Sbírka předpisů 1999 - podle účinnosti

op4/2000 Sb.

Účinnost od: 31.12.1999    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank

op3/2000 Sb.

Účinnost od: 31.12.1999

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
(Mění 2/1997/4 Sb.;Mění 28/1999/1 Sb.)

363/1999 Sb.

Účinnost od: 31.12.1999

Zákon o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)
(Mění 48/1997 Sb.)

240/1999 Sb.

Účinnost od: 31.12.1999

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se zrušují některé právní předpisy na úseku plynárenství
(Ruší 13/1979/1 Sb. v částce;Ruší 582/1990 Sb.)

151/1999 Sb.

Účinnost od: 31.12.1999    Zrušeno: 01.01.2005

Nález Ústavního soudu ze dne 2. června 1999 ve věci návrhu na zrušení § 2 odst. 1 písm. a) a § 2 odst. 2 zákona č. 18/1992 Sb., o civilní službě
(Mění 18/1992 Sb.)

371/1999 Sb.

Účinnost od: 30.12.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava v textu Smlouvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Nigérijské federativní republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a zisků z majetku, podepsané v Lagosu dne 31. srpna 1989, vyhlášené pod č. 339/1991 Sb.
(Mění 339/1991 Sb. ČR vydání)

370/1999 Sb.

Účinnost od: 30.12.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava v textu Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku, podepsané v Praze dne 16. září 1993, vyhlášené pod č. 32/1994 Sb.
(Mění 32/1994 Sb.)

369/1999 Sb.

Účinnost od: 30.12.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 181/1999 Sb., o Evropské chartě místní samosprávy, přijaté ve Štrasburku dne 15. října 1985
(Mění 181/1999 Sb.)

367/1999 Sb.

Účinnost od: 30.12.1999    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se stanoví období s nižší potřebou práce provozovatelům a dopravcům na dráze celostátní a regionální

362/1999 Sb.

Účinnost od: 30.12.1999

Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1998 a o změně zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 22/1999 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1999
(Mění 22/1999 Sb.;Mění 530/1990 Sb.)

357/1999 Sb.

Účinnost od: 30.12.1999    Zrušeno: 30.08.2003

Zákon, kterým se mění zákon č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin, a zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 368/1992 Sb.;Mění 92/1996 Sb.)

355/1999 Sb.

Účinnost od: 30.12.1999    Zrušeno: 01.07.2001

Zákon, kterým se mění zákon č. 38/1995 Sb., o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
(Mění 38/1995 Sb.)

354/1999 Sb.

Účinnost od: 30.12.1999

Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
(Mění 167/1998 Sb.)

352/1999 Sb.

Účinnost od: 30.12.1999    Zrušeno: 16.01.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, a některé další zákony
(Mění 125/1997 Sb.;Mění 157/1998 Sb.;Mění 368/1992 Sb.)

351/1999 Sb.

Účinnost od: 30.12.1999

Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 267/1992 Sb.
(Mění 267/1992 Sb.;Mění 87/1991 Sb.)

347/1999 Sb.

Účinnost od: 30.12.1999    Zrušeno: 01.07.2003

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 328/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mléko a mléčné výrobky, zmrzliny a mražené krémy a jedlé tuky a oleje
(Mění 328/1997 Sb.)

346/1999 Sb.

Účinnost od: 30.12.1999    Zrušeno: 01.01.2001

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 194/1996 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 194/1996 Sb.)

rs112/1999/4 Sb.

Účinnost od: 30.12.1999

Redakční sdělení o opravě chyby v oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování pro podnikatele, uveřejněném v částce 99/1999 Sb.
(Mění 99/1999/1 Sb.)

341/1999 Sb.

Účinnost od: 28.12.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 160/1991 Sb., o Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží, sjednané ve Vídni dne 11. dubna 1980
(Mění 160/1991 Sb.)

339/1999 Sb.

Účinnost od: 28.12.1999    Zrušeno: 01.01.2006

Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu o objektové bezpečnosti
(Ruší 258/1998 Sb.)

338/1999 Sb.

Účinnost od: 28.12.1999    Zrušeno: 16.05.2003

Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu, kterou se mění vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 244/1998 Sb., o podrobnostech stanovení a označení stupně utajení a o postupech při tvorbě, evidenci, přenášení, přepravě, zapůjčování, ukládání, jiné manipulaci a skartaci utajovaných písemností
(Mění 244/1998 Sb.)

337/1999 Sb.

Účinnost od: 28.12.1999    Zrušeno: 01.01.2006

Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu, kterou se mění vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 12/1999 Sb., o zajištění technické bezpečnosti utajovaných skutečností a certifikaci technických prostředků
(Mění 12/1999 Sb.)

327/1999 Sb.

Účinnost od: 28.12.1999    Zrušeno: 01.01.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 140/1961 Sb.)

330/1999 Sb.

Účinnost od: 27.12.1999    Zrušeno: 30.05.2002

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 126/1996 Sb., kterým se provádí zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, a kterým se doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 512/1991 Sb., kterým se provádí zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, ve znění nařízení vlády č. 267/1993 Sb.
(Mění 126/1996 Sb.;Ruší 267/1993 Sb.;Ruší 512/1991 Sb.)

291/1999 Sb.

Účinnost od: 21.12.1999

Nález Ústavního soudu ze dne 3. listopadu 1999 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 248 odst. 2 písm. e) zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

290/1999 Sb.

Účinnost od: 21.12.1999

Nález Ústavního soudu ze dne 27. října 1999 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 2 odst. 1 bodu 5 zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících Československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození

289/1999 Sb.

Účinnost od: 21.12.1999

Nález Ústavního soudu ze dne 6. října 1999 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 19 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů

324/1999 Sb.

Účinnost od: 17.12.1999

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, kterou se stanoví limity koncentrace a množství jaderného materiálu, na který se nevztahují ustanovení o jaderných škodách

316/1999 Sb.

Účinnost od: 14.12.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 246/1997 Sb., o Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o společných státních hranicích
(Mění 246/1997 Sb.)

300/1999 Sb.

Účinnost od: 09.12.1999

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
(Mění 104/1997 Sb.)

rs95/1999/1 Sb.

Účinnost od: 06.12.1999

Redakční sdělení o opravě chyb v nálezu Ústavního soudu č. 38/1999 Sb. a v nálezu Ústavního soudu č. 57/1999 Sb.
(Mění 57/1999 Sb.;Mění 38/1999 Sb.)

308/1999 Sb.

Účinnost od: 03.12.1999

Zákon o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1999 a za druhé pololetí roku 2000 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry

307/1999 Sb.

Účinnost od: 03.12.1999

Zákon, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
(Mění 168/1999 Sb.)

306/1999 Sb.

Účinnost od: 03.12.1999

Zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
(Mění 29/1984 Sb.;Ruší 324/1996 Sb.;Ruší 321/1998 Sb.)

305/1999 Sb.

Účinnost od: 03.12.1999

Zákon o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

304/1999 Sb.

Účinnost od: 03.12.1999    Zrušeno: 27.04.2001

Zákon o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávii

303/1999 Sb.

Účinnost od: 03.12.1999    Zrušeno: 27.02.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 78/1997 Sb., o opatřeních ve vztahu k Libyi
(Mění 78/1997 Sb.)

302/1999 Sb.

Účinnost od: 03.12.1999    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 116/1990 Sb.)

op84/1999/1 Sb.

Účinnost od: 02.12.1999    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 2000

297/1999 Sb.

Účinnost od: 01.12.1999    Účinnost do: 01.01.2002

Nařízení vlády, kterým se stanoví sazby cla pro dovoz silničních návěsových tahačů pocházejících z Evropské unie

285/1999 Sb.

Účinnost od: 01.12.1999    Zrušeno: 01.07.2015

Vyhláška Ministerstva obrany o poskytování zdravotní péče ve vojenských zdravotnických zařízeních

284/1999 Sb.

Účinnost od: 01.12.1999    Zrušeno: 01.09.2002

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví paušální částka za přijetí opatření celního úřadu

282/1999 Sb.

Účinnost od: 01.12.1999

Vyhláška Ministerstva obrany o posuzování zdravotní způsobilosti vojenského leteckého personálu

281/1999 Sb.

Účinnost od: 01.12.1999

Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví služba zdraví škodlivá nebo zvlášť obtížná a okruh služebních zařazení pro poskytování preventivní rehabilitace

280/1999 Sb.

Účinnost od: 01.12.1999

Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví postup při uplatňování požadavku na určení věcných prostředků a jejich převzetí, postup při uplatňování požadavku na určení fyzických osob k pracovní výpomoci nebo k pracovní povinnosti a kterou se stanoví náležitosti a vzor dodávacího příkazu, náležitosti a vzor dokladu o převzetí věcného prostředku, náležitosti a vzor dokladu o vrácení věcného prostředku a náležitosti a vzor povolávacího příkazu
(Ruší 21/1950 Sb.;Ruší 43/1961 Sb.)

279/1999 Sb.

Účinnost od: 01.12.1999

Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví kategorie vojenského leteckého personálu, jejich kvalifikace a rozsah odborných znalostí a vzor průkazu vojenského leteckého personálu

278/1999 Sb.

Účinnost od: 01.12.1999    Zrušeno: 01.08.2010

Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví rozsah odborné způsobilosti, podmínky k získání oprávnění k vedení vojenského plavidla, kvalifikační předpoklady vojenského zkušebního komisaře vůdců vojenských plavidel a vzory průkazů k vedení vojenských plavidel a vojenského zkušebního komisaře vůdců vojenských plavidel

277/1999 Sb.

Účinnost od: 01.12.1999    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví rozsah přípravy řidičů vozidel ozbrojených sil České republiky, kvalifikační předpoklady vojenského zkušebního komisaře řidičů a vzory vojenského řidičského průkazu a průkazu vojenského zkušebního komisaře řidičů

276/1999 Sb.

Účinnost od: 01.12.1999    Zrušeno: 01.08.2010

Vyhláška Ministerstva obrany o schvalování technické způsobilosti vojenských letadel, provádění pravidelných technických prohlídek vojenských letadel a zkoušek technických zařízení vojenských letadel

275/1999 Sb.

Účinnost od: 01.12.1999

Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví kategorie vojenských plavidel, schvalování technické způsobilosti a provádění technických prohlídek vojenských plavidel a zkoušek technických zařízení vojenských plavidel

274/1999 Sb.

Účinnost od: 01.12.1999    Zrušeno: 23.06.2018

Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví druhy a kategorie vojenských vozidel, schvalování jejich technické způsobilosti, provádění technických prohlídek vojenských vozidel a zkoušek technických zařízení vojenských vozidel

273/1999 Sb.

Účinnost od: 01.12.1999

Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se vymezují určená technická zařízení používaná s vojenskou výstrojí, vojenskou výzbrojí, vojenskou technikou a ve vojenských objektech a provádění zkoušek určených technických zařízení

272/1999 Sb.

Účinnost od: 01.12.1999    Zrušeno: 01.07.2016

Vyhláška Ministerstva obrany o rozsahu a způsobu poskytování naturálních náležitostí vojákům v základní nebo náhradní službě a vojákům v záloze povolaným na vojenské cvičení

271/1999 Sb.

Účinnost od: 01.12.1999    Zrušeno: 01.07.2016

Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví výše zástupného a příplatků a podrobnější podmínky k poskytování peněžních náležitostí vojákům v základní nebo náhradní službě a vojákům v záloze povolaným na vojenské cvičení

270/1999 Sb.

Účinnost od: 01.12.1999    Zrušeno: 01.09.2007

Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví kvalifikační předpoklady pro služební zařazení vojáků z povolání

269/1999 Sb.

Účinnost od: 01.12.1999    Zrušeno: 01.04.2008

Vyhláška Ministerstva obrany o rozsahu, výši a způsobu poskytování naturálních náležitostí a peněžních náležitostí žákům vojenských středních škol, kteří nejsou vojáky v činné službě a kteří se soustavně studiem připravují k výkonu služby vojáka z povolání

268/1999 Sb.

Účinnost od: 01.12.1999

Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí

267/1999 Sb.

Účinnost od: 01.12.1999    Zrušeno: 01.07.2015

Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání

266/1999 Sb.

Účinnost od: 01.12.1999

Vyhláška Ministerstva obrany o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání
(Ruší 310/1996 Sb.;Ruší 314/1998 Sb.;Ruší 7/1996 Sb.)

265/1999 Sb.

Účinnost od: 01.12.1999

Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví doba setrvání ve služebním poměru vojáků z povolání, kteří se připravují k výkonu služby studiem, a výše úhrady, kterou lze na vojákovi z povolání požadovat, pokud nesplní dohodu
(Ruší 195/1994 Sb.;Ruší 274/1993 Sb.)

264/1999 Sb.

Účinnost od: 01.12.1999

Vyhláška Ministerstva obrany o poskytování studijního volna vojákům z povolání
(Ruší 113/1996 Sb.)

263/1999 Sb.

Účinnost od: 01.12.1999

Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví důvody pro poskytování služebního volna vojákům z povolání pro překážky ve službě a rozsah služebního volna

262/1999 Sb.

Účinnost od: 01.12.1999    Zrušeno: 01.12.2009

Vyhláška Ministerstva obrany o postupu při služebním hodnocení vojáků z povolání a jeho hlediscích

261/1999 Sb.

Účinnost od: 01.12.1999    Zrušeno: 01.11.2002

Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví postup při povolávacím řízení

260/1999 Sb.

Účinnost od: 01.12.1999    Zrušeno: 04.03.2005

Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon)
(Ruší 9/1977/2 Sb. Org-5-2 (práv.) ;Ruší 14/1983/5 Sb. Všeob-P-54 (práv.) ;Ruší 20/1958 Sb.)

259/1999 Sb.

Účinnost od: 01.12.1999    Zrušeno: 01.10.2003

Nařízení vlády o střežení některých objektů důležitých pro obranu státu
(Ruší 21/1958 Sb.;Ruší 382/1991 Sb.;Ruší 41/1961 Sb.;Ruší 42/1961 Sb.;Ruší 44/1963 Sb.)

258/1999 Sb.

Účinnost od: 01.12.1999    Zrušeno: 01.01.2003

Nařízení vlády o orgánech státní správy, v nichž vojáci z povolání plní služební úkoly obranného charakteru, a o počtu vojáků v nich

257/1999 Sb.

Účinnost od: 01.12.1999    Zrušeno: 01.01.2011

Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví zobrazení vojenského znaku, národního rozlišovacího znaku a znaku Hradní stráže, způsob označování vojenského materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným rozeznávacím znakem, zobrazení vojenského stejnokroje a vojenských odznaků a jejich nošení a označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním symbolem anebo znakem Hradní stráže

256/1999 Sb.

Účinnost od: 01.12.1999    Zrušeno: 04.03.2005

Vyhláška Ministerstva obrany o posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě
(Ruší 34/1981/4 Sb. Všeob-P-41 (práv.))

253/1999 Sb.

Účinnost od: 01.12.1999    Zrušeno: 01.01.2001

Vyhláška Ministerstva financí o vzoru a evidenci nálepek prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic a o zacházení s nimi
(Ruší 260/1998 Sb.;Ruší 283/1997 Sb.)

241/1999 Sb.

Účinnost od: 01.12.1999

Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvoutisícikorun se zlatou inlejí k roku 2000

225/1999 Sb.

Účinnost od: 01.12.1999

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání
(Mění 143/1992 Sb.;Mění 160/1995 Sb. ruší Čl. XII;Mění 280/1992 Sb.;Mění 32/1957 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 65/1965 Sb.;Mění 74/1990 Sb. ruší čl. I;Mění 77/1992 Sb. ruší Čl. I)

224/1999 Sb.

Účinnost od: 01.12.1999

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ozbrojených silách České republiky a zákona o zajišťování obrany České republiky
(Mění 114/1993 Sb.;Mění 15/1993 Sb.;Mění 155/1995 Sb.)

223/1999 Sb.

Účinnost od: 01.12.1999

Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) a zákona o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze
(Mění 118/1995 Sb.;Mění 140/1961 Sb.;Mění 18/1992 Sb.;Mění 368/1992 Sb.)

222/1999 Sb.

Účinnost od: 01.12.1999

Zákon o zajišťování obrany České republiky
(Ruší 169/1949 Sb.;Ruší 17/1976 Sb.;Ruší 40/1961 Sb.)

221/1999 Sb.

Účinnost od: 01.12.1999

Zákon o vojácích z povolání
(Ruší 122/1978 Sb.;Ruší 361/1992 Sb.;Ruší 165/1964 Sb.;Ruší 59/1969 Sb.;Ruší 226/1992 Sb.;Ruší 228/1991 Sb.;Ruší 34/1995 Sb.;Ruší 65/1978 Sb.;Ruší 76/1959 Sb.)

220/1999 Sb.

Účinnost od: 01.12.1999    Zrušeno: 01.07.2016

Zákon o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze
(Ruší 161/1995 Sb.;Ruší 480/1992 Sb.)

219/1999 Sb.

Účinnost od: 01.12.1999

Zákon o ozbrojených silách České republiky
(Ruší 20/1990 Sb.)

218/1999 Sb.

Účinnost od: 01.12.1999    Zrušeno: 01.01.2005

Zákon o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon)
(Ruší 121/1978 Sb.;Ruší 331/1992 Sb.;Ruší 309/1990 Sb.;Ruší 164/1992 Sb.;Ruší 188/1993 Sb.;Ruší 19/1958 Sb.;Ruší 227/1991 Sb.;Ruší 64/1978 Sb.;Ruší 72/1990 Sb.;Ruší 92/1949 Sb.)

191/1999 Sb.

Účinnost od: 01.12.1999    Zrušeno: 01.01.2015

Zákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů
(Mění 137/1995 Sb.;Mění 140/1961 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 35/1965 Sb.)

rs98/1999/1 Sb.

Účinnost od: 01.12.1999

Redakční sdělení o opravě chyb ve vyhláškách č. 281/1999 Sb. a č. 282/1999 Sb.
(Mění 281/1999 Sb.;Mění 282/1999 Sb.)

283/1999 Sb.

Účinnost od: 30.11.1999

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)

op102/1999/2 Sb.

Účinnost od: 30.11.1999

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně

236/1999 Sb.

Účinnost od: 25.11.1999

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní památka Bozkovské dolomitové jeskyně a stanoví její bližší ochranné podmínky

242/1999 Sb.

Účinnost od: 15.11.1999

Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 2 000 Kč vzoru 1999

343/1999 Sb.

Účinnost od: 11.11.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o mezinárodní silniční dopravě

248/1999 Sb.

Účinnost od: 11.11.1999

Vyhláška České národní banky o platebním styku a zúčtování mezi bankami a pobočkami zahraničních bank ve dnech 31. prosince 1999 a 3. ledna 2000

rs83/1999/1 Sb.

Účinnost od: 11.11.1999

Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu č. 221/1999 Sb.
(Mění 221/1999 Sb.)

246/1999 Sb.

Účinnost od: 10.11.1999

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 244/1996 Sb., kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád)
(Mění 244/1996 Sb.)

245/1999 Sb.

Účinnost od: 10.11.1999

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 197/1996 Sb., kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád)
(Mění 197/1996 Sb.)

243/1999 Sb.

Účinnost od: 10.11.1999

Nález Ústavního soudu ze dne 13. října 1999 ve věci návrhu na zrušení části § 85 třetí věty zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
(Mění 247/1995 Sb.)

317/1999 Sb.

Účinnost od: 09.11.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o podepsání Dohody mezi vládou České republiky zastoupenou Ministerstvem obrany a vládou Jihoafrické republiky zastoupenou Ministerstvem obrany o spolupráci v oblasti obrany

252/1999 Sb.

Účinnost od: 09.11.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Uruguayské východní republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele národních cestovních pasů

239/1999 Sb.

Účinnost od: 09.11.1999

Nález Ústavního soudu ze dne 19. října 1999 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Svinaře z 8. dubna 1999 č. 1/99 o veřejném pořádku, udržování čistoty a ochraně životního prostředí na území obce

op81/1999/1 Sb.

Účinnost od: 09.11.1999    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1999 - 2001, 6,50%

299/1999 Sb.

Účinnost od: 08.11.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Norského království o vzájemné pomoci v celních otázkách

175/1999 Sb.

Účinnost od: 07.11.1999

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Karlova Studánka

189/1999 Sb.

Účinnost od: 01.11.1999

Zákon o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy)
(Mění 266/1994 Sb.;Mění 49/1997 Sb.;Mění 64/1986 Sb.;Mění 97/1993 Sb.)

237/1999 Sb.

Účinnost od: 29.10.1999    Zrušeno: 14.08.2000

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

234/1999 Sb.

Účinnost od: 26.10.1999

Nález Ústavního soudu ze dne 22. září 1999 ve věci návrhu na zrušení § 13 odst. 2 věty první zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a § 13 odst. 5 téhož zákona ve slovech "která nebyla do 31. ledna 1993 nebo do 1. září 1993 oprávněnou osobou pouze"

233/1999 Sb.

Účinnost od: 26.10.1999

Nález Ústavního soudu ze dne 15. září 1999 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 268/1998 Sb., o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1998 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry
(Mění 268/1998 Sb.)

232/1999 Sb.

Účinnost od: 15.10.1999

Nařízení vlády o poskytnutí finanční pomoci osobám pojištěným u POJIŠŤOVNY MORAVA, a. s., jejichž majetek byl postižen povodní v roce 1997

rs78/1999/1 Sb.

Účinnost od: 15.10.1999    Zrušeno: 20.03.2002

Redakční sdělení o opravě chyby ve vyhlášce č. 206/1999 Sb.
(Mění 206/1999 Sb.)

230/1999 Sb.

Účinnost od: 14.10.1999    Zrušeno: 29.12.2000

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná klinická praxe a bližší podmínky klinického hodnocení léčiv

229/1999 Sb.

Účinnost od: 14.10.1999

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se vydává seznam škol, jejichž hlavní činností je vzdělávání mládeže nebo dospělých v zemědělských oborech

227/1999 Sb.

Účinnost od: 14.10.1999    Zrušeno: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 14/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy
(Mění 14/1999 Sb.)

226/1999 Sb.

Účinnost od: 14.10.1999    Zrušeno: 01.02.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 244/1995 Sb.)

250/1999 Sb.

Účinnost od: 10.10.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic

118/1999 Sb.

Účinnost od: 07.10.1999    Zrušeno: 12.07.2001

Opatření České národní banky, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
(Ruší 6/1999 Sb.)

210/1999 Sb.

Účinnost od: 05.10.1999

Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 140/1961 Sb.;Mění 85/1996 Sb.)

249/1999 Sb.

Účinnost od: 02.10.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o mezinárodní silniční dopravě

216/1999 Sb.

Účinnost od: 01.10.1999

Nález Ústavního soudu ze dne 17. srpna 1999 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Šumperku z 15. prosince 1993 č. 22/93 o zákazu používání zábavné pyrotechniky

199/1999 Sb.

Účinnost od: 01.10.1999    Zrušeno: 01.07.2005

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 57/1997 Sb.)

167/1999 Sb.

Účinnost od: 01.10.1999

Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 1/1991 Sb.;Mění 368/1992 Sb.;Mění 65/1965 Sb.;Mění 9/1991 Sb.)

139/1999 Sb.

Účinnost od: 01.10.1999

Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se mění vyhláška Ministerstva kultury České socialistické republiky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
(Mění 66/1988 Sb.)

133/1999 Sb.

Účinnost od: 01.10.1999    Zrušeno: 01.01.2009

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 143/1965 Sb.;Mění 165/1979 Sb.)

81/1999 Sb.

Účinnost od: 01.10.1999    Zrušeno: 24.04.2002

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky
(Mění 178/1997 Sb.)

78/1999 Sb.

Účinnost od: 01.10.1999

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění nařízení vlády č. 174/1998 Sb.
(Mění 173/1997 Sb.)

71/1999 Sb.

Účinnost od: 01.10.1999    Zrušeno: 01.07.2000

Vyhláška Ministestva dopravy a spojů o přepravním řádu pro silniční dopravu osob
(Mění 127/1964 Sb.;Mění 133/1964 Sb.)

61/1999 Sb.

Účinnost od: 01.10.1999    Zrušeno: 01.01.2009

Zákon, kterým se mění zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 32/1957 Sb.;Mění 54/1956 Sb.;Mění 88/1968 Sb.)

op75/1999/1 Sb.

Účinnost od: 01.10.1999    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví termín předložení návrhů zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 2000

214/1999 Sb.

Účinnost od: 28.09.1999

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

213/1999 Sb.

Účinnost od: 28.09.1999    Účinnost do: 01.01.2000

Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla a celní kvóta pro dovoz třtinové melasy

166/1999 Sb.

Účinnost od: 28.09.1999

Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
(Ruší 215/1992 Sb.;Ruší 239/1991 Sb.;Ruší 348/1992 Sb.;Ruší 437/1991 Sb.;Ruší 475/1991 Sb.;Ruší 112/1994 Sb.;Ruší 25/1991 Sb.;Mění 23/1962 Sb.;Mění 240/1991 Sb.;Mění 368/1992 Sb.;Ruší 108/1987 Sb.;Ruší 87/1987 Sb.)

301/1999 Sb.

Účinnost od: 27.09.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
(Ruší 77/1987 Sb.)

209/1999 Sb.

Účinnost od: 24.09.1999

Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se zrušují některé právní předpisy o povolení používat výbušniny a další prostředky trhací techniky
(Mění 32/1978/28 Sb.;Mění 15/1984/8 Sb.;Mění 25/1976/8 Sb.;Mění 27/1971/7 Sb.;Mění 7/1971/2 Sb.;Mění 25/1969/18 Sb.;Ruší 15/1984/8 Sb.)

208/1999 Sb.

Účinnost od: 24.09.1999

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně

207/1999 Sb.

Účinnost od: 24.09.1999

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

op72/1999/1 Sb.

Účinnost od: 24.09.1999    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Klasifikace zemí (CZ-GEONOM)

215/1999 Sb.

Účinnost od: 23.09.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o mezinárodních přepravách cestujících a nákladů silniční dopravou

206/1999 Sb.

Účinnost od: 23.09.1999    Zrušeno: 20.03.2002

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 83/1997 Sb., o ochraně proti zavlékání škodlivých organismů při dovozu, průvozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů a proti jejich rozšiřování na území České republiky a o soustavné rostlinolékařské kontrole
(Mění 83/1997 Sb.)

205/1999 Sb.

Účinnost od: 23.09.1999

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
(Ruší 246/1994 Sb.;Ruší 307/1995 Sb.;Ruší 317/1996 Sb.;Ruší 321/1997 Sb.;Ruší 323/1998 Sb.;Ruší 327/1993 Sb.;Ruší 492/1991 Sb.;Ruší 582/1992 Sb.)

186/1999 Sb.

Účinnost od: 22.09.1999

Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Ondřeje Sekory

212/1999 Sb.

Účinnost od: 20.09.1999    Zrušeno: 23.04.2002

Nařízení vlády, kterým se stanoví ochranné opatření na dovoz cukru
(Ruší 49/1999 Sb.)

211/1999 Sb.

Účinnost od: 20.09.1999

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, a zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 29. července 1999 a vrácenému prezidentem republiky dne 16. srpna 1999

op73/1999/1 Sb.

Účinnost od: 20.09.1999    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitosti celního prohlášení

294/1999 Sb.

Účinnost od: 17.09.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Jihoafrickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

192/1999 Sb.

Účinnost od: 17.09.1999

Nález Ústavního soudu ze dne 16. června 1999 ve věci návrhu na zrušení § 202 odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

185/1999 Sb.

Účinnost od: 16.09.1999

Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí založení Vysokého učení technického v Brně

348/1999 Sb.

Účinnost od: 15.09.1999    Zrušeno: 01.05.2004

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Senegalské republiky
(Ruší 121/1976 Sb.)

201/1999 Sb.

Účinnost od: 15.09.1999

Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla pro poskytování dotace pro posílení spotřeby mléka u žáků prvních a druhých tříd základních škol a kterým se mění nařízení vlády č. 4/1999 Sb., o použití části příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře vývozu jatečných prasat
(Mění 4/1999 Sb.)

200/1999 Sb.

Účinnost od: 15.09.1999

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje národní přírodní rezervace Jizerskohorské bučiny a její ochranné pásmo a stanovují její bližší ochranné podmínky
(Mění 395/1992 Sb.)

op72/1999/2 Sb.

Účinnost od: 15.09.1999    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace kmenových oborů vzdělání
(Mění 68/1998/2 Sb. v částce)

293/1999 Sb.

Účinnost od: 10.09.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Paraguayské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických a úředních pasů Paraguayské republiky

197/1999 Sb.

Účinnost od: 10.09.1999    Účinnost do: 01.01.2000

Nařízení vlády, kterým se stanoví sazby cla a celní kvóty pro dovoz červeného vína v nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry a lnu lámaného nebo třeného

196/1999 Sb.

Účinnost od: 03.09.1999    Zrušeno: 17.06.2003

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o vyřazování jaderných zařízení nebo pracovišť s významnými nebo velmi významnými zdroji ionizujícího záření z provozu

195/1999 Sb.

Účinnost od: 03.09.1999    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o požadavcích na jaderná zařízení k zajištění jaderné bezpečnosti, radiační ochrany a havarijní připravenosti

194/1999 Sb.

Účinnost od: 02.09.1999    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 40/1993 Sb.)

193/1999 Sb.

Účinnost od: 02.09.1999    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon o státním občanství některých bývalých československých státních občanů

190/1999 Sb.

Účinnost od: 02.09.1999    Zrušeno: 01.01.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 37/1989 Sb.)

188/1999 Sb.

Účinnost od: 02.09.1999

Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb.
(Mění 58/1995 Sb.)

187/1999 Sb.

Účinnost od: 02.09.1999

Zákon, kterým se mění zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
(Mění 273/1996 Sb.)

181/1999 Sb.

Účinnost od: 01.09.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Evropské charty místní samosprávy

173/1999 Sb.

Účinnost od: 01.09.1999

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 400/1991 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 400/1991 Sb.;Ruší 275/1995 Sb.;Ruší 260/1997 Sb.;Ruší 178/1998 Sb.)

172/1999 Sb.

Účinnost od: 01.09.1999    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 82/1993 Sb.)

171/1999 Sb.

Účinnost od: 01.09.1999    Zrušeno: 01.09.2005

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách
(Mění 183/1998 Sb.)

153/1999 Sb.

Účinnost od: 01.09.1999    Zrušeno: 01.01.2005

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství
(Mění 68/1997 Sb.)

150/1999 Sb.

Účinnost od: 01.09.1999

Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí založení Akademie výtvarných umění

141/1999 Sb.

Účinnost od: 01.09.1999

Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 5 000 Kč vzoru 1999

128/1999 Sb.

Účinnost od: 01.09.1999

Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 61/1988 Sb.)

op60/1999/1 Sb.

Účinnost od: 01.09.1999    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví částky pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře
(Mění 117/1995 Sb.)

op70/1999/1 Sb.

Účinnost od: 31.08.1999

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně

op43/1999/1 Sb.

Účinnost od: 31.08.1999

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

292/1999 Sb.

Účinnost od: 25.08.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o Vídeňské úmluvě o sukcesi států ve vztahu ke smlouvám

184/1999 Sb.

Účinnost od: 24.08.1999    Zrušeno: 01.08.2004

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro zdraví člověka

288/1999 Sb.

Účinnost od: 20.08.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podmínkách dokončení realizace po 1. lednu 1992 na území Ukrajiny "Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při osvojení jamburgského naleziště plynu, výstavbě dálkového plynovodu Jamburg - západní hranice Svazu sovětských socialistických republik a objektů Uralského plynárenského komplexu a s tím spojených dodávkách zemního plynu ze Svazu sovětských socialistických republik do Československé socialistické republiky" ze dne 16. prosince 1985

179/1999 Sb.

Účinnost od: 12.08.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 102/1999 Sb., o Evropské dohodě o zrušení vízové povinnosti pro uprchlíky, přijaté ve Štrasburku dne 20. dubna 1959
(Mění 102/1999 Sb.)

177/1999 Sb.

Účinnost od: 12.08.1999    Zrušeno: 01.01.2004

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 323/1997 Sb., kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých uhlovodíkových paliv a maziv a podrobnosti o vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto paliv a maziv
(Mění 323/1997 Sb.)

251/1999 Sb.

Účinnost od: 11.08.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vzájemném udržování válečných hrobů

158/1999 Sb.

Účinnost od: 07.08.1999

Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001

176/1999 Sb.

Účinnost od: 06.08.1999    Zrušeno: 01.01.2002

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam hraničních vodních toků tvořících státní hranice

174/1999 Sb.

Účinnost od: 06.08.1999    Zrušeno: 01.07.2000

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 128/1993 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech, ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra č. 213/1994 Sb.
(Mění 128/1993 Sb.)

op59/1999/1 Sb.

Účinnost od: 06.08.1999    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1999 - 2004, 7,30 %

170/1999 Sb.

Účinnost od: 03.08.1999

Zákon, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 42/1994 Sb.;Mění 586/1992 Sb.)

rs58/1999/1 Sb.

Účinnost od: 03.08.1999    Zrušeno: 01.09.2005

Redakční sdělení o opravě chyby ve vyhlášce č. 183/1998 Sb.
(Mění 183/1998 Sb.)

137/1999 Sb.

Účinnost od: 01.08.1999

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů

64/1999 Sb.

Účinnost od: 01.08.1999

Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 1999

op61/1999/2 Sb.

Účinnost od: 31.07.1999

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

op55/1999/1 Sb.

Účinnost od: 31.07.1999    Zrušeno: 01.07.2001

Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 6. ledna 1999, kterým se oznamují sídla poboček celních úřadů a okruh činností, jejichž výkonem byly pověřeny, vyhlášené v částce 5/1999 Sb.
(Mění 5/1999/1 Sb.)

168/1999 Sb.

Účinnost od: 30.07.1999

Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

165/1999 Sb.

Účinnost od: 28.07.1999

Zákon o státním dluhopisovém programu na financování řešení důsledků kosovské krize a o změně zákona č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, a změně zákona č. 328/1998 Sb., o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997
(Mění 328/1998 Sb.;Mění 530/1990 Sb.)

164/1999 Sb.

Účinnost od: 28.07.1999    Zrušeno: 01.01.2006

Zákon, kterým se mění zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
(Mění 148/1998 Sb.)

162/1999 Sb.

Účinnost od: 28.07.1999

Nález Ústavního soudu ze dne 8. června 1999 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Ostrova č. 6/1996 ze dne 11. července 1996 o některých opatřeních k zajištění veřejného pořádku

163/1999 Sb.

Účinnost od: 26.07.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské dohody o hlavních vnitrozemských vodních cestách mezinárodního významu (AGN)

160/1999 Sb.

Účinnost od: 23.07.1999    Zrušeno: 14.03.2000

Zákon, kterým se mění zákon č. 81/1966 Sb., o periodickém tisku a o ostatních hromadných informačních prostředcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 81/1966 Sb.)

op54/1999/1 Sb.

Účinnost od: 23.07.1999    Zrušeno: 01.01.2002

Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
(Mění 135/1998 Sb.)

152/1999 Sb.

Účinnost od: 21.07.1999    Zrušeno: 01.01.2006

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění nařízení vlády č. 89/1999 Sb.
(Mění 246/1998 Sb.)

rs52/1999/2 Sb.

Účinnost od: 21.07.1999

Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu č. 129/1999 Sb.
(Mění 129/1999 Sb.)

op62/1999/1 Sb.

Účinnost od: 19.07.1999    Zrušeno: 01.08.2002

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví podmínky pro provádění dohledu na konsolidovaném základě

149/1999 Sb.

Účinnost od: 15.07.1999

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se prohlašuje ložisko přirozeně se vyskytující rašeliny Čistá - Krásno za přírodní léčivý zdroj

148/1999 Sb.

Účinnost od: 15.07.1999    Zrušeno: 01.07.2000

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 560/1991 Sb.)

147/1999 Sb.

Účinnost od: 15.07.1999

Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

145/1999 Sb.

Účinnost od: 15.07.1999

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Poslaneckou sněmovnou dne 19. května 1999 a vrácenému prezidentem republiky dne 2. června 1999

144/1999 Sb.

Účinnost od: 15.07.1999

Zákon, kterým se mění zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 42/1992 Sb.;Mění 569/1991 Sb.;Mění 586/1992 Sb.)

140/1999 Sb.

Účinnost od: 13.07.1999

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně

136/1999 Sb.

Účinnost od: 08.07.1999    Zrušeno: 27.11.2003

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 43/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 21/1997 Sb., o kontrole vývozu a dovozu zboží a technologií podléhajících mezinárodním kontrolním režimům
(Mění 43/1997 Sb.)

203/1999 Sb.

Účinnost od: 02.07.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
(Mění 30/1979 Sb.;Mění 49/1979 Sb.)

135/1999 Sb.

Účinnost od: 01.07.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o dílčí novelizaci Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zrušení vízové povinnosti ze dne 18. ledna 1990
(Mění 70/1990 Sb.)

132/1999 Sb.

Účinnost od: 01.07.1999    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 333/1993 Sb.)

131/1999 Sb.

Účinnost od: 01.07.1999    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 303/1995 Sb.)

129/1999 Sb.

Účinnost od: 01.07.1999

Zákon, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 61/1997 Sb., o lihu
(Mění 586/1992 Sb.;Mění 587/1992 Sb.;Mění 588/1992 Sb.;Mění 61/1997 Sb.)

127/1999 Sb.

Účinnost od: 01.07.1999    Zrušeno: 01.01.2003

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 279/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
(Mění 279/1997 Sb.)

125/1999 Sb.

Účinnost od: 01.07.1999    Zrušeno: 01.07.2002

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 136/1998 Sb., o osvobození zboží od dovozního cla
(Mění 136/1998 Sb.)

124/1999 Sb.

Účinnost od: 01.07.1999    Zrušeno: 01.07.2002

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 135/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
(Mění 135/1998 Sb.)

117/1999 Sb.

Účinnost od: 01.07.1999    Zrušeno: 01.07.2005

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 57/1997 Sb.)

107/1999 Sb.

Účinnost od: 01.07.1999

Zákon o jednacím řádu Senátu

100/1999 Sb.

Účinnost od: 01.07.1999    Zrušeno: 01.01.2002

Nařízení vlády o ochraně před povodněmi
(Ruší 27/1975 Sb.)

94/1999 Sb.

Účinnost od: 01.07.1999    Zrušeno: 04.07.2012

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu třísložkových směsí textilních vláken

93/1999 Sb.

Účinnost od: 01.07.1999    Zrušeno: 04.07.2012

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postupy pro kvantitativní analýzu dvousložkových směsí textilních vláken

92/1999 Sb.

Účinnost od: 01.07.1999    Zrušeno: 04.07.2012

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o složení materiálu
(Ruší 132/1996 Sb.)

85/1999 Sb.

Účinnost od: 01.07.1999    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví metody pro zjišťování hořlavosti a oxidačních vlastností chemických látek a chemických přípravků

op46/1999/1 Sb.

Účinnost od: 01.07.1999    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
(Ruší 107/1998/1 Sb.;Ruší 22/1999/1 Sb.)

130/1999 Sb.

Účinnost od: 30.06.1999    Zrušeno: 08.06.2001

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 180/1998 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na prostředky zdravotnické techniky
(Mění 180/1998 Sb.)

116/1999 Sb.

Účinnost od: 30.06.1999    Zrušeno: 01.01.2000

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 228/1995 Sb., kterou se stanoví peněžní částka nezbytná k hrazení nákladů na pobyt cizince na území České republiky a na jeho vycestování
(Mění 228/1995 Sb.)

op52/1999/1 Sb.

Účinnost od: 30.06.1999

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně

126/1999 Sb.

Účinnost od: 29.06.1999

Nález Ústavního soudu ze dne 19. května 1999 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kravaře č. 12/1997 ze dne 2. října 1997 o chovu a držení zvířat na území města Kravaře

121/1999 Sb.

Účinnost od: 24.06.1999    Zrušeno: 12.11.2000

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška č. 51/1998 Sb., kterou se stanoví předpoklady pro výkon funkcí vyžadujících zvláštní odbornou způsobilost v okresních úřadech a obecních úřadech (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti)
(Mění 51/1998 Sb.)

157/1999 Sb.

Účinnost od: 22.06.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Běloruské republiky

120/1999 Sb.

Účinnost od: 22.06.1999    Zrušeno: 01.10.2002

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 84/1997 Sb., kterou se upravuje registrace přípravků na ochranu rostlin a zacházení s nimi a technické a technologické požadavky na mechanizační prostředky na ochranu rostlin a jejich kontrolní testování
(Mění 84/1997 Sb.)

119/1999 Sb.

Účinnost od: 22.06.1999    Zrušeno: 01.01.2001

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1991 Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 205/1991 Sb.)

156/1999 Sb.

Účinnost od: 21.06.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o podpoře a ochraně investic

115/1999 Sb.

Účinnost od: 16.06.1999

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

114/1999 Sb.

Účinnost od: 15.06.1999    Zrušeno: 01.01.2010

Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy, nakažlivé choroby a škůdce
(Mění 10/1999 Sb.)

rs41/1999/1 Sb.

Účinnost od: 15.06.1999    Zrušeno: 01.01.2013

Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 95/1999 Sb.
(Mění 95/1999 Sb.)

109/1999 Sb.

Účinnost od: 10.06.1999    Zrušeno: 24.04.2001

Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu, kterou se mění vyhláška Národního bezpečnostního úřadu č. 76/1999 Sb., o zajištění kryptografické ochrany utajovaných skutečností, provádění certifikace kryptografických prostředků a náležitostech certifikátu
(Mění 76/1999 Sb.)

99/1999 Sb.

Účinnost od: 09.06.1999

Nález Ústavního soudu ze dne 27. dubna 1999 ve věci návrhu na zrušení části I - Hrací přístroje obecně závazné vyhlášky města Jablonce nad Nisou K veřejnému pořádku ze dne 26. června 1997

96/1999 Sb.

Účinnost od: 09.06.1999    Zrušeno: 01.01.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 140/1961 Sb.)

rs38/1999/2 Sb.

Účinnost od: 03.06.1999    Zrušeno: 30.04.2004

Redakční sdělení o opravě chyb ve vyhlášce č. 76/1999 Sb. a ve vyhlášce č. 91/1999 Sb.
(Mění 76/1999 Sb.;Mění 91/1999 Sb.)

101/1999 Sb.

Účinnost od: 01.06.1999

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 108/1997 Sb.)

82/1999 Sb.

Účinnost od: 01.06.1999    Zrušeno: 01.03.2003

Nařízení vlády, kterým se stanoví ukazatele a hodnoty přípustného stupně znečištění vod
(Ruší 171/1992 Sb.;Ruší 185/1996 Sb.)

op38/1999/1 Sb.

Účinnost od: 01.06.1999    Zrušeno: 01.07.2001

Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 6. ledna 1999, vyhlášené v částce 5/1999 Sb.
(Mění 5/1999/1 Sb.)

84/1999 Sb.

Účinnost od: 26.05.1999

Nález Ústavního soudu ze dne 13. listopadu 1997 ve věci ústavní stížnosti proti usnesením Nejvyššího soudu ze dne 20. srpna 1997 sp. zn. 2 Tvno 33/97 a Vrchního soudu v Praze ze dne 25. července 1997 sp. zn. 4 Ntv 28/97 o prodloužení vazby

83/1999 Sb.

Účinnost od: 26.05.1999

Nález Ústavního soudu ze dne 31. března 1999 ve věci návrhu na zrušení § 8 odst. 4 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích

231/1999 Sb.

Účinnost od: 25.05.1999

Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn)

98/1999 Sb.

Účinnost od: 25.05.1999

Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb.
(Mění 334/1992 Sb.)

97/1999 Sb.

Účinnost od: 25.05.1999    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 72/1994 Sb.)

95/1999 Sb.

Účinnost od: 25.05.1999    Zrušeno: 01.01.2013

Zákon o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 357/1992 Sb.;Mění 569/1991 Sb.)

91/1999 Sb.

Účinnost od: 20.05.1999    Zrušeno: 30.04.2004

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 294/1997 Sb., o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení
(Mění 294/1997 Sb.)

90/1999 Sb.

Účinnost od: 20.05.1999    Zrušeno: 01.09.2003

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o přípravě a výdeji léčivých přípravků a bližší podmínky provozu lékáren a dalších provozovatelů vydávajících léčivé přípravky

111/1999 Sb.

Účinnost od: 18.05.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o zajištění výstavby zařízení pro pohraniční odbavování na silničním hraničním přechodu Mníšek - Deutscheinsiedel

89/1999 Sb.

Účinnost od: 18.05.1999    Zrušeno: 01.01.2006

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 246/1998 Sb., kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností
(Mění 246/1998 Sb.)

88/1999 Sb.

Účinnost od: 18.05.1999

Nařízení vlády o použití další části příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře zemědělství na částečnou kompenzaci nepříznivých ekonomických vlivů

86/1999 Sb.

Účinnost od: 15.05.1999    Zrušeno: 01.01.2001

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 194/1996 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 194/1996 Sb.)

87/1999 Sb.

Účinnost od: 13.05.1999    Zrušeno: 01.01.2000

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 121/1987 Sb., o zabezpečování zdravotní nezávadnosti živočišných produktů
(Mění 121/1987 Sb.)

op32/1999/1 Sb.

Účinnost od: 13.05.1999    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven za období roku 1999

160/1998 Sb.

Účinnost od: 13.05.1999    Zrušeno: 01.01.2000

Nález Ústavního soudu ze dne 26. května 1998 ve věci návrhu na zrušení § 32 odst. 2 zákona č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, v platném znění
(Mění 123/1992 Sb.)

159/1998 Sb.

Účinnost od: 13.05.1999    Zrušeno: 01.01.2000

Nález Ústavního soudu ze dne 13. května 1998 ve věci návrhu na zrušení § 14 odst. 1 písm. f) a odst. 4, § 15 odst. 2 a § 16 odst. 3 zákona č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, v platném znění
(Mění 123/1992 Sb.)

op31/1999/1 Sb.

Účinnost od: 11.05.1999    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1999 - 2001, 6,80 %

70/1999 Sb.

Účinnost od: 08.05.1999

Nález Ústavního soudu ze dne 18. února 1999 ve věci ověření volby senátorky JUDr. Dagmar Lastovecké

69/1999 Sb.

Účinnost od: 08.05.1999

Nález Ústavního soudu ze dne 16. února 1999 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Mníšku pod Brdy č. 52/1996 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

68/1999 Sb.

Účinnost od: 08.05.1999

Nález Ústavního soudu ze dne 17. února 1999 ve věci návrhu na zrušení § 44 odst. 1 písm. d) a § 44 odst. 2 zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních)

104/1999 Sb.

Účinnost od: 07.05.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o podpoře a vzájemné ochraně investic

108/1999 Sb.

Účinnost od: 06.05.1999    Účinnost do: 01.01.2001

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Pracovního plánu mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Spolkovým ministerstvem práce, zdravotnictví a sociálních věcí Rakouské republiky na léta 1998 - 2000

80/1999 Sb.

Účinnost od: 04.05.1999    Zrušeno: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 175/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby
(Mění 175/1997 Sb.)

79/1999 Sb.

Účinnost od: 04.05.1999    Zrušeno: 25.09.2000

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 174/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na střelné zbraně a střelivo
(Mění 174/1997 Sb.)

59/1999 Sb.

Účinnost od: 01.05.1999    Zrušeno: 01.01.2005

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 57/1997 Sb.)

op35/1999/1 Sb.

Účinnost od: 30.04.1999

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

77/1999 Sb.

Účinnost od: 27.04.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 228/1998 Sb., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládu Státu Izrael o vzájemné pomoci v celních otázkách, podepsané v Jeruzalémě dne2. září 1997
(Mění 228/1998 Sb.)

76/1999 Sb.

Účinnost od: 27.04.1999    Zrušeno: 24.04.2001

Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu o zajištění kryptografické ochrany utajovaných skutečností, provádění certifikace kryptografických prostředků a náležitostech certifikátu

72/1999 Sb.

Účinnost od: 23.04.1999

Nařízení vlády o stanovení způsobu úhrady nákladů souvisejících s vedením a aktualizací bonitovaných půdně ekologických jednotek a nákladů spojených s oceněním věcí, identifikací parcel a vyměřením pozemků

op27/1999/1 Sb.

Účinnost od: 23.04.1999    Účinnost do: 01.01.2000

Opatření Českého statistického úřadu, kterým se doplňuje Program statistických zjišťování na rok 1999
(Mění 90/1998/1 Sb.)

103/1999 Sb.

Účinnost od: 20.04.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
(Mění 30/1979 Sb.;Mění 49/1979 Sb.)

105/1999 Sb.

Účinnost od: 16.04.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o Statutu Komise pro dokončení vypořádání majetku České a Slovenské Federativní Republiky po zániku České a Slovenské Federativní Republiky

154/1999 Sb.

Účinnost od: 15.04.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti jaderné energetiky uzavřené 4. prosince 1994
(Mění 171/1995 Sb.)

102/1999 Sb.

Účinnost od: 10.04.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské dohody o zrušení vízové povinnosti pro uprchlíky

65/1999 Sb.

Účinnost od: 09.04.1999    Zrušeno: 01.02.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 148/1997 Sb., o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu, ve znění nařízení vlády č. 50/1999 Sb.
(Mění 148/1997 Sb.)

63/1999 Sb.

Účinnost od: 09.04.1999

Zákon, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a o změně dalších zákonů
(Mění 202/1990 Sb.;Mění 368/1992 Sb.;Mění 586/1992 Sb.)

62/1999 Sb.

Účinnost od: 09.04.1999    Zrušeno: 01.07.2008

Zákon, kterým se mění zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, ve znění zákona č. 152/1995 Sb.
(Mění 189/1994 Sb.)

58/1999 Sb.

Účinnost od: 02.04.1999

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se vymezují některé druhy rostlin uvedené v druhovém seznamu, jejichž rozmnožovací materiál se smí uvést do oběhu jako obchodní, a stanoví se jeho vlastnosti a způsob kontroly

57/1999 Sb.

Účinnost od: 02.04.1999

Nález Ústavního soudu ze dne 10. března 1999 ve věci návrhu na zrušení § 8 odst. 6 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
(Mění 87/1991 Sb.)

rs23/1999/2 Sb.

Účinnost od: 02.04.1999

Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 22/1999 Sb. a ve vyhlášce č. 47/1999 Sb.
(Mění 22/1999 Sb.;Mění 47/1999 Sb.)

op23/1999/1 Sb.

Účinnost od: 02.04.1999    Zrušeno: 15.03.2000

Opatření Ministerstva pro místní rozvoj, jímž se uveřejňuje seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 1999
(Ruší 20/1998/1 Sb.;Ruší 26/1998/2 Sb. nepřímo)

15/1999 Sb.

Účinnost od: 01.04.1999    Zrušeno: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení
(Mění 170/1997 Sb.)

14/1999 Sb.

Účinnost od: 01.04.1999    Zrušeno: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy

op22/1999/1 Sb.

Účinnost od: 01.04.1999    Zrušeno: 01.07.1999

Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
(Mění 135/1998 Sb.)

239/1998 Sb.

Účinnost od: 01.04.1999

Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
(Ruší 33/1981/11 Sb.;Mění 340/1992 Sb. ruší část čtvrtou;Mění 443/1990 Sb. ruší článek VI.;Ruší 17/1981 Ú.v.;Ruší 18/1986/9 Sb.;Ruší 6/1994 Sb.)

238/1998 Sb.

Účinnost od: 01.04.1999

Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí
(Mění 55/1996 Sb.)

237/1998 Sb.

Účinnost od: 01.04.1999

Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 51/1989 Sb.)

236/1998 Sb.

Účinnost od: 01.04.1999

Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 26/1989 Sb.)

113/1999 Sb.

Účinnost od: 31.03.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Usnesení č. 2/99 Smíšeného výboru ES-ESVO "Společný tranzitní režim" ze dne 30. března 1999 o změně přílohy I Úmluvy ze dne 20. května 1987 o společném tranzitním režimu
(Mění 179/1996 Sb.)

112/1999 Sb.

Účinnost od: 31.03.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Usnesení č. 1/99 Smíšeného výboru ES-ESVO "Společný tranzitní režim" ze dne 12. února 1999, kterým se doplňují přílohy I, II a III Úmluvy ze dne 20. května 1987 o společném tranzitním režimu
(Mění 179/1996 Sb.)

110/1999 Sb.

Účinnost od: 31.03.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o přístupu Republiky Slovinsko ke Středoevropské dohodě o volném obchodu
(Ruší 229/1994 Sb.)

op28/1999/1 Sb.

Účinnost od: 31.03.1999

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

56/1999 Sb.

Účinnost od: 30.03.1999    Zrušeno: 01.01.2006

Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu o zajištění bezpečnosti informačních systémů nakládajících s utajovanými skutečnostmi, provádění jejich certifikace a náležitostech certifikátu

55/1999 Sb.

Účinnost od: 30.03.1999

Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích
(Ruší 81/1996 Sb.)

35/1999 Sb.

Účinnost od: 24.03.1999

Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí založení Organizace Severoatlantické smlouvy

52/1999 Sb.

Účinnost od: 18.03.1999

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 79/1996 Sb., o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení
(Mění 79/1996 Sb.)

73/1999 Sb.

Účinnost od: 16.03.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o vzájemné podpoře a ochraně investic

45/1999 Sb.

Účinnost od: 16.03.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o zrušení požadavku ověřování cizích veřejných listin

66/1999 Sb.

Účinnost od: 12.03.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Severoatlantické smlouvě

51/1999 Sb.

Účinnost od: 12.03.1999    Zrušeno: 01.07.2000

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 560/1991 Sb.)

50/1999 Sb.

Účinnost od: 12.03.1999    Zrušeno: 01.02.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 148/1997 Sb., o poskytování bezúročné půjčky na bytovou výstavbu
(Mění 148/1997 Sb.)

49/1999 Sb.

Účinnost od: 12.03.1999    Zrušeno: 20.09.1999

Nařízení vlády, kterým se stanoví prozatímní ochranné opatření na dovoz cukru

48/1999 Sb.

Účinnost od: 12.03.1999

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 29/1999 Sb., kterým se stanoví sazba cla pro dovoz cukru pocházejícího z Polské republiky
(Ruší 29/1999 Sb.)

op19/1999/1 Sb.

Účinnost od: 12.03.1999    Účinnost do: 01.01.2000

Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1999
(Mění 90/1998/1 Sb.)

47/1999 Sb.

Účinnost od: 11.03.1999    Zrušeno: 02.07.2002

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se provádí zákon č. 58/1998 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

38/1999 Sb.

Účinnost od: 11.03.1999

Nález Ústavního soudu ze dne 3. února 1999 ve věci návrhu na zrušení § 22 odst. 1 branného zákona č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a § 269 a 270 trestního zákona č. 140/1961 Sb.

op19/1999/2 Sb.

Účinnost od: 01.03.1999    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazů

op5/1999/1 Sb.

Účinnost od: 01.03.1999    Zrušeno: 01.07.2001

Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují sídla poboček celních úřadů a okruh činností, jejichž výkonem byly pověřeny
(Ruší 46/1997/1 Sb.)

41/1999 Sb.

Účinnost od: 28.02.1999    Zrušeno: 31.12.2001

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 176/1993 Sb.)

op19/1999/3 Sb.

Účinnost od: 28.02.1999

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

42/1999 Sb.

Účinnost od: 26.02.1999    Zrušeno: 01.09.2016

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu

39/1999 Sb.

Účinnost od: 24.02.1999    Zrušeno: 01.07.2000

Nařízení vlády, kterým se provádí § 3 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství

22/1999 Sb.

Účinnost od: 24.02.1999    Účinnost do: 01.01.2000

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1999

37/1999 Sb.

Účinnost od: 23.02.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje a opravuje vyhláška ministra zahraničních věcí č. 21/1968 Sb., o Úmluvě o výsadách a imunitách mezinárodních odborných organizací, schválené Valným shromážděním Organizace spojených národů v New Yorku dne 21. listopadu 1947
(Mění 21/1968 Sb.)

36/1999 Sb.

Účinnost od: 23.02.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí České republiky za člena Organizace spojených národů, o změnách článku 109 a článku 61 Charty Organizace spojených národů a o opravě vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 30/1947 Sb.
(Mění 30/1947 Sb.)

34/1999 Sb.

Účinnost od: 23.02.1999    Zrušeno: 29.06.2001

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 95/1998 Sb., kterou se stanoví dispečerský řád elektrizační soustavy České republiky
(Mění 95/1998 Sb.)

33/1999 Sb.

Účinnost od: 23.02.1999    Zrušeno: 01.05.2002

Opatření České národní banky, kterým se stanoví náležitosti žádosti o povolení působit jako banka
(Ruší 24/1994 Sb.)

32/1999 Sb.

Účinnost od: 23.02.1999    Zrušeno: 01.05.2002

Vyhláška České národní banky, kterou se stanoví náležitosti žádosti o předchozí souhlas České národní banky s nabytím akcií banky s hlasovacím právem a náležitosti oznámení o snížení podílu akcií banky s hlasovacím právem

31/1999 Sb.

Účinnost od: 23.02.1999    Zrušeno: 15.05.2002

Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam výrobků a obalů, na něž se vztahuje povinnost zpětného odběru, a podrobnosti nakládání s obaly, obalovými materiály a odpady z použitých výrobků a obalů

27/1999 Sb.

Účinnost od: 19.02.1999    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o formě a obsahu bezpečnostního listu k nebezpečné chemické látce a přípravku

26/1999 Sb.

Účinnost od: 19.02.1999    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o způsobu provedení a označení obalů nebezpečných chemických látek a přípravků

25/1999 Sb.

Účinnost od: 19.02.1999    Zrušeno: 01.05.2004

Nařízení vlády, kterým se stanoví postup hodnocení nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných nebezpečných chemických látek

24/1999 Sb.

Účinnost od: 12.02.1999

Nařízení vlády, kterým se stanoví na rok 1999 podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí
(Ruší 341/1997 Sb.)

rs10/1999/1 Sb.

Účinnost od: 12.02.1999    Zrušeno: 01.01.2006

Redakční sdělení o opravě chyby ve vyhlášce č. 12/1999 Sb.
(Mění 12/1999 Sb.)

30/1999 Sb.

Účinnost od: 09.02.1999    Zrušeno: 01.07.2000

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 560/1991 Sb.)

29/1999 Sb.

Účinnost od: 09.02.1999    Zrušeno: 12.03.1999

Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz cukru pocházejícího z Polské republiky

28/1999 Sb.

Účinnost od: 09.02.1999

Nález Ústavního soudu ze dne 19. ledna 1999 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č. 8/94 ze dne 9. listopadu 1994 o zákazu fašistické, komunistické, nacistické a rasové propagandy na území města Jeseníku

op8/1999/1 Sb.

Účinnost od: 09.02.1999    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1999 - 2004, 7,95 %

5/1999 Sb.

Účinnost od: 01.02.1999    Zrušeno: 01.09.2011

Vyhláška Ministerstva financí o osvobození některých druhů poplatných úkonů od soudních poplatků v důsledku přírodních živelních pohrom
(Mění 549/1991 Sb.)

op12/1999/1 Sb.

Účinnost od: 31.01.1999

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

23/1999 Sb.

Účinnost od: 29.01.1999    Zrušeno: 12.11.2000

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/1994 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích, ve znění nařízení vlády č. 20/1997 Sb.
(Mění 262/1994 Sb.)

6/1999 Sb.

Účinnost od: 28.01.1999    Zrušeno: 07.10.1999

Opatření České národní banky, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
(Ruší 177/1998 Sb.)

op9/1999/1 Sb.

Účinnost od: 22.01.1999    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank
(Ruší 18/1998/2 Sb.)

12/1999 Sb.

Účinnost od: 21.01.1999    Zrušeno: 01.01.2006

Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu o zajištění technické bezpečnosti utajovaných skutečností a certifikaci technických prostředků

op5/1999/9 Sb.

Účinnost od: 21.01.1999    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace
(Mění 123/1992/1 Sb.)

op5/1999/8 Sb.

Účinnost od: 21.01.1999    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro zdravotní pojišťovny
(Mění 85/1998/1 Sb.)

op5/1999/7 Sb.

Účinnost od: 21.01.1999    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti
(Mění 79/1995/3 Sb.)

op5/1999/6 Sb.

Účinnost od: 21.01.1999    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
(Mění 119/1992/1 Sb.)

op5/1999/5 Sb.

Účinnost od: 21.01.1999    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky od roku 1999
(Mění 52/1993/1 Sb.)

op5/1999/4 Sb.

Účinnost od: 21.01.1999    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění metodika účetnictví pro pojišťovny
(Mění 130/1992/1 Sb.)

op5/1999/3 Sb.

Účinnost od: 21.01.1999    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví
(Mění 6/1996/1 Sb.)

op5/1999/2 Sb.

Účinnost od: 21.01.1999    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování pro podnikatele
(Mění 106/1992/1 Sb.)

11/1999 Sb.

Účinnost od: 19.01.1999    Zrušeno: 01.01.2017

Nařízení vlády o zóně havarijního plánování

10/1999 Sb.

Účinnost od: 19.01.1999    Zrušeno: 01.01.2010

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se pro účely trestního zákona stanoví, co se považuje za jedy
(Ruší 192/1988 Sb.;Ruší 278/1993 Sb.;Ruší 33/1992 Sb.;Ruší 182/1990 Sb.)

46/1999 Sb.

Účinnost od: 15.01.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o bezpečnosti personálu Organizace spojených národů a přidruženého personálu

4/1999 Sb.

Účinnost od: 15.01.1999

Nařízení vlády o použití části příjmů Pozemkového fondu České republiky k podpoře vývozu jatečných prasat

3/1999 Sb.

Účinnost od: 15.01.1999    Zrušeno: 01.03.2002

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 298/1997 Sb., kterou se stanoví chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových surovin, podmínky jejich použití, jejich označování na obalech, požadavky na čistotu a identitu přídatných látek a potravních doplňků a mikrobiologické požadavky na potravní doplňky a látky přídatné
(Mění 298/1997 Sb.)

19/1999 Sb.

Účinnost od: 07.01.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o mezinárodní silniční dopravě

300/1998 Sb.

Účinnost od: 07.01.1999

Nález Ústavního soudu ze dne 17. listopadu 1998 ve věci návrhu na zrušení § 32 odst. 7 zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

1/1999 Sb.

Účinnost od: 06.01.1999

Nařízení vlády, kterým se stanoví pravidla poskytování podpory v zemědělství na částečnou kompenzaci nepříznivých ekonomických vlivů

53/1999 Sb.

Účinnost od: 02.01.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí
(Ruší 35/1988 Sb.)

60/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 31.12.2002

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn a doplňků Přílohy I - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečného zboží (RID) Přípojku B - Jednotné právní předpisy pro smlouvu o mezinárodní železniční přepravě zboží (CIM) k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) ze dne 9. května 1980
(Mění 8/1985 Sb.)

54/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 30.06.2011

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn a doplňků "Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb.
(Mění 64/1987 Sb.)

40/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 7/98 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 22. prosince 1998 prodlužující systém dvojité kontroly stanovený Rozhodnutím č. 3/97 Rady přidružení na období od 1. ledna do 31. prosince 1999
(Mění 44/1998 Sb.)

8/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 01.01.2002

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky, kterou se mění některá ustanovení Protokolu týkajícího se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce uvedeného v článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky ze dne 21. prosince 1996, kterou se mění ustanovení článku 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech o původu zboží a metodách administrativní spolupráce ze dne 22. února 1993

2/1999 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Nizozemského království o mezinárodní silniční dopravě
(Ruší 75/1968 Sb.)

op6/1999/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání dodatku opatření, kterým se mění opatření Ministerstva financí č. j. 111/74 200/1997 o rozpočtové skladbě

op3/1999/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank

335/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 01.07.2000

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 560/1991 Sb.)

332/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 11.01.2005

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 385/1991 Sb., o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
(Mění 385/1991 Sb.)

326/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 08.03.2005

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 64/1992 Sb., o domovech mládeže, ve znění vyhlášky č. 315/1997 Sb.
(Mění 64/1992 Sb.)

325/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 01.07.2005

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 315/1991 Sb.)

324/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 01.01.2000

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se pro účely poskytování cestovních náhrad stanoví výše sazeb stravného, výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel a výše průměrných cen pohonných hmot
(Mění 119/1992 Sb.;Ruší 140/1998 Sb.)

323/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 23.09.1999

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 492/1991 Sb.)

322/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností, ve znění nařízení vlády č. 273/1995 Sb.
(Mění 86/1993 Sb.)

321/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 03.12.1999

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 324/1996 Sb., kterým se stanoví podmínky a výše poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
(Mění 324/1996 Sb.)

319/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 01.01.2001

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 48/1995 Sb.)

318/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 333/1993 Sb.)

317/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění nařízení vlády č. 320/1997 Sb.
(Mění 303/1995 Sb.)

316/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví metoda pro zjišťování výbušnosti chemických látek a chemických přípravků

314/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 01.12.1999

Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 7/1996 Sb., o peněžních a naturálních náležitostech vojáků v činné službě a žáků vojenských škol, kteří nejsou vojáky, ve znění vyhlášky č. 310/1996 Sb.
(Mění 7/1996 Sb.)

310/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Usnesení č. 1/98 Smíšeného výboru ES-ESVO "Společný tranzitní režim" ze dne 23. listopadu 1998 k prodloužení zákazu použití globální záruky, který byl vydán usneseními č. 1/96 a č. 2/96 Smíšeného výboru
(Mění 179/1996 Sb.;Mění 211/1996 Sb.)

306/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví postup hodnocení rizika nebezpečných chemických látek pro životní prostředí

305/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 07.08.2001

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví zásady správné laboratorní praxe, postup při ověřování jejich dodržování, postup při vydávání osvědčení a postup kontroly dodržování zásad správné laboratorní praxe (zásady správné laboratorní praxe)

304/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 01.05.2006

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví případy, kdy se nevyžaduje vývozní povolení k vývozu pomocných látek, podrobnosti o evidenci návykových látek, přípravků a prekursorů a o dokumentaci návykových látek

303/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 01.01.2000

Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
(Ruší 312/1997 Sb.;Ruší 115/1997/1 Sb.)

302/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví bližší podmínky odborné způsobilosti a postup při jejím ověřování, postup prokazování zdravotní způsobilosti, postup při udělování a odnímání autorizace, seznam vybraných nebezpečných látek a přípravků, jejichž dovoz a vývoz je možný pouze se souhlasem Ministerstva životního prostředí, obsah žádosti o dovoz a vývoz a způsob a podrobnosti vedení evidence a oznamování nebezpečných chemických látek a přípravků

301/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam chemických látek a chemických přípravků, jejichž výroba, uvádění na trh a používání je omezeno

299/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví metody pro zjišťování fyzikálně-chemických a chemických vlastností chemických látek a chemických přípravků a vlastností chemických látek a chemických přípravků nebezpečných pro životní prostředí

295/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 01.03.2003

Vyhláška České národní banky a Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška České národní banky a Ministerstva financí č. 261/1995 Sb., kterou se stanoví lhůty a způsoby plnění oznamovací povinnosti
(Mění 261/1995 Sb.)

294/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 01.01.2000

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví základní sazby stravného v cizí měně pro rok 1999
(Ruší 181/1998 Sb.)

291/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 01.01.2005

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 57/1997 Sb.)

285/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška Ministerstva financí o podmínkách monitorování a uchovávání záznamů v kasinu

276/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 01.01.2001

Opatření České národní banky, kterým se stanoví platební tituly pro označování účelu peněžních úhrad
(Ruší 311/1996 Sb.)

275/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999

Vyhláška Ministerstva zemědělství o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků

262/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 01.01.2002

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 215/1995 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 215/1995 Sb.)

251/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 01.08.2004

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví metody pro zjišťování toxicity chemických látek a přípravků

250/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 01.08.2004

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o registraci chemických látek

249/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 01.01.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 79/1994 Sb.)

248/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 01.01.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 253/1992 Sb.)

247/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 01.01.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 251/1992 Sb.)

234/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999

Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1997 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1997 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
(Mění 155/1995 Sb. mění (nepřímá novelizace))

227/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 01.01.2004

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu
(Ruší 301/1997 Sb.)

219/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát
(Ruší 102/1996 Sb.;Ruší 191/1997 Sb.)

167/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999

Zákon o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
(Mění 125/1997 Sb.;Mění 140/1961 Sb.;Mění 20/1966 Sb.;Mění 368/1992 Sb.;Mění 455/1991 Sb.)

166/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999

Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 141/1961 Sb.)

162/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999

Ústavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod
(Mění 2/1993 Sb.)

157/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 01.05.2004

Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů
(Mění 368/1992 Sb.;Mění 455/1991 Sb.)

155/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999

Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob
(Výjimka účinnosti ;Mění 100/1988 Sb.;Mění 114/1988 Sb.)

149/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů
(Mění 202/1990 Sb.)

129/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 01.01.2002

Nařízení vlády, kterým se stanoví další případy, kdy se nevyžaduje devizové povolení
(Ruší 111/1997 Sb.)

112/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 01.07.2017

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 140/1961 Sb.;Mění 200/1990 Sb.)

111/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999

Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
(Ruší 46/1994 Sb. nepřímo;Ruší 192/1994 Sb. nepřímo;Ruší 31/1963 Sb.;Mění 172/1990 Sb.;Mění 186/1992 Sb.;Mění 216/1993 Sb.;Mění 26/1993 Sb. zrušuje článek VI;Mění 39/1977 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 61/1985 Sb.;Ruší 114/1980 Sb.;Ruší 144/1979 Sb.;Ruší 172/1990 Sb.;Ruší 232/1992 Sb.;Ruší 350/1990 Sb.;Ruší 365/1990 Sb.;Ruší 41/1991 Sb.;Ruší 447/1990 Sb.;Ruší 476/1990 Sb.;Ruší 55/1977 Sb.;Ruší 60/1985 Sb.;Ruší 67/1991 Sb.;Ruší 96/1961 Sb.;Ruší 30/1969/5 Sb.;Ruší 216/1993 Sb.;Ruší 110/1995 Sb.;Ruší 17/1982/10 Sb.;Ruší 17/1982/11 Sb.)

58/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 01.01.2002

Zákon o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových
(Výjimka účinnosti ;Mění 138/1973 Sb.;Mění 35/1979 Sb.)

107/1998/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 01.07.1999

Opatření Ministerstva financí, kterým se oznamují změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
(Mění 135/1998 Sb.)

102/1998/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování u malých příspěvkových organizací a u jiných drobných organizací, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví a u zálohovaných organizací

102/1998/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
(Mění 119/1992/1 Sb.)

102/1998/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti

102/1998/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace
(Mění 123/1992/1 Sb.)

100/1998/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření, kterým se stanoví způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazů

99/1998/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace individuální spotřeby podle účelu CZ-COICOP
(Mění 2/1997/2 Sb.)

95/1998/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Českého statistického úřadu o aktualizaci číselníku zemí
(Mění 44/1993/1 Sb.)

91/1998/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky od roku 1999

90/1998/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Účinnost do: 01.01.2000

Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 1999

85/1998/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pro zdravotní pojišťovny

85/1998/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro zdravotní pojišťovny

80/1998/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Českého statistického úřadu o aktualizaci Odvětvové klasifikace ekonomických činností
(Mění 77/1993/1 Sb. v částce)

73/1998/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
(Mění 119/1992/1 Sb.)

71/1998/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1999    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření Ministerstva financí o rozpočtové skladbě

Zavřít
MENU