Sbírka předpisů 1998 - podle účinnosti

op9/1999/2 Sb.

Účinnost od: 31.12.1998    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví požadavky na zajištění bezpečného provozu bank a poboček zahraničních bank s ohledem na riziko roku 2000
(Ruší 177/1998 Sb.)

op3/1999/1 Sb.

Účinnost od: 31.12.1998

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

327/1998 Sb.

Účinnost od: 31.12.1998

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci

320/1998 Sb.

Účinnost od: 31.12.1998

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)

315/1998 Sb.

Účinnost od: 31.12.1998    Zrušeno: 13.12.2000

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o zdravotní způsobilosti seznamovat se s utajovanými skutečnostmi

313/1998 Sb.

Účinnost od: 31.12.1998    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška Ministerstva financí o osvobození strojů, strojních zařízení, přístrojů a nástrojů od dovozního cla

312/1998 Sb.

Účinnost od: 31.12.1998    Zrušeno: 01.01.2012

Nález Ústavního soudu ze dne 2. prosince 1998 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 35 odst. 1 písm. c) a části ustanovení § 36 odst. 1 ve slovech "na období kalendářního pololetí" vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí č. 138/1997 Sb.
(Mění 182/1991 Sb.)

106/1998/1 Sb.

Účinnost od: 31.12.1998    Zrušeno: 01.05.2004

Redakční sdělení o opravě chyby ve vyhlášce č. 264/1998 Sb.
(Mění 264/1998 Sb.)

334/1998 Sb.

Účinnost od: 28.12.1998    Účinnost do: 01.01.1999

Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla a celní kvóta pro dovoz červeného vína v nádobách o obsahu převyšujícím 2 litry

333/1998 Sb.

Účinnost od: 28.12.1998

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 586/1992 Sb.;Mění 593/1992 Sb.)

104/1998/2 Sb.

Účinnost od: 23.12.1998    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky od roku 1998

104/1998/1 Sb.

Účinnost od: 23.12.1998    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje předkládání výkazu SONO Úč 1 - 01

331/1998 Sb.

Účinnost od: 22.12.1998    Zrušeno: 01.07.2000

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 560/1991 Sb.)

330/1998 Sb.

Účinnost od: 22.12.1998    Účinnost do: 01.04.1999

Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla a celní kvóta pro dovoz vína pocházejícího z Maďarské republiky

329/1998 Sb.

Účinnost od: 22.12.1998

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 235/1998 Sb., kterým se stanoví prozatímní ochranné opatření na dovoz pšenice pocházející z Maďarské republiky
(Ruší 235/1998 Sb.)

328/1998 Sb.

Účinnost od: 22.12.1998

Zákon o vydání státních dluhopisů na úhradu schodku státního rozpočtu za rok 1997

75/1999 Sb.

Účinnost od: 21.12.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 6/98 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 21. prosince 1998 o změně Protokolu 4 k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé
(Mění 7/1995 Sb.)

282/1998 Sb.

Účinnost od: 16.12.1998

Nález Ústavního soudu ze dne 14. října 1998 ve věci návrhu na zrušení § 160 odst. 2 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon

281/1998 Sb.

Účinnost od: 16.12.1998

Nález Ústavního soudu ze dne 22. září 1998 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení čl. II bodu 2 zákona č. 116/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů

13/1999 Sb.

Účinnost od: 15.12.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Japonska o udělení grantu vlády Japonska Univerzitě Karlově

283/1998 Sb.

Účinnost od: 15.12.1998

Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 1998

293/1998 Sb.

Účinnost od: 14.12.1998

Nález Ústavního soudu ze dne 24. listopadu 1998 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Sokolova o veřejném pořádku a čistotě ve městě ze dne 26. června 1997

102/1998/6 Sb.

Účinnost od: 14.12.1998

Redakční sdělení o opravě chyby v sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 287/1998 Sb.
(Mění 287/1998 Sb.)

9/1999 Sb.

Účinnost od: 13.12.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Bezpečnostní dohody mezi vládou České republiky a Západoevropskou unií

292/1998 Sb.

Účinnost od: 10.12.1998    Zrušeno: 28.02.2001

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o zrušení některých právních předpisů Ministerstva zdravotnictví
(Mění 45/1966 Sb.)

290/1998 Sb.

Účinnost od: 10.12.1998

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se prohlašují další zdroje přirozeně se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivé zdroje nebo přírodní minerální vody stolní a zrušuje se prohlášení některých zdrojů za přírodní léčivé zdroje
(Mění 287/1996 Sb.)

289/1998 Sb.

Účinnost od: 10.12.1998    Zrušeno: 29.12.2000

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o registraci léčivých přípravků a rozsah zveřejňovaných údajů o povolení použití neregistrovaného léčivého přípravku

17/1999 Sb.

Účinnost od: 07.12.1998    Zrušeno: 10.11.2009

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Běloruské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy

20/1999 Sb.

Účinnost od: 06.12.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemné spolupráci v celních otázkách
(Ruší 1/1980 Sb.)

100/1998/2 Sb.

Účinnost od: 04.12.1998

Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 111/1998 Sb.
(Mění 111/1998 Sb.)

296/1998 Sb.

Účinnost od: 03.12.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Malajsií o podpoře a ochraně investic

123/1999 Sb.

Účinnost od: 02.12.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody ze dne 22. listopadu 1996
(Mění 23/1998 Sb.)

74/1999 Sb.

Účinnost od: 02.12.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 5/98 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 2. prosince 1998, které mění znění Rozhodnutí Rady přidružení č. 2/97 v souvislosti s finančním příspěvkem České republiky
(Mění 76/1998 Sb.)

16/1999 Sb.

Účinnost od: 02.12.1998    Zrušeno: 02.12.2003

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Uruguayské východní republiky

311/1998 Sb.

Účinnost od: 01.12.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 2/98 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 10. listopadu 1998 ve věci přijetí podmínek účasti České republiky v programu Společenství na poli kultury

288/1998 Sb.

Účinnost od: 01.12.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem financí České republiky a Spolkovým ministerstvem financí Spolkové republiky Německo o stavbě, pronájmu a užívání společných zařízení pro pohraniční odbavování, jakož i o úpravě úhrady k tomu vynaložených nákladů

270/1998 Sb.

Účinnost od: 01.12.1998    Zrušeno: 16.01.2005

Vyhláška Ministerstva financí o osvobození od správního poplatku
(Ruší 131/1996 Sb.)

265/1998 Sb.

Účinnost od: 01.12.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o úpravách obchodních aspektů Evropské dohody mezi Českou republikou na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé s ohledem na vstup Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království do Evropské unie a na výsledky jednání o zemědělství v rámci Uruguayského kola včetně zlepšení stávajícího preferenčního režimu

260/1998 Sb.

Účinnost od: 01.12.1998    Zrušeno: 01.12.1999

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 283/1997 Sb., o vzoru a evidenci nálepek prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic a o zacházení s nimi
(Mění 283/1997 Sb.)

279/1998 Sb.

Účinnost od: 30.11.1998    Zrušeno: 01.01.2002

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška č. 204/1994 Sb., kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
(Mění 204/1994 Sb.)

278/1998 Sb.

Účinnost od: 30.11.1998

Vyhláška Ministerstva financí k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb.
(Ruší 217/1995 Sb.)

274/1998 Sb.

Účinnost od: 30.11.1998    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška Ministerstva zemědělství o skladování a způsobu používání hnojiv

273/1998 Sb.

Účinnost od: 30.11.1998

Vyhláška Ministerstva zemědělství o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv

102/1998/5 Sb.

Účinnost od: 30.11.1998

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně

271/1998 Sb.

Účinnost od: 26.11.1998    Zrušeno: 01.01.2001

Vyhláška Ministerstva zemědělství o stanovení požadavků na hnojiva

96/1998/1 Sb.

Účinnost od: 26.11.1998

Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu (úplném znění) č. 87/1998 Sb.
(Mění 87/1998 Sb.)

254/1998 Sb.

Účinnost od: 22.11.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o mezinárodním uznávání práv k letadlům

309/1998 Sb.

Účinnost od: 20.11.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně

269/1998 Sb.

Účinnost od: 19.11.1998

Zákon, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 162/1997 Sb., o vydání státních dluhopisů na financování opatření k odstranění následků povodní v roce 1997
(Mění 162/1997 Sb.;Mění 500/1990 Sb.;Mění 569/1991 Sb.)

268/1998 Sb.

Účinnost od: 19.11.1998

Zákon o odejmutí dalšího platu za druhé pololetí roku 1998 představitelům státní moci a některých státních orgánů, soudcům, státním zástupcům a členům prezidia Komise pro cenné papíry

264/1998 Sb.

Účinnost od: 19.11.1998    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 82/1997 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 16/1997 Sb., o podmínkách dovozu a vývozu ohrožených druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 82/1997 Sb.)

263/1998 Sb.

Účinnost od: 17.11.1998    Zrušeno: 01.01.2006

Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu, kterou se stanoví způsob a postup ověřování bezpečnostní spolehlivosti organizace

261/1998 Sb.

Účinnost od: 17.11.1998    Zrušeno: 01.07.2000

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 560/1991 Sb.)

259/1998 Sb.

Účinnost od: 17.11.1998    Zrušeno: 01.01.2000

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 281/1997 Sb., kterým se upravuje výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly
(Mění 281/1997 Sb.)

258/1998 Sb.

Účinnost od: 10.11.1998    Zrušeno: 28.12.1999

Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu o objektové bezpečnosti

257/1998 Sb.

Účinnost od: 10.11.1998    Účinnost do: 01.01.1999

Zákon, kterým se mění zákon č. 348/1997 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1998
(Mění 348/1997 Sb.)

91/1998/1 Sb.

Účinnost od: 10.11.1998    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1998 - 2000, 10,85%

277/1998 Sb.

Účinnost od: 07.11.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o předávání a zpětném přebírání osob

307/1998 Sb.

Účinnost od: 05.11.1998    Zrušeno: 19.11.2004

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Evropskou kosmickou agenturou o spolupráci ve výzkumu a využívání kosmického prostoru pro mírové účely

253/1998 Sb.

Účinnost od: 05.11.1998    Zrušeno: 01.08.2000

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 74/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti k provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
(Mění 74/1996 Sb.)

252/1998 Sb.

Účinnost od: 05.11.1998    Zrušeno: 13.02.2002

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 173/1994 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů
(Mění 173/1994 Sb.)

246/1998 Sb.

Účinnost od: 02.11.1998    Zrušeno: 01.01.2006

Nařízení vlády, kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností
(Ruší 148/1971 Sb.;Ruší 419/1990 Sb.;Ruší 420/1990 Sb.)

308/1998 Sb.

Účinnost od: 01.11.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o spolupráci mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací pro migraci (IOM)

245/1998 Sb.

Účinnost od: 01.11.1998    Zrušeno: 01.01.2006

Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu o osobnostní způsobilosti a vzorech tiskopisů používaných v oblasti personální bezpečnosti

244/1998 Sb.

Účinnost od: 01.11.1998    Zrušeno: 16.05.2003

Vyhláška Národního bezpečnostního úřadu o podrobnostech stanovení a označení stupně utajení a o postupech při tvorbě, evidenci, přenášení, přepravě, zapůjčování, ukládání, jiné manipulaci a skartaci utajovaných písemností

243/1998 Sb.

Účinnost od: 01.11.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o podpisu Protokolu č. 11 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, kterým se mění kontrolní mechanismus v ní ustavený
(Ruší 41/1996 Sb.)

242/1998 Sb.

Účinnost od: 01.11.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Šestého protokolu ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy

148/1998 Sb.

Účinnost od: 01.11.1998

Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
(Mění 140/1961 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 166/1993 Sb.;Mění 2/1969 Sb.;Mění 552/1991 Sb.;Mění 67/1992 Sb.;Ruší 102/1971 Sb.;Ruší 383/1990 Sb.)

7/1999 Sb.

Účinnost od: 28.10.1998    Zrušeno: 19.09.2003

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kostarika

241/1998 Sb.

Účinnost od: 23.10.1998    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 292/1997 Sb., o požadavcích na zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy
(Mění 292/1997 Sb.)

122/1999 Sb.

Účinnost od: 22.10.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o spolupráci pro ochranu a únosné využívání Dunaje

223/1998 Sb.

Účinnost od: 21.10.1998

Nález Ústavního soudu ze dne 2. září 1998 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení § 17 a 18 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 242/1997 Sb.

235/1998 Sb.

Účinnost od: 09.10.1998    Zrušeno: 22.12.1998

Nařízení vlády, kterým se stanoví prozatímní ochranné opatření na dovoz pšenice pocházející z Maďarské republiky

78/1998/1 Sb.

Účinnost od: 07.10.1998    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví termín předložení návrhů zdravotně pojistných plánů zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven na rok 1999

298/1998 Sb.

Účinnost od: 06.10.1998    Zrušeno: 06.10.2003

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Pákistánské islámské republiky

77/1998/1 Sb.

Účinnost od: 06.10.1998    Zrušeno: 01.03.2007

Redakční sdělení o opravě chyby ve vyhlášce č. 179/1998 Sb.
(Mění 179/1998 Sb.)

220/1998 Sb.

Účinnost od: 01.10.1998    Zrušeno: 01.01.2002

Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu a rozsahu posuzování shody potravin, způsobu přípravy a odběru kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků výrobcem, o druzích potravin, pro které bude výrobcem nebo dovozcem vydáváno písemné prohlášení o shodě, a o rozsahu a obsahu tohoto prohlášení (posuzování shody)

218/1998 Sb.

Účinnost od: 01.10.1998

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění vyhlášky č. 265/1997 Sb.
(Mění 23/1994 Sb.)

209/1998 Sb.

Účinnost od: 01.10.1998    Zrušeno: 01.01.2005

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 57/1997 Sb.)

180/1998 Sb.

Účinnost od: 01.10.1998    Zrušeno: 08.06.2001

Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na prostředky zdravotnické techniky

147/1998 Sb.

Účinnost od: 01.10.1998    Zrušeno: 01.04.2010

Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu stanovení kritických bodů v technologii výroby

92/1998 Sb.

Účinnost od: 01.10.1998    Zrušeno: 01.01.2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 140/1961 Sb.)

83/1998/1 Sb.

Účinnost od: 30.09.1998    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví požadavky na zprávu o hospodaření banky

287/1998 Sb.

Účinnost od: 25.09.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o zrušení ověřování listin vyhotovených diplomatickými zástupci nebo konzulárními úředníky

221/1998 Sb.

Účinnost od: 25.09.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o poskytování informací o cizím právu a Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o poskytování informací o cizím právu

284/1998 Sb.

Účinnost od: 21.09.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o přechodném zaměstnávání občanů České republiky a občanů Ruské federace

216/1998 Sb.

Účinnost od: 21.09.1998

Nález Ústavního soudu ze dne 25. srpna 1998 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Vikýřovice č. 9/96 zedne 22. ledna 1996 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

76/1998/1 Sb.

Účinnost od: 17.09.1998    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky č. 3 ze dne 5. října 1995 o kapitálové přiměřenosti bank, ve znění opatření č. 4 ze dne 3. července 1996 a opatření č. 11 ze dne 1. prosince 1997

74/1998/2 Sb.

Účinnost od: 14.09.1998

Redakční sdělení o opravě chyby v sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 31/1998 Sb.
(Mění 31/1998 Sb.)

74/1998/1 Sb.

Účinnost od: 14.09.1998    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se stanoví ukazatele hospodaření zdravotních pojišťoven za období roku 1998 v porovnání s rokem 1997

240/1998 Sb.

Účinnost od: 11.09.1998

Nařízení vlády o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997 nebo v roce 1998 (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

211/1998 Sb.

Účinnost od: 11.09.1998

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 190/1997 Sb.)

73/1998/8 Sb.

Účinnost od: 11.09.1998

Redakční sdělení o opravě chyb ve vyhlášce č. 109/1998 Sb.
(Mění 109/1998 Sb.)

73/1998/7 Sb.

Účinnost od: 11.09.1998    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění postupy účtování pro pojišťovny
(Mění 130/1992/1 Sb.)

73/1998/6 Sb.

Účinnost od: 11.09.1998    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění postupy účtování pro banky

73/1998/4 Sb.

Účinnost od: 11.09.1998    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace
(Mění 123/1992/1 Sb.)

73/1998/3 Sb.

Účinnost od: 11.09.1998    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti

73/1998/2 Sb.

Účinnost od: 11.09.1998    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví

73/1998/1 Sb.

Účinnost od: 11.09.1998    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování pro podnikatele
(Mění 106/1992/1 Sb.)

256/1998 Sb.

Účinnost od: 03.09.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionální úřadovnou pro Evropu Světové zdravotnické organizace na léta 1998 - 1999

215/1998 Sb.

Účinnost od: 01.09.1998    Zrušeno: 01.05.2002

Zákon o bankách (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

208/1998 Sb.

Účinnost od: 01.09.1998    Zrušeno: 01.01.2001

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 194/1996 Sb., kterou se provádí zákon o krmivech, ve znění vyhlášky č. 256/1997 Sb.
(Mění 194/1996 Sb.;Ruší 77/1960 Sb.)

207/1998 Sb.

Účinnost od: 01.09.1998    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška Ministerstva financí o výpočtu hodnoty cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo investičního fondu
(Ruší 224/1996 Sb.)

206/1998 Sb.

Účinnost od: 01.09.1998    Zrušeno: 01.05.2004

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Tureckou republikou

185/1998 Sb.

Účinnost od: 01.09.1998    Zrušeno: 04.09.2003

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 261/1997 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání
(Mění 261/1997 Sb.)

183/1998 Sb.

Účinnost od: 01.09.1998    Zrušeno: 01.09.2005

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách
(Ruší 196/1997 Sb.;Ruší 318/1995 Sb.;Ruší 92/1997 Sb.)

182/1998 Sb.

Účinnost od: 01.09.1998    Zrušeno: 01.09.2003

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 431/1992 Sb., o organizaci a financování soutěží a přehlídek žáků předškolních zařízení, škol a školských zařízení
(Mění 431/1992 Sb.)

179/1998 Sb.

Účinnost od: 01.09.1998    Zrušeno: 01.03.2007

Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se mění vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 190/1996 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.
(Mění 190/1996 Sb.)

174/1998 Sb.

Účinnost od: 01.09.1998    Zrušeno: 01.01.2001

Nařízení vlády o technických požadavcích na kosmetické prostředky a o změně nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody
(Mění 173/1997 Sb.)

165/1998 Sb.

Účinnost od: 01.09.1998

Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony
(Mění 21/1992 Sb.;Mění 40/1964 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 524/1992 Sb.;Mění 99/1963 Sb.)

156/1998 Sb.

Účinnost od: 01.09.1998

Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)
(Ruší 61/1964 Sb.)

149/1998 Sb.

Účinnost od: 01.09.1998

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů
(Mění 202/1990 Sb.;Mění 223/1993 Sb.;Mění 368/1992 Sb.;Mění 565/1990 Sb.;Mění 586/1992 Sb.)

68/1998/2 Sb.

Účinnost od: 01.09.1998    Zrušeno: 01.10.2003

Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Klasifikace kmenových oborů vzdělání

68/1998/1 Sb.

Účinnost od: 01.09.1998    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví částky pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře

64/1998/1 Sb.

Účinnost od: 01.09.1998    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví minimální požadavky na uveřejňování informací bankami a pobočkami zahraničních bank

222/1998 Sb.

Účinnost od: 28.08.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č. 3 k Programové dohodě mezi vládou České republiky, kterou zastupuje Ministerstvo financí, a Municipální finanční společností, a. s., na straně jedné a vládou Spojených států amerických, kterou zastupuje Agentura pro mezinárodní rozvoj, na straně druhé k financování municipální infrastruktury
(Mění 129/1994 Sb.)

224/1998 Sb.

Účinnost od: 21.08.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

200/1998 Sb.

Účinnost od: 20.08.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu týkajícího se sanitárních a fytosanitárních opatření a opatření na ochranu zvířat ve vztahu k obchodu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé

68/1998/5 Sb.

Účinnost od: 20.08.1998

Redakční sdělení o opravě chyb ve vyhlášce č. 181/1998 Sb. a v opatření Ministerstva financí uveřejněném v částce 62/1998 Sb.
(Mění 181/1998 Sb.;Mění 62/1998/1 Sb.)

280/1998 Sb.

Účinnost od: 18.08.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou upravující činnost Evropské investiční banky v České republice

228/1998 Sb.

Účinnost od: 18.08.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o vzájemné pomoci v celních otázkách

169/1998 Sb.

Účinnost od: 15.08.1998    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, daní darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 357/1992 Sb.)

193/1998 Sb.

Účinnost od: 07.08.1998    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření České národní banky, kterým se stanoví zásady klasifikace pohledávek z úvěrů a tvorby opravných položek k těmto pohledávkám
(Ruší 272/1997 Sb.)

192/1998 Sb.

Účinnost od: 07.08.1998

Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Chráněné krajinné oblasti Moravský kras

191/1998 Sb.

Účinnost od: 07.08.1998    Zrušeno: 15.08.2001

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 169/1995 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o podmínkách dodávek elektřiny a o způsobu výpočtu škody vzniklé dodavateli neoprávněným odběrem elektřiny, ve znění vyhlášky č. 196/1996 Sb.
(Mění 169/1995 Sb.)

186/1998 Sb.

Účinnost od: 07.08.1998    Zrušeno: 30.06.2011

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení č. 159/1997 Sb., o přijetí změn a doplňků "Přílohy A - Ustanovení o nebezpečných látkách a předmětech" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb.
(Mění 159/1997 Sb.;Mění 64/1987 Sb. nepřímo)

184/1998 Sb.

Účinnost od: 07.08.1998    Zrušeno: 01.09.2010

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 49/1993 Sb.)

62/1998/1 Sb.

Účinnost od: 07.08.1998    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1998 - 2003, 10,90 %

176/1998 Sb.

Účinnost od: 05.08.1998

Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 800. výročí korunovace Přemysla I. Otakara českým králem

181/1998 Sb.

Účinnost od: 01.08.1998    Zrušeno: 01.01.1999

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví základní sazby stravného v cizí měně
(Ruší 83/1992/1 Sb.;Ruší 18/1994/1 Sb.;Ruší 53/1994/1 Sb.;Ruší 19/1995/1 Sb.;Ruší 28/1995/1 Sb.;Ruší 57/1995/1 Sb.;Ruší 79/1995/1 Sb.;Ruší 39/1996/1 Sb.;Ruší 90/1996/1 Sb.;Ruší 45/1997/1 Sb.;Ruší 36/1992/1 Sb.;Ruší 21/1993/1 Sb. nepřímo)

163/1998 Sb.

Účinnost od: 01.08.1998

Zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 133/1985 Sb.)

148/1998 Sb.

Účinnost od: 01.08.1998

Zákon o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů
(Výjimka účinnosti )

146/1998 Sb.

Účinnost od: 01.08.1998    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 83/1993 Sb.)

145/1998 Sb.

Účinnost od: 01.08.1998    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 82/1993 Sb.)

91/1998 Sb.

Účinnost od: 01.08.1998

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění dalších zákonů
(Mění 100/1988 Sb.;Mění 114/1988 Sb.;Mění 117/1995 Sb.;Mění 337/1992 Sb.;Mění 40/1964 Sb.;Mění 94/1963 Sb.;Mění 99/1963 Sb.)

68/1998/3 Sb.

Účinnost od: 01.08.1998    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření Ministerstva financí o rozpočtové skladbě

68/1998/4 Sb.

Účinnost od: 31.07.1998

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

177/1998 Sb.

Účinnost od: 30.07.1998    Zrušeno: 31.12.1998

Opatření České národní banky, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
(Ruší 106/1997 Sb.)

178/1998 Sb.

Účinnost od: 28.07.1998    Zrušeno: 01.09.1999

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 400/1991 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 400/1991 Sb.)

154/1998 Sb.

Účinnost od: 28.07.1998

Zákon, kterým se mění zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky
(Mění 3/1993 Sb.)

175/1998 Sb.

Účinnost od: 24.07.1998    Zrušeno: 01.07.2001

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 22/1977 Sb., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 22/1977 Sb.)

173/1998 Sb.

Účinnost od: 24.07.1998

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do zastupitelstev v obcích

172/1998 Sb.

Účinnost od: 24.07.1998

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky

297/1998 Sb.

Účinnost od: 23.07.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Argentinskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

152/1998 Sb.

Účinnost od: 23.07.1998

Nález Ústavního soudu ze dne 27. května 1998 ve věci návrhu na zrušení § 9b až 9h zákona České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, ve znění zákona č. 217/1997 Sb.

122/1998 Sb.

Účinnost od: 22.07.1998

Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 150. výročí narození Františka Kmocha

171/1998 Sb.

Účinnost od: 16.07.1998

Nařízení vlády o vymezení některých národních kulturních památek a o změně a doplnění některých právních předpisů
(Mění 111/1991 Sb.;Mění 262/1995 Sb.;Mění 404/1992 Sb.;Mění 55/1989 Sb.)

170/1998 Sb.

Účinnost od: 16.07.1998

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 190/1997 Sb., o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi v roce 1997, ve znění nařízení vlády č. 248/1997 Sb.
(Mění 190/1997 Sb.)

168/1998 Sb.

Účinnost od: 16.07.1998

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 337/1992 Sb.;Mění 586/1992 Sb.)

164/1998 Sb.

Účinnost od: 13.07.1998

Zákon, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 500/1990 Sb.)

161/1998 Sb.

Účinnost od: 13.07.1998    Zrušeno: 01.01.2015

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o promíjení penále správami sociálního zabezpečení
(Ruší 180/1997 Sb.;Ruší 247/1994 Sb.)

159/1998 Sb.

Účinnost od: 13.07.1998    Zrušeno: 01.01.2000

Nález Ústavního soudu ze dne 13. května 1998 ve věci návrhu na zrušení § 14 odst. 1 písm. f) a odst. 4, § 15 odst. 2 a § 16 odst. 3 zákona č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, v platném znění
(Mění 123/1992 Sb.)

158/1998 Sb.

Účinnost od: 13.07.1998

Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 117/1995 Sb.)

155/1998 Sb.

Účinnost od: 13.07.1998

Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob

225/1998 Sb.

Účinnost od: 11.07.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/98 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 24. června 1998 o přijetí prováděcích pravidel pro uplatnění ustanovení o státní podpoře uvedených v článku 64 (1) (iii) a (2), podle článku 64 (3) Evropské dohody zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, a v článku 8 (1) (iii) a (2) Protokolu 2 k této Dohodě o výrobcích Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO)

212/1998 Sb.

Účinnost od: 09.07.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic

203/1998 Sb.

Účinnost od: 08.07.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Tuniskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

153/1998 Sb.

Účinnost od: 08.07.1998

Nález Ústavního soudu ze dne 3. června 1998 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve slovech "ode dne účinnosti tohoto zákona"
(Mění 87/1991 Sb.)

150/1998 Sb.

Účinnost od: 08.07.1998

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění zákona č. 70/1994 Sb., a o změně a doplnění dalších zákonů, přijatému Parlamentem dne 12. května 1998 a vrácenému prezidentem republiky dne 25. května 1998

226/1998 Sb.

Účinnost od: 07.07.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Nordic Investment Bank

43/1999 Sb.

Účinnost od: 02.07.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o mezinárodní silniční dopravě
(Ruší 68/1967 Sb.)

272/1998 Sb.

Účinnost od: 01.07.1998    Zrušeno: 23.11.2010

Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace

210/1998 Sb.

Účinnost od: 01.07.1998    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon o rodině (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

201/1998 Sb.

Účinnost od: 01.07.1998    Zrušeno: 01.01.2007

Zákon o cestovních náhradách (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

197/1998 Sb.

Účinnost od: 01.07.1998    Zrušeno: 01.01.2007

Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

140/1998 Sb.

Účinnost od: 01.07.1998    Zrušeno: 01.01.1999

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

139/1998 Sb.

Účinnost od: 01.07.1998    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 182/1991 Sb.)

137/1998 Sb.

Účinnost od: 01.07.1998    Zrušeno: 26.08.2009

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o obecných technických požadavcích na výstavbu
(Ruší 17/1982/4 Sb. částka;Ruší 1/1988/19 Sb. částka;Ruší 27/1981/5 Sb. částka;Ruší 45/1979 Sb.;Ruší 376/1992 Sb.;Ruší 1056/1947 Ú.l.I;Ruší 17/1982 Sb.;Ruší 3241/1948 Ú.l.I;Ruší 83/1976 Sb.;Ruší 4/1985/5 Sb. částka;Ruší 33/1975/4 Sb. částka)

136/1998 Sb.

Účinnost od: 01.07.1998    Zrušeno: 01.07.2002

Vyhláška Ministerstva financí o osvobození zboží od dovozního cla
(Ruší 146/1994 Sb.;Ruší 93/1993 Sb.)

135/1998 Sb.

Účinnost od: 01.07.1998    Zrušeno: 01.07.2002

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
(Ruší 145/1994 Sb.;Ruší 230/1996 Sb.;Ruší 46/1997 Sb.;Ruší 47/1993 Sb.;Ruší 54/1994 Sb.;Ruší 75/1995 Sb.;Ruší 79/1997/1 Sb.;Ruší 8/1996 Sb.;Ruší 9/1998/1 Sb.;Ruší 92/1993 Sb.)

134/1998 Sb.

Účinnost od: 01.07.1998

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
(Ruší 45/1997 Sb.)

133/1998 Sb.

Účinnost od: 01.07.1998    Zrušeno: 01.01.2005

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 57/1997 Sb.)

132/1998 Sb.

Účinnost od: 01.07.1998    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
(Ruší 32/1978/14 Sb.;Ruší 85/1976 Sb.)

131/1998 Sb.

Účinnost od: 01.07.1998    Zrušeno: 24.04.2001

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
(Ruší 84/1976 Sb.;Ruší 20/1984/8 Sb.;Ruší 377/1992 Sb.)

125/1998 Sb.

Účinnost od: 01.07.1998    Zrušeno: 01.01.2007

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách, ve znění zákona č. 44/1994 Sb.
(Mění 119/1992 Sb.)

123/1998 Sb.

Účinnost od: 01.07.1998

Zákon o právu na informace o životním prostředí
(Mění 114/1992 Sb.;Mění 17/1992 Sb.)

112/1998 Sb.

Účinnost od: 01.07.1998    Zrušeno: 01.07.2017

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 140/1961 Sb.)

111/1998 Sb.

Účinnost od: 01.07.1998

Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
(Ruší 40/1979 Sb.;Ruší 125/1988 Sb.)

109/1998 Sb.

Účinnost od: 01.07.1998

Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 22/1989 Sb.)

104/1998 Sb.

Účinnost od: 01.07.1998

Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 1998

83/1998 Sb.

Účinnost od: 01.07.1998

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů
(Mění 18/1997 Sb.;Mění 20/1966 Sb.;Mění 222/1994 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 50/1976 Sb.)

70/1998 Sb.

Účinnost od: 01.07.1998    Zrušeno: 01.02.2004

Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby, ve znění nařízení vlády č. 276/1996 Sb.
(Mění 244/1995 Sb.)

58/1998 Sb.

Účinnost od: 01.07.1998    Zrušeno: 01.01.2002

Zákon o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

25/1998 Sb.

Účinnost od: 01.07.1998    Zrušeno: 15.02.2008

Vyhláška Ministerstva vnitra o vnějším označení policie a prokazování příslušnosti k policii
(Mění 290/1992 Sb.)

186/1997 Sb.

Účinnost od: 01.07.1998    Zrušeno: 01.01.2009

Nález Ústavního soudu ze dne 4. června 1997 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 14 odst. 1 písm. d),e) zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 26/1993 Sb.
(Mění 283/1991 Sb.)

144/1998 Sb.

Účinnost od: 30.06.1998

Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku okresu Hodonín

143/1998 Sb.

Účinnost od: 30.06.1998

Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje 1. změna a doplněk závazné části územního plánu velkého územního celku Ostravské aglomerace

127/1998 Sb.

Účinnost od: 30.06.1998

Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 21/1992 Sb.;Mění 280/1992 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 551/1991 Sb.;Mění 592/1992 Sb.)

59/1998/1 Sb.

Účinnost od: 30.06.1998

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

56/1998/1 Sb.

Účinnost od: 30.06.1998    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví doba platnosti denních sazeb stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně

196/1998 Sb.

Účinnost od: 25.06.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělávání Rumunska o spolupráci v oblasti školství na léta 1998 - 2000

141/1998 Sb.

Účinnost od: 25.06.1998    Zrušeno: 01.07.2000

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 560/1991 Sb.)

138/1998 Sb.

Účinnost od: 25.06.1998    Zrušeno: 01.01.2009

Nařízení vlády o ochraně ústavních činitelů České republiky

50/1998/1 Sb.

Účinnost od: 25.06.1998

Redakční sdělení o opravě chyb v zákoně č. 303/1997 Sb. a zákoně č. 93/1998 Sb.
(Mění 303/1997 Sb.;Mění 93/1998 Sb.)

142/1998 Sb.

Účinnost od: 23.06.1998

Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

18/1999 Sb.

Účinnost od: 22.06.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Mongolskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
(Mění 30/1979 Sb.;Mění 49/1979 Sb.)

255/1998 Sb.

Účinnost od: 20.06.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě pro vypracování Evropského lékopisu doplněné Protokolem ze dne 16. listopadu 1989

119/1998 Sb.

Účinnost od: 17.06.1998

Nález Ústavního soudu ze dne 29. dubna 1998 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 68/1997 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství

97/1998 Sb.

Účinnost od: 10.06.1998

Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí narození Františka Palackého

189/1998 Sb.

Účinnost od: 09.06.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího plánu kulturní a školské spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky na léta 1998 - 2000

126/1998 Sb.

Účinnost od: 08.06.1998    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 102/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, ve znění zákona č. 227/1997 Sb.
(Mění 102/1992 Sb.)

124/1998 Sb.

Účinnost od: 08.06.1998    Zrušeno: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 248/1992 Sb.)

130/1998 Sb.

Účinnost od: 05.06.1998    Zrušeno: 12.11.2000

Nařízení vlády, kterým se stanoví výše další odměny dlouhodobě uvolněným členům obecních zastupitelstev v roce 1998

128/1998 Sb.

Účinnost od: 05.06.1998

Nález Ústavního soudu ze dne 5. května 1988 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Šumice č. 1/97 ze dne 2. dubna 1997 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

121/1998 Sb.

Účinnost od: 02.06.1998    Zrušeno: 28.03.2007

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví vzor průkazu státního dozoru nad kapitálovým trhem

120/1998 Sb.

Účinnost od: 02.06.1998

Nález Ústavního soudu ze dne 21. dubna 1998 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Rtyně v Podkrkonoší č. 3/97 ze dne 28. května 1997 o omezujících opatřeních k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

204/1998 Sb.

Účinnost od: 01.06.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o vzájemné administrativní spolupráci v oblasti předcházení, vyhledávání a stíhání celních podvodů

117/1998 Sb.

Účinnost od: 01.06.1998    Zrušeno: 01.09.2011

Vyhláška Ministerstva financí o osvobození od soudních poplatků
(Ruší 263/1997 Sb.)

59/1998 Sb.

Účinnost od: 01.06.1998    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku

49/1998/1 Sb.

Účinnost od: 31.05.1998

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

110/1998 Sb.

Účinnost od: 29.05.1998

Ústavní zákon o bezpečnosti České republiky

205/1998 Sb.

Účinnost od: 22.05.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích ze dne 29. října 1992, vyhlášená pod č. 234/1993 Sb.
(Mění 234/1993 Sb.)

118/1998 Sb.

Účinnost od: 21.05.1998    Zrušeno: 01.02.2001

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 134/1989 Sb., kterou se vydává seznam hospodářsky významných druhů a rodů rostlin a zvířat, ve znění vyhlášky Federálního ministerstva hospodářství č. 515/1991 Sb.
(Mění 134/1989 Sb.)

116/1998 Sb.

Účinnost od: 21.05.1998

Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)

115/1998 Sb.

Účinnost od: 21.05.1998    Zrušeno: 29.07.2016

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 18/1998 Sb., kterým se stanoví sazba cla a celní kvóta pro dovoz jablek pocházejících z Evropské unie
(Ruší 18/1998 Sb.)

114/1998 Sb.

Účinnost od: 21.05.1998    Účinnost do: 01.01.1999

Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla a celní kvóta pro dovoz semen slunečnice

44/1999 Sb.

Účinnost od: 19.05.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí
(Ruší 80/1975 Sb.)

82/1998 Sb.

Účinnost od: 15.05.1998

Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád)
(Mění 358/1992 Sb.;Ruší 58/1969 Sb.)

37/1998/2 Sb.

Účinnost od: 14.05.1998    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, kterým se vyhlašuje přehled zahraničních burz cenných papírů, ze kterých lze přebírat kurzy určené k oceňování veřejně obchodovatelných tuzemských a zahraničních cenných papírů obchodovatelných pouze na zahraničním veřejném trhu

37/1998/1 Sb.

Účinnost od: 14.05.1998    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1998 - 2000, 14,75 %

195/1998 Sb.

Účinnost od: 13.05.1998    Účinnost do: 01.01.2001

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce v oblasti kultury, školství a vědy mezi vládou České republiky a vládou Francouzského společenství Belgie na léta 1998, 1999 a 2000

194/1998 Sb.

Účinnost od: 13.05.1998    Účinnost do: 01.01.2001

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a Vlámským společenstvím Belgie na léta 1998, 1999 a 2000

113/1998 Sb.

Účinnost od: 12.05.1998

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, přijatému Parlamentem dne 18. března 1998 a vrácenému prezidentem republiky dne 6. dubna 1998

77/1998 Sb.

Účinnost od: 10.05.1998

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 182/1993 Sb.)

88/1998 Sb.

Účinnost od: 07.05.1998

Nález Ústavního soudu ze dne 11. března 1998 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 9 odst. 5 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

106/1998 Sb.

Účinnost od: 05.05.1998    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška Státního úřadu pro jadernou bezpečnost o zajištění jaderné bezpečnosti a radiační ochrany jaderných zařízení při jejich uvádění do provozu a při jejich provozu

105/1998 Sb.

Účinnost od: 05.05.1998

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se zrušují některé právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
(Ruší 27/1984/3 Sb.;Ruší 131/1983 Sb.)

72/1998 Sb.

Účinnost od: 01.05.1998    Zrušeno: 01.01.2005

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění vyhlášek č. 109/1997 Sb., č. 131/1997 Sb., č. 220/1997 Sb. a č. 317/1997 Sb.
(Mění 57/1997 Sb.)

95/1998 Sb.

Účinnost od: 30.04.1998    Zrušeno: 29.06.2001

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví dispečerský řád elektrizační soustavy České republiky

94/1998 Sb.

Účinnost od: 30.04.1998    Účinnost do: 01.01.2000

Vyhláška Ministerstva financí o osvobození zboží dováženého pro potřebu osob postižených povodněmi v roce 1997 od dovozního cla

93/1998 Sb.

Účinnost od: 30.04.1998

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., a doplňují některé další zákony
(Mění 199/1994 Sb.;Mění 280/1992 Sb.;Mění 551/1991 Sb.;Mění 582/1991 Sb.)

35/1998/2 Sb.

Účinnost od: 30.04.1998

Redakční sdělení o opravě chyby v zákoně č. 84/1998 Sb.
(Mění 84/1998 Sb.)

38/1998/1 Sb.

Účinnost od: 30.04.1998

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

35/1998/1 Sb.

Účinnost od: 30.04.1998    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje obsah účetní závěrky pro podnikatele

214/1998 Sb.

Účinnost od: 28.04.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovinskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
(Mění 99/1983 Sb.)

79/1998 Sb.

Účinnost od: 25.04.1998

Nález Ústavního soudu ze dne 25. března 1998 ve věci návrhu na zrušení ustanovení, jež je v § 4 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, vyjádřeno slovy "od 25. února 1948"

90/1998 Sb.

Účinnost od: 22.04.1998

Vyhláška Ministerstva zamědělství, kterou se vymezují některé druhy rostlin uvedené v druhovém seznamu, jejichž rozmnožovací materiál se smí uvést do oběhu jako obchodní a stanoví se jeho vlastnosti a způsob kontroly

89/1998 Sb.

Účinnost od: 22.04.1998    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České socialistické republiky, Ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 136/1985 Sb.)

373/1999 Sb.

Účinnost od: 16.04.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o energetických úsporách a souvisejících ekologických hlediscích

372/1999 Sb.

Účinnost od: 16.04.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody k Energetické chartě

85/1998 Sb.

Účinnost od: 15.04.1998    Zrušeno: 01.01.2002

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 245/1995 Sb., kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele
(Mění 245/1995 Sb.)

84/1998 Sb.

Účinnost od: 15.04.1998

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními
(Mění 499/1990 Sb.)

31/1998/1 Sb.

Účinnost od: 15.04.1998    Zrušeno: 06.12.2009

Redakční sdělení o opravě chyby ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 54/1998 Sb.
(Mění 54/1998 Sb.)

81/1998 Sb.

Účinnost od: 10.04.1998    Zrušeno: 01.12.2014

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje přírodní památka Na Plachtě 2 a stanoví její bližší ochranné podmínky

80/1998 Sb.

Účinnost od: 10.04.1998    Zrušeno: 22.06.2000

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění výnos Ministerstva vnitra České republiky č. 374/1992 Sb., kterým se provádí zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 33/1993 Sb. a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 304/1996 Sb.
(Mění 374/1992 Sb.)

78/1998 Sb.

Účinnost od: 10.04.1998

Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 87/1991 Sb.)

75/1998 Sb.

Účinnost od: 10.04.1998    Zrušeno: 11.03.2008

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se vydává seznam léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků

74/1998 Sb.

Účinnost od: 10.04.1998    Zrušeno: 01.01.2001

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná laboratorní praxe v oblasti léčiv

73/1998 Sb.

Účinnost od: 10.04.1998

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

29/1998/1 Sb.

Účinnost od: 10.04.1998    Účinnost do: 01.01.1999

Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění a doplňuje Program statistických zjišťování na rok 1998
(Mění 94/1997/1 Sb.)

213/1998 Sb.

Účinnost od: 09.04.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

286/1998 Sb.

Účinnost od: 08.04.1998    Zrušeno: 30.04.2004

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyrgyzské republiky o obchodně ekonomické spolupráci
(Ruší 437/1992 Sb.)

202/1998 Sb.

Účinnost od: 06.04.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic

217/1999 Sb.

Účinnost od: 02.04.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

96/1998 Sb.

Účinnost od: 01.04.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové úmluvy o ochraně národnostních menšin

69/1998 Sb.

Účinnost od: 01.04.1998

Ústavní zákon o zkrácení volebního období Poslanecké sněmovny
(Mění 247/1995 Sb. (pouze pro tento případ))

65/1998 Sb.

Účinnost od: 01.04.1998    Zrušeno: 31.01.2001

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 87/1964 Sb., o řidičských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 87/1964 Sb.)

64/1998 Sb.

Účinnost od: 01.04.1998    Zrušeno: 17.07.2001

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva vnitra č. 145/1956 Ú. l., o provozu na silnicích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 145/1956 Ú.l.)

63/1998 Sb.

Účinnost od: 01.04.1998    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení, (nařízení o nezabavitelných částkách)
(Ruší 185/1993 Sb.)

56/1998 Sb.

Účinnost od: 01.04.1998    Zrušeno: 01.07.2000

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 560/1991 Sb.)

51/1998 Sb.

Účinnost od: 01.04.1998    Zrušeno: 12.11.2000

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví předpoklady pro výkon funkcí vyžadujících zvláštní odbornou způsobilost v okresních úřadech a v obecních úřadech (vyhláška o zvláštní odborné způsobilosti)
(Ruší 535/1992 Sb.;Ruší 260/1991 Sb.)

50/1998 Sb.

Účinnost od: 01.04.1998    Zrušeno: 21.09.2004

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o prokazatelné ztrátě ve veřejné linkové osobní dopravě

49/1998 Sb.

Účinnost od: 01.04.1998    Zrušeno: 10.06.2001

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o jízdních řádech a organizaci celostátního informačního systému o jízdních řádech
(Mění 187/1994 Sb.)

48/1998 Sb.

Účinnost od: 01.04.1998    Zrušeno: 29.12.2000

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 187/1994 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě
(Mění 187/1994 Sb.)

42/1998 Sb.

Účinnost od: 01.04.1998    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima
(Mění 463/1991 Sb.)

35/1998 Sb.

Účinnost od: 01.04.1998

Vyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu důlní dráhy hnědouhelného lomu

15/1998 Sb.

Účinnost od: 01.04.1998

Zákon o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů
(Mění 2/1969 Sb.;Mění 214/1992 Sb.;Mění 248/1992 Sb.;Mění 42/1994 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 530/1990 Sb.;Mění 591/1992 Sb.;Mění 6/1993 Sb.;Mění 61/1996 Sb.;Mění 99/1963 Sb.)

12/1998 Sb.

Účinnost od: 01.04.1998    Zrušeno: 01.01.2008

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 328/1991 Sb.)

18/1998/1 Sb.

Účinnost od: 01.04.1998    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992 vyhlášené v částce 36/1992 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 15. října 1993 vyhlášené v částce 68/1993 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 8. března 1994 vyhlášené v částce 18/1994 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 14. června 1995 vyhlášené v částce 28/1995 Sb. a opatření Ministerstva financí ze dne 3. prosince 1996 vyhlášené v částce 90/1996 Sb., kterými se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně

324/1997 Sb.

Účinnost od: 01.04.1998    Zrušeno: 21.03.2005

Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem "e"

304/1997 Sb.

Účinnost od: 01.04.1998

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb.
(Mění 111/1994 Sb.)

62/1998 Sb.

Účinnost od: 31.03.1998

Nález Ústavního soudu ze dne 10. března 1998 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Jimramov č. 13 ze dne 13. března 1997 o opatřeních, která omezují provoz výherních hracích automatů v obci Jimramov

26/1998/2 Sb.

Účinnost od: 31.03.1998    Zrušeno: 02.04.1999

Redakční sdělení o opravě chyby v opatření Ministerstva pro místní rozvoj uveřejněném v částce 20/1998 Sb.
(Mění 20/1998/1 Sb.)

33/1998/1 Sb.

Účinnost od: 31.03.1998

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

26/1998/1 Sb.

Účinnost od: 31.03.1998    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňují postupy pro provedení konsolidace účetních závěrek bank

190/1998 Sb.

Účinnost od: 30.03.1998

Zákon o dani silniční (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
(Ruší 239/1996 Sb.)

151/1998 Sb.

Účinnost od: 30.03.1998    Zrušeno: 28.06.2002

Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 60/1998 Sb.)

61/1998 Sb.

Účinnost od: 30.03.1998

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 16/1993 Sb.)

60/1998 Sb.

Účinnost od: 30.03.1998

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 58/1995 Sb.)

57/1998 Sb.

Účinnost od: 30.03.1998

Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 74/1958 Sb., o trvalém usídlení kočujících osob, ve znění zákonu č. 175/1990 Sb.
(Ruší 74/1958 Sb.)

52/1998 Sb.

Účinnost od: 27.03.1998    Zrušeno: 01.04.2008

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví obsah, rozsah a provádění odborného kurzu prodejců vyhrazených léčiv

47/1998 Sb.

Účinnost od: 27.03.1998    Zrušeno: 01.07.2015

Nařízení vlády o zvláštní jednorázové peněžní náležitosti pro příslušníky Vězeňské služby České republiky

98/1998 Sb.

Účinnost od: 21.03.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Italskou republikou o přátelských vztazích a spolupráci

188/1998 Sb.

Účinnost od: 19.03.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Portugalské republiky v oblasti školství a kultury na léta 1998 - 2000

46/1998 Sb.

Účinnost od: 19.03.1998

Nařízení vlády o prohlášení Moravských zemských desek za národní kulturní památku

20/1998/1 Sb.

Účinnost od: 19.03.1998    Zrušeno: 02.04.1999

Opatření Ministerstva pro místní rozvoj, jímž se uveřejňuje seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 1998
(Ruší 31/1997/1 Sb.)

40/1998 Sb.

Účinnost od: 18.03.1998

Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. výročí založení University Karlovy

39/1998 Sb.

Účinnost od: 18.03.1998

Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí "Karel IV." po 10 000 Kč

38/1998 Sb.

Účinnost od: 18.03.1998

Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí "Karel IV." po 5000 Kč

37/1998 Sb.

Účinnost od: 18.03.1998

Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí "Karel IV." po 2500 Kč

36/1998 Sb.

Účinnost od: 18.03.1998

Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí "Karel IV." po 1000 Kč

33/1998 Sb.

Účinnost od: 15.03.1998

Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 500 Kč vzoru 1997

41/1998 Sb.

Účinnost od: 13.03.1998    Účinnost do: 01.01.2002

Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 1998 až 2001

30/1998 Sb.

Účinnost od: 10.03.1998

Nález Ústavního soudu ze dne 17. prosince 1997 ve věci návrhu prezidenta republiky na zrušení zákona č. 243/1997 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 246/1992 Sb.;Ruší 243/1997 Sb.)

71/1998 Sb.

Účinnost od: 09.03.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Malajsie o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

14/1998 Sb.

Účinnost od: 06.03.1998    Zrušeno: 01.01.2002

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb., o vodách (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 138/1973 Sb.;Mění 45/1966 Sb.;Ruší 20/1979/11 Sb.)

187/1998 Sb.

Účinnost od: 05.03.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Kanady o vývozu určitých textilních výrobků z České republiky do Kanady

34/1998 Sb.

Účinnost od: 01.03.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů dětí

15/1998/1 Sb.

Účinnost od: 01.03.1998    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše stravného při pracovních cestách

19/1998/1 Sb.

Účinnost od: 28.02.1998

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

107/1998 Sb.

Účinnost od: 27.02.1998    Zrušeno: 01.05.2004

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Malajsie
(Ruší 130/1973 Sb.)

28/1998 Sb.

Účinnost od: 24.02.1998    Zrušeno: 01.01.2001

Nařízení vlády, kterým se stanoví obsahové náplně řemeslných živností

11/1998/1 Sb.

Účinnost od: 24.02.1998

Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu č. 16/1997 Sb.
(Mění 16/1997 Sb.)

103/1998 Sb.

Účinnost od: 22.02.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu k Dohodě o dovozu vzdělávacích, vědeckých a kulturních materiálů

10/1998/1 Sb.

Účinnost od: 13.02.1998    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1998 - 2003, 14,85%

9/1998/1 Sb.

Účinnost od: 13.02.1998    Zrušeno: 01.07.1998

Opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví změny obsahu a náležitostí celního prohlášení
(Mění 92/1993 Sb.)

53/1998 Sb.

Účinnost od: 12.02.1998    Zrušeno: 30.04.2004

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Estonskou republikou

26/1998 Sb.

Účinnost od: 11.02.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o dílčí novelizaci Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o vízových otázkách ze dne 29. března 1990, ve znění změny sjednané výměnou dopisů ze dne 4. července 1991
(Mění 223/1990 Sb.)

43/1998 Sb.

Účinnost od: 06.02.1998    Zrušeno: 26.04.2017

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic

16/1998 Sb.

Účinnost od: 06.02.1998

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 21/1992 Sb.)

13/1998 Sb.

Účinnost od: 04.02.1998    Zrušeno: 01.01.2003

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních)
(Mění 288/1995 Sb.)

108/1998 Sb.

Účinnost od: 03.02.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

21/1998 Sb.

Účinnost od: 03.02.1998    Zrušeno: 06.02.2004

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví vyhrazená léčiva a správná praxe prodejců vyhrazených léčiv

20/1998 Sb.

Účinnost od: 03.02.1998

Rozhodnutí prezidenta republiky o amnestii ze dne 3. února 1998

9/1998 Sb.

Účinnost od: 01.02.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Usnesení č. 4/97 Smíšeného výboru ES-ESVO "Společný tranzitní režim" ze dne 17. prosince 1997 o změně Dodatku VIII přílohy II Úmluvy z 20. května 1987 o společném tranzitním režimu
(Mění 179/1996 Sb.)

4/1998 Sb.

Účinnost od: 01.02.1998    Zrušeno: 01.01.2000

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 299/1996 Sb.
(Mění 102/1995 Sb.)

1/1998 Sb.

Účinnost od: 01.02.1998    Zrušeno: 01.09.2003

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví požadavky na jakost, postup při přípravě, zkoušení a uchovávání léčiv (Český lékopis 1997)
(Ruší 376/1991 Sb. nepřímo;Ruší 62/1990 Sb. nepřímo;Ruší 10/1987 Sb.)

6/1998/1 Sb.

Účinnost od: 01.02.1998    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazů

18/1998 Sb.

Účinnost od: 31.01.1998    Zrušeno: 21.05.1998

Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla a celní kvóta pro dovoz jablek pocházejících z Evropské unie

17/1998 Sb.

Účinnost od: 31.01.1998    Účinnost do: 01.01.1999

Nařízení vlády, kterým se stanoví preferenční sazba cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie

10/1998/2 Sb.

Účinnost od: 31.01.1998

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

18/1998/2 Sb.

Účinnost od: 30.01.1998    Zrušeno: 22.01.1999

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank

5/1998 Sb.

Účinnost od: 27.01.1998    Zrušeno: 01.03.2002

Vyhláška Českého báňského úřadu o vybraných důlních zařízeních
(Ruší 53/1994 Sb. nepřímo;Ruší 68/1988 Sb.)

2/1998 Sb.

Účinnost od: 27.01.1998

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb.
(Mění 48/1997 Sb.)

27/1998 Sb.

Účinnost od: 19.01.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Společného ujednání o spolupráci v oblasti vysokých škol mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem pro vědu, výzkum a umění Bádenska-Württemberska na léta 1997 - 1999

31/1998 Sb.

Účinnost od: 15.01.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
(Ruší 110/1996 Sb. nepřímo;Mění 30/1979 Sb.;Mění 49/1979 Sb.)

3/1998 Sb.

Účinnost od: 13.01.1998

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., přijatému Poslaneckou sněmovnou dne 23. října 1997 a vrácenému prezidentem republiky dne 16. prosince 1997

217/1998 Sb.

Účinnost od: 08.01.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o zrušení vízové povinnosti

2/1998/2 Sb.

Účinnost od: 05.01.1998    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví výkaz o čerpání výdajů na dávky státní sociální podpory

199/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 01.05.2004

Zákon o dani z přidané hodnoty (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
(Ruší 27/1996 Sb.)

198/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 01.01.2004

Zákon o spotřebních daních (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
(Ruší 25/1996 Sb.)

132/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
(Ruší 378/1992 Sb.;Ruší 155/1980 Sb.)

87/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998

Zákon o státní sociální podpoře (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

54/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 06.12.2009

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn a doplňků příloh Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP), přijaté v Ženevě dne 1. září 1970, vyhlášené pod č. 61/1983 Sb.
(Mění 61/1983 Sb.)

45/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 01.01.2009

Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
(Ruší 87/1996 Sb.)

44/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 3/97 Rady přidružení, přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé ze dne 22. prosince 1997 o vývozu některých ocelářských výrobků Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) a Evropského společenství (ES) z České republiky do Společenství na období od 1. ledna do 31. prosince 1998 (obnovení systému dvojité kontroly)

32/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998

Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

22/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 01.01.2001

Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
(Ruší 28/1996 Sb.)

11/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb. a č. 10/1998 Sb. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní, přijaté ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněné v roce 1979 a v roce 1984
(Mění 296/1991 Sb.)

8/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Usnesení č. 5/97 Smíšeného výboru ES-ESVO "Společný tranzitní režim" ze dne 17. prosince 1997 k prodloužení zákazu použití globální záruky, který byl vydán usneseními č. 1/96 a č. 2/96 Smíšeného výboru
(Mění 179/1996 Sb.;Mění 211/1996 Sb.)

2/1998/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance
(Ruší 5/1997/4 Sb.;Ruší 73/1997/3 Sb.)

2/1998/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování u malých příspěvkových organizací a u jiných drobných organizací, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví, a u zálohovaných organizací
(Mění 57/1996/2 Sb.)

356/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci, ve znění nařízení vlády č. 308/1995 Sb.
(Mění 333/1993 Sb.)

355/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 28.08.2000

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví správná výrobní praxe, správná distribuční praxe a bližší podmínky povolování výroby a distribuce léčiv

354/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 01.01.2004

Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 79/1994 Sb.)

353/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 01.01.2004

Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 253/1992 Sb.)

352/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 01.01.2004

Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 251/1992 Sb.)

349/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 01.01.2001

Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 48/1995 Sb.)

348/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Účinnost do: 01.01.1999

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1998

343/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 25.02.2008

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví způsob předepisování léčivých přípravků, náležitosti lékařských předpisů a pravidla jejich používání

342/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 01.04.2012

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví postup při uznávání nemocí z povolání a vydává seznam zdravotnických zařízení, která tyto nemoci uznávají

341/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 12.02.1999

Nařízení vlády, kterým se stanovují podpůrné programy k podpoře mimoprodukčních funkcí zemědělství, k podpoře aktivit podílejících se na udržování krajiny a programy pomoci k podpoře méně příznivých oblastí

340/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 01.01.2002

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví výše finanční rezervy na rekultivaci, zajištění péče o skládku a asanaci po ukončení jejího provozu a podrobnosti jejího vytváření a užití

339/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 01.01.2002

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů

338/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 01.01.2002

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady

337/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 01.01.2002

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vydává Katalog odpadů a stanoví další seznamy odpadů (Katalog odpadů)

323/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 01.01.2004

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých uhlovodíkových paliv a maziv a podrobnosti o vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto paliv a maziv
(Ruší 170/1996 Sb.)

321/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 23.09.1999

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 492/1991 Sb.)

320/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě
(Mění 303/1995 Sb.)

317/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 01.01.2005

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 57/1997 Sb., kterou se stanoví léčivé přípravky plně hrazené ze zdravotního pojištění a výše úhrad jednotlivých léčivých látek, ve znění vyhlášek č. 109/1997 Sb., č. 131/1997 Sb. a č. 220/1997 Sb.
(Mění 57/1997 Sb.)

315/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 08.03.2005

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 64/1992 Sb., o domovech mládeže
(Mění 64/1992 Sb.)

314/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 01.07.2005

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 315/1991 Sb.)

313/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 08.03.2005

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 48/1993 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 48/1993 Sb.)

312/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 01.01.1999

Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
(Ruší 301/1996 Sb.;Ruší 1/1997/1 Sb.)

311/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška Ministerstva zemědělství o chovu a využití pokusných zvířat

308/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998

Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 251/1994 Sb., kterým se stanoví podmínky pro poskytování a finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu na tepelnou energii dodávanou k vytápění domovních objektů
(Ruší 56/1972 Sb.;Ruší 159/1980 Sb.;Ruší 170/1980 Sb.;Mění 251/1994 Sb.;Ruší 22/1971 Sb.;Ruší 46/1977 Sb.)

306/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998

Zákon, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 21/1992 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 589/1992 Sb.)

305/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 368/1992 Sb.;Mění 551/1991 Sb.;Mění 565/1990 Sb.)

303/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 01.01.2004

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 303/1993 Sb.;Mění 587/1992 Sb.;Ruší 144/1994 Sb.;Ruší 297/1993 Sb.;Ruší 65/1996 Sb.;Ruší 61/1995 Sb.;Ruší 207/1996 Sb.)

302/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění vyhlášky č. 157/1997 Sb.
(Mění 284/1995 Sb.)

301/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 01.01.1999

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví maximální výše nákladů na činnost a maximální výše výdajů na pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku zdravotních pojišťoven
(Ruší 220/1996 Sb.)

285/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 01.01.2002

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zemědělství č. 215/1995 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků, ve znění vyhlášky č. 282/1996 Sb.
(Mění 215/1995 Sb.)

283/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 01.12.1999

Vyhláška Ministerstva financí o vzoru a evidenci nálepek prokazujících zaplacení poplatku za užívání dálnic a rychlostních silnic a o zacházení s nimi

281/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 01.01.2000

Nařízení vlády, kterým se upravuje výše poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice silničními motorovými vozidly
(Mění 13/1997 Sb. mění (nepřímá novelizace))

279/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 01.01.2003

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
(Ruší 61/1994/1 Sb.;Ruší 295/1995 Sb.;Ruší 178/1994 Sb.)

272/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 07.08.1998

Opatření České národní banky, kterým se stanoví zásady klasifikace pohledávek z úvěrů a tvorby opravných položek k těmto pohledávkám
(Ruší 165/1994 Sb.;Ruší 5/1995/4 Sb. nepřímo)

261/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 04.09.2003

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství vyjímečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání
(Ruší 7/1977/5 Sb.;Ruší 11/1980/4 Sb.;Ruší 34/1969/5 Sb.;Ruší 34/1969/9 Sb.;Ruší 6/1988/1 Sb.;Ruší 4/1968/1 Sb.;Ruší 20/1968/1 Sb.;Ruší 25/1968/9 Sb.;Ruší 331/1990 Sb.;Ruší 26/1968/1 Sb.;Ruší 466/1990 Sb.;Ruší 37/1968/5 Sb.;Ruší 40/1968/2 Sb.;Ruší 48/1968/1 Sb.;Ruší 1/1975/5 Sb.;Ruší 11/1968/1 Sb.;Ruší 11/1972/4 Sb.;Ruší 12/1973/10 Sb.;Ruší 13/1986/15 Sb.;Ruší 1/1987/1 Sb.;Ruší 2/1981/14 Sb.;Ruší 23/1968/1 Sb.;Ruší 24/1986/5 Sb.;Ruší 33/1968/4 Sb.;Ruší 4/1980/1 Sb.;Ruší 5/1984/6 Sb.;Ruší 7/1970/2 Sb.;Ruší 24/1978/4 Sb.)

260/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 01.09.1999

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky c. 400/1991 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ve znění vyhlášky č. 275/1995 Sb.
(Mění 400/1991 Sb.)

254/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998

Nařízení vlády, kterým se pro účely důchodového pojištění stanoví výše všeobecného vyměřovacího základu za rok 1996 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1996 a upravují částky pro stanovení výpočtového základu
(Mění 155/1995 Sb. mění (nepřímá novelizace))

253/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 01.01.2010

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 140/1961 Sb.)

245/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 01.11.2003

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam rostlin využívaných pro farmaceutické a terapeutické účely

242/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů
(Mění 117/1995 Sb.;Mění 132/1997 Sb.;Mění 337/1992 Sb.;Mění 48/1997 Sb.;Mění 75/1997 Sb.)

228/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 01.01.2007

Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu (zákon o střetu zájmů), ve znění zákona č. 287/1995 Sb.
(Mění 238/1992 Sb.)

227/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998

Zákon o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech)
(Mění 102/1992 Sb.;Mění 357/1992 Sb.;Mění 40/1964 Sb.;Mění 549/1991 Sb.;Mění 563/1991 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 99/1963 Sb.)

211/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 593/1992 Sb.)

210/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 586/1992 Sb.)

209/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998

Zákon o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně některých zákonů
(Mění 141/1961 Sb.;Mění 549/1991 Sb.;Mění 586/1992 Sb.)

208/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 588/1992 Sb.)

165/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998

Nařízení vlády o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem

151/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998

Zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)
(Mění 265/1991 Sb.;Mění 328/1991 Sb.;Mění 357/1992 Sb.;Mění 368/1992 Sb.;Mění 526/1990 Sb.;Mění 549/1991 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 588/1992 Sb.)

134/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 155/1995 Sb.;Mění 160/1995 Sb.;Mění 19/1996 Sb.;Mění 241/1994 Sb.;Mění 557/1990 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 87/1991 Sb.)

125/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 01.01.2002

Zákon o odpadech
(Ruší 349/1992 Sb. nepřímo;Ruší 466/1992 Sb.;Ruší 238/1991 Sb.;Ruší 311/1991 Sb.;Ruší 401/1991 Sb.;Ruší 513/1992 Sb.;Ruší 521/1991 Sb.;Ruší 62/1992 Sb.;Ruší 69/1991/1 Sb.;Ruší 41/1995 Sb.;Ruší 300/1995 Sb.)

79/1997 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 31.12.2007

Zákon o léčivech a o změnách a doplnění některých souvisejících zákonů
(Mění 108/1987 Sb.;Mění 20/1966 Sb.;Mění 284/1990 Sb. v částech týkajících se léčiv;Mění 455/1991 Sb.;Mění 61/1990 Sb.;Mění 87/1987 Sb.;Ruší 284/1990 Sb.;Ruší 43/1987 Sb.;Ruší 539/1990 Sb.;Ruší 86/1989 Sb.)

109/1997/6 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví
(Mění 68/1994/1 Sb.)

109/1997/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování pro podnikatele
(Mění 106/1992/1 Sb.)

109/1997/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace
(Mění 123/1992/1 Sb.)

109/1997/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
(Mění 119/1992/1 Sb.)

109/1997/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro obecně prospěšné společnosti
(Mění 79/1995/3 Sb.)

106/1997/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky
(Mění 52/1993/1 Sb.)

100/1997/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví způsob předávání a přejímání dat automatizovaných výkazů předkládaných bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

95/1997/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazů

94/1997/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Účinnost do: 01.01.1999

Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje Program statistických zjišťování na rok 1998

93/1997/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Českého statistického úřadu k zavedení rozšířené Standardní klasifikace produkce SKP-PRUM

91/1997/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1998    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření o rozpočtové skladbě
(Ruší 47/1996/1 Sb.)

Zavřít
MENU