Sbírka předpisů 2011 - podle účinnosti | Sbírka právních předpisů - Zákony online - Vyhlášky

Sbírka předpisů 2011 - podle účinnosti

461/2011 Sb.

Účinnost od: 31.12.2011    Zrušeno: 01.01.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 416/2002 Sb.)

119/2011 Sb.

Účinnost od: 31.12.2011

Nález Ústavního soudu ze dne 19. dubna 2011 sp. zn. Pl. ÚS 53/10 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 348/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 348/2010 Sb.;Mění 96/1993 Sb. nepřímo;Mění 586/1992 Sb. nepřímo)

80/2011 Sb.

Účinnost od: 31.12.2011

Nález Ústavního soudu ze dne 1. března 2011 sp. zn. Pl. ÚS 55/10 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
(Ruší 347/2010 Sb.)

41/2011 Sb.

Účinnost od: 31.12.2011

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry
(Mění 21/1992 Sb.;Mění 87/1995 Sb.;Mění 256/2004 Sb.)

380/2010 Sb.

Účinnost od: 31.12.2011    Zrušeno: 05.03.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb.
(Mění 123/2007 Sb.)

244/2010 Sb.

Účinnost od: 31.12.2011    Zrušeno: 01.01.2014

Nález Ústavního soudu ze dne 8. července 2010 ve věci návrhu na zrušení § 57 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině
(Mění 94/1963 Sb.)

466/2011 Sb.

Účinnost od: 30.12.2011

Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony
(Mění 20/1966 Sb.;Mění 357/1992 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 216/1994 Sb.;Mění 250/2000 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 182/2006 Sb.;Mění 262/2006 Sb.;Mění 296/2007 Sb.;Mění 362/2007 Sb.;Mění 126/2008 Sb.;Mění 306/2008 Sb.;Mění 227/2009 Sb.;Mění 281/2009 Sb.;Mění 89/1995 Sb.;Mění 245/2006 Sb.)

465/2011 Sb.

Účinnost od: 30.12.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 218/2000 Sb.;Mění 250/2000 Sb.;Mění 166/1993 Sb.;Mění 239/1992 Sb.;Mění 241/1992 Sb.)

445/2011 Sb.

Účinnost od: 28.12.2011    Zrušeno: 06.11.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 218/2002 Sb.;Mění 309/2002 Sb.)

439/2011 Sb.

Účinnost od: 28.12.2011

Nález Ústavního soudu ze dne 1. listopadu 2011 sp. zn. Pl. ÚS 25/11 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Holýšov č. 1/2010 o čistotě a ochraně životního prostředí a omezení volného pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích

435/2011 Sb.

Účinnost od: 28.12.2011

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2011 pro účely zákona o zaměstnanosti

430/2011 Sb.

Účinnost od: 28.12.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 399/2010 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 399/2010 Sb.;Mění 177/1996 Sb. nepřímo)

428/2011 Sb.

Účinnost od: 28.12.2011

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření
(Mění 155/1995 Sb.)

427/2011 Sb.

Účinnost od: 28.12.2011

Zákon o doplňkovém penzijním spoření
(Výjimka účinnosti )

392/2011 Sb.

Účinnost od: 27.12.2011    Zrušeno: 01.02.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 426/2005 Sb.)

421/2011 Sb.

Účinnost od: 22.12.2011

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, přijatému Parlamentem dne 27. října 2011 a vrácenému prezidentem republiky dne 18. listopadu 2011

419/2011 Sb.

Účinnost od: 22.12.2011

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, přijatému Parlamentem dne 27. října 2011 a vrácenému prezidentem republiky dne 18. listopadu 2011

410/2011 Sb.

Účinnost od: 21.12.2011

Nařízení vlády o zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění

406/2011 Sb.

Účinnost od: 19.12.2011

Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2010

384/2011 Sb.

Účinnost od: 15.12.2011

Vyhláška o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin
(Mění 334/2004 Sb.)

383/2011 Sb.

Účinnost od: 15.12.2011    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 175/2005 Sb., o náhradách nákladů za odborné úkony provedené Státní rostlinolékařskou správou
(Mění 175/2005 Sb.)

210/2011 Sb.

Účinnost od: 15.12.2011    Zrušeno: 01.07.2016

Vyhláška o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb

170/2011 Sb.

Účinnost od: 15.12.2011

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení
(Mění 176/2008 Sb.)

393/2011 Sb.

Účinnost od: 12.12.2011    Zrušeno: 12.09.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění vyhlášky č. 264/2010 Sb.
(Mění 140/2009 Sb.)

228/2011 Sb.

Účinnost od: 10.12.2011    Zrušeno: 10.11.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 113/2010 Sb.
(Mění 266/2009 Sb.)

382/2011 Sb.

Účinnost od: 09.12.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 215/2008 Sb.)

381/2011 Sb.

Účinnost od: 09.12.2011    Zrušeno: 01.07.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 333/2004 Sb., o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče
(Mění 333/2004 Sb.)

380/2011 Sb.

Účinnost od: 09.12.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2004 Sb., o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu
(Mění 328/2004 Sb.)

377/2011 Sb.

Účinnost od: 09.12.2011

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

376/2011 Sb.

Účinnost od: 07.12.2011

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění
(Ruší 92/2008 Sb.)

371/2011 Sb.

Účinnost od: 06.12.2011    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 541/2005 Sb.;Mění 468/2009 Sb.)

368/2011 Sb.

Účinnost od: 06.12.2011

Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 8. listopadu 2011 sp. zn. Pl. ÚS-st. 33/11 přijatého podle § 23 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve věci ústavně konformní interpretace § 16 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

366/2011 Sb.

Účinnost od: 06.12.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 73/2011 Sb.)

336/2011 Sb.

Účinnost od: 06.12.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 432/2001 Sb.)

360/2011 Sb.

Účinnost od: 02.12.2011    Účinnost do: 08.04.2012

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

356/2011 Sb.

Účinnost od: 01.12.2011    Zrušeno: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 527/2006 Sb.)

354/2011 Sb.

Účinnost od: 01.12.2011    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 484/2006 Sb.)

330/2011 Sb.

Účinnost od: 01.12.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 40/2009 Sb.;Mění 141/1961 Sb.)

324/2011 Sb.

Účinnost od: 01.12.2011    Zrušeno: 01.06.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 46/2010 Sb.)

323/2011 Sb.

Účinnost od: 01.12.2011

Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

322/2011 Sb.

Účinnost od: 01.12.2011

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Švařec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

321/2011 Sb.

Účinnost od: 01.12.2011

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Slatinná louka u Velenky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

320/2011 Sb.

Účinnost od: 01.12.2011

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Polabská černava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

312/2011 Sb.

Účinnost od: 01.12.2011    Zrušeno: 01.09.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu
(Mění 42/1999 Sb.)

298/2011 Sb.

Účinnost od: 01.12.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 48/1997 Sb.;Mění 592/1992 Sb.;Mění 551/1991 Sb.;Mění 280/1992 Sb.;Mění 15/1993 Sb.)

265/2011 Sb.

Účinnost od: 01.12.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 90/1995 Sb.)

227/2009 Sb.

Účinnost od: 30.11.2011

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
(Mění 328/1999 Sb.)

346/2011 Sb.

Účinnost od: 29.11.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 95/2004 Sb.;Mění 96/2004 Sb.)

345/2011 Sb.

Účinnost od: 29.11.2011    Zrušeno: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 569/1991 Sb.)

343/2011 Sb.

Účinnost od: 29.11.2011    Zrušeno: 18.10.2016

Vyhláška o seznamu účinných látek

342/2011 Sb.

Účinnost od: 29.11.2011    Zrušeno: 18.10.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 120/2002 Sb.)

335/2011 Sb.

Účinnost od: 29.11.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 487/2004 Sb., o oso

Zavřít
MENU