Sbírka předpisů 2004 - podle účinnosti

37/2005 Sb.

Účinnost od: 31.12.2004

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
(Mění 298/2004 Sb.;Mění 469/2004 Sb.)

698/2004 Sb.

Účinnost od: 31.12.2004

Nařízení vlády, kterým se mění termín nabytí účinnosti některých nařízení vlády, týkajících se služebního poměru příslušníků bezpečnostních sborů
(Mění 506/2004 Sb.;Mění 507/2004 Sb.;Mění 508/2004 Sb.;Mění 384/2004 Sb.)

696/2004 Sb.

Účinnost od: 31.12.2004    Zrušeno: 01.05.2009

Vyhláška, kterou se stanoví postup zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů

695/2004 Sb.

Účinnost od: 31.12.2004

Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů
(Mění 76/2002 Sb.;Mění 86/2002 Sb.;Mění 455/1991 Sb.)

694/2004 Sb.

Účinnost od: 31.12.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií
(Mění 406/2000 Sb.)

692/2004 Sb.

Účinnost od: 31.12.2004    Zrušeno: 01.01.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 140/1961 Sb.)

691/2004 Sb.

Účinnost od: 31.12.2004    Zrušeno: 21.06.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 438/2003 Sb.
(Mění 253/2000 Sb.)

690/2004 Sb.

Účinnost od: 31.12.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 1/2004 Sb.
(Mění 47/2002 Sb.)

688/2004 Sb.

Účinnost od: 31.12.2004

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Doupovské hory

687/2004 Sb.

Účinnost od: 31.12.2004

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Beskydy

686/2004 Sb.

Účinnost od: 31.12.2004

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Horní Vsacko

685/2004 Sb.

Účinnost od: 31.12.2004

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Králický Sněžník

684/2004 Sb.

Účinnost od: 31.12.2004

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Křivoklátsko

683/2004 Sb.

Účinnost od: 31.12.2004

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Labské pískovce

682/2004 Sb.

Účinnost od: 31.12.2004

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Pálava

681/2004 Sb.

Účinnost od: 31.12.2004

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Šumava

680/2004 Sb.

Účinnost od: 31.12.2004

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Třeboňsko

679/2004 Sb.

Účinnost od: 31.12.2004

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Komárov

676/2004 Sb.

Účinnost od: 31.12.2004

Zákon o povinném značení lihu a o změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 586/1992 Sb.)

672/2004 Sb.

Účinnost od: 31.12.2004    Zrušeno: 01.09.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 442/1991 Sb., o ukončování studia ve středních školách a učilištích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 442/1991 Sb.)

278/2004 Sb.

Účinnost od: 31.12.2004

Nález Ústavního soudu ze dne 9. března 2004 ve věci návrhu na zrušení části druhé zákona č. 229/2001 Sb., nazvané "Změna občanského zákoníku čl. II"
(Mění 229/2001 Sb.)

91/2005 Sb.

Účinnost od: 30.12.2004

Úplné znění zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), jak vyplývá z pozdějších změn

670/2004 Sb.

Účinnost od: 30.12.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 458/2000 Sb.)

668/2004 Sb.

Účinnost od: 30.12.2004

Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru poskytnutého společností EUROFIMA za účelem financování nákupu železničních kolejových vozidel

624/2004 Sb.

Účinnost od: 25.12.2004

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2004 pro účely odvodu do státního rozpočtu podle zákona o zaměstnanosti

665/2004 Sb.

Účinnost od: 23.12.2004    Zrušeno: 21.04.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 97/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu osobami mladšími 36 let
(Mění 97/2002 Sb.)

664/2004 Sb.

Účinnost od: 23.12.2004    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima

658/2004 Sb.

Účinnost od: 23.12.2004    Zrušeno: 27.07.2016

Vyhláška, kterou se mění účinnost vyhlášek provádějících zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
(Mění 487/2004 Sb.;Mění 433/2004 Sb.;Mění 432/2004 Sb.)

657/2004 Sb.

Účinnost od: 23.12.2004    Zrušeno: 27.03.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 564/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů
(Mění 564/2004 Sb.)

656/2004 Sb.

Účinnost od: 23.12.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu
(Mění 418/2003 Sb.)

650/2004 Sb.

Účinnost od: 22.12.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování
(Mění 157/2003 Sb.)

654/2004 Sb.

Účinnost od: 18.12.2004    Účinnost do: 08.05.2005

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce

653/2004 Sb.

Účinnost od: 18.12.2004    Účinnost do: 20.02.2005

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení opakovaných voleb do Senátu Parlamentu České republiky

633/2004 Sb.

Účinnost od: 17.12.2004

Ústavní zákon o změně státních hranic se Spolkovou republikou Německo

630/2004 Sb.

Účinnost od: 14.12.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 283/1993 Sb.;Mění 201/1997 Sb.)

629/2004 Sb.

Účinnost od: 14.12.2004

Zákon o zajištění právní pomoci v přeshraničních sporech v rámci Evropské unie

628/2004 Sb.

Účinnost od: 14.12.2004

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evropské společnosti
(Mění 99/1963 Sb.;Mění 358/1992 Sb.;Mění 65/1965 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 549/1991 Sb.)

627/2004 Sb.

Účinnost od: 14.12.2004

Zákon o evropské společnosti

584/2004 Sb.

Účinnost od: 11.12.2004

Nález Ústavního soudu ze dne 20. října 2004 ve věci návrhu na zrušení slov "představitelům státní moci a některých orgánů1)" v § 1 zákona č. 308/1999 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry

626/2004 Sb.

Účinnost od: 10.12.2004

Zákon o změně některých zákonů v návaznosti na realizaci reformy veřejných financí v oblasti odměňování
(Mění 218/2002 Sb.;Mění 309/2002 Sb.)

625/2004 Sb.

Účinnost od: 10.12.2004    Účinnost do: 08.05.2005

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

618/2004 Sb.

Účinnost od: 08.12.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 177/1996 Sb.)

617/2004 Sb.

Účinnost od: 08.12.2004    Zrušeno: 07.05.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů a zrušuje vyhláška č. 110/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb.
(Mění 484/2000 Sb.;Ruší 110/2004 Sb.)

616/2004 Sb.

Účinnost od: 08.12.2004    Zrušeno: 21.04.2016

Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou nebo pořízením bytu některými osobami mladšími 36 let

615/2004 Sb.

Účinnost od: 08.12.2004

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod

614/2004 Sb.

Účinnost od: 08.12.2004    Zrušeno: 01.01.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 373/2001 Sb. ustanovení bodu 44)

611/2004 Sb.

Účinnost od: 07.12.2004    Zrušeno: 01.08.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2004 Sb., o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků
(Mění 211/2004 Sb.)

610/2004 Sb.

Účinnost od: 07.12.2004    Zrušeno: 29.12.2014

Vyhláška o označování a pasech psů, koček a fretek v zájmovém chovu při jejich neobchodních přesunech a o změně vyhlášky č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností

572/2004 Sb.

Účinnost od: 07.12.2004    Zrušeno: 12.02.2008

Vyhláška, kterou se stanoví forma a způsob vedení evidence podkladů nezbytných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování

609/2004 Sb.

Účinnost od: 06.12.2004

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Hlubocké obory

608/2004 Sb.

Účinnost od: 06.12.2004

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Bohdanečský rybník

607/2004 Sb.

Účinnost od: 06.12.2004

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Údolí Otavy a Vltavy

606/2004 Sb.

Účinnost od: 06.12.2004

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Rožďalovické rybníky

605/2004 Sb.

Účinnost od: 06.12.2004

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Jizerské hory

604/2004 Sb.

Účinnost od: 06.12.2004

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Hovoransko - Čejkovicko

603/2004 Sb.

Účinnost od: 06.12.2004

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Jaroslavické rybníky

602/2004 Sb.

Účinnost od: 06.12.2004

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Novohradské hory

601/2004 Sb.

Účinnost od: 06.12.2004

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Lednické rybníky

600/2004 Sb.

Účinnost od: 06.12.2004

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Krkonoše

599/2004 Sb.

Účinnost od: 06.12.2004

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Jeseníky

598/2004 Sb.

Účinnost od: 06.12.2004

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady

596/2004 Sb.

Účinnost od: 03.12.2004

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují Emisní podmínky státních pokladničních poukázek

595/2004 Sb.

Účinnost od: 03.12.2004    Zrušeno: 07.12.2010

Nařízení vlády o stanovení formulářů žádosti o individuální a souhrnné vývozní povolení a žádosti o mezinárodní dovozní certifikát pro zboží a technologie dvojího užití

594/2004 Sb.

Účinnost od: 03.12.2004

Zákon, jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu zboží a technologií dvojího užití
(Ruší 21/1997 Sb.;Ruší 204/2002 Sb.;Ruší 397/2003 Sb.;Ruší 398/2003 Sb.)

592/2004 Sb.

Účinnost od: 01.12.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění vyhlášky č. 32/2000 Sb.
(Mění 52/1997 Sb.)

587/2004 Sb.

Účinnost od: 01.12.2004

Zákon o zrušení civilní služby a o změně a zrušení některých souvisejících zákonů
(Výjimka účinnosti )

585/2004 Sb.

Účinnost od: 01.12.2004

Zákon o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon)
(Výjimka účinnosti )

574/2004 Sb.

Účinnost od: 01.12.2004

Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Čertova stěna - Luč a stanoví její bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 395/1992 Sb.)

573/2004 Sb.

Účinnost od: 01.12.2004

Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní památka Hojná voda a stanoví její bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 395/1992 Sb.)

571/2004 Sb.

Účinnost od: 01.12.2004    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se stanoví vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování doby platnosti kupónů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence
(Ruší 486/2002 Sb.;Ruší 404/2003 Sb.)

560/2004 Sb.

Účinnost od: 01.12.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)
(Mění 189/1999 Sb.)

551/2004 Sb.

Účinnost od: 01.12.2004    Zrušeno: 01.03.2008

Vyhláška, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem
(Ruší 531/2002 Sb.)

591/2004 Sb.

Účinnost od: 29.11.2004

Nařízení vlády, kterým se stanoví členům zastupitelstev výše další odměny ve druhém pololetí roku 2004

590/2004 Sb.

Účinnost od: 29.11.2004

Zákon o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2004 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a poslancům Evropského parlamentu, zvoleným na území České republiky

588/2004 Sb.

Účinnost od: 29.11.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění zákona č. 96/2004 Sb.
(Mění 18/2004 Sb.)

583/2004 Sb.

Účinnost od: 26.11.2004

Nález Ústavního soudu ze dne 20. října 2004 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Nezvěstice č. 1/2001 ze dne 12. března 2001 o chovu a držení zvířat na území obce

581/2004 Sb.

Účinnost od: 26.11.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu
(Mění 419/2001 Sb.)

568/2004 Sb.

Účinnost od: 26.11.2004

Nález Ústavního soudu ze dne 20. října 2004 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 405/2003 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 19/1991 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci

567/2004 Sb.

Účinnost od: 26.11.2004

Nález Ústavního soudu ze dne 21. září 2004 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Chebu č. 582/1998 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, ve znění obecně závazné vyhlášky města Chebu č. 3/2003

579/2004 Sb.

Účinnost od: 25.11.2004    Účinnost do: 01.05.2005

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2004 Sb., o stanovení některých podrobností a bližších podmínek při poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro rok 2004, a kterým se zrušují některá nařízení vlády, upravující podporu vývozu některých zemědělských produktů
(Mění 243/2004 Sb.;Ruší 486/2000 Sb.;Ruší 295/2002 Sb.;Ruší 81/2001 Sb.;Ruší 90/2001 Sb.;Ruší 288/2001 Sb.;Ruší 45/2002 Sb.;Ruší 440/2002 Sb.;Ruší 550/2002 Sb.)

578/2004 Sb.

Účinnost od: 25.11.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 515/2004 Sb., o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek
(Mění 515/2004 Sb.)

575/2004 Sb.

Účinnost od: 23.11.2004    Zrušeno: 01.07.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice, ve znění vyhlášky č. 13/2003 Sb.
(Mění 438/2001 Sb.)

rs194/2004 Sb.

Účinnost od: 22.11.2004

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 565/2004 Sb.
(Mění 565/2004 Sb.)

569/2004 Sb.

Účinnost od: 19.11.2004

Nařízení vlády, kterým se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě výše dalšího platu ve druhém pololetí roku 2004

rs193/2004 Sb.

Účinnost od: 19.11.2004

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úplném znění zákona č. 455/1991 Sb. vyhlášeném pod č. 374/2004 Sb.
(Mění 374/2004 Sb.)

566/2004 Sb.

Účinnost od: 11.11.2004    Zrušeno: 31.03.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 351/2001 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou hlasovací lístky zaslány k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 351/2001 Sb.)

561/2004 Sb.

Účinnost od: 10.11.2004

Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
(Výjimka účinnosti )

558/2004 Sb.

Účinnost od: 09.11.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 353/2003 Sb.;Mění 110/1997 Sb.)

557/2004 Sb.

Účinnost od: 09.11.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 250/2000 Sb.)

556/2004 Sb.

Účinnost od: 09.11.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 424/1991 Sb.)

555/2004 Sb.

Účinnost od: 09.11.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 99/1963 Sb.;Mění 150/2002 Sb.;Mění 549/1991 Sb.;Mění 85/1996 Sb.)

540/2004 Sb.

Účinnost od: 06.11.2004

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, přijatému Parlamentem dne 29. července 2004 a vrácenému prezidentem republiky dne 23. srpna 2004

538/2004 Sb.

Účinnost od: 06.11.2004

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 29. července 2004 a vrácenému prezidentem republiky dne 23. srpna 2004

552/2004 Sb.

Účinnost od: 05.11.2004    Zrušeno: 01.04.2012

Vyhláška o předávání osobních a dalších údajů do Národního zdravotnického informačního systému pro potřeby vedení národních zdravotních registrů
(Ruší 470/2003 Sb.)

539/2004 Sb.

Účinnost od: 01.11.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 141/1961 Sb.;Mění 325/1999 Sb.;Mění 293/1993 Sb.;Mění 169/1999 Sb.;Mění 82/1998 Sb.;Mění 329/1999 Sb.;Mění 326/1999 Sb.)

528/2004 Sb.

Účinnost od: 01.11.2004    Zrušeno: 29.04.2014

Vyhláška o požadavcích na národní referenční laboratoře a referenční laboratoře v oblasti činností v působnosti zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském

492/2004 Sb.

Účinnost od: 01.11.2004    Zrušeno: 01.07.2008

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných, ve znění nařízení vlády č. 468/2000 Sb.
(Mění 140/2000 Sb.)

491/2004 Sb.

Účinnost od: 01.11.2004    Zrušeno: 14.08.2008

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2000 Sb., kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností
(Mění 469/2000 Sb.)

550/2004 Sb.

Účinnost od: 29.10.2004    Zrušeno: 01.05.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 196/2000 Sb., kterou se stanoví charakteristiky, parametry a ukazatele kvality služeb poskytovaných v rámci univerzální služby držiteli telekomunikační licence
(Mění 196/2000 Sb.)

543/2004 Sb.

Účinnost od: 25.10.2004    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem
(Mění 115/2004 Sb.)

542/2004 Sb.

Účinnost od: 25.10.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 242/2004 Sb., o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření)
(Mění 242/2004 Sb.)

541/2004 Sb.

Účinnost od: 25.10.2004    Zrušeno: 20.07.2011

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 42/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na přepravitelná tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb.
(Mění 42/2003 Sb.)

537/2004 Sb.

Účinnost od: 22.10.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 140/1961 Sb.;Mění 119/2002 Sb.)

535/2004 Sb.

Účinnost od: 20.10.2004

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Řežabinec

534/2004 Sb.

Účinnost od: 20.10.2004

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Podyjí

533/2004 Sb.

Účinnost od: 20.10.2004

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Libavá

532/2004 Sb.

Účinnost od: 20.10.2004

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Orlické Záhoří

531/2004 Sb.

Účinnost od: 20.10.2004

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Žehuňský rybník - Obora Kněžičky

530/2004 Sb.

Účinnost od: 20.10.2004

Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Nádrž vodního díla Nechranice

510/2004 Sb.

Účinnost od: 20.10.2004

Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 425. výročí prvního vydání Kralické bible

184/2004 Sb.

Účinnost od: 18.10.2004    Zrušeno: 16.10.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 451/2000 Sb.;Mění 343/2001 Sb.)

520/2004 Sb.

Účinnost od: 16.10.2004

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o stanovení výše průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za rok 2003

529/2004 Sb.

Účinnost od: 15.10.2004

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 262/2003 Sb., kterou se stanoví částka pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře
(Ruší 262/2003 Sb.)

513/2004 Sb.

Účinnost od: 15.10.2004

Sdělení Českého statistického úřadu o změně aktualizovaného Číselníku měn a fondů (ČMF)
(Mění 84/1995/1 Sb.)

512/2004 Sb.

Účinnost od: 15.10.2004

Nález Ústavního soudu ze dne 18. srpna 2004 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva financí č. 487/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, a o návrhu na zrušení § 205d zákoníku práce a na zrušení vyhlášky č. 125/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů

509/2004 Sb.

Účinnost od: 15.10.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 332/2000 Sb., kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS, ve znění vyhlášky č. 260/2003 Sb.
(Mění 332/2000 Sb.)

524/2004 Sb.

Účinnost od: 13.10.2004    Zrušeno: 21.08.2009

Vyhláška o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání

522/2004 Sb.

Účinnost od: 08.10.2004    Zrušeno: 01.07.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška České národní banky č. 333/2002 Sb., kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě
(Mění 333/2002 Sb.)

360/2004 Sb.

Účinnost od: 08.10.2004

Zákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení)
(Mění 513/1991 Sb.)

519/2004 Sb.

Účinnost od: 01.10.2004

Vyhláška o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců

518/2004 Sb.

Účinnost od: 01.10.2004

Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

517/2004 Sb.

Účinnost od: 01.10.2004    Zrušeno: 01.04.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky
(Mění 244/2004 Sb.)

516/2004 Sb.

Účinnost od: 01.10.2004    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 108/1994 Sb.)

515/2004 Sb.

Účinnost od: 01.10.2004

Nařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a hmotné podpoře rekvalifikace nebo školení zaměstnanců v rámci investičních pobídek

514/2004 Sb.

Účinnost od: 01.10.2004    Zrušeno: 01.07.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 289/2002 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech
(Mění 289/2002 Sb.)

511/2004 Sb.

Účinnost od: 01.10.2004    Zrušeno: 21.12.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 580/1990 Sb., kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 580/1990 Sb.)

505/2004 Sb.

Účinnost od: 01.10.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků
(Mění 237/2002 Sb.)

504/2004 Sb.

Účinnost od: 01.10.2004    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě
(Mění 382/2001 Sb.)

503/2004 Sb.

Účinnost od: 01.10.2004    Zrušeno: 01.04.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
(Mění 381/2001 Sb.)

502/2004 Sb.

Účinnost od: 01.10.2004    Zrušeno: 01.04.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 376/2001 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
(Mění 376/2001 Sb.)

497/2004 Sb.

Účinnost od: 01.10.2004    Zrušeno: 01.12.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 124/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků a principy metod laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků
(Mění 124/2001 Sb.)

483/2004 Sb.

Účinnost od: 01.10.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb.
(Mění 122/2000 Sb.)

436/2004 Sb.

Účinnost od: 01.10.2004

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zaměstnanosti
(Mění 54/1956 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 65/1965 Sb.;Mění 20/1966 Sb.;Mění 174/1968 Sb.;Mění 29/1984 Sb.;Mění 100/1988 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 463/1991 Sb.;Mění 482/1991 Sb.;Mění 578/1991 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 1/1992 Sb.;Mění 42/1992 Sb.;Mění 186/1992 Sb.;Mění 231/1992 Sb.;Mění 337/1992 Sb.;Mění 368/1992 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 84/1993 Sb.;Mění 307/1993 Sb.;Mění 74/1994 Sb.;Mění 154/1994 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 118/1995 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 160/1995 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 289/1997 Sb.;Mění 167/1999 Sb.;Mění 222/1999 Sb.;Mění 326/1999 Sb.;Mění 359/1999 Sb.;Mění 72/2000 Sb.;Mění 98/2000 Sb.;Mění 118/2000 Sb.;Mění 155/2000 Sb.;Mění 218/2000 Sb.;Mění 271/2001 Sb.;Mění 453/2001 Sb.;Mění 2/2002 Sb.;Mění 150/2002 Sb.;Mění 151/2002 Sb.;Mění 198/2002 Sb.;Mění 309/2002 Sb.;Mění 311/2002 Sb.;Mění 320/2002 Sb.;Mění 453/2003 Sb.;Mění 19/2004 Sb.;Mění 361/2003 Sb.;Mění 40/2004 Sb.;Mění 111/1998 Sb.;Mění 76/1978 Sb.;Mění 1/1991 Sb. nepřímo)

435/2004 Sb.

Účinnost od: 01.10.2004

Zákon o zaměstnanosti
(Ruší 450/1992 Sb.;Ruší 1/1991 Sb.;Ruší 9/1991 Sb.;Ruší 64/1991 Sb.;Ruší 305/1991 Sb.;Ruší 272/1992 Sb.;Ruší 369/2000 Sb.;Ruší 474/2001 Sb.;Ruší 220/2002 Sb.;Ruší 103/2002 Sb.;Ruší 21/1991 Sb.;Ruší 115/1992 Sb.;Ruší 324/1992 Sb.;Ruší 399/1992 Sb.;Ruší 35/1997 Sb.;Ruší 232/1997 Sb.;Ruší 242/2002 Sb.)

429/2004 Sb.

Účinnost od: 01.10.2004    Zrušeno: 01.07.2008

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla jednání investičního zprostředkovatele se zákazníky, administrativní postupy a mechanizmus vnitřní kontroly nezbytné pro řádný výkon činnosti investičního zprostředkovatele
(Výjimka účinnosti část druhá a třetí)

498/2004 Sb.

Účinnost od: 22.09.2004    Účinnost do: 06.02.2005

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce

494/2004 Sb.

Účinnost od: 21.09.2004

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 50/1998 Sb., o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě
(Ruší 50/1998 Sb.;Ruší 142/2003 Sb.)

493/2004 Sb.

Účinnost od: 21.09.2004    Zrušeno: 01.07.2010

Nařízení vlády, kterým se upravuje prokazatelná ztráta ve veřejné linkové dopravě a kterým se konkretizuje způsob výkonu státního odborného dozoru v silniční dopravě nad financováním dopravní obslužnosti

489/2004 Sb.

Účinnost od: 15.09.2004

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o doplnění sdělení č. 287/2004 Sb., kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají
(Mění 287/2004 Sb.)

rs168/2004 Sb.

Účinnost od: 15.09.2004

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úplném znění zákona č. 123/2000 Sb. vyhlášeném pod č. 346/2003 Sb.
(Mění 346/2003 Sb.)

485/2004 Sb.

Účinnost od: 09.09.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 290/2002 Sb.)

580/2004 Sb.

Účinnost od: 07.09.2004

Úplné znění zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), jak vyplývá z pozdějších změn

525/2004 Sb.

Účinnost od: 07.09.2004

Úplné znění zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

484/2004 Sb.

Účinnost od: 07.09.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 340/2004 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 143/2001 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 526/1990 Sb.)

482/2004 Sb.

Účinnost od: 07.09.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 218/2000 Sb.;Mění 388/1991 Sb.;Mění 211/2000 Sb.;Mění 104/2000 Sb.;Mění 256/2000 Sb.;Mění 77/1969 Sb.;Mění 241/1992 Sb.;Mění 239/1992 Sb.;Mění 239/2001 Sb.;Mění 90/1995 Sb.;Mění 320/2001 Sb.)

481/2004 Sb.

Účinnost od: 07.09.2004    Zrušeno: 01.08.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 216/2002 Sb., o ochraně státních hranic České republiky a o změně některých zákonů (zákon o ochraně státních hranic)
(Mění 216/2002 Sb.)

480/2004 Sb.

Účinnost od: 07.09.2004

Zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti)
(Mění 40/1964 Sb.;Mění 40/1995 Sb.;Mění 101/2000 Sb.;Mění 160/1992 Sb.)

479/2004 Sb.

Účinnost od: 03.09.2004    Účinnost do: 05.12.2004

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

478/2004 Sb.

Účinnost od: 03.09.2004    Účinnost do: 05.12.2004

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

523/2004 Sb.

Účinnost od: 01.09.2004    Zrušeno: 01.09.2008

Úplné znění zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

477/2004 Sb.

Účinnost od: 01.09.2004    Zrušeno: 01.09.2005

Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
(Ruší 283/2003 Sb.)

475/2004 Sb.

Účinnost od: 01.09.2004    Zrušeno: 01.10.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 471/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění vyhlášky č. 326/2003 Sb.
(Mění 471/2000 Sb.)

467/2004 Sb.

Účinnost od: 01.09.2004    Zrušeno: 01.09.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 183/1998 Sb.)

459/2004 Sb.

Účinnost od: 01.09.2004

Vyhláška o vydání zlatých mincí "Novogotika - zámek Hluboká" po 2 000 Kč

458/2004 Sb.

Účinnost od: 01.09.2004    Zrušeno: 01.08.2009

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 264/2004 Sb., o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech
(Mění 264/2004 Sb.)

457/2004 Sb.

Účinnost od: 01.09.2004    Zrušeno: 25.11.2006

Vyhláška o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování

448/2004 Sb.

Účinnost od: 01.09.2004    Zrušeno: 31.12.2008

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání (KKOV)
(Mění 320/2003 Sb.)

441/2004 Sb.

Účinnost od: 01.09.2004    Zrušeno: 01.01.2008

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb.
(Mění 178/2001 Sb.)

422/2004 Sb.

Účinnost od: 01.09.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 20/1966 Sb.;Mění 301/2000 Sb.;Mění 48/1997 Sb.)

407/2004 Sb.

Účinnost od: 01.09.2004

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 18/1987 Sb., kterou se stanoví požadavky na ochranu před výbuchy hořlavých plynů a par
(Ruší 18/1987 Sb.)

406/2004 Sb.

Účinnost od: 01.09.2004

Nařízení vlády o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

405/2004 Sb.

Účinnost od: 01.09.2004    Zrušeno: 28.11.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
(Mění 11/2002 Sb.)

379/2004 Sb.

Účinnost od: 01.09.2004    Zrušeno: 01.01.2005

Vyhláška o pravidlech nakládání s vnitřními informacemi
(Výjimka účinnosti )

369/2004 Sb.

Účinnost od: 01.09.2004

Vyhláška o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek
(Ruší 121/1989 Sb.;Ruší 85/1988 Sb.)

368/2004 Sb.

Účinnost od: 01.09.2004

Vyhláška o geologické dokumentaci
(Ruší 8/1989 Sb.;Mění 363/1992 Sb. ruší § 3 ;Mění 282/2001 Sb. ruší část druhou)

359/2004 Sb.

Účinnost od: 01.09.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti se stanovením platu a dalších náležitostí poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území České republiky
(Mění 90/1995 Sb.)

344/2004 Sb.

Účinnost od: 01.09.2004    Zrušeno: 01.09.2008

Vyhláška o plnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
(Ruší 183/1996 Sb.;Ruší 223/2000 Sb.)

343/2004 Sb.

Účinnost od: 01.09.2004    Zrušeno: 01.09.2008

Vyhláška, kterou se stanoví vzor tiskopisu podle § 5 odst. 5 zákona č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
(Ruší 224/2000 Sb.)

284/2004 Sb.

Účinnost od: 01.09.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 61/1996 Sb.;Mění 202/1990 Sb.;Mění 254/2000 Sb.;Mění 523/1992 Sb.;Mění 120/2001 Sb.;Mění 85/1996 Sb.;Mění 358/1992 Sb.;Mění 570/1991 Sb.)

214/2004 Sb.

Účinnost od: 01.09.2004

Zákon o zřízení Univerzity obrany

434/2004 Sb.

Účinnost od: 31.08.2004

Vyhláška o podrobnostech rozsahu a obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů

476/2004 Sb.

Účinnost od: 26.08.2004

Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2004 ve věci návrhu na zrušení § 5 odst. 1 poslední věty, § 8 odst. 4 a § 41 odst. 2 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
(Mění 109/2002 Sb.)

474/2004 Sb.

Účinnost od: 24.08.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 207/2000 Sb., o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 207/2000 Sb.)

473/2004 Sb.

Účinnost od: 24.08.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 111/1998 Sb.)

472/2004 Sb.

Účinnost od: 24.08.2004

Zákon o přijetí úvěrů od Evropské investiční banky na financování výstavby části dálnice D8

597/2004 Sb.

Účinnost od: 23.08.2004

Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení Změny č. 2 Číslovacího plánu signalizačních bodů signalizačních sítí signalizačního systému č. 7
(Mění 488/2001 Sb.)

471/2004 Sb.

Účinnost od: 18.08.2004    Účinnost do: 05.12.2004

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

470/2004 Sb.

Účinnost od: 18.08.2004    Zrušeno: 23.08.2006

Vyhláška, kterou se stanoví seznam nemocí, stavů nebo vad, které vylučují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a k výkonu povolání dalšího zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka, druhy, četnost a obsah lékařských prohlídek a náležitosti lékařského posudku (o zdravotní způsobilosti k výkonu povolání zdravotnického pracovníka a jiného odborného pracovníka)

452/2004 Sb.

Účinnost od: 16.08.2004    Zrušeno: 01.06.2006

Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob hodnocení bezpečnostního programu prevence závažné havárie a bezpečnostní zprávy, obsah ročního plánu kontrol, postup při provádění kontroly, obsah informace a obsah výsledné zprávy o kontrole
(Ruší 6/2000 Sb.)

454/2004 Sb.

Účinnost od: 15.08.2004

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Miroslavské kopce a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

468/2004 Sb.

Účinnost od: 13.08.2004

Vyhláška o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny

rs157/2004 Sb.

Účinnost od: 13.08.2004

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úplném znění zákona č. 133/2000 Sb. vyhlášeném pod č. 302/2004 Sb.
(Mění 302/2004 Sb.)

465/2004 Sb.

Účinnost od: 11.08.2004    Účinnost do: 05.12.2004

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

463/2004 Sb.

Účinnost od: 11.08.2004    Zrušeno: 18.02.2010

Nařízení vlády, kterým se stanoví obory specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí

rs154/2004 Sb.

Účinnost od: 10.08.2004

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně č. 257/2004 Sb.
(Mění 257/2004 Sb.)

453/2004 Sb.

Účinnost od: 04.08.2004    Zrušeno: 01.04.2015

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro
(Ruší 286/2001 Sb.)

451/2004 Sb.

Účinnost od: 02.08.2004    Účinnost do: 03.08.2007

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2004 - 2007, 3,95 %

412/2004 Sb.

Účinnost od: 02.08.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí
(Mění 222/1995 Sb.)

450/2004 Sb.

Účinnost od: 01.08.2004    Zrušeno: 01.04.2018

Vyhláška o označování výživové hodnoty potravin
(Ruší 293/1997 Sb.)

447/2004 Sb.

Účinnost od: 01.08.2004    Zrušeno: 01.08.2012

Vyhláška o požadavcích na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu
(Ruší 52/2002 Sb.)

446/2004 Sb.

Účinnost od: 01.08.2004    Zrušeno: 01.07.2008

Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na doplňky stravy a na obohacování potravin potravními doplňky
(Ruší 53/2002 Sb.;Ruší 233/2002 Sb.;Ruší 306/2004 Sb.)

444/2004 Sb.

Účinnost od: 01.08.2004    Zrušeno: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve znění vyhlášky č. 268/2001 Sb.
(Mění 26/2001 Sb.)

443/2004 Sb.

Účinnost od: 01.08.2004    Zrušeno: 01.11.2008

Vyhláška, kterou se stanoví základní metody pro zkoušení toxicity chemických látek a chemických přípravků
(Ruší 251/1998 Sb.;Ruší 208/2001 Sb.)

442/2004 Sb.

Účinnost od: 01.08.2004    Zrušeno: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost užití energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh
(Ruší 215/2001 Sb.)

438/2004 Sb.

Účinnost od: 01.08.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 551/1991 Sb.;Mění 280/1992 Sb.;Mění 592/1992 Sb.;Mění 48/1997 Sb.)

428/2004 Sb.

Účinnost od: 01.08.2004

Vyhláška o získání odborné způsobilosti k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky klasifikovanými jako vysoce toxické

427/2004 Sb.

Účinnost od: 01.08.2004    Zrušeno: 01.11.2008

Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika chemických látek pro zdraví člověka
(Ruší 184/1999 Sb.)

426/2004 Sb.

Účinnost od: 01.08.2004    Zrušeno: 01.11.2008

Vyhláška o registraci chemických látek
(Ruší 250/1998 Sb.;Ruší 50/2001 Sb.)

425/2004 Sb.

Účinnost od: 01.08.2004    Zrušeno: 01.01.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu
(Mění 213/2001 Sb.)

421/2004 Sb.

Účinnost od: 01.08.2004

Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(Mění 2/1969 Sb.;Mění 250/2000 Sb.;Mění 128/2000 Sb.;Mění 129/2000 Sb.;Mění 131/2000 Sb.;Mění 320/2001 Sb.)

420/2004 Sb.

Účinnost od: 01.08.2004

Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
(Ruší 41/2002 Sb.;Ruší 67/2003 Sb.)

416/2004 Sb.

Účinnost od: 01.08.2004

Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.
(Ruší 64/2002 Sb.)

401/2004 Sb.

Účinnost od: 01.08.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva
(Mění 474/2000 Sb.)

400/2004 Sb.

Účinnost od: 01.08.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění vyhlášky č. 477/2000 Sb.
(Mění 275/1998 Sb.)

399/2004 Sb.

Účinnost od: 01.08.2004    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 274/1998 Sb.)

382/2004 Sb.

Účinnost od: 01.08.2004    Zrušeno: 01.01.2013

Vyhláška o ochraně hospodářských zvířat při porážení, utrácení nebo jiném usmrcování
(Ruší 245/1996 Sb.)

373/2004 Sb.

Účinnost od: 01.08.2004    Zrušeno: 01.06.2006

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B

323/2004 Sb.

Účinnost od: 01.08.2004    Zrušeno: 01.04.2017

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství
(Výjimka účinnosti § 13 odst. 5)

469/2004 Sb.

Účinnost od: 31.07.2004

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
(Mění 64/2004 Sb.;Mění 298/2004 Sb.)

449/2004 Sb.

Účinnost od: 30.07.2004    Účinnost do: 07.11.2004

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů

414/2004 Sb.

Účinnost od: 30.07.2004    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška o odměně nuceného správce, likvidátora a správce konkursní podstaty některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu a o náhradě jejich hotových výdajů

486/2004 Sb.

Účinnost od: 26.07.2004    Zrušeno: 19.09.2016

Úplné znění zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), jak vyplývá z pozdějších změn

440/2004 Sb.

Účinnost od: 26.07.2004    Zrušeno: 19.09.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 227/2000 Sb.)

439/2004 Sb.

Účinnost od: 26.07.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 101/2000 Sb.;Mění 21/1992 Sb.)

437/2004 Sb.

Účinnost od: 26.07.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění zákona č. 521/2002 Sb., a zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách
(Mění 50/1976 Sb.;Mění 76/2002 Sb.;Mění 40/2004 Sb.)

429/2004 Sb.

Účinnost od: 26.07.2004    Zrušeno: 01.07.2008

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla jednání investičního zprostředkovatele se zákazníky, administrativní postupy a mechanizmus vnitřní kontroly nezbytné pro řádný výkon činnosti investičního zprostředkovatele

431/2004 Sb.

Účinnost od: 23.07.2004    Zrušeno: 01.01.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/2002 Sb., kterou se stanoví způsob organizace krátkodobého trhu s elektřinou
(Mění 19/2002 Sb.)

424/2004 Sb.

Účinnost od: 20.07.2004    Zrušeno: 14.03.2011

Vyhláška, kterou se stanoví činnosti zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků
(Ruší 21/1986/2 Sb.)

423/2004 Sb.

Účinnost od: 20.07.2004    Zrušeno: 01.09.2017

Vyhláška, kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků

419/2004 Sb.

Účinnost od: 19.07.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 97/1993 Sb.)

418/2004 Sb.

Účinnost od: 19.07.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 247/1995 Sb.)

417/2004 Sb.

Účinnost od: 19.07.2004

Zákon o patentových zástupcích a o změně zákona o opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví
(Ruší 237/1991 Sb.;Ruší 350/1991 Sb.;Mění 14/1993 Sb.)

381/2004 Sb.

Účinnost od: 15.07.2004

Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Žofínský prales, stanoví její bližší ochranné podmínky a ochranné pásmo a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 395/1992 Sb.)

455/2004 Sb.

Účinnost od: 14.07.2004

Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení změny plánu přidělení kmitočtových pásem

411/2004 Sb.

Účinnost od: 13.07.2004    Zrušeno: 01.07.2008

Vyhláška, kterou se stanoví správná výrobní praxe, správná distribuční praxe a bližší podmínky povolování výroby a distribuce léčiv, včetně medikovaných krmiv a veterinárních autogenních vakcín, změn vydaných povolení, jakož i bližší podmínky vydávání povolení k činnosti kontrolních laboratoří (vyhláška o výrobě a distribuci léčiv)
(Ruší 296/2000 Sb.;Ruší 256/2003 Sb.)

289/2004 Sb.

Účinnost od: 12.07.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 335/1997 Sb.)

415/2004 Sb.

Účinnost od: 09.07.2004    Účinnost do: 10.10.2004

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

379/2004 Sb.

Účinnost od: 09.07.2004    Zrušeno: 01.01.2005

Vyhláška o pravidlech nakládání s vnitřními informacemi

408/2004 Sb.

Účinnost od: 08.07.2004    Zrušeno: 03.10.2012

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti žádosti o souhlas Ministerstva financí s vydáním komunálních dluhopisů a příloh k žádosti

404/2004 Sb.

Účinnost od: 07.07.2004    Účinnost do: 05.12.2004

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

403/2004 Sb.

Účinnost od: 07.07.2004    Účinnost do: 05.12.2004

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

402/2004 Sb.

Účinnost od: 07.07.2004    Účinnost do: 01.01.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 371/2003 Sb., kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2004
(Mění 371/2003 Sb.)

397/2004 Sb.

Účinnost od: 07.07.2004    Zrušeno: 01.06.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 287/2001 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací a útlumem hnědouhelného hornictví
(Mění 287/2001 Sb.)

396/2004 Sb.

Účinnost od: 07.07.2004

Nařízení vlády o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků

466/2004 Sb.

Účinnost od: 01.07.2004

Úplné znění zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

395/2004 Sb.

Účinnost od: 01.07.2004    Zrušeno: 01.07.2009

Vyhláška, kterou se stanoví zkušební řád pro atestační zkoušky a pro aprobační zkoušky lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

394/2004 Sb.

Účinnost od: 01.07.2004    Zrušeno: 01.07.2009

Vyhláška, kterou se upravují podrobnosti o konání atestační zkoušky, zkoušky k vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu, závěrečné zkoušky akreditovaných kvalifikačních kurzů, aprobační zkoušky a zkušební řád pro tyto zkoušky

392/2004 Sb.

Účinnost od: 01.07.2004    Zrušeno: 01.07.2009

Vyhláška, kterou se stanoví minimální požadavky na akreditované zdravotnické magisterské studijní programy všeobecné lékařství, zubní lékařství a farmacie

391/2004 Sb.

Účinnost od: 01.07.2004    Zrušeno: 01.09.2013

Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
(Ruší 139/2003 Sb.;Ruší 55/2003 Sb. nepřímo)

390/2004 Sb.

Účinnost od: 01.07.2004    Zrušeno: 01.01.2011

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 292/2002 Sb., o oblastech povodí
(Mění 292/2002 Sb.)

389/2004 Sb.

Účinnost od: 01.07.2004

Vyhláška o opatřeních pro tlumení slintavky a kulhavky a k jejímu předcházení a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění vyhlášky č. 356/2004 Sb.
(Mění 299/2003 Sb.)

388/2004 Sb.

Účinnost od: 01.07.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností
(Mění 388/2002 Sb.)

387/2004 Sb.

Účinnost od: 01.07.2004

Zákon o změnách hranic krajů a o změně zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, a zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 243/2000 Sb.;Mění 314/2002 Sb.;Mění 131/2000 Sb.)

378/2004 Sb.

Účinnost od: 01.07.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody
(Mění 345/1999 Sb.)

377/2004 Sb.

Účinnost od: 01.07.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění vyhlášky č. 292/2001 Sb.
(Mění 109/1994 Sb.)

372/2004 Sb.

Účinnost od: 01.07.2004

Nařízení vlády o poskytování náhrad některých výdajů státním zástupcům přiděleným k výkonu funkce státního zástupce v zahraničí

371/2004 Sb.

Účinnost od: 01.07.2004    Zrušeno: 01.01.2014

Nařízení vlády, kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek
(Ruší 322/2000 Sb.)

367/2004 Sb.

Účinnost od: 01.07.2004    Zrušeno: 01.06.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 7/2000 Sb., kterou se stanoví rozsah a způsob zpracování hlášení o závažné havárii a konečné zprávy o vzniku a následcích závažné havárie
(Mění 7/2000 Sb.)

366/2004 Sb.

Účinnost od: 01.07.2004    Zrušeno: 01.06.2006

Vyhláška o některých podrobnostech systému prevence závažných havárií
(Ruší 8/2000 Sb.)

365/2004 Sb.

Účinnost od: 01.07.2004    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 182/1991 Sb.)

364/2004 Sb.

Účinnost od: 01.07.2004    Zrušeno: 31.12.2005

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru
(Ruší 114/2001 Sb.;Ruší 296/2002 Sb.;Ruší 15/2003 Sb.;Ruší 97/2003 Sb.;Ruší 319/2003 Sb.;Ruší 160/2004 Sb.;Ruší 499/2002 Sb. nepřímo)

363/2004 Sb.

Účinnost od: 01.07.2004    Zrušeno: 01.05.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 304/1998 Sb., kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 304/1998 Sb.)

362/2004 Sb.

Účinnost od: 01.07.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 167/1998 Sb.;Mění 2/1969 Sb.)

355/2004 Sb.

Účinnost od: 01.07.2004    Zrušeno: 01.07.2008

Vyhláška, kterou se stanoví forma, lhůta a způsob uveřejňování kurzu investičního nástroje přijatého k obchodování na regulovaném trhu a způsob informování Komise pro cenné papíry o využívání vnitřních informací a o manipulaci s trhem

352/2004 Sb.

Účinnost od: 01.07.2004

Vyhláška o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému

351/2004 Sb.

Účinnost od: 01.07.2004    Zrušeno: 01.04.2017

Vyhláška o rozsahu služeb poskytovaných provozovatelem dráhy dopravci

347/2004 Sb.

Účinnost od: 01.07.2004    Zrušeno: 15.07.2011

Vyhláška o způsobu plnění pravidel obezřetného podnikání a pravidel organizace vnitřního provozu investiční společnosti a investičního fondu

335/2004 Sb.

Účinnost od: 01.07.2004

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o zacházení s některými pyrotechnickými výrobky
(Ruší 313/2000 Sb.)

293/2004 Sb.

Účinnost od: 01.07.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 83/2003 Sb. a zákona č. 179/2003 Sb., a zákon č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 77/2002 Sb.;Mění 171/1991 Sb.)

283/2004 Sb.

Účinnost od: 01.07.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 141/1961 Sb.;Mění 265/2001 Sb.)

281/2004 Sb.

Účinnost od: 01.07.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 114/1993 Sb.)

254/2004 Sb.

Účinnost od: 01.07.2004

Zákon o omezení plateb v hotovosti
(Mění 337/1992 Sb.)

144/2004 Sb.

Účinnost od: 01.07.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhlášky č. 238/1998 Sb.
(Mění 55/1996 Sb.)

143/2004 Sb.

Účinnost od: 01.07.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 51/1989 Sb.)

142/2004 Sb.

Účinnost od: 01.07.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 26/1989 Sb.)

141/2004 Sb.

Účinnost od: 01.07.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 22/1989 Sb.)

122/2004 Sb.

Účinnost od: 01.07.2004

Zákon o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 256/2001 Sb.)

52/2004 Sb.

Účinnost od: 01.07.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 169/1999 Sb.;Mění 140/1961 Sb.;Mění 293/1993 Sb.;Mění 359/1999 Sb.)

459/2003 Sb.

Účinnost od: 01.07.2004    Zrušeno: 01.01.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu, ve znění vyhlášky č. 12/2003 Sb.
(Mění 373/2001 Sb.)

453/2003 Sb.

Účinnost od: 01.07.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 117/1995 Sb.)

192/2003 Sb.

Účinnost od: 01.07.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 6/2002 Sb.;Mění 549/1991 Sb.)

132/2003 Sb.

Účinnost od: 01.07.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 40/1995 Sb.)

127/2003 Sb.

Účinnost od: 01.07.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona č. 19/1993 Sb.
(Mění 539/1992 Sb.)

120/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2004

Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů
(Výjimka účinnosti )

393/2004 Sb.

Účinnost od: 30.06.2004

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví
(Ruší 77/1981 Sb.)

383/2004 Sb.

Účinnost od: 30.06.2004    Zrušeno: 01.07.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Komise pro cenné papíry č. 262/2004 Sb., o pravidlech pro výpočet kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou, na individuálním základě
(Mění 262/2004 Sb.)

386/2004 Sb.

Účinnost od: 29.06.2004    Zrušeno: 01.01.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 148/1998 Sb.)

rs125/2004 Sb.

Účinnost od: 25.06.2004

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 291/2004 Sb. a ve vyhlášce č. 345/2004 Sb.
(Mění 291/2004 Sb.;Mění 345/2004 Sb.)

380/2004 Sb.

Účinnost od: 24.06.2004    Účinnost do: 05.12.2004

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

376/2004 Sb.

Účinnost od: 24.06.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 79/2002 Sb. a zákona č. 428/2003 Sb.
(Mění 364/2000 Sb.)

375/2004 Sb.

Účinnost od: 24.06.2004

Zákon o zřízení Vysoké školy polytechnické Jihlava

346/2004 Sb.

Účinnost od: 23.06.2004

Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození Leoše Janáčka

370/2004 Sb.

Účinnost od: 21.06.2004

Nařízení vlády o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků k úhradě úvěrů zajištěných Státním fondem rozvoje bydlení

364/2004 Sb.

Účinnost od: 15.06.2004    Zrušeno: 31.12.2005

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru
(Výjimka účinnosti )

361/2004 Sb.

Účinnost od: 15.06.2004    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 97/1963 Sb.)

360/2004 Sb.

Účinnost od: 15.06.2004

Zákon o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS) a o změně zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o evropském hospodářském zájmovém sdružení)
(Mění 513/1991 Sb.;Mění 586/1992 Sb.)

359/2004 Sb.

Účinnost od: 15.06.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti se stanovením platu a dalších náležitostí poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území České republiky
(Mění 48/1997 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 218/2002 Sb.;Mění 273/1996 Sb.;Mění 90/1995 Sb.;Mění 236/1995 Sb.;Mění 427/2003 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 54/1956 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 582/1991 Sb.)

356/2004 Sb.

Účinnost od: 12.06.2004

Vyhláška o sledování (monitoringu) zoonóz a původců zoonóz a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka
(Mění 299/2003 Sb.)

311/2004 Sb.

Účinnost od: 10.06.2004

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely státní sociální podpory a sociální potřebnosti částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství za kalendářní rok 2003

357/2004 Sb.

Účinnost od: 09.06.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 310/2002 Sb.
(Mění 38/1994 Sb.)

354/2004 Sb.

Účinnost od: 08.06.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 229/1991 Sb.)

353/2004 Sb.

Účinnost od: 07.06.2004

Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky osvědčení o odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví, postup při jejich ověřování a postup při udělování a odnímání osvědčení

345/2004 Sb.

Účinnost od: 03.06.2004    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky, ve znění vyhlášky č. 460/2003 Sb.
(Mění 162/2001 Sb.)

342/2004 Sb.

Účinnost od: 03.06.2004    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony, ve znění nařízení vlády č. 461/2000 Sb.
(Mění 108/1994 Sb.)

464/2004 Sb.

Účinnost od: 02.06.2004

Úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 340/2004 Sb.

341/2004 Sb.

Účinnost od: 02.06.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 231/2001 Sb.)

340/2004 Sb.

Účinnost od: 02.06.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony
(Mění 143/2001 Sb.;Mění 368/1992 Sb.;Mění 99/1963 Sb.)

336/2004 Sb.

Účinnost od: 02.06.2004    Zrušeno: 01.04.2015

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 25/2004 Sb.;Mění 251/2003 Sb.)

339/2004 Sb.

Účinnost od: 01.06.2004

Sdělení Českého statistického úřadu o změně v Klasifikaci zemí (CZ-GEONOM)
(Mění 487/2003 Sb.)

338/2004 Sb.

Účinnost od: 01.06.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 72/1988 Sb.)

307/2004 Sb.

Účinnost od: 01.06.2004    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška o předkládání informací a podkladů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

291/2004 Sb.

Účinnost od: 01.06.2004    Zrušeno: 01.01.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 243/2001 Sb.)

277/2004 Sb.

Účinnost od: 01.06.2004

Vyhláška o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel)
(Ruší 7/1986/11 Sb.)

91/2004 Sb.

Účinnost od: 01.06.2004    Zrušeno: 01.01.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 140/1961 Sb.)

334/2004 Sb.

Účinnost od: 31.05.2004    Zrušeno: 01.07.2012

Vyhláška o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin

333/2004 Sb.

Účinnost od: 31.05.2004    Zrušeno: 01.07.2012

Vyhláška o odborné způsobilosti na úseku rostlinolékařské péče
(Ruší 92/2002 Sb.)

332/2004 Sb.

Účinnost od: 31.05.2004

Vyhláška o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce rakoviny bramboru, háďátka bramborového a háďátka nažloutlého

331/2004 Sb.

Účinnost od: 31.05.2004

Vyhláška o opatřeních k zabezpečení ochrany proti zavlékání a šíření původce bakteriální kroužkovitosti bramboru a původce bakteriální hnědé hniloby

330/2004 Sb.

Účinnost od: 31.05.2004    Zrušeno: 12.07.2008

Vyhláška o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů
(Ruší 89/2002 Sb.;Ruší 355/2003 Sb.;Ruší 195/2004 Sb.)

329/2004 Sb.

Účinnost od: 31.05.2004    Zrušeno: 01.02.2012

Vyhláška o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin
(Ruší 91/2002 Sb.)

328/2004 Sb.

Účinnost od: 31.05.2004

Vyhláška o evidenci výskytu a hubení škodlivých organismů ve skladech rostlinných produktů a o způsobech zjišťování a regulace jejich výskytu v zemědělských veřejných skladech a skladech Státního zemědělského intervenčního fondu

327/2004 Sb.

Účinnost od: 31.05.2004    Zrušeno: 01.11.2012

Vyhláška o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin
(Ruší 90/2002 Sb.)

326/2004 Sb.

Účinnost od: 31.05.2004

Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
(Ruší 36/2002 Sb. nepřímo;Ruší 147/1996 Sb.;Ruší 314/2001 Sb.;Ruší 79/2004 Sb.;Mění 409/2000 Sb.;Mění 40/1995 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 309/2002 Sb.;Mění 320/2002 Sb.;Mění 258/2000 Sb.)

299/2004 Sb.

Účinnost od: 29.05.2004

Nález Ústavního soudu ze dne 9. března 2004 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 273/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb. a zákona č. 231/2002 Sb.

462/2004 Sb.

Účinnost od: 28.05.2004

Úplné znění zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), jak vyplývá z pozdějších změn

337/2004 Sb.

Účinnost od: 28.05.2004    Zrušeno: 01.01.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
(Mění 37/2003 Sb.)

325/2004 Sb.

Účinnost od: 28.05.2004

Vyhláška k provedení zákona o ochraně chmele
(Ruší 318/2000 Sb.)

324/2004 Sb.

Účinnost od: 28.05.2004    Zrušeno: 01.10.2010

Vyhláška, kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí a viničních tratí, včetně jejich územního vymezení
(Ruší 298/2000 Sb.;Ruší 228/2001 Sb.;Ruší 402/2002 Sb.;Ruší 158/2003 Sb.;Ruší 28/2004 Sb.)

323/2004 Sb.

Účinnost od: 28.05.2004    Zrušeno: 01.04.2017

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství
(Ruší 297/2000 Sb.;Ruší 194/2002 Sb.;Ruší 299/2000 Sb.)

322/2004 Sb.

Účinnost od: 28.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 97/1996 Sb.)

321/2004 Sb.

Účinnost od: 28.05.2004

Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství)
(Ruší 115/1995 Sb.;Ruší 216/2000 Sb.;Ruší 50/2002 Sb.;Mění 147/2002 Sb.;Mění 146/2002 Sb.;Mění 368/1992 Sb.)

461/2004 Sb.

Účinnost od: 27.05.2004

Úplné znění zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), jak vyplývá z pozdějších změn

456/2004 Sb.

Účinnost od: 27.05.2004

Úplné znění zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

320/2004 Sb.

Účinnost od: 27.05.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 212/2004 Sb., o stanovení zásob a způsobu jejich ohlašování Státní zemědělské a potravinářské inspekci
(Mění 212/2004 Sb.)

318/2004 Sb.

Účinnost od: 27.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 381/1991 Sb., o Komoře veterinárních lékařů České republiky
(Mění 381/1991 Sb.)

317/2004 Sb.

Účinnost od: 27.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých dalších zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 156/1998 Sb.;Mění 185/2001 Sb.;Mění 147/2002 Sb.;Mění 252/1997 Sb.)

316/2004 Sb.

Účinnost od: 27.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 110/1997 Sb.;Mění 146/2002 Sb.;Mění 368/1992 Sb.;Mění 274/2003 Sb.;Mění 166/1999 Sb.)

315/2004 Sb.

Účinnost od: 27.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 117/1995 Sb.;Mění 94/1963 Sb.;Mění 359/1999 Sb.)

314/2004 Sb.

Účinnost od: 27.05.2004

Zákon o přijetí úvěrů od Evropské investiční banky na financování výstavby silničního okruhu kolem hlavního města Prahy, část jihozápadní

313/2004 Sb.

Účinnost od: 27.05.2004

Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu části rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2004 a o změně zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb.
(Mění 353/2003 Sb.)

312/2004 Sb.

Účinnost od: 26.05.2004    Účinnost do: 05.09.2004

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

310/2004 Sb.

Účinnost od: 26.05.2004    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky

297/2004 Sb.

Účinnost od: 25.05.2004

Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 250. výročí sestrojení bleskosvodu Prokopem Divišem

309/2004 Sb.

Účinnost od: 24.05.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění vyhlášky č. 429/2002 Sb.
(Mění 205/1999 Sb.)

308/2004 Sb.

Účinnost od: 24.05.2004

Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití

287/2004 Sb.

Účinnost od: 22.05.2004

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a institucí a orgánů, které je vydávají

306/2004 Sb.

Účinnost od: 20.05.2004    Zrušeno: 01.08.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 53/2002 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků, ve znění vyhlášky č. 233/2002 Sb.
(Mění 53/2002 Sb.)

305/2004 Sb.

Účinnost od: 20.05.2004    Zrušeno: 01.10.2012

Vyhláška, kterou se stanoví druhy kontaminujících a toxikologicky významných látek a jejich přípustné množství v potravinách

304/2004 Sb.

Účinnost od: 20.05.2004    Zrušeno: 15.02.2008

Vyhláška, kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných a pomocných látek při výrobě potravin

279/2004 Sb.

Účinnost od: 20.05.2004    Účinnost do: 05.09.2004

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

230/2004 Sb.

Účinnost od: 20.05.2004    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 186/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 186/1996 Sb.)

253/2004 Sb.

Účinnost od: 15.05.2004

Sdělení Ministerstva spravedlnosti, kterým se oznamují profesní označení podle § 2 odst. 1 písm. b) zákona o advokacii

303/2004 Sb.

Účinnost od: 14.05.2004    Zrušeno: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví
(Ruší 75/2000 Sb.;Ruší 294/2003 Sb.)

300/2004 Sb.

Účinnost od: 14.05.2004    Zrušeno: 01.01.2007

Nález Ústavního soudu ze dne 10. března 2004 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 106 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 83/1998 Sb.
(Mění 50/1976 Sb.)

296/2004 Sb.

Účinnost od: 14.05.2004

Vyhláška, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 177/2000 Sb.)

295/2004 Sb.

Účinnost od: 14.05.2004

Nařízení vlády, kterým se zrušuje vládní nařízení č. 31/1951 Sb., o styku státních úřadů a jiných orgánů s úřady a orgány cizích států
(Ruší 31/1951 Sb.)

294/2004 Sb.

Účinnost od: 14.05.2004

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 161/2002 Sb., kterým se stanoví výše výdajů státního rozpočtu ve veřejném zájmu na základě rozhodnutí předsedů obou komor Parlamentu nebo předsedy vlády
(Ruší 161/2002 Sb.)

292/2004 Sb.

Účinnost od: 14.05.2004

Zákon o zásluhách Edvarda Beneše

288/2004 Sb.

Účinnost od: 11.05.2004    Zrušeno: 01.07.2008

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o registraci léčivých přípravků, jejich změnách, prodloužení, klasifikaci léčivých přípravků pro výdej, převodu registrace, vydávání povolení pro souběžný dovoz, předkládání a navrhování specifických léčebných programů s využitím neregistrovaných humánních léčivých přípravků, o způsobu oznamování a vyhodnocování nežádoucích účinků léčivého přípravku, včetně náležitostí periodicky aktualizovaných zpráv o bezpečnosti, a způsob a rozsah oznámení o použití neregistrovaného léčivého přípravku (registrační vyhláška o léčivých přípravcích)
(Ruší 473/2000 Sb.;Ruší 302/2003 Sb.)

238/2004 Sb.

Účinnost od: 08.05.2004

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 1. dubna 2004 a vrácenému prezidentem republiky dne 9. dubna 2004

236/2004 Sb.

Účinnost od: 08.05.2004

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o dani z přidané hodnoty přijatému Parlamentem dne 1. dubna 2004 a vrácenému prezidentem republiky dne 9. dubna 2004

286/2004 Sb.

Účinnost od: 07.05.2004    Zrušeno: 01.07.2005

Vyhláška, kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence)
(Ruší 28/2001 Sb.;Ruší 5/2002 Sb.;Ruší 536/2002 Sb.)

285/2004 Sb.

Účinnost od: 07.05.2004    Účinnost do: 01.05.2005

Vyhláška o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

282/2004 Sb.

Účinnost od: 07.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 90/1995 Sb.)

281/2004 Sb.

Účinnost od: 07.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 362/2003 Sb., o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 362/2003 Sb. ruší čl. XVI ;Mění 582/1991 Sb.;Mění 100/1988 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 589/1992 Sb.)

276/2004 Sb.

Účinnost od: 05.05.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2002 Sb., o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách
(Mění 343/2002 Sb.)

rs89/2004 Sb.

Účinnost od: 05.05.2004

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 224/2004 Sb.
(Mění 224/2004 Sb.)

526/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.04.2006

Úplné znění zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších změn

490/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.01.2014

Úplné znění zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, jak vyplývá z pozdějších změn

430/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 29.07.2016

Úplné znění zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, jak vyplývá z pozdějších změn

410/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), jak vyplývá z pozdějších změn

409/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.04.2006

Úplné znění zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), jak vyplývá z pozdějších změn
(Výjimka účinnosti )

374/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Úplné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn

358/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.01.2015

Úplné znění zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

354/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 219/1995 Sb.;Mění 229/1991 Sb.;Mění 95/1999 Sb.)

350/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Úplné znění zákona č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), jak vyplývá z pozdějších změn

348/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Úplné znění zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), jak vyplývá z pozdějších změn

301/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Úplné znění zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, jak vyplývá z pozdějších změn

280/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 87/1995 Sb.;Mění 586/1992 Sb.)

275/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Vyhláška o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy
(Ruší 292/1997 Sb.;Ruší 241/1998 Sb.;Ruší 465/2000 Sb.)

274/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 18.12.2015

Vyhláška, kterou se stanoví seznam nemocí, které by mohly ohrozit veřejné zdraví, a seznam nemocí a postižení, které by mohly závažným způsobem ohrozit veřejný pořádek

271/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 31.12.2006

Vyhláška o informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti

270/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 15.07.2011

Vyhláška o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování

269/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 15.07.2011

Vyhláška o náležitostech a přílohách žádosti podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování

268/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 11.07.2008

Vyhláška o náležitostech a přílohách žádosti podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu

267/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška o obsahu informačních povinností obchodníka s cennými papíry a způsobu jejich plnění
(Ruší 63/2004 Sb.)

266/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.07.2008

Vyhláška o hlášení obchodů s investičními nástroji přijatými k obchodování na regulovaném trhu

265/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 15.07.2007

Vyhláška o podrobnostech plnění povinností depozitáře

264/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.08.2009

Vyhláška o formě a způsobu zasílání výroční zprávy a pololetní zprávy emitenta kótovaného cenného papíru a o způsobu plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech

263/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 08.03.2006

Vyhláška o minimálních náležitostech prospektu cenného papíru a užšího prospektu cenného papíru

262/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.07.2007

Vyhláška o pravidlech pro výpočet kapitálové přiměřenosti obchodníka s cennými papíry, který není bankou, na individuálním základě

261/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.04.2010

Vyhláška o náležitostech a způsobu vedení deníku obchodníka s cennými papíry a zásadách pro vedení evidence přijatých a předaných pokynů investičního zprostředkovatele

260/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.07.2008

Vyhláška o náležitostech technického provedení kótovaných listinných cenných papírů

259/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 15.04.2007

Vyhláška o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace makléře a o makléřské zkoušce

258/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.07.2008

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti dodržování pravidel obezřetného poskytování investičních služeb a podrobnější způsoby jednání obchodníka s cennými papíry se zákazníky

257/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech
(Mění 477/2001 Sb.;Mění 227/1997 Sb.;Mění 151/1997 Sb.;Mění 128/2000 Sb.;Mění 129/2000 Sb.;Mění 131/2000 Sb.;Mění 97/1963 Sb.;Mění 87/1995 Sb.;Mění 1/1992 Sb.;Mění 26/2000 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 218/2000 Sb.;Mění 6/1993 Sb.;Mění 148/1998 Sb.;Mění 239/2001 Sb.;Mění 152/1996 Sb.;Mění 70/2000 Sb.;Mění 211/2002 Sb.;Mění 308/2002 Sb.;Mění 362/2000 Sb.;Mění 84/1995 Sb.;Mění 165/1999 Sb.;Mění 362/1999 Sb.;Mění 368/2000 Sb.;Mění 591/1992 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 15/1998 Sb.;Mění 21/1992 Sb.;Mění 124/2002 Sb.;Mění 42/1994 Sb.;Mění 363/1999 Sb.;Mění 219/1995 Sb.;Mění 563/1991 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 328/1991 Sb.;Mění 61/1996 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 120/2001 Sb.)

256/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon o podnikání na kapitálovém trhu
(Ruší 48/1993/5 Sb. nepřímo;Ruší 211/2002 Sb. nepřímo;Ruší 214/1992 Sb.;Ruší 251/2000 Sb.;Ruší 88/1993 Sb.;Ruší 82/2001 Sb.;Ruší 105/2001 Sb.;Ruší 305/2001 Sb.;Ruší 375/2001 Sb.;Ruší 17/2002 Sb.;Ruší 178/2002 Sb.;Ruší 466/2002 Sb.;Ruší 467/2002 Sb.;Ruší 468/2002 Sb.;Ruší 64/2003 Sb.;Ruší 73/2003 Sb.)

255/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.01.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 191/1999 Sb.)

252/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody
(Ruší 376/2000 Sb.)

251/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 29.07.2016

Sdělení Ministerstva financí, kterým se sděluje rozhodnutí Ministerstva financí o zrušení poboček celních úřadů k výkonu jejich působností
(Ruší 270/2002 Sb.)

250/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 12.07.2012

Vyhláška, kterou se stanoví sektory, v nichž nemohou být uděleny investiční pobídky

249/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Nařízení vlády o stanovení některých podrobností a bližších podmínek k provádění opatření společných organizací trhu s hovězím a telecím, vepřovým, drůbežím, skopovým a kozím masem, a vejci a k poskytování zvláštních subvencí při vývozu pro hovězí a telecí maso a pro některé druhy vykostěného hovězího masa

248/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády o některých opatřeních k provádění společné organizace trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno

247/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.09.2008

Nařízení vlády o provádění některých opatření společných organizací trhu s ovocem a zeleninou a s výrobky zpracovanými z ovoce a zeleniny

246/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s osivem

245/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem

244/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.04.2015

Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky
(Ruší 410/2001 Sb. nepřímo;Ruší 445/2000 Sb.;Ruší 44/2002 Sb.;Ruší 107/2004 Sb.;Ruší 108/2004 Sb.)

243/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Účinnost do: 01.05.2005

Nařízení vlády o stanovení některých podrobností a bližších podmínek při poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro rok 2004

240/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.07.2006

Vyhláška o informačním systému o zadávání veřejných zakázek a metodách hodnocení nabídek podle jejich ekonomické výhodnosti

239/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.07.2006

Vyhláška, kterou se stanoví podrobný obsah a rozsah zadávací dokumentace stavby

237/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 337/1992 Sb.;Mění 196/1993 Sb.;Mění 42/1994 Sb.;Mění 136/1994 Sb.;Mění 151/1997 Sb.;Mění 129/1999 Sb.;Mění 17/2000 Sb.;Mění 22/2000 Sb.;Mění 100/2000 Sb.;Mění 256/2000 Sb.;Mění 241/2000 Sb.;Mění 141/2001 Sb.;Mění 262/2001 Sb. ruší části druhou a třetí;Mění 477/2001 Sb. ruší část pátou;Mění 56/2001 Sb.;Mění 276/2002 Sb.;Mění 320/2002 Sb.;Mění 575/2002 Sb.;Mění 358/1992 Sb.;Mění 85/1996 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 150/2002 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 437/2003 Sb.;Mění 438/2003 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 353/2003 Sb.;Ruší 255/2002 Sb.;Mění 322/2003 Sb.;Ruší 262/2001 Sb.)

235/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon o dani z přidané hodnoty
(Ruší 230/2000 Sb. nepřímo;Ruší 414/2003 Sb. nepřímo;Ruší 588/1992 Sb.;Ruší 321/1993 Sb.;Ruší 258/1994 Sb.;Ruší 133/1995 Sb.;Ruší 208/1997 Sb.;Ruší 199/1998 Sb. nepřímo;Ruší 27/1996 Sb. nepřímo)

234/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu nebezpečné chemické látky v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování výjimek na balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků

232/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků
(Ruší 26/1999 Sb.)

231/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.11.2008

Vyhláška, kterou se stanoví podrobný obsah bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a chemickému přípravku
(Ruší 27/1999 Sb.)

229/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.06.2010

Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti
(Ruší 227/2001 Sb.;Ruší 48/2003 Sb.)

228/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
(Mění 490/2003 Sb.)

227/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 10.07.2010

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)
(Ruší 216/2001 Sb. nepřímo;Ruší 332/2003 Sb. nepřímo;Ruší 264/1998 Sb. nepřímo;Ruší 82/1997 Sb.;Ruší 106/1998/1 Sb. nepřímo)

226/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Účinnost do: 01.01.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 287/2002 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění vyhlášky č. 472/2002 Sb.
(Mění 287/2002 Sb.)

225/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Nařízení vlády o některých podrobnostech provádění vybraných tržních opatření společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky

224/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Nařízení vlády o některých podrobnostech provádění společných organizací trhu v režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty

223/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.11.2008

Vyhláška, kterou se stanoví bližší podmínky hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro životní prostředí
(Ruší 306/1998 Sb.;Ruší 10/2002 Sb.)

222/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.11.2008

Vyhláška, kterou se u chemických látek a chemických přípravků stanoví základní metody pro zkoušení fyzikálně-chemických vlastností, výbušných vlastností a vlastností nebezpečných pro životní prostředí
(Ruší 299/1998 Sb.;Ruší 316/1998 Sb.)

221/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.06.2009

Vyhláška, kterou se stanoví seznamy nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků, jejichž uvádění na trh je zakázáno nebo jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno
(Ruší 301/1998 Sb.;Ruší 390/2000 Sb.)

220/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.11.2008

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti oznamování nebezpečných chemických látek a vedení jejich evidence
(Ruší 302/1998 Sb.;Ruší 391/2000 Sb.)

219/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška o zásadách správné laboratorní praxe
(Ruší 283/2001 Sb.)

215/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje
(Ruší 59/2000 Sb.;Ruší 435/2000 Sb.;Mění 130/2002 Sb.)

213/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Vyhláška, kterou se stanoví seznam teoretických a praktických oblastí, které tvoří obsah vzdělání a přípravy vyžadovaný v České republice pro výkon regulované činnosti v rámci působnosti Ministerstva zemědělství

211/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.08.2016

Vyhláška o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků
(Ruší 339/2001 Sb.)

210/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 19.05.2006

Vyhláška o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin a jejich uvádění do oběhu s výjimkou prodeje, kromě potravin živočišného původu
(Ruší 451/2002 Sb.)

208/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Vyhláška o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat

207/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.01.2013

Vyhláška o ochraně, chovu a využití pokusných zvířat
(Ruší 311/1997 Sb.)

205/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky stanoví bližší podmínky poskytování podpory a národní podpory spotřeby mléka a mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku ve školách zařazených do sítě škol
(Ruší 91/2001 Sb.)

204/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek provádění společné organizace trhu se sušenými krmivy

200/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.07.2005

Vyhláška o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropských společenství
(Ruší 253/2002 Sb.)

199/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.07.2011

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona a kterou se zrušují některé vyhlášky upravující osvobození od dovozního cla a nepreferenční původ zboží
(Ruší 252/2002 Sb.;Ruší 43/2003 Sb.;Ruší 243/2003 Sb.;Ruší 448/2003 Sb.;Ruší 138/2004 Sb.;Ruší 69/1989 Sb.;Ruší 94/1993 Sb.;Ruší 313/1998 Sb.;Ruší 247/2002 Sb.)

198/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců, ve znění vyhlášky č. 363/2001 Sb.
(Mění 368/1999 Sb.)

195/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 31.05.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2002 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 89/2002 Sb.)

194/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Vyhláška o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných zvířat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti
(Ruší 112/2001 Sb.;Ruší 354/2001 Sb.)

193/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 07.01.2009

Vyhláška o ochraně zvířat při přepravě

191/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.01.2012

Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek
(Ruší 252/2000 Sb.)

190/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon o dluhopisech
(Ruší 47/2001 Sb. nepřímo;Ruší 530/1990 Sb.)

189/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 19.08.2013

Zákon o kolektivním investování
(Ruší 248/1992 Sb.;Ruší 151/1996 Sb.;Ruší 71/2001 Sb. nepřímo;Ruší 124/1998 Sb.;Ruší 207/1998 Sb.;Ruší 177/2002 Sb.;Ruší 362/2001 Sb.)

188/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 185/2001 Sb.)

187/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 29.07.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 13/1993 Sb.)

186/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky
(Mění 13/1997 Sb.;Mění 111/1994 Sb.;Mění 20/1987 Sb.;Mění 122/2000 Sb.;Mění 309/2002 Sb.;Mění 32/1957 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 21/1997 Sb.;Mění 634/1992 Sb.;Mění 18/1997 Sb.;Mění 281/2002 Sb.;Mění 19/1997 Sb.;Mění 361/2003 Sb.;Mění 362/2003 Sb. ruší část dvacátou druhou;Mění 120/2002 Sb.;Mění 86/2002 Sb.;Mění 356/2003 Sb.;Mění 218/2000 Sb.;Mění 56/2001 Sb.;Mění 61/1997 Sb.)

185/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.01.2013

Zákon o Celní správě České republiky

184/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 16.10.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 451/2000 Sb.)

183/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 77/2000 Sb., o vydávání potvrzení o přechodném pobytu státním občanům Slovenské republiky
(Ruší 77/2000 Sb.)

181/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek provádění společných organizací trhu, pokud jde o systém poskytování subvencí při vývozu pro zemědělské výrobky a zpracované zemědělské výrobky

180/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s obilovinami
(Ruší 237/2001 Sb.)

179/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.01.2009

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na veterinární technické prostředky

178/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem
(Mění 339/2002 Sb.)

177/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění vyhlášky č. 154/2003 Sb.
(Mění 31/2001 Sb.)

176/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 153/2003 Sb.
(Mění 30/2001 Sb.)

174/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.02.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 53/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 263/2003 Sb.
(Mění 53/2001 Sb.)

173/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Vyhláška o způsobu a rozsahu vyžadování údajů Výzkumným ústavem zemědělské ekonomiky

172/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění zákona č. 78/2002 Sb.
(Mění 107/1999 Sb.)

171/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon o zahájení činnosti Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně

170/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky
(Mění 523/1992 Sb.)

169/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 14.04.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb., ve znění zákona č. 209/2002 Sb.
(Mění 254/2000 Sb.)

167/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony
(Mění 455/1991 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 49/1997 Sb.;Mění 151/2000 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 185/2001 Sb.;Mění 274/2001 Sb.)

164/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.11.2008

Vyhláška, kterou se stanoví základní metody pro zkoušení nebezpečných vlastností chemických látek a chemických přípravků z hlediska hořlavosti a oxidační schopnosti
(Ruší 85/1999 Sb.)

161/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.04.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby, ve znění vyhlášky č. 196/2002 Sb.
(Mění 147/1998 Sb.)

160/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.07.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 114/2001 Sb.)

159/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek poskytování a propadnutí záruk pro zemědělské výrobky

154/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.04.2015

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky a kterým se mění nařízení vlády č. 251/2003 Sb., kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 191/2001 Sb.;Ruší 337/2001 Sb.;Mění 251/2003 Sb.)

152/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 11.01.2013

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů, ve znění nařízení vlády č. 398/2002 Sb.
(Mění 299/2001 Sb.)

151/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se stanoví, které střelné zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu Evropské unie přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky

145/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Nařízení vlády o poskytování příspěvku z rozpočtové kapitoly Ministerstva obrany ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem

128/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 10.05.2013

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb.
(Mění 190/2002 Sb.)

127/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 20.04.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy
(Mění 27/2003 Sb.)

126/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva
(Mění 25/2003 Sb.)

124/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 77/2003 Sb., kterou se stanoví požadavky pro mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje
(Mění 77/2003 Sb.)

123/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se stanoví výčet některých dalších věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví Federace židovských obcí v České republice nebo do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu

118/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 114/1995 Sb.)

115/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády, kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem
(Ruší 175/2001 Sb.;Ruší 250/2002 Sb.;Ruší 477/2002 Sb.)

111/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Sdělení Ministerstva dopravy o výčtu železničních drah zařazených do evropského železničního systému

103/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 266/1994 Sb.;Mění 56/2001 Sb.;Mění 111/1994 Sb.)

102/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 16/1993 Sb.)

100/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)
(Mění 16/1997 Sb.;Mění 114/1992 Sb.)

96/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
(Mění 18/2004 Sb.)

93/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
(Mění 100/2001 Sb.;Ruší 244/1992 Sb.;Mění 132/2000 Sb.)

92/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.09.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb.
(Mění 86/2002 Sb.)

85/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 252/1997 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Ruší 105/1990 Sb. Ruší zbytek předpisu;Ruší 219/1991 Sb.)

81/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 89/1995 Sb.)

78/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
(Mění 78/2004 Sb.)

77/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 246/1992 Sb.)

47/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 40/1964 Sb.;Mění 168/1999 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 200/1990 Sb.)

41/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách
(Mění 368/1992 Sb.;Mění 93/1998 Sb.;Mění 256/2000 Sb.;Mění 39/2001 Sb.;Mění 130/2002 Sb.;Mění 211/2002 Sb.;Mění 320/2002 Sb.;Mění 219/2000 Sb.;Mění 517/2002 Sb.)

40/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.07.2006

Zákon o veřejných zakázkách
(Ruší 401/2000 Sb. nepřímo;Ruší 229/1996 Sb. nepřímo;Ruší 199/1994 Sb.;Ruší 148/1996 Sb.;Ruší 28/2000 Sb.;Ruší 142/2001 Sb.;Ruší 278/2002 Sb.;Ruší 424/2002 Sb.)

39/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 363/1999 Sb.)

37/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)
(Mění 97/1963 Sb.)

36/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 42/1994 Sb.)

34/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 25.02.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 343/1997 Sb.)

25/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 02.06.2004

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky
(Ruší 181/2001 Sb.;Ruší 336/2001 Sb.)

21/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002 Sb.
(Mění 91/1996 Sb.)

20/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 254/2001 Sb.)

19/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 72/2000 Sb.;Mění 337/1992 Sb.;Mění 9/1991 Sb.;Mění 586/1992 Sb.)

18/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)
(Mění 41/1993 Sb.;Mění 20/1987 Sb.;Mění 62/1988 Sb.;Mění 564/1990 Sb.;Mění 358/1992 Sb.)

8/2004 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 05.05.2006

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti pro posouzení vhodnosti názvů odrůd pěstovaných rostlin
(Výjimka účinnosti )

479/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
(Mění 218/2000 Sb.)

441/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)
(Mění 6/2002 Sb.)

438/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 586/1992 Sb.)

437/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 563/1991 Sb.)

431/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.07.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních
(Mění 384/2002 Sb.)

423/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb.
(Mění 96/1993 Sb.)

416/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 20.04.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh
(Mění 358/2001 Sb.)

392/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Vyhláška o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
(Výjimka účinnosti )

386/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 141/1997 Sb.)

383/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.05.2006

Vyhláška o veterinárních podmínkách dovozu některých živočišných produktů ze třetích zemí

382/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí

381/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 03.09.2008

Vyhláška o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí

380/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí

379/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování s živočišnými produkty, na které se nevztahují zvláštní právní předpisy, a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí

377/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí

376/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí

373/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Vyhláška o veterinárních kontrolách při obchodování se živočišnými produkty

372/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Vyhláška o veterinárních kontrolách při obchodování se zvířaty

356/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.01.2012

Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů
(Ruší 157/1998 Sb.;Ruší 25/1999 Sb.;Ruší 258/2001 Sb.;Mění 352/1999 Sb.;Mění 458/2000 Sb.;Mění 185/2001 Sb.;Mění 132/2000 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 320/2002 Sb.;Mění 19/1997 Sb.;Mění 368/1992 Sb.;Mění 20/1966 Sb.)

355/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 31.05.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 89/2002 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole
(Mění 89/2002 Sb. novela pozbývá platnosti)

353/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon o spotřebních daních
(Mění 353/2003 Sb.)

344/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 07.09.2016

Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na tabákové výrobky
(Ruší 325/1997 Sb.)

342/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku
(Mění 9/2002 Sb.)

331/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.01.2011

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
(Mění 469/2002 Sb.)

305/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.01.2006

Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah poštovního oprávnění
(Ruší 112/2000 Sb.)

293/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Vyhláška o bližších podmínkách a vlastnostech výbušnin určených pro použití v rizikových podmínkách nebo v rizikovém prostředí a o přezkušování vlastností těchto výbušnin
(Ruší 246/1996 Sb.;Ruší 60/2002 Sb.)

282/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 154/2000 Sb.)

277/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb., zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 102/2001 Sb.;Mění 22/1997 Sb.;Mění 634/1992 Sb.)

274/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví
(Mění 258/2000 Sb.)

270/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 02.05.2005

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla, na částečně zhotovená rekreační plavidla a na jejich vybrané části
(Ruší 234/2001 Sb.)

267/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád), ve znění vyhlášky č. 245/1999 Sb.
(Mění 197/1996 Sb.)

264/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.08.2016

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich
(Mění 326/2001 Sb.)

259/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 21.03.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem "e", ve znění vyhlášky č. 24/2001 Sb.
(Mění 324/1997 Sb.)

256/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 13.07.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2000 Sb., kterou se stanoví správná výrobní praxe, správná distribuční praxe a bližší podmínky povolování výroby a distribuce léčiv, včetně medikovaných krmiv a veterinárních autovakcín, změn vydaných povolení, jakož i bližší podmínky vydávání povolení k činnosti kontrolních laboratoří
(Mění 296/2000 Sb.)

251/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 07.01.2017

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 251/2003 Sb.)

226/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 22/1997 Sb.;Mění 64/1986 Sb.;Mění 505/1990 Sb.;Mění 61/1988 Sb.)

225/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 517/2002 Sb.
(Mění 29/2000 Sb.)

224/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 360/1992 Sb.)

222/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 326/1999 Sb.)

180/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků
(Mění 101/2001 Sb.)

157/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Vyhláška, kterou se stanoví požadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakož i další způsoby jejich označování
(Ruší 332/1997 Sb.;Ruší 92/2000 Sb.)

149/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)
(Výjimka účinnosti ;Mění 289/1995 Sb.)

133/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 173/1995 Sb.)

130/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, a některé další zákony
(Mění 123/2000 Sb.)

128/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 252/1997 Sb.;Mění 256/2000 Sb.)

127/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona č. 19/1993 Sb.
(Mění 539/1992 Sb.)

124/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 526/1990 Sb.)

76/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Vyhláška, kterou se stanoví požadavky pro přírodní sladidla, med, cukrovinky, kakaový prášek a směsi kakaa s cukrem, čokoládu a čokoládové bonbony
(Ruší 334/1997 Sb.;Ruší 94/2000 Sb.)

71/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Nařízení vlády o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod

27/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 20.04.2016

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy
(Ruší 14/1999 Sb.;Ruší 227/1999 Sb.;Ruší 288/2000 Sb.)

26/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 19.07.2016

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení
(Ruší 182/1999 Sb.;Ruší 290/2000 Sb.)

25/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva
(Ruší 180/1999 Sb.;Ruší 289/2000 Sb.)

24/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 29.12.2009

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení
(Ruší 170/1997 Sb.;Ruší 15/1999 Sb.;Ruší 283/2000 Sb.)

23/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 20.04.2016

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
(Ruší 65/2003 Sb. nepřímo;Ruší 176/1997 Sb.;Ruší 286/2000 Sb.)

22/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 21.04.2018

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv
(Ruší 177/1997 Sb.;Ruší 287/2000 Sb.)

21/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 21.04.2018

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
(Ruší 172/1997 Sb.;Ruší 284/2000 Sb.)

20/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 20.04.2016

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby
(Ruší 175/1997 Sb.;Ruší 80/1999 Sb.;Ruší 285/2000 Sb.)

19/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 20.07.2011

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na hračky
(Ruší 171/1997 Sb.;Ruší 292/2000 Sb.;Ruší 121/2001 Sb.)

18/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 20.07.2007

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
(Ruší 169/1997 Sb.;Ruší 282/2000 Sb.)

17/2003 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 20.04.2016

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
(Ruší 168/1997 Sb.;Ruší 281/2000 Sb.)

339/2002 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Nařízení vlády o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem

329/2002 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 173/1997 Sb.)

284/2002 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.01.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 564/1990 Sb.)

228/2002 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
(Mění 85/1996 Sb.)

220/2002 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.10.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 9/1991 Sb.)

217/2002 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb., zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), a zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb.
(Mění 326/1999 Sb.;Mění 329/1999 Sb.)

214/2002 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropské unie

206/2002 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 61/1988 Sb.)

205/2002 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 22/1997 Sb.;Mění 64/1986 Sb.)

204/2002 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 03.12.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům
(Mění 21/1997 Sb.)

190/2002 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 10.05.2013

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE
(Mění 190/2002 Sb.)

146/2002 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů
(Mění 110/1997 Sb.)

127/2002 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 6/1993 Sb.)

126/2002 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), ve znění zákona č. 15/2002 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 21/1992 Sb.)

120/2002 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů
(Výjimka účinnosti )

70/2002 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 21.04.2018

Nařízení vlády o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob

33/2002 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.12.2015

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na pravoúhlá závaží střední třídy přesnosti od 5 kg do 50 kg a válcová závaží střední třídy přesnosti od 1 g do 10 kg, označovaná značkou EHS

32/2002 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.12.2015

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na závaží vyšší než střední třídy přesnosti od 1 mg do 50 kg, označovaná značkou EHS

31/2002 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.12.2015

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na lihoměry a hustoměry na líh, označované značkou EHS

30/2002 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 15.07.2011

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postupy při ověřování nádrží používaných jako měřidla, které jsou umístěny na plavidlech a označované značkou EHS

29/2002 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.12.2015

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na měřicí přístroje pro měření objemové hmotnosti obilí, označované značkou EHS

13/2002 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 18/1997 Sb.)

485/2001 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 30.04.2004

Nařízení vlády o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních dokladů Organizace spojených národů "Laissez-Passer", cestovního dokladu Evropské unie "Laissez-Passer" a náhradního cestovního dokladu Evropské unie "Emergency Travel Document"
(Výjimka účinnosti )

250/2001 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 30.10.2016

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na pásové dopravníkové váhy označované značkou EHS

249/2001 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 30.10.2016

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na automatická kontrolní a třídicí vážicí zařízení označovaná značkou EHS

179/2001 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na chladicí zařízení
(Výjimka účinnosti )

101/2001 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků

22/2001 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 30.10.2016

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na měřicí systémy pro kapaliny jiné než voda označované značkou EHS

21/2001 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 30.10.2016

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na průtokoměry pro kapaliny jiné než voda označované značkou EHS a na přídavná zařízení k těmto průtokoměrům

503/2000 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.01.2014

Nařízení vlády o Obchodním věstníku
(Výjimka účinnosti )

442/2000 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 6/1993 Sb.)

426/2000 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 07.01.2017

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení
(Mění 426/2000 Sb.)

370/2000 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 513/1991 Sb.)

362/2000 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 591/1992 Sb.;Mění 248/1992 Sb.)

339/2000 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 30.10.2016

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na hmotné délkové měrky označované značkou EHS

338/2000 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 30.10.2016

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na elektroměry označované značkou EHS

337/2000 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.12.2015

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na měřidla označovaná značkou EHS používaná pro měření tlaku vzduchu v pneumatikách silničních vozidel

336/2000 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 30.10.2016

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na plynoměry označované značkou EHS

335/2000 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 30.10.2016

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na taxametry označované značkou EHS

334/2000 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.12.2015

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na vodoměry na studenou vodu označované značkou EHS

333/2000 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 30.10.2016

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na vodoměry na teplou vodu označované značkou EHS

332/2000 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví některé postupy při schvalování typu a ověřování stanovených měřidel označovaných značkou EHS

308/2000 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 156/1998 Sb.)

253/2000 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 21.06.2013

Zákon o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
(Výjimka účinnosti )

209/2000 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 59/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku
(Mění 59/1998 Sb.)

207/2000 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon o ochraně průmyslových vzorů a o změně zákona č. 527/1990 Sb., o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích, ve znění pozdějších předpisů
(Výjimka účinnosti )

155/2000 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 65/1965 Sb.)

119/2000 Sb.

Účinnost od: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb.
(Mění 505/1990 Sb.)

298/2004 Sb.

Účinnost od: 30.04.2004

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
(Mění 5/2001 Sb.;Mění 35/2003 Sb.;Mění 81/2003 Sb.;Mění 246/2003 Sb.)

273/2004 Sb.

Účinnost od: 30.04.2004    Zrušeno: 18.07.2017

Nařízení vlády o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Andorrskému knížectví, Bolívarovské republice Venezuela, Bolivijské republice, Brazilské federativní republice, Guatemalské republice, Japonsku, Monackému knížectví, Nikaragujské republice, Novému Zélandu, Paraguayské republice, Salvadorské republice, San Marinské republice, Svatému Stolci, ke Svrchovanému řádu Maltézských rytířů, ke Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Hongkong, ke Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Macao a pro držitele cestovních dokladů Organizace spojených národů "Laissez-Passer"
(Ruší 349/2001 Sb.;Ruší 350/2001 Sb.;Ruší 460/2001 Sb.;Ruší 461/2001 Sb.;Ruší 581/2002 Sb.;Ruší 462/2001 Sb.;Ruší 463/2001 Sb.;Ruší 485/2001 Sb.)

272/2004 Sb.

Účinnost od: 30.04.2004    Zrušeno: 18.07.2017

Nařízení vlády o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Austrálii, Kanadě, Sultanátu Brunei a Spojeným státům americkým
(Ruší 459/2001 Sb.;Ruší 80/2002 Sb.;Ruší 580/2002 Sb. nepřímo)

242/2004 Sb.

Účinnost od: 30.04.2004

Nařízení vlády o podmínkách provádění opatření na podporu rozvoje mimoprodukčních funkcí zemědělství spočívajících v ochraně složek životního prostředí (o provádění agroenvironmentálních opatření)

241/2004 Sb.

Účinnost od: 30.04.2004

Nařízení vlády o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními

233/2004 Sb.

Účinnost od: 30.04.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2001 Sb., o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem
(Mění 330/2001 Sb.)

132/2004 Sb.

Účinnost od: 30.04.2004    Zrušeno: 11.10.2006

Vyhláška o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení
(Ruší 38/1999/2 Sb. nepřímo;Ruší 294/1997 Sb.;Ruší 91/1999 Sb.)

460/2004 Sb.

Účinnost od: 28.04.2004

Úplné znění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, jak vyplývá z pozdějších změn

218/2004 Sb.

Účinnost od: 28.04.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a o stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 114/1992 Sb.;Mění 50/1976 Sb.;Mění 219/2000 Sb.)

217/2004 Sb.

Účinnost od: 28.04.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 634/1992 Sb.;Mění 40/1995 Sb.)

216/2004 Sb.

Účinnost od: 28.04.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 129/2000 Sb.;Mění 128/2000 Sb.;Mění 131/2000 Sb.)

212/2004 Sb.

Účinnost od: 28.04.2004

Vyhláška o stanovení zásob a způsobu jejich ohlašování Státní zemědělské a potravinářské inspekci

163/2004 Sb.

Účinnost od: 28.04.2004

Vyhláška o vydání pamětních 2 500 Kč mincí se zlatým středem a stříbrným mezikružím ke vstupu České republiky do Evropské unie

162/2004 Sb.

Účinnost od: 28.04.2004

Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke vstupu České republiky do Evropské unie

209/2004 Sb.

Účinnost od: 27.04.2004

Vyhláška o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
(Ruší 372/2000 Sb.;Ruší 373/2000 Sb.;Ruší 374/2000 Sb.)

206/2004 Sb.

Účinnost od: 26.04.2004    Zrušeno: 15.03.2011

Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby

203/2004 Sb.

Účinnost od: 26.04.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování, ve znění nařízení vlády č. 500/2001 Sb.
(Mění 505/2000 Sb.)

202/2004 Sb.

Účinnost od: 26.04.2004

Vyhláška o opatřeních pro předcházení a zdolávání afrického moru prasat

201/2004 Sb.

Účinnost od: 26.04.2004    Zrušeno: 03.09.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 202/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na čerstvé maso, mleté maso, masné polotovary a masné výrobky, ve znění vyhlášky č. 375/2003 Sb., a vyhláška č. 381/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na živočichy pocházející z akvakultury a produkty akvakultury, produkty rybolovu a živé mlže a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí
(Mění 202/2003 Sb.;Mění 381/2003 Sb.)

237/2004 Sb.

Účinnost od: 23.04.2004

Zákon, kterým se v souvislosti s přijetím zákona o dani z přidané hodnoty mění některé zákony a přijímají některá další opatření a mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 322/2003 Sb.)

197/2004 Sb.

Účinnost od: 23.04.2004

Vyhláška k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)

196/2004 Sb.

Účinnost od: 23.04.2004    Zrušeno: 31.03.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 351/2001 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou hlasovací lístky zaslány k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 351/2001 Sb.)

192/2004 Sb.

Účinnost od: 23.04.2004    Zrušeno: 07.01.2009

Vyhláška o ochraně zvířat při chovu, veřejném vystoupení nebo svodu

188/2004 Sb.

Účinnost od: 23.04.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 185/2001 Sb.)

184/2004 Sb.

Účinnost od: 23.04.2004    Zrušeno: 16.10.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 451/2000 Sb.)

182/2004 Sb.

Účinnost od: 21.04.2004    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 174/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady opatření k podpoře vývozu sladu
(Mění 174/2001 Sb.)

175/2004 Sb.

Účinnost od: 21.04.2004    Zrušeno: 08.08.2006

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin
(Ruší 191/1996 Sb.)

251/2003 Sb.

Účinnost od: 21.04.2004    Zrušeno: 07.01.2017

Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 190/2002 Sb.;Mění 426/2000 Sb.;Mění 181/2001 Sb.;Mění 191/2001 Sb.)

190/2002 Sb.

Účinnost od: 21.04.2004    Zrušeno: 10.05.2013

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE

121/2004 Sb.

Účinnost od: 18.04.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 20/1966 Sb.;Mění 160/1992 Sb.;Mění 111/1998 Sb.;Mění 368/1992 Sb.)

168/2004 Sb.

Účinnost od: 16.04.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 114/1992 Sb.)

166/2004 Sb.

Účinnost od: 16.04.2004

Zákon o převodu některého majetku, se kterým je příslušný hospodařit Česká správa letišť, státní podnik, z vlastnictví České republiky do vlastnictví některých krajů

165/2004 Sb.

Účinnost od: 16.04.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 301/2000 Sb.)

158/2004 Sb.

Účinnost od: 15.04.2004    Zrušeno: 31.12.2007

Vyhláška, kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách
(Ruší 465/2002 Sb.;Ruší 257/2003 Sb.)

130/2004 Sb.

Účinnost od: 15.04.2004

Vyhláška o vydání zlatých mincí "Empír - zámek Kačina" po 2 000 Kč

116/2004 Sb.

Účinnost od: 15.04.2004

Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Býčí skála a stanoví její bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 105/1997 Sb., kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Vývěry Punkvy a stanoví její bližší ochranné podmínky
(Mění 395/1992 Sb.;Mění 105/1997 Sb.)

160/2004 Sb.

Účinnost od: 09.04.2004    Zrušeno: 01.07.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 114/2001 Sb.)

156/2004 Sb.

Účinnost od: 09.04.2004    Zrušeno: 01.04.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 20/1966 Sb.)

155/2004 Sb.

Účinnost od: 09.04.2004    Zrušeno: 17.02.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 292/1991 Sb., o základních uměleckých školách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 292/1991 Sb.)

131/2004 Sb.

Účinnost od: 08.04.2004    Účinnost do: 05.09.2004

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

153/2004 Sb.

Účinnost od: 07.04.2004

Nález Ústavního soudu ze dne 11. února 2004 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 243c odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 99/1963 Sb. ruší § 243c odst. 2)

148/2004 Sb.

Účinnost od: 07.04.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
(Mění 106/2001 Sb.)

rs50/2004 Sb.

Účinnost od: 07.04.2004

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 157/2003 Sb.
(Mění 157/2003 Sb.)

147/2004 Sb.

Účinnost od: 05.04.2004    Zrušeno: 01.07.2006

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu

146/2004 Sb.

Účinnost od: 05.04.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
(Mění 428/2001 Sb.)

95/2004 Sb.

Účinnost od: 02.04.2004

Zákon o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta

409/2004 Sb.

Účinnost od: 01.04.2004    Zrušeno: 01.04.2006

Úplné znění zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), jak vyplývá z pozdějších změn

349/2004 Sb.

Účinnost od: 01.04.2004    Zrušeno: 01.06.2006

Úplné znění zákona č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), jak vyplývá z pozdějších změn

302/2004 Sb.

Účinnost od: 01.04.2004

Úplné znění zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), jak vyplývá z pozdějších změn

139/2004 Sb.

Účinnost od: 01.04.2004

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa
(Ruší 82/1996 Sb.)

138/2004 Sb.

Účinnost od: 01.04.2004    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 252/2002 Sb.)

137/2004 Sb.

Účinnost od: 01.04.2004

Vyhláška o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
(Ruší 107/2001 Sb.)

136/2004 Sb.

Účinnost od: 01.04.2004

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem
(Ruší 134/2001 Sb.;Ruší 442/2001 Sb.;Ruší 327/2003 Sb.;Ruší 357/2001 Sb.;Ruší 328/2003 Sb.)

135/2004 Sb.

Účinnost od: 01.04.2004    Zrušeno: 25.08.2011

Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch
(Ruší 464/2000 Sb.)

108/2004 Sb.

Účinnost od: 01.04.2004    Zrušeno: 01.05.2004

Nařízení vlády o stanovení výše poměrné části rezervy, kterou lze v systému produkčních kvót mléka rozdělit v kvótovém roce 2004/2005

99/2004 Sb.

Účinnost od: 01.04.2004

Zákon o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství)
(Ruší 102/1963 Sb.;Ruší 410/2000 Sb.;Ruší 103/1963 Sb.;Ruší 189/2000 Sb.;Ruší 296/2001 Sb.;Mění 238/1999 Sb.;Mění 132/2000 Sb.;Mění 320/2002 Sb.)

97/2004 Sb.

Účinnost od: 01.04.2004

Vyhláška k provedení zákona o ochranných známkách

96/2004 Sb.

Účinnost od: 01.04.2004

Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)
(Mění 368/1992 Sb.;Mění 111/1998 Sb.;Mění 160/1992 Sb.)

88/2004 Sb.

Účinnost od: 01.04.2004    Zrušeno: 01.06.2006

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
(Mění 502/2000 Sb.)

83/2004 Sb.

Účinnost od: 01.04.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 182/1993 Sb.)

82/2004 Sb.

Účinnost od: 01.04.2004    Zrušeno: 01.06.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky a o změně zákona č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 353/1999 Sb.)

63/2004 Sb.

Účinnost od: 01.04.2004    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška, kterou se stanoví pravidla pro plnění informační povinnosti obchodníka s cennými papíry

53/2004 Sb.

Účinnost od: 01.04.2004

Zákon, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel
(Mění 133/2000 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 20/1966 Sb.;Mění 344/1992 Sb.;Mění 328/1999 Sb.;Mění 592/1992 Sb.;Mění 361/2000 Sb.;Mění 120/2001 Sb.;Mění 139/2002 Sb.;Mění 151/2000 Sb.;Mění 153/1994 Sb.;Mění 154/1994 Sb.)

39/2004 Sb.

Účinnost od: 01.04.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 363/1999 Sb.;Mění 368/1992 Sb.;Mění 159/1999 Sb.)

36/2004 Sb.

Účinnost od: 01.04.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 42/1994 Sb.)

453/2003 Sb.

Účinnost od: 01.04.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 117/1995 Sb.;Mění 9/1991 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 21/1992 Sb.)

441/2003 Sb.

Účinnost od: 01.04.2004

Zákon o ochranných známkách a o změně zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochranných známkách)
(Ruší 400/2000 Sb. nepřímo;Ruší 137/1995 Sb.;Ruší 213/1995 Sb.)

140/2004 Sb.

Účinnost od: 31.03.2004

Nařízení vlády, kterým se stanoví zaměstnancům ve veřejných službách a správě výše dalšího platu v prvním pololetí roku 2004
(Mění 330/2003 Sb.)

199/2003 Sb.

Účinnost od: 31.03.2004

Nález Ústavního soudu ze dne 11. června 2003 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání
(Mění 2/1991 Sb.)

134/2004 Sb.

Účinnost od: 30.03.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 35/2004 Sb., kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť
(Mění 35/2004 Sb.)

133/2004 Sb.

Účinnost od: 26.03.2004

Vyhláška o podmínkách ozařování potravin a surovin, o nejvyšší přípustné dávce záření a o způsobu označení ozáření na obalu
(Ruší 297/1997 Sb.)

106/2004 Sb.

Účinnost od: 26.03.2004    Účinnost do: 05.09.2004

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

105/2004 Sb.

Účinnost od: 26.03.2004

Nález Ústavního soudu ze dne 11. února 2004 ve věci návrhu na zrušení ustanovení bodu 18 přílohy č. 3 nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů

157/2004 Sb.

Účinnost od: 24.03.2004

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 20. února 2004 a vrácenému prezidentem republiky dne 11. března 2004

129/2004 Sb.

Účinnost od: 24.03.2004    Účinnost do: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 86/2001 Sb.)

125/2004 Sb.

Účinnost od: 22.03.2004

Vyhláška, kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody

113/2004 Sb.

Účinnost od: 22.03.2004    Účinnost do: 23.03.2009

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2004 - 2009, 3,80 %

74/2004 Sb.

Účinnost od: 20.03.2004

Vyhláška o zrušení přírodních léčebných lázní na území obce Železnice

73/2004 Sb.

Účinnost od: 20.03.2004

Nařízení vlády o zrušení lázeňského místa v obci Železnice

120/2004 Sb.

Účinnost od: 19.03.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 201/2002 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 182/1993 Sb.)

119/2004 Sb.

Účinnost od: 19.03.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 455/1991 Sb.;Mění 634/1992 Sb.;Mění 283/1991 Sb.)

98/2004 Sb.

Účinnost od: 19.03.2004

Nález Ústavního soudu ze dne 28. ledna 2004 ve věci návrhu na zrušení § 42 odst. 1 zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

112/2004 Sb.

Účinnost od: 17.03.2004    Zrušeno: 01.01.2008

Nařízení vlády o Národním programu snižování emisí tuhých znečišťujících látek, oxidu siřičitého a oxidů dusíku ze stávajících zvláště velkých spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

81/2004 Sb.

Účinnost od: 11.03.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 89/1995 Sb.)

110/2004 Sb.

Účinnost od: 10.03.2004    Zrušeno: 08.12.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 49/2001 Sb.
(Mění 484/2000 Sb.)

109/2004 Sb.

Účinnost od: 10.03.2004    Účinnost do: 01.01.2005

Nařízení vlády, kterým se pozastavuje pravidelná odvodní povinnost občanů podléhajících branné povinnosti

107/2004 Sb.

Účinnost od: 10.03.2004    Zrušeno: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 445/2000 Sb., o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005, ve znění nařízení vlády č. 44/2002 Sb.
(Mění 445/2000 Sb.)

102/2004 Sb.

Účinnost od: 05.03.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 16/1993 Sb.;Mění 588/1992 Sb.;Mění 248/1992 Sb.)

101/2004 Sb.

Účinnost od: 05.03.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu
(Mění 245/2000 Sb.)

86/2004 Sb.

Účinnost od: 05.03.2004

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, přijatému Parlamentem dne 14. ledna 2004 a vrácenému prezidentem republiky dne 29. ledna 2004

84/2004 Sb.

Účinnost od: 05.03.2004

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 11. prosince 2003 a vrácenému prezidentem republiky dne 12. ledna 2004

75/2004 Sb.

Účinnost od: 05.03.2004    Účinnost do: 05.09.2004

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

94/2004 Sb.

Účinnost od: 03.03.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 477/2001 Sb.;Mění 110/1997 Sb.;Mění 146/2002 Sb.)

92/2004 Sb.

Účinnost od: 03.03.2004    Zrušeno: 01.09.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění zákona č. 521/2002 Sb.
(Mění 86/2002 Sb.)

149/2004 Sb.

Účinnost od: 01.03.2004

Úplné znění zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, jak vyplývá z pozdějších změn

89/2004 Sb.

Účinnost od: 01.03.2004    Zrušeno: 18.08.2014

Vyhláška, kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel a prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky

77/2004 Sb.

Účinnost od: 01.03.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 246/1992 Sb.)

72/2004 Sb.

Účinnost od: 01.03.2004    Zrušeno: 01.01.2008

Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na měřicí sestavy pro měření magnetických charakteristik magnetů

71/2004 Sb.

Účinnost od: 01.03.2004    Zrušeno: 01.01.2008

Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na měřicí sestavy s Epsteinovým přístrojem pro měření magnetických vlastností plechů pro elektrotechniku

70/2004 Sb.

Účinnost od: 01.03.2004    Zrušeno: 01.01.2008

Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na trhací stroje a lisy

69/2004 Sb.

Účinnost od: 01.03.2004    Zrušeno: 01.08.2010

Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na napínací soupravy na předpjatý beton

68/2004 Sb.

Účinnost od: 01.03.2004    Zrušeno: 01.01.2008

Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na tvrdoměry na kovy

67/2004 Sb.

Účinnost od: 01.03.2004    Zrušeno: 01.01.2008

Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na kyvadlová kladiva

66/2004 Sb.

Účinnost od: 01.03.2004    Zrušeno: 01.01.2008

Vyhláška, kterou se stanoví požadavky na kontrolní momentové klíče

62/2004 Sb.

Účinnost od: 01.03.2004    Zrušeno: 28.06.2011

Vyhláška, kterou se stanoví způsob provádění platebního styku mezi bankami, zúčtování na účtech u bank a technické postupy bank při opravném zúčtování
(Ruší 51/1992 Sb.)

49/2004 Sb.

Účinnost od: 01.03.2004

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce
(Mění 236/1995 Sb.;Mění 114/1993 Sb.;Mění 586/1992 Sb.)

48/2004 Sb.

Účinnost od: 01.03.2004

Zákon o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce

46/2004 Sb.

Účinnost od: 01.03.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
(Mění 65/1965 Sb.;Mění 312/2002 Sb.)

42/2004 Sb.

Účinnost od: 01.03.2004    Zrušeno: 15.08.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 350/2000 Sb., kterou se reguluje prodej zdravotnických prostředků, ve znění vyhlášky č. 303/2003 Sb.
(Mění 350/2000 Sb.)

303/2003 Sb.

Účinnost od: 01.03.2004    Zrušeno: 15.08.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 350/2000 Sb., kterou se reguluje prodej zdravotnických prostředků
(Mění 350/2000 Sb.)

57/2004 Sb.

Účinnost od: 28.02.2004

Nález Ústavního soudu ze dne 13. ledna 2004 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Litoměřice č. 4/95 o zákazu komunistické, fašistické a nacistické propagandy na území města Litoměřice

87/2004 Sb.

Účinnost od: 25.02.2004    Zrušeno: 01.01.2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 138/1998 Sb., o ochraně ústavních činitelů České republiky, ve znění nařízení vlády č. 455/2001 Sb.
(Mění 138/1998 Sb.)

80/2004 Sb.

Účinnost od: 25.02.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění zákona č. 122/2000 Sb.
(Mění 71/1994 Sb.)

79/2004 Sb.

Účinnost od: 25.02.2004    Zrušeno: 31.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 147/1996 Sb.)

78/2004 Sb.

Účinnost od: 25.02.2004

Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty
(Ruší 153/2000 Sb.;Ruší 56/2000 Sb. nepřímo;Mění 78/2004 Sb.)

76/2004 Sb.

Účinnost od: 25.02.2004

Ústavní zákon o změnách státních hranic s Rakouskou republikou

55/2004 Sb.

Účinnost od: 25.02.2004    Účinnost do: 13.06.2004

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu

117/2004 Sb.

Účinnost od: 23.02.2004

Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení číslovacího plánu čísel identifikujících vydavatele mezinárodních telekomunikačních karet

85/2004 Sb.

Účinnost od: 19.02.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 252/1997 Sb.;Mění 256/2000 Sb.;Mění 569/1991 Sb.)

54/2004 Sb.

Účinnost od: 15.02.2004

Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití
(Ruší 23/2001 Sb.)

44/2004 Sb.

Účinnost od: 15.02.2004    Zrušeno: 15.10.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách, ve znění vyhlášky č. 106/2002 Sb.
(Mění 273/2000 Sb.)

35/2004 Sb.

Účinnost od: 15.02.2004

Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti, forma elektronické podoby a datové rozhraní protokolu o kontrole jakosti pitné vody a vody koupališť

61/2004 Sb.

Účinnost od: 13.02.2004    Účinnost do: 01.05.2004

Nařízení vlády o stanovení množstevního omezení vývozu obilovin a výrobků z obilovin z České republiky

60/2004 Sb.

Účinnost od: 13.02.2004    Zrušeno: 31.12.2006

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 350/2002 Sb., kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší
(Mění 350/2002 Sb.)

59/2004 Sb.

Účinnost od: 13.02.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů, ve znění nařízení vlády č. 397/2002 Sb.
(Mění 396/2001 Sb.)

51/2004 Sb.

Účinnost od: 12.02.2004    Zrušeno: 01.07.2017

Nařízení vlády o plánování obrany státu

50/2004 Sb.

Účinnost od: 12.02.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 181/2002 Sb., o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu, ve znění nařízení vlády č. 47/2003 Sb.
(Mění 181/2002 Sb.)

56/2004 Sb.

Účinnost od: 10.02.2004    Zrušeno: 29.07.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 462/2003 Sb., o vydání celního sazebníku a o stanovení sazeb dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínek pro jejich uplatnění (celní sazebník) a o změně některých souvisejících předpisů
(Mění 462/2003 Sb.)

24/2004 Sb.

Účinnost od: 07.02.2004    Účinnost do: 25.04.2004

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

23/2004 Sb.

Účinnost od: 07.02.2004    Účinnost do: 25.04.2004

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

43/2004 Sb.

Účinnost od: 06.02.2004    Zrušeno: 01.04.2008

Vyhláška, kterou se stanoví správná praxe prodejců vyhrazených léčiv
(Ruší 21/1998 Sb.;Ruší 123/2001 Sb.)

41/2004 Sb.

Účinnost od: 05.02.2004

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných zakázkách
(Mění 199/1994 Sb.)

39/2004 Sb.

Účinnost od: 05.02.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 248/1992 Sb.)

14/2004 Sb.

Účinnost od: 04.02.2004    Zrušeno: 01.10.2006

Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí podle § 11 odst. 2 písm. j) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů

34/2004 Sb.

Účinnost od: 01.02.2004    Zrušeno: 25.02.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 343/1997 Sb.)

33/2004 Sb.

Účinnost od: 01.02.2004

Nařízení vlády, kterým se zrušují některá nařízení vlády v oblasti podpory bydlení z veřejných prostředků a kterým se stanoví některé podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby
(Ruší 244/1995 Sb.;Ruší 276/1996 Sb.;Ruší 148/1997 Sb.;Ruší 149/1997 Sb.;Ruší 70/1998 Sb.;Ruší 50/1999 Sb.;Ruší 65/1999 Sb.;Ruší 226/1999 Sb.)

32/2004 Sb.

Účinnost od: 01.02.2004    Zrušeno: 21.04.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 249/2002 Sb., o podmínkách poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěru osobám mladším 36 let
(Mění 249/2002 Sb.)

30/2004 Sb.

Účinnost od: 01.02.2004    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 439/2000 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění vyhlášky č. 478/2002 Sb.
(Mění 439/2000 Sb.)

28/2004 Sb.

Účinnost od: 01.02.2004    Zrušeno: 28.05.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2000 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských obcí, seznam viničních tratí a jejich vymezení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 298/2000 Sb.)

22/2004 Sb.

Účinnost od: 01.02.2004

Zákon o místním referendu a o změně některých zákonů
(Ruší 298/1992 Sb.;Ruší 433/1992 Sb.;Mění 152/1994 Sb.;Mění 132/2000 Sb.;Mění 320/2002 Sb.;Mění 128/2000 Sb.;Mění 131/2000 Sb.;Mění 150/2002 Sb.)

12/2004 Sb.

Účinnost od: 01.02.2004    Zrušeno: 01.01.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 57/1997 Sb.)

7/2004 Sb.

Účinnost od: 01.02.2004

Vyhláška o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice

6/2004 Sb.

Účinnost od: 01.02.2004    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 83/1993 Sb.)

5/2004 Sb.

Účinnost od: 01.02.2004    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 82/1993 Sb.)

2/2004 Sb.

Účinnost od: 01.02.2004    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 318/2002 Sb., o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu
(Mění 318/2002 Sb.)

64/2004 Sb.

Účinnost od: 31.01.2004

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně
(Mění 5/2001 Sb.;Mění 10/2001 Sb.;Mění 8/2002 Sb.;Mění 81/2003 Sb.)

29/2004 Sb.

Účinnost od: 29.01.2004

Vyhláška, kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

10/2004 Sb.

Účinnost od: 29.01.2004

Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, jímž se zveřejňuje Seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu

26/2004 Sb.

Účinnost od: 23.01.2004    Účinnost do: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky, ve znění nařízení vlády č. 336/2001 Sb.
(Mění 181/2001 Sb.)

21/2004 Sb.

Účinnost od: 23.01.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění zákona č. 309/2002 Sb.
(Mění 91/1996 Sb.;Mění 147/2002 Sb.)

20/2004 Sb.

Účinnost od: 23.01.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 254/2001 Sb.;Mění 239/2000 Sb.;Mění 274/2001 Sb.)

18/2004 Sb.

Účinnost od: 23.01.2004

Zákon o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace)
(Mění 2/1969 Sb.;Mění 29/1984 Sb.)

114/2004 Sb.

Účinnost od: 21.01.2004

Úplné znění zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, jak vyplývá z pozdějších změn

3/2004 Sb.

Účinnost od: 21.01.2004

Vyhláška o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 400. výročí úmrtí Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan

13/2004 Sb.

Účinnost od: 20.01.2004    Zrušeno: 01.01.2009

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky při radiačních haváriích na jaderných elektrárnách
(Ruší 332/2001 Sb.)

17/2004 Sb.

Účinnost od: 15.01.2004

Nařízení vlády o pravidlech pro poskytování dotací provozovatelům zoologických zahrad

8/2004 Sb.

Účinnost od: 15.01.2004    Zrušeno: 05.05.2006

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti pro posouzení vhodnosti názvů odrůd pěstovaných rostlin

9/2004 Sb.

Účinnost od: 05.01.2004    Zrušeno: 25.01.2005

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 291/1991 Sb., o základní škole, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 291/1991 Sb.)

4/2004 Sb.

Účinnost od: 05.01.2004    Účinnost do: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 185/2000 Sb.)

rs2/2004 Sb.

Účinnost od: 05.01.2004

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 344/2003 Sb.
(Mění 344/2003 Sb.)

440/2003 Sb.

Účinnost od: 03.01.2004

Zákon o nakládání se surovými diamanty, o podmínkách jejich dovozu, vývozu a tranzitu a o změně některých zákonů
(Mění 337/1992 Sb.;Mění 61/1996 Sb.)

1/2004 Sb.

Účinnost od: 02.01.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 47/2002 Sb.)

290/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Úplné znění zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

150/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Úplné znění zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, jak vyplývá z pozdějších změn

90/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn

65/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Úplné znění zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., jak vyplývá z pozdějších změn

58/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004    Zrušeno: 01.01.2014

Úplné znění zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, jak vyplývá z pozdějších změn

45/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004    Zrušeno: 01.01.2007

Úplné znění zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, jak vyplývá z pozdějších změn

31/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jak vyplývá z pozdějších změn

16/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004    Zrušeno: 14.04.2006

Úplné znění zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), jak vyplývá z pozdějších změn

15/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Úplné znění zákona č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), jak vyplývá z pozdějších změn

11/2004 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Úplné znění zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, jak vyplývá z pozdějších změn

498/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Číselníku vybraných měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin (ČVMJ)
(Mění 6/2002 Sb.)

497/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu (CZ-COPNI)
(Mění 35/2000 Sb.)

496/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Sdělení Českého statistického úřadu o vydání TNM klasifikace zhoubných novotvarů a Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii
(Mění 1/2001 Sb.)

495/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
(Mění 39/1993/1 Sb.)

494/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace postavení v zaměstnání (CZ-ICSE)
(Mění 90/1997/2 Sb.)

493/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004    Zrušeno: 01.05.2014

Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Číselníku institucionálních sektorů a subsektorů (ČISS)
(Mění 90/1997/3 Sb.)

492/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004    Zrušeno: 01.01.2011

Sdělení Českého statistického úřadu o vydání rozšířené Klasifikace zaměstnání (KZAM-R)
(Mění 62/1996/2 Sb.)

491/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace funkcí vládních institucí (CZ-COFOG)
(Mění 2/1997/3 Sb.)

490/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
(Mění 33/1999/1 Sb.)

489/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Číselníku zemí (ČZEM)
(Mění 44/1993/1 Sb.)

488/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace individuální spotřeby podle účelu (CZ-COICOP)
(Mění 2/1997/2 Sb.)

487/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Klasifikace zemí (CZ-GEONOM)
(Mění 72/1999/1 Sb.)

486/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004    Zrušeno: 01.01.2008

Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Odvětvové klasifikace ekonomických činností (OKEČ)
(Mění 77/1993/1 Sb.)

484/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění vyhlášky č. 568/2002 Sb.
(Mění 323/2002 Sb.)

483/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004    Zrušeno: 01.01.2005

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2004 do 31. prosince 2004
(Ruší 46/2003 Sb.)

481/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004    Zrušeno: 01.01.2005

Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení
(Ruší 257/2002 Sb.;Ruší 563/2002 Sb.)

479/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
(Mění 218/2000 Sb.;Mění 337/1992 Sb.;Mění 353/2003 Sb.)

478/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004    Zrušeno: 01.01.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 506/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky Fond národního majetku České republiky a Pozemkový fond České republiky
(Mění 506/2002 Sb.)

477/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004    Zrušeno: 01.01.2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu
(Mění 505/2002 Sb.)

476/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví
(Mění 504/2002 Sb.)

475/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro zdravotní pojišťovny
(Mění 503/2002 Sb.)

474/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami
(Mění 502/2002 Sb.)

473/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi
(Mění 501/2002 Sb.)

472/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
(Mění 500/2002 Sb.)

469/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004    Zrušeno: 01.05.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 140/1997 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících, ve znění vyhlášky č. 81/2000 Sb.
(Mění 140/1997 Sb.)

468/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Vyhláška o stanovení vzorce pro výpočet extraktu původní mladiny před zakvašením a metodách určení extraktu původní mladiny

467/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Vyhláška o používání tabákových nálepek při značení tabákových výrobků
(Ruší 11/1994 Sb.;Ruší 257/1994 Sb.;Ruší 309/1995 Sb.;Ruší 415/2001 Sb.)

465/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 86/1993 Sb.)

464/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 333/1993 Sb.)

463/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 303/1995 Sb.)

462/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004    Účinnost do: 01.05.2004

Nařízení vlády o vydání celního sazebníku a o stanovení sazeb dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínek pro jejich uplatnění (celní sazebník) a o změně některých souvisejících předpisů
(Mění 185/2000 Sb.;Mění 587/2002 Sb.;Mění 54/2003 Sb.;Ruší 534/2002 Sb.;Ruší 345/2003 Sb.)

460/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2001 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky
(Mění 162/2001 Sb.)

459/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004    Zrušeno: 01.01.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu, ve znění vyhlášky č. 12/2003 Sb.
(Mění 373/2001 Sb.)

458/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Vyhláška, kterou se provádí zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů

457/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004    Účinnost do: 01.01.2005

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2004

455/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 592/1992 Sb.;Mění 551/1991 Sb.;Mění 48/1997 Sb.)

453/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 117/1995 Sb.)

452/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004    Zrušeno: 01.02.2008

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 540/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
(Mění 540/2002 Sb.)

449/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004    Zrušeno: 01.01.2005

Vyhláška, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot
(Ruší 569/2002 Sb.)

448/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 43/2003 Sb. a vyhlášky č. 243/2003 Sb.
(Mění 252/2002 Sb.)

438/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 586/1992 Sb.;Mění 593/1992 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 463/1991 Sb.;Mění 248/1992 Sb.;Mění 588/1992 Sb.;Mění 337/1992 Sb.;Mění 253/2000 Sb.;Mění 455/1991 Sb.)

437/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 563/1991 Sb.;Ruší 507/2002 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 72/1994 Sb.;Mění 248/1995 Sb.;Mění 588/1992 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 592/1992 Sb.)

436/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 555/1992 Sb.;Mění 361/2000 Sb.;Mění 283/1991 Sb.;Mění 151/2000 Sb.)

435/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004    Zrušeno: 01.01.2005

Vyhláška o základních sazbách stravného v cizí měně pro rok 2004
(Ruší 537/2002 Sb.)

433/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004    Zrušeno: 20.02.2008

Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa a o způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence a o normativech spotřeby těchto výrobků
(Ruší 76/2000 Sb.;Ruší 446/2001 Sb.)

432/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Vyhláška, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
(Ruší 89/2001 Sb.)

431/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004    Zrušeno: 01.07.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 384/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních
(Mění 384/2002 Sb.)

430/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004    Zrušeno: 14.07.2005

Vyhláška, která upravuje způsob stanovení ceny pro konečného spotřebitele u tabákových výrobků

429/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
(Mění 328/2001 Sb.)

425/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 155/1995 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 48/1997 Sb.)

424/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 582/1991 Sb.;Mění 54/1956 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 592/1992 Sb.)

423/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb.
(Mění 96/1993 Sb.)

422/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004    Zrušeno: 01.01.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 482/1991 Sb.)

421/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004    Zrušeno: 01.01.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 54/1956 Sb.;Mění 88/1968 Sb.;Mění 32/1957 Sb.)

420/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a související zákony
(Mění 357/1992 Sb.;Mění 551/1991 Sb.;Mění 280/1992 Sb.)

418/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu
(Ruší 227/1998 Sb.;Ruší 235/1999 Sb.;Ruší 42/2000 Sb.)

415/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Vyhláška, kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi
(Ruší 19/1983/18 Sb.;Ruší 18/1986/11 Sb.)

414/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004    Zrušeno: 01.05.2004

Úplné znění zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, jak vyplývá z pozdějších změn

413/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Vyhláška, kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů prokazatelně použitých pro výrobu tepla a způsob a podmínky vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto výrobků
(Ruší 323/1997 Sb.;Ruší 177/1999 Sb.)

412/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004    Účinnost do: 01.05.2004

Vyhláška o stanovení podmínek užívání průvodního dokladu pro dopravu vybraných výrobků v režimu podmíněného osvobození od daně a jeho náležitosti

408/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004    Zrušeno: 01.01.2014

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 503/2000 Sb., o Obchodním věstníku
(Mění 503/2000 Sb.)

395/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 554/1990 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb.
(Mění 21/1979 Sb.)

394/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/1990 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb.
(Mění 19/1979 Sb.)

393/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 Sb., vyhlášky č. 551/1990 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb. a vyhlášky č. 118/2003 Sb.
(Mění 18/1979 Sb.)

392/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Vyhláška o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
(Ruší 443/1990 Sb.;Ruší 7/1987/9 Sb.)

391/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004    Zrušeno: 31.12.2008

Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o označování, měření a klasifikaci dříví

387/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004    Zrušeno: 01.01.2006

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 463/2002 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků
(Mění 463/2002 Sb.)

386/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobu, skladování a zpracování lihu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 141/1997 Sb.)

378/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se stanoví podniky, v nichž se připouští po dobu přechodného období uplatňovat odchylné veterinární požadavky na jejich provoz

371/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004    Účinnost do: 01.01.2005

Vyhláška, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2004

368/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004    Zrušeno: 12.02.2008

Nařízení vlády o integrovaném registru znečišťování

364/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 53/1993 Sb.)

363/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Vyhláška, kterou se provádí puncovní zákon
(Ruší 540/1992 Sb.;Ruší 324/2000 Sb.)

354/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebních daních
(Mění 526/1990 Sb.;Mění 265/1991 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 337/1992 Sb.;Mění 588/1992 Sb.;Mění 13/1993 Sb.;Mění 302/1993 Sb.;Mění 325/1993 Sb.;Mění 136/1994 Sb.;Mění 95/1996 Sb.;Mění 61/1997 Sb.;Mění 303/1997 Sb.;Mění 129/1999 Sb.;Mění 22/2000 Sb.;Mění 219/2000 Sb.;Mění 241/2000 Sb.;Mění 141/2001 Sb.;Mění 262/2001 Sb. články I, III a IV se zrušují;Mění 493/2001 Sb.;Mění 320/2002 Sb.)

353/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Zákon o spotřebních daních
(Ruší 198/1998 Sb. nepřímo;Ruší 25/1996 Sb. nepřímo;Ruší 212/1992 Sb.;Ruší 587/1992 Sb.;Ruší 265/1995 Sb. nepřímo;Ruší 303/1997 Sb. nepřímo;Ruší 199/1993 Sb.;Ruší 260/1994 Sb.;Ruší 148/1995 Sb.;Ruší 303/1993 Sb.;Ruší 45/1994 Sb.;Ruší 106/1995 Sb.)

352/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Nařízení vlády o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků

351/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004    Zrušeno: 17.08.2013

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 34/2003 Sb., kterou se stanoví rozsah, období, lhůty a způsob plnění oznamovací povinnosti podle devizového zákona
(Mění 34/2003 Sb.)

338/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2002 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2002 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
(Mění 155/1995 Sb.)

337/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2004

331/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004    Zrušeno: 01.01.2011

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
(Mění 469/2002 Sb.)

330/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
(Ruší 126/2000 Sb. nepřímo;Ruší 251/1992 Sb.;Ruší 76/1994 Sb.;Ruší 141/1995 Sb.;Ruší 70/1996 Sb.;Ruší 325/1996 Sb.;Ruší 352/1997 Sb.;Ruší 247/1998 Sb.;Ruší 125/2000 Sb.;Ruší 453/2000 Sb.;Ruší 66/2002 Sb.;Ruší 583/2002 Sb.;Ruší 253/1992 Sb.;Ruší 78/1994 Sb.;Ruší 142/1995 Sb.;Ruší 71/1996 Sb.;Ruší 326/1996 Sb.;Ruší 353/1997 Sb.;Ruší 454/2000 Sb.;Ruší 67/2002 Sb.;Ruší 582/2002 Sb.;Ruší 79/1994 Sb.;Ruší 143/1995 Sb.;Ruší 72/1996 Sb.;Ruší 327/1996 Sb.;Ruší 354/1997 Sb.;Ruší 249/1998 Sb.;Ruší 127/2000 Sb.;Ruší 496/2000 Sb.;Ruší 69/2002 Sb.;Ruší 584/2002 Sb.;Ruší 41/1996/1 Sb. nepřímo;Ruší 248/1998 Sb. nepřímo)

322/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004    Zrušeno: 29.07.2016

Zákon, kterým se mění zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 588/1992 Sb.)

321/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace stavebních děl CZ-CC
(Ruší 69/1993/2 Sb.)

282/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 154/2000 Sb.)

279/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů
(Mění 141/1961 Sb.;Mění 120/2001 Sb.;Mění 18/1997 Sb.)

274/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví
(Mění 258/2000 Sb.)

230/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004    Účinnost do: 01.01.2005

Nařízení vlády, kterým se stanoví vyměřovací základ pro rok 2004 u osoby, za kterou je plátcem pojistného na všeobecné zdravotní pojištění stát

229/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 565/1990 Sb.)

228/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 119/2002 Sb.;Mění 455/1991 Sb.)

224/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 360/1992 Sb.;Mění 455/1991 Sb.)

222/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 326/1999 Sb.;Mění 359/1999 Sb.;Mění 325/1999 Sb.;Mění 48/1997 Sb.)

221/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Zákon o dočasné ochraně cizinců

218/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)
(Mění 140/1961 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 169/1999 Sb.;Mění 293/1993 Sb.)

189/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o státní službě a platech

175/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 359/1992 Sb.)

149/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Zákon o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)
(Mění 289/1995 Sb.;Mění 368/1992 Sb.;Mění 282/1991 Sb.)

128/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), a zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 252/1997 Sb.)

127/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 539/1992 Sb., o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon), ve znění zákona č. 19/1993 Sb.
(Mění 539/1992 Sb.)

126/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů
(Mění 269/1994 Sb.)

57/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí, ve znění vyhlášky č. 45/2000 Sb.
(Mění 335/1997 Sb.)

43/2003 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
(Mění 252/2002 Sb.)

469/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004    Zrušeno: 01.01.2011

Nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě
(Mění 251/1992 Sb.;Mění 253/1992 Sb.;Mění 79/1994 Sb.)

309/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004    Zrušeno: 01.01.2015

Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon)
(Mění 236/1995 Sb.;Mění 201/1997 Sb.)

120/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů
(Výjimka účinnosti )

301/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2004

Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
(Výjimka účinnosti ustanovení § 6 odst. 2)

Zavřít
MENU