Sbírka předpisů 1995 - podle účinnosti

316/1995 Sb.

Účinnost od: 31.12.1995

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 270/1994 Sb., kterým se stanoví přechodné období pro výkon funkce zakladatele státních podniků okresními úřady
(Mění 270/1994 Sb.)

44/1996 Sb.

Účinnost od: 29.12.1995    Zrušeno: 09.06.2002

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 2 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Rumunskem týkající se změn ustanovení Protokolu 1 Dohody o volném obchodu
(Mění 126/1995 Sb.)

317/1995 Sb.

Účinnost od: 29.12.1995

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě

311/1995 Sb.

Účinnost od: 29.12.1995

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně

84/1995/7 Sb.

Účinnost od: 29.12.1995    Zrušeno: 01.01.1997

Redakční sdělení o opravě chyb v nařízení vlády č. 299/1995 Sb.

84/1995/4 Sb.

Účinnost od: 29.12.1995    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření k roční účetní uzávěrce a předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1995 u ústředních orgánů a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných

84/1995/3 Sb.

Účinnost od: 29.12.1995    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření k roční účetní uzávěrce a předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1995 u okresních úřadů, obcí a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných

304/1995 Sb.

Účinnost od: 27.12.1995    Zrušeno: 01.06.1997

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 270/1993 Sb., o způsobu zjišťování množství emisí a o technických prostředcích pro jejich měření u velkých a středních zdrojů znečišťování
(Mění 270/1993 Sb.)

302/1995 Sb.

Účinnost od: 27.12.1995    Zrušeno: 27.03.1996

Zákon, kterým se mění zákonné opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 366/1992 Sb.)

300/1995 Sb.

Účinnost od: 27.12.1995    Zrušeno: 01.01.1998

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 238/1991 Sb., o odpadech, a zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 466/1992 Sb.
(Mění 238/1991 Sb.;Mění 311/1991 Sb.;Mění 69/1991/1 Sb.)

69/1996 Sb.

Účinnost od: 25.12.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů o podpoře a ochraně investic

267/1998 Sb.

Účinnost od: 22.12.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Organizací pro ekonomickou spolupráci a rozvoj o výsadách, imunitách a výhodách přiznaných Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj

296/1996 Sb.

Účinnost od: 22.12.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o právní úpravě podmínek tranzitu vojsk Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a dalších států zúčastněných v Partnerství pro mír přes území České republiky v souvislosti s operací - IMPLEMENTATION FORCE -

266/1998 Sb.

Účinnost od: 21.12.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky ke Konvenci o Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj a Dodatkovým protokolům č. 1 a č. 2

49/1996 Sb.

Účinnost od: 21.12.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o opatřeních souvisejících s ukončením platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o zřízení podniku HALDEX OSTRAVA

296/1995 Sb.

Účinnost od: 21.12.1995

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 18.října 1995 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., a § 3 odst. 4 zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 117/1994 Sb.
(Mění 166/1993 Sb.;Mění 424/1991 Sb.)

293/1995 Sb.

Účinnost od: 15.12.1995    Zrušeno: 01.04.2002

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 576/1991 Sb.)

292/1995 Sb.

Účinnost od: 15.12.1995    Zrušeno: 01.01.1996

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 73/1993 Sb., o způsobu úhrady nákladů na státní vyrovnávací příspěvek plátcům příspěvku
(Mění 73/1993 Sb.)

291/1995 Sb.

Účinnost od: 15.12.1995

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

268/1995 Sb.

Účinnost od: 15.12.1995

Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 500 Kč vzoru 1995

76/1995/1 Sb.

Účinnost od: 15.12.1995

Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 160/1995 Sb., ve vyhlášce č. 251/1995 Sb. a ve vyhlášce č. 268/1995 Sb.

47/1996 Sb.

Účinnost od: 14.12.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o dalším postupu při vyrovnání salda clearingových účtů a vyrovnání zůstatku pohledávek a závazků subjektů obou republik po ukončení platnosti Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou ze dne 4. února 1993

267/1995 Sb.

Účinnost od: 13.12.1995

Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 100. výročí zahájení činnosti České filharmonie

43/1996 Sb.

Účinnost od: 12.12.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Finskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
(Ruší 134/1976 Sb.)

10/1996 Sb.

Účinnost od: 11.12.1995    Zrušeno: 01.05.2004

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska

48/1996 Sb.

Účinnost od: 06.12.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Republikou Tádžikistán o podpoře a vzájemné ochraně investic

228/1996 Sb.

Účinnost od: 01.12.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Řecké republiky o spolupráci a vzájemné pomoci celních správ obou států

18/1996 Sb.

Účinnost od: 01.12.1995    Účinnost do: 01.01.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu o kulturní, školské a vědecké spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Finské republiky na léta 1995 - 1998

280/1995 Sb.

Účinnost od: 01.12.1995

Nález Ústavního soudu ze dne 25.října 1995 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazných vyhlášek obce Kostice o udržování pořádku v obci a o místních poplatcích

279/1995 Sb.

Účinnost od: 01.12.1995    Zrušeno: 01.07.2017

Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 200/1990 Sb.;Mění 367/1990 Sb.)

273/1995 Sb.

Účinnost od: 01.12.1995    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 86/1993 Sb., o osobních požitcích poskytovaných duchovním církví a náboženských společností
(Mění 86/1993 Sb.)

177/1995 Sb.

Účinnost od: 01.12.1995

Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává stavební a technický řád drah
(Ruší 598/1990 Sb.;Ruší 11/1978/1 Sb.;Ruší 25/1970/3 Sb.;Ruší 27/1979/1 Sb.;Ruší 3/1977/2 Sb.;Ruší 11/1978/2 Sb.)

173/1995 Sb.

Účinnost od: 01.12.1995

Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává dopravní řád drah

72/1995/1 Sb.

Účinnost od: 01.12.1995    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
(Mění 119/1992/1 Sb.)

155/1999 Sb.

Účinnost od: 30.11.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rámcové dohody o finanční spolupráci mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou

276/1995 Sb.

Účinnost od: 30.11.1995    Zrušeno: 28.04.2000

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví celkové roční nejvyšší množství látek poškozujících nebo ohrožujících ozonovou vrstvu Země, které mohou být vyrobeny nebo dovezeny v roce 1996

275/1995 Sb.

Účinnost od: 30.11.1995    Zrušeno: 01.09.1999

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 400/1991 Sb., o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
(Mění 400/1991 Sb.)

272/1995 Sb.

Účinnost od: 30.11.1995

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 8. listopadu 1995 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kutná Hora č. 10/94 o dopravě ve městě Kutná Hora ze dne 1. července 1994

271/1995 Sb.

Účinnost od: 30.11.1995

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 25. října 1995 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 104/1994 Sb., kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Plzeňské sídelní regionální aglomerace

71/1995/1 Sb.

Účinnost od: 30.11.1995    Zrušeno: 20.11.1996

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro banky

56/1996 Sb.

Účinnost od: 28.11.1995    Zrušeno: 28.11.2004

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky

5/1996 Sb.

Účinnost od: 27.11.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

37/1996 Sb.

Účinnost od: 24.11.1995    Zrušeno: 24.08.2003

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ázerbajdžánské republiky o obchodně ekonomické spolupráci

266/1995 Sb.

Účinnost od: 17.11.1995

Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se zrušuje vyhláška o kontejnerovém přepravním řádu
(Ruší 9/1984 Sb.)

69/1995/4 Sb.

Účinnost od: 17.11.1995

Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 238/1995 Sb., ve vyhlášce č. 207/1995 Sb. a vyhlášce č. 122/1995 Sb.

69/1995/3 Sb.

Účinnost od: 17.11.1995    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví používání kurzu při přepočtu majetku a závazků vyjádřených v cizí měně

69/1995/1 Sb.

Účinnost od: 17.11.1995    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1995 - 1997, 9,4 %

40/1996 Sb.

Účinnost od: 16.11.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tšlovýchovy České republiky a Ministerstvem Vlámského společenství Belgického království o spolupráci v oblasti středního školství

262/1995 Sb.

Účinnost od: 15.11.1995

Nařízení vlády o prohlášení a zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
(Mění 55/1989 Sb.)

68/1995/1 Sb.

Účinnost od: 15.11.1995

Redakční sdělení o opravě chyb v zákonech č. 174/1995 Sb., č. 133/1995 Sb., č. 132/1995 Sb., č. 148/1995 Sb, č. 117/1995 Sb., č. 118/1995 Sb., č. 79/1995 Sb. a č. 182/1993 Sb.

261/1995 Sb.

Účinnost od: 13.11.1995    Zrušeno: 01.03.2003

Vyhláška České národní banky a Ministerstva financí, kterou se stanoví lhůty a způsoby plnění oznamovací povinnosti
(Ruší 93/1995 Sb.)

260/1995 Sb.

Účinnost od: 13.11.1995

Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje 2. doplněk závazné části územního plánu rajónu Pražské středočeské aglomerace

259/1995 Sb.

Účinnost od: 13.11.1995

Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku okresu Cheb

258/1995 Sb.

Účinnost od: 13.11.1995    Zrušeno: 01.01.2014

Nařízení vlády, kterým se provádí občanský zákoník
(Ruší 45/1964 Sb.;Ruší 183/1982 Sb.)

257/1995 Sb.

Účinnost od: 13.11.1995

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon České národní rady č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky, přijatému Poslaneckou sněmovnou dne 27. září 1995 a vrácenému prezidentem republiky dne 6. října 1995

256/1995 Sb.

Účinnost od: 13.11.1995

Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky
(Mění 279/1992 Sb.)

255/1995 Sb.

Účinnost od: 13.11.1995

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 6. listopadu 1992, vyhlášeného dne 15. prosince 1992 v částce 116/1992 Sb., přijatému Poslaneckou sněmovnou dne 27. září 1995 a vrácenému prezidentem republiky dne 6. října 1995

254/1995 Sb.

Účinnost od: 13.11.1995

Zákon, kterým se mění zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění nálezu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky ze dne 26. listopadu 1992, vyhlášeného dne 15. prosince 1992 v částce 116/1992 Sb.
(Mění 451/1991 Sb.)

23/1996 Sb.

Účinnost od: 02.11.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o podpoře a vzájemné ochraně investic

251/1995 Sb.

Účinnost od: 02.11.1995

Vyhláška Ministerstva kultury, kterou se mění vyhláška Ministerstva kultury České republiky č. 476/199 Sb., o prhlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny
(Mění 476/1992 Sb.)

250/1995 Sb.

Účinnost od: 02.11.1995

Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území historických jader vybraných měst a jejich částí za památkové zóny

249/1995 Sb.

Účinnost od: 02.11.1995

Vyhláška Ministerstva kultury o prohlášení území historických jader vybraných obcí a jejich částí za památkové zóny

232/1995 Sb.

Účinnost od: 01.11.1995

Vyhláška České národní banky, kterou se mění vyhláška České národní banky č. 110/1993 Sb., o vydání mincí po 10 Kč vzoru 1993, o ukončení platnosti mincí po 10 Kčs a jejich výměně
(Mění 110/1993 Sb.)

153/1995 Sb.

Účinnost od: 01.11.1995

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb. a zákona č. 82/1995 Sb.
(Mění 553/1991 Sb.)

35/1996 Sb.

Účinnost od: 26.10.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o přechodu práv a povinností vyplývajících z výkonu vojenské činné služby vojáků v Československé lidové armádě (Československé armádě) a ze studia žáků a posluchačů vojenských škol v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky

246/1995 Sb.

Účinnost od: 26.10.1995

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb. a vyhlášky č. 194/1993 Sb.
(Mění 37/1992 Sb.)

244/1995 Sb.

Účinnost od: 26.10.1995    Zrušeno: 01.02.2004

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky státní finanční podpory hypotečního úvěrování bytové výstavby

243/1995 Sb.

Účinnost od: 26.10.1995    Zrušeno: 01.01.2001

Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah úkolů Ministerstva vnitra ve vztahu k přednostům okresních úřadů při plnění úkolů zaměstnavatele a nadřízeného orgánu

242/1995 Sb.

Účinnost od: 26.10.1995    Zrušeno: 11.08.2000

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 472/1992 Sb., o Státním fondu tržní regulace v zemědělství, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb.
(Mění 472/1992 Sb.;Ruší 38/1992 Sb.)

238/1995 Sb.

Účinnost od: 26.10.1995

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 99/1963 Sb.)

236/1995 Sb.

Účinnost od: 26.10.1995

Zákon o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu
(Ruší 267/1991 Sb.;Mění 304/1993 Sb. nepřímo ruší čl. I;Mění 10/1993 Sb.;Mění 166/1993 Sb.;Mění 182/1993 Sb.;Ruší 371/1990 Sb.;Ruší 391/1991 Sb.;Ruší 7/1993 Sb. nepřímo)

278/1995 Sb.

Účinnost od: 21.10.1995    Zrušeno: 01.05.2004

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o obchodu a hospodářské spolupráci

45/1996 Sb.

Účinnost od: 16.10.1995    Účinnost do: 01.01.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prováděcího plánu kulturní a školské spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky na léta 1995 - 1997

42/1996 Sb.

Účinnost od: 16.10.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání změn Dohody o přijetí jednotných podmínek pro homologaci (ověřování shodnosti) a o vzájemném uznávání homologace výstroje a součástí motorových vozidel
(Mění 176/1960 Sb.)

228/1995 Sb.

Účinnost od: 13.10.1995    Zrušeno: 01.01.2000

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví peněžní částka nezbytná k hrazení nákladů na pobyt cizince na území České republiky a na jeho vycestování
(Ruší 121/1995 Sb.;Ruší 199/1995 Sb. nepřímo)

225/1995 Sb.

Účinnost od: 13.10.1995

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 13.září 1995 ve věci návrhu na zrušení ustanovení, jež jsou v § 3 odst. 1 písm. b) a v § 30 písm. b) zákona České národní rady č. 128/1990 Sb., o advokacii, vyjádřena slovy - na právnické fakultě -

224/1995 Sb.

Účinnost od: 13.10.1995    Zrušeno: 15.03.2015

Vyhláška Ministerstva dopravy o způsobilosti osob k vedení a obsluze plavidel

223/1995 Sb.

Účinnost od: 13.10.1995

Vyhláška Ministerstva dopravy o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách
(Mění 344/1991 Sb.)

222/1995 Sb.

Účinnost od: 13.10.1995

Vyhláška Ministerstva dopravy o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí

61/1995/1 Sb.

Účinnost od: 13.10.1995    Zrušeno: 28.08.2001

Redakční sdělení o opravě chyby ve vyhlášce Ministerstva dopravy č. 103/1995 Sb., o pravidelných technických prohlídkách a měření emisí silničních vozidel

63/1995/1 Sb.

Účinnost od: 13.10.1995

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

214/1995 Sb.

Účinnost od: 11.10.1995

Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí založení Organizace spojených národů

57/1996 Sb.

Účinnost od: 08.10.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Singapurské republiky o podpoře a ochraně investic

217/1995 Sb.

Účinnost od: 05.10.1995    Zrušeno: 30.11.1998

Vyhláška Ministerstva financí k provedení § 9 písm. a) a b) zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

216/1995 Sb.

Účinnost od: 05.10.1995    Zrušeno: 01.08.2005

Zákon o Vojenském obranném zpravodajství (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

283/1995 Sb.

Účinnost od: 04.10.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

231/1995 Sb.

Účinnost od: 04.10.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litavské republiky o mezinárodní silniční dopravě

234/1995 Sb.

Účinnost od: 01.10.1995    Zrušeno: 01.01.1997

Opatření České národní banky, kterým se stanoví postup devizových míst při uskutečňování úhrad do a ze zahraničí a vůči cizozemcům
(Ruší 94/1992/2 Sb.)

233/1995 Sb.

Účinnost od: 01.10.1995    Zrušeno: 01.09.1996

Opatření České národní banky, kterým se stanoví podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami pro devizová místa včetně postupu pro nakládání s padělanými nebo pozměněnými peněžními prostředky
(Ruší 184/1993 Sb.;Ruší 20/1994 Sb.;Ruší 21/1994 Sb.;Ruší 68/1995 Sb. nepřímo)

220/1995 Sb.

Účinnost od: 01.10.1995    Zrušeno: 01.01.2007

Zákon, kterým se mění zákon č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony
(Mění 74/1994 Sb.)

219/1995 Sb.

Účinnost od: 01.10.1995    Zrušeno: 18.10.2016

Devizový zákon
(Ruší 103/1992/1 Sb.;Ruší 282/1993 Sb.;Ruší 303/1992 Sb.;Ruší 528/1990 Sb.;Ruší 169/1994 Sb. nepřímo;Ruší 457/1992 Sb.;Ruší 228/1992 Sb.)

213/1995 Sb.

Účinnost od: 01.10.1995    Zrušeno: 01.04.2004

Vyhláška Úřadu průmyslového vlastnictví k provedení zákona o ochranných známkách

207/1995 Sb.

Účinnost od: 01.10.1995    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví stupně zdravotního postižení a způsob jejich posuzování pro účely dávek státní sociální podpory
(Mění 141/1958 Ú.l.;Mění 143/1965 Sb.;Mění 149/1988 Sb.;Mění 165/1979 Sb.;Mění 82/1993 Sb.)

206/1995 Sb.

Účinnost od: 01.10.1995    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, a kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních č. 136/1993 Sb., kterou se stanoví odměna pěstouna při výkonu pěstounské péče ve zvláštních zařízeních
(Mění 136/1993 Sb.;Mění 182/1991 Sb.)

198/1995 Sb.

Účinnost od: 01.10.1995    Zrušeno: 01.04.1997

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb., o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky, ve znění vyhlášky č. 150/1994 Sb.
(Mění 426/1992 Sb.)

187/1995 Sb.

Účinnost od: 01.10.1995

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky č. 585/1990 Sb., o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor, ve znění vyhlášky Ministerstva financí č. 168/1994 Sb.
(Ruší 585/1990 Sb.;Ruší 168/1994 Sb.)

164/1995 Sb.

Účinnost od: 01.10.1995

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 24. května 1995 ve věci návrhu na zrušení čl. I bodu 122 a čl. VI odst. 6 zákona č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 74/1994 Sb.)

137/1995 Sb.

Účinnost od: 01.10.1995    Zrušeno: 01.04.2004

Zákon o ochranných známkách
(Ruší 174/1988 Sb.;Ruší 187/1988 Sb.)

118/1995 Sb.

Účinnost od: 01.10.1995

Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře
(Mění 1/1991 Sb.;Mění 100/1988 Sb.;Mění 114/1988 Sb.;Mění 143/1992 Sb.;Mění 153/1994 Sb.;Mění 18/1992 Sb.;Mění 186/1992 Sb.;Mění 2/1991 Sb.;Mění 32/1957 Sb.;Mění 337/1992 Sb.;Mění 368/1992 Sb.;Mění 40/1964 Sb.;Mění 482/1991 Sb.;Mění 50/1973 Sb.;Mění 54/1956 Sb.;Mění 549/1991 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 65/1965 Sb.;Mění 88/1968 Sb.;Mění 99/1963 Sb.)

117/1995 Sb.

Účinnost od: 01.10.1995

Zákon o státní sociální podpoře
(Mění 84/1993 Sb.;Ruší 106/1979 Sb.;Ruší 143/1994 Sb.;Ruší 154/1993 Sb.;Ruší 197/1993 Sb.;Ruší 336/1993 Sb.;Mění 263/1990 Sb.;Ruší 84/1990/4 Sb.;Mění 578/1991 Sb. nepřímo;Ruší 117/1992 Sb.)

114/1995 Sb.

Účinnost od: 01.10.1995

Zákon o vnitrozemské plavbě
(Ruší 20/1984/2 Sb.;Mění 130/1974 Sb.;Mění 138/1973 Sb.;Ruší 11/1976 Sb.;Ruší 134/1964 Sb.;Ruší 137/1974 Sb.;Ruší 20/1984/3 Sb.;Ruší 22/1984/7 Sb.;Ruší 26/1964 Sb.;Ruší 27/1975/3 Sb.;Ruší 33/1985/5 Sb.;Ruší 39/1975/2 Sb.;Ruší 65/1964 Sb.;Ruší 66/1964 Sb.;Ruší 126/1974 Sb.;Ruší 31/1982 Sb.;Ruší 94/1976 Sb.;Ruší 23/1984 Sb.;Ruší 33/1985/2 Sb.)

72/1995 Sb.

Účinnost od: 01.10.1995

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 28. března 1995 ve věci návrhu na zrušení § 46 zákona o rodině č. 94/1963 Sb., § 19 odst. 1 písm. a) č. 1 zákona České národní rady č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, a § 15 vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
(Mění 114/1988 Sb.;Mění 182/1991 Sb.;Mění 94/1963 Sb.)

60/1995/1 Sb.

Účinnost od: 01.10.1995    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje rozpočtová skladba, postupy účtování a účetní výkazy okresních úřadů vsouvislosti s přijetím zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře

57/1995/1 Sb.

Účinnost od: 01.10.1995    Zrušeno: 01.08.1998

Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 14. června 1995, vyhlášené v částce 28/1995 Sb., kterým se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně
(Mění 28/1995/1 Sb.)

205/1995 Sb.

Účinnost od: 30.09.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vypovězení platnosti Platební smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou a Protokolu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o platebním vypořádání vzájemných pohledávek a závazků právnických osob a fyzických osob - podnikatelů vzniklých před 8. únorem 1993, který je nedílnou součástí Smlouvy, podepsané v Praze dne 4. února 1993 a vyhlášené pod č. 64/1993 Sb., Dodatku č. 1 k Platební smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, podepsaného v Praze dne 20. května 1993, vyhlášeného pod č. 258/1993 Sb., Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o používání peněžních prostředků v národních měnách v oblasti vzájemného cestovního ruchu a Protokolu mezi Českou národní bankou a Národní bankou Slovenska o limitech vývozu a dovozu peněžních prostředků v národních měnách v oblasti vzájemného cestovního ruchu mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, který je nedílnou součástí této smlouvy, podepsané v Praze dne 4. února 1995 a vyhlášené pod č. 80/1993 Sb. a Dodatku č. 1 k Dohodě mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Slovenské republiky a Českou národní bankou a Národní bankou Slovenska o provádění některých druhů plateb v devizové oblasti, který je nedílnou součástí Dohody, podepsaného v Bratislavě dne 26. června 1993 a vyhlášeného pod. č. 200/1993 Sb.
(Ruší 55/1993/1 Sb. nepřímo;Ruší 200/1993 Sb.;Ruší 258/1993 Sb.;Ruší 64/1993 Sb.;Ruší 65/1993 Sb.;Ruší 80/1993 Sb.)

221/1995 Sb.

Účinnost od: 29.09.1995    Zrušeno: 01.04.2012

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o znaleckých komisích
(Ruší 41/1967/2 Sb.)

212/1995 Sb.

Účinnost od: 29.09.1995

Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se doplňuje vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
(Mění 31/1995 Sb.)

211/1995 Sb.

Účinnost od: 29.09.1995

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně

210/1995 Sb.

Účinnost od: 29.09.1995

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 114/1991 Sb., o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem
(Mění 114/1991 Sb.)

209/1995 Sb.

Účinnost od: 29.09.1995    Zrušeno: 01.01.2001

Nařízení vlády,kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění nařízení vlády č. 144/1995 Sb.
(Mění 48/1995 Sb.)

208/1995 Sb.

Účinnost od: 29.09.1995    Účinnost do: 01.01.1996

Nařízení vlády, kterým se stanoví preferenční sazba cla pro dovoz některých zemědělských a potravinářských výrobků pocházejících z Evropské unie

57/1995/3 Sb.

Účinnost od: 29.09.1995    Zrušeno: 01.04.1997

Redakční sdělení o opravě chyb ve vyhlášce č. 198/1995 Sb.

57/1995/2 Sb.

Účinnost od: 29.09.1995

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

202/1995 Sb.

Účinnost od: 25.09.1995

Vyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při obsluze a práci na elektrických zařízeních při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem

55/1995/1 Sb.

Účinnost od: 25.09.1995    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Českého statistického úřadu o aktualizaci klasifikace zaměstnání
(Mění 20/1994/1 Sb.)

197/1995 Sb.

Účinnost od: 22.09.1995    Zrušeno: 18.05.2001

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o stavech nouze v plynárenství a o dispečerském řízení plynárenské soustavy

196/1995 Sb.

Účinnost od: 22.09.1995    Zrušeno: 24.07.2001

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se podrobněji stanoví podmínky dodávek plynu a způsob výpočtu škody způsobené neoprávněným odběrem plynu

195/1995 Sb.

Účinnost od: 22.09.1995

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 34/1986 Sb., o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 168/1989 Sb.
(Mění 34/1986 Sb.)

193/1995 Sb.

Účinnost od: 22.09.1995    Zrušeno: 24.07.2001

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví způsob a výše náhrad za omezení vlastnických práv na lesních pozemcích a lesních porostech u venkovních vedení elektřiny a u plynovodů

192/1995 Sb.

Účinnost od: 22.09.1995    Zrušeno: 01.07.2000

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb., č. 300/1993 Sb., č. 88/1994 Sb. a č. 175/1994 Sb.
(Ruší 275/1991 Sb.;Mění 560/1991 Sb.;Ruší 351/1990 Sb.)

52/1995/1 Sb.

Účinnost od: 22.09.1995    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup účtování o státním majetku určeném pro potřeby hospodářské mobilizace, hospodářských opatření pro zabezpečení obrany a civilní ochrany

270/1995 Sb.

Účinnost od: 18.09.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky o způsobu účtování při provádění letecké záchranné služby

159/1995 Sb.

Účinnost od: 15.09.1995

Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí po 10000 Kč

158/1995 Sb.

Účinnost od: 15.09.1995

Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí po 5000 Kč

157/1995 Sb.

Účinnost od: 15.09.1995

Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí po 2500 Kč

156/1995 Sb.

Účinnost od: 15.09.1995

Vyhláška České národní banky o vydání zlatých mincí po 1000 Kč

201/1995 Sb.

Účinnost od: 03.09.1995    Zrušeno: 29.05.2000

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o bezvízových cestách občanů
(Ruší 92/1982 Sb.)

199/1995 Sb.

Účinnost od: 01.09.1995    Zrušeno: 13.10.1995

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 121/1995 Sb., kterou se stanoví peněžní částka nezbytná k hrazení nákladů na pobyt cizince na území České republiky a na jeho vycestování
(Mění 121/1995 Sb.)

189/1995 Sb.

Účinnost od: 01.09.1995    Zrušeno: 20.08.2000

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů

162/1995 Sb.

Účinnost od: 01.09.1995    Zrušeno: 01.07.2005

Vyhláška Ministerstva hospodářství, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 315/1991 Sb., o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť, odborných učilišť a učilišť, ve znění vyhlášky Ministerstva hospodářství č. 219/1993 Sb.
(Mění 315/1991 Sb.)

152/1995 Sb.

Účinnost od: 01.09.1995

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 189/1994 Sb., o vyšších soudních úřednících, a zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 140/1961 Sb.;Mění 141/1961 Sb.;Mění 189/1994 Sb.;Mění 283/1991 Sb.;Mění 59/1965 Sb.)

121/1995 Sb.

Účinnost od: 01.09.1995    Zrušeno: 13.10.1995

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se stanoví peněžní částka nezbytná k hrazení nákladů na pobyt cizince na území České republiky a na jeho vycestování

115/1995 Sb.

Účinnost od: 01.09.1995    Zrušeno: 28.05.2004

Zákon o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících právních předpisů
(Mění 61/1964 Sb.)

190/1995 Sb.

Účinnost od: 31.08.1995    Zrušeno: 01.09.1996

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství České republiky č. 362/1992 Sb., o výrobě a složení krmných směsí, ve znění vyhlášky č. 264/1993 Sb.
(Mění 362/1992 Sb.)

188/1995 Sb.

Účinnost od: 31.08.1995    Zrušeno: 03.07.1996

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 171/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv
(Mění 171/1994 Sb.)

178/1995 Sb.

Účinnost od: 31.08.1995    Zrušeno: 01.09.1997

Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 254/199 Sb., o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury, ve znění nařízení vlády České republiky č. 442/1992 Sb., nařízení vlády č. 145/1993 Sb. a nařízení vlády č. 61/1994 Sb.
(Mění 254/1992 Sb.)

50/1995/2 Sb.

Účinnost od: 31.08.1995

Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu č. 160/1995 Sb.

50/1995/1 Sb.

Účinnost od: 31.08.1995

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

175/1995 Sb.

Účinnost od: 25.08.1995    Zrušeno: 01.04.2012

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě, ve znění vyhlášky č. 51/1995 Sb.
(Mění 434/1992 Sb.)

174/1995 Sb.

Účinnost od: 25.08.1995

Zákon o dani z nemovitosti (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem č. 315/1993 Sb. a zákonem č. 242/1994 Sb.)

47/1995/1 Sb.

Účinnost od: 25.08.1995    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1995 - 2000, 9,15 %

264/1995 Sb.

Účinnost od: 23.08.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o odborné přípravě vietnamských občanů ve středních odborných učilištích v České republice

169/1995 Sb.

Účinnost od: 15.08.1995    Zrušeno: 15.08.2001

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti o podmínkách dodávek elektřiny a o způsobu výpočtu škody vzniklé dodavateli neoprávněným odběrem elektřiny

168/1995 Sb.

Účinnost od: 15.08.1995

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 7. června 1995 ve věci návrhu na zrušení § 34 zákona České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inřenýrů a techniků činných ve výstavbě

166/1995 Sb.

Účinnost od: 15.08.1995

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 14. června 1995 ve věci návrhu na zrušení § 32 odst. 3 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 183/1993 Sb.
(Mění 229/1991 Sb.)

165/1995 Sb.

Účinnost od: 15.08.1995

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 13. června 1995 ve věci návrhu na zrušení nařízení vlády č. 15/1994 Sb., o bezplatném poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb

45/1995/1 Sb.

Účinnost od: 15.08.1995

Redakční sdělení o opravě chyb v nařízení vlády č. 142/1995 Sb., v nařízení vlády č. 143/1995 Sb. a v oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí uveřejněném v čá. 29/1995 Sb.

44/1995/1 Sb.

Účinnost od: 15.08.1995

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

43/1995/1 Sb.

Účinnost od: 15.08.1995    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup přechodu z jednoduchého na podvojné účetnictví příspěvkových organizací

229/1995 Sb.

Účinnost od: 14.08.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a královskou vládou Thajského království o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

230/1995 Sb.

Účinnost od: 08.08.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Litevskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

161/1995 Sb.

Účinnost od: 08.08.1995    Zrušeno: 01.12.1999

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 480/1992 Sb., o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škody, ve znění zákona č. 308/1993 Sb.
(Ruší 11/1980/1 Sb.;Mění 480/1992 Sb.)

194/1995 Sb.

Účinnost od: 05.08.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o předání a převzetí osob na státních hranicích a Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Maďarské republiky k provedení Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o předání a převzetí osob na státních hranicích ze dne 2. listopadu 1994

131/1995 Sb.

Účinnost od: 03.08.1995    Zrušeno: 01.08.1996

Opatření České národní banky, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
(Ruší 163/1994 Sb.)

130/1995 Sb.

Účinnost od: 03.08.1995    Zrušeno: 27.11.1997

Opatření České národní banky, kterým se stanoví limit pro krátkou pozici bank vůči rezidentům

204/1995 Sb.

Účinnost od: 01.08.1995    Zrušeno: 01.07.2019

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic

149/1995 Sb.

Účinnost od: 01.08.1995

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 185/1991 Sb.;Mění 259/1994 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 589/1992 Sb.)

147/1995 Sb.

Účinnost od: 01.08.1995    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 139/1994 Sb.
(Mění 83/1993 Sb.)

146/1995 Sb.

Účinnost od: 01.08.1995    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 138/1994 Sb.
(Mění 82/1993 Sb.)

143/1995 Sb.

Účinnost od: 01.08.1995    Zrušeno: 01.01.2004

Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 79/1994 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád)
(Mění 79/1994 Sb.)

142/1995 Sb.

Účinnost od: 01.08.1995    Zrušeno: 01.01.2004

Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění nařízení vlády č. 78/1994 Sb.
(Mění 253/1992 Sb.)

141/1995 Sb.

Účinnost od: 01.08.1995    Zrušeno: 01.01.2004

Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění nařízení vlády č. 76/1994 Sb.
(Mění 251/1992 Sb.)

134/1995 Sb.

Účinnost od: 01.08.1995    Zrušeno: 01.01.2007

Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 482/1991 Sb.)

132/1995 Sb.

Účinnost od: 01.08.1995

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 593/1992 Sb.)

112/1995 Sb.

Účinnost od: 01.08.1995    Zrušeno: 01.06.1997

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 258/1992 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 258/1992 Sb.)

99/1995 Sb.

Účinnost od: 01.08.1995

Vyhláška Českého báňského úřadu o skladování výbušnin
(Mění 72/1988 Sb.)

90/1995 Sb.

Účinnost od: 01.08.1995

Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny
(Mění 371/1990 Sb.;Ruší 35/1989 Sb.;Ruší 36/1989 Sb.;Ruší 280/1991 Sb.;Ruší 63/1991/1 Sb.;Ruší 249/1990 Sb.;Ruší 97/1991 Sb.;Ruší 42/1993 Sb. nepřímo)

49/1995/4 Sb.

Účinnost od: 01.08.1995    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele
(Mění 106/1992/1 Sb.)

49/1995/3 Sb.

Účinnost od: 01.08.1995    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky
(Mění 52/1993/1 Sb.)

49/1995/2 Sb.

Účinnost od: 01.08.1995    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
(Mění 119/1992/1 Sb.)

49/1995/1 Sb.

Účinnost od: 01.08.1995    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace
(Mění 123/1992/1 Sb.)

186/1995 Sb.

Účinnost od: 31.07.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o zrušení vízové povinnosti

145/1995 Sb.

Účinnost od: 31.07.1995

Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 334/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti, ve znění nařízení vlády č. 29/1995 Sb.
(Ruší 29/1995 Sb. nepřímo;Ruší 334/1993 Sb.)

144/1995 Sb.

Účinnost od: 31.07.1995    Zrušeno: 01.01.2001

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/1995 Sb., o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
(Mění 48/1995 Sb.)

140/1995 Sb.

Účinnost od: 27.07.1995    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb.
(Mění 40/1993 Sb.)

139/1995 Sb.

Účinnost od: 27.07.1995    Zrušeno: 01.01.2005

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb. a zákona č. 256/1994 Sb.
(Mění 564/1990 Sb.)

138/1995 Sb.

Účinnost od: 27.07.1995    Zrušeno: 01.01.2005

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 188/1988 Sb., zákona č. 171/1990 Sb., zákona č. 522/1990 Sb., zákona č. 134/1993 Sb., zákona č. 190/1990 Sb., zákona č. 331/1993 Sb., nálezu Ústavního soudu České republiky č. 49/1994 Sb. a zákona č. 256/1994 Sb., a zákon České národní rady č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění zákona České národní rady č. 31/1984 Sb., zákona České národní rady č. 390/1991 Sb. a zákona č. 190/1993 Sb.
(Mění 29/1984 Sb.;Mění 291/1991 Sb.;Mění 292/1991 Sb.;Mění 30/1991 Sb.;Mění 353/1991 Sb.;Mění 354/1991 Sb.;Mění 390/1991 Sb.;Mění 442/1991 Sb.;Mění 452/1991 Sb.;Mění 76/1978 Sb.;Ruší 92/1978 Sb.)

298/1995 Sb.

Účinnost od: 25.07.1995    Zrušeno: 12.03.2001

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o ulechčení pohraničního odbavování na státních hranicích v železniční a silniční dopravě
(Mění 122/1994 Sb.)

135/1995 Sb.

Účinnost od: 25.07.1995    Zrušeno: 01.07.1997

Vyhláška Ministerstva financí o zařazení funkcí v celní správě do ozbrojené složky v celní správě

129/1995 Sb.

Účinnost od: 25.07.1995    Zrušeno: 03.05.2001

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu o podrobnostech udělování státní autorizace k podnikání v energetických odvětvích

127/1995 Sb.

Účinnost od: 25.07.1995

Nařízení vlády o prohlášení území ucelených částí vybraných měst a obcí s dochovanými soubory lidové architektury za památkové rezervace

34/1995/1 Sb.

Účinnost od: 25.07.1995    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Ministerstva financí ze dne 27. října 1994, jímž se určují emisní podmínky státních pokladničních poukázek, vyhlášené v částce 66/1994 Sb.
(Mění 66/1994/1 Sb.)

235/1995 Sb.

Účinnost od: 19.07.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě některých otázek na úseku matrik a státního občanství, doplněné nótami ze dne 9. listopadu a 28. prosince 1994

203/1995 Sb.

Účinnost od: 18.07.1995    Zrušeno: 20.02.2001

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

122/1995 Sb.

Účinnost od: 14.07.1995    Zrušeno: 14.08.2002

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví emisní limity pro lakovny se spotřebou nad 10 tun nátěrových materiálů ročně
(Mění 84/1991/1 Sb. ruší bod 6.1.3 části A přílohy č. 3)

120/1995 Sb.

Účinnost od: 14.07.1995    Zrušeno: 01.01.2006

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 171/1991 Sb.)

119/1995 Sb.

Účinnost od: 14.07.1995    Zrušeno: 01.07.1997

Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 111/1990 Sb., o státním podniku, ve znění zákona č. 92/1991 Sb.
(Mění 111/1990 Sb.)

116/1995 Sb.

Účinnost od: 14.07.1995    Zrušeno: 01.09.2006

Nařízení vlády, kterým se stanoví geodetické referenční systémy, státní mapová díla závazná na celém území státu a zásady jejich používání

31/1995/1 Sb.

Účinnost od: 14.07.1995    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví pravidla pro sestavení části účetní závěrky politických stran, hnutí, občanských sdružení a jiných nevýdělečných organizací - výkaz SONO Úč 1-01

185/1995 Sb.

Účinnost od: 12.07.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic

183/1995 Sb.

Účinnost od: 07.07.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Albánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

29/1995/2 Sb.

Účinnost od: 03.07.1995

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

29/1995/1 Sb.

Účinnost od: 03.07.1995    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Českého statistického úřadu, kterým se doplňuje program statistických zjišťování na rok 1995
(Mění 70/1994/1 Sb.)

111/1995 Sb.

Účinnost od: 01.07.1995    Zrušeno: 01.01.1996

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví právní a ekonomické podmínky nezávislosti malých nezávislých pivovarů

110/1995 Sb.

Účinnost od: 01.07.1995    Zrušeno: 01.01.1999

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 67/1991 Sb., o poskytování stipendií studentům postgraduálního studia
(Mění 67/1991 Sb.)

109/1995 Sb.

Účinnost od: 01.07.1995    Zrušeno: 01.01.1996

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 319/1993 Sb., o příspěvku na nájemné
(Mění 319/1993 Sb.)

105/1995 Sb.

Účinnost od: 01.07.1995

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách, ve znění zákona č. 216/1994 Sb.
(Mění 229/1992 Sb.)

104/1995 Sb.

Účinnost od: 01.07.1995

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb. a zákona č. 40/1995 Sb., a mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 40/1964 Sb.;Mění 634/1992 Sb.;Ruší 167/1953 Ú.l.)

103/1995 Sb.

Účinnost od: 01.07.1995    Zrušeno: 28.08.2001

Vyhláška Ministerstva dopravy o pravidelných technických prohlídkách a měření emisí silničních vozidel

102/1995 Sb.

Účinnost od: 01.07.1995    Zrušeno: 28.08.2001

Vyhláška Ministerstva dopravy o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
(Mění 145/1956 Ú.l.;Ruší 10/1991 Sb.;Ruší 41/1984 Sb.;Ruší 248/1991 Sb.)

86/1995 Sb.

Účinnost od: 01.07.1995    Zrušeno: 01.06.2002

Zákon o ochraně ozonové vrstvy Země
(Mění 389/1991 Sb.;Ruší 211/1993 Sb.)

85/1995 Sb.

Účinnost od: 01.07.1995    Zrušeno: 01.07.1997

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 287/1993 Sb., o působnosti Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, a o opatřeních s tím souvisejících
(Mění 287/1993 Sb.)

84/1995 Sb.

Účinnost od: 01.07.1995

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 530/1990 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 21/1992 Sb.;Mění 328/1991 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 530/1990 Sb.;Mění 99/1963 Sb.)

83/1995 Sb.

Účinnost od: 01.07.1995

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 21/1992 Sb.;Mění 96/1993 Sb.)

76/1995 Sb.

Účinnost od: 01.07.1995    Zrušeno: 01.01.1996

Zákon o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1995
(Mění 183/1994 Sb.)

38/1995 Sb.

Účinnost od: 01.07.1995    Zrušeno: 01.07.2001

Zákon o technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích
(Mění 111/1994 Sb.)

28/1995/1 Sb.

Účinnost od: 01.07.1995    Zrušeno: 01.08.1998

Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992 vyhlášené v částce 36/1992 Sb., opatření Federálního ministerstva financí ze dne 10. července 1992 vyhlášené v částce 83/1992 Sb.,opatření Federálního ministerstva financí ze dne 10. listopadu 1992 vyhlášené v částce 112/1992 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 8. února 1993 vyhlášené v částce 25/1993 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 15. října 1993 vyhlášené v částce 68/1993 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 8. března 1994 vyhlášené v částce 18/1994 Sb. a opatření Ministerstva financí ze dne 4. května 1995 vyhlášené v částce 19/1995 Sb., kterými se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně
(Mění 112/1992/1 Sb.;Mění 18/1994/1 Sb.;Mění 19/1995/1 Sb.;Mění 25/1993/1 Sb.;Mění 36/1992/1 Sb.;Mění 68/1993/1 Sb.;Mění 83/1992/1 Sb.)

107/1995 Sb.

Účinnost od: 30.06.1995

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 87/1991 Sb.)

106/1995 Sb.

Účinnost od: 30.06.1995    Zrušeno: 01.01.2004

Zákon, kterýn se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona č. 45/1994 Sb. a zákona č. 40/1995 Sb.
(Mění 303/1993 Sb.)

49/1995/5 Sb.

Účinnost od: 30.06.1995    Zrušeno: 30.09.1996

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů předkládaných České národní bance bankami a pobočkami zahraničních bank
(Ruší 28/1994/3 Sb.;Ruší 38/1994/2 Sb.)

111/1996 Sb.

Účinnost od: 28.06.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu l Středoevropské dohodě o volném obchodu týkajícího se změn protokolů 1 - 6
(Mění 54/1995 Sb.)

136/1995 Sb.

Účinnost od: 26.06.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o výměně údajů z informačních fondů obsažených v rejstříku trestů

101/1995 Sb.

Účinnost od: 23.06.1995

Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy

100/1995 Sb.

Účinnost od: 20.06.1995

Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení)

89/1995 Sb.

Účinnost od: 15.06.1995

Zákon o státní statistické službě
(Ruší 44/1993/2 Sb. nepřímo;Ruší 5/1984/3 Sb.;Ruší 5/1984/4 Sb.;Ruší 34/1981/11 Sb.;Ruší 21/1984/4 Sb.;Ruší 23/1980/1 Sb.;Ruší 23/1980/2 Sb.;Ruší 23/1980/4 Sb.;Ruší 23/1980/6 Sb.;Ruší 23/1980/7 Sb.;Ruší 23/1980/8 Sb.;Ruší 4/1983/2 Sb.;Ruší 7/1986/1 Sb.;Ruší 7/1986/2 Sb.;Ruší 5/1983/11 Sb.;Ruší 13/1986/2 Sb.;Ruší 10/1983/1 Sb.;Mění 2/1969 Sb.;Mění 21/1971 Sb.;Ruší 113/1972 Sb.;Ruší 114/1972 Sb.;Ruší 115/1972 Sb.;Ruší 116/1972 Sb.;Ruší 117/1972 Sb.;Ruší 117/1981 Sb.;Ruší 124/1980 Sb.;Ruší 156/1980 Sb.;Ruší 171/1989 Sb.;Ruší 243/1988 Sb.;Ruší 278/1992 Sb.;Ruší 40/1972 Sb.;Ruší 19/1986/6 Sb.;Ruší 47/1985 Sb.;Ruší 58/1983 Sb.;Ruší 71/1965 Sb.;Ruší 81/1982 Sb.;Ruší 9/1966 Sb.;Ruší 95/1976 Sb.;Ruší 97/1985 Sb.;Ruší 19/1983/10 Sb.;Ruší 1/1985/4 Sb.;Ruší 35/1982/4 Sb.;Ruší 2/1981/4 Sb.;Ruší 3/1982/4 Sb.;Ruší 7/1982/2 Sb.;Ruší 8/1982/2 Sb.;Ruší 13/1981/6 Sb.;Ruší 47/1988/4 Sb.;Ruší 10/1982/3 Sb.;Ruší 17/1981/11 Sb.;Ruší 7/1987/6 Sb.;Ruší 21/1981/1 Sb.;Ruší 21/1981/2 Sb.;Ruší 25/1978/1 Sb.;Ruší 18/1987/2 Sb.;Ruší 33/1985/14 Sb.;Ruší 31/1978/2 Sb.)

93/1995 Sb.

Účinnost od: 08.06.1995    Zrušeno: 13.11.1995

Opatření České národní banky o přímých investicích ve vztahu k zemím Evropských společenství

92/1995 Sb.

Účinnost od: 08.06.1995

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 12.dubna 1995 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

91/1995 Sb.

Účinnost od: 08.06.1995

Zákon o požární ochraně (úplné znění jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

21/1995/3 Sb.

Účinnost od: 08.06.1995

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

21/1995/2 Sb.

Účinnost od: 08.06.1995    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce

21/1995/1 Sb.

Účinnost od: 08.06.1995    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Českého statistického úřadu o aktualizaci klasifikace zaměstnání
(Mění 20/1994/1 Sb.)

176/1995 Sb.

Účinnost od: 03.06.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kolumbijské republiky o zrušení vízové povinnosti pro diplomatické, služební a úřední pasy

166/1996 Sb.

Účinnost od: 01.06.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o vědeckotechnické spolupráci
(Ruší 104/1952 Sb.)

119/1996 Sb.

Účinnost od: 01.06.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Antidopingové úmluvy

118/1996 Sb.

Účinnost od: 01.06.1995    Zrušeno: 01.12.2019

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o diváckém násilí a neslušném chování při sportovních událostech a zvláště při fotbalových zápasech

88/1995 Sb.

Účinnost od: 01.06.1995    Zrušeno: 01.08.2005

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 67/1992 Sb., o Vojenském obranném zpravodajství, ve znění zákona č. 153/1994 Sb.
(Mění 67/1992 Sb.)

82/1995 Sb.

Účinnost od: 01.06.1995

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a mění zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 528/1990 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 200/1990 Sb.;Mění 283/1991 Sb.;Mění 528/1990 Sb.;Mění 553/1991 Sb.)

65/1995 Sb.

Účinnost od: 01.06.1995

Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 100 Kč vzoru 1995

19/1995/3 Sb.

Účinnost od: 01.06.1995    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
(Mění 119/1992 Sb.)

19/1995/1 Sb.

Účinnost od: 01.06.1995    Zrušeno: 01.08.1998

Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Federálního ministerstva financí ze dne 27.března 1992 vyhlášené v částce 36/1992 Sb., opatření Federálního ministerstva financí ze dne 10.července 1992 vyhlášené v částce 83/1992 Sb., opatření Federálního ministerstva financí ze dne 10.listopadu 1992 vyhlášené v částce 112/1992 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 8.února 1993 vyhlášené v částce 25/1993 Sb., opatření Ministerstva financí ze dne 15.října 1993 vyhlášené v částce 68/1993 Sb. a opatření Ministerstva financí ze dne 8.března 1994 vyhlášené v částce 18/1994 Sb., kterými se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně
(Mění 112/1992/1 Sb.;Mění 18/1994/1 Sb.;Mění 25/1993/1 Sb.;Mění 36/1992/1 Sb.;Mění 68/1993/1 Sb.;Mění 83/1992/1 Sb.)

19/1995/2 Sb.

Účinnost od: 31.05.1995    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1995-1997, 8,55 %

184/1995 Sb.

Účinnost od: 26.05.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Estonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a majetku

200/1995 Sb.

Účinnost od: 25.05.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

170/1995 Sb.

Účinnost od: 22.05.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou o zameezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

4/1996 Sb.

Účinnost od: 19.05.1995    Zrušeno: 26.09.2018

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Litevské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví

81/1995 Sb.

Účinnost od: 18.05.1995    Zrušeno: 16.01.2005

Vyhláška Ministerstva financí o osvobození od správních poplatků

80/1995 Sb.

Účinnost od: 18.05.1995

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 11. dubna 1995 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Tehov o místních poplatcích

77/1995 Sb.

Účinnost od: 18.05.1995

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 217/1994 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce
(Mění 217/1994 Sb.)

89/1995 Sb.

Účinnost od: 16.05.1995

Zákon o státní statistické službě
(Ruší 14/1984/14 Sb.)

75/1995 Sb.

Účinnost od: 10.05.1995    Zrušeno: 01.07.1998

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 54/1994 Sb. a vyhlášky č. 145/1994 Sb.
(Mění 92/1993 Sb.)

74/1995 Sb.

Účinnost od: 05.05.1995    Účinnost do: 01.09.1995

Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz bramborového škrobu a vína

73/1995 Sb.

Účinnost od: 05.05.1995    Zrušeno: 12.09.1997

Nařízení vlády, kterým se stanoví zvláštní jednorázová peněžní náležitost pro příslušníky Policie České republiky

180/1995 Sb.

Účinnost od: 04.05.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Thajského království o podpoře a ochraně investic

269/1995 Sb.

Účinnost od: 02.05.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Čínské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
(Ruší 161/1988 Sb.)

79/1995 Sb.

Účinnost od: 01.05.1995    Zrušeno: 01.04.1997

Zákon o všeobecném zdravotním pojištění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
(Ruší 295/1993 Sb.)

67/1995 Sb.

Účinnost od: 01.05.1995

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky č. 53/1993 Sb., kterou se stanoví výše puncovních poplatků a způsob jejich placení
(Mění 53/1993 Sb.)

66/1995 Sb.

Účinnost od: 01.05.1995    Zrušeno: 01.01.2011

Zákon o správě daní a poplatků (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

60/1995 Sb.

Účinnost od: 01.05.1995

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 280/1992 Sb., o resortních , oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1966 Sb.,o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších přeedpisů
(Mění 185/1991 Sb.;Mění 20/1966 Sb.;Mění 280/1992 Sb.;Mění 551/1991 Sb.)

59/1995 Sb.

Účinnost od: 01.05.1995

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 337/1992 Sb.;Mění 550/1991 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 592/1992 Sb.)

14/1995/1 Sb.

Účinnost od: 01.05.1995    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše stravného při pracovních cestách
(Mění 119/1992 Sb.)

179/1995 Sb.

Účinnost od: 28.04.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Všeobecné dohody o výsadách a imunitách Rady Evropy, přijaté v Paříži dne 2. září 1949, Protokolu ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy, přijatého ve Štrasburku dne 6. listopadu 1952, Druhého protokolu ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy, přijatého v Paříži dne 15. prosince 1956, Čtvrtého protokolu ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy, přijatého v Paříži dne 16. prosince 1961 a Pátého protokolu ke Všeobecné dohodě o výsadách a imunitách Rady Evropy, přijatého ve Štrasburku dne 18. června 1990

68/1995 Sb.

Účinnost od: 28.04.1995    Zrušeno: 01.10.1995

Opatření České národní banky, kterým se mění opatření České národní banky č. 184/1993 Sb., jímž se stanoví podmínky pro obchod s devizovými prostředky prováděný devizovými bankami na vnitřním devizovém trhu
(Mění 184/1993 Sb.)

14/1995/2 Sb.

Účinnost od: 28.04.1995

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně

64/1995 Sb.

Účinnost od: 26.04.1995

Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 200. výročí narození Pavla Josefa Šafaříka

63/1995 Sb.

Účinnost od: 26.04.1995

Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50. výročí vítězství nad fašismem

62/1995 Sb.

Účinnost od: 24.04.1995

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti zahraničního obchodu
(Ruší 4/1990 Sb.;Ruší 52/1990 Sb.;Ruší 28/1991 Sb.;Ruší 41/1985 Sb.;Ruší 225/1990 Sb.;Ruší 398/1991 Sb.;Ruší 423/1990 Sb.;Ruší 179/1988 Sb.;Ruší 534/1990 Sb.;Ruší 118/1989 Sb.)

61/1995 Sb.

Účinnost od: 24.04.1995    Zrušeno: 01.01.1998

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 144/1994 Sb., kterou se stanoví podmínky vracení zaplacené daně z přidané hodnoty
(Mění 144/1994 Sb.)

58/1995 Sb.

Účinnost od: 24.04.1995

Zákon o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 166/1993 Sb.)

57/1995 Sb.

Účinnost od: 24.04.1995    Zrušeno: 01.01.2001

Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 576/1990 Sb.)

95/1995 Sb.

Účinnost od: 20.04.1995    Účinnost do: 01.10.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání na léta 1995 - 1998
(Ruší 203/1993 Sb.)

55/1995 Sb.

Účinnost od: 18.04.1995

Nález Ústavního soudu České republiky za dne 8.března 1995 ve věci návrhu na zrušení dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy

99/1997 Sb.

Účinnost od: 11.04.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vypuštění článku 9 odst. 2 a článku 11 odst. 4 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jordánského hášimovského království o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd, vyhlášené pod č. 47/1986 Sb.
(Mění 47/1986 Sb.)

172/1995 Sb.

Účinnost od: 07.04.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/95 Společného výboru Evropského společenství a České republiky týkajícího se změn Rozhodnutí č. 1/93 (C) Společného výboru Evropského společenství a České republiky a Slovenské republiky ze dne 28. května 1993 o vývozu některých ocelářských výrobků z České republiky do Společenství, vyhlášeného pod č. 204/1993 Sb.
(Mění 204/1993 Sb.)

171/1995 Sb.

Účinnost od: 04.04.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti jaderné energetiky

38/1996 Sb.

Účinnost od: 03.04.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o spolupráci v kultuře, školství, vědě a jiných oblastech

78/1995 Sb.

Účinnost od: 01.04.1995

Zákon o soudních poplatcích (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

51/1995 Sb.

Účinnost od: 01.04.1995    Zrušeno: 01.04.2012

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 49/1993 Sb., o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení, a mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 434/1992 Sb., o zdravotnické záchranné službě
(Mění 434/1992 Sb.;Mění 49/1993 Sb.)

40/1995 Sb.

Účinnost od: 01.04.1995

Zákon o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 273/1993 Sb.;Mění 303/1993 Sb.;Mění 37/1989 Sb.;Mění 468/1991 Sb.;Mění 634/1992 Sb.)

39/1995 Sb.

Účinnost od: 01.04.1995    Zrušeno: 01.10.2013

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 124/1992 Sb., o Vojenské policii
(Mění 124/1992 Sb.)

36/1995 Sb.

Účinnost od: 01.04.1995

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 368/1992 Sb.;Mění 549/1991 Sb.)

34/1995 Sb.

Účinnost od: 01.04.1995    Zrušeno: 01.12.1999

Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 76/1959 Sb.)

33/1995 Sb.

Účinnost od: 01.04.1995

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 100/1970 Sb.;Mění 186/1992 Sb.)

253/1994 Sb.

Účinnost od: 01.04.1995

Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích, ve znění zákona č. 150/1992 Sb., zákon České národní rady č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákon České národní rady č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění zákona České národní rady č. 36/1993 Sb., zákon České národní rady č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje zákon č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 103/1992 Sb.;Mění 110/1964 Sb.;Mění 468/1991 Sb.;Mění 483/1991 Sb.;Mění 484/1991 Sb.)

252/1994 Sb.

Účinnost od: 01.04.1995    Zrušeno: 13.09.2005

Zákon o rozhlasových a televizních poplatcích
(Ruší 76/1987 Sb.;Ruší 315/1990 Sb.;Ruší 39/1988 Sb.;Mění 111/1964 Sb.;Ruší 51/1985 Sb.;Ruší 100/1991 Sb.)

126/1995 Sb.

Účinnost od: 31.03.1995    Zrušeno: 09.06.2002

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou repúublikou a Rumunskem

128/1995 Sb.

Účinnost od: 30.03.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Portugalské republiky o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci

50/1995 Sb.

Účinnost od: 27.03.1995    Zrušeno: 01.07.2000

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva vnitra č. 146/1982 Sb., kterou se provádí zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů, ve znění vyhlášky Ministerstva vnitra č. 129/1993 Sb.
(Mění 146/1982 Sb.)

49/1995 Sb.

Účinnost od: 27.03.1995    Zrušeno: 01.09.2003

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se stanoví pravidla pro podávání žádostí, rozdělování a uvolňování finančních prostředků na investiční dotace v rámci Programu zkvalitnění technického stavu a vybavení škol a školských zařízení

48/1995 Sb.

Účinnost od: 27.03.1995    Zrušeno: 01.01.2001

Nařízení vlády o usměrňování výše prostředků vynakládaných na platy a na odměny za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
(Ruší 221/1992 Sb.;Ruší 274/1991 Sb.;Ruší 359/1991 Sb.;Mění 205/1991 Sb.;Ruší 145/1991 Sb.;Ruší 470/1991 Sb.;Ruší 532/1991 Sb.)

10/1995/1 Sb.

Účinnost od: 27.03.1995

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

70/1995 Sb.

Účinnost od: 17.03.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o přechodu práv a povinností vyplývajících z výkonu základní (náhradní) služby vojáků ve vojskách Ministerstva vnitra a ve Federálním policejním sboru a vojáků v základní (náhradní) službě povolaných k plnění úkolů ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie

9/1995/2 Sb.

Účinnost od: 17.03.1995    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Českého statistického úřadu o aktualizaci číselníku zemí
(Mění 44/1993/1 Sb.)

9/1995/1 Sb.

Účinnost od: 17.03.1995    Zrušeno: 15.08.2002

Opatření vlády, kterým se vyhlašuje vyobrazení služebního průkazu příslušníka Bezpečnostní informační služby včetně odznaku, který je jeho nedílnou součástí, a jeho popis

125/1995 Sb.

Účinnost od: 16.03.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské republiky o podpoře a ochraně investic

94/1995 Sb.

Účinnost od: 14.03.1995    Zrušeno: 01.05.2004

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Thajského království
(Ruší 86/1979 Sb.)

45/1995 Sb.

Účinnost od: 14.03.1995    Zrušeno: 15.01.2005

Vyhláška Českého báňského úřadu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů
(Ruší 37/1991 Sb.)

44/1995 Sb.

Účinnost od: 14.03.1995    Zrušeno: 06.02.2001

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva zemědělství,lesního a vodního hospodářství a Ministerstva spravedlnosti č. 62/1964 Sb., kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o rozvoji rostlinné výroby
(Mění 62/1964 Sb.)

43/1995 Sb.

Účinnost od: 14.03.1995

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
(Mění 125/1993 Sb.)

42/1995 Sb.

Účinnost od: 14.03.1995    Zrušeno: 27.03.1996

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření Předsednictva Federálního shromáždění č. 366/1992 Sb., o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora), ve znění zákona č. 215/1993 Sb.
(Mění 366/1992 Sb.)

41/1995 Sb.

Účinnost od: 14.03.1995    Zrušeno: 01.01.1998

Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 62/1992 Sb., o poplatcích za uložení odpadů
(Mění 62/1992 Sb.)

98/1997 Sb.

Účinnost od: 08.03.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vypuštění článku 11 odst. 5 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Státu Kuvajt o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd, vyhlášené pod č. 78/1980 Sb.
(Mění 78/1980 Sb.)

181/1995 Sb.

Účinnost od: 06.03.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Peruánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

98/1995 Sb.

Účinnost od: 06.03.1995    Zrušeno: 01.05.2004

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Turkmenistánu o obchodně ekonomických vztazích a spolupráci v oblasti vědy a techniky

124/1995 Sb.

Účinnost od: 03.03.1995    Zrušeno: 20.12.2019

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů

32/1995 Sb.

Účinnost od: 03.03.1995

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 259/1994 Sb.;Mění 586/1992 Sb.)

30/1995 Sb.

Účinnost od: 01.03.1995    Zrušeno: 31.12.2001

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 176/1993 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
(Mění 176/1993 Sb.)

15/1995 Sb.

Účinnost od: 01.03.1995

Vyhláška Českého báňského úřadu o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, jakož i k projektování objektů a zařízení, které jsou součástí těchto činností

214/1994 Sb.

Účinnost od: 01.03.1995

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 12. října 1994 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 55 odst. 2, ustanovení vyjádřeného v § 74 odst. 1 slovy - (§ 68, 69, 72, 73, 73a), s výjimkou rozhodnutí o jejím prodloužení (§ 71 odst. 2, 5), - a ustanovení § 209 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 141/1961 Sb.)

31/1995 Sb.

Účinnost od: 24.02.1995

Vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
(Ruší 14/1984/21 Sb.)

29/1995 Sb.

Účinnost od: 24.02.1995    Zrušeno: 31.07.1995

Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 334/1993 Sb., o regulačním opatření ve mzdové oblasti
(Mění 334/1993 Sb.)

6/1995/1 Sb.

Účinnost od: 24.02.1995    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření pro předkládání údajů účetní závěrky rozpočtových a příspěvkových organizací
(Mění 28/1994/2 Sb.)

69/1995 Sb.

Účinnost od: 22.02.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kanady o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie

20/1995 Sb.

Účinnost od: 22.02.1995    Zrušeno: 08.03.2005

Vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství,mládeže a tělovýchovy České republiky č. 48/1993 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 48/1993 Sb.)

19/1995 Sb.

Účinnost od: 22.02.1995    Účinnost do: 01.01.1998

Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 1995 až 1997

18/1995 Sb.

Účinnost od: 22.02.1995

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 24. ledna 1995 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Ledenice ze dne 3. listopadu 1993 o poplatku za odvoz a skládkování tuhého domovního odpadu

17/1995 Sb.

Účinnost od: 22.02.1995

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 24. ledna 1995 ve věci návrhu na částečné zrušení čl. III obecně závazné vyhlášky obce Vráž ze dne 13. června 1994 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

5/1995/5 Sb.

Účinnost od: 22.02.1995

Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 216/1994 Sb., v zákonu č. 258/1994 Sb., v zákonu č. 259/1994 Sb., v zákonu č. 273/1994 Sb. a v zákonu ČNR (úplném znění) č. 2/1995 Sb.

5/1995/3 Sb.

Účinnost od: 22.02.1995

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

5/1995/2 Sb.

Účinnost od: 22.02.1995    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1995 - 2000, 8,7 %

5/1995/1 Sb.

Účinnost od: 22.02.1995    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření vlády, kterým se vyhlašuje přírustek spotřebitelských cen zvýšený o 5 % za první až čtvrté čtvrtletí 1994, za druhé až čtvrté čtvrtletí 1994, za třetí až čtvrté čtvrtletí 1994 a za čtvrté čtvrtletí 1994 proti stejným obdobím roku 1993 podle nařízení vlády č. 334/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti

97/1997 Sb.

Účinnost od: 08.02.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vypuštění článku 6 odst. 1 Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví, vyhlášené pod č. 2/1981 Sb.
(Mění 2/1981 Sb.)

14/1995 Sb.

Účinnost od: 06.02.1995    Zrušeno: 01.01.1996

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam a množství látek a výrobků používaných ve zdravotnictví při akutním ohrožení života, na které se nevztahují ustanovení § 2 odst. 1 a § 3 odst. 1 a 2 zákona č. 211/1993 Sb.,a doba ukončení jejich dovozu

13/1995 Sb.

Účinnost od: 06.02.1995    Zrušeno: 06.03.2001

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, jíž se stanoví funkce, které ve správní službě Vězeňské služby České republiky mohou zastávat výlučně zaměstnanci v pracovním poměru, a funkce, ve kterých mohou být vyjímečně zařazeni i nadále příslušníci ve služebním poměru

12/1995 Sb.

Účinnost od: 06.02.1995    Zrušeno: 11.02.2003

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o zajištění bezpečnosti práce a provozu u skladovacích zařízení sypkých hmot
(Ruší 92/1985 Sb.)

11/1995 Sb.

Účinnost od: 06.02.1995

Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Mladá

10/1995 Sb.

Účinnost od: 06.02.1995

Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Ralsko

9/1995 Sb.

Účinnost od: 06.02.1995

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 17.ledna 1995 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Vrábče o poplatku za odvoz a skládkování tuhého domovního odpadu přijaté dne 22. dubna 1994

8/1995 Sb.

Účinnost od: 06.02.1995

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 30.listopadu 1994 ve věci návrhu na zrušení § 9 a § 9a zákona č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění zákona č. 294/1993 Sb., a bodu 198 zákona č. 292/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
(Mění 110/1994 Sb.;Mění 292/1993 Sb.;Mění 59/1965 Sb.)

3/1995/1 Sb.

Účinnost od: 06.02.1995

Redakční sdělení o opravě chyby v nálezu Ústavního soudu České republiky č. 231/1994 Sb.

7/1995 Sb.

Účinnost od: 01.02.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé
(Ruší 226/1994 Sb.)

16/1995 Sb.

Účinnost od: 26.01.1995    Účinnost do: 01.06.1995

Nařízení vlády, kterým se stanoví sazba cla pro dovoz brambor

56/1995 Sb.

Účinnost od: 23.01.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o výkladu článku 19 Smlouvy o vytvoření celní unie mezi Českou republikou a Slovenskou republikou

96/1997 Sb.

Účinnost od: 19.01.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vypuštění ustanovení poslední věty článku 11 Úmluvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví, vyhlášené pod č. 12/1967 Sb.
(Mění 12/1967 Sb.)

24/1995 Sb.

Účinnost od: 19.01.1995    Zrušeno: 01.05.2004

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Tuniské republiky
(Ruší 7/1975 Sb.)

4/1995 Sb.

Účinnost od: 18.01.1995

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

3/1995 Sb.

Účinnost od: 18.01.1995

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 23.listopadu 1994 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení článku I zákona č. 74/1994 Sb., kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

2/1995 Sb.

Účinnost od: 18.01.1995    Zrušeno: 01.07.2002

Zákon České národní rady o státní podpoře výzkumu a vývoje (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 1/1995 Sb.)

1/1995 Sb.

Účinnost od: 18.01.1995    Zrušeno: 01.07.2002

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 300/1992 Sb., o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií
(Mění 300/1992 Sb.)

1/1995/7 Sb.

Účinnost od: 18.01.1995    Zrušeno: 03.07.1996

Redakční sdělení o opravě chyb v nařízení vlády č. 265/1994 Sb., ve vyhlášce č. 171/1994 Sb. a v oznámeních Ministerstva financí o vydání opatření v částce 72/1994 Sb.

1/1995/5 Sb.

Účinnost od: 18.01.1995    Zrušeno: 26.01.1996

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví požadavky na správu o hospodaření banky

1/1995/4 Sb.

Účinnost od: 18.01.1995    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

1/1995/3 Sb.

Účinnost od: 18.01.1995    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření Federálního ministerstva financí, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce

1/1995/2 Sb.

Účinnost od: 18.01.1995    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
(Mění 119/1992/1 Sb.)

1/1995/1 Sb.

Účinnost od: 18.01.1995    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace
(Mění 123/1992/1 Sb.)

182/1995 Sb.

Účinnost od: 12.01.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v oblasti školství, kultury a vědy
(Ruší 4/1958 Sb.)

151/1995 Sb.

Účinnost od: 04.01.1995    Zrušeno: 14.07.2003

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických, úředních a zvláštních pasů Chilské republiky

191/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o zřízení Světové obchodní organizace (WTO)

6/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci v oblasti následků vyplývajících z migračních pohybů a Ujednání k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o spolupráci v oblasti následků vyplývajících z migračních pohybů

5/1995 Sb.

Účinnost od: 01.01.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných hranicích a Ujednání k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zpětném přebírání osob na společných hranicích

22/1995/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1995    Zrušeno: 26.04.1996

Opatření Ministerstva hospodářství, jímž se uveřejňuje podle § 117 odst. 5 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 1995
(Ruší 31/1994/1 Sb.)

5/1995/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1995    Zrušeno: 01.01.1998

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje opatření, kterým se stanoví zásady klasifikace pohledávek z úvěrů a tvorby rezerv a opravných položek k těmto pohledávkám
(Mění 165/1994 Sb.)

1/1995/6 Sb.

Účinnost od: 01.01.1995    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, opatření o kapitálové přiměřenosti bank, opatření České národní banky o úvěrové angažovanosti bank a opatření o pravidlech likvidity bank, a opatření, kterým se mění opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance
(Mění 38/1993/1 Sb.;Mění 76/1993/1 Sb.)

276/1994 Sb.

Účinnost od: 01.01.1995

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb., přijatému Poslaneckou sněmovnou dne 8.prosince 1994 a vrácenému prezidentem republiky dne 21.prosince 1994

275/1994 Sb.

Účinnost od: 01.01.1995

Zákon, kterým se mění zákon České národní rady č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolámí autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb.
(Mění 360/1992 Sb.)

274/1994 Sb.

Účinnost od: 01.01.1995

Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 72/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb., přijatému Poslaneckou sněmovnou dne 7.prosince 1994 a vrácenému prezidentem republiky dne 21.prosince 1994

273/1994 Sb.

Účinnost od: 01.01.1995

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 72/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb.
(Mění 368/1992 Sb.;Mění 549/1991 Sb.;Mění 72/1994 Sb.)

272/1994 Sb.

Účinnost od: 01.01.1995    Zrušeno: 01.01.1996

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zemědělství České republiky č. 613/1992 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek, ve znění vyhlášky č. 332/1993 Sb.
(Mění 613/1992 Sb.)

269/1994 Sb.

Účinnost od: 01.01.1995

Zákon o Rejstříku trestů
(Mění 149/1969 Sb.;Ruší 54/1970 Sb.)

268/1994 Sb.

Účinnost od: 01.01.1995    Účinnost do: 01.01.1996

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1995

267/1994 Sb.

Účinnost od: 01.01.1995    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský zákoník
(Mění 40/1964 Sb.)

266/1994 Sb.

Účinnost od: 01.01.1995

Zákon o dráhách
(Ruší 32/1978/3 Sb.;Ruší 8/1977/1 Sb.;Ruší 316/1992 Sb.;Ruší 22/1984/3 Sb.;Ruší 2/1980 Sb.;Ruší 11/1979 Sb.;Ruší 123/1979 Sb.;Ruší 126/1964 Sb.;Ruší 18/1981 Sb.;Ruší 190/1988 Sb.;Ruší 111/1966 Sb.;Ruší 38/1990 Sb.;Ruší 402/1992 Sb. - ruší výnos FMD;Ruší 51/1964 Sb.;Ruší 52/1964 Sb.;Ruší 61/1982 Sb.;Ruší 68/1964 Sb.;Ruší 7/1988 Sb.;Ruší 72/1984 Sb.;Ruší 8/1987 Sb.;Ruší 104/1974 Sb.;Ruší 122/1974 Sb.;Ruší 4/1979/13 Sb.;Ruší 177/1988 Sb.;Ruší 132/1969 Sb.;Ruší 16/1985/2 Sb.;Ruší 16/1982/1 Sb.;Ruší 24/1985/2 Sb.;Ruší 42/1984 Sb.)

265/1994 Sb.

Účinnost od: 01.01.1995    Zrušeno: 01.01.1996

Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník a kterým se stanoví sazby dovozního cla pro zboží pocházející z rozvojových a nejméně rozvinutých zemí a podmínky pro jejich uplatnění (celní sazebník)
(Mění 69/1989 Sb.;Ruší 335/1993 Sb.)

262/1994 Sb.

Účinnost od: 01.01.1995    Zrušeno: 12.11.2000

Nařízení vlády o odměnách členům zastupitelstev v obcích
(Ruší 221/1991 Sb.;Ruší 16/1994 Sb. nepřímo;Ruší 261/1992 Sb.;Ruší 11/1993 Sb. nepřímo;Ruší 520/1990 Sb.)

260/1994 Sb.

Účinnost od: 01.01.1995    Zrušeno: 01.01.2004

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 587/1992 Sb.)

259/1994 Sb.

Účinnost od: 01.01.1995

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 591/1992 Sb., o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 586/1992 Sb.;Mění 591/1992 Sb.;Ruší 534/1992 Sb.)

258/1994 Sb.

Účinnost od: 01.01.1995    Zrušeno: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 588/1992 Sb.)

255/1994 Sb.

Účinnost od: 01.01.1995    Zrušeno: 01.01.2011

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(Mění 337/1992 Sb.)

251/1994 Sb.

Účinnost od: 01.01.1995

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky pro poskytování a finanční vypořádání dotace ze státního rozpočtu na tepelnou energii dodávanou k vytápění domovních objektů

248/1994 Sb.

Účinnost od: 01.01.1995    Zrušeno: 01.01.2009

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a dopňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 165/1979 Sb.)

247/1994 Sb.

Účinnost od: 01.01.1995    Zrušeno: 13.07.1998

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se zmocňují Česká správa sociálního zabezpečení a okresní správy sociálního zabezpečení k promíjení penále podle zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti

246/1994 Sb.

Účinnost od: 01.01.1995    Zrušeno: 23.09.1999

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění vyhlášky č. 582/1992 Sb. a vyhlášky č. 327/1993 Sb.
(Mění 492/1991 Sb.)

245/1994 Sb.

Účinnost od: 01.01.1995    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima a dávky pěstounské péče
(Mění 463/1991 Sb.;Mění 50/1973 Sb.)

243/1994 Sb.

Účinnost od: 01.01.1995

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění zákona č. 302/1993 Sb.
(Mění 16/1993 Sb.)

242/1994 Sb.

Účinnost od: 01.01.1995

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb.
(Mění 338/1992 Sb.)

241/1994 Sb.

Účinnost od: 01.01.1995

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 100/1988 Sb.;Mění 54/1956 Sb.;Mění 550/1991 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 592/1992 Sb.;Mění 88/1968 Sb.)

235/1994 Sb.

Účinnost od: 01.01.1995    Zrušeno: 01.04.2002

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb., o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů, ve znění vyhlášky č. 71/1993 Sb., vyhlášky č. 178/1993 Sb. a vyhlášky č. 1/1994 Sb.
(Mění 576/1991 Sb.)

223/1994 Sb.

Účinnost od: 01.01.1995

Zákon o sloučení Československé obchodní a průmyslové komory s Hospodářskou komorou České republiky, o některých opatřeních s tím souvisejících a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění zákona č. 121/1993 Sb.
(Mění 301/1992 Sb.;Mění 42/1980 Sb.)

222/1994 Sb.

Účinnost od: 01.01.1995    Zrušeno: 01.01.2001

Zákon o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energických odvětvích a o Státní energetické inspekci
(Ruší 18/1986 Sb.;Ruší 113/1988 Sb.;Ruší 10/1958 Ú.l.;Ruší 137/1958 Ú.l.;Ruší 140/1978 Sb.;Ruší 140/1979 Sb.;Ruší 153/1961 Sb.;Ruší 175/1975 Sb.;Ruší 67/1960 Sb.;Ruší 79/1957 Sb.;Ruší 80/1957 Sb.;Ruší 88/1987 Sb.;Ruší 89/1987 Sb.;Ruší 9/1958 Ú.l.;Ruší 92/1987 Sb.)

220/1994 Sb.

Účinnost od: 01.01.1995    Zrušeno: 25.03.1996

Vyhláška Ministerstva financí o způsobu a rozsahu prodeje vybraných druhů zboží za ceny bez daně z přidané hodnoty a spotřebních daní některým osobám

219/1994 Sb.

Účinnost od: 01.01.1995    Zrušeno: 27.11.1997

Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podrobnosti nálepky prokazující zaplacení poplatku za užití dálnice a silnice dálničního typu motorovým vozidlem

216/1994 Sb.

Účinnost od: 01.01.1995

Zákon o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů
(Mění 214/1992 Sb.;Mění 229/1992 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Ruší 98/1963 Sb.)

204/1994 Sb.

Účinnost od: 01.01.1995    Zrušeno: 01.01.2002

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
(Ruší 34/1985/4 Sb.;Ruší 227/1990 Sb.;Ruší 22/1984/5 Sb.;Ruší 7/1986/8 Sb.;Ruší 7/1985/4 Sb.;Ruší 25/1983/5 Sb.;Ruší 1/1987/2 Sb.)

203/1994 Sb.

Účinnost od: 01.01.1995

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb. a zákona č. 40/1994 Sb.
(Mění 133/1985 Sb.)

200/1994 Sb.

Účinnost od: 01.01.1995

Zákon o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
(Ruší 70/1971 Sb.;Ruší 38/1974 Sb.;Mění 359/1992 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Ruší 10/1974 Sb.;Ruší 46/1971 Sb.;Ruší 59/1973 Sb.;Ruší 60/1973 Sb.)

199/1994 Sb.

Účinnost od: 01.01.1995    Zrušeno: 01.05.2004

Zákon o zadávání veřejných zakázek

192/1994 Sb.

Účinnost od: 01.01.1995    Zrušeno: 01.01.1999

Zákon o změně názvu některých vysokých škol uvedených v příloze zákona č. 172/1990Sb., o vysokých školách
(Mění 172/1990 Sb.)

189/1994 Sb.

Účinnost od: 01.01.1995    Zrušeno: 01.07.2008

Zákon o vyšších soudních úřednících

134/1994 Sb.

Účinnost od: 01.01.1995

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 200/1990 Sb.;Mění 135/1961 Sb.)

126/1994 Sb.

Účinnost od: 01.01.1995    Zrušeno: 01.01.2007

Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
(Ruší 451/1992 Sb.)

81/1994/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1995    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje účtová osnova a postupy účtování pro banky
(Mění 52/1993/1 Sb.)

81/1994/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1995    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele
(Ruší 53/1993/4 Sb.;Mění 106/1992/1 Sb.)

72/1994/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1995    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje obsah přílohy tvořící součást účetní závěrky pro podnikatele
(Mění 61/1993/1 Sb.)

71/1994/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1995    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění vykazování zůstatků účtů v rozvaze účetních jednotek při obchodování s cennými papíry

68/1994/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1995    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravují postupy účtování u fyzických osob provozujících podnikatelskou činnost nebo jinou výdělečnou činnost účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví

318/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1995

Zákon, kterým se upravuje změna postavení kulturních fondů a mění zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb. a zákona č. 468/1991 Sb.
(Ruší 58/1993 Sb. nepřímo)

Zavřít
MENU