Sbírka předpisů 2001 - podle účinnosti

op9/2002 Sb.

Účinnost od: 31.12.2001    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank
(Ruší 33/2001 Sb. nepřímo;Ruší 8/2001 Sb.)

op8/2002 Sb.

Účinnost od: 31.12.2001

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

501/2001 Sb.

Účinnost od: 31.12.2001    Zrušeno: 31.03.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 370/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 513/1991 Sb.;Mění 40/1964 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 591/1992 Sb.;Mění 358/1992 Sb.;Mění 370/2000 Sb.;Mění 219/2000 Sb.;Mění 455/1991 Sb.)

497/2001 Sb.

Účinnost od: 31.12.2001    Zrušeno: 03.05.2002

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 470/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
(Mění 470/2000 Sb.)

491/2001 Sb.

Účinnost od: 31.12.2001

Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
(Mění 99/1963 Sb.;Mění 152/1994 Sb.;Mění 247/1995 Sb.;Mění 328/1999 Sb.)

489/2001 Sb.

Účinnost od: 31.12.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 13/1997 Sb.)

479/2001 Sb.

Účinnost od: 31.12.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
(Mění 256/2001 Sb.)

476/2001 Sb.

Účinnost od: 31.12.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
(Mění 115/2000 Sb.)

473/2001 Sb.

Účinnost od: 31.12.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 500/1990 Sb.)

469/2001 Sb.

Účinnost od: 31.12.2001    Zrušeno: 01.01.2005

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 10/1997 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách zřizovaných státem, a zrušují některé právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
(Mění 10/1997 Sb.;Ruší 178/1991 Sb.;Ruší 276/1992 Sb.;Ruší 47/1967/2 Sb.)

466/2001 Sb.

Účinnost od: 31.12.2001

Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení k úhradě nákladů spojených s jeho správou

464/2001 Sb.

Účinnost od: 31.12.2001

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)

456/2001 Sb.

Účinnost od: 31.12.2001    Zrušeno: 01.09.2005

Vyhláška Ministerstva financí o vzoru formuláře pro předkládání výroční finanční zprávy politickými stranami a politickými hnutími Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky

455/2001 Sb.

Účinnost od: 31.12.2001    Zrušeno: 01.01.2009

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 138/1998 Sb., o ochraně ústavních činitelů České republiky
(Mění 138/1998 Sb.)

451/2001 Sb.

Účinnost od: 31.12.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 72/1994 Sb.;Mění 549/1991 Sb.;Mění 99/1963 Sb.)

450/2001 Sb.

Účinnost od: 31.12.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 320/2001 Sb., zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 128/2000 Sb.;Mění 129/2000 Sb.;Mění 131/2000 Sb.;Mění 250/2000 Sb.;Mění 218/2000 Sb.;Mění 101/2000 Sb.)

443/2001 Sb.

Účinnost od: 31.12.2001

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2001 pro účely odvodu do státního rozpočtu podle zákona o zaměstnanosti

442/2001 Sb.

Účinnost od: 31.12.2001    Zrušeno: 01.04.2004

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška č. 134/2001 Sb., o označování a evidenci skotu, ovcí a koz
(Mění 134/2001 Sb.)

424/2001 Sb.

Účinnost od: 31.12.2001

Nález Ústavního soudu ze dne 31. října 2001 ve věci návrhu na zrušení § 272 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 141/1961 Sb. ruší § 272 a § 276)

410/2001 Sb.

Účinnost od: 31.12.2001    Zrušeno: 01.05.2004

Nález Ústavního soudu ze dne 16. října 2001 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 445/2000 Sb., o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005
(Mění 445/2000 Sb.)

op46/2001 Sb.

Účinnost od: 31.12.2001    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví

op25/2001 Sb.

Účinnost od: 31.12.2001

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

231/2000 Sb.

Účinnost od: 31.12.2001

Nález Ústavního soudu ze dne 21. června 2000 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 176/1993 Sb.;Ruší 30/1995 Sb. nepřímo;Ruší 41/1999 Sb. nepřímo;Ruší 274/1995 Sb. nepřímo;Ruší 86/1997 Sb. nepřímo)

111/1998 Sb.

Účinnost od: 31.12.2001

Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
(Ruší 39/1977 Sb.;Ruší 53/1964 Sb.;Ruší 53/1977 Sb.;Ruší 54/1977 Sb.;Ruší 64/1977 Sb.;Ruší 5/1986 Sb. nepřímo;Ruší 187/1990 Sb. nepřímo;Ruší 393/1992 Sb. nepřímo)

51/2002 Sb.

Účinnost od: 17.12.2001

Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení plánu využití kmitočtového spektra

369/2001 Sb.

Účinnost od: 15.12.2001    Zrušeno: 18.11.2009

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
(Ruší 174/1994 Sb.)

op44/2001 Sb.

Účinnost od: 14.12.2001

Oznámení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
(Mění 84/1995/1 Sb.)

429/2001 Sb.

Účinnost od: 13.12.2001

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o podrobnostech prokazování finanční způsobilosti k provozování dráhy celostátní nebo dráhy regionální, o způsobu prokazování finanční způsobilosti k provozování drážní dopravy na dráze celostátní nebo na dráze regionální a o doplňkových přepravních službách

427/2001 Sb.

Účinnost od: 06.12.2001

Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod

rs160/2001 Sb.

Účinnost od: 06.12.2001

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v příloze k vyhlášce č. 393/2001 Sb.
(Mění 393/2001 Sb.)

412/2001 Sb.

Účinnost od: 05.12.2001

Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k zavedení jednotné evropské měny euro jako oběživa

420/2001 Sb.

Účinnost od: 04.12.2001

Nařízení vlády, kterým se stanoví dodatečné clo na dovoz masa a jedlých drobů z drůbeže druhu Gallus domesticus pro kalendářní rok 2001

419/2001 Sb.

Účinnost od: 04.12.2001

Vyhláška Ministerstva financí o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu

406/2001 Sb.

Účinnost od: 01.12.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb.
(Mění 87/1995 Sb.)

392/2001 Sb.

Účinnost od: 01.12.2001    Zrušeno: 01.12.2002

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 444/2000 Sb., o vzoru, způsobu vyplňování, vyznačování délky platnosti a evidenci dvoudílných kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic
(Mění 444/2000 Sb.)

345/2001 Sb.

Účinnost od: 01.12.2001

Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 2001

422/2001 Sb.

Účinnost od: 30.11.2001

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Šumava

421/2001 Sb.

Účinnost od: 30.11.2001    Zrušeno: 14.06.2002

Nařízení vlády, kterým se stanoví prozatímní ochranné opatření na dovoz kakaového prášku obsahujícího přidaný cukr nebo jiná sladidla do České republiky

op47/2001 Sb.

Účinnost od: 30.11.2001

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

418/2001 Sb.

Účinnost od: 28.11.2001

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o postupech při výkonu exekuční a další činnosti

417/2001 Sb.

Účinnost od: 28.11.2001

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

416/2001 Sb.

Účinnost od: 28.11.2001

Zákon o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 2001 a stanovení výše dalších platů za první a druhé pololetí roku 2002 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům, členům prezidia Komise pro cenné papíry, zástupci Veřejného ochránce práv a členům bankovní rady České národní banky

415/2001 Sb.

Účinnost od: 22.11.2001    Zrušeno: 01.01.2004

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 11/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti ke značení některých tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 257/1994 Sb. a vyhlášky č. 309/1995 Sb.
(Mění 11/1994 Sb.)

414/2001 Sb.

Účinnost od: 22.11.2001

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách technických benzinů a mazacích a ostatních olejů a podrobnosti vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto výrobků

401/2001 Sb.

Účinnost od: 21.11.2001

Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 250. výročí úmrtí Kiliána Ignáce Dientzenhofera

411/2001 Sb.

Účinnost od: 20.11.2001    Účinnost do: 01.01.2002

Nařízení vlády o jednotkových cenách vybraných textilních, oděvních a obuvnických výrobků a vybraných výrobků kožené galanterie

409/2001 Sb.

Účinnost od: 20.11.2001    Zrušeno: 01.05.2007

Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou v důsledku válečných nebo teroristických akcí provozem letadla v souvislosti s provozováním letecké dopravy

408/2001 Sb.

Účinnost od: 20.11.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, ve znění zákona č. 10/2001 Sb.
(Mění 157/2000 Sb.)

op40/2001 Sb.

Účinnost od: 20.11.2001    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2001 u organizačních složek státu a příspěvkových organizací jimi zřizovaných

op39/2001 Sb.

Účinnost od: 20.11.2001    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 2001 územních samosprávných celků (krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí) a jimi zřizovaných příspěvkových organizací

op38/2001 Sb.

Účinnost od: 20.11.2001    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje opatření, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace

405/2001 Sb.

Účinnost od: 17.11.2001

Nařízení vlády, kterým se stanoví dodatečné clo na dovoz zemědělských výrobků (dextrinů a jiných modifikovaných škrobů) pro kalendářní rok 2001

404/2001 Sb.

Účinnost od: 15.11.2001    Zrušeno: 16.06.2005

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 185/2000 Sb.)

375/2001 Sb.

Účinnost od: 15.11.2001    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 88/1993 Sb., o podrobnostech technického provedení veřejně obchodovatelných listinných cenných papírů
(Mění 88/1993 Sb.)

403/2001 Sb.

Účinnost od: 14.11.2001    Zrušeno: 01.01.2006

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 246/1998 Sb.)

402/2001 Sb.

Účinnost od: 14.11.2001

Úplné znění zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, jak vyplývá z pozdějších změn

rs150/2001 Sb.

Účinnost od: 14.11.2001

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně č. 492/2000 Sb. a zákoně č. 319/2001 Sb.
(Mění 492/2000 Sb.;Mění 319/2001 Sb.)

400/2001 Sb.

Účinnost od: 09.11.2001    Zrušeno: 10.11.2003

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 287/1999 Sb., o veterinárních požadavcích na živočišné produkty
(Mění 287/1999 Sb.)

399/2001 Sb.

Účinnost od: 09.11.2001    Zrušeno: 01.05.2005

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 286/1999 Sb., kterou se provádějí ustanovení zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), o zdraví zvířat a jeho ochraně, o veterinárních podmínkách dovozu, vývozu a tranzitu veterinárního zboží, o veterinární asanaci a o atestačním studiu
(Mění 286/1999 Sb.)

398/2001 Sb.

Účinnost od: 09.11.2001

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o stanovení poplatků za činnosti organizací státního odborného dozoru při provádění dozoru nad bezpečností vyhrazených technických zařízení

397/2001 Sb.

Účinnost od: 09.11.2001    Zrušeno: 16.06.2005

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 185/2000 Sb.)

396/2001 Sb.

Účinnost od: 09.11.2001

Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizaci bytů

390/2001 Sb.

Účinnost od: 09.11.2001    Zrušeno: 01.07.2003

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 328/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 328/1997 Sb.)

389/2001 Sb.

Účinnost od: 09.11.2001    Zrušeno: 01.07.2007

Vyhláška Ministerstva financí o povinném obsahu výroční zprávy spořitelního a úvěrního družstva

388/2001 Sb.

Účinnost od: 09.11.2001    Zrušeno: 01.08.2006

Vyhláška Ministerstva financí o pravidlech úvěrové angažovanosti spořitelních a úvěrních družstev

387/2001 Sb.

Účinnost od: 09.11.2001    Zrušeno: 01.07.2007

Vyhláška Ministerstva financí o pravidlech likvidity a platební schopnosti spořitelních a úvěrních družstev

386/2001 Sb.

Účinnost od: 09.11.2001    Zrušeno: 01.08.2006

Vyhláška Ministerstva financí o pravidlech kapitálové přiměřenosti spořitelních a úvěrních družstev

365/2001 Sb.

Účinnost od: 01.11.2001

Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění vyhlášky č. 212/1995 Sb.
(Mění 31/1995 Sb.)

362/2001 Sb.

Účinnost od: 01.11.2001    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se upravují podrobná pravidla pro stanovení a placení odměny za výkon funkce nuceného správce a likvidátora investiční společnosti nebo investičního fondu

335/2001 Sb.

Účinnost od: 01.11.2001

Nařízení vlády, kterým se stanoví výčet věcí určených k bezúplatnému převodu z vlastnictví České republiky do vlastnictví židovských obcí v České republice za účelem zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem a postup při jejich převodu

374/2001 Sb.

Účinnost od: 31.10.2001    Zrušeno: 08.11.2002

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 88/2001 Sb., o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu
(Mění 88/2001 Sb.)

373/2001 Sb.

Účinnost od: 26.10.2001    Zrušeno: 01.01.2006

Vyhláška Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu

370/2001 Sb.

Účinnost od: 24.10.2001

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o zkoušce o odborné způsobilosti k výkonu odborného dohledu nad využíváním a ochranou přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod

488/2001 Sb.

Účinnost od: 22.10.2001

Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení číslovacího plánu signalizačních bodů signalizačních sítí signalizačního systému č. 7

368/2001 Sb.

Účinnost od: 17.10.2001    Zrušeno: 01.09.2009

Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení soutěžitelů

367/2001 Sb.

Účinnost od: 17.10.2001

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 104/1997 Sb.)

371/2001 Sb.

Účinnost od: 15.10.2001

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2001 - 2006, 5,70 %

366/2001 Sb.

Účinnost od: 10.10.2001    Zrušeno: 17.08.2006

Vyhláška Úřadu pro ochranu osobních údajů o upřesnění podmínek stanovených v § 6 a 17 zákona o elektronickém podpisu a o upřesnění požadavků na nástroje elektronického podpisu

364/2001 Sb.

Účinnost od: 10.10.2001    Zrušeno: 01.01.2003

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 192/2001 Sb., kterou se vydává seznam hraničních přechodů
(Mění 192/2001 Sb.)

357/2001 Sb.

Účinnost od: 10.10.2001    Zrušeno: 01.04.2004

Vyhláška Ministerstva zemědělství o označování a evidenci koní, prasat, běžců a zvěře ve farmovém chovu a o evidenci drůbeže, plemenných ryb a včel

356/2001 Sb.

Účinnost od: 10.10.2001    Zrušeno: 01.04.2015

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o povolování výjimek ze splnění technických požadavků na zdravotnický prostředek pro jeho použití při poskytování zdravotní péče a o rozsahu zveřejňovaných údajů o jejich povolení

355/2001 Sb.

Účinnost od: 10.10.2001

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění vyhlášky Ministerstva financí č. 88/2000 Sb.
(Mění 278/1998 Sb.)

rs138/2001 Sb.

Účinnost od: 10.10.2001

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 231/2001 Sb.
(Mění 231/2001 Sb.)

360/2001 Sb.

Účinnost od: 05.10.2001

Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
(Mění 239/1998 Sb.)

359/2001 Sb.

Účinnost od: 05.10.2001

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva vnitra České republiky č. 435/1990 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o užívání státního znaku a státní vlajky České republiky
(Ruší 435/1990 Sb.)

353/2001 Sb.

Účinnost od: 05.10.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 202/1990 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 259/2001 Sb.)

352/2001 Sb.

Účinnost od: 05.10.2001

Zákon o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů
(Mění 68/1993 Sb.;Mění 358/1992 Sb.;Mění 219/1999 Sb.;Ruší 68/1990 Sb.)

op36/2001 Sb.

Účinnost od: 05.10.2001    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení

344/2001 Sb.

Účinnost od: 04.10.2001

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2001 - 2011, 6,55 %

343/2001 Sb.

Účinnost od: 04.10.2001    Zrušeno: 16.10.2008

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 451/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb.
(Mění 451/2000 Sb.)

350/2001 Sb.

Účinnost od: 01.10.2001    Zrušeno: 30.04.2004

Nařízení vlády o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Hongkong

349/2001 Sb.

Účinnost od: 01.10.2001    Zrušeno: 30.04.2004

Nařízení vlády o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů Zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky Macao

338/2001 Sb.

Účinnost od: 01.10.2001    Zrušeno: 01.01.2003

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb. a vyhlášky č. 173/2000 Sb.
(Mění 279/1997 Sb.)

333/2001 Sb.

Účinnost od: 01.10.2001    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima

326/2001 Sb.

Účinnost od: 01.10.2001    Zrušeno: 01.08.2016

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich
(Ruší 327/1997 Sb.;Ruší 89/2000 Sb.)

318/2001 Sb.

Účinnost od: 01.10.2001    Zrušeno: 23.07.2011

Zákon o poskytování informací a další součinnosti pro účely řízení před Evropským soudem pro lidská práva a před Výborem OSN pro lidská práva

304/2001 Sb.

Účinnost od: 01.10.2001    Zrušeno: 01.01.2005

Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu)

295/2001 Sb.

Účinnost od: 01.10.2001    Zrušeno: 01.07.2008

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o provádění a obsahové náplni zkoušky odborné způsobilosti pro výkon průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu

271/2001 Sb.

Účinnost od: 01.10.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 117/1995 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 9/1991 Sb.;Mění 337/1992 Sb.)

209/2001 Sb.

Účinnost od: 01.10.2001    Zrušeno: 01.07.2008

Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost stanovenou tímto nařízením

20/2001 Sb.

Účinnost od: 01.10.2001

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se zrušují některé prováděcí právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva zdravotnictví
(Ruší 34/1985/6 Sb.)

op35/2001 Sb.

Účinnost od: 01.10.2001    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Ministerstva financí č. 23/2001 Sb., kterým se oznamují sídla poboček celních úřadů a okruh činností, jejichž výkonem byly pověřeny
(Mění 23/2001 Sb.)

op37/2001 Sb.

Účinnost od: 30.09.2001

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

351/2001 Sb.

Účinnost od: 27.09.2001    Zrušeno: 31.03.2006

Vyhláška Ministerstva zahraničních věcí, kterou se určují zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady České republiky v zahraničí, kterým budou hlasovací lístky zaslány k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou

348/2001 Sb.

Účinnost od: 27.09.2001    Zrušeno: 01.01.2002

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2001

309/2001 Sb.

Účinnost od: 26.09.2001

Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí "Raná gotika - klášter ve Vyšším Brodě" po 2 000 Kč

337/2001 Sb.

Účinnost od: 20.09.2001    Zrušeno: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 191/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky
(Mění 191/2001 Sb.)

336/2001 Sb.

Účinnost od: 20.09.2001    Zrušeno: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 181/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky
(Mění 181/2001 Sb.)

334/2001 Sb.

Účinnost od: 20.09.2001    Zrušeno: 01.04.2006

Nařízení vlády o opatřeních vůči některým občanům Svazové republiky Jugoslávie

332/2001 Sb.

Účinnost od: 20.09.2001    Zrušeno: 20.01.2004

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k plnění úkolů služby pořádkové policie Policie České republiky při radiačních haváriích jaderných elektráren

rs129/2001 Sb.

Účinnost od: 20.09.2001

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 257/2001 Sb.
(Mění 257/2001 Sb.)

308/2001 Sb.

Účinnost od: 19.09.2001

Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Jaroslava Seiferta

331/2001 Sb.

Účinnost od: 18.09.2001    Zrušeno: 08.09.2008

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o centrální evidenci exekucí

330/2001 Sb.

Účinnost od: 18.09.2001

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradách soudního exekutora, o odměně a náhradě hotových výdajů správce podniku a o podmínkách pojištění odpovědnosti za škody způsobené exekutorem

329/2001 Sb.

Účinnost od: 18.09.2001    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek plynu pro chráněné zákazníky
(Mění 196/1995 Sb. ruší § 4 a přílohu č. 1)

328/2001 Sb.

Účinnost od: 18.09.2001

Vyhláška Ministerstva vnitra o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému
(Ruší 25/2000 Sb.)

327/2001 Sb.

Účinnost od: 18.09.2001    Zrušeno: 01.04.2006

Nařízení vlády o dalších opatřeních ve vztahu k afghánskému hnutí Talibán

325/2001 Sb.

Účinnost od: 14.09.2001    Účinnost do: 15.09.2004

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2001 - 2004, 6,05 %

324/2001 Sb.

Účinnost od: 12.09.2001    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví požadavky na fyzickou a zdravotní způsobilost příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky, druhy služeb zvlášť obtížných a zdraví škodlivých a postup při udělování ozdravného pobytu

323/2001 Sb.

Účinnost od: 12.09.2001    Zrušeno: 27.03.2008

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů
(Ruší 294/1995 Sb.)

319/2001 Sb.

Účinnost od: 07.09.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 21/1992 Sb.)

316/2001 Sb.

Účinnost od: 07.09.2001    Zrušeno: 01.01.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění zákona č. 159/2000 Sb.
(Mění 363/1999 Sb.)

313/2001 Sb.

Účinnost od: 06.09.2001    Zrušeno: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 569/1991 Sb.)

311/2001 Sb.

Účinnost od: 06.09.2001    Zrušeno: 06.11.2002

Vyhláška Ministerstva financí o stanovení procenta, kterým se každá obec podílí na stanovené procentní části celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
(Ruší 456/2000 Sb.)

307/2001 Sb.

Účinnost od: 05.09.2001

Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení Českého fotbalového svazu

284/2001 Sb.

Účinnost od: 01.09.2001    Zrušeno: 01.09.2005

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách, ve znění vyhlášky č. 171/1999 Sb.
(Mění 183/1998 Sb.)

282/2001 Sb.

Účinnost od: 01.09.2001

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o evidenci geologických prací
(Mění 8/1989 Sb.)

277/2001 Sb.

Účinnost od: 01.09.2001    Zrušeno: 01.03.2006

Vyhláška Ministerstva vnitra o organizaci přijímacího řízení, průběhu studia a jeho ukončování ve školách požární ochrany a o finančním a hmotném zabezpečení žáků

239/2001 Sb.

Účinnost od: 01.09.2001    Účinnost do: 01.01.2008

Zákon o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře)
(Mění 586/1992 Sb.;Mění 338/1992 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 166/1993 Sb.;Mění 61/1996 Sb.;Mění 21/1992 Sb.;Mění 591/1992 Sb.;Mění 171/1991 Sb.)

op31/2001 Sb.

Účinnost od: 01.09.2001    Zrušeno: 01.09.2002

Opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví částky pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře

op34/2001 Sb.

Účinnost od: 31.08.2001

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

306/2001 Sb.

Účinnost od: 30.08.2001    Zrušeno: 01.01.2006

Vyhláška Energetického regulačního úřadu o kvalitě dodávek elektřiny a souvisejících služeb v elektroenergetice

305/2001 Sb.

Účinnost od: 30.08.2001    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška Ministerstva financí o makléřské zkoušce
(Ruší 73/1993/1 Sb. nepřímo;Ruší 87/1993 Sb.;Ruší 120/1997 Sb.)

302/2001 Sb.

Účinnost od: 28.08.2001

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o technických prohlídkách a měření emisí vozidel
(Ruší 103/1995 Sb.;Ruší 322/1997 Sb.;Ruší 61/1995/1 Sb. nepřímo)

301/2001 Sb.

Účinnost od: 28.08.2001    Zrušeno: 01.08.2002

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
(Ruší 102/1995 Sb.;Ruší 299/1996 Sb.;Ruší 244/1999 Sb.;Ruší 160/2001 Sb.)

303/2001 Sb.

Účinnost od: 23.08.2001

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně

300/2001 Sb.

Účinnost od: 22.08.2001

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

299/2001 Sb.

Účinnost od: 22.08.2001    Zrušeno: 11.01.2013

Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z úvěrů poskytnutých bankami právnickým a fyzickým osobám na opravy, modernizace nebo regenerace panelových domů
(Ruší 384/2000 Sb.)

298/2001 Sb.

Účinnost od: 21.08.2001    Zrušeno: 27.11.2003

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 43/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 43/1997 Sb.)

297/2001 Sb.

Účinnost od: 15.08.2001    Zrušeno: 01.03.2006

Vyhláška Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví podmínky připojení a dodávek elektřiny pro chráněné zákazníky
(Ruší 191/1998 Sb. nepřímo;Ruší 169/1995 Sb.;Ruší 196/1996 Sb. nepřímo)

296/2001 Sb.

Účinnost od: 15.08.2001    Zrušeno: 01.04.2004

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví způsob vedení hospodářské evidence na rybnících a evidence o hospodářských výsledcích v rybářských revírech, podrobnosti výběrového řízení na výkon rybářského práva v rybářských revírech a odborná způsobilost rybářských hospodářů a kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 103/1963 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rybářství, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 103/1963 Sb.)

294/2001 Sb.

Účinnost od: 15.08.2001    Zrušeno: 01.04.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2000 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů
(Mění 481/2000 Sb.)

293/2001 Sb.

Účinnost od: 15.08.2001    Účinnost do: 01.01.2007

Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2002 až 2006

292/2001 Sb.

Účinnost od: 14.08.2001

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby
(Mění 109/1994 Sb.)

290/2001 Sb.

Účinnost od: 14.08.2001    Účinnost do: 01.07.2002

Nařízení vlády o poskytnutí dočasné ochrany státním občanům Ruské federace

286/2001 Sb.

Účinnost od: 07.08.2001    Zrušeno: 04.08.2004

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

283/2001 Sb.

Účinnost od: 07.08.2001    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o zásadách správné laboratorní praxe, postupu při ověřování jejich dodržování, postupu při vydávání a odnímání osvědčení a postupu kontroly dodržování zásad správné laboratorní praxe při zkoušení vlastností chemických látek a chemických přípravků (zásady správné laboratorní praxe)
(Ruší 305/1998 Sb.)

281/2001 Sb.

Účinnost od: 07.08.2001

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se provádí § 9 odst. 3 písm. a) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

op32/2001 Sb.

Účinnost od: 07.08.2001    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení České národní banky o vydání opatření České národní banky č. 5 ze dne 1. srpna 2001, kterým se stanoví metodika předkládání vybraných údajů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

288/2001 Sb.

Účinnost od: 03.08.2001    Zrušeno: 25.11.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 81/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady k podpoře vývozu jatečných býků a z nich vyrobeného hovězího masa, ve znění nařízení vlády č. 90/2001 Sb.
(Mění 81/2001 Sb.)

285/2001 Sb.

Účinnost od: 03.08.2001

Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2001 ve věci návrhu na vydání nálezu, že k platnosti rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 29. listopadu 2000 o jmenování guvernéra a viceguvernéra České národní banky se vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády

280/2001 Sb.

Účinnost od: 03.08.2001

Sdělení Českého telekomunikačního úřadu o vyhlášení plánu přidělení kmitočtových pásem

279/2001 Sb.

Účinnost od: 03.08.2001

Nález Ústavního soudu ze dne 6. června 2001 ve věci návrhu na zrušení § 6 zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci

278/2001 Sb.

Účinnost od: 03.08.2001

Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2001 ve věci návrhu na zrušení části zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 6/1993 Sb.)

275/2001 Sb.

Účinnost od: 02.08.2001    Zrušeno: 01.01.2006

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 246/1998 Sb.)

274/2001 Sb.

Účinnost od: 02.08.2001

Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
(Mění 500/1990 Sb.)

273/2001 Sb.

Účinnost od: 02.08.2001

Zákon o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů
(Mění 200/1990 Sb.;Mění 128/2000 Sb.;Mění 129/2000 Sb.;Mění 131/2000 Sb.;Mění 152/1994 Sb.;Mění 130/2000 Sb.)

262/2001 Sb.

Účinnost od: 01.08.2001    Zrušeno: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2000 Sb. a zákon č. 22/2000 Sb.
(Mění 587/1992 Sb.;Mění 588/1992 Sb.;Mění 17/2000 Sb.;Mění 22/2000 Sb.)

260/2001 Sb.

Účinnost od: 01.08.2001    Zrušeno: 01.04.2012

Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 20/1966 Sb.)

156/2001 Sb.

Účinnost od: 01.08.2001

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o ochranných pásmech přírodního léčivého zdroje v Hronově

123/2001 Sb.

Účinnost od: 01.08.2001    Zrušeno: 06.02.2004

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství č. 21/1998 Sb., kterou se stanoví vyhrazená léčiva a správná praxe prodejců vyhrazených léčiv
(Mění 21/1998 Sb.)

258/2001 Sb.

Účinnost od: 31.07.2001    Zrušeno: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek
(Mění 25/1999 Sb.)

270/2001 Sb.

Účinnost od: 27.07.2001

Nález Ústavního soudu ze dne 11. července 2001 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Stochov ze dne 19. 6. 2000 o zabezpečení veřejného pořádku ve městě

269/2001 Sb.

Účinnost od: 27.07.2001

Nález Ústavního soudu ze dne 11. července 2001 ve věci návrhu na zrušení článku 5 obecně závazné vyhlášky obce Dobřichovice č. 1/97 o místních poplatcích

268/2001 Sb.

Účinnost od: 27.07.2001    Zrušeno: 01.01.2010

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích)
(Mění 26/2001 Sb.)

267/2001 Sb.

Účinnost od: 27.07.2001    Zrušeno: 01.01.2009

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví rozsah a struktura podkladů pro vypracování střednědobého výhledu státního rozpočtu a termíny pro jejich předání

266/2001 Sb.

Účinnost od: 27.07.2001

Nařízení vlády, kterým se stanoví spouštěcí úrovně objemu dovozů pro jednotlivé zemědělské výrobky a skupiny zemědělských výrobků pro kalendářní rok 2001

264/2001 Sb.

Účinnost od: 26.07.2001    Zrušeno: 16.06.2005

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění nařízení vlády č. 446/2000 Sb. a nařízení vlády č. 495/2000 Sb.
(Mění 185/2000 Sb.)

263/2001 Sb.

Účinnost od: 26.07.2001    Zrušeno: 16.06.2005

Nařízení vlády, kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz některých výrobků do České republiky
(Ruší 19/2001 Sb.)

261/2001 Sb.

Účinnost od: 26.07.2001

Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky účastníkům národního boje za osvobození, politickým vězňům a osobám z rasových nebo náboženských důvodů soustředěných do vojenských pracovních táborů a o změně zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945
(Mění 39/2000 Sb.)

op29/2001 Sb.

Účinnost od: 26.07.2001    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení

259/2001 Sb.

Účinnost od: 25.07.2001

Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1999 a o změně zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 591/1992 Sb.;Mění 362/2000 Sb.)

255/2001 Sb.

Účinnost od: 25.07.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění zákona č. 132/2000 Sb.
(Mění 306/1999 Sb.)

254/2001 Sb.

Účinnost od: 25.07.2001

Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
(Mění 500/1990 Sb.)

253/2001 Sb.

Účinnost od: 25.07.2001    Zrušeno: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 95/1999 Sb.)

op28/2001 Sb.

Účinnost od: 25.07.2001    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví termín předložení návrhů zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2002

252/2001 Sb.

Účinnost od: 24.07.2001    Zrušeno: 01.12.2005

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů a z kombinované výroby elektřiny a tepla

251/2001 Sb.

Účinnost od: 24.07.2001    Zrušeno: 01.05.2011

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví Pravidla provozu přepravní soustavy a distribučních soustav v plynárenství
(Ruší 196/1995 Sb.;Ruší 193/1995 Sb.;Ruší 318/1996 Sb.)

248/2001 Sb.

Účinnost od: 23.07.2001    Zrušeno: 01.01.2005

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech
(Mění 177/2000 Sb.)

247/2001 Sb.

Účinnost od: 23.07.2001

Vyhláška Ministerstva vnitra o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany
(Ruší 22/1996 Sb.)

246/2001 Sb.

Účinnost od: 23.07.2001

Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
(Ruší 21/1996 Sb.)

245/2001 Sb.

Účinnost od: 20.07.2001    Zrušeno: 01.01.2013

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení, její změny, prodloužení anebo zrušení

244/2001 Sb.

Účinnost od: 20.07.2001    Zrušeno: 27.11.2003

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 43/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům, ve znění vyhlášky č. 136/1999 Sb.
(Mění 43/1997 Sb.)

243/2001 Sb.

Účinnost od: 17.07.2001    Zrušeno: 01.01.2015

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o registraci vozidel
(Ruší 145/1956 Ú.l.;Ruší 34/1984 Sb.;Ruší 64/1998 Sb.;Ruší 69/1981 Sb.)

op18/2001 Sb.

Účinnost od: 12.07.2001    Zrušeno: 24.01.2002

Opatření České národní banky, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
(Ruší 118/1999 Sb.)

242/2001 Sb.

Účinnost od: 11.07.2001

Nález Ústavního soudu ze dne 9. května 2001 ve věci návrhu na zrušení § 21 odst. 3 věty druhé zákona č. 23/1962 Sb., o myslivosti

241/2001 Sb.

Účinnost od: 11.07.2001

Nález Ústavního soudu ze dne 18. dubna 2001 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů

240/2001 Sb.

Účinnost od: 11.07.2001

Nález Ústavního soudu ze dne 12. června 2001 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Bíliny č. 23 ze dne 14. listopadu 1996 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

238/2001 Sb.

Účinnost od: 11.07.2001

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

237/2001 Sb.

Účinnost od: 11.07.2001    Zrušeno: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady pro provádění intervenčních nákupů, skladování a prodejů obilovin na domácí trh a na vývoz a pro provádění dalších opatření k organizaci trhu s obilovinami a kterým se stanoví podmínky a zásady vyhlašování intervenční ceny (podmínky a zásady provádění intervenčních nákupů, skladování a prodeje obilovin)

236/2001 Sb.

Účinnost od: 10.07.2001

Nález Ústavního soudu ze dne 20. února 2001 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 46 odst. 4 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii

235/2001 Sb.

Účinnost od: 10.07.2001    Zrušeno: 01.05.2005

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví podrobnosti o výpočtu a úhradě prokazatelné ztráty z poskytování univerzální služby držitelem telekomunikační licence

op26/2001 Sb.

Účinnost od: 10.07.2001    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Českého statistického úřadu k aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek - CZ-NUTS
(Mění 33/1999/1 Sb.)

233/2001 Sb.

Účinnost od: 04.07.2001

Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se vydává Seznam událostí značného společenského významu

232/2001 Sb.

Účinnost od: 04.07.2001

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů přijatému Parlamentem dne 17. května 2001 a vrácenému prezidentem republiky dne 7. června 2001

231/2001 Sb.

Účinnost od: 04.07.2001

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů
(Ruší 468/1991 Sb.;Ruší 103/1992 Sb.;Mění 236/1995 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 40/1995 Sb.;Mění 483/1991 Sb.;Mění 368/1992 Sb.;Mění 252/1994 Sb.)

rs87/2001 Sb.

Účinnost od: 04.07.2001

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákonu č. 229/2001 Sb.
(Mění 229/2001 Sb.)

op33/2001 Sb.

Účinnost od: 04.07.2001    Zrušeno: 31.12.2001

Oznámení České národní banky o vydání opatření č. 4 ze dne 4. července 2001, kterým se mění opatření č. 10 ze dne 20. prosince 2000, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank
(Mění 8/2001 Sb.)

291/2000 Sb.

Účinnost od: 02.07.2001    Zrušeno: 01.01.2010

Nařízení vlády, kterým se stanoví grafická podoba označení CE

289/2001 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001

Úplné znění zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, jak vyplývá z pozdějších změn

227/2001 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky na pohonné hmoty pro provoz vozidel na pozemních komunikacích a způsob sledování a monitorování jejich jakosti

217/2001 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001    Účinnost do: 01.07.2002

Nařízení vlády, kterým se stanoví preferenční sazby cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie

211/2001 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění včetně regulačních omezení pro 2. pololetí 2001

207/2001 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
(Ruší 479/1950 Ú.l.I;Ruší 52/1993 Sb.;Ruší 22/1977 Sb.;Ruší 4/1991 Sb.;Ruší 175/1998 Sb.)

205/2001 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001    Zrušeno: 01.10.2005

Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod v oblasti drážní, silniční a vnitrozemské vodní dopravy

204/2001 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001    Zrušeno: 01.07.2003

Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod o distribuci a servisu motorových vozidel

203/2001 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001    Zrušeno: 01.10.2005

Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod týkajících se konzultací o cenách v osobní letecké dopravě a přidělování volného letištního času

202/2001 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001    Zrušeno: 01.10.2005

Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod v oblasti pojišťovnictví

201/2001 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001    Zrušeno: 01.10.2005

Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod o specializaci

200/2001 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001    Zrušeno: 01.10.2005

Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 a § 4 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod o poskytování technologií

199/2001 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001    Zrušeno: 01.10.2005

Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy dohod o výzkumu a vývoji

198/2001 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001    Zrušeno: 01.10.2005

Vyhláška Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy vertikálních dohod
(Ruší 5/2000 Sb.)

196/2001 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách a náhradách notářů a správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif)
(Ruší 612/1992 Sb.)

192/2001 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001    Zrušeno: 01.01.2003

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se vydává seznam hraničních přechodů
(Mění 177/2000 Sb.;Ruší 171/2000 Sb.)

190/2001 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001    Zrušeno: 01.04.2002

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 576/1991 Sb.)

188/2001 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001

Zákon, kterým se mění č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 155/1995 Sb.)

186/2001 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., a zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 200/1994 Sb.;Mění 359/1992 Sb.)

184/2001 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001    Zrušeno: 01.07.2005

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 57/1997 Sb.)

157/2001 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001    Zrušeno: 25.02.2008

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 343/1997 Sb., kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání
(Mění 343/1997 Sb.)

147/2001 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., a zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 111/1998 Sb.;Mění 451/1991 Sb.)

143/2001 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001

Zákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)
(Ruší 63/1991 Sb.;Ruší 495/1992 Sb.;Mění 286/1993 Sb.;Mění 132/2000 Sb.)

141/2001 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 587/1992 Sb.;Mění 303/1993 Sb.;Mění 588/1992 Sb.;Mění 526/1990 Sb.)

140/2001 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
(Mění 326/1999 Sb.;Mění 368/1992 Sb.)

139/2001 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001    Zrušeno: 01.01.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 140/1961 Sb.)

138/2001 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 592/1992 Sb.)

137/2001 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001

Zákon o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením a o změně zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 99/1963 Sb.)

116/2001 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 155/1995 Sb.;Mění 582/1991 Sb.)

102/2001 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001

Zákon o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků)
(Mění 22/1997 Sb. ruší § 8 ;Mění 634/1992 Sb.;Mění 64/1986 Sb.;Mění 63/1986 Sb.;Mění 79/1997 Sb.;Mění 166/1999 Sb.)

56/2001 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001

Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
(Mění 168/1999 Sb.;Ruší 355/1999 Sb.;Ruší 38/1995 Sb.)

24/2001 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001    Zrušeno: 21.03.2005

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem "e"
(Mění 324/1997 Sb.)

op24/2001 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001    Zrušeno: 01.01.2002

Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
(Mění 135/1998 Sb.)

op23/2001 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují sídla poboček celních úřadů a okruh činností, jejichž výkonem byly pověřeny
(Ruší 5/1999/1 Sb.;Ruší 38/1999/1 Sb.;Ruší 55/1999/1 Sb.;Ruší 102/1999/1 Sb.;Ruší 11/2000 Sb.;Ruší 21/2000 Sb.;Ruší 6/2001 Sb.)

op21/2001 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení České národní banky o vydání opatření o standardech řízení likvidity bank
(Mění 5/1997/3 Sb. ruší op. č. 11)

409/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 147/1996 Sb.)

365/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001

Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
(Výjimka účinnosti § 5 odst. 2 písm. c) a § 6)

331/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví požadavky týkající se lahví používaných jako odměrné obaly pro hotově balené zboží

330/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001    Zrušeno: 11.04.2009

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví řady jmenovitých hmotností a jmenovitých objemů přípustných pro některé druhy hotově baleného zboží

329/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001    Zrušeno: 11.04.2009

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu zhotovení hotově baleného zboží podle objemu u kapalných výrobků

328/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu

301/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001

Zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
(Mění 68/1993 Sb.;Mění 94/1963 Sb.;Ruší 161/1950 Sb.;Ruší 268/1949 Sb.;Ruší 55/1950 Sb.;Ruší 93/1958 Sb.)

292/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001    Zrušeno: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 171/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky
(Mění 171/1997 Sb.)

290/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001    Zrušeno: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 182/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení
(Mění 182/1999 Sb.)

289/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001    Zrušeno: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 180/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva
(Mění 180/1999 Sb.)

288/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001    Zrušeno: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 14/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 227/1999 Sb.
(Mění 14/1999 Sb.)

287/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001    Zrušeno: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 177/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv
(Mění 177/1997 Sb.)

286/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001    Zrušeno: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
(Mění 176/1997 Sb.)

285/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001    Zrušeno: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 175/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby, ve znění nařízení vlády č. 80/1999 Sb.
(Mění 175/1997 Sb.)

284/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001    Zrušeno: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
(Mění 172/1997 Sb.)

283/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001    Zrušeno: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 15/1999 Sb.
(Mění 170/1997 Sb.)

282/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001    Zrušeno: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 169/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
(Mění 169/1997 Sb.)

281/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001    Zrušeno: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 168/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
(Mění 168/1997 Sb.)

258/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001

Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
(Výjimka účinnosti část první § 24 odst. 1 písm. h))

194/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001    Zrušeno: 01.04.2002

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku

119/2000 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, a zákon č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, ve znění zákona č. 22/1997 Sb.
(Mění 505/1990 Sb.;Mění 110/1997 Sb.)

54/1999 Sb.

Účinnost od: 01.07.2001    Zrušeno: 30.06.2011

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn a doplňků "Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb.
(Mění 64/1987 Sb.)

229/2001 Sb.

Účinnost od: 30.06.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony
(Mění 219/2000 Sb.;Mění 40/1964 Sb.;Mění 72/1994 Sb.)

op30/2001 Sb.

Účinnost od: 30.06.2001

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně a dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně

117/2000 Sb.

Účinnost od: 30.06.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 167/1998 Sb.)

230/2001 Sb.

Účinnost od: 29.06.2001

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
(Mění 207/2001 Sb.)

228/2001 Sb.

Účinnost od: 29.06.2001    Zrušeno: 28.05.2004

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 298/2000 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských obcí, seznam viničních tratí a jejich vymezení a seznam odrůd révy vinné v jednotlivých vinařských oblastech, z jejichž hroznů lze vyrábět víno s přívlastkem
(Mění 298/2000 Sb.)

226/2001 Sb.

Účinnost od: 29.06.2001    Zrušeno: 01.04.2010

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu zdrojů tepelné energie

222/2001 Sb.

Účinnost od: 29.06.2001    Zrušeno: 01.04.2010

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu výrobny elektřiny

221/2001 Sb.

Účinnost od: 29.06.2001    Zrušeno: 01.04.2010

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o podrobnostech udělování státní autorizace na výstavbu přímého vedení

220/2001 Sb.

Účinnost od: 29.06.2001    Zrušeno: 01.04.2010

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o dispečerském řádu elektrizační soustavy České republiky
(Ruší 34/1999 Sb. nepřímo;Ruší 95/1998 Sb.)

219/2001 Sb.

Účinnost od: 29.06.2001    Zrušeno: 01.04.2010

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice
(Ruší 250/1996 Sb.)

218/2001 Sb.

Účinnost od: 29.06.2001    Zrušeno: 25.03.2011

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů

216/2001 Sb.

Účinnost od: 29.06.2001    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 82/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění vyhlášky č. 264/1998 Sb.
(Mění 82/1997 Sb.)

215/2001 Sb.

Účinnost od: 29.06.2001    Zrušeno: 01.08.2004

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti označování energetických spotřebičů energetickými štítky a zpracování technické dokumentace, jakož i minimální účinnost energie pro elektrické spotřebiče uváděné na trh

214/2001 Sb.

Účinnost od: 29.06.2001    Zrušeno: 13.12.2006

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví vymezení zdrojů energie, které budou hodnoceny jako obnovitelné

213/2001 Sb.

Účinnost od: 29.06.2001    Zrušeno: 01.01.2013

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu

212/2001 Sb.

Účinnost od: 29.06.2001    Zrušeno: 13.12.2006

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti pro přípravu a uskutečňování kombinované výroby elektřiny a tepla

op27/2001 Sb.

Účinnost od: 28.06.2001    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení České národní banky o vydání opatření č. 3 ze dne 6. června 2001, kterým se mění opatření České národní banky č. 8 ze dne 23. listopadu 2000, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
(Mění 57/2000 Sb.)

208/2001 Sb.

Účinnost od: 22.06.2001    Zrušeno: 01.08.2004

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 251/1998 Sb., kterou se stanoví metody pro zjišťování toxicity chemických látek a přípravků
(Mění 251/1998 Sb.)

206/2001 Sb.

Účinnost od: 20.06.2001

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce
(Ruší 412/1992 Sb.)

197/2001 Sb.

Účinnost od: 19.06.2001    Zrušeno: 01.07.2011

Vyhláška Ministerstva financí o způsobu vnějšího označení a odznacích celní správy, vzorech služebních stejnokrojů a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy

195/2001 Sb.

Účinnost od: 18.06.2001    Zrušeno: 29.09.2015

Nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce

164/2001 Sb.

Účinnost od: 18.06.2001

Zákon o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon)
(Ruší 113/1964 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 20/1966 Sb.)

193/2001 Sb.

Účinnost od: 15.06.2001

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
(Mění 326/2000 Sb.)

191/2001 Sb.

Účinnost od: 15.06.2001    Zrušeno: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky
(Ruší 198/1999 Sb.)

189/2001 Sb.

Účinnost od: 14.06.2001    Účinnost do: 13.09.2001

Nařízení vlády o jednotkových cenách vybraných druhů textilních a oděvních výrobků

187/2001 Sb.

Účinnost od: 14.06.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb. a zákona č. 141/2001 Sb.
(Mění 218/2000 Sb.)

rs71/2001 Sb.

Účinnost od: 14.06.2001

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákonu č. 56/2001 Sb.
(Mění 56/2001 Sb.)

388/2000 Sb.

Účinnost od: 10.06.2001    Zrušeno: 01.09.2014

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy
(Ruší 49/1998 Sb.)

183/2001 Sb.

Účinnost od: 08.06.2001

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 23/1994 Sb.)

182/2001 Sb.

Účinnost od: 08.06.2001

Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva kultury č. 52/2000 Sb., kterou se určuje regionální příslušnost příjemců regionálního povinného výtisku periodického tisku
(Ruší 52/2000 Sb.)

181/2001 Sb.

Účinnost od: 08.06.2001    Zrušeno: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zdravotnické prostředky
(Ruší 130/1999 Sb. nepřímo;Ruší 180/1998 Sb.)

180/2001 Sb.

Účinnost od: 06.06.2001    Účinnost do: 05.09.2001

Nařízení vlády o jednotkových cenách vybraných obuvnických výrobků a vybraných výrobků kožené galanterie

178/2001 Sb.

Účinnost od: 06.06.2001    Zrušeno: 01.01.2008

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci

163/2001 Sb.

Účinnost od: 01.06.2001    Zrušeno: 01.03.2007

Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(Mění 190/1996 Sb.)

162/2001 Sb.

Účinnost od: 01.06.2001    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o poskytování údajů z katastru nemovitostí České republiky

155/2001 Sb.

Účinnost od: 01.06.2001    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 259/1997 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti služebního poměru celníků
(Mění 259/1997 Sb.)

118/2001 Sb.

Účinnost od: 01.06.2001

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva vnitra České socialistické republiky č. 62/1973 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o veřejných sbírkách
(Ruší 62/1973 Sb.)

117/2001 Sb.

Účinnost od: 01.06.2001

Zákon o veřejných sbírkách a o změně některých zákonů (zákon o veřejných sbírkách)
(Ruší 37/1973 Sb.;Mění 68/1993 Sb.;Mění 357/1992 Sb.;Mění 586/1992 Sb.)

op22/2001 Sb.

Účinnost od: 01.06.2001    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Českého statistického úřadu k aktualizaci Klasifikace funkcí vládních institucí CZ-COFOG
(Mění 2/1997/3 Sb.)

177/2001 Sb.

Účinnost od: 31.05.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 227/2000 Sb., a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 101/2000 Sb.;Mění 65/1965 Sb.)

176/2001 Sb.

Účinnost od: 31.05.2001

Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
(Mění 347/1997 Sb.)

158/2001 Sb.

Účinnost od: 30.05.2001

Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí narození Františka Škroupa

175/2001 Sb.

Účinnost od: 24.05.2001    Zrušeno: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování finanční podpory pro zpracování brambor a pšenice na škrob a kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování subvence při vývozu výrobků z bramborového škrobu

174/2001 Sb.

Účinnost od: 24.05.2001    Účinnost do: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady opatření k podpoře vývozu sladu

173/2001 Sb.

Účinnost od: 22.05.2001    Zrušeno: 11.02.2003

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 358/2000 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
(Mění 358/2000 Sb.)

172/2001 Sb.

Účinnost od: 22.05.2001

Nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně

171/2001 Sb.

Účinnost od: 22.05.2001

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o státním dluhopisovém programu na úhradu závazků plynoucích ze Smlouvy mezi vládou České republiky, vládou Slovenské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo, o změně zákona č. 407/2000 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000, a o změně zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 4. dubna 2001 a vrácenému prezidentem republiky dne 13. dubna 2001

170/2001 Sb.

Účinnost od: 22.05.2001

Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu závazků plynoucích ze Smlouvy mezi vládou České republiky, vládou Slovenské republiky a vládou Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo, o změně zákona č. 407/2000 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000, a o změně zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 407/2000 Sb.;Mění 424/1991 Sb.)

169/2001 Sb.

Účinnost od: 22.05.2001

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu o dálničním obchvatu Plzně přijatému Parlamentem dne 4. dubna 2001 a vrácenému prezidentem republiky dne 13. dubna 2001

168/2001 Sb.

Účinnost od: 22.05.2001

Zákon o dálničním obchvatu Plzně

167/2001 Sb.

Účinnost od: 18.05.2001    Zrušeno: 01.10.2005

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o stavech nouze v plynárenství
(Ruší 197/1995 Sb.)

166/2001 Sb.

Účinnost od: 18.05.2001    Zrušeno: 01.04.2005

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti o činnostech Ústředního plynárenského dispečinku

165/2001 Sb.

Účinnost od: 18.05.2001    Zrušeno: 01.01.2006

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o Dispečerském řádu plynárenské soustavy České republiky

161/2001 Sb.

Účinnost od: 09.05.2001    Účinnost do: 01.05.2002

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví rozhodná částka pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

160/2001 Sb.

Účinnost od: 09.05.2001    Zrušeno: 28.08.2001

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 102/1995 Sb.)

159/2001 Sb.

Účinnost od: 09.05.2001    Účinnost do: 01.01.2002

Nařízení vlády, kterým se stanoví sazby cla a celní kvóty pro dovoz vína v nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry

op19/2001 Sb.

Účinnost od: 09.05.2001    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postupy účtování některých případů vyplývajících z novely obchodního zákoníku pro účetní jednotky účtující podle Účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele

op17/2001 Sb.

Účinnost od: 09.05.2001    Zrušeno: 01.07.2002

Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
(Mění 135/1998 Sb.)

op16/2001 Sb.

Účinnost od: 04.05.2001    Účinnost do: 01.01.2002

Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění Program statistických zjišťování na rok 2001
(Mění 45/2000 Sb.)

154/2001 Sb.

Účinnost od: 03.05.2001    Zrušeno: 01.11.2005

Vyhláška Energetického regulačního úřadu, kterou se stanoví podrobnosti udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
(Ruší 129/1995 Sb.)

153/2001 Sb.

Účinnost od: 03.05.2001    Zrušeno: 01.09.2007

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti určení účinnosti užití energie při přenosu, distribuci a vnitřním rozvodu elektrické energie

151/2001 Sb.

Účinnost od: 03.05.2001    Zrušeno: 01.09.2007

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie

150/2001 Sb.

Účinnost od: 03.05.2001    Zrušeno: 08.12.2010

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví minimální účinnost užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie

144/2001 Sb.

Účinnost od: 01.05.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 140/1961 Sb.;Mění 141/1961 Sb.)

124/2001 Sb.

Účinnost od: 01.05.2001    Zrušeno: 01.12.2009

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví požadavky na odběr vzorků a principy metod laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků
(Ruší 222/1996 Sb.;Ruší 16/2000 Sb.)

120/2001 Sb.

Účinnost od: 01.05.2001

Zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů
(Mění 513/1991 Sb.;Mění 265/1992 Sb.;Mění 328/1991 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 140/1961 Sb.;Mění 21/1992 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 283/1991 Sb.;Mění 337/1992 Sb.;Mění 335/1991 Sb.;Mění 68/1990 Sb.;Mění 358/1992 Sb.;Mění 85/1996 Sb.;Mění 82/1998 Sb.;Mění 357/1992 Sb.;Mění 97/1974 Sb.;Mění 26/2000 Sb.;Mění 586/1992 Sb.)

119/2001 Sb.

Účinnost od: 01.05.2001

Zákon, kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí

105/2001 Sb.

Účinnost od: 01.05.2001    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška Ministerstva financí o hlášení obchodů s investičními instrumenty uzavřených mimo veřejný trh

426/2000 Sb.

Účinnost od: 01.05.2001    Zrušeno: 07.01.2017

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení

op20/2001 Sb.

Účinnost od: 30.04.2001

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

149/2001 Sb.

Účinnost od: 27.04.2001    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o rekreačních jachtách

148/2001 Sb.

Účinnost od: 27.04.2001

Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 304/1999 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii
(Ruší 304/1999 Sb.)

146/2001 Sb.

Účinnost od: 27.04.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 20/1987 Sb.)

145/2001 Sb.

Účinnost od: 27.04.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
(Mění 131/2000 Sb.)

op15/2001 Sb.

Účinnost od: 27.04.2001    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví

142/2001 Sb.

Účinnost od: 26.04.2001    Zrušeno: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 199/1994 Sb.)

141/2001 Sb.

Účinnost od: 26.04.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 218/2000 Sb.)

140/2001 Sb.

Účinnost od: 26.04.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů
(Mění 326/1999 Sb.)

136/2001 Sb.

Účinnost od: 24.04.2001    Zrušeno: 01.01.2006

Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu o zajištění kryptografické ochrany utajovaných skutečností, provádění certifikace kryptografických prostředků a náležitostech certifikátu
(Ruší 76/1999 Sb.;Ruší 109/1999 Sb.)

135/2001 Sb.

Účinnost od: 24.04.2001    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
(Ruší 131/1998 Sb.)

134/2001 Sb.

Účinnost od: 19.04.2001    Zrušeno: 01.04.2004

Vyhláška Ministerstva zemědělství o označování a evidenci skotu, ovcí a koz

133/2001 Sb.

Účinnost od: 19.04.2001    Zrušeno: 29.07.2016

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 297/1999 Sb., kterým se stanoví sazby cla pro dovoz silničních návěsových tahačů pocházejících z Evropské unie
(Mění 297/1999 Sb.)

131/2001 Sb.

Účinnost od: 18.04.2001    Zrušeno: 01.06.2008

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví rozsah a struktura údajů pro vypracování návrhu zákona o státním rozpočtu a termíny jejich předkládání

111/2001 Sb.

Účinnost od: 15.04.2001    Zrušeno: 01.01.2014

Nařízení vlády o porovnávání a přejímání údajů katastru nemovitostí České republiky a evidence obyvatel

130/2001 Sb.

Účinnost od: 12.04.2001

Sdělení Ústavního soudu o opravě chyb v nálezech Ústavního soudu č. 243/1999 Sb., č. 167/2000 Sb., č. 231/2000 Sb. a č. 98/2001 Sb.
(Mění 243/1999 Sb.;Mění 167/2000 Sb.;Mění 231/2000 Sb.;Mění 98/2001 Sb.)

129/2001 Sb.

Účinnost od: 12.04.2001

Nález Ústavního soudu ze dne 27. března 2001 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Frýdku-Místku z 29. září 1998 č. 11/98 o omezení pořádání veřejných hudebních produkcí ve městě Frýdek-Místek

128/2001 Sb.

Účinnost od: 12.04.2001

Nález Ústavního soudu ze dne 13. března 2001 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů, a § 11 odst. 2 písm. n) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 103/2000 Sb.

127/2001 Sb.

Účinnost od: 12.04.2001

Nález Ústavního soudu ze dne 20. února 2001 ve věci návrhu na zrušení § 250a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

126/2001 Sb.

Účinnost od: 12.04.2001

Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví kritéria pro zápis do zemědělského registru

125/2001 Sb.

Účinnost od: 12.04.2001    Zrušeno: 15.05.2002

Nařízení vlády, kterým se pro účely zákona o investičních pobídkách stanoví seznam strojního zařízení tvořícího součást výrobní linky
(Ruší 106/2000 Sb.)

rs51/2001 Sb.

Účinnost od: 12.04.2001

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v nálezu Ústavního soudu č. 167/2000 Sb., v nálezu Ústavního soudu č. 231/2000 Sb. a v nálezu Ústavního soudu č. 232/2000 Sb.
(Mění 167/2000 Sb.;Mění 231/2000 Sb.;Mění 232/2000 Sb.)

13/2001 Sb.

Účinnost od: 11.04.2001

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Bludov

6/2001 Sb.

Účinnost od: 10.04.2001    Zrušeno: 01.12.2013

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o ochranných pásmech přírodního léčivého zdroje ložiska peloidu Vrbka lázeňského místa Mšené-Lázně

op14/2001 Sb.

Účinnost od: 09.04.2001    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky č. 3 ze dne 13. července 2000, kterým se stanoví minimální požadavky na uveřejňování informací bankami a pobočkami zahraničních bank

121/2001 Sb.

Účinnost od: 03.04.2001    Zrušeno: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 171/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky, ve znění nařízení vlády č. 292/2000 Sb.
(Mění 171/1997 Sb. § 6a se zrušuje)

112/2001 Sb.

Účinnost od: 01.04.2001    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu provádění klasifikace jatečně upravených těl jatečných prasat a podmínkách vydávání osvědčení o odborné způsobilosti fyzických osob k této činnosti

94/2001 Sb.

Účinnost od: 01.04.2001

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů
(Mění 10/2000 Sb.)

5/2001 Sb.

Účinnost od: 01.04.2001

Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví náležitosti katalogizační doložky, vzory tiskopisů žádostí, oznámení a přehledů souvisejících s katalogizací a vzor osvědčení o způsobilosti zpracovávat návrh katalogizačních dat o výrobku

309/2000 Sb.

Účinnost od: 01.04.2001

Zákon o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona
(Mění 455/1991 Sb.)

306/2000 Sb.

Účinnost od: 01.04.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb.
(Mění 110/1997 Sb.)

op13/2001 Sb.

Účinnost od: 31.03.2001

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

115/2001 Sb.

Účinnost od: 30.03.2001

Zákon o podpoře sportu

114/2001 Sb.

Účinnost od: 30.03.2001    Zrušeno: 01.07.2004

Nařízení vlády o stanovení produkčních kvót cukru na kvótové roky 2001/2002 až 2004/2005

op12/2001 Sb.

Účinnost od: 30.03.2001    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven za období roku 2001

113/2001 Sb.

Účinnost od: 27.03.2001

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje 2. změna a doplněk závazné části územního plánu velkého územního celku Hradecko-pardubické sídelní regionální aglomerace
(Mění 64/1997 Sb.)

110/2001 Sb.

Účinnost od: 27.03.2001

Nařízení vlády, kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy

op11/2001 Sb.

Účinnost od: 27.03.2001    Účinnost do: 01.01.2002

Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění Program statistických zjišťování na rok 2001
(Mění 45/2000 Sb.)

108/2001 Sb.

Účinnost od: 26.03.2001    Zrušeno: 16.11.2005

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické požadavky na prostory a provoz škol, předškolních zařízení a některých školských zařízení

107/2001 Sb.

Účinnost od: 26.03.2001    Zrušeno: 01.04.2004

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných
(Ruší 3/1980/1 Sb.;Ruší 9/1987/2 Sb.)

106/2001 Sb.

Účinnost od: 26.03.2001

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti
(Ruší 185/1990 Sb.;Ruší 445/1992 Sb.)

104/2001 Sb.

Účinnost od: 21.03.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 424/1991 Sb.)

103/2001 Sb.

Účinnost od: 21.03.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 77/1997 Sb.)

rs36/2001 Sb.

Účinnost od: 20.03.2001

VÝZVA předsedy Poslanecké sněmovny

76/2001 Sb.

Účinnost od: 15.03.2001

Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí "Románský sloh - rotunda ve Znojmě" po 2 000 Kč

98/2001 Sb.

Účinnost od: 14.03.2001

Nález Ústavního soudu ze dne 27. února 2001 ve věci návrhu na zrušení § 20 odst. 4 věty druhé a části § 20 odst. 7 zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 340/2000 Sb., a § 85 věty třetí zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 204/2000 Sb.
(Mění 424/1991 Sb. ruší § 20 odst. 4, mění § 20 odst. 7 )

97/2001 Sb.

Účinnost od: 14.03.2001    Zrušeno: 01.06.2012

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 366/1999 Sb., o způsobu prokázání finanční způsobilosti dopravcem
(Mění 366/1999 Sb.)

96/2001 Sb.

Účinnost od: 12.03.2001

Nález Ústavního soudu ze dne 14. února 2001 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 51/2000 Sb., kterým se stanoví opatření a podíl státu na tvorbě podmínek pro zajištění a udržení výroby cukrovky a cukru a stabilizaci trhu s cukrem
(Ruší 51/2000 Sb.)

95/2001 Sb.

Účinnost od: 12.03.2001    Zrušeno: 01.01.2011

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 25/1994 Sb., o formě provádění evidence daní a o převodu daní jejich příjemcům
(Mění 25/1994 Sb.)

rs37/2001 Sb.

Účinnost od: 12.03.2001

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 5/2001 Sb., vyhlášeném v částce 8/2001 Sb.
(Mění 5/2001 Sb.)

82/2001 Sb.

Účinnost od: 10.03.2001    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví minimální náležitosti prospektu cenného papíru a užšího prospektu cenného papíru

93/2001 Sb.

Účinnost od: 06.03.2001    Zrušeno: 01.09.2013

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o hospodářské činnosti Vězeňské služby České republiky
(Ruší 13/1995 Sb.)

92/2001 Sb.

Účinnost od: 06.03.2001    Zrušeno: 01.05.2005

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví seznam speciálně vybavených koncových telefonních zařízení

91/2001 Sb.

Účinnost od: 06.03.2001    Zrušeno: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady pro poskytování podpory programu zvýšení spotřeby zpracovatelsky upraveného mléka a vybraných mléčných výrobků žáky, kteří plní povinnou školní docházku, (o podpoře zvýšení spotřeby vybraných mléčných výrobků žáky)

90/2001 Sb.

Účinnost od: 06.03.2001    Zrušeno: 25.11.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 81/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady k podpoře vývozu jatečných býků a z nich vyrobeného hovězího masa
(Mění 81/2001 Sb.)

74/2001 Sb.

Účinnost od: 01.03.2001    Zrušeno: 01.08.2005

Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 340/1992 Sb., o požadavcích na kvalifikaci a odbornou způsobilost a o ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých předpisů vydaných Českým báňským úřadem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 239/1998 Sb.
(Mění 340/1992 Sb.)

73/2001 Sb.

Účinnost od: 01.03.2001    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 82/1993 Sb.)

72/2001 Sb.

Účinnost od: 01.03.2001    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 182/1991 Sb.)

58/2001 Sb.

Účinnost od: 01.03.2001    Zrušeno: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 531/1990 Sb.)

149/2000 Sb.

Účinnost od: 01.03.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 79/1997 Sb., o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů, zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 79/1997 Sb.)

89/2001 Sb.

Účinnost od: 28.02.2001    Zrušeno: 01.01.2004

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli
(Ruší 292/1998 Sb. nepřímo;Ruší 13/1977 Sb.;Ruší 408/1990 Sb.;Ruší 45/1966 Sb.;Ruší 1/1985/7 Sb.;Ruší 16/1985/11 Sb.;Ruší 190/1990 Sb.;Ruší 8/1967/5 Sb.;Ruší 14/1982/9 Sb.;Ruší 21/1978/9 Sb.)

88/2001 Sb.

Účinnost od: 28.02.2001    Zrušeno: 08.11.2002

Nařízení vlády o podmínkách účelového financování výzkumu a vývoje a předání údajů do centrální evidence projektů financovaných ze státního rozpočtu

87/2001 Sb.

Účinnost od: 28.02.2001

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 85/1991 Sb., kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení dosavadního státního znaku novým státním znakem České republiky, a nařízení vlády č. 175/1993 Sb., kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení státních znaků České republiky nebo České a Slovenské Federativní Republiky novým státním znakem České republiky
(Ruší 175/1993 Sb.;Ruší 85/1991 Sb.)

86/2001 Sb.

Účinnost od: 28.02.2001    Účinnost do: 01.10.2005

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky pro poskytování finanční podpory za uvádění půdy do klidu a finanční kompenzační podpory za uvádění půdy do klidu a zásady pro prodej řepky olejné vypěstované na půdě uváděné do klidu

rs33/2001 Sb.

Účinnost od: 28.02.2001

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v částce 25/2001 Sb. na titulní straně v obsahu pod poř. č. 68

84/2001 Sb.

Účinnost od: 27.02.2001

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let
(Ruší 18/1982/7 Sb.)

78/2001 Sb.

Účinnost od: 23.02.2001

Nález Ústavního soudu ze dne 10. ledna 2001 ve věci návrhu na vyslovení protiústavnosti § 18a odst. 1 písm. c), § 18a odst. 2 písm. b) věty za středníkem a § 18a odst. 3 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 304/1997 Sb.

77/2001 Sb.

Účinnost od: 23.02.2001

Nález Ústavního soudu ze dne 31. ledna 2001 ve věci návrhu na zrušení § 44 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 141/1961 Sb. ruší § 44 odst. 2 )

75/2001 Sb.

Účinnost od: 23.02.2001

Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví báňsko-technické podmínky pro zřizování, využití a ochranu důlních děl vybraných pro využití při krizových situacích pro uplatňování preventivních, technických a bezpečnostních opatření a provádění kontrol

81/2001 Sb.

Účinnost od: 20.02.2001    Zrušeno: 25.11.2004

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky a zásady k podpoře vývozu jatečných býků a z nich vyrobeného hovězího masa

80/2001 Sb.

Účinnost od: 20.02.2001

Nařízení vlády o rozsahu a podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení ke krytí části úroků z hypotečních úvěrů poskytnutých fyzickým osobám

79/2001 Sb.

Účinnost od: 20.02.2001    Zrušeno: 01.10.2003

Nařízení vlády, kterým se stanoví vzor služebního průkazu orgánů ochrany veřejného zdraví, jejich zaměstnanců a zástupců hlavního hygienika České republiky, krajských a okresních hygieniků

122/2001 Sb.

Účinnost od: 19.02.2001    Zrušeno: 01.01.2009

Úplné znění zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, jak vyplývá z pozdějších změn

109/2001 Sb.

Účinnost od: 19.02.2001    Zrušeno: 01.01.2007

Úplné znění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá z pozdějších změn

61/2001 Sb.

Účinnost od: 19.02.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 361/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., a zákon č. 356/1999 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 356/1999 Sb.;Mění 361/1999 Sb.)

60/2001 Sb.

Účinnost od: 19.02.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(Mění 148/1998 Sb.;Mění 283/1991 Sb.;Mění 361/2000 Sb.)

59/2001 Sb.

Účinnost od: 19.02.2001    Zrušeno: 01.01.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 50/1976 Sb.)

57/2001 Sb.

Účinnost od: 19.02.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 167/1998 Sb.)

64/2001 Sb.

Účinnost od: 16.02.2001

Nález Ústavního soudu ze dne 24. ledna 2001 ve věci návrhů na zrušení § 27 věty první, § 31 odst. 4, § 48 odst. 4, § 49 odst. 1 písm. b), c) a d) a odst. 3 písm. b), c) a d), § 50 odst. 1, 2 a 3, § 85 věty třetí a příloh č. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 247/1995 Sb.;Mění 268/2000 Sb.)

48/2001 Sb.

Účinnost od: 15.02.2001    Zrušeno: 01.09.2003

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 1/1998 Sb., kterou se stanoví požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení, uchovávání a dávkování léčiv (Český lékopis 1997), ve znění vyhlášky č. 296/1999 Sb.
(Mění 1/1998 Sb.)

53/2001 Sb.

Účinnost od: 13.02.2001    Zrušeno: 01.02.2006

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

62/2001 Sb.

Účinnost od: 08.02.2001

Vyhláška Ministerstva financí o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu

44/2001 Sb.

Účinnost od: 08.02.2001    Zrušeno: 01.07.2015

Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 267/1999 Sb., kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání
(Mění 267/1999 Sb.)

op7/2001 Sb.

Účinnost od: 08.02.2001    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky zdravotních pojišťoven

51/2001 Sb.

Účinnost od: 07.02.2001

Nález Ústavního soudu ze dne 19. prosince 2000 ve věci návrhu na zrušení ustanovení čl. 2 odst. 2 písm. a), čl. 3 odst. 1 písm. a) a odst. 2 a čl. 4 obecně závazné vyhlášky města Písku ze dne 10. listopadu 1998 č. 8/1998 o některých omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

50/2001 Sb.

Účinnost od: 07.02.2001    Zrušeno: 01.08.2004

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 250/1998 Sb., o registraci chemických látek
(Mění 250/1998 Sb.)

49/2001 Sb.

Účinnost od: 07.02.2001    Zrušeno: 07.05.2013

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 484/2000 Sb.)

43/2001 Sb.

Účinnost od: 06.02.2001

Nález Ústavního soudu ze dne 10. ledna 2001 ve věci návrhu na zrušení § 9 a 10 zákona č. 125/1997 Sb., o odpadech, ve znění zákona č. 37/2000 Sb.

42/2001 Sb.

Účinnost od: 06.02.2001    Zrušeno: 01.10.2002

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 84/1997 Sb., kterou se upravuje registrace přípravků na ochranu rostlin a zacházení s nimi a technické a technologické požadavky na mechanizační prostředky na ochranu rostlin a jejich kontrolní testování, ve znění vyhlášky č. 120/1997 Sb.
(Mění 84/1997 Sb.)

41/2001 Sb.

Účinnost od: 06.02.2001    Zrušeno: 20.03.2002

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 83/1997 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole, ve znění vyhlášky č. 206/1999 Sb.
(Mění 83/1997 Sb.;Ruší 44/1995 Sb.)

40/2001 Sb.

Účinnost od: 06.02.2001    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška Ministerstva financí o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku

38/2001 Sb.

Účinnost od: 01.02.2001

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy
(Ruší 34/1985/5 Sb. směrnice MZ 68/1985 ;Ruší 8/1989/1 Sb. směrnice MZ 73/1989 ;Ruší 13/1978/6 Sb. směrnice MZ 49/1978 )

37/2001 Sb.

Účinnost od: 01.02.2001    Zrušeno: 15.11.2005

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

36/2001 Sb.

Účinnost od: 01.02.2001    Zrušeno: 01.07.2005

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o prokazatelné ztrátě ve veřejné drážní osobní dopravě a o vymezení souběžné veřejné osobní dopravy

25/2001 Sb.

Účinnost od: 01.02.2001    Zrušeno: 26.12.2015

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o pravidlech bezpečnosti práce na námořní obchodní lodi

rs13/2001 Sb.

Účinnost od: 01.02.2001    Zrušeno: 01.01.2007

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nálezu Ústavního soudu č. 96/2000 Sb.
(Mění 96/2000 Sb.)

408/2000 Sb.

Účinnost od: 01.02.2001

Zákon o ochraně práv k odrůdám rostlin a o změně zákona č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o ochraně práv k odrůdám)
(Ruší 514/1991 Sb. nepřímo;Ruší 515/1991 Sb. nepřímo;Ruší 118/1998 Sb. nepřímo;Ruší 213/1989 Sb. nepřímo;Ruší 93/1996 Sb. nepřímo;Mění 92/1996 Sb.;Ruší 132/1989 Sb.;Ruší 133/1989 Sb.;Ruší 134/1989 Sb.)

370/2000 Sb.

Účinnost od: 01.02.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 513/1991 Sb.)

32/2001 Sb.

Účinnost od: 31.01.2001

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o evidenci dopravních nehod

31/2001 Sb.

Účinnost od: 31.01.2001

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o řidičských průkazech a o registru řidičů
(Ruší 65/1998 Sb. nepřímo;Ruší 87/1964 Sb.)

30/2001 Sb.

Účinnost od: 31.01.2001    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích

op10/2001 Sb.

Účinnost od: 31.01.2001

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

op9/2001 Sb.

Účinnost od: 31.01.2001

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

op6/2001 Sb.

Účinnost od: 31.01.2001    Zrušeno: 01.07.2001

Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 6. ledna 1999, vyhlášené v částce 5/1999 Sb.
(Mění 5/1999/1 Sb.)

34/2001 Sb.

Účinnost od: 26.01.2001

Sdělení Ministerstva financí o změně sdělení Ministerstva financí č. 27/2001 Sb., jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2001 - 2016, 6,95 %
(Mění 27/2001 Sb.)

33/2001 Sb.

Účinnost od: 26.01.2001    Zrušeno: 01.08.2006

Vyhláška Ministerstva zemědělství o odborné způsobilosti k výkonu některých odborných činností v oblasti šlechtění a plemenitby hospodářských zvířat

39/2001 Sb.

Účinnost od: 25.01.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů
(Mění 106/1999 Sb.;Mění 199/1994 Sb.;Mění 468/1991 Sb.;Mění 483/1991 Sb.;Mění 90/1995 Sb.)

29/2001 Sb.

Účinnost od: 25.01.2001

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2000 pro účely odvodu do státního rozpočtu podle zákona o zaměstnanosti

28/2001 Sb.

Účinnost od: 25.01.2001    Zrušeno: 07.05.2004

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence)
(Ruší 225/2000 Sb.)

27/2001 Sb.

Účinnost od: 23.01.2001

Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2001 - 2016, 6,95 %

26/2001 Sb.

Účinnost od: 23.01.2001    Zrušeno: 01.01.2010

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích)

30/2001 Sb.

Účinnost od: 21.01.2001    Zrušeno: 01.01.2016

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích
(Ruší 123/1993 Sb. nepřímo;Ruší 105/1989 Sb. nepřímo;Ruší 24/1990 Sb. nepřímo;Ruší 223/1997 Sb. nepřímo;Ruší 99/1989 Sb.;Ruší 619/1992 Sb. nepřímo)

rs8/2001 Sb.

Účinnost od: 19.01.2001

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v nálezu Ústavního soudu č. 80/2000 Sb. a v nálezu Ústavního soudu č. 96/2000 Sb.
(Mění 80/2000 Sb.;Mění 96/2000 Sb.)

op4/2001 Sb.

Účinnost od: 19.01.2001    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje obsah účetní závěrky pro podnikatele

24/2001 Sb.

Účinnost od: 17.01.2001    Zrušeno: 21.03.2005

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem "e"
(Mění 324/1997 Sb.)

23/2001 Sb.

Účinnost od: 17.01.2001    Zrušeno: 15.02.2004

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví druhy potravin určené pro zvláštní výživu a způsob jejich použití
(Ruší 336/1997 Sb.)

466/2000 Sb.

Účinnost od: 13.01.2001

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, jímž se vyhlašuje 2. změna závazné části územního plánu velkého územního celku Ostravské aglomerace
(Mění 185/1994 Sb.)

16/2001 Sb.

Účinnost od: 12.01.2001    Zrušeno: 01.01.2010

Vyhláška Ministerstva financí o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů a rozpočtů územních samosprávných celků

15/2001 Sb.

Účinnost od: 11.01.2001

Sdělení Ministerstva financí o změně opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2003, 6,90 %, vyhlášeného v částce 2/2000 Sb., opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2005, 6,75 %, vyhlášeného v částce 10/2000 Sb., opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2007, 6,30 %, vyhlášeného v částce 18/2000 Sb., a opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 2000 - 2010, 6,40 %, vyhlášeného v částce 29/2000 Sb.
(Mění 12/2000 Sb.;Mění 17/2000 Sb.;Mění 2/2000 Sb.;Mění 9/2000 Sb.)

14/2001 Sb.

Účinnost od: 11.01.2001    Zrušeno: 01.04.2012

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění vyhlášky č. 51/1995 Sb. a vyhlášky č. 175/1995 Sb.
(Mění 434/1992 Sb.)

12/2001 Sb.

Účinnost od: 11.01.2001    Zrušeno: 01.01.2003

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem

11/2001 Sb.

Účinnost od: 11.01.2001    Zrušeno: 01.04.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 283/1993 Sb.;Mění 335/1991 Sb.;Mění 436/1991 Sb.)

10/2001 Sb.

Účinnost od: 11.01.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů
(Mění 157/2000 Sb.)

9/2001 Sb.

Účinnost od: 11.01.2001

Zákon o státním dluhopisovém programu k získání finančních prostředků na poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen

20/2001 Sb.

Účinnost od: 10.01.2001

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se zrušují některé prováděcí právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva zdravotnictví
(Ruší 4/1977/2 Sb.;Ruší 32/1980/9 Sb.;Ruší 13/1977 Sb.;Ruší 408/1990 Sb.;Ruší 45/1966 Sb.;Ruší 7/1985/12 Sb.;Ruší 14/1981/6 Sb.;Ruší 14/1981/7 Sb.)

19/2001 Sb.

Účinnost od: 10.01.2001    Zrušeno: 26.07.2001

Nařízení vlády, kterým se stanoví prozatímní ochranné opatření na dovoz některých výrobků do České republiky

18/2001 Sb.

Účinnost od: 10.01.2001

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)

17/2001 Sb.

Účinnost od: 10.01.2001    Zrušeno: 01.01.2006

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 246/1998 Sb.)

8/2001 Sb.

Účinnost od: 10.01.2001

Sdělení Ústavního soudu o vyhrazení si rozhodování sporů o rozsah kompetencí vrcholných ústavních orgánů nadaných originární pravomocí z Ústavy samé a rozhodování o ústavních stížnostech proti rozhodnutím velkých senátů kolegií Nejvyššího soudu

7/2001 Sb.

Účinnost od: 10.01.2001

Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2000 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 147 a 147a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 253/1997 Sb.

op1/2001 Sb.

Účinnost od: 10.01.2001    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Českého statistického úřadu k zavedení TNM klasifikace zhoubných novotvarů, 5. vydání - česká verze, a Mezinárodní klasifikace nemocí pro onkologii, 2. vydání (MKN-0-2)

443/2000 Sb.

Účinnost od: 06.01.2001

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 27.října 2000 a vrácenému prezidentem republiky dne 30. října 2000

310/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 25.10.2002

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, jímž se uveřejňuje seznam krajských, okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 2001
(Ruší 54/2000 Sb.)

99/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Úplné znění zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn
(Ruší 22/1998 Sb.)

85/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.01.2007

Úplné znění zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, jak vyplývá z pozdějších změn

83/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Úplné znění zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, jak vyplývá z pozdějších změn

71/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.05.2004

Úplné znění zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jak vyplývá z pozdějších změn

70/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.01.2014

Úplné znění zákona č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, jak vyplývá z pozdějších změn

69/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Úplné znění zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, jak vyplývá z pozdějších změn

68/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Úplné znění zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 244/2000 Sb.

67/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Úplné znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, jak vyplývá z pozdějších změn

66/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Úplné znění zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, jak vyplývá z pozdějších změn

65/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Úplné znění zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, jak vyplývá z pozdějších změn

63/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.01.2014

Úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jak vyplývá z pozdějších změn

55/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.07.2015

Úplné znění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, jak vyplývá z pozdějších změn

54/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.01.2007

Úplné znění zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, jak vyplývá z pozdějších změn

47/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.05.2004

Úplné znění zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, jak vyplývá z pozdějších změn

46/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Úplné znění zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, jak vyplývá z pozdějších změn

45/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.01.2008

Úplné znění zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, jak vyplývá z pozdějších změn

1/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Úplné znění zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 38/1995 Sb., zákonem č. 304/1997 Sb., zákonem č. 132/2000 Sb. a zákonem č. 150/2000 Sb.

op3/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se zrušuje opatření č. 5/1999 Věst. ČNB o zásadách krytí ztrát ze znehodnocení cenných papírů a majetkových podílů opravnými položkami

op2/2001 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele

505/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Nařízení vlády, kterým se stanoví podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny, programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí a kritéria pro jejich posuzování
(Ruší 344/1999 Sb.)

504/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 11.03.2008

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná laboratorní praxe v oblasti léčiv
(Ruší 74/1998 Sb.)

503/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.01.2014

Nařízení vlády o Obchodním věstníku
(Ruší 63/1992 Sb.)

502/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.06.2006

Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

501/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.04.2015

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví formy, způsoby ohlašování nežádoucích příhod zdravotnických prostředků, jejich evidování, šetření a vyhodnocování, dokumentace a její uchovávání a následné sledování s cílem předcházení vzniku nežádoucích příhod, zejména jejich opakování (vyhláška o nežádoucích příhodách zdravotnických prostředků)

499/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.01.2002

Nařízení vlády o pracovní době a době odpočinku zaměstnanců s nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobou v dopravě

498/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Vyhláška Správy státních hmotných rezerv o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy

497/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se zrušují některé právní předpisy v oblasti pracovní doby
(Ruší 121/1982 Sb.;Ruší 196/1989 Sb.;Ruší 264/1994 Sb.;Ruší 62/1966 Sb.;Ruší 63/1968 Sb.)

496/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.01.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 79/1994 Sb.)

495/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 16.06.2005

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2000 Sb., kterým se stanoví výrobky, jež mohou být dováženy do České republiky nebo vyváženy z České republiky jen na základě licence podle zákona č. 62/2000 Sb., o některých opatřeních při vývozu nebo dovozu výrobků a o licenčním řízení a o změně některých zákonů, ve znění nařízení vlády č. 446/2000 Sb.
(Mění 185/2000 Sb.)

494/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací ze státního rozpočtu na podporu regenerace panelových sídlišť

492/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 117/1995 Sb.;Mění 16/1993 Sb.;Mění 219/2000 Sb.;Mění 243/2000 Sb.;Mění 337/1992 Sb.;Mění 338/1992 Sb.;Mění 463/1991 Sb.;Mění 563/1991 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 592/1992 Sb.;Mění 593/1992 Sb.)

491/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Účinnost do: 01.01.2002

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2001

490/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví

489/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.07.2002

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 31/2000 Sb., o náhradách výdajů poskytovaných příslušníkům Policie České republiky v souvislosti s výkonem služby
(Mění 31/2000 Sb.)

487/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Nařízení vlády, kterým se stanoví hodnoty bodu a výše úhrad zdravotní péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro 1. pololetí 2001

485/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o výši odměny správců podniku, způsobu jejího určení a určení náhrady jejich hotových výdajů

484/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 07.05.2013

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 177/1996 Sb.)

483/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se stanoví případy, v nichž nelze povolit nahlédnutí do spisu, neboť jeho obsah musí zůstat utajen

482/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 37/1992 Sb.)

480/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 30.04.2008

Nařízení vlády o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

479/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora a člena orgánu společnosti jmenovaného soudem

477/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků
(Mění 275/1998 Sb.)

476/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv
(Mění 274/1998 Sb.)

475/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 273/1998 Sb., o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv
(Mění 273/1998 Sb.)

474/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Vyhláška Ministerstva zemědělství o stanovení požadavků na hnojiva
(Ruší 271/1998 Sb.)

471/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.10.2006

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)
(Ruší 326/1992 Sb.)

470/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 03.05.2002

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
(Ruší 55/1991/3 Sb. nepřímo;Ruší 174/1980 Sb.;Ruší 55/1991 Sb.)

469/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 14.08.2008

Nařízení vlády, kterým se stanoví obsahové náplně jednotlivých živností
(Ruší 28/1998 Sb.)

468/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.07.2008

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 140/2000 Sb., kterým se stanoví seznam oborů živností volných
(Mění 140/2000 Sb.)

467/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 14.04.2009

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se vydává zkušební řád pro auditorské zkoušky a auditorské rozdílové zkoušky (auditorský zkušební řád)

465/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 292/1997 Sb., o požadavcích na zdravotní nezávadnost balených vod a způsob jejich úpravy, ve znění vyhlášky č. 241/1998 Sb.
(Mění 292/1997 Sb.)

464/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.04.2004

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví hygienické požadavky na koupaliště, sauny a hygienické limity venkovních hracích ploch
(Ruší 9/1977/5 Sb.;Ruší 3/1978/6 Sb.;Ruší 11/1978/7 Sb.)

463/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Nařízení vlády o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva

462/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Nařízení vlády k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

461/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony
(Mění 108/1994 Sb.;Ruší 25/1985 Sb.;Ruší 75/1982 Sb.)

460/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 186/1992 Sb.;Mění 555/1992 Sb.)

458/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon)
(Ruší 80/1994/3 Sb. nepřímo;Mění 157/1998 Sb.;Mění 2/1969 Sb.;Mění 265/1991 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 83/1998 Sb.;Ruší 222/1994 Sb.)

457/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 16.06.2006

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydávají rámcové smlouvy

456/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 06.09.2001

Vyhláška Ministerstva financí o stanovení procenta, kterým se každá obec podílí na stanovené procentní části celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů v roce 2001

455/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy
(Mění 101/1995 Sb.)

454/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.01.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 253/1992 Sb.)

453/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.01.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 251/1992 Sb.)

451/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 16.10.2008

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění zákona č. 244/2000 Sb.
(Ruší 256/1997 Sb.;Ruší 208/1998 Sb.;Ruší 86/1999 Sb.;Ruší 346/1999 Sb.;Ruší 270/2000 Sb.;Ruší 194/1996 Sb.)

449/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 134/1998 Sb.)

448/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.01.2002

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot
(Ruší 319/2000 Sb.;Ruší 333/1999 Sb.)

447/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.01.2011

Nařízení vlády o způsobu usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost zaměstnanců odměňovaných podle zákona o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
(Ruší 137/1997 Sb.;Ruší 144/1995 Sb.;Ruší 209/1995 Sb.;Ruší 306/1995 Sb.;Ruší 319/1998 Sb.;Ruší 332/1999 Sb.;Ruší 349/1997 Sb.;Ruší 48/1995 Sb.)

445/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.05.2004

Nařízení vlády o stanovení produkčních kvót mléka na léta 2001 až 2005

444/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.12.2002

Vyhláška Ministerstva financí o vzoru, způsobu vyplňování, vyznačování délky platnosti a evidenci dvoudílných kupónů prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic
(Ruší 253/1999 Sb.)

442/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 166/1993 Sb.;Mění 6/1993 Sb.)

441/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.01.2002

Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
(Ruší 178/2000 Sb.;Ruší 179/2000 Sb.;Ruší 318/1999 Sb.;Ruší 356/2000 Sb.)

440/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.07.2005

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče
(Ruší 204/1988 Sb.;Ruší 207/1992 Sb.;Ruší 225/1996 Sb.;Ruší 325/1992 Sb.;Ruší 91/1984 Sb.)

439/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o očkování proti infekčním nemocem
(Ruší 19/1994 Sb.;Ruší 48/1991 Sb.;Ruší 527/1991 Sb.)

438/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 14.07.2005

Vyhláška Ministerstva financí o darovacích poukázkách pro poskytování peněžitých darů politickým stranám a politickým hnutím

437/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.01.2003

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 349/2000 Sb., o stanovení sídel a správních obvodů pověřených obecních úřadů
(Mění 349/2000 Sb.)

436/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 100/1993 Sb., o nařizování pracovní pohotovosti soudců krajských a okresních soudů, justičních čekatelů a o nařizování pracovní pohotovosti zaměstnancům odborného aparátu krajských a okresních soudů, ve znění zákona č. 138/1996 Sb.
(Ruší 100/1993 Sb.)

434/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 104/1988 Sb., o hospodárném využívání výhradních ložisek, o povolování a ohlašování hornické činnosti a ohlašování činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 242/1993 Sb., a o změně některých dalších předpisů
(Mění 104/1988 Sb.;Mění 22/1989 Sb.;Mění 26/1989 Sb.;Mění 51/1989 Sb.)

433/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Vyhláška České národní banky o ukončení platnosti bankovek po 1 000 Kč vzoru 1993 a po 5 000 Kč vzoru 1993

431/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.01.2002

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví základní sazby stravného v cizí měně pro rok 2001
(Ruší 319/1999 Sb.)

430/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 333/1993 Sb.)

429/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 303/1995 Sb.)

421/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.07.2005

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené z veřejného zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 57/1997 Sb.)

419/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.07.2017

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 331/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro koření, jedlou sůl, dehydratované výrobky a ochucovadla a hořčici
(Mění 331/1997 Sb.)

418/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 329/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena
(Mění 329/1997 Sb.)

415/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.01.2009

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 143/1965 Sb.;Mění 165/1979 Sb.)

414/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.04.2018

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 365/1999 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených osob zařazených do zaměstnání ve výkonu trestu odnětí svobody
(Mění 365/1999 Sb.)

413/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.01.2009

Nařízení vlády, kterým se pro účely nemocenského pojištění (péče) upravují částky pro stanovení výpočtových základů
(Mění 32/1957 Sb.;Mění 54/1956 Sb.)

411/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 582/1991 Sb.;Mění 89/1995 Sb.)

409/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 147/1996 Sb.;Mění 455/1991 Sb.)

406/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Zákon o hospodaření energií

404/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Zákon o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

389/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 119/1999 Sb.;Ruší 166/1997 Sb.;Ruší 205/1991 Sb.)

387/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.01.2002

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 215/1995 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 215/1995 Sb.)

379/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podmínky pro určování jednotlivých druhů křišťálového skla, jejich vlastností a způsoby označování výrobků z křišťálového skla

376/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly

375/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1999 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1999 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
(Mění 155/1995 Sb.)

374/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 27.04.2004

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty

373/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 27.04.2004

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví požadavky na uzavřený prostor a ochranná opatření pro jednotlivé kategorie rizika při uzavřeném nakládání s geneticky modifikovanými organismy

372/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 27.04.2004

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví technická řešení, pomocí kterých může vzniknout geneticky modifikovaný organismus, a technická řešení, která ke vzniku geneticky modifikovaného organismu nevedou

370/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona č. 30/2000 Sb., zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 15/1998 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 358/1992 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 99/1963 Sb.)

368/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.01.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 328/1991 Sb.;Mění 530/1990 Sb.)

367/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 337/1992 Sb.;Mění 40/1964 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 99/1963 Sb.)

366/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona č. 543/1991 Sb., a zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 62/1988 Sb.)

365/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Zákon o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů
(Výjimka účinnosti § 5 odst. 2 písm. f) a h))

362/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 15/1998 Sb.;Mění 219/1995 Sb.;Mění 248/1992 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 591/1992 Sb.)

361/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Zákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
(Mění 111/1994 Sb.;Mění 12/1997 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 283/1991 Sb.)

357/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.01.2003

Nařízení vlády o vztahu Ministerstva vnitra k přednostům okresních úřadů při plnění úkolů zaměstnavatele a nadřízeného orgánu
(Ruší 243/1995 Sb.)

355/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb.
(Mění 104/1997 Sb.)

351/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech
(Ruší 33/1975/9 Sb.;Mění 172/1992 Sb.)

347/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 04.09.2003

Nařízení vlády, kterým se stanoví výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly
(Ruší 146/1999 Sb.)

344/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 174/1998 Sb., o technických požadavcích na kosmetické prostředky a o změně nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody
(Ruší 174/1998 Sb.)

340/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 357/1992 Sb.;Mění 424/1991 Sb.;Mění 586/1992 Sb.)

325/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení, ve znění vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 67/1995 Sb.
(Mění 53/1993 Sb.)

324/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.01.2004

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva hospodářství č. 540/1992 Sb., kterou se provádí zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)
(Mění 540/1992 Sb.)

308/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 156/1998 Sb.;Mění 569/1991 Sb.)

306/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 119/2000 Sb.
(Mění 110/1997 Sb.)

305/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Zákon o povodích

265/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti o způsobu označování obuvi údaji o materiálech použitých v jejích hlavních částech

258/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
(Mění 100/1988 Sb.;Mění 157/1998 Sb.;Mění 160/1992 Sb.;Mění 2/1969 Sb.;Mění 20/1966 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 283/1991 Sb.;Mění 293/1993 Sb.;Mění 353/1999 Sb.;Mění 389/1991 Sb.;Mění 40/1995 Sb.;Mění 44/1988 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 564/1990 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 592/1992 Sb.;Mění 634/1992 Sb.;Mění 65/1965 Sb.;Mění 79/1997 Sb.;Mění 88/1968 Sb.;Mění 97/1996 Sb.;Mění 98/1987 Sb.;Ruší 36/1975 Sb.)

257/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Zákon o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě)
(Mění 2/1969 Sb.;Mění 359/1999 Sb.;Mění 65/1965 Sb.)

255/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 549/1991 Sb.)

254/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 14.04.2009

Zákon o auditorech a o změně zákona č. 165/1998 Sb.
(Mění 165/1998 Sb.;Ruší 524/1992 Sb.;Ruší 63/1996 Sb.)

252/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.05.2004

Zákon o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek

251/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 214/1992 Sb.)

250/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

248/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Zákon o podpoře regionálního rozvoje

247/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Zákon o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů
(Mění 12/1997 Sb.;Mění 455/1991 Sb.)

244/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech
(Mění 91/1996 Sb.)

243/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

242/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Zákon o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 368/1992 Sb.)

241/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Zákon o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů
(Mění 16/1993 Sb.;Mění 368/1992 Sb.;Mění 549/1991 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 587/1992 Sb.;Mění 588/1992 Sb.;Mění 97/1993 Sb.)

240/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
(Mění 130/1974 Sb.)

239/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Zákon o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
(Mění 2/1969 Sb.;Mění 50/1976 Sb.)

238/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.01.2016

Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů
(Mění 32/1957 Sb.;Mění 54/1956 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 65/1965 Sb.;Mění 88/1968 Sb.;Mění 218/1999 Sb.)

237/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 133/1985 Sb.)

220/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Zákon o změnách některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
(Ruší 172/2000 Sb. nepřímo;Mění 113/1993 Sb.;Mění 114/1993 Sb.;Mění 119/1992 Sb.;Mění 131/1982 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 166/1993 Sb.;Mění 171/1991 Sb.;Mění 2/1991 Sb.;Mění 280/1992 Sb.;Mění 283/1992 Sb.;Mění 300/1992 Sb.;Mění 344/1992 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 551/1991 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 65/1965 Sb.;Mění 77/1997 Sb.;Mění 89/1995 Sb.;Mění 92/1991 Sb.;Mění 99/1963 Sb.)

219/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích
(Ruší 119/1988 Sb.;Ruší 61/1986 Sb.;Ruší 139/1988 Sb. nepřímo)

218/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
(Mění 10/1993 Sb.;Mění 160/1995 Sb.;Mění 189/1993 Sb.;Mění 321/1992 Sb.;Mění 337/1992 Sb.;Mění 360/1999 Sb.;Mění 531/1990 Sb.;Mění 579/1991 Sb.;Ruší 154/1995 Sb.;Ruší 160/1997 Sb.;Ruší 166/1992 Sb.;Ruší 57/1995 Sb.;Ruší 576/1990 Sb.)

217/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
(Mění 1/1992 Sb.;Mění 10/1993 Sb.;Mění 132/2000 Sb.;Mění 143/1992 Sb.)

215/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.04.2002

Zákon, kterým se mění zákon č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 436/1991 Sb.)

208/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby
(Mění 293/1993 Sb.)

193/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje provedení inventarizace lesů v letech 2001 až 2004

174/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění vyhlášky č. 242/1996 Sb.
(Mění 173/1995 Sb.)

169/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.01.2002

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 129/1998 Sb., kterým se stanoví další případy, kdy se nevyžaduje devizové povolení
(Mění 129/1998 Sb.)

157/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Zákon o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů

155/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 1/1991 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 154/1994 Sb.;Mění 186/1992 Sb.;Mění 201/1997 Sb.;Mění 221/1999 Sb.;Mění 236/1995 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 549/1991 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 65/1965 Sb. k 1.1.2001;Mění 9/1991 Sb.;Mění 99/1963 Sb.)

154/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)
(Mění 166/1999 Sb.;Mění 2/1969 Sb.;Mění 368/1992 Sb.;Ruší 240/1991 Sb.)

153/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 25.02.2004

Zákon o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů
(Mění 368/1992 Sb.;Mění 79/1997 Sb.;Mění 92/1996 Sb.)

140/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.07.2008

Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam oborů živností volných

132/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Zákon o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze
(Mění 102/1963 Sb.;Mění 111/1994 Sb.;Mění 114/1988 Sb.;Mění 114/1992 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 119/1992 Sb.;Mění 123/1998 Sb.;Mění 125/1997 Sb.;Mění 13/1997 Sb.;Mění 130/1974 Sb.;Mění 143/1992 Sb.;Mění 155/1995 Sb.;Mění 157/1998 Sb.;Mění 166/1993 Sb.;Mění 167/1998 Sb.;Mění 18/1997 Sb.;Mění 182/1993 Sb.;Mění 20/1966 Sb.;Mění 20/1987 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 23/1962 Sb.;Mění 244/1992 Sb.;Mění 266/1994 Sb.;Mění 273/1993 Sb.;Mění 279/1995 Sb.;Mění 289/1995 Sb.;Mění 29/1984 Sb.;Mění 298/1992 Sb.;Mění 306/1999 Sb.;Mění 334/1992 Sb.;Mění 357/1992 Sb.;Mění 359/1992 Sb.;Mění 36/1960 Sb.;Mění 37/1989 Sb.;Mění 38/1995 Sb.;Mění 389/1991 Sb.;Mění 41/1993 Sb.;Mění 44/1988 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 485/1991 Sb.;Mění 50/1976 Sb.;Mění 531/1990 Sb.;Mění 54/1956 Sb.;Mění 551/1991 Sb.;Mění 552/1991 Sb.;Mění 553/1991 Sb.;Mění 564/1990 Sb.;Mění 570/1991 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 63/1991 Sb.;Mění 68/1993 Sb.;Mění 76/1978 Sb.;Mění 94/1990 Sb.;Ruší 439/1991 Sb.)

129/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Zákon o krajích (krajské zřízení)
(Výjimka účinnosti )

128/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Zákon o obcích (obecní zřízení)
(Výjimka účinnosti )

118/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
(Mění 155/1995 Sb.)

65/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 338/1992 Sb.)

64/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 634/1992 Sb.)

30/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 141/1961 Sb.;Mění 148/1998 Sb.;Mění 15/1998 Sb.;Mění 265/1992 Sb.;Mění 328/1991 Sb.;Mění 335/1991 Sb.;Mění 358/1992 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 555/1992 Sb.;Mění 77/1997 Sb.;Mění 99/1963 Sb.)

23/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách
(Mění 266/1994 Sb.)

op59/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
(Mění 135/1998 Sb.)

op58/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění opatření Ministerstva financí č. j. 111/74 200/1997 o rozpočtové skladbě, ve znění opatření č. j. 111/50 030/1998, č. j. 111/60 840/1998, č. j. 114/6 188/2000 a č. j. 114/43 343/2000
(Mění 91/1997/1 Sb. v částce)

op57/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

op56/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny a uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pojišťoven
(Mění 130/1992/1 Sb.)

op55/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele
(Mění 106/1992/1 Sb.)

op52/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování při konkursu a vyrovnání
(Mění 48/1993/1 Sb. v částce)

op51/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postupy účtování pro účetní jednotky účtující v soustavě jednoduchého účetnictví

op50/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro organizační složky státu, územní samosprávné celky a příspěvkové organizace

op49/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví účtová osnova, postupy účtování, uspořádání položek účetní závěrky a obsahové vymezení těchto položek pro nevýdělečné organizace

op48/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro banky od roku 2001
(Mění 52/1993/1 Sb. v částce)

op45/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Účinnost do: 01.01.2002

Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 2001

op40/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Českého statistického úřadu k aktualizaci Klasifikace individuální spotřeby podle účelu CZ-COICOP
(Mění 2/1997/2 Sb.)

op36/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 01.01.2003

Opatření České národní banky, kterým se stanoví platební tituly pro označování účelu peněžních úhrad
(Ruší 276/1998 Sb.)

op35/2000 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem podle účelu

274/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.2001    Zrušeno: 23.06.2018

Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví druhy a kategorie vojenských vozidel, schvalování jejich technické způsobilosti, provádění technických prohlídek vojenských vozidel a zkoušek technických zařízení vojenských vozidel
(Výjimka účinnosti )

Zavřít
MENU