Sbírka předpisů 2011 - podle účinnosti

461/2011 Sb.

Účinnost od: 31.12.2011    Zrušeno: 01.01.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 416/2002 Sb.)

119/2011 Sb.

Účinnost od: 31.12.2011

Nález Ústavního soudu ze dne 19. dubna 2011 sp. zn. Pl. ÚS 53/10 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 348/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 348/2010 Sb.;Mění 96/1993 Sb. nepřímo;Mění 586/1992 Sb. nepřímo)

80/2011 Sb.

Účinnost od: 31.12.2011

Nález Ústavního soudu ze dne 1. března 2011 sp. zn. Pl. ÚS 55/10 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 347/2010 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
(Ruší 347/2010 Sb.)

41/2011 Sb.

Účinnost od: 31.12.2011

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry
(Mění 21/1992 Sb.;Mění 87/1995 Sb.;Mění 256/2004 Sb.)

380/2010 Sb.

Účinnost od: 31.12.2011    Zrušeno: 05.03.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb.
(Mění 123/2007 Sb.)

244/2010 Sb.

Účinnost od: 31.12.2011    Zrušeno: 01.01.2014

Nález Ústavního soudu ze dne 8. července 2010 ve věci návrhu na zrušení § 57 odst. 1 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině
(Mění 94/1963 Sb.)

466/2011 Sb.

Účinnost od: 30.12.2011

Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony
(Mění 20/1966 Sb.;Mění 357/1992 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 216/1994 Sb.;Mění 250/2000 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 182/2006 Sb.;Mění 262/2006 Sb.;Mění 296/2007 Sb.;Mění 362/2007 Sb.;Mění 126/2008 Sb.;Mění 306/2008 Sb.;Mění 227/2009 Sb.;Mění 281/2009 Sb.;Mění 89/1995 Sb.;Mění 245/2006 Sb.)

465/2011 Sb.

Účinnost od: 30.12.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 218/2000 Sb.;Mění 250/2000 Sb.;Mění 166/1993 Sb.;Mění 239/1992 Sb.;Mění 241/1992 Sb.)

445/2011 Sb.

Účinnost od: 28.12.2011    Zrušeno: 06.11.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 218/2002 Sb.;Mění 309/2002 Sb.)

439/2011 Sb.

Účinnost od: 28.12.2011

Nález Ústavního soudu ze dne 1. listopadu 2011 sp. zn. Pl. ÚS 25/11 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Holýšov č. 1/2010 o čistotě a ochraně životního prostředí a omezení volného pohybu psů a jiných zvířat na veřejných prostranstvích

435/2011 Sb.

Účinnost od: 28.12.2011

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2011 pro účely zákona o zaměstnanosti

430/2011 Sb.

Účinnost od: 28.12.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 399/2010 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 399/2010 Sb.;Mění 177/1996 Sb. nepřímo)

428/2011 Sb.

Účinnost od: 28.12.2011

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření
(Mění 155/1995 Sb.)

427/2011 Sb.

Účinnost od: 28.12.2011

Zákon o doplňkovém penzijním spoření
(Výjimka účinnosti )

392/2011 Sb.

Účinnost od: 27.12.2011    Zrušeno: 01.02.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2005 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 426/2005 Sb.)

421/2011 Sb.

Účinnost od: 22.12.2011

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, přijatému Parlamentem dne 27. října 2011 a vrácenému prezidentem republiky dne 18. listopadu 2011

419/2011 Sb.

Účinnost od: 22.12.2011

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, přijatému Parlamentem dne 27. října 2011 a vrácenému prezidentem republiky dne 18. listopadu 2011

410/2011 Sb.

Účinnost od: 21.12.2011

Nařízení vlády o zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění

406/2011 Sb.

Účinnost od: 19.12.2011

Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém množství elektřiny a plynu spotřebovaném v České republice v roce 2010

384/2011 Sb.

Účinnost od: 15.12.2011

Vyhláška o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin
(Mění 334/2004 Sb.)

383/2011 Sb.

Účinnost od: 15.12.2011    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 175/2005 Sb., o náhradách nákladů za odborné úkony provedené Státní rostlinolékařskou správou
(Mění 175/2005 Sb.)

210/2011 Sb.

Účinnost od: 15.12.2011    Zrušeno: 01.07.2016

Vyhláška o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb

170/2011 Sb.

Účinnost od: 15.12.2011

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení
(Mění 176/2008 Sb.)

393/2011 Sb.

Účinnost od: 12.12.2011    Zrušeno: 12.09.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění vyhlášky č. 264/2010 Sb.
(Mění 140/2009 Sb.)

228/2011 Sb.

Účinnost od: 10.12.2011    Zrušeno: 10.11.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 113/2010 Sb.
(Mění 266/2009 Sb.)

382/2011 Sb.

Účinnost od: 09.12.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 215/2008 Sb.)

381/2011 Sb.

Účinnost od: 09.12.2011    Zrušeno: 01.07.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 333/2004 Sb., o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče
(Mění 333/2004 Sb.)

380/2011 Sb.

Účinnost od: 09.12.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2004 Sb., o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu
(Mění 328/2004 Sb.)

377/2011 Sb.

Účinnost od: 09.12.2011

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

376/2011 Sb.

Účinnost od: 07.12.2011

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění
(Ruší 92/2008 Sb.)

371/2011 Sb.

Účinnost od: 06.12.2011    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 541/2005 Sb.;Mění 468/2009 Sb.)

368/2011 Sb.

Účinnost od: 06.12.2011

Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 8. listopadu 2011 sp. zn. Pl. ÚS-st. 33/11 přijatého podle § 23 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve věci ústavně konformní interpretace § 16 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

366/2011 Sb.

Účinnost od: 06.12.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 73/2011 Sb.)

336/2011 Sb.

Účinnost od: 06.12.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 432/2001 Sb.)

360/2011 Sb.

Účinnost od: 02.12.2011    Účinnost do: 08.04.2012

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

356/2011 Sb.

Účinnost od: 01.12.2011    Zrušeno: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 527/2006 Sb.)

354/2011 Sb.

Účinnost od: 01.12.2011    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 484/2006 Sb.)

330/2011 Sb.

Účinnost od: 01.12.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 40/2009 Sb.;Mění 141/1961 Sb.)

324/2011 Sb.

Účinnost od: 01.12.2011    Zrušeno: 01.06.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 46/2010 Sb.)

323/2011 Sb.

Účinnost od: 01.12.2011

Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

322/2011 Sb.

Účinnost od: 01.12.2011

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Švařec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

321/2011 Sb.

Účinnost od: 01.12.2011

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Slatinná louka u Velenky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

320/2011 Sb.

Účinnost od: 01.12.2011

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Polabská černava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

312/2011 Sb.

Účinnost od: 01.12.2011    Zrušeno: 01.09.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu
(Mění 42/1999 Sb.)

298/2011 Sb.

Účinnost od: 01.12.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 48/1997 Sb.;Mění 592/1992 Sb.;Mění 551/1991 Sb.;Mění 280/1992 Sb.;Mění 15/1993 Sb.)

265/2011 Sb.

Účinnost od: 01.12.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 90/1995 Sb.)

227/2009 Sb.

Účinnost od: 30.11.2011

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech
(Mění 328/1999 Sb.)

346/2011 Sb.

Účinnost od: 29.11.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 95/2004 Sb.;Mění 96/2004 Sb.)

345/2011 Sb.

Účinnost od: 29.11.2011    Zrušeno: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 569/1991 Sb.)

343/2011 Sb.

Účinnost od: 29.11.2011    Zrušeno: 18.10.2016

Vyhláška o seznamu účinných látek

342/2011 Sb.

Účinnost od: 29.11.2011    Zrušeno: 18.10.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 120/2002 Sb.)

335/2011 Sb.

Účinnost od: 29.11.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 487/2004 Sb.)

334/2011 Sb.

Účinnost od: 29.11.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti, ve znění vyhlášky č. 407/2008 Sb.
(Mění 393/2006 Sb.)

263/2011 Sb.

Účinnost od: 29.11.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 365/2000 Sb.;Mění 300/2008 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 21/1992 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 96/1993 Sb.;Mění 187/2006 Sb.;Mění 111/2009 Sb.)

326/2011 Sb.

Účinnost od: 26.11.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění vyhlášky č. 377/2006 Sb.
(Mění 352/2004 Sb.)

341/2011 Sb.

Účinnost od: 23.11.2011

Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů
(Výjimka účinnosti )

338/2011 Sb.

Účinnost od: 23.11.2011    Zrušeno: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 475/2005 Sb.)

262/2011 Sb.

Účinnost od: 17.11.2011

Zákon o účastnících odboje a odporu proti komunismu
(Mění 634/2004 Sb.)

333/2011 Sb.

Účinnost od: 14.11.2011    Účinnost do: 08.04.2012

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

332/2011 Sb.

Účinnost od: 14.11.2011    Účinnost do: 08.04.2012

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

331/2011 Sb.

Účinnost od: 14.11.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 561/2004 Sb.)

330/2011 Sb.

Účinnost od: 14.11.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 40/2009 Sb.)

329/2011 Sb.

Účinnost od: 14.11.2011

Zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů
(Výjimka účinnosti )

299/2011 Sb.

Účinnost od: 13.11.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 406/2000 Sb.;Mění 458/2000 Sb.)

328/2011 Sb.

Účinnost od: 11.11.2011

Nález Ústavního soudu ze dne 27. září 2011 sp. zn. Pl. ÚS 22/11 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky statutárního města Kladna č. 46/10 o určení míst pro provozování jiných technických herních zařízení povolených Ministerstvem financí na území města Kladna

296/2011 Sb.

Účinnost od: 02.11.2011

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 200. výročí narození Karla Jaromíra Erbena

319/2011 Sb.

Účinnost od: 01.11.2011

Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje minerální vody v Buchlovicích a vymezení konkrétních ochranných opatření

311/2011 Sb.

Účinnost od: 01.11.2011

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o rozhodnutí o pověření provozovatele subsystému informačního systému

304/2011 Sb.

Účinnost od: 01.11.2011

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Český les

301/2011 Sb.

Účinnost od: 01.11.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 218/2003 Sb.)

294/2011 Sb.

Účinnost od: 01.11.2011    Zrušeno: 01.09.2012

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění nařízení vlády č. 475/2009 Sb.
(Mění 615/2006 Sb.)

278/2011 Sb.

Účinnost od: 01.11.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot)
(Mění 133/2010 Sb.)

272/2011 Sb.

Účinnost od: 01.11.2011

Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
(Ruší 148/2006 Sb.)

247/2011 Sb.

Účinnost od: 01.11.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb
(Mění 229/1992 Sb.;Mění 222/2009 Sb.)

133/2011 Sb.

Účinnost od: 01.11.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 361/2000 Sb.)

132/2011 Sb.

Účinnost od: 01.11.2011    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 40/1964 Sb.;Mění 102/1992 Sb.)

318/2011 Sb.

Účinnost od: 27.10.2011    Účinnost do: 29.01.2012

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

317/2011 Sb.

Účinnost od: 27.10.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 104/1997 Sb.)

306/2011 Sb.

Účinnost od: 27.10.2011

Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

314/2011 Sb.

Účinnost od: 21.10.2011

Nález Ústavního soudu ze dne 6. září 2011 sp. zn. Pl. ÚS 11/10 ve věci návrhu na zrušení § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

313/2011 Sb.

Účinnost od: 21.10.2011    Účinnost do: 29.01.2012

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce

309/2011 Sb.

Účinnost od: 21.10.2011

Vyhláška o stanovení podmínek vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa

308/2011 Sb.

Účinnost od: 21.10.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 166/1999 Sb.)

305/2011 Sb.

Účinnost od: 19.10.2011

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 400. výročí úmrtí Petra Voka z Rožmberka

288/2011 Sb.

Účinnost od: 19.10.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 86/2002 Sb.;Mění 13/1997 Sb.)

302/2011 Sb.

Účinnost od: 14.10.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 483/1991 Sb.;Mění 231/2001 Sb.;Mění 132/2010 Sb.;Mění 235/2006 Sb.;Mění 304/2007 Sb.;Mění 348/2005 Sb.)

300/2011 Sb.

Účinnost od: 14.10.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 565/1990 Sb.;Mění 202/1990 Sb.)

292/2011 Sb.

Účinnost od: 11.10.2011

Vyhláška o vydání zlaté mince „Renesanční most ve Stříbře“ po 5 000 Kč

293/2011 Sb.

Účinnost od: 10.10.2011

Nález Ústavního soudu ze dne 7. září 2011 sp. zn. Pl. ÚS 56/10 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Františkovy Lázně č. 1/2010 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v oblasti omezení hazardu

276/2011 Sb.

Účinnost od: 09.10.2011    Zrušeno: 01.10.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 77/2008 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu, ve znění nařízení vlády č. 474/2009 Sb.
(Mění 77/2008 Sb.)

290/2011 Sb.

Účinnost od: 04.10.2011    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 30/2001 Sb.)

289/2011 Sb.

Účinnost od: 04.10.2011

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 7. června 2011 a vrácenému prezidentem republiky dne 23. června 2011

284/2011 Sb.

Účinnost od: 01.10.2011

Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí a použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky

283/2011 Sb.

Účinnost od: 01.10.2011

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 75/2007 Sb.)

282/2011 Sb.

Účinnost od: 01.10.2011

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 79/2007 Sb.)

278/2011 Sb.

Účinnost od: 01.10.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 133/2010 Sb., o požadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot)
(Mění 133/2010 Sb.)

277/2011 Sb.

Účinnost od: 01.10.2011

Nařízení vlády o stanovení vzoru průkazu kontrolujícího Úřadu pro ochranu osobních údajů

270/2011 Sb.

Účinnost od: 01.10.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza
(Mění 428/2010 Sb.)

253/2011 Sb.

Účinnost od: 01.10.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 248/2000 Sb.)

209/2011 Sb.

Účinnost od: 01.10.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury
(Mění 416/2009 Sb.)

294/2010 Sb.

Účinnost od: 01.10.2011

Nález Ústavního soudu ze dne 6. října 2010 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění zákona č. 314/2008 Sb., některých ustanovení zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění zákona č. 314/2008 Sb., a některých ustanovení zákona č. 314/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 6/2002 Sb.;Mění 314/2008 Sb.)

273/2011 Sb.

Účinnost od: 30.09.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 177/2009 Sb.)

226/2011 Sb.

Účinnost od: 30.09.2011    Účinnost do: 01.01.2012

Vyhláška o výši redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro období od 30. září 2011 do 31. prosince 2011

220/2011 Sb.

Účinnost od: 30.09.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 155/1995 Sb.;Mění 582/1991 Sb.)

135/2010 Sb.

Účinnost od: 30.09.2011

Nález Ústavního soudu ze dne 23. března 2010 ve věci návrhu na zrušení § 15 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
(Mění 155/1995 Sb.)

307/2011 Sb.

Účinnost od: 27.09.2011

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 2,3/2011)
(Mění 405/2010 Sb.)

268/2011 Sb.

Účinnost od: 27.09.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb
(Mění 23/2008 Sb.)

281/2011 Sb.

Účinnost od: 26.09.2011    Účinnost do: 12.11.2016

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční spořicí státní dluhopis České republiky, 2011-2016, VAR %

280/2011 Sb.

Účinnost od: 26.09.2011    Účinnost do: 12.11.2016

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Kuponový spořicí státní dluhopis České republiky, 2011-2016, VAR %

279/2011 Sb.

Účinnost od: 26.09.2011    Účinnost do: 13.11.2012

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Diskontovaný spořicí státní dluhopis České republiky, 2011-2012

rs100/2011 Sb.

Účinnost od: 26.09.2011

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 95/2011 Sb.
(Mění 95/2011 Sb.)

274/2011 Sb.

Účinnost od: 23.09.2011

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí

271/2011 Sb.

Účinnost od: 16.09.2011    Účinnost do: 01.01.2012

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2011

257/2011 Sb.

Účinnost od: 14.09.2011    Zrušeno: 01.09.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 337/2010 Sb., o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky
(Mění 337/2010 Sb.)

250/2011 Sb.

Účinnost od: 14.09.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 18/1997 Sb.)

246/2011 Sb.

Účinnost od: 14.09.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 128/2000 Sb.;Mění 129/2000 Sb.;Mění 131/2000 Sb.)

269/2011 Sb.

Účinnost od: 12.09.2011

Nález Ústavního soudu ze dne 3. srpna 2011 sp. zn. Pl. ÚS 38/09 ve věci návrhu na zrušení přechodných ustanovení k části první, čl. II bodů 3, 4, 5, 6 a 7 zákona č. 183/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 7/2009 Sb.

267/2011 Sb.

Účinnost od: 12.09.2011

Nález Ústavního soudu ze dne 2. srpna 2011 sp. zn. Pl. ÚS 16/11 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 425/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, resp. na zrušení některých ustanovení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 236/1995 Sb.)

258/2011 Sb.

Účinnost od: 12.09.2011    Zrušeno: 01.10.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 137/2006 Sb.)

266/2011 Sb.

Účinnost od: 06.09.2011    Účinnost do: 11.12.2011

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

233/2011 Sb.

Účinnost od: 03.09.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 473/2008 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce, ve znění vyhlášky č. 275/2010 Sb.
(Mění 473/2008 Sb.)

259/2011 Sb.

Účinnost od: 01.09.2011    Zrušeno: 01.09.2012

Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
(Ruší 245/2010 Sb.)

256/2011 Sb.

Účinnost od: 01.09.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 321/2004 Sb.;Mění 452/2001 Sb.)

251/2011 Sb.

Účinnost od: 01.09.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 256/2000 Sb.)

248/2011 Sb.

Účinnost od: 01.09.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 38/1994 Sb.)

245/2011 Sb.

Účinnost od: 01.09.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 326/2004 Sb.;Mění 356/2003 Sb.;Mění 40/1995 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

244/2011 Sb.

Účinnost od: 01.09.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních
(Mění 438/2006 Sb.)

243/2011 Sb.

Účinnost od: 01.09.2011    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 484/2006 Sb.)

242/2011 Sb.

Účinnost od: 01.09.2011

Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 9. srpna 2011 č. Org. 40/11 o atrahování působnosti
(Ruší 342/2010 Sb.)

223/2011 Sb.

Účinnost od: 01.09.2011

Vyhláška o stanovení ochranných pásem I. stupně přírodních léčivých zdrojů minerální vody jímané vrty BJ 321 (pramen sv. Josef) a BJ 331 (pramen Jaroslava) v katastrálním území Luhačovice a vymezení konkrétních ochranných opatření

222/2011 Sb.

Účinnost od: 01.09.2011    Účinnost do: 01.01.2017

Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2012 až 2016

218/2011 Sb.

Účinnost od: 01.09.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 549/1991 Sb.;Mění 309/2002 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Ruší 117/1998 Sb.;Ruší 5/1999 Sb.;Ruší 197/2008 Sb.;Ruší 43/2011 Sb.)

214/2011 Sb.

Účinnost od: 01.09.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 85/1996 Sb.)

174/2011 Sb.

Účinnost od: 01.09.2011

Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody v Louce u Mariánských Lázní, Mnichově u Mariánských Lázní a Pramenech a ochranných pásem zdrojů přírodních minerálních vod v Nové Vsi u Sokolova, Louce u Mariánských Lázní, Mnichově u Mariánských Lázní a Pramenech a o vymezení konkrétních ochranných opatření (vyhláška o ochranných pásmech zdrojů Nová Ves - Louka - Mnichov)

147/2011 Sb.

Účinnost od: 01.09.2011    Zrušeno: 01.09.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
(Mění 73/2005 Sb.)

121/2011 Sb.

Účinnost od: 01.09.2011    Zrušeno: 01.12.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek, ve znění vyhlášky č. 319/2010 Sb.
(Mění 235/2010 Sb.)

116/2011 Sb.

Účinnost od: 01.09.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
(Mění 72/2005 Sb.)

436/2010 Sb.

Účinnost od: 01.09.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
(Mění 108/2005 Sb.)

264/2011 Sb.

Účinnost od: 31.08.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 185/2001 Sb.)

260/2011 Sb.

Účinnost od: 31.08.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie nebo jiných států, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru, na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 340/2006 Sb.)

234/2011 Sb.

Účinnost od: 31.08.2011    Zrušeno: 01.04.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2010 Sb., o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 51/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě (vyhláška o požadavcích na věcné a technické vybavení zdravotnických zařízení)
(Mění 221/2010 Sb.)

110/2011 Sb.

Účinnost od: 31.08.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 492/2005 Sb.)

109/2011 Sb.

Účinnost od: 31.08.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání
(Mění 74/2005 Sb.)

252/2011 Sb.

Účinnost od: 30.08.2011    Zrušeno: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 185/2004 Sb.)

249/2011 Sb.

Účinnost od: 30.08.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 18/1997 Sb.)

240/2011 Sb.

Účinnost od: 25.08.2011    Účinnost do: 11.12.2011

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

239/2011 Sb.

Účinnost od: 25.08.2011    Účinnost do: 11.12.2011

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

238/2011 Sb.

Účinnost od: 25.08.2011

Vyhláška o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
(Ruší 135/2004 Sb.;Ruší 292/2006 Sb.)

237/2011 Sb.

Účinnost od: 24.08.2011

Nařízení vlády o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu

236/2011 Sb.

Účinnost od: 19.08.2011

Nález Ústavního soudu ze dne 12. července 2011 sp. zn. Pl. ÚS 9/08 ve věci návrhu na zrušení ustanovení čl. V bodu 1 věty druhé zákona č. 260/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 260/2002 Sb.)

235/2011 Sb.

Účinnost od: 19.08.2011    Účinnost do: 11.12.2011

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

211/2011 Sb.

Účinnost od: 18.08.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 458/2000 Sb.;Mění 634/1992 Sb.;Mění 265/1991 Sb.)

232/2011 Sb.

Účinnost od: 10.08.2011

Nález Ústavního soudu ze dne 28. června 2011 sp. zn. Pl. ÚS 17/10 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 9 zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 418/2009 Sb.

230/2011 Sb.

Účinnost od: 05.08.2011    Účinnost do: 11.12.2011

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce

229/2011 Sb.

Účinnost od: 05.08.2011

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se ukládá Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně

231/2011 Sb.

Účinnost od: 04.08.2011

Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

207/2011 Sb.

Účinnost od: 03.08.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 141/1961 Sb.)

241/2011 Sb.

Účinnost od: 01.08.2011

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
(Mění 490/2003 Sb.)

225/2011 Sb.

Účinnost od: 01.08.2011

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 184/2009 Sb., o stanovení výše úhrad za zkoušky
(Mění 184/2009 Sb.)

219/2011 Sb.

Účinnost od: 01.08.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 191/1999 Sb.;Mění 64/1986 Sb.;Mění 634/1992 Sb.)

216/2011 Sb.

Účinnost od: 01.08.2011

Vyhláška o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
(Ruší 195/2002 Sb.)

205/2011 Sb.

Účinnost od: 01.08.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči
(Mění 411/2008 Sb.)

203/2011 Sb.

Účinnost od: 01.08.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 467/2003 Sb.)

201/2011 Sb.

Účinnost od: 01.08.2011

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 1/2011)
(Mění 405/2010 Sb.)

183/2011 Sb.

Účinnost od: 01.08.2011    Účinnost do: 01.01.2014

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje závaznost Kolektivní smlouvy vyššího stupně
(Mění 149/2011 Sb.)

178/2011 Sb.

Účinnost od: 01.08.2011

Nařízení vlády o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení

156/2011 Sb.

Účinnost od: 01.08.2011

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 154/2005 Sb.)

138/2011 Sb.

Účinnost od: 01.08.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 592/1992 Sb.)

137/2011 Sb.

Účinnost od: 01.08.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 49/1997 Sb.;Mění 127/2005 Sb.)

135/2011 Sb.

Účinnost od: 01.08.2011

Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 176/2001 Sb.
(Mění 347/1997 Sb.)

133/2011 Sb.

Účinnost od: 01.08.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 361/2000 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 247/2000 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

117/2011 Sb.

Účinnost od: 01.08.2011    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 113/2005 Sb.)

53/2011 Sb.

Účinnost od: 01.08.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 117/2007 Sb.)

200/2011 Sb.

Účinnost od: 30.07.2011    Účinnost do: 23.10.2011

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce

199/2011 Sb.

Účinnost od: 30.07.2011    Zrušeno: 01.09.2012

Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší
(Ruší 455/2006 Sb.)

227/2011 Sb.

Účinnost od: 29.07.2011    Účinnost do: 11.12.2011

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

187/2011 Sb.

Účinnost od: 23.07.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 440/2003 Sb.)

186/2011 Sb.

Účinnost od: 23.07.2011

Zákon o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 318/2001 Sb.;Mění 99/1963 Sb.)

221/2011 Sb.

Účinnost od: 22.07.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 86/2002 Sb.)

220/2011 Sb.

Účinnost od: 22.07.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 357/2005 Sb.;Mění 198/1993 Sb.;Mění 155/1995 Sb.)

217/2011 Sb.

Účinnost od: 21.07.2011    Účinnost do: 23.10.2011

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

208/2011 Sb.

Účinnost od: 20.07.2011

Nařízení vlády o technických požadavcích na přepravitelná tlaková zařízení
(Ruší 42/2003 Sb.;Mění 251/2003 Sb.;Ruší 541/2004 Sb.)

86/2011 Sb.

Účinnost od: 20.07.2011

Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky
(Ruší 19/2003 Sb.;Ruší 340/2008 Sb.;Ruší 1/2010 Sb.)

34/2011 Sb.

Účinnost od: 20.07.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 22/1997 Sb.)

215/2011 Sb.

Účinnost od: 19.07.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 6/2002 Sb.)

206/2011 Sb.

Účinnost od: 19.07.2011    Zrušeno: 18.10.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 219/1995 Sb.)

182/2011 Sb.

Účinnost od: 19.07.2011    Zrušeno: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 341/2002 Sb.)

204/2011 Sb.

Účinnost od: 15.07.2011

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 30/2002 Sb., kterou se stanoví postupy při ověřování nádrží používaných jako měřidla, které jsou umístěny na plavidlech a označované značkou EHS, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb.
(Ruší 30/2002 Sb.;Mění 260/2003 Sb.)

198/2011 Sb.

Účinnost od: 15.07.2011    Zrušeno: 24.11.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 356/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 356/2008 Sb.)

197/2011 Sb.

Účinnost od: 15.07.2011    Účinnost do: 11.09.2011

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstva města

196/2011 Sb.

Účinnost od: 15.07.2011    Účinnost do: 23.10.2011

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

195/2011 Sb.

Účinnost od: 15.07.2011    Zrušeno: 19.08.2013

Vyhláška o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních depozitářské smlouvy standardního fondu
(Ruší 115/2007 Sb.)

194/2011 Sb.

Účinnost od: 15.07.2011    Zrušeno: 19.08.2013

Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním investování
(Ruší 270/2004 Sb.;Ruší 347/2004 Sb.;Ruší 431/2006 Sb.;Ruší 603/2006 Sb.;Ruší 604/2006 Sb.;Ruší 241/2007 Sb.;Ruší 283/2008 Sb.;Ruší 235/2009 Sb.;Ruší 98/2010 Sb.;Ruší 356/2010 Sb.;Ruší 357/2010 Sb.)

193/2011 Sb.

Účinnost od: 15.07.2011    Zrušeno: 19.08.2013

Vyhláška o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu
(Ruší 482/2006 Sb.)

192/2011 Sb.

Účinnost od: 15.07.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky
(Mění 233/2009 Sb.;Ruší 269/2004 Sb.;Ruší 224/2010 Sb.)

191/2011 Sb.

Účinnost od: 15.07.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci
(Mění 234/2009 Sb.)

190/2011 Sb.

Účinnost od: 15.07.2011

Nařízení vlády, kterým se stanoví limity některých částek v eurech, pokud jde o úpravu veřejné nabídky investičních cenných papírů, prospektu cenného papíru a informačních povinností emitenta některých investičních cenných papírů a dalších osob

189/2011 Sb.

Účinnost od: 15.07.2011    Zrušeno: 19.08.2013

Nařízení vlády o sdělení klíčových informací speciálního fondu kolektivního investování

188/2011 Sb.

Účinnost od: 15.07.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 189/2004 Sb.;Mění 256/2004 Sb.;Mění 97/1963 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 563/1991 Sb.;Mění 551/1991 Sb.;Mění 21/1992 Sb.;Mění 280/1992 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 42/1994 Sb.;Mění 151/1997 Sb.;Mění 227/1997 Sb.;Mění 15/1998 Sb.;Mění 120/2001 Sb.;Mění 143/2001 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 182/2006 Sb.;Mění 104/2008 Sb.;Mění 93/2009 Sb.;Mění 277/2009 Sb.)

175/2011 Sb.

Účinnost od: 15.07.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
(Mění 450/2005 Sb.)

185/2011 Sb.

Účinnost od: 08.07.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 262/2006 Sb.)

162/2011 Sb.

Účinnost od: 06.07.2011    Zrušeno: 01.10.2016

Vyhláška o způsobu stanovení zvláštních technických podmínek pro účely zákona o veřejných zakázkách

181/2011 Sb.

Účinnost od: 01.07.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 141/1961 Sb.;Mění 169/1999 Sb.;Mění 257/2000 Sb.;Mění 218/2003 Sb.;Mění 40/2009 Sb.)

180/2011 Sb.

Účinnost od: 01.07.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 229/2002 Sb.;Mění 262/2006 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 187/2006 Sb.)

179/2011 Sb.

Účinnost od: 01.07.2011    Zrušeno: 01.01.2013

Vyhláška o způsobu vnějšího označení a odznacích Celní správy České republiky, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel Celní správy České republiky
(Ruší 197/2001 Sb.;Ruší 246/2002 Sb.;Ruší 332/2005 Sb.;Ruší 115/2010 Sb.)

176/2011 Sb.

Účinnost od: 01.07.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 165/2002 Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech, ve znění vyhlášky č. 56/2007 Sb., vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 4/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky na provedení a stavbu objektů a zařízení pro rozvod a izolaci větrů a uzavírání důlních děl, ve znění vyhlášky č. 90/2003 Sb., a vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 165/2002 Sb.;Mění 22/1989 Sb.;Mění 4/1994 Sb.;Mění 52/1997 Sb.)

171/2011 Sb.

Účinnost od: 01.07.2011    Zrušeno: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
(Ruší 199/2004 Sb.;Ruší 200/2005 Sb.;Ruší 411/2006 Sb.;Ruší 84/2009 Sb.)

167/2011 Sb.

Účinnost od: 01.07.2011

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
(Mění 489/2003 Sb.)

158/2011 Sb.

Účinnost od: 01.07.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 352/2005 Sb.)

155/2011 Sb.

Účinnost od: 01.07.2011

Vyhláška o profilech povrchových vod využívaných ke koupání

154/2011 Sb.

Účinnost od: 01.07.2011

Vyhláška o vojenské letecké technice, schvalování technické způsobilosti vojenské letecké techniky, provádění pravidelných technických prohlídek a zkoušek technických zařízení vojenské letecké techniky, provozování a kontrolách vojenské letecké techniky a pověřování a osvědčování právnických a fyzických osob, a o vojenském leteckém rejstříku (o vojenské letecké technice)

152/2011 Sb.

Účinnost od: 01.07.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 13/1997 Sb.;Mění 104/2000 Sb.;Mění 56/2001 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 455/1991 Sb.)

148/2011 Sb.

Účinnost od: 01.07.2011    Účinnost do: 01.01.2013

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje závaznost Kolektivní smlouvy vyššího stupně

146/2011 Sb.

Účinnost od: 01.07.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů, ve znění vyhlášky č. 337/2009 Sb.
(Mění 237/2005 Sb.)

136/2011 Sb.

Účinnost od: 01.07.2011

Zákon o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 37/1994 Sb.;Mění 6/1993 Sb.;Ruší 553/2006 Sb.)

128/2011 Sb.

Účinnost od: 01.07.2011

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

114/2011 Sb.

Účinnost od: 01.07.2011

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
(Mění 290/1995 Sb.)

104/2011 Sb.

Účinnost od: 01.07.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 13/1993 Sb.;Mění 185/2004 Sb.;Mění 99/2004 Sb.)

91/2011 Sb.

Účinnost od: 01.07.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 311/2006 Sb.)

85/2011 Sb.

Účinnost od: 01.07.2011    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 642/2004 Sb.)

370/2010 Sb.

Účinnost od: 01.07.2011    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem
(Mění 365/2009 Sb.)

369/2010 Sb.

Účinnost od: 01.07.2011

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, a některá související nařízení vlády
(Mění 479/2009 Sb.;Mění 79/2007 Sb.;Mění 245/2004 Sb.;Mění 45/2007 Sb.;Mění 47/2007 Sb.;Mění 75/2007 Sb.;Mění 239/2007 Sb.;Mění 95/2008 Sb.;Mění 147/2008 Sb.;Mění 53/2009 Sb.;Mění 87/2010 Sb.)

358/2010 Sb.

Účinnost od: 01.07.2011    Zrušeno: 19.08.2013

Vyhláška o předkládání výkazů a dalších informací investiční společností a fondem kolektivního investování České národní bance
(Výjimka účinnosti )

197/2010 Sb.

Účinnost od: 01.07.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 329/1999 Sb.)

173/2011 Sb.

Účinnost od: 30.06.2011

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 197/2005 Sb.)

341/2010 Sb.

Účinnost od: 30.06.2011

Nález Ústavního soudu ze dne 29. září 2010 sp. zn. Pl. ÚS 32/08 ve věci návrhu na zrušení § 76 odst. 6 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů
(Mění 169/1999 Sb.)

177/2011 Sb.

Účinnost od: 29.06.2011

Nález Ústavního soudu ze dne 31. května 2011 sp. zn. Pl. ÚS 46/10 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 104e písm. b) zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 582/1991 Sb.)

172/2011 Sb.

Účinnost od: 29.06.2011

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 326/2006 Sb., o podrobnostech atestačního řízení pro elektronické nástroje, náležitostech žádosti o atest a o výši poplatku za podání žádosti o atest (vyhláška o atestačním řízení pro elektronické nástroje)
(Ruší 326/2006 Sb.)

169/2011 Sb.

Účinnost od: 28.06.2011

Vyhláška o stanovení pravidel tvorby čísla účtu v platebním styku
(Ruší 62/2004 Sb.)

168/2011 Sb.

Účinnost od: 28.06.2011    Zrušeno: 18.04.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 369/2009 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění vyhlášky č. 298/2010 Sb.
(Mění 369/2009 Sb.)

150/2011 Sb.

Účinnost od: 22.06.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 273/2008 Sb.;Mění 124/1992 Sb.;Mění 185/2004 Sb.;Mění 141/1961 Sb.)

166/2011 Sb.

Účinnost od: 21.06.2011    Účinnost do: 23.10.2011

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

165/2011 Sb.

Účinnost od: 21.06.2011    Účinnost do: 23.10.2011

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce

164/2011 Sb.

Účinnost od: 21.06.2011    Účinnost do: 23.10.2011

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

163/2011 Sb.

Účinnost od: 21.06.2011    Zrušeno: 01.06.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy
(Mění 46/2010 Sb.)

161/2011 Sb.

Účinnost od: 21.06.2011

Nařízení vlády o stanovení harmonogramu a technického způsobu provedení opatření podle § 64 až 68 zákona o základních registrech

159/2011 Sb.

Účinnost od: 15.06.2011

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí narození Jiřího Melantricha z Aventina

202/2011 Sb.

Účinnost od: 14.06.2011

Nález Ústavního soudu ze dne 14. června 2011 sp. zn. Pl. ÚS 29/10 ve věci návrhu na zrušení čl. I a čl. II odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Chrastavy č. 5/2009 o stanovení míst, na kterých mohou být provozovány interaktivní videoloterijní terminály

160/2011 Sb.

Účinnost od: 13.06.2011    Účinnost do: 23.10.2011

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

157/2011 Sb.

Účinnost od: 13.06.2011

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 159/2003 Sb.;Ruší 168/2006 Sb.;Ruší 152/2008 Sb.)

153/2011 Sb.

Účinnost od: 07.06.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 360/1992 Sb.)

151/2011 Sb.

Účinnost od: 07.06.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 258/2000 Sb.;Mění 254/2001 Sb.)

149/2011 Sb.

Účinnost od: 06.06.2011

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se ukládá Kolektivní smlouva vyššího stupně

143/2011 Sb.

Účinnost od: 01.06.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2008 Sb., o používání, předepisování a výdeji léčivých přípravků při poskytování veterinární péče
(Mění 344/2008 Sb.)

131/2011 Sb.

Účinnost od: 01.06.2011

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

126/2011 Sb.

Účinnost od: 01.06.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
(Mění 47/2005 Sb.)

122/2011 Sb.

Účinnost od: 01.06.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin, ve znění vyhlášky č. 130/2010 Sb.
(Mění 4/2008 Sb.)

121/2011 Sb.

Účinnost od: 01.06.2011    Zrušeno: 01.12.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek, ve znění vyhlášky č. 319/2010 Sb.
(Mění 235/2010 Sb.)

52/2011 Sb.

Účinnost od: 01.06.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 239/1998 Sb.)

246/2010 Sb.

Účinnost od: 01.06.2011    Zrušeno: 20.04.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla
(Mění 464/2005 Sb.)

145/2011 Sb.

Účinnost od: 27.05.2011    Účinnost do: 23.10.2011

Sdělení Ministerstva vnitra, kterým se mění sdělení Ministerstva vnitra č. 113/2011 Sb., o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
(Mění 113/2011 Sb.)

144/2011 Sb.

Účinnost od: 27.05.2011    Účinnost do: 23.10.2011

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

142/2011 Sb.

Účinnost od: 27.05.2011    Zrušeno: 13.01.2018

Vyhláška o předkládání informací platebními institucemi, institucemi elektronických peněz, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu České národní bance
(Ruší 375/2009 Sb.)

141/2011 Sb.

Účinnost od: 27.05.2011    Zrušeno: 13.01.2018

Vyhláška o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu
(Ruší 374/2009 Sb.)

140/2011 Sb.

Účinnost od: 27.05.2011    Zrušeno: 13.01.2018

Vyhláška o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování
(Ruší 32/2010 Sb.)

139/2011 Sb.

Účinnost od: 27.05.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 156/2010 Sb., a některé další zákony
(Mění 284/2009 Sb.;Mění 256/2004 Sb.;Mění 182/2006 Sb.;Mění 21/1992 Sb.;Mění 87/1995 Sb.;Mění 253/2008 Sb.;Mění 6/1993 Sb.;Mění 15/1998 Sb.;Mění 377/2005 Sb.;Mění 254/2004 Sb.;Mění 40/1964 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 97/1963 Sb.;Mění 634/1992 Sb.;Mění 93/2009 Sb.;Mění 69/2006 Sb.)

136/2011 Sb.

Účinnost od: 25.05.2011

Zákon o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 6/1993 Sb.)

134/2011 Sb.

Účinnost od: 25.05.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 266/1994 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

133/2011 Sb.

Účinnost od: 25.05.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 361/2000 Sb.)

132/2011 Sb.

Účinnost od: 25.05.2011    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 40/1964 Sb.)

127/2011 Sb.

Účinnost od: 25.05.2011

Vyhláška o vydání zlaté mince „Gotický most v Písku“ po 5 000 Kč

130/2011 Sb.

Účinnost od: 20.05.2011

Nález Ústavního soudu ze dne 13. dubna 2011 sp. zn. Pl. ÚS 43/10 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 33 odst. 3 věty první zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
(Mění 150/2002 Sb.)

125/2011 Sb.

Účinnost od: 15.05.2011    Zrušeno: 01.08.2015

Nařízení vlády o stanovení informačních povinností příjemcům živočišných produktů v místě určení

98/2011 Sb.

Účinnost od: 15.05.2011

Vyhláška o způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod

124/2011 Sb.

Účinnost od: 12.05.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 20/1987 Sb.)

123/2011 Sb.

Účinnost od: 12.05.2011    Účinnost do: 23.10.2011

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

120/2011 Sb.

Účinnost od: 06.05.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 428/2001 Sb.)

119/2011 Sb.

Účinnost od: 06.05.2011

Nález Ústavního soudu ze dne 19. dubna 2011 sp. zn. Pl. ÚS 53/10 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 348/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 348/2010 Sb.;Mění 586/1992 Sb. nepřímo)

129/2011 Sb.

Účinnost od: 01.05.2011    Účinnost do: 01.05.2012

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

115/2011 Sb.

Účinnost od: 01.05.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 335/1997 Sb.)

112/2011 Sb.

Účinnost od: 01.05.2011    Účinnost do: 01.05.2012

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2010 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

111/2011 Sb.

Účinnost od: 01.05.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 38/2001 Sb.)

108/2011 Sb.

Účinnost od: 01.05.2011

Vyhláška o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu
(Ruší 251/2001 Sb.)

101/2011 Sb.

Účinnost od: 01.05.2011

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

95/2011 Sb.

Účinnost od: 01.05.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 353/2003 Sb.;Mění 61/1997 Sb.)

88/2011 Sb.

Účinnost od: 01.05.2011

Vyhláška o technických podmínkách a postupu při pořizování biometrických údajů a podpisu cizince pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu

427/2010 Sb.

Účinnost od: 01.05.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 326/1999 Sb.;Mění 325/1999 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 197/2009 Sb.;Mění 435/2004 Sb.)

400/2010 Sb.

Účinnost od: 01.05.2011    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 541/2005 Sb.)

346/2010 Sb.

Účinnost od: 01.05.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 586/1992 Sb.)

167/2008 Sb.

Účinnost od: 30.04.2011

Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů
(Výjimka účinnosti § 14 odst. 5)

99/2011 Sb.

Účinnost od: 27.04.2011

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí prvního dálkového letu Jana Kašpara

93/2011 Sb.

Účinnost od: 27.04.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody
(Mění 20/2002 Sb.)

113/2011 Sb.

Účinnost od: 26.04.2011    Účinnost do: 23.10.2011

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

107/2011 Sb.

Účinnost od: 26.04.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2007 Sb., o centrální evidenci dotací
(Mění 286/2007 Sb.)

106/2011 Sb.

Účinnost od: 22.04.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 167/1998 Sb.)

105/2011 Sb.

Účinnost od: 22.04.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 96/2004 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

103/2011 Sb.

Účinnost od: 21.04.2011    Zrušeno: 01.10.2013

Vyhláška o registraci distributorů pohonných hmot

91/2011 Sb.

Účinnost od: 21.04.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 311/2006 Sb.;Mění 86/2002 Sb.)

102/2011 Sb.

Účinnost od: 15.04.2011    Účinnost do: 08.05.2011

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstva města

100/2011 Sb.

Účinnost od: 15.04.2011

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2011-2023, VAR %

72/2011 Sb.

Účinnost od: 15.04.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění vyhlášky č. 253/2007 Sb.
(Mění 277/2004 Sb.)

97/2011 Sb.

Účinnost od: 12.04.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 433/2010 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2011
(Mění 433/2010 Sb.)

96/2011 Sb.

Účinnost od: 12.04.2011

Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2011

94/2011 Sb.

Účinnost od: 12.04.2011

Nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2011 sp. zn. Pl. ÚS 24/10 ve věci návrhu na zrušení § 97 odst. 3 a 4 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení vyhlášky č. 485/2005 Sb., o rozsahu provozních a lokalizačních údajů, době jejich uchovávání a formě a způsobu jejich předávání orgánům oprávněným k jejich využívání
(Mění 127/2005 Sb.;Ruší 485/2005 Sb.)

92/2011 Sb.

Účinnost od: 06.04.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 6/1993 Sb.)

90/2011 Sb.

Účinnost od: 01.04.2011

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

89/2011 Sb.

Účinnost od: 01.04.2011    Zrušeno: 05.03.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 123/2007 Sb.)

87/2011 Sb.

Účinnost od: 01.04.2011    Účinnost do: 01.01.2012

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2008 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 112/2008 Sb.)

81/2011 Sb.

Účinnost od: 01.04.2011

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání
(Mění 430/2006 Sb.)

76/2011 Sb.

Účinnost od: 01.04.2011

Zákon o přechodném snížení cen a úhrad léčiv
(Mění 63/2007 Sb.)

73/2011 Sb.

Účinnost od: 01.04.2011

Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů
(Mění 435/2004 Sb.;Mění 118/2000 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 20/1966 Sb.;Mění 2/1991 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 21/1992 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 592/1992 Sb.;Mění 87/1995 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 252/1997 Sb.;Mění 222/1999 Sb.;Mění 326/1999 Sb.;Mění 359/1999 Sb.;Mění 72/2000 Sb.;Mění 133/2000 Sb.;Mění 218/2000 Sb.;Mění 218/2002 Sb.;Mění 561/2004 Sb.;Mění 251/2005 Sb.;Mění 108/2006 Sb.;Mění 110/2006 Sb.;Mění 111/2006 Sb.;Mění 137/2006 Sb.;Mění 182/2006 Sb.;Mění 187/2006 Sb.;Mění 262/2006 Sb.;Mění 266/2006 Sb.)

71/2011 Sb.

Účinnost od: 01.04.2011

Vyhláška o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka banky z jiného než členského státu povinna vést a které je povinna poskytnout Garančnímu systému finančního trhu

68/2011 Sb.

Účinnost od: 01.04.2011

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

67/2011 Sb.

Účinnost od: 01.04.2011    Zrušeno: 01.04.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, ve znění nařízení vlády č. 246/2009 Sb.
(Mění 453/2004 Sb.)

66/2011 Sb.

Účinnost od: 01.04.2011    Zrušeno: 01.04.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nařízení vlády č. 307/2009 Sb.
(Mění 154/2004 Sb.)

65/2011 Sb.

Účinnost od: 01.04.2011    Zrušeno: 01.04.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 336/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 336/2004 Sb.)

63/2011 Sb.

Účinnost od: 01.04.2011

Nařízení vlády o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících

62/2011 Sb.

Účinnost od: 01.04.2011

Vyhláška o podmínkách připojení k plynárenské soustavě a o změně vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 251/2001 Sb., kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství
(Mění 251/2001 Sb.)

56/2011 Sb.

Účinnost od: 01.04.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2007 Sb., o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců, ve znění vyhlášky č. 2/2010 Sb.
(Mění 312/2007 Sb.)

47/2011 Sb.

Účinnost od: 01.04.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 235/2004 Sb.)

32/2011 Sb.

Účinnost od: 01.04.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 154/2000 Sb.)

400/2010 Sb.

Účinnost od: 01.04.2011    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 541/2005 Sb.)

319/2010 Sb.

Účinnost od: 01.04.2011    Zrušeno: 01.12.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 235/2010 Sb., o stanovení požadavků na čistotu a identifikaci přídatných látek
(Mění 235/2010 Sb.)

61/2010 Sb.

Účinnost od: 01.04.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 341/2008 Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 383/2001 Sb.;Mění 294/2005 Sb.)

48/2010 Sb.

Účinnost od: 01.04.2011

Nález Ústavního soudu ze dne 19. ledna 2010 ve věci návrhu na zrušení § 76g a § 220 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 99/1963 Sb.)

70/2011 Sb.

Účinnost od: 31.03.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona
(Mění 311/2007 Sb.)

69/2011 Sb.

Účinnost od: 31.03.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 182/2006 Sb.;Mění 99/1963 Sb.)

21/2011 Sb.

Účinnost od: 31.03.2011

Vyhláška o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1994 a vzoru 1997 a o změně vyhlášky č. 2/2007 Sb., o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1993, bankovek po 100 Kč vzoru 1993, bankovek po 200 Kč vzoru 1993 a bankovek po 500 Kč vzoru 1993
(Ruší 205/1994 Sb.;Ruší 197/1997 Sb.)

241/2010 Sb.

Účinnost od: 31.03.2011

Nález Ústavního soudu ze dne 1. července 2010 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 182/2006 Sb.)

58/2011 Sb.

Účinnost od: 30.03.2011

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 200. výročí zahájení výuky na Pražské konzervatoři

84/2011 Sb.

Účinnost od: 25.03.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 296/2004 Sb.)

83/2011 Sb.

Účinnost od: 25.03.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu, ve znění vyhlášky č. 75/2009 Sb.
(Mění 415/2006 Sb.)

82/2011 Sb.

Účinnost od: 25.03.2011

Vyhláška o měření elektřiny a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném přenosu nebo neoprávněné distribuci elektřiny
(Ruší 218/2001 Sb.;Ruší 450/2003 Sb.;Ruší 326/2005 Sb.;Mění 51/2006 Sb.)

79/2011 Sb.

Účinnost od: 25.03.2011    Účinnost do: 03.07.2011

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

78/2011 Sb.

Účinnost od: 25.03.2011    Účinnost do: 03.07.2011

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

77/2011 Sb.

Účinnost od: 25.03.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 25/2008 Sb.;Mění 86/2002 Sb.;Mění 185/2001 Sb.;Mění 254/2001 Sb.;Mění 477/2001 Sb.)

75/2011 Sb.

Účinnost od: 25.03.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 378/2007 Sb.)

74/2011 Sb.

Účinnost od: 25.03.2011

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, přijatému Parlamentem dne 9. února 2011 a vrácenému prezidentem republiky dne 23. února 2011

73/2011 Sb.

Účinnost od: 25.03.2011

Zákon o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů
(Výjimka účinnosti )

64/2011 Sb.

Účinnost od: 18.03.2011    Zrušeno: 01.05.2018

Vyhláška o plánech péče, o podkladech k vyhlašování, evidenci a označování chráněných území
(Ruší 60/2008 Sb.)

61/2011 Sb.

Účinnost od: 15.03.2011

Vyhláška o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby
(Ruší 206/2004 Sb.;Ruší 581/2006 Sb.)

60/2011 Sb.

Účinnost od: 15.03.2011    Účinnost do: 03.07.2011

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

59/2011 Sb.

Účinnost od: 15.03.2011    Účinnost do: 03.07.2011

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

57/2011 Sb.

Účinnost od: 15.03.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona
(Mění 448/2006 Sb.)

53/2011 Sb.

Účinnost od: 15.03.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 117/2007 Sb.)

51/2011 Sb.

Účinnost od: 15.03.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 323/2002 Sb.)

49/2011 Sb.

Účinnost od: 15.03.2011

Vyhláška o vymezení útvarů povrchových vod

43/2011 Sb.

Účinnost od: 15.03.2011    Zrušeno: 01.09.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2008 Sb., kterou se vydává vzor formuláře návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu
(Mění 197/2008 Sb.)

42/2011 Sb.

Účinnost od: 15.03.2011    Zrušeno: 01.09.2012

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší
(Mění 597/2006 Sb.)

20/2011 Sb.

Účinnost od: 15.03.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 501/2006 Sb.)

55/2011 Sb.

Účinnost od: 14.03.2011

Vyhláška o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
(Ruší 424/2004 Sb.;Ruší 401/2006 Sb.)

54/2011 Sb.

Účinnost od: 10.03.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 177/2009 Sb.)

50/2011 Sb.

Účinnost od: 08.03.2011    Účinnost do: 03.07.2011

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

48/2011 Sb.

Účinnost od: 08.03.2011

Vyhláška o stanovení tříd ochrany

47/2011 Sb.

Účinnost od: 08.03.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 235/2004 Sb.)

24/2011 Sb.

Účinnost od: 04.03.2011

Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
(Ruší 142/2005 Sb.)

23/2011 Sb.

Účinnost od: 04.03.2011    Zrušeno: 01.01.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění nařízení vlády č. 229/2007 Sb.
(Mění 61/2003 Sb.)

46/2011 Sb.

Účinnost od: 01.03.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 396/2010 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011
(Mění 396/2010 Sb.)

45/2011 Sb.

Účinnost od: 01.03.2011    Zrušeno: 01.07.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 565/2006 Sb.)

44/2011 Sb.

Účinnost od: 01.03.2011    Zrušeno: 01.01.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 564/2006 Sb.)

33/2011 Sb.

Účinnost od: 01.03.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 91/1996 Sb.)

30/2011 Sb.

Účinnost od: 01.03.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, a další související zákony
(Mění 280/2009 Sb.;Mění 531/1990 Sb.;Mění 565/1990 Sb.;Mění 338/1992 Sb.;Mění 357/1992 Sb.;Mění 16/1993 Sb.;Mění 218/2000 Sb.;Mění 56/2001 Sb.;Mění 218/2002 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

21/2011 Sb.

Účinnost od: 01.03.2011

Vyhláška o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1994 a vzoru 1997 a o změně vyhlášky č. 2/2007 Sb., o ukončení platnosti bankovek po 50 Kč vzoru 1993, bankovek po 100 Kč vzoru 1993, bankovek po 200 Kč vzoru 1993 a bankovek po 500 Kč vzoru 1993
(Mění 2/2007 Sb.)

17/2011 Sb.

Účinnost od: 01.03.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 395/1992 Sb.)

16/2011 Sb.

Účinnost od: 01.03.2011

Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy o vyhlášení zvláště chráněných území

15/2011 Sb.

Účinnost od: 01.03.2011

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Žehuňský rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

14/2011 Sb.

Účinnost od: 01.03.2011

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hrabanovská černava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

13/2011 Sb.

Účinnost od: 01.03.2011

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hadce u Želivky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

8/2011 Sb.

Účinnost od: 01.03.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění vyhlášky č. 218/2010 Sb.
(Mění 364/2009 Sb.)

330/2010 Sb.

Účinnost od: 01.03.2011    Zrušeno: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 180/2005 Sb.)

41/2011 Sb.

Účinnost od: 28.02.2011

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením kapitálových požadavků a postupů dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy a obchodníky s cennými papíry
(Mění 21/1992 Sb.;Mění 87/1995 Sb.;Mění 6/1993 Sb.;Mění 82/1998 Sb.;Mění 256/2004 Sb.)

40/2011 Sb.

Účinnost od: 28.02.2011

Nález Ústavního soudu ze dne 25. ledna 2011 sp. zn. Pl. ÚS 13/09 ve věci návrhu na zrušení čl. 2 odst. 3 a čl. 3 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Vodňany č. 4/2008 o ochraně veřejného pořádku při provozování hostinských činností

39/2011 Sb.

Účinnost od: 28.02.2011

Nález Ústavního soudu ze dne 25. ledna 2011 sp. zn. Pl. ÚS 15/10 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 43 odst. 2 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

35/2011 Sb.

Účinnost od: 28.02.2011    Účinnost do: 01.04.2014

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2011-2014, 2,75 %

22/2011 Sb.

Účinnost od: 26.02.2011

Vyhláška o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského rozhlasového vysílání šířeného ve vybraných kmitočtových pásmech

38/2011 Sb.

Účinnost od: 23.02.2011    Zrušeno: 01.01.2014

Nařízení vlády o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené služby

37/2011 Sb.

Účinnost od: 23.02.2011    Účinnost do: 03.07.2011

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

36/2011 Sb.

Účinnost od: 23.02.2011    Účinnost do: 03.07.2011

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí

28/2011 Sb.

Účinnost od: 23.02.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 40/1995 Sb.;Mění 40/1964 Sb.;Mění 634/1992 Sb.;Mění 97/1963 Sb.)

31/2011 Sb.

Účinnost od: 18.02.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 185/2001 Sb.)

29/2011 Sb.

Účinnost od: 18.02.2011

Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2009 převyšujícího rozpočtovaný schodek

27/2011 Sb.

Účinnost od: 18.02.2011    Účinnost do: 03.07.2011

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

26/2011 Sb.

Účinnost od: 18.02.2011    Účinnost do: 03.07.2011

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

12/2011 Sb.

Účinnost od: 15.02.2011

Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody v Karviné a vymezení konkrétních ochranných opatření

18/2011 Sb.

Účinnost od: 04.02.2011    Účinnost do: 03.07.2011

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

407/2010 Sb.

Účinnost od: 01.02.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 49/1997 Sb.)

320/2010 Sb.

Účinnost od: 01.02.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti, ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb.
(Mění 106/2001 Sb.)

11/2011 Sb.

Účinnost od: 31.01.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 492/2005 Sb.)

8/2011 Sb.

Účinnost od: 29.01.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění vyhlášky č. 218/2010 Sb.
(Mění 364/2009 Sb.)

6/2011 Sb.

Účinnost od: 26.01.2011

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

5/2011 Sb.

Účinnost od: 26.01.2011

Vyhláška o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod

1/2011 Sb.

Účinnost od: 22.01.2011    Zrušeno: 01.06.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 460/2008 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky
(Mění 460/2008 Sb.)

10/2011 Sb.

Účinnost od: 20.01.2011    Účinnost do: 03.07.2011

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

9/2011 Sb.

Účinnost od: 20.01.2011    Zrušeno: 01.10.2016

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a podrobnosti týkající se certifikátu shody
(Ruší 329/2006 Sb.)

7/2011 Sb.

Účinnost od: 14.01.2011    Účinnost do: 20.03.2011

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

4/2011 Sb.

Účinnost od: 07.01.2011    Účinnost do: 10.04.2011

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

3/2011 Sb.

Účinnost od: 07.01.2011    Účinnost do: 10.04.2011

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

2/2011 Sb.

Účinnost od: 05.01.2011    Účinnost do: 01.05.2011

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2009 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

337/2010 Sb.

Účinnost od: 03.01.2011    Zrušeno: 01.09.2012

Vyhláška o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky
(Ruší 355/2002 Sb.;Ruší 509/2005 Sb.)

118/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá z pozdějších změn

25/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011    Účinnost do: 01.01.2013

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

19/2011 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2011/DZP o regulaci cen zdravotní péče, stanovení maximálních cen zdravotní péče zubních lékařů hrazené z veřejného zdravotního pojištění, stomatologických výrobků plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

438/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011    Účinnost do: 01.01.2012

Sdělení Energetického regulačního úřadu o výši nákladů na úhradu vícenákladů spojených s podporou elektřiny z obnovitelných zdrojů hrazených provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli regionální distribuční soustavy formou dotace z prostředků státního rozpočtu

436/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
(Mění 108/2005 Sb.)

435/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
(Mění 410/2009 Sb.)

433/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2011

432/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury

431/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2000 Sb. k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění nařízení vlády č. 36/2003 Sb.
(Mění 462/2000 Sb.)

430/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 240/2000 Sb.)

429/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Vyhláška stanovící výjimky z povinnosti cizince požádat o vízum nebo povolení k pobytu na místně příslušném zastupitelském úřadu
(Ruší 462/2008 Sb.)

428/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Vyhláška stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza
(Ruší 446/2005 Sb.;Ruší 356/2006 Sb.;Ruší 418/2006 Sb.;Ruší 13/2007 Sb.;Ruší 246/2007 Sb.;Ruší 111/2008 Sb.;Ruší 92/2010 Sb.)

427/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 326/1999 Sb.;Mění 325/1999 Sb.;Mění 274/2008 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 108/2006 Sb.;Mění 111/2006 Sb.;Mění 100/1988 Sb.;Mění 262/2006 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 549/1991 Sb.;Mění 218/2000 Sb.;Mění 561/2004 Sb.;Mění 553/1991 Sb.;Mění 349/1999 Sb.;Mění 115/2006 Sb.;Mění 221/2003 Sb.;Mění 114/1988 Sb.;Mění 341/2005 Sb.)

425/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 236/1995 Sb.;Mění 201/1997 Sb.)

422/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek
(Mění 194/2009 Sb.)

421/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 502/2002 Sb.)

420/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 501/2002 Sb.)

419/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 500/2002 Sb.)

416/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011    Zrušeno: 01.03.2016

Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

415/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 484/2006 Sb.)

414/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2011 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
(Mění 117/1995 Sb.)

413/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)

412/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých

410/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 563/1991 Sb.)

409/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění
(Mění 97/1963 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 21/1992 Sb.;Mění 591/1992 Sb.;Mění 42/1994 Sb.;Mění 87/1995 Sb.;Mění 120/2001 Sb.;Mění 189/2004 Sb.;Mění 256/2004 Sb.;Mění 182/2006 Sb.;Mění 277/2009 Sb.)

408/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Zákon o finančním zajištění

406/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 347/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(Mění 347/2009 Sb.;Mění 13/1997 Sb.)

405/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 3/2010, č. 4/2010, č. 5/2010)
(Mění 24/2010 Sb. ruší cenové rozhodnutí č. 8/2009)

403/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011    Zrušeno: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
(Mění 449/2009 Sb.)

402/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 180/2005 Sb.;Mění 357/1992 Sb.;Mění 334/1992 Sb.)

401/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Vyhláška o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu

400/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 541/2005 Sb.)

399/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 177/1996 Sb.)

397/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 134/1998 Sb.)

396/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011

394/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
(Mění 489/2003 Sb.)

393/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Vyhláška o oblastech povodí
(Ruší 292/2002 Sb.;Ruší 390/2004 Sb.)

389/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 449/2006 Sb., o stanovení metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 449/2006 Sb.)

388/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 182/1991 Sb.)

387/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Vyhláška o zobrazení vojenského znaku a národního rozlišovacího znaku, způsobu označování vojenského materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným rozeznávacím znakem, zobrazení vojenského stejnokroje a vojenských odznaků a jejich nošení a označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním symbolem anebo znakem Hradní stráže (o vojenských znacích a stejnokrojích)
(Ruší 257/1999 Sb.;Ruší 367/2006 Sb.)

384/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 36/2006 Sb.)

383/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Vyhláška o kolkových známkách
(Ruší 192/1993 Sb.;Ruší 264/1997 Sb.)

382/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Vyhláška o náhradě ušlého výdělku a náhradě hotových výdajů při správě daní
(Ruší 298/1993 Sb.)

381/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011    Zrušeno: 01.01.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje nařízení vlády č. 447/2000 Sb., o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
(Mění 564/2006 Sb.;Ruší 447/2000 Sb.)

380/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011    Zrušeno: 05.03.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 282/2008 Sb.
(Mění 123/2007 Sb.)

378/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Vyhláška o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin

377/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravné a stanoví průměrná cena pohonných hmot
(Ruší 462/2009 Sb.;Mění 262/2006 Sb.)

376/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011    Zrušeno: 01.07.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 565/2006 Sb.)

375/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011    Zrušeno: 01.01.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 37/2003 Sb.)

374/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011    Zrušeno: 01.01.2012

Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2011
(Ruší 477/2009 Sb.)

373/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění nařízení vlády č. 285/2007 Sb.
(Mění 197/2005 Sb.)

372/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 75/2007 Sb.)

370/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem
(Mění 365/2009 Sb.)

369/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 479/2009 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých podpor, a některá související nařízení vlády
(Mění 479/2009 Sb.)

366/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška o způsobu rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie při společném měření množství odebrané tepelné energie na přípravu teplé vody pro více odběrných míst
(Ruší 477/2006 Sb.)

365/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 114/2002 Sb.)

364/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 3/2008 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 3/2008 Sb.)

363/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011    Zrušeno: 05.10.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 554/2002 Sb., kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění
(Mění 554/2002 Sb.)

362/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Vyhláška o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu
(Ruší 274/2005 Sb.;Ruší 183/2007 Sb.;Ruší 313/2008 Sb.)

361/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 185/2009 Sb., o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů
(Mění 185/2009 Sb.)

360/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Vyhláška, kterou se stanoví vzor elektronického formuláře návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění a technické náležitosti jeho užívání

359/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011    Zrušeno: 23.09.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 433/2009 Sb., o způsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny
(Mění 433/2009 Sb.)

358/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011    Zrušeno: 19.08.2013

Vyhláška o předkládání výkazů a dalších informací investiční společností a fondem kolektivního investování České národní bance

357/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011    Zrušeno: 15.07.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 604/2006 Sb., o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti, ve znění vyhlášky č. 98/2010 Sb.
(Mění 604/2006 Sb.)

356/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011    Zrušeno: 15.07.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti, ve znění vyhlášky č. 241/2007 Sb.
(Mění 603/2006 Sb.)

351/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi)
(Mění 143/2008 Sb.)

350/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2011
(Ruší 459/2009 Sb.)

348/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011    Zrušeno: 31.12.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 96/1993 Sb.;Mění 586/1992 Sb.)

347/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011    Zrušeno: 31.12.2011

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
(Mění 187/2006 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 262/2006 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 108/2006 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 236/1995 Sb.;Mění 128/2000 Sb.;Mění 129/2000 Sb.;Mění 218/2002 Sb.;Mění 111/2006 Sb.;Mění 206/2009 Sb.;Mění 362/2009 Sb.)

346/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 586/1992 Sb.;Mění 593/1992 Sb.;Mění 236/1995 Sb.;Mění 117/1995 Sb.)

345/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 424/1991 Sb.)

340/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011    Zrušeno: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 427/2009 Sb.
(Mění 412/2008 Sb.)

338/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 2/2010)

333/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011    Zrušeno: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 527/2006 Sb.)

331/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 219/2003 Sb.)

330/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011    Zrušeno: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 180/2005 Sb.)

324/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů
(Ruší 49/2005 Sb.)

323/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
(Mění 427/2005 Sb.)

317/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011    Zrušeno: 29.07.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 201/2005 Sb.)

316/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 388/2002 Sb.;Mění 564/2002 Sb.)

315/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 207/2001 Sb.)

308/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Vyhláška o stanovení ochranných pásem zdrojů přírodních minerálních vod a přírodních léčivých zdrojů v Kyselce a vymezení konkrétních ochranných opatření

307/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011    Účinnost do: 01.01.2012

Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2011

306/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011    Účinnost do: 01.01.2012

Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2011

303/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011    Zrušeno: 03.01.2018

Vyhláška o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb
(Ruší 237/2008 Sb.)

302/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011    Zrušeno: 01.01.2013

Vyhláška o předkládání výkazů a dalších informací penzijními fondy České národní bance pro účely dohledu
(Ruší 93/2007 Sb.)

301/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 85/1997 Sb., o nájemném z bytů pořízených v družstevní bytové výstavbě a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním těchto bytů
(Ruší 85/1997 Sb.)

293/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011    Účinnost do: 01.01.2012

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2011

290/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 266/1999 Sb.)

288/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
(Mění 278/2008 Sb.)

284/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011    Zrušeno: 01.12.2013

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2006 Sb., o stanovení hodnoty kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky nebo na daňové území České republiky dovezeného
(Mění 172/2006 Sb.)

283/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2009 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
(Mění 155/1995 Sb.)

282/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2011
(Mění 622/2004 Sb.;Mění 357/2005 Sb.)

281/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2011
(Mění 155/1995 Sb.)

276/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška o předkládání výkazů a dalších informací obchodníky s cennými papíry České národní bance
(Ruší 605/2006 Sb.;Ruší 242/2007 Sb.;Ruší 234/2008 Sb.;Ruší 232/2009 Sb.)

249/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011    Zrušeno: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se stanoví vzor průkazu zaměstnance v územním finančním orgánu

233/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Vyhláška o základním obsahu technické mapy obce

232/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 265/1999 Sb., kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru u vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 265/1999 Sb.)

231/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 248/1995 Sb.)

227/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Nařízení vlády o odchylné úpravě pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí

223/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011    Zrušeno: 01.07.2015

Nařízení vlády o katalogu prací vojáků z povolání
(Ruší 469/2002 Sb.;Ruší 331/2003 Sb.;Ruší 398/2004 Sb.;Ruší 213/2005 Sb.;Ruší 533/2005 Sb.;Ruší 568/2006 Sb.;Ruší 138/2009 Sb.)

217/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Vyhláška o stanovení kvalifikačních předpokladů pro služební zařazení vojáků z povolání
(Ruší 221/2007 Sb.)

206/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
(Ruší 492/2003 Sb.)

204/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 345/2002 Sb.)

203/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011    Zrušeno: 01.07.2015

Nařízení vlády o seznamu činností vojáků z povolání stanovených pro jednotlivé hodnostní sbory a vojenské hodnosti

201/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
(Ruší 494/2001 Sb.)

199/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 586/1992 Sb.;Mění 261/2007 Sb.;Mění 531/1990 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 338/1992 Sb.;Mění 357/1992 Sb.;Mění 16/1993 Sb.;Mění 42/1994 Sb.;Mění 129/2000 Sb.;Mění 131/2000 Sb.;Mění 248/2000 Sb.;Mění 309/2002 Sb.;Mění 191/2004 Sb.;Mění 235/2004 Sb.;Mění 420/2004 Sb.;Mění 253/2008 Sb.;Mění 190/2004 Sb.;Ruší 492/2009 Sb.;Ruší 516/2005 Sb.)

197/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 329/1999 Sb.;Mění 141/1961 Sb.)

176/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o identifikačních průkazech advokátů, usazených evropských advokátů a advokátních koncipientů

145/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011    Zrušeno: 01.12.2016

Zákon o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů
(Mění 455/1991 Sb.;Mění 64/1986 Sb.;Mění 6/1993 Sb.;Ruší 321/2001 Sb.)

132/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání)
(Mění 483/1991 Sb.;Mění 231/2001 Sb.;Výjimka účinnosti )

122/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 197/2004 Sb.)

118/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Zákon o krajském referendu a o změně některých zákonů
(Mění 129/2000 Sb.;Mění 150/2002 Sb.)

91/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011    Zrušeno: 01.01.2016

Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
(Ruší 111/1981 Sb.)

71/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 211/2000 Sb.)

20/2010 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění vyhlášky č. 239/2006 Sb.
(Mění 197/2004 Sb.)

468/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 541/2005 Sb.)

367/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Úplné znění zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, jak vyplývá z pozdějších změn

365/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem
(Výjimka účinnosti )

347/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(Mění 104/2000 Sb.)

283/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011    Zrušeno: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 341/2002 Sb.)

281/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu
(Mění 119/2002 Sb.;Mění 124/2002 Sb.;Mění 146/2002 Sb.;Mění 214/2002 Sb.;Mění 226/2002 Sb.;Mění 229/2002 Sb.;Mění 285/2002 Sb.;Mění 320/2002 Sb.;Mění 148/2003 Sb.;Mění 149/2003 Sb.;Mění 162/2003 Sb.;Mění 219/2003 Sb.;Mění 276/2003 Sb.;Mění 322/2003 Sb.;Mění 353/2003 Sb.;Mění 354/2003 Sb.;Mění 356/2003 Sb.;Mění 438/2003 Sb.;Mění 440/2003 Sb.;Mění 479/2003 Sb.;Mění 19/2004 Sb.;Mění 38/2004 Sb.;Mění 78/2004 Sb.;Mění 99/2004 Sb.;Mění 100/2004 Sb.;Mění 122/2004 Sb.;Mění 189/2004 Sb.;Mění 190/2004 Sb.;Mění 235/2004 Sb.;Mění 237/2004 Sb.;Mění 254/2004 Sb.;Mění 256/2004 Sb.;Mění 321/2004 Sb.;Mění 326/2004 Sb.;Mění 420/2004 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 436/2004 Sb.;Mění 480/2004 Sb.;Mění 501/2004 Sb.;Mění 554/2004 Sb.;Mění 594/2004 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 127/2005 Sb.;Mění 179/2005 Sb.;Mění 180/2005 Sb.;Mění 206/2005 Sb.;Mění 215/2005 Sb.;Mění 251/2005 Sb.;Mění 341/2005 Sb.;Mění 377/2005 Sb.;Mění 381/2005 Sb.;Mění 412/2005 Sb.;Mění 413/2005 Sb.;Mění 444/2005 Sb.;Mění 56/2006 Sb.;Mění 59/2006 Sb.;Mění 62/2006 Sb.;Mění 69/2006 Sb.;Mění 70/2006 Sb.;Mění 79/2006 Sb.;Mění 115/2006 Sb.;Mění 137/2006 Sb.;Mění 139/2006 Sb.;Mění 159/2006 Sb.;Mění 183/2006 Sb.;Mění 214/2006 Sb.;Mění 230/2006 Sb.;Mění 245/2006 Sb.;Mění 267/2006 Sb.;Mění 310/2006 Sb.;Mění 311/2006 Sb.;Mění 319/2006 Sb.;Mění 340/2006 Sb.;Mění 261/2007 Sb.;Mění 270/2007 Sb.;Mění 296/2007 Sb.;Mění 378/2007 Sb.;Mění 25/2008 Sb.;Mění 38/2008 Sb.;Mění 104/2008 Sb.;Mění 122/2008 Sb.;Mění 126/2008 Sb.;Mění 167/2008 Sb.;Mění 253/2008 Sb.;Mění 254/2008 Sb.;Mění 296/2008 Sb.;Mění 301/2008 Sb.;Mění 304/2008 Sb.;Mění 305/2008 Sb.;Mění 7/2009 Sb.;Mění 41/2009 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 133/1985 Sb.;Mění 64/1986 Sb.;Mění 44/1988 Sb.;Mění 61/1988 Sb.;Mění 62/1988 Sb.;Mění 531/1990 Sb.;Mění 565/1990 Sb.;Mění 549/1991 Sb.;Mění 552/1991 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 21/1992 Sb.;Mění 114/1992 Sb.;Mění 241/1992 Sb.;Mění 334/1992 Sb.;Mění 338/1992 Sb.;Mění 357/1992 Sb.;Mění 523/1992 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 592/1992 Sb.;Mění 634/1992 Sb.;Mění 6/1993 Sb.;Mění 13/1993 Sb.;Mění 16/1993 Sb.;Mění 35/1993 Sb.;Mění 96/1993 Sb.;Mění 157/1993 Sb.;Mění 273/1993 Sb.;Mění 323/1993 Sb.;Mění 71/1994 Sb.;Mění 85/1994 Sb.;Mění 111/1994 Sb.;Mění 200/1994 Sb.;Mění 15/1998 Sb.;Mění 91/1998 Sb.;Mění 156/1998 Sb.;Mění 167/1998 Sb.;Mění 168/1998 Sb.;Mění 166/1999 Sb.;Mění 168/1999 Sb.;Mění 169/1999 Sb.;Mění 189/1999 Sb.;Mění 222/1999 Sb.;Mění 325/1999 Sb.;Mění 326/1999 Sb.;Mění 329/1999 Sb.;Mění 29/2000 Sb.;Mění 46/2000 Sb.;Mění 101/2000 Sb.;Mění 122/2000 Sb.;Mění 128/2000 Sb.;Mění 129/2000 Sb.;Mění 131/2000 Sb.;Mění 133/2000 Sb.;Mění 154/2000 Sb.;Mění 156/2000 Sb.;Mění 158/2000 Sb.;Mění 159/2000 Sb.;Mění 218/2000 Sb.;Mění 227/2000 Sb.;Mění 241/2000 Sb.;Mění 242/2000 Sb.;Mění 250/2000 Sb.;Mění 253/2000 Sb.;Mění 256/2000 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 307/2000 Sb.;Mění 361/2000 Sb.;Mění 365/2000 Sb.;Mění 367/2000 Sb.;Mění 408/2000 Sb.;Mění 458/2000 Sb.;Mění 492/2000 Sb.;Mění 101/2001 Sb.;Mění 102/2001 Sb.;Mění 117/2001 Sb.;Mění 119/2001 Sb.;Mění 120/2001 Sb.;Mění 143/2001 Sb.;Mění 164/2001 Sb.;Mění 185/2001 Sb.;Mění 254/2001 Sb.;Mění 257/2001 Sb.;Mění 271/2001 Sb.;Mění 40/1995 Sb.;Mění 87/1995 Sb.;Mění 89/1995 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 118/1995 Sb.;Mění 219/1995 Sb.;Mění 289/1995 Sb.;Mění 91/1996 Sb.;Mění 97/1996 Sb.;Mění 19/1997 Sb.;Mění 22/1997 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 49/1997 Sb.;Mění 61/1997 Sb.;Mění 110/1997 Sb.;Mění 242/1997 Sb.;Mění 274/2001 Sb.;Mění 320/2001 Sb.;Mění 449/2001 Sb.;Mění 477/2001 Sb.;Mění 76/2002 Sb.;Mění 86/2002 Sb.;Mění 109/2002 Sb.)

280/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Zákon daňový řád
(Ruší 122/2008 Sb. nepřímo;Ruší 66/1995 Sb. nepřímo;Ruší 337/1992 Sb.;Ruší 255/1994 Sb. nepřímo;Ruší 323/1996 Sb.;Ruší 299/1993 Sb.;Ruší 209/2003 Sb.;Ruší 25/1994 Sb.;Ruší 95/2001 Sb.)

272/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 221/1999 Sb.;Mění 143/1992 Sb.)

208/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 364/2005 Sb.)

206/2009 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 108/2006 Sb.)

274/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky
(Mění 326/1999 Sb.;Mění 325/1999 Sb.;Mění 221/2003 Sb.)

261/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
(Mění 235/2004 Sb.)

280/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 586/1992 Sb.)

438/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 586/1992 Sb.)

Zavřít
MENU