Sbírka předpisů 2008 - podle účinnosti

36/2009 Sb.

Účinnost od: 31.12.2008

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně

485/2008 Sb.

Účinnost od: 31.12.2008

Zákon o přechodu Úrazové nemocnice v Brně a o změně zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 290/2002 Sb.)

482/2008 Sb.

Účinnost od: 31.12.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 586/1992 Sb.)

479/2008 Sb.

Účinnost od: 31.12.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 582/1991 Sb.;Mění 306/2008 Sb.;Mění 382/2008 Sb.;Mění 435/2004 Sb.)

428/2008 Sb.

Účinnost od: 31.12.2008

Sdělení Českého statistického úřadu o ukončení správy Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
(Ruší 320/2003 Sb.;Ruší 448/2004 Sb. nepřímo;Ruší 310/2005 Sb. nepřímo;Ruší 455/2005 Sb. nepřímo;Ruší 391/2006 Sb. nepřímo;Ruší 535/2006 Sb. nepřímo;Ruší 308/2007 Sb. nepřímo;Ruší 264/2008 Sb. nepřímo)

400/2008 Sb.

Účinnost od: 31.12.2008

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 391/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o označování, měření a klasifikaci dříví
(Ruší 391/2003 Sb.)

90/2008 Sb.

Účinnost od: 31.12.2008

Nález Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2008 ve věci návrhu na zrušení § 400 odst. 1 a § 398 odst. 6 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 141/1961 Sb.)

463/2008 Sb.

Účinnost od: 29.12.2008    Účinnost do: 05.04.2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

447/2008 Sb.

Účinnost od: 29.12.2008

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)

446/2008 Sb.

Účinnost od: 23.12.2008

Nález Ústavního soudu ze dne 26. listopadu 2008 ve věci návrhu na posouzení souladu Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství s ústavním pořádkem

416/2008 Sb.

Účinnost od: 16.12.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup
(Mění 442/2006 Sb.)

411/2008 Sb.

Účinnost od: 16.12.2008

Vyhláška o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči

435/2008 Sb.

Účinnost od: 15.12.2008

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2008 pro účely zákona o zaměstnanosti

434/2008 Sb.

Účinnost od: 15.12.2008

Nález Ústavního soudu ze dne 12. srpna 2008 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Krupky č. 12/2004 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

433/2008 Sb.

Účinnost od: 15.12.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 21/1992 Sb.)

431/2008 Sb.

Účinnost od: 15.12.2008    Účinnost do: 05.04.2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

429/2008 Sb.

Účinnost od: 15.12.2008

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zemí CZ-GEONOM a o ukončení zveřejňování aktualizací Klasifikace zemí CZ-GEONOM ve Sbírce zákonů
(Mění 487/2003 Sb.)

427/2008 Sb.

Účinnost od: 15.12.2008

Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony vykonávané v působnosti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv

426/2008 Sb.

Účinnost od: 15.12.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí
(Mění 329/2008 Sb.)

422/2008 Sb.

Účinnost od: 08.12.2008

Vyhláška o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka
(Mění 437/2002 Sb.)

407/2008 Sb.

Účinnost od: 05.12.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 393/2006 Sb., o zdravotní způsobilosti
(Mění 393/2006 Sb.)

405/2008 Sb.

Účinnost od: 03.12.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů
(Mění 54/2008 Sb.)

403/2008 Sb.

Účinnost od: 03.12.2008

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 508/2004 Sb.)

419/2008 Sb.

Účinnost od: 01.12.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 207/2001 Sb.)

414/2008 Sb.

Účinnost od: 01.12.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 117/1995 Sb.)

413/2008 Sb.

Účinnost od: 01.12.2008

Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v roce 2008

385/2008 Sb.

Účinnost od: 01.12.2008    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 307/2004 Sb., o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí, ve znění vyhlášky č. 34/2006 Sb.
(Mění 307/2004 Sb.)

rs135/2008 Sb.

Účinnost od: 01.12.2008

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v nařízení vlády č. 353/2008 Sb. a ve vyhlášce č. 393/2008 Sb.
(Mění 353/2008 Sb.;Mění 393/2008 Sb.)

406/2008 Sb.

Účinnost od: 18.11.2008

Nález Ústavního soudu ze dne 5. srpna 2008 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Budyně nad Ohří č. 2/2005 o stanovení podmínek pro spalování tuhých paliv v obci

388/2008 Sb.

Účinnost od: 11.11.2008    Zrušeno: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 341/2002 Sb.)

401/2008 Sb.

Účinnost od: 07.11.2008    Účinnost do: 05.04.2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

378/2008 Sb.

Účinnost od: 04.11.2008    Zrušeno: 13.01.2017

Vyhláška o stanovení procesu schvalování plastických trhavin, které neobsahují detekční látky

440/2008 Sb.

Účinnost od: 01.11.2008    Zrušeno: 01.01.2012

Úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

389/2008 Sb.

Účinnost od: 01.11.2008    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 232/2004 Sb.)

374/2008 Sb.

Účinnost od: 01.11.2008

Vyhláška o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 381/2001 Sb.)

371/2008 Sb.

Účinnost od: 01.11.2008    Zrušeno: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 356/2003 Sb.;Ruší 164/2004 Sb.;Ruší 220/2004 Sb.;Ruší 222/2004 Sb.;Ruší 223/2004 Sb.;Ruší 231/2004 Sb.;Ruší 426/2004 Sb.;Ruší 427/2004 Sb.;Ruší 443/2004 Sb.;Ruší 109/2005 Sb.;Ruší 389/2005 Sb.;Ruší 449/2005 Sb.;Ruší 460/2005 Sb.;Ruší 10/2006 Sb.;Ruší 12/2006 Sb.)

362/2008 Sb.

Účinnost od: 01.11.2008

Nařízení vlády o zrušení některých nařízení vlády v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy
(Ruší 230/1991 Sb.;Ruší 273/1992 Sb.;Ruší 122/2006 Sb.)

352/2008 Sb.

Účinnost od: 01.11.2008

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky)

351/2008 Sb.

Účinnost od: 01.11.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 383/2001 Sb.)

330/2008 Sb.

Účinnost od: 01.11.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 330/2001 Sb.)

397/2008 Sb.

Účinnost od: 30.10.2008    Účinnost do: 05.04.2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

395/2008 Sb.

Účinnost od: 30.10.2008    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2008 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě
(Mění 48/2008 Sb.)

394/2008 Sb.

Účinnost od: 30.10.2008    Zrušeno: 31.10.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 671/2004 Sb.)

392/2008 Sb.

Účinnost od: 30.10.2008    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku
(Mění 250/2005 Sb.)

390/2008 Sb.

Účinnost od: 27.10.2008

Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

375/2008 Sb.

Účinnost od: 27.10.2008    Účinnost do: 28.10.2016

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2008 - 2016, VAR

387/2008 Sb.

Účinnost od: 23.10.2008    Zrušeno: 15.10.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 381/2007 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 381/2007 Sb.)

386/2008 Sb.

Účinnost od: 23.10.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 38/2001 Sb.)

423/2008 Sb.

Účinnost od: 20.10.2008

Úplné znění zákona č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 384/2008 Sb.

384/2008 Sb.

Účinnost od: 20.10.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1998 Sb., o znakové řeči a o změně dalších zákonů a další související zákony
(Mění 155/1998 Sb.;Mění 561/2004 Sb.;Mění 500/2004 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 40/1964 Sb.;Mění 127/2005 Sb.;Mění 483/1991 Sb.;Mění 231/2001 Sb.;Mění 563/2004 Sb.;Mění 247/2000 Sb.)

381/2008 Sb.

Účinnost od: 20.10.2008    Zrušeno: 06.11.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 218/2002 Sb.;Mění 309/2002 Sb.)

296/2008 Sb.

Účinnost od: 18.10.2008

Zákon o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách)
(Mění 140/1961 Sb.;Mění 20/1966 Sb.;Mění 160/1992 Sb.;Mění 40/1995 Sb.;Mění 285/2002 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 378/2007 Sb.)

356/2008 Sb.

Účinnost od: 16.10.2008    Zrušeno: 24.11.2015

Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 451/2000 Sb.;Ruší 343/2001 Sb.;Ruší 472/2001 Sb.;Ruší 169/2002 Sb.;Ruší 544/2002 Sb.;Ruší 284/2003 Sb.;Ruší 434/2003 Sb.;Ruší 184/2004 Sb.;Ruší 77/2005 Sb.;Ruší 84/2006 Sb.;Ruší 278/2007 Sb.)

320/2008 Sb.

Účinnost od: 16.10.2008

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění nařízení vlády č. 83/2006 Sb. a nařízení vlády č. 33/2007 Sb.
(Mění 245/2004 Sb.)

rs122/2008 Sb.

Účinnost od: 16.10.2008

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 273/2008 Sb.
(Mění 273/2008 Sb.)

373/2008 Sb.

Účinnost od: 10.10.2008    Zrušeno: 05.06.2018

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a rozsahu jejich provozu v případě dočasného znovuzavedení ochrany vnitřních hranic
(Ruší 396/2006 Sb.)

372/2008 Sb.

Účinnost od: 07.10.2008

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 18. července 2008 a vrácenému prezidentem republiky dne 11. srpna 2008

370/2008 Sb.

Účinnost od: 07.10.2008    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 77/2003 Sb.)

369/2008 Sb.

Účinnost od: 07.10.2008    Zrušeno: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 26/2001 Sb.)

368/2008 Sb.

Účinnost od: 07.10.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 251/2006 Sb.
(Mění 152/2000 Sb.;Mění 233/2000 Sb.;Mění 59/2002 Sb.;Mění 409/2003 Sb.)

367/2008 Sb.

Účinnost od: 07.10.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí, ve znění vyhlášky č. 458/2002 Sb.
(Mění 268/1999 Sb.)

361/2008 Sb.

Účinnost od: 02.10.2008    Účinnost do: 11.01.2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

360/2008 Sb.

Účinnost od: 02.10.2008    Účinnost do: 11.01.2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

359/2008 Sb.

Účinnost od: 02.10.2008    Účinnost do: 11.01.2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

409/2008 Sb.

Účinnost od: 01.10.2008

Úplné znění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá z pozdějších změn

354/2008 Sb.

Účinnost od: 01.10.2008    Zrušeno: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 524/2006 Sb.)

350/2008 Sb.

Účinnost od: 01.10.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 59/1997 Sb., kterou se stanoví indikační seznam pro zdravotní péči v odborných dětských léčebnách
(Mění 59/1997 Sb.)

349/2008 Sb.

Účinnost od: 01.10.2008    Zrušeno: 01.01.2009

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 6/2008)
(Mění 268/2007 Sb.)

347/2008 Sb.

Účinnost od: 01.10.2008

Nařízení vlády o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých po příslušnících bezpečnostních sborů

337/2008 Sb.

Účinnost od: 01.10.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 282/1999 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti vojenského leteckého personálu
(Mění 282/1999 Sb.)

336/2008 Sb.

Účinnost od: 01.10.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 279/1999 Sb., kterou se stanoví kategorie vojenského leteckého personálu, jejich kvalifikace a rozsah odborných znalostí a vzor průkazu vojenského leteckého personálu
(Mění 279/1999 Sb.)

335/2008 Sb.

Účinnost od: 01.10.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí, ve znění vyhlášky č. 458/2002 Sb.
(Mění 268/1999 Sb.)

334/2008 Sb.

Účinnost od: 01.10.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečení ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 266/1999 Sb.)

314/2008 Sb.

Účinnost od: 01.10.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 7/2002 Sb., o řízení ve věcech soudců a státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 6/2002 Sb.;Mění 150/2002 Sb.;Mění 7/2002 Sb.;Mění 349/1999 Sb.;Mění 283/1993 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 85/1996 Sb.)

312/2008 Sb.

Účinnost od: 01.10.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 75/1996 Sb.;Mění 246/1992 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 114/1992 Sb.)

308/2008 Sb.

Účinnost od: 01.10.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 170/2002 Sb.)

295/2008 Sb.

Účinnost od: 01.10.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 99/1963 Sb.;Mění 359/1999 Sb.)

294/2008 Sb.

Účinnost od: 01.10.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 262/2006 Sb.;Mění 251/2005 Sb.)

284/2008 Sb.

Účinnost od: 01.10.2008

Vyhláška o vydání zlatých mincí „Technická památka pivovar v Plzni“ po 2 500 Kč

34/2008 Sb.

Účinnost od: 01.10.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 185/2001 Sb.)

410/2008 Sb.

Účinnost od: 30.09.2008

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

355/2008 Sb.

Účinnost od: 26.09.2008

Nález Ústavního soudu ze dne 20. května 2008 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 23 písm. b) zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 217/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.
(Mění 329/1999 Sb.)

rs114/2008 Sb.

Účinnost od: 24.09.2008

SDĚLENÍ Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
(Mění 261/2007 Sb.)

348/2008 Sb.

Účinnost od: 19.09.2008    Zrušeno: 15.08.2017

Vyhláška o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

344/2008 Sb.

Účinnost od: 15.09.2008

Vyhláška o používání, předepisování a výdeji léčivých přípravků při poskytování veterinární péče
(Ruší 325/2003 Sb.)

343/2008 Sb.

Účinnost od: 12.09.2008    Zrušeno: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se stanoví vzor žádosti o vydání záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a vzor záruky původu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie

342/2008 Sb.

Účinnost od: 12.09.2008

Nález Ústavního soudu ze dne 2. července 2008 ve věci návrhu na zrušení § 64 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a o návrhu na vyslovení protiústavnosti § 37a odst. 1 věty první zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 105 odst. 1 věty třetí zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

341/2008 Sb.

Účinnost od: 12.09.2008

Vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)
(Mění 294/2005 Sb.)

340/2008 Sb.

Účinnost od: 12.09.2008    Zrušeno: 20.07.2011

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky
(Mění 19/2003 Sb.)

333/2008 Sb.

Účinnost od: 10.09.2008    Zrušeno: 15.03.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel, ve znění vyhlášky č. 295/2005 Sb.
(Mění 224/1995 Sb.)

329/2008 Sb.

Účinnost od: 08.09.2008

Vyhláška o centrální evidenci exekucí
(Ruší 331/2001 Sb.;Ruší 130/2005 Sb.)

320/2008 Sb.

Účinnost od: 08.09.2008

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění nařízení vlády č. 83/2006 Sb. a nařízení vlády č. 33/2007 Sb.
(Mění 245/2004 Sb.)

290/2008 Sb.

Účinnost od: 03.09.2008

Vyhláška o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a na produkty akvakultury, o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz vodních živočichů
(Ruší 381/2003 Sb.;Ruší 201/2004 Sb.)

289/2008 Sb.

Účinnost od: 03.09.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 375/2006 Sb., kterou se mění některé vyhlášky v oblasti veterinární péče
(Mění 375/2006 Sb.)

288/2008 Sb.

Účinnost od: 03.09.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz nemocí přenosných ze zvířat na člověka
(Mění 299/2003 Sb.)

328/2008 Sb.

Účinnost od: 02.09.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 331/2004 Sb., o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby
(Mění 331/2004 Sb.)

325/2008 Sb.

Účinnost od: 01.09.2008    Zrušeno: 01.09.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 322/2005 Sb.)

324/2008 Sb.

Účinnost od: 01.09.2008    Zrušeno: 20.10.2009

Vyhláška o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy)
(Ruší 388/2007 Sb.;Ruší 13/2008 Sb.)

323/2008 Sb.

Účinnost od: 01.09.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona
(Mění 2/2006 Sb.)

322/2008 Sb.

Účinnost od: 01.09.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku
(Mění 16/2005 Sb.)

318/2008 Sb.

Účinnost od: 01.09.2008

Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou
(Ruší 247/2004 Sb.)

316/2008 Sb.

Účinnost od: 01.09.2008    Zrušeno: 01.09.2009

Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
(Ruší 392/2007 Sb.)

315/2008 Sb.

Účinnost od: 01.09.2008    Zrušeno: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 212/2006 Sb.
(Mění 695/2004 Sb.)

305/2008 Sb.

Účinnost od: 01.09.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 54/1956 Sb.;Mění 32/1957 Sb.)

292/2008 Sb.

Účinnost od: 01.09.2008    Účinnost do: 01.01.2009

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

282/2008 Sb.

Účinnost od: 01.09.2008    Zrušeno: 05.03.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry
(Mění 123/2007 Sb.)

281/2008 Sb.

Účinnost od: 01.09.2008

Vyhláška o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
(Ruší 247/2007 Sb.)

280/2008 Sb.

Účinnost od: 01.09.2008    Zrušeno: 04.11.2009

Vyhláška o směnárenské činnosti, bezhotovostních obchodech s cizí měnou a o peněžních službách
(Ruší 434/2002 Sb.)

274/2008 Sb.

Účinnost od: 01.09.2008

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Policii České republiky
(Mění 361/2000 Sb.)

264/2008 Sb.

Účinnost od: 01.09.2008    Zrušeno: 31.12.2008

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
(Mění 320/2003 Sb.)

259/2008 Sb.

Účinnost od: 01.09.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 99/1963 Sb.;Mění 94/1963 Sb.;Mění 359/1999 Sb.;Mění 120/2001 Sb.;Mění 111/2006 Sb.)

254/2008 Sb.

Účinnost od: 01.09.2008

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
(Mění 15/1998 Sb.;Mění 21/1992 Sb.;Mění 42/1994 Sb.;Mění 337/1992 Sb.;Mění 159/2000 Sb.;Mění 106/1999 Sb.;Mění 363/1999 Sb.;Mění 239/2001 Sb.;Mění 440/2003 Sb.;Mění 257/2004 Sb.;Mění 284/2004 Sb.;Mění 202/1990 Sb.;Mění 85/1996 Sb.;Mění 344/2005 Sb.;Mění 444/2005 Sb.;Mění 56/2006 Sb.;Mění 57/2006 Sb.;Mění 87/1995 Sb.;Mění 70/2006 Sb.;Mění 219/1995 Sb.;Mění 124/2002 Sb.;Mění 6/1993 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 523/1992 Sb.;Mění 120/2001 Sb.;Mění 254/2000 Sb.;Mění 358/1992 Sb.)

253/2008 Sb.

Účinnost od: 01.09.2008

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
(Ruší 88/2006 Sb. nepřímo;Ruší 523/2004 Sb.;Ruší 61/1996 Sb.;Ruší 343/2004 Sb.;Ruší 344/2004 Sb.;Ruší 283/2006 Sb.)

247/2008 Sb.

Účinnost od: 01.09.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 127/2005 Sb.)

42/2008 Sb.

Účinnost od: 01.09.2008

Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
(Výjimka účinnosti )

379/2007 Sb.

Účinnost od: 01.09.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 326/1999 Sb.)

374/2007 Sb.

Účinnost od: 01.09.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 247/2000 Sb.;Mění 361/2000 Sb.)

319/2008 Sb.

Účinnost od: 31.08.2008

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 205/2004 Sb.)

313/2008 Sb.

Účinnost od: 31.08.2008    Zrušeno: 01.01.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2005 Sb., o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu, ve znění vyhlášky č. 183/2007 Sb.
(Mění 274/2005 Sb.)

268/2008 Sb.

Účinnost od: 31.08.2008    Zrušeno: 31.08.2010

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 689/2004 Sb.)

327/2008 Sb.

Účinnost od: 29.08.2008    Účinnost do: 11.01.2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

326/2008 Sb.

Účinnost od: 29.08.2008    Zrušeno: 01.09.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 227/2007 Sb.
(Mění 62/2007 Sb.)

321/2008 Sb.

Účinnost od: 29.08.2008    Zrušeno: 01.09.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků
(Mění 423/2004 Sb.)

311/2008 Sb.

Účinnost od: 21.08.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 321/2004 Sb.)

307/2008 Sb.

Účinnost od: 21.08.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 20/1987 Sb.)

306/2008 Sb.

Účinnost od: 21.08.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 582/1991 Sb.)

305/2008 Sb.

Účinnost od: 21.08.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 582/1991 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 155/1995 Sb.)

285/2008 Sb.

Účinnost od: 20.08.2008

Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení Českého svazu ledního hokeje

303/2008 Sb.

Účinnost od: 19.08.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 254/2004 Sb.)

299/2008 Sb.

Účinnost od: 19.08.2008

Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2009 a 2010, a na úhradu jistin státních dluhopisů odkupovaných z trhu v letech 2009 a 2010

298/2008 Sb.

Účinnost od: 19.08.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 128/2000 Sb.;Mění 129/2000 Sb.;Mění 131/2000 Sb.)

291/2008 Sb.

Účinnost od: 19.08.2008

Nález Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2008 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti ustanovení § 57 odst. 5 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění před novelizací provedenou zákonem č. 230/2006 Sb.

287/2008 Sb.

Účinnost od: 15.08.2008

Nález Ústavního soudu ze dne 30. dubna 2008 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Plchov č. 1/2007 o místních poplatcích

286/2008 Sb.

Účinnost od: 15.08.2008

Nález Ústavního soudu ze dne 22. dubna 2008 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Kořenov č. 2/2004 o zajištění a udržování čistoty veřejných prostranství a veřejné zeleně a zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s chovem a držením psů na území obce Kořenov

283/2008 Sb.

Účinnost od: 15.08.2008    Zrušeno: 15.07.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 347/2004 Sb., o způsobu plnění pravidel obezřetného podnikání a pravidel organizace vnitřního provozu investiční společnosti a investičního fondu
(Mění 347/2004 Sb.)

279/2008 Sb.

Účinnost od: 15.08.2008    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 182/1991 Sb.)

272/2008 Sb.

Účinnost od: 15.08.2008    Zrušeno: 15.10.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 381/2007 Sb., o stanovení maximálních limitů reziduí pesticidů v potravinách a surovinách
(Mění 381/2007 Sb.)

271/2008 Sb.

Účinnost od: 15.08.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 38/2001 Sb.)

278/2008 Sb.

Účinnost od: 14.08.2008

Nařízení vlády o obsahových náplních jednotlivých živností
(Ruší 469/2000 Sb.;Ruší 491/2004 Sb.;Ruší 100/2005 Sb.;Ruší 324/2006 Sb.)

277/2008 Sb.

Účinnost od: 13.08.2008    Účinnost do: 11.01.2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

276/2008 Sb.

Účinnost od: 13.08.2008    Účinnost do: 11.01.2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

270/2008 Sb.

Účinnost od: 01.08.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 48/1997 Sb.)

269/2008 Sb.

Účinnost od: 01.08.2008

Nález Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2008 ve věci návrhu na zrušení ustanovení položky č. 14a bodu 2 písm. a) přílohy zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

240/2008 Sb.

Účinnost od: 01.08.2008

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací
(Mění 522/2005 Sb.)

212/2008 Sb.

Účinnost od: 01.08.2008

Nařízení vlády o druhém zvýšení příplatků k důchodu v roce 2008
(Mění 622/2004 Sb.;Mění 357/2005 Sb.)

211/2008 Sb.

Účinnost od: 01.08.2008

Nařízení vlády o druhém zvýšení důchodů v roce 2008

293/2008 Sb.

Účinnost od: 31.07.2008

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

266/2008 Sb.

Účinnost od: 30.07.2008    Účinnost do: 11.01.2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

rs86/2008 Sb.

Účinnost od: 30.07.2008

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně č. 261/2008 Sb.
(Mění 261/2008 Sb.)

265/2008 Sb.

Účinnost od: 18.07.2008

Nález Ústavního soudu ze dne 22. ledna 2008 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 37 odst. 5 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění zákona č. 386/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

262/2008 Sb.

Účinnost od: 16.07.2008    Účinnost do: 19.10.2008

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů

261/2008 Sb.

Účinnost od: 15.07.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 247/1995 Sb.)

232/2008 Sb.

Účinnost od: 15.07.2008    Zrušeno: 01.04.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 247/1993 Sb., o výběrovém řízení na vedoucí funkce ve zdravotnických organizacích a zařízeních v působnosti Ministerstva zdravotnictví, okresních úřadů a obcí
(Mění 247/1993 Sb.)

258/2008 Sb.

Účinnost od: 14.07.2008    Účinnost do: 11.01.2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

257/2008 Sb.

Účinnost od: 14.07.2008

Nález Ústavního soudu ze dne 27. března 2008 ve věci návrhu na zrušení § 183i až 183n zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

215/2008 Sb.

Účinnost od: 12.07.2008

Vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů
(Ruší 330/2004 Sb.;Ruší 662/2004 Sb.;Ruší 247/2005 Sb.;Ruší 244/2006 Sb.;Ruší 493/2006 Sb.)

256/2008 Sb.

Účinnost od: 11.07.2008    Účinnost do: 11.01.2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

255/2008 Sb.

Účinnost od: 11.07.2008    Zrušeno: 01.08.2009

Vyhláška o vzorech tiskopisů a obsahu jejich příloh k podání žádostí podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu
(Ruší 268/2004 Sb.)

251/2008 Sb.

Účinnost od: 08.07.2008

Nález Ústavního soudu ze dne 20. května 2008 ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., některých ustanovení zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České repuliky, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., a některých ustanovení zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.

218/2008 Sb.

Účinnost od: 05.07.2008

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 506/2004 Sb., kterým se stanoví způsob přípravy na služební zkoušku, obsah služební zkoušky, její průběh, hodnocení a ukončení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 506/2004 Sb.)

345/2008 Sb.

Účinnost od: 04.07.2008

Úplné znění zákona č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 248/2008 Sb.

317/2008 Sb.

Účinnost od: 04.07.2008

Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn

250/2008 Sb.

Účinnost od: 04.07.2008

Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel
(Mění 231/1991 Sb.;Mění 111/1994 Sb.;Mění 153/1994 Sb.;Mění 15/1998 Sb.;Mění 148/1998 Sb.;Mění 412/2005 Sb.)

249/2008 Sb.

Účinnost od: 04.07.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 326/2004 Sb.)

248/2008 Sb.

Účinnost od: 04.07.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění z členských států Evropské unie na území České republiky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 340/2006 Sb.)

246/2008 Sb.

Účinnost od: 04.07.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 16/1993 Sb.)

245/2008 Sb.

Účinnost od: 04.07.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 353/2003 Sb.)

244/2008 Sb.

Účinnost od: 04.07.2008

Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2008

243/2008 Sb.

Účinnost od: 04.07.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 561/2004 Sb.)

242/2008 Sb.

Účinnost od: 04.07.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 561/2004 Sb.)

391/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008

Úplné znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá z pozdějších změn

380/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008

Úplné znění zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

379/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008

Úplné znění zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, jak vyplývá z pozdějších změn

358/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008

Úplné znění zákona č. 417/2004 Sb., o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví, jak vyplývá z pozdějších změn

357/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008

Úplné znění zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jak vyplývá z pozdějších změn

346/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008

Úplné znění zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, jak vyplývá z pozdějších změn

339/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008

Úplné znění zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), jak vyplývá z pozdějších změn

338/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008

Úplné znění zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, jak vyplývá z pozdějších změn

332/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008

Úplné znění zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), jak vyplývá z pozdějších změn

331/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008

Úplné znění zákona č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), jak vyplývá z pozdějších změn

241/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008    Účinnost do: 11.01.2009

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

239/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008

Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím
(Mění 115/2006 Sb.;Mění 531/1990 Sb.;Mění 89/1995 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 328/1999 Sb.;Mění 133/2000 Sb.;Mění 301/2000 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 110/2006 Sb.;Mění 111/2006 Sb.)

238/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 58/2006 Sb., o způsobu vedení samostatné evidence investičních nástrojů a evidence navazující na samostatnou evidenci investičních nástrojů
(Mění 58/2006 Sb.)

237/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008    Zrušeno: 01.01.2011

Vyhláška o podrobnostech některých pravidel při poskytování investičních služeb
(Ruší 258/2004 Sb.;Ruší 429/2004 Sb.)

236/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008    Zrušeno: 03.01.2018

Vyhláška o informačních povinnostech organizátora regulovaného trhu a provozovatele mnohostranného obchodního systému
(Ruší 355/2004 Sb.)

235/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008    Zrušeno: 03.01.2018

Vyhláška o informačních povinnostech provozovatele vypořádacího systému a centrálního depozitáře cenných papírů

234/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008    Zrušeno: 01.01.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 605/2006 Sb., o některých informačních povinnostech obchodníka s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 242/2007 Sb.
(Mění 605/2006 Sb.;Ruší 266/2004 Sb.)

233/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008    Zrušeno: 01.07.2009

Vyhláška o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů

231/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací
(Mění 117/2007 Sb.)

230/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 256/2004 Sb.;Ruší 260/2004 Sb.;Ruší 59/2007 Sb.;Mění 15/1998 Sb.;Mění 21/1992 Sb.;Mění 189/2004 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 591/1992 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 190/2004 Sb.;Mění 229/1992 Sb.;Mění 40/1964 Sb.;Mění 254/2000 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

229/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008

Vyhláška o výrobě a distribuci léčiv
(Ruší 411/2004 Sb.)

228/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008

Vyhláška o registraci léčivých přípravků
(Ruší 288/2004 Sb.)

227/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008

Vyhláška, kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech)

226/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008

Vyhláška o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých přípravků
(Ruší 472/2000 Sb.;Ruší 301/2003 Sb.)

225/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008

Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin
(Ruší 446/2004 Sb.)

208/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008

Vyhláška, kterou se provádí zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní

207/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška o písemnostech, které je česká zúčastněná korporace povinna předložit notáři k vydání osvědčení o zákonnosti dokončení přeshraniční fúze

206/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška o písemnostech, které je česká zúčastněná korporace povinna předložit notáři k vydání osvědčení při přeshraniční fúzi

205/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008

Vyhláška o listinách, které je české zúčastněné družstvo povinno předložit notáři k vydání osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské družstevní společnosti fúzí

204/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008

Vyhláška o listinách, které je česká zúčastněná společnost povinna předložit notáři k vydání osvědčení o zákonnosti dokončení založení evropské společnosti fúzí

203/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008    Zrušeno: 01.07.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 267/1999 Sb.)

202/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 30/2001 Sb.)

201/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory

197/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008    Zrušeno: 01.09.2011

Vyhláška, kterou se vydává vzor formuláře návrhu na vydání elektronického platebního rozkazu

189/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 561/2004 Sb.;Mění 563/2004 Sb.;Mění 309/2006 Sb.;Mění 174/1968 Sb.;Mění 200/1994 Sb.;Mění 127/2005 Sb.;Mění 18/1997 Sb.;Mění 61/1988 Sb.;Mění 119/2002 Sb.;Mění 21/2006 Sb.;Mění 20/1966 Sb.;Mění 18/2004 Sb.;Mění 95/2004 Sb.;Mění 96/2004 Sb.;Mění 381/1991 Sb.;Mění 326/2004 Sb.;Mění 360/1992 Sb.;Mění 220/1991 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 523/1992 Sb.;Mění 417/2004 Sb.;Mění 20/1987 Sb.;Mění 111/1998 Sb.)

184/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 408/2000 Sb.;Mění 6/2002 Sb.)

182/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 166/1999 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 154/2000 Sb.;Ruší 580/2006 Sb.)

181/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 254/2001 Sb.)

177/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 141/1961 Sb.;Mění 127/2005 Sb.)

170/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008

Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

169/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 234/2006 Sb., zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 22/2004 Sb.;Mění 128/2000 Sb.;Mění 131/2000 Sb.)

138/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 19/1997 Sb.;Ruší 50/1997 Sb.)

130/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 455/1991 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 159/1999 Sb.;Mění 111/1994 Sb.;Mění 539/1992 Sb.;Mění 273/1993 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 531/1990 Sb.;Mění 185/2004 Sb.;Mění 365/2000 Sb.;Mění 269/1994 Sb.;Ruší 140/2000 Sb.;Ruší 468/2000 Sb.;Ruší 492/2004 Sb.;Ruší 209/2001 Sb.;Ruší 154/1996 Sb.;Ruší 295/2001 Sb.;Ruší 235/2000 Sb.)

126/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
(Mění 99/1963 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 563/1991 Sb.;Mění 21/1992 Sb.;Mění 337/1992 Sb.;Mění 358/1992 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 593/1992 Sb.;Mění 42/1994 Sb.;Mění 87/1995 Sb.;Mění 248/1995 Sb.;Mění 227/1997 Sb.;Mění 363/1999 Sb.;Mění 477/2001 Sb.;Mění 189/2004 Sb.;Mění 235/2004 Sb.;Mění 256/2004 Sb.;Mění 561/2004 Sb.;Mění 627/2004 Sb.;Mění 378/2005 Sb.;Mění 307/2006 Sb.;Mění 245/2006 Sb.;Mění 262/2006 Sb.;Mění 412/2005 Sb.)

125/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008

Zákon o přeměnách obchodních společností a družstev

124/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 162/2003 Sb.;Mění 78/2004 Sb.;Mění 114/1992 Sb.;Mění 86/2002 Sb.;Mění 227/2000 Sb.;Mění 127/2005 Sb.;Mění 20/1987 Sb.;Mění 231/2001 Sb.;Mění 137/2006 Sb.;Mění 359/1999 Sb.;Mění 108/2006 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 117/2001 Sb.;Mění 40/1993 Sb.;Mění 326/1999 Sb.;Mění 119/2002 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 167/1998 Sb.;Mění 378/2007 Sb.;Mění 95/2004 Sb.;Mění 130/2002 Sb.;Mění 160/1992 Sb.;Mění 96/2004 Sb.;Mění 61/1988 Sb.;Mění 281/2002 Sb.;Mění 18/1997 Sb.;Mění 19/1997 Sb.;Mění 412/2005 Sb.;Mění 6/1993 Sb.;Mění 312/2006 Sb.;Mění 269/1994 Sb.;Mění 353/2003 Sb.;Mění 254/2000 Sb.;Mění 523/1992 Sb.;Mění 363/1999 Sb.;Mění 38/2004 Sb.;Mění 42/1994 Sb.;Mění 676/2004 Sb.;Mění 440/2003 Sb.;Mění 235/2004 Sb.;Mění 158/2000 Sb.;Mění 458/2000 Sb.;Mění 406/2000 Sb.;Mění 38/1994 Sb.;Mění 166/1999 Sb.;Mění 307/2000 Sb.;Mění 139/2002 Sb.;Mění 289/1995 Sb.;Mění 149/2003 Sb.;Mění 449/2001 Sb.;Mění 99/2004 Sb.;Mění 200/1994 Sb.;Mění 266/1994 Sb.;Mění 56/2001 Sb.;Mění 111/1994 Sb.;Mění 61/2000 Sb.;Mění 114/1995 Sb.;Mění 49/1997 Sb.;Mění 247/2000 Sb.;Mění 361/2000 Sb.;Mění 276/2003 Sb.;Mění 62/1988 Sb.;Mění 100/2001 Sb.)

123/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 99/1963 Sb.;Mění 97/1963 Sb.;Mění 549/1991 Sb.)

122/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008    Zrušeno: 01.01.2011

Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 140/1961 Sb.;Mění 337/1992 Sb.)

121/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008

Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů
(Ruší 189/1994 Sb.;Mění 152/1995 Sb. ruší čl. IV;Ruší 62/1999 Sb.;Mění 192/2003 Sb. ruší se Část devátá;Mění 216/2005 Sb. ruší se Část třetí;Mění 296/2007 Sb. ruší se Část třicátá sedmá;Mění 283/1993 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 262/2006 Sb.)

110/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008    Zrušeno: 09.10.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 439/2005 Sb., kterou se stanoví podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů
(Mění 439/2005 Sb.)

23/2008 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008

Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb

365/2007 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění vyhlášky č. 552/2006 Sb.
(Mění 541/2005 Sb.)

321/2007 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008    Zrušeno: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu, ve znění vyhlášky č. 184/2007 Sb.
(Mění 524/2006 Sb.)

552/2006 Sb.

Účinnost od: 01.07.2008    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona
(Mění 541/2005 Sb.)

263/2008 Sb.

Účinnost od: 30.06.2008

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně

166/2008 Sb.

Účinnost od: 30.06.2008    Zrušeno: 01.01.2009

Nález Ústavního soudu ze dne 23. dubna 2008 ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů
(Mění 54/1956 Sb.)

349/2007 Sb.

Účinnost od: 29.06.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 500/2002 Sb.)

199/2008 Sb.

Účinnost od: 27.06.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 487/2004 Sb., o osobnostní způsobilosti, která je předpokladem pro výkon služby v bezpečnostním sboru, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 487/2004 Sb.)

194/2008 Sb.

Účinnost od: 21.06.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 36/2006 Sb.)

217/2008 Sb.

Účinnost od: 20.06.2008

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, přijatému Parlamentem dne 22. dubna 2008 a vrácenému prezidentem republiky dne 9. května 2008

216/2008 Sb.

Účinnost od: 20.06.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
(Mění 159/2006 Sb.;Mění 150/2002 Sb.;Mění 21/1992 Sb.;Mění 256/2004 Sb.;Mění 549/1991 Sb.)

278/2007 Sb.

Účinnost od: 19.06.2008    Zrušeno: 16.10.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(Mění 451/2000 Sb.)

209/2008 Sb.

Účinnost od: 18.06.2008

Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení Národního technického muzea

334/2007 Sb.

Účinnost od: 18.06.2008    Zrušeno: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 26/2001 Sb.)

210/2008 Sb.

Účinnost od: 17.06.2008

Nařízení vlády k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu

200/2008 Sb.

Účinnost od: 12.06.2008    Účinnost do: 01.01.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 279/2007 Sb., o Programu statistických zjišťování na rok 2008
(Mění 279/2007 Sb.)

198/2008 Sb.

Účinnost od: 12.06.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2005 Sb., kterou se stanoví výše úhrady za stravu a ubytování poskytnuté v azylovém zařízení, výše kapesného a termíny jeho výplaty, ve znění vyhlášky č. 174/2006 Sb.
(Mění 376/2005 Sb.)

196/2008 Sb.

Účinnost od: 06.06.2008    Účinnost do: 07.09.2008

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

195/2008 Sb.

Účinnost od: 06.06.2008    Účinnost do: 07.09.2008

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

191/2008 Sb.

Účinnost od: 03.06.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.
(Mění 183/2006 Sb.)

267/2008 Sb.

Účinnost od: 01.06.2008

Úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), jak vyplývá z pozdějších změn

222/2008 Sb.

Účinnost od: 01.06.2008

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 2/08-FAR, kterým se stanoví seznam zdravotnických prostředků s regulovanými cenami

221/2008 Sb.

Účinnost od: 01.06.2008

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového rozhodnutí 1/08-FAR, kterým se stanoví seznam ATC skupin nepodléhajících cenové regulaci

220/2008 Sb.

Účinnost od: 01.06.2008

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2008/FAR o regulaci cen zdravotnických prostředků

219/2008 Sb.

Účinnost od: 01.06.2008

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu 1/2008/FAR o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely

213/2008 Sb.

Účinnost od: 01.06.2008

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 5/2008)
(Mění 359/2007 Sb.)

190/2008 Sb.

Účinnost od: 01.06.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 141/1997 Sb.)

186/2008 Sb.

Účinnost od: 01.06.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 205/1999 Sb.)

185/2008 Sb.

Účinnost od: 01.06.2008    Zrušeno: 01.09.2009

Sdělení Ústavního soudu ze dne 6. května 2008 o přijetí rozhodnutí podle § 11 odst. 2 písm. k) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, o atrahování působnosti senátů plénem
(Ruší 446/2006 Sb.)

183/2008 Sb.

Účinnost od: 01.06.2008

Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti cen
(Mění 526/1990 Sb.;Mění 265/1991 Sb.)

179/2008 Sb.

Účinnost od: 01.06.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 83/2003 Sb., zákona č. 179/2003 Sb. a zákona č. 293/2004 Sb.
(Mění 77/2002 Sb.)

174/2008 Sb.

Účinnost od: 01.06.2008

Vyhláška o ukončení platnosti mincí po 50 haléřích vzoru 1993
(Ruší 109/1993 Sb.)

173/2008 Sb.

Účinnost od: 01.06.2008

Vyhláška o ukončení platnosti bankovek po 20 Kč vzoru 1994 a vzoru 1996
(Ruší 66/1994 Sb.;Ruší 17/1996 Sb.)

171/2008 Sb.

Účinnost od: 01.06.2008    Zrušeno: 01.04.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 365/1999 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody, ve znění nařízení vlády č. 414/2000 Sb.
(Mění 365/1999 Sb.)

165/2008 Sb.

Účinnost od: 01.06.2008    Zrušeno: 01.06.2013

Vyhláška, kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání
(Ruší 131/2001 Sb.;Ruší 324/2002 Sb.)

137/2008 Sb.

Účinnost od: 01.06.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 168/1999 Sb.;Mění 363/1999 Sb.;Mění 56/2001 Sb.;Mění 48/1997 Sb.)

117/2008 Sb.

Účinnost od: 01.06.2008

Zákon o zahájení činnosti Krajského soudu v Brně - pobočky v Jihlavě

165/2007 Sb.

Účinnost od: 01.06.2008

Nařízení vlády o vymezení Ptačí oblasti Heřmanský stav - Odra - Poolší

127/2008 Sb.

Účinnost od: 31.05.2008    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 113/2005 Sb.)

163/2008 Sb.

Účinnost od: 30.05.2008

Vyhláška o způsobu stanovení pokrytí signálem zemského televizního vysílání

167/2008 Sb.

Účinnost od: 29.05.2008

Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů
(Mění 114/1992 Sb.;Mění 254/2001 Sb.;Mění 334/1992 Sb.;Mění 289/1995 Sb.;Mění 164/2001 Sb.;Mění 282/1991 Sb.)

187/2008 Sb.

Účinnost od: 28.05.2008    Zrušeno: 01.04.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 385/2006 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 385/2006 Sb.)

180/2008 Sb.

Účinnost od: 28.05.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 20/2004 Sb.)

178/2008 Sb.

Účinnost od: 28.05.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 155/1995 Sb.)

159/2008 Sb.

Účinnost od: 28.05.2008

Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození Viktora Ponrepa

172/2008 Sb.

Účinnost od: 26.05.2008    Zrušeno: 16.03.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 495/2006 Sb., o stanovení vzorů diplomatických a služebních pasů a vzorů tiskopisů žádostí o jejich vydání
(Mění 495/2006 Sb.)

168/2008 Sb.

Účinnost od: 19.05.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 121/2000 Sb.)

166/2008 Sb.

Účinnost od: 19.05.2008    Zrušeno: 01.01.2009

Nález Ústavního soudu ze dne 23. dubna 2008 ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů

224/2008 Sb.

Účinnost od: 15.05.2008

Úplné znění zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

162/2008 Sb.

Účinnost od: 15.05.2008

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění nařízení vlády č. 288/2007 Sb.
(Mění 154/2005 Sb.)

161/2008 Sb.

Účinnost od: 15.05.2008

Nařízení vlády o technickém plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání (nařízení vlády o technickém plánu přechodu)

157/2008 Sb.

Účinnost od: 15.05.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 54/2004 Sb.)

120/2008 Sb.

Účinnost od: 15.05.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 146/2002 Sb.;Mění 316/2004 Sb.;Mění 110/1997 Sb.)

rs51/2008 Sb.

Účinnost od: 15.05.2008

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně č. 261/2007 Sb.
(Mění 261/2007 Sb.)

146/2008 Sb.

Účinnost od: 14.05.2008

Vyhláška o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

160/2008 Sb.

Účinnost od: 13.05.2008

Nález Ústavního soudu ze dne 13. března 2008 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 181/2007 Sb., o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů, nebo jeho jednotlivých ustanovení, a na zrušení jednotlivých ustanovení některých dalších zákonů
(Mění 181/2007 Sb.)

158/2008 Sb.

Účinnost od: 12.05.2008    Účinnost do: 07.09.2008

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

135/2008 Sb.

Účinnost od: 10.05.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 141/1961 Sb.)

156/2008 Sb.

Účinnost od: 07.05.2008

Vyhláška o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
(Mění 167/2002 Sb.)

167/2008 Sb.

Účinnost od: 01.05.2008

Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů
(Výjimka účinnosti bod 15 přílohy č. 1)

164/2008 Sb.

Účinnost od: 01.05.2008

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2008, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami
(Mění 391/2007 Sb.)

154/2008 Sb.

Účinnost od: 01.05.2008

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

152/2008 Sb.

Účinnost od: 01.05.2008    Zrušeno: 13.06.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, ve znění vyhlášky č. 168/2006 Sb.
(Mění 159/2003 Sb.)

151/2008 Sb.

Účinnost od: 01.05.2008    Zrušeno: 18.08.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2004 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky, ve znění vyhlášky č. 474/2005 Sb.
(Mění 89/2004 Sb.)

150/2008 Sb.

Účinnost od: 01.05.2008

Vyhláška o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících
(Ruší 140/1997 Sb.;Ruší 81/2000 Sb.;Ruší 469/2003 Sb.)

149/2008 Sb.

Účinnost od: 01.05.2008    Zrušeno: 01.10.2017

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování diverzifikační podpory pěstitelům cukrové řepy

148/2008 Sb.

Účinnost od: 01.05.2008

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 239/2007 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy, a nařízení vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití, ve znění nařízení vlády č. 512/2006 Sb.
(Mění 239/2007 Sb.;Mění 308/2004 Sb.)

147/2008 Sb.

Účinnost od: 01.05.2008

Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích

144/2008 Sb.

Účinnost od: 01.05.2008

Vyhláška o vydání zlatých mincí „Národní kulturní památka řetězový most ve Stádlci“ po 2 500 Kč

136/2008 Sb.

Účinnost od: 01.05.2008    Zrušeno: 29.07.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2004 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 185/2004 Sb.;Mění 13/1993 Sb.)

132/2008 Sb.

Účinnost od: 01.05.2008    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška o systému jakosti při provádění a zajišťování činností souvisejících s využíváním jaderné energie a radiačních činností a o zabezpečování jakosti vybraných zařízení s ohledem na jejich zařazení do bezpečnostních tříd
(Ruší 214/1997 Sb.)

131/2008 Sb.

Účinnost od: 01.05.2008    Zrušeno: 01.07.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění nařízení vlády č. 336/2007 Sb.
(Mění 565/2006 Sb.)

115/2008 Sb.

Účinnost od: 01.05.2008

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

109/2008 Sb.

Účinnost od: 01.05.2008

Nařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen veřejně dostupné telefonní služby
(Ruší 336/2006 Sb.)

102/2008 Sb.

Účinnost od: 01.05.2008    Účinnost do: 01.05.2009

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

188/2008 Sb.

Účinnost od: 30.04.2008

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

155/2008 Sb.

Účinnost od: 30.04.2008    Účinnost do: 07.09.2008

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

153/2008 Sb.

Účinnost od: 30.04.2008    Zrušeno: 13.01.2017

Vyhláška o vzorech tiskopisů žádostí o udělení povolení k předávání, nabývání, vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin

1/2008 Sb.

Účinnost od: 30.04.2008    Zrušeno: 18.11.2015

Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
(Ruší 480/2000 Sb.)

rs47/2008 Sb.

Účinnost od: 30.04.2008

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 132/2008 Sb.
(Mění 132/2008 Sb.)

145/2008 Sb.

Účinnost od: 29.04.2008

Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí

143/2008 Sb.

Účinnost od: 29.04.2008

Vyhláška o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi)
(Mění 411/2004 Sb.)

252/2008 Sb.

Účinnost od: 25.04.2008

Úplné znění zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), jak vyplývá z pozdějších změn

175/2008 Sb.

Účinnost od: 25.04.2008

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 4/2008)
(Mění 359/2007 Sb.)

141/2008 Sb.

Účinnost od: 25.04.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)
(Mění 162/2003 Sb.)

140/2008 Sb.

Účinnost od: 25.04.2008

Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů
(Mění 329/1999 Sb.;Mění 325/1999 Sb.;Mění 326/1999 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 136/2006 Sb.)

139/2008 Sb.

Účinnost od: 25.04.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 219/2000 Sb.)

134/2008 Sb.

Účinnost od: 25.04.2008

Zákon o přijetí úvěrů Českou republikou od Evropské investiční banky na financování národních podílů u projektů spolufinancovaných z Operačního programu doprava v programovém období 2007 až 2013

rs43/2008 Sb.

Účinnost od: 21.04.2008

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 105/2008 Sb.
(Mění 105/2008 Sb.)

223/2008 Sb.

Účinnost od: 15.04.2008

Úplné znění zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů,jak vyplývá z pozdějších změn

119/2008 Sb.

Účinnost od: 15.04.2008    Zrušeno: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 569/1991 Sb.)

118/2008 Sb.

Účinnost od: 15.04.2008    Zrušeno: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 95/1999 Sb.)

114/2008 Sb.

Účinnost od: 15.04.2008

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření
(Mění 79/2007 Sb.)

113/2008 Sb.

Účinnost od: 15.04.2008

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2007 Sb., o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
(Mění 75/2007 Sb.)

112/2008 Sb.

Účinnost od: 15.04.2008

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám

103/2008 Sb.

Účinnost od: 15.04.2008    Zrušeno: 01.01.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2008 Sb., o způsobu vnějšího označení, odznacích, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky
(Mění 14/2008 Sb.)

116/2008 Sb.

Účinnost od: 14.04.2008

Nález Ústavního soudu ze dne 12. března 2008 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce
(Mění 262/2006 Sb.)

111/2008 Sb.

Účinnost od: 04.04.2008    Zrušeno: 01.01.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 446/2005 Sb., kterou se stanoví okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního víza, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 446/2005 Sb.)

108/2008 Sb.

Účinnost od: 04.04.2008    Zrušeno: 01.08.2012

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech, ve znění nařízení vlády č. 219/2007 Sb.
(Mění 103/2003 Sb.)

192/2008 Sb.

Účinnost od: 01.04.2008

Úplné znění zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

128/2008 Sb.

Účinnost od: 01.04.2008

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 3/2008)
(Mění 359/2007 Sb.)

107/2008 Sb.

Účinnost od: 01.04.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování
(Mění 107/2005 Sb.)

106/2008 Sb.

Účinnost od: 01.04.2008

Vyhláška o správné praxi prodejců vyhrazených léčivých přípravků a o odborném kurzu prodejců vyhrazených léčivých přípravků
(Ruší 52/1998 Sb.;Ruší 43/2004 Sb.)

105/2008 Sb.

Účinnost od: 01.04.2008

Vyhláška o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol
(Ruší 269/1999 Sb.)

104/2008 Sb.

Účinnost od: 01.04.2008

Zákon o nabídkách převzetí a o změně některých dalších zákonů (zákon o nabídkách převzetí)
(Mění 513/1991 Sb.;Mění 15/1998 Sb.;Mění 256/2004 Sb.;Mění 99/1963 Sb.)

100/2008 Sb.

Účinnost od: 01.04.2008

Vyhláška o vydání bankovek po 1 000 Kč vzoru 2008

93/2008 Sb.

Účinnost od: 01.04.2008

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Prameniště Blanice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

75/2008 Sb.

Účinnost od: 01.04.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 395/1992 Sb.)

74/2008 Sb.

Účinnost od: 01.04.2008

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Hádecká planinka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

73/2008 Sb.

Účinnost od: 01.04.2008

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Habrůvecká bučina a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

72/2008 Sb.

Účinnost od: 01.04.2008

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Drbákov - Albertovy skály a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

65/2008 Sb.

Účinnost od: 01.04.2008    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 417/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 299/2006 Sb.
(Mění 642/2004 Sb.)

39/2008 Sb.

Účinnost od: 01.04.2008    Zrušeno: 01.07.2016

Nařízení vlády, kterým se upravuje výše služného vojáků v záloze povolaných na vojenské cvičení
(Ruší 39/2002 Sb.)

38/2008 Sb.

Účinnost od: 01.04.2008

Zákon o zahraničním obchodu se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo pro jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání
(Mění 634/2004 Sb.)

374/2007 Sb.

Účinnost od: 01.04.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 247/2000 Sb.;Mění 361/2000 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 111/1994 Sb.)

293/2007 Sb.

Účinnost od: 01.04.2008    Zrušeno: 01.04.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 244/2004 Sb.)

281/2007 Sb.

Účinnost od: 01.04.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 55/2003 Sb.
(Mění 478/2000 Sb.)

133/2008 Sb.

Účinnost od: 31.03.2008

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně

99/2008 Sb.

Účinnost od: 31.03.2008

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 242/2004 Sb.)

98/2008 Sb.

Účinnost od: 27.03.2008    Účinnost do: 29.06.2008

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

97/2008 Sb.

Účinnost od: 27.03.2008    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška o vzorech služebních stejnokrojů příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, jejich používání a způsobu vnějšího označení, a vzoru služebního průkazu (vyhláška o vystrojování a služebním průkazu příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky)
(Ruší 323/2001 Sb.;Ruší 564/2004 Sb.;Ruší 657/2004 Sb.;Mění 433/2004 Sb. ruší se Část druhá)

101/2008 Sb.

Účinnost od: 26.03.2008

Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun u příležitosti vstupu České republiky do schengenského prostoru

92/2008 Sb.

Účinnost od: 19.03.2008    Zrušeno: 07.12.2011

Vyhláška o stanovení seznamu zemí referenčního koše, způsobu hodnocení výše, podmínek a formy úhrady léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely a náležitostech žádosti o stanovení výše úhrady

96/2008 Sb.

Účinnost od: 15.03.2008

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 69/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele, ve znění nařízení vlády č. 512/2006 Sb.
(Mění 69/2005 Sb.)

95/2008 Sb.

Účinnost od: 15.03.2008

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování

77/2008 Sb.

Účinnost od: 15.03.2008    Zrušeno: 01.10.2016

Nařízení vlády o stanovení finančních limitů pro účely zákona o veřejných zakázkách, o vymezení zboží pořizovaného Českou republikou - Ministerstvem obrany, pro které platí zvláštní finanční limit, a o přepočtech částek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách v eurech na českou měnu
(Ruší 304/2006 Sb.)

76/2008 Sb.

Účinnost od: 15.03.2008    Zrušeno: 01.10.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb.
(Mění 137/2006 Sb.)

63/2008 Sb.

Účinnost od: 14.03.2008    Zrušeno: 15.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 489/2006 Sb.
(Mění 223/2005 Sb.)

91/2008 Sb.

Účinnost od: 12.03.2008

Sdělení Národního bezpečnostního úřadu o vyhlášení převodních tabulek stupňů utajení podle mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána

90/2008 Sb.

Účinnost od: 12.03.2008

Nález Ústavního soudu ze dne 29. ledna 2008 ve věci návrhu na zrušení § 400 odst. 1 a § 398 odst. 6 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

88/2008 Sb.

Účinnost od: 12.03.2008

Nález Ústavního soudu ze dne 31. ledna 2008 ve věci návrhu na zrušení některých částí zákona č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, a na zrušení některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

57/2008 Sb.

Účinnost od: 12.03.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 435/2004 Sb.)

87/2008 Sb.

Účinnost od: 11.03.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 579/2006 Sb., kterou se stanoví způsob volby a volební řád pro volby do správních rad a dozorčích rad resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven
(Mění 579/2006 Sb.)

86/2008 Sb.

Účinnost od: 11.03.2008

Vyhláška o stanovení zásad správné laboratorní praxe v oblasti léčiv
(Ruší 504/2000 Sb.)

85/2008 Sb.

Účinnost od: 11.03.2008

Vyhláška o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků
(Ruší 75/1998 Sb.)

84/2008 Sb.

Účinnost od: 11.03.2008

Vyhláška o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky
(Ruší 255/2003 Sb.;Ruší 220/2006 Sb.;Ruší 6/2007 Sb.)

83/2008 Sb.

Účinnost od: 11.03.2008    Zrušeno: 01.07.2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji, a nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů, ve znění nařízení vlády č. 28/2003 Sb.
(Mění 461/2002 Sb.;Mění 462/2002 Sb.)

82/2008 Sb.

Účinnost od: 05.03.2008

Sdělení Ministerstva životního prostředí o evropsky významných lokalitách, které nebyly zařazeny do evropského seznamu

81/2008 Sb.

Účinnost od: 05.03.2008

Sdělení Ministerstva životního prostředí o evropsky významných lokalitách, které byly zařazeny do evropského seznamu

80/2008 Sb.

Účinnost od: 05.03.2008    Účinnost do: 01.01.2013

Nařízení vlády o Národním alokačním plánu pro obchodovací období roků 2008 - 2012

9/2008 Sb.

Účinnost od: 05.03.2008

Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí úmrtí Josefa Hlávky

71/2008 Sb.

Účinnost od: 01.03.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 332/2000 Sb., kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 332/2000 Sb.)

69/2008 Sb.

Účinnost od: 01.03.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění vyhlášky č. 456/2002 Sb.
(Mění 266/1999 Sb.)

65/2008 Sb.

Účinnost od: 01.03.2008    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 417/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 642/2004 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění vyhlášky č. 299/2006 Sb.
(Mění 642/2004 Sb.;Mění 417/2006 Sb.)

64/2008 Sb.

Účinnost od: 01.03.2008

Vyhláška o formě uveřejňování informací souvisejících s výkonem veřejné správy prostřednictvím webových stránek pro osoby se zdravotním postižením (vyhláška o přístupnosti)

62/2008 Sb.

Účinnost od: 01.03.2008    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/1995 Sb., kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory, ve znění vyhlášky č. 156/1997 Sb.
(Mění 207/1995 Sb.)

60/2008 Sb.

Účinnost od: 01.03.2008    Zrušeno: 18.03.2011

Vyhláška o plánech péče, označování a evidenci území chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a o změně vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (vyhláška o plánech péče, označování a evidenci chráněných území)
(Mění 395/1992 Sb.)

59/2008 Sb.

Účinnost od: 01.03.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 376/2003 Sb.)

55/2008 Sb.

Účinnost od: 01.03.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací
(Mění 529/2005 Sb.)

52/2008 Sb.

Účinnost od: 01.03.2008    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem
(Ruší 551/2004 Sb.)

50/2008 Sb.

Účinnost od: 01.03.2008    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 162/2001 Sb.)

49/2008 Sb.

Účinnost od: 01.03.2008

Vyhláška o požadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů

37/2008 Sb.

Účinnost od: 01.03.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 353/2003 Sb.;Mění 86/2002 Sb.;Mění 61/1997 Sb.)

32/2008 Sb.

Účinnost od: 01.03.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 412/2005 Sb.;Mění 499/2004 Sb.;Mění 106/1999 Sb.)

27/2008 Sb.

Účinnost od: 01.03.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 250/2000 Sb.)

26/2008 Sb.

Účinnost od: 01.03.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Ruší 323/2005 Sb.;Mění 218/2000 Sb.;Mění 267/2006 Sb.;Mění 178/2005 Sb.;Mění 218/2007 Sb.)

344/2007 Sb.

Účinnost od: 01.03.2008    Zrušeno: 01.07.2017

Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 513/1991 Sb.;Mění 200/1990 Sb.)

106/2007 Sb.

Účinnost od: 01.03.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 329/1999 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

94/2008 Sb.

Účinnost od: 29.02.2008

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně

79/2008 Sb.

Účinnost od: 29.02.2008    Zrušeno: 01.01.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 37/2003 Sb.)

78/2008 Sb.

Účinnost od: 29.02.2008    Zrušeno: 01.10.2016

Nařízení vlády, kterým se stanoví finanční limity pro účely koncesního zákona

70/2008 Sb.

Účinnost od: 29.02.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2005 Sb., o zdravotním postižení vylučujícím přijetí do domova péče o válečné veterány, úhradě nákladů za pobyt v domově péče o válečné veterány a případech, kdy se úhrada nákladů za pobyt v domově péče o válečné veterány nepožaduje
(Mění 191/2005 Sb.)

68/2008 Sb.

Účinnost od: 29.02.2008

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 515/2004 Sb.)

67/2008 Sb.

Účinnost od: 29.02.2008    Zrušeno: 01.07.2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2002 Sb., o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů, ve znění nařízení vlády č. 28/2003 Sb.
(Mění 462/2002 Sb.)

66/2008 Sb.

Účinnost od: 29.02.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 131/2000 Sb.)

30/2008 Sb.

Účinnost od: 27.02.2008    Zrušeno: 01.10.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon)
(Mění 139/2006 Sb.)

58/2008 Sb.

Účinnost od: 26.02.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 561/2004 Sb.)

54/2008 Sb.

Účinnost od: 25.02.2008

Vyhláška o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů
(Ruší 343/1997 Sb.;Ruší 157/2001 Sb.;Ruší 30/2003 Sb.;Ruší 34/2004 Sb.;Ruší 643/2004 Sb.;Ruší 301/2006 Sb.)

53/2008 Sb.

Účinnost od: 25.02.2008    Zrušeno: 01.04.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají, ve znění vyhlášky č. 38/2005 Sb. a vyhlášky č. 250/2007 Sb.
(Mění 342/1997 Sb.)

48/2008 Sb.

Účinnost od: 20.02.2008    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě
(Ruší 433/2003 Sb.;Ruší 79/2005 Sb.)

47/2008 Sb.

Účinnost od: 20.02.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 492/2005 Sb., o krajských normativech
(Mění 492/2005 Sb.)

46/2008 Sb.

Účinnost od: 20.02.2008    Zrušeno: 31.10.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění vyhlášky č. 422/2006 Sb.
(Mění 671/2004 Sb.)

44/2008 Sb.

Účinnost od: 15.02.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 222/1995 Sb.)

41/2008 Sb.

Účinnost od: 15.02.2008

Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem BJ 22 - JUBILEJNÍ v katastrálním území Poděbrady

40/2008 Sb.

Účinnost od: 15.02.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 7/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci, ve znění vyhlášky č. 619/2004 Sb.
(Mění 432/2001 Sb.)

19/2008 Sb.

Účinnost od: 15.02.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků
(Mění 528/2005 Sb.)

14/2008 Sb.

Účinnost od: 15.02.2008    Zrušeno: 01.01.2009

Vyhláška o způsobu vnějšího označení, odznacích, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštního barevného provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky
(Ruší 25/1998 Sb.;Ruší 58/2002 Sb.)

4/2008 Sb.

Účinnost od: 15.02.2008

Vyhláška, kterou se stanoví druhy a podmínky použítí přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin
(Ruší 304/2004 Sb.;Ruší 152/2005 Sb.;Ruší 431/2005 Sb.)

319/2007 Sb.

Účinnost od: 15.02.2008    Zrušeno: 01.08.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 54/2002 Sb.)

36/2008 Sb.

Účinnost od: 12.02.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 634/1992 Sb.;Mění 40/1995 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 64/1986 Sb.;Mění 156/2000 Sb.;Mění 6/1993 Sb.)

35/2008 Sb.

Účinnost od: 12.02.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 252/1997 Sb.;Mění 256/2000 Sb.)

34/2008 Sb.

Účinnost od: 12.02.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 185/2001 Sb.)

33/2008 Sb.

Účinnost od: 12.02.2008    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 83/1990 Sb.)

31/2008 Sb.

Účinnost od: 12.02.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 178/2005 Sb.)

29/2008 Sb.

Účinnost od: 12.02.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 256/2004 Sb.)

28/2008 Sb.

Účinnost od: 12.02.2008    Zrušeno: 01.04.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 20/1966 Sb.)

25/2008 Sb.

Účinnost od: 12.02.2008

Zákon o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů
(Ruší 368/2003 Sb.;Ruší 304/2005 Sb.;Ruší 572/2004 Sb.;Mění 76/2002 Sb.;Mění 254/2001 Sb.;Mění 86/2002 Sb.;Mění 185/2001 Sb.;Mění 477/2001 Sb.)

8/2008 Sb.

Účinnost od: 06.02.2008

Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. výročí vydání nařízení Karla IV. o zakládání vinic

22/2008 Sb.

Účinnost od: 05.02.2008    Účinnost do: 29.06.2008

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

21/2008 Sb.

Účinnost od: 05.02.2008    Účinnost do: 29.06.2008

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

20/2008 Sb.

Účinnost od: 05.02.2008

Nález Ústavního soudu ze dne 11. prosince 2007 ve věci návrhu na zrušení čl. 3 obecně závazné vyhlášky města Jirkova č. 4/2005 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích

rs9/2008 Sb.

Účinnost od: 05.02.2008

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 296/2007 Sb.
(Mění 296/2007 Sb.)

43/2008 Sb.

Účinnost od: 01.02.2008

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 2/2008)
(Mění 359/2007 Sb.)

24/2008 Sb.

Účinnost od: 01.02.2008

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2008, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami
(Mění 391/2007 Sb.)

17/2008 Sb.

Účinnost od: 01.02.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění vyhlášky č. 94/2006 Sb.
(Mění 84/2005 Sb.)

3/2008 Sb.

Účinnost od: 01.02.2008    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (oceňovací vyhláška)
(Ruší 2/2003 Sb. nepřímo;Ruší 540/2002 Sb.;Ruší 452/2003 Sb.;Ruší 640/2004 Sb.;Ruší 617/2006 Sb.;Ruší 76/2007 Sb.)

365/2007 Sb.

Účinnost od: 01.02.2008    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění vyhlášky č. 552/2006 Sb.
(Mění 541/2005 Sb.)

318/2007 Sb.

Účinnost od: 01.02.2008    Zrušeno: 04.07.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 93/1999 Sb., kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu dvousložkových směsí textilních vláken, ve znění vyhlášky č. 510/2006 Sb.
(Mění 93/1999 Sb.)

317/2007 Sb.

Účinnost od: 01.02.2008    Zrušeno: 04.07.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 92/1999 Sb., kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 92/1999 Sb.)

308/2007 Sb.

Účinnost od: 01.02.2008    Zrušeno: 31.12.2008

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
(Mění 320/2003 Sb.)

181/2007 Sb.

Účinnost od: 01.02.2008

Zákon o Ústavu pro studium totalitních režimů a o Archivu bezpečnostních složek a o změně některých zákonů
(Mění 140/1996 Sb.)

51/2008 Sb.

Účinnost od: 31.01.2008

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně

18/2008 Sb.

Účinnost od: 31.01.2008

Nález Ústavního soudu ze dne 20. listopadu 2007 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a na zrušení přílohy č. 2 k tomuto zákonu

15/2008 Sb.

Účinnost od: 31.01.2008    Účinnost do: 29.06.2008

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

376/2007 Sb.

Účinnost od: 30.01.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 61/1988 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Ruší 306/2002 Sb.)

12/2008 Sb.

Účinnost od: 28.01.2008    Účinnost do: 12.04.2011

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2008 - 2011, 4,10 %

11/2008 Sb.

Účinnost od: 24.01.2008    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 526/2005 Sb., o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele (vyhláška o průmyslové bezpečnosti)
(Mění 526/2005 Sb.)

10/2008 Sb.

Účinnost od: 24.01.2008

Nález Ústavního soudu ze dne 30. října 2007 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 495/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb., a zákona č. 562/2004 Sb., eventuálně na zrušení některých ustanovení zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), v platném znění, a některých ustanovení zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

2/2008 Sb.

Účinnost od: 24.01.2008

Nález Ústavního soudu ze dne 16. října 2007 ve věci návrhu na zrušení § 444 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

13/2008 Sb.

Účinnost od: 22.01.2008    Zrušeno: 01.09.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2007 Sb., kterou se stanoví seznam obecních úřadů a seznam zastupitelských úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy
(Mění 388/2007 Sb.)

16/2008 Sb.

Účinnost od: 07.01.2008

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 1/2008)
(Mění 359/2007 Sb.)

346/2007 Sb.

Účinnost od: 05.01.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 169/1999 Sb.)

341/2007 Sb.

Účinnost od: 05.01.2008

Nález Ústavního soudu ze dne 16. října 2007 ve věci návrhu na zrušení § 32 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

275/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA)
(Ruší 589/2002 Sb.)

193/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn

89/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Úplné znění zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn

61/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, jak vyplývá z pozdějších změn

56/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Úplné znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), jak vyplývá z pozdějších změn

45/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Úplné znění zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, jak vyplývá z pozdějších změn

7/2008 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

393/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 406/2000 Sb.)

392/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008    Zrušeno: 01.09.2008

Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
(Ruší 232/2007 Sb.)

391/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2008, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

390/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění vyhlášky č. 331/2006 Sb.
(Mění 36/2006 Sb.)

389/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 207/2001 Sb.;Mění 300/2006 Sb.)

388/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008    Zrušeno: 01.09.2008

Vyhláška, kterou se stanoví seznam obecních úřadů a seznam zastupitelských úřadů, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy
(Ruší 260/2007 Sb.)

387/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem Le-5 v katastrálním území Charvátská Nová Ves

386/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008    Zrušeno: 01.04.2012

Vyhláška, kterou se stanoví nemoci, u nichž se poskytuje dispenzární péče, časové rozmezí dispenzárních prohlídek a označení specializace dispenzarizujícího lékaře
(Ruší 60/1997 Sb.)

385/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Vyhláška o stanovení seznamu léčivých látek určených k podpůrné nebo doplňkové léčbě

384/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Vyhláška o seznamu referenčních skupin

383/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2008

382/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008    Zrušeno: 18.10.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2002 Sb., kterou se stanoví obsah žádosti a podrobná specifikace údajů předkládaných před uvedením biocidního přípravku nebo účinné látky na trh
(Mění 305/2002 Sb.)

377/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 243/2000 Sb.)

373/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku vojáků)

372/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008    Zrušeno: 01.09.2012

Nařízení vlády o národním programu snižování emisí ze stávajících zvláště velkých spalovacích zdrojů
(Ruší 112/2004 Sb.)

371/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 133/2005 Sb., o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému
(Mění 133/2005 Sb.)

370/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Nařízení vlády o podmínkách, výši a způsobu poskytnutí příspěvku k řešení důsledků restrukturalizace akciové společnosti České dráhy a státní organizace Správa železniční dopravní cesty

369/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální, ve znění nařízení vlády č. 405/2005 Sb.
(Mění 622/2004 Sb.)

368/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání

367/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008    Účinnost do: 01.01.2009

Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2008 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částky, které se započítávají za pevná paliva, a částky normativních nákladů na bydlení
(Mění 117/1995 Sb.)

365/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2005 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona, ve znění vyhlášky č. 552/2006 Sb.
(Mění 541/2005 Sb.)

364/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008    Zrušeno: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 475/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů
(Mění 475/2005 Sb.)

362/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 262/2006 Sb.;Mění 309/2006 Sb.;Mění 251/2005 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 218/2002 Sb.;Mění 183/1994 Sb.;Mění 59/2006 Sb.;Mění 342/2005 Sb.;Mění 413/2005 Sb.;Mění 72/2006 Sb.;Mění 79/2006 Sb.;Mění 115/2006 Sb.;Mění 179/2006 Sb.;Mění 308/2006 Sb.;Mění 245/2006 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 182/2006 Sb.)

361/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
(Ruší 178/2001 Sb.;Ruší 523/2002 Sb.;Ruší 441/2004 Sb.)

360/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008    Účinnost do: 01.01.2009

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2008

359/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 9/2007, č. 10/2007, č. 11/2007, č. 12/2007)

358/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Mezinárodní klasifikace vzdělání - ISCED 97

357/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008    Zrušeno: 01.01.2009

Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad mění sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stanoví průměrná cena pohonných hmot
(Ruší 577/2006 Sb.;Mění 262/2006 Sb.)

356/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 418/2003 Sb.)

355/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 114/2002 Sb.)

354/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění vyhlášky č. 99/2006 Sb.
(Mění 430/2001 Sb.)

353/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008    Zrušeno: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 505/2002 Sb.)

352/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 503/2002 Sb.)

351/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 502/2002 Sb.)

350/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 501/2002 Sb.)

349/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 500/2002 Sb.)

348/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 563/1991 Sb.)

347/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 120/2001 Sb.)

345/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 141/1961 Sb.;Mění 269/1994 Sb.;Mění 218/2003 Sb.)

343/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 561/2004 Sb.;Mění 325/1999 Sb.;Mění 221/2003 Sb.)

340/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění vyhlášky č. 166/2007 Sb.
(Mění 505/2006 Sb.)

339/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 182/1991 Sb.)

338/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008    Zrušeno: 01.01.2009

Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2008
(Ruší 549/2006 Sb.)

337/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008    Zrušeno: 01.01.2009

Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů na rok 2008
(Ruší 556/2006 Sb.)

336/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008    Zrušeno: 01.07.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání
(Mění 565/2006 Sb.)

335/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008    Zrušeno: 01.01.2009

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2008 do 31. prosince 2008
(Ruší 593/2006 Sb.)

334/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008    Zrušeno: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 26/2001 Sb.)

333/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 80/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin
(Mění 80/2007 Sb.)

331/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 134/1998 Sb.)

329/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008    Zrušeno: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 161/1998 Sb., o promíjení penále správami sociálního zabezpečení
(Mění 161/1998 Sb.)

327/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008    Zrušeno: 01.01.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 165/1979 Sb.)

326/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008    Zrušeno: 01.01.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 143/1965 Sb.)

324/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 7/2007)

323/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008    Zrušeno: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 527/2006 Sb.)

321/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008    Zrušeno: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu, ve znění vyhlášky č. 184/2007 Sb.
(Mění 524/2006 Sb.)

316/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 299/2003 Sb.)

315/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
(Mění 37/1992 Sb.)

314/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Vyhláška o minimálním limitu pojistného plnění a minimálních standardech pojistných smluv insolvenčních správců

313/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Vyhláška o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů

312/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Vyhláška o obsahu a dalších náležitostech zkoušek insolvenčních správců

311/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Vyhláška o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona

309/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)
(Mění 427/2005 Sb.)

305/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 101/1995 Sb.)

304/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s dokončením přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání
(Mění 127/2005 Sb.;Mění 231/2001 Sb.;Mění 483/1991 Sb.;Mění 348/2005 Sb.;Mění 235/2006 Sb.)

296/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé zákony v souvislosti s jeho přijetím
(Mění 182/2006 Sb.;Mění 191/1950 Sb.;Mění 140/1961 Sb.;Mění 97/1963 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 40/1964 Sb.;Mění 44/1988 Sb.;Mění 61/1988 Sb.;Mění 283/1991 Sb.;Mění 424/1991 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 549/1991 Sb.;Mění 551/1991 Sb.;Mění 563/1991 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 21/1992 Sb.;Mění 229/1992 Sb.;Mění 265/1992 Sb.;Mění 280/1992 Sb.;Mění 337/1992 Sb.;Mění 338/1992 Sb.;Mění 357/1992 Sb.;Mění 358/1992 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 591/1992 Sb.;Mění 592/1992 Sb.;Mění 593/1992 Sb.;Mění 13/1993 Sb.;Mění 16/1993 Sb.;Mění 38/1994 Sb.;Mění 42/1994 Sb.;Mění 72/1994 Sb.;Mění 117/1994 Sb.;Mění 156/1994 Sb.;Mění 189/1994 Sb.;Mění 216/1994 Sb.;Mění 224/1994 Sb.;Mění 266/1994 Sb.;Mění 84/1995 Sb.;Mění 87/1995 Sb.;Mění 248/1995 Sb.;Mění 85/1996 Sb.;Mění 94/1996 Sb.;Mění 18/1997 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 77/1997 Sb.;Mění 110/1997 Sb.;Mění 151/1997 Sb.;Mění 227/1997 Sb.;Mění 15/1998 Sb.;Mění 111/1998 Sb.;Mění 168/1999 Sb.;Mění 363/1999 Sb.;Mění 26/2000 Sb.;Mění 27/2000 Sb.;Mění 30/2000 Sb.;Mění 105/2000 Sb.;Mění 118/2000 Sb.;Mění 158/2000 Sb.;Mění 219/2000 Sb.;Mění 241/2000 Sb.;Mění 254/2000 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 307/2000 Sb.;Mění 370/2000 Sb.;Mění 458/2000 Sb.;Mění 117/2001 Sb.;Mění 120/2001 Sb.;Mění 143/2001 Sb.;Mění 185/2001 Sb.;Mění 231/2001 Sb.;Mění 449/2001 Sb.;Mění 477/2001 Sb.;Mění 3/2002 Sb.;Mění 86/2002 Sb.;Mění 125/2002 Sb.;Mění 130/2002 Sb.;Mění 147/2002 Sb.;Mění 281/2002 Sb.;Mění 353/2003 Sb.;Mění 440/2003 Sb.;Mění 441/2003 Sb.;Mění 38/2004 Sb.;Mění 189/2004 Sb.;Mění 190/2004 Sb.;Mění 235/2004 Sb.;Mění 256/2004 Sb.;Mění 257/2004 Sb.;Mění 360/2004 Sb.;Mění 417/2004 Sb.;Mění 499/2004 Sb.;Mění 561/2004 Sb.;Mění 627/2004 Sb.;Mění 676/2004 Sb.;Mění 179/2005 Sb.;Mění 341/2005 Sb.;Mění 412/2005 Sb.;Mění 137/2006 Sb.;Mění 245/2006 Sb.;Mění 262/2006 Sb.;Mění 310/2006 Sb.;Mění 312/2006 Sb.)

294/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008    Účinnost do: 01.01.2009

Vyhláška, kterou se stanoví nákladové indexy věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2008

288/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel
(Mění 154/2005 Sb.)

287/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008    Zrušeno: 01.01.2009

Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
(Ruší 456/2005 Sb.;Ruší 468/2006 Sb.)

286/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Vyhláška o centrální evidenci dotací
(Ruší 296/2005 Sb.)

282/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, a vyhláška č. 659/2004 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů
(Mění 22/1989 Sb.;Mění 392/2003 Sb.;Mění 659/2004 Sb.)

281/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění vyhlášky č. 55/2003 Sb.
(Mění 478/2000 Sb.)

279/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008    Účinnost do: 01.01.2009

Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2008

269/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 365/2000 Sb.;Ruší 550/2006 Sb.;Ruší 441/2006 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 344/1992 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 269/1994 Sb.;Mění 117/1995 Sb.)

268/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008    Zrušeno: 01.01.2009

Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 5/2007)
(Ruší 516/2006 Sb.;Ruší 609/2006 Sb.)

261/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Zákon o stabilizaci veřejných rozpočtů
(Mění 575/2006 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 267/2006 Sb.;Mění 593/1992 Sb.;Mění 235/2004 Sb.;Mění 338/1992 Sb.;Mění 357/1992 Sb.;Mění 215/2005 Sb.;Mění 337/1992 Sb.;Mění 545/2005 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 353/2003 Sb.;Mění 110/2006 Sb.;Mění 357/2005 Sb.;Mění 115/2006 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 111/2006 Sb.;Mění 114/1988 Sb.;Mění 108/2006 Sb.;Mění 54/1956 Sb.;Mění 32/1957 Sb.;Mění 88/1968 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 262/2006 Sb.;Mění 221/1999 Sb.;Mění 361/2003 Sb.;Mění 236/1995 Sb.;Mění 201/1997 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 182/1991 Sb.;Mění 585/2006 Sb.;Mění 111/1998 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 592/1992 Sb.;Mění 551/1991 Sb.;Mění 280/1992 Sb.;Mění 127/2005 Sb.;Mění 265/1991 Sb.;Mění 526/1990 Sb.;Mění 563/1991 Sb.;Ruší 494/2006 Sb.;Ruší 588/2006 Sb.)

259/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění vyhlášky č. 65/2006 Sb., a kterou se zrušují některé další vyhlášky
(Mění 345/2002 Sb.;Ruší 66/2004 Sb.;Ruší 67/2004 Sb.;Ruší 68/2004 Sb.;Ruší 70/2004 Sb.;Ruší 71/2004 Sb.;Ruší 72/2004 Sb.;Ruší 379/2006 Sb.)

258/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2008
(Mění 357/2005 Sb.;Mění 622/2004 Sb.)

257/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2006 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
(Mění 155/1995 Sb.)

256/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2008

244/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)
(Ruší 311/2005 Sb. nepřímo;Ruší 486/2003 Sb.)

226/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění vyhlášky č. 389/2006 Sb.
(Mění 364/2005 Sb.)

214/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 91/1996 Sb.)

205/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Vyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky České národní banky
(Ruší 514/2002 Sb.;Ruší 183/2002 Sb.)

201/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
(Mění 490/2003 Sb.)

152/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 189/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.
(Mění 582/1991 Sb.;Mění 155/1995 Sb.)

151/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008    Účinnost do: 01.01.2009

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o roztřídění obcí do velikostních kategorií podle počtu obyvatel, o územním rozčlenění obcí seskupením katastrálních území, o výši základních cen za 1 m2 podlahové plochy bytů, o cílových hodnotách měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy bytu, o maximálních přírůstcích měsíčního nájemného a o postupu při vyhledání maximálního přírůstku nájemného pro konkrétní byt

146/2007 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008    Zrušeno: 01.09.2012

Nařízení vlády o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
(Ruší 352/2002 Sb.)

312/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Zákon o insolvenčních správcích
(Mění 634/2004 Sb.;Mění 85/1996 Sb.;Mění 523/1992 Sb.;Mění 182/2006 Sb.)

300/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 207/2001 Sb.)

221/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví)
(Mění 6/2002 Sb.;Výjimka účinnosti )

212/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 695/2004 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 86/2002 Sb.)

182/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Zákon o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon)
(Ruší 238/1996 Sb.;Ruší 45/2001 Sb.;Ruší 229/2000 Sb. nepřímo;Ruší 403/2002 Sb. nepřímo;Ruší 101/2003 Sb. nepřímo;Ruší 210/2003 Sb. nepřímo;Ruší 278/2006 Sb. nepřímo;Ruší 583/1992 Sb. nepřímo;Ruší 277/1996 Sb. nepřímo;Ruší 328/1991 Sb.;Ruší 122/1993 Sb.;Ruší 12/1998 Sb.;Ruší 214/2000 Sb.;Ruší 368/2000 Sb.;Ruší 476/1991 Sb.)

81/2006 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 365/2000 Sb.)

500/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 144/1997 Sb., o fyzické ochraně jaderných materiálů a jaderných zařízení a o jejich zařazování do jednotlivých kategorií
(Mění 144/1997 Sb.)

348/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2008

Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů
(Výjimka účinnosti ;Mění 231/2001 Sb.)

Zavřít
MENU