Sbírka předpisů 2005 - podle účinnosti

15/2006 Sb.

Účinnost od: 31.12.2005

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně

548/2005 Sb.

Účinnost od: 31.12.2005    Zrušeno: 01.07.2006

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru
(Ruší 364/2004 Sb.)

32/2006 Sb.

Účinnost od: 30.12.2005

Úplné znění zákona č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), jak vyplývá z pozdějších změn

30/2006 Sb.

Účinnost od: 30.12.2005

Úplné znění zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších změn

554/2005 Sb.

Účinnost od: 30.12.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 408/2000 Sb.)

553/2005 Sb.

Účinnost od: 30.12.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a některé další zákony
(Mění 242/2000 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 147/2002 Sb.;Mění 156/1998 Sb.;Mění 91/1996 Sb.)

547/2005 Sb.

Účinnost od: 30.12.2005

Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu závazku ze státní záruky za konsolidaci a stabilizaci bankovního sektoru a finančních dopadů z dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku ve prospěch České národní banky

544/2005 Sb.

Účinnost od: 30.12.2005    Zrušeno: 12.05.2009

Zákon o výstavbě vzletové a přistávací dráhy 06R - 24L letiště Praha Ruzyně

534/2005 Sb.

Účinnost od: 30.12.2005

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady)

531/2005 Sb.

Účinnost od: 29.12.2005

Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2005, vyhlášený dne 20. prosince 2005, ve věci návrhu na zrušení § 13 odst. 6 a 7 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 253/2003 Sb., a ustanovení čl. VI části třetí zákona č. 253/2003 Sb., kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 253/2001 Sb., a některé další zákony
(Mění 253/2003 Sb. ruší čl. VI;Mění 229/1991 Sb. ruší § 13 odst. 6 a 7 zákona)

517/2005 Sb.

Účinnost od: 28.12.2005

Nařízení vlády, kterým se mění termín nabytí účinnosti některých nařízení vlády, týkajících se služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů
(Mění 506/2004 Sb.;Mění 507/2004 Sb.;Mění 508/2004 Sb.;Mění 384/2004 Sb.;Mění 104/2005 Sb.)

511/2005 Sb.

Účinnost od: 28.12.2005    Zrušeno: 01.01.2014

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku, ve znění nařízení vlády č. 408/2003 Sb.
(Mění 503/2000 Sb.)

503/2005 Sb.

Účinnost od: 28.12.2005    Zrušeno: 01.08.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 338/2002 Sb., o technických požadavcích pro zabezpečení přechovávaných zbraní nebo střeliva a o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem a zápalkami, ve znění nařízení vlády č. 347/2003 Sb.
(Mění 338/2002 Sb.)

rs177/2005 Sb.

Účinnost od: 28.12.2005

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 444/2005 Sb.
(Mění 444/2005 Sb.)

17/2006 Sb.

Účinnost od: 23.12.2005

Úplné znění zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), jak vyplývá z pozdějších změn

502/2005 Sb.

Účinnost od: 23.12.2005    Zrušeno: 01.01.2013

Vyhláška o stanovení způsobu vykazování množství elektřiny při společném spalování biomasy a neobnovitelného zdroje

498/2005 Sb.

Účinnost od: 23.12.2005    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 374/2003 Sb., o náhradě nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa a s vyšetřením a posouzením živočišných produktů, ve znění vyhlášky č. 232/2005 Sb.
(Mění 374/2003 Sb.)

497/2005 Sb.

Účinnost od: 23.12.2005    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 368/2005 Sb.
(Mění 113/2005 Sb.)

495/2005 Sb.

Účinnost od: 23.12.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 4/2003 Sb. a zákona č. 562/2004 Sb.
(Mění 3/2002 Sb.;Mění 198/2002 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 563/1991 Sb.)

487/2005 Sb.

Účinnost od: 15.12.2005

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2005 pro účely zákona o zaměstnanosti

486/2005 Sb.

Účinnost od: 15.12.2005    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se stanoví výše a způsob úhrady efektivně vynaložených nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby

485/2005 Sb.

Účinnost od: 15.12.2005    Zrušeno: 12.04.2011

Vyhláška o rozsahu provozních a lokalizačních údajů, době jejich uchovávání a formě a způsobu jejich předávání orgánům oprávněným k jejich využívání

483/2005 Sb.

Účinnost od: 15.12.2005    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 148/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje, ve znění nařízení vlády č. 418/2005 Sb.
(Mění 148/2005 Sb.)

482/2005 Sb.

Účinnost od: 13.12.2005    Zrušeno: 01.01.2013

Vyhláška o stanovení druhů, způsobů využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy

480/2005 Sb.

Účinnost od: 13.12.2005    Zrušeno: 14.04.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 467/2000 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro auditorské zkoušky a auditorské rozdílové zkoušky (auditorský zkušební řád), ve znění vyhlášky č. 406/2005 Sb.
(Mění 467/2000 Sb.)

479/2005 Sb.

Účinnost od: 08.12.2005

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod

477/2005 Sb.

Účinnost od: 07.12.2005

Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 1. listopadu 2005 sp. zn. Pl. ÚS - st. 21/05 přijatého podle § 23 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve věci žaloby o určení vlastnického práva ve vztahu k uplatnění práva podle restitučních předpisů

476/2005 Sb.

Účinnost od: 07.12.2005

Nález Ústavního soudu ze dne 1. listopadu 2005 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Planá č. 2/2003 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Planá

475/2005 Sb.

Účinnost od: 07.12.2005    Zrušeno: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů

463/2005 Sb.

Účinnost od: 07.12.2005

Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 450. výročí narození Mikuláše Dačického z Heslova

470/2005 Sb.

Účinnost od: 01.12.2005

Nález Ústavního soudu ze dne 4. října 2005 ve věci návrhu na zrušení článku 3 odst. 1 věty třetí a čtvrté, článku 5 odst. 8 písm. b) a článku 6 odst. 1, odst. 2 a odst. 3 obecně závazné vyhlášky města Louny č. 1/2003 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebního odpadu

459/2005 Sb.

Účinnost od: 01.12.2005    Zrušeno: 01.08.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2004 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 211/2004 Sb.)

457/2005 Sb.

Účinnost od: 01.12.2005    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 571/2004 Sb., kterou se stanoví vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování doby platnosti kupónů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence
(Mění 571/2004 Sb.)

455/2005 Sb.

Účinnost od: 01.12.2005    Zrušeno: 31.12.2008

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
(Mění 320/2003 Sb.)

452/2005 Sb.

Účinnost od: 01.12.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 395/1992 Sb.)

451/2005 Sb.

Účinnost od: 01.12.2005

Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a stanoví její bližší ochranné podmínky

445/2005 Sb.

Účinnost od: 01.12.2005    Zrušeno: 01.07.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 267/1999 Sb.)

439/2005 Sb.

Účinnost od: 01.12.2005    Zrušeno: 09.10.2009

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti způsobu určení množství elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla a určení množství elektřiny z druhotných energetických zdrojů
(Ruší 252/2001 Sb.;Ruší 539/2002 Sb.)

383/2005 Sb.

Účinnost od: 01.12.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
(Mění 109/2002 Sb.;Mění 218/2003 Sb.;Mění 94/1963 Sb.;Mění 561/2004 Sb.;Mění 306/1999 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 563/2004 Sb.)

343/2005 Sb.

Účinnost od: 01.12.2005

Zákon o sloučení Vojenské nemocnice Plzeň s Fakultní nemocnicí Plzeň

551/2005 Sb.

Účinnost od: 30.11.2005

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

466/2005 Sb.

Účinnost od: 28.11.2005    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku, ve znění vyhlášky č. 269/2005 Sb.
(Mění 231/2005 Sb.)

460/2005 Sb.

Účinnost od: 28.11.2005    Zrušeno: 01.11.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2004 Sb., kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku
(Mění 231/2004 Sb.)

458/2005 Sb.

Účinnost od: 28.11.2005

Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o organizaci výchovně vzdělávací péče ve střediscích výchovné péče

442/2005 Sb.

Účinnost od: 25.11.2005

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, přijatému Parlamentem dne 21. září 2005 a vrácenému prezidentem republiky dne 6. října 2005

368/2005 Sb.

Účinnost od: 25.11.2005    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků
(Mění 113/2005 Sb.)

447/2005 Sb.

Účinnost od: 24.11.2005

Vyhláška, kterou se stanoví výše nákladů na ubytování, stravování a přepravu po území České republiky cizince zajištěného za účelem správního vyhoštění

446/2005 Sb.

Účinnost od: 24.11.2005    Zrušeno: 01.01.2011

Vyhláška, kterou se stanoví okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního víza
(Ruší 86/2000 Sb.;Ruší 45/2003 Sb.)

428/2005 Sb.

Účinnost od: 24.11.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 326/1999 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 455/1991 Sb.)

453/2005 Sb.

Účinnost od: 16.11.2005    Účinnost do: 05.03.2006

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

435/2005 Sb.

Účinnost od: 16.11.2005

Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí bitvy u Slavkova

410/2005 Sb.

Účinnost od: 16.11.2005

Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
(Ruší 108/2001 Sb.)

449/2005 Sb.

Účinnost od: 15.11.2005    Zrušeno: 01.11.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 443/2004 Sb., kterou se stanoví základní metody pro zkoušení toxicity chemických látek a chemických přípravků
(Mění 443/2004 Sb.)

409/2005 Sb.

Účinnost od: 15.11.2005

Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházejícími do přímého styku s vodou a na úpravu vody
(Ruší 37/2001 Sb.)

444/2005 Sb.

Účinnost od: 11.11.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 531/1990 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 337/1992 Sb.;Mění 254/2001 Sb.;Mění 61/1996 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

5/2006 Sb.

Účinnost od: 10.11.2005

Úplné znění zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), jak vyplývá z pozdějších změn

4/2006 Sb.

Účinnost od: 10.11.2005

Úplné znění zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, jak vyplývá z pozdějších změn

443/2005 Sb.

Účinnost od: 10.11.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 72/2000 Sb.)

441/2005 Sb.

Účinnost od: 10.11.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 252/1997 Sb.;Mění 85/2004 Sb.;Mění 256/2000 Sb.;Mění 147/2002 Sb.;Mění 97/1996 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 235/2004 Sb.)

438/2005 Sb.

Účinnost od: 07.11.2005    Účinnost do: 05.03.2006

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

437/2005 Sb.

Účinnost od: 07.11.2005    Zrušeno: 01.04.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství
(Mění 323/2004 Sb.)

433/2005 Sb.

Účinnost od: 01.11.2005

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
(Mění 89/2005 Sb.)

432/2005 Sb.

Účinnost od: 01.11.2005

Vyhláška, kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku

431/2005 Sb.

Účinnost od: 01.11.2005    Zrušeno: 15.02.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 304/2004 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin, ve znění vyhlášky č. 152/2005 Sb.
(Mění 304/2004 Sb.)

429/2005 Sb.

Účinnost od: 01.11.2005    Zrušeno: 31.12.2006

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší, ve znění nařízení vlády č. 60/2004 Sb.
(Mění 350/2002 Sb.)

426/2005 Sb.

Účinnost od: 01.11.2005    Zrušeno: 01.02.2016

VYHLÁŠKA o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
(Ruší 154/2001 Sb.)

425/2005 Sb.

Účinnost od: 01.11.2005

VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat
(Mění 208/2004 Sb.)

424/2005 Sb.

Účinnost od: 01.11.2005    Zrušeno: 01.01.2013

VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 382/2004 Sb., o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování
(Mění 382/2004 Sb.)

423/2005 Sb.

Účinnost od: 01.11.2005

VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění vyhlášky č. 412/2004 Sb. a vyhlášky č. 666/2004 Sb.
(Mění 222/1995 Sb.)

418/2005 Sb.

Účinnost od: 01.11.2005    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 148/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje
(Mění 148/2005 Sb.)

406/2005 Sb.

Účinnost od: 01.11.2005    Zrušeno: 14.04.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 467/2000 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro auditorské zkoušky a auditorské rozdílové zkoušky (auditorský zkušební řád)
(Mění 467/2000 Sb.)

405/2005 Sb.

Účinnost od: 01.11.2005

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální
(Mění 622/2004 Sb.)

390/2005 Sb.

Účinnost od: 01.11.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 265/1999 Sb., kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru u vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu, ve znění vyhlášky č. 455/2002 Sb.
(Mění 265/1999 Sb.)

369/2005 Sb.

Účinnost od: 01.11.2005    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
(Mění 232/2004 Sb.)

367/2005 Sb.

Účinnost od: 01.11.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla
(Mění 590/2002 Sb.)

345/2005 Sb.

Účinnost od: 01.11.2005    Zrušeno: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 356/2003 Sb.)

117/2005 Sb.

Účinnost od: 01.11.2005    Zrušeno: 01.02.2009

Nařízení vlády o některých opatřeních zabezpečujících ochranu ozonové vrstvy
(Výjimka účinnosti )

448/2005 Sb.

Účinnost od: 31.10.2005

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

387/2005 Sb.

Účinnost od: 31.10.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 149/2003 Sb.;Mění 114/1992 Sb.)

392/2005 Sb.

Účinnost od: 27.10.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 258/2000 Sb.)

430/2005 Sb.

Účinnost od: 26.10.2005    Zrušeno: 01.07.2012

Vyhláška, kterou se stanoví kritéria pro posuzování, zda má více subjektů společnou významnou tržní sílu na relevantním trhu elektronických komunikací

440/2005 Sb.

Účinnost od: 19.10.2005    Zrušeno: 01.01.2014

Úplné znění zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, jak vyplývá z pozdějších změn

360/2005 Sb.

Účinnost od: 19.10.2005    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 116/1990 Sb.)

419/2005 Sb.

Účinnost od: 18.10.2005    Účinnost do: 05.03.2006

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

411/2005 Sb.

Účinnost od: 17.10.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 321/2004 Sb.)

391/2005 Sb.

Účinnost od: 16.10.2005    Zrušeno: 24.04.2007

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o formální kvalifikaci všeobecných sester a porodních asistentek udělovaných na území členských států Evropské unie

376/2005 Sb.

Účinnost od: 13.10.2005

Vyhláška, kterou se stanoví výše úhrady za stravu a ubytování poskytnuté v azylovém zařízení, výše kapesného a termíny jeho výplaty

350/2005 Sb.

Účinnost od: 13.10.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 325/1999 Sb.;Mění 150/2002 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 48/1997 Sb.)

344/2005 Sb.

Účinnost od: 13.10.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 284/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 61/1996 Sb.;Mění 358/1992 Sb.;Mění 284/2004 Sb.)

408/2005 Sb.

Účinnost od: 12.10.2005    Účinnost do: 05.03.2006

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

407/2005 Sb.

Účinnost od: 12.10.2005    Zrušeno: 01.09.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. 368/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení soutěžitelů
(Mění 368/2001 Sb.)

393/2005 Sb.

Účinnost od: 12.10.2005

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, přijatému Parlamentem dne 19. srpna 2005 a vrácenému prezidentem republiky dne 12. září 2005

389/2005 Sb.

Účinnost od: 08.10.2005    Zrušeno: 01.11.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/2004 Sb., kterou se u chemických látek a chemických přípravků stanoví základní metody pro zkoušení fyzikálně-chemických vlastností, výbušných vlastností a vlastností nebezpečných pro životní prostředí
(Mění 222/2004 Sb.)

345/2005 Sb.

Účinnost od: 08.10.2005    Zrušeno: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 356/2003 Sb.)

403/2005 Sb.

Účinnost od: 05.10.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví, ve znění vyhlášky č. 42/2002 Sb.
(Mění 196/2001 Sb.)

401/2005 Sb.

Účinnost od: 05.10.2005    Zrušeno: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 505/2002 Sb.)

399/2005 Sb.

Účinnost od: 05.10.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 502/2002 Sb.)

398/2005 Sb.

Účinnost od: 05.10.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 501/2002 Sb.)

397/2005 Sb.

Účinnost od: 05.10.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb.
(Mění 500/2002 Sb.)

363/2005 Sb.

Účinnost od: 04.10.2005    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 324/1990 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
(Mění 324/1990 Sb.)

362/2005 Sb.

Účinnost od: 04.10.2005

Nařízení vlády o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

472/2005 Sb.

Účinnost od: 01.10.2005    Zrušeno: 01.09.2012

Úplné znění zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), jak vyplývá z pozdějších změn

436/2005 Sb.

Účinnost od: 01.10.2005

Úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá z pozdějších změn

396/2005 Sb.

Účinnost od: 01.10.2005    Účinnost do: 05.03.2006

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

395/2005 Sb.

Účinnost od: 01.10.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 328/1999 Sb.)

394/2005 Sb.

Účinnost od: 01.10.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 141/1961 Sb.)

392/2005 Sb.

Účinnost od: 01.10.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 258/2000 Sb.)

388/2005 Sb.

Účinnost od: 01.10.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 236/1995 Sb.)

385/2005 Sb.

Účinnost od: 01.10.2005    Zrušeno: 01.09.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 86/2002 Sb.)

384/2005 Sb.

Účinnost od: 01.10.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1994 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 40/1995 Sb.;Mění 252/1994 Sb.)

378/2005 Sb.

Účinnost od: 01.10.2005

Zákon o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení, a o změně zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, (zákon o podpoře výstavby družstevních bytů)
(Mění 190/2004 Sb.)

377/2005 Sb.

Účinnost od: 01.10.2005

Zákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)
(Mění 235/2004 Sb.;Mění 320/2001 Sb.)

375/2005 Sb.

Účinnost od: 01.10.2005    Zrušeno: 01.10.2009

Vyhláška o stavech nouze v plynárenství
(Ruší 167/2001 Sb.)

361/2005 Sb.

Účinnost od: 01.10.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 143/2001 Sb.;Ruší 198/2001 Sb.;Ruší 199/2001 Sb.;Ruší 200/2001 Sb.;Ruší 202/2001 Sb.;Ruší 201/2001 Sb.;Ruší 203/2001 Sb.;Ruší 205/2001 Sb.;Ruší 31/2003 Sb.;Ruší 245/2003 Sb.;Mění 127/2005 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 236/1995 Sb.;Mění 54/1956 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 218/2000 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 582/1991 Sb.)

359/2005 Sb.

Účinnost od: 01.10.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
(Mění 40/1964 Sb.;Mění 102/1992 Sb.;Mění 119/2002 Sb.;Mění 219/2000 Sb.)

339/2005 Sb.

Účinnost od: 01.10.2005    Zrušeno: 13.09.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 334/2003 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních
(Mění 334/2003 Sb.)

337/2005 Sb.

Účinnost od: 01.10.2005    Zrušeno: 01.01.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 589/2004 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely, ve znění vyhlášky č. 225/2005 Sb.
(Mění 589/2004 Sb.)

320/2005 Sb.

Účinnost od: 01.10.2005

Vyhláška o stanovení ochranných pásem zdroje přírodní minerální vody v Očihově a vymezení konkrétních ochranných opatření (vyhláška o ochranných pásmech zdroje přírodní minerální vody v Očihově)

319/2005 Sb.

Účinnost od: 01.10.2005    Zrušeno: 01.07.2007

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro klasifikaci pohledávek a tvorbu opravných položek a rezerv spořitelních a úvěrních družstev

292/2005 Sb.

Účinnost od: 01.10.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(Mění 96/1993 Sb.)

285/2005 Sb.

Účinnost od: 01.10.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 229/1992 Sb.)

218/2005 Sb.

Účinnost od: 01.10.2005    Zrušeno: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 100/1988 Sb.;Mění 463/1991 Sb.;Mění 117/1995 Sb.)

217/2005 Sb.

Účinnost od: 01.10.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 353/2003 Sb.)

119/2005 Sb.

Účinnost od: 01.10.2005

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění nařízení vlády č. 542/2004 Sb.
(Mění 242/2004 Sb.)

88/2005 Sb.

Účinnost od: 01.10.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 23/1994 Sb.)

351/2005 Sb.

Účinnost od: 30.09.2005    Zrušeno: 28.06.2014

Nařízení vlády o stanovení výčtu kódů kombinované nomenklatury společného celního sazebníku a názvů označujících lidskou krev, její složky a krevní deriváty z ní vyrobené, uváděných v žádostech o povolení jejich distribuce, dovozu nebo vývozu

45/2005 Sb.

Účinnost od: 30.09.2005

Nález Ústavního soudu ze dne 30. listopadu 2004 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 146 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 141/1961 Sb. ruší § 146 odst. 2)

377/2005 Sb.

Účinnost od: 29.09.2005

Zákon o doplňkovém dozoru nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, institucemi elektronických peněz, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech)
(Mění 21/1992 Sb.;Mění 6/1993 Sb.;Mění 363/1999 Sb.;Mění 256/2004 Sb.;Mění 87/1995 Sb.;Mění 328/1991 Sb.;Mění 42/1994 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 189/2004 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 120/2001 Sb.;Mění 97/1963 Sb.;Mění 37/2004 Sb.;Mění 168/1999 Sb.;Mění 218/2000 Sb.;Mění 593/1992 Sb.;Mění 353/2003 Sb.;Mění 217/2005 Sb.;Mění 408/2000 Sb.;Mění 173/2002 Sb.;Mění 58/1995 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 358/1992 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 239/2001 Sb.;Mění 40/2004 Sb.;Mění 202/1990 Sb.;Mění 26/2000 Sb.;Mění 526/1990 Sb.)

471/2005 Sb.

Účinnost od: 27.09.2005

Úplné znění zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

392/2005 Sb.

Účinnost od: 27.09.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 258/2000 Sb.;Mění 552/1991 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 316/2004 Sb.;Mění 110/1997 Sb.)

374/2005 Sb.

Účinnost od: 27.09.2005

Nařízení vlády, kterým se stanoví vzor služebního průkazu příslušníka Vojenského zpravodajství

372/2005 Sb.

Účinnost od: 26.09.2005    Účinnost do: 27.09.2008

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2005 - 2008, 2,30 %

371/2005 Sb.

Účinnost od: 26.09.2005

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol, ve znění nařízení vlády č. 128/2005 Sb.
(Mění 205/2004 Sb.)

340/2005 Sb.

Účinnost od: 23.09.2005    Zrušeno: 24.04.2007

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o formální kvalifikaci nebo o formální kvalifikaci pro příslušný obor specializace lékařů, zubních lékařů a farmaceutů udělovaných na území členských států Evropské unie

364/2005 Sb.

Účinnost od: 19.09.2005

Vyhláška o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení)

358/2005 Sb.

Účinnost od: 19.09.2005

Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel a o změně zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 455/1991 Sb.;Mění 215/2005 Sb. ruší část druhou)

357/2005 Sb.

Účinnost od: 19.09.2005

Zákon o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů
(Mění 463/1991 Sb.;Mění 549/1991 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 150/2002 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

356/2005 Sb.

Účinnost od: 15.09.2005

Nález Ústavního soudu ze dne 14. července 2005 ve věci návrhu na zrušení části zákona č. 590/2004 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2004 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a poslancům Evropského parlamentu, zvoleným na území České republiky
(Mění 590/2004 Sb. ruší § 1 písm. h))

355/2005 Sb.

Účinnost od: 15.09.2005

Nález Ústavního soudu ze dne 14. července 2005 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 2 ve vztahu k ustanovení § 1 písm. h) zákona č. 425/2002 Sb., kterým se pro rok 2003 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, a kterým se těmto osobám stanoví výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2003
(Mění 425/2002 Sb. ruší § 2)

354/2005 Sb.

Účinnost od: 15.09.2005

Nález Ústavního soudu ze dne 14. července 2005 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 427/2003 Sb., kterým se pro rok 2004 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, poslanců Evropského parlamentu, soudců a státních zástupců, výše dalšího platu těchto osob za první pololetí roku 2004, a kterým se mění některé související zákony, ve znění pozdějších předpisů, v části týkající se jedné poloviny dalšího platu za první pololetí roku 2004 ve vztahu k soudcům okresních, krajských, vrchních soudů, Nejvyššího soudu a Nejvyššího správního soudu
(Mění 427/2003 Sb. ruší § 2)

353/2005 Sb.

Účinnost od: 15.09.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, ve znění vyhlášky č. 505/2004 Sb., a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 237/2002 Sb.;Mění 383/2001 Sb.)

352/2005 Sb.

Účinnost od: 15.09.2005

Vyhláška o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)

331/2005 Sb.

Účinnost od: 15.09.2005

Nález Ústavního soudu ze dne 14. července 2005 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

314/2005 Sb.

Účinnost od: 15.09.2005

Vyhláška o vydání zlatých mincí "Současnost - Tančící dům v Praze" po 2 000 Kč

434/2005 Sb.

Účinnost od: 13.09.2005    Zrušeno: 01.01.2012

Úplné znění zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

420/2005 Sb.

Účinnost od: 13.09.2005

Úplné znění zákona č. 283/1992 Sb., o Akademii věd České republiky, jak vyplývá z pozdějších změn

349/2005 Sb.

Účinnost od: 13.09.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2001 Sb., o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 137/2001 Sb.;Mění 6/2002 Sb.)

348/2005 Sb.

Účinnost od: 13.09.2005

Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů
(Ruší 252/1994 Sb.;Mění 231/2001 Sb.;Mění 135/1997 Sb.;Mění 192/2002 Sb.)

346/2005 Sb.

Účinnost od: 13.09.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
(Mění 78/2004 Sb.)

345/2005 Sb.

Účinnost od: 13.09.2005    Zrušeno: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 356/2003 Sb.)

342/2005 Sb.

Účinnost od: 13.09.2005

Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o veřejných výzkumných institucích
(Mění 283/1992 Sb.;Mění 130/2002 Sb.;Mění 338/1992 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 357/1992 Sb.;Mění 89/1995 Sb.;Mění 95/1999 Sb.;Mění 148/2003 Sb.;Mění 250/2000 Sb.;Mění 65/1965 Sb.;Mění 111/1998 Sb.)

341/2005 Sb.

Účinnost od: 13.09.2005

Zákon o veřejných výzkumných institucích

rs122/2005 Sb.

Účinnost od: 13.09.2005

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v částce 121/2005 Sb. v obsahu

333/2005 Sb.

Účinnost od: 12.09.2005

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2005 - 2020, 3,75 %

rs121/2005 Sb.

Účinnost od: 08.09.2005

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 335/2005 Sb.
(Mění 335/2005 Sb.)

336/2005 Sb.

Účinnost od: 07.09.2005

Vyhláška o formě a rozsahu informací poskytovaných z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby a o technických a provozních podmínkách a bodech pro připojení koncového telekomunikačního zařízení pro odposlech a záznam zpráv

335/2005 Sb.

Účinnost od: 07.09.2005

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 181/2002 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 181/2002 Sb.)

334/2005 Sb.

Účinnost od: 02.09.2005    Účinnost do: 04.12.2005

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

332/2005 Sb.

Účinnost od: 02.09.2005    Zrušeno: 01.07.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 197/2001 Sb., o způsobu vnějšího označení a odznacích celní správy, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění vyhlášky č. 246/2002 Sb.
(Mění 197/2001 Sb.)

329/2005 Sb.

Účinnost od: 01.09.2005

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení a o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání (úprava náhrady za ztrátu na výdělku vojáků)

328/2005 Sb.

Účinnost od: 01.09.2005    Zrušeno: 01.09.2006

Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
(Ruší 477/2004 Sb.)

326/2005 Sb.

Účinnost od: 01.09.2005    Zrušeno: 25.03.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů, ve znění vyhlášky č. 450/2003 Sb.
(Mění 218/2001 Sb.)

324/2005 Sb.

Účinnost od: 01.09.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2004 Sb., o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti
(Mění 194/2004 Sb.)

322/2005 Sb.

Účinnost od: 01.09.2005    Zrušeno: 01.09.2012

Vyhláška o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách
(Ruší 58/1999/1 Sb. nepřímo;Ruší 183/1998 Sb.;Ruší 171/1999 Sb.;Ruší 284/2001 Sb.;Ruší 361/2002 Sb.;Ruší 249/2003 Sb.;Ruší 467/2004 Sb.)

317/2005 Sb.

Účinnost od: 01.09.2005

Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
(Ruší 61/1985 Sb.)

312/2005 Sb.

Účinnost od: 01.09.2005

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
(Mění 163/2002 Sb.)

311/2005 Sb.

Účinnost od: 01.09.2005    Zrušeno: 01.01.2008

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ)
(Mění 486/2003 Sb.)

310/2005 Sb.

Účinnost od: 01.09.2005    Zrušeno: 31.12.2008

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
(Mění 320/2003 Sb.)

307/2005 Sb.

Účinnost od: 01.09.2005    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 330/2003 Sb.)

305/2005 Sb.

Účinnost od: 01.09.2005    Zrušeno: 29.08.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 104/1997 Sb.)

273/2005 Sb.

Účinnost od: 01.09.2005

Vyhláška o vzoru formuláře pro předkládání výroční finanční zprávy politickými stranami a politickými hnutími Poslanecké sněmovně
(Ruší 456/2001 Sb.)

270/2005 Sb.

Účinnost od: 01.09.2005    Zrušeno: 01.08.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2002 Sb., kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek, ve znění vyhlášky č. 318/2003 Sb.
(Mění 54/2002 Sb.)

238/2005 Sb.

Účinnost od: 01.09.2005    Zrušeno: 01.08.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2004 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků, ve znění vyhlášky č. 611/2004 Sb.
(Mění 211/2004 Sb.)

223/2005 Sb.

Účinnost od: 01.09.2005    Zrušeno: 15.01.2015

Vyhláška o některých dokladech o vzdělání
(Výjimka účinnosti )

109/2005 Sb.

Účinnost od: 01.09.2005    Zrušeno: 01.11.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno
(Mění 221/2004 Sb.)

33/2005 Sb.

Účinnost od: 01.09.2005

Vyhláška o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách
(Výjimka účinnosti )

330/2005 Sb.

Účinnost od: 31.08.2005    Zrušeno: 01.11.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění vyhlášky č. 610/2004 Sb.
(Mění 296/2003 Sb.)

327/2005 Sb.

Účinnost od: 29.08.2005

Nález Ústavního soudu ze dne 28. června 2005 ve věci návrhu na zrušení § 3a zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 114/1995 Sb. ruší § 3a)

325/2005 Sb.

Účinnost od: 29.08.2005

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 305/2005 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 305/2005 Sb.)

323/2005 Sb.

Účinnost od: 29.08.2005    Zrušeno: 01.03.2008

Vyhláška, kterou se stanoví obsah roční zprávy

321/2005 Sb.

Účinnost od: 27.08.2005    Zrušeno: 12.03.2007

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci udělovaných na území členských států Evropské unie, seznam institucí a orgánů, které je vydávají

316/2005 Sb.

Účinnost od: 20.08.2005    Zrušeno: 12.03.2007

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci lékařů, zubních lékařů a farmaceutů udělovaných na území členských států Evropské unie, seznam institucí a orgánů, které je vydávají

282/2005 Sb.

Účinnost od: 15.08.2005

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 350/2000 Sb., kterou se reguluje prodej zdravotnických prostředků, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 350/2000 Sb.;Ruší 303/2003 Sb.;Ruší 42/2004 Sb.)

7/2005 Sb.

Účinnost od: 13.08.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 185/2001 Sb.)

309/2005 Sb.

Účinnost od: 10.08.2005    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška o zajišťování technické bezpečnosti vybraných zařízení

302/2005 Sb.

Účinnost od: 09.08.2005

Nález Ústavního soudu ze dne 14. června 2005 ve věci návrhu na zrušení čl. 1 odst. 1 písm. c) a čl. 16 až 22 (oddíl IV.) obecně závazné vyhlášky obce Svojšín ze dne 30. 12. 2003 č. 5/2003 o místních poplatcích, ve znění obecně závazné vyhlášky obce Svojšín ze dne 24. 5. 2004 č. 1/2004

301/2005 Sb.

Účinnost od: 09.08.2005

Nález Ústavního soudu ze dne 31. května 2005 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Psáry o stavební uzávěře, vydaného Zastupitelstvem obce Psáry dne 23. června 2003

315/2005 Sb.

Účinnost od: 05.08.2005    Účinnost do: 02.01.2007

Nařízení vlády o Národním alokačním plánu České republiky na roky 2005 až 2007

294/2005 Sb.

Účinnost od: 05.08.2005

Vyhláška o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
(Mění 383/2001 Sb.)

313/2005 Sb.

Účinnost od: 04.08.2005

Vyhláška o stanovení vzoru a náležitostí záruční listiny pro zajištění spotřební daně ručením

308/2005 Sb.

Účinnost od: 02.08.2005    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 259/1997 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků, ve znění vyhlášky č. 155/2001 Sb.
(Mění 259/1997 Sb.)

291/2005 Sb.

Účinnost od: 02.08.2005    Zrušeno: 01.01.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 136/1994 Sb.)

300/2005 Sb.

Účinnost od: 01.08.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1992 Sb., o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech
(Mění 99/1992 Sb.)

299/2005 Sb.

Účinnost od: 01.08.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 104/1988 Sb.)

298/2005 Sb.

Účinnost od: 01.08.2005

Vyhláška o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů
(Ruší 86/1992/8 Sb.;Ruší 340/1992 Sb.;Ruší 74/2001 Sb.;Mění 72/1988 Sb.;Mění 22/1989 Sb.;Mění 26/1989 Sb.;Mění 51/1989 Sb.;Mění 55/1996 Sb.;Mění 239/1998 Sb.;Mění 175/1992 Sb.;Mění 435/1992 Sb.;Mění 15/1995 Sb.)

297/2005 Sb.

Účinnost od: 01.08.2005    Účinnost do: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 323/2001 Sb.)

296/2005 Sb.

Účinnost od: 01.08.2005    Zrušeno: 01.01.2008

Vyhláška o centrální evidenci dotací a návratných finančních výpomocí

290/2005 Sb.

Účinnost od: 01.08.2005

Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Vojenském zpravodajství
(Mění 153/1994 Sb.;Mění 154/1994 Sb.;Mění 127/2005 Sb.;Mění 148/1998 Sb.;Mění 2/1969 Sb.;Mění 67/1992 Sb. nepřímo)

289/2005 Sb.

Účinnost od: 01.08.2005

Zákon o Vojenském zpravodajství
(Ruší 216/1995 Sb.;Ruší 67/1992 Sb.;Ruší 88/1995 Sb.)

271/2005 Sb.

Účinnost od: 01.08.2005    Účinnost do: 01.01.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 576/2004 Sb., kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2005
(Mění 576/2004 Sb.)

205/2005 Sb.

Účinnost od: 01.08.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 99/1963 Sb.;Mění 85/1996 Sb.)

180/2005 Sb.

Účinnost od: 01.08.2005    Zrušeno: 01.01.2013

Zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie a o změně některých zákonů (zákon o podpoře využívání obnovitelných zdrojů)
(Mění 406/2000 Sb.;Mění 86/2002 Sb.)

70/2005 Sb.

Účinnost od: 01.08.2005

Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český les

279/2005 Sb.

Účinnost od: 29.07.2005    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe
(Mění 219/2004 Sb.)

306/2005 Sb.

Účinnost od: 27.07.2005

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 76/1989 Sb., k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice, ve znění vyhlášky č. 263/1991 Sb.
(Ruší 76/1989 Sb.;Ruší 263/1991 Sb.)

304/2005 Sb.

Účinnost od: 27.07.2005    Zrušeno: 12.02.2008

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování
(Mění 368/2003 Sb.)

303/2005 Sb.

Účinnost od: 27.07.2005    Zrušeno: 01.04.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 481/2000 Sb.)

295/2005 Sb.

Účinnost od: 25.07.2005    Zrušeno: 15.03.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 224/1995 Sb., o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel
(Mění 224/1995 Sb.)

293/2005 Sb.

Účinnost od: 21.07.2005

Vyhláška o dokumentech, které je třeba předložit notáři k vydání osvědčení při přemístění zapsaného sídla evropské společnosti a při založení evropské společnosti fúzí

288/2005 Sb.

Účinnost od: 18.07.2005    Zrušeno: 01.01.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 283/1991 Sb.)

287/2005 Sb.

Účinnost od: 18.07.2005

Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2005

286/2005 Sb.

Účinnost od: 18.07.2005    Zrušeno: 21.06.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 253/2000 Sb.)

285/2005 Sb.

Účinnost od: 18.07.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 569/1991 Sb.)

284/2005 Sb.

Účinnost od: 18.07.2005    Účinnost do: 19.10.2010

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2005 - 2010, 2,55 %

283/2005 Sb.

Účinnost od: 15.07.2005

Nález Ústavního soudu ze dne 22. června 2005 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 96/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 96/2005 Sb.;Mění 238/1992 Sb. nepřímo;Ruší 97/2005 Sb. nepřímo;Mění 491/2001 Sb. nepřímo;Mění 130/2000 Sb. nepřímo)

274/2005 Sb.

Účinnost od: 15.07.2005    Zrušeno: 01.01.2011

Vyhláška o způsobu podávání informací o hospodaření zdravotních pojišťoven a jejich rozsahu

265/2005 Sb.

Účinnost od: 15.07.2005

Nález Ústavního soudu ze dne 4. května 2005 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 442 odst. 1 a § 449 odst. 2 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

264/2005 Sb.

Účinnost od: 15.07.2005

Nález Ústavního soudu ze dne 28. dubna 2005 ve věci návrhu na zrušení § 174a zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů

263/2005 Sb.

Účinnost od: 15.07.2005

Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, jímž se zveřejňuje Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu

281/2005 Sb.

Účinnost od: 14.07.2005    Účinnost do: 04.12.2005

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

280/2005 Sb.

Účinnost od: 14.07.2005

Nález Ústavního soudu ze dne 17. května 2005 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Chuchelna ze dne 25. 9. 2003 č. 2/2003 o zásadách chovu domácího, drobného, hospodářského zvířectva, chovu nebezpečných a exotických druhů zvířat na území obce

278/2005 Sb.

Účinnost od: 14.07.2005

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 438/2000 Sb., o darovacích poukázkách pro poskytování peněžitých darů politickým stranám a politickým hnutím
(Ruší 438/2000 Sb.)

277/2005 Sb.

Účinnost od: 14.07.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 413/2003 Sb., kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů prokazatelně použitých pro výrobu tepla a způsob a podmínky vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto výrobků
(Mění 413/2003 Sb.)

276/2005 Sb.

Účinnost od: 14.07.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 467/2003 Sb., o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků
(Mění 467/2003 Sb.)

275/2005 Sb.

Účinnost od: 14.07.2005

Vyhláška, kterou se stanoví postup při zpracování návrhů cen pro konečného spotřebitele u cigaret a při změnách těchto cen
(Ruší 430/2003 Sb.)

256/2005 Sb.

Účinnost od: 14.07.2005

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 3. května 2005 a vrácenému prezidentem republiky dne 18. května 2005

254/2005 Sb.

Účinnost od: 14.07.2005

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce, přijatému Parlamentem dne 3. května 2005 a vrácenému prezidentem republiky dne 19. května 2005

252/2005 Sb.

Účinnost od: 14.07.2005

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o inspekci práce přijatému Parlamentem dne 3. května 2005 a vrácenému prezidentem republiky dne 19. května 2005

261/2005 Sb.

Účinnost od: 12.07.2005

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o stanovení výše průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2004

272/2005 Sb.

Účinnost od: 07.07.2005

Nález Ústavního soudu ze dne 17. května 2005 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 11 odst. 5 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
(Mění 229/1991 Sb. ruší § 11 odst. 5)

249/2005 Sb.

Účinnost od: 07.07.2005

Nález Ústavního soudu ze dne 5. dubna 2005 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 212 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

373/2005 Sb.

Účinnost od: 01.07.2005

Úplné znění zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, jak vyplývá z pozdějších změn

338/2005 Sb.

Účinnost od: 01.07.2005

Úplné znění zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, jak vyplývá z pozdějších změn

267/2005 Sb.

Účinnost od: 01.07.2005    Zrušeno: 01.06.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 470/2001 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění vyhlášky č. 333/2003 Sb.
(Mění 470/2001 Sb.)

266/2005 Sb.

Účinnost od: 01.07.2005

Vyhláška, kterou se stanoví vzor a provedení průkazu inspektorů Státního úřadu inspekce práce a oblastních inspektorátů práce

259/2005 Sb.

Účinnost od: 01.07.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, a vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí
(Mění 377/2003 Sb.;Mění 376/2003 Sb.)

257/2005 Sb.

Účinnost od: 01.07.2005    Zrušeno: 01.05.2006

Nařízení vlády o stanovení hodnoty kontrolní pásky určené ke značení lihu vyrobeného na daňovém území České republiky nebo na daňové území České republiky dovezeného

255/2005 Sb.

Účinnost od: 01.07.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 2/1991 Sb.)

253/2005 Sb.

Účinnost od: 01.07.2005

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o inspekci práce
(Mění 174/1968 Sb.;Mění 435/2004 Sb.;Mění 65/1965 Sb.;Mění 353/1999 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 111/1994 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 219/1999 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 18/1997 Sb.;Mění 361/2003 Sb.;Mění 362/2003 Sb. ruší část čtrnáctou;Mění 40/2004 Sb.;Mění 48/1997 Sb.)

251/2005 Sb.

Účinnost od: 01.07.2005

Zákon o inspekci práce

250/2005 Sb.

Účinnost od: 01.07.2005    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška o závazných formulářích na podávání návrhů na zápis do obchodního rejstříku

246/2005 Sb.

Účinnost od: 01.07.2005

Vyhláška, kterou se zrušuje směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 9/1985 Věst. MZ ČSR o organizačním zajištění transfúzí krve, krevních přípravků a kostní dřeně, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 40/1992 Sb.;Ruší 50/1988/10 Sb.;Ruší 25/1985/8 Sb.)

245/2005 Sb.

Účinnost od: 01.07.2005

Vyhláška o náležitostech informačních štítků a plakátů s údaji o spotřebě pohonných hmot a emisích CO2 při prodeji nových osobních vozidel

244/2005 Sb.

Účinnost od: 01.07.2005    Zrušeno: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 243/2001 Sb.)

243/2005 Sb.

Účinnost od: 01.07.2005

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zemí CZ-GEONOM
(Mění 487/2003 Sb.)

242/2005 Sb.

Účinnost od: 01.07.2005    Zrušeno: 12.07.2012

Vyhláška, kterou se stanoví vzor tiskopisu pro uplatnění záměru získat investiční pobídky
(Ruší 108/2000 Sb.)

241/2005 Sb.

Účinnost od: 01.07.2005    Zrušeno: 01.07.2010

Vyhláška o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy
(Ruší 36/2001 Sb.;Ruší 141/2003 Sb.)

237/2005 Sb.

Účinnost od: 01.07.2005

Vyhláška, kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů

236/2005 Sb.

Účinnost od: 01.07.2005    Zrušeno: 01.07.2017

Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů

229/2005 Sb.

Účinnost od: 01.07.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 111/1994 Sb.;Mění 361/2000 Sb.)

225/2005 Sb.

Účinnost od: 01.07.2005    Zrušeno: 01.01.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 589/2004 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely
(Mění 589/2004 Sb.;Ruší 109/1997 Sb.;Ruší 117/1999 Sb.;Ruší 199/1999 Sb.;Ruší 295/1999 Sb.;Ruší 53/2000 Sb.;Ruší 144/2000 Sb.;Ruší 421/2000 Sb.;Ruší 184/2001 Sb.;Ruší 435/2001 Sb.;Ruší 271/2002 Sb.;Ruší 509/2002 Sb.;Ruší 191/2003 Sb.)

224/2005 Sb.

Účinnost od: 01.07.2005

Vyhláška, kterou se zrušují některé vyhlášky v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
(Ruší 452/1991 Sb.;Ruší 84/1984 Sb.;Ruší 188/1991 Sb.;Ruší 189/1991 Sb.;Ruší 315/1991 Sb.;Ruší 353/1991 Sb.;Ruší 85/1992 Sb.;Ruší 616/1992 Sb.;Ruší 219/1993 Sb.;Ruší 162/1995 Sb.;Ruší 303/1996 Sb.;Ruší 314/1997 Sb.;Ruší 325/1998 Sb.;Ruší 112/2003 Sb.)

222/2005 Sb.

Účinnost od: 01.07.2005    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 267/2004 Sb., o obsahu informačních povinností obchodníka s cennými papíry a způsobu jejich plnění
(Mění 267/2004 Sb.)

221/2005 Sb.

Účinnost od: 01.07.2005    Zrušeno: 01.04.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 261/2004 Sb., o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a zásadách pro vedení evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele
(Mění 261/2004 Sb.)

217/2005 Sb.

Účinnost od: 01.07.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 353/2003 Sb.;Mění 265/1991 Sb.;Mění 526/1990 Sb.;Mění 219/2000 Sb.)

216/2005 Sb.

Účinnost od: 01.07.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 513/1991 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 189/1994 Sb.;Mění 358/1992 Sb.)

215/2005 Sb.

Účinnost od: 01.07.2005

Zákon o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)
(Mění 455/1991 Sb.;Mění 337/1992 Sb.)

213/2005 Sb.

Účinnost od: 01.07.2005    Zrušeno: 01.01.2011

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 637/2004 Sb., a nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 330/2003 Sb.;Mění 469/2002 Sb.)

201/2005 Sb.

Účinnost od: 01.07.2005    Zrušeno: 29.07.2016

Vyhláška o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství
(Ruší 200/2004 Sb.)

200/2005 Sb.

Účinnost od: 01.07.2005    Zrušeno: 01.07.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 199/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží
(Mění 199/2004 Sb.)

196/2005 Sb.

Účinnost od: 01.07.2005    Zrušeno: 01.04.2018

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic
(Ruší 241/2003 Sb.;Ruší 242/2003 Sb.;Ruší 445/2003 Sb.;Ruší 446/2003 Sb.)

195/2005 Sb.

Účinnost od: 01.07.2005    Zrušeno: 01.10.2012

Vyhláška, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
(Ruší 440/2000 Sb.)

194/2005 Sb.

Účinnost od: 01.07.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění vyhlášky č. 455/2000 Sb.
(Mění 101/1995 Sb.)

147/2005 Sb.

Účinnost od: 01.07.2005    Zrušeno: 21.04.2006

Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

139/2005 Sb.

Účinnost od: 01.07.2005    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška o používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu

95/2005 Sb.

Účinnost od: 01.07.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Ruší 286/2004 Sb.)

80/2005 Sb.

Účinnost od: 01.07.2005

Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn

676/2004 Sb.

Účinnost od: 01.07.2005

Zákon o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

424/2003 Sb.

Účinnost od: 01.07.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 582/1991 Sb.)

269/2005 Sb.

Účinnost od: 30.06.2005    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2005 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku
(Mění 231/2005 Sb.)

262/2005 Sb.

Účinnost od: 30.06.2005

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity
(Mění 98/2002 Sb.)

233/2005 Sb.

Účinnost od: 30.06.2005

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely státní sociální podpory a sociální potřebnosti částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok 2004

rs96/2005 Sb.

Účinnost od: 30.06.2005

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úplném znění zákona č. 185/2001 Sb. vyhlášeném pod č. 106/2005 Sb.
(Mění 106/2005 Sb.)

251/2005 Sb.

Účinnost od: 29.06.2005

Zákon o inspekci práce
(Výjimka účinnosti )

260/2005 Sb.

Účinnost od: 27.06.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
(Mění 382/2003 Sb.)

258/2005 Sb.

Účinnost od: 27.06.2005    Zrušeno: 01.04.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění nařízení vlády č. 517/2004 Sb.
(Mění 244/2004 Sb.)

248/2005 Sb.

Účinnost od: 22.06.2005    Zrušeno: 01.01.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 165/1979 Sb.)

247/2005 Sb.

Účinnost od: 21.06.2005    Zrušeno: 12.07.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění vyhlášky č. 662/2004 Sb.
(Mění 330/2004 Sb.)

rs90/2005 Sb.

Účinnost od: 20.06.2005

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně č. 124/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 124/2005 Sb.)

240/2005 Sb.

Účinnost od: 17.06.2005

Nález Ústavního soudu ze dne 26. dubna 2005 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 44 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v části vyjádřené výrazem "3,"
(Mění 20/1987 Sb. ruší § 44 v části vyjádřené výrazem "3,")

239/2005 Sb.

Účinnost od: 17.06.2005

Nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2005 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 242 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
(Mění 141/1961 Sb. ruší § 242 odst. 2)

235/2005 Sb.

Účinnost od: 17.06.2005

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 288/2002 Sb., kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven
(Mění 288/2002 Sb.)

234/2005 Sb.

Účinnost od: 17.06.2005

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 394/2002 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi v roce 2002
(Mění 394/2002 Sb.)

230/2005 Sb.

Účinnost od: 16.06.2005    Zrušeno: 30.09.2013

Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam stanovených výrobků, podmínky, za nichž lze uskutečnit dovoz nebo vývoz nebo přepravu stanovených výrobků, a náležitosti a vzory žádostí o udělení povolení

228/2005 Sb.

Účinnost od: 16.06.2005

Zákon o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů
(Ruší 561/2002 Sb.;Ruší 263/2001 Sb.;Ruší 194/2003 Sb.;Mění 167/1998 Sb.;Mění 634/2004 Sb.;Mění 79/1997 Sb.;Mění 285/2002 Sb.;Ruší 152/1997 Sb.;Ruší 62/2000 Sb.;Ruší 185/2000 Sb.;Ruší 446/2000 Sb.;Ruší 495/2000 Sb.;Ruší 264/2001 Sb.;Ruší 397/2001 Sb.;Ruší 404/2001 Sb.;Ruší 481/2001 Sb.)

232/2005 Sb.

Účinnost od: 15.06.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, vyhláška č. 374/2003 Sb., o náhradě nákladů spojených s výkonem veterinární prohlídky jatečných zvířat a masa a s vyšetřením a posouzením živočišných produktů, a vyhláška č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 291/2003 Sb.;Mění 374/2003 Sb.;Mění 202/2003 Sb.)

227/2005 Sb.

Účinnost od: 15.06.2005

Nález Ústavního soudu ze dne 28. dubna 2005 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Jindřichovice pod Smrkem č. 3/2003, přijaté zastupitelstvem obce Jindřichovice pod Smrkem dne 5. září 2003, obecně závazné vyhlášky obce Jindřichovice pod Smrkem č. 5/2003, přijaté zastupitelstvem obce Jindřichovice pod Smrkem dne 31. října 2003, a obecně závazné vyhlášky obce Jindřichovice pod Smrkem č. 1/2004, přijaté zastupitelstvem obce Jindřichovice pod Smrkem dne 12. března 2004

226/2005 Sb.

Účinnost od: 15.06.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
(Mění 247/2001 Sb.)

211/2005 Sb.

Účinnost od: 14.06.2005

Nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2005 ve věci návrhu na zrušení § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), a na zrušení § 4 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

208/2005 Sb.

Účinnost od: 14.06.2005

Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem HV-40 v Mariánských Lázních

223/2005 Sb.

Účinnost od: 13.06.2005    Zrušeno: 15.01.2015

Vyhláška o některých dokladech o vzdělání

192/2005 Sb.

Účinnost od: 07.06.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 48/1982 Sb.)

220/2005 Sb.

Účinnost od: 06.06.2005

Nález Ústavního soudu ze dne 26. dubna 2005 ve věci návrhu na zrušení § 77k odst. 6 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 148/1998 Sb. ruší § 77k odst. 6)

219/2005 Sb.

Účinnost od: 03.06.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu
(Mění 115/2001 Sb.)

217/2005 Sb.

Účinnost od: 03.06.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 338/1992 Sb.;Mění 235/2004 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 634/2004 Sb.)

216/2005 Sb.

Účinnost od: 03.06.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 513/1991 Sb.)

215/2005 Sb.

Účinnost od: 03.06.2005

Zákon o registračních pokladnách a o změně některých zákonů (zákon o registračních pokladnách)
(Mění 235/2004 Sb.)

214/2005 Sb.

Účinnost od: 01.06.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 299/2003 Sb.)

209/2005 Sb.

Účinnost od: 01.06.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění vyhlášky č. 401/2004 Sb.
(Mění 474/2000 Sb.)

207/2005 Sb.

Účinnost od: 01.06.2005    Zrušeno: 01.08.2012

Vyhláška o formě a obsahu plnění informační povinnosti k poskytnuté veřejné podpoře

206/2005 Sb.

Účinnost od: 01.06.2005

Zákon o ochraně některých služeb v oblasti rozhlasového a televizního vysílání a služeb informační společnosti

193/2005 Sb.

Účinnost od: 01.06.2005    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška o stanovení seznamu teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaných v České republice pro výkon regulovaných činností náležejících do působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost

191/2005 Sb.

Účinnost od: 01.06.2005

Vyhláška o zdravotním postižení vylučujícím přijetí do domova péče o válečné veterány, úhradě nákladů za pobyt v domově péče o válečné veterány a případech, kdy se úhrada nákladů za pobyt v domově péče o válečné veterány nepožaduje

187/2005 Sb.

Účinnost od: 01.06.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
(Mění 252/2004 Sb.)

185/2005 Sb.

Účinnost od: 01.06.2005

Vyhláška o změně vyhlášky č. 573/2004 Sb., kterou se vyhlašuje Národní přírodní památka Hojná voda a stanoví její bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 573/2004 Sb.)

184/2005 Sb.

Účinnost od: 01.06.2005

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Letiště Letňany a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

183/2005 Sb.

Účinnost od: 01.06.2005

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Krumlovsko-rokytenské slepence a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

170/2005 Sb.

Účinnost od: 01.06.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 99/1963 Sb.)

168/2005 Sb.

Účinnost od: 01.06.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 117/1995 Sb.;Mění 54/1956 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 100/1988 Sb.;Mění 435/2004 Sb.)

212/2005 Sb.

Účinnost od: 31.05.2005    Zrušeno: 01.01.2006

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2005 Sb., kterým se stanoví seznam citlivých činností pro civilní letectví
(Mění 31/2005 Sb.)

213/2005 Sb.

Účinnost od: 30.05.2005    Zrušeno: 01.01.2011

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 637/2004 Sb., a nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 330/2003 Sb.)

210/2005 Sb.

Účinnost od: 30.05.2005

Nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2005 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Prostějova č. 8/2003 o náhradách za ekologickou újmu při záboru veřejné zeleně v majetku města Prostějova

205/2005 Sb.

Účinnost od: 27.05.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 85/1996 Sb.)

203/2005 Sb.

Účinnost od: 27.05.2005

Zákon o odškodnění některých obětí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky

202/2005 Sb.

Účinnost od: 27.05.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 435/2004 Sb.)

199/2005 Sb.

Účinnost od: 26.05.2005

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 73/2002 Sb., o vybraných důlních zařízeních
(Ruší 73/2002 Sb.)

198/2005 Sb.

Účinnost od: 26.05.2005

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 204/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek provádění společné organizace trhu se sušenými krmivy
(Mění 204/2004 Sb.)

197/2005 Sb.

Účinnost od: 26.05.2005

Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh

190/2005 Sb.

Účinnost od: 23.05.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, a zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 170/2002 Sb.;Mění 148/1998 Sb.)

189/2005 Sb.

Účinnost od: 18.05.2005    Účinnost do: 04.09.2005

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

186/2005 Sb.

Účinnost od: 18.05.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění vyhlášky č. 83/2000 Sb.
(Mění 223/1995 Sb.)

176/2005 Sb.

Účinnost od: 18.05.2005

Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí výroby prvního automobilu v Mladé Boleslavi

175/2005 Sb.

Účinnost od: 15.05.2005    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška o náhradách nákladů za odborné úkony provedené Státní rostlinolékařskou správou

146/2005 Sb.

Účinnost od: 15.05.2005

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kalendář věků, stanovení jejích bližších ochranných podmínek a jejího ochranného pásma

662/2004 Sb.

Účinnost od: 15.05.2005    Zrušeno: 12.07.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů
(Mění 330/2004 Sb.)

182/2005 Sb.

Účinnost od: 10.05.2005    Účinnost do: 04.09.2005

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

181/2005 Sb.

Účinnost od: 10.05.2005

Nález Ústavního soudu ze dne 8. března 2005 ve věci návrhu na zrušení § 36 odst. 2 zákona č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 26/2000 Sb. ruší § 36 odst. 2 )

174/2005 Sb.

Účinnost od: 02.05.2005    Zrušeno: 15.04.2016

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části, na vodní skútry a pohonné motory rekreačních plavidel a vodních skútrů
(Ruší 270/2003 Sb.)

188/2005 Sb.

Účinnost od: 01.05.2005    Účinnost do: 01.05.2006

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

169/2005 Sb.

Účinnost od: 01.05.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 65/1965 Sb.;Mění 88/1968 Sb.)

165/2005 Sb.

Účinnost od: 01.05.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2003 Sb., o vyhlášení Národní přírodní památky Zbrašovské aragonitové jeskyně a stanovení bližších podmínek její ochrany, a vyhláška č. 236/1999 Sb., kterou se vyhlašuje národní přírodní památka Bozkovské dolomitové jeskyně a stanoví její bližší ochranné podmínky
(Mění 105/2003 Sb.;Mění 236/1999 Sb.)

164/2005 Sb.

Účinnost od: 01.05.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 372/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty, a vyhláška č. 373/2003 Sb., o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty
(Mění 372/2003 Sb.;Mění 373/2003 Sb.;Ruší 286/1999 Sb.;Ruší 399/2001 Sb.)

162/2005 Sb.

Účinnost od: 01.05.2005

Vyhláška o stanovení parametrů kvality univerzální služby a jejich mezních hodnot

161/2005 Sb.

Účinnost od: 01.05.2005

Vyhláška o stanovení charakteristik funkcí speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení pro různé druhy zdravotního postižení

160/2005 Sb.

Účinnost od: 01.05.2005

Vyhláška, kterou se stanoví forma Telekomunikačního věstníku, způsob uveřejňování údajů a způsob jejich předávání k uveřejnění

159/2005 Sb.

Účinnost od: 01.05.2005    Zrušeno: 01.09.2017

Vyhláška, kterou se stanoví vzor průkazu k výkonu státní kontroly elektronických komunikací

158/2005 Sb.

Účinnost od: 01.05.2005

Vyhláška, kterou se stanoví minimální náležitosti návrhu smlouvy o přístupu nebo o propojení veřejných komunikačních sítí

157/2005 Sb.

Účinnost od: 01.05.2005

Vyhláška o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti

156/2005 Sb.

Účinnost od: 01.05.2005

Vyhláška o technických a provozních podmínkách amatérské radiokomunikační služby

155/2005 Sb.

Účinnost od: 01.05.2005

Vyhláška o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány

154/2005 Sb.

Účinnost od: 01.05.2005

Nařízení vlády o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel

153/2005 Sb.

Účinnost od: 01.05.2005

Nařízení vlády o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání

152/2005 Sb.

Účinnost od: 01.05.2005    Zrušeno: 15.02.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 304/2004 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin
(Mění 304/2004 Sb.)

142/2005 Sb.

Účinnost od: 01.05.2005    Zrušeno: 04.03.2011

Vyhláška o plánování v oblasti vod
(Ruší 140/2003 Sb.)

135/2005 Sb.

Účinnost od: 01.05.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění vyhlášky č. 94/2001 Sb.
(Mění 10/2000 Sb.)

133/2005 Sb.

Účinnost od: 01.05.2005

Nařízení vlády o technických požadavcích na provozní a technickou propojenost evropského železničního systému

127/2005 Sb.

Účinnost od: 01.05.2005

Zákon o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
(Mění 309/1999 Sb.;Mění 218/2002 Sb.;Mění 150/2002 Sb.;Mění 143/2001 Sb.;Mění 236/1995 Sb.;Mění 427/2003 Sb.;Mění 483/1991 Sb.;Mění 484/1991 Sb.;Ruší 444/2002 Sb. nepřímo;Ruší 550/2004 Sb. nepřímo;Ruší 151/2000 Sb.;Ruší 181/2000 Sb.;Ruší 182/2000 Sb.;Ruší 191/2000 Sb.;Ruší 195/2000 Sb.;Ruší 196/2000 Sb.;Ruší 197/2000 Sb.;Ruší 198/2000 Sb.;Ruší 199/2000 Sb.;Ruší 200/2000 Sb.;Ruší 201/2000 Sb.;Ruší 202/2000 Sb.;Ruší 92/2001 Sb.;Ruší 235/2001 Sb.;Mění 274/2001 Sb.;Mění 151/2002 Sb.;Mění 205/2002 Sb.;Mění 309/2002 Sb.;Mění 517/2002 Sb.;Mění 225/2003 Sb.;Mění 436/2003 Sb.;Mění 53/2004 Sb.;Mění 167/2004 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 265/1991 Sb.;Mění 240/2000 Sb.;Mění 231/2001 Sb.;Mění 218/2000 Sb.;Mění 368/1992 Sb.;Mění 2/1969 Sb.;Mění 50/1976 Sb.)

179/2005 Sb.

Účinnost od: 30.04.2005

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zrušení Fondu národního majetku České republiky
(Mění 256/2004 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 328/1991 Sb.;Mění 72/1994 Sb.;Mění 353/2003 Sb.;Mění 321/2004 Sb.;Mění 171/1991 Sb.)

178/2005 Sb.

Účinnost od: 30.04.2005

Zákon o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku)
(Výjimka účinnosti )

177/2005 Sb.

Účinnost od: 30.04.2005

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
(Mění 89/2005 Sb.)

140/2005 Sb.

Účinnost od: 30.04.2005

Nález Ústavního soudu ze dne 26. ledna 2005 o opravném prostředku podle čl. 87 odst. 1 písm. e) Ústavy České republiky

166/2005 Sb.

Účinnost od: 28.04.2005

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000

163/2005 Sb.

Účinnost od: 28.04.2005    Zrušeno: 01.01.2014

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 142/1994 Sb., kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku
(Mění 142/1994 Sb.)

173/2005 Sb.

Účinnost od: 27.04.2005    Účinnost do: 04.09.2005

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

172/2005 Sb.

Účinnost od: 27.04.2005

Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jistin státního dluhu, splatných v letech 2005 a 2006

171/2005 Sb.

Účinnost od: 27.04.2005    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 72/1994 Sb.)

167/2005 Sb.

Účinnost od: 27.04.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 90/1995 Sb.)

151/2005 Sb.

Účinnost od: 26.04.2005

Vyhláška, kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři

150/2005 Sb.

Účinnost od: 26.04.2005    Zrušeno: 01.05.2009

Vyhláška, kterou se stanoví formulář žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů

149/2005 Sb.

Účinnost od: 22.04.2005    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění nařízení vlády č. 543/2004 Sb.
(Mění 115/2004 Sb.)

148/2005 Sb.

Účinnost od: 22.04.2005    Účinnost do: 01.01.2007

Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje

134/2005 Sb.

Účinnost od: 22.04.2005

Nález Ústavního soudu ze dne 25. ledna 2005 ve věci návrhu na zrušení § 98 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)

rs55/2005 Sb.

Účinnost od: 22.04.2005    Zrušeno: 29.10.2013

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 132/2005 Sb.
(Mění 132/2005 Sb.)

144/2005 Sb.

Účinnost od: 20.04.2005

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006

145/2005 Sb.

Účinnost od: 19.04.2005    Účinnost do: 01.07.2006

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2005

143/2005 Sb.

Účinnost od: 19.04.2005    Účinnost do: 04.09.2005

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

138/2005 Sb.

Účinnost od: 18.04.2005    Zrušeno: 01.12.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 262/1999 Sb., o postupu při služebním hodnocení vojáků z povolání a jeho hlediscích
(Mění 262/1999 Sb.)

137/2005 Sb.

Účinnost od: 18.04.2005    Zrušeno: 01.07.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 240/2004 Sb., o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti
(Mění 240/2004 Sb.)

132/2005 Sb.

Účinnost od: 15.04.2005    Zrušeno: 29.10.2013

Nařízení vlády, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit

115/2005 Sb.

Účinnost od: 15.04.2005

Vyhláška o vydání zlatých mincí "Kubismus - lázeňský dům v Lázních Bohdanči" po 2 000 Kč

136/2005 Sb.

Účinnost od: 11.04.2005    Účinnost do: 12.04.2015

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2005 - 2015, 3,80 %

112/2005 Sb.

Účinnost od: 05.04.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 398/2001 Sb., o stanovení poplatků za činnost organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení
(Mění 398/2001 Sb.)

130/2005 Sb.

Účinnost od: 04.04.2005    Zrušeno: 08.09.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 331/2001 Sb., o centrální evidenci exekucí
(Mění 331/2001 Sb.)

141/2005 Sb.

Účinnost od: 01.04.2005

Úplné znění zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), jak vyplývá z pozdějších změn

129/2005 Sb.

Účinnost od: 01.04.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského
(Mění 221/2002 Sb.)

128/2005 Sb.

Účinnost od: 01.04.2005

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2004 Sb., kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol
(Mění 205/2004 Sb.)

126/2005 Sb.

Účinnost od: 01.04.2005    Zrušeno: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 26/2001 Sb.)

125/2005 Sb.

Účinnost od: 01.04.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., a některé další zákony
(Mění 120/2002 Sb.;Mění 356/2003 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 95/2004 Sb.;Mění 96/2004 Sb.)

121/2005 Sb.

Účinnost od: 01.04.2005

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními
(Mění 241/2004 Sb.)

120/2005 Sb.

Účinnost od: 01.04.2005

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 225/2004 Sb., o některých podrobnostech provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky
(Mění 225/2004 Sb.)

119/2005 Sb.

Účinnost od: 01.04.2005

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění nařízení vlády č. 542/2004 Sb.
(Mění 242/2004 Sb.)

118/2005 Sb.

Účinnost od: 01.04.2005    Zrušeno: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2001 Sb., o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení
(Mění 245/2001 Sb.)

117/2005 Sb.

Účinnost od: 01.04.2005    Zrušeno: 01.02.2009

Nařízení vlády o některých opatřeních zabezpečujících ochranu ozonové vrstvy

114/2005 Sb.

Účinnost od: 01.04.2005    Zrušeno: 01.02.2010

Vyhláška o podrobnostech o činnosti Bilančního centra
(Ruší 166/2001 Sb.;Ruší 443/2002 Sb.)

110/2005 Sb.

Účinnost od: 01.04.2005    Zrušeno: 01.06.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 293/2002 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
(Mění 293/2002 Sb.)

100/2005 Sb.

Účinnost od: 01.04.2005    Zrušeno: 14.08.2008

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 491/2004 Sb.
(Mění 140/2000 Sb.;Mění 469/2000 Sb.)

95/2005 Sb.

Účinnost od: 01.04.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 29/2000 Sb.;Ruší 226/2000 Sb.;Mění 2/1969 Sb.;Mění 151/2000 Sb.;Mění 265/1991 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 200/1990 Sb.)

82/2005 Sb.

Účinnost od: 01.04.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 483/1991 Sb.;Mění 231/2001 Sb.)

63/2005 Sb.

Účinnost od: 01.04.2005    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva hospodářství č. 617/1992 Sb., o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů, ve znění vyhlášky č. 426/2001 Sb.
(Mění 617/1992 Sb.)

59/2005 Sb.

Účinnost od: 01.04.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 99/1963 Sb.;Mění 265/1992 Sb.;Mění 527/1990 Sb.;Mění 207/2000 Sb.)

621/2004 Sb.

Účinnost od: 31.03.2005    Zrušeno: 19.07.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení
(Mění 26/2003 Sb.)

104/2004 Sb.

Účinnost od: 31.03.2005

Vyhláška, kterou se provádí zákon o Antarktidě a o změně některých zákonů

276/2003 Sb.

Účinnost od: 31.03.2005

Zákon o Antarktidě a o změně některých zákonů
(Mění 140/1961 Sb.;Mění 368/1992 Sb.)

124/2005 Sb.

Účinnost od: 30.03.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 117/1995 Sb.;Mění 482/1991 Sb.;Mění 235/2004 Sb.;Mění 40/2004 Sb.)

123/2005 Sb.

Účinnost od: 30.03.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 48/1997 Sb.;Mění 592/1992 Sb.)

122/2005 Sb.

Účinnost od: 29.03.2005    Účinnost do: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2003 Sb., kterou se stanoví podniky, v nichž se připouští po dobu přechodného období uplatňovat odchylné veterinární požadavky na jejich provoz
(Mění 378/2003 Sb.)

119/2005 Sb.

Účinnost od: 29.03.2005

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření), ve znění nařízení vlády č. 542/2004 Sb.
(Mění 242/2004 Sb.)

109/2005 Sb.

Účinnost od: 29.03.2005    Zrušeno: 01.11.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2004 Sb., kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno
(Mění 221/2004 Sb.)

116/2005 Sb.

Účinnost od: 24.03.2005    Účinnost do: 04.09.2005

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

444/2004 Sb.

Účinnost od: 24.03.2005    Zrušeno: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění vyhlášky č. 268/2001 Sb.
(Mění 26/2001 Sb.)

113/2005 Sb.

Účinnost od: 21.03.2005    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška o způsobu označování potravin a tabákových výrobků
(Ruší 324/1997 Sb.;Ruší 24/2001 Sb.;Ruší 259/2003 Sb.)

93/2005 Sb.

Účinnost od: 17.03.2005

Nález Ústavního soudu ze dne 11. ledna 2005 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 131 odst. 1 věty první a ustanovení § 226 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

97/2005 Sb.

Účinnost od: 15.03.2005    Zrušeno: 15.07.2005

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 6. ledna 2005 a vrácenému prezidentem republiky dne 10. února 2005

90/2005 Sb.

Účinnost od: 15.03.2005

Nález Ústavního soudu ze dne 25. ledna 2005 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Lipník č. 1/2003 o vyhlášení stavební uzávěry pro část katastrálního území Lipník

111/2005 Sb.

Účinnost od: 14.03.2005

Vyhláška, kterou se stanoví vzor tiskopisu ročního hlášení o nakládání se surovými diamanty

444/2004 Sb.

Účinnost od: 11.03.2005    Zrušeno: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění vyhlášky č. 268/2001 Sb.
(Mění 26/2001 Sb.)

86/2005 Sb.

Účinnost od: 10.03.2005

Nález Ústavního soudu ze dne 19. ledna 2005 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 20 odst. 4, 5 a 6 a v odstavci 7 slov "na mandát poslance nebo senátora činí ročně 900 000 Kč a", případně celého ustanovení § 20 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů

108/2005 Sb.

Účinnost od: 08.03.2005

Vyhláška o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních
(Ruší 64/1992 Sb.;Ruší 315/1997 Sb.;Ruší 326/1998 Sb.)

107/2005 Sb.

Účinnost od: 08.03.2005

Vyhláška o školním stravování
(Ruší 276/1993 Sb.;Ruší 20/1995 Sb.;Ruší 313/1997 Sb.;Ruší 48/1993 Sb.;Ruší 69/2003 Sb.)

105/2005 Sb.

Účinnost od: 08.03.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 263/1999 Sb., kterou se stanoví důvody pro poskytnutí služebního volna vojákům z povolání pro překážky ve službě a rozsah služebního volna
(Mění 263/1999 Sb.)

69/2005 Sb.

Účinnost od: 07.03.2005

Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele

103/2005 Sb.

Účinnost od: 04.03.2005    Zrušeno: 04.11.2016

Vyhláška o zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě
(Ruší 256/1999 Sb.)

102/2005 Sb.

Účinnost od: 04.03.2005    Zrušeno: 10.10.2016

Vyhláška o stanovení vzoru dotazníku a vzorů vojenských dokladů
(Ruší 260/1999 Sb.;Ruší 16/2003 Sb.)

92/2005 Sb.

Účinnost od: 02.03.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 31/1995 Sb.)

101/2005 Sb.

Účinnost od: 01.03.2005

Nařízení vlády o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

98/2005 Sb.

Účinnost od: 01.03.2005

Nařízení vlády, kterým se stanoví systém rychlého varování o vzniku rizika ohrožení zdraví lidí z potravin a krmiv

96/2005 Sb.

Účinnost od: 01.03.2005    Zrušeno: 15.07.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 238/1992 Sb.;Mění 491/2001 Sb. nepřímo;Mění 130/2000 Sb. nepřímo)

84/2005 Sb.

Účinnost od: 01.03.2005

Vyhláška o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky

79/2005 Sb.

Účinnost od: 01.03.2005    Zrušeno: 20.02.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 433/2003 Sb., o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa a o způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence a o normativech spotřeby těchto výrobků
(Mění 433/2003 Sb.)

76/2005 Sb.

Účinnost od: 01.03.2005

Vyhláška o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění

11/2005 Sb.

Účinnost od: 01.03.2005    Zrušeno: 01.04.2015

Vyhláška, kterou se stanoví druhy zdravotnických prostředků se zvýšeným rizikem pro uživatele nebo třetí osoby a o sledování těchto prostředků po jejich uvedení na trh

662/2004 Sb.

Účinnost od: 01.03.2005    Zrušeno: 12.07.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů
(Mění 330/2004 Sb.)

99/2005 Sb.

Účinnost od: 28.02.2005

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 181/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek provádění společných organizací trhu, pokud jde o systém poskytování subvencí při vývozu pro zemědělské výrobky a zpracované zemědělské výrobky
(Mění 181/2004 Sb.)

94/2005 Sb.

Účinnost od: 28.02.2005

Zákon o zrušení Státního fondu pro zúrodnění půdy, o změně zákona č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 95/1999 Sb.;Mění 252/1997 Sb.)

88/2005 Sb.

Účinnost od: 28.02.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 23/1994 Sb.)

87/2005 Sb.

Účinnost od: 28.02.2005

Nařízení vlády, kterým se stanoví orgán opatřující doložkou vykonatelnosti rozhodnutí orgánů Evropských společenství

85/2005 Sb.

Účinnost od: 23.02.2005    Účinnost do: 04.09.2005

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

83/2005 Sb.

Účinnost od: 23.02.2005

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 322/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky, výše a způsob poskytnutí příspěvku k řešení sociálních důsledků transformace státní organizace České dráhy
(Mění 322/2002 Sb.)

81/2005 Sb.

Účinnost od: 23.02.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)
(Mění 121/2000 Sb.)

77/2005 Sb.

Účinnost od: 21.02.2005    Zrušeno: 16.10.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 451/2000 Sb.)

75/2005 Sb.

Účinnost od: 21.02.2005

Nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků

38/2005 Sb.

Účinnost od: 19.02.2005    Zrušeno: 01.04.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 342/1997 Sb., kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají
(Mění 342/1997 Sb.)

74/2005 Sb.

Účinnost od: 17.02.2005

Vyhláška o zájmovém vzdělávání
(Ruší 432/1992 Sb.;Ruší 87/1992 Sb.)

73/2005 Sb.

Účinnost od: 17.02.2005    Zrušeno: 01.09.2016

Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných
(Ruší 127/1997 Sb.)

72/2005 Sb.

Účinnost od: 17.02.2005

Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních
(Ruší 130/1980 Sb.;Ruší 233/2003 Sb.)

71/2005 Sb.

Účinnost od: 17.02.2005

Vyhláška o základním uměleckém vzdělávání
(Ruší 292/1991 Sb.;Ruší 151/2003 Sb.;Ruší 155/2004 Sb.)

68/2005 Sb.

Účinnost od: 15.02.2005    Zrušeno: 31.12.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 158/2004 Sb., kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách
(Mění 158/2004 Sb.)

67/2005 Sb.

Účinnost od: 15.02.2005

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady)

66/2005 Sb.

Účinnost od: 15.02.2005    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády o minimálním množství biopaliv nebo jiných paliv z obnovitelných zdrojů v sortimentu motorových benzinů a motorové nafty na trhu České republiky

52/2005 Sb.

Účinnost od: 15.02.2005

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2004 pro účely zákona o zaměstnanosti

65/2005 Sb.

Účinnost od: 09.02.2005    Zrušeno: 01.01.2006

Vyhláška, kterou se stanoví členění krajských normativů, ukazatele rozhodné pro jejich stanovení, jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy, vztah mezi ukazateli a jednotkami výkonu, ukazatele pro výpočet minimální úrovně krajských normativů a zásady pro jejich zvýšení a jejich zveřejnění (vyhláška o krajských normativech)

64/2005 Sb.

Účinnost od: 09.02.2005

Vyhláška o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

131/2005 Sb.

Účinnost od: 08.02.2005

Úplné znění zákona č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 60/2005 Sb.

62/2005 Sb.

Účinnost od: 08.02.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 72/2000 Sb.)

61/2005 Sb.

Účinnost od: 08.02.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 211/2000 Sb.)

60/2005 Sb.

Účinnost od: 08.02.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 440/2003 Sb., o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů, a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 440/2003 Sb.;Mění 40/2004 Sb.)

58/2005 Sb.

Účinnost od: 08.02.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 123/2000 Sb.;Mění 455/1991 Sb.)

57/2005 Sb.

Účinnost od: 04.02.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 325/1999 Sb.;Mění 359/1999 Sb.)

56/2005 Sb.

Účinnost od: 04.02.2005    Účinnost do: 08.05.2005

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

55/2005 Sb.

Účinnost od: 04.02.2005

Vyhláška o podmínkách organizace a financování soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání
(Ruší 285/2003 Sb.)

54/2005 Sb.

Účinnost od: 04.02.2005

Vyhláška o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
(Ruší 72/2003 Sb.)

18/2005 Sb.

Účinnost od: 02.02.2005

Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Jana Wericha a Jiřího Voskovce

51/2005 Sb.

Účinnost od: 01.02.2005

Nařízení vlády, kterým se stanoví druhy a počet ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti

46/2005 Sb.

Účinnost od: 01.02.2005    Zrušeno: 01.01.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 416/2002 Sb., kterým se stanoví výše odvodu a způsob jeho placení původci radioaktivních odpadů na jaderný účet a roční výše příspěvku obcím a pravidla jeho poskytování
(Mění 416/2002 Sb.)

44/2005 Sb.

Účinnost od: 01.02.2005    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 162/2001 Sb.)

43/2005 Sb.

Účinnost od: 01.02.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 76/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony
(Mění 76/2003 Sb.)

42/2005 Sb.

Účinnost od: 01.02.2005    Zrušeno: 01.09.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 553/2002 Sb., kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti
(Mění 553/2002 Sb.)

41/2005 Sb.

Účinnost od: 01.02.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
(Mění 383/2001 Sb.)

40/2005 Sb.

Účinnost od: 01.02.2005    Zrušeno: 08.08.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 175/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin
(Mění 175/2004 Sb.)

39/2005 Sb.

Účinnost od: 01.02.2005

Vyhláška, kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání

34/2005 Sb.

Účinnost od: 01.02.2005    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 82/1993 Sb.)

9/2005 Sb.

Účinnost od: 01.02.2005    Zrušeno: 04.07.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 92/1999 Sb., kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu
(Mění 92/1999 Sb.)

89/2005 Sb.

Účinnost od: 31.01.2005

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
(Mění 5/2001 Sb.)

53/2005 Sb.

Účinnost od: 31.01.2005    Účinnost do: 08.05.2005

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

50/2005 Sb.

Účinnost od: 25.01.2005

Vyhláška, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2005

49/2005 Sb.

Účinnost od: 25.01.2005    Zrušeno: 01.01.2011

Sdělení Českého statistického úřadu k zavedení TNM klasifikace zhoubných novotvarů a Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii (MKN-O-3)

48/2005 Sb.

Účinnost od: 25.01.2005

Vyhláška o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
(Ruší 291/1991 Sb.;Ruší 225/1993 Sb.;Ruší 234/2003 Sb.;Ruší 9/2004 Sb.)

47/2005 Sb.

Účinnost od: 25.01.2005

Vyhláška o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem

635/2004 Sb.

Účinnost od: 16.01.2005

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích
(Mění 85/1994 Sb.;Mění 151/2000 Sb.;Mění 227/2000 Sb.;Mění 250/2000 Sb.;Mění 131/2003 Sb.;Mění 354/2003 Sb.;Mění 185/2004 Sb.;Mění 256/2004 Sb.;Mění 16/1993 Sb.)

634/2004 Sb.

Účinnost od: 16.01.2005

Zákon o správních poplatcích
(Ruší 20/1996 Sb.;Ruší 352/1999 Sb. nepřímo;Ruší 368/1992 Sb.;Ruší 81/1995 Sb.;Ruší 270/1998 Sb.)

659/2004 Sb.

Účinnost od: 15.01.2005

Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů
(Ruší 45/1995 Sb.)

33/2005 Sb.

Účinnost od: 13.01.2005

Vyhláška o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách
(Ruší 526/1992 Sb.)

32/2005 Sb.

Účinnost od: 13.01.2005    Zrušeno: 01.06.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 366/1999 Sb., o způsobu prokázání finanční způsobilosti dopravcem, ve znění vyhlášky č. 97/2001 Sb.
(Mění 366/1999 Sb.)

30/2005 Sb.

Účinnost od: 13.01.2005    Zrušeno: 01.01.2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 138/1998 Sb., o ochraně ústavních činitelů České republiky
(Mění 138/1998 Sb.)

29/2005 Sb.

Účinnost od: 13.01.2005    Účinnost do: 08.05.2005

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

28/2005 Sb.

Účinnost od: 13.01.2005

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Východní Krušné hory

27/2005 Sb.

Účinnost od: 13.01.2005

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Střední nádrž vodního díla Nové Mlýny

26/2005 Sb.

Účinnost od: 13.01.2005

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Soutok-Tvrdonicko

25/2005 Sb.

Účinnost od: 13.01.2005

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Poodří

24/2005 Sb.

Účinnost od: 13.01.2005

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Novodomské rašeliniště - Kovářská

23/2005 Sb.

Účinnost od: 13.01.2005

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Litovelské Pomoraví

22/2005 Sb.

Účinnost od: 13.01.2005

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Hostýnské vrchy

21/2005 Sb.

Účinnost od: 13.01.2005

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví

20/2005 Sb.

Účinnost od: 13.01.2005

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Broumovsko

19/2005 Sb.

Účinnost od: 13.01.2005

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Boletice

663/2004 Sb.

Účinnost od: 13.01.2005    Zrušeno: 06.01.2006

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se uveřejňuje podle § 117 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, seznam krajských a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. října 2004
(Ruší 461/2003 Sb.)

655/2004 Sb.

Účinnost od: 12.01.2005

Nařízení vlády o stanovení podmínek pro zařazení skupin výrobců, zajišťujících společný odbyt vybraných zemědělských komodit, do programu zakládání skupin výrobců a o stanovení podmínek pro poskytnutí dotace k podpoře jejich činnosti

17/2005 Sb.

Účinnost od: 11.01.2005

Vyhláška o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti
(Ruší 109/2003 Sb.)

16/2005 Sb.

Účinnost od: 11.01.2005

Vyhláška o organizaci školního roku
(Ruší 362/1991 Sb.;Ruší 99/2002 Sb.;Ruší 113/2003 Sb.)

15/2005 Sb.

Účinnost od: 11.01.2005

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

14/2005 Sb.

Účinnost od: 11.01.2005

Vyhláška o předškolním vzdělávání
(Ruší 35/1992 Sb.)

13/2005 Sb.

Účinnost od: 11.01.2005

Vyhláška o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
(Ruší 354/1991 Sb.;Ruší 187/1992 Sb.;Ruší 241/1993 Sb.;Ruší 144/2003 Sb.;Ruší 235/2003 Sb.)

12/2005 Sb.

Účinnost od: 11.01.2005

Vyhláška o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
(Ruší 385/1991 Sb.;Ruší 332/1998 Sb.;Ruší 236/2003 Sb.)

rs4/2005 Sb.

Účinnost od: 11.01.2005

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 675/2004 Sb.
(Mění 675/2004 Sb.)

10/2005 Sb.

Účinnost od: 10.01.2005

Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání
(Ruší 265/1996 Sb.)

8/2005 Sb.

Účinnost od: 10.01.2005

Nařízení vlády o vzoru služebního průkazu inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů a o vzoru služebního průkazu pověřeného zaměstnance Úřadu pro ochranu osobních údajů, provádějícího kontrolní činnost

rs3/2005 Sb.

Účinnost od: 10.01.2005

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 656/2004 Sb.
(Mění 656/2004 Sb.)

106/2005 Sb.

Účinnost od: 06.01.2005

Úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

7/2005 Sb.

Účinnost od: 06.01.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 188/2004 Sb.;Mění 185/2001 Sb.)

6/2005 Sb.

Účinnost od: 06.01.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.
(Mění 123/1998 Sb.)

5/2005 Sb.

Účinnost od: 06.01.2005

Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části ztráty České konsolidační agentury, vzniklé přebíráním nebonitních aktiv v letech 1991 až 2003

4/2005 Sb.

Účinnost od: 06.01.2005    Zrušeno: 01.04.2006

Zákon o některých opatřeních ve vztahu k Irácké republice

3/2005 Sb.

Účinnost od: 06.01.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 62/1988 Sb.;Mění 44/1988 Sb.;Mění 61/1988 Sb.;Mění 20/1987 Sb.)

649/2004 Sb.

Účinnost od: 06.01.2005    Účinnost do: 01.01.2006

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2005

648/2004 Sb.

Účinnost od: 06.01.2005    Účinnost do: 01.01.2006

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, v roce 2005

2/2005 Sb.

Účinnost od: 03.01.2005    Účinnost do: 08.05.2005

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

1/2005 Sb.

Účinnost od: 03.01.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 243/2000 Sb.;Mění 266/1994 Sb.;Mění 111/1994 Sb.;Mění 289/1995 Sb.;Mění 257/2001 Sb.;Mění 18/1997 Sb.;Mění 290/2002 Sb.;Mění 218/2000 Sb.;Mění 20/1987 Sb.)

36/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Úplné znění zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), jak vyplývá z pozdějších změn

35/2005 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Úplné znění zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, jak vyplývá z pozdějších změn

700/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 333/1993 Sb.)

699/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 303/1995 Sb.)

697/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005    Zrušeno: 01.01.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 337/2004 Sb.
(Mění 37/2003 Sb.)

693/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 353/2003 Sb.)

689/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005    Zrušeno: 31.08.2010

Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání
(Ruší 15/1994 Sb.;Ruší 195/1996 Sb.;Ruší 153/1996 Sb.)

678/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005    Zrušeno: 01.01.2006

Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení
(Ruší 481/2003 Sb.)

677/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005    Zrušeno: 01.01.2006

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2005 do 31. prosince 2005
(Ruší 483/2003 Sb.)

675/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005    Účinnost do: 01.01.2006

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2005

674/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení plánu přidělení kmitočtových pásem

673/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s plynem

671/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005    Zrušeno: 31.10.2016

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
(Ruší 10/1997 Sb.;Ruší 469/2001 Sb.;Ruší 160/2003 Sb.)

669/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 586/1992 Sb.;Mění 593/1992 Sb.;Mění 463/1991 Sb.;Mění 482/1991 Sb.;Mění 338/1992 Sb.;Mění 357/1992 Sb.;Mění 257/2004 Sb.;Mění 280/2004 Sb.;Mění 235/2004 Sb.;Mění 185/2004 Sb.;Mění 563/1991 Sb.)

667/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Vyhláška, kterou se stanoví obsah a rozsah dokumentace jeskyní

666/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění vyhlášky č. 412/2004 Sb.
(Mění 222/1995 Sb.)

662/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005    Zrušeno: 12.07.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2004 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů
(Mění 330/2004 Sb.)

661/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 296/2004 Sb.)

660/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 207/2001 Sb.)

656/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu
(Mění 418/2003 Sb.)

652/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005    Zrušeno: 23.11.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky, ve znění vyhlášky č. 375/2003 Sb. a vyhlášky č. 201/2004 Sb.
(Mění 202/2003 Sb.)

651/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005    Zrušeno: 23.11.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 201/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé drůbeží maso, králičí maso, maso zvěře ve farmovém chovu a maso volně žijící zvěře
(Mění 201/2003 Sb.)

647/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005    Zrušeno: 01.01.2006

Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot
(Ruší 449/2003 Sb.)

646/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005    Zrušeno: 01.07.2009

Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby
(Výjimka účinnosti )

645/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů

644/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005    Zrušeno: 01.01.2018

Vyhláška o pravidlech hospodaření se zvláštním účtem všeobecného zdravotního pojištění, průměrných nákladech a o jednacím řádu dozorčího orgánu
(Ruší 305/1996 Sb.)

643/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005    Zrušeno: 25.02.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 343/1997 Sb.)

642/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
(Ruší 177/2000 Sb.;Ruší 248/2001 Sb.;Ruší 543/2002 Sb.)

641/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Vyhláška o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence
(Ruší 117/2002 Sb.)

640/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005    Zrušeno: 01.02.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 452/2003 Sb.
(Mění 540/2002 Sb.)

639/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005    Zrušeno: 23.11.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 375/2003 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o veterinárních požadavcích na živočišné produkty
(Mění 375/2003 Sb.)

638/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005    Zrušeno: 23.11.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 200/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na vaječné výrobky, a vyhláška č. 203/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na mléko a mléčné výrobky
(Mění 200/2003 Sb.;Mění 203/2003 Sb.)

637/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2003 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
(Mění 330/2003 Sb.)

636/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 86/1993 Sb.)

635/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o správních poplatcích
(Mění 235/2004 Sb.)

632/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005    Zrušeno: 01.08.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 371/2002 Sb., kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a výrobě jejich řezů
(Mění 371/2002 Sb.)

631/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005    Zrušeno: 01.01.2006

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 246/1998 Sb.)

626/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Zákon o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování
(Mění 427/2003 Sb.;Mění 236/1995 Sb.;Mění 201/1997 Sb.;Mění 349/1999 Sb.;Mění 15/1998 Sb.;Mění 101/2000 Sb.;Mění 201/2002 Sb.;Mění 143/1992 Sb.;Mění 218/2002 Sb.;Mění 361/2003 Sb.;Mění 362/2003 Sb.;Mění 128/2000 Sb.;Mění 129/2000 Sb.;Mění 131/2000 Sb.;Mění 273/1996 Sb.;Mění 274/2003 Sb.;Mění 320/2001 Sb.;Mění 326/2004 Sb.;Mění 231/2001 Sb.;Mění 6/2002 Sb.;Mění 187/2004 Sb.)

623/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy
(Mění 564/2002 Sb.)

622/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Nařízení vlády o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální

620/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění vyhlášky č. 195/2003 Sb.
(Mění 432/2001 Sb.)

619/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 7/2003 Sb., o vodoprávní evidenci
(Mění 7/2003 Sb.)

614/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005    Zrušeno: 01.01.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 373/2001 Sb.)

613/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005    Zrušeno: 01.01.2006

Vyhláška o základních sazbách stravného v cizí měně pro rok 2005
(Ruší 435/2003 Sb.)

612/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Nařízení vlády, kterým se stanoví lhůty pro výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů

610/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005    Zrušeno: 29.12.2014

Vyhláška o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech a o změně vyhlášky č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností
(Mění 296/2003 Sb.)

593/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU)
(Mění 471/2002 Sb.)

589/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005    Zrušeno: 01.01.2006

Vyhláška o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní lékařské účely
(Ruší 57/1997 Sb.;Ruší 131/1997 Sb.;Ruší 220/1997 Sb.;Ruší 317/1997 Sb.;Ruší 72/1998 Sb.;Ruší 133/1998 Sb.;Ruší 209/1998 Sb.;Ruší 291/1998 Sb.;Ruší 59/1999 Sb.;Ruší 191/2003 Sb.;Ruší 12/2004 Sb.)

587/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Zákon o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů
(Ruší 18/1992 Sb.;Ruší 135/1993 Sb.;Ruší 94/1990 Sb.;Ruší 372/1992 Sb.;Ruší 85/1993 Sb.;Ruší 588/2002 Sb.;Ruší 167/1994 Sb.;Mění 118/1995 Sb.;Mění 223/1999 Sb.;Mění 132/2000 Sb.;Mění 259/2002 Sb.;Mění 320/2002 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 140/1961 Sb.;Mění 2/1969 Sb.;Ruší 132/1992/1 Sb. nepřímo;Ruší 151/1999 Sb. nepřímo)

586/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
(Mění 200/1990 Sb.;Mění 238/2000 Sb.;Mění 128/2002 Sb.;Mění 218/2002 Sb.;Mění 320/2002 Sb.;Mění 361/2003 Sb.)

585/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
(Ruší 41/2003 Sb.;Ruší 218/1999 Sb.;Ruší 286/2002 Sb.;Ruší 520/2002 Sb.)

582/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí

577/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 177/1995 Sb.)

576/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005    Účinnost do: 14.12.2005

Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2005

570/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005    Zrušeno: 01.01.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 463/2002 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 387/2003 Sb.
(Mění 463/2002 Sb.)

565/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2005

564/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005    Zrušeno: 27.03.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2001 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění vyhlášky č. 433/2004 Sb.
(Mění 323/2001 Sb.)

563/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
(Ruší 68/1997 Sb.;Ruší 153/1999 Sb.;Ruší 400/2002 Sb.;Ruší 139/1997 Sb.;Mění 65/1965 Sb.;Mění 109/2002 Sb.;Mění 143/1992 Sb.)

562/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
(Mění 218/1949 Sb.;Mění 65/1965 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 143/1992 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 331/1993 Sb.;Mění 89/1995 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 111/1998 Sb.;Mění 306/1999 Sb.;Mění 132/2000 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 250/2000 Sb.;Mění 3/2002 Sb.;Mění 109/2002 Sb.)

561/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
(Ruší 19/2000 Sb.;Ruší 76/1978 Sb.;Ruší 31/1984 Sb.;Ruší 390/1991 Sb.;Ruší 564/1990 Sb.;Ruší 181/2003 Sb.;Ruší 139/1995 Sb.;Ruší 284/2002 Sb.;Ruší 258/1996 Sb.;Ruší 395/1991 Sb.;Ruší 49/1984 Sb. nepřímo;Ruší 29/1984 Sb.;Ruší 171/1990 Sb.;Ruší 522/1990 Sb.;Ruší 134/1993 Sb.;Ruší 190/1993 Sb.;Ruší 182/2003 Sb.;Ruší 256/1994 Sb.;Ruší 138/1995 Sb.)

559/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 328/1999 Sb.;Mění 329/1999 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 326/1999 Sb.)

558/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 229/2002 Sb.)

557/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 250/2000 Sb.)

555/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 99/1963 Sb.)

554/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 40/1964 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 358/1992 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 337/1992 Sb.)

553/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Vyhláška o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě

549/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005    Zrušeno: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu, ve znění vyhlášky č. 477/2003 Sb.
(Mění 505/2002 Sb.)

548/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb.
(Mění 504/2002 Sb.)

547/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny, ve znění vyhlášky č. 475/2003 Sb.
(Mění 503/2002 Sb.)

546/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění vyhlášky č. 474/2003 Sb.
(Mění 502/2002 Sb.)

545/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění vyhlášky č. 473/2003 Sb.
(Mění 501/2002 Sb.)

544/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005    Zrušeno: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 16/2001 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 535/2002 Sb.
(Mění 16/2001 Sb.)

539/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 141/1961 Sb.)

536/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005    Zrušeno: 01.08.2009

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu v oblasti ochrany proti zneužívání trhu
(Ruší 379/2004 Sb.)

527/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se stanoví výše poplatků za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly
(Ruší 287/2003 Sb.)

521/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2003 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2003 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
(Mění 155/1995 Sb.)

499/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů
(Ruší 343/1992 Sb. nepřímo;Ruší 97/1974 Sb.;Ruší 101/1974 Sb.;Ruší 102/1974 Sb.;Ruší 117/1974 Sb.;Ruší 118/1974 Sb.;Ruší 225/1988 Sb.;Mění 2/1969 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 301/2000 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 328/1991 Sb.;Mění 131/2000 Sb.;Mění 154/1994 Sb.;Mění 273/1993 Sb.;Mění 359/1992 Sb.;Mění 27/2000 Sb.;Mění 120/2001 Sb.;Mění 320/2002 Sb.;Mění 107/2002 Sb.)

496/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005    Zrušeno: 01.07.2012

Vyhláška o elektronických podatelnách

495/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005    Zrušeno: 01.07.2012

Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 304/2001 Sb.)

488/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Český ráj

445/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005    Účinnost do: 01.01.2006

Nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2005 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát

439/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 101/2000 Sb.)

438/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 592/1992 Sb.)

436/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti
(Mění 218/2002 Sb.)

413/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Vyhláška o prohlášení území s historickým prostředím ve vybraných obcích a jejich částech za památkové zóny a určení podmínek pro jejich ochranu

409/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005    Zrušeno: 01.04.2006

Úplné znění zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), jak vyplývá z pozdějších změn
(Výjimka účinnosti )

398/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005    Zrušeno: 01.01.2011

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 331/2003 Sb.
(Mění 469/2002 Sb.)

391/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005    Zrušeno: 01.09.2013

Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
(Výjimka účinnosti )

385/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Vyhláška, kterou se zrušují některá nařízení okresních úřadů

362/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 167/1998 Sb.)

359/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti se stanovením platu a dalších náležitostí poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území České republiky
(Mění 362/2003 Sb.)

330/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005    Zrušeno: 12.07.2008

Vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů
(Výjimka účinnosti § 12 odst. 3)

326/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
(Výjimka účinnosti § 14 odst. 2)

319/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 200/1994 Sb.)

284/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 85/1996 Sb.)

280/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 586/1992 Sb.)

237/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Zákon, kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 338/1992 Sb.)

229/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005    Zrušeno: 01.06.2010

Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti
(Mění 229/2004 Sb.)

187/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005    Zrušeno: 29.07.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 13/1993 Sb.)

186/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky
(Mění 13/1997 Sb.)

46/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
(Mění 65/1965 Sb.)

39/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 363/1999 Sb.)

38/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí)
(Mění 455/1991 Sb.)

37/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Zákon o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)
(Mění 40/1964 Sb.;Mění 159/1999 Sb.;Mění 20/1966 Sb.)

474/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami
(Mění 502/2002 Sb.)

473/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi
(Mění 501/2002 Sb.)

459/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005    Zrušeno: 01.01.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu, ve znění vyhlášky č. 12/2003 Sb.
(Mění 373/2001 Sb.)

438/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 586/1992 Sb.)

426/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 218/2002 Sb.;Mění 320/2001 Sb.;Mění 131/2003 Sb.;Mění 274/2003 Sb.)

364/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2005

Zákon o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů
(Mění 220/2000 Sb.;Ruší 113/1993 Sb.;Ruší 307/1997 Sb.)

Zavřít
MENU