sb.)

73/2012 Sb.

Účinnost od: 01.09.2012

Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

28/2012 Sb.

Účinnost od: 01.09.2012    Zrušeno: 01.09.2013

Vyhláška o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních školách
(Ruší 322/2005 Sb.;Ruší 167/2006 Sb.;Ruší 423/2006 Sb.;Ruší 225/2007 Sb.;Ruší 325/2008 Sb.;Ruší 249/2009 Sb.;Ruší 252/2010 Sb.)

472/2011 Sb.

Účinnost od: 01.09.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 561/2004 Sb.)

279/2012 Sb.

Účinnost od: 31.08.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 109/2011 Sb.
(Mění 74/2005 Sb.)

284/2012 Sb.

Účinnost od: 30.08.2012

Nález Ústavního soudu ze dne 24. července 2012 sp. zn. Pl. ÚS 34/10 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti části III hlavy II dílu 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 303/2011 Sb.

280/2012 Sb.

Účinnost od: 27.08.2012    Účinnost do: 06.01.2013

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

271/2012 Sb.

Účinnost od: 24.08.2012

Vyhláška o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, nelékařského zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, obsahu lékařských prohlídek a náležitostech lékařského posudku (vyhláška o zdravotní způsobilosti zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka)

269/2012 Sb.

Účinnost od: 23.08.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 39/2010 Sb.
(Mění 478/2000 Sb.;Mění 522/2006 Sb.)

268/2012 Sb.

Účinnost od: 23.08.2012

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 284/2011 Sb., o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky
(Mění 284/2011 Sb.)

272/2012 Sb.

Účinnost od: 09.08.2012

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně a Dodatku č. 2 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně

270/2012 Sb.

Účinnost od: 08.08.2012    Účinnost do: 06.01.2013

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

254/2012 Sb.

Účinnost od: 03.08.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 21/1992 Sb.;Mění 87/1995 Sb.;Mění 153/1994 Sb.;Mění 136/2011 Sb.;Mění 154/1994 Sb.;Mění 289/2005 Sb.)

240/2012 Sb.

Účinnost od: 03.08.2012

Vyhláška, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě

264/2012 Sb.

Účinnost od: 01.08.2012    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, ve znění nařízení vlády č. 369/2010 Sb.
(Mění 479/2009 Sb.)

263/2012 Sb.

Účinnost od: 01.08.2012

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 79/2007 Sb.)

262/2012 Sb.

Účinnost od: 01.08.2012

Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu
(Ruší 103/2003 Sb.;Ruší 219/2007 Sb.;Ruší 108/2008 Sb.)

260/2012 Sb.

Účinnost od: 01.08.2012

Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 447/2004 Sb., o požadavcích na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu
(Ruší 447/2004 Sb.)

259/2012 Sb.

Účinnost od: 01.08.2012

Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby
(Ruší 191/2009 Sb.)

258/2012 Sb.

Účinnost od: 01.08.2012

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 245/2004 Sb.)

249/2012 Sb.

Účinnost od: 01.08.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 352/2005 Sb.)

242/2012 Sb.

Účinnost od: 01.08.2012

Vyhláška o stanovení rozsahu a formy předávané informace o narušení bezpečnosti a ztrátě integrity sítě

241/2012 Sb.

Účinnost od: 01.08.2012

Vyhláška o stanovení náležitostí technicko-organizačních pravidel k zabezpečení bezpečnosti a integrity veřejné komunikační sítě a interoperability veřejně dostupných služeb elektronických komunikací za krizových stavů

236/2012 Sb.

Účinnost od: 01.08.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění zákona č. 109/2009 Sb.
(Mění 215/2004 Sb.;Ruší 207/2005 Sb.)

182/2012 Sb.

Účinnost od: 01.08.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 333/1997 Sb.)

172/2012 Sb.

Účinnost od: 01.08.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 190/2004 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

171/2012 Sb.

Účinnost od: 01.08.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 218/2000 Sb.;Mění 250/2000 Sb.)

168/2012 Sb.

Účinnost od: 01.08.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 523/1992 Sb.)

266/2012 Sb.

Účinnost od: 31.07.2012    Účinnost do: 06.01.2013

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce

256/2012 Sb.

Účinnost od: 23.07.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění vyhlášky č. 454/2006 Sb.
(Mění 48/2005 Sb.)

252/2012 Sb.

Účinnost od: 17.07.2012

Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. července 2012

248/2012 Sb.

Účinnost od: 13.07.2012    Účinnost do: 14.10.2012

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

247/2012 Sb.

Účinnost od: 13.07.2012    Účinnost do: 14.10.2012

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

245/2012 Sb.

Účinnost od: 13.07.2012

Nález Ústavního soudu ze dne 15. května 2012 sp. zn. Pl. ÚS 23/09 ve věci návrhu na zrušení § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

194/2012 Sb.

Účinnost od: 12.07.2012

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky
(Mění 596/2006 Sb.)

192/2012 Sb.

Účinnost od: 12.07.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 72/2000 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 428/2011 Sb.;Ruší 242/2005 Sb.;Ruší 250/2004 Sb.)

238/2012 Sb.

Účinnost od: 04.07.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 634/1992 Sb.;Ruší 92/1999 Sb.;Ruší 9/2005 Sb.;Ruší 509/2006 Sb.;Ruší 317/2007 Sb.;Ruší 236/2010 Sb.;Ruší 93/1999 Sb.;Ruší 510/2006 Sb.;Ruší 318/2007 Sb.;Ruší 237/2010 Sb.;Ruší 94/1999 Sb.)

235/2012 Sb.

Účinnost od: 04.07.2012

Ústavní zákon o změnách státních hranic s Rakouskou republikou

234/2012 Sb.

Účinnost od: 04.07.2012

Nález Ústavního soudu ze dne 24. dubna 2012 sp. zn. Pl. ÚS 23/11 ve věci návrhu na zrušení § 171 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 427/2010 Sb., respektive na vyslovení protiústavnosti § 171 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění do 31. 12. 2010

233/2012 Sb.

Účinnost od: 04.07.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 152/2000 Sb.)

229/2012 Sb.

Účinnost od: 04.07.2012

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 170/2011 Sb.
(Mění 176/2008 Sb.)

208/2012 Sb.

Účinnost od: 04.07.2012

Nařízení vlády o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu

329/2012 Sb.

Účinnost od: 01.07.2012

Úplné znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

261/2012 Sb.

Účinnost od: 01.07.2012

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 2/2012/DZP o regulaci cen zdravotní péče, stanovení maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

228/2012 Sb.

Účinnost od: 01.07.2012

Vyhláška o stanovení kritérií pro posuzování, zda má více subjektů společnou významnou tržní sílu na relevantním trhu elektronických komunikací
(Ruší 430/2005 Sb.)

227/2012 Sb.

Účinnost od: 01.07.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2005 Sb., o stanovení parametrů kvality univerzální služby a jejich mezních hodnot
(Mění 162/2005 Sb.)

226/2012 Sb.

Účinnost od: 01.07.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 327/2006 Sb., kterou se stanoví charakteristiky přiměřených požadavků na připojení v pevném místě k veřejné telefonní síti a na přístup v pevném místě k veřejně dostupné telefonní službě a podmínky přístupu k internetu v rámci univerzální služby
(Mění 327/2006 Sb.)

225/2012 Sb.

Účinnost od: 01.07.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 309/2006 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

223/2012 Sb.

Účinnost od: 01.07.2012    Zrušeno: 01.04.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 453/2004 Sb.)

216/2012 Sb.

Účinnost od: 01.07.2012    Zrušeno: 01.06.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy
(Mění 46/2010 Sb.)

214/2012 Sb.

Účinnost od: 01.07.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.
(Mění 14/2005 Sb.)

213/2012 Sb.

Účinnost od: 01.07.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 192/2009 Sb.
(Mění 645/2004 Sb.)

212/2012 Sb.

Účinnost od: 01.07.2012    Zrušeno: 19.09.2016

Vyhláška o struktuře údajů, na základě kterých je možné jednoznačně identifikovat podepisující osobu, a postupech pro ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu, elektronické značky, kvalifikovaného certifikátu, kvalifikovaného systémového certifikátu a kvalifikovaného časového razítka (vyhláška o ověřování platnosti zaručeného elektronického podpisu)

211/2012 Sb.

Účinnost od: 01.07.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů
(Mění 61/2007 Sb.)

207/2012 Sb.

Účinnost od: 01.07.2012

Vyhláška o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků a o změně vyhlášky č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin
(Ruší 334/2004 Sb.;Ruší 147/2009 Sb.)

206/2012 Sb.

Účinnost od: 01.07.2012

Vyhláška o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky
(Ruší 333/2004 Sb.;Ruší 381/2011 Sb.)

204/2012 Sb.

Účinnost od: 01.07.2012    Zrušeno: 29.04.2014

Vyhláška o technických požadavcích pro pověření referenční laboratoře

199/2012 Sb.

Účinnost od: 01.07.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 326/2004 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 321/2004 Sb.)

195/2012 Sb.

Účinnost od: 01.07.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky č. 225/2009 Sb.
(Mění 15/2005 Sb.)

187/2012 Sb.

Účinnost od: 01.07.2012    Zrušeno: 05.03.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 123/2007 Sb.)

185/2012 Sb.

Účinnost od: 01.07.2012

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
(Mění 206/2010 Sb.)

174/2012 Sb.

Účinnost od: 01.07.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 565/1990 Sb.)

172/2012 Sb.

Účinnost od: 01.07.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 256/2004 Sb.;Mění 97/1963 Sb.)

167/2012 Sb.

Účinnost od: 01.07.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 499/2004 Sb.;Mění 227/2000 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 563/1991 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 344/1992 Sb.;Mění 269/1994 Sb.;Mění 252/1997 Sb.;Mění 167/1998 Sb.;Mění 106/1999 Sb.;Mění 328/1999 Sb.;Mění 329/1999 Sb.;Mění 133/2000 Sb.;Mění 301/2000 Sb.;Mění 365/2000 Sb.;Mění 100/2001 Sb.;Mění 185/2001 Sb.;Mění 477/2001 Sb.;Mění 119/2002 Sb.;Mění 361/2003 Sb.;Mění 235/2004 Sb.;Mění 500/2004 Sb.;Mění 127/2005 Sb.;Mění 412/2005 Sb.;Mění 21/2006 Sb.;Mění 69/2006 Sb.;Mění 137/2006 Sb.;Mění 159/2006 Sb.;Mění 182/2006 Sb.;Mění 183/2006 Sb.;Mění 184/2006 Sb.;Mění 187/2006 Sb.;Mění 227/2006 Sb.;Mění 262/2006 Sb.;Mění 266/2006 Sb.;Mění 181/2007 Sb.;Mění 261/2007 Sb.;Mění 125/2008 Sb.;Mění 300/2008 Sb.;Mění 93/2009 Sb.;Mění 111/2009 Sb.;Mění 280/2009 Sb.;Mění 372/2011 Sb.;Mění 373/2011 Sb.;Ruší 495/2004 Sb.;Ruší 496/2004 Sb.)

164/2012 Sb.

Účinnost od: 01.07.2012

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
(Mění 489/2003 Sb.)

161/2012 Sb.

Účinnost od: 01.07.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 299/2003 Sb.)

159/2012 Sb.

Účinnost od: 01.07.2012

Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy o vyhlášení zvláště chráněných území

158/2012 Sb.

Účinnost od: 01.07.2012

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Jestřebské slatiny a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

157/2012 Sb.

Účinnost od: 01.07.2012

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rolavská vrchoviště a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

156/2012 Sb.

Účinnost od: 01.07.2012

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Medník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

155/2012 Sb.

Účinnost od: 01.07.2012

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Mohelenská hadcová step a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

154/2012 Sb.

Účinnost od: 01.07.2012

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Červené blato a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

142/2012 Sb.

Účinnost od: 01.07.2012

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti se zavedením základních registrů
(Mění 40/1964 Sb.;Mění 20/1987 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 565/1990 Sb.;Mění 553/1991 Sb.;Mění 358/1992 Sb.;Mění 40/1993 Sb.;Mění 273/1993 Sb.;Mění 71/1994 Sb.;Mění 37/1995 Sb.;Mění 193/1999 Sb.;Mění 328/1999 Sb.;Mění 46/2000 Sb.;Mění 122/2000 Sb.;Mění 128/2000 Sb.;Mění 129/2000 Sb.;Mění 131/2000 Sb.;Mění 301/2000 Sb.;Mění 117/2001 Sb.;Mění 231/2001 Sb.;Mění 257/2001 Sb.;Mění 6/2002 Sb.;Mění 22/2004 Sb.;Mění 127/2005 Sb.;Mění 21/2006 Sb.;Mění 115/2006 Sb.;Mění 183/2006 Sb.;Mění 118/2010 Sb.;Mění 132/2010 Sb.)

139/2012 Sb.

Účinnost od: 01.07.2012

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

120/2012 Sb.

Účinnost od: 01.07.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 117/2001 Sb.)

437/2011 Sb.

Účinnost od: 01.07.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb.
(Mění 383/2009 Sb.)

371/2011 Sb.

Účinnost od: 01.07.2012    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 541/2005 Sb.)

341/2011 Sb.

Účinnost od: 01.07.2012

Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
(Mění 341/2011 Sb.)

254/2011 Sb.

Účinnost od: 01.07.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 229/1991 Sb.)

424/2010 Sb.

Účinnost od: 01.07.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony
(Mění 128/2000 Sb.;Mění 131/2000 Sb.)

210/2012 Sb.

Účinnost od: 30.06.2012

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem
(Ruší 332/2009 Sb.)

169/2012 Sb.

Účinnost od: 30.06.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 455/1991 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 187/2006 Sb.)

248/2011 Sb.

Účinnost od: 30.06.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 38/1994 Sb.)

224/2012 Sb.

Účinnost od: 29.06.2012    Účinnost do: 14.10.2012

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů

220/2012 Sb.

Účinnost od: 29.06.2012

Nález Ústavního soudu ze dne 15. května 2012 sp. zn. Pl. ÚS 17/11 ve věci návrhu na zrušení § 7a až 7i, části § 8 zákona č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, článku II bodu 2 přechodných ustanovení zákona č. 402/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, některých ustanovení zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a článku II bodu 2 zákona č. 346/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

219/2012 Sb.

Účinnost od: 29.06.2012

Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2011

217/2012 Sb.

Účinnost od: 29.06.2012    Účinnost do: 14.10.2012

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

173/2012 Sb.

Účinnost od: 29.06.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 172/1991 Sb.)

215/2012 Sb.

Účinnost od: 28.06.2012

Vyhláška o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu

427/2011 Sb.

Účinnost od: 28.06.2012

Zákon o doplňkovém penzijním spoření
(Výjimka účinnosti )

222/2012 Sb.

Účinnost od: 26.06.2012

Zákon, kterým se mění volební zákony a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 247/1995 Sb.;Mění 130/2000 Sb.;Mění 491/2001 Sb.;Mění 62/2003 Sb.;Mění 326/1999 Sb.)

197/2010 Sb.

Účinnost od: 26.06.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 329/1999 Sb.)

209/2012 Sb.

Účinnost od: 20.06.2012

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Kamila Lhotáka

203/2012 Sb.

Účinnost od: 15.06.2012    Zrušeno: 01.11.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2011 Sb., o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka
(Mění 424/2011 Sb.)

200/2012 Sb.

Účinnost od: 15.06.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany, ve znění vyhlášky č. 226/2005 Sb.
(Mění 247/2001 Sb.)

170/2012 Sb.

Účinnost od: 14.06.2012    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 40/1964 Sb.)

163/2012 Sb.

Účinnost od: 14.06.2012

Vyhláška o zásadách správné laboratorní praxe

162/2012 Sb.

Účinnost od: 14.06.2012    Účinnost do: 01.06.2015

Vyhláška o tvorbě názvu nebezpečné látky v označení nebezpečné směsi

197/2012 Sb.

Účinnost od: 13.06.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 361/2000 Sb.)

196/2012 Sb.

Účinnost od: 13.06.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 13/1997 Sb.)

191/2012 Sb.

Účinnost od: 12.06.2012

Zákon o evropské občanské iniciativě

190/2012 Sb.

Účinnost od: 12.06.2012

Nález Ústavního soudu ze dne 24. dubna 2012 sp. zn. Pl. ÚS 12/11 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Lukovany č. 5/2008 o místním poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí obce, ve znění obecně závazných vyhlášek č. 1/2009 a č. 2/2009

189/2012 Sb.

Účinnost od: 12.06.2012    Účinnost do: 14.10.2012

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

188/2012 Sb.

Účinnost od: 12.06.2012    Účinnost do: 14.10.2012

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

152/2012 Sb.

Účinnost od: 12.06.2012    Účinnost do: 13.12.2013

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2012–2013

151/2012 Sb.

Účinnost od: 12.06.2012

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační spořicí státní dluhopis České republiky, 2012–2019, CPI %

150/2012 Sb.

Účinnost od: 12.06.2012    Účinnost do: 13.06.2016

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2012–2017, FIX %

149/2012 Sb.

Účinnost od: 12.06.2012    Účinnost do: 13.06.2017

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2012–2017, FIX %

186/2012 Sb.

Účinnost od: 06.06.2012

Nález Ústavního soudu ze dne 24. dubna 2012 sp. zn. Pl. ÚS 54/10 ve věci návrhu na zrušení částí ustanovení § 192 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, § 68 odst. 3 písm. a) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, § 124 odst. 5 písm. a) zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, § 34 odst. 4 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, § 73 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 48 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 53 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, § 111 zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správním úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 65 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

218/2012 Sb.

Účinnost od: 05.06.2012

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 1/2012)
(Mění 385/2011 Sb.)

184/2012 Sb.

Účinnost od: 01.06.2012    Účinnost do: 01.01.2013

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

183/2012 Sb.

Účinnost od: 01.06.2012    Účinnost do: 01.01.2013

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

181/2012 Sb.

Účinnost od: 01.06.2012

Nález Ústavního soudu ze dne 3. května 2012 sp. zn. Pl. ÚS 33/11 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 236/1995 Sb.)

180/2012 Sb.

Účinnost od: 01.06.2012    Účinnost do: 14.10.2012

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

178/2012 Sb.

Účinnost od: 01.06.2012

Vyhláška, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků
(Ruší 470/2001 Sb.;Ruší 333/2003 Sb.;Ruší 267/2005 Sb.)

177/2012 Sb.

Účinnost od: 01.06.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 266/1999 Sb.)

176/2012 Sb.

Účinnost od: 01.06.2012    Účinnost do: 01.07.2012

Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. června 2012 do 30. června 2015

175/2012 Sb.

Účinnost od: 01.06.2012

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 154/2005 Sb.)

143/2012 Sb.

Účinnost od: 01.06.2012

Nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod

135/2012 Sb.

Účinnost od: 01.06.2012

Vyhláška o stanovení rozsahu vyúčtování ceny podle druhu služby

134/2012 Sb.

Účinnost od: 01.06.2012

Vyhláška o stanovení rozsahu položkového vyúčtování ceny

133/2012 Sb.

Účinnost od: 01.06.2012    Zrušeno: 01.10.2016

Vyhláška o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele
(Ruší 339/2010 Sb.)

131/2012 Sb.

Účinnost od: 01.06.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 217/2010 Sb., o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání
(Mění 217/2010 Sb.)

123/2012 Sb.

Účinnost od: 01.06.2012

Vyhláška o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
(Ruší 293/2002 Sb.;Ruší 110/2005 Sb.)

119/2012 Sb.

Účinnost od: 01.06.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 111/1994 Sb.;Ruší 366/1999 Sb.;Ruší 97/2001 Sb.;Ruší 32/2005 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 13/1997 Sb.;Mění 361/2000 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

115/2012 Sb.

Účinnost od: 01.06.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 258/2000 Sb.)

179/2012 Sb.

Účinnost od: 30.05.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmele
(Mění 325/2004 Sb.)

166/2012 Sb.

Účinnost od: 30.05.2012

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, přijatému Parlamentem dne 31. ledna 2012 a vrácenému prezidentem republiky dne 14. března 2012

165/2012 Sb.

Účinnost od: 30.05.2012

Zákon o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
(Mění 406/2000 Sb.;Výjimka účinnosti ;Mění 458/2000 Sb.;Mění 402/2010 Sb.;Mění 180/2005 Sb. nepřímo)

160/2012 Sb.

Účinnost od: 25.05.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 427/2008 Sb., o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
(Mění 427/2008 Sb.)

153/2012 Sb.

Účinnost od: 22.05.2012

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 ke Kolektivní smlouvě vyššího stupně

141/2012 Sb.

Účinnost od: 22.05.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
(Mění 329/2011 Sb.)

146/2012 Sb.

Účinnost od: 17.05.2012    Účinnost do: 14.10.2012

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

113/2012 Sb.

Účinnost od: 15.05.2012

Vyhláška o vydání zlaté mince „Barokní most v Náměšti nad Oslavou“ po 5 000 Kč

144/2012 Sb.

Účinnost od: 10.05.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel
(Mění 355/2006 Sb.)

140/2012 Sb.

Účinnost od: 04.05.2012    Účinnost do: 14.10.2012

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

251/2012 Sb.

Účinnost od: 01.05.2012

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 3/2012/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků

250/2012 Sb.

Účinnost od: 01.05.2012

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 2/12-FAR, kterým se stanoví seznam zdravotnických prostředků s deregulovanými cenami výrobce

145/2012 Sb.

Účinnost od: 01.05.2012

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

136/2012 Sb.

Účinnost od: 01.05.2012    Účinnost do: 01.05.2013

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

130/2012 Sb.

Účinnost od: 01.05.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 265/1999 Sb., kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru u vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 265/1999 Sb.)

125/2012 Sb.

Účinnost od: 01.05.2012    Účinnost do: 01.05.2013

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2011 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

122/2012 Sb.

Účinnost od: 01.05.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 221/1999 Sb.)

121/2012 Sb.

Účinnost od: 01.05.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik
(Mění 212/2009 Sb.;Ruší 42/1958 Sb.;Ruší 43/1959 Ú.l.;Ruší 159/1959 Ú.l.)

83/2012 Sb.

Účinnost od: 01.05.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 302/2001 Sb.)

115/2011 Sb.

Účinnost od: 01.05.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 335/1997 Sb.)

138/2012 Sb.

Účinnost od: 27.04.2012

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2012

137/2012 Sb.

Účinnost od: 27.04.2012

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2012

357/2011 Sb.

Účinnost od: 27.04.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 269/1994 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 153/1994 Sb.)

132/2012 Sb.

Účinnost od: 20.04.2012

Nález Ústavního soudu ze dne 31. ledna 2012 sp. zn. Pl. ÚS 19/11 ve věci návrhu na zrušení čl. VII obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberce č. 3/2009 o veřejném pořádku

85/2012 Sb.

Účinnost od: 19.04.2012

Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů
(Mění 44/1988 Sb.;Mění 62/1988 Sb.;Mění 100/2001 Sb.;Mění 185/2001 Sb.;Mění 254/2001 Sb.;Mění 76/2002 Sb.;Mění 695/2004 Sb.;Mění 167/2008 Sb.)

129/2012 Sb.

Účinnost od: 18.04.2012

Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
(Ruší 369/2009 Sb.;Ruší 298/2010 Sb.;Ruší 168/2011 Sb.)

124/2012 Sb.

Účinnost od: 15.04.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 117/2007 Sb.)

127/2012 Sb.

Účinnost od: 12.04.2012    Účinnost do: 15.07.2012

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

126/2012 Sb.

Účinnost od: 12.04.2012    Účinnost do: 15.07.2012

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

119/2012 Sb.

Účinnost od: 11.04.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 361/2000 Sb.)

112/2012 Sb.

Účinnost od: 11.04.2012

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Junáka

118/2012 Sb.

Účinnost od: 06.04.2012    Účinnost do: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/2011 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2012
(Mění 275/2011 Sb.)

117/2012 Sb.

Účinnost od: 06.04.2012

Vyhláška o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti a účastnického fondu

116/2012 Sb.

Účinnost od: 06.04.2012    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému

88/2012 Sb.

Účinnost od: 06.04.2012

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 133/2005 Sb.)

111/2012 Sb.

Účinnost od: 05.04.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.
(Mění 16/2005 Sb.)

146/2010 Sb.

Účinnost od: 05.04.2012    Zrušeno: 05.04.2013

Zákon o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní použití

114/2012 Sb.

Účinnost od: 04.04.2012

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivní smlouvě vyššího stupně a kolektivní smlouvy vyššího stupně

110/2012 Sb.

Účinnost od: 01.04.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2007 Sb., o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání
(Mění 208/2007 Sb.)

108/2012 Sb.

Účinnost od: 01.04.2012

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 53/2009 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 53/2009 Sb.)

107/2012 Sb.

Účinnost od: 01.04.2012

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 112/2008 Sb.)

106/2012 Sb.

Účinnost od: 01.04.2012

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 147/2008 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 147/2008 Sb.)

105/2012 Sb.

Účinnost od: 01.04.2012

Vyhláška o stanovení veřejných přístavů, ve kterých se rozrušují ledové celiny

104/2012 Sb.

Účinnost od: 01.04.2012

Vyhláška o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání)
(Ruší 250/2007 Sb.;Ruší 53/2008 Sb.;Ruší 342/1997 Sb.;Ruší 38/2005 Sb.)

103/2012 Sb.

Účinnost od: 01.04.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 221/2002 Sb.)

102/2012 Sb.

Účinnost od: 01.04.2012

Vyhláška o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče

101/2012 Sb.

Účinnost od: 01.04.2012

Vyhláška o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání

100/2012 Sb.

Účinnost od: 01.04.2012    Zrušeno: 01.04.2015

Vyhláška o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi

99/2012 Sb.

Účinnost od: 01.04.2012

Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

98/2012 Sb.

Účinnost od: 01.04.2012

Vyhláška o zdravotnické dokumentaci

96/2012 Sb.

Účinnost od: 01.04.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 323/2002 Sb.)

93/2012 Sb.

Účinnost od: 01.04.2012

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.
(Mění 361/2007 Sb.)

92/2012 Sb.

Účinnost od: 01.04.2012

Vyhláška o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče

80/2012 Sb.

Účinnost od: 01.04.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství
(Mění 16/2006 Sb.)

78/2012 Sb.

Účinnost od: 01.04.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 208/2004 Sb.)

77/2012 Sb.

Účinnost od: 01.04.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 296/2008 Sb.)

74/2012 Sb.

Účinnost od: 01.04.2012    Zrušeno: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 95/1999 Sb.;Mění 569/1991 Sb.)

70/2012 Sb.

Účinnost od: 01.04.2012

Vyhláška o preventivních prohlídkách
(Ruší 3/2010 Sb.)

56/2012 Sb.

Účinnost od: 01.04.2012

Vyhláška o příspěvku na úhradu zaopatření dítěte a jeho průvodce v dětském domově pro děti do 3 let věku

55/2012 Sb.

Účinnost od: 01.04.2012    Zrušeno: 01.10.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 137/2006 Sb.)

53/2012 Sb.

Účinnost od: 01.04.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 179/2006 Sb.;Mění 561/2004 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 406/2000 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

39/2012 Sb.

Účinnost od: 01.04.2012

Vyhláška o dispenzární péči
(Ruší 386/2007 Sb.)

19/2012 Sb.

Účinnost od: 01.04.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 216/1994 Sb.;Mění 549/1991 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 127/2005 Sb.)

458/2011 Sb.

Účinnost od: 01.04.2012

Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
(Mění 48/1997 Sb.)

375/2011 Sb.

Účinnost od: 01.04.2012

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě
(Mění 124/2008 Sb.;Mění 129/2008 Sb.;Mění 189/2008 Sb.;Mění 273/2008 Sb.;Mění 274/2008 Sb.;Mění 296/2008 Sb.;Mění 479/2008 Sb.;Mění 40/2009 Sb.;Mění 227/2009 Sb.;Mění 73/2011 Sb.;Mění 2/1969 Sb.;Mění 61/1988 Sb.;Mění 210/1990 Sb.;Mění 220/1991 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 553/1991 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 126/1992 Sb.;Mění 257/1992 Sb.;Mění 334/1992 Sb.;Mění 338/1992 Sb.;Mění 357/1992 Sb.;Mění 555/1992 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 590/1992 Sb.;Mění 15/1993 Sb.;Mění 16/1993 Sb.;Mění 161/1993 Sb.;Mění 293/1993 Sb.;Mění 307/1993 Sb.;Mění 40/1995 Sb.;Mění 60/1995 Sb.;Mění 89/1995 Sb.;Mění 90/1995 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 236/1995 Sb.;Mění 13/1997 Sb.;Mění 14/1997 Sb.;Mění 18/1997 Sb.;Mění 49/1997 Sb.;Mění 61/1997 Sb.;Mění 110/1997 Sb.;Mění 83/1998 Sb.;Mění 167/1998 Sb.;Mění 169/1999 Sb.;Mění 219/1999 Sb.;Mění 221/1999 Sb.;Mění 222/1999 Sb.;Mění 310/1999 Sb.;Mění 325/1999 Sb.;Mění 326/1999 Sb.;Mění 359/1999 Sb.;Mění 61/2000 Sb.;Mění 71/2000 Sb.;Mění 101/2000 Sb.;Mění 121/2000 Sb.;Mění 123/2000 Sb.;Mění 132/2000 Sb.;Mění 149/2000 Sb.;Mění 239/2000 Sb.;Mění 240/2000 Sb.;Mění 247/2000 Sb.;Mění 257/2000 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 301/2000 Sb.;Mění 361/2000 Sb.;Mění 115/2001 Sb.;Mění 164/2001 Sb.;Mění 256/2001 Sb.;Mění 3/2002 Sb.;Mění 86/2002 Sb.;Mění 109/2002 Sb.;Mění 119/2002 Sb.;Mění 120/2002 Sb.;Mění 170/2002 Sb.;Mění 218/2002 Sb.;Mění 285/2002 Sb.;Mění 290/2002 Sb.;Mění 320/2002 Sb.;Mění 130/2003 Sb.;Mění 218/2003 Sb.;Mění 221/2003 Sb.;Mění 274/2003 Sb.;Mění 356/2003 Sb.;Mění 361/2003 Sb.;Mění 37/2004 Sb.;Mění 53/2004 Sb.;Mění 95/2004 Sb.;Mění 96/2004 Sb.;Mění 99/2004 Sb.;Mění 121/2004 Sb.;Mění 185/2004 Sb.;Mění 235/2004 Sb.;Mění 422/2004 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 436/2004 Sb.;Mění 480/2004 Sb.;Mění 561/2004 Sb.;Mění 585/2004 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 127/2005 Sb.;Mění 379/2005 Sb.;Mění 381/2005 Sb.;Mění 108/2006 Sb.;Mění 109/2006 Sb.;Mění 111/2006 Sb.;Mění 115/2006 Sb.;Mění 179/2006 Sb.;Mění 187/2006 Sb.;Mění 189/2006 Sb.;Mění 225/2006 Sb.;Mění 227/2006 Sb.;Mění 262/2006 Sb.;Mění 266/2006 Sb.;Mění 267/2006 Sb.;Mění 309/2006 Sb.;Mění 111/2007 Sb.;Mění 378/2007 Sb.;Mění 342/2006 Sb.)

374/2011 Sb.

Účinnost od: 01.04.2012

Zákon o zdravotnické záchranné službě

373/2011 Sb.

Účinnost od: 01.04.2012

Zákon o specifických zdravotních službách

372/2011 Sb.

Účinnost od: 01.04.2012

Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
(Ruší 14/2001 Sb. nepřímo;Ruší 386/2006 Sb. nepřímo;Ruší 20/1966 Sb.;Ruší 548/1991 Sb.;Ruší 160/1992 Sb.;Ruší 260/2001 Sb.;Ruší 156/2004 Sb.;Ruší 28/2008 Sb.;Ruší 62/1968 Sb.;Ruší 242/1991 Sb.;Ruší 11/1988 Sb.;Ruší 19/1988 Sb.;Ruší 61/1990 Sb.;Ruší 394/1991 Sb.;Ruší 427/1992 Sb.;Ruší 434/1992 Sb.;Ruší 139/1993 Sb.;Ruší 51/1995 Sb.;Ruší 221/1995 Sb.;Ruší 105/2002 Sb.;Ruší 552/2004 Sb.;Ruší 259/2006 Sb.;Ruší 385/2006 Sb.;Ruší 479/2006 Sb.;Ruší 64/2007 Sb.;Ruší 187/2008 Sb.;Ruší 232/2008 Sb.;Ruší 221/2010 Sb.;Ruší 234/2011 Sb.;Ruší 247/1993 Sb.;Ruší 426/2009 Sb.;Ruší 175/1995 Sb.)

369/2011 Sb.

Účinnost od: 01.04.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 48/1997 Sb.;Mění 592/1992 Sb.;Mění 551/1991 Sb.;Mění 280/1992 Sb.)

61/2010 Sb.

Účinnost od: 01.04.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 294/2005 Sb.)

82/2012 Sb.

Účinnost od: 31.03.2012

Vyhláška o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách)

109/2012 Sb.

Účinnost od: 30.03.2012    Účinnost do: 15.07.2012

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

97/2012 Sb.

Účinnost od: 28.03.2012

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod

95/2012 Sb.

Účinnost od: 28.03.2012

Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2012

94/2012 Sb.

Účinnost od: 28.03.2012

Zákon o zásluhách Václava Havla

rs38/2012 Sb.

Účinnost od: 28.03.2012

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 27/2012 Sb.
(Mění 27/2012 Sb.)

225/2006 Sb.

Účinnost od: 27.03.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 49/1997 Sb. Ustanovení § 42c pozbývá platnosti)

93/2012 Sb.

Účinnost od: 26.03.2012

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb.
(Mění 361/2007 Sb.)

238/2011 Sb.

Účinnost od: 24.03.2012

Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
(Výjimka účinnosti )

87/2012 Sb.

Účinnost od: 20.03.2012    Účinnost do: 15.07.2012

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

86/2012 Sb.

Účinnost od: 20.03.2012    Zrušeno: 31.10.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 671/2004 Sb.)

84/2012 Sb.

Účinnost od: 20.03.2012    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 94/1963 Sb.)

rs31/2012 Sb.

Účinnost od: 20.03.2012

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 55/2012 Sb.
(Mění 55/2012 Sb.)

52/2012 Sb.

Účinnost od: 17.03.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 18/2004 Sb.;Mění 523/1992 Sb.;Mění 93/2009 Sb.)

79/2012 Sb.

Účinnost od: 16.03.2012    Zrušeno: 01.02.2016

Vyhláška o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání
(Ruší 495/2006 Sb.;Ruší 172/2008 Sb.)

76/2012 Sb.

Účinnost od: 12.03.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 241/2000 Sb.)

75/2012 Sb.

Účinnost od: 12.03.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 229/1991 Sb.;Mění 253/2003 Sb.)

72/2012 Sb.

Účinnost od: 12.03.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 128/2000 Sb.)

68/2012 Sb.

Účinnost od: 07.03.2012    Účinnost do: 15.07.2012

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

67/2012 Sb.

Účinnost od: 07.03.2012    Účinnost do: 15.07.2012

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

59/2012 Sb.

Účinnost od: 02.03.2012    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška o regulačním výkaznictví
(Ruší 408/2009 Sb.)

64/2012 Sb.

Účinnost od: 01.03.2012    Zrušeno: 07.05.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 484/2000 Sb.)

63/2012 Sb.

Účinnost od: 01.03.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 330/2001 Sb.)

61/2012 Sb.

Účinnost od: 01.03.2012

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 87/2010 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka, ve znění nařízení vlády č. 369/2010 Sb., a nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 87/2010 Sb.;Mění 79/2007 Sb.)

60/2012 Sb.

Účinnost od: 01.03.2012

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům

54/2012 Sb.

Účinnost od: 01.03.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 219/2003 Sb.)

51/2012 Sb.

Účinnost od: 01.03.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 291/2003 Sb.)

44/2012 Sb.

Účinnost od: 01.03.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 512/2002 Sb.)

442/2011 Sb.

Účinnost od: 01.03.2012    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 370/2010 Sb.
(Mění 365/2009 Sb.)

65/2012 Sb.

Účinnost od: 29.02.2012

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku č. 1 a Dodatku č. 3 ke kolektivním smlouvám vyššího stupně

62/2012 Sb.

Účinnost od: 29.02.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění, ve znění vyhlášky č. 56/2010 Sb.
(Mění 76/2005 Sb.)

58/2012 Sb.

Účinnost od: 28.02.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, ve znění vyhlášky č. 192/2011 Sb.
(Mění 233/2009 Sb.)

57/2012 Sb.

Účinnost od: 28.02.2012

Vyhláška o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu

46/2012 Sb.

Účinnost od: 25.02.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 393/2006 Sb.)

50/2012 Sb.

Účinnost od: 16.02.2012

Vyhláška o pamětním odznaku účastníka odboje a odporu proti komunismu a pamětním odznaku pro pozůstalého po účastníkovi odboje a odporu proti komunismu a pravidlech jejich nošení (o pamětním odznaku za účast ve třetím odboji)

49/2012 Sb.

Účinnost od: 15.02.2012    Účinnost do: 15.07.2012

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

12/2012 Sb.

Účinnost od: 15.02.2012

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí založení Sokola

45/2012 Sb.

Účinnost od: 10.02.2012    Účinnost do: 15.07.2012

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

27/2012 Sb.

Účinnost od: 10.02.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 31/2001 Sb.)

25/2012 Sb.

Účinnost od: 08.02.2012    Zrušeno: 24.11.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 356/2008 Sb.)

35/2012 Sb.

Účinnost od: 01.02.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 54/2004 Sb.)

32/2012 Sb.

Účinnost od: 01.02.2012

Vyhláška o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin
(Ruší 329/2004 Sb.;Ruší 371/2006 Sb.;Ruší 146/2009 Sb.)

20/2012 Sb.

Účinnost od: 01.02.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
(Mění 268/2009 Sb.)

13/2012 Sb.

Účinnost od: 01.02.2012

Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu Labiště lázeňského místa Lázně Toušeň a vymezení konkrétních ochranných opatření

11/2012 Sb.

Účinnost od: 01.02.2012

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí narození Jiřího Trnky

10/2012 Sb.

Účinnost od: 01.02.2012

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chlumská stráň a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

469/2011 Sb.

Účinnost od: 01.02.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 130/2002 Sb.)

467/2011 Sb.

Účinnost od: 01.02.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 100/2004 Sb.)

38/2012 Sb.

Účinnost od: 31.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 100/2001 Sb.)

37/2012 Sb.

Účinnost od: 31.01.2012

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s reformou dohledu nad finančním trhem v Evropské unii
(Mění 21/1992 Sb.;Mění 87/1995 Sb.;Mění 15/1998 Sb.;Mění 189/2004 Sb.;Mění 256/2004 Sb.;Mění 377/2005 Sb.;Mění 284/2009 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

36/2012 Sb.

Účinnost od: 31.01.2012

Nález Ústavního soudu ze dne 15. listopadu 2011 sp. zn. Pl. ÚS 20/09 ve věci návrhu na zrušení § 112 odst. 2 věty první a odst. 4 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

29/2012 Sb.

Účinnost od: 31.01.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 364/2005 Sb.)

34/2012 Sb.

Účinnost od: 30.01.2012

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

33/2012 Sb.

Účinnost od: 30.01.2012    Zrušeno: 01.11.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin
(Mění 327/2004 Sb.)

31/2012 Sb.

Účinnost od: 26.01.2012    Účinnost do: 15.07.2012

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

30/2012 Sb.

Účinnost od: 26.01.2012

Vyhláška o náležitostech žádostí o schválení jmenování, volby, jiného ustanovení do funkce a odvolání orgánů nezávislého provozovatele přepravní soustavy

26/2012 Sb.

Účinnost od: 24.01.2012    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se stanoví výše paušální částky nákladů spojených s vytištěním veterinárního osvědčení k vývozu a výše paušální částky nákladů spojených s prováděním pohraniční veterinární kontroly

24/2012 Sb.

Účinnost od: 24.01.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 419/2001 Sb.)

23/2012 Sb.

Účinnost od: 20.01.2012    Účinnost do: 24.07.2017

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2012-2017, VAR %

22/2012 Sb.

Účinnost od: 20.01.2012

Nález Ústavního soudu ze dne 25. října 2011 sp. zn. Pl. ÚS 14/09 ve věci návrhu na vyslovení rozporu § 22 odst. 4 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění platném do 31. 7. 2011, s ústavním pořádkem

21/2012 Sb.

Účinnost od: 20.01.2012

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

16/2012 Sb.

Účinnost od: 17.01.2012

Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 101/1995 Sb.)

15/2012 Sb.

Účinnost od: 17.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 178/2005 Sb.)

14/2012 Sb.

Účinnost od: 13.01.2012    Účinnost do: 15.07.2012

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

446/2011 Sb.

Účinnost od: 12.01.2012    Zrušeno: 01.11.2012

Nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv

5/2012 Sb.

Účinnost od: 11.01.2012

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 400. výročí úmrtí Rudolfa II.

9/2012 Sb.

Účinnost od: 10.01.2012

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)

8/2012 Sb.

Účinnost od: 05.01.2012    Účinnost do: 08.04.2012

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce

7/2012 Sb.

Účinnost od: 05.01.2012    Účinnost do: 08.04.2012

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

6/2012 Sb.

Účinnost od: 05.01.2012

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

4/2012 Sb.

Účinnost od: 05.01.2012

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 467/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za jedy a jaké je množství větší než malé u omamných látek, psychotropních látek, přípravků je obsahujících a jedů
(Mění 467/2009 Sb.)

3/2012 Sb.

Účinnost od: 05.01.2012

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 455/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku
(Mění 455/2009 Sb.)

2/2012 Sb.

Účinnost od: 05.01.2012

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem
(Mění 454/2009 Sb.)

1/2012 Sb.

Účinnost od: 05.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 435/2004 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 137/2006 Sb.;Mění 187/2006 Sb.)

362/2011 Sb.

Účinnost od: 03.01.2012    Zrušeno: 01.08.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 448/2009 Sb.)

128/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Úplné znění zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, jak vyplývá z pozdějších změn

81/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2012/DZP o regulaci cen zdravotní péče, stanovení maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění, stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

69/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Úplné znění zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, jak vyplývá z pozdějších změn

66/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Úplné znění zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, jak vyplývá z pozdějších změn

42/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 2/2012/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků

41/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 1/12-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely nepodléhajících regulaci ceny původce

40/2012 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2012/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely

472/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 561/2004 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

471/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
(Ruší 191/2004 Sb.;Mění 199/2010 Sb.)

470/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 187/2006 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 221/1999 Sb.;Mění 361/2003 Sb.;Mění 21/1992 Sb.;Mění 87/1995 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 305/2008 Sb.;Ruší 366/2008 Sb.)

468/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 127/2005 Sb.;Mění 634/1992 Sb.;Mění 480/2004 Sb.;Mění 101/2000 Sb.;Mění 235/2006 Sb.)

464/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 364/2009 Sb.)

463/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění vyhlášky č. 107/2008 Sb.
(Mění 107/2005 Sb.)

462/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 23/1994 Sb.)

460/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 104/2005 Sb.)

459/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 141/1961 Sb.;Mění 218/2003 Sb.;Mění 273/2008 Sb.;Mění 283/1993 Sb.)

458/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů
(Mění 202/1990 Sb.;Mění 565/1990 Sb.;Mění 250/2000 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 586/1992 Sb.)

457/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Finanční správě České republiky
(Mění 531/1990 Sb.;Mění 235/2004 Sb.)

455/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2012

454/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění vyhlášky č. 19/2008 Sb.
(Mění 528/2005 Sb.)

453/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínicích komor
(Mění 523/2005 Sb.)

452/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 323/2002 Sb.)

451/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012    Zrušeno: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění vyhlášky č. 403/2010 Sb.
(Mění 449/2009 Sb.)

450/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí
(Mění 145/2008 Sb.)

449/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)

448/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012    Zrušeno: 01.01.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 564/2006 Sb.)

447/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012    Zrušeno: 01.10.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 78/2008 Sb., kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona, ve znění nařízení vlády č. 474/2009 Sb.
(Mění 77/2008 Sb.;Mění 78/2008 Sb.)

444/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 36/1967 Sb.)

443/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012    Účinnost do: 01.01.2013

Sdělení Energetického regulačního úřadu o výši nákladů na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů hrazených provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli regionální distribuční soustavy formou dotace z prostředků státního rozpočtu

442/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění vyhlášky č. 370/2010 Sb.
(Mění 365/2009 Sb.)

441/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 36/2006 Sb.)

440/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 388/2002 Sb.)

438/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 37/1992 Sb.)

437/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb.
(Mění 383/2009 Sb.)

436/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb.
(Mění 410/2009 Sb.)

434/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 525/2005 Sb., o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické ochrany utajovaných informací
(Mění 525/2005 Sb.)

433/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, ve znění vyhlášky č. 55/2008 Sb.
(Mění 529/2005 Sb.)

432/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Vyhláška o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací
(Ruší 524/2005 Sb.)

431/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012    Zrušeno: 15.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 223/2005 Sb.)

429/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012    Zrušeno: 01.01.2013

Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
(Mění 262/2006 Sb.;Ruší 377/2010 Sb.)

428/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření
(Mění 634/2004 Sb.)

426/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012    Zrušeno: 01.01.2018

Zákon o důchodovém spoření
(Výjimka účinnosti )

425/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2012

424/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012    Zrušeno: 01.11.2013

Vyhláška o vzoru, náležitostech a provedení karty sociálních systémů, vzoru, náležitostech a provedení potvrzení o ztrátě, odcizení, poškození nebo zničení karty sociálních systémů a vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka

423/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Vyhláška o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát
(Ruší 219/1998 Sb.)

422/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012    Účinnost do: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2012

420/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim
(Mění 99/1963 Sb.;Mění 40/1964 Sb.;Mění 83/1990 Sb.;Mění 202/1990 Sb.;Mění 424/1991 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 21/1992 Sb.;Mění 229/1992 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 42/1994 Sb.;Mění 269/1994 Sb.;Mění 87/1995 Sb.;Mění 219/1995 Sb.;Mění 111/1998 Sb.;Mění 359/1999 Sb.;Mění 121/2000 Sb.;Mění 248/2000 Sb.;Mění 458/2000 Sb.;Mění 117/2001 Sb.;Mění 231/2001 Sb.;Mění 3/2002 Sb.;Mění 119/2002 Sb.;Mění 130/2002 Sb.;Mění 198/2002 Sb.;Mění 312/2002 Sb.;Mění 162/2003 Sb.;Mění 279/2003 Sb.;Mění 353/2003 Sb.;Mění 38/2004 Sb.;Mění 100/2004 Sb.;Mění 189/2004 Sb.;Mění 256/2004 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 561/2004 Sb.;Mění 563/2004 Sb.;Mění 127/2005 Sb.;Mění 412/2005 Sb.;Mění 108/2006 Sb.;Mění 137/2006 Sb.;Mění 183/2006 Sb.;Mění 310/2006 Sb.;Mění 312/2006 Sb.;Mění 261/2007 Sb.;Mění 253/2008 Sb.;Mění 40/2009 Sb.;Mění 93/2009 Sb.;Mění 277/2009 Sb.;Mění 284/2009 Sb.)

418/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

417/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 207/2001 Sb.)

416/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Vyhláška o písemnostech, které je česká osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně povinna předložit notáři k vydání osvědčení pro přeshraniční přeměnu
(Ruší 206/2008 Sb.)

415/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Vyhláška o písemnostech, které je osoba zúčastněná na přeshraniční přeměně povinna předložit notáři k vydání osvědčení pro zápis do obchodního rejstříku
(Ruší 207/2008 Sb.)

414/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku
(Ruší 250/2005 Sb.;Ruší 392/2008 Sb.)

413/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 500/2002 Sb.)

412/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
(Mění 525/2002 Sb.)

411/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 134/1998 Sb.)

410/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Nařízení vlády o zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
(Mění 187/2006 Sb.)

409/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima

408/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2012 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
(Mění 117/1995 Sb.)

407/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Nařízení vlády k provedení zákona o Generální inspekci bezpečnostních sborů
(Ruší 441/2008 Sb.)

405/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Vyhláška o průmyslové bezpečnosti
(Ruší 526/2005 Sb.;Ruší 11/2008 Sb.)

404/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 449/2006 Sb.)

403/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb.
(Mění 410/2009 Sb.)

402/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012    Účinnost do: 01.06.2015

Vyhláška o hodnocení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických směsí a balení a označování nebezpečných chemických směsí

401/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška o stanovení vzoru formuláře návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu do katastru nemovitostí

400/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
(Ruší 642/2004 Sb.;Mění 299/2006 Sb.;Ruší 417/2006 Sb.;Ruší 65/2008 Sb.;Ruší 85/2011 Sb.)

399/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012    Zrušeno: 01.01.2017

Nařízení vlády o poplatcích na odbornou činnost Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

398/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012    Účinnost do: 01.01.2013

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2012

397/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2012, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

396/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství
(Mění 545/2006 Sb.)

395/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 51/1989 Sb.)

394/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Vyhláška o sídlech obvodních báňských úřadů

391/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 505/2006 Sb.)

390/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 518/2004 Sb.)

389/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi
(Ruší 504/2006 Sb.;Ruší 626/2006 Sb.)

388/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

387/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 3/2008 Sb.)

386/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 384/2007 Sb., o seznamu referenčních skupin, ve znění vyhlášky č. 114/2009 Sb.
(Mění 384/2007 Sb.)

385/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 4,5,6,7/2011)

379/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012    Zrušeno: 01.01.2013

Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2012
(Ruší 350/2010 Sb.)

378/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012    Zrušeno: 01.01.2013

Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2012
(Ruší 374/2010 Sb.)

370/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 235/2004 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 218/2000 Sb.;Mění 243/2000 Sb.;Mění 531/1990 Sb.)

367/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 435/2004 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 118/2000 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 251/2005 Sb.;Mění 137/2006 Sb.;Mění 262/2006 Sb.)

366/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 111/2006 Sb.;Ruší 207/1995 Sb.;Ruší 156/1997 Sb.;Ruší 62/2008 Sb.;Mění 108/2006 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 73/2011 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 218/2000 Sb.;Mění 110/2006 Sb.;Mění 261/2007 Sb.;Mění 206/2009 Sb.;Mění 200/1990 Sb.)

365/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 262/2006 Sb.;Mění 125/1993 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 118/2000 Sb.;Mění 312/2002 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 251/2005 Sb.;Mění 187/2006 Sb.;Mění 309/2006 Sb.;Mění 111/1998 Sb.)

364/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
(Mění 187/2006 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 262/2006 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 108/2006 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 236/1995 Sb.;Mění 128/2000 Sb.;Mění 129/2000 Sb.;Mění 131/2000 Sb.;Mění 218/2002 Sb.;Mění 111/2006 Sb.;Mění 206/2009 Sb.;Mění 362/2009 Sb.)

363/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Vyhláška o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti
(Ruší 527/2005 Sb.)

361/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
(Mění 489/2003 Sb.)

359/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Vyhláška o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí

358/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012    Zrušeno: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 412/2008 Sb.)

357/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 269/1994 Sb.;Mění 6/1993 Sb.;Mění 257/2000 Sb.;Mění 555/1992 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 40/2009 Sb.;Mění 218/2003 Sb.)

356/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012    Zrušeno: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 527/2006 Sb.)

355/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 99/1963 Sb.;Mění 125/2008 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 563/1991 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 190/2004 Sb.;Mění 627/2004 Sb.)

354/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 484/2006 Sb.)

353/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 96/1993 Sb.;Mění 586/1992 Sb.)

352/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 109/2002 Sb.)

351/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 513/1991 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 357/1992 Sb.)

350/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
(Ruší 139/2009 Sb.;Ruší 265/2010 Sb.;Ruší 434/2005 Sb. nepřímo;Ruší 440/2008 Sb. nepřímo;Mění 251/2005 Sb.;Mění 133/1985 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 186/2004 Sb.;Mění 125/2005 Sb.;Mění 222/2006 Sb.;Mění 227/2009 Sb.;Mění 281/2009 Sb.;Mění 245/2011 Sb.;Ruší 356/2003 Sb.;Ruší 345/2005 Sb.;Ruší 371/2008 Sb.;Ruší 219/2004 Sb.;Ruší 232/2004 Sb.;Ruší 234/2004 Sb.;Ruší 279/2005 Sb.;Ruší 369/2005 Sb.;Ruší 28/2007 Sb.;Ruší 389/2008 Sb.)

349/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 265/1992 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

348/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 99/1963 Sb. nepřímo;Mění 137/2001 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 141/1961 Sb.)

347/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 201/1997 Sb.)

344/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 242/2000 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

341/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
(Mění 141/1961 Sb.;Mění 174/1968 Sb.;Mění 133/1985 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 279/1992 Sb.;Mění 555/1992 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 13/1997 Sb.;Mění 167/1998 Sb.;Mění 168/1999 Sb.;Mění 325/1999 Sb.;Mění 326/1999 Sb.;Mění 247/2000 Sb.;Mění 361/2000 Sb.;Mění 56/2001 Sb.;Mění 320/2001 Sb.;Mění 218/2002 Sb.;Mění 221/2003 Sb.;Mění 361/2003 Sb.;Mění 127/2005 Sb.;Mění 251/2005 Sb.;Mění 187/2006 Sb.;Mění 262/2006 Sb.;Mění 273/2008 Sb.)

340/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
(Mění 430/2008 Sb.)

339/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
(Mění 427/2005 Sb.)

329/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
(Ruší 140/1994 Sb.;Ruší 100/1988 Sb.;Ruší 110/1990 Sb.;Ruší 180/1990 Sb.;Ruší 306/1991 Sb.;Mění 578/1991 Sb.;Mění 235/1992 Sb.;Mění 307/1993 Sb.;Ruší 182/1994 Sb.;Mění 241/1994 Sb.;Mění 118/1995 Sb.;Mění 160/1995 Sb.;Ruší 133/1997 Sb.;Mění 91/1998 Sb.;Ruší 350/1999 Sb.;Mění 360/1999 Sb.;Mění 29/2000 Sb.;Mění 151/2002 Sb.;Ruší 213/2002 Sb.;Mění 320/2002 Sb.;Ruší 426/2002 Sb.;Mění 436/2004 Sb.;Mění 168/2005 Sb.;Ruší 218/2005 Sb.;Ruší 47/2006 Sb.;Mění 109/2006 Sb.;Mění 165/2006 Sb.;Mění 189/2006 Sb.;Mění 29/2007 Sb.;Mění 427/2010 Sb.;Ruší 114/1988 Sb.;Ruší 125/1990 Sb.;Mění 210/1990 Sb.;Ruší 459/1990 Sb.;Ruší 144/1991 Sb.;Ruší 84/1993 Sb.;Mění 238/1995 Sb.;Mění 289/1997 Sb.;Mění 132/2000 Sb.;Mění 518/2002 Sb.;Mění 501/2004 Sb.;Mění 112/2006 Sb.;Mění 261/2007 Sb.;Ruší 182/1991 Sb.;Ruší 28/1993 Sb.;Ruší 137/1994 Sb.;Ruší 206/1995 Sb.;Ruší 264/1996 Sb.;Ruší 138/1997 Sb.;Ruší 139/1998 Sb.;Ruší 320/1999 Sb.;Ruší 73/2000 Sb.;Ruší 72/2001 Sb.;Ruší 552/2002 Sb.;Ruší 365/2004 Sb.;Ruší 506/2005 Sb.;Ruší 506/2006 Sb.;Ruší 339/2007 Sb.;Ruší 279/2008 Sb.;Ruší 451/2009 Sb.;Ruší 388/2010 Sb.;Ruší 149/1988 Sb.;Ruší 260/1990 Sb.;Ruší 313/1990 Sb.;Ruší 545/1991 Sb.;Ruší 177/1993 Sb.;Ruší 55/1997/3 Sb. nepřímo;Ruší 309/1993 Sb.;Ruší 161/1994 Sb.;Ruší 128/1975 Sb.;Ruší 164/1979 Sb.;Ruší 73/1984 Sb.;Ruší 57/1987 Sb.;Ruší 312/1998 Sb. nepřímo;Mění 565/1990 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 592/1992 Sb.;Mění 13/1997 Sb.;Mění 155/1998 Sb.;Mění 326/1999 Sb.;Mění 361/2000 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 110/2006 Sb.;Mění 111/2006 Sb.)

327/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Vyhláška o údajích poskytovaných v souvislosti s provozem lodě a ve zprávách a oznámeních o námořní nehodě nebo mimořádné události, o minimální výši sjednaného pojištění za škody z provozu lodě a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel
(Mění 278/2000 Sb.)

325/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012    Účinnost do: 01.01.2013

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2012

316/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012    Účinnost do: 01.01.2013

Nařízení vlády o stanovení limitu prostředků státního rozpočtu pro poskytnutí dotace na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů pro rok 2012

315/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Nařízení vlády o zkušebním řádu zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu skupiny A až E

310/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012    Účinnost do: 01.01.2013

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2012

308/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 166/1999 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 246/1992 Sb.)

307/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 2,3/2011)
(Výjimka účinnosti )

303/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 150/2002 Sb.;Mění 549/1991 Sb.;Mění 349/1999 Sb.;Mění 325/1999 Sb.;Mění 326/1999 Sb.;Mění 283/1993 Sb.)

302/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 231/2001 Sb.)

300/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 202/1990 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

298/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 258/2000 Sb.;Mění 48/1997 Sb.)

297/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 361/2000 Sb.)

295/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Nařízení vlády o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění

291/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 307/2004 Sb.)

287/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Vyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2012
(Mění 622/2004 Sb.;Mění 357/2005 Sb.)

286/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2010, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2012 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2012 a o zvýšení důchodů v roce 2012

285/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 345/2002 Sb.)

284/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky
(Výjimka účinnosti )

275/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012    Účinnost do: 01.01.2013

Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2012

261/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 61/2000 Sb.;Ruší 149/2001 Sb.)

256/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 321/2004 Sb.)

255/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 412/2005 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

249/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 634/2004 Sb.;Mění 18/1997 Sb.)

221/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 86/2002 Sb.;Mění 353/2003 Sb.)

220/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 155/1995 Sb.;Mění 582/1991 Sb.)

218/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 549/1991 Sb.)

212/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 338/1992 Sb.)

211/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 458/2000 Sb.)

184/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 61/1988 Sb.)

134/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 266/1994 Sb.)

120/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 428/2001 Sb.)

95/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 353/2003 Sb.)

80/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Nález Ústavního soudu ze dne 1. března 2011 sp. zn. Pl. ÚS 55/10 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
(Mění 99/1963 Sb. nepřímo;Mění 582/1991 Sb. nepřímo;Mění 589/1992 Sb. nepřímo;Mění 117/1995 Sb. nepřímo;Mění 155/1995 Sb. nepřímo;Mění 236/1995 Sb. nepřímo;Mění 128/2000 Sb. nepřímo;Mění 129/2000 Sb. nepřímo;Mění 218/2002 Sb. nepřímo;Mění 435/2004 Sb. nepřímo;Mění 108/2006 Sb. nepřímo;Mění 111/2006 Sb. nepřímo;Mění 187/2006 Sb. nepřímo;Mění 262/2006 Sb. nepřímo;Mění 206/2009 Sb. nepřímo;Mění 362/2009 Sb. nepřímo)

47/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 235/2004 Sb.)

424/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění zákona č. 100/2010 Sb., a další související zákony
(Mění 329/1999 Sb.;Mění 328/1999 Sb.;Mění 227/2000 Sb.;Mění 227/2009 Sb.)

370/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem
(Mění 365/2009 Sb.)

346/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 586/1992 Sb.)

199/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 531/1990 Sb.)

133/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Vyhláška o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot)
(Mění 133/2010 Sb.)

480/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor
(Mění 245/2004 Sb.;Mění 45/2007 Sb.;Mění 47/2007 Sb.;Mění 75/2007 Sb.;Mění 79/2007 Sb.;Mění 239/2007 Sb.;Mění 95/2008 Sb.;Mění 147/2008 Sb.;Mění 53/2009 Sb.)

479/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor
(Výjimka účinnosti )

475/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012    Zrušeno: 01.09.2012

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
(Mění 615/2006 Sb.)

333/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012    Zrušeno: 01.04.2016

Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části nákladů spojených s výstavbou sociálních bytů formou dotace právnickým a fyzickým osobám
(Výjimka účinnosti )

227/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
(Mění 328/1999 Sb.;Mění 89/1995 Sb.)

217/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 182/2006 Sb.)

109/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 215/2004 Sb.)

273/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon o Policii České republiky
(Mění 273/2008 Sb.)

43/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, jak vyplývá z pozdějších změn
(Výjimka účinnosti )

235/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 231/2001 Sb.)

183/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2012

Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
(Výjimka účinnosti )

Zavřít
MENU