Sbírka předpisů 1996 - podle účinnosti

2/1997/4 Sb.

Účinnost od: 31.12.1996

Oznámení Ministestva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

323/1996 Sb.

Účinnost od: 31.12.1996    Zrušeno: 01.01.2011

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 337/1992 Sb.)

318/1996 Sb.

Účinnost od: 31.12.1996    Zrušeno: 24.07.2001

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o dovozu zemního plynu do České republiky

309/1996 Sb.

Účinnost od: 31.12.1996

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 270/1994 Sb., kterým se stanoví přechodné období pro výkon funkce zakladatele státních podniků okresními úřady, ve znění nařízení vlády č. 316/1995 Sb.
(Mění 270/1994 Sb.)

95/1996/3 Sb.

Účinnost od: 31.12.1996

Redakční sdělení o opravě chyb ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 240/1996 Sb.
(Mění 240/1996 Sb.)

304/1996 Sb.

Účinnost od: 13.12.1996    Zrušeno: 22.06.2000

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění výnos Ministerstva vnitra České republiky č. 374/1992 Sb., kterým se provádí zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra České republiky č. 33/1993 Sb.
(Mění 374/1992 Sb.)

303/1996 Sb.

Účinnost od: 13.12.1996    Zrušeno: 01.07.2005

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o školách v přírodě
(Ruší 102/1989 Sb.)

302/1996 Sb.

Účinnost od: 13.12.1996    Účinnost do: 01.01.1997

Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz některých obilovin

299/1996 Sb.

Účinnost od: 12.12.1996    Zrušeno: 28.08.2001

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 102/1995 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
(Mění 102/1995 Sb.)

298/1996 Sb.

Účinnost od: 12.12.1996

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě (úprava náhrady za ztrátu na výdělku)

295/1996 Sb.

Účinnost od: 10.12.1996

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 5. listopadu 1996 ve věci návrhu na zrušení § 65 odst. 2 zákona o rodině č. 94/1963 Sb.

6/1997 Sb.

Účinnost od: 08.12.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů státních příslušníků České republiky a pro držitele diplomatických a úředních pasů státních příslušníků Argentinské republiky

27/1997 Sb.

Účinnost od: 05.12.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Usnesení č. 5/1996 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) - Společný tranzitní režim - k prodloužení zákazu použití globální záruky, který byl vydán usneseními č. 1/1996 a č. 2/1996 Smíšeného výboru ES-ESVO - Společný tranzitní režim -
(Mění 179/1996 Sb.)

279/1996 Sb.

Účinnost od: 01.12.1996

Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 1000 Kč vzoru 1996

140/1996 Sb.

Účinnost od: 01.12.1996

Zákon o zpřístupnění svazků vzniklých činností bývalé Státní bezpečnosti

87/1996/1 Sb.

Účinnost od: 01.12.1996    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše stravného při pracovních cestách
(Mění 119/1992 Sb.)

294/1996 Sb.

Účinnost od: 29.11.1996

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 19. listopadu 1996 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Vysokého nad Jizerou č. 5 ze dne 25. července 1994 o zákazu agitace a propagace KSČM a hnutí a stran projevujících sympatie ke komunismu

293/1996 Sb.

Účinnost od: 29.11.1996

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 25.září 1996 ve věci ústavní stížnosti navrhovatele Z.R. proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 6. února 1996 sp. zn. 7 To 175/95, ve znění opravného usnesení Ústavního soudu České republiky ze dne 7. listopadu 1996

292/1996 Sb.

Účinnost od: 29.11.1996

Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Senátu Parlamentu České republiky

289/1996 Sb.

Účinnost od: 29.11.1996

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se vymezují druhy rostlin, jejichž rozmnožovací materiál se smí v roce 1996 uvést do oběhu jako obchodní, a stanovují se vlastnosti tohoto materiálu

287/1996 Sb.

Účinnost od: 29.11.1996

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se prohlašují další zdroje přirozeně se vyskytujících minerálních vod za přírodní léčivý zdroj nebo zdroj přírodní minerální vody stolní

286/1996 Sb.

Účinnost od: 29.11.1996

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 8.října 1996 ve věci návrhu na zrušení čl. II zákona č. 304/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 379/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona České národní rady č. 7/1993 Sb.

266/1996 Sb.

Účinnost od: 27.11.1996

Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí České mše vánoční Jakuba Jana Ryby

90/1996/3 Sb.

Účinnost od: 26.11.1996    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky o úvěrové angažovanosti bank
(Mění 72/1995/2 Sb.)

84/1996/1 Sb.

Účinnost od: 20.11.1996    Zrušeno: 21.10.1997

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky
(Ruší 69/1993/3 Sb.;Ruší 71/1995/1 Sb.)

26/1997 Sb.

Účinnost od: 19.11.1996    Zrušeno: 01.05.2004

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Chorvatsko

321/1996 Sb.

Účinnost od: 19.11.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího ujednání k Dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o akvizici a vzájemném poskytování služeb

320/1996 Sb.

Účinnost od: 19.11.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o akvizici a vzájemném poskytování služeb

11/1997 Sb.

Účinnost od: 14.11.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu programu - Akce Česká republika - Rakouská republika - spolupráce ve vědě a vzdělávání - na léta 1997 - 2001

278/1996 Sb.

Účinnost od: 14.11.1996

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 37/1992 Sb.)

277/1996 Sb.

Účinnost od: 14.11.1996    Zrušeno: 01.01.2008

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 476/1991 Sb.,kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 476/1991 Sb.)

83/1996/1 Sb.

Účinnost od: 14.11.1996    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1996 - 1998, 11,4 %

314/1996 Sb.

Účinnost od: 12.11.1996    Účinnost do: 01.01.2000

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu výměn v oblasti kultury, školství a vědy mezi vládou České republiky a vládou Lucemburského velkovévodství na léta 1997 - 1999

89/1997 Sb.

Účinnost od: 08.11.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o mezinárodní silniční dopravě

274/1996 Sb.

Účinnost od: 01.11.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a Protokolu o změnách Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě
(Mění 8/1985 Sb.)

273/1996 Sb.

Účinnost od: 01.11.1996

Zákon o působnosti Úředu pro ochranu hospodářské soutěže

272/1996 Sb.

Účinnost od: 01.11.1996

Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv
(Mění 2/1969 Sb.;Mění 97/1993 Sb.)

264/1996 Sb.

Účinnost od: 01.11.1996    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 182/1991 Sb.)

263/1996 Sb.

Účinnost od: 01.11.1996    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 83/1993 Sb.)

262/1996 Sb.

Účinnost od: 01.11.1996    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 82/1993 Sb.)

246/1996 Sb.

Účinnost od: 01.11.1996    Zrušeno: 01.05.2004

Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví podrobnější podmínky pro povolování výbušnin, výbušných předmětů a pomůcek do oběhu a jejich přezkušování
(Ruší 3/1979/4 Sb.;Ruší 12/1979/6 Sb.;Mění 25/1976/8 Sb.)

243/1996 Sb.

Účinnost od: 01.11.1996

Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah
(Mění 177/1995 Sb.)

242/1996 Sb.

Účinnost od: 01.11.1996

Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah
(Mění 173/1995 Sb.)

291/1996 Sb.

Účinnost od: 29.10.1996    Účinnost do: 01.01.2000

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího programu školské a kulturní spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království na léta 1996, 1997, 1998, 1999

276/1996 Sb.

Účinnost od: 26.10.1996    Zrušeno: 01.02.2004

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/1995 Sb., kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby
(Mění 244/1995 Sb.)

81/1996/2 Sb.

Účinnost od: 26.10.1996

Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu č. 214/1996 Sb. (úplném znění)
(Mění 214/1996 Sb.)

290/1996 Sb.

Účinnost od: 25.10.1996    Účinnost do: 01.01.2000

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu česko-švédské školské, vědecké a kulturní spolupráce na léta 1997 - 1999

67/1998 Sb.

Účinnost od: 24.10.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o jaderné bezpečnosti

300/1996 Sb.

Účinnost od: 24.10.1996    Zrušeno: 17.05.2002

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společných pilotních projektů na ochranu životního prostředí ke snížení znečištění životního prostředí přecházejícího hranice

284/1996 Sb.

Účinnost od: 24.10.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společného pilotního projektu na ochranu životního prostředí - Snížení znečištění odpadních vod Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s., Ústí nad Labem způsobeného organicky vázanými halogeny -

283/1996 Sb.

Účinnost od: 24.10.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o podmínkách pro zrušení vízové povinnosti pro držitele platných cestovních dokladů

281/1996 Sb.

Účinnost od: 23.10.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
(Ruší 8/1963 Sb.;Ruší 8/1993 Sb.)

265/1996 Sb.

Účinnost od: 18.10.1996    Zrušeno: 10.01.2005

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanovují podrobnosti o organizaci studia a jeho ukončování ve vyšších odborných školách

261/1996 Sb.

Účinnost od: 18.10.1996    Zrušeno: 01.12.2000

Vyhláška Ministerstva kultury o odměnách autorům děl, která lze vzhledem k jejich povaze rozmnožovat pro vlastní osobní potřebu na podkladě tiskovin nebo jejich rozmnoženin přenesením pomocí technického zařízení na jiný hmotný podklad

260/1996 Sb.

Účinnost od: 18.10.1996

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 17. září 1996 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Znojma č. 35/1995 ze dne 7. února o jazykovém provedení písemných označení a nápisů na území města Znojma

78/1996/1 Sb.

Účinnost od: 18.10.1996    Účinnost do: 01.01.1997

Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1996
(Mění 70/1995/1 Sb.)

193/1997 Sb.

Účinnost od: 17.10.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Doplňkové dohody ke Středoevropské dohodě o volném obchodu

275/1996 Sb.

Účinnost od: 11.10.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci celních správ

259/1996 Sb.

Účinnost od: 10.10.1996

Zákon o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

258/1996 Sb.

Účinnost od: 10.10.1996    Zrušeno: 01.01.2005

Zákon o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon) - ( úplné znění, jak vyplývá z pozdějích změn a doplnění )

8/1997 Sb.

Účinnost od: 09.10.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem naftového a plynárenského průmyslu Republiky Kazachstán o realizaci Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při osvojování Jamburgského naleziště plynu, výstavbě dálkového plynovodu Jamburg - západní hranice Svazu sovětských socialistických republik a objektů Uralského plynárenského komplexu a s tím spojených dodávkách zemního plynu ze Svazu sovětských socialistických republik do Československé socialistické republiky ze dne 16.prosince 1985 po 1.lednu 1992

65/1997 Sb.

Účinnost od: 07.10.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Kanady o předávání osob na státních hranicích

41/1997 Sb.

Účinnost od: 05.10.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o vzájemné podpoře investic

53/1997 Sb.

Účinnost od: 04.10.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko

313/1996 Sb.

Účinnost od: 04.10.1996    Účinnost do: 01.01.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce ke Kulturní dohodě mezi vládou České republiky a vládou Nizozemského království na léta 1996, 1997 a 1998

254/1996 Sb.

Účinnost od: 01.10.1996    Účinnost do: 01.01.1997

Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz některých obilovin

247/1996 Sb.

Účinnost od: 01.10.1996    Zrušeno: 03.10.2003

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o výši kapesného a věcné pomoci poskytované dětem a mládeži s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou
(Ruší 12/1980/1 Sb.)

245/1996 Sb.

Účinnost od: 01.10.1996    Zrušeno: 01.08.2004

Vyhláška Ministerstva zemědělství k provedení § 5 odst. 3 zákona České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb.

219/1996 Sb.

Účinnost od: 01.10.1996    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima
(Mění 463/1991 Sb. mění (nepřímá novelizace))

218/1996 Sb.

Účinnost od: 01.10.1996

Nařízení vlády o druhém zvýšení důchodů v roce 1996
(Mění 155/1995 Sb. mění (nepřímá novelizace))

107/1996 Sb.

Účinnost od: 30.09.1996

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 28. února 1996 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 34/1995 Sb., kterým se doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů, a ve věci návrhu na zrušení zákona č. 33/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnos

90/1996/2 Sb.

Účinnost od: 30.09.1996    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank
(Ruší 49/1995/5 Sb.)

306/1996 Sb.

Účinnost od: 25.09.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek protínajících státní hranice

251/1996 Sb.

Účinnost od: 25.09.1996    Zrušeno: 17.03.2003

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 187/1991 Sb., o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností pro konkursní řízení na vybrané funkce v oblasti školství
(Mění 187/1991 Sb.)

250/1996 Sb.

Účinnost od: 25.09.1996    Zrušeno: 29.06.2001

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o stavech nouze v elektroenergetice

248/1996 Sb.

Účinnost od: 25.09.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek

74/1996/1 Sb.

Účinnost od: 25.09.1996    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro spořitelní a úvěrní družstva

25/1997 Sb.

Účinnost od: 19.09.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Memoranda o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o vzájemné správní pomoci jejich celních správ

271/1996 Sb.

Účinnost od: 17.09.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky, Ministrem ochrany životního prostředí, přírodních zdrojů a lesnictví Polské republiky a Spolkovým ministerstvem životního prostředí, ochrany přírody a bezpečnosti reaktorů Spolkové republiky Německo o výměně imisních dat v - Černém trojúhelníku -

226/1996 Sb.

Účinnost od: 15.09.1996

Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 2000 Kč

204/1999 Sb.

Účinnost od: 10.09.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o letecké dopravě
(Ruší 86/1987 Sb.)

270/1996 Sb.

Účinnost od: 10.09.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Albánskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

249/1996 Sb.

Účinnost od: 10.09.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Švédského království o vzájemné spolupráci v celních otázkách

244/1996 Sb.

Účinnost od: 10.09.1996

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, stanoví kárný řád (advokátní kárný řád)

243/1996 Sb.

Účinnost od: 10.09.1996

Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah
(Mění 177/1995 Sb.)

242/1996 Sb.

Účinnost od: 10.09.1996

Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah
(Mění 173/1995 Sb.)

239/1996 Sb.

Účinnost od: 04.09.1996    Zrušeno: 30.03.1998

Zákon České národní rady o dani silniční (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

238/1996 Sb.

Účinnost od: 04.09.1996    Zrušeno: 01.01.2008

Zákon o konkursu a vyrovnání (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

39/1997 Sb.

Účinnost od: 03.09.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odvolání výhrady České republiky k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
(Mění 143/1988 Sb.)

232/1996 Sb.

Účinnost od: 02.09.1996    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon České národní rady o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

69/1996/1 Sb.

Účinnost od: 02.09.1996

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

231/1996 Sb.

Účinnost od: 01.09.1996    Zrušeno: 01.07.2017

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
(Ruší 252/1990 Sb.)

230/1996 Sb.

Účinnost od: 01.09.1996    Zrušeno: 01.07.1998

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 54/1994 Sb., vyhlášky č. 145/1994 Sb., vyhlášky č. 75/1995 Sb. a vyhlášky č. 8/1996 Sb.
(Mění 92/1993 Sb.)

227/1996 Sb.

Účinnost od: 01.09.1996    Zrušeno: 10.01.2000

Opatření České národní banky, kterým se stanoví podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami pro devizová místa včetně postupu pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými peněžními prostředky
(Ruší 233/1995 Sb.)

222/1996 Sb.

Účinnost od: 01.09.1996    Zrušeno: 01.05.2001

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví metody odběru vzorků, metody laboratorního zkoušení krmiv, doplňkových látek a premixů a způsob uchovávání vzorků podléhajících zkáze

216/1996 Sb.

Účinnost od: 01.09.1996    Zrušeno: 01.01.2003

Vyhláška Ministerstva hospodářství o způsobu a technologickém postupu při znehodnocování zbraní a výrobě řezů zbraní

215/1996 Sb.

Účinnost od: 01.09.1996    Zrušeno: 01.01.2003

Vyhláška Ministerstva hospodářství o dovoleném výrobním provedení akustických zbraní a plynovek, plynových nábojek a střeliva

195/1996 Sb.

Účinnost od: 01.09.1996    Zrušeno: 01.01.2005

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 15/1994 Sb., o bezplatném poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb
(Mění 15/1994 Sb.)

194/1996 Sb.

Účinnost od: 01.09.1996    Zrušeno: 01.01.2001

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon o krmivech

185/1996 Sb.

Účinnost od: 01.09.1996    Zrušeno: 01.06.1999

Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 171/1992 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod
(Mění 171/1992 Sb.)

176/1996 Sb.

Účinnost od: 01.09.1996    Zrušeno: 01.07.2002

Nařízení vlády, kterým se stanoví výše příspěvku na úhradu péče poskytované mládeži umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy, ochranné výchovy nebo preventivní péče

153/1996 Sb.

Účinnost od: 01.09.1996    Zrušeno: 01.01.2005

Nařízení vlády, kterým se stanoví výše úplaty za vzdělávání ve vyšších odborných školách zřizovaných státem a způsob její úhrady

91/1996 Sb.

Účinnost od: 01.09.1996

Zákon o krmivech
(Ruší 264/1993 Sb. nepřímo;Mění 61/1964 Sb.;Ruší 362/1992 Sb.;Ruší 413/1991 Sb.;Ruší 190/1995 Sb. nepřímo)

60/1996/1 Sb.

Účinnost od: 01.09.1996    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví částky pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře

229/1996 Sb.

Účinnost od: 26.08.1996    Zrušeno: 01.05.2004

Zákon o zadávání veřejných zakázek (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 148/1996 Sb.)

253/1996 Sb.

Účinnost od: 16.08.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o mezinárodní silniční dopravě

268/1996 Sb.

Účinnost od: 15.08.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č.1 k Programové dohodě mezi vládou České republiky, kterou zastupuje Ministerstvo financí, a Municipální finanční společností a.s., na straně jedné a vládou Spojených států amerických, kterou zastupuje Agentura pro mezinárodní rozvoj, na straně druhé k financování municipální infrastruktury
(Mění 129/1994 Sb.)

225/1996 Sb.

Účinnost od: 14.08.1996    Zrušeno: 01.01.2001

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 91/1984 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášky č. 204/1988 Sb., a mění směěrnice Ministerstva zdravotnictví č. 30/1968 Věstníku Ministerstva zdravotnictví, o opatřeních proti pohlavním nemocem, registrované v částce 51/1968 Sb.
(Mění 91/1984 Sb.)

224/1996 Sb.

Účinnost od: 14.08.1996    Zrušeno: 01.09.1998

Vyhláška Ministerstva financí o výpočtu hodnoty cenných papírů v majetku v podílovém fondu nebo majetku investičního fondu

66/1996/1 Sb.

Účinnost od: 14.08.1996    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1996 - 2001, 10,95 %

221/1996 Sb.

Účinnost od: 08.08.1996

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se zrušují některé obecně závazné právní předpisy vydané v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
(Ruší 124/1967 Sb.;Ruší 18/1985/1 Sb.)

217/1996 Sb.

Účinnost od: 08.08.1996

Zákon České národní rady o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
(Ruší 296/1993 Sb.)

214/1996 Sb.

Účinnost od: 02.08.1996

Zákon o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 95/1996 Sb.)

213/1996 Sb.

Účinnost od: 02.08.1996

Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

212/1996 Sb.

Účinnost od: 02.08.1996

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
(Mění 247/1995 Sb.)

208/1996 Sb.

Účinnost od: 01.08.1996

Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území vybraných částí krajinných celků za památkové zóny

207/1996 Sb.

Účinnost od: 01.08.1996    Zrušeno: 01.01.1998

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 65/1996 Sb., o způsobu vracení daně z přidané hodnoty a spotřebních daní osobám jiných států, které požívají výsad a imunit podle mezinárodních smluv
(Mění 65/1996 Sb.)

205/1996 Sb.

Účinnost od: 01.08.1996    Zrušeno: 01.06.1997

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 258/1992 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 258/1992 Sb.)

204/1996 Sb.

Účinnost od: 01.08.1996

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 10.července 1996 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Náchod ze dne 19. října 1994 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Náchoda

203/1996 Sb.

Účinnost od: 01.08.1996

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 3.července 1996 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Hořice v Podkrkonoší ze dne 25.října 1994 č. 7/94 o zákazu fašistické, komunistické, nacistické a rasistické propagandy na území města Hořice

202/1996 Sb.

Účinnost od: 01.08.1996

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 11.června 1996 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Pardubic č. 24/94 ze dne 21.září 1994 o zákazu komunistické, nacistické, fašistické a rasistické propagandy na území msta Pardubic

199/1996 Sb.

Účinnost od: 01.08.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o známkovém právu

198/1996 Sb.

Účinnost od: 01.08.1996

Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 200 Kč vzoru 1996

197/1996 Sb.

Účinnost od: 01.08.1996

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává zkušební řád pro advokátní zkoušky a uznávací zkoušky (advokátní zkušební řád)

196/1996 Sb.

Účinnost od: 01.08.1996    Zrušeno: 15.08.2001

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu č. 169/1995 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o podmínkách dodávek elektřiny a o způsobu výpočtu škody vzniklé dodavateli neoprávněným odběrem elektřiny
(Mění 169/1995 Sb.)

150/1996 Sb.

Účinnost od: 01.08.1996    Zrušeno: 01.07.2000

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 190/1994 Sb., zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, a zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb.
(Mění 123/1992 Sb.;Mění 216/1991 Sb.)

61/1996/2 Sb.

Účinnost od: 01.08.1996    Zrušeno: 01.03.2007

Redakční sdělení o opravě chyb ve vyhlášce č. 190/1996 Sb.
(Mění 190/1996 Sb.)

57/1996/1 Sb.

Účinnost od: 01.08.1996    Zrušeno: 08.05.1997

Opatření České národní banky, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
(Ruší 131/1995 Sb.)

241/1996 Sb.

Účinnost od: 28.07.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o provádění Části XI Úmluvy Organizace Spojených národů o mořském právu z 10. prosince 1982

38/1997 Sb.

Účinnost od: 25.07.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Ukrajinou

192/1996 Sb.

Účinnost od: 25.07.1996

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 12.června 1996 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Jičína ze dne 24.ledna 1995 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Jičína

191/1996 Sb.

Účinnost od: 25.07.1996    Zrušeno: 21.04.2004

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin
(Mění 62/1964 Sb. ruší část 1)

57/1996/3 Sb.

Účinnost od: 25.07.1996

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

57/1996/2 Sb.

Účinnost od: 25.07.1996    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postupy účtování u malých příspěvkových organizací a u jiných drobných organizací účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví a u zálohovaných organizací

99/1998 Sb.

Účinnost od: 23.07.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Venezuelskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

101/1997 Sb.

Účinnost od: 23.07.1996    Zrušeno: 24.05.2001

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vypuštění článku 7 odst. 2 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd, vyhlášené pod č. 75/1988 Sb.
(Mění 75/1988 Sb.)

240/1996 Sb.

Účinnost od: 21.07.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Organizace Spojených národů o mořském právu

237/1996 Sb.

Účinnost od: 19.07.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o zrušení vízové povinnosti pro držitele národních cestovních pasů

286/1997 Sb.

Účinnost od: 16.07.1996    Účinnost do: 01.05.2004

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu č. 3 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu
(Mění 54/1995 Sb.)

5/1997 Sb.

Účinnost od: 16.07.1996    Účinnost do: 02.05.2004

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu č. 2 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu
(Mění 54/1995 Sb.)

61/1996/1 Sb.

Účinnost od: 12.07.1996    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky o kapitálové přiměřenosti bank, a opatření, kterým se mění opatření České národní banky o úvěrové angažovanosti bank
(Mění 72/1995/2 Sb.)

190/1996 Sb.

Účinnost od: 10.07.1996    Zrušeno: 01.03.2007

Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 90/1996 Sb., a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění zákona č. 89/1996 Sb.
(Ruší 99/1994 Sb. nepřímo;Ruší 126/1993 Sb.;Ruší 277/1993 Sb.)

7/1997 Sb.

Účinnost od: 09.07.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o otázkách realizace Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při osvojování Jamburgského naleziště plynů, výstavbě dálkového plynovodu Jamburg - západní hranice Svazu sovětských socialistických republik a objektů Uralského plynárenského komplexu a s tím spojených dodávkách zemního plynu ze Svazu sovětských socialistických republik do Československé socialistické republiky ze dne 16.prosince 1985

211/1996 Sb.

Účinnost od: 05.07.1996    Účinnost do: 01.05.2004

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí Usnesení č. 1/1996 a č. 2/1996 Smíšeného výboru Evropského hospodářského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (EHS - ESVO) k provádění článku 34 (a) přílohy II Úmluvy o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu a Evropským hospodářským společenstvím ze dne 20. května 1987

186/1996 Sb.

Účinnost od: 03.07.1996    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv
(Ruší 171/1994 Sb.;Ruší 1/1995/7 Sb.;Ruší 188/1995 Sb. nepřímo)

193/1996 Sb.

Účinnost od: 01.07.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Organizace spojených národů o námořní přepravě zboží

184/1996 Sb.

Účinnost od: 01.07.1996    Zrušeno: 01.04.2000

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 136/1993 Sb., kterou se stanoví odměna pěstouna při výkonu pěstounské péče ve zvláštních zařízeních, ve znění vyhlášky č. 206/1995 Sb.
(Mění 136/1993 Sb.)

183/1996 Sb.

Účinnost od: 01.07.1996    Zrušeno: 01.09.2004

Vyhláška Ministerstva financí o plnění oznamovací povinnosti finančními institucemi

182/1996 Sb.

Účinnost od: 01.07.1996

Nařízení vlády o podmínkách ochrany národní kulturní památky sídla Parlamentu České republiky
(Ruší 118/1993 Sb.)

179/1996 Sb.

Účinnost od: 01.07.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o společném tranzitním režimu mezi zeměmi Evropského sdružení volného obchodu (ESVO) a Evropským hospodářským společenstvím

177/1996 Sb.

Účinnost od: 01.07.1996

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradních advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif)
(Ruší 573/1990 Sb.;Ruší 270/1990 Sb.)

174/1996 Sb.

Účinnost od: 01.07.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o zjednodušení formalit ve zbožovém styku mezi Evropským hospodářským společenstvím a zeměmi Evropského sdružení volného obchodu ( ESVO)

152/1996 Sb.

Účinnost od: 01.07.1996    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 214/1992 Sb., o burze cenných papírů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 214/1992 Sb.;Mění 591/1992 Sb.;Ruší 600/1992 Sb.)

151/1996 Sb.

Účinnost od: 01.07.1996    Zrušeno: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 248/1992 Sb.)

149/1996 Sb.

Účinnost od: 01.07.1996

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 555/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve zněn
(Mění 280/1992 Sb.;Mění 550/1991 Sb.;Mění 551/1991 Sb.;Mění 592/1992 Sb.)

148/1996 Sb.

Účinnost od: 01.07.1996    Zrušeno: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(Mění 199/1994 Sb.)

142/1996 Sb.

Účinnost od: 01.07.1996

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 513/1991 Sb.;Mění 99/1963 Sb.)

137/1996 Sb.

Účinnost od: 01.07.1996

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
(Mění 117/1995 Sb.)

93/1996 Sb.

Účinnost od: 01.07.1996    Zrušeno: 01.02.2001

Zákon o změně právních předpisů souvisejících se zákonem č. 92/1996 Sb., o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin
(Mění 132/1989 Sb.;Mění 61/1964 Sb.)

92/1996 Sb.

Účinnost od: 01.07.1996    Zrušeno: 30.08.2003

Zákon o odrůdách, osivu a sadbě pěstovaných rostlin

90/1996 Sb.

Účinnost od: 01.07.1996    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon,kterým se mění a doplňuje zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění zákona č. 210/1993 Sb.
(Mění 265/1992 Sb.)

89/1996 Sb.

Účinnost od: 01.07.1996

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitosti České republiky (katastrální zákon), a občanský zákoník č. 40/4964 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(Mění 344/1992 Sb.;Mění 40/1964 Sb.)

85/1996 Sb.

Účinnost od: 01.07.1996

Zákon o advokacii
(Ruší 128/1990 Sb.;Ruší 209/1990 Sb.)

61/1996 Sb.

Účinnost od: 01.07.1996    Zrušeno: 01.09.2008

Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a o změně a doplnění souvisejících zákonů
(Mění 21/1992 Sb.;Mění 214/1992 Sb.;Mění 248/1992 Sb.;Mění 42/1994 Sb.;Mění 591/1992 Sb.)

55/1996 Sb.

Účinnost od: 01.07.1996

Vyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí
(Ruší 18/1987/14 Sb.;Ruší 7/1987 Ú.v.)

54/1996 Sb.

Účinnost od: 01.07.1996

Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č.22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhlášek Českého báňského úřadu č. 477/1991 Sb., č. 340/1992 Sb. a č. 3/1994 Sb.
(Mění 22/1989 Sb.)

31/1996 Sb.

Účinnost od: 01.07.1996

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 10. ledna 1996 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 200l odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 152/1994 Sb.
(Mění 99/1963 Sb.)

60/1996/2 Sb.

Účinnost od: 01.07.1996    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů bankymi a pobočkami zahraničních bank České národní bance, a opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance
(Ruší 76/1993/1 Sb.)

52/1996/1 Sb.

Účinnost od: 01.07.1996    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše stravného při pracovních cestách
(Mění 119/1992 Sb.)

180/1996 Sb.

Účinnost od: 20.06.1996    Účinnost do: 01.09.1996

Nařízení vlády, kterým se stanoví prozatímní celní opatření

175/1996 Sb.

Účinnost od: 20.06.1996    Zrušeno: 01.12.2000

Zákon o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
(Ruší 247/1990 Sb.)

50/1996/1 Sb.

Účinnost od: 20.06.1996

Redakční sdělení o opravě chyby ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č.165/1996 Sb.
(Mění 165/1996 Sb.)

308/1996 Sb.

Účinnost od: 17.06.1996    Zrušeno: 14.05.2002

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Akt Světové poštovní unie
(Ruší 57/1994 Sb.)

307/1996 Sb.

Účinnost od: 17.06.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Pátého dodatkového protokolu k Ústavě světové poštovní unie

173/1996 Sb.

Účinnost od: 17.06.1996    Zrušeno: 01.01.2002

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví postup při výkonu státní regulace v energetických odvětvích

162/1996 Sb.

Účinnost od: 12.06.1996    Zrušeno: 14.09.2000

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon o ochraně chmele
(Mění 62/1964 Sb. ruší § 20 a § 43 až 45 ;Ruší 78/1962 Sb.)

161/1996 Sb.

Účinnost od: 12.06.1996

Nález Ústavního sousu České republiky ze dne 15. května 1996 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 35, 65 a § 92 odst. 2 zákona č.247/1995 Sb., o volbách do parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

128/1996 Sb.

Účinnost od: 12.06.1996

Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 00. výročí narození Jean-Baptista Gasparda Deburaua

46/1996/2 Sb.

Účinnost od: 12.06.1996

Redakční sdělení o opravě chyb v zákonech č. 142/1996 Sb. a č. 148/1996 Sb.
(Mění 142/1996 Sb.;Mění 148/1996 Sb.)

46/1996/1 Sb.

Účinnost od: 12.06.1996    Účinnost do: 01.01.1997

Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1996
(Mění 70/1995/1 Sb.)

170/1996 Sb.

Účinnost od: 10.06.1996    Zrušeno: 01.01.1998

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví bližší podmínky pro vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých uhlovodíkových paliv a maziv včetně náležitostí dokladu o nákupu a podrobností o vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto paliv a maziv
(Ruší 15/1996 Sb.)

169/1996 Sb.

Účinnost od: 10.06.1996

Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

47/1996/3 Sb.

Účinnost od: 10.06.1996

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatků ke kolektivním smlouvám vyššího stupně

47/1996/2 Sb.

Účinnost od: 10.06.1996    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování pro podnikatele

165/1996 Sb.

Účinnost od: 09.06.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o bezvízových cestách občanů
(Ruší 13/1965 Sb.)

223/1996 Sb.

Účinnost od: 07.06.1996    Zrušeno: 12.01.2002

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Bulharskou republikou

201/1996 Sb.

Účinnost od: 06.06.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o podpoře a vzájemné ochraně investic

200/1996 Sb.

Účinnost od: 06.06.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví

156/1996 Sb.

Účinnost od: 05.06.1996    Zrušeno: 01.07.2000

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb., č. 300/1993 Sb., č. 88/1994 Sb., č. 175/1994 Sb. a č. 192/1995 Sb.
(Mění 560/1991 Sb.)

155/1996 Sb.

Účinnost od: 05.06.1996    Zrušeno: 01.01.2002

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o řešení stavů nouze

154/1996 Sb.

Účinnost od: 05.06.1996    Zrušeno: 01.07.2008

Vyhláška Ministerstva hospodářství, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zemědělství k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování živností řemeslných
(Ruší 525/1992 Sb.)

45/1996/1 Sb.

Účinnost od: 05.06.1996    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky pojišťoven

157/1996 Sb.

Účinnost od: 01.06.1996    Zrušeno: 01.10.2016

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě

94/1996 Sb.

Účinnost od: 01.06.1996

Zákon, kterým se mění a doplňují zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 328/1991 Sb.;Mění 40/1964 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 513/1991 Sb.)

39/1996/1 Sb.

Účinnost od: 01.06.1996    Zrušeno: 01.08.1998

Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992 vyhlášené v částce 36/1992 Sb., opatření Federálního ministerstva financí ze dne 10. července 1992 vyhlášené v částce 83/1992 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 8. března 1994 vyhlášené v částce 18/1994 Sb. a opatření Ministerstva financí za dne 14. června 1995 vyhlášené v částce 28/1995 Sb., kterými se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně
(Mění 83/1992/1 Sb. v částce;Mění 18/1994/1 Sb. v částce;Mění 28/1995/1 Sb. v částce;Mění 36/1992/1 Sb.)

150/1996 Sb.

Účinnost od: 31.05.1996    Zrušeno: 01.07.2000

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 190/1994 Sb., zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, a zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících, ve znění zákona č. 317/1993 Sb.
(Mění 498/1990 Sb.)

146/1996 Sb.

Účinnost od: 30.05.1996    Zrušeno: 07.08.2000

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví bližší podmínky způsobu vrácení kauce složené v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky

145/1996 Sb.

Účinnost od: 30.05.1996    Účinnost do: 01.01.1997

Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz některých obilovin

144/1996 Sb.

Účinnost od: 30.05.1996    Účinnost do: 01.01.1997

Nařízení vlády, kterým se stanoví preferenční sazba cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie

143/1996 Sb.

Účinnost od: 30.05.1996

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 16/1993 Sb.)

37/1997 Sb.

Účinnost od: 28.05.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou republikou a Rumunskem
(Ruší 94/1969 Sb.)

139/1996 Sb.

Účinnost od: 24.05.1996    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb. a zákona č. 140/1995 Sb.
(Mění 40/1993 Sb.)

138/1996 Sb.

Účinnost od: 24.05.1996

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státáních orgánů a soudců
(Mění 100/1993 Sb.;Mění 236/1995 Sb.;Mění 65/1965 Sb.)

136/1996 Sb.

Účinnost od: 24.05.1996    Zrušeno: 01.01.2007

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 482/1991 Sb.)

135/1996 Sb.

Účinnost od: 24.05.1996

Zákon, kterým se provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 171/1991 Sb.;Mění 2/1969 Sb.)

41/1996/1 Sb.

Účinnost od: 24.05.1996    Zrušeno: 01.01.2004

Redakční sdělení o opravě chyby v nařízení vlády č. 72/1996 Sb.
(Mění 72/1996 Sb.)

134/1996 Sb.

Účinnost od: 23.05.1996    Zrušeno: 01.07.2002

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon o myslivosti
(Ruší 20/1988 Sb.)

188/1996 Sb.

Účinnost od: 22.05.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti kultury, vědy a školství
(Ruší 70/1972 Sb.)

172/1996 Sb.

Účinnost od: 21.05.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o ukončení prací předpokládaných Dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o další spolupráci při zajištění vývoje a výroby turbokompresorových , turboexhausterových a chladících sušících zařízení v Československé socialistické republice podle programu - Vltava - a o dodávkách tohoto zařízení do Sovětského svazu z 2. srpna 1982 a o vypořádání příslušných finančních otázek

132/1996 Sb.

Účinnost od: 21.05.1996    Zrušeno: 01.07.1999

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti označování textilních výrobků údaji o složení materiálu

131/1996 Sb.

Účinnost od: 21.05.1996    Zrušeno: 01.12.1998

Vyhláška Ministerstva financí o osvobození od správního poplatku

130/1996 Sb.

Účinnost od: 21.05.1996

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 24. dubna 1996 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 31 odst. 9 zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

39/1996/2 Sb.

Účinnost od: 21.05.1996

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

127/1996 Sb.

Účinnost od: 17.05.1996    Zrušeno: 10.01.2003

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o zdravotní způsobilosti k vydání nebo prodloužení platnosti zbrojního průkazu a o prohlášení žadatele

126/1996 Sb.

Účinnost od: 17.05.1996    Zrušeno: 30.05.2002

Nařízení vlády, kterým se provádí zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, a kterým se doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 512/1991 Sb., kterým se provádí zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí, ve znění nařízení vlády č. 267/1993 Sb.
(Mění 512/1991 Sb.)

125/1996 Sb.

Účinnost od: 17.05.1996

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 24. dubna 1996 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Brna č. 1/95 o zákazu propagace stran a hnutí šířících národnostní, náboženskou, politickou a třídní nenávist na území města Brna

124/1996 Sb.

Účinnost od: 17.05.1996

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 10. dubna 1996 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě

123/1996 Sb.

Účinnost od: 17.05.1996

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 17. dubna 1996 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky městské části Brno-střed č. 1/93 o zvláštním režimu užívání veřejného prostranství náměstí Svobody

122/1996 Sb.

Účinnost od: 17.05.1996

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 2. dubna 1996 ve věci návrhu na zrušení § 3 odst. 1 písm. b) a části § 5 odst. 2 zákona č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické persekuce, ve znění zákona č. 77/1995 Sb.

121/1996 Sb.

Účinnost od: 17.05.1996

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 26. března 1996 ve věci návrhu na zrušení § 2 odst. 1 zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.,ve znění nálezu Ústavního soudu č. 29/1996 Sb.

38/1996/1 Sb.

Účinnost od: 17.05.1996    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu české republiky, 1996 - 1998, 9,4 %

252/1996 Sb.

Účinnost od: 13.05.1996    Zrušeno: 13.05.2004

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Venezuelské republiky

236/1996 Sb.

Účinnost od: 11.05.1996    Zrušeno: 01.05.2004

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o spolupráci na úseku karantény a ochrany rostlin
(Ruší 92/1969 Sb.)

235/1996 Sb.

Účinnost od: 11.05.1996    Zrušeno: 01.05.2004

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o veterinární spolupráci

113/1996 Sb.

Účinnost od: 02.05.1996    Zrušeno: 01.12.1999

Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 557/1992 Sb.)

75/1996 Sb.

Účinnost od: 01.05.1996    Zrušeno: 01.10.2008

Vyhláška Ministerstva zemědělsví, kterou se stanoví nebezpečné druhy zvířat

37/1996/1 Sb.

Účinnost od: 01.05.1996    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
(Mění 119/1992 Sb.)

112/1996 Sb.

Účinnost od: 30.04.1996

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 3. dubna 1996 ve věci návrhu na zrušení ustanovení přílohy A zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

109/1996 Sb.

Účinnost od: 30.04.1996

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 26. března 1996 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Nové Paky ze dne 25. října 1994 o zákazu komunistické, nacistické a fašistické propagandy na území města Nové Paky

108/1996 Sb.

Účinnost od: 30.04.1996

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 2. dubna 1996 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení vyhlášky obce Staré Město u Uherského Hradiště č. 8/95 o ochraně nočního klidu

104/1996 Sb.

Účinnost od: 30.04.1996

Zákon o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
(Ruší 260/1993 Sb.)

103/1996 Sb.

Účinnost od: 30.04.1996    Zrušeno: 01.01.2009

Zákon o nemocenském pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

35/1996/2 Sb.

Účinnost od: 30.04.1996    Zrušeno: 01.08.2003

Redakční sdělení o opravě chyby ve vyhlášce č. 58/1996 Sb.
(Mění 58/1996 Sb.)

34/1996/1 Sb.

Účinnost od: 30.04.1996

Redakční sdělení o opravě chyb ve vyhláškách č. 54/1996 Sb. a č. 55/1996 Sb.
(Mění 54/1996 Sb.;Mění 55/1996 Sb.)

35/1996/1 Sb.

Účinnost od: 30.04.1996

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

171/1996 Sb.

Účinnost od: 29.04.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o spolupráci v zemědělství mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael

102/1996 Sb.

Účinnost od: 29.04.1996    Zrušeno: 01.01.1999

Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát

101/1996 Sb.

Účinnost od: 29.04.1996

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže

100/1996 Sb.

Účinnost od: 29.04.1996

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství

106/1996 Sb.

Účinnost od: 28.04.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské dohody o osobách účastnících se řízení před Evropskou komisí a Soudem pro lidská práva

297/1996 Sb.

Účinnost od: 26.04.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil a Dodatkového protokolu k Dohodě mezi členskými státy Severoatlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil

98/1996 Sb.

Účinnost od: 26.04.1996

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, ve znění vyhlášky č. 43/1995 Sb.
(Mění 125/1993 Sb.)

97/1996 Sb.

Účinnost od: 26.04.1996

Zákon o ochraně chmele
(Ruší 77/1962 Sb.;Mění 61/1964 Sb.;Ruší 39/1957 Sb.;Ruší 13/1967 Sb.;Ruší 73/1983 Sb.)

96/1996 Sb.

Účinnost od: 26.04.1996    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 357/1992 Sb.)

95/1996 Sb.

Účinnost od: 26.04.1996    Zrušeno: 01.01.2007

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění a doplňuje zákon
(Mění 136/1994 Sb.;Mění 148/1995 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 587/1992 Sb.)

32/1996/1 Sb.

Účinnost od: 26.04.1996    Zrušeno: 30.04.1997

Opatření Ministerstva hospodářství, jímž se uveřejňuje seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1.ledna 1996
(Ruší 22/1995/1 Sb.)

88/1996 Sb.

Účinnost od: 24.04.1996    Zrušeno: 01.01.2009

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon o obecní policii
(Ruší 129/1992 Sb.)

87/1996 Sb.

Účinnost od: 24.04.1996    Zrušeno: 01.01.1998

Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

100/1997 Sb.

Účinnost od: 22.04.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vypuštění článku 7 odst. 2 a článku 9 odst. 3 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví, vyhlášené pod č. 112/1980 Sb.
(Mění 112/1980 Sb.)

86/1996 Sb.

Účinnost od: 22.04.1996    Zrušeno: 01.12.2000

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb., zákona č. 468/1991 Sb., zákona č. 318/1993 Sb. a zákona č. 237/1995 Sb.
(Mění 35/1965 Sb.)

163/1996 Sb.

Účinnost od: 21.04.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Irskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a z majetku

129/1996 Sb.

Účinnost od: 20.04.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o železniční dopravě přes státní hranice

178/1996 Sb.

Účinnost od: 19.04.1996    Zrušeno: 01.05.2004

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Libanonské republiky
(Ruší 64/1953 Sb.)

84/1996 Sb.

Účinnost od: 19.04.1996

Vyhláška Ministerstva zemědělství o lesním hospodářském plánování

83/1996 Sb.

Účinnost od: 19.04.1996

Vyhláška Ministerstva zemědělství o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů

82/1996 Sb.

Účinnost od: 19.04.1996    Zrušeno: 01.04.2004

Vyhláška Ministerstva zemědělství o genetické klasifikaci, obnově lesa, zalesňování a o evidenci při nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin
(Ruší 248/1993 Sb.)

81/1996 Sb.

Účinnost od: 19.04.1996    Zrušeno: 30.03.1999

Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na produkčních funkcích lesa

80/1996 Sb.

Účinnost od: 19.04.1996

Vyhláška Ministerstva zemědělství o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů

79/1996 Sb.

Účinnost od: 19.04.1996

Vyhláška Ministerstva zemědělství o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení
(Ruší 58/1992 Sb.)

78/1996 Sb.

Účinnost od: 19.04.1996

Vyhláška Ministerstva zemědělství o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí

77/1996 Sb.

Účinnost od: 19.04.1996

Vyhláška Ministerstva zemědělství o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa

257/1996 Sb.

Účinnost od: 13.04.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Irska o mezinárodní silniční nákladní dopravě

189/1996 Sb.

Účinnost od: 12.04.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího protokolu k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti oblasti ochrany a tvorby životního prostředí

76/1996 Sb.

Účinnost od: 10.04.1996

Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 102/1994 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin
(Mění 102/1994 Sb.)

74/1996 Sb.

Účinnost od: 05.04.1996    Zrušeno: 01.08.2000

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví podrobnosti k provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb.,o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
(Ruší 144/1992 Sb.)

234/1996 Sb.

Účinnost od: 04.04.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 2/96 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé, týkajícího se vývozu některých ocelářských výrobků Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO) a Evropského společenství (ES) z České republiky do Evropských společenství

167/1996 Sb.

Účinnost od: 04.04.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího plánu kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko na léta 1995 - 1997

141/1996 Sb.

Účinnost od: 04.04.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

73/1996 Sb.

Účinnost od: 01.04.1996    Zrušeno: 01.01.2000

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 118/1987 Sb., o veterinární ochraně státního území
(Mění 118/1987 Sb.)

72/1996 Sb.

Účinnost od: 01.04.1996    Zrušeno: 01.01.2004

Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád), ve znění nařízení vlády č. 143/1995 Sb.
(Mění 79/1994 Sb.)

71/1996 Sb.

Účinnost od: 01.04.1996    Zrušeno: 01.01.2004

Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 253/1992 Sb.)

70/1996 Sb.

Účinnost od: 01.04.1996    Zrušeno: 01.01.2004

Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 251/1992 Sb.)

66/1996 Sb.

Účinnost od: 01.04.1996    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 82/1993 Sb.)

19/1996 Sb.

Účinnost od: 01.04.1996

Nařízení vlády o zvýšení důchodů v roce 1996
(Mění 155/1995 Sb. mění (nepřímá novelizace))

120/1996 Sb.

Účinnost od: 27.03.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Slovenské republiky o doplnění Indikativní zbožové listiny

68/1996 Sb.

Účinnost od: 27.03.1996

Zákon o zrušení zákonného opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá hora) a k oblastem Republiky Bosna a Hercegovina, které jsou pod kontrolou sil bosenských Srbů, ve znění zákona č. 215/1993 Sb., zákona č. 42/1995 Sb. a zákona č. 302/1995 Sb.
(Ruší 215/1993 Sb. nepřímo;Ruší 42/1995 Sb. nepřímo;Ruší 366/1992 Sb.;Ruší 302/1995 Sb. nepřímo)

21/1996/2 Sb.

Účinnost od: 27.03.1996

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

21/1996/1 Sb.

Účinnost od: 27.03.1996    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňují postupy pro provedení konsolidace účetních závěrek bank
(Mění 15/1994/3 Sb.)

65/1996 Sb.

Účinnost od: 25.03.1996    Zrušeno: 01.01.1998

Vyhláška Ministerstva financí o způsobu vracení daně z přidané hodnoty a spotřebních daní osobám jiných států, které požívají výsad a imunit
(Ruší 220/1994 Sb.)

64/1996 Sb.

Účinnost od: 25.03.1996

Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního celku okresu Litoměřice

63/1996 Sb.

Účinnost od: 25.03.1996    Zrušeno: 01.01.2001

Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 524/1992 Sb., o auditorech a Komoře auditorů České republiky
(Mění 524/1992 Sb.)

20/1996/1 Sb.

Účinnost od: 25.03.1996    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření k postupům účtování pro podnikatele
(Mění 22/1993/1 Sb.)

168/1996 Sb.

Účinnost od: 24.03.1996    Účinnost do: 01.01.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího programu kulturní a školské spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky na léta 1996, 1997 a 1998

62/1996 Sb.

Účinnost od: 20.03.1996

Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
(Ruší 75/1993/1 Sb. nepřímo;Ruší 240/1993 Sb.)

19/1996/2 Sb.

Účinnost od: 20.03.1996

Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu č. 289/1995 Sb.
(Mění 289/1995 Sb.)

19/1996/1 Sb.

Účinnost od: 20.03.1996    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanoví způsob zveřejňování informací o hospodaření investičních společností, investičních a podílových fondů

58/1996 Sb.

Účinnost od: 15.03.1996    Zrušeno: 01.08.2003

Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví zevní označení a služební průkaz vojenského policisty a barevné provedení a označení dopravních prostředků Vojenské policie

53/1996 Sb.

Účinnost od: 15.03.1996    Zrušeno: 01.01.2002

Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví postup při přípravě programu statistických zjišťování

142/1999 Sb.

Účinnost od: 13.03.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kanady o letecké dopravě
(Ruší 44/1969 Sb.)

60/1996 Sb.

Účinnost od: 11.03.1996    Zrušeno: 01.04.1997

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ve znění vyhlášky č. 150/1994 Sb. a vyhlášky č. 198/1995 Sb.
(Mění 426/1992 Sb.)

59/1996 Sb.

Účinnost od: 11.03.1996

Zákon o sídle Parlamentu České republiky
(Ruší 465/1992 Sb.)

39/1996 Sb.

Účinnost od: 09.03.1996    Zrušeno: 07.07.2003

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických a služebních pasů Státu Izrael

117/1996 Sb.

Účinnost od: 08.03.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v oblasti státního dozoru nad jadernou bezpečností jaderných zařízení a státního dozoru nad jadernými materiály

99/1996 Sb.

Účinnost od: 05.03.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci
(Ruší 67/1970 Sb.)

133/1996 Sb.

Účinnost od: 04.03.1996    Zrušeno: 01.05.2004

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Peru
(Ruší 108/1978 Sb.)

51/1996 Sb.

Účinnost od: 01.03.1996    Zrušeno: 31.12.2002

Vyhláška Českého báňského úřadu o podmínkách skladování, přechovávání a zacházení s černým loveckým prachem, bezdýmným prachem, zápalkami a střelivem

50/1996 Sb.

Účinnost od: 01.03.1996    Zrušeno: 01.01.2003

Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona o střelných zbraních

26/1996 Sb.

Účinnost od: 01.03.1996    Zrušeno: 01.07.2000

Vyhláška Ministerstva hospodářství o způsobu, podmínkách a postupu při ověřování a schvalování telekomunikačních koncových zařízení

288/1995 Sb.

Účinnost od: 01.03.1996    Zrušeno: 01.01.2003

Zákon o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních)
(Ruší 49/1990 Sb.;Ruší 1/1986/8 Sb.;Ruší 264/1990 Sb.;Ruší 10/1984 Sb.;Ruší 147/1983 Sb.;Ruší 38/1984 Sb.)

158/1996 Sb.

Účinnost od: 29.02.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek

34/1996 Sb.

Účinnost od: 29.02.1996

Zákon o ochraně spotřebitele (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

33/1996 Sb.

Účinnost od: 29.02.1996    Zrušeno: 01.04.2002

Zákon České národní rady o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

32/1996 Sb.

Účinnost od: 29.02.1996    Zrušeno: 01.04.2002

Zákon o soudech a soudcích (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

13/1996/1 Sb.

Účinnost od: 29.02.1996

Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 117/1994 Sb., ve vyhlášce č. 295/1995 Sb. a ve vyhlášce č. 15/1996 Sb.
(Mění 117/1994 Sb.;Mění 15/1996 Sb.;Mění 295/1995 Sb.)

12/1996/4 Sb.

Účinnost od: 29.02.1996

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

12/1996/3 Sb.

Účinnost od: 29.02.1996    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, a opatření pro překládání údajů účetní závěrky rozpočtových a příspěvkových organizací
(Mění 28/1994/2 Sb.;Mění 48/1993/2 Sb.)

12/1996/2 Sb.

Účinnost od: 29.02.1996    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
(Mění 119/1992/1 Sb.)

12/1996/1 Sb.

Účinnost od: 29.02.1996    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1996 - 2001, 9,45 %

164/1996 Sb.

Účinnost od: 27.02.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek protínajících státní hranice

187/1996 Sb.

Účinnost od: 19.02.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku
(Ruší 99/1960 Sb.)

181/1996 Sb.

Účinnost od: 19.02.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích
(Mění 80/1971 Sb.;Ruší 12/1975 Sb.)

16/1996/1 Sb.

Účinnost od: 16.02.1996    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění opatření České národní banky, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance
(Mění 76/1993/1 Sb.)

28/1996 Sb.

Účinnost od: 15.02.1996    Zrušeno: 01.01.1998

Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
(Ruší 75/1994 Sb.)

27/1996 Sb.

Účinnost od: 13.02.1996    Zrušeno: 01.01.1998

Zákon České národní rady o dani z přidané hodnoty (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

30/1996 Sb.

Účinnost od: 09.02.1996

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě valstnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(Mění 229/1991 Sb.;Mění 243/1992 Sb.)

29/1996 Sb.

Účinnost od: 09.02.1996

Nález Ůstavního soudu České republiky ze dne 13. prosince 1995 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 183/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb. a zákona České národní rady č. 39/1993 Sb., a zákona České národní rady č. 243/
(Mění 183/1993 Sb.;Mění 229/1991 Sb.;Mění 243/1992 Sb.)

25/1996 Sb.

Účinnost od: 09.02.1996    Zrušeno: 01.01.1998

Zákon České národní rady o spotřebních daních (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

24/1996 Sb.

Účinnost od: 09.02.1996

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 164/1991 Sb., kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany
(Mění 164/1991 Sb.)

22/1996 Sb.

Účinnost od: 06.02.1996    Zrušeno: 23.07.2001

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se upravují podrobnosti o úkolech jednotek požární ochrany, stanoví se činnost osob zúčastněných na jejich plnění a zásady velení při zásahu
(Ruší 37/1986 Sb. ruší poslední platné § 101 až 105)

21/1996 Sb.

Účinnost od: 06.02.1996    Zrušeno: 23.07.2001

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně
(Mění 37/1986 Sb.)

36/1996 Sb.

Účinnost od: 01.02.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé

17/1996 Sb.

Účinnost od: 01.02.1996    Zrušeno: 01.06.2008

Vyhláška České národní banky, kterou se mění vyhláška České národní banky č. 66/1994 Sb., o vydání bankovek po 20 Kč
(Mění 66/1994 Sb.)

20/1996 Sb.

Účinnost od: 31.01.1996    Zrušeno: 16.01.2005

Zákon České národní rady o správních poplatcích (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

233/1996 Sb.

Účinnost od: 30.01.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/96 Rady přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Českou republikou na straně druhé o Prováděcích pravidlech pro aplikaci ustanovení o hospodářské soutěži

67/1996 Sb.

Účinnost od: 26.01.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

46/1996 Sb.

Účinnost od: 26.01.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odstoupení České republiky od Úmluvy o řešení občanskoprávních sporů vznikajících ze vztahů hospodářské a vědeckotechnické spolupráce v rozhodčím řízení
(Ruší 115/1974 Sb.)

16/1996 Sb.

Účinnost od: 26.01.1996    Zrušeno: 01.01.2002

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví způsob výpočtu podílu odběratele na účelně vynaložených nákladech dodavatele spojených s připojením a zajištěním dodávek tepla a způsob výpočtu škody vzniklé držiteli autorizace neoprávněným odběrem tepla

15/1996 Sb.

Účinnost od: 26.01.1996    Zrušeno: 10.06.1996

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví podmínky pro vrácení spotřební daně zaplacené v cenách topných olejů lehkých

14/1996 Sb.

Účinnost od: 26.01.1996

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 19. prosince 1995 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Ústí nad Labem č. 40/1995 o zákazu propagace stran a hnutí šířících národnostní, rasovou, náboženskou a třídní nenávist na území města Ústí nad Labem

13/1996 Sb.

Účinnost od: 26.01.1996

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 19. prosince 1995 ve věci návrhu na zrušení čl. I bodu 8 zákona č. 138/1995 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb.,zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1993 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ustavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb. a zákona 256/1994 Sb., a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb., zákona České národní rady č. 390/1991 Sb. a zákona č. 190/1993 Sb.

12/1996 Sb.

Účinnost od: 26.01.1996

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky

11/1996 Sb.

Účinnost od: 26.01.1996

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

5/1996/4 Sb.

Účinnost od: 26.01.1996    Zrušeno: 01.01.1997

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví požadavky na zprávu o hospodaření banky
(Ruší 1/1995/5 Sb.)

5/1996/2 Sb.

Účinnost od: 26.01.1996

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

4/1996/3 Sb.

Účinnost od: 17.01.1996

Redakční sdělení o opravě chyby v oznámení Ministerstva financí o vydání opatření č.j. 283/71 700/1995 ze dne 28. listopadu 1995, uveřejněném v částce 79/1995 Sb.
(Mění 79/1995/3 Sb.)

4/1996/2 Sb.

Účinnost od: 17.01.1996    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup účtování vyrovnání zůstatku pohledávek a závazků vzniklých před 8. únorem 1993 vůči subjektům ve Slovenské republice a neuhrazených do 30.září 1995 podle článku 2 odst. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky

8/1996 Sb.

Účinnost od: 15.01.1996    Zrušeno: 01.07.1998

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 54/1994 Sb., vyhlášky č. 145/1994 Sb. a vyhlášky č. 75/1995 Sb.
(Mění 92/1993 Sb.)

7/1996 Sb.

Účinnost od: 12.01.1996    Zrušeno: 01.12.1999

Vyhláška Ministerstva obrany o peněěžních a naturálních náležitostech vojáků v činné službě a žáků vojenských škol, kteří nejsou vojáky

6/1996 Sb.

Účinnost od: 12.01.1996

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 8. listopadu 1995 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 17 zákona České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky

297/1995 Sb.

Účinnost od: 10.01.1996

Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 100. výročí narození Karla Svolinského

1/1996/1 Sb.

Účinnost od: 05.01.1996

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

267/1996 Sb.

Účinnost od: 03.01.1996    Zrušeno: 01.05.2004

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi Českou republikou a Kyperskou republikou
(Ruší 51/1979 Sb.)

1/1996 Sb.

Účinnost od: 02.01.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o právní pomoci v občanských věcech mezi Českou republikou a Rumunskem
(Ruší 31/1959 Sb.)

160/1996 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996    Zrušeno: 06.12.2001

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Mnohostranné úmluvě o letových poplatcích

159/1996 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996    Zrušeno: 22.03.2002

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - Evropská organizace pro bezpečnost leteckého provozu ( EUROCONTROL )

110/1996 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996    Zrušeno: 15.01.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odstoupení Republiky Kazachstán od smluv RVHP o dvojím zdanění
(Mění 30/1979 Sb.;Mění 49/1979 Sb.)

52/1996 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu o obchodu textilními výrobky mezi Evropským společenstvím a Českou republikou k Evropské dohodě mezi Evropským společenským a Českou republikou

9/1996 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o zabránění mučení a nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání

3/1996 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o právní pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a o usnadnění jejího uplatnění

2/1996 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o dodatku k Evropské úmluvě o vydávání z 13. prosince 1957 a o usnadnění jejího uplatnění

6/1996/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou nebo jinou výdělečnou činnost účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví

5/1996/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví omezení a podmínky pro nezajištěné devizové pozice bank a poboček zahraničních bank
(Ruší 86/1992/7 Sb.)

5/1996/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
(Mění 119/1992/1 Sb.)

4/1996/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví obsah účetní závěrky pro podnikatele

318/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996    Zrušeno: 01.09.1998

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých školách

315/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996    Zrušeno: 12.11.2000

Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 475/1990 Sb., kterým se určují pověřené obecní úřady
(Mění 475/1990 Sb.)

314/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví územní působnost Okresní veterinární zprávy v Šumperku též pro územní obvod okresu Jeseník

313/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 44/1992 Sb., o náhradách za vykonávání funkce přísedícího
(Mění 44/1992 Sb.)

312/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se stanoví paušální částka nákladů trestního řízení
(Ruší 66/1980 Sb.)

310/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996    Zrušeno: 01.05.2002

Vyhláška Ministerstva financí o fondu kulturních a sociálních potřeb
(Ruší 210/1989 Sb.)

309/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996    Zrušeno: 01.01.2004

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 11/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti k označení některých tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 257/1994 Sb.
(Mění 11/1994 Sb.)

308/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 333/1993 Sb., o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci
(Mění 333/1993 Sb.)

307/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996    Zrušeno: 23.09.1999

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění vyhlášky č. 582/1992 Sb., vyhlášky č. 327/1993 Sb. a vyhlášky č. 246/1994 Sb.
(Mění 492/1991 Sb.)

306/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996    Zrušeno: 01.01.2001

Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 48/1995 Sb.)

305/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996    Účinnost do: 01.01.1997

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1996

303/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády o minimální mzdě
(Ruší 53/1992 Sb.;Ruší 615/1992 Sb. nepřímo)

301/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 103/1992 Sb.;Mění 368/1992 Sb.;Mění 468/1991 Sb.;Mění 483/1991 Sb.;Mění 484/1991 Sb.)

299/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996    Zrušeno: 01.01.1997

Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
(Ruší 265/1994 Sb.)

295/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996    Zrušeno: 01.01.1998

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 178/1994 Sb., o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů
(Mění 178/1994 Sb.)

294/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996    Zrušeno: 12.09.2001

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se podrobněji upravují některé pracovněprávní vztahy, stejnokroj a hodnosti příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky
(Mění 37/1986 Sb.;Ruší 184/1992 Sb.)

290/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996

Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání
(Mění 149/1988 Sb.)

289/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996

Zákon o lesích a o změně některých zákonů (lesní zákon)
(Mění 114/1992 Sb.;Mění 2/1969 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Ruší 121/1992 Sb.;Mění 23/1962 Sb.;Mění 96/1977 Sb.;Ruší 12/1978 Sb.;Ruší 13/1978 Sb.;Ruší 61/1977 Sb.;Ruší 97/1977 Sb.;Ruší 98/1977 Sb.;Ruší 99/1977 Sb.)

287/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996    Zrušeno: 01.01.2007

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu
(Mění 238/1992 Sb.;Mění 65/1965 Sb.)

286/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
(Mění 455/1991 Sb.;Mění 570/1991 Sb.;Ruší 58/1961 Sb.)

285/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996    Zrušeno: 01.01.2009

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních č. 31/1993 Sb., o posuzování dočasné pracovní neschopnosti pro účely sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 307/1993 Sb.
(Mění 31/1993 Sb.)

284/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění
(Mění 149/1988 Sb.)

282/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996    Zrušeno: 01.01.2009

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí a Ústřední rady odborů č. 51/1973 Sb., o úpravě některých poměrů pěstounů vykonávajících pěstounskou péči ve zvláštních zařízeních
(Mění 143/1965 Sb.;Mění 165/1979 Sb.;Mění 51/1973 Sb.)

281/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima
(Mění 463/1991 Sb. mění (nepřímá novelizace))

277/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996    Zrušeno: 23.12.1997

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které jsou určeny pro zajištění základní potřeby
(Ruší 14/1995 Sb.)

274/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996    Zrušeno: 31.12.2001

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 30/1995 Sb.
(Mění 176/1993 Sb.)

265/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996    Zrušeno: 01.01.2004

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 11. října 1995 ve věci návrhu na zrušení § 2 písm. i), části § 33 a § 33a zákona České národní rady č. 587/199 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a čl. II bodů 2, 3, 4, 5 a 6 zákona č. 260/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 260/1994 Sb.;Ruší 111/1995 Sb.)

252/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996

Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích

248/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů
(Mění 149/1995 Sb.;Mění 338/1992 Sb.;Mění 357/1992 Sb.;Mění 586/1992 Sb.)

247/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996

Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
(Mění 152/1994 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Ruší 54/1990 Sb.;Ruší 20/1990/1 Sb.;Ruší 221/1990 Sb.;Ruší 435/1991 Sb.;Ruší 94/1992 Sb.;Ruší 120/1992 Sb.)

245/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996    Zrušeno: 01.01.2002

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé užitkové vody včetně rozúčtování nákladů na objekty a mezi konečné spotřebitele
(Ruší 186/1991 Sb.;Ruší 197/1957 Ú.l.)

241/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996

Zákon o zahájení činnosti Vrchního soudu v Olomouci

240/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996    Zrušeno: 01.04.2002

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 436/1991 Sb.)

239/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996    Zrušeno: 01.04.2002

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 335/1992 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 335/1991 Sb.)

238/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 114/1988 Sb.;Mění 99/1963 Sb.)

237/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996

Zákon o hromadné správě autorských práv a práv autorskému právu příbuzných a o změně a doplnění některých zákonů
(Ruší 183/1968 Sb.;Mění 200/1990 Sb.;Mění 35/1965 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 468/1991 Sb.;Ruší 116/1991 Sb.;Ruší 117/1991 Sb.;Ruší 196/1954 Ú.l.;Ruší 241/1991 Sb.;Ruší 33/1978 Sb.;Ruší 81/1957 Sb.;Ruší 122/1989 Sb.;Ruší 82/1957 Sb.)

227/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996

Nařízení vlády, kterým se stanoví pro účely důchodového pojištění výše všeobecných vyměřovacích základů za období před rokem 1995 a výše přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 1994

226/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996

Nařízení vlády, kterým se mění území některých okresů

215/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996    Zrušeno: 01.01.2002

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami zemědělských pozemků
(Ruší 332/1993 Sb. nepřímo;Ruší 272/1994 Sb. nepřímo;Ruší 613/1992 Sb.)

160/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996

Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém pojištění
(Mění 1/1991 Sb.;Mění 100/1988 Sb.;Mění 154/1994 Sb.;Mění 186/1992 Sb.;Mění 368/1992 Sb.;Mění 371/1990 Sb.;Mění 482/1991 Sb.;Mění 50/1973 Sb.;Mění 54/1956 Sb.;Mění 549/1991 Sb.;Mění 550/1991 Sb.;Mění 576/1990 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 76/1959 Sb.;Mění 9/1991 Sb.;Mění 99/1963 Sb.)

155/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996

Zákon o důchodovém pojištění
(Mění 100/1988 Sb.;Mění 183/1994 Sb. ruší vše s výjimkou § 14;Mění 2/1991 Sb.;Mění 235/1992 Sb.;Ruší 116/1992 Sb.;Ruší 183/1994 Sb. - s výjimkou § 14;Ruší 231/1990 Sb.;Ruší 246/1991 Sb.;Ruší 255/1993 Sb.;Ruší 257/1990 Sb.;Ruší 39/1994 Sb.;Ruší 41/1994 Sb.;Ruší 46/1991 Sb.;Ruší 547/1992 Sb.;Ruší 76/1995 Sb.)

154/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996    Zrušeno: 01.01.2001

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 576/1990 Sb.)

148/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996    Zrušeno: 01.01.2004

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 587/1992 Sb.)

133/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996    Zrušeno: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 588/1992 Sb.)

118/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996

Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře
(Mění 32/1957 Sb.;Mění 54/1956 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Mění 88/1968 Sb.;Mění 100/1988 Sb.;Mění 114/1988 Sb.;Mění 482/1991 Sb.;Mění 18/1992 Sb.;Mění 1/1992 Sb.;Mění 463/1991 Sb.;Mění 480/1992 Sb.;Mění 92/1949 Sb.)

117/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996

Zákon o státní sociální podpoře
(Ruší 78/1984 Sb.;Mění 51/1973 Sb.;Ruší 117/1966 Sb.;Ruší 206/1990 Sb.;Ruší 229/1990 Sb.;Ruší 235/1990 Sb.;Ruší 319/1993 Sb.;Ruší 382/1990 Sb. nepřímo (ruší 95/1968 Sb.) ;Ruší 73/1993 Sb.;Ruší 95/1968 Sb.;Ruší 245/1991 Sb.;Mění 30/1993 Sb. nepřímo (ruší 95/1968 Sb.) ;Mění 582/1991 Sb. nepřímo (ruší 95/1968 Sb.) ;Mění 311/1993 Sb. nepřímo (ruší 95/1968 Sb.) ;Ruší 147/1988 Sb.;Ruší 109/1995 Sb. nepřímo;Ruší 292/1995 Sb. nepřímo;Ruší 27/1993 Sb. nepřímo)

108/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu,ve znění pozdějších předpisů
(Mění 36/1960 Sb.)

87/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996

Zákon o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 586/1992 Sb.)

37/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996

Zákon o neperiodických publikacích
(Ruší 106/1991 Sb.;Ruší 281/1991 Sb.)

84/1995/6 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny
(Mění 3/1994/2 Sb.;Mění 52/1994/1 Sb.;Mění 130/1992/1 Sb.)

84/1995/5 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky
(Mění 52/1993/1 Sb.)

84/1995/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření o rozpočtové skladbě a jejích změnách a doplňcích k 1. lednu 1996

84/1995/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Číselníku měn a fondů

83/1995/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace
(Mění 123/1992/1 Sb.)

83/1995/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Českého statistického úřadu o aktualizaci Odvětvové klasifikace ekonomických činností
(Mění 77/1993/1 Sb.)

83/1995/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše stravného při pracovních cestách
(Mění 119/1992 Sb.)

79/1995/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření o obecně prospěšných společnostech

79/1995/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování pro podnikatele
(Mění 106/1992/1 Sb.)

79/1995/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996    Zrušeno: 01.08.1998

Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992 vyhlášené v částce 36/1992 Sb., opatření Federálního ministerstva financí ze dne 10. července 1992 vyhlášené v částce 83/1992 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 8. března 1994 vyhlášené v částce 18/1994 Sb. a opatření Ministerstva financí ze dne 19. září 1995 vyhlášené v částce 57/1995 Sb., kterými se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně
(Mění 18/1994/1 Sb.;Mění 36/1992/1 Sb.;Mění 57/1995/1 Sb.;Mění 83/1992/1 Sb.)

75/1995/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, kterým se stanoví částky pro určení výše příspěvku na dopravu podle zákona o státní sociální podpoře

72/1995/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení České národní banky o vydání opatření o kapitálové přiměřenosti bank a opatření o úvěrové angažovanosti bank
(Mění 38/1993/1 Sb.)

70/1995/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996

Program statististických zjišťování pro rok 1996

69/1995/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1996    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Českého statistického úřadu o zavedení číselníku krajů a okresů

Zavřít
MENU