Sbírka předpisů 1992 - podle účinnosti

221/1993 Sb.

Účinnost od: 31.12.1992    Zrušeno: 01.01.2003

Zákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech (úplné znění, jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem České národní rady č. 38/1993 Sb.)

90/1993 Sb.

Účinnost od: 31.12.1992    Zrušeno: 12.11.2000

Zákon České národní rady o hlavním městě Praze (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění

45/1993 Sb.

Účinnost od: 31.12.1992    Zrušeno: 16.03.1993

Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 43/1991 Sb., kterou se provádí celní zákon, ve znění vyhlášky č. 397/1991 Sb. a vyhlášky č. 287/1992 Sb.
(Mění 43/1991 Sb.)

44/1993 Sb.

Účinnost od: 31.12.1992

Vyhláška ministerstva financí České republiky o uplatnění nároku na odpočet daně z obratu a dovozní daně u zásob materiálu a zboží při přechodu na systém daně z přidané hodnoty

43/1993 Sb.

Účinnost od: 31.12.1992    Zrušeno: 29.04.1994

Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 253/1992 Sb., o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí
(Mění 253/1992 Sb.)

39/1993 Sb.

Účinnost od: 31.12.1992

Zákon České národní rady o pokutách a kaucích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
(Mění 229/1991 Sb.)

38/1993 Sb.

Účinnost od: 31.12.1992    Zrušeno: 01.01.2003

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 284/1991 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
(Mění 284/1991 Sb.)

8/1993 Sb.

Účinnost od: 31.12.1992    Zrušeno: 23.10.1996

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona České národní rady č. 439/1991 Sb.
(Mění 418/1990 Sb.)

4/1993 Sb.

Účinnost od: 31.12.1992

Ústavní zákon České národní rady o opatřeních souvisejících se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
(Ruší 170/1968 Sb.;Ruší 10/1969 Sb.;Ruší 160/1990 Sb.;Ruší 563/1990 Sb.;Ruší 405/1991 Sb.;Ruší 562/1991 Sb.;Ruší 618/1992 Sb.;Ruší 208/1990 Sb.;Ruší 133/1991 Sb. nepřímo;Mění 457/1990 Sb.;Ruší 59/1992 Sb.;Ruší 60/1992 Sb.;Ruší 102/1990 Sb.;Ruší 105/1946 Sb.;Ruší 152/1946 Sb.;Ruší 154/1946 Sb.;Ruší 2/1946 Sb.;Ruší 23/1991 Sb.;Ruší 25/1990/1 Sb.;Ruší 29/1955 Sb.;Ruší 304/1990 Sb.;Ruší 32/1989 Sb.;Ruší 32/1992/1 Sb.;Ruší 41/1946 Sb.;Ruší 42/1946 Sb.;Mění 47/1990 Sb.;Ruší 558/1990 Sb.;Ruší 56/1946 Sb.;Ruší 56/1991 Sb.)

6/1993/2 Sb.

Účinnost od: 31.12.1992

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně

641/1992 Sb.

Účinnost od: 31.12.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

635/1992 Sb.

Účinnost od: 31.12.1992

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se stanoví výše odměny členům komisí pro privatizaci národního majetku a licitátorům
(Mění 380/1991 Sb.)

634/1992 Sb.

Účinnost od: 31.12.1992

Zákon o ochraně spotřebitele

633/1992 Sb.

Účinnost od: 31.12.1992

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb.
(Mění 119/1990 Sb.)

632/1992 Sb.

Účinnost od: 31.12.1992    Zrušeno: 01.09.1997

Zákon, kterým se mění zákon č. 142/1991 Sb., o československých technických normách
(Mění 142/1991 Sb.)

617/1992 Sb.

Účinnost od: 31.12.1992    Zrušeno: 01.01.2017

Vyhláška ministerstva hospodářství České republiky o podrobnostech placení úhrad z dobývacích prostorů a z vydobytých vyhrazených nerostů

616/1992 Sb.

Účinnost od: 31.12.1992    Zrušeno: 01.07.2005

Vyhláška federálního ministerstva vnitra o středních odborných školách Federálního policejního sboru

614/1992 Sb.

Účinnost od: 31.12.1992    Zrušeno: 14.08.2002

Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky,kterou se upravuje ověřování odborné způsobilosti pro podávání odborných posudků v řízení podle zákona o ovzduší

601/1992 Sb.

Účinnost od: 31.12.1992

Zákon o zrušení Federálního fondu tržní regulace v zemědělství
(Ruší 340/1991 Sb.)

543/1992 Sb.

Účinnost od: 31.12.1992

Zákon o zrušení Federální bezpečnostní informační služby
(Ruší 244/1991 Sb.)

540/1992 Sb.

Účinnost od: 31.12.1992    Zrušeno: 01.01.2004

Vyhláška federálního ministerstva hospodářství, kterou se provádí zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)

539/1992 Sb.

Účinnost od: 31.12.1992

Zákon o puncovnictví a zkoušení drahých kovů (puncovní zákon)
(Ruší 336/1952 Ú.l.;Ruší 93/1962 Sb.;Ruší 154/1980 Sb.;Ruší 34/1968 Sb.;Mění 30/1968 Sb.;Mění 61/1986 Sb.;Ruší 216/1955 Ú.l.)

283/1992 Sb.

Účinnost od: 31.12.1992

Zákon České národní rady o Akademii věd České republiky

133/1992/3 Sb.

Účinnost od: 31.12.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 501/1992 Sb.)

133/1992/2 Sb.

Účinnost od: 31.12.1992    Zrušeno: 29.04.1994

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví změny a doplňky Pokynů pro roční účetní uzávěrku v hospodářských organizacích od roku 1991

132/1992/1 Sb.

Účinnost od: 31.12.1992    Zrušeno: 01.01.2005

Nález Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky
(Mění 18/1992 Sb.)

102/1993 Sb.

Účinnost od: 30.12.1992

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Řecké republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic

79/1993 Sb.

Účinnost od: 30.12.1992

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

36/1993 Sb.

Účinnost od: 30.12.1992

Zákon České národní rady o některých opatřeních v oblasti rozhlasového a televizního vysílání
(Mění 103/1992 Sb.;Mění 468/1991 Sb.;Mění 483/1991 Sb.;Mění 484/1991 Sb.)

607/1992 Sb.

Účinnost od: 30.12.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky

606/1992 Sb.

Účinnost od: 30.12.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o nakladaní s odpadmi

470/1992 Sb.

Účinnost od: 30.12.1992

Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun ke 100. výročí založení Muzeální slovenské společnosti

469/1992 Sb.

Účinnost od: 30.12.1992

Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun k 1000. výročí založení Břevnovského kláštera

468/1992 Sb.

Účinnost od: 30.12.1992

Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun ke 100. výročí československého tenisu

123/1992/2 Sb.

Účinnost od: 29.12.1992

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 451/1992 Sb.;Mění 458/1992 Sb.;Mění 513/1992 Sb.;Mění 462/1992 Sb.)

625/1992 Sb.

Účinnost od: 28.12.1992

Zákon o zániku státní organizace Československé státní dráhy

624/1992 Sb.

Účinnost od: 28.12.1992

Ústavní zákon o zániku funkce soudců a o skončení pracovních a služebních poměrů v souvislosti se zánikem České a Slovenské Federativní Republiky

600/1992 Sb.

Účinnost od: 28.12.1992    Zrušeno: 01.07.1996

Zákon o cenných papírech
(Mění 248/1992 Sb. § 11 odst. 2 věta třetí;Mění 455/1991 Sb.;Mění 513/1991 Sb.;Mění 530/1990 Sb. § 1 odst. 5, § 2, § 4 odst. 4 poslední věta a § 7 odst. 6)

599/1992 Sb.

Účinnost od: 28.12.1992

Zákon, kterým se zrušuje Československá akademie věd a upravuje způsob vypořádání majetkových a jiných práv

597/1992 Sb.

Účinnost od: 23.12.1992

Zákon o zrušení Československého rozhlasu, Československé televize a Československé tiskové kanceláře
(Mění 1/1967 Sb. ruší § 4 odst. 2;Mění 136/1991 Sb.;Mění 468/1991 Sb.;Ruší 123/1965 Sb. k 1.1.1993;Ruší 17/1964 Sb. k 1.1.1993;Ruší 18/1964 Sb. k 1.1.1993;Ruší 310/1991 Sb. k 1.1.1993)

187/1993 Sb.

Účinnost od: 19.12.1992

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Spojenými státy americkými a Českou a Slovenskou Federativní Republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic

249/1993 Sb.

Účinnost od: 18.12.1992    Zrušeno: 17.12.2012

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu ke Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Dánského království o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
(Mění 53/1983 Sb.)

75/1993 Sb.

Účinnost od: 18.12.1992

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky, vládou Ruské federace a vládou Ukrajiny o tranzitu vojenských vlaků s vojenskými náklady Západní skupiny vojsk ozbrojených sil Ruské federace ze Spolkové republiky Německo do Ruské federace přes území České a Slovenské Federativní Republiky a Ukrajiny

621/1992 Sb.

Účinnost od: 18.12.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 250/1991 Zb. o zriadení pobočky Krajského súdu v Bratislave v Nitre
(Mění 250/1991 Sb.)

620/1992 Sb.

Účinnost od: 18.12.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o rozsahu a obsahu odbornej skúšky na vydanie osvedčenia o spôsobilosti na výkon činnosti audítora

619/1992 Sb.

Účinnost od: 18.12.1992    Zrušeno: 21.01.2001

Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění vyhlášek č. 24/1990 Sb. a č. 533/1992 Sb.
(Mění 99/1989 Sb.;Ruší 533/1992 Sb.)

128/1992/3 Sb.

Účinnost od: 18.12.1992    Zrušeno: 30.04.1993

Oznámení Státní banky československé o vydání opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank Státní bance československé v roce 1993 a opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami Státní bance československé v roce 1993

128/1992/2 Sb.

Účinnost od: 18.12.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

585/1992 Sb.

Účinnost od: 15.12.1992    Zrušeno: 01.09.1997

Vyhláška Federálního úřadu pro normalizaci a měření, kterou se provádí zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 136/1982 Sb.;Ruší 60/1987 Sb.)

581/1992 Sb.

Účinnost od: 15.12.1992    Zrušeno: 21.12.2009

Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, pro ceny speciální techniky
(Ruší 584/1990 Sb.)

559/1992 Sb.

Účinnost od: 15.12.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa určuje výška základného imania investičných spoločností s ručením obmedzeným

556/1992 Sb.

Účinnost od: 15.12.1992

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 532/1990 Sb., o vydání státních dluhopisů k úhradám pohledávek z přiznaných odškodnění podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci
(Mění 532/1990 Sb.)

116/1992/1 Sb.

Účinnost od: 15.12.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Nález Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky
(Mění 451/1991 Sb.)

114/1992/1 Sb.

Účinnost od: 14.12.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Českého statistického úřadu, kterým se uveřejňuje program statistických zjišťování na rok 1993

518/1992 Sb.

Účinnost od: 13.12.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady v znení neskorších predpisov
(Mění 80/1990 Sb.)

564/1992 Sb.

Účinnost od: 11.12.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o spôsobe vykonania referenda

563/1992 Sb.

Účinnost od: 11.12.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o rozdelení Nitrianskej univerzity
(Ruší 140/1992 Sb.)

562/1992 Sb.

Účinnost od: 11.12.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 495/1991 Zb.
(Mění 95/1991 Sb.)

561/1992 Sb.

Účinnost od: 11.12.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o vydaní štátnych dlhopisov Slovenskej republiky na financovanie Vodného diela Gabčíkovo

113/1992/1 Sb.

Účinnost od: 11.12.1992    Zrušeno: 01.06.1997

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 84/1992/7 Sb.)

578/1992 Sb.

Účinnost od: 10.12.1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím

560/1992 Sb.

Účinnost od: 10.12.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopľňa výnos o platových pomeroch prokutátorov, vyšetřovateľov prokuratúry a právnych čakateľov prokuratúry v Slovenskej republike

558/1992 Sb.

Účinnost od: 10.12.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o predpoklade osobitnej odbornej spôsobilosti v ústavoch sociálnej starostlivosti

557/1992 Sb.

Účinnost od: 10.12.1992    Zrušeno: 02.05.1996

Vyhláška federálního ministerstva obrany, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 4/1979/5 Sb.)

545/1992 Sb.

Účinnost od: 10.12.1992    Zrušeno: 01.01.2000

Zákon České národní rady o Sbírce zákonů České republiky
(Ruší 131/1989 Sb. k 1.1.1993;Ruší 172/1989 Sb.;Ruší 426/1990 Sb.)

112/1992/5 Sb.

Účinnost od: 10.12.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

112/1992/4 Sb.

Účinnost od: 10.12.1992

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně

112/1992/2 Sb.

Účinnost od: 10.12.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození návrhů na registraci smlouvy o vzniku zástavního práva uzavřené v souvislosti s poskytováním státního příspěvku na individuální bytovou výstavbu od notářských poplatků za úkony

112/1992/1 Sb.

Účinnost od: 10.12.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření federálního ministerstva financí, kterým se mění opatření federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992 a 10. července 1992, kterými se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně
(Mění 36/1992/1 Sb.)

111/1992/1 Sb.

Účinnost od: 09.12.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Redakční sdělení
(Ruší 429/1992 Sb.)

548/1992 Sb.

Účinnost od: 08.12.1992

Zákon České národní rady o některých dalších opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a o zřízení Kanceláře prezidenta České republiky
(Mění 2/1969 Sb.)

546/1992 Sb.

Účinnost od: 08.12.1992    Zrušeno: 01.01.2013

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky
(Mění 569/1991 Sb.)

544/1992 Sb.

Účinnost od: 08.12.1992

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 119/1988 Sb.;Mění 92/1991 Sb.)

542/1992 Sb.

Účinnost od: 08.12.1992

Ústavní zákon o zániku České a Slovenské Federativní Republiky
(Ruší 13/1991/2 Sb. nepřímo;Ruší 194/1988 Sb.;Ruší 32/1989 Sb.;Ruší 208/1990 Sb.;Ruší 304/1990 Sb.;Ruší 56/1991 Sb.;Ruší 59/1992 Sb.;Ruší 60/1992 Sb.;Ruší 236/1992 Sb.)

541/1992 Sb.

Účinnost od: 08.12.1992

Ústavní zákon o dělení majetku České a Slovenské Federativní Republiky mezi Českou republiku a Slovenskou republiku a jeho přechodu na Českou republiku a Slovenskou republiku

109/1992/1 Sb.

Účinnost od: 07.12.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky na zamedzenie nezrovnalosti v oblasti súdnych poplatkov

535/1992 Sb.

Účinnost od: 03.12.1992    Zrušeno: 01.04.1998

Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra České republiky č. 260/1991 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků okresních úřadů a jejím ověřování
(Mění 260/1991 Sb.)

533/1992 Sb.

Účinnost od: 03.12.1992    Zrušeno: 18.12.1992

Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 99/1989 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích (pravidla silničního provozu), ve znění vyhlášky č. 24/1990 Sb.
(Mění 99/1989 Sb.)

531/1992 Sb.

Účinnost od: 03.12.1992

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 260/1992 Sb., o regulačním odvodu za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů v roce 1992
(Mění 260/1992 Sb.)

108/1992/1 Sb.

Účinnost od: 03.12.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození bezúplatných převodů pozemků vlastníkům skupinových rodinných domků od notářských poplatků z darování

95/1993 Sb.

Účinnost od: 01.12.1992    Zrušeno: 01.09.2006

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Čínské lidové republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic

526/1992 Sb.

Účinnost od: 01.12.1992    Zrušeno: 13.01.2005

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o státních jazykových školách a státních jazykových zkouškách
(Ruší 121/1988 Sb.)

523/1992 Sb.

Účinnost od: 01.12.1992

Zákon České národní rady o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky

462/1992 Sb.

Účinnost od: 01.12.1992    Zrušeno: 01.07.2000

Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 127/1964 Sb., o městském přepravním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 127/1964 Sb.)

514/1992 Sb.

Účinnost od: 30.11.1992

Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
(Ruší 154/1990 Sb.)

107/1992/1 Sb.

Účinnost od: 27.11.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územný obvod obvodných správ Zboru požiarnej ochrany, vykonané v Slovenskej republike do 30. septembra 1992
(Mění 39/1991/1 Sb.)

180/1993 Sb.

Účinnost od: 26.11.1992    Zrušeno: 12.10.1999

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Moldova o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

527/1992 Sb.

Účinnost od: 24.11.1992    Zrušeno: 30.07.1994

Zákon České národní rady o Bezpečnostní informační službě České republiky

201/1993 Sb.

Účinnost od: 23.11.1992

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci v dopravě a spojích

525/1992 Sb.

Účinnost od: 20.11.1992    Zrušeno: 05.06.1996

Vyhláška ministerstva hospodářství České republiky, ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ministerstva vnitra České republiky, ministerstva zdravotnictví České republiky a ministerstva zemědělství České republiky k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování některých živností

524/1992 Sb.

Účinnost od: 20.11.1992    Zrušeno: 01.01.2001

Zákon České národní rady o auditorech a o Komoře auditorů České republiky
(Mění 63/1989 Sb.)

522/1992 Sb.

Účinnost od: 20.11.1992    Zrušeno: 01.01.2013

Zákon, kterým se mění zákon č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem, ve znění zákona č. 16/1990 Sb.
(Mění 218/1949 Sb.;Ruší 219/1949 Sb.;Ruší 220/1949 Sb.;Ruší 221/1949 Sb.;Ruší 222/1949 Sb.;Ruší 223/1949 Sb.;Ruší 70/1968 Sb.)

105/1992/1 Sb.

Účinnost od: 20.11.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Redakční sdělení o opravě chyby
(Mění 518/1992 Sb.)

577/1992 Sb.

Účinnost od: 19.11.1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Litevské republiky o dvoustranném zrušení vízové povinnosti

513/1992 Sb.

Účinnost od: 19.11.1992    Zrušeno: 01.01.1998

Nařízení vlády České republiky o podrobnostech nakládání s odpady

103/1992/1 Sb.

Účinnost od: 19.11.1992    Zrušeno: 01.10.1995

Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví postup devizových tuzemců - právnických osob v případě přijetí platby v devizových prostředcích v hotovosti v oblasti operativní evidence a výkaznictví

511/1992 Sb.

Účinnost od: 16.11.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov
(Mění 372/1990 Sb. § 27 odst. 1 písm. b);Mění 84/1991 Sb. mění a doplňuje ke dni 16.11.1992;Ruší 16/1962 Sb.)

517/1992 Sb.

Účinnost od: 15.11.1992

Zákon České národní rady o České tiskové kanceláři

519/1992 Sb.

Účinnost od: 13.11.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o platových pomeroch príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky
(Mění 355/1992 Sb. § 2 až 17, § 20 až § 27 a § 31 až 36;Mění 566/1991 Sb. § 1 až § 28 a § 83 až 89)

516/1992 Sb.

Účinnost od: 13.11.1992

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 579/1991 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně o doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice
(Mění 579/1991 Sb.)

515/1992 Sb.

Účinnost od: 13.11.1992

Zákon České národní rady o emisi státních dluhopisů České republiky na krytí shodku státního rozpočtu České republiky za rok 1991

100/1992/1 Sb.

Účinnost od: 12.11.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

629/1992 Sb.

Účinnost od: 01.11.1992    Zrušeno: 09.10.2005

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rakouské republiky o převzetí osob na společných státních hranicích

503/1992 Sb.

Účinnost od: 01.11.1992    Zrušeno: 01.09.1997

Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství

490/1992 Sb.

Účinnost od: 01.11.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky
(Mění 126/1985 Sb. § 57 odst. 2;Mění 410/1991 Sb.;Mění 79/1992 Sb.)

480/1992 Sb.

Účinnost od: 01.11.1992    Zrušeno: 01.12.1999

Zákon o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu
(Ruší 88/1952 Sb.)

97/1992/3 Sb.

Účinnost od: 01.11.1992    Zrušeno: 01.02.1993

Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků
(Ruší 24/1992/3 Sb.)

474/1992 Sb.

Účinnost od: 31.10.1992

Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
(Mění 288/1990 Sb.;Mění 103/1992 Sb.;Mění 2/1969 Sb.;Ruší 173/1991 Sb.)

510/1992 Sb.

Účinnost od: 30.10.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o zlepšovaní technického vybavenia daňových úradov a o hmotnej zainteresovanosti ich pracovníkov

507/1992 Sb.

Účinnost od: 30.10.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o organizácii a výkone ochrany súdnych objektov a poriadku v nich

506/1992 Sb.

Účinnost od: 30.10.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o odmenách daňových poradcov a o výške poplatku za odbornú skúšku a za vydanie osvedčenia

505/1992 Sb.

Účinnost od: 30.10.1992    Zrušeno: 27.02.1997

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 50/1992 Sb., kterou se provádí zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole
(Mění 50/1992 Sb.;Ruší 202/1988 Sb.)

499/1992 Sb.

Účinnost od: 29.10.1992    Zrušeno: 01.01.2002

Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o odborné způsobilosti pro posuzování vlivů na životní prostředí a o způsobu a průběhu veřejného projednání posudku

498/1992 Sb.

Účinnost od: 29.10.1992

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

497/1992 Sb.

Účinnost od: 29.10.1992

Vyhláška ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky o evidenci zásob výhradních ložisek nerostů

496/1992 Sb.

Účinnost od: 29.10.1992

Zákon, kterým se doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 297/1992 Sb.
(Mění 42/1992 Sb.)

495/1992 Sb.

Účinnost od: 29.10.1992    Zrušeno: 01.07.2001

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
(Mění 63/1991 Sb.)

494/1992 Sb.

Účinnost od: 29.10.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon, kterým se mění zákon č. 384/1990 Sb., o vymezení působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti, ve znění zákona č. 127/1992 Sb., a zákon č. 136/1991 Sb., o rozdělení působnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou, Českou republikou a Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních prostředků
(Mění 136/1991 Sb.;Mění 384/1990 Sb.)

493/1992 Sb.

Účinnost od: 29.10.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších ústavních zákonů, a některé další ústavní zákony
(Mění 10/1969 Sb.;Mění 100/1960 Sb.;Mění 143/1968 Sb.;Mění 155/1969 Sb.;Mění 296/1990 Sb.)

644/1992 Sb.

Účinnost od: 28.10.1992    Zrušeno: 19.07.1997

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o mezinárodní nákladní silniční dopravě

492/1992 Sb.

Účinnost od: 27.10.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 312/1992 Zb.
(Mění 319/1991 Sb.)

491/1992 Sb.

Účinnost od: 27.10.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o druhej emisii štátnych dlhopisov Slovenskej republiky na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 1991

489/1992 Sb.

Účinnost od: 27.10.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlásení 29. augusta za štátny sviatok Slovenskej republiky

488/1992 Sb.

Účinnost od: 27.10.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb.
(Mění 83/1991 Sb.)

487/1992 Sb.

Účinnost od: 27.10.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady o organizácii miestnej štátnej správy
(Mění 472/1990 Sb.)

97/1992/4 Sb.

Účinnost od: 27.10.1992

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 271/1992 Sb.;Mění 459/1992 Sb.)

97/1992/2 Sb.

Účinnost od: 27.10.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

97/1992/1 Sb.

Účinnost od: 27.10.1992

Nález Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky
(Mění 367/1990 Sb. § 32 odst. 4 ztrácí účinnost)

646/1992 Sb.

Účinnost od: 26.10.1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou spojeného království Velké Británie a Severního Irska o podpoře a ochraně investic

484/1992 Sb.

Účinnost od: 26.10.1992

Vyhláška ministerstva kultury České republiky o prohlášení lednicko-valtického areálu na jižní Moravě za památkovou zónu

483/1992 Sb.

Účinnost od: 26.10.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 255/1991 Zb. o Slovenskom rozhlase
(Mění 255/1991 Sb.)

482/1992 Sb.

Účinnost od: 26.10.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 254/1991 Zb. o Slovenskej televízii
(Mění 254/1991 Sb.)

479/1992 Sb.

Účinnost od: 26.10.1992    Zrušeno: 01.09.1997

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění zákona č. 54/1987 Sb. a zákona č. 194/1988 Sb.
(Mění 30/1968 Sb.)

478/1992 Sb.

Účinnost od: 26.10.1992

Zákon o užitných vzorech

96/1992/1 Sb.

Účinnost od: 26.10.1992

Nález Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky
(Mění 76/1952 Sb. ruší § 10;Mění 161/1976 Sb. ruší § 11 odst. 8;Mění 389/1990 Sb. ruší § 11 odst. 2 a 3;Mění 36/1965 Sb. ruší § 8 odst. 4 a 5)

477/1992 Sb.

Účinnost od: 22.10.1992

Vyhláška ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky, kterou se stanoví postup při použití prostředků na zvláštním účtu ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky

476/1992 Sb.

Účinnost od: 22.10.1992

Vyhláška ministerstva kultury České republiky o prohlášení území historických jader vybraných měst za památkové zóny

475/1992 Sb.

Účinnost od: 22.10.1992

Vyhláška ministerstva kultury České republiky o prohlášení území bojiště bitvy u Slavkova za památkovou zónu

473/1992 Sb.

Účinnost od: 22.10.1992

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 282/1992 Sb.
(Mění 500/1990 Sb.)

472/1992 Sb.

Účinnost od: 22.10.1992    Zrušeno: 11.08.2000

Zákon České národní rady o Státním fondu tržní regulace v zemědělství

471/1992 Sb.

Účinnost od: 22.10.1992

Zákon o dočasném omezení postupu podle zákona o konkursu a vyrovnání

570/1992 Sb.

Účinnost od: 17.10.1992    Zrušeno: 30.06.2004

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Japonska
(Ruší 7/1961 Sb.)

467/1992 Sb.

Účinnost od: 15.10.1992    Zrušeno: 01.04.1997

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o zdravotní péči poskytované za úhradu
(Mění 124/1967 Sb. vše, pokud jde o zdravotnická zařízení;Mění 187/1989 Sb. § 6;Mění 75/1986 Sb. § 9 a § 10 odst. 2;Ruší 17/1987/18 Sb.)

466/1992 Sb.

Účinnost od: 15.10.1992    Zrušeno: 01.01.1998

Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství
(Mění 311/1991 Sb.)

465/1992 Sb.

Účinnost od: 15.10.1992    Zrušeno: 11.03.1996

Zákon České národní rady o sídle České národní rady

463/1992 Sb.

Účinnost od: 15.10.1992    Zrušeno: 01.08.1993

Vyhláška Státní banky československé o dalším vydávání mincí po 10 Kčs

94/1992/4 Sb.

Účinnost od: 15.10.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví podmínky pro provádění směnárenské činnosti právnickými a fyzickými osobami

94/1992/3 Sb.

Účinnost od: 15.10.1992    Zrušeno: 07.02.1994

Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví podmínky pro některé obchody s devizovými hodnotami, prováděné jinými osobami než bankami

94/1992/2 Sb.

Účinnost od: 15.10.1992    Zrušeno: 01.10.1995

Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví postup devizových bank při uskutečňování některých úhrad vůči devizovému cizozemci

94/1992/1 Sb.

Účinnost od: 15.10.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike, vykonané vládou Slovenskej republiky do 31. augusta 1992
(Mění 14/1991/1 Sb.)

93/1992/3 Sb.

Účinnost od: 15.10.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně včetně dodatku

93/1992/2 Sb.

Účinnost od: 15.10.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

93/1992/1 Sb.

Účinnost od: 15.10.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Nález Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky
(Mění 140/1961 Sb.)

571/1992 Sb.

Účinnost od: 06.10.1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Bulharskou republikou
(Ruší 91/1969 Sb.)

459/1992 Sb.

Účinnost od: 05.10.1992

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně

27/1994 Sb.

Účinnost od: 01.10.1992    Zrušeno: 01.02.2006

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě

105/1993 Sb.

Účinnost od: 01.10.1992

Sdělení ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení č. 296/1991 Sb. a č. 529/1992 Sb., o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní, přijaté ve Washingtonu dne 17. června 1970, změněné v roce 1979 a v roce 1984
(Mění 296/1991 Sb.)

569/1992 Sb.

Účinnost od: 01.10.1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Nizozemským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic

460/1992 Sb.

Účinnost od: 01.10.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Ústava Slovenskej republiky
(Ruší 45/1989 Sb.;Ruší 50/1990 Sb.;Ruší 7/1992 Sb.;Ruší 79/1990 Sb.)

449/1992 Sb.

Účinnost od: 01.10.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o náležitostiach a náhradách výdavkov poskytovaných príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby
(Mění 566/1991 Sb.)

123/1992 Sb.

Účinnost od: 01.10.1992    Zrušeno: 01.01.2000

Zákon o pobytu cizinců na území České a Slovenské Federativní Republiky
(Ruší 2/1949 Sb.;Ruší 68/1965 Sb.;Ruší 69/1965 Sb.)

631/1992 Sb.

Účinnost od: 29.09.1992    Zrušeno: 01.10.2016

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou spolkové republiky Německo o spolupráci v boji proti organizované kriminalitě

111/1998 Sb.

Účinnost od: 25.09.1992

Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
(Ruší 90/1992/3 Sb.)

455/1992 Sb.

Účinnost od: 25.09.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú bližšie podmienky postupu pri dojednávaní dohody medzi okresným úradom práce a zamestnávateľom o obmedzení prevádzkovej činnosti v súvislosti s prechodom na nový podnikateľský program

454/1992 Sb.

Účinnost od: 25.09.1992    Účinnost do: 01.02.1993

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození od dovozního cla semen cukrové řepy a lnu

453/1992 Sb.

Účinnost od: 25.09.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 298/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 294/1992 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb.
(Mění 347/1990 Sb.)

90/1992/3 Sb.

Účinnost od: 25.09.1992    Zrušeno: 25.09.1992

Redakční sdělení o opravě chyby
(Mění 393/1992 Sb.)

90/1992/2 Sb.

Účinnost od: 25.09.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Státní banky československé, kterým se mění opatření Státní banky československé č. 8 o kapitálové přiměřenosti bank, č. 9 o pravidlech likvidity bank a č. 10 o úvěrové angažovanosti bank ze dne 16. března 1992

90/1992/1 Sb.

Účinnost od: 25.09.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození bezúplatných převodů nemovitostí z majetku České republiky do vlastnictví obcí od notářských poplatků za úkony z návrhu na registraci smlouvy o převodu nemovitostí

96/1992/2 Sb.

Účinnost od: 21.09.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo IV. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1992
(Mění 516/1991 Sb.)

575/1992 Sb.

Účinnost od: 19.09.1992    Zrušeno: 18.11.2009

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Dánským královstvím o popdpoře vzájemné ochraně investic

536/1992 Sb.

Účinnost od: 19.09.1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Portugalské republiky o zrušení vízové povinnosti

448/1992 Sb.

Účinnost od: 18.09.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu č. 1609/1992-SM o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

447/1992 Sb.

Účinnost od: 18.09.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu č. 1608/1992-SM o rozšírení záväznosti kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

446/1992 Sb.

Účinnost od: 18.09.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o predpoklade osobitnej odbornej spôsobilosti v správe sociálneho zabezpečenia

445/1992 Sb.

Účinnost od: 18.09.1992    Zrušeno: 26.03.2001

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 185/1990 Sb., o zotavovacích a jiných podobných akcích pro děti a dorost
(Mění 185/1990 Sb.)

444/1992 Sb.

Účinnost od: 18.09.1992    Zrušeno: 12.11.2000

Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o pravidlech výběrového řízení na funkci přednosty okresního úřadu

443/1992 Sb.

Účinnost od: 18.09.1992

Nařízení vlády České republiky o prohlášení a území pevnosti Terezín za památkovou rezervaci

442/1992 Sb.

Účinnost od: 18.09.1992    Zrušeno: 01.09.1997

Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 254/1992 Sb., o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury
(Mění 254/1992 Sb.)

441/1992 Sb.

Účinnost od: 18.09.1992

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 243/1992 Sb.,kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku ve znění zákona č. 93/1992 Sb.
(Mění 243/1992 Sb.)

88/1992/6 Sb.

Účinnost od: 18.09.1992

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 186/1992 Sb.;Mění 213/1992 Sb.)

88/1992/5 Sb.

Účinnost od: 18.09.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

88/1992/3 Sb.

Účinnost od: 18.09.1992    Zrušeno: 29.04.1994

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se doplňují účtová osnova a směrnice k účtové osnově stanovené investičním společnostem a investičním fondům

88/1992/2 Sb.

Účinnost od: 18.09.1992    Zrušeno: 29.04.1994

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, jímž se stanoví změny a doplňky Zásad vedení účetnictví při soukromém podnikání občanů

88/1992/1 Sb.

Účinnost od: 18.09.1992    Zrušeno: 29.06.1993

Opatření Státní banky československé, jímž se stanoví podmínky pro obchod s devizovými prostředky prováděný bankami na vnitřním devizovém trhu

426/1992 Sb.

Účinnost od: 15.09.1992    Zrušeno: 01.04.1997

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o úhradě léčiv a prostředků zdravotnické techniky

104/1992/1 Sb.

Účinnost od: 15.09.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú emisné podmienky štátnych dlhopisov na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za rok 1991

521/1992 Sb.

Účinnost od: 14.09.1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci

438/1992 Sb.

Účinnost od: 07.09.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámenie Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopľňa úprava Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie

435/1992 Sb.

Účinnost od: 07.09.1992

Vyhláška Českého báňského úřadu o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých činnostech prováděných hornickým způsobem
(Ruší 6/1976/5 Sb.;Ruší 98/1990 Sb.;Ruší 34/1968/8 Sb.;Ruší 11/1987/9 Sb.)

434/1992 Sb.

Účinnost od: 07.09.1992    Zrušeno: 01.04.2012

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o zdravotnické záchranné službě

433/1992 Sb.

Účinnost od: 07.09.1992    Zrušeno: 01.02.2004

Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o úkolech obcí při zajišťování voleb do zastupitelstev v obcích a při místním referendu
(Ruší 381/1990 Sb.)

432/1992 Sb.

Účinnost od: 07.09.1992    Zrušeno: 17.02.2005

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o střediscích pro volný čas dětí a mládeže
(Ruší 91/1979 Sb.)

431/1992 Sb.

Účinnost od: 07.09.1992    Zrušeno: 01.09.2003

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o organizaci a financování soutěží a přehlídek žáků předškolních zařízení, škol a školských zařízení

430/1992 Sb.

Účinnost od: 07.09.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa dopľňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 273/1991 Zb. o výnimkách z §45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby
(Mění 273/1991 Sb.)

86/1992/8 Sb.

Účinnost od: 07.09.1992    Zrušeno: 01.08.2005

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 340/1992 Sb.)

86/1992/7 Sb.

Účinnost od: 07.09.1992    Zrušeno: 01.01.1996

Oznámení Státní banky československé o vydání opatření, kterým se stanoví omezení a podmínky pro nezajištěné devizové pozice

86/1992/6 Sb.

Účinnost od: 07.09.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení změny kolektivní smlouvy vyššího stupně

86/1992/5 Sb.

Účinnost od: 07.09.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození bezúplatných převodů majetku souvisejících s realizací ústavních zákonů č. 496/1990 Sb. a č. 497/1990 Sb.

86/1992/4 Sb.

Účinnost od: 07.09.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Usnesení Federálního shromáždění ke zprávě předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1991 Sb., o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 236/1992 Sb.
(Ruší 367/1992 Sb.)

86/1992/3 Sb.

Účinnost od: 07.09.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Usnesení Federálního shromáždění ke zprávě předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, a mění a doplňuje zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona č. 30/1978 Sb. a zákona č. 509/1991 Sb.

86/1992/2 Sb.

Účinnost od: 07.09.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Usnesení Federálního shromáždění ke zprávě předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora)

86/1992/1 Sb.

Účinnost od: 07.09.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Usnesení Federálního shromáždění ke zprávě předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění o náhradě škod způsobených československým fyzickým osobám vstupem cizích vojsk a pobytem sovětských vojsk na území České a Slovenské Federativní Republiky

429/1992 Sb.

Účinnost od: 01.09.1992    Zrušeno: 09.12.1992

Oznámení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydání výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany

424/1992 Sb.

Účinnost od: 01.09.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti o pracovněprávnych vzťahoch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany

421/1992 Sb.

Účinnost od: 01.09.1992

Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se zrušuje výnos č. j. VS/3-50/1851/88 o postupu národních výborů při výkonu státní správy na úseku státního občanství České socialistické republiky
(Ruší 16/1988/6 Sb.)

414/1992 Sb.

Účinnost od: 01.09.1992    Zrušeno: 01.01.2000

Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se upravuje poskytování podpor a náhrad při zdolávání nákaz a jiných hromadných onemocnění zvířat, určují bezplatné odborné veterinární činnosti a stanoví jiná územní působnost okresních veterinárních správ
(Ruší 114/1987 Sb.)

411/1992 Sb.

Účinnost od: 01.09.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích, ve znění vyhlášky č. 522/1991 Sb.
(Mění 570/1990 Sb.)

383/1992 Sb.

Účinnost od: 01.09.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o škole v prírode
(Ruší 56/1990 Sb.)

373/1992 Sb.

Účinnost od: 01.09.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o miere vyučovacej povinnosti učiteľov a povinnosti výchovnej práce ostatných pedagogických pracovníkov

343/1992 Sb.

Účinnost od: 01.09.1992    Zrušeno: 01.01.2005

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 97/1974 Sb., o archivnictví
(Mění 6/1975 Ú.v.;Mění 97/1974 Sb.)

249/1992 Sb.

Účinnost od: 01.09.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch
(Ruší 1/1985/9 Sb.)

187/1992 Sb.

Účinnost od: 01.09.1992    Zrušeno: 11.01.2005

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělesné výchvy České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č.354/1991 Sb., o středních školách
(Mění 354/1991 Sb.)

88/1992/4 Sb.

Účinnost od: 01.09.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo III. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1992
(Mění 516/1991 Sb.)

84/1992/7 Sb.

Účinnost od: 01.09.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Federálního výboru pro životní prostředí, kterým se mění a doplňuje opatření Federálního výboru pro životní prostředí ze dne 1. října 1991 k zákonu č. 309 ze dne 9. července 1991 o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami
(Mění 84/1991/1 Sb. příloha č. 5 se vypouští)

428/1992 Sb.

Účinnost od: 31.08.1992    Zrušeno: 01.07.2002

Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu o náležitostech a náhradách výdajů poskytovaných příslušníkům Policie České republiky v souvislosti s výkonem služby

427/1992 Sb.

Účinnost od: 31.08.1992    Zrušeno: 01.04.2012

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, federálního ministerstva obrany, federálního ministerstva vnitra, federálního ministerstva dopravy, ministerstva vnitra České republiky, ministerstva spravedlnosti České republiky a ministerstva zemědělství České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 61/1990 Sb., o hospodaření s léky a zdravotnickými potřebami
(Mění 61/1990 Sb.)

84/1992/6 Sb.

Účinnost od: 28.08.1992

Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 15. júna 1992, ktorým sa určuje príslušný orgán štátnej správy Slovenskej republiky vo veciach komoditných búrz

84/1992/5 Sb.

Účinnost od: 28.08.1992

Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 15. júna 1992 o zriadení Akadémie Policajného zboru Slovenskej republiky

84/1992/4 Sb.

Účinnost od: 28.08.1992

Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 15. júna 1992, ktorým sa dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve

84/1992/3 Sb.

Účinnost od: 28.08.1992

Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 25. mája 1992, ktorým sa mení zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu

84/1992/2 Sb.

Účinnost od: 28.08.1992

Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 25. mája 1992, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona SNR č. 43/1970 Zb., zákona SNR č. 92/1977 Zb. a zákona SNR č. 7/1990 Zb.

84/1992/1 Sb.

Účinnost od: 28.08.1992

Uznesenie Slovenskej národnej rady o Deklarácii Slovenskej národnej rady a zvrchovanosti Slovenskej republiky

623/1992 Sb.

Účinnost od: 21.08.1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Socialistické Republiky a vládou Rumunska o vzájemném obchodě a platbách

422/1992 Sb.

Účinnost od: 21.08.1992    Zrušeno: 01.01.2002

Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 82/1976 Sb., O úpravě užívání povrchových vod k plavbě motorovými plavidly
(Mění 82/1976 Sb.)

415/1992 Sb.

Účinnost od: 21.08.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského geologického úradu o udeľovaní povolení na vykonávanie geologických prác a o spôsobe overovania odbornej spôsobilosti pracovníkov
(Mění 127/1989 Sb. šestá část vyhlášky)

413/1992 Sb.

Účinnost od: 21.08.1992    Zrušeno: 01.03.1993

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 271/1990 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 271/1990 Sb.)

412/1992 Sb.

Účinnost od: 21.08.1992    Zrušeno: 20.06.2001

Vyhláška ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky o osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologickké práce

83/1992/3 Sb.

Účinnost od: 21.08.1992

Redakční sdělení o opravě chyby
(Mění 241/1992 Sb.)

83/1992/1 Sb.

Účinnost od: 21.08.1992    Zrušeno: 01.08.1998

Opatření federálního ministerstva financí, kterým se mění opatření federálního ministerstva financí ze dne 27. března 1992, kterým se stanoví výše stravného při zahraničních pracovních cestách v cizí měně
(Mění 36/1992/1 Sb.)

95/1992/1 Sb.

Účinnost od: 20.08.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky o změně Organizačního a jednacího řádu Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky
(Mění 51/1992/1 Sb.)

407/1992 Sb.

Účinnost od: 15.08.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie, ktorou sa upravuje zoznam kategorizácie zdrojov znečisťovania a zoznam znečisťujúcich látok a ich limity a ustanovujú podrobnosti pri určovaní emisných limitov pre jestvujúce zdroje znečisťovania ovzdušia

409/1992 Sb.

Účinnost od: 14.08.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky - hlavného hygienika Slovenskej socialistickej republiky o hygienických požiadavkách na cudzorodé látky v poživatinách

408/1992 Sb.

Účinnost od: 14.08.1992

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání výnosu o zrušení výnosu o financování branné výchovy
(Ruší 14/1983/3 Sb.)

406/1992 Sb.

Účinnost od: 14.08.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších prírodných rádionuklidov

405/1992 Sb.

Účinnost od: 14.08.1992

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně

404/1992 Sb.

Účinnost od: 14.08.1992

Nařízení vlády České republiky o změně prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

82/1992/8 Sb.

Účinnost od: 14.08.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

82/1992/7 Sb.

Účinnost od: 14.08.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Usnesení České národní rady o neschválení zákonného opatření předsednictva České národní rady ze dne 11. června 1992 č. 369/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona České národní rady č. 543/1991 Sb.
(Ruší 369/1992 Sb.)

82/1992/6 Sb.

Účinnost od: 14.08.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady ze dne 11. června 1992 č. 350/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

82/1992/5 Sb.

Účinnost od: 14.08.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Usnesení České národní rady o neschválení zákonného opatření předsednictva České národní rady ze dne 4. června 1992 č. 349/1992 Sb., kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě vodpadovém hospodářství
(Ruší 349/1992 Sb.)

82/1992/4 Sb.

Účinnost od: 14.08.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady ze dne 4. června 1992 č. 348/1992 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky, ve znění pozdějších předpisů

82/1992/3 Sb.

Účinnost od: 14.08.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady ze dne 4. června 1992 č. 347/1992 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

82/1992/2 Sb.

Účinnost od: 14.08.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Usnesení České národní rady o neschválení zákonného opatření předsednictva České národní rady ze dne 4. června 1992 č. 346/1992 Sb., o platových poměrech prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky a členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky
(Ruší 346/1992 Sb.)

82/1992/1 Sb.

Účinnost od: 14.08.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady ze dne 4. června 1992 č. 345/1992 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb.

395/1992 Sb.

Účinnost od: 13.08.1992

Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb.
(Mění 6/1991 Sb.;Ruší 54/1958 Ú.l.;Ruší 80/1965 Sb.)

394/1992 Sb.

Účinnost od: 13.08.1992    Zrušeno: 01.01.1994

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 22/1991 Sb., kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšné práce, ve znění vyhlášky č. 349/1991 Sb.
(Mění 22/1991 Sb.)

393/1992 Sb.

Účinnost od: 13.08.1992    Zrušeno: 31.12.2001

Vyhláška Československé akademie věd, kterou se mění a doplňuje vyhláška Československé akademie věd č. 54/1977 Zb., kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 54/1977 Sb.)

80/1992/1 Sb.

Účinnost od: 13.08.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření ministerstva financí České republiky o úlevách u notářských poplatků z převodu nebo přechodu nemovitostí, postavených ze stavebních dílců vyrobených s použitím škváry z elektrárny v Rynholci, na obce a na okresní úřady

391/1992 Sb.

Účinnost od: 12.08.1992

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 14/1988 Sb., kterou se vyhlašuje Řád rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory, ve znění vyhlášky č. 136/1990 Sb.
(Mění 14/1988 Sb.)

390/1992 Sb.

Účinnost od: 12.08.1992    Zrušeno: 19.07.2000

Vyhláška federálního ministerstva spojů o povolování amatérských vysílacích rádiových stanic
(Ruší 5/1979/4 Sb.)

389/1992 Sb.

Účinnost od: 12.08.1992

Vyhláška federálního ministerstva obrany o jednacím řádu pro vojenské obvodové a vyšší vojenské soudy

388/1992 Sb.

Účinnost od: 12.08.1992

Vyhláška federálního ministerstva obrany o zřízení pobočky vyššího vojenského soudu v Olomouci

387/1992 Sb.

Účinnost od: 12.08.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 161/1976 Sb.)

210/1994 Sb.

Účinnost od: 09.08.1992    Zrušeno: 15.01.1999

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o zrušení vízové povinnosti pro státní občany České a Slovenské Federativní Republiky a Vietnamské socialistické republiky držitele diplomatických a služebních pasů
(Ruší 29/1981 Sb.)

530/1992 Sb.

Účinnost od: 06.08.1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Královstvím Norska o vzájemné podpoře a ochraně investic

573/1992 Sb.

Účinnost od: 02.08.1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o podpoře a vzájemné ochraně investic

553/1992 Sb.

Účinnost od: 01.08.1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o předávání odsouzených osob

402/1992 Sb.

Účinnost od: 01.08.1992    Zrušeno: 01.01.1995

Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se stanoví pevné částky za poškození železničních vozů a zařízení

398/1992 Sb.

Účinnost od: 01.08.1992    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předseda Státní banky československé č. 136/1985 Sb., finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhlášky č. 74/1989 Sb. a vyhlášky č. 73/1991 Sb.
(Mění 136/1985 Sb.)

384/1992 Sb.

Účinnost od: 01.08.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámenie Ministerstva dopravy a spojov Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopľňa úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených pre účely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategórie

386/1992 Sb.

Účinnost od: 31.07.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámenie Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopľňa výnos, ktorým sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie

385/1992 Sb.

Účinnost od: 31.07.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopľňajú smernice Slovenského zväzu spotrebných družstiev, ktorými sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategórie

382/1992 Sb.

Účinnost od: 31.07.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 37/1967 Zb. na vykonanie zákona o znalcoch a tlmočníkoch v znení neskorších predpisov
(Ruší 34/1978/23 Sb.;Mění 37/1967 Sb.)

381/1992 Sb.

Účinnost od: 31.07.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podmienky poskytovania príspevku na úhradu nákladov za sociálne služby poskytované právnickými a fyzickými osobami

400/1992 Sb.

Účinnost od: 24.07.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa určujú výška a podmienky poskytovania štátnej prémie a základné podmienky vedenia centrálnej evidencie zmlúv o stavebnom sporení

399/1992 Sb.

Účinnost od: 24.07.1992    Zrušeno: 01.10.2004

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se stanoví bližší podmínky postupu při sjednávání dohod mezi zaměstnavateli a úřady práce při omezení provozní činnosti v souvislosti s přechodem na nový podnikatelský program

397/1992 Sb.

Účinnost od: 24.07.1992    Zrušeno: 01.01.2009

Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví podrobnější úprava vztahů Policie České republiky k orgánům obcí a obecní policii
(Ruší 18/1975 Sb.)

537/1992 Sb.

Účinnost od: 22.07.1992    Zrušeno: 28.05.2002

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Kanady o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů z majetku

378/1992 Sb.

Účinnost od: 17.07.1992    Zrušeno: 01.01.1998

Vyhláška Federálního výboru pro životní prostředí, ministerstva životního prostředí České republiky a Slovenské komise pro životní prostředí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1976 Sb., o podrobnější úravě územního řízení a stavebním řádu, ve znění vyhlášky č. 155/1980 Sb.
(Mění 85/1976 Sb.)

377/1992 Sb.

Účinnost od: 17.07.1992    Zrušeno: 01.07.1998

Vyhláška Federálního výboru pro životní prostředí, ministerstva životního prostředí České republiky a Slovenské komise pro životní prostředí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 84/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
(Mění 84/1976 Sb.)

376/1992 Sb.

Účinnost od: 17.07.1992    Zrušeno: 01.07.1998

Vyhláška Federálního výboru pro životní prostředí, ministerstva životního prostředí České republiky a Slovenské komise pro životní prostředí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 83/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
(Mění 83/1976 Sb.)

147/1993 Sb.

Účinnost od: 15.07.1992

Sdělení ministerstva zahraničních věcí, kterým se doplňuje sdělení č. 551/1992 Sb., o Evropské úmluvě o předávání trestního řízení, přijaté ve Štrasburku dne 15. května 1972
(Mění 551/1992 Sb.)

552/1992 Sb.

Účinnost od: 15.07.1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o potlačování terorismu

551/1992 Sb.

Účinnost od: 15.07.1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o předávání trestního řízení

374/1992 Sb.

Účinnost od: 15.07.1992    Zrušeno: 22.06.2000

Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se provádí zákon České národní rady č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky

372/1992 Sb.

Účinnost od: 15.07.1992    Zrušeno: 01.01.2005

Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví podrobnosti výkonu civilní služby

371/1992 Sb.

Účinnost od: 15.07.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 494/1991 Zb. o štátnej správe v odpadovom hospodárstve
(Mění 494/1991 Sb.)

370/1992 Sb.

Účinnost od: 15.07.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o zriadení Akadémie Policajného zboru Slovenskej republiky

369/1992 Sb.

Účinnost od: 15.07.1992    Zrušeno: 14.08.1992

Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona České národní rady č. 543/1991 Sb.
(Mění 62/1988 Sb.)

367/1992 Sb.

Účinnost od: 15.07.1992    Zrušeno: 07.09.1992

Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1991 Sb., o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění zákona č. 236/1992 Sb.
(Mění 135/1991 Sb.)

366/1992 Sb.

Účinnost od: 15.07.1992    Zrušeno: 27.03.1996

Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o opatřeních ve vztahu ke Svazové republice Jugoslávie (Srbsko a Černá Hora)

550/1992 Sb.

Účinnost od: 14.07.1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o vzájemné pomoci ve věcec trestních

549/1992 Sb.

Účinnost od: 14.07.1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o vydávání

364/1992 Sb.

Účinnost od: 10.07.1992

Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o chráněných ložiskových územích
(Mění 78/1988 Sb.)

363/1992 Sb.

Účinnost od: 10.07.1992

Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zjišťování starých důlních děl a vedení jejich registru
(Mění 8/1989 Sb.)

362/1992 Sb.

Účinnost od: 10.07.1992    Zrušeno: 01.09.1996

Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky o výrobě a složení krmných směsí

360/1992 Sb.

Účinnost od: 07.07.1992

Zákon České národní rady o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
(Ruší 186/1990 Sb.;Ruší 8/1983 Sb.)

73/1992/1 Sb.

Účinnost od: 07.07.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

529/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí, kterým se mění a doplňuje sdělení č. 296/1991 Sb., o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní, přijaté ve Washingtonu dne 17. června 1970, změněné v roce 1979 a 1984
(Mění 296/1991 Sb.)

481/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)

457/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992    Zrušeno: 01.10.1995

Devizový zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

410/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992    Zrušeno: 15.02.1993

Zákon České národní rady o obcích (obecní zřízení) (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

403/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992    Zrušeno: 12.11.2000

Zákon České národní rady o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

375/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992

Zákon České národní rady o změně názvu Vysoké školy veterinární v Brně a o změně postavení a názvu Pedagogické fakulty v Hradci Králové
(Ruší 166/1964 Sb.)

356/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky

355/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu o náležitostiach poskytovaných príslušníkom Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby

353/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992

Oznámení ministerstva spravedlnosti České republiky o vydání výnosu o náležitostech příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky a náhradách výdajů poskytovaných v souvislosti s výkonem služby

352/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992

Oznámení Federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos č. 279/1990 Sb., kterým se vydává Předpis L 1 Způsobilost leteckého personálu civilního letectví
(Mění 279/1990 Sb.)

351/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa určuje príslušný orgán štátnej správy Slovenskej republiky vo veciach komoditných búrz

342/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác
(Ruší 355/1991 Sb.;Ruší 88/1991 Sb.)

341/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992    Zrušeno: 01.01.2002

Vyhláška Českého báňského úřadu o báňské záchranné službě
(Ruší 21/1983/8 Sb.;Ruší 67/1988 Sb.)

340/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992    Zrušeno: 01.08.2005

Vyhláška Českého báňského úřadu o požadavcích na kvalifikaci a odbornou způsobilost a ověřování odborné způsobilosti pracovníků k hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých předpisů vydaných Českým báňským úřadem k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
(Mění 33/1981/11 Sb.;Mění 7/1987 Ú.v.;Mění 22/1989 Sb.;Mění 26/1989 Sb.;Mění 415/1991 Sb.;Mění 51/1989 Sb.;Mění 67/1988 Sb.;Mění 72/1988 Sb.;Ruší 103/1989 Sb.)

334/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992

Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu
(Mění 388/1991 Sb.;Ruší 102/1976 Sb.;Ruší 39/1984 Sb.;Ruší 53/1966 Sb.;Ruší 77/1976 Sb.;Ruší 75/1976 Sb.;Ruší 124/1976 Sb.;Ruší 167/1976 Sb.)

321/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících, ve znění zákona České národní rady č. 266/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 542/1991 Sb.
(Mění 425/1990 Sb.;Mění 576/1990 Sb.)

316/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992    Zrušeno: 01.01.1995

Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů č. 190/1988 Sb., kterou se stanoví pevné částky náhrad za způsobení malých poruch v provozu vlaku na celostátních dráhách a vlečkách
(Mění 190/1988 Sb.)

304/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992

Vyhláška federálního ministerstva financí o vypořádání nároků z odběrních poukazů podniku zahraničního obchodu Tuzex a zůstatků účtů v nich vedených

303/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992    Zrušeno: 01.10.1995

Vyhláška federálního ministerstva financí a Státní banky československé, kterou se provádí devizový zákon

302/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992    Zrušeno: 12.11.2000

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona České národní rady č. 439/1991 Sb., zákona České národní rady č. 485/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 553/1991 Sb.
(Mění 367/1990 Sb.)

301/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992

Zákon České národní rady o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky

300/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992    Zrušeno: 01.07.2002

Zákon České národní rady o státní podpoře vědecké činnosti a vývoje technologií

298/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992    Zrušeno: 01.02.2004

Zákon České národní rady o volbách do zastupitelstev v obcích a o místním referendu
(Ruší 61/1990/4 Sb.;Ruší 106/1989 Sb.;Ruší 107/1989 Sb.;Ruší 368/1990 Sb.)

295/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých opatreniach v miestnej samospráve a v štátnej správe
(Mění 20/1966 Sb.;Mění 369/1990 Sb.;Mění 372/1990 Sb.;Mění 377/1990 Sb.;Mění 401/1990 Sb.;Mění 472/1990 Sb.;Mění 517/1990 Sb.)

292/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Vysoké školy ekonomickej v Bratislave
(Mění 166/1964 Sb. § 3)

281/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992    Zrušeno: 01.01.2002

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 35/1979 Sb., o úplatách ve vodním hospodářství, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 91/1988 Sb.
(Mění 35/1979 Sb.;Ruší 2/1989 Sb.)

280/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992

Zákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

279/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992

Zákon České národní rady o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie České republiky a příslušníků Sboru nápravné výchovy České republiky

278/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992    Zrušeno: 15.06.1995

Zákon České národní rady o státní statistice
(Mění 40/1972 Sb. § 1 až 10, § 11 odst. 1 a § 12 až 19)

276/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992    Zrušeno: 31.12.2001

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky č. 178/1991 Sb., o sídlech a územní působnosti školských úřadů
(Mění 178/1991 Sb.)

262/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992    Zrušeno: 01.01.2007

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb.
(Ruší 36/1985/3 Sb.;Ruší 28/1977/4 Sb.;Ruší 3/1983/7 Sb.;Ruší 73/1987 Sb.;Ruší 13/1983/4 Sb.;Ruší 23/1983/3 Sb.;Ruší 33/1982/1 Sb.;Ruší 1/1981/4 Sb.;Ruší 4/1981/4 Sb.;Ruší 14/1982/6 Sb.;Mění 50/1976 Sb.;Ruší 105/1985 Sb.;Ruší 186/1990 Sb.;Ruší 43/1990 Sb.;Ruší 8/1983 Sb.;Ruší 86/1976 Sb.;Ruší 87/1976 Sb.;Ruší 95/1977 Sb.)

244/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992    Zrušeno: 01.05.2004

Zákon České národní rady o posuzování vlivů na životní prostředí

241/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992

Zákon České národní rady o Státním fondu České republiky pro podporu a rozvoj České kinematografie

239/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992

Zákon České národní rady o Státním fondu kultury České republiky
(Mění 2/1969 Sb.)

234/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění zákona č. 132/1982 Sb.
(Mění 94/1963 Sb.;Mění 97/1963 Sb.;Ruší 66/1983 Sb.)

229/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992

Zákon o komoditních burzách
(Ruší 32/1952 Sb.;Ruší 69/1922 Sb.;Ruší 79/1903 ř.z.)

228/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992    Zrušeno: 01.10.1995

Zákon, kterým se mění a doplňuje devizový zákon č. 528/1990 Sb.
(Mění 42/1980 Sb. § 17 odst. 2 písm. c), § 18 odst. 1, § 19 odst. 1 písm. i) a § 22 písm. j);Mění 528/1990 Sb.;Ruší 370/1990 Sb.;Ruší 583/1990 Sb.;Ruší 8/1981 Sb.)

222/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992    Zrušeno: 01.08.1993

Zákon o dani z přidané hodnoty

191/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení Trnavskej univerzity so sídlom v Trnave

186/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992    Zrušeno: 01.01.2007

Zákon České národní rady o služebním poměru příslušníků Policie České republiky
(Mění 100/1970 Sb.)

140/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992    Zrušeno: 11.12.1992

Zákon Slovenskej národnej rady o zlúčení Pedagogickej fakulty v Nitre a Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre, o zriadení Nitrianskej univerzity a ustanovení jej názvu a sídla
(Mění 166/1964 Sb. § 3;Mění 30/1952 Sb. § 4)

126/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992

Zákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém červeném kříži
(Ruší 112/1989 Sb.;Ruší 16/1958 Sb.;Ruší 60/1952 Sb.;Ruší 17/1958 Sb.)

59/1992/1 Sb.

Účinnost od: 01.07.1992    Zrušeno: 10.06.1993

Opatření ministerstva životního prostředí České republiky, jímž se uvěřejňuje seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 1992
(Ruší 52/1991/1 Sb.)

354/1992 Sb.

Účinnost od: 30.06.1992

Oznámení Státní banky československé o vydání výnosu, kterým se zrušují směrnice předsedy Státní banky československé o určování pracovní doby řidičů silničních motorových vozidel ve Státní bance československé
(Ruší 30/1977/1 Sb.)

350/1992 Sb.

Účinnost od: 30.06.1992

Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 2/1969 Sb.)

349/1992 Sb.

Účinnost od: 30.06.1992    Zrušeno: 14.08.1992

Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 311/1991 Sb., o státní správě v odpadovém hospodářství
(Mění 311/1991 Sb.)

348/1992 Sb.

Účinnost od: 30.06.1992    Zrušeno: 28.09.1999

Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 108/1987 Sb.;Ruší 475/1991 Sb.)

347/1992 Sb.

Účinnost od: 30.06.1992

Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
(Mění 114/1992 Sb.)

346/1992 Sb.

Účinnost od: 30.06.1992    Zrušeno: 14.08.1992

Zákonné opatření předsednictva České národní rady o platových poměrech prezidenta a viceprezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky a členů prezidiální rady Nejvyššího kontrolního úřadu České republiky

345/1992 Sb.

Účinnost od: 30.06.1992

Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona České národní rady č. 544/1991 Sb.
(Mění 231/1991 Sb.)

327/1992 Sb.

Účinnost od: 30.06.1992

Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při výrobě a zpracování výbušnin a o odborné způsobilosti pracovníků pro tuto činnost

326/1992 Sb.

Účinnost od: 30.06.1992    Zrušeno: 01.01.2001

Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 240/1991 Sb., o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat

325/1992 Sb.

Účinnost od: 30.06.1992    Zrušeno: 01.01.2001

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se stanoví hygienické požadavky pro zacházení s prádlem a pro praní prádla ze zdravotnických zařízení

324/1992 Sb.

Účinnost od: 30.06.1992    Zrušeno: 01.10.2004

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců
(Mění 21/1991 Sb.)

509/1992 Sb.

Účinnost od: 26.06.1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Mongolska o bezvízových stycích pro držitele diplomatických a služebních pasů
(Ruší 41/1977 Sb. k 26.7.1992)

322/1992 Sb.

Účinnost od: 26.06.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej štatistike
(Mění 347/1990 Sb.;Ruší 100/1982 Sb.;Ruší 41/1972 Sb.;Ruší 164/1988 Sb.;Ruší 82/1991 Sb.;Ruší 175/1989 Sb.)

315/1992 Sb.

Účinnost od: 25.06.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o verejných telovýchovných, športových a turistických podujatiach

314/1992 Sb.

Účinnost od: 25.06.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých opatreniach súvisiacich s ochranou verejného záujmu

313/1992 Sb.

Účinnost od: 25.06.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o príslušnosti orgánov Slovenskej republiky na udeľovanie výnimiek zo zákazu niektorých majetkových úkonov poľnohospodárskych výrobných a spotrebných družstiev
(Ruší 559/1991 Sb.)

312/1992 Sb.

Účinnost od: 25.06.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií
(Mění 319/1991 Sb.)

311/1992 Sb.

Účinnost od: 25.06.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o poplatkoch za znesčisťovanie ovzdušia
(Mění 128/1991 Sb.)

310/1992 Sb.

Účinnost od: 25.06.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o stavebnom sporení

309/1992 Sb.

Účinnost od: 25.06.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o poplatkoch za uloženie odpadov
(Mění 494/1991 Sb.)

308/1992 Sb.

Účinnost od: 25.06.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o emisii štátnych dlhopisov Slovenskej republiky na krytie schodku štátneho rozpočtu Slovenskej republiky za rok 1991

307/1992 Sb.

Účinnost od: 25.06.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu
(Mění 472/1990 Sb. položky 11, 12, 13 přílohy A, položky 4, 5, 6, 7 přílohy B, položky 52 až 73 přílohy D, položka 34 přílohy E;Ruší 102/1976 Sb.;Ruší 179/1969 Sb.;Ruší 36/1987 Sb.;Ruší 53/1966 Sb.;Ruší 61/1965 Sb.;Ruší 78/1976 Sb.;Ruší 170/1982 Sb.)

306/1992 Sb.

Účinnost od: 25.06.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
(Mění 138/1991 Sb.)

305/1992 Sb.

Účinnost od: 25.06.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu
(Mění 20/1966 Sb.)

56/1992/1 Sb.

Účinnost od: 25.06.1992    Účinnost do: 01.05.1992

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

299/1992 Sb.

Účinnost od: 23.06.1992    Zrušeno: 01.01.2003

Zákon České národní rady o státní podpoře malého a středního podnikání

297/1992 Sb.

Účinnost od: 23.06.1992

Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění, kterým se doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, a mění a doplňuje zákon č. 52/1966 Sb., o osobním vlastnictví k bytům, ve znění zákona č. 30/1978 Sb. a zákona č. 509/1991 Sb.
(Mění 42/1992 Sb.;Mění 52/1966 Sb.)

296/1992 Sb.

Účinnost od: 23.06.1992

Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o náhradě škod způsobených československým fyzickým osobám vstupem cizích vojsk a pobytem sovětských vojsk na území České a Slovenské Federativní Republiky

62/1992/1 Sb.

Účinnost od: 23.06.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení Státní banky československé o vydání opatření o úvěrové angažovanosti bank

116/1993 Sb.

Účinnost od: 21.06.1992    Zrušeno: 08.02.2004

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o letecké dopravě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených arabských emirátů

456/1992 Sb.

Účinnost od: 19.06.1992    Zrušeno: 13.09.1993

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Kazachstán o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

290/1992 Sb.

Účinnost od: 18.06.1992    Zrušeno: 01.01.2009

Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se provádí zákon České národní rady č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky

289/1992 Sb.

Účinnost od: 18.06.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 505/1991 Sb., o formě, obsahu a náležitostech návrhu na celní řízení a o celní statistice
(Mění 505/1991 Sb.)

288/1992 Sb.

Účinnost od: 18.06.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o úplném osvobození od dovozního cla zboží dováženého do záznamního oběhu v tuzemsku za účelem dočasného použití

287/1992 Sb.

Účinnost od: 18.06.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 43/1991 Sb., kterou se provádí celní zákon, ve znění vyhlášky č. 397/1991 Sb.
(Mění 43/1991 Sb.)

60/1992/1 Sb.

Účinnost od: 18.06.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup v účetnictví a v účetní závěrce investičních společností a investičních fondů

285/1992 Sb.

Účinnost od: 15.06.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vykonávaní pracovnej rehabilitácie občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou
(Mění 149/1988 Sb. § 113 odst. 1, § 115 až 118, § 119 odst. 4 a 5 a § 121)

284/1992 Sb.

Účinnost od: 15.06.1992    Zrušeno: 31.12.2000

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o opatřeních hospodářské mobilizace

282/1992 Sb.

Účinnost od: 15.06.1992

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona České národní rady č. 438/1991 Sb., a zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 171/1991 Sb.;Mění 500/1990 Sb.)

58/1992/1 Sb.

Účinnost od: 15.06.1992

Redakční sdělení o opravě chyby
(Mění 240/1992 Sb. ČR vydání SR vydání)

49/1992/2 Sb.

Účinnost od: 13.06.1992    Účinnost do: 01.04.1992

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

255/1992 Sb.

Účinnost od: 12.06.1992    Zrušeno: 10.05.1994

Nařízení vlády České republiky o platových poměrech příslušníků Sboru požární ochrany České republiky
(Ruší 14/1987/4 Sb.)

254/1992 Sb.

Účinnost od: 12.06.1992    Zrušeno: 01.09.1997

Nařízení vlády České republiky o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury
(Ruší 428/1991 Sb.)

253/1992 Sb.

Účinnost od: 12.06.1992    Zrušeno: 01.01.2004

Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců orgánů státní správy, některých dalších orgánů a obcí
(Ruší 77/1966 Sb.;Ruší 504/1990 Sb.)

252/1992 Sb.

Účinnost od: 12.06.1992    Zrušeno: 01.01.2007

Nařízení vlády České republiky o podmínkách pro poskytování a výši zvláštního příplatku za vykonávání činností ve ztížených a zdraví škodlivých pracovních podmínkách

251/1992 Sb.

Účinnost od: 12.06.1992    Zrušeno: 01.01.2004

Nařízení vlády České republiky o platových poměrech zaměstnanců rozpočtových a některých dalších organizací
(Ruší 31/1978/4 Sb.;Ruší 5/1984/7 Sb.;Ruší 5/1984/9 Sb.;Ruší 34/1978/13 Sb.;Ruší 19/1984/6 Sb.;Ruší 20/1984/33 Sb.;Ruší 25/1987/8 Sb.;Ruší 27/1984/1 Sb.;Ruší 27/1984/2 Sb.;Ruší 29/1984/2 Sb.;Ruší 11/1975/10 Sb.;Ruší 11/1977/19 Sb.;Ruší 24/1980/3 Sb.;Ruší 29/1977/7 Sb.;Ruší 6/1983/9 Sb.;Ruší 7/1986/9 Sb.;Ruší 7/1986/10 Sb.;Ruší 9/1983/10 Sb.;Ruší 9/1983/12 Sb.;Mění 77/1966 Sb.;Ruší 24/1982/6 Sb.;Ruší 24/1986/4 Sb.;Ruší 25/1982/9 Sb.;Ruší 27/1986/2 Sb.;Ruší 1/1988/12 Sb.;Ruší 1/1988/13 Sb.;Ruší 1/1988/14 Sb.;Ruší 30/1982/14 Sb.;Ruší 1/1988/16 Sb.;Ruší 15/1979/4 Sb.;Ruší 23/1983/6 Sb.;Ruší 15/1979/5 Sb.;Ruší 30/1969/2 Sb.;Ruší 10/1975/11 Sb.;Ruší 23/1983/8 Sb.;Ruší 32/1982/4 Sb.;Mění 571/1990 Sb.;Ruší 20/1979/8 Sb.;Ruší 119/1991 Sb.;Ruší 189/1990 Sb.;Ruší 218/1990 Sb.;Ruší 225/1991 Sb.;Ruší 226/1990 Sb.;Ruší 307/1991 Sb.;Ruší 25/1983/8 Sb.;Ruší 351/1991 Sb.;Ruší 368/1991 Sb.;Ruší 26/1983/6 Sb.;Ruší 7/1988/2 Sb.;Ruší 1/1982/2 Sb.;Ruší 12/1988/5 Sb.;Ruší 17/1988/4 Sb.;Ruší 18/1988/2 Sb.;Ruší 23/1988/2 Sb.;Ruší 30/1988/4 Sb.;Ruší 35/1988/4 Sb.;Ruší 14/1981/2 Sb.;Ruší 14/1981/5 Sb.;Ruší 10/1982/5 Sb.;Ruší 49/1988/6 Sb.;Ruší 12/1982/7 Sb.;Ruší 7/1978/5 Sb.;Ruší 11/1985/6 Sb.;Ruší 13/1985/6 Sb.;Ruší 13/1985/7 Sb.;Ruší 10/1987/1 Sb.;Ruší 10/1987/2 Sb.;Ruší 16/1978/4 Sb.;Ruší 25/1985/7 Sb.;Ruší 17/1987/11 Sb.;Ruší 17/1987/12 Sb.;Ruší 23/1981/6 Sb.;Ruší 18/1987/7 Sb.;Ruší 18/1987/8 Sb.;Ruší 28/1978/6 Sb.)

294/1992 Sb.

Účinnost od: 11.06.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o Rade Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie
(Mění 347/1990 Sb.)

293/1992 Sb.

Účinnost od: 11.06.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o úprave niektorých vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam
(Mění 330/1991 Sb.)

291/1992 Sb.

Účinnost od: 11.06.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 43/1970 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 92/1977 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 7/1990 Zb.
(Mění 74/1963 Sb.)

20/1994/1 Sb.

Účinnost od: 10.06.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Českého statistického úřadu o klasifikaci zaměstnání

269/1992 Sb.

Účinnost od: 10.06.1992

Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun ke 175. výročí založení Moravského zemského muzea v Brně

268/1992 Sb.

Účinnost od: 10.06.1992

Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun k 50. výročí vyhlazení Lidic a Ležáků

267/1992 Sb.

Účinnost od: 10.06.1992

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích
(Mění 87/1991 Sb.)

250/1992 Sb.

Účinnost od: 10.06.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o platových pomeroch príslušníkov Zboru požiarnej ochrany Slovenskej republiky
(Ruší 17/1987/21 Sb.)

249/1992 Sb.

Účinnost od: 10.06.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o platových pomeroch zamestnancov v rozpočtových a v niektorých ďalších organizáciách a orgánoch
(Ruší 147/1991 Sb.;Ruší 157/1990 Sb.;Ruší 249/1991 Sb.;Ruší 377/1991 Sb.;Ruší 503/1991 Sb.;Ruší 504/1991 Sb.;Ruší 78/1990 Sb.;Ruší 14/1983/7 Sb.;Ruší 19/1983/6 Sb.;Ruší 1/1985/10 Sb.;Ruší 32/1982/16 Sb.)

643/1992 Sb.

Účinnost od: 09.06.1992

Oznámení Federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Egyptskou arabskou republikou o leteckých službách
(Ruší 23/1960 Sb.)

238/1992 Sb.

Účinnost od: 07.06.1992    Zrušeno: 01.01.2007

Zákon České národní rady o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu

43/1992/3 Sb.

Účinnost od: 06.06.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

237/1992 Sb.

Účinnost od: 05.06.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Ústavní zákon České národní rady o volebním období České národní rady
(Ruší 64/1990 Sb.;Mění 143/1968 Sb. ruší čl. 103 odst. 2)

205/1992 Sb.

Účinnost od: 05.06.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 143/1968 Sb.)

538/1992 Sb.

Účinnost od: 03.06.1992    Zrušeno: 30.09.1998

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou české a slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států amerických o vědeckotechnické spolupráci

528/1992 Sb.

Účinnost od: 01.06.1992    Zrušeno: 30.04.2004

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Nizozemského království o vnitřní plavbě

512/1992 Sb.

Účinnost od: 01.06.1992    Zrušeno: 01.07.2002

Zákon o myslivosti (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

461/1992 Sb.

Účinnost od: 01.06.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Celní zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

425/1992 Sb.

Účinnost od: 01.06.1992

Zákon České národní rady o České obchodní inspekci (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

277/1992 Sb.

Účinnost od: 01.06.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o zrušení niektorých ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov v odvetví kultúry
(Ruší 156/1979 Sb.;Ruší 22/1984/11 Sb.;Ruší 17/1987 Sb.;Ruší 149/1961 Sb. ruší § 1 až 11 a § 17 až 22;Ruší 60/1978 Sb. ruší § 1 až 9a a § 17, § 18 až § 35;Ruší 23/1965 Sb.;Ruší 25/1967 Sb.;Ruší 3/1982/5 Sb.;Ruší 17/1982/14 Sb.;Ruší 18/1982/9 Sb.)

272/1992 Sb.

Účinnost od: 01.06.1992    Zrušeno: 01.10.2004

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění zákona České národní rady č. 64/1991 Sb.
(Mění 9/1991 Sb.)

270/1992 Sb.

Účinnost od: 01.06.1992    Zrušeno: 01.07.2002

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti, ve znění zákona České národní rady č. 146/1971 Sb., zákona České národní rady č. 96/1977 Sb. a zákona České národní rady č. 143/1991 Sb.
(Mění 23/1962 Sb.;Ruší 26/1988/8 Sb.)

261/1992 Sb.

Účinnost od: 01.06.1992    Zrušeno: 01.01.1995

Nařízení vlády České republiky, kterým se mění nařízení vlády České republiky č. 520/1990 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích, ve znění nařízení vlády České republiky č. 221/1991 Sb.
(Mění 520/1990 Sb.)

260/1992 Sb.

Účinnost od: 01.06.1992

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o regulačním odvodu za překročení mzdových a ostatních osobních nákladů v roce 1992
(Ruší 257/1991 Sb.;Ruší 341/1991 Sb.;Ruší 511/1991 Sb.;Ruší 531/1991 Sb.;Ruší 15/1991 Sb.;Ruší 139/1991 Sb.)

259/1992 Sb.

Účinnost od: 01.06.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 145/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 273/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 319/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 353/1990 Zb. a vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 590/1990 Zb.
(Mění 149/1988 Sb. § 107, 108 a 121a;Mění 151/1988 Sb.)

258/1992 Sb.

Účinnost od: 01.06.1992    Zrušeno: 01.06.1997

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

257/1992 Sb.

Účinnost od: 01.06.1992

Zákon o soudních poplatcích za řízení u Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky a u vojenských soudů
(Ruší 78/1958 Sb.)

256/1992 Sb.

Účinnost od: 01.06.1992    Zrušeno: 01.06.2000

Zákon o ochraně osobních údajů v informačních systémech

247/1992 Sb.

Účinnost od: 01.06.1992    Zrušeno: 03.06.1994

Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se vydává Řád výkonu trestu odnětí svobody v nápravně výchovných ústavech České republiky

242/1992 Sb.

Účinnost od: 01.06.1992

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících
(Mění 20/1987 Sb.)

240/1992 Sb.

Účinnost od: 01.06.1992

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci
(Mění 64/1986 Sb.)

235/1992 Sb.

Účinnost od: 01.06.1992

Zákon o zrušení pracovních kategorií a o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení
(Ruší 240/1988 Sb.;Mění 100/1988 Sb.;Mění 103/1964 Sb.;Mění 118/1988 Sb.;Mění 149/1988 Sb.;Mění 19/1991 Sb.;Mění 45/1987 Sb.;Mění 54/1956 Sb.;Mění 557/1990 Sb.;Mění 95/1987 Sb.;Mění 96/1987 Sb.;Mění 98/1987 Sb.;Ruší 100/1992 Sb. k 1.1.1993;Ruší 101/1992 Sb.;Ruší 117/1988 Sb.;Ruší 148/1992 Sb. k 1.1.1993;Ruší 149/1990 Sb. k 1.1.1993;Ruší 150/1990 Sb. k 1.1.1993;Ruší 153/1990 Sb.;Ruší 27/1982/2 Sb.;Ruší 156/1990 Sb.;Ruší 169/1992 Sb. k 1.1.1993;Ruší 178/1992 Sb. k 1.1.1993;Ruší 185/1992 Sb. k 1.1.1993;Ruší 21/1983/1 Sb.;Ruší 192/1991 Sb. k 1.1.1993;Ruší 198/1992 Sb. k 1.1.1993;Ruší 199/1992 Sb. k 1.1.1993;Ruší 200/1992 Sb. k 1.1.1993;Ruší 201/1992 Sb. k 1.1.1993;Ruší 202/1992 Sb. k 1.1.1993;Ruší 203/1991 Sb.;Ruší 203/1992 Sb.;Ruší 204/1992 Sb.;Ruší 210/1991 Sb. k 1.1.1993;Ruší 211/1991 Sb. k 1.1.1993;Ruší 217/1990 Sb. k 1.1.1993;Ruší 23/1985 Sb.;Ruší 236/1991 Sb.;Ruší 252/1991 Sb. k 1.1.1993;Ruší 279/1991 Sb.;Ruší 280/1990 Sb. k 1.1.1993;Ruší 281/1990 Sb.;Ruší 304/1991 Sb. k 1.1.1993;Ruší 34/1991 Sb.;Ruší 391/1990 Sb.;Ruší 40/1985 Sb.;Ruší 406/1990 Sb. k 1.1.1993;Ruší 416/1990 Sb. k 1.1.1993;Ruší 417/1990 Sb. k 1.1.1993;Ruší 454/1990 Sb. k 1.1.1993;Ruší 467/1990 Sb. k 1.1.1993;Ruší 493/1990 Sb. k 1.1.1993;Ruší 30/1983/1 Sb.;Ruší 494/1990 Sb.;Ruší 495/1990 Sb.;Ruší 516/1990 Sb.;Ruší 537/1991 Sb. k 1.1.1993;Ruší 601/1990 Sb.;Ruší 602/1990 Sb.;Ruší 86/1991 Sb.;Ruší 30/1979/1 Sb.)

218/1992 Sb.

Účinnost od: 01.06.1992    Zrušeno: 01.06.2002

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší)
(Mění 309/1991 Sb.)

217/1992 Sb.

Účinnost od: 01.06.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon, kterým se mění a doplňuje celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění pozdějších předpisů (úplné znění č. 287/1991 Sb.)
(Mění 44/1974 Sb.)

192/1992 Sb.

Účinnost od: 01.06.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o registrácii cirkví a náboženských spoločností

167/1992 Sb.

Účinnost od: 01.06.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon České národní rady o zřízení ministerstva mezinárodních vztahů České republiky
(Mění 2/1969 Sb.)

139/1992 Sb.

Účinnost od: 01.06.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o zriadení Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

138/1992 Sb.

Účinnost od: 01.06.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch
(Ruší 61/1951 Sb.)

114/1992 Sb.

Účinnost od: 01.06.1992

Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny
(Mění 163/1991 Sb.;Mění 164/1991 Sb.;Mění 165/1991 Sb.;Mění 68/1990 Sb.;Ruší 131/1957 Ú.l.;Ruší 142/1980 Sb.;Ruší 228/1959 Ú.l.;Ruší 40/1956 Sb.;Ruší 65/1986 Sb.)

57/1992/1 Sb.

Účinnost od: 01.06.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Opatření federálního ministerstva financí o změnách a doplňcích Sazebníku daně z obratu
(Mění 516/1991 Sb.)

450/1992 Sb.

Účinnost od: 29.05.1992    Zrušeno: 01.10.2004

Zákon o zaměstnanosti (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

275/1992 Sb.

Účinnost od: 29.05.1992

Vyhláška federálního ministerstva kontroly o odborné způsobilosti pracovníků pověřených prováděním kontrolní činnosti a podmínkách jejího ověřování

274/1992 Sb.

Účinnost od: 29.05.1992

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky o výši odměny a způsobu úhrady odměny a náhrady mzdy a platů členů volebních komisí

273/1992 Sb.

Účinnost od: 29.05.1992    Zrušeno: 01.11.2008

Nařízení vlády České republiky o hmotném a finančním zabezpečení cizinců při studiu na středních zdravotnických školách a při dalším vzdělávání v institutech a zdravotnických zařízeních v působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky

248/1992 Sb.

Účinnost od: 29.05.1992    Zrušeno: 01.05.2004

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech

246/1992 Sb.

Účinnost od: 29.05.1992

Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání

245/1992 Sb.

Účinnost od: 29.05.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 334/1991 Sb.)

243/1992 Sb.

Účinnost od: 29.05.1992

Zákon České národní rady, kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.
(Mění 12/1945 Sb.;Mění 108/1945 Sb.)

236/1992 Sb.

Účinnost od: 29.05.1992    Zrušeno: 08.12.1992

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 56/1991 Sb., o jednacím řádu Federálního shromáždění, a zákon č. 135/1991 Sb., o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky
(Mění 135/1991 Sb.;Mění 56/1991 Sb.)

233/1992 Sb.

Účinnost od: 29.05.1992

Zákon o použití přebytku státního rozpočtu federace za rok 1991

232/1992 Sb.

Účinnost od: 29.05.1992    Zrušeno: 01.01.1999

Zákon o policejních vysokých školách a o zřízení Policejní akademie

231/1992 Sb.

Účinnost od: 29.05.1992    Zrušeno: 01.01.2007

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce a zákon o zaměstnanosti
(Mění 1/1991 Sb.;Mění 121/1990 Sb.;Mění 223/1988 Sb.;Mění 455/1991 Sb.;Mění 65/1965 Sb.;Ruší 17/1978 Sb.;Ruší 343/1991 Sb.;Ruší 347/1991 Sb.;Ruší 352/1991 Sb.;Ruší 406/1991 Sb.;Ruší 407/1991 Sb.;Ruší 167/1991 Sb.;Ruší 43/1991/2 Sb. nepřímo;Ruší 36/1992 Sb.;Ruší 2/1992 Sb. nepřímo)

230/1992 Sb.

Účinnost od: 29.05.1992    Zrušeno: 31.12.1993

Zákon o Federální železniční policii
(Mění 51/1964 Sb. § 9a, § 9b odst. 1, odst. 2 písm. a) až g), odst. 3 až 6 a § 9c;Mění 52/1964 Sb. § 4a;Mění 68/1989 Sb. § 6 odst. 1 písm. e))

48/1992/1 Sb.

Účinnost od: 29.05.1992    Zrušeno: 01.08.1993

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 222/1992 Sb. ČR vydání)

572/1992 Sb.

Účinnost od: 28.05.1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin

486/1992 Sb.

Účinnost od: 28.05.1992    Zrušeno: 01.01.2005

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemné úpravě zdaňování silničních vozidel v mezinárodní dopravě

40/1992/2 Sb.

Účinnost od: 28.05.1992

Usnesení předsednictva České národní rady ke změně usnesení předsednictva České národní rady č. 825 ze dne 20. března 1992
(Mění 40/1992/1 Sb.)

40/1992/1 Sb.

Účinnost od: 28.05.1992

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích

436/1992 Sb.

Účinnost od: 25.05.1992    Zrušeno: 17.03.1994

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatku k Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Ukrajinské sovětské socialistické republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

221/1992 Sb.

Účinnost od: 22.05.1992    Zrušeno: 27.03.1995

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění vyhlášek federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 274/1991 Sb., č. 359/1991 Sb., č. 470/1991 Sb. a č. 532/1991 Sb.
(Mění 145/1991 Sb.)

220/1992 Sb.

Účinnost od: 22.05.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o odbornej spôsobilosti pracovníkov obecnej polície

219/1992 Sb.

Účinnost od: 22.05.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o postupe pri obstarávaní štátnej výstavby

216/1992 Sb.

Účinnost od: 22.05.1992    Zrušeno: 01.04.1997

Nařízení vlády České republiky, kterým se vydává Zdravotní řád a provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění

214/1992 Sb.

Účinnost od: 22.05.1992    Zrušeno: 01.05.2004

Zákon o burze cenných papírů

43/1992/2 Sb.

Účinnost od: 22.05.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci hospodářských prostředků při uplatnění zákona o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v zemědělských družstvech

43/1992/1 Sb.

Účinnost od: 22.05.1992    Zrušeno: 29.04.1994

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup v účetnictví na základě schváleného privatizačního projektu v první vlně privatizace

225/1992 Sb.

Účinnost od: 21.05.1992

Oznámení ministerstva zemědělství České republiky o vydání výnosu o zařazení územně technických jednotek (katastrálních území) do produkčních ekonomických skupin

224/1992 Sb.

Účinnost od: 21.05.1992

Oznámení ministerstva spravedlnosti České republiky o vydání výnosu, kterým se zrušuje výnos o paušálních odměnách a náhradách za znalecké posudky o ceně staveb, pozemků, trvalých porostů a úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků

223/1992 Sb.

Účinnost od: 21.05.1992    Zrušeno: 10.05.1994

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se provádí zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
(Ruší 556/1991 Sb.;Ruší 20/1984/6 Sb.;Ruší 11/1977/7 Sb.;Ruší 1/1988/20 Sb.;Ruší 16/1988/2 Sb.;Ruší 26/1988/3 Sb.;Mění 568/1991 Sb. § 17, oddíl první až jedenáctý části třetí, přílohy č. 3 až 6;Ruší 153/1990 Sb.;Ruší 290/1991 Sb.)

46/1992/4 Sb.

Účinnost od: 21.05.1992    Zrušeno: 01.06.1993

Oznámení Státní banky československé o vydání opatření o kapitálové přiměřenosti bank a opatření o pravidlech likvidity bank

46/1992/3 Sb.

Účinnost od: 21.05.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup v účetnictví a při inventarizaci hospodářských prostředků při uplatnění zákona o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků ve spotřebních družstvech

46/1992/1 Sb.

Účinnost od: 21.05.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření ministerstva financí České republiky o osvobození Československé obce sokolské a ostatních znovu vzniklých dobrovolných tělovýchovných organizací od notářských, soudních a správních poplatků

508/1992 Sb.

Účinnost od: 20.05.1992    Zrušeno: 01.05.2004

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o obchodní a ekonomické spolupráci mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Státu Izrael

464/1992 Sb.

Účinnost od: 20.05.1992    Zrušeno: 01.05.2004

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Gruzie o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

210/1992 Sb.

Účinnost od: 15.05.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámenie o vydaní výnosu o obvodných prokuratúrach na území mesta Košice

208/1992 Sb.

Účinnost od: 15.05.1992    Zrušeno: 22.01.1993

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o technických a věcných požadavcích na vybavení zdravotnických zařízení

207/1992 Sb.

Účinnost od: 15.05.1992    Zrušeno: 01.01.2001

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení

206/1992 Sb.

Účinnost od: 15.05.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 143/1968 Sb.)

437/1992 Sb.

Účinnost od: 13.05.1992    Zrušeno: 08.04.1998

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Kyrgyzstan o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

380/1992 Sb.

Účinnost od: 13.05.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe sociálneho zabezpečenia (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 195/1992 Zb. o niektorých zmenách v sociálnom zabezpečení)

379/1992 Sb.

Účinnost od: 13.05.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti (úplné znenie, ako vyplýiva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 194/1992 Zb.)

361/1992 Sb.

Účinnost od: 13.05.1992    Zrušeno: 01.12.1999

Zákon o některých služebních poměrech vojáků (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
(Ruší 122/1978 Sb.)

227/1992 Sb.

Účinnost od: 13.05.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní osobitného príplatku za prácu v sťažených a zdraviu škodlivých pracovných podmienkach

226/1992 Sb.

Účinnost od: 13.05.1992    Zrušeno: 01.12.1999

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 76/1959 Sb.)

204/1992 Sb.

Účinnost od: 13.05.1992    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopľňa úprava Federálního ministerstva všeobecného strojárstva, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie

203/1992 Sb.

Účinnost od: 13.05.1992    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopľňa úprava Federálneho ministerstva hutníctva a ťažkého strojárstva, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie

202/1992 Sb.

Účinnost od: 13.05.1992    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos ministerstva stavebnictví České socialistické republiky, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie

201/1992 Sb.

Účinnost od: 13.05.1992    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos ministerstva průmyslu České socialistické republiky, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie

200/1992 Sb.

Účinnost od: 13.05.1992    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva elektrotechnického průmyslu, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie

199/1992 Sb.

Účinnost od: 13.05.1992    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva všeobecného strojírenství, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie

198/1992 Sb.

Účinnost od: 13.05.1992    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámení ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie

197/1992 Sb.

Účinnost od: 13.05.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 25/1992 Zb.
(Mění 24/1991 Sb.)

196/1992 Sb.

Účinnost od: 13.05.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 581/1991 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1992
(Mění 581/1991 Sb.)

195/1992 Sb.

Účinnost od: 13.05.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o niektorých zmenách v sociálnom zabezpečení
(Mění 182/1968 Sb.;Mění 543/1990 Sb.;Mění 88/1968 Sb.)

194/1992 Sb.

Účinnost od: 13.05.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 83/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti
(Mění 83/1991 Sb.)

193/1992 Sb.

Účinnost od: 13.05.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde zdravia
(Mění 20/1966 Sb.)

190/1992 Sb.

Účinnost od: 13.05.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o príspevku politickým stranám a politickým hnutiam zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

189/1992 Sb.

Účinnost od: 13.05.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami
(Mění 45/1964 Sb. § 7, 8, 9 a 14;Mění 60/1964 Sb. § 20;Ruší 177/1964 Sb.)

188/1992 Sb.

Účinnost od: 13.05.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o volebnom období Slovenskej národnej rady a o konaní vo volebných veciach

40/1992/3 Sb.

Účinnost od: 13.05.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 16/1992 Sb. ČR vydání SR vydání;Mění 498/1991 Sb. ČR vydání SR vydání;Mění 499/1991 Sb. ČR vydání SR vydání;Mění 581/1991 Sb. ČR vydání SR vydání)

485/1992 Sb.

Účinnost od: 12.05.1992    Zrušeno: 10.09.1993

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Republiky Uzbekistán o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

642/1992 Sb.

Účinnost od: 08.05.1992

Oznámení Federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o obchodě a paltbách a Protokolu o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků v platebních vztazích spojených s přechodem na zúčtování ve volně směnitelných měnách od 1. ledna 1991

100/1994 Sb.

Účinnost od: 05.05.1992

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování

416/1992 Sb.

Účinnost od: 04.05.1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Polskou republikou o dobrém sousedství, solidaritě a přátelské spolupráci
(Ruší 58/1967 Sb.)

185/1992 Sb.

Účinnost od: 01.05.1992    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva vnitra a životního prostředí České socialistické republiky, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie v místním hospodářství

178/1992 Sb.

Účinnost od: 01.05.1992    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámení ministerstva kultury České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie

151/1992 Sb.

Účinnost od: 01.05.1992

Zákon o platových poměrech soudců Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky a soudců a justičních čekatelů vojenských soudů

143/1992 Sb.

Účinnost od: 01.05.1992    Zrušeno: 01.07.2015

Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech
(Ruší 55/1965/3 Sb.;Ruší 34/1981/7 Sb.;Mění 88/1952 Sb.;Ruší 77/1966 Sb.;Ruší 151/1990 Sb.;Ruší 189/1990 Sb.;Ruší 218/1990 Sb.;Mění 100/1970 Sb.;Ruší 255/1990 Sb.;Mění 334/1991 Sb.;Ruší 292/1990 Sb.;Mění 44/1974 Sb.;Ruší 504/1990 Sb.;Ruší 146/1989 Sb.;Ruší 512/1990 Sb.;Ruší 159/1970 Sb.;Ruší 513/1990 Sb.;Ruší 177/1991 Sb.;Ruší 514/1990 Sb.;Ruší 202/1991 Sb.;Ruší 515/1990 Sb.;Ruší 13/1986/11 Sb.;Ruší 269/1990 Sb.;Ruší 538/1990 Sb.;Ruší 5/1976/3 Sb.;Ruší 355/1990 Sb.;Ruší 71/1991 Sb.;Ruší 40/1977 Sb.;Ruší 77/1991 Sb.;Ruší 507/1991 Sb.;Ruší 191/1991 Sb.;Ruší 75/1991 Sb.;Ruší 303/1991 Sb.;Ruší 351/1991 Sb.;Ruší 460/1991 Sb.;Ruší 503/1991 Sb.;Ruší 12/1983/4 Sb.;Ruší 13/1983/1 Sb.;Ruší 1/1988/17 Sb.;Ruší 7/1985/3 Sb.;Ruší 120/1988 Sb.;Ruší 17/1988/1 Sb.;Ruší 30/1979/5 Sb.;Ruší 26/1988/4 Sb.;Ruší 8/1982/1 Sb.;Ruší 8/1982/5 Sb.;Ruší 8/1982/10 Sb.;Ruší 16/1981/5 Sb.;Ruší 24/1985/4 Sb.;Ruší 20/1982/2 Sb.)

142/1992 Sb.

Účinnost od: 01.05.1992

Zákon, kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie vydaný výnosem federálního ministerstva dopravy

141/1992 Sb.

Účinnost od: 01.05.1992    Zrušeno: 01.01.1994

Zákon o zřízení vojenských soudů, stanovení jejich sídel a obvodů.

124/1992 Sb.

Účinnost od: 01.05.1992    Zrušeno: 01.10.2013

Zákon o Vojenské policii

119/1992 Sb.

Účinnost od: 01.05.1992    Zrušeno: 01.01.2007

Zákon o cestovních náhradách
(Ruší 4/1984/3 Sb.;Ruší 287/1990 Sb.;Ruší 345/1990 Sb.;Ruší 398/1990 Sb.;Ruší 414/1990 Sb.;Ruší 451/1990 Sb.;Ruší 452/1990 Sb.;Ruší 53/1991 Sb.;Ruší 18/1987/13 Sb.;Ruší 22/1984/4 Sb.;Ruší 251/1990 Sb.;Ruší 3/1976/1 Sb.;Ruší 9/1983/1 Sb.;Ruší 18/1986/4 Sb.;Ruší 81/1988 Sb.;Ruší 480/1990 Sb.;Ruší 34/1982/2 Sb.;Ruší 25/1979/2 Sb.;Ruší 120/1991 Sb.;Ruší 148/1991 Sb.;Ruší 18/1960 Sb.;Ruší 33/1984 Sb.;Ruší 404/1991 Sb.;Ruší 57/1979 Sb.;Ruší 241/1988 Sb.;Ruší 48/1968/2 Sb.;Ruší 11/1978/3 Sb.;Ruší 2/1984 Sb.;Ruší 17/1987/2 Sb.;Ruší 17/1987/15 Sb.;Ruší 30/1985/2 Sb.;Ruší 17/1987/22 Sb.;Ruší 29/1991/1 Sb.;Ruší 33/1991/1 Sb.)

72/1992 Sb.

Účinnost od: 01.05.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 544/1990 Zb. o miestnych poplatkoch
(Mění 544/1990 Sb.)

49/1992/1 Sb.

Účinnost od: 01.05.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu na vyhlásenie obce Spišské Vlachy za mesto

46/1992/2 Sb.

Účinnost od: 01.05.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vymedzení oprávnenia orgánov štátnej správy súdov na povolenie úľav zo súdnych poplatkov

37/1992/4 Sb.

Účinnost od: 01.05.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanovilo I. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1992

37/1992/3 Sb.

Účinnost od: 01.05.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se mění opatření o nákupu některých výrobků samostatně hospodařícími rolníky za cenu bez daně z obratu
(Mění 56/1991/2 Sb.)

37/1992/1 Sb.

Účinnost od: 01.05.1992

Usnesení předsednictva České národní rady ke změně usnesení předsednictva České národní rady č. 673 ze dne 16. ledna 1992
(Mění 27/1992/1 Sb.)

36/1992/1 Sb.

Účinnost od: 01.05.1992    Zrušeno: 01.08.1998

Opatření federálního ministerstva financí, kterým se stanoví výše stravného při pracovních cestách v cizí měně

335/1992 Sb.

Účinnost od: 30.04.1992

Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o zrušení vízové povinnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím

184/1992 Sb.

Účinnost od: 30.04.1992    Zrušeno: 01.01.1996

Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňují směrnice ministerstva vnitra České socialistické republiky, kterými se podrobněji upravují některé pracovněprávní vztahy a hodnosti příslušníků Sboru požární ochrany

183/1992 Sb.

Účinnost od: 30.04.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa dopľňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 524/1991 Zb. o odmeňovaní prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
(Mění 524/1991 Sb.)

182/1992 Sb.

Účinnost od: 30.04.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 53/1973 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o pestúnskej starostlivosti
(Mění 53/1973 Sb.)

181/1992 Sb.

Účinnost od: 30.04.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky o krmivách
(Ruší 165/1975 Sb.)

180/1992 Sb.

Účinnost od: 30.04.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a územná pôsobnosť inšpektorátov Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcie

38/1992/1 Sb.

Účinnost od: 30.04.1992    Zrušeno: 07.10.1994

Redakční sdělení o opravě chyby
(Mění 84/1992 Sb. ČR vydání SR vydání)

157/1992 Sb.

Účinnost od: 24.04.1992

Oznámení ministerstva zemědělství České republiky o vydání výnosu, kterým se mění Pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při těžbě, soustřeďování, odvozu a manipulaci dříví

156/1992 Sb.

Účinnost od: 24.04.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie, ktorou sa dopľňa vyhláška Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 125/1965 Zb. o ochrane voľne žijúcich živočíchov
(Mění 125/1965 Sb.)

155/1992 Sb.

Účinnost od: 24.04.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky, ktorou sa určujú podmienky oprávnenia na projektové práce v odbore pozemkových úprav

154/1992 Sb.

Účinnost od: 24.04.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 141/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady o notárskych poplatkoch v znení vyhlášky Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej republiky č. 277/1990 Zb.
(Mění 141/1984 Sb.)

153/1992 Sb.

Účinnost od: 24.04.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 150/1984 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady o notářských poplatcích, ve znění vyhlášky ministerstva financí, cen a mezd České republiky č. 237/1990 Sb.
(Mění 150/1984 Sb.)

152/1992 Sb.

Účinnost od: 24.04.1992

Nařízení vlády České republiky o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně

150/1992 Sb.

Účinnost od: 24.04.1992    Zrušeno: 01.07.2000

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 110/1964 Sb., o telekomunikacích
(Mění 110/1964 Sb.)

32/1992/4 Sb.

Účinnost od: 24.04.1992    Účinnost do: 01.03.1992

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

32/1992/3 Sb.

Účinnost od: 24.04.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví postup účtování a vykazování zvířat v zoologických zahradách

32/1992/2 Sb.

Účinnost od: 24.04.1992    Zrušeno: 29.04.1994

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví použití metodiky účetnictví pro účetní období roku 1992

32/1992/1 Sb.

Účinnost od: 24.04.1992    Zrušeno: 31.12.1992

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky o určení počtu poslanců Sněmovny lidu volených na území národních republik

602/1992 Sb.

Účinnost od: 23.04.1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Filipínské republiky o letecké dopravě

76/1993 Sb.

Účinnost od: 22.04.1992    Zrušeno: 08.02.1994

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání dodatku k Dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Běloruské sovětské socialistické republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci
(Mění 576/1992 Sb.)

176/1992 Sb.

Účinnost od: 16.04.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie o podmienkach poskytovania a použitia prostriedkov Štátneho fondu životného prostredia Slovenskej republiky

175/1992 Sb.

Účinnost od: 16.04.1992

Vyhláška Českého báňského úřadu o podmínkách využívání ložisek nevyhrazených nerostů

174/1992 Sb.

Účinnost od: 16.04.1992    Zrušeno: 09.07.2014

Vyhláška Českého báňského úřadu o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi

173/1992 Sb.

Účinnost od: 16.04.1992

Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého báňského úřadu č. 72/1988 Sb., o výbušninách
(Mění 72/1988 Sb.)

172/1992 Sb.

Účinnost od: 16.04.1992

Vyhláška Českého báňského úřadu o dobývacích prostorech
(Mění 78/1988 Sb.)

171/1992 Sb.

Účinnost od: 16.04.1992    Zrušeno: 01.06.1999

Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně znečištění vod
(Ruší 25/1975 Sb.)

37/1992/5 Sb.

Účinnost od: 16.04.1992

Redakční sdělení o opravě chyby
(Mění 89/1992 Sb. ČR vydání SR vydání)

31/1992/1 Sb.

Účinnost od: 16.04.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

72/1988 Sb.

Účinnost od: 16.04.1992

Vyhláška Českého báňského úřadu o výbušninách
(Ruší 22/1984/18 Sb.;Ruší 22/1984/19 Sb.;Ruší 22/1984/22 Sb.;Ruší 10/1985/9 Sb.)

331/1992 Sb.

Účinnost od: 15.04.1992    Zrušeno: 01.12.1999

Branný zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
(Ruší 309/1990 Sb.)

170/1992 Sb.

Účinnost od: 15.04.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu o nariaďovaní a odmeňovaní pracovnej pohotovosti sudcov, justičných čakateľov a pracovníkov odborného aparátu okresných a krajských súdov
(Ruší 153/1991 Sb.)

169/1992 Sb.

Účinnost od: 15.04.1992    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňují směrnice Českého svazu výrobních družstev, kterými se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení

166/1992 Sb.

Účinnost od: 15.04.1992    Zrušeno: 01.01.2001

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky), ve znění zákona České národní rady č. 579/1991 Sb.
(Mění 576/1990 Sb.)

165/1992 Sb.

Účinnost od: 15.04.1992

Zákon České národní rady, kterým se zrušují některé právní předpisy z odvětví kultury
(Ruší 2/1986 Sb. (pro ČR);Ruší 105/1967 Sb. (pro ČR);Ruší 10/1979/2 Sb.;Mění 218/1949 Sb. ruší § 10 (pro ČR);Mění 33/1978 Sb. ruší § 1, 3, 4, § 5 odst. 2, 5, 6, § 6 až 15, § 17 až 33, § 34 odst. 2, § 35 až 38 ;Mění 81/1957 Sb. ruší § 1 až 3, § 4 odst. 1, § 5, 9, 10, 12, 13 a 16 (pro ČR);Mění 82/1957 Sb. ruší § 1 až 6, § 9, 11, 12 a 15 (pro ČR);Ruší 101/1950 Sb. (pro ČR);Ruší 121/1950 Sb. (pro ČR);Ruší 149/1961 Sb. (pro ČR);Ruší 226/1920 Sb. (pro ČR);Ruší 23/1965 Sb. (pro ČR);Ruší 245/1920 Sb. (pro ČR);Ruší 46/1951 Sb. (pro ČR);Ruší 52/1959 Sb. (pro ČR);Ruší 547/1919 Sb. (pro ČR);Ruší 56/1957 Sb. (pro ČR);Ruší 73/1962 Sb. (pro ČR);Ruší 75/1978 Sb.;Ruší 96/1925 Sb. (pro ČR);Ruší 99/1958 Ú.l.;Ruší 198/1989 Sb. (pro ČR))

164/1992 Sb.

Účinnost od: 15.04.1992    Zrušeno: 01.12.1999

Zákon, kterým se mění a doplňuje branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(Mění 21/1958 Sb. § 1 až 14, § 16 až 18, § 19 odst. 4, § 20 odst. 2 a 3, § 24 odst. 2, § 29, 30, 32 až 37, § 39 a 40, § 42 až 45, § 47 a 48, § 52 až 55, § 61, 62, 64 až 67;Mění 92/1949 Sb.;Ruší 17/1990 Sb.;Ruší 230/1990 Sb.)

160/1992 Sb.

Účinnost od: 15.04.1992    Zrušeno: 01.04.2012

Zákon České národní rady o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních
(Mění 220/1991 Sb.)

148/1992 Sb.

Účinnost od: 15.04.1992    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie

330/1992 Sb.

Účinnost od: 10.04.1992

Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí o dojednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Komisí Evropských společenství o zřízení Zastoupení Komise Evropských společenství v České a Slovenské Federativní Republice a jeho výsadách a imunitách

149/1992 Sb.

Účinnost od: 09.04.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti o znaleckých komisiách
(Ruší 22/1984/17 Sb.;Ruší 21/1980/5 Sb.)

147/1992 Sb.

Účinnost od: 09.04.1992    Zrušeno: 01.03.1994

Vyhláška Státní banky československé, kterou se stanoví postup při příjmu zákonných peněz a nakládání s nimi a při poskytování náhrad za necelé a poškozené bankovky a mince.
(Ruší 155/1989 Sb.)

146/1992 Sb.

Účinnost od: 09.04.1992    Zrušeno: 01.03.1994

Vyhláška Státní banky československé o podmínkách, za kterých lze reprodukovat bankovky, mince, šeky, cenné papíry a platební karty a vyrábět předměty, které je úpravou napodobují

145/1992 Sb.

Účinnost od: 09.04.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o ľudových školách jazykov, jazykových školách a o štátnych jazykových skúškach
(Ruší 88/1979 Sb.)

144/1992 Sb.

Účinnost od: 09.04.1992    Zrušeno: 05.04.1996

Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o úkolech obcí a okresních úřadů při zajišťování voleb do České národní rady

420/1992 Sb.

Účinnost od: 08.04.1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o řešení sporů z investic mezi státy a občany druhých států

27/1992/2 Sb.

Účinnost od: 08.04.1992

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích

27/1992/1 Sb.

Účinnost od: 08.04.1992

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích a do nových městských obvodů

24/1992/2 Sb.

Účinnost od: 08.04.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územný obvod obvodných úradov, vykonané v Slovenskej republike do 31. januára 1992
(Mění 12/1991/1 Sb.)

24/1992/1 Sb.

Účinnost od: 08.04.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike, vykonané vládou Slovenskej republiky do 31. januára 1992
(Mění 14/1991/1 Sb.)

133/1992 Sb.

Účinnost od: 03.04.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o financovaní rozostavanej komunálnej bytovej výstavby a výstavby technickej a občianskej vybavenosti

132/1992 Sb.

Účinnost od: 03.04.1992

Oznámení ministerstva zemědělství České republiky o vydání výnosu o zařazení zemědělských organizací do produkčních ekonomických skupin
(Ruší 52/1992 Sb.)

131/1992 Sb.

Účinnost od: 03.04.1992    Zrušeno: 19.03.1993

Oznámení ministerstva spravedlnosti České republiky o vydání výnosu o nařizování a odměňování pracovní pohotovosti soudců, justičních čekatelů a pracovníků odborného aparátu krajských a okresních soudů

130/1992 Sb.

Účinnost od: 03.04.1992    Zrušeno: 01.08.1993

Vyhláška Státní banky československé o vydání mincí po 10 Kčs s letopočtem 1992

129/1992 Sb.

Účinnost od: 03.04.1992    Zrušeno: 24.04.1996

Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o odborných předpokladech pracovníků obecní policie a způsobu jejich ověřování

128/1992 Sb.

Účinnost od: 03.04.1992

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě
(Mění 17/1983 Sb.)

127/1992 Sb.

Účinnost od: 03.04.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 384/1990 Sb., o vymezení působnosti České a Slovenské Federativní Republiky ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti
(Mění 384/1990 Sb.)

125/1992 Sb.

Účinnost od: 03.04.1992

Zákon o zřízení Sekretariátu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě a o výsadách a imunitách tohoto sekretariátu a dalších institucí Konfederace o bezpečnosti a spolupráci v Evropě

30/1992/1 Sb.

Účinnost od: 03.04.1992

Redakční sdělení o opravě chyby
(Mění 42/1992 Sb. ČR vydání SR vydání)

109/1992 Sb.

Účinnost od: 02.04.1992

Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o předpisu L 4444 - Postupy pro letové provozní služby

108/1992 Sb.

Účinnost od: 02.04.1992

Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o předpisu L 11 - Předpis o letových provozních službách

107/1992 Sb.

Účinnost od: 02.04.1992

Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o předpisu L 2 - Pravidla létání

452/1992 Sb.

Účinnost od: 01.04.1992    Zrušeno: 01.04.2000

Zákon o pěstounské péči (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

396/1992 Sb.

Účinnost od: 01.04.1992

Zákon o státním odborném dozoru nad bezpečností práce (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

163/1992 Sb.

Účinnost od: 01.04.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v orgánoch štátnej správy pre životné prostredie, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú spôsobilosť

162/1992 Sb.

Účinnost od: 01.04.1992

Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákonů č. 458/1990 Sb., č. 528/1990 Sb. a č. 137/1991 Sb.

161/1992 Sb.

Účinnost od: 01.04.1992    Zrušeno: 07.01.2002

Zákon České národní rady o registraci církví a náboženských společností

159/1992 Sb.

Účinnost od: 01.04.1992

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č. 575/1990 Sb.
(Mění 174/1968 Sb.)

137/1992 Sb.

Účinnost od: 01.04.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Vysokej školy veterinárskej v Košiciach

136/1992 Sb.

Účinnost od: 01.04.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 84/1991 Zb. o daňových orgánoch
(Mění 84/1991 Sb.)

135/1992 Sb.

Účinnost od: 01.04.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o poskytovaní sociálnych služieb právnickými a fyzickými osobami

134/1992 Sb.

Účinnost od: 01.04.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe ochrany ovzdušia
(Mění 595/1990 Sb. položky č. 26 a 27 z přílohy A. položka č. 12 z přílohy B, položky č. 65 až 68 z přílohy C, položky č. 3 a 4 c přílohy D)

118/1992 Sb.

Účinnost od: 01.04.1992    Zrušeno: 01.04.2000

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění zákona č. 58/1984 Sb.
(Mění 112/1984 Sb.;Mění 50/1973 Sb.;Mění 51/1973 Sb.)

117/1992 Sb.

Účinnost od: 01.04.1992    Zrušeno: 01.10.1995

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 382/1990 Sb., o rodičovském příspěvku
(Mění 382/1990 Sb.)

111/1992 Sb.

Účinnost od: 01.04.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o úhrade nákladov za ubytovanie a základnú starostlivosť v domovoch-penziónoch pre dôchodcov
(Mění 149/1988 Sb. § 129 až 138)

106/1992 Sb.

Účinnost od: 01.04.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o spôsobe kontroly posudzovania spôsobilosti na prácu

84/1992 Sb.

Účinnost od: 01.04.1992    Zrušeno: 07.10.1994

Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 122/1979 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě a vnitrostátním zasílatelství.
(Mění 122/1979 Sb.)

81/1992 Sb.

Účinnost od: 01.04.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o Česko-slovenskej tlačovej kancelárii Slovenskej republiky
(Ruší 207/1968 Sb. ruší § 13;Ruší 135/1965 Sb.)

62/1992 Sb.

Účinnost od: 01.04.1992    Zrušeno: 01.01.1998

Zákon České národní rady o poplatcích za uložení odpadů

37/1992/2 Sb.

Účinnost od: 01.04.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření Státní banky československé, kterým se zrušují opatření Státní banky československé ze dne 6. září 1991
(Ruší 73/1991/1 Sb.;Ruší 73/1991/2 Sb.)

29/1992/1 Sb.

Účinnost od: 01.04.1992    Zrušeno: 30.12.1994

Opatření Státní banky československé, kterým se určují podmínky pro usměrňování platební bilance České a Slovenské Federativní Republiky

576/1991 Sb.

Účinnost od: 01.04.1992    Zrušeno: 01.04.2002

Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o zřízení poboček některých krajských a okresních soudů

122/1992 Sb.

Účinnost od: 31.03.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o organizácii školského roka na základných školách a stredných školách
(Ruší 37/1988 Sb.)

121/1992 Sb.

Účinnost od: 31.03.1992    Zrušeno: 01.01.1996

Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky č. 97/1977 Sb., o odborné správě lesů a příspěvcích za ni
(Mění 97/1977 Sb.)

116/1992 Sb.

Účinnost od: 31.03.1992    Zrušeno: 01.01.1996

Zákon o zvýšení důchodů v roce 1992

26/1992/1 Sb.

Účinnost od: 27.03.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady

51/1992/1 Sb.

Účinnost od: 26.03.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Organizační a jednací řád Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky

115/1992 Sb.

Účinnost od: 25.03.1992    Zrušeno: 01.10.2004

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o provádění pracovní rehabilitace občanů se změněnou pracovní schopností
(Mění 149/1988 Sb.)

28/1992/1 Sb.

Účinnost od: 25.03.1992

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 15/1992 Sb. ČR vydání SR vydání;Mění 582/1991 Sb. ČR vydání SR vydání)

112/1992 Sb.

Účinnost od: 24.03.1992

Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných pětisetkorun k 400. výročí narození Jana Amose Komenského

110/1992 Sb.

Účinnost od: 24.03.1992    Zrušeno: 01.11.1994

Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se doplňuje vyhláška č. 393/1991 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků
(Mění 393/1991 Sb.)

101/1992 Sb.

Účinnost od: 24.03.1992    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydání výnosu, ktorým sa dopľňa úprava, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie

100/1992 Sb.

Účinnost od: 24.03.1992    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámení ministerstva obchodu a cestovního ruchu České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie

99/1992 Sb.

Účinnost od: 24.03.1992

Vyhláška Českého báňského úřadu o zřizování, provozu, zajištění a likvidaci zařízení pro ukládání odpadů v podzemních prostorech

98/1992 Sb.

Účinnost od: 24.03.1992    Zrušeno: 01.01.2003

Vyhláška ministerstva financí České republiky o způsobu úhrady nákladů pozemkových úprav státem

97/1992 Sb.

Účinnost od: 24.03.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú niektoré otázky náhrad podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckých vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku

91/1992 Sb.

Účinnost od: 24.03.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámenie Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o postupe organizácií lesného hospodárstva a Správy Tatranského národného parku pri vydávaní lesných pozemkov, lesných porastov a ostatných zariadení slúžiacich lesnému hospodárstvu a ďalšieho majetku bývalých urbarialistov, komposesorátov a podobných útvarov

90/1992 Sb.

Účinnost od: 24.03.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámenie Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o postupe organizácií lesného hospodárstva a Správy Tatranského národného parku pri užívaní lesnej pôdy, lesných porastov a ostatného majetku vo vlastníctve iných subjektov ako česko-slovenského štátu

88/1992 Sb.

Účinnost od: 24.03.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 423/1991 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
(Mění 423/1991 Sb.)

87/1992 Sb.

Účinnost od: 24.03.1992    Zrušeno: 17.02.2005

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o školních družinách a školních klubech

85/1992 Sb.

Účinnost od: 20.03.1992    Zrušeno: 01.07.2005

Vyhláška ministerstva vnitra České republiky, kterou se pro střední školy ministerstva vnitra České republiky provádějí některá ustanovení zákona č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb. a zákona č. 522/1990 Sb.

83/1992 Sb.

Účinnost od: 20.03.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopľňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkách škodlivých zdraviu, v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 232/1990 Zb.
(Mění 206/1988 Sb.)

82/1992 Sb.

Účinnost od: 20.03.1992    Zrušeno: 12.11.2000

Nařízení vlády České republiky, kterým se určují další pověřené obecní úřady

25/1992/3 Sb.

Účinnost od: 20.03.1992    Účinnost do: 01.02.1992

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

25/1992/2 Sb.

Účinnost od: 20.03.1992

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do České národní rady

25/1992/1 Sb.

Účinnost od: 20.03.1992

Usnesení předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky o vyhlášení voleb do Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky

209/1992 Sb.

Účinnost od: 18.03.1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících

76/1992 Sb.

Účinnost od: 17.03.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie o programoch odpadového hospodárstva

75/1992 Sb.

Účinnost od: 17.03.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o náhradách za vykonávanie funkcie prísediaceho
(Ruší 235/1991 Sb.;Ruší 13/1970 Sb.)

74/1992 Sb.

Účinnost od: 17.03.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa ustanovujú niektoré ďalšie podmienky na výkon funkcií v Policajnom zbore Slovenskej republiky a v Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky

73/1992 Sb.

Účinnost od: 17.03.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o audítoroch a Slovenskej komore audítorov

71/1992 Sb.

Účinnost od: 17.03.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch
(Ruší 140/1984 Sb.;Ruší 142/1984 Sb.;Mění 78/1958 Sb. ruší pro SR)

19/1992/1 Sb.

Účinnost od: 17.03.1992

Redakční sdělení o opravě chyby
(Mění 411/1991 Sb. ČR vydání SR vydání)

179/1992 Sb.

Účinnost od: 12.03.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o voľbách do Slovenskej národnej rady (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnkov)

105/1992 Sb.

Účinnost od: 12.03.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o sociálnej odkázanosti
(Ruší 378/1991 Sb.)

104/1992 Sb.

Účinnost od: 12.03.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 80/1990 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady
(Mění 80/1990 Sb.)

80/1992 Sb.

Účinnost od: 10.03.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky, štátnej správe súdov, vybavovaní sťažností a o voľbách prísediacich (zákon o štátnej správe súdov)
(Mění 56/1978 Sb. § 1 a první věta § 2;Ruší 126/1980 Sb.;Ruší 239/1990 Sb.;Ruší 596/1990 Sb.;Ruší 597/1990 Sb.)

79/1992 Sb.

Účinnost od: 10.03.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o Zbore väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky

78/1992 Sb.

Účinnost od: 10.03.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov

77/1992 Sb.

Účinnost od: 10.03.1992

Zákon, kterým se mění zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 100/1970 Sb.;Mění 76/1959 Sb.;Ruší 122/1978 Sb.)

333/1992 Sb.

Účinnost od: 09.03.1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Kanady o podpoře a ochraně investic

15/1992/2 Sb.

Účinnost od: 06.03.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

15/1992/1 Sb.

Účinnost od: 06.03.1992    Účinnost do: 01.01.1992

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

103/1992 Sb.

Účinnost od: 05.03.1992    Zrušeno: 04.07.2001

Zákon České národní rady o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
(Mění 2/1969 Sb.)

102/1992 Sb.

Účinnost od: 05.03.1992    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon České národní rady, kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
(Mění 120/1983 Sb.;Ruší 177/1964 Sb.;Ruší 205/1990 Sb.;Ruší 66/1979 Sb.)

56/1992 Sb.

Účinnost od: 03.03.1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Thajského království

226/1994 Sb.

Účinnost od: 01.03.1992    Zrušeno: 01.02.1995

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Prozatímní dohody o obchodu a otázkách s obchodem souvisejících mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou na jedné straně a Evropským hospodářským společenstvím a Evropským společenstvím uhlí a oceli na straně druhé a protokolů k ní

120/1992 Sb.

Účinnost od: 01.03.1992    Zrušeno: 01.01.1996

Zákon České národní rady o volbách do České národní rady (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

113/1992 Sb.

Účinnost od: 01.03.1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o vzájemném výkonu soudních rozhodnutí ve věcech trestních

94/1992 Sb.

Účinnost od: 01.03.1992    Zrušeno: 01.01.1996

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, ve znění zákonů České národní rady č. 221/1990 Sb. a č. 435/1991 Sb.
(Mění 54/1990 Sb.)

68/1992 Sb.

Účinnost od: 01.03.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 194/1990 Zb. o lotériách a iných podobných hrách
(Mění 194/1990 Sb.)

61/1992 Sb.

Účinnost od: 01.03.1992    Zrušeno: 01.07.1993

Zákon České národní rady o Nejvyšším kontrolním úřadě České republiky

93/1992 Sb.

Účinnost od: 28.02.1992

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
(Mění 229/1991 Sb.)

92/1992 Sb.

Účinnost od: 28.02.1992

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.
(Mění 92/1991 Sb.)

69/1992 Sb.

Účinnost od: 28.02.1992    Zrušeno: 17.08.1993

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 383/1991 Sb., o vydávání a použití investičních kupónů
(Mění 383/1991 Sb.)

67/1992 Sb.

Účinnost od: 28.02.1992    Zrušeno: 01.08.2005

Zákon o Vojenském obranném zpravodajství

66/1992 Sb.

Účinnost od: 28.02.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Spravovacom poriadku pre okresné a krajské súdy

60/1992 Sb.

Účinnost od: 28.02.1992    Zrušeno: 08.12.1992

Zákon o volbách do Federálního shromáždění (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění).

59/1992 Sb.

Účinnost od: 28.02.1992    Zrušeno: 08.12.1992

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky č. 208/1990 Sb.
(Mění 47/1990 Sb.)

17/1992/1 Sb.

Účinnost od: 28.02.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 568/1991 Sb. ČR vydání SR vydání)

65/1992 Sb.

Účinnost od: 20.02.1992    Zrušeno: 22.01.1997

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 30/1991 Sb., o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách
(Mění 30/1991 Sb.)

64/1992 Sb.

Účinnost od: 20.02.1992    Zrušeno: 08.03.2005

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o domovech mládeže
(Ruší 59/1989 Sb.)

63/1992 Sb.

Účinnost od: 20.02.1992    Zrušeno: 01.01.2001

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o Obchodním věstníku

15/1992/3 Sb.

Účinnost od: 20.02.1992

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 578/1991 Sb. ČR vydání SR vydání)

29/1992/2 Sb.

Účinnost od: 15.02.1992    Zrušeno: 09.02.1994

Oznámení Státní banky československé o vydání opatření, kterým stanoví náležitosti žádosti o udělení povolení působit jako banka, jakož i minimální výši základního jmění, která je podmínkou pro udělení povolení, a náležitosti žádosti o udělení povolení působit jako banka pobočce zahraniční banky, jakož i minimální výši poskytnutého kapitálu, která je podmínkou pro udělení povolení

11/1992/1 Sb.

Účinnost od: 15.02.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasujú zmeny v zozname obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v Slovenskej republike, vykonané okresnými úradmi v roku 1991
(Mění 12/1991/1 Sb.)

58/1992 Sb.

Účinnost od: 14.02.1992    Zrušeno: 19.04.1996

Oznámení ministerstva zemědělství České republiky o vydání výnosu, kterým se stanoví podrobnosti o lesnických stejnokrojích

57/1992 Sb.

Účinnost od: 14.02.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania a používania prostriedkov Štátneho fondu zveľaďovania lesa Slovenskej republiky

13/1992/1 Sb.

Účinnost od: 14.02.1992

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 550/1991 Sb. ČR vydání SR vydání;Mění 553/1991 Sb. ČR vydání SR vydání;Mění 582/1991 Sb. ČR vydání SR vydání)

574/1992 Sb.

Účinnost od: 13.02.1992

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií belgicko-lucemburskou o vzájemné podpoře a ochraně investic

9/1992/1 Sb.

Účinnost od: 12.02.1992

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do zastupitelstev v obcích a do nového městského obvodu

54/1992 Sb.

Účinnost od: 11.02.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o jednorazovom mimoriadnom odškodnení za ujmu na zdraví alebo smrť v súvislosti s pomocou poskytnutou Policajnému zboru Slovenskej republiky

53/1992 Sb.

Účinnost od: 11.02.1992    Zrušeno: 01.01.1996

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o minimální mzdě.
(Ruší 99/1991 Sb.)

51/1992 Sb.

Účinnost od: 01.02.1992    Zrušeno: 01.03.2004

Vyhláška Státní banky československé o platebním styku a zúčtování mezi bankami

22/1992 Sb.

Účinnost od: 01.02.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon o Státní bance československé.
(Mění 156/1989 Sb. § 24 odst. 1;Mění 41/1953 Sb. § 2, 3 a 9;Ruší 130/1989 Sb.;Ruší 302/1991 Sb.;Ruší 35/1954 Sb.;Ruší 135/1985 Sb.;Ruší 213/1988 Sb.)

21/1992 Sb.

Účinnost od: 01.02.1992

Zákon o bankách
(Ruší 158/1989 Sb.)

24/1992/3 Sb.

Účinnost od: 01.02.1992    Zrušeno: 01.11.1992

Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví minimální výše likvidních prostředků

52/1992 Sb.

Účinnost od: 31.01.1992    Zrušeno: 03.04.1992

Oznámení ministerstva zemědělství České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o zařazení zemědělských organizací do produkčních ekonomických skupin

50/1992 Sb.

Účinnost od: 31.01.1992    Zrušeno: 27.02.1997

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí zákon č. 547/1990 Sb., o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole.

49/1992 Sb.

Účinnost od: 31.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů.
(Ruší 25/1982/2 Sb.;Ruší 1/1988/3 Sb.;Ruší 4/1981/1 Sb.;Ruší 10/1981/2 Sb.;Ruší 8/1985/1 Sb.;Mění 161/1976 Sb.;Ruší 17/1982/2 Sb.)

48/1992 Sb.

Účinnost od: 31.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o oslobodení niektorých druhov príjmov od dane z príjmov obyvateľstva a o daňových úľavách pre začínajúcich samostatne hospodáriacich roľníkov

2/1992/1 Sb.

Účinnost od: 31.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

46/1992 Sb.

Účinnost od: 28.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa určuje výška odmeny členom komisií pre privatizáciu národného majetku a licitátorom
(Ruší 52/1991 Sb.)

45/1992 Sb.

Účinnost od: 28.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva kontroly Slovenskej republiky o sídlach a územnej pôsobnosti inšpektorátov Slovenskej obchodnej inšpekcie

44/1992 Sb.

Účinnost od: 28.01.1992

Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o náhradách za vykonávání funkce přísedícího
(Ruší 14/1970 Sb.)

43/1992 Sb.

Účinnost od: 28.01.1992    Zrušeno: 31.12.1993

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o stanovení minimálních mzdových tarifů a mzdového zvýhodnění za práci ve ztíženém a zdraví škodlivém pracovním prostředí a za práci v noci.

42/1992 Sb.

Účinnost od: 28.01.1992

Zákon o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech
(Mění 229/1991 Sb.;Ruší 127/1988 Sb.;Ruší 183/1988 Sb.;Ruší 130/1988 Sb.)

41/1992 Sb.

Účinnost od: 27.01.1992    Zrušeno: 14.08.2002

Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se vymezují oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší a stanoví zásady vytváření a provozu smogových regulačních systémů a některá další opatření k ochraně ovzduší

40/1992 Sb.

Účinnost od: 27.01.1992    Zrušeno: 01.07.2005

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění směrnice ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 9/1985 Věstníku ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky o organizačním zajištění transfúzí krve, krevních přípravků a kostní dřeně, ve znění výnosu č. 1/1989 Ústředního věstníku České socialistické republiky

39/1992 Sb.

Účinnost od: 27.01.1992    Zrušeno: 01.10.1993

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození vybraných druhů zboží od dovozního cla.

38/1992 Sb.

Účinnost od: 27.01.1992    Zrušeno: 26.10.1995

Vyhláška federálního ministerstva financí o vyrovnávacích dávkách při dovozu.

8/1992/1 Sb.

Účinnost od: 27.01.1992    Zrušeno: 01.01.2014

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 509/1991 Sb. ČR vydání)

329/1992 Sb.

Účinnost od: 23.01.1992

Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí o dojednání Dohody o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Marockého království

96/1992 Sb.

Účinnost od: 23.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon o starostlivosti o zdravie ľudu (úplné znenie s pôsobnosťou pre Slovenskú republiku, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)

36/1992 Sb.

Účinnost od: 23.01.1992    Zrušeno: 29.05.1992

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 407/1991 Zb. o zabezpečení pracovníkov organizácií, ktorí pracujú po kratší ako určený týždenný pracovný čas z dôvodov prechodných odbytových a finančných ťažkostí organizácií
(Mění 407/1991 Sb.)

35/1992 Sb.

Účinnost od: 23.01.1992    Zrušeno: 11.01.2005

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o mateřských školách
(Ruší 87/1980 Sb.)

34/1992 Sb.

Účinnost od: 23.01.1992    Zrušeno: 01.09.2003

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o hospodářské činnosti předškolních zařízení, škol a školských zařízení

33/1992 Sb.

Účinnost od: 23.01.1992    Zrušeno: 19.01.1999

Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 192/1988 Sb., o jedech a některých jiných látkách škodlivých zdraví, ve znění nařízení vlády České republiky č. 182/1990 Sb.
(Mění 192/1988 Sb.)

30/1992 Sb.

Účinnost od: 23.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore

29/1992 Sb.

Účinnost od: 23.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 501/1991 Zb.
(Mění 253/1991 Sb.)

28/1992 Sb.

Účinnost od: 23.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 133/1990 Zb., zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 246/1990 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 268/1991 Zb.
(Mění 44/1989 Sb.;Mění 45/1989 Sb. § 17 a 18)

27/1992 Sb.

Účinnost od: 23.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej komore vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov
(Mění 20/1966 Sb.)

26/1992 Sb.

Účinnost od: 23.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Vysokej školy lesníckej a drevárskej vo Zvolene

25/1992 Sb.

Účinnost od: 23.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve
(Mění 24/1991 Sb.;Mění 54/1953 Sb. § 11 a § 16 odst. 1 písm. c);Ruší 144/1990 Sb.)

6/1992/1 Sb.

Účinnost od: 23.01.1992

Redakční sdělení o opravě chyby
(Mění 565/1990 Sb. ČR vydání SR vydání)

458/1992 Sb.

Účinnost od: 20.01.1992    Zrušeno: 01.01.2002

Zákon České národní rady o státní správě ve vodním hospodářství (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

37/1992 Sb.

Účinnost od: 20.01.1992

Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
(Mění 476/1991 Sb.)

24/1992 Sb.

Účinnost od: 20.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 58/1991 Sb., o vymezení obsahu mzdových prostředků
(Mění 58/1991 Sb.)

23/1992 Sb.

Účinnost od: 20.01.1992

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 130/1974 Sb., o státní správě ve vodním hospodářství, ve znění zákona České národní rady č. 49/1982 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb., a zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 130/1974 Sb.;Mění 2/1969 Sb.;Ruší 26/1975 Sb.;Ruší 66/1987 Sb.)

20/1992 Sb.

Účinnost od: 16.01.1992

Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví způsob výpočtu výše náhrad za živý a mrtvý inventář a zásoby

19/1992 Sb.

Účinnost od: 16.01.1992

Zákon České národní rady o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky
(Mění 2/1969 Sb.)

18/1992 Sb.

Účinnost od: 16.01.1992    Zrušeno: 01.01.2005

Zákon o civilní službě
(Ruší 73/1990 Sb. ruší celé)

17/1992 Sb.

Účinnost od: 16.01.1992

Zákon o životním prostředí

16/1992 Sb.

Účinnost od: 16.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského banského úradu, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Slovenského banského úradu č. 89/1988 Zb. o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom
(Mění 89/1988 Sb.)

15/1992 Sb.

Účinnost od: 16.01.1992    Zrušeno: 01.01.1994

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 60/1964 Sb., o úhradě za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 60/1964 Sb.)

14/1992 Sb.

Účinnost od: 16.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov

13/1992 Sb.

Účinnost od: 16.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej lekárskej komore, Slovenskej komore zubných lekárov a Slovenskej lekárnickej komore

11/1992 Sb.

Účinnost od: 16.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii veterinárnej starostlivosti Slovenskej republiky
(Mění 369/1990 Sb. položka č. 13 přílohy B;Mění 472/1990 Sb. položka č. 14 přílohy A a položka č. 74 přílohy D;Ruší 110/1987 Sb.;Ruší 115/1987 Sb.)

10/1992 Sb.

Účinnost od: 16.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o súkromných veterinárnych lekároch a o Komore veterinárnych lekárov Slovenskej republiky

9/1992 Sb.

Účinnost od: 16.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o obchodných a priemyselných komorách

8/1992 Sb.

Účinnost od: 16.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky a o konaní pred ním
(Mění 346/1990 Sb. § 50;Mění 80/1990 Sb. § 46)

7/1992 Sb.

Účinnost od: 16.01.1992    Zrušeno: 01.10.1992

Ústavný zákon Slovenskej národnej rady o Ústavnom súde Slovenskej republiky

6/1992 Sb.

Účinnost od: 16.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského geologického úradu o klasifikácii a výpočte zásob výhradných ložísk

5/1992 Sb.

Účinnost od: 16.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského geologického úradu, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Slovenského geologického úradu č. 9/1989 Zb. o registrácii geologických prác, o odovzdávaní a sprístupňovaní ich výsledkov, o zisťovaní starých banských diel a vedení ich registra
(Mění 9/1989 Sb.)

4/1992 Sb.

Účinnost od: 16.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského geologického úradu, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Slovenského geologického úradu č. 97/1988 Zb. o správe výhradných ložísk a o evidencii a odpisoch ich zásob
(Mění 97/1988 Sb.)

3/1992 Sb.

Účinnost od: 16.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského geologického úradu, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Slovenského geologického úradu č. 86/1988 Zb. o postupe pri vyhľadávaní a prieskume výhradných ložísk z hľadiska ochrany a racionálneho využitia nerastného bohatstva a o oznamovaní výskytu ložiska vyhradeného nerastu, jeho odmieňaní a o úhrade nákladov
(Mění 86/1988 Sb.)

2/1992 Sb.

Účinnost od: 16.01.1992    Zrušeno: 29.05.1992

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška č. 347/1991 Sb., o zabezpečení pracovníků organizací, kteří pracují po kratší pracovní dobu pro přechodné odbytové a finanční potíže
(Mění 347/1991 Sb.)

1/1992 Sb.

Účinnost od: 16.01.1992    Zrušeno: 01.01.2007

Zákon o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku
(Ruší 34/1985/2 Sb.;Ruší 34/1985/3 Sb.;Ruší 35/1985/3 Sb.;Ruší 34/1981/3 Sb.;Ruší 34/1981/5 Sb.;Ruší 11/1984/5 Sb.;Ruší 14/1984/2 Sb.;Ruší 517/1991 Sb.;Ruší 13/1980/2 Sb.;Ruší 11/1977/8 Sb.;Ruší 21/1984/2 Sb.;Ruší 21/1987/5 Sb.;Ruší 21/1987/8 Sb.;Ruší 25/1987/4 Sb.;Ruší 20/1977/3 Sb.;Ruší 25/1987/5 Sb.;Ruší 25/1987/7 Sb.;Ruší 25/1987/9 Sb.;Ruší 21/1977/1 Sb.;Ruší 18/1980/8 Sb.;Ruší 22/1984/23 Sb.;Ruší 19/1980/4 Sb.;Ruší 10/1982/10 Sb.;Ruší 26/1987/13 Sb.;Ruší 29/1984/3 Sb.;Ruší 22/1980/2 Sb.;Ruší 32/1984/1 Sb.;Ruší 1/1986/7 Sb.;Ruší 1/1986/9 Sb.;Ruší 28/1977/5 Sb.;Ruší 4/1986/31 Sb.;Ruší 460/1991 Sb. nepřímo;Ruší 5/1983/1 Sb.;Mění 146/1989 Sb.;Mění 159/1970 Sb.;Ruší 31/1980/9 Sb.;Mění 196/1989 Sb.;Mění 218/1990 Sb.;Mění 269/1990 Sb.;Mění 334/1991 Sb.;Ruší 7/1986/6 Sb.;Mění 571/1990 Sb.;Ruší 7/1986/7 Sb.;Mění 62/1966 Sb.;Ruší 7/1986/13 Sb.;Mění 63/1968 Sb.;Mění 78/1990 Sb.;Ruší 103/1968 Sb.;Ruší 111/1968 Sb.;Ruší 118/1991 Sb.;Ruší 9/1986/1 Sb.;Mění 24/1989/1 Sb.;Ruší 122/1990 Sb.;Mění 22/1989/2 Sb.;Ruší 132/1967 Sb.;Ruší 13/1986/18 Sb.;Mění 17/1989/4 Sb.;Ruší 135/1990 Sb.;Mění 14/1989/2 Sb.;Ruší 146/1991 Sb.;Mění 47/1988/10 Sb.;Ruší 151/1991 Sb.;Mění 47/1988/8 Sb.;Ruší 152/1990 Sb.;Mění 41/1988/5 Sb.;Ruší 18/1970 Sb.;Mění 35/1988/4 Sb.;Ruší 188/1990 Sb.;Ruší 16/1986/5 Sb.;Mění 26/1988/4 Sb.;Ruší 200/1968 Sb.;Mění 23/1988/2 Sb.;Ruší 219/1990 Sb.;Mění 17/1988/2 Sb.;Ruší 235/1988 Sb.;Mění 17/1988/1 Sb.;Ruší 243/1990 Sb.;Ruší 20/1982/12 Sb.;Mění 1/1988/17 Sb.;Ruší 244/1990 Sb.;Ruší 471/1991 Sb.;Mění 1/1988/6 Sb.;Ruší 255/1990 Sb.;Mění 18/1987/8 Sb.;Ruší 276/1991 Sb.;Mění 18/1987/7 Sb.;Ruší 286/1990 Sb.;Ruší 18/1986/13 Sb.;Mění 17/1987/9 Sb.;Ruší 320/1990 Sb.;Mění 10/1987/1 Sb.;Ruší 332/1990 Sb.;Mění 6/1987/2 Sb.;Ruší 4/1970 Sb.;Ruší 22/1982/2 Sb.;Mění 21/1986/5 Sb.;Ruší 42/1967 Sb.;Mění 13/1986/11 Sb.;Ruší 44/1990 Sb.;Ruší 23/1982/3 Sb.;Mění 11/1986/1 Sb.;Ruší 49/1956 Ú.l.;Ruší 20/1986/2 Sb.;Mění 7/1986/8 Sb.;Ruší 511/1990 Sb.;Ruší 21/1986/1 Sb.;Mění 33/1985/6 Sb.;Ruší 538/1990 Sb.;Mění 26/1985/7 Sb.;Ruší 59/1990 Sb.;Mění 24/1985/4 Sb.;Ruší 74/1991 Sb.;Mění 11/1985/6 Sb.;Ruší 77/1991 Sb.;Mění 7/1985/3 Sb.;Ruší 25/1982/11 Sb.;Mění 3/1985/11 Sb.;Ruší 25/1986/3 Sb.;Mění 22/1984/7 Sb.;Ruší 26/1982/5 Sb.;Mění 19/1984/6 Sb.;Mění 10/1984/2 Sb.;Ruší 27/1986/1 Sb.;Mění 6/1984/3 Sb.;Mění 5/1984/10 Sb.;Mění 30/1983/9 Sb.;Ruší 1/1985/2 Sb.;Mění 25/1983/9 Sb.;Ruší 12/1979/7 Sb.;Mění 24/1983/1 Sb.;Mění 23/1983/6 Sb.;Mění 21/1983/4 Sb.;Mění 19/1983/6 Sb.;Ruší 25/1969/20 Sb.;Mění 14/1983/7 Sb.;Mění 14/1983/4 Sb.;Mění 13/1983/1 Sb.;Ruší 3/1985/8 Sb.;Ruší 32/1982/5 Sb.;Mění 12/1983/3 Sb.;Ruší 3/1985/10 Sb.;Mění 9/1983/12 Sb.;Ruší 32/1982/7 Sb.;Ruší 32/1969/3 Sb.;Mění 9/1983/10 Sb.;Ruší 32/1982/8 Sb.;Mění 6/1983/9 Sb.;Ruší 32/1982/9 Sb.;Mění 6/1983/8 Sb.;Ruší 7/1985/2 Sb.;Mění 34/1982/1 Sb.;Ruší 32/1982/11 Sb.;Mění 32/1982/16 Sb.;Mění 30/1982/14 Sb.;Ruší 24/1983/21 Sb.;Ruší 32/1982/13 Sb.;Mění 30/1982/13 Sb.;Ruší 24/1983/22 Sb.;Mění 24/1982/6 Sb.;Ruší 7/1985/8 Sb.;Ruší 20/1979/13 Sb.;Mění 20/1982/2 Sb.;Ruší 7/1985/10 Sb.;Mění 17/1982/16 Sb.;Mění 17/1982/3 Sb.;Ruší 1/1988/4 Sb.;Mění 12/1982/4 Sb.;Mění 8/1982/10 Sb.;Ruší 1/1988/7 Sb.;Mění 8/1982/5 Sb.;Ruší 1/1988/8 Sb.;Mění 34/1981/7 Sb.;Ruší 23/1979/5 Sb.;Mění 16/1981/5 Sb.;Ruší 24/1979/4 Sb.;Mění 14/1981/1 Sb.;Mění 10/1981/6 Sb.;Ruší 7/1988/4 Sb.;Ruší 35/1982/6 Sb.;Mění 2/1981/13 Sb.;Ruší 8/1988/1 Sb.;Mění 20/1980/2 Sb.;Mění 30/1979/5 Sb.;Mění 28/1978/6 Sb.;Ruší 12/1988/2 Sb.;Ruší 1/1981/3 Sb.;Mění 5/1978/3 Sb.;Mění 20/1977/9 Sb.;Mění 21/1976/1 Sb.;Mění 16/1975/2 Sb.;Mění 20/1974/1 Sb.;Mění 26/1973/2 Sb.;Ruší 17/1988/5 Sb.;Mění 18/1973/5 Sb.;Mění 36/1971/4 Sb.;Ruší 26/1988/1 Sb.;Ruší 26/1988/2 Sb.;Ruší 26/1988/6 Sb.;Ruší 6/1982/1 Sb.;Ruší 6/1982/4 Sb.;Ruší 9/1981/8 Sb.;Ruší 20/1968/3 Sb.;Ruší 26/1988/11 Sb.;Ruší 29/1988/7 Sb.;Ruší 30/1988/6 Sb.;Ruší 7/1982/4 Sb.;Ruší 35/1988/6 Sb.;Ruší 41/1988/1 Sb.;Ruší 41/1988/7 Sb.;Ruší 44/1988/1 Sb.;Ruší 44/1988/2 Sb.;Ruší 9/1982/4 Sb.;Ruší 47/1988/10 Sb.;Ruší 49/1988/2 Sb.;Ruší 50/1988/4 Sb.;Ruší 50/1988/5 Sb.;Ruší 10/1985/1 Sb.;Ruší 13/1982/1 Sb.;Ruší 6/1987/1 Sb.;Ruší 6/1987/5 Sb.;Ruší 77/1989 Sb.;Ruší 6/1987/7 Sb.;Ruší 6/1987/9 Sb.;Ruší 13/1985/3 Sb.;Ruší 6/1987/11 Sb.;Ruší 34/1967/2 Sb.;Ruší 16/1985/7 Sb.;Ruší 16/1985/8 Sb.;Ruší 16/1985/9 Sb.;Ruší 11/1987/7 Sb.;Ruší 35/1967/2 Sb.;Ruší 24/1985/3 Sb.;Ruší 20/1981/15 Sb.;Ruší 20/1978/5 Sb.;Ruší 24/1985/5 Sb.;Ruší 25/1985/6 Sb.;Ruší 22/1978/2 Sb.;Ruší 17/1987/4 Sb.;Ruší 25/1985/11 Sb.;Ruší 17/1982/5 Sb.;Ruší 17/1987/14 Sb.;Ruší 17/1987/16 Sb.;Ruší 28/1985/9 Sb.;Ruší 17/1982/12 Sb.;Ruší 17/1987/17 Sb.;Ruší 17/1982/13 Sb.;Ruší 24/1981/3 Sb.;Ruší 18/1987/1 Sb.;Ruší 33/1985/9 Sb.;Ruší 18/1987/12 Sb.;Ruší 33/1985/11 Sb.;Ruší 20/1982/1 Sb.;Ruší 34/1985/1 Sb.;Ruší 20/1982/3 Sb.)

328/1992 Sb.

Účinnost od: 03.01.1992

Sdělení Federálního ministerstva zahraničních věcí o dojednání Dohody o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních (úředních) pasů mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Pakistánské islámské republiky

392/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 01.04.1994

Trestní zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
(Ruší 456/1990 Sb.)

336/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb.)

332/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o archívnictve (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 571/1991 Zb.)

158/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád) - (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
(Ruší 148/1973 Sb.)

95/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde kultúry Pro Slovakia (úplné znenie, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 495/1991 Zb.)

86/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon o péči o zdraví lidu (úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

70/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
(Ruší 78/1983 Sb.)

47/1992 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Občanský zákoník (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn, doplnění a úprav)
(Ruší 70/1983 Sb.)

130/1992/1 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny

582/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992

Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
(Mění 100/1988 Sb.;Mění 103/1964 Sb.;Mění 104/1964 Sb.;Mění 114/1988 Sb.;Mění 128/1975 Sb. ruší § 145b a 145c;Mění 141/1958 Ú.l.;Mění 143/1965 Sb.;Mění 149/1988 Sb.;Mění 165/1979 Sb.;Mění 182/1968 Sb.;Mění 182/1991 Sb.;Mění 463/1990 Sb.;Mění 51/1973 Sb.;Mění 54/1956 Sb.;Mění 88/1968 Sb.;Mění 91/1958 Sb.;Mění 95/1968 Sb.;Ruší 183/1991 Sb.)

581/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1992

580/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 01.04.2002

Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon České národní rady č. 436/1991 Sb., některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky
(Mění 436/1991 Sb.)

579/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992

Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky)
(Mění 576/1990 Sb.)

578/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992

Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a některých dalších zákonů
(Ruší 277/1991 Sb.;Mění 1/1991 Sb.;Mění 100/1988 Sb.;Mění 118/1988 Sb.;Mění 149/1988 Sb.;Mění 156/1989 Sb.;Mění 157/1989 Sb.;Mění 161/1976 Sb.;Mění 172/1988 Sb.;Mění 206/1990 Sb.;Mění 215/1988 Sb. § 1 odst. 2;Mění 235/1990 Sb. § 2, § 3 odst. 5 a § 4 odst. 3;Mění 36/1965 Sb.;Mění 389/1990 Sb.;Mění 557/1990 Sb.;Mění 76/1952 Sb.;Ruší 348/1991 Sb.;Ruší 142/1983 Sb.;Ruší 20/1991 Sb.;Ruší 50/1991 Sb.)

575/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška federálního ministerstva financí o náležitostech hlášení o dovozní dani

574/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 592/1990 Zb. o rozpočtových pravidlách Slovenskej republiky
(Mění 592/1990 Sb.)

572/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v živnostenskom podnikaní
(Mění 472/1990 Sb. položky č. 45 přílohy B, č. 105 až 108 a 155 přílohy D a č. 39 až 41 a 86 přílohy E;Ruší 130/1981 Sb.;Ruší 130/1990 Sb.;Ruší 54/1950 Sb.;Ruší 63/1948 Sb.;Ruší 67/1979 Sb.;Ruší 108/1988 Sb.;Ruší 158/1988 Sb.)

571/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 149/1975 Zb. o archívnictve
(Mění 122/1976 Sb. § 11;Mění 149/1975 Sb.;Mění 472/1990 Sb. přílohy A pol. 47, 48, 49 a 50, C pol. 15, 16, 17, 18, 19 a F pol. 1, 2, 3;Ruší 167/1975 Sb.;Ruší 27/1977/5 Sb.)

570/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992

Zákon České národní rady o živnostenských úřadech
(Ruší 127/1981 Sb.;Ruší 127/1990 Sb.;Ruší 93/1982 Sb.;Ruší 116/1988 Sb.;Ruší 138/1988 Sb.;Ruší 142/1988 Sb.)

569/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 01.01.2013

Zákon České národní rady o Pozemkovém fondu České republiky
(Mění 171/1991 Sb.)

567/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 410/1991 Zb. o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky

566/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu o náležitostiach a náhradách výdavkov poskytovaných príslušníkom Policajného zboru Slovenskej republiky v súvislosti s výkonom služby

565/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce, ve znění vyhlášek č. 154/1991 Sb., č. 234/1991 Sb., č. 396/1991 Sb. a č. 523/1991 Sb.
(Mění 108/1991 Sb.)

564/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o obecnej polícii
(Mění 204/1991 Sb. § 75;Mění 369/1990 Sb. § 19 odst. 3 a 4)

563/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992

Zákon o účetnictví
(Mění 21/1971 Sb.;Ruší 136/1989 Sb.;Ruší 155/1971 Sb.;Ruší 21/1990 Sb.;Ruší 23/1990 Sb.)

562/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 31.12.1992

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 563/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech federace
(Mění 563/1990 Sb.)

560/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 01.07.2000

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb
(Ruší 346/1991 Sb.;Ruší 375/1991 Sb.;Ruší 457/1991 Sb.;Ruší 266/1990 Sb.;Ruší 27/1991 Sb.;Ruší 336/1991 Sb.;Ruší 8/1991 Sb.)

558/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992

Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád a zákon o ochraně státního tajemství
(Mění 102/1971 Sb.;Mění 141/1961 Sb.)

557/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 01.01.2010

Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon
(Mění 140/1961 Sb.)

553/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992

Zákon České národní rady o obecní policii
(Mění 367/1990 Sb.)

552/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon České národní rady o státní kontrole
(Mění 103/1971 Sb. ruší pro ČR;Ruší 116/1971 Sb.;Ruší 24/1973 Sb.)

551/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992

Zákon České národní rady o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky

550/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 01.04.1997

Zákon České národní rady o všeobecném zdravotním pojištění
(Ruší 266/1991 Sb. nepřímo;Ruší 39/1980/6 Sb.;Ruší 318/1990 Sb.;Ruší 321/1990 Sb.;Ruší 487/1991 Sb.;Ruší 23/1983/9 Sb.;Ruší 131/1988 Sb.;Ruší 165/1988 Sb.;Mění 20/1966 Sb. § 29;Mění 54/1956 Sb. § 10;Ruší 33/1965 Sb.;Ruší 363/1991 Sb.;Ruší 42/1966 Sb.)

549/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992

Zákon České národní rady o soudních poplatcích a poplatku za výpis z rejstříku trestů
(Ruší 147/1984 Sb.;Ruší 151/1984 Sb.;Ruší 43/1990/1 Sb.;Mění 78/1958 Sb. ruší pro ČR)

548/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 01.04.2012

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění zákona České národní rady č. 210/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.
(Mění 20/1966 Sb.;Ruší 5/1978 Sb.)

546/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 12.05.1993

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 52/1973 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 50/1973 Sb., o pěstounské péči, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 52/1973 Sb.)

545/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 149/1988 Sb.)

538/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu o platových pomeroch prokurátorov, vyšetrovaťelov prokuratúry a právnych čakateľov prokuratúry
(Ruší 152/1991 Sb.;Ruší 336/1990 Sb.)

536/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského banského úradu o pyrotechnických výrobkoch

535/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského banského úradu, ktorou sa určujú obvody pôsobnosti obvodných banských úradov
(Ruší 44/1972 Sb.;Ruší 43/1972 Sb.)

534/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského banského úradu, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Slovenského banského úradu o výbušninách
(Mění 71/1988 Sb.)

533/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského banského úradu, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Slovenského banského úradu o chránených ložiskových územiach a dobývacích priestoroch
(Mění 79/1988 Sb.)

530/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon o dovozní dani

529/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992

Zákon o ochraně topografií polovodičových výrobků

528/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 24.01.1994

Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 36/1987 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu
(Mění 36/1987 Sb.)

527/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 01.01.2001

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky č. 48/1991 Sb., o očkování proti přenosným nemocem
(Mění 48/1991 Sb.)

525/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 01.01.1994

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se vydává celní sazebník
(Ruší 228/1988 Sb.;Ruší 519/1990 Sb.)

522/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 570/1990 Sb., o správních poplatcích
(Mění 570/1990 Sb.)

520/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podmienkach využívania ložísk nevyhradených nerastov
(Ruší 1/1978 Sb.)

519/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992

Zákon, kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád a notářský řád
(Ruší 38/1971 Sb.;Ruší 106/1990 Sb.;Ruší 116/1965 Sb.;Ruší 106/1967 Sb.;Ruší 99/1988 Sb.;Ruší 98/1961 Sb.;Ruší 80/1962 Sb.;Ruší 139/1970 Sb.;Ruší 72/1983 Sb.;Ruší 78/1983 Sb.;Ruší 35/1982/8 Sb.;Ruší 166/1982 Sb.;Ruší 46/1983 Sb.;Ruší 71/1989 Sb.;Mění 114/1964 Sb. § 10;Mění 2/1991 Sb.;Mění 527/1990 Sb.;Mění 95/1963 Sb.;Mění 99/1963 Sb.;Ruší 114/1964 Sb. - ruší § 10, poslední platný;Ruší 116/1984 Sb.;Ruší 121/1962 Sb.;Ruší 366/1990 Sb.;Ruší 54/1991 Sb.)

516/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání výnosu Sazebník daně z obratu platný od 1. ledna 1992
(Ruší 37/1991/1 Sb.;Ruší 47/1991/5 Sb.;Ruší 49/1991/2 Sb.;Ruší 56/1991/1 Sb.;Ruší 61/1991/1 Sb.;Ruší 79/1991/1 Sb.;Ruší 23/1991/2 Sb.;Ruší 453/1990 Sb.)

513/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 01.01.2014

Obchodní zákoník
(Ruší 37/1971 Sb.;Ruší 33/1981/2 Sb.;Ruší 26/1990 Sb.;Ruší 27/1990 Sb.;Ruší 28/1990 Sb.;Ruší 29/1990 Sb.;Ruší 30/1990 Sb.;Ruší 37/1990 Sb.;Ruší 112/1990 Sb.;Ruší 91/1980 Sb.;Ruší 1/1987 Sb.;Ruší 147/1973 Sb.;Ruší 12/1988 Sb.;Ruší 26/1982 Sb.;Ruší 1/1985/5 Sb.;Ruší 539/1991 Sb. nepřímo;Mění 132/1964 Sb.;Ruší 138/1970 Sb.;Ruší 144/1975 Sb.;Mění 134/1964 Sb.;Ruší 165/1982 Sb.;Ruší 141/1950 Sb.;Ruší 98/1988 Sb.;Mění 174/1950 Sb.;Mění 39/1955 Sb.;Mění 42/1980 Sb.;Mění 83/1990 Sb.;Ruší 1/1980 Sb.;Ruší 101/1963 Sb.;Ruší 101/1973 Sb.;Ruší 104/1973 Sb.;Ruší 104/1983 Sb.;Ruší 104/1990 Sb.;Ruší 106/1977 Sb.;Ruší 109/1964 Sb.;Ruší 11/1984 Sb.;Ruší 118/1964 Sb.;Ruší 118/1972 Sb.;Ruší 13/1985 Sb.;Ruší 130/1988 Sb.;Ruší 132/1991 Sb.;Ruší 135/1964 Sb.;Ruší 136/1964 Sb.;Ruší 137/1964 Sb.;Ruší 140/1980 Sb.;Ruší 143/1989 Sb.;Ruší 152/1971 Sb.;Ruší 155/1988 Sb.;Ruší 156/1971 Sb.;Ruší 156/1988 Sb.;Ruší 162/1990 Sb.;Ruší 173/1988 Sb.;Ruší 174/1964 Sb.;Ruší 176/1990 Sb.;Ruší 179/1982 Sb.;Ruší 181/1982 Sb.;Ruší 187/1968 Sb.;Ruší 45/1983 Sb.;Ruší 23/1983 Sb.;Mění 133/1964 Sb.;Ruší 24/1983 Sb.;Ruší 256/1990 Sb.;Ruší 265/1990 Sb.;Ruší 27/1981 Sb.;Ruší 28/1980 Sb.;Ruší 31/1986 Sb.;Ruší 38/1980 Sb.;Ruší 386/1991 Sb.;Ruší 414/1991 Sb.;Ruší 44/1978 Sb.;Ruší 49/1985 Sb.;Ruší 53/1981 Sb.;Ruší 533/1990 Sb.;Ruší 57/1981 Sb.;Ruší 57/1990 Sb.;Ruší 61/1980 Sb.;Ruší 61/1981 Sb.;Ruší 61/1984 Sb.;Ruší 62/1980 Sb.;Ruší 80/1989 Sb.;Ruší 64/1980 Sb.;Ruší 67/1989 Sb.;Ruší 73/1967 Sb.;Ruší 77/1977 Sb.;Ruší 8/1984 Sb.;Ruší 81/1989 Sb.;Ruší 82/1977 Sb.;Ruší 84/1978 Sb.;Ruší 87/1966 Sb.;Ruší 91/1981 Sb.;Ruší 140/1989 Sb.;Ruší 142/1989 Sb.;Ruší 144/1989 Sb.;Ruší 147/1989 Sb.;Ruší 148/1989 Sb.;Ruší 154/1989 Sb.;Ruší 124/1991 Sb.;Ruší 170/1989 Sb.;Ruší 180/1989 Sb.;Ruší 181/1989 Sb.;Ruší 199/1989 Sb.;Ruší 200/1989 Sb.;Ruší 3/1990 Sb.)

509/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník
(Mění 141/1950 Sb.;Mění 40/1964 Sb.;Mění 52/1966 Sb.;Ruší 41/1964 Sb.)

506/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992

Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se vydává Předpis L 4 Letecké mapy

505/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o formě, obsahu a náležitostech návrhu na celní řízení a o celní statistice
(Ruší 39/1991 Sb.)

499/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
(Mění 472/1990 Sb. položka č. 2 přílohy C, položka č. 28, 29, 30 přílohy D, položka č. 1 přílohy E a položka č. 1 přílohy G;Mění 51/1988 Sb.;Ruší 20/1954 Sb.)

498/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon)
(Mění 44/1988 Sb.;Ruší 80/1988 Sb.)

497/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 52/1988 Zb. o geologických prácach a o Slovenskom geologickom úrade
(Mění 472/1990 Sb. příloha G položky č. 2 a 3;Mění 52/1988 Sb.)

495/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 95/1991 Zb. o štátnom fonde kultúry
(Mění 95/1991 Sb.)

492/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 23.09.1999

Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla
(Ruší 123/1974 Sb.;Ruší 137/1990 Sb.)

484/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992

Zákon České národní rady o Českém rozhlasu

483/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992

Zákon České národní rady o České televizi

481/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 01.07.1993

Ústavní zákon České národní rady, kterým se zřizuje Nejvyšší kontrolní úřad České republiky

465/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a náhradách za dočasné užívanie pozemkov
(Ruší 205/1988 Sb.;Ruší 289/1990 Sb.;Ruší 101/1991 Sb.)

455/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992

Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
(Mění 100/1945 Sb.;Mění 105/1990 Sb.;Mění 114/1948 Sb.;Mění 115/1948 Sb.;Mění 120/1948 Sb.;Mění 121/1948 Sb.;Mění 123/1948 Sb.;Mění 124/1948 Sb.)

423/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
(Ruší 143/1990 Sb.;Ruší 124/1974 Sb.)

415/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992

Vyhláška Českého báňského úřadu o konstrukci, vypracování dokumentace a stanovení ochranných pilířů, celíků a pásem pro ochranu důlních a povrchových objektů

344/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1992    Zrušeno: 01.05.2015

Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky
(Ruší 1/1988/5 Sb.;Ruší 155/1973 Sb.)

Zavřít
MENU