Sbírka předpisů 2002 - podle účinnosti

35/2003 Sb.

Účinnost od: 31.12.2002

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně

553/2002 Sb.

Účinnost od: 31.12.2002    Zrušeno: 01.09.2012

Vyhláška, kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob jeho provozování včetně seznamu stacionárních zdrojů podléhajících regulaci, zásady pro vypracování a provozování krajských a místních regulačních řádů a způsob a rozsah zpřístupňování informací o úrovni znečištění ovzduší veřejnosti

550/2002 Sb.

Účinnost od: 31.12.2002    Zrušeno: 25.11.2004

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady poskytování subvence pro vývoz selat a jatečných prasat a z nich vyrobeného vepřového masa

522/2002 Sb.

Účinnost od: 31.12.2002    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 124/1990 Sb., o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor
(Mění 116/1990 Sb.;Ruší 124/1990 Sb.)

494/2002 Sb.

Účinnost od: 31.12.2002

Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 51/1996 Sb., o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem, zápalkami a střelivem
(Ruší 51/1996 Sb.)

144/2002 Sb.

Účinnost od: 31.12.2002

Nález Ústavního soudu ze dne 6. března 2002 ve věci návrhu na zrušení druhé, třetí a čtvrté věty § 10 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách
(Mění 266/1994 Sb.)

rs199/2002 Sb.

Účinnost od: 31.12.2002

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve sdělení Ministerstva vnitra č. 558/2002 Sb.
(Mění 558/2002 Sb.)

rs188/2002 Sb.

Účinnost od: 31.12.2002    Zrušeno: 01.01.2006

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v příloze k vyhlášce č. 463/2002 Sb.
(Mění 463/2002 Sb.)

390/2001 Sb.

Účinnost od: 31.12.2002    Zrušeno: 01.07.2003

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 328/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 328/1997 Sb.)

276/2001 Sb.

Účinnost od: 31.12.2002

Nález Ústavního soudu ze dne 27. června 2001 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení části páté "Správní soudnictví" zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, popřípadě celé této části občanského soudního řádu
(Mění 99/1963 Sb. ruší § 244 - 250s)

45/2000 Sb.

Účinnost od: 31.12.2002

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droždí
(Mění 335/1997 Sb.)

52/2003 Sb.

Účinnost od: 30.12.2002

Úplné znění zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

581/2002 Sb.

Účinnost od: 30.12.2002    Zrušeno: 30.04.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 461/2001 Sb., o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, úředních a cestovních pasů Nového Zélandu
(Mění 461/2001 Sb.)

580/2002 Sb.

Účinnost od: 30.12.2002    Zrušeno: 30.04.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 459/2001 Sb., o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, úředních a cestovních pasů Spojených států amerických
(Mění 459/2001 Sb.)

578/2002 Sb.

Účinnost od: 30.12.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
(Mění 301/2000 Sb.)

577/2002 Sb.

Účinnost od: 30.12.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 111/1994 Sb.)

575/2002 Sb.

Účinnost od: 30.12.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 353/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 586/1992 Sb.;Mění 588/1992 Sb.;Mění 353/2001 Sb.;Mění 563/1991 Sb. nepřímo)

574/2002 Sb.

Účinnost od: 30.12.2002

Zákon o přijetí rámcového úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování odstraňování povodňových škod z roku 2002

558/2002 Sb.

Účinnost od: 27.12.2002    Účinnost do: 26.01.2003

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstev obcí a o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstev obcí

557/2002 Sb.

Účinnost od: 27.12.2002    Účinnost do: 30.03.2003

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

556/2002 Sb.

Účinnost od: 27.12.2002

Nález Ústavního soudu ze dne 10. prosince 2002 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Vír ze dne 6. 12. 2001 č. 04/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

573/2002 Sb.

Účinnost od: 20.12.2002    Účinnost do: 30.03.2003

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

572/2002 Sb.

Účinnost od: 20.12.2002

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2002 pro účely odvodu do státního rozpočtu podle zákona o zaměstnanosti

567/2002 Sb.

Účinnost od: 20.12.2002    Zrušeno: 20.03.2003

Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů

530/2002 Sb.

Účinnost od: 19.12.2002    Účinnost do: 01.01.2003

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 332/2002 Sb., kterým se stanoví dodatečné clo na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2002, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 332/2002 Sb.)

533/2002 Sb.

Účinnost od: 18.12.2002

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodního léčivého zdroje

528/2002 Sb.

Účinnost od: 18.12.2002

Nález Ústavního soudu ze dne 20. listopadu 2002 ve věci návrhu na zrušení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a na zrušení výměru Ministerstva financí č. 06/2002, kterým se stanoví maximální nájemné z bytu, maximální ceny služeb poskytovaných s užíváním bytu a pravidla pro věcně usměrňované nájemné v bytě a mění výměr Ministerstva financí č. 01/2002 a na zrušení položek č. 5 a č. 6 části I. oddílu A a položky č. 9 části II. výměru Ministerstva financí č. 01/2002, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

510/2002 Sb.

Účinnost od: 12.12.2002

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb
(Mění 114/2002 Sb.)

508/2002 Sb.

Účinnost od: 05.12.2002

Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český ráj

486/2002 Sb.

Účinnost od: 01.12.2002    Zrušeno: 01.12.2004

Vyhláška, kterou se stanoví vzory kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice, způsob jejich vyplňování, způsob vyznačování doby platnosti kupónů s dobou platnosti kratší než kalendářní rok a způsob jejich evidence
(Ruší 444/2000 Sb.;Ruší 392/2001 Sb.)

485/2002 Sb.

Účinnost od: 01.12.2002

Vyhláška o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

482/2002 Sb.

Účinnost od: 01.12.2002    Zrušeno: 01.01.2010

Zákon o posílení ochrany vzdušného prostoru České republiky v době konání summitu Organizace Severoatlantické smlouvy v Praze a o změně trestního zákona
(Mění 482/2002 Sb.)

329/2002 Sb.

Účinnost od: 01.12.2002

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 173/1997 Sb.)

175/2002 Sb.

Účinnost od: 01.12.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
(Mění 111/1994 Sb.)

571/2002 Sb.

Účinnost od: 30.11.2002

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

499/2002 Sb.

Účinnost od: 29.11.2002    Zrušeno: 01.07.2004

Nález Ústavního soudu ze dne 30. října 2002 ve věci návrhu na zrušení § 13 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), a § 4 odst. 3, § 5 odst. 3, § 7 a § 13 nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005
(Mění 114/2001 Sb.)

497/2002 Sb.

Účinnost od: 29.11.2002

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodnění osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 34/1986 Sb.)

496/2002 Sb.

Účinnost od: 29.11.2002    Účinnost do: 30.03.2003

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí

495/2002 Sb.

Účinnost od: 29.11.2002

Nález Ústavního soudu ze dne 30. října 2002 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 10 odst. 5 věty druhé zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

492/2002 Sb.

Účinnost od: 29.11.2002    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
(Mění 132/1998 Sb.)

491/2002 Sb.

Účinnost od: 28.11.2002

Vyhláška o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd

490/2002 Sb.

Účinnost od: 26.11.2002

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje 1. změna závazné části územního plánu velkého územního celku Jeseníky

488/2002 Sb.

Účinnost od: 26.11.2002

Nařízení vlády, kterým se stanoví, že nebude uplatněno dodatečné clo na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2002

479/2002 Sb.

Účinnost od: 20.11.2002    Zrušeno: 07.05.2013

Vyhláška, kterou se stanoví odborná způsobilost lékařů zjišťujících smrt a lékařů provádějících vyšetření potvrzující nevratnost smrti pro účely odběru tkání nebo orgánů určených pro transplantaci
(Ruší 11/1978/6 Sb.;Ruší 10/1984/6 Sb.)

477/2002 Sb.

Účinnost od: 20.11.2002    Zrušeno: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 175/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování finanční podpory pro zpracování brambor a pšenice na škrob a kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování subvence při vývozu výrobků z bramborového škrobu, ve znění nařízení vlády č. 250/2002 Sb.
(Mění 175/2001 Sb.)

473/2002 Sb.

Účinnost od: 20.11.2002    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 476/2000 Sb.
(Mění 274/1998 Sb.)

472/2002 Sb.

Účinnost od: 20.11.2002    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 287/2002 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky
(Mění 287/2002 Sb.)

299/2002 Sb.

Účinnost od: 16.11.2002    Zrušeno: 01.01.2009

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 16. listopadu 2002 do 24. listopadu 2002

483/2002 Sb.

Účinnost od: 15.11.2002    Zrušeno: 07.01.2017

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení
(Mění 426/2000 Sb.)

482/2002 Sb.

Účinnost od: 15.11.2002    Zrušeno: 01.01.2010

Zákon o posílení ochrany vzdušného prostoru České republiky v době konání summitu Organizace Severoatlantické smlouvy v Praze a o změně trestního zákona
(Mění 140/1961 Sb.)

rs168/2002 Sb.

Účinnost od: 15.11.2002

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 320/2002 Sb.
(Mění 320/2002 Sb.)

468/2002 Sb.

Účinnost od: 12.11.2002    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2001 Sb., o makléřské zkoušce
(Mění 305/2001 Sb.)

467/2002 Sb.

Účinnost od: 12.11.2002    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška o rozsahu odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných pomocí makléře a o druzích odborné specializace makléře

465/2002 Sb.

Účinnost od: 12.11.2002    Zrušeno: 15.04.2004

Vyhláška, kterou se stanoví maximálně přípustné množství reziduí jednotlivých druhů pesticidů v potravinách a potravinových surovinách
(Ruší 322/1999 Sb.)

462/2002 Sb.

Účinnost od: 08.11.2002    Zrušeno: 01.07.2009

Nařízení vlády o institucionální podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o hodnocení výzkumných záměrů

461/2002 Sb.

Účinnost od: 08.11.2002    Zrušeno: 01.07.2009

Nařízení vlády o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji
(Ruší 88/2001 Sb.;Ruší 374/2001 Sb.)

460/2002 Sb.

Účinnost od: 06.11.2002    Zrušeno: 01.09.2003

Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
(Ruší 311/2001 Sb.;Ruší 93/2002 Sb.)

445/2002 Sb.

Účinnost od: 06.11.2002

Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození Mikoláše Alše

449/2002 Sb.

Účinnost od: 04.11.2002    Účinnost do: 01.01.2003

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 332/2002 Sb., kterým se stanoví dodatečné clo na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2002, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 332/2002 Sb.)

458/2002 Sb.

Účinnost od: 01.11.2002

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí
(Mění 268/1999 Sb.)

457/2002 Sb.

Účinnost od: 01.11.2002    Zrušeno: 01.07.2015

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání, ve znění vyhlášky č. 44/2001 Sb.
(Mění 267/1999 Sb.)

456/2002 Sb.

Účinnost od: 01.11.2002

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání
(Mění 266/1999 Sb.)

455/2002 Sb.

Účinnost od: 01.11.2002

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 265/1999 Sb., kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru u vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu
(Mění 265/1999 Sb.)

454/2002 Sb.

Účinnost od: 01.11.2002

Vyhláška, kterou se stanoví doklady pro výběr, postup při výběru a vzor osobního dotazníku uchazeče o povolání do služebního poměru vojáka z povolání
(Ruší 261/1999 Sb.)

450/2002 Sb.

Účinnost od: 01.11.2002    Zrušeno: 29.07.2016

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 182/2002 Sb., kterým se stanoví preferenční celní sazby pro dovoz ryb a výrobků z ryb pocházejících z Evropské unie
(Ruší 182/2002 Sb.)

447/2002 Sb.

Účinnost od: 01.11.2002

Vyhláška Českého báňského úřadu o hlášení závažných událostí a nebezpečných stavů, závažných provozních nehod (havárií), závažných pracovních úrazů a poruch technických zařízení

444/2002 Sb.

Účinnost od: 01.11.2002    Zrušeno: 01.05.2005

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška č. 191/2000 Sb., o technických podmínkách pro připojení a provoz zařízení pro odposlouchávání a zaznamenávání telekomunikačního provozu
(Mění 191/2000 Sb.)

434/2002 Sb.

Účinnost od: 01.11.2002    Zrušeno: 01.09.2008

Vyhláška České národní banky, kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení devizové licence, předpoklady a podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami a postup pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými prostředky
(Ruší 1/2000 Sb.)

433/2002 Sb.

Účinnost od: 01.11.2002    Zrušeno: 01.01.2013

Vyhláška Ministerstva zemědělství o podrobnějších pravidlech pro plnění povinností podle ustanovení § 14 odst. 1 a 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, Pozemkovým fondem České republiky

431/2002 Sb.

Účinnost od: 01.11.2002

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

430/2002 Sb.

Účinnost od: 01.11.2002

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

487/2002 Sb.

Účinnost od: 31.10.2002

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

452/2002 Sb.

Účinnost od: 31.10.2002    Zrušeno: 01.07.2013

Vyhláška, kterou se stanoví seznam a přesná specifikace ropy, ropných poloproduktů a vybraných ropných produktů, jež lze skladovat v nouzových zásobách ropy, dále způsoby výpočtu výše nouzových zásob ropy a podmínky pro jejich skladování
(Ruší 184/2000 Sb.)

448/2002 Sb.

Účinnost od: 25.10.2002    Zrušeno: 31.12.2003

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, jímž se uveřejňuje seznam krajských, okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 2002
(Ruší 310/2001 Sb.)

446/2002 Sb.

Účinnost od: 25.10.2002    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi v roce 2002
(Mění 396/2002 Sb.)

529/2002 Sb.

Účinnost od: 21.10.2002

Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení číslovacího plánu veřejných datových sítí

443/2002 Sb.

Účinnost od: 18.10.2002    Zrušeno: 01.04.2005

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška č. 166/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o činnostech Ústředního plynárenského dispečinku
(Mění 166/2001 Sb.)

435/2002 Sb.

Účinnost od: 13.10.2002    Účinnost do: 01.01.2003

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 332/2002 Sb., kterým se stanoví dodatečné clo na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2002, ve znění nařízení vlády č. 413/2002 Sb.
(Mění 332/2002 Sb.)

440/2002 Sb.

Účinnost od: 11.10.2002    Zrušeno: 25.11.2004

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady poskytování subvence pro vývoz drůbežího masa vyrobeného z jatečných kuřat a z jatečných krůt

437/2002 Sb.

Účinnost od: 11.10.2002    Zrušeno: 07.05.2013

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví bližší podmínky posuzování zdravotní způsobilosti a rozsah vyšetření žijícího nebo zemřelého dárce tkání nebo orgánů pro účely transplantací (vyhláška o zdravotní způsobilosti dárce tkání a orgánů pro účely transplantací)

436/2002 Sb.

Účinnost od: 11.10.2002    Zrušeno: 01.04.2013

Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 285/2002 Sb., o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)

429/2002 Sb.

Účinnost od: 09.10.2002

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
(Mění 205/1999 Sb.)

428/2002 Sb.

Účinnost od: 09.10.2002    Zrušeno: 01.01.2003

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 377/2000 Sb., o pravidlech výběrového řízení na funkci přednosty okresního úřadu
(Mění 377/2000 Sb.)

427/2002 Sb.

Účinnost od: 01.10.2002

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. října 2002 do 31. prosince 2002
(Ruší 298/2002 Sb.)

426/2002 Sb.

Účinnost od: 01.10.2002    Zrušeno: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
(Mění 100/1988 Sb.;Mění 320/2002 Sb.)

425/2002 Sb.

Účinnost od: 01.10.2002

Zákon, kterým se pro rok 2003 stanoví mimořádné opatření při určování výše platu a některých náhrad výdajů spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů, soudců a státních zástupců, a kterým se těmto osobám stanoví výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2003

410/2002 Sb.

Účinnost od: 01.10.2002

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně
(Mění 20/2002 Sb.)

409/2002 Sb.

Účinnost od: 01.10.2002

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
(Mění 10/2001 Sb.)

342/2002 Sb.

Účinnost od: 01.10.2002    Účinnost do: 01.05.2004

Nařízení vlády o způsobu a podmínkách poskytování podpor výsadby vinic, obnovy vinic a propagace odbytu vín

326/2002 Sb.

Účinnost od: 01.10.2002    Zrušeno: 20.04.2016

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností
(Ruší 293/2000 Sb.)

295/2002 Sb.

Účinnost od: 01.10.2002    Zrušeno: 25.11.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 486/2000 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady pro provádění opatření k podpoře vývozu výrobků z kravského mléka
(Mění 486/2000 Sb.)

205/2002 Sb.

Účinnost od: 01.10.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 22/1997 Sb.;Mění 64/1986 Sb.;Mění 151/2000 Sb.)

91/2002 Sb.

Účinnost od: 01.10.2002    Zrušeno: 31.05.2004

Vyhláška Ministerstva zemědělství o prostředcích na ochranu rostlin
(Ruší 42/2001 Sb. nepřímo;Ruší 120/1999 Sb. nepřímo;Ruší 84/1997 Sb.)

424/2002 Sb.

Účinnost od: 27.09.2002    Zrušeno: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 199/1994 Sb.)

423/2002 Sb.

Účinnost od: 27.09.2002    Zrušeno: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 569/1991 Sb.)

422/2002 Sb.

Účinnost od: 27.09.2002    Zrušeno: 01.01.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 50/1976 Sb.)

420/2002 Sb.

Účinnost od: 27.09.2002

Zákon, kterým se zkracuje doba, po kterou je představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům a státním zástupcům poskytován plat při dočasné neschopnosti k výkonu funkce, a kterým se stanoví některá opatření v nemocenském pojištění (péči) a v důchodovém pojištění
(Mění 54/1956 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 32/1957 Sb.)

419/2002 Sb.

Účinnost od: 27.09.2002    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o osobních radiačních průkazech

413/2002 Sb.

Účinnost od: 17.09.2002    Účinnost do: 01.01.2003

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 332/2002 Sb., kterým se stanoví dodatečné clo na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2002
(Mění 332/2002 Sb.)

415/2002 Sb.

Účinnost od: 16.09.2002    Účinnost do: 01.12.2002

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím v období od 16. září 2002 do 30. listopadu 2002

389/2002 Sb.

Účinnost od: 15.09.2002

Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí "Renesance - zámek v Litomyšli" po 2 000 Kč

414/2002 Sb.

Účinnost od: 13.09.2002    Zrušeno: 01.01.2009

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období od 16. září 2002 do 30. září 2002

405/2002 Sb.

Účinnost od: 06.09.2002    Zrušeno: 01.01.2007

Nález Ústavního soudu ze dne 13. srpna 2002 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 106 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 50/1976 Sb.)

404/2002 Sb.

Účinnost od: 06.09.2002

Nález Ústavního soudu ze dne 13. srpna 2002 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
(Mění 129/2000 Sb.)

402/2002 Sb.

Účinnost od: 04.09.2002    Zrušeno: 28.05.2004

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 298/2000 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských obcí, seznam viničních tratí a jejich vymezení a seznam odrůd révy vinné v jednotlivých vinařských oblastech, z jejichž hroznů lze vyrábět víno s přívlastkem, ve znění vyhlášky č. 228/2001 Sb.
(Mění 298/2000 Sb.)

401/2002 Sb.

Účinnost od: 04.09.2002

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
(Mění 152/2000 Sb.;Mění 233/2000 Sb.;Mění 59/2002 Sb.)

rs141/2002 Sb.

Účinnost od: 04.09.2002

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně č. 320/2002 Sb.
(Mění 320/2002 Sb.)

459/2002 Sb.

Účinnost od: 01.09.2002    Zrušeno: 01.01.2015

Úplné znění zákona č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

412/2002 Sb.

Účinnost od: 01.09.2002    Zrušeno: 01.01.2010

Úplné znění zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, jak vyplývá z pozdějších změn

379/2002 Sb.

Účinnost od: 01.09.2002

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 284/1999 Sb., kterou se stanoví paušální částka za přijetí opatření celního úřadu
(Ruší 284/1999 Sb.)

368/2002 Sb.

Účinnost od: 01.09.2002    Zrušeno: 01.01.2015

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 496/2001 Sb.
(Mění 243/2001 Sb.)

367/2002 Sb.

Účinnost od: 01.09.2002    Zrušeno: 01.09.2003

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví částka pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře
(Ruší 31/2001 Sb.)

364/2002 Sb.

Účinnost od: 01.09.2002

Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Číselníku obcí (CISOB) a Číselníku městských částí (CISMC)

361/2002 Sb.

Účinnost od: 01.09.2002    Zrušeno: 01.09.2005

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 171/1999 Sb. a vyhlášky č. 284/2001 Sb.
(Mění 183/1998 Sb.)

345/2002 Sb.

Účinnost od: 01.09.2002

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu
(Ruší 263/2000 Sb.)

344/2002 Sb.

Účinnost od: 01.09.2002

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření
(Mění 262/2000 Sb.)

343/2002 Sb.

Účinnost od: 01.09.2002

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o postupu a podmínkách při zveřejnění průběhu přijímacího řízení na vysokých školách

306/2002 Sb.

Účinnost od: 01.09.2002    Zrušeno: 30.01.2008

Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů
(Ruší 56/1982 Sb.;Ruší 120/1993 Sb.)

285/2002 Sb.

Účinnost od: 01.09.2002

Zákon o darování, odběrech a transplantacích tkání a orgánů a o změně některých zákonů (transplantační zákon)
(Mění 140/1961 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 20/1966 Sb.;Mění 160/1992 Sb.;Mění 220/1991 Sb.)

260/2002 Sb.

Účinnost od: 01.09.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 121/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 191/1999 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 593/1992 Sb.;Mění 569/1991 Sb.)

250/2002 Sb.

Účinnost od: 01.09.2002    Zrušeno: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 175/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování finanční podpory pro zpracování brambor a pšenice na škrob a kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování subvence při vývozu výrobků z bramborového škrobu
(Mění 175/2001 Sb.)

249/2002 Sb.

Účinnost od: 01.09.2002    Zrušeno: 21.04.2016

Nařízení vlády o podmínkách poskytování příspěvků k hypotečnímu úvěru osobám mladším 36 let

99/2002 Sb.

Účinnost od: 01.09.2002    Zrušeno: 11.01.2005

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 362/1991 Sb., o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách
(Mění 362/1991 Sb.)

16/2002 Sb.

Účinnost od: 01.09.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 255/2001 Sb.
(Mění 306/1999 Sb.)

rs138/2002 Sb.

Účinnost od: 30.08.2002

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 326/2002 Sb.
(Mění 326/2002 Sb.)

400/2002 Sb.

Účinnost od: 28.08.2002    Zrušeno: 01.01.2005

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství, ve znění nařízení vlády č. 153/1999 Sb.
(Mění 68/1997 Sb.)

399/2002 Sb.

Účinnost od: 28.08.2002    Zrušeno: 01.01.2006

Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)

398/2002 Sb.

Účinnost od: 28.08.2002    Zrušeno: 11.01.2013

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 299/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů
(Mění 299/2001 Sb.)

397/2002 Sb.

Účinnost od: 28.08.2002

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizace bytů
(Mění 396/2001 Sb.)

396/2002 Sb.

Účinnost od: 28.08.2002    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi v roce 2002

395/2002 Sb.

Účinnost od: 28.08.2002

Nařízení vlády o poskytnutí nenávratné finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám nebo obcím postiženým povodněmi v roce 2002 na úhradu nákladů spojených s odstraněním stavby pro bydlení

394/2002 Sb.

Účinnost od: 28.08.2002

Nařízení vlády o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení fyzickým osobám postiženým povodněmi v roce 2002

393/2002 Sb.

Účinnost od: 26.08.2002

Zákon, kterým se stanoví termín pro předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky

392/2002 Sb.

Účinnost od: 26.08.2002    Účinnost do: 01.01.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 490/2001 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2002
(Mění 490/2001 Sb.)

391/2002 Sb.

Účinnost od: 26.08.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 211/2000 Sb.)

390/2002 Sb.

Účinnost od: 26.08.2002

Zákon o stanovení některých lhůt pro volby do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 1. a 2. listopadu 2002

380/2002 Sb.

Účinnost od: 22.08.2002

Vyhláška Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

rs133/2002 Sb.

Účinnost od: 22.08.2002    Zrušeno: 01.01.2015

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 341/2002 Sb.
(Mění 341/2002 Sb.)

387/2002 Sb.

Účinnost od: 21.08.2002    Účinnost do: 16.09.2002

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 376/2002 Sb., o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím při povodních v období do 15. září 2002, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 376/2002 Sb.)

386/2002 Sb.

Účinnost od: 21.08.2002    Zrušeno: 11.02.2003

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 358/2000 Sb.)

385/2002 Sb.

Účinnost od: 21.08.2002    Účinnost do: 01.09.2002

Rozhodnutí vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu pro území hlavního města Prahy, Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a Ústeckého kraje
(Mění 373/2002 Sb.)

383/2002 Sb.

Účinnost od: 17.08.2002

Rozhodnutí vlády České republiky o zrušení nouzového stavu pro území Karlovarského kraje

rs135/2002 Sb.

Účinnost od: 17.08.2002    Účinnost do: 16.09.2002

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 381/2002 Sb.
(Mění 381/2002 Sb.)

382/2002 Sb.

Účinnost od: 16.08.2002    Účinnost do: 01.01.2004

Vyhláška Ministerstva financí o osvobození zboží dováženého pro potřebu osob postižených povodněmi v roce 2002 od dovozního cla

381/2002 Sb.

Účinnost od: 16.08.2002    Zrušeno: 01.01.2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 377/2002 Sb., o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období do 15. září 2002
(Mění 377/2002 Sb.)

378/2002 Sb.

Účinnost od: 15.08.2002    Účinnost do: 16.09.2002

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 376/2002 Sb., o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím při povodních v období do 15. září 2002
(Mění 376/2002 Sb.)

372/2002 Sb.

Účinnost od: 15.08.2002    Zrušeno: 01.02.2010

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 56/1997 Sb., kterou se stanoví obsah a časové rozmezí preventivních prohlídek, ve znění vyhlášky č. 183/2000 Sb.
(Mění 56/1997 Sb.)

366/2002 Sb.

Účinnost od: 15.08.2002    Zrušeno: 01.12.2007

Vyhláška Energetického regulačního úřadu, kterou se mění vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 377/2001 Sb., o Energetickém regulačním fondu, kterou se stanoví způsob výběru určeného držitele licence, způsob výpočtu prokazatelné ztráty a výše včetně pravidel placení finančních příspěvků do tohoto fondu
(Mění 377/2001 Sb.)

365/2002 Sb.

Účinnost od: 15.08.2002

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se zrušují některé vyhlášky Ministerstva financí
(Ruší 588/1990 Sb.;Ruší 604/1992 Sb.)

362/2002 Sb.

Účinnost od: 15.08.2002

Vyhláška Ministerstva vnitra o postupech při provádění spisové rozluky v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů a o náležitostech spisové evidence při provádění spisové rozluky

359/2002 Sb.

Účinnost od: 15.08.2002

Nařízení vlády, kterým se stanoví vzor služebního průkazu příslušníka Bezpečnostní informační služby
(Ruší 9/1995/1 Sb. v částce)

rs130/2002 Sb.

Účinnost od: 15.08.2002

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v úplném znění zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, vyhlášeném pod č. 334/2002 Sb.
(Mění 200/1990 Sb.)

358/2002 Sb.

Účinnost od: 14.08.2002    Účinnost do: 01.05.2004

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví podmínky ochrany ozonové vrstvy Země
(Ruší 109/2000 Sb.;Ruší 110/2000 Sb.)

357/2002 Sb.

Účinnost od: 14.08.2002    Zrušeno: 28.01.2009

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší

356/2002 Sb.

Účinnost od: 14.08.2002    Zrušeno: 18.07.2009

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity, způsob předávání zpráv a informací, zjišťování množství vypouštěných znečišťujících látek, tmavosti kouře, přípustné míry obtěžování zápachem a intenzity pachů, podmínky autorizace osob, požadavky na vedení provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší a podmínky jejich uplatňování
(Ruší 84/1991/1 Sb. ruší přílohu č.4;Ruší 614/1992 Sb.;Ruší 41/1992 Sb.;Ruší 279/1993 Sb.;Ruší 122/1995 Sb.;Ruší 117/1997 Sb.;Ruší 97/2000 Sb.)

355/2002 Sb.

Účinnost od: 14.08.2002    Zrušeno: 03.01.2011

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a distribuce benzinu

354/2002 Sb.

Účinnost od: 14.08.2002    Zrušeno: 01.09.2012

Nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro spalování odpadu

353/2002 Sb.

Účinnost od: 14.08.2002    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

352/2002 Sb.

Účinnost od: 14.08.2002    Zrušeno: 01.01.2008

Nařízení vlády, kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

351/2002 Sb.

Účinnost od: 14.08.2002    Zrušeno: 01.09.2012

Nařízení vlády, kterým se stanoví závazné emisní stropy pro některé látky znečišťující ovzduší a způsob přípravy a provádění emisních inventur a emisních projekcí

350/2002 Sb.

Účinnost od: 14.08.2002    Zrušeno: 31.12.2006

Nařízení vlády, kterým se stanoví imisní limity a podmínky a způsob sledování, posuzování, hodnocení a řízení kvality ovzduší

377/2002 Sb.

Účinnost od: 13.08.2002    Účinnost do: 16.09.2002

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období do 15. září 2002

376/2002 Sb.

Účinnost od: 13.08.2002    Účinnost do: 16.09.2002

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím při povodních v období do 15. září 2002

375/2002 Sb.

Účinnost od: 13.08.2002

Usnesení vlády České republiky o schválení Rozhodnutí předsedy vlády o vyhlášení nouzového stavu

374/2002 Sb.

Účinnost od: 13.08.2002    Účinnost do: 23.08.2002

Rozhodnutí předsedy vlády o vyhlášení nouzového stavu pro území Ústeckého kraje z důvodu značného rozsahu ohrožení životů, zdraví a majetku v důsledku rozsáhlých povodní na dobu od 07.00 hodin dne 13. srpna 2002 do 24 hodin dne 22. srpna 2002

373/2002 Sb.

Účinnost od: 12.08.2002    Účinnost do: 23.08.2002

Rozhodnutí předsedy vlády o vyhlášení nouzového stavu pro území hlavního města Prahy, Středočeského kraje, Jihočeského kraje, Plzeňského kraje a Karlovarského kraje z důvodu značného rozsahu ohrožení životů, zdraví a majetku v důsledku rozsáhlých povodní na dobu od 18.00 hodin dne 12. srpna 2002 do 24 hodin dne 22. srpna 2002

349/2002 Sb.

Účinnost od: 06.08.2002

Nález Ústavního soudu ze dne 18. června 2002 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 6/2002 Sb.;Mění 151/2002 Sb. nepřímo)

348/2002 Sb.

Účinnost od: 06.08.2002    Zrušeno: 01.01.2006

Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu o bezpečnostní způsobilosti fyzických osob

347/2002 Sb.

Účinnost od: 06.08.2002    Zrušeno: 06.04.2006

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na prodej potravin a rozsah vybavení prodejny podle sortimentu prodávaných potravin
(Ruší 295/1997 Sb.)

rs126/2002 Sb.

Účinnost od: 06.08.2002

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 293/2002 Sb. a ve vyhlášce č. 344/2002 Sb.
(Mění 293/2002 Sb.;Mění 344/2002 Sb.)

341/2002 Sb.

Účinnost od: 01.08.2002    Zrušeno: 01.01.2015

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
(Ruší 301/2001 Sb.)

337/2002 Sb.

Účinnost od: 01.08.2002

Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

336/2002 Sb.

Účinnost od: 01.08.2002

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/1995 Sb., o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky, ve znění nařízení vlády č. 171/1998 Sb.
(Mění 262/1995 Sb.)

333/2002 Sb.

Účinnost od: 01.08.2002    Zrušeno: 01.07.2007

Vyhláška České národní banky, kterou se stanoví pravidla obezřetného podnikání ovládajících osob na konsolidovaném základě
(Ruší 62/1999/1 Sb. v částce;Ruší 42/2000 Sb.)

331/2002 Sb.

Účinnost od: 01.08.2002

Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 415/1991 Sb., o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů, ve znění vyhlášky č. 340/1992 Sb.
(Mění 415/1991 Sb.)

330/2002 Sb.

Účinnost od: 01.08.2002

Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 36/1985/6 Sb.;Ruší 26/1987/15 Sb.;Ruší 21/1982/5 Sb.;Ruší 19/1989/1 Sb.;Mění 22/1989 Sb.)

320/2002 Sb.

Účinnost od: 01.08.2002

Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
(Mění 97/1974 Sb.)

209/2002 Sb.

Účinnost od: 01.08.2002    Zrušeno: 14.04.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2000 Sb., o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.
(Mění 254/2000 Sb.)

208/2002 Sb.

Účinnost od: 01.08.2002    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů
(Mění 248/1995 Sb.)

411/2002 Sb.

Účinnost od: 31.07.2002

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně

340/2002 Sb.

Účinnost od: 24.07.2002    Zrušeno: 01.01.2006

Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam některých citlivých činností

332/2002 Sb.

Účinnost od: 24.07.2002    Účinnost do: 01.01.2003

Nařízení vlády, kterým se stanoví dodatečné clo na dovoz některých zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2002

328/2002 Sb.

Účinnost od: 19.07.2002    Zrušeno: 01.07.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 47/1998 Sb., o zvláštní jednorázové peněžní náležitosti pro příslušníky Vězeňské služby České republiky
(Mění 47/1998 Sb.)

325/2002 Sb.

Účinnost od: 19.07.2002    Zrušeno: 01.01.2003

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 279/1997 Sb.)

324/2002 Sb.

Účinnost od: 19.07.2002    Zrušeno: 01.06.2008

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 131/2001 Sb., kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání
(Mění 131/2001 Sb.)

323/2002 Sb.

Účinnost od: 19.07.2002

Vyhláška Ministerstva financí o rozpočtové skladbě

rs119/2002 Sb.

Účinnost od: 19.07.2002

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 11/2002 Sb.
(Mění 11/2002 Sb.)

319/2002 Sb.

Účinnost od: 18.07.2002    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o funkci a organizaci celostátní radiační monitorovací sítě

318/2002 Sb.

Účinnost od: 18.07.2002    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o podrobnostech k zajištění havarijní připravenosti jaderných zařízení a pracovišť se zdroji ionizujícího záření a o požadavcích na obsah vnitřního havarijního plánu a havarijního řádu
(Ruší 219/1997 Sb.)

317/2002 Sb.

Účinnost od: 18.07.2002    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o typovém schvalování obalových souborů pro přepravu, skladování a ukládání jaderných materiálů a radioaktivních látek, o typovém schvalování zdrojů ionizujícího záření a o přepravě jaderných materiálů a určených radioaktivních látek (o typovém schvalování a přepravě)
(Ruší 142/1997 Sb.;Ruší 143/1997 Sb.)

316/2002 Sb.

Účinnost od: 16.07.2002    Zrušeno: 01.08.2010

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 145/1997 Sb., o evidenci a kontrole jaderných materiálů a o jejich bližším vymezení
(Mění 145/1997 Sb.)

315/2002 Sb.

Účinnost od: 16.07.2002    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kterou se mění vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 146/1997 Sb., kterou se stanoví činnosti, které mají bezprostřední vliv na jadernou bezpečnost, a činnosti zvláště důležité z hlediska radiační ochrany, požadavky na kvalifikaci a odbornou přípravu, způsob ověřování zvláštní odborné způsobilosti a udělování oprávnění vybraným pracovníkům a způsob provedení schvalované dokumentace pro povolení v přípravě vybraných pracovníků
(Mění 146/1997 Sb.)

453/2002 Sb.

Účinnost od: 15.07.2002

Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení změny č. 1 číslovacího plánu veřejných telefonních sítí

297/2002 Sb.

Účinnost od: 15.07.2002    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 324/2001 Sb., kterou se stanoví požadavky na fyzickou a zdravotní způsobilost příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, druhy služeb zvlášť obtížných a zdraví škodlivých a postup při udělování ozdravného pobytu
(Mění 324/2001 Sb.)

276/2002 Sb.

Účinnost od: 13.07.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 526/1990 Sb.;Mění 588/1992 Sb.)

418/2002 Sb.

Účinnost od: 12.07.2002

Úplné znění zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

407/2002 Sb.

Účinnost od: 12.07.2002    Zrušeno: 01.04.2006

Úplné znění zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

313/2002 Sb.

Účinnost od: 12.07.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 128/2000 Sb.)

310/2002 Sb.

Účinnost od: 12.07.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využití jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 101/2000 Sb.;Mění 18/1997 Sb.;Mění 38/1994 Sb.;Mění 283/1993 Sb.;Mění 42/1992 Sb.;Mění 148/1998 Sb.)

308/2002 Sb.

Účinnost od: 12.07.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 15/1998 Sb.;Mění 591/1992 Sb.;Mění 214/1992 Sb.;Mění 530/1990 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 368/1992 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 248/1992 Sb.;Mění 151/1996 Sb.;Mění 143/1992 Sb.;Mění 586/1992 Sb.)

307/2002 Sb.

Účinnost od: 12.07.2002    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o radiační ochraně
(Ruší 184/1997 Sb.)

236/2002 Sb.

Účinnost od: 10.07.2002

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území

305/2002 Sb.

Účinnost od: 09.07.2002    Zrušeno: 18.10.2016

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví obsah žádosti a podrobná specifikace údajů předkládaných před uvedením biocidního přípravku nebo účinné látky na trh

304/2002 Sb.

Účinnost od: 09.07.2002    Zrušeno: 18.10.2016

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví podrobná specifikace zásad a postup hodnocení biocidních přípravků a účinných látek

303/2002 Sb.

Účinnost od: 03.07.2002    Zrušeno: 01.01.2018

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o výběru, přijímání a odborné přípravě justičních a právních čekatelů a o odborné justiční zkoušce a odborné závěrečné zkoušce právních čekatelů

302/2002 Sb.

Účinnost od: 03.07.2002

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

301/2002 Sb.

Účinnost od: 03.07.2002

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně

300/2002 Sb.

Účinnost od: 03.07.2002

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

rs111/2002 Sb.

Účinnost od: 03.07.2002

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 150/2002 Sb.
(Mění 150/2002 Sb.)

296/2002 Sb.

Účinnost od: 02.07.2002    Zrušeno: 01.07.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 114/2001 Sb., o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005
(Mění 114/2001 Sb.)

294/2002 Sb.

Účinnost od: 02.07.2002    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu, ve znění nařízení vlády č. 454/2001 Sb.
(Mění 86/2001 Sb.)

293/2002 Sb.

Účinnost od: 02.07.2002    Zrušeno: 01.06.2012

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
(Ruší 47/1999 Sb.)

292/2002 Sb.

Účinnost od: 02.07.2002    Zrušeno: 01.01.2011

Vyhláška Ministerstva zemědělství o oblastech povodí

526/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002

Úplné znění zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 210/2002 Sb.

408/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002

Úplné znění zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, jak vyplývá z pozdějších změn

298/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002    Zrušeno: 01.10.2002

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. července 2002 do 30. září 2002
(Ruší 112/2002 Sb.)

290/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002

Zákon o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 157/2000 Sb.;Mění 20/1966 Sb.)

289/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002    Zrušeno: 01.07.2015

Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech

288/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002

Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla poskytování dotací na podporu knihoven

287/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru příslušníků Policie České republiky
(Ruší 428/1992 Sb.;Ruší 32/1993 Sb.;Ruší 31/2000 Sb.;Ruší 161/2000 Sb.;Ruší 380/2000 Sb.;Ruší 489/2000 Sb.)

279/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 201/1997 Sb.)

272/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002    Účinnost do: 01.01.2004

Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam některých hutních výrobků, které mohou být dováženy do České republiky jen na základě automatické licence, a u nichž se uplatňuje sledování jejich dovozu do České republiky

271/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002    Zrušeno: 01.07.2005

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 57/1997 Sb.)

270/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002    Zrušeno: 01.05.2004

Sdělení Ministerstva financí, kterým se vyhlašuje rozhodnutí Ministerstva financí o zřízení poboček celních úřadů k výkonu jejich působnosti

269/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002    Zrušeno: 10.11.2003

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 287/1999 Sb.)

267/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002    Zrušeno: 01.01.2010

Nařízení vlády o informačním systému výzkumu a vývoje

266/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002    Účinnost do: 01.05.2003

Nařízení vlády, kterým se stanoví preferenční sazby cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie

264/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 155/1995 Sb.)

263/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 155/1995 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 589/1992 Sb.)

259/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění zákona č. 175/1990 Sb., a některé další zákony
(Mění 84/1990 Sb.;Mění 94/1990 Sb.;Mění 13/1997 Sb.;Mění 200/1990 Sb.)

253/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška Českého statistického úřadu a Ministerstva financí o statistice dováženého a vyváženého zboží

252/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
(Ruší 135/1998 Sb.;Ruší 124/1999 Sb.;Ruší 112/1999/1 Sb. nepřímo;Ruší 17/2001 Sb. nepřímo)

251/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 2. pololetí 2002

247/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška Ministerstva financí o osvobození zboží propuštěného do celního režimu volného oběhu od dovozního cla
(Ruší 136/1998 Sb.;Ruší 125/1999 Sb.)

246/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002    Zrušeno: 01.07.2011

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 197/2001 Sb., o způsobu vnějšího označení a odznacích celní správy, vzorech služebních stejnokrojů a barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy
(Mění 197/2001 Sb.)

245/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002

Vyhláška Ministerstva zemědělství o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu

244/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
(Ruší 134/1996 Sb.;Ruší 188/2000 Sb.)

243/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele

240/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002    Zrušeno: 14.07.2006

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o registraci historických vozidel a sportovně historických vozidel a o jejich testování a provozu

226/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)
(Mění 141/1961 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 337/1992 Sb.;Mění 71/1967 Sb.;Mění 227/2000 Sb.)

213/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002    Zrušeno: 01.01.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 100/1988 Sb.)

211/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002    Zrušeno: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 530/1990 Sb.;Mění 199/1994 Sb.;Mění 214/1992 Sb.)

210/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech), a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 227/1997 Sb.;Mění 586/1992 Sb.)

206/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 61/1988 Sb.)

202/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 99/1963 Sb.;Mění 182/1993 Sb.;Mění 89/1995 Sb.;Mění 77/1997 Sb.;Mění 218/2000 Sb.;Mění 65/1965 Sb.;Mění 219/2000 Sb.)

201/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002

Zákon o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

196/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002    Zrušeno: 01.04.2010

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 147/1998 Sb., o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby
(Mění 147/1998 Sb.)

182/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002    Zrušeno: 01.11.2002

Nařízení vlády, kterým se stanoví preferenční celní sazby pro dovoz ryb a výrobků z ryb pocházejících z Evropské unie

176/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 48/1997 Sb.;Mění 592/1992 Sb.)

173/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002

Zákon o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů
(Mění 368/1992 Sb.;Mění 527/1990 Sb.;Mění 116/2000 Sb.)

158/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002

Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se mění vyhláška Ministerstva kultury č. 208/1996 Sb., o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny
(Mění 208/1996 Sb.)

157/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002

Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny

135/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 40/1964 Sb.)

134/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002    Zrušeno: 01.01.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 140/1961 Sb.)

130/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002

Zákon o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu a vývoje)
(Ruší 300/1992 Sb.;Ruší 1/1995 Sb.;Mění 199/1994 Sb.;Mění 59/2000 Sb.;Mění 220/2000 Sb.;Ruší 2/1995 Sb. nepřímo)

120/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002

Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů
(Mění 258/2000 Sb.;Mění 166/1999 Sb.;Mění 368/1992 Sb.)

109/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002

Zákon o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů
(Ruší 64/1981 Sb.;Mění 94/1963 Sb.;Mění 76/1978 Sb.;Ruší 176/1996 Sb.)

58/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002    Zrušeno: 15.02.2008

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 25/1998 Sb., o vnějším označení policie a prokazování příslušnosti k policii
(Mění 25/1998 Sb.)

13/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 18/1997 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 505/1990 Sb.;Mění 2/1969 Sb.)

1/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1993 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 13/1993 Sb.)

op22/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002

Oznámení Českého statistického úřadu o zavedení geografických oblastí do Číselníku zemí (ČZEM)
(Mění 44/1993/1 Sb.)

op21/2002 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, kterým se zrušuje opatření Ministerstva financí č. 23/2001 Sb., kterým se oznamují sídla poboček celních úřadů a okruh činností, jejichž výkonem byly pověřeny, ve znění pozdějších opatření
(Mění 23/2001 Sb.)

449/2001 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002

Zákon o myslivosti
(Ruší 143/1991 Sb. nepřímo;Ruší 23/1962 Sb.;Ruší 512/1992 Sb. nepřímo;Ruší 270/1992 Sb. nepřímo)

179/2001 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na chladicí zařízení

362/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 591/1992 Sb.)

258/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002

Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
(Výjimka účinnosti část první § 29)

116/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2002

Zákon, kterým se mění některé zákony na ochranu průmyslového vlastnictví
(Mění 527/1990 Sb.;Mění 478/1992 Sb.)

346/2002 Sb.

Účinnost od: 30.06.2002

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně a dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně

322/2001 Sb.

Účinnost od: 30.06.2002

Nález Ústavního soudu ze dne 12. července 2001 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení zákona č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 148/1998 Sb.)

op18/2002 Sb.

Účinnost od: 29.06.2002    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví rozsah požadovaných informací a způsob jejich poskytování zdravotnickými zařízeními do Národního zdravotnického informačního systému (dále jen "NZIS")

14/2003 Sb.

Účinnost od: 28.06.2002

Úplné znění zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, jak vyplývá z pozdějších změn

417/2002 Sb.

Účinnost od: 28.06.2002

Úplné znění zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, jak vyplývá z pozdějších změn
(Ruší 151/1998 Sb.)

291/2002 Sb.

Účinnost od: 28.06.2002

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 134/1998 Sb.)

284/2002 Sb.

Účinnost od: 28.06.2002    Zrušeno: 01.01.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 564/1990 Sb.;Mění 29/1984 Sb.;Mění 76/1978 Sb.;Mění 390/1991 Sb.)

283/2002 Sb.

Účinnost od: 28.06.2002

Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu výdajů spojených s vysláním 6. polní nemocnice do Afghánistánu

282/2002 Sb.

Účinnost od: 28.06.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 58/1995 Sb.;Mění 166/1993 Sb.)

281/2002 Sb.

Účinnost od: 28.06.2002

Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona
(Mění 455/1991 Sb.)

280/2002 Sb.

Účinnost od: 28.06.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 219/2000 Sb.)

278/2002 Sb.

Účinnost od: 28.06.2002    Zrušeno: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 199/1994 Sb.)

277/2002 Sb.

Účinnost od: 28.06.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 172/1991 Sb.)

274/2002 Sb.

Účinnost od: 28.06.2002

Zákon o přijetí úvěru Českou republikou na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu dálničního obchvatu Plzně a souvisejících silničních přivaděčů

273/2002 Sb.

Účinnost od: 28.06.2002

Nařízení vlády, kterým se stanoví spouštěcí úrovně objemu dovozů pro jednotlivé zemědělské výrobky a skupiny zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2002

265/2002 Sb.

Účinnost od: 28.06.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 582/1991 Sb.)

262/2002 Sb.

Účinnost od: 28.06.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
(Mění 458/2000 Sb.)

261/2002 Sb.

Účinnost od: 28.06.2002

Zákon, kterým se mění podmínky pro použití půjčky poskytované na základě nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997 nebo v roce 1998, ve znění pozdějších předpisů, a podmínky pro použití půjčky poskytované na základě nařízení vlády č. 148/1997 Sb., o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu, ve znění pozdějších předpisů

258/2002 Sb.

Účinnost od: 28.06.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 49/1997 Sb.)

257/2002 Sb.

Účinnost od: 28.06.2002    Zrušeno: 01.01.2004

Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení

255/2002 Sb.

Účinnost od: 28.06.2002    Zrušeno: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 587/1992 Sb.)

254/2002 Sb.

Účinnost od: 28.06.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 221/1999 Sb.)

268/2002 Sb.

Účinnost od: 20.06.2002

Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

146/2002 Sb.

Účinnost od: 16.06.2002

Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů
(Mění 110/1997 Sb.)

224/2002 Sb.

Účinnost od: 15.06.2002

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví rozsah činností zdravotnických zařízení v oblasti zabránění vzniku, rozvoje a šíření onemocnění tuberkulózou, které nejsou hrazeny z prostředků veřejného zdravotního pojištění

242/2002 Sb.

Účinnost od: 14.06.2002    Zrušeno: 01.10.2004

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o bližších podmínkách poskytování příspěvku zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 50 % občanů se změněnou pracovní schopností z celkového počtu svých zaměstnanců a vyúčtování tohoto příspěvku

241/2002 Sb.

Účinnost od: 14.06.2002    Zrušeno: 15.04.2015

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě

239/2002 Sb.

Účinnost od: 14.06.2002    Účinnost do: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz kakaového prášku, obsahujícího přidaný cukr nebo jiná sladidla, do České republiky
(Ruší 421/2001 Sb.)

op19/2002 Sb.

Účinnost od: 12.06.2002    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví termín předložení návrhů zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2003

237/2002 Sb.

Účinnost od: 10.06.2002

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků

225/2002 Sb.

Účinnost od: 10.06.2002

Vyhláška Ministerstva zemědělství o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně
(Ruší 34/1960 Sb.)

235/2002 Sb.

Účinnost od: 06.06.2002

Nález Ústavního soudu ze dne 30. dubna 2002 ve věci návrhu na zrušení § 46a zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů

234/2002 Sb.

Účinnost od: 06.06.2002

Nález Ústavního soudu ze dne 30. dubna 2002 ve věci návrhu na zrušení § 31 odst. 3 zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
(Mění 82/1998 Sb.)

233/2002 Sb.

Účinnost od: 06.06.2002    Zrušeno: 01.08.2004

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 53/2002 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků
(Mění 53/2002 Sb.)

232/2002 Sb.

Účinnost od: 06.06.2002

Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se provádí zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)

3/2003 Sb.

Účinnost od: 04.06.2002

Úplné znění zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), jak vyplývá z pozdějších změn

228/2002 Sb.

Účinnost od: 04.06.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
(Mění 6/2002 Sb.;Mění 85/1996 Sb.)

227/2002 Sb.

Účinnost od: 04.06.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a o změně zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(Mění 212/2000 Sb.)

221/2002 Sb.

Účinnost od: 01.06.2002

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského

191/2002 Sb.

Účinnost od: 01.06.2002    Zrušeno: 26.08.2009

Vyhláška Ministerstva zemědělství o technických požadavcích na stavby pro zemědělství

183/2002 Sb.

Účinnost od: 01.06.2002    Zrušeno: 01.01.2008

Vyhláška České národní banky, kterou se stanoví postup devizových míst při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům
(Ruší 312/1996 Sb.)

180/2002 Sb.

Účinnost od: 01.06.2002    Zrušeno: 01.09.2003

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 1/1998 Sb., kterou se stanoví požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv (Český lékopis 1997), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 1/1998 Sb.)

179/2002 Sb.

Účinnost od: 01.06.2002    Zrušeno: 01.07.2009

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kterou se stanoví seznam vybraných položek a položek dvojího použití v jaderné oblasti
(Ruší 147/1997 Sb.)

178/2002 Sb.

Účinnost od: 01.06.2002    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška Ministerstva financí o podrobnějších pravidlech pro plnění povinnosti oznámit podíl na hlasovacích právech

165/2002 Sb.

Účinnost od: 01.06.2002

Vyhláška Českého báňského úřadu o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech

152/2002 Sb.

Účinnost od: 01.06.2002

Nařízení vlády, kterým se stanoví výčet věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví Federace židovských obcí v České republice nebo do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holoucaustem a postup při jejich převodu

149/2002 Sb.

Účinnost od: 01.06.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám), a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 408/2000 Sb.;Mění 368/1992 Sb.)

147/2002 Sb.

Účinnost od: 01.06.2002

Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském)
(Mění 115/1995 Sb.;Mění 91/1996 Sb.;Mění 156/1998 Sb.;Mění 408/2000 Sb.)

138/2002 Sb.

Účinnost od: 01.06.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 40/1995 Sb.;Mění 79/1997 Sb.)

86/2002 Sb.

Účinnost od: 01.06.2002    Zrušeno: 01.09.2012

Zákon o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)
(Mění 455/1991 Sb.;Mění 71/2000 Sb.;Mění 132/2000 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Ruší 211/1994 Sb. nepřímo;Ruší 212/1994 Sb. nepřímo;Ruší 309/1991 Sb.;Ruší 389/1991 Sb.;Ruší 218/1992 Sb.;Ruší 158/1994 Sb.;Ruší 86/1995 Sb.)

48/2002 Sb.

Účinnost od: 01.06.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 182/1993 Sb.)

395/2001 Sb.

Účinnost od: 01.06.2002

Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 1/1993 Sb.)

op20/2002 Sb.

Účinnost od: 31.05.2002

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

223/2002 Sb.

Účinnost od: 30.05.2002

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti dodatku kolektivní smlouvy vyššího stupně

222/2002 Sb.

Účinnost od: 30.05.2002

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 126/1996 Sb., kterým se provádí zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, a kterým se doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 512/1991 Sb., kterým se provádí zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 184/1994 Sb., o jednacím řádu Ústřední volební komise a o provedení zákona o volbách do zastupitelstev v obcích
(Ruší 126/1996 Sb.;Ruší 330/1999 Sb.;Ruší 184/1994 Sb.)

220/2002 Sb.

Účinnost od: 28.05.2002    Zrušeno: 01.10.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 9/1991 Sb.;Mění 1/1991 Sb.)

219/2002 Sb.

Účinnost od: 28.05.2002

Zákon, kterým se provádějí změny v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a mění se zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 2/1969 Sb.)

215/2002 Sb.

Účinnost od: 27.05.2002

Zákon o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen

212/2002 Sb.

Účinnost od: 27.05.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 87/1995 Sb.)

204/2002 Sb.

Účinnost od: 24.05.2002    Zrušeno: 03.12.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům
(Mění 21/1997 Sb.)

203/2002 Sb.

Účinnost od: 24.05.2002

Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu rozpočtovaného schodku státního rozpočtu České republiky na rok 2002

200/2002 Sb.

Účinnost od: 24.05.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 141/1961 Sb.)

197/2002 Sb.

Účinnost od: 24.05.2002

Zákon o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování programu Rozvoj materiálně technické základny Masarykovy univerzity v Brně

174/2002 Sb.

Účinnost od: 24.05.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 356/1999 Sb.
(Mění 455/1991 Sb.;Mění 356/1999 Sb.)

195/2002 Sb.

Účinnost od: 22.05.2002    Zrušeno: 01.08.2011

Vyhláška Ministerstva zemědělství o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

194/2002 Sb.

Účinnost od: 22.05.2002    Zrušeno: 28.05.2004

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 297/2000 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 297/2000 Sb.)

193/2002 Sb.

Účinnost od: 22.05.2002

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů, přijatému Parlamentem dne 9. dubna 2002 a vrácenému prezidentem republiky dne 23. dubna 2002

192/2002 Sb.

Účinnost od: 22.05.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů
(Mění 484/1991 Sb.;Mění 90/1995 Sb.;Mění 252/1994 Sb.)

rs79/2002 Sb.

Účinnost od: 21.05.2002

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 142/2002 Sb. a v nařízení vlády č. 163/2002 Sb.
(Mění 142/2002 Sb.;Mění 163/2002 Sb.)

160/2002 Sb.

Účinnost od: 19.05.2002    Zrušeno: 01.01.2006

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro zmrazené potraviny, ve znění vyhlášky č. 44/2000 Sb.
(Mění 326/1997 Sb.)

188/2002 Sb.

Účinnost od: 15.05.2002

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra č. 80/2002 Sb.
(Mění 233/2000 Sb.)

187/2002 Sb.

Účinnost od: 15.05.2002    Účinnost do: 01.05.2003

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

186/2002 Sb.

Účinnost od: 15.05.2002

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví náležitosti přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území postiženém živelní nebo jinou pohromou a vzor pověření osoby pověřené krajem zjišťováním údajů nutných pro zpracování tohoto přehledu

185/2002 Sb.

Účinnost od: 15.05.2002    Zrušeno: 02.07.2007

Nařízení vlády, kterým se pro účely zákona o investičních pobídkách stanoví seznam strojního zařízení tvořícího součást výrobní linky
(Ruší 125/2001 Sb.)

184/2002 Sb.

Účinnost od: 15.05.2002

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 31/1999 Sb., kterým se stanoví seznam výrobků a obalů, na něž se vztahuje povinnost zpětného odběru, a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých výrobků a obalů
(Ruší 31/1999 Sb.)

169/2002 Sb.

Účinnost od: 15.05.2002    Zrušeno: 16.10.2008

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(Mění 451/2000 Sb.)

111/2002 Sb.

Účinnost od: 13.05.2002

Nařízení vlády, kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů

189/2002 Sb.

Účinnost od: 10.05.2002

Rozhodnutí prezidenta republiky o doplnění dne konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

238/2002 Sb.

Účinnost od: 09.05.2002

Úplné znění zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

181/2002 Sb.

Účinnost od: 09.05.2002

Nařízení vlády o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací ocelářského průmyslu
(Ruší 310/2000 Sb.)

177/2002 Sb.

Účinnost od: 09.05.2002    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 207/1998 Sb., o výpočtu hodnoty cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo investičního fondu
(Mění 207/1998 Sb.)

175/2002 Sb.

Účinnost od: 09.05.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
(Mění 111/1994 Sb.;Mění 266/1994 Sb.;Mění 56/2001 Sb.;Mění 247/2000 Sb.)

172/2002 Sb.

Účinnost od: 09.05.2002

Zákon o odškodnění osob odvlečených do SSSR nebo do táborů, které SSSR zřídil v jiných státech

167/2002 Sb.

Účinnost od: 03.05.2002

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
(Ruší 470/2000 Sb.;Ruší 497/2001 Sb.)

406/2002 Sb.

Účinnost od: 01.05.2002    Zrušeno: 01.04.2006

Úplné znění zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, jak vyplývá z pozdějších změn
(Ruší 215/1998 Sb.)

335/2002 Sb.

Účinnost od: 01.05.2002

Úplné znění zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, jak vyplývá z pozdějších změn

166/2002 Sb.

Účinnost od: 01.05.2002    Zrušeno: 01.04.2006

Vyhláška České národní banky, kterou se stanoví náležitosti žádosti o bankovní licenci, náležitosti žádosti o souhlas České národní banky s nabytím nebo zvýšením kvalifikované účasti na bance, s osobou uzavírající ovládací smlouvu s bankou nebo s osobou provádějící právní úkon směřující k ovládnutí banky a náležitosti oznámení o snížení kvalifikované účasti na bance nebo o pozbytí postavení ovládající osoby vůči bance
(Ruší 32/1999 Sb.;Ruší 33/1999 Sb.)

164/2002 Sb.

Účinnost od: 01.05.2002

Vyhláška České národní banky o podmínkách přístupu k informacím v informační databázi České národní banky - Centrální registr úvěrů

159/2002 Sb.

Účinnost od: 01.05.2002    Zrušeno: 01.06.2010

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí a Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 20/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 553/1990 Sb. a nařízení vlády č. 352/2000 Sb.
(Mění 20/1979 Sb.)

128/2002 Sb.

Účinnost od: 01.05.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění zákona č. 238/2000 Sb., zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 218/1999 Sb.;Mění 220/1999 Sb.;Mění 586/1992 Sb.)

127/2002 Sb.

Účinnost od: 01.05.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 442/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 6/1993 Sb.;Mění 442/2000 Sb.;Mění 166/1993 Sb.)

126/2002 Sb.

Účinnost od: 01.05.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře), ve znění zákona č. 15/2002 Sb., zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 21/1992 Sb.;Mění 219/1995 Sb.;Mění 593/1992 Sb.;Mění 239/2001 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 363/1999 Sb.)

116/2002 Sb.

Účinnost od: 01.05.2002

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu označování vratných zálohovaných obalů

114/2002 Sb.

Účinnost od: 01.05.2002

Vyhláška Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb
(Ruší 310/1995 Sb.;Ruší 167/1997 Sb.;Ruší 314/1999 Sb.)

171/2002 Sb.

Účinnost od: 30.04.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 247/1995 Sb.)

170/2002 Sb.

Účinnost od: 30.04.2002

Zákon o válečných veteránech

op17/2002 Sb.

Účinnost od: 30.04.2002

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

rs68/2002 Sb.

Účinnost od: 26.04.2002

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 100/2002 Sb.
(Mění 100/2002 Sb.;Mění 351/2001 Sb.)

163/2002 Sb.

Účinnost od: 24.04.2002

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky
(Ruší 178/1997 Sb.;Ruší 81/1999 Sb.)

113/2002 Sb.

Účinnost od: 24.04.2002

Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 550. výročí ustanovení Jiřího z Poděbrad zemským správcem

op15/2002 Sb.

Účinnost od: 24.04.2002

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o opravě oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 12/2002 Sb.
(Mění 12/2002 Sb.)

162/2002 Sb.

Účinnost od: 23.04.2002    Účinnost do: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz cukru do České republiky
(Ruší 212/1999 Sb.)

161/2002 Sb.

Účinnost od: 23.04.2002    Zrušeno: 14.05.2004

Nařízení vlády, kterým se stanoví výše výdajů státního rozpočtu ve veřejném zájmu na základě rozhodnutí předsedů obou komor Parlamentu nebo předsedy vlády

151/2002 Sb.

Účinnost od: 17.04.2002

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím soudního řádu správního
(Mění 283/1993 Sb.;Mění 14/2002 Sb.)

148/2002 Sb.

Účinnost od: 17.04.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 569/1991 Sb.;Mění 357/1992 Sb.)

145/2002 Sb.

Účinnost od: 17.04.2002

Nález Ústavního soudu ze dne 12. března 2002 ve věci návrhu na zrušení části čl. III bodu 1 zákona č. 210/1997 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 210/1997 Sb.)

143/2002 Sb.

Účinnost od: 17.04.2002

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Beskydy

rs62/2002 Sb.

Účinnost od: 17.04.2002

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v nařízení vlády č. 378/2001 Sb. a v úplném znění zákona č. 72/1994 Sb. uveřejněném pod č. 65/2002 Sb.
(Mění 378/2001 Sb.;Mění 65/2002 Sb.)

156/2002 Sb.

Účinnost od: 16.04.2002    Zrušeno: 01.01.2009

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období od 16. dubna 2002 do 30. června 2002
(Ruší 108/2002 Sb.)

155/2002 Sb.

Účinnost od: 16.04.2002

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o přechodném financování některých sociálně zdravotních dávek horníků, přijatému Poslaneckou sněmovnou dne 14. března 2002 a vrácenému prezidentem republiky dne 28. března 2002

154/2002 Sb.

Účinnost od: 16.04.2002

Zákon o přechodném financování některých sociálně zdravontích dávek horníků

137/2002 Sb.

Účinnost od: 15.04.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 505/1990 Sb.;Mění 20/1993 Sb.;Mění 119/2000 Sb.)

133/2002 Sb.

Účinnost od: 15.04.2002

Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování nákupu pěti třívozových elektrických jednotek řady 471

132/2002 Sb.

Účinnost od: 15.04.2002

Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění úvěru určeného na financování investičních nákladů modernizace I. tranzitního železničního koridoru Děčín - Praha - Břeclav

98/2002 Sb.

Účinnost od: 15.04.2002

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a způsob poskytování dotací ze státního rozpočtu na aktivity příslušníků národnostních menšin a na podporu integrace příslušníků romské komunity

97/2002 Sb.

Účinnost od: 15.04.2002    Zrušeno: 21.04.2016

Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu osobami mladšími 36 let

142/2002 Sb.

Účinnost od: 12.04.2002    Zrušeno: 01.01.2003

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 192/2001 Sb., kterou se vydává seznam hraničních přechodů, ve znění vyhlášky č. 364/2001 Sb.
(Mění 192/2001 Sb.)

141/2002 Sb.

Účinnost od: 12.04.2002    Zrušeno: 01.04.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů, ve znění nařízení vlády č. 294/2001 Sb.
(Mění 481/2000 Sb.)

140/2002 Sb.

Účinnost od: 12.04.2002

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 228/2000 Sb., o stanovení povinného podílu počtu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele
(Ruší 228/2000 Sb.)

129/2002 Sb.

Účinnost od: 12.04.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.
(Mění 221/1999 Sb.)

123/2002 Sb.

Účinnost od: 12.04.2002

Zákon o přijetí úvěru Českou republikou od Evropské investiční banky na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu Podpora investičních opatření na ochranu před povodněmi v České republice v rámci Programu prevence před povodněmi

122/2002 Sb.

Účinnost od: 09.04.2002    Zrušeno: 11.02.2003

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění nařízení vlády č. 173/2001 Sb.
(Mění 358/2000 Sb.)

118/2002 Sb.

Účinnost od: 09.04.2002

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o vymezení zón ochrany přírody Národního parku České Švýcarsko

117/2002 Sb.

Účinnost od: 09.04.2002    Zrušeno: 01.01.2005

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence

115/2002 Sb.

Účinnost od: 09.04.2002    Zrušeno: 15.03.2006

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o podrobnostech nakládání s obaly

112/2002 Sb.

Účinnost od: 01.04.2002    Zrušeno: 01.07.2002

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. dubna 2002 do 30. června 2002
(Ruší 484/2001 Sb.)

106/2002 Sb.

Účinnost od: 01.04.2002    Zrušeno: 15.10.2010

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 273/2000 Sb., kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách
(Mění 273/2000 Sb.)

101/2002 Sb.

Účinnost od: 01.04.2002

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
(Mění 134/1998 Sb.)

94/2002 Sb.

Účinnost od: 01.04.2002    Účinnost do: 01.04.2003

Nařízení vlády o poměrné části rezervy, kterou lze v systému produkčních kvót mléka rozdělit v kvótovém roce 2002/2003

78/2002 Sb.

Účinnost od: 01.04.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu
(Mění 200/1990 Sb.;Mění 90/1995 Sb.;Mění 107/1999 Sb.)

75/2002 Sb.

Účinnost od: 01.04.2002

Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti provozu elektrických technických zařízení používaných při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
(Ruší 9/1981/11 Sb.;Ruší 60/1989 Sb.)

74/2002 Sb.

Účinnost od: 01.04.2002

Vyhláška Českého báňského úřadu o vyhrazených elektrických zařízeních

72/2002 Sb.

Účinnost od: 01.04.2002

Vyhláška Českého báňského úřadu o důlní degazaci
(Ruší 4/1988/7 Sb. v částce;Ruší 518/1991 Sb.)

71/2002 Sb.

Účinnost od: 01.04.2002

Vyhláška Českého báňského úřadu o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu
(Ruší 4/1988/6 Sb. v částce;Ruší 10/1988/5 Sb. v částce)

62/2002 Sb.

Účinnost od: 01.04.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 200/1990 Sb.;Mění 361/2000 Sb.)

17/2002 Sb.

Účinnost od: 01.04.2002    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví forma, lhůta a způsob uveřejňování kurzů instrumentů kapitálového trhu

15/2002 Sb.

Účinnost od: 01.04.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu zájmů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 238/1992 Sb.;Mění 171/1991 Sb.;Mění 569/1991 Sb.;Mění 239/2001 Sb.;Mění 513/1991 Sb.)

9/2002 Sb.

Účinnost od: 01.04.2002

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku
(Ruší 194/2000 Sb.)

7/2002 Sb.

Účinnost od: 01.04.2002

Zákon o řízení ve věcech soudců a státních zástupců
(Ruší 412/1991 Sb.;Ruší 22/1993 Sb.;Ruší 76/1997 Sb.)

6/2002 Sb.

Účinnost od: 01.04.2002

Zákon o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)
(Ruší 335/1991 Sb.;Ruší 17/1993 Sb.;Ruší 239/1995 Sb.;Ruší 436/1991 Sb.;Ruší 580/1991 Sb.;Ruší 23/1993 Sb.;Ruší 284/1993 Sb.;Ruší 240/1995 Sb.;Ruší 215/2000 Sb.;Ruší 11/2001 Sb.;Ruší 576/1991 Sb.;Ruší 71/1993 Sb.;Ruší 178/1993 Sb.;Ruší 1/1994 Sb.;Ruší 235/1994 Sb.;Ruší 293/1995 Sb.;Ruší 195/1997 Sb.;Ruší 190/2001 Sb.;Mění 85/1996 Sb.;Mění 358/1992 Sb.;Mění 65/1965 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 264/1992 Sb.;Mění 171/1993 Sb.;Mění 292/1993 Sb.;Mění 202/1997 Sb.;Mění 30/2000 Sb.;Mění 120/2001 Sb.;Ruší 32/1996 Sb. nepřímo;Ruší 33/1996 Sb. nepřímo)

op14/2002 Sb.

Účinnost od: 01.04.2002    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, který se mění opatření Ministerstva financí č. 23/2001 Sb., kterým se oznamují sídla poboček celních úřadů a okruh činností, jejichž výkonem byly pověřeny
(Mění 23/2001 Sb.)

op6/2002 Sb.

Účinnost od: 01.04.2002

Oznámení Českého statistického úřadu o zavedení Číselníku vybraných měřicích jednotek a jednotek ekonomických veličin (ČVMJ)

452/2001 Sb.

Účinnost od: 01.04.2002

Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele
(Ruší 159/1973 Sb.;Ruší 160/1973 Sb.;Mění 634/1992 Sb.)

390/2001 Sb.

Účinnost od: 01.04.2002    Zrušeno: 01.07.2003

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 328/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 328/1997 Sb.)

op16/2002 Sb.

Účinnost od: 31.03.2002

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

110/2002 Sb.

Účinnost od: 29.03.2002

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, přijatému Poslaneckou sněmovnou dne 5. února 2002 a vrácenému prezidentem republiky dne 21. února 2002

105/2002 Sb.

Účinnost od: 29.03.2002    Zrušeno: 01.04.2012

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích
(Mění 221/1995 Sb.)

104/2002 Sb.

Účinnost od: 29.03.2002

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 37/1992 Sb.)

103/2002 Sb.

Účinnost od: 29.03.2002    Zrušeno: 01.10.2004

Nařízení vlády o hmotné podpoře na vytváření nových pracovních míst a rekvalifikaci zaměstnanců v rámci investičních pobídek
(Ruší 134/2000 Sb.)

102/2002 Sb.

Účinnost od: 29.03.2002

Nařízení vlády o vyplacení jednorázové finanční náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem osobám zařazeným do vojenských táborů nucených prací

op13/2002 Sb.

Účinnost od: 29.03.2002    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení

100/2002 Sb.

Účinnost od: 22.03.2002    Zrušeno: 31.03.2006

Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva zahraničních věcí č. 351/2001 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou hlasovací lístky zaslány k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou
(Mění 351/2001 Sb.)

93/2002 Sb.

Účinnost od: 22.03.2002    Zrušeno: 06.11.2002

Vyhláška Ministerstva financí o stanovení procenta, kterým se každá obec podílí na 1,5 % z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků, odváděné zaměstnavatelem jako plátcem daně z příjmů, s výjimkou daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby

108/2002 Sb.

Účinnost od: 20.03.2002    Zrušeno: 16.04.2002

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů pořádkové služby Policie České republiky v období od 20. března 2002 do 15. dubna 2002

107/2002 Sb.

Účinnost od: 20.03.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1996 Sb., o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti, a některé další zákony
(Mění 140/1996 Sb.;Mění 97/1974 Sb.;Mění 368/1992 Sb.;Mění 101/2000 Sb.)

92/2002 Sb.

Účinnost od: 20.03.2002    Zrušeno: 31.05.2004

Vyhláška Ministerstva zemědělství o odborné způsobilosti pro živnostenské podnikání na úseku rostlinolékařské péče
(Ruší 288/1996 Sb.)

90/2002 Sb.

Účinnost od: 20.03.2002    Zrušeno: 31.05.2004

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví opatření k zabezpečení ochrany včel, zvěře a ryb při používání přípravků na ochranu rostlin
(Ruší 40/1997 Sb.)

89/2002 Sb.

Účinnost od: 20.03.2002    Zrušeno: 31.05.2004

Vyhláška Ministerstva zemědělství o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole
(Ruší 41/2001 Sb. nepřímo;Ruší 206/1999 Sb. nepřímo;Ruší 78/1999/1 Sb. nepřímo;Ruší 83/1997 Sb.)

84/2002 Sb.

Účinnost od: 15.03.2002

Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí "Pozdní gotika - kamenná kašna v Kutné Hoře" po 2 000 Kč

88/2002 Sb.

Účinnost od: 13.03.2002

Vyhláška Ministerstva kultury k provedení zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
(Ruší 51/1963 Sb.;Ruší 110/1965 Sb.)

87/2002 Sb.

Účinnost od: 13.03.2002    Účinnost do: 01.01.2003

Vyhláška Ministerstva financí o omezení aktivního zušlechťovacího styku v podmíněném systému u vybraných druhů zboží

op11/2002 Sb.

Účinnost od: 13.03.2002    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven za období roku 2002

96/2002 Sb.

Účinnost od: 11.03.2002

Sdělení Ústavního soudu o opravě chyb v nálezu Ústavního soudu č. 278/2001 Sb.
(Mění 278/2001 Sb.)

95/2002 Sb.

Účinnost od: 11.03.2002

Nález Ústavního soudu ze dne 12. února 2002 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 217/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze, jeho částí nebo jím provedených změn v zákonech č. 1/1992 Sb. a č. 143/1992 Sb.

85/2002 Sb.

Účinnost od: 06.03.2002    Zrušeno: 01.12.2003

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky
(Ruší 268/2000 Sb.)

83/2002 Sb.

Účinnost od: 06.03.2002    Zrušeno: 31.07.2009

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví seznam právnických a fyzických osob s uvedením jejich pracovišť, pro jejichž činnost se nevyžaduje povolení k zacházení s návykovými látkami, přípravky je obsahujícími a prekursory

82/2002 Sb.

Účinnost od: 06.03.2002    Zrušeno: 01.05.2006

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 304/1998 Sb., kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek, ve znění vyhlášky č. 143/2000 Sb.
(Mění 304/1998 Sb.)

81/2002 Sb.

Účinnost od: 06.03.2002

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně

80/2002 Sb.

Účinnost od: 05.03.2002    Zrušeno: 30.04.2004

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb.
(Mění 233/2000 Sb.)

153/2002 Sb.

Účinnost od: 01.03.2002

Úplné znění zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, jak vyplývá z pozdějších změn

79/2002 Sb.

Účinnost od: 01.03.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů
(Mění 364/2000 Sb.)

77/2002 Sb.

Účinnost od: 01.03.2002

Zákon o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 266/1994 Sb.)

73/2002 Sb.

Účinnost od: 01.03.2002    Zrušeno: 26.05.2005

Vyhláška Českého báňského úřadu o vybraných důlních zařízeních
(Ruší 5/1998 Sb.)

69/2002 Sb.

Účinnost od: 01.03.2002    Zrušeno: 01.01.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 79/1994 Sb.)

68/2002 Sb.

Účinnost od: 01.03.2002    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 86/1993 Sb.)

67/2002 Sb.

Účinnost od: 01.03.2002    Zrušeno: 01.01.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 253/1992 Sb.)

66/2002 Sb.

Účinnost od: 01.03.2002    Zrušeno: 01.01.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 251/1992 Sb.)

64/2002 Sb.

Účinnost od: 01.03.2002    Zrušeno: 01.08.2004

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)

60/2002 Sb.

Účinnost od: 01.03.2002    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 246/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky pro povolování výbušnin, výbušných předmětů a pomůcek do oběhu a jejich přezkušování
(Mění 246/1996 Sb.)

54/2002 Sb.

Účinnost od: 01.03.2002    Zrušeno: 01.08.2010

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek

53/2002 Sb.

Účinnost od: 01.03.2002    Zrušeno: 01.08.2004

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky použití látek přídatných, pomocných a potravních doplňků
(Ruší 3/1999 Sb.;Ruší 323/1999 Sb.;Ruší 274/2000 Sb.;Ruší 298/1997 Sb.)

52/2002 Sb.

Účinnost od: 01.03.2002    Zrušeno: 01.08.2004

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví požadavky na množství a druhy látek určených k aromatizaci potravin, podmínky jejich použití, požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a podmínky použití chininu a kofeinu

39/2002 Sb.

Účinnost od: 01.03.2002    Zrušeno: 01.04.2008

Nařízení vlády, kterým se upravuje výše služného vojáků v základní nebo náhradní službě a vojáků v záloze povolaných na vojenské cvičení

14/2002 Sb.

Účinnost od: 01.03.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.
(Mění 283/1993 Sb.;Mění 201/1997 Sb.)

op10/2002 Sb.

Účinnost od: 01.03.2002    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Ministerstva financí č. 23/2001 Sb., kterým se oznamují sídla poboček celních úřadů a okruh činností, jejichž výkonem byly pověřeny
(Mění 23/2001 Sb.)

op12/2002 Sb.

Účinnost od: 28.02.2002

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

52/2001 Sb.

Účinnost od: 28.02.2002

Nález Ústavního soudu ze dne 17. ledna 2001 ve věci návrhu na zrušení § 83 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 200/1990 Sb. ruší § 83 odst. 1 )

65/2002 Sb.

Účinnost od: 26.02.2002    Zrušeno: 01.01.2014

Úplné znění zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), jak vyplývá z pozdějších změn

63/2002 Sb.

Účinnost od: 26.02.2002

Nařízení vlády o pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu hospodárného nakládání s energií a využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů

61/2002 Sb.

Účinnost od: 22.02.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 44/1988 Sb.)

57/2002 Sb.

Účinnost od: 22.02.2002

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 114/1991 Sb., o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem, ve znění vyhlášky č. 210/1995 Sb.
(Mění 114/1991 Sb.)

56/2002 Sb.

Účinnost od: 22.02.2002

Úplné znění zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, jak vyplývá z pozdějších změn

55/2002 Sb.

Účinnost od: 22.02.2002

Úplné znění zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

50/2002 Sb.

Účinnost od: 21.02.2002    Zrušeno: 28.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 115/1995 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů, ve znění zákona č. 216/2000 Sb., a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 586/1992 Sb.;Mění 115/1995 Sb.)

34/2002 Sb.

Účinnost od: 20.02.2002

Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí úmrtí Emila Holuba

59/2002 Sb.

Účinnost od: 13.02.2002

Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
(Ruší 173/1994 Sb.;Ruší 252/1998 Sb.)

49/2002 Sb.

Účinnost od: 08.02.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 551/1991 Sb.;Mění 280/1992 Sb.;Mění 592/1992 Sb.)

46/2002 Sb.

Účinnost od: 08.02.2002

Zákon o přijetí úvěru Českou republikou na financování investičních potřeb souvisejících s prováděním projektu českých dálnic B

45/2002 Sb.

Účinnost od: 08.02.2002    Zrušeno: 25.11.2004

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady k podpoře vývozu hovězího masa vyrobeného z jatečných krav a z jatečných jalovic

44/2002 Sb.

Účinnost od: 01.02.2002    Zrušeno: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 445/2000 Sb., o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005, ve znění nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 410/2001 Sb.
(Mění 445/2000 Sb.)

42/2002 Sb.

Účinnost od: 01.02.2002

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů a správců dědictví
(Mění 196/2001 Sb.)

41/2002 Sb.

Účinnost od: 01.02.2002    Zrušeno: 01.08.2004

Vyhláška Ministerstva financí o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

40/2002 Sb.

Účinnost od: 01.02.2002    Zrušeno: 01.01.2010

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 114/1999 Sb., kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce
(Mění 114/1999 Sb.)

38/2002 Sb.

Účinnost od: 01.02.2002    Účinnost do: 03.11.2002

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu, do Senátu Parlamentu, do zastupitelstev obcí a do zastupitelstva hlavního města Prahy

13/2002 Sb.

Účinnost od: 01.02.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona č. 119/2000 Sb., zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 18/1997 Sb.)

2/2002 Sb.

Účinnost od: 01.02.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), a některé další zákony
(Mění 325/1999 Sb.;Mění 1/1991 Sb.;Mění 133/2000 Sb.)

op7/2002 Sb.

Účinnost od: 01.02.2002

Oznámení Českého statistického úřadu o změnách v Číselníku institucionálních sektorů a subsektorů (ČISS)
(Mění 90/1997/3 Sb.)

36/2002 Sb.

Účinnost od: 30.01.2002    Zrušeno: 31.05.2004

Úplné znění zákona č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

121/2002 Sb.

Účinnost od: 29.01.2002

Úplné znění zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn

37/2002 Sb.

Účinnost od: 29.01.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákona č. 204/2000 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 64/2001 Sb., a zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 273/2001 Sb.
(Mění 247/1995 Sb.;Mění 130/2000 Sb.)

35/2002 Sb.

Účinnost od: 29.01.2002

Nález Ústavního soudu ze dne 5. prosince 2001 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona ČNR č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 422/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 424/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 279/1992 Sb. ruší § 3 odst. 1 písm. d), § 3 odst. 3, § 3 odst. 4 a § 5 odst. 2 )

op41/2001 Sb.

Účinnost od: 24.01.2002    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření České národní banky, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
(Ruší 18/2001 Sb.)

22/2002 Sb.

Účinnost od: 18.01.2002

Sdělení Ústavního soudu o opravě chyby v nálezu Ústavního soudu č. 242/2001 Sb.
(Mění 242/2001 Sb.)

21/2002 Sb.

Účinnost od: 18.01.2002

Vyhláška Úřadu průmyslového vlastnictví, kterou se mění vyhláška Federálního úřadu pro vynálezy č. 550/1990 Sb., o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů
(Mění 550/1990 Sb.)

20/2002 Sb.

Účinnost od: 18.01.2002

Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody

19/2002 Sb.

Účinnost od: 18.01.2002    Zrušeno: 01.01.2006

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví způsob organizace krátkodobého trhu s elektřinou

18/2002 Sb.

Účinnost od: 18.01.2002    Zrušeno: 01.03.2006

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o podmínkách připojení a dopravy elektřiny v elektrizační soustavě

26/2002 Sb.

Účinnost od: 17.01.2002    Účinnost do: 21.04.2002

Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

25/2002 Sb.

Účinnost od: 17.01.2002    Zrušeno: 01.01.2009

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 290/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění vyhlášky č. 25/1998 Sb.
(Mění 290/1992 Sb.)

24/2002 Sb.

Účinnost od: 17.01.2002    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se stanoví paušální částka nákladů vynaložených státem v souvislosti s předáním odsouzených

23/2002 Sb.

Účinnost od: 17.01.2002

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se stanoví výše odměny za odborné vyjádření podané na žádost orgánů činných v trestním řízení

12/2002 Sb.

Účinnost od: 16.01.2002

Zákon o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o státní pomoci při obnově území)
(Ruší 27/1950 Sb.;Ruší 167/1954 Ú.l.;Mění 363/1999 Sb.)

op5/2002 Sb.

Účinnost od: 16.01.2002    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky pojišťoven a vydává jejich úplné znění

10/2002 Sb.

Účinnost od: 14.01.2002    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam nebezpečných chemických látek, které mohou představovat závažné riziko pro zdraví člověka a životní prostředí

9/2002 Sb.

Účinnost od: 14.01.2002

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku
(Mění 194/2000 Sb.)

453/2001 Sb.

Účinnost od: 13.01.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 72/2000 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 9/1991 Sb.)

8/2002 Sb.

Účinnost od: 11.01.2002

Nález Ústavního soudu ze dne 20. listopadu 2001 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Plchov ze dne 28. 2. 2001 o místních poplatcích

5/2002 Sb.

Účinnost od: 10.01.2002    Zrušeno: 07.05.2004

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 28/2001 Sb., kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence)
(Mění 28/2001 Sb.)

op4/2002 Sb.

Účinnost od: 10.01.2002    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetních závěrek, uspořádání a obsahové vymezení položek konsolidované účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky a některé finanční instituce

op3/2002 Sb.

Účinnost od: 10.01.2002    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění opatření o uspořádání a obsahovém vymezení položek účetní závěrky pojišťoven a vydává jeho úplné znění

op2/2002 Sb.

Účinnost od: 10.01.2002    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny a vydává jejich úplné znění
(Mění 130/1992/1 Sb.)

op1/2002 Sb.

Účinnost od: 10.01.2002    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví některé postupy účtování při konkursu a vyrovnání

4/2002 Sb.

Účinnost od: 07.01.2002

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech) přijatému Poslaneckou sněmovnou dne 27. listopadu 2001 a vrácenému prezidentem republiky dne 6. prosince 2001

3/2002 Sb.

Účinnost od: 07.01.2002

Zákon o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech)
(Ruší 308/1991 Sb.;Ruší 161/1992 Sb.;Mění 564/1990 Sb.;Mění 169/1999 Sb.;Mění 293/1993 Sb.;Mění 218/1949 Sb.;Mění 140/1961 Sb.)

478/2001 Sb.

Účinnost od: 05.01.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, a kterým se mění některé další zákony
(Mění 247/2000 Sb.;Mění 361/2000 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 56/2001 Sb.)

481/2002 Sb.

Účinnost od: 04.01.2002    Zrušeno: 29.07.2016

Úplné znění zákona č. 13/1993 Sb., celní zákon, jak vyplývá z pozdějších změn

434/2001 Sb.

Účinnost od: 02.01.2002

Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 750. výročí úmrtí sv. Zdislavy z Lemberka

43/2002 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Úplné znění zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), jak vyplývá z pozdějších změn

500/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 505/2000 Sb., kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování
(Mění 505/2000 Sb.)

499/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky č. 230/2001 Sb.
(Mění 207/2001 Sb.)

498/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(Ruší 110/1975 Sb.;Ruší 274/1990 Sb.;Ruší 204/1994 Sb.;Ruší 279/1998 Sb.)

496/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 01.01.2015

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel
(Mění 243/2001 Sb.)

495/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

494/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 01.01.2011

Nařízení vlády, kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu

493/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 16/1993 Sb.;Mění 587/1992 Sb.)

492/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 01.07.2015

Zákon, kterým se mění zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 143/1992 Sb.)

490/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Účinnost do: 01.01.2003

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2002

487/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 125/1993 Sb.)

486/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 499/2000 Sb., o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě
(Ruší 499/2000 Sb.)

485/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 30.04.2004

Nařízení vlády o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních dokladů Organizace spojených národů "Laissez-Passer", cestovního dokladu Evropské unie "Laissez-Passer" a náhradního cestovního dokladu Evropské unie "Emergency Travel Document"

484/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 01.04.2002

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období od 1. ledna 2002 do 31. března 2002
(Ruší 348/2001 Sb.)

483/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění zákona č. 492/2000 Sb., zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 243/2000 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 338/1992 Sb.)

482/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 219/1995 Sb.;Ruší 129/1998 Sb.;Ruší 169/2000 Sb.;Mění 6/1993 Sb.)

481/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 16.06.2005

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 185/2000 Sb.)

480/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 01.01.2003

Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
(Ruší 441/2000 Sb.)

477/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)
(Mění 634/1992 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 185/2001 Sb.;Mění 588/1992 Sb.)

475/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 01.01.2007

Zákon o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě

474/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 01.10.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 1/1991 Sb.)

472/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 16.10.2008

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb., ve znění vyhlášky č. 343/2001 Sb.
(Mění 451/2000 Sb.)

471/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Vyhláška Ministerstva zemědělství o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly

470/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 01.06.2012

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků
(Ruší 19/1978 Sb.)

468/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 23/1994 Sb.)

467/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 84/2000 Sb., o způsobilosti osob k provozování vnitrozemské vodní dopravy pro cizí potřeby
(Mění 84/2000 Sb.)

465/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 62/1994 Sb., o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí, ve znění nařízení vlády č. 183/1999 Sb.
(Mění 62/1994 Sb.)

463/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 30.04.2004

Nařízení vlády o jednostranném zrušení vízové povinnosti ve vztahu k Monackému knížectví, San Marinské republice, Svatému Stolci a Svrchovanému řádu Maltézských rytířů

462/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 30.04.2004

Nařízení vlády o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a cestovních pasů Andorrského knížectví

461/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 30.04.2004

Nařízení vlády o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, úředních a cestovních pasů Nového Zélandu

460/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 30.04.2004

Nařízení vlády o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, úředních a cestovních pasů Japonska

459/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 30.04.2004

Nařízení vlády o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, úředních a cestovních pasů Spojených států amerických

458/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 1. pololetí 2002

457/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 20.12.2017

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí
(Ruší 499/1992 Sb.)

454/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 01.01.2015

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu
(Mění 86/2001 Sb.)

448/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., ústavního zákona č. 300/2000 Sb. a ústavního zákona č. 395/2001 Sb.
(Mění 1/1993 Sb.)

447/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Vyhláška Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě
(Ruší 341/1992 Sb.;Mění 12/1994 Sb.)

446/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 01.01.2004

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 76/2000 Sb., kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně ze středních a těžkých plynových olejů a ze směsi paliv a maziv spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa, podrobnosti o vedení dokladů a evidence a normativy spotřeby těchto výrobků
(Mění 76/2000 Sb.)

445/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 01.01.2003

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot
(Ruší 448/2000 Sb.)

444/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 01.01.2003

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2002
(Ruší 431/2000 Sb.)

441/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 10.11.2003

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty
(Mění 287/1999 Sb.)

440/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění
(Ruší 32/1965 Sb.;Ruší 84/1967 Sb.;Ruší 76/1981 Sb.;Ruší 54/1993 Sb.)

439/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 01.01.2006

Vyhláška Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví pravidla pro vedení oddělené evidence tržeb, nákladů a výnosů pro účely regulace a pravidla pro rozdělení nákladů, tržeb a výnosů z vloženého kapitálu v energetice
(Ruší 173/1996 Sb.)

438/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 01.07.2007

Vyhláška Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice

437/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 333/1993 Sb.)

436/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 303/1995 Sb.)

435/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 01.07.2005

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 57/1997 Sb.)

433/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 01.01.2018

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa

432/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Vyhláška Ministerstva zemědělství o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu

431/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Vyhláška Ministerstva zemědělství o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci

430/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Vyhláška Ministerstva financí o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích

428/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
(Ruší 144/1978 Sb.;Ruší 185/1988 Sb.)

426/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva hospodářství České republiky č. 617/1992 Sb., o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů
(Mění 617/1992 Sb.)

425/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 82/1993 Sb.)

423/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví způsob a rozsah hodnocení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod a další podrobnosti jejich využívání, požadavky na životní prostředí a vybavení přírodních léčebných lázní a náležitosti odborného posudku o využitelnosti přírodních léčivých zdrojů a klimatických podmínek k léčebným účelům, přírodní minerální vody k výrobě přírodních minerálních vod a o stavu životního prostředí přírodních léčebných lázní (vyhláška o zdrojích a lázních)
(Ruší 26/1972 Sb.)

413/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb. a vyhlášky č. 346/2000 Sb.
(Mění 177/1995 Sb.)

407/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 167/1998 Sb.)

394/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví postup při přípravě Programu statistických zjišťování
(Ruší 53/1996 Sb.)

393/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Účinnost do: 01.01.2003

Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví Program statistických zjišťování na rok 2002

391/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 16.05.2003

Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu, kterou se mění vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 244/1998 Sb., o podrobnostech stanovení a označení stupně utajení a o postupech při tvorbě, evidenci, přenášení, přepravě, zapůjčování, ukládání, jiné manipulaci a skartaci utajovaných písemností, ve znění vyhlášky č. 338/1999 Sb.
(Mění 244/1998 Sb.)

385/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 01.07.2015

Nařízení vlády, kterým se stanoví jednotková výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody

384/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenylmetanem, monometyldichlordifenylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB)

383/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady
(Ruší 338/1997 Sb.;Ruší 340/1997 Sb.)

382/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě

381/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 01.04.2016

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)
(Ruší 337/1997 Sb.;Ruší 334/1999 Sb.)

380/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 01.01.2003

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků
(Ruší 215/1995 Sb.;Ruší 387/2000 Sb. nepřímo;Ruší 298/1999 Sb. nepřímo;Ruší 262/1998 Sb. nepřímo;Ruší 282/1996 Sb. nepřímo;Ruší 285/1997 Sb. nepřímo;Ruší 108/1997/1 Sb. nepřímo)

379/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 01.09.2017

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se stanoví obsah a rozsah specializované odborné přípravy k provozování pohřební služby, provádění balzamace a konzervace a provozování krematoria

377/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 01.12.2007

Vyhláška Energetického regulačního úřadu o Energetickém regulačním fondu, kterou se stanoví způsob výběru určeného držitele licence, způsob výpočtu prokazatelné ztráty a výše včetně pravidel placení finančních příspěvků do tohoto fondu

376/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 01.04.2016

Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
(Ruší 339/1997 Sb.)

372/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se stanoví pravidla pro rozúčtování nákladů na tepelnou energii na vytápění a nákladů na poskytování teplé užitkové vody mezi konečné spotřebitele

363/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 368/1999 Sb., kterou se stanoví náležitosti a počty fotografií vyžadovaných podle zákona o pobytu cizinců
(Mění 368/1999 Sb.)

361/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 01.08.2006

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o způsobu zjišťování mimořádných událostí v drážní dopravě

358/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 20.04.2016

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh

354/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečného skotu a jatečných ovcí a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti

353/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 563/1991 Sb.;Mění 42/1994 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 513/1991 Sb.)

347/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 01.01.2009

Nařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení výpočtových základů
(Mění 54/1956 Sb.;Mění 32/1957 Sb.)

346/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 2000 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2000 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
(Mění 155/1995 Sb.)

342/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 99/1995 Sb., o skladování výbušnin
(Mění 99/1995 Sb.)

341/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin, ve znění vyhlášky č. 173/1992 Sb., vyhlášky č. 340/1992 Sb. a vyhlášky č. 99/1995 Sb.
(Mění 72/1988 Sb. ruší § 1 až 4a)

340/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 327/1992 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost
(Mění 327/1992 Sb.)

339/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška Ministerstva zemědělství o metodách zkoušení a způsobu odběru a přípravy kontrolních vzorků za účelem zjišťování jakosti a zdravotní nezávadnosti potravin nebo surovin určených k jejich výrobě a jakosti tabákových výrobků
(Ruší 220/1998 Sb.;Ruší 43/2000 Sb.)

321/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 01.01.2011

Zákon o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru a o změně zákona č. 64/1986 Sb.
(Mění 64/1986 Sb.)

320/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Zákon o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
(Mění 218/2000 Sb.;Mění 250/2000 Sb.;Mění 131/2000 Sb.;Mění 128/2000 Sb.;Mění 129/2000 Sb.;Mění 147/2000 Sb.;Mění 337/1992 Sb.;Mění 219/2000 Sb.)

317/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů
(Mění 40/1964 Sb.;Mění 358/1992 Sb.;Mění 99/1963 Sb.)

315/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 61/1988 Sb.;Mění 44/1988 Sb.)

314/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 31.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb.
(Mění 147/1996 Sb.)

312/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Zákon o státních hranicích
(Ruší 245/1921 Sb.;Ruší 237/1937 Sb.;Mění 200/1990 Sb.)

291/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 01.07.2007

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při spotřebě tepla v budovách

287/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 01.06.2016

Nařízení vlády o příspěvku souvisejícím s restrukturalizací a útlumem hnědouhelného hornictví

274/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
(Mění 455/1991 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 258/2000 Sb.;Mění 151/2000 Sb.;Mění 565/1990 Sb.)

272/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb.
(Mění 359/1999 Sb.)

271/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 463/1991 Sb.)

265/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 141/1961 Sb.;Ruší 464/1991 Sb.;Mění 140/1961 Sb.;Mění 283/1991 Sb.;Mění 13/1993 Sb.;Mění 186/1992 Sb.;Mění 349/1999 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 209/1997 Sb.;Mění 175/1990 Sb.)

257/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Zákon o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon)
(Ruší 53/1959 Sb.)

256/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Zákon o pohřebnictví a o změně některých zákonů
(Mění 19/1988 Sb.;Mění 40/1995 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 2/1969 Sb.;Mění 140/1961 Sb.)

254/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
(Mění 23/1992 Sb.;Mění 50/1976 Sb.;Ruší 138/1973 Sb.;Ruší 14/1998 Sb.;Ruší 130/1974 Sb.;Ruší 58/1998 Sb.;Ruší 281/1992 Sb.;Ruší 35/1979 Sb.;Ruší 91/1988 Sb.;Ruší 141/2000 Sb.;Ruší 100/1999 Sb.;Ruší 42/1976 Sb.;Ruší 62/1975 Sb.;Ruší 6/1977 Sb.;Ruší 82/1976 Sb.;Ruší 422/1992 Sb.;Ruší 99/1976 Sb.;Ruší 81/1977 Sb.;Ruší 28/1975 Sb.;Ruší 63/1975 Sb.;Ruší 176/1999 Sb.;Ruší 2/1989 Sb. nepřímo;Ruší 458/1992 Sb. nepřímo;Mění 258/2000 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 388/1991 Sb.;Mění 114/1995 Sb.;Mění 238/1999 Sb.)

234/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rekreační plavidla a jejich některé části

225/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství
(Ruší 155/1996 Sb.)

224/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro rozdělení nákladů za dodávku tepelné energie na jednotlivá odběrná místa
(Ruší 245/1995 Sb.;Ruší 85/1998 Sb.)

223/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví způsob výpočtu podílu odběratele na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a zajištěním dodávek tepelné energie a způsob výpočtu škody vzniklé držiteli licence neoprávněným odběrem tepelné energie
(Ruší 16/1996 Sb.)

210/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 01.05.2003

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na tlakové nádoby na přepravu plynů

194/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače

185/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů
(Mění 565/1990 Sb.;Mění 352/1999 Sb.;Mění 167/1998 Sb.;Mění 130/1974 Sb.;Ruší 125/1997 Sb.;Ruší 37/2000 Sb.;Mění 157/1998 Sb. nepřímo)

152/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 01.09.2007

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody, měrné ukazatele spotřeby tepla pro vytápění a pro přípravu teplé užitkové vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

150/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 08.12.2010

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie
(Výjimka účinnosti )

140/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
(Mění 326/1999 Sb.)

132/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

100/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
(Mění 17/1992 Sb. ruší § 20 až 26 a přílohy 1 až 4;Mění 455/1991 Sb.;Mění 244/1992 Sb.)

24/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 21.03.2005

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem "e"
(Mění 324/1997 Sb.)

op55/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

op54/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby

op53/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele

op52/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky

op51/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
(Mění 135/1998 Sb.;Ruší 15/2000 Sb.;Mění 39/2000 Sb. ruší článek 1;Mění 59/2000 Sb. ruší článek 2;Mění 17/2001 Sb. ruší článek 1;Ruší 24/2001 Sb.;Mění 29/2001 Sb. ruší článek 1;Mění 36/2001 Sb.;Mění 112/1999/1 Sb. ruší článek 1;Ruší 54/1999/1 Sb.)

op50/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace

op49/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace

op48/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky a některé finanční instituce

op45/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Oznámení Českého statistického úřadu o změnách v Klasifikaci zemí (CZ-GEONOM) a změnách v Číselníku zemí (ČZEM)
(Mění 72/1999/1 Sb.;Mění 44/1993/1 Sb.)

op43/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro banky a některé finanční instituce

op42/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele

365/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
(Výjimka účinnosti § 5 odst. 2 písm. g) a pro zveřejňování informací dálkovým přístupem § 5 odst. 2 písm. h))

306/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb.
(Mění 110/1997 Sb.)

204/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb. a nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb., zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 247/1995 Sb.)

Zavřít
MENU