Sbírka předpisů 1994 - podle účinnosti

270/1994 Sb.

Účinnost od: 31.12.1994

Nařízení vlády, kterým se stanoví přechodné období pro výkon funkce zakladatele státních podniků okresními úřady

254/1994 Sb.

Účinnost od: 31.12.1994    Zrušeno: 12.11.2000

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 425/1990 Sb.)

97/1995 Sb.

Účinnost od: 30.12.1994

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení turistických stezek protínajících státní hranice

271/1994 Sb.

Účinnost od: 30.12.1994

Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku - Ropovod Ingolstadt -

264/1994 Sb.

Účinnost od: 30.12.1994    Zrušeno: 01.01.2001

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví podmínky pro nerovnoměrné rozvržení pracovní doby v zařízeních sociální péče

263/1994 Sb.

Účinnost od: 30.12.1994

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

261/1994 Sb.

Účinnost od: 30.12.1994

Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství
(Mění 283/1993 Sb.)

257/1994 Sb.

Účinnost od: 30.12.1994    Zrušeno: 01.01.2004

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 11/1994 Sb., kterou se stanoví podrobnosti ke značení některých tabákových výrobků
(Mění 11/1994 Sb.)

256/1994 Sb.

Účinnost od: 30.12.1994    Zrušeno: 01.01.2005

Zákon, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon České národní rady č. 390/1991 Sb., o předškolních zařízeních a školských zařízeních, a zákon České národní rady č. 564/1990Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění zákona č. 190/1993 Sb.
(Mění 29/1984 Sb.;Mění 390/1991 Sb.;Mění 564/1990 Sb.)

249/1994 Sb.

Účinnost od: 30.12.1994

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně

244/1994 Sb.

Účinnost od: 30.12.1994

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 593/1992 Sb.)

80/1994/3 Sb.

Účinnost od: 30.12.1994    Zrušeno: 01.01.2001

Redakční sdělení o opravě chyby v zákonu č. 222/1994 Sb.
(Mění 222/1994 Sb.)

81/1994/1 Sb.

Účinnost od: 30.12.1994    Zrušeno: 01.01.1997

Opatření České národní banky, kterým se vyhlašují platební tituly pro kódování finančních transakcí ve vztahu k zahraničí
(Ruší 29/1992/1 Sb.)

80/1994/2 Sb.

Účinnost od: 30.12.1994    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1994 u ústředních orgánů a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných

80/1994/1 Sb.

Účinnost od: 30.12.1994    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1994 u okresních úřadů, obcí a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných

72/1994/4 Sb.

Účinnost od: 30.12.1994

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

72/1994/3 Sb.

Účinnost od: 30.12.1994    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, jímž se stanoví část obsahu - Přílohy - , která je součástí účetní závěrky politických stran a politických hnutí účtujících v soustavě podvojného účetnictví
(Mění 123/1992/1 Sb.)

72/1994/2 Sb.

Účinnost od: 30.12.1994    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví uspořádání položek účetní závěrky k 30.6.1994 pro politické strany a politická hnutí účtující v soustavě jednoduchého účetnictví

22/1995 Sb.

Účinnost od: 27.12.1994

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Maďarskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

21/1995 Sb.

Účinnost od: 23.12.1994

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Státem Izrael o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu

46/1995 Sb.

Účinnost od: 19.12.1994

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společného pilotního projektu na ochranu životního prostředí - Městské čistírny odpadních vod v severních Čechách

28/1995 Sb.

Účinnost od: 19.12.1994

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společných pilotních projektů na ochranu životního prostředí ke snížení znečištění životního prostředí přecházejícího hranice

234/1994 Sb.

Účinnost od: 15.12.1994    Zrušeno: 27.02.1997

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 50/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole, ve znění vyhlášky Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 505/1992 Sb. a vyhlášky Ministerstva průmyslu a obchodu č. 22/1994 Sb.
(Mění 50/1992 Sb.)

233/1994 Sb.

Účinnost od: 15.12.1994

Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Jeseníky

232/1994 Sb.

Účinnost od: 15.12.1994

Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Krkonoše

231/1994 Sb.

Účinnost od: 15.12.1994

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 9.listopadu 1994 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení obecně závazné vyhlášky města Přerov - Tržní řád ze dne 1.prosince 1993, ve znění změn a doplňků

71/1994/2 Sb.

Účinnost od: 15.12.1994    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje uspořádání položek rozvahy a výkazu zisků a ztrát a jejich obsahové vymezení pro podnikatele

71/1994/1 Sb.

Účinnost od: 15.12.1994    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví příloha k účetnímu výkazu Výkaz o plnění příjmů a výdajů rozpočtových organizací (Úč RO 2-04)

70/1994/1 Sb.

Účinnost od: 15.12.1994    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1995

23/1995 Sb.

Účinnost od: 14.12.1994    Zrušeno: 01.05.2004

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky

225/1994 Sb.

Účinnost od: 06.12.1994    Zrušeno: 01.07.1997

Nařízení vlády, kterým se stanovují celní přechody, na nichž provádějí kontrolu cestovních dokladů celní úřady

224/1994 Sb.

Účinnost od: 06.12.1994

Zákon, kterým se mění a doplňujezákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., ústavního zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 306/1993 Sb., zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb., zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 569/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb. a zákona č. 210/1993 Sb., doplňuje zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 74/1994 Sb., zákona č. 177/1994 Sb. a zákona č. 156/1994 Sb., a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb. a zákona č. 117/1994 Sb.
(Mění 92/1991 Sb.;Mění 166/1993 Sb.;Mění 171/1991 Sb.;Mění 328/1991 Sb.)

25/1995 Sb.

Účinnost od: 04.12.1994

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o dodávkách ropy z Ruské federace do České republiky

237/1994 Sb.

Účinnost od: 01.12.1994

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech a Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o malém pohraničním styku na turistických stezkách a v turistických zónách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech

217/1994 Sb.

Účinnost od: 01.12.1994

Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky některým obětem nacistické perzekuce

205/1994 Sb.

Účinnost od: 01.12.1994    Zrušeno: 31.03.2011

Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 50 Kč vzoru 1994

183/1994 Sb.

Účinnost od: 01.12.1994    Zrušeno: 01.01.1996

Zákon o zvýšení vyplácených důchodů a důchodů přiznávaných v roce 1994 a v roce 1995
(Mění 100/1988 Sb.;Mění 206/1990 Sb.;Mění 229/1990 Sb.;Mění 235/1990 Sb.;Mění 255/1993 Sb.)

67/1994/1 Sb.

Účinnost od: 01.12.1994    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše stravného při pracovních cestách
(Mění 119/1992 Sb.)

218/1994 Sb.

Účinnost od: 30.11.1994

Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 500/1990 Sb.)

206/1994 Sb.

Účinnost od: 30.11.1994

Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k ochraně a tvorbě životního prostředí

35/1995 Sb.

Účinnost od: 20.11.1994

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské dohody o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy a souvisejících objektech (AGTC)

66/1994/3 Sb.

Účinnost od: 18.11.1994

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

66/1994/2 Sb.

Účinnost od: 18.11.1994    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1994 - 1996, 8,45 %

66/1994/1 Sb.

Účinnost od: 18.11.1994    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky státních pokladničních poukázek

213/1994 Sb.

Účinnost od: 15.11.1994    Zrušeno: 01.07.2000

Vyhláška Ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 128/1993 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech
(Mění 128/1993 Sb.)

207/1994 Sb.

Účinnost od: 11.11.1994

Nález Ústavního soudu České republiky ve věci návrhu na zrušení § 6, 11, § 12 odst.3, § 18 odst. 1 písm. a), c) a § 18a písm. a), b) zákona České národní rady č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění zákona č. 272/1993 Sb.

64/1994/1 Sb.

Účinnost od: 11.11.1994    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření vlády, kterým se zvyšuje přírustek spotřebitelských cen zvýšený o 5% za první až třetí čtvrtletí 1994 proti prvnímu až třetímu čtvrtletí 1993, za druhé až třetí čtvrtletí 1994 proti druhému až třetímu čtvrtletí 1993 a za třetí čtvrtletí 1994 proti třetímu čtvrtletí 1993 podle nařízení vlády č. 334/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti

163/1995 Sb.

Účinnost od: 05.11.1994

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o zrušení vízové povinnosti

27/1995 Sb.

Účinnost od: 02.11.1994

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o kontrole a označování předmětů z drahých kovů

178/1994 Sb.

Účinnost od: 01.11.1994    Zrušeno: 01.01.1998

Vyhláška Ministerstva financí o oceňování staveb, pozemků a trvalých porostů
(Ruší 94/1991/3 Sb.;Ruší 611/1992 Sb.;Ruší 110/1992 Sb.;Ruší 393/1991 Sb.)

164/1994 Sb.

Účinnost od: 01.11.1994

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 12.července 1994ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 3 odst. 1, části ustanovení § 3 odst. 2 a části ustanovení § 5 odst. 2 a odst. 4 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákonů jej měnících a doplňujících
(Mění 87/1991 Sb.)

197/1994 Sb.

Účinnost od: 27.10.1994    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ministerstva školství č. 140/1968 Sb., o pracovních úlevách a hospodářském zabezpečení studujících při zaměstnání, ve znění zákona č. 188/1988 Sb.
(Mění 140/1968 Sb.)

196/1994 Sb.

Účinnost od: 27.10.1994    Zrušeno: 01.01.2009

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, a vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech
(Mění 143/1965 Sb.;Mění 165/1979 Sb.)

195/1994 Sb.

Účinnost od: 27.10.1994    Zrušeno: 01.12.1999

Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva obrany č. 274/1993 Sb., o stanovení výše náhrady nákladů vynaložených na materiální a finanční zabezpečení vzdělání nebo vycvičení vojáků v činné službě a o podmínkách jejího snížení
(Mění 274/1993 Sb.)

194/1994 Sb.

Účinnost od: 27.10.1994

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 4.října 1994 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Jívka ze dne 14. března 1994 o financování věcných nákladů dětí, které navštěvují základní školy

193/1994 Sb.

Účinnost od: 27.10.1994

Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířet proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb.
(Mění 246/1992 Sb.)

191/1994 Sb.

Účinnost od: 27.10.1994

Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., zákona České národní rady č. 282/1992 Sb., zákona České národní rady č. 473/1992 Sb., zákona č. 170/1993 Sb. a zákona č. 155/1994 Sb.
(Mění 500/1990 Sb.)

190/1994 Sb.

Účinnost od: 27.10.1994    Zrušeno: 01.01.2000

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1992 Sb., o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky
(Mění 123/1992 Sb.)

61/1994/1 Sb.

Účinnost od: 27.10.1994    Zrušeno: 01.01.1998

Redakční sdělení o opravě chyb ve vyhlášce č. 178/1994 Sb.
(Mění 178/1994 Sb.)

230/1994 Sb.

Účinnost od: 24.10.1994

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o kulturní spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky

150/1995 Sb.

Účinnost od: 16.10.1994    Zrušeno: 07.07.2003

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických a zvláštních pasů Peruánské republiky

188/1994 Sb.

Účinnost od: 07.10.1994

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně

187/1994 Sb.

Účinnost od: 07.10.1994    Zrušeno: 29.12.2000

Vyhláška Ministerstva dopravy,kterou se provádí zákon o silniční dopravě
(Mění 123/1979 Sb. ustanovení vyhlášky neplatí pro městskou hromadnou dopravu autobusy;Ruší 122/1979 Sb.;Ruší 84/1992 Sb.;Ruší 38/1992/1 Sb.)

60/1994/1 Sb.

Účinnost od: 07.10.1994    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Českého statistického úřadu, kterým se doplňuje program statistických zjišťování na rok 1994
(Mění 70/1993/1 Sb.)

41/1996 Sb.

Účinnost od: 01.10.1994    Zrušeno: 01.11.1998

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu č. 9 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod

212/1994 Sb.

Účinnost od: 01.10.1994    Zrušeno: 01.06.2002

Zákon České národní rady o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

211/1994 Sb.

Účinnost od: 01.10.1994    Zrušeno: 01.06.2002

Zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

182/1994 Sb.

Účinnost od: 01.10.1994    Zrušeno: 01.01.2012

Zákon, kterým se zvyšuje státní vyrovnávací příspěvek nezaopatřeným dětem a některé sociální dávky
(Mění 100/1988 Sb.;Mění 206/1990 Sb.;Mění 32/1957 Sb.;Mění 482/1991 Sb.;Mění 54/1956 Sb.;Mění 88/1968 Sb.)

174/1994 Sb.

Účinnost od: 01.10.1994    Zrušeno: 15.12.2001

Vyhláška Ministerstva hospodářství, kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
(Ruší 53/1985 Sb.)

158/1994 Sb.

Účinnost od: 01.10.1994    Zrušeno: 01.06.2002

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší), ve znění zákona č. 218/1992 Sb., a zákon České národní rady č. 389/1991 Sb., o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečišťování, ve znění zákona č. 211/1993 Sb.
(Mění 309/1991 Sb.;Mění 389/1991 Sb.)

143/1994 Sb.

Účinnost od: 01.10.1994    Zrušeno: 01.10.1995

Nařízení vlády o zvýšení rodičovského příspěvku a podpory při narození dítěte
(Mění 32/1957 Sb.;Mění 382/1990 Sb.;Mění 88/1968 Sb. mění (nepřímá novelizace))

185/1994 Sb.

Účinnost od: 30.09.1994

Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Ostravské aglomerace

184/1994 Sb.

Účinnost od: 30.09.1994    Zrušeno: 30.05.2002

Nařízení vlády o jednacím řádu Ústřední volební komise a o provedení zákona o volbách do zastupitelstev v obcích

59/1994/3 Sb.

Účinnost od: 30.09.1994    Zrušeno: 01.07.2000

Redakční sdělení o opravě chyby ve vyhlášce č. 175/1994 Sb.
(Mění 175/1994 Sb.)

59/1994/2 Sb.

Účinnost od: 30.09.1994

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

59/1994/1 Sb.

Účinnost od: 30.09.1994    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše stravného při pracovních cestách
(Mění 119/1992 Sb.)

201/1994 Sb.

Účinnost od: 29.09.1994

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o zrušení vízové povinnosti
(Ruší 126/1965 Sb.)

179/1994 Sb.

Účinnost od: 28.09.1994

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 23.srpna 1994 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Olomouce ze dne 13.března 1991 o úpravě podmínek prodeje, rozšiřování a provozování předmětů pornografického a erotického charakteru ve městě Olomouci

58/1994/1 Sb.

Účinnost od: 28.09.1994

Redakční sdělení o opravě chyb v nálezu Ústavního soudu České republiky č. 35/1994 Sb.
(Mění 35/1994 Sb.)

227/1994 Sb.

Účinnost od: 22.09.1994

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody formou výměny dopisů mezi Českou republikou a Evropským společenstvím týkající se ryb
(Mění 226/1994 Sb.)

175/1994 Sb.

Účinnost od: 14.09.1994    Zrušeno: 01.07.2000

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb. a č. 88/1994 Sb.
(Mění 560/1991 Sb.)

173/1994 Sb.

Účinnost od: 08.09.1994    Zrušeno: 13.02.2002

Vyhláška Ministerstva vnitra o provedení některých ustanovení zákona č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů
(Mění 433/1992 Sb.)

169/1994 Sb.

Účinnost od: 01.09.1994    Zrušeno: 01.10.1995

Vyhláška Ministerstva financí a České národní banky, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva financí a Státní banky československé č. 303/1992 Sb., kterou se provádí devizový zákon
(Mění 303/1992 Sb.;Ruší 323/1990 Sb.)

168/1994 Sb.

Účinnost od: 01.09.1994    Zrušeno: 01.10.1995

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva financí, Ministerstva financí České republiky a Ministerstva financí Slovenské republiky č. 585/1990 Sb., o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor
(Mění 585/1990 Sb.)

167/1994 Sb.

Účinnost od: 01.09.1994    Zrušeno: 01.01.2005

Nařízení vlády, kterým se zkracuje civilní služba pro některé občany

161/1994 Sb.

Účinnost od: 01.09.1994    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 149/1988 Sb.)

171/1994 Sb.

Účinnost od: 31.08.1994    Zrušeno: 03.07.1996

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví podrobnosti barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv

54/1994/2 Sb.

Účinnost od: 31.08.1994

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

229/1994 Sb.

Účinnost od: 26.08.1994    Zrušeno: 31.03.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko

166/1994 Sb.

Účinnost od: 18.08.1994

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do zastupitelstev v obcích

53/1994/2 Sb.

Účinnost od: 18.08.1994

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

53/1994/1 Sb.

Účinnost od: 18.08.1994    Zrušeno: 01.08.1998

Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Federálního ministerstva financí ze dne 27.března 1992 vyhlášené v částce 36/1992 Sb., kterým se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně
(Mění 36/1992/1 Sb.)

202/1994 Sb.

Účinnost od: 12.08.1994    Zrušeno: 01.05.2004

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Albánské republiky o obchodně ekonomických vztazích a spolupráci ve vědě a technice

165/1994 Sb.

Účinnost od: 11.08.1994    Zrušeno: 01.01.1998

Opatření České národní banky, kterým se stanoví zásady klasifikace pohledávek z úvěrů a tvorby rezerv a opravných položek k těmto pohledávkám

52/1994/1 Sb.

Účinnost od: 11.08.1994    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňují účtové osnovy a postupy účtování pro banky a pojišťovny
(Mění 52/1993/1 Sb.;Mění 130/1992/1 Sb.)

180/1994 Sb.

Účinnost od: 10.08.1994

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
(Mění 30/1979 Sb.;Mění 49/1979 Sb. dnem 10. srpna 1994 se ve vzájemných vztazích mezi Českou republikou a Rumunskem přestala uplatňovat tato mnohostranná smlouva)

239/1994 Sb.

Účinnost od: 09.08.1994

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o vzájemném zaměstnávání českých a vietnamských občanů

56/1994/1 Sb.

Účinnost od: 05.08.1994    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení České národní banky o vydání opatření č. 4, kterým se stanoví bankám omezení a podmínky pro některé druhy úvěrů a investic do majetkových účastí

163/1994 Sb.

Účinnost od: 04.08.1994    Zrušeno: 03.08.1995

Opatření České národní banky, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
(Ruší 181/1993 Sb.)

96/1995 Sb.

Účinnost od: 03.08.1994

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Portugalské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic

147/1994 Sb.

Účinnost od: 03.08.1994

Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun ke 125. výročí zahájení provozu první koněspřežné městské tramvaje v Brně

51/1994/1 Sb.

Účinnost od: 03.08.1994    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1994 - 1999, 9,25 %

155/1994 Sb.

Účinnost od: 01.08.1994

Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 500/1990 Sb.)

111/1994 Sb.

Účinnost od: 01.08.1994

Zákon o silniční dopravě
(Ruší 118/1990 Sb.;Ruší 68/1979 Sb.)

54/1994/1 Sb.

Účinnost od: 01.08.1994    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání dodatku k opatření, kterým se stanoví postup pro oceňování investičního majetku a zásob v působnosti Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a Bezpečnostní informační služby České republiky - přílohy č. 2 ( ostatní specifikovaný materiál )
(Mění 78/1993/1 Sb.)

45/1994/2 Sb.

Účinnost od: 01.08.1994    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
(Mění 119/1992 Sb.)

45/1994/1 Sb.

Účinnost od: 01.08.1994    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě výše stravného při pracovních cestách
(Mění 119/1992 Sb.)

154/1994 Sb.

Účinnost od: 30.07.1994

Zákon o bezpečnostní informační službě
(Ruší 316/1993 Sb. nepřímo;Mění 141/1961 Sb.;Ruší 527/1992 Sb.)

153/1994 Sb.

Účinnost od: 30.07.1994

Zákon o zpravodajských službách České republiky
(Mění 67/1992 Sb.)

157/1994 Sb.

Účinnost od: 29.07.1994

Zákon o státních vyznamenáních České republiky
(Mění 404/1990 Sb.;Ruší 35/1986 Sb.)

156/1994 Sb.

Účinnost od: 29.07.1994

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 21/1992 Sb.;Mění 328/1991 Sb.;Mění 513/1991 Sb.)

198/1994 Sb.

Účinnost od: 28.07.1994

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic

49/1994/1 Sb.

Účinnost od: 27.07.1994    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření vlády, kterým se vyhlašuje přírůstek spotřebitelských cen zvýšený o 5% za první pololetí 1994 proti prvnímu pololetí 1993 a za druhé čtvrtletí 1994 proti druhému čtvrtletí 1993 podle nařízení vlády č. 334/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti

228/1994 Sb.

Účinnost od: 21.07.1994

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o spolupráci mezi Ministerstvaem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem průmyslu a obchodu Litevské republiky

152/1994 Sb.

Účinnost od: 20.07.1994

Zákon o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů
(Mění 298/1992 Sb.;Mění 367/1990 Sb.;Mění 418/1990 Sb.;Mění 99/1963 Sb.)

49/1994/2 Sb.

Účinnost od: 20.07.1994

Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
(Mění 71/1994 Sb.)

48/1994/2 Sb.

Účinnost od: 20.07.1994

Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 136/1994 Sb. a v opatření Ministerstva hospodářství uveřejněném v částce 31/1994 Sb.
(Mění 136/1994 Sb.;Mění 31/1994/1 Sb.)

48/1994/1 Sb.

Účinnost od: 20.07.1994

Redakční sdělení o doplnění nálezu Ústavního soudu České republiky č. 141/1994 Sb.
(Mění 141/1994 Sb.)

151/1994 Sb.

Účinnost od: 15.07.1994    Zrušeno: 01.06.1997

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 258/1992 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 263/1993 Sb. a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 90/1994 Sb.
(Mění 258/1992 Sb.)

150/1994 Sb.

Účinnost od: 15.07.1994    Zrušeno: 01.04.1997

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 426/1992 Sb.,o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky
(Mění 426/1992 Sb.)

149/1994 Sb.

Účinnost od: 15.07.1994    Zrušeno: 01.04.1997

Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 216/1992 Sb., kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění nařízení vlády České republiky č. 50/1993 Sb.
(Mění 216/1992 Sb.)

146/1994 Sb.

Účinnost od: 15.07.1994    Zrušeno: 01.07.1998

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 93/1993 Sb., o osvobození zboží od dovozního cla
(Mění 93/1993 Sb.)

145/1994 Sb.

Účinnost od: 15.07.1994    Zrušeno: 01.07.1998

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 54/1994 Sb.
(Mění 92/1993 Sb.)

144/1994 Sb.

Účinnost od: 15.07.1994    Zrušeno: 01.01.1998

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví podmínky vracení zaplacené daně z přidané hodnoty

142/1994 Sb.

Účinnost od: 15.07.1994    Zrušeno: 01.01.2014

Nařízení vlády, kterým se stanoví výše úroků z prodlení a poplatku z prodlení podle občanského zákoníku a kterým se stanoví minimální výše nákladů spojených s uplatňováním pohledávky
(Mění 45/1964 Sb.)

141/1994 Sb.

Účinnost od: 15.07.1994

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 14.června 1994 ve věci návrhu na zrušení bodu e) obecně závazné vyhlášky obce Karlštejn o poplatku ze vstupného na hrad přijaté dne 19.února 1991

45/1994/3 Sb.

Účinnost od: 15.07.1994

Redakční sdělení o doplnění nálezů Ústavního soudu České republiky č. 86/1994 Sb., č. 101/1994 Sb. a č. 132/1994 Sb.
(Mění 101/1994 Sb.;Mění 132/1994 Sb.;Mění 86/1994 Sb.)

160/1994 Sb.

Účinnost od: 07.07.1994

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Uruguayské východní republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických a úředních pasů Uruguayské východní republiky

55/1998 Sb.

Účinnost od: 02.07.1994    Zrušeno: 02.07.2004

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky
(Ruší 117/1960 Sb.)

113/1995 Sb.

Účinnost od: 01.07.1994    Zrušeno: 30.12.2004

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Dohodě o obchodních vztazích mezi vládou Československé federativní republiky a vládou Spojených států amerických
(Mění 158/1991 Sb.)

54/1995 Sb.

Účinnost od: 01.07.1994    Zrušeno: 01.05.2004

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Středoevropské dohody o volném obchodu mezi Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou

221/1994 Sb.

Účinnost od: 01.07.1994

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických o vzájemné pomoci mezi jejich celními správami

139/1994 Sb.

Účinnost od: 01.07.1994    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče
(Mění 83/1993 Sb.)

138/1994 Sb.

Účinnost od: 01.07.1994    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče
(Mění 82/1993 Sb.)

137/1994 Sb.

Účinnost od: 01.07.1994    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 182/1991 Sb.)

136/1994 Sb.

Účinnost od: 01.07.1994

Zákon o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/199 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 455/1991 Sb.;Mění 587/1992 Sb.;Mění 588/1992 Sb.)

118/1994 Sb.

Účinnost od: 01.07.1994

Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

117/1994 Sb.

Účinnost od: 01.07.1994

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, doplňuje zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., a zákon č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, ve znění zákona č. 122/1993 Sb., a mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
(Mění 166/1993 Sb.;Mění 328/1991 Sb.;Mění 424/1991 Sb.;Mění 54/1990 Sb.;Mění 563/1991 Sb.;Mění 99/1963 Sb.)

48/1994 Sb.

Účinnost od: 01.07.1994

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 565/1990 Sb.)

38/1994/1 Sb.

Účinnost od: 01.07.1994    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva dopravy o vydání opatření o používání měrových jednotek při spojení letadlo - země a při koordinaci řízení letového provozu (L 5), opatření o poznávacích značkách civilních letadel (L 7) a opatření o civilní letecké telekomunikační službě, svazek I (L 10/I) - část - Zařízení a systémy

181/1994 Sb.

Účinnost od: 29.06.1994

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

162/1994 Sb.

Účinnost od: 29.06.1994

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Austrálií o vzájemné podpoře a ochraně investic

135/1994 Sb.

Účinnost od: 29.06.1994

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, a mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
(Mění 265/1991 Sb.;Mění 526/1990 Sb.)

43/1994/1 Sb.

Účinnost od: 29.06.1994

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
(Mění 18/1994/2 Sb.)

240/1994 Sb.

Účinnost od: 25.06.1994

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Rozhodnutí č. 1/93 (C) Společného výboru Evropského společenství a České republiky a Slovenské republiky o vývozu některých ocelářských výrobků z České republiky do Společenství, vyhlášeného pod č. 204/1993 Sb.
(Mění 204/1993 Sb.)

176/1994 Sb.

Účinnost od: 24.06.1994

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku č.1 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném využívání stanovených informačních a archivních fondů vzniklých z činnosti ministerstev vnitra v oblasti vnitřního pořádku a bezpečnosti ze dne 29.října 1992
(Mění 156/1993 Sb.)

133/1994 Sb.

Účinnost od: 24.06.1994

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Vídeňské úmluvě o občanskoprávní odpovědnosti za jaderné škody a Společnému protokolu týkajícímu se aplikace Vídeňské úmluvy a Pařížské úmluvy

132/1994 Sb.

Účinnost od: 24.06.1994

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 17.května 1994ve věci návrhu na zrušení čl.II zákona č. 216/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č.172/1990 Sb.,o vysokých školách, a na zrušení § 27 odst.8 zákona č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 216/1993 Sb.

42/1994/2 Sb.

Účinnost od: 24.06.1994

Usnesení Poslanecké sněmovny o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva v obci Lhotka, okres Jihlava

42/1994/1 Sb.

Účinnost od: 24.06.1994

Usnesení Poslanecké sněmouvny o zpřístupnění kopií písemných přiznání o příjmech a darech poslanců a členů vlády občanům

131/1994 Sb.

Účinnost od: 21.06.1994

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 24.května 1994 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 183/1993 Sb.
(Mění 229/1991 Sb.)

55/1997 Sb.

Účinnost od: 20.06.1994

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zrušení vízové povinnosti ze dne 29. října 1992
(Mění 149/1993 Sb.)

40/1994/1 Sb.

Účinnost od: 17.06.1994

Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 113/1994 Sb. a ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 122/1994 Sb.
(Mění 113/1994 Sb.;Mění 122/1994 Sb.)

123/1994 Sb.

Účinnost od: 10.06.1994

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o vyhlášení seznamu smluv sjednaných mezi bývalou Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Německou demokratickou republikou, které pozbyly platnosti sjednocením Německa dne 3.října 1990
(Ruší 147/1990 Sb.;Ruší 185/1989 Sb.;Ruší 20/1980 Sb.;Ruší 27/1962 Sb.;Ruší 30/1973 Sb.;Ruší 36/1974 Sb.;Ruší 37/1974 Sb.;Ruší 53/1978 Sb.;Ruší 54/1978 Sb.;Ruší 7/1959 Sb.;Ruší 74/1957 Sb.;Ruší 75/1979 Sb.;Ruší 82/1975 Sb.;Ruší 82/1985 Sb.;Ruší 89/1978 Sb.;Ruší 94/1975 Sb.;Ruší 95/1973 Sb.)

120/1994 Sb.

Účinnost od: 10.06.1994

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 26.dubna 1994 ve věci návrhu na zrušení části I odst.4 a částí II,III a IV obecně závazné vyhlášky obce Raškovice o likvidaci tuhého komunálního majetku a o místním poplatku za jeho odvoz přijaté dne 14.prosince 1991

119/1994 Sb.

Účinnost od: 10.06.1994

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 26.dubna 1994 ve věci návrhu na zrušení článku III odst.6, článku IV odst.1 a článku V odst.1 obecně závazné vyhlášky města Duchcov k zajištění pořádku při hospodaření s byty v majetku města přijaté dne 10.prosince 1992

170/1994 Sb.

Účinnost od: 08.06.1994

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Kanady o zaměstnávání rodinných příslušníků pracovníků diplomatických misí, konzulárních úřadů a zaměstnanců mezinárodních vládních organizací

116/1994 Sb.

Účinnost od: 08.06.1994

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 87/1991 Sb.)

115/1994 Sb.

Účinnost od: 08.06.1994

Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb., zákona č. 528/1990 Sb., zákona č. 137/1991 Sb. a zákona č. 264/1992 Sb., a mění zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 133/1993 Sb.
(Mění 403/1990 Sb.;Mění 87/1991 Sb.)

114/1994 Sb.

Účinnost od: 08.06.1994

Zákon, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č.96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb.
(Mění 586/1992 Sb.)

113/1994 Sb.

Účinnost od: 08.06.1994    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon,kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb., zákona č. 322/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb. a zákona č. 85/1994 Sb.
(Mění 357/1992 Sb.)

112/1994 Sb.

Účinnost od: 08.06.1994    Zrušeno: 28.09.1999

Zákon,kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky,ve znění zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb.,zákona České národní rady č. 437/1991 Sb. a zákonného opatření Předsednictva České národní rady č. 348/1992 Sb.
(Mění 108/1987 Sb.)

97/1994 Sb.

Účinnost od: 08.06.1994

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 5.dubna 1994 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Kuřimi o převodu a pronájmu majetku města Kuřimi

178/1999 Sb.

Účinnost od: 06.06.1994    Zrušeno: 29.12.2005

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o vnitrozemské plavbě

128/1994 Sb.

Účinnost od: 04.06.1994

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic

110/1994 Sb.

Účinnost od: 03.06.1994    Zrušeno: 01.01.2000

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody
(Ruší 247/1992 Sb.)

109/1994 Sb.

Účinnost od: 03.06.1994

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti,kterou se vydává řád výkonu vazby
(Ruší 25/1969/6 Sb.)

86/1994 Sb.

Účinnost od: 03.06.1994

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 22.března 1994 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 871 odst. 1 občanského zákoníku, ve znění zákona č. 509/1991 Sb.

177/1994 Sb.

Účinnost od: 01.06.1994    Zrušeno: 01.05.2008

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě, o zřízení předsunutého českého pohraničního odbavovacího stanoviště na hraničním přechodu České Velenice - Gmünd/Bleylebenstrasse, Ujednání mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě, o zřízení...

108/1994 Sb.

Účinnost od: 01.06.1994    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se provádí zákoník práce a některé další zákony
(Ruší 127/1993 Sb. nepřímo;Ruší 193/1991 Sb.;Ruší 223/1988 Sb.;Ruší 26/1985 Sb.;Ruší 232/1988 Sb.;Ruší 13/1991 Sb.)

107/1994 Sb.

Účinnost od: 01.06.1994

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech
(Mění 359/1992 Sb.)

103/1994 Sb.

Účinnost od: 01.06.1994

Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 50.výročí vylodění spojenců v Normandii

85/1994 Sb.

Účinnost od: 01.06.1994

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích vybíraných správními orgány České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 10/1993 Sb. a zákona č. 72/1994 Sb., zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb., zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 325/1993 Sb., zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb., zákona 42/1994 Sb. a zákona č. 7/1994 Sb., zákon č. 331/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb. a zákona č. 42/1994 Sb.
(Mění 10/1993 Sb.;Mění 331/1993 Sb.;Mění 337/1992 Sb.;Mění 357/1992 Sb.;Mění 368/1992 Sb.;Mění 531/1990 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Ruší 105/1951 Sb.;Ruší 570/1990 Sb.;Ruší 98/1993 Sb.)

74/1994 Sb.

Účinnost od: 01.06.1994    Zrušeno: 01.01.2007

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce č. 65/1965 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 1/1992 Sb.;Mění 328/1991 Sb.;Mění 65/1965 Sb.;Mění 9/1991 Sb.;Mění 93/1951 Sb.;Ruší 121/1990 Sb.;Ruší 137/1989 Sb.;Ruší 14/1991 Sb.;Ruší 195/1991 Sb.;Ruší 213/1990 Sb.;Ruší 405/1990 Sb. k 1.1.1995;Ruší 425/1991 Sb.)

105/1994 Sb.

Účinnost od: 27.05.1994

Nařízení vlády,kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Brněnské sídelní regionální aglomerace

104/1994 Sb.

Účinnost od: 27.05.1994

Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Plzeňské sídelní regionální aglomerace

102/1994 Sb.

Účinnost od: 27.05.1994

Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu v objektech určených pro výrobu a zpracování výbušnin

101/1994 Sb.

Účinnost od: 27.05.1994

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 26.dubna 1994 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 67 písm. b) zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

33/1994/2 Sb.

Účinnost od: 27.05.1994

Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 182/1993 Sb., v opatření České národní banky č. 20/1994 Sb., v zákonu č. 47/1994 Sb., v zákonu č. 75/1994 Sb. (úplném znění) a v nařízení vlády č. 79/1994 Sb.
(Mění 182/1993 Sb.;Mění 20/1994 Sb.;Mění 21/1994 Sb.;Mění 47/1994 Sb.;Mění 75/1994 Sb.;Mění 79/1994 Sb.)

34/1994/2 Sb.

Účinnost od: 27.05.1994

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

34/1994/1 Sb.

Účinnost od: 27.05.1994

Usnesení Poslanecké sněmovny o vyhlášení voleb do zastupitelstev některých obcí

33/1994/1 Sb.

Účinnost od: 27.05.1994    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1994
(Mění 70/1993/1 Sb.)

148/1994 Sb.

Účinnost od: 26.05.1994

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o předávání a přebírání osob, jejichž vstup nebo pobyt je na území druhého státu protiprávní, a Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Rumunska k provedení Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o předávání a přebírání osob, jejichž vstup nebo pobyt je na území druhého státu protiprávní, ze dne 25.ledna 1994

99/1994 Sb.

Účinnost od: 24.05.1994    Zrušeno: 10.07.1996

Vyhláška Českého úřadu zeměřického a katastrálního, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu zeměřického a katastrálního č. 126/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, a zákon České národní rady č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) ve znění vyhlášky Českého úřadu zeměřického a katastrálního č. 277/1993 Sb.
(Mění 126/1993 Sb.)

98/1994 Sb.

Účinnost od: 24.05.1994

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění zákona č. 92/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 541/1992 Sb., zákona č. 544/1992 Sb., zákona č. 210/1993 Sb. a zákona č. 306/1993 Sb.

96/1994 Sb.

Účinnost od: 24.05.1994

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 5.dubna 1994 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Ústí nad Labem k zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti v Ústí nad Labem

95/1994 Sb.

Účinnost od: 24.05.1994

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 5.dubna 1994 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Krupky k zajištění pořádku při hospodaření s byty v majetku města

94/1994 Sb.

Účinnost od: 24.05.1994

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 5.dubna 1994 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Bíliny o ochraně majetku občanů a města a zabezpečení veřejného pořádku ve městě Bílině

93/1994 Sb.

Účinnost od: 24.05.1994

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 5.dubna 1994 ve věci návrhu na částečné zrušení obecně závazné vyhlášky obce BLUDOV, kterou byl přijat - Domovní řád -

92/1994 Sb.

Účinnost od: 24.05.1994

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 5.dubna 1994 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Mostu k zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti ve městě Mostě

159/1994 Sb.

Účinnost od: 21.05.1994    Zrušeno: 13.08.2010

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o podpoře a ochraně investic

91/1994 Sb.

Účinnost od: 20.05.1994

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 12.dubna 1994 ve věci návrhu prezidenta republiky na zrušení části ustanovení § 102 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění zákona č. 557/1991 Sb. a zákona č. 290/1993 Sb.
(Mění 140/1961 Sb.)

31/1994/1 Sb.

Účinnost od: 20.05.1994    Zrušeno: 01.01.1995

Opatření Ministerstva hospodářství, jímž se uveřejňuje seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1.ledna 1994
(Ruší 49/1993/3 Sb. nepřímo;Ruší 40/1993/1 Sb.)

90/1994 Sb.

Účinnost od: 19.05.1994    Zrušeno: 01.06.1997

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 258/1992 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 263/1993 Sb.
(Mění 258/1992 Sb.)

89/1994 Sb.

Účinnost od: 19.05.1994    Zrušeno: 01.10.2009

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

88/1994 Sb.

Účinnost od: 19.05.1994    Zrušeno: 01.07.2000

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášek Ministerstva průmyslu a obchodu č.130/1993 Sb. a č. 300/1993 Sb.
(Mění 560/1991 Sb.)

87/1994 Sb.

Účinnost od: 19.05.1994

Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje závazná část územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace

29/1994/2 Sb.

Účinnost od: 17.05.1994

Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 302/1993 Sb., v zákonu č. 315/1993 Sb., v zákonu č. 321/1993 Sb., v zákonu č. 325/1993 Sb. a v zákonu č. 75/1994 Sb. (úplné znění)
(Mění 302/1993 Sb.;Mění 315/1993 Sb.;Mění 321/1993 Sb.;Mění 325/1993 Sb.;Mění 75/1994 Sb.)

29/1994/1 Sb.

Účinnost od: 17.05.1994    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky Dluhopisu České republiky, 1994 - 1996, 8,75%

129/1994 Sb.

Účinnost od: 16.05.1994

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programové dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických k financování municipální infrastruktury

28/1994/2 Sb.

Účinnost od: 13.05.1994    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví předkládání údajů účetní závěrky rozpočtových a příspěvkových organizací
(Ruší 21/1993/2 Sb.;Ruší 53/1993/3 Sb.)

28/1994/1 Sb.

Účinnost od: 13.05.1994

Usnesení Poslanecké sněmovny o změně usnesení Poslanecké sněmovny ze dne 16.února 1994 o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev některých obcí
(Mění 15/1994/1 Sb.)

79/1994 Sb.

Účinnost od: 10.05.1994    Zrušeno: 01.01.2004

Nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ozbrojených sil, bezpečnostních sborů a služeb, orgánů celní správy, příslušníků Sboru požární ochrany a zaměstnanců některých dalších organizací (služební platový řád)
(Mění 251/1992 Sb.;Mění 253/1992 Sb.;Mění 428/1992 Sb. ruší hlavu první a druhou části první;Ruší 223/1992 Sb.;Ruší 255/1992 Sb.)

38/1994/2 Sb.

Účinnost od: 02.05.1994    Zrušeno: 30.06.1995

Oznámení České národní banky o vydání opatření č.2, kterým se stanoví metodika k sestavování výkazů bank a poboček zahraničních bank předkládaných České národní bance
(Ruší 56/1993/2 Sb.)

127/1994 Sb.

Účinnost od: 01.05.1994

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Úmluvě o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů, přijaté v Bonnu dne 23.června 1979

72/1994 Sb.

Účinnost od: 01.05.1994    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů)
(Mění 357/1992 Sb.;Mění 368/1992 Sb.;Mění 42/1992 Sb.;Ruší 283/1990 Sb.;Ruší 47/1978 Sb.;Ruší 52/1966 Sb.;Ruší 68/1966 Sb.;Ruší 2/1982 Sb.;Ruší 30/1978 Sb.;Ruší 160/1983 Sb.)

78/1994 Sb.

Účinnost od: 29.04.1994    Zrušeno: 01.01.2004

Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č.253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 253/1992 Sb.;Ruší 288/1993 Sb.;Ruší 43/1993 Sb.)

77/1994 Sb.

Účinnost od: 29.04.1994    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č.252/1992 Sb., o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách
(Mění 252/1992 Sb.)

76/1994 Sb.

Účinnost od: 29.04.1994    Zrušeno: 01.01.2004

Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č.251/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací, ve znění nařízení vlády č. 288/1993 Sb.
(Mění 251/1992 Sb.)

73/1994 Sb.

Účinnost od: 29.04.1994    Zrušeno: 15.04.2003

Vyhláška Českého báňského úřadu o zajištění bezpečnosti práce a provozu u skladovacích zařízení sypkých hmot
(Mění 92/1985 Sb.)

71/1994 Sb.

Účinnost od: 29.04.1994

Zákon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty
(Mění 41/1985 Sb.;Ruší 239/1959 Ú.l.)

70/1994 Sb.

Účinnost od: 29.04.1994    Zrušeno: 01.01.2017

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách
(Mění 202/1990 Sb.)

23/1994/4 Sb.

Účinnost od: 29.04.1994

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

23/1994/2 Sb.

Účinnost od: 29.04.1994    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce
(Mění 119/1992/1 Sb.)

23/1994/1 Sb.

Účinnost od: 29.04.1994    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se zrušují některá opatření vydaná podle § 4 odst.2 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví
(Mění 21/1993/3 Sb.;Ruší 112/1992/3 Sb.;Ruší 133/1992/2 Sb.;Ruší 32/1992/2 Sb.;Ruší 43/1992/1 Sb.;Ruší 88/1992/2 Sb.;Ruší 88/1992/3 Sb.)

22/1994/1 Sb.

Účinnost od: 29.04.1994    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Ministerstva kultury, kterým se určují organizace pověřené vydáváním osvědčení pro vývoz předmětů kulturní hodnoty

67/1994 Sb.

Účinnost od: 20.04.1994

Vyhláška České národní banky o vydání pamětních stříbrných dvousetkorun k 650. výročí založení pražského arcibiskupství a položení základního kamene ke Katedrále sv. Víta

125/1994 Sb.

Účinnost od: 19.04.1994    Účinnost do: 01.01.1997

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Programu spolupráce v oblasti vědy, školství a kultury mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 1994, 1995 a 1996

66/1994 Sb.

Účinnost od: 11.04.1994    Zrušeno: 01.06.2008

Vyhláška České národní banky o vydání bankovek po 20 Kč

20/1994/3 Sb.

Účinnost od: 11.04.1994

Redakční sdělení o opravě chyb ve vyhlášce č. 13/1994 Sb.
(Mění 13/1994 Sb.)

20/1994/2 Sb.

Účinnost od: 11.04.1994    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele
(Mění 106/1992/1 Sb.)

47/1995 Sb.

Účinnost od: 01.04.1994    Zrušeno: 01.07.2015

Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

65/1994 Sb.

Účinnost od: 01.04.1994    Zrušeno: 01.01.2010

Trestní zákon (úplné znění,jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
(Ruší 392/1992 Sb.)

54/1994 Sb.

Účinnost od: 01.04.1994    Zrušeno: 01.07.1998

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 92/1993 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení celního zákona
(Mění 92/1993 Sb.)

41/1994 Sb.

Účinnost od: 01.04.1994    Zrušeno: 01.01.1996

Zákon o zvýšení důchodů, které jsou jediným zdrojem příjmu, a sociálních důchodů
(Mění 100/1988 Sb.)

40/1994 Sb.

Účinnost od: 01.04.1994

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 133/1985 Sb.;Mění 143/1992 Sb.;Mění 186/1992 Sb.)

38/1994 Sb.

Účinnost od: 01.04.1994

Zákon o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání ( živnostenský zákon ), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 140/1961 Sb.;Mění 455/1991 Sb.)

62/1994 Sb.

Účinnost od: 31.03.1994

Nařízení vlády o poskytování náhrad některých výdajů zaměstnancům rozpočtových a příspěvkových organizací s pravidelným pracovištěm v zahraničí

61/1994 Sb.

Účinnost od: 31.03.1994    Zrušeno: 01.09.1997

Nařízení vlády, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 254/1992 Sb., o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury, ve znění nařízení vlády České republiky č. 442/1992 Sb. a nařízení vlády č. 145/1993 Sb.
(Mění 254/1992 Sb.)

46/1994 Sb.

Účinnost od: 31.03.1994    Zrušeno: 01.01.1999

Zákon o změně názvu Vysoké školy chemickotechnologické v Pardubicích
(Mění 172/1990 Sb.)

18/1994/2 Sb.

Účinnost od: 31.03.1994

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

18/1994/1 Sb.

Účinnost od: 31.03.1994    Zrušeno: 01.08.1998

Opatření Ministerstva financí, kterým se mění opatření Federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992 vyhlášené v částce 36/1992 Sb., opetření Federálního ministerstva financí ze dne 10. července 1992 vyhlášené v částce 83/1992 Sb. a opatření Federálního ministerstva financí ze dne 10. listopadu 1992 vyhlášené v částce 112/1992 Sb., kterými se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně
(Mění 36/1992/1 Sb.)

28/1994/3 Sb.

Účinnost od: 28.03.1994    Zrušeno: 30.06.1995

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví pomocné metodické listy, číselníky a grupy používané v Bankovním informačním systému v roce 1994
(Ruší 49/1993/2 Sb.)

208/1994 Sb.

Účinnost od: 26.03.1994

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České republiky k Dohodě o ochraně netopýrů v Evropě, přijaté v Londýně dne 4. prosince 1991

75/1994 Sb.

Účinnost od: 21.03.1994    Zrušeno: 15.02.1996

Zákon České národní rady o daních z příjmů (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

53/1994 Sb.

Účinnost od: 21.03.1994    Zrušeno: 27.01.1998

Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 68/1988 Sb., o vybraných důlních zařízeních
(Mění 68/1988 Sb.)

52/1994 Sb.

Účinnost od: 21.03.1994    Zrušeno: 01.04.2000

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví tvorba, použití a způsob umístění prostředků technických rezerv pojišťovny
(Ruší 259/1991 Sb.)

51/1994 Sb.

Účinnost od: 21.03.1994

Nařízení vlády o nárocích osob, kterým byl odňat nebo snížen důchod podle dřívějších předpisů, a některých osob účastných soudní rehabilitace

50/1994 Sb.

Účinnost od: 21.03.1994

Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě

49/1994 Sb.

Účinnost od: 21.03.1994

Nález Ústavního soudu České republiky ve věci návrhu na zrušení článku I zákona č. 190/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 190/1993 Sb.;Mění 29/1984 Sb.)

47/1994 Sb.

Účinnost od: 21.03.1994

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 111/1973 Sb.;Mění 174/1968 Sb.;Mění 2/1969 Sb.;Ruší 18/1969 Sb.)

45/1994 Sb.

Účinnost od: 21.03.1994    Zrušeno: 01.01.2004

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 303/1993 Sb., o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících
(Mění 303/1993 Sb.)

44/1994 Sb.

Účinnost od: 21.03.1994    Zrušeno: 01.01.2007

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1992 Sb., o cestovních náhradách
(Mění 119/1992 Sb.)

43/1994 Sb.

Účinnost od: 21.03.1994    Zrušeno: 01.01.2007

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
(Mění 50/1976 Sb.)

42/1994 Sb.

Účinnost od: 21.03.1994

Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením
(Mění 328/1991 Sb.;Mění 357/1992 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 588/1992 Sb.;Mění 589/1992 Sb.;Mění 592/1992 Sb.)

39/1994 Sb.

Účinnost od: 21.03.1994    Zrušeno: 01.01.1996

Zákon o předčasném poskytování starobního důchodu a o změně zákonů na úseku zaměstnanosti
(Mění 1/1991 Sb.;Mění 9/1991 Sb.;Ruší 116/1989 Sb.;Ruší 118/1988 Sb.)

15/1994/4 Sb.

Účinnost od: 21.03.1994    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky pojišťoven

15/1994/3 Sb.

Účinnost od: 21.03.1994    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky bank

15/1994/2 Sb.

Účinnost od: 21.03.1994    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění a doplňuje program statistických zjišťování na rok 1994
(Mění 70/1993/1 Sb.)

15/1994/1 Sb.

Účinnost od: 21.03.1994

Usnesení Poslanecké sněmovny o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev některých obcí

84/1994 Sb.

Účinnost od: 17.03.1994    Zrušeno: 30.04.2004

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci
(Ruší 436/1992 Sb. k 17.3.1994;Ruší 554/1992 Sb. k 17.3.1994)

34/1994 Sb.

Účinnost od: 05.03.1994

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 19.ledna 1994 ve věci návrhu na zrušení zákona České národní rady č. 39/1993 Sb., o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku

134/1999 Sb.

Účinnost od: 03.03.1994

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o biologické rozmanitosti

37/1994 Sb.

Účinnost od: 01.03.1994    Zrušeno: 01.07.2011

Vyhláška České národní banky, kterou se stanoví postup při příjmu peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince
(Ruší 147/1992 Sb.)

36/1994 Sb.

Účinnost od: 01.03.1994    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška České národní banky o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují
(Ruší 146/1992 Sb.)

35/1994 Sb.

Účinnost od: 01.03.1994

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 19.ledna 1994 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky města Žďár nad Sázavou o zásadách prodejní doby na území města Žďár nad Sázavou

25/1994 Sb.

Účinnost od: 01.03.1994    Zrušeno: 01.01.2011

Vyhláška ministerstva financí o formě provádění evidence daní a o převodu daní jejich příjemcům

12/1994 Sb.

Účinnost od: 01.03.1994    Zrušeno: 19.11.2009

Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky na izolační sebezáchranné přístroje s chemicky vázaným kyslíkem

9/1994 Sb.

Účinnost od: 01.03.1994

Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění vyhlášky č.340/1992 Sb.
(Mění 51/1989 Sb.)

8/1994 Sb.

Účinnost od: 01.03.1994

Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění vyhlášky Čekého báňského úřadu č. 340/1992 Sb.
(Mění 26/1989 Sb.)

3/1994 Sb.

Účinnost od: 01.03.1994

Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se měmí a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění vyhlášky Českého báňského úřadu č. 477/1991 Sb. a vyhlášky Českého báňského úřadu č. 340/1992 Sb.
(Mění 22/1989 Sb.)

12/1994/4 Sb.

Účinnost od: 01.03.1994

Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 295/1993 Sb., v zákonu č. 323/1993 Sb. a ve vyhlášce č. 11/1994 Sb.
(Mění 11/1994 Sb. ČR vydání;Mění 295/1993 Sb. ČR vydání;Mění 323/1993 Sb. ČR vydání)

12/1994/3 Sb.

Účinnost od: 01.03.1994

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

12/1994/2 Sb.

Účinnost od: 01.03.1994    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření k účtování cenových rozdílů při vypořádávání nároků oprávněných osob na majetku zemědělských družstev

12/1994/1 Sb.

Účinnost od: 01.03.1994    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření vlády, kterým se vyhlašuje přírustek spotřebitelských cen za čtrté čtvrtletí 1993 proti čtvrtému čtvrtletí 1992 podle nařízení vlády č. 186/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti, ve znění nařízení vlády č. 291/1993 Sb., a nařízení vlády č. 244/1993 Sb., o regulačním a sankčním opatření ve mzdové oblasti v peněžnictví, pojišťovnictví, investičních společnostech a investičních fondech

63/1994 Sb.

Účinnost od: 25.02.1994    Zrušeno: 01.05.2004

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodně ekonomické dohody mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky
(Ruší 409/1991 Sb.)

33/1994 Sb.

Účinnost od: 18.02.1994    Zrušeno: 12.08.2003

Rozhodnutí prezidenta republiky o přenesení pravomoci v řízení o udělení milosti

10/1994/3 Sb.

Účinnost od: 15.02.1994    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup účtování zdravotního zařízení

10/1994/2 Sb.

Účinnost od: 15.02.1994    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňuje opatření, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce

10/1994/1 Sb.

Účinnost od: 15.02.1994    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje sestavení a předložení účetní závěrky zdravotních pojišťoven

83/1994 Sb.

Účinnost od: 11.02.1994

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem vnějších ekonomických vztahů Republiky Tádžikistán

82/1994 Sb.

Účinnost od: 11.02.1994    Zrušeno: 01.05.2004

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Tádžikistán o obchodně ekonomických vztazích a spolupráci v oblasti vědy a techniky

24/1994 Sb.

Účinnost od: 09.02.1994    Zrušeno: 23.02.1999

Opatření České národní banky, kterým se stanoví náležitosti žádosti o udělení povolení působit jako banka, jakož i minimální výše základního jmění, která je podmínkou pro udělení povolení, a náležitosti žádosti o udělení povolení působit jako banka pobočce zahraniční banky.
(Ruší 29/1992/2 Sb.)

23/1994 Sb.

Účinnost od: 09.02.1994

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o jednacím řádu státního zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli

22/1994 Sb.

Účinnost od: 09.02.1994    Zrušeno: 27.02.1997

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 50/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole, ve znění vyhlášky Federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 505/1992 Sb.
(Mění 50/1992 Sb.)

14/1994 Sb.

Účinnost od: 09.02.1994

Nález Ústavního soudu České republiky ze dne 21.prosince 1993 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu

56/1994 Sb.

Účinnost od: 08.02.1994    Zrušeno: 30.04.2004

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o obchodních a ekonomických vztazích
(Ruší 576/1992 Sb.;Ruší 76/1993 Sb.)

21/1994 Sb.

Účinnost od: 07.02.1994    Zrušeno: 01.10.1995

Opatření České národní banky, kterým se stanoví podmínky pro provádění některých obchodů s devizovými hodnotami uskutečňovaných jinými osobami než bankami
(Ruší 94/1992/3 Sb.)

20/1994 Sb.

Účinnost od: 07.02.1994    Zrušeno: 01.10.1995

Opatření České národní banky, kterým se stanoví podmínky pro provádění směnárenské činnosti

19/1994 Sb.

Účinnost od: 04.02.1994    Zrušeno: 01.01.2001

Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva zdravotnictví České republiky č. 48/1991 Sb., o očkování proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášky č. 527/1991 Sb.
(Mění 48/1991 Sb.)

336/1993 Sb.

Účinnost od: 01.02.1994    Zrušeno: 01.10.1995

Nařízení vlády, kterým se zvyšují částky životního minima a některé sociální dávky
(Ruší 81/1993 Sb.;Mění 382/1990 Sb.;Mění 463/1991 Sb.;Mění 50/1973 Sb.)

16/1994 Sb.

Účinnost od: 25.01.1994    Zrušeno: 01.01.1995

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 520/1990 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích, ve znění nařízení vlády České republiky č. 221/1991 Sb., nařízení vlády České republiky č. 261/1992 Sb. a nařízení vlády České republiky č. 11/1993 Sb.
(Mění 520/1990 Sb.)

15/1994 Sb.

Účinnost od: 25.01.1994    Zrušeno: 01.01.2005

Nařízení vlády o bezplatném poskytování učebnic, učebních textů a základních školních potřeb
(Ruší 19/1972/1 Sb.;Ruší 19/1979/1 Sb.)

5/1994/3 Sb.

Účinnost od: 25.01.1994

Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 167/1993 Sb., v zákonu č. 307/1993 Sb., v zákonu č. 324/1993 Sb., v zákonu č. 325/1993 Sb. a v nařízení vlády č. 336/1993 Sb.
(Mění 167/1993 Sb.;Mění 307/1993 Sb.;Mění 324/1993 Sb.;Mění 325/1993 Sb.;Mění 336/1993 Sb.)

13/1994 Sb.

Účinnost od: 24.01.1994

Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
(Ruší 528/1991 Sb.;Ruší 36/1987 Sb.)

4/1994/1 Sb.

Účinnost od: 24.01.1994

Oznámení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

11/1994 Sb.

Účinnost od: 20.01.1994    Zrušeno: 01.01.2004

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se stanoví podrobnosti ke značení některých tabákových výrobků

10/1994 Sb.

Účinnost od: 20.01.1994

Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví technické podmínky provedení protivýbuchových uzávěr prachových a vodních

7/1994 Sb.

Účinnost od: 20.01.1994    Zrušeno: 01.07.1997

Vyhláška Ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Federálního ministerstva financí č. 17/1972 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu, ve znění vyhlášky Ministerstva financí č. 193/1993 Sb.
(Mění 17/1972 Sb.)

3/1994/1 Sb.

Účinnost od: 20.01.1994    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění a doplňuje uspořádání položek rozvahy a výkazu zisků a ztrát a jejich obsahové vymezení pro podnikatele, a opatření, kterým se stanoví postupy pro provedení konsolidace účetní závěrky

6/1994 Sb.

Účinnost od: 18.01.1994    Zrušeno: 01.04.1999

Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje výnos Českého báňského úřadu č. 17/1981 Ú.v. ČSR, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu pro vrtné a geofyzikální práce a pro těžbu, úpravu a podzemní skladování kapalných nerostů a plynů v přírodních horninových strukturách, ve znění výnosu č. 18/1986 Ú.v. ČSR, vyhlášky č. 72/1988 Sb., výnosu č. 443/1990 Sb. a vyhlášky č. 340/1992 Sb.
(Mění 33/1981/11 Sb.)

5/1994 Sb.

Účinnost od: 18.01.1994

Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví způsob odběru a rozboru vzorků inertního a uhelného prachu a směsi inertního a uhelného prachu v uhelných dolech

4/1994 Sb.

Účinnost od: 18.01.1994

Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky na provedení a stavbu objektů a zařízení pro rozvod a izolaci větrů a uzavírání důlních děl

2/1994 Sb.

Účinnost od: 18.01.1994

Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví podmínky pro stavbu a provoz důlního požárního vodovodu

1/1994 Sb.

Účinnost od: 18.01.1994    Zrušeno: 01.04.2002

Vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti České republiky č. 576/1991 Sb. o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů, ve znění vyhlášek Ministerstva spravedlnosti č. 71/1993 Sb. a č. 178/1993 Sb.
(Mění 576/1991 Sb.)

60/1994 Sb.

Účinnost od: 14.01.1994

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o přechodu práv a povinností ze skončení služebních poměrů policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradí policie a vojáků z povolání vojsk Ministerstva vnitra

80/1993/1 Sb.

Účinnost od: 14.01.1994    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Českého statistického úřadu, kterým se mění program statistických zjišťování na rok 1993
(Mění 114/1992/1 Sb.)

55/1994 Sb.

Účinnost od: 05.01.1994    Zrušeno: 30.04.2004

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o obchodní a ekonomické spolupráci
(Ruší 418/1992 Sb.)

10/1998 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení č. 105/1993 Sb. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní a vyhlašuje oprava ke sdělením č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb. a č. 26/1994 Sb.
(Mění 105/1993 Sb.;Mění 26/1994 Sb.;Mění 296/1991 Sb.;Mění 529/1992 Sb.)

238/1994 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o odstoupení Maďarské republiky od Smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku fyzických osob mezi Československou socialistickou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Mongolskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik, vyhlášené pod č. 30/1979 Sb., a Smlouvy o zamezení dvojího zdanění příjmu a majetku právnických osob mezi Československou socialistickou republikou, Bulharskou lidovou republikou, Maďarskou lidovou republikou, Německou demokratickou republikou, Polskou lidovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik, vyhlášené pod č. 49/1979 Sb.
(Mění 30/1979 Sb.;Mění 49/1979 Sb.)

130/1994 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Slovenské republiky o vzájemném osvobození silničních motorových vozidel od silniční daně

69/1994 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994

Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
(Ruší 158/1992 Sb.)

59/1994 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994    Zrušeno: 20.10.2000

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o provozu hraničních celních přechodů na společných státních hranicích České republiky se Spolkovou republikou Německo, Polskou republikou, Rakouskou republikou a Slovenskou republikou

26/1994 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňují sdělení č.296/1991 Sb., č.529/1992 Sb. a č.105/1993 Sb. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní, přijaté ve Washingtonu dne 17.června 1970, změněné v roce 1979 a 1984
(Mění 105/1993 Sb.;Mění 296/1991 Sb.;Mění 529/1992 Sb.)

18/1994 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994    Zrušeno: 01.01.2000

Zákon o výkonu trestu odnětí svobody (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
(Ruší 84/1969 Sb.)

17/1994 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994    Zrušeno: 01.01.2009

Zákon České národní rady o Policii České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

23/1994/3 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace
(Mění 123/1992/1 Sb.)

5/1994/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, a opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro politické strany, hnutí, občanská sdružení a jiné nevýdělečné organizace
(Mění 106/1992/1 Sb.;Mění 119/1992/1 Sb.;Mění 123/1992/1 Sb.)

5/1994/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Českého statistického úřadu o aktualizaci číselníku zemí
(Mění 44/1993/1 Sb.)

3/1994/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova pro banky a pojišťovny
(Mění 52/1993/1 Sb.;Mění 130/1992/1 Sb.)

337/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994    Zrušeno: 01.01.2014

Nařízení vlády, kterým se prodlužují lhůty stanovené pro volbu a udělení státního občanství České republiky státním občanům Slovenské republiky
(Mění 40/1993 Sb.)

335/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994    Zrušeno: 01.01.1995

Nařízení vlády, kterým se vydává celní sazebník
(Ruší 525/1991 Sb.;Ruší 603/1992 Sb.)

332/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994    Zrušeno: 01.01.1996

Vyhláška ministerstva zemědělství, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zemědělství České republiky č. 613/1992 Sb., kterou se stanoví seznam katastrálních území s přiřazenými průměrnými cenami pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů, luk a pastvin odvozenými z bonitovaných půdně ekologických jednotek
(Mění 613/1992 Sb.)

331/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994

Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 1994 a o změně a doplnění některých zákonů
(Mění 591/1992 Sb.;Mění 10/1993 Sb.;Mění 103/1992 Sb.;Mění 166/1993 Sb.;Mění 182/1993 Sb.;Mění 29/1984 Sb.;Mění 371/1990 Sb.)

327/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994    Zrušeno: 23.09.1999

Vyhláška ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České republiky č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, ve znění vyhlášky č. 582/1992 Sb.
(Mění 492/1991 Sb.)

326/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994

Zákon, kterým se mění a doplňují zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se stanoví podmínky skončení služebního poměru policistů Federální železniční policie
(Mění 186/1992 Sb.;Mění 283/1991 Sb.)

325/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 199/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění zákona České národní rady č. 337/1992 Sb. a zákona české národní rady č. 35/1993 Sb.
(Mění 531/1990 Sb.;Mění 587/1992 Sb.)

324/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 550/1991 Sb.;Mění 592/1992 Sb.)

323/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb. a zákona č. 196/1993 Sb., zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., a zákon České národní rady č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění zákona č. 157/1993 Sb.
(Mění 337/1992 Sb.;Mění 586/1992 Sb.;Mění 593/1992 Sb.;Ruší 286/1992 Sb.;Ruší 610/1992 Sb.;Ruší 626/1992 Sb.)

322/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění zákona České národní rady č. 18/1993 Sb.
(Mění 357/1992 Sb.)

321/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994    Zrušeno: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 196/1993 Sb.
(Mění 588/1992 Sb.)

320/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994    Zrušeno: 01.04.2000

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví
(Mění 185/1991 Sb.)

319/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994    Zrušeno: 01.01.1996

Zákon o příspěvku na nájemné

318/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994

Zákon, kterým se upravuje změna postavení kulturních fondů a mění zákon č. 35/1965 Sb., o dílech literárních, vědeckých a uměleckých (autorský zákon), ve znění zákona č. 89/1990 Sb. a zákona č. 468/1991 Sb.
(Ruší 20/1973 Sb. nepřímo;Ruší 342/1991 Sb. nepřímo;Mění 35/1965 Sb.;Ruší 159/1969 Sb. k 1.1.1995)

317/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994    Zrušeno: 01.01.2000

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 498/1990 Sb., o uprchlících
(Mění 498/1990 Sb.)

315/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 338/1992 Sb., o daní z nemovitostí, a mění zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb.
(Mění 337/1992 Sb.;Mění 338/1992 Sb.)

314/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994    Zrušeno: 01.04.1997

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšné práce
(Ruší 22/1991 Sb.;Ruší 349/1991 Sb.;Ruší 394/1992 Sb.)

313/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994    Zrušeno: 01.01.2009

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 132/1984 Sb.;Mění 143/1965 Sb.;Ruší 182/1968 Sb.;Ruší 58/1987 Sb. nepřímo)

312/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994    Zrušeno: 01.01.2009

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 165/1979 Sb., o nemocenském pojištění některých pracovníků a o poskytování dávek nemocenského pojištění občanům ve zvláštních případech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 165/1979 Sb.)

311/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994    Zrušeno: 01.04.2000

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška Ústřední rady odborů č. 95/1968 Sb., o poskytování přídavků na děti v nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 51/1973 Sb.;Mění 95/1968 Sb.)

310/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí o úhradě za poskytování sociální péče ve zdravotnických zařízeních

309/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 149/1988 Sb.)

308/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994    Zrušeno: 01.01.2009

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 32/1957 Sb., o nemocenské péči v ozbrojených silách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 32/1957 Sb.;Mění 480/1992 Sb.;Mění 54/1956 Sb.;Mění 88/1968 Sb.)

307/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(Mění 1/1991 Sb.;Mění 100/1988 Sb.;Mění 114/1988 Sb.;Mění 20/1966 Sb.;Mění 31/1993 Sb.;Mění 482/1991 Sb.;Mění 50/1973 Sb.;Mění 582/1991 Sb.;Mění 589/1992 Sb.)

305/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994    Zrušeno: 01.04.1997

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1956 Sb., o civilním letectví (letecký zákon), ve znění zákona č 40/1964 Sb., zákona č. 43/1976 Sb., zákona č. 90/1990 Sb. a zákona č. 383/1990 Sb.
(Mění 209/1964 Sb.;Mění 47/1956 Sb.)

304/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 391/1991 Sb., o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů, ve znění zákona České národní rady č. 7/1993 Sb.
(Mění 391/1991 Sb.)

303/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994    Zrušeno: 01.01.2004

Zákon o zrušení státního tabákového monopolu a o opatřeních s tím souvisejících
(Mění 455/1991 Sb.;Mění 63/1950 Sb.)

302/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 16/1993 Sb., o dani silniční, zákon České národní rady č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb. a zákona č. 157/1993 Sb., a zákon č. 212/1992 Sb., o soustavě daní
(Mění 16/1993 Sb.;Mění 212/1992 Sb.;Mění 337/1992 Sb.;Ruší 70/1993 Sb.)

300/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994    Zrušeno: 01.07.2000

Vyhláška ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 560/1991 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášky ministerstva průmyslu a obchodu č. 130/1993 Sb.
(Mění 560/1991 Sb.)

299/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994    Zrušeno: 01.01.2011

Vyhláška ministerstva financí, kterou se zmocňují územní finanční orgány k promíjení příslušenství daně

298/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994    Zrušeno: 01.01.2011

Vyhláška ministerstva financí o stanovení výše nároku náhrady ušlého výdělku při správě daní

294/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994    Zrušeno: 01.01.2000

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 59/1965 Sb.)

293/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994

Zákon o výkonu vazby

292/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, a zákon č. 335/1991 Sb. o soudech a soudcích
(Mění 141/1961 Sb.;Mění 21/1992 Sb.;Mění 335/1991 Sb.)

290/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994

Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon a zákon České národní rady č. 200/1990 Sb., o přestupcích
(Mění 140/1961 Sb.;Mění 200/1990 Sb.)

285/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 2/1969 Sb.)

284/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994    Zrušeno: 01.04.2002

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 436/19991 Sb., o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o ostatní správě soudů České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 580/1991 Sb., zákona České národní rady č. 23/1993 Sb. a zákona č. 171/1993 Sb.
(Mění 436/1991 Sb.;Ruší 141/1992 Sb.)

283/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994

Zákon o státním zastupitelství
(Ruší 168/1990 Sb.;Ruší 60/1965 Sb.;Ruší 196/1988 Sb.;Ruší 147/1969 Sb.;Ruší 20/1970 Sb.)

223/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška ministerstva financí o hracích přístrojích

176/1993 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994    Zrušeno: 31.12.2001

Vyhláška ministerstva financí o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu
(Ruší 77/1988 Sb.;Ruší 105/1969 Sb.;Ruší 96/1976 Sb.;Ruší 60/1964 Sb.;Ruší 15/1992 Sb. nepřímo)

85/1993/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření ministerstva práce a sociálních věcí o úpravě sazeb základních náhrad za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
(Mění 119/1992 Sb.)

83/1993/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele s platností od 1. ledna 1994
(Mění 106/1992/1 Sb.)

78/1993/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup pro oceňování investičního majetku a zásob v působnosti ministerstva obrany, ministerstva vnitra a Bezpečnostní informační služby České republiky

77/1993/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Odvětvové klasifikace ekonomických činností

76/1993/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994    Zrušeno: 01.07.1996

Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, a opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance

69/1993/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1994    Zrušeno: 01.01.2004

Opatření Českého statistického úřadu k zavedení Standardní klasifikace produkce

Zavřít
MENU