Sbírka předpisů 1991 - podle účinnosti

577/1991 Sb.

Účinnost od: 31.12.1991    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky o vydání výnosu o některých opatřeních souvisejících s ukončením systému komplexní bytové výstavby
(Ruší 26/1987/2 Sb.)

573/1991 Sb.

Účinnost od: 31.12.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon č. 100/1970 Zb. o složobnom pomere príslušnikov Zboru národnej bezpečnosti
(Mění 100/1970 Sb.)

568/1991 Sb.

Účinnost od: 31.12.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se provádí zákon č. 334/1991 Sb., o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie

110/1991/1 Sb.

Účinnost od: 31.12.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Redakční sdělení o opravě chyby
(Mění 131/1991 Sb. ČR vydání SR vydání)

561/1991 Sb.

Účinnost od: 30.12.1991

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 427/1990 Sb.)

559/1991 Sb.

Účinnost od: 30.12.1991    Zrušeno: 25.06.1992

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výnimkách z §33 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku

556/1991 Sb.

Účinnost od: 30.12.1991    Zrušeno: 21.05.1992

Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu o platových poměrech prokurátorů a vyšetřovatelů prokuratury Generální prokuratury České a Slovenské Federativní Republiky
(Ruší 286/1991 Sb.)

555/1991 Sb.

Účinnost od: 30.12.1991

Vyhláška federálního ministerstva hospodářství, kterou se zrušuje vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 91/1985 Sb., o systému informačních údajů o vlastnostech látek a materiálů
(Ruší 91/1985 Sb.)

554/1991 Sb.

Účinnost od: 30.12.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Nařízení vlády České republiky o osvobození některých příjmů od daně z příjmů obyvatelstva a daňových úlevách pro začínající samostatně hospodařící rolníky

440/1992 Sb.

Účinnost od: 20.12.1991

Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

439/1992 Sb.

Účinnost od: 20.12.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)-(úplné znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem České národní rady č. 541/1991 Sb.)

89/1992 Sb.

Účinnost od: 20.12.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a zisků z majetku

547/1991 Sb.

Účinnost od: 20.12.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Federálneho ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu č. 47/1978 Zb. o predaji bytov z národného majetku občanom a o finančnej pomoci pri modernizácii zakúpených bytov v znení vyhlášky č. 2/1982 Zb. a vyhlášky č. 160/1983 Zb.
(Mění 47/1978 Sb.)

544/1991 Sb.

Účinnost od: 20.12.1991

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích
(Mění 231/1991 Sb.)

543/1991 Sb.

Účinnost od: 20.12.1991

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
(Mění 121/1989 Sb.;Mění 62/1988 Sb.)

542/1991 Sb.

Účinnost od: 20.12.1991

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.
(Ruší 20/1954 Sb.;Mění 425/1990 Sb.;Mění 61/1988 Sb.;Ruší 92/1988 Sb.)

541/1991 Sb.

Účinnost od: 20.12.1991

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon)
(Mění 44/1988 Sb.;Mění 85/1988 Sb.;Ruší 80/1988 Sb.;Ruší 96/1988 Sb.)

540/1991 Sb.

Účinnost od: 20.12.1991    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění zákona č. 403/1990 Sb. a zákona č. 529/1990 Sb.
(Mění 116/1990 Sb.)

539/1991 Sb.

Účinnost od: 20.12.1991    Zrušeno: 01.01.1992

Zákon, kterým se doplňuje hospodářský zákoník č. 109/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(Mění 109/1964 Sb.)

537/1991 Sb.

Účinnost od: 20.12.1991    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámení ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky o vydání výnosu o změně a doplnění výnosu, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie

532/1991 Sb.

Účinnost od: 20.12.1991    Zrušeno: 27.03.1995

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 274/1991 Sb., a vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/1991 Sb. a vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 470/1991 Sb.
(Mění 145/1991 Sb.)

531/1991 Sb.

Účinnost od: 20.12.1991    Zrušeno: 01.06.1992

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 15/1991 Sb., o regulačních odvodech ve mzdové oblasti v roce 1991, ve znění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 139/1991 Sb., nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 257/1991 Sb., nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 341/1991 Sb. a nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 511/1991 Sb.
(Mění 15/1991 Sb.)

96/1991/1 Sb.

Účinnost od: 20.12.1991

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích

526/1991 Sb.

Účinnost od: 19.12.1991

Vyhláška ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 324/1991 Sb., kterou se stanoví závazná osnova pro vypracování privatizačního projektu
(Mění 324/1991 Sb.)

101/1991/1 Sb.

Účinnost od: 19.12.1991

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 426/1991 Sb. ČR vydání SR vydání;Mění 485/1991 Sb. ČR vydání SR vydání)

524/1991 Sb.

Účinnost od: 18.12.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o odmeňovaní prác vykonávaných na základě dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
(Ruší 120/1981 Sb.;Ruší 22/1981/3 Sb.)

523/1991 Sb.

Účinnost od: 18.12.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce, ve znění vyhlášky č. 154/1991 Sb., vyhlášky č. 234/1991 Sb. a vyhlášky č. 396/1991 Sb.
(Mění 108/1991 Sb.)

521/1991 Sb.

Účinnost od: 18.12.1991    Zrušeno: 01.01.1998

Nařízení vlády České republiky o vedení evidence odpadů

518/1991 Sb.

Účinnost od: 18.12.1991    Zrušeno: 01.04.2002

Oznámení Českého báňského úřadu o vydání výnosu, kterým se mění výnos o důlní degazaci
(Mění 4/1988/7 Sb.)

517/1991 Sb.

Účinnost od: 18.12.1991    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o věrnostních stabilizačních odměnách pracovníků ve vybraných okresech a místech Severočeského, Západočeského a Jihočeského kraje

515/1991 Sb.

Účinnost od: 18.12.1991    Zrušeno: 01.02.2001

Vyhláška federálního ministerstva hospodářství, kterou se doplňuje vyhláška č. 134/1989 Sb., kterou se vydává seznam hospodářsky významných druhů a rodů rostlin a zvířat
(Mění 134/1989 Sb.)

514/1991 Sb.

Účinnost od: 18.12.1991    Zrušeno: 01.02.2001

Vyhláška federálního ministerstva hospodářství, kterou se doplňuje vyhláška č. 133/1989 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 132/1989 Sb., o ochraně práv k novým odrůdám rostlin a plemenům zvířat
(Mění 133/1989 Sb.)

512/1991 Sb.

Účinnost od: 18.12.1991    Zrušeno: 27.12.1999

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se provádí zákon č. 216/1991 Sb., o cestovních dokladech a cestování do zahraničí

511/1991 Sb.

Účinnost od: 18.12.1991    Zrušeno: 01.06.1992

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 15/1991 Sb., o regulačních odvodech ve mzdové oblasti v roce 1991, ve znění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 139/1991 Sb., nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 257/1991 Sb. a nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 341/1991 Sb.
(Mění 15/1991 Sb.)

510/1991 Sb.

Účinnost od: 18.12.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva a poľovníctva
(Mění 100/1977 Sb.;Mění 472/1990 Sb. položky 57-59 z přílohy A, položky 22-93 z přílohy C a položky 5-21 z přílohy G;Ruší 101/1977 Sb.)

94/1991/2 Sb.

Účinnost od: 18.12.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

94/1991/1 Sb.

Účinnost od: 18.12.1991

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

504/1991 Sb.

Účinnost od: 15.12.1991    Zrušeno: 10.06.1992

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o priznávaní príplatku pracovníkom všeobecne ohrozeným profesionálnou infekciou

503/1991 Sb.

Účinnost od: 15.12.1991    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení a dopľňa výnos Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky o odmeňovaní zdravotníckych pracovníkov

502/1991 Sb.

Účinnost od: 15.12.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o pracovnej pohotovosti zdravotníckych pracovníkov

474/1991 Sb.

Účinnost od: 15.12.1991

Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o odborném šetření příčin leteckých nehod

168/1992 Sb.

Účinnost od: 12.12.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení a činnosti kulturních středisek

501/1991 Sb.

Účinnost od: 11.12.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 474/1990 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby a zákon Slovenskej národnej rady č. 253/1991 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky
(Mění 253/1991 Sb.;Mění 474/1990 Sb.)

500/1991 Sb.

Účinnost od: 11.12.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov
(Mění 369/1990 Sb.;Ruší 129/1990 Sb.)

496/1991 Sb.

Účinnost od: 11.12.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 593/1990 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991 v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 198/1991 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 269/1991 Zb.
(Mění 593/1990 Sb.)

494/1991 Sb.

Účinnost od: 11.12.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v odpadovom hospodárstve
(Ruší 138/1978 Sb.;Ruší 12/1972 Sb.;Ruší 110/1974 Sb.)

91/1991/1 Sb.

Účinnost od: 07.12.1991

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení dodatku ke kolektivní smlouvě vyššího stupně

55/1992 Sb.

Účinnost od: 06.12.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mezinárodní úmluvy o sladění hraničních kontrol zboží

508/1991 Sb.

Účinnost od: 05.12.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

507/1991 Sb.

Účinnost od: 05.12.1991    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu, kterým se mění výnos č. 202/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování redaktorů - novinářů

96/1991/2 Sb.

Účinnost od: 05.12.1991

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 308/1991 Sb. ČR vydání SR vydání;Mění 424/1991 Sb. ČR vydání SR vydání)

68/1994 Sb.

Účinnost od: 04.12.1991

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky k Mezinárodní úmluvě na ochranu nových odrůd rostlin ze dne 2.prosince 1961, ve znění revidovaném v Ženevě dne 10.listopadu 1972 a 23.října 1978

493/1991 Sb.

Účinnost od: 03.12.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o konkurze a vyrovnaní

491/1991 Sb.

Účinnost od: 03.12.1991

Zákon o organizaci Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky a o řízení před ním

490/1991 Sb.

Účinnost od: 03.12.1991

Zákon o způsobu provádění referenda
(Mění 140/1961 Sb.)

94/1991/3 Sb.

Účinnost od: 03.12.1991    Zrušeno: 01.11.1994

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 393/1991 Sb. ČR vydání SR vydání)

12/1992 Sb.

Účinnost od: 01.12.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Jihoafrické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů

489/1991 Sb.

Účinnost od: 01.12.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre štátnych notárov a notárskych čakateľov

488/1991 Sb.

Účinnost od: 01.12.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na vykonanie niektorých ustanovení autorského zákona

469/1991 Sb.

Účinnost od: 01.12.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa vykonává zákon Slovenskej národnej rady č. 198/1990 Zb. o telesnej kultúre

450/1991 Sb.

Účinnost od: 01.12.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa upravujú podrobnosti o hodnostiach príslušníkov Zboru požiarnej ochrany

446/1991 Sb.

Účinnost od: 01.12.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady po požiarnej ochrane
(Ruší 40/1986 Sb.)

412/1991 Sb.

Účinnost od: 01.12.1991    Zrušeno: 01.04.2002

Zákon o kárné odpovědnosti soudců
(Ruší 142/1961 Sb.;Ruší 157/1969 Sb.)

376/1991 Sb.

Účinnost od: 01.12.1991    Zrušeno: 01.02.1998

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o závaznosti Doplňku k Československému lékopisu - čtvrtému vydání v České republice
(Mění 10/1987 Sb.;Mění 62/1990 Sb.)

487/1991 Sb.

Účinnost od: 29.11.1991    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 42/1966 Sb., o poskytování léčebně preventivní péče, ve znění vyhlášek ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České socialistické republiky č. 131/1988 Sb. a č. 61/1990 Sb. a vyhlášky ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 318/1990 Sb.
(Mění 42/1966 Sb.;Ruší 29/1966/1 Sb.)

486/1991 Sb.

Účinnost od: 29.11.1991    Zrušeno: 12.06.2003

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o omezení obchodování s Iráckou republikou
(Ruší 380/1990 Sb.;Ruší 109/1991 Sb.)

485/1991 Sb.

Účinnost od: 29.11.1991

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a zákon České národní rady č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
(Mění 172/1991 Sb.;Mění 367/1990 Sb.)

482/1991 Sb.

Účinnost od: 29.11.1991    Zrušeno: 01.01.2007

Zákon České národní rady o sociální potřebnosti
(Mění 100/1988 Sb.;Mění 182/1991 Sb.)

480/1991 Sb.

Účinnost od: 29.11.1991

Zákon o době nesvobody

464/1991 Sb.

Účinnost od: 29.11.1991    Zrušeno: 01.01.2002

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o stanovení nejnižší měsíční mzdy pro účely trestního zákona
(Ruší 258/1990 Sb.)

463/1991 Sb.

Účinnost od: 29.11.1991    Zrušeno: 01.01.2007

Zákon o životním minimu
(Mění 149/1988 Sb.)

93/1991/1 Sb.

Účinnost od: 29.11.1991

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 338/1991 Sb. ČR vydání SR vydání)

90/1991/1 Sb.

Účinnost od: 29.11.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 334/1991 Sb. ČR vydání SR vydání;Mění 335/1991 Sb. ČR vydání SR vydání)

647/1992 Sb.

Účinnost od: 28.11.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o vzájemné ochraně a podpoře investic mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Španělským královstvím

477/1991 Sb.

Účinnost od: 27.11.1991

Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se mění vyhláška Českého báňského úřadu č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí
(Mění 22/1989 Sb.)

476/1991 Sb.

Účinnost od: 27.11.1991    Zrušeno: 01.01.2008

Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání

84/1991/1 Sb.

Účinnost od: 27.11.1991    Zrušeno: 14.08.2002

Opatření Federálního výboru pro životní prostředí k zákonu č. 309 ze dne 9. července 1991 o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami

208/1993 Sb.

Účinnost od: 26.11.1991

Sdělení ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právním postavení uprchlíků a Protokolu týkajícího se právního postavení uprchlíků

88/1991/2 Sb.

Účinnost od: 23.11.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

88/1991/1 Sb.

Účinnost od: 23.11.1991

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích

473/1991 Sb.

Účinnost od: 22.11.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 568/1990 Zb. o verejných dražbách pri prevodoch vlastníctva štátu k niektorým veciam na iné právnické alebo fyzické osoby a o vstupnom na tieto dražby
(Mění 568/1990 Sb.)

472/1991 Sb.

Účinnost od: 22.11.1991

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o rozšíření závaznosti kolektivních smluv vyššího stupně

471/1991 Sb.

Účinnost od: 22.11.1991    Zrušeno: 16.01.1992

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 276/1991 Sb., o poskytování věrnostních stabilizačních odměn pracovníkům ve vybraných okresech a místech České republiky
(Mění 276/1991 Sb.)

470/1991 Sb.

Účinnost od: 22.11.1991    Zrušeno: 27.03.1995

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 274/1991 Sb. a vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 359/1991 Sb.
(Mění 145/1991 Sb.)

468/1991 Sb.

Účinnost od: 22.11.1991    Zrušeno: 04.07.2001

Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
(Mění 18/1964 Sb.;Mění 35/1965 Sb.;Mění 424/1991 Sb.)

82/1991/1 Sb.

Účinnost od: 16.11.1991

Usnesení Federálního shromáždění ke zprávě předsedy Federálního shromáždění o zákonném opatření předsednictva Federálního shromáždění o Federálním fondu tržní regulace v zemědělství

81/1991/1 Sb.

Účinnost od: 16.11.1991

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

80/1991/2 Sb.

Účinnost od: 16.11.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

443/1991 Sb.

Účinnost od: 12.11.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 272/1990 Zb. o stravovaní v zariadeniach sociálnej starostlivosti v znení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 354/1990 Zb.
(Mění 272/1990 Sb.)

442/1991 Sb.

Účinnost od: 12.11.1991    Zrušeno: 01.09.2009

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o ukončování studia ve středních školách a učilištích
(Ruší 119/1989 Sb.)

460/1991 Sb.

Účinnost od: 08.11.1991    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany o odměňování zdravotnických pracovníků
(Mění 152/1990 Sb.)

457/1991 Sb.

Účinnost od: 08.11.1991    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 266/1990 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášky č. 8/1991 Sb., vyhlášky č. 346/1991 Sb. a vyhlášky č. 375/1991 Sb.
(Mění 266/1990 Sb.)

456/1991 Sb.

Účinnost od: 08.11.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o určení povinného podielu počtu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou na celkovom počte zamestnancov zamestnávateľa

452/1991 Sb.

Účinnost od: 05.11.1991    Zrušeno: 01.07.2005

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministerstva zdravotnictví České republiky o zřizování a činnosti církevních škol a škol náboženských společenství

451/1991 Sb.

Účinnost od: 05.11.1991

Zákon, kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky

86/1991/1 Sb.

Účinnost od: 05.11.1991

Usnesení České národní rady k návrhu na schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 367/1991 Sb., kterým se mění zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti

32/1992 Sb.

Účinnost od: 01.11.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej obchodnej inšpekcii (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)

475/1991 Sb.

Účinnost od: 01.11.1991    Zrušeno: 30.06.1992

Zákon České národní rady o působnosti orgánů veterinární péče České republiky (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

441/1991 Sb.

Účinnost od: 01.11.1991

Oznámení generálního prokurátora České republiky o vydání výnosu, kterým se zřizuje obvodní prokuratura pro netrestní věci v hlavním městě Praze

440/1991 Sb.

Účinnost od: 01.11.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška o odplate za ústredné (diaľkové) vykurovanie a za dodávku teplej vody

439/1991 Sb.

Účinnost od: 01.11.1991    Zrušeno: 01.01.2001

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 367/1990 Sb., o obcích (obecní zřízení), a mění zákon České národní rady č. 418/1990 Sb., o hlavním městě Praze
(Mění 367/1990 Sb.;Mění 418/1990 Sb.)

438/1991 Sb.

Účinnost od: 01.11.1991

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, a zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění zákona České národní rady č. 285/1991 Sb.
(Mění 171/1991 Sb.;Mění 500/1990 Sb.)

437/1991 Sb.

Účinnost od: 01.11.1991    Zrušeno: 28.09.1999

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 25/1991 Sb.
(Mění 108/1987 Sb.;Mění 87/1987 Sb.;Ruší 113/1987 Sb.)

436/1991 Sb.

Účinnost od: 01.11.1991    Zrušeno: 01.04.2002

Zákon České národní rady o některých opatřeních v soudnictví, o volbách přísedících, jejich zproštění a odvolání z funkce a o státní správě soudů České republiky
(Mění 125/1980 Sb.;Ruší 56/1976 Sb.;Ruší 566/1990 Sb.;Ruší 98/1991 Sb.)

435/1991 Sb.

Účinnost od: 01.11.1991    Zrušeno: 01.01.1996

Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 54/1990 Sb., o volbách do České národní rady, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 221/1990 Sb.
(Mění 54/1990 Sb.)

431/1991 Sb.

Účinnost od: 01.11.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody, a o výkone rozhodnutia zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb
(Mění 25/1977 Sb. s výnimkou § 15;Ruší 137/1983 Sb.;Ruší 199/1990 Sb.)

430/1991 Sb.

Účinnost od: 01.11.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o spôsobe určenia náhrady zvýšených nákladov výkonu trestu odňatia slobody

429/1991 Sb.

Účinnost od: 01.11.1991

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 427/1990 Sb., o převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 541/1990 Sb.
(Mění 427/1990 Sb.)

428/1991 Sb.

Účinnost od: 01.11.1991    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu o platových poměrech prokurátorů, vyšetřovatelů prokuratury a právních čekatelů prokuratury
(Ruší 190/1991 Sb.;Ruší 291/1990 Sb.)

427/1991 Sb.

Účinnost od: 01.11.1991    Zrušeno: 01.03.2000

Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky, kterou se stanoví náležitosti návrhu pozemkových úprav a pravidla posuzování přiměřenosti kvality a výměry vyměřovaných pozemků

426/1991 Sb.

Účinnost od: 01.11.1991    Zrušeno: 10.07.1997

Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení
(Ruší 1/1977 Sb.;Ruší 238/1990 Sb.;Ruší 113/1983 Sb.)

425/1991 Sb.

Účinnost od: 01.11.1991    Zrušeno: 01.06.1994

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o odměňování prací konaných mimo pracovní poměr
(Ruší 118/1981 Sb.;Ruší 33/1981/9 Sb.;Ruší 34/1981/12 Sb.;Ruší 34/1981/14 Sb.;Ruší 34/1981/26 Sb.;Ruší 34/1981/27 Sb.;Ruší 10/1982/13 Sb.;Ruší 20/1982/10 Sb.;Ruší 14/1982/10 Sb.;Ruší 14/1984/18 Sb.;Ruší 28/1982/4 Sb.;Ruší 16/1981/15 Sb.;Ruší 35/1988/5 Sb.;Ruší 16/1981/7 Sb.;Ruší 17/1981/2 Sb.;Ruší 17/1981/6 Sb.;Ruší 17/1981/8 Sb.;Ruší 18/1981/1 Sb.;Ruší 18/1981/2 Sb.;Ruší 18/1981/5 Sb.;Ruší 18/1981/8 Sb.;Ruší 18/1981/9 Sb.;Ruší 18/1981/10 Sb.;Ruší 20/1981/4 Sb.;Ruší 14/1982/5 Sb.;Ruší 20/1981/6 Sb.;Ruší 20/1981/9 Sb.;Ruší 19/1985/6 Sb.;Ruší 20/1981/14 Sb.;Ruší 23/1981/1 Sb.;Ruší 22/1978/8 Sb.;Ruší 23/1981/3 Sb.;Ruší 23/1981/5 Sb.;Ruší 24/1981/4 Sb.;Ruší 18/1982/4 Sb.;Ruší 24/1981/6 Sb.;Ruší 27/1981/2 Sb.;Ruší 27/1981/3 Sb.;Ruší 33/1985/12 Sb.;Ruší 28/1981/2 Sb.)

424/1991 Sb.

Účinnost od: 01.11.1991

Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích
(Ruší 15/1990 Sb.)

422/1991 Sb.

Účinnost od: 01.11.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o vyhlásení 19. septembra za pamätný deň Slovenskej republiky

421/1991 Sb.

Účinnost od: 01.11.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb.
(Mění 369/1990 Sb.)

420/1991 Sb.

Účinnost od: 01.11.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o platových pomeroch sudcov a justičných čakateľov
(Ruší 591/1990 Sb.)

419/1991 Sb.

Účinnost od: 01.11.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa menia a dopľňajú niektoré predpisy v oblasti zdravotníctva
(Mění 20/1966 Sb.;Mění 53/1975 Sb.;Mění 73/1986 Sb.;Ruší 19/1975 Sb.)

418/1991 Sb.

Účinnost od: 01.11.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej kontrole
(Mění 103/1971 Sb. ruší pro SR;Ruší 121/1971 Sb.;Ruší 25/1973 Sb.;Ruší 62/1982 Sb.)

417/1991 Sb.

Účinnost od: 01.11.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1986 Zb. o Slovenskej obchodnej inšpekcii
(Mění 71/1986 Sb.)

414/1991 Sb.

Účinnost od: 01.11.1991    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška Státní banky československé o mezibankovním platebním styku a zúčtování
(Ruší 25/1987/11 Sb.)

413/1991 Sb.

Účinnost od: 01.11.1991    Zrušeno: 01.09.1996

Vyhláška ministerstva zemědělství České republiky o registraci některých druhů krmiv, jejich dodavatelů a o odborné státní kontrole
(Ruší 101/1985 Sb.;Ruší 139/1975 Sb.;Ruší 57/1983 Sb.)

410/1991 Sb.

Účinnost od: 01.11.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o služobnom pomere príslušníkov Policajného zboru Slovenskej republiky
(Mění 100/1970 Sb. vše, vo vzťahu k služobnému pomeru policajtov podla tohto zákona;Mění 204/1991 Sb. § 74)

393/1991 Sb.

Účinnost od: 01.11.1991    Zrušeno: 01.11.1994

Vyhláška ministerstva financí České republiky o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků
(Ruší 316/1990 Sb.;Ruší 182/1988 Sb.;Ruší 589/1990 Sb.;Ruší 40/1991 Sb.)

387/1991 Sb.

Účinnost od: 01.11.1991

Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se vydává předpis L 8400 - Zkratky a kódy -

364/1991 Sb.

Účinnost od: 01.11.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa zrušujú vyhlášky upravujúce poistné podmienky zmluvného poistenia
(Ruší 56/1979 Sb.;Ruší 13/1983 Sb.;Ruší 14/1983 Sb.;Ruší 179/1982 Sb.;Ruší 49/1964 Sb.;Ruší 38/1983 Sb.)

80/1991/1 Sb.

Účinnost od: 01.11.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu na schválenie zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 320/1991 Zb., ktorým sa príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky podriaďujú právomoci vojenských súdov a ustanoveniam o trestných činoch vojenských
(Ruší 320/1991 Sb.)

77/1991/1 Sb.

Účinnost od: 01.11.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa

402/1991 Sb.

Účinnost od: 31.10.1991

Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných padesátikorun s motivy lázní Karlových Varů, Mariánských Lázní a Piešťan

76/1991/1 Sb.

Účinnost od: 30.10.1991

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do zastupitelstev v obcích

419/1992 Sb.

Účinnost od: 25.10.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Tuniské republiky o zamezení dvojího zdanění o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a majetku

478/1991 Sb.

Účinnost od: 23.10.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Finské republiky o podpoře a ochraně investic

407/1991 Sb.

Účinnost od: 17.10.1991    Zrušeno: 29.05.1992

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o zabezpečení pracovníkov organizácií, ktorí pracujú po kratší ako určený týždenný pracovný čas z dôvodov prechodných odbytových a finančných ťažkostí organizácií

406/1991 Sb.

Účinnost od: 17.10.1991    Zrušeno: 29.05.1992

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o prodloužení dovolené na zotavenou v organizacích, které neprovozují podnikatelskou činnost

405/1991 Sb.

Účinnost od: 17.10.1991    Zrušeno: 31.12.1992

Zákon o kontrole v České a Slovenské Federativní Republice
(Ruší 75/1959 Ú.l.;Mění 103/1971 Sb. ruší vše, s výjimkou § 11 až 16;Ruší 103/1971 Sb.;Ruší 23/1973 Sb.;Ruší 66/1982 Sb.)

404/1991 Sb.

Účinnost od: 15.10.1991    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu o poskytování příplatku k úhradě cestovních výdajů pracovníkům přijatým z České republiky do federálních orgánů na území Slovenské republiky

401/1991 Sb.

Účinnost od: 15.10.1991    Zrušeno: 01.01.1998

Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o programech odpadového hospodářství

400/1991 Sb.

Účinnost od: 15.10.1991    Zrušeno: 01.09.1999

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o hmotném a finančním zabezpečení cizinců studujících na školách v působnosti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

399/1991 Sb.

Účinnost od: 15.10.1991    Zrušeno: 10.06.1997

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o speciálních školách a speciálních mateřských školách
(Ruší 49/1986 Sb.;Ruší 204/1989 Sb.)

398/1991 Sb.

Účinnost od: 15.10.1991    Zrušeno: 24.04.1995

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 41/1985 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí, ve znění vyhlášek č. 179/1988 Sb., č. 118/1989 Sb., č. 4/1990 Sb., č. 52/1990 Sb., č. 225/1990 Sb., č. 423/1990 Sb. a č. 534/1990 Sb.
(Mění 41/1985 Sb.)

397/1991 Sb.

Účinnost od: 15.10.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 43/1991 Sb., kterou se provádí celní zákon
(Mění 43/1991 Sb.)

396/1991 Sb.

Účinnost od: 15.10.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce, ve znění vyhlášek č. 154/1991 Sb. a č. 234/1991 Sb.
(Mění 108/1991 Sb.)

391/1991 Sb.

Účinnost od: 15.10.1991    Zrušeno: 26.10.1995

Zákon České národní rady o platových poměrech soudců, státních notářů, justičních a notářských čekatelů
(Ruší 293/1990 Sb.;Ruší 70/1991 Sb.)

76/1991/2 Sb.

Účinnost od: 15.10.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky na odstránenie nezrovnalostí a tvrdostí pri vyrubovaní domovej dane

394/1991 Sb.

Účinnost od: 10.10.1991    Zrušeno: 01.04.2012

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o postavení, organizaci a činnosti fakultních nemocnic a dalších nemocnic, vybraných odborných léčebných ústavů a krajských hygienických stanic v řídící působnosti ministerstva zdravotnictví České republiky
(Ruší 16/1983/7 Sb.)

72/1991/2 Sb.

Účinnost od: 08.10.1991

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích

72/1991/1 Sb.

Účinnost od: 08.10.1991

Usnesení předsednictva České národní rady, kterým se vyhlašuje přijímání návrhu kandidátu na soudce Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky

395/1991 Sb.

Účinnost od: 04.10.1991    Zrušeno: 01.01.2005

Zákon České národní rady o školských zařízeních (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
(Ruší 49/1984 Sb.)

392/1991 Sb.

Účinnost od: 04.10.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje postup podľa §34 zákona č. 87/1991 Zb. o mimosúdnych rehabilitáciách

390/1991 Sb.

Účinnost od: 04.10.1991    Zrušeno: 01.01.2005

Zákon České národní rady o předškolních zařízeních a školských zařízeních
(Mění 76/1978 Sb.;Ruší 49/1984 Sb.)

389/1991 Sb.

Účinnost od: 04.10.1991    Zrušeno: 01.06.2002

Zákon České národní rady o státní správě ochrany ovzduší a poplatcích za jeho znečištění

388/1991 Sb.

Účinnost od: 04.10.1991

Zákon České národní rady o Státním fondu životního prostředí
(Mění 77/1969 Sb.)

454/1991 Sb.

Účinnost od: 01.10.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o podpoře a ochraně investic

386/1991 Sb.

Účinnost od: 01.10.1991    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška Státní banky československé o platebním styku a zúčtování
(Ruší 10/1978 Sb.;Mění 47/1964 Sb. § 23 až 27, § 29 až 31, § 37 odst. 2 a § 38 odst. 1)

381/1991 Sb.

Účinnost od: 01.10.1991

Zákon České národní rady o Komoře veterinárních lékařů České republiky

360/1991 Sb.

Účinnost od: 01.10.1991    Zrušeno: 19.07.2000

Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva spojů č. 73/1974 Sb., o společných rozvodech rozhlasových a televizních signálů po kabelech
(Mění 73/1974 Sb.)

328/1991 Sb.

Účinnost od: 01.10.1991    Zrušeno: 01.01.2008

Zákon o konkursu a vyrovnání
(Mění 99/1963 Sb.;Ruší 78/1983 Sb.)

310/1991 Sb.

Účinnost od: 01.10.1991    Zrušeno: 23.12.1992

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 123/1965 Sb., o Československé tiskové kanceláři
(Mění 1/1967 Sb. ruší § 5;Mění 123/1965 Sb.)

309/1991 Sb.

Účinnost od: 01.10.1991    Zrušeno: 01.06.2002

Zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší)
(Ruší 35/1967 Sb.)

181/1991 Sb.

Účinnost od: 01.10.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o záväznosti opráv, zmien a doplnkov Česko-slovenského liekopisu - štvrtého vydania

79/1991/1 Sb.

Účinnost od: 01.10.1991    Zrušeno: 01.01.1992

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo VII. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1991
(Mění 453/1990 Sb.)

385/1991 Sb.

Účinnost od: 30.09.1991    Zrušeno: 11.01.2005

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o uznávání rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
(Ruší 31/1981 Sb.)

384/1991 Sb.

Účinnost od: 30.09.1991    Zrušeno: 26.07.2000

Nařízení vlády České republiky o stanovení povinného podílu občanů se změněnou pracovní schopností na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele

383/1991 Sb.

Účinnost od: 30.09.1991    Zrušeno: 17.08.1993

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o vydávání a použití investičních kupónů

382/1991 Sb.

Účinnost od: 30.09.1991    Zrušeno: 01.12.1999

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o použití vojáků v činné službě Československé armády při střežení objektů zvláštního významu a k ochraně státních hranic

314/1991 Sb.

Účinnost od: 28.09.1991

Zákon České národní rady o zřízení Slezské univerzity, Jihočeské univerzity, Západočeské univerzity, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Ostravské univerzity

453/1991 Sb.

Účinnost od: 27.09.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Francouzskou republikou

69/1991/4 Sb.

Účinnost od: 27.09.1991

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně

69/1991/1 Sb.

Účinnost od: 27.09.1991    Zrušeno: 01.01.1998

Opatření Federálního výboru pro životní prostředí, kterým se vyhlašuje Kategorizace a katalog odpadů

479/1991 Sb.

Účinnost od: 23.09.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švédským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic a Protokolu k ní

380/1991 Sb.

Účinnost od: 23.09.1991

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se stanoví výše odměny členům komisí pro privatizaci národního majetku a licitátorům
(Ruší 600/1990 Sb.)

379/1991 Sb.

Účinnost od: 23.09.1991    Zrušeno: 11.02.2003

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 56/1981 Sb., o zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení ve vnitrozemské plavbě
(Mění 56/1981 Sb.)

378/1991 Sb.

Účinnost od: 23.09.1991    Zrušeno: 12.03.1992

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o sociálnej odkázanosti
(Mění 149/1988 Sb. § 139 až 142)

377/1991 Sb.

Účinnost od: 23.09.1991    Zrušeno: 10.06.1992

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o spôsobe odmeňovania pracovníkov v organizáciach kultúry

375/1991 Sb.

Účinnost od: 23.09.1991    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 266/1990 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášky č. 8/1991 Sb. a vyhlášky č. 346/1991 Sb.
(Mění 266/1990 Sb.)

72/1991/3 Sb.

Účinnost od: 23.09.1991

Redakční sdělení o opravě chyby
(Mění 163/1991 Sb. ČR vydání SR vydání)

374/1991 Sb.

Účinnost od: 20.09.1991    Zrušeno: 12.12.1997

Oznámení ministerstva zdravotnictví České republiky o vydání výnosu o mikrobiologických požadavcích na poživatiny a jejich obaly

373/1991 Sb.

Účinnost od: 20.09.1991    Zrušeno: 12.12.1997

Oznámení ministerstva zdravotnictví České republiky o vydání výnosu o hygienických požadavcích na potravinářské prodejny

372/1991 Sb.

Účinnost od: 20.09.1991

Oznámení ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky o vydání výnosu, kterým se zrušuje výnos, kterým se vydává disciplinární řád pro pracovníky organizací veřejné silniční a městské dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství v České socialistické republice

368/1991 Sb.

Účinnost od: 20.09.1991    Zrušeno: 12.06.1992

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o zjednodušeném způsobu odměňování pracovníků v organizacích kultury

367/1991 Sb.

Účinnost od: 20.09.1991

Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků Sboru národní bezpečnosti
(Mění 100/1970 Sb.)

71/1991/1 Sb.

Účinnost od: 20.09.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky na úseku správnych poplatkov k vyhláške Federálního ministerstva financií, Ministerstva financií Českej republiky a Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 570/1990 Zb. o správnych poplatkoch

449/1991 Sb.

Účinnost od: 18.09.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Bolivijské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů

466/1991 Sb.

Účinnost od: 16.09.1991    Zrušeno: 01.11.2002

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Změny Ujednání mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při výkonu kontroly v železničním a silničním styku přes státní hranice
(Mění 50/1972 Sb.)

362/1991 Sb.

Účinnost od: 15.09.1991    Zrušeno: 11.01.2005

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o organizaci školního roku v základních školách, středních školách a speciálních školách
(Ruší 47/1987 Sb.)

68/1991/1 Sb.

Účinnost od: 14.09.1991

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích

363/1991 Sb.

Účinnost od: 13.09.1991    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky, kterou se provádí zákon o regresních náhradách
(Ruší 243/1991 Sb.;Ruší 86/1966 Sb.;Ruší 38/1968 Sb.;Ruší 34/1965 Sb.;Ruší 502/1990 Sb.)

361/1991 Sb.

Účinnost od: 13.09.1991    Zrušeno: 01.01.2003

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zdravotní způsobilosti žadatelů o přijetí pro výkon práce příslušníka celní správy a organizaci a výkonu zdravotnických služeb v celní správě

359/1991 Sb.

Účinnost od: 13.09.1991    Zrušeno: 27.03.1995

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 274/1991 Sb.
(Mění 145/1991 Sb.)

70/1991/1 Sb.

Účinnost od: 13.09.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Redakční sdělení o opravě chyby
(Mění 250/1991 Sb. ČR vydání SR vydání)

630/1992 Sb.

Účinnost od: 12.09.1991    Zrušeno: 01.05.2004

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Jihoafrické Republiky

177/1992 Sb.

Účinnost od: 11.09.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o vypořádání vzájemných pohledávek a závazků v platebních vztazích existujících k 31. prosinci 1990, spojených s přechodem na zúčtování ve volně směnitelných měnách od 1. ledna 1991, a Dodatku k tomuto Protokolu

73/1991/2 Sb.

Účinnost od: 09.09.1991    Zrušeno: 01.04.1992

Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví úrokové sazby z vkladů a půjček občanům (fyzickým osobám)
(Ruší 69/1991/3 Sb.)

73/1991/1 Sb.

Účinnost od: 09.09.1991    Zrušeno: 01.04.1992

Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví přípustné odchylky od úrokové sazby z úvěru poskytovaného bankám Státní bankou československou při úrokování vkladů právnických osob u bank a spořitelen a úvěrů právnickým osobám od bank a spořitelen
(Ruší 69/1991/2 Sb.)

371/1991 Sb.

Účinnost od: 05.09.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o bezvízovém styku
(Ruší 67/1968 Sb.)

462/1991 Sb.

Účinnost od: 02.09.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy Organizace spojených národů proti nepovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami

351/1991 Sb.

Účinnost od: 01.09.1991    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení ministerstva zdravotnictví České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos o odměňování zdravotnických pracovníků
(Mění 218/1990 Sb.)

350/1991 Sb.

Účinnost od: 01.09.1991    Zrušeno: 19.07.2004

Vyhláška Federálního úřadu pro vynálezy a odměňování patentových zástupců

349/1991 Sb.

Účinnost od: 01.09.1991    Zrušeno: 01.01.1994

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 22/1991 Sb., kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšné práce
(Mění 22/1991 Sb.)

348/1991 Sb.

Účinnost od: 01.09.1991    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 20/1991 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky poskytování hmotného zabezpečení uchazečům o zaměstnání
(Mění 20/1991 Sb.)

347/1991 Sb.

Účinnost od: 01.09.1991    Zrušeno: 29.05.1992

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o zabezpečení pracovníků organizací, kteří pracují po kratší pracovní dobu pro přechodné odbytové a finanční potíže

335/1991 Sb.

Účinnost od: 01.09.1991    Zrušeno: 01.04.2002

Zákon o soudech a soudcích
(Mění 196/1988 Sb.;Mění 29/1968 Sb.;Mění 29/1978 Sb.;Ruší 156/1969 Sb.;Ruší 36/1964 Sb.;Ruší 74/1974 Sb.;Ruší 185/1969 Sb.;Ruší 19/1970 Sb.)

331/1991 Sb.

Účinnost od: 01.09.1991    Zrušeno: 28.01.2000

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o osvědčeních na nové způsoby prevence, diagnostiky chorob a léčení lidí
(Ruší 115/1975 Sb.)

326/1991 Sb.

Účinnost od: 01.09.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje Ústava České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 100/1960 Sb.;Mění 155/1969 Sb.;Mění 376/1990 Sb. čl. III)

317/1991 Sb.

Účinnost od: 01.09.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o podmienkach pre priznávanie štipendií študentom postgraduálneho štúdia

316/1991 Sb.

Účinnost od: 01.09.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti daňových orgánov

308/1991 Sb.

Účinnost od: 01.09.1991    Zrušeno: 07.01.2002

Zákon o svobodě náboženské víry a postavení církví a náboženských společností
(Ruší 217/1949 Sb.;Ruší 228/1949 Sb.;Ruší 6/1953 Sb.;Ruší 7/1953 Sb.)

292/1991 Sb.

Účinnost od: 01.09.1991    Zrušeno: 17.02.2005

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o základních uměleckých školách
(Ruší 186/1988 Sb.)

291/1991 Sb.

Účinnost od: 01.09.1991    Zrušeno: 25.01.2005

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o základní škole
(Ruší 123/1984 Sb.;Ruší 89/1979 Sb.)

58/1991/1 Sb.

Účinnost od: 01.09.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorým sa určili sídla a obvody pôsobnosti daňových úradov v Slovenskej republiky
(Ruší 66/1990/2 Sb.)

358/1991 Sb.

Účinnost od: 30.08.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení cudzincov študujúcich v Slovenskej republike

357/1991 Sb.

Účinnost od: 30.08.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení študentov vysokých škôl počas štúdia v zahraničí

356/1991 Sb.

Účinnost od: 30.08.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o kontrole dodržiavania liečebného režimu

355/1991 Sb.

Účinnost od: 30.08.1991    Zrušeno: 01.07.1992

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 88/1991 Zb. o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác
(Mění 88/1991 Sb.)

354/1991 Sb.

Účinnost od: 30.08.1991    Zrušeno: 11.01.2005

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o středních školách
(Ruší 9/1987 Sb.;Ruší 19/1979/8 Sb.;Ruší 124/1984 Sb.;Ruší 89/1973 Sb.;Ruší 100/1976 Sb.)

353/1991 Sb.

Účinnost od: 30.08.1991    Zrušeno: 01.07.2005

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o soukromých školách

352/1991 Sb.

Účinnost od: 30.08.1991    Zrušeno: 29.05.1992

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o predľžení nároku na dovolenku na zotavenie pracovníkom v orgánizáciách, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť

59/1991/1 Sb.

Účinnost od: 28.08.1991

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva v obcích

333/1992 Sb.

Účinnost od: 27.08.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Kanady o podpoře a ochraně investic
(Ruší 13/1983/6 Sb.)

346/1991 Sb.

Účinnost od: 27.08.1991    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 266/1990 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb, ve znění vyhlášky č. 8/1991 Sb.
(Mění 266/1990 Sb.)

345/1991 Sb.

Účinnost od: 27.08.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 586/1990 Sb., o odpisování základních prostředků
(Mění 586/1990 Sb.)

343/1991 Sb.

Účinnost od: 27.08.1991    Zrušeno: 29.05.1992

Nařízení vlády České republiky o prodloužení dovolené pracovníkům organizací, které neprovozují podnikatelskou činnost

342/1991 Sb.

Účinnost od: 27.08.1991    Zrušeno: 01.01.1994

Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje vládní nařízení České socialistické republiky č. 159/1969 Sb., o kulturních fondech, o příspěvcích příjemců autorských odměn a odměn výkonných umělců kulturním fondům, o příspěvcích za užití volných děl literárních, vědeckých a uměleckých a o příspěvcích uživatelů děl, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 20/1973 Sb.
(Ruší 142/1979 Sb.;Ruší 16/1987 Sb.;Mění 159/1969 Sb.;Ruší 25/1967 Sb.)

341/1991 Sb.

Účinnost od: 27.08.1991    Zrušeno: 01.06.1992

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 15/1991 Sb., o regulačních odvodech ve mzdové oblasti v roce 1991, ve znění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 139/1991 Sb. a nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 257/1991 Sb.
(Mění 15/1991 Sb.)

340/1991 Sb.

Účinnost od: 27.08.1991    Zrušeno: 31.12.1992

Zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění o Federálním fondu tržní regulace v zemědělství

337/1991 Sb.

Účinnost od: 27.08.1991    Zrušeno: 22.04.1993

Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 11/1963 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění majetku, vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 12/1983 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění odpovědnosti za škody, a vyhláška ministerstva financí č. 49/1964 Sb., o pojistných podmínkách pro pojištění osob, ve znění vyhlášky ministerstva financí České socialistické republiky č. 55/1979 Sb.
(Mění 11/1983 Sb. § 53;Mění 12/1983 Sb. § 16;Mění 49/1964 Sb. § 34)

336/1991 Sb.

Účinnost od: 27.08.1991    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o zákazu dovozu sběrového papíru

334/1991 Sb.

Účinnost od: 27.08.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon o služebním poměru policistů zařazených ve Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie
(Ruší 12/1984/2 Sb.;Mění 100/1970 Sb. pozbývá platnosti ve vztahu k policistům Federálního policejního sboru a Sboru hradní policie)

333/1991 Sb.

Účinnost od: 27.08.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon o Federálním policejním sboru a Sboru hradní policie
(Mění 20/1990 Sb. § 1 a 2;Ruší 12/1979 Sb.;Ruší 135/1983 Sb.;Ruší 3/1984 Sb.;Ruší 40/1974 Sb.;Ruší 59/1976 Sb.;Ruší 69/1951 Sb.;Ruší 70/1951 Sb.;Mění 74/1990 Sb. ruší čl. V;Mění 385/1990 Sb. ruší čl. I;Ruší 23/1983/5 Sb.)

57/1991/1 Sb.

Účinnost od: 24.08.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočňovanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

332/1991 Sb.

Účinnost od: 21.08.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody v nápravnovýchovných ústavoch Slovenskej republiky (Poriadok výkonu trestu)

63/1991/1 Sb.

Účinnost od: 21.08.1991    Zrušeno: 01.08.1995

Redakční sdělení o opravě chyby
(Mění 280/1991 Sb. ČR vydání SR vydání)

330/1991 Sb.

Účinnost od: 19.08.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách
(Ruší 47/1955 Sb.)

329/1991 Sb.

Účinnost od: 16.08.1991    Zrušeno: 01.08.1993

Vyhláška Státní banky československé o vydání mincí po 10 Kčs s letopočtem 1991

327/1991 Sb.

Účinnost od: 16.08.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Ústavní zákon o referendu
(Mění 100/1960 Sb.;Mění 143/1968 Sb.)

61/1991/1 Sb.

Účinnost od: 16.08.1991    Zrušeno: 01.01.1992

Redakční sdělení o opravě chyby
(Mění 47/1991/5 Sb. ČR vydání)

448/1991 Sb.

Účinnost od: 15.08.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Venezuelské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů

434/1991 Sb.

Účinnost od: 15.08.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání o částečném zrušení vízové povinnosti mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Malajsie

370/1991 Sb.

Účinnost od: 15.08.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Brazilské federativní republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů

325/1991 Sb.

Účinnost od: 15.08.1991

Oznámení Federálního výboru pro životní prostředí o vydání výnosu o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby

324/1991 Sb.

Účinnost od: 15.08.1991    Zrušeno: 01.01.2006

Vyhláška ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky, kterou se stanoví závazná osnova pro vypracování privatizačního projektu

60/1991/1 Sb.

Účinnost od: 15.08.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o úľavách pri súdnych poplatkoch

55/1991/1 Sb.

Účinnost od: 15.08.1991

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obci

54/1991/1 Sb.

Účinnost od: 15.08.1991

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

321/1991 Sb.

Účinnost od: 13.08.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú podmienky a spôsob navrátenia majetkových práv dobrovoľným telovýchovným organizáciám

320/1991 Sb.

Účinnost od: 13.08.1991    Zrušeno: 01.11.1991

Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa príslušníci Policajného zboru Slovenskej republiky podriaďujú právomoci vojenských súdov a ustanoveniam o trestných činoch vojenských

319/1991 Sb.

Účinnost od: 13.08.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií

318/1991 Sb.

Účinnost od: 13.08.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom vodohospodárskom fonde Slovenskej republiky

59/1991/2 Sb.

Účinnost od: 13.08.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o úľavách na notárských poplatkoch

315/1991 Sb.

Účinnost od: 09.08.1991    Zrušeno: 01.07.2005

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o finančním a hmotném zabezpečení žáků středních odborných učilišť, speciálních středních odborných učilišť a učilišť
(Ruší 3/1987 Sb.;Ruší 17/1988 Sb.)

313/1991 Sb.

Účinnost od: 09.08.1991    Účinnost do: 01.01.1992

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 594/1990 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1991
(Mění 594/1990 Sb.)

312/1991 Sb.

Účinnost od: 09.08.1991

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 232/1991 Sb., o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací
(Mění 232/1991 Sb.)

311/1991 Sb.

Účinnost od: 09.08.1991    Zrušeno: 01.01.1998

Zákon České národní rady o státní správě v odpadovém hospodářství
(Ruší 137/1978 Sb.;Ruší 6/1983/1 Sb.;Ruší 109/1974 Sb.;Ruší 64/1988 Sb.;Ruší 118/1971 Sb.)

58/1991/2 Sb.

Účinnost od: 09.08.1991

Redakční sdělení o opravě chyby
(Mění 282/1991 Sb.)

459/1991 Sb.

Účinnost od: 07.08.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Švýcarskou konfederací o podpoře a vzájemné ochraně investic

401/1992 Sb.

Účinnost od: 03.08.1991    Zrušeno: 23.09.1993

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Litevské republiky o obchodně-ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

418/1992 Sb.

Účinnost od: 02.08.1991    Zrušeno: 05.01.1994

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Estonské republiky o obchodně-ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

417/1992 Sb.

Účinnost od: 02.08.1991    Zrušeno: 22.09.1993

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Lotyšské republiky o obchodně-ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

31/1992 Sb.

Účinnost od: 01.08.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky (úplné znenie, ako vyplýva z neskorších zmien a doplnení)

338/1991 Sb.

Účinnost od: 01.08.1991

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 298/1990 Sb., o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací a arcibiskupství olomouckého
(Mění 298/1990 Sb.)

306/1991 Sb.

Účinnost od: 01.08.1991    Zrušeno: 01.01.2012

Zákon o změnách v sociálním zabezpečení
(Mění 100/1988 Sb.;Mění 103/1964 Sb.;Mění 118/1988 Sb.;Mění 149/1988 Sb.;Mění 165/1979 Sb.;Mění 182/1968 Sb.;Mění 263/1990 Sb.;Mění 54/1956 Sb.;Mění 74/1970 Sb. § 6 odst. 4;Mění 88/1968 Sb.;Ruší 74/1970 Sb. - ruší § 6 odst. 4, poslední platný;Ruší 189/1988 Sb.;Ruší 240/1988 Sb.)

304/1991 Sb.

Účinnost od: 01.08.1991    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámení ministerstva obchodu a cestovního ruchu České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie

302/1991 Sb.

Účinnost od: 01.08.1991    Zrušeno: 01.02.1992

Vyhláška Státní banky československé o zásadách pro stanovení odměn za poskytování peněžních služeb
(Ruší 31/1990 Sb.)

301/1991 Sb.

Účinnost od: 01.08.1991    Zrušeno: 01.03.1993

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví a sociálních věcí České republiky č. 271/1990 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve znění vyhlášky č. 329/1990 Sb.
(Mění 271/1990 Sb.)

300/1991 Sb.

Účinnost od: 01.08.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení pamiatkovej rezervácie v meste Podolínec

299/1991 Sb.

Účinnost od: 01.08.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o vyhlásení a zrušení vyhlásenia niektorých národných kultúrnych pamiatok

298/1991 Sb.

Účinnost od: 01.08.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky, v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 197/1991 Zb.
(Mění 347/1990 Sb.)

294/1991 Sb.

Účinnost od: 01.08.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o určení ďalšieho orgánu príslušného na výplatu štátneho vyrovnávacieho príspevku

293/1991 Sb.

Účinnost od: 01.08.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o školskej inšpekcii
(Ruší 72/1979 Sb.)

290/1991 Sb.

Účinnost od: 01.08.1991    Zrušeno: 21.05.1992

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o platovém a hodnostním řádu příslušníků celní správy
(Ruší 12/1982/5 Sb.)

265/1991 Sb.

Účinnost od: 01.08.1991

Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
(Ruší 117/1985 Sb.;Ruší 134/1973 Sb.;Ruší 209/1988 Sb.;Ruší 39/1983 Sb.;Ruší 23/1989 Sb.)

238/1991 Sb.

Účinnost od: 01.08.1991    Zrušeno: 01.01.1998

Zákon o odpadech
(Ruší 6/1982 Sb.;Ruší 103/1981 Sb.;Ruší 106/1960 Sb.;Ruší 68/1960 Sb.)

69/1991/3 Sb.

Účinnost od: 01.08.1991    Zrušeno: 09.09.1991

Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví úrokové sazby z vkladů a půjček občanům (fyzickým osobám)
(Ruší 47/1991/4 Sb.)

69/1991/2 Sb.

Účinnost od: 01.08.1991    Zrušeno: 09.09.1991

Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví přípustné odchylky od úrokové sazby z úvěru poskytovaného bankám Státní bankou československou při úrokování vkladů právnických osob u bank a spořitelen a úvěrů právnickým osobám od bank a spořitelen
(Ruší 47/1991/3 Sb.)

307/1991 Sb.

Účinnost od: 31.07.1991    Zrušeno: 12.06.1992

Oznámení ministerstva zdravotnictví České republiky o vydání výnosu o přiznávání příplatku pracovníkům obecně ohroženým profesionální nákazou

305/1991 Sb.

Účinnost od: 31.07.1991    Zrušeno: 01.10.2004

Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti
(Mění 1/1991 Sb.)

303/1991 Sb.

Účinnost od: 31.07.1991    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu o změně a doplnění výnosu, kterým se vydává platový řád pro učitele vysokých škol v působnosti federálního ministerstva národní obrany

297/1991 Sb.

Účinnost od: 31.07.1991

Zákon o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé úrazem nebo nemocí z povolání
(Mění 60/1982 Sb.;Mění 138/1976 Sb.;Mění 65/1965 Sb.)

55/1991/3 Sb.

Účinnost od: 31.07.1991    Zrušeno: 01.01.2001

Redakční sdělení o opravě chyby
(Mění 55/1991 Sb. ČR vydání SR vydání)

55/1991/2 Sb.

Účinnost od: 31.07.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Opatření ministerstva financí České republiky k odstranění nesrovnalostí při vyměřování domovní daně

52/1991/1 Sb.

Účinnost od: 31.07.1991    Zrušeno: 01.07.1992

Seznam okresních a obecních úřadů, které jsou stavebními úřady ke dni 1. ledna 1991, vydaný ministerstvem životního prostředí České republiky
(Ruší 8/1971 Sb.;Ruší 8/1973 Sb.;Ruší 80/1960 Sb.;Ruší 80/1967 Sb.;Ruší 81/1960 Sb.;Ruší 83/1972 Sb.;Ruší 85/1970 Sb.;Ruší 86/1965 Sb.;Ruší 87/1965 Sb.;Ruší 88/1966 Sb.;Ruší 9/1970 Sb.;Ruší 91/1961 Sb.;Ruší 92/1961 Sb.;Ruší 92/1970 Sb.;Ruší 94/1967 Sb.;Ruší 96/1962 Sb.;Ruší 96/1965 Sb.;Ruší 97/1965 Sb.;Ruší 98/1965 Sb.;Ruší 98/1969 Sb.;Ruší 27/1974 Sb.;Ruší 100/1971 Sb.;Ruší 106/1969 Sb.;Ruší 107/1974 Sb.;Ruší 108/1969 Sb.;Ruší 108/1970 Sb.;Ruší 108/1975 Sb.;Ruší 112/1973 Sb.;Ruší 113/1969 Sb.;Ruší 122/1961 Sb.;Ruší 123/1969 Sb.;Ruší 127/1969 Sb.;Ruší 13/1973 Sb.;Ruší 131/1962 Sb.;Ruší 134/1971 Sb.;Ruší 141/1968 Sb.;Ruší 142/1968 Sb.;Ruší 148/1960 Sb.;Ruší 15/1961 Sb.;Ruší 15/1962 Sb.;Ruší 152/1968 Sb.;Ruší 157/1970 Sb.;Ruší 16/1961 Sb.;Ruší 17/1965 Sb.;Ruší 173/1960 Sb.;Ruší 173/1975 Sb.;Ruší 176/1969 Sb.;Ruší 18/1971 Sb.;Ruší 188/1968 Sb.;Ruší 189/1968 Sb.;Ruší 194/1960 Sb.;Ruší 197/1968 Sb.;Ruší 198/1968 Sb.;Ruší 199/1968 Sb.;Ruší 20/1967 Sb.;Ruší 22/1962 Sb.;Ruší 22/1963 Sb.;Ruší 22/1969 Sb.;Ruší 23/1969 Sb.;Ruší 27/1961 Sb.;Ruší 28/1970 Sb.;Ruší 29/1969 Sb.;Ruší 3/1975 Sb.;Ruší 30/1961 Sb.;Ruší 30/1969 Sb.;Ruší 34/1973 Sb.;Ruší 35/1973 Sb.;Ruší 37/1970 Sb.;Ruší 39/1962 Sb.;Ruší 39/1970 Sb.;Ruší 39/1974 Sb.;Ruší 40/1970 Sb.;Ruší 41/1968 Sb.;Ruší 46/1961 Sb.;Ruší 49/1968 Sb.;Ruší 5/1960 Sb.;Ruší 5/1970 Sb.;Ruší 50/1969 Sb.;Ruší 51/1969 Sb.;Ruší 52/1971 Sb.;Ruší 53/1961 Sb.;Ruší 53/1967 Sb.;Ruší 54/1961 Sb.;Ruší 54/1967 Sb.;Ruší 55/1961 Sb.;Ruší 56/1970 Sb.;Ruší 57/1960 Sb.;Ruší 58/1960 Sb.;Ruší 59/1962 Sb.;Ruší 6/1960 Sb.;Ruší 6/1961 Sb.;Ruší 66/1970 Sb.;Ruší 68/1968 Sb.;Ruší 68/1969 Sb.;Ruší 69/1960 Sb.;Ruší 69/1971 Sb.;Ruší 7/1967 Sb.;Ruší 74/1967 Sb.;Ruší 76/1964 Sb.;Ruší 77/1964 Sb.;Ruší 79/1967 Sb.)

554/1992 Sb.

Účinnost od: 30.07.1991    Zrušeno: 17.03.1994

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Ukrajinské sovětské socialistické republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

289/1991 Sb.

Účinnost od: 19.07.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výške finančnej náhrady vyplatenej v hotovosti pri mimosúdnych rehabilitáciách

209/1996 Sb.

Účinnost od: 15.07.1991

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Italské republiky o změně Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Italské republiky o vízových otázkách
(Mění 223/1990 Sb.)

286/1991 Sb.

Účinnost od: 15.07.1991    Zrušeno: 30.12.1991

Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu, kterým se vydává platový řád pro prokurátory a vyšetřovatele Generální prokuratury České a Slovenské Federativní Republiky
(Ruší 28/1977/6 Sb.)

285/1991 Sb.

Účinnost od: 15.07.1991    Zrušeno: 01.01.2006

Zákon České národní rady, kterým se doplňuje a zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky
(Mění 171/1991 Sb.)

284/1991 Sb.

Účinnost od: 15.07.1991    Zrušeno: 01.01.2003

Zákon České národní rady o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
(Mění 182/1988 Sb.;Mění 316/1990 Sb. poslední věta v příloze č. 9;Ruší 27/1958 Ú.l.;Ruší 47/1955 Sb.)

283/1991 Sb.

Účinnost od: 15.07.1991    Zrušeno: 01.01.2009

Zákon České národní rady o Policii České republiky
(Mění 2/1969 Sb.)

282/1991 Sb.

Účinnost od: 15.07.1991

Zákon České národní rady o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa

281/1991 Sb.

Účinnost od: 15.07.1991    Zrušeno: 01.01.1996

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 106/1991 Sb., o neperiodických publikacích
(Mění 106/1991 Sb.)

280/1991 Sb.

Účinnost od: 15.07.1991    Zrušeno: 01.08.1995

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 249/1990 Sb. a zákona České národní rady č. 97/1991 Sb.
(Mění 35/1989 Sb.;Mění 36/1989 Sb. § 17)

278/1991 Sb.

Účinnost od: 15.07.1991

Oznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu k provedení §30 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, v oboru působnosti federálního ministerstva obrany

123/1991 Sb.

Účinnost od: 15.07.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Islandské republiky o zrušení vízové povinnosti

56/1991/2 Sb.

Účinnost od: 15.07.1991    Zrušeno: 31.12.2003

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo nákup některých výrobků samostatně hospodařícími rolníky za ceny bez daně z obratu

49/1991/1 Sb.

Účinnost od: 13.07.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

279/1991 Sb.

Účinnost od: 10.07.1991    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopľňa úprava Federálneho ministerstva palív a energetiky č. 6/1978, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie

277/1991 Sb.

Účinnost od: 10.07.1991    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 50/1991 Zb., ktorou sa určujú bližšie podmienky poskytovania hmotného zabezpečenia uchádzačom o zamestnanie
(Mění 50/1991 Sb.)

276/1991 Sb.

Účinnost od: 10.07.1991    Zrušeno: 16.01.1992

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o poskytování věrnostních stabilizačních odměn pracovníkům ve vybraných okresech a místech České republiky

275/1991 Sb.

Účinnost od: 10.07.1991    Zrušeno: 22.09.1995

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 351/1990 Sb., o zákazu obchodního vývozu některých druhů zboží
(Mění 351/1990 Sb.)

274/1991 Sb.

Účinnost od: 10.07.1991    Zrušeno: 27.03.1995

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 145/1991 Sb., o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací
(Mění 145/1991 Sb.)

273/1991 Sb.

Účinnost od: 10.07.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o výnimkách z §45 zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby

272/1991 Sb.

Účinnost od: 10.07.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 12/1987 Zb. o vyhlásení části Západných Tatier za súčasť Tatranského národného parku
(Mění 12/1987 Sb.)

271/1991 Sb.

Účinnost od: 10.07.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 70/1986 Zb. o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii
(Mění 70/1986 Sb.)

270/1991 Sb.

Účinnost od: 10.07.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde trhovej regulácie Slovenskej republiky v poľnohospodárstve

269/1991 Sb.

Účinnost od: 10.07.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 593/1990 Zb. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991 zákonav znení Slovenskej národnej rady č. 198/1991 Zb.
(Mění 593/1990 Sb.)

268/1991 Sb.

Účinnost od: 10.07.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 44/1989 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 133/1990 Zb. a zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 246/1990 Zb.
(Mění 44/1989 Sb.)

267/1991 Sb.

Účinnost od: 10.07.1991    Zrušeno: 26.10.1995

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 371/1990 Sb., o platu a náhradách výdajů poslanců České národní rady
(Mění 371/1990 Sb.)

266/1991 Sb.

Účinnost od: 10.07.1991    Zrušeno: 01.01.1992

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 33/1965 Sb., o úhradě nákladů vznikajících státu z úrazů, nemocí z povolání a jiných poškození na zdraví (o regresních náhradách)
(Mění 33/1965 Sb.;Mění 425/1990 Sb. položky 60 až 62 přílohy I a položky 41 a 42 přílohy II)

41/1991/1 Sb.

Účinnost od: 05.07.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zoznam obvodných úradov životného prostredia, ktoré sú stavebnými úradmi k 1.1.1991 na území Slovenskej republiky, vydaný Slovenskou komisiou pre životné prostredie

458/1991 Sb.

Účinnost od: 04.07.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Protokolu o změnách Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961

215/1992 Sb.

Účinnost od: 01.07.1991    Zrušeno: 28.09.1999

Zákon o veterinární péči (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

262/1991 Sb.

Účinnost od: 01.07.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o postupe a úlohách orgánov a organizácií pri riadení a príprave mládeže na povolanie v stredných odborných učilištiach a strediskách praktického vyučovania a o podmienkach pre ich zriaďovanie
(Ruší 449/1990 Sb.)

261/1991 Sb.

Účinnost od: 01.07.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky, ktorou sa určujú podmienky uzatvárania hospodárskych zmlúv o dočasnom užívaní majetku stredných odborných učilišť a stredísk praktického vyučovania štátnym podnikom, štátnou organizáciou alebo ich právnym nástupcom

260/1991 Sb.

Účinnost od: 01.07.1991    Zrušeno: 01.04.1998

Vyhláška ministerstva vnitra České republiky o zvláštní odborné způsobilosti pracovníků okresních úřadů a jejím ověřování

256/1991 Sb.

Účinnost od: 01.07.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 110/1972 Zb. o plemenitbe hospodárskych zvierat
(Mění 110/1972 Sb.)

255/1991 Sb.

Účinnost od: 01.07.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskom rozhlase
(Mění 17/1964 Sb. § 6;Mění 207/1968 Sb. ruší § 13)

254/1991 Sb.

Účinnost od: 01.07.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o Slovenskej televízii
(Mění 18/1964 Sb. § 5 odst. 3 prvá veta;Mění 207/1968 Sb. ruší § 13)

250/1991 Sb.

Účinnost od: 01.07.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o zriadení pobočky Krajského súdu v Bratislave v Nitre

248/1991 Sb.

Účinnost od: 01.07.1991    Zrušeno: 01.07.1995

Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 41/1984 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
(Mění 41/1984 Sb.;Ruší 60/1981 Sb.;Ruší 104/1982 Sb.)

246/1991 Sb.

Účinnost od: 01.07.1991    Zrušeno: 01.01.1996

Zákon o druhém zvýšení důchodů v roce 1991

245/1991 Sb.

Účinnost od: 01.07.1991    Zrušeno: 01.01.1996

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákonné opatření předsednictva Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky č. 206/1990 Sb., o státním vyrovnávacím příspěvku
(Mění 206/1990 Sb.;Mění 235/1990 Sb.)

244/1991 Sb.

Účinnost od: 01.07.1991    Zrušeno: 31.12.1992

Zákon o Federální bezpečnostní informační službě a o používání zpravodajských prostředků

243/1991 Sb.

Účinnost od: 01.07.1991    Zrušeno: 13.09.1991

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o zmene vyhlášky Ministerstva zdravotníctva č. 34/1965 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o regresných náhradách
(Mění 34/1965 Sb.)

240/1991 Sb.

Účinnost od: 01.07.1991    Zrušeno: 01.01.2001

Zákon České národní rady o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat
(Ruší 78/1974 Sb.;Ruší 86/1972 Sb.;Ruší 101/1972 Sb.;Ruší 111/1972 Sb.)

239/1991 Sb.

Účinnost od: 01.07.1991    Zrušeno: 28.09.1999

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 87/1987 Sb., o veterinární péči
(Mění 87/1987 Sb.)

237/1991 Sb.

Účinnost od: 01.07.1991    Zrušeno: 19.07.2004

Zákon o patentových zástupcích

219/1991 Sb.

Účinnost od: 01.07.1991    Zrušeno: 01.05.2004

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 105/1990 Sb., o soukromém podnikání občanů
(Mění 105/1990 Sb.)

217/1991 Sb.

Účinnost od: 01.07.1991

Zákon o zrušení zákona č. 73/1973 Sb., o branné výchově, ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 17/1976 Sb.
(Mění 17/1976 Sb. článek III;Ruší 73/1973 Sb.)

216/1991 Sb.

Účinnost od: 01.07.1991    Zrušeno: 01.07.2000

Zákon o cestovních dokladech a cestování do zahraničí
(Ruší 142/1971 Sb.;Ruší 7/1980 Sb.;Ruší 114/1969 Sb.;Ruší 115/1969 Sb.;Ruší 44/1970 Sb.;Ruší 63/1965 Sb.)

212/1991 Sb.

Účinnost od: 01.07.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o špeciálnych školách
(Ruší 2/1987 Sb.)

56/1991/1 Sb.

Účinnost od: 01.07.1991    Zrušeno: 01.01.1992

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo VI. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1991
(Mění 453/1990 Sb.)

413/1990 Sb.

Účinnost od: 30.06.1991

Vyhláška Státní banky československé o stažení bankovek po 50 Kčs vzoru 1964 a po 20 Kčs vzoru 1970 a o dodatečné výměně bankovek po 10 Kčs vzoru 1960
(Mění 27/1965 Sb.;Mění 24/1971 Sb.)

43/1991/1 Sb.

Účinnost od: 29.06.1991

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

264/1991 Sb.

Účinnost od: 28.06.1991

Oznámení federálního ministerstva hospodářství o vydání výnosu o financování hospodářské mobilizace

263/1991 Sb.

Účinnost od: 28.06.1991    Zrušeno: 27.07.2005

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 76/1989 Sb., k zajištění bezpečnosti práce v jaderné energetice
(Mění 76/1989 Sb.)

259/1991 Sb.

Účinnost od: 28.06.1991    Zrušeno: 21.03.1994

Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se stanoví způsob tvorby a použití účelových pojistných fondů

258/1991 Sb.

Účinnost od: 28.06.1991

Nařízení vlády České republiky, kterým se zrušuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 18/1990 Sb., o regulačních odvodech ve mzdové oblasti
(Ruší 18/1990 Sb.)

257/1991 Sb.

Účinnost od: 28.06.1991    Zrušeno: 01.06.1992

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 15/1991 Sb., o regulačních odvodech ve mzdové oblasti v roce 1991, ve znění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 139/1991 Sb.
(Mění 15/1991 Sb.)

253/1991 Sb.

Účinnost od: 28.06.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej republiky vo veciach prevodov majetku štátu na iné osoby a o Fonde národného majetku Slovenskej republiky

230/1991 Sb.

Účinnost od: 24.06.1991    Zrušeno: 01.11.2008

Nařízení vlády České republiky o zřizování středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování ústředními orgány státní správy a o podmínkách uzavírání smluv k jejich materiálnímu a finančnímu zabezpečení

229/1991 Sb.

Účinnost od: 24.06.1991

Zákon o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
(Ruší 114/1990 Sb.;Mění 102/1963 Sb.;Mění 116/1990 Sb.;Mění 142/1947 Sb.;Mění 162/1990 Sb.;Mění 61/1977 Sb.;Ruší 123/1975 Sb.;Ruší 215/1919 Sb.;Ruší 46/1948 Sb.;Ruší 2/1958 Zb. SNR;Ruší 81/1949 Zb. SNR;Ruší 191/1949 Sb.;Ruší 192/1949 Sb.;Ruší 95/1988 Sb.)

228/1991 Sb.

Účinnost od: 24.06.1991    Zrušeno: 01.12.1999

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 76/1959 Sb.)

227/1991 Sb.

Účinnost od: 24.06.1991    Zrušeno: 01.12.1999

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1949 Sb., branný zákon, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 92/1949 Sb.)

296/1991 Sb.

Účinnost od: 20.06.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o uložení listiny o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky ke Smlouvě o patentové spolupráci, sjednané ve Washingtonu dne 17. června 1970

242/1991 Sb.

Účinnost od: 20.06.1991    Zrušeno: 01.04.2012

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o soustavě zdravotnických zařízení zřizovaných okresními úřady a obcemi
(Ruší 2/1986/2 Sb.;Ruší 121/1974 Sb.)

241/1991 Sb.

Účinnost od: 20.06.1991    Zrušeno: 01.01.1996

Vyhláška ministerstva kultury České republiky o výhradním oprávnění některých organizací zastupujících autory nebo výkonné umělce

204/1991 Sb.

Účinnost od: 20.06.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o Policajnom zbore Slovenskej republiky
(Mění 12/1979 Sb. ruší pro SR;Ruší 17/1975 Sb.;Mění 3/1984 Sb. ruší pro SR;Mění 40/1974 Sb. ruší pro SR;Ruší 57/1991 Sb.)

47/1991/6 Sb.

Účinnost od: 20.06.1991

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 172/1991 Sb. ČR vydání SR vydání;Mění 595/1990 Sb. ČR vydání SR vydání)

47/1991/2 Sb.

Účinnost od: 20.06.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Opatření ministerstva financí České republiky o pověření Magistrátního úřadu hlavního města Prahy k poskytování úlev u správních poplatků

47/1991/1 Sb.

Účinnost od: 20.06.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Opatření ministerstva financí České republiky o úlevách u notářských poplatků souvisejících s vydáním věci podle zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích

46/1991/1 Sb.

Účinnost od: 15.06.1991

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení voleb do zastupitelstev v obcích

42/1991/1 Sb.

Účinnost od: 15.06.1991

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích

252/1991 Sb.

Účinnost od: 14.06.1991    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámení ministerstva vnitra České republiky o vydání výnosu, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání občanských pracovníků v oboru působnosti bezpečnostního úseku ministerstva vnitra České republiky zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie

249/1991 Sb.

Účinnost od: 14.06.1991    Zrušeno: 10.06.1992

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o poskytovaní príplatku na čiastočné vyrovnanie rastu životných nákladov pracovníkom organizácií, ktoré nevykonávajú podnikateľskú činnosť

247/1991 Sb.

Účinnost od: 14.06.1991

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují některé další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací
(Mění 173/1990 Sb.)

213/1991 Sb.

Účinnost od: 14.06.1991    Zrušeno: 11.02.2003

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu, údržbě a opravách vozidel
(Ruší 62/1981 Sb.;Mění 88/1980 Sb.;Ruší 88/1980 Sb. k 1.7.1991)

43/1991/2 Sb.

Účinnost od: 14.06.1991    Zrušeno: 29.05.1992

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 167/1991 Sb. ČR vydání SR vydání)

39/1991/1 Sb.

Účinnost od: 13.06.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa uverejňuje zoznam obcí tvoriacich územné obvody obvodných správ Zboru požiarnej ochrany v Slovenskej republike

169/1991 Sb.

Účinnost od: 12.06.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o uložení listiny o přístupu České a Slovenské Federativní Republiky k Opčnímu protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech, sjednanému v New Yorku dne 16. prosince 1966
(Mění 120/1976 Sb.)

36/1991/1 Sb.

Účinnost od: 08.06.1991

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích

196/1991 Sb.

Účinnost od: 07.06.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o Matici slovenskej
(Ruší 197/1990 Sb.;Ruší 167/1973 Sb.)

251/1991 Sb.

Účinnost od: 01.06.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o změnách Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
(Mění 8/1985 Sb.)

234/1991 Sb.

Účinnost od: 01.06.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce
(Mění 108/1991 Sb.)

233/1991 Sb.

Účinnost od: 01.06.1991

Nařízení vlády České republiky o výši finanční náhrady v hotovosti poskytované podle zákona o mimosoudních rehabilitacích

232/1991 Sb.

Účinnost od: 01.06.1991

Zákon České národní rady o podmínkách a způsobu navrácení majetkových práv vyplývajících ze zákona č. 173/1990 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 68/1956 Sb., o organizaci tělesné výchovy, a kterým se upravují další vztahy týkající se dobrovolných tělovýchovných organizací

231/1991 Sb.

Účinnost od: 01.06.1991

Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích

220/1991 Sb.

Účinnost od: 01.06.1991

Zákon České národní rady o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře

211/1991 Sb.

Účinnost od: 01.06.1991    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se doplňují směrnice Českého svazu spotřebních družstev, kterými se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie

208/1991 Sb.

Účinnost od: 01.06.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel
(Ruší 1/1985/12 Sb.;Ruší 71/1980 Sb.)

201/1991 Sb.

Účinnost od: 01.06.1991

Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se vydává Předpis L 17 - Ochrana civilního letectví proti činům nezákonného vměšování

186/1991 Sb.

Účinnost od: 01.06.1991    Zrušeno: 01.01.1996

Vyhláška ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky o hospodaření s teplem, řízení soustav centralizovaného zásobování teplem a ochranných pásmech
(Ruší 93/1987 Sb.;Ruší 94/1987 Sb.)

180/1991 Sb.

Účinnost od: 01.06.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách komerčných právnikov za poskytovanie právnej pomoci

179/1991 Sb.

Účinnost od: 01.06.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje výška odmeny sprostredkovaťelovi a rozhodcovi, výška poplatku za poskytnutie rovnopisu kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a výška a spôsob úhrady náklaldov konania pred rozhodcom

176/1991 Sb.

Účinnost od: 01.06.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú predpoklady pre výkon funkcií v okresných a obvodných úradoch, ktoré si vyžadujú osobitnú odbornú zposobilosť

129/1991 Sb.

Účinnost od: 01.06.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o komerčných právnikoch

49/1991/2 Sb.

Účinnost od: 01.06.1991    Zrušeno: 01.01.1992

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo V. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1991
(Mění 453/1990 Sb.)

47/1991/4 Sb.

Účinnost od: 01.06.1991    Zrušeno: 01.08.1991

Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví úrokové sazby z vkladů a půjček občanům (fyzickým osobám)
(Ruší 83/1990/2 Sb.)

47/1991/3 Sb.

Účinnost od: 01.06.1991    Zrušeno: 01.08.1991

Opatření Státní banky československé, kterým se stanoví přípustné odchylky od úrokové sazby u úvěru poskytovaného bankám Státní bankou československou při úrokování vkladů právnických osob u bank a spořitelen a úvěrů právnickým osobám od bank a spořitelen
(Ruší 83/1990/1 Sb.)

236/1991 Sb.

Účinnost od: 31.05.1991    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámenie Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopľňa výnos, ktorým sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenía

235/1991 Sb.

Účinnost od: 31.05.1991    Zrušeno: 17.03.1992

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 13/1970 Zb. o náhradách prislúchajúcich sudcom z ľudu
(Mění 13/1970 Sb.)

225/1991 Sb.

Účinnost od: 31.05.1991    Zrušeno: 12.06.1992

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o poskytování příplatku k částečnému vyrovnání růstu životních nákladů v organizacích, které neprovozují podnikatelskou činnost

224/1991 Sb.

Účinnost od: 31.05.1991

Vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České republiky, kterou se zrušuje vyhláška ministerstva obchodu a cestovního ruchu České socialistické republiky č. 162/1988 Sb., o nákupu zboží organizacemi v maloobchodních prodejnách, ve znění vyhlášky č. 40/1990 Sb.
(Ruší 40/1990 Sb.;Ruší 162/1988 Sb.)

223/1991 Sb.

Účinnost od: 31.05.1991

Vyhláška federálního ministerstva hospodářství o zrušení vyhlášky Státní plánovací komise č. 104/1985 Sb., o palivových a energetických základnách
(Ruší 104/1985 Sb.)

222/1991 Sb.

Účinnost od: 31.05.1991

Vyhláška federálního ministerstva financí o způsobu náhrady osobám, kterým byly zkráceny nároky z individuálního důchodového připojištění podle vyhlášky č. 117/1955 Ú.l. (Ú.v.), kterou se vyhlašují některá opatření ministra financí o individuálním důchodovém připojištění
(Mění 117/1955 Ú.l.)

221/1991 Sb.

Účinnost od: 31.05.1991    Zrušeno: 01.01.1995

Nařízení vlády České republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České republiky č. 520/1990 Sb., o odměnách členům zastupitelstev v obcích
(Mění 520/1990 Sb.)

218/1991 Sb.

Účinnost od: 31.05.1991    Zrušeno: 09.08.2000

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 93/1951 Sb., o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech, ve znění pozdějších předpisů
(Mění 93/1951 Sb.)

210/1991 Sb.

Účinnost od: 31.05.1991    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámení ministerstva kultury České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie

207/1991 Sb.

Účinnost od: 31.05.1991

Vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se mění a doplňuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění vyhlášky č. 324/1990 Sb.
(Mění 48/1982 Sb.)

206/1991 Sb.

Účinnost od: 31.05.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o hospodáreni s teplom, riadení sústav centralizovaného zásobovania teplom a o ochranných pásmach
(Ruší 93/1987 Sb.;Ruší 94/1987 Sb.)

205/1991 Sb.

Účinnost od: 31.05.1991    Zrušeno: 01.01.2001

Vyhláška ministerstva financí České republiky o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací
(Ruší 9/1967 Sb.;Ruší 118/1984 Sb.;Mění 151/1978 Sb. ruší pro ČR;Ruší 32/1982/1 Sb.)

195/1991 Sb.

Účinnost od: 31.05.1991    Zrušeno: 01.06.1994

Zákon o odstupném poskytovaném při skončení pracovního poměru
(Mění 74/1970 Sb. § 7 a 17;Ruší 195/1989 Sb.;Ruší 312/1990 Sb.)

203/1991 Sb.

Účinnost od: 30.05.1991    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámenie Ministerstva priemyslu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopľňa Úprava Ministerstva priemyslu Slovenskej socialistickej republiky o zaradení zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia

202/1991 Sb.

Účinnost od: 30.05.1991    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování redaktorů - novinářů

199/1991 Sb.

Účinnost od: 30.05.1991

Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun k znovuotevření Stavovského divadla v Praze při příležitosti 200. výročí úmrtí Wolfganga Amadea Mozarta

198/1991 Sb.

Účinnost od: 30.05.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 593/1990 Zb. o šátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991
(Mění 593/1990 Sb.)

197/1991 Sb.

Účinnost od: 30.05.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopľňa zákon Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky
(Mění 347/1990 Sb.)

194/1991 Sb.

Účinnost od: 29.05.1991

Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí narození Antonína Dvořáka

193/1991 Sb.

Účinnost od: 29.05.1991    Zrušeno: 01.06.1994

Nařízení vlády Československé socialistické republiky, kterým se provádí zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

183/1991 Sb.

Účinnost od: 29.05.1991    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity (částečné invalidity)
(Ruší 76/1957 Ú.l.)

39/1991/2 Sb.

Účinnost od: 29.05.1991    Zrušeno: 17.08.2000

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 69/1991 Sb. ČR vydání SR vydání)

192/1991 Sb.

Účinnost od: 28.05.1991    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámení ministerstva zdravotnictví České republiky a ministerstva průmyslu České republiky o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení

191/1991 Sb.

Účinnost od: 28.05.1991    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se stanoví platový řád pro státní arbitry Státní arbitráže České republiky

190/1991 Sb.

Účinnost od: 28.05.1991    Zrušeno: 01.11.1991

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o vydání výnosu, kterým se stanoví platový řád pro prokurátory a vyšetřovatele Generální prokuratury České republiky

189/1991 Sb.

Účinnost od: 28.05.1991    Zrušeno: 01.07.2005

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o podmínkách uzavírání hospodářských smluv o bezplatném užívání majetku středních odborných učilišť a středisek praktického vyučování

188/1991 Sb.

Účinnost od: 28.05.1991    Zrušeno: 01.07.2005

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o postupu a úkolech orgánů a organizací při řízení a přípravě mládeže pro povolání ve středních odborných učilištích a střediscích praktického vyučování
(Ruší 62/1985 Sb.)

187/1991 Sb.

Účinnost od: 28.05.1991    Zrušeno: 17.03.2003

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o sestavování konkursních komisí a pravidlech jejich činností pro konkursní řízení na vybrané funkce v oblasti školství

185/1991 Sb.

Účinnost od: 28.05.1991    Zrušeno: 01.04.2000

Zákon České národní rady o pojišťovnictví
(Ruší 82/1966 Sb.;Ruší 18/1967 Sb.;Ruší 162/1968 Sb.)

184/1991 Sb.

Účinnost od: 28.05.1991

Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
(Mění 565/1990 Sb.)

323/1991 Sb.

Účinnost od: 27.05.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o Cestě československo-polského přátelství a pohraničních úsecích řek Dunajce a Popradu

322/1991 Sb.

Účinnost od: 27.05.1991    Zrušeno: 01.05.2015

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o bezvízovém styku
(Ruší 59/1977 Sb.;Ruší 555/1990 Sb. nepřímo)

183/1991 Sb.

Účinnost od: 27.05.1991    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o přechodu z pracovní neschopnosti do invalidity (částečné invalidity)
(Mění 149/1988 Sb. § 158;Ruší 268/1990 Sb.)

182/1991 Sb.

Účinnost od: 27.05.1991    Zrušeno: 01.01.2012

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení
(Ruší 141/1990 Sb.;Ruší 267/1990 Sb.;Ruší 317/1990 Sb.;Ruší 352/1990 Sb.;Mění 149/1988 Sb.;Ruší 152/1988 Sb.)

369/1991 Sb.

Účinnost od: 24.05.1991    Zrušeno: 24.01.2000

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států mexických o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů

178/1991 Sb.

Účinnost od: 24.05.1991    Zrušeno: 31.12.2001

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o sídlech a územní působnosti školských úřadů

177/1991 Sb.

Účinnost od: 24.05.1991    Zrušeno: 01.05.1992

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování příplatků k částečnému vyrovnání růstu životních nákladů pracovníkům organizací řízených federálními ústředními orgány, které neprovozují podnikatelskou činnost

175/1991 Sb.

Účinnost od: 24.05.1991

Nařízení vlády České republiky o cenovém odvodu z cen vytěženého uhlí v České republice

174/1991 Sb.

Účinnost od: 24.05.1991

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se provádí zákon o mimosoudních rehabilitacích

173/1991 Sb.

Účinnost od: 24.05.1991    Zrušeno: 31.10.1992

Zákon České národní rady o zřízení Českého úřadu pro hospodářskou soutěž
(Mění 2/1969 Sb.)

172/1991 Sb.

Účinnost od: 24.05.1991

Zákon České národní rady o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí

171/1991 Sb.

Účinnost od: 24.05.1991    Zrušeno: 01.01.2006

Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky

32/1991/1 Sb.

Účinnost od: 21.05.1991

Oznámení ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

447/1991 Sb.

Účinnost od: 15.05.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Maďarské republiky o výměně informací a spolupráci v oblasti jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením

142/1991 Sb.

Účinnost od: 15.05.1991    Zrušeno: 01.09.1997

Zákon o československých technických normách
(Ruší 4/1962 Sb. ruší § 10 odst. 3;Ruší 96/1964 Sb.;Ruší 97/1964 Sb.;Ruší 20/1962 Sb.)

47/1991/5 Sb.

Účinnost od: 15.05.1991    Zrušeno: 01.01.1992

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo IV. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1991
(Mění 453/1990 Sb.)

28/1991/1 Sb.

Účinnost od: 11.05.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

165/1991 Sb.

Účinnost od: 10.05.1991    Zrušeno: 01.06.2017

Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Krkonošský národní park a stanoví podmínky jeho ochrany
(Ruší 41/1963 Sb.;Ruší 42/1963 Sb.;Ruší 58/1986 Sb.)

164/1991 Sb.

Účinnost od: 10.05.1991    Zrušeno: 01.06.2017

Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Národní park Podyjí a stanoví podmínky jeho ochrany
(Ruší 4/1979/10 Sb.)

163/1991 Sb.

Účinnost od: 10.05.1991    Zrušeno: 01.06.2017

Nařízení vlády České republiky, kterým se zřizuje Národní park Šumava a stanoví podmínky jeho ochrany

33/1991/2 Sb.

Účinnost od: 10.05.1991

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 20/1991 Sb. ČR vydání SR vydání;Mění 545/1990 Sb. ČR vydání SR vydání)

37/1991/1 Sb.

Účinnost od: 02.05.1991    Zrušeno: 01.01.1992

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým stanovilo III. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1991
(Mění 453/1990 Sb.)

166/1991 Sb.

Účinnost od: 01.05.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie o štátnych prírodných rezerváciách a chránených náleziskách v Tatranskom národnom parku

157/1991 Sb.

Účinnost od: 01.05.1991

Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Broumovsko

156/1991 Sb.

Účinnost od: 01.05.1991

Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Železné hory

155/1991 Sb.

Účinnost od: 01.05.1991    Zrušeno: 01.03.2017

Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení chráněné krajinné oblasti Poodří

154/1991 Sb.

Účinnost od: 01.05.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce
(Mění 108/1991 Sb.)

141/1991 Sb.

Účinnost od: 01.05.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o nostrifikácii diplomov a iných dokladov o štúdiu na zahraničných vysokých školách
(Ruší 34/1983 Sb.;Ruší 114/1982 Sb.)

138/1991 Sb.

Účinnost od: 01.05.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o majetku obcí

134/1991 Sb.

Účinnost od: 01.05.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon o změnách v nemocenském zabezpečení
(Ruší 74/1982 Sb.;Ruší 98/1971 Sb.)

124/1991 Sb.

Účinnost od: 01.05.1991    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva hospodářství, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 101/1973 Sb., o projektových soutěžích
(Mění 101/1973 Sb.)

106/1991 Sb.

Účinnost od: 01.05.1991    Zrušeno: 01.01.1996

Zákon České národní rady o neperiodických publikacích
(Mění 140/1964 Sb. ruší vše, v částech týkajících se neperiodických publikací;Ruší 44/1923 Sb.;Ruší 94/1949 Sb.)

153/1991 Sb.

Účinnost od: 30.04.1991    Zrušeno: 15.04.1992

Oznámenie Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní výnosu o nariaďovaní a odmeňovaní pracovnej pohotovosti predsedov senátov krajských a okresných súdov

152/1991 Sb.

Účinnost od: 30.04.1991    Zrušeno: 01.01.1992

Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre prokurátorov a vyšetrovateľov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky

151/1991 Sb.

Účinnost od: 30.04.1991    Zrušeno: 16.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování příplatků k částečnému vyrovnání růstu životních nákladů pracovníkům organizací s podnikatelskou činností

150/1991 Sb.

Účinnost od: 30.04.1991

Vyhláška federálního ministerstva financí o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací v působnosti federace
(Ruší 118/1984 Sb.;Ruší 151/1978 Sb.;Ruší 162/1980 Sb.;Ruší 108/1985 Sb.;Mění 9/1967 Sb. - ruší § 1, § 10 až 20, dosud platné;Ruší 22/1986 Sb.;Ruší 52/1983 Sb.;Ruší 15/1984 Sb.;Ruší 180/1982 Sb.)

149/1991 Sb.

Účinnost od: 30.04.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 8/1990 Zb. o regulačných odvodoch v mzdovej oblasti
(Ruší 8/1990 Sb.)

27/1991/1 Sb.

Účinnost od: 30.04.1991

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích

622/1992 Sb.

Účinnost od: 27.04.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o rovnocennosti dokladů o vzdělání umožňujících přístup na vysoké školy (č. 49)
(Mění 627/1992 Sb.)

609/1992 Sb.

Účinnost od: 27.04.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmluvy o akademickém uznání univerzitní kvalifikace (č.32)

576/1992 Sb.

Účinnost od: 26.04.1991    Zrušeno: 08.02.1994

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Běloruské sovětské socialistické republiky o obchodně ekonomických vztazích a vědeckotechnické spolupráci

288/1991 Sb.

Účinnost od: 26.04.1991    Zrušeno: 01.03.1993

Zákon České národní rady o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
(Ruší 245/1990 Sb.)

148/1991 Sb.

Účinnost od: 26.04.1991    Zrušeno: 01.05.1992

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Federálného ministerstva práce a sociálnych vecí č. 33/1984 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov a výnos Federálného ministerstva práce a sociálnych vecí z 31. augusta 1982 č. 315-5796-3161 o osobitnej úprave náhrad cestovných výdavkov pracovníkov prijatých zo Slovenskej socialistickej republiky do aparátu federálnych inštitúcií v znení výnosu Federálného ministerstva práce a sociálnych vecí z 18. júna 1990 č. 225-18991-5157
(Mění 33/1984 Sb.)

147/1991 Sb.

Účinnost od: 26.04.1991    Zrušeno: 10.06.1992

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o poskytovaní ročných odmien a osobného ohodnotenia riaditeĺom rozpočtových a príspevkových organizácií
(Ruší 33/1985/8 Sb.)

146/1991 Sb.

Účinnost od: 26.04.1991    Zrušeno: 16.01.1992

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o odmeňovaní riaditeĺov organizácií, ktoré vykonávajú podnikateĺskú činnosť

145/1991 Sb.

Účinnost od: 26.04.1991    Zrušeno: 27.03.1995

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdových prostředků rozpočtových a příspěvkových organizací

144/1991 Sb.

Účinnost od: 26.04.1991    Zrušeno: 01.01.2012

Zákon České národní rady o změnách v působnosti orgánů České republiky a o působnosti obcí v sociálním zabezpečení
(Mění 114/1988 Sb.)

143/1991 Sb.

Účinnost od: 26.04.1991    Zrušeno: 01.07.2002

Zákon České národní rady, kterým se doplňuje zákon č. 23/1962 Sb., o myslivosti
(Mění 23/1962 Sb.)

366/1991 Sb.

Účinnost od: 23.04.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vysílání československých pracovníků z podniků se sídlem v České a Slovenské Federativní Republice k zaměstnání na základě smluv o dílo
(Ruší 285/1990 Sb.)

140/1991 Sb.

Účinnost od: 15.04.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky, ktorou sa zrušuje vyhláška Ministerstva obchodu a cestovného ruchu Slovenskej socialistickej republiky č. 163/1988 Zb. o nákupe tovaru organizáciami v maloobchodných predajniach
(Ruší 163/1988 Sb.)

139/1991 Sb.

Účinnost od: 15.04.1991    Zrušeno: 01.06.1992

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 15/1991 Sb., o regulačních odvodech ve mzdové oblasti v roce 1991
(Mění 15/1991 Sb.)

137/1991 Sb.

Účinnost od: 15.04.1991

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb.
(Mění 403/1990 Sb.)

136/1991 Sb.

Účinnost od: 15.04.1991

Zákon o rozdělení působnosti mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Českou republikou a Slovenskou republikou ve věcech tisku a jiných informačních prostředků
(Ruší 167/1968 Sb.)

135/1991 Sb.

Účinnost od: 15.04.1991    Zrušeno: 08.04.1993

Zákon o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky
(Ruší 16/1976 Sb.;Ruší 44/1976 Sb.)

133/1991 Sb.

Účinnost od: 15.04.1991    Zrušeno: 31.12.1992

Ústavní zákon, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 10/1969 Sb., o Radě obrany státu, ve znění ústavního zákona č. 160/1990 Sb.
(Mění 10/1969 Sb.)

132/1991 Sb.

Účinnost od: 15.04.1991    Zrušeno: 01.01.1992

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se stanoví případy, kdy může podnik se zahraniční majetkovou účastí vzniknout bez povolení

131/1991 Sb.

Účinnost od: 15.04.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde zveľaďovania lesa Slovenskej republiky
(Mění 100/1977 Sb. § 34 odst. 7)

130/1991 Sb.

Účinnost od: 15.04.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 523/1990 Zb. a zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice
(Mění 369/1990 Sb.;Mění 377/1990 Sb.;Mění 401/1990 Sb.)

128/1991 Sb.

Účinnost od: 15.04.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o Štátnom fonde životného prostredia Slovenskej republiky
(Mění 135/1974 Sb. § 24 odst. 3;Mění 35/1967 Sb. § 9 a 11;Mění 72/1986 Sb. § 19a odst. 5, § 19b odst. 8)

127/1991 Sb.

Účinnost od: 15.04.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o posobnosti orgánov Slovenskej republiky v oblasti cien
(Ruší 212/1988 Sb.;Ruší 47/1983 Sb.;Ruší 27/1989 Sb.;Ruší 135/1973 Sb.)

121/1991 Sb.

Účinnost od: 15.04.1991

Vyhláška Státní banky československé o vydání pamětních stříbrných padesátikorun k 150. výročí zahájení plavby prvního českého parníku Bohemia

27/1991/2 Sb.

Účinnost od: 15.04.1991    Zrušeno: 01.07.1997

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 436/1990 Sb. ČR vydání SR vydání)

295/1991 Sb.

Účinnost od: 12.04.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Irska o zrušení víz

126/1991 Sb.

Účinnost od: 12.04.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a o hospodarení rozpočtových a príspevkových organizácií
(Mění 118/1984 Sb. ruší pro SR;Mění 151/1978 Sb. ruší pro SR;Mění 162/1980 Sb. ruší pro SR;Mění 15/1984 Sb. ruší pro SR)

125/1991 Sb.

Účinnost od: 12.04.1991    Zrušeno: 01.05.1993

Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 119/1984 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech, ve znění vyhlášky federálního ministerstva vnitra č. 178/1988 Sb.
(Mění 119/1984 Sb.)

215/1991 Sb.

Účinnost od: 02.04.1991    Zrušeno: 01.05.2004

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o obchodní a ekonomické spolupráci mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské republiky

160/1991 Sb.

Účinnost od: 01.04.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží

120/1991 Sb.

Účinnost od: 01.04.1991    Zrušeno: 01.05.1992

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se doplňují některé právní předpisy o cestovních náhradách
(Mění 33/1984 Sb.)

117/1991 Sb.

Účinnost od: 01.04.1991    Zrušeno: 01.01.1996

Vyhláška ministerstva kultury České republiky o pořádání veřejných produkcí

116/1991 Sb.

Účinnost od: 01.04.1991    Zrušeno: 01.01.1996

Vyhláška ministerstva kultury České republiky, kterou se upravují sazby odměn výkonných umělců a náhrad výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů za užití zaznamenaných výkonů nebo zvuků a zvukových a zvukově obrazových snímků na veřejných produkcích prostřednictvím technických zařízení

115/1991 Sb.

Účinnost od: 01.04.1991    Zrušeno: 01.12.2000

Vyhláška ministerstva kultury České republiky o úpravě odměn a náhrad oprávněným subjektům za užití předmětů ochrany podle autorského zákona pořízením zvukové nebo zvukově obrazové rozmnoženiny a veřejným půjčováním snímků pro osobní potřebu

114/1991 Sb.

Účinnost od: 01.04.1991

Vyhláška ministerstva financí České republiky o odměně zprostředkovateli a rozhodci, výši poplatku za stejnopis kolektivní smlouvy vyššího stupně a výši a způsobu úhrady nákladů řízení před rozhodcem

108/1991 Sb.

Účinnost od: 01.04.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška federálního ministerstva financí o dovozní přirážce
(Ruší 569/1990 Sb.)

107/1991 Sb.

Účinnost od: 01.04.1991

Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 499/1990 Sb., o přepočtu devizových aktiv a pasiv v oblasti zahraničních pohledávek a závazků organizací v souvislosti s kursovými opatřeními

102/1991 Sb.

Účinnost od: 01.04.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o ukončovaní štúdia na stredných školách a ukončovaní prípravy v odborných učilištiach a učilištiach
(Ruší 41/1990 Sb.;Ruší 38/1987 Sb.)

101/1991 Sb.

Účinnost od: 01.04.1991    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 205/1988 Zb. o cenách stavieb, pozemkov, trvalých porastov, úhradách za zriadenie práva osobného užívania pozemkov a o náhradách za dočasné užívanie pozemkov v znení vyhlášky č. 289/1990 Zb.
(Mění 205/1988 Sb.)

100/1991 Sb.

Účinnost od: 01.04.1991    Zrušeno: 01.04.1995

Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva spojů č. 51/1985 Sb., kterou se vydává Rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 76/1987 Sb., vyhlášky č. 39/1988 Sb. a vyhlášky č. 315/1990 Sb.
(Mění 51/1985 Sb.)

96/1991 Sb.

Účinnost od: 01.04.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o verejných kultúrnych podujatiach
(Mění 149/1961 Sb. ruší § 12 až 16;Mění 36/1978 Sb. ruší § 1 odst. 1, § 6, § 10, § 12, § 14, § 16, § 18 až 27, § 29, § 32 odst. 2, § 33 až 37, § 38 odst. 1 písm. b), c) a e);Mění 369/1990 Sb. ruší položky 18 až 24 přílohy B;Mění 52/1959 Sb. ruší § 1 až 4, § 6 odst. 2, § 7 odst. 2, § 8 odst. 2, § 9 až 11, § 13, § 14 odst. 3, § 16 a § 17;Mění 60/1978 Sb. ruší § 15 a § 19 až 34;Ruší 81/1957 Sb. (pro SR);Ruší 82/1957 Sb. (pro SR))

95/1991 Sb.

Účinnost od: 01.04.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom fonde kultúry

94/1991 Sb.

Účinnost od: 01.04.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Vysokej školy technickej v Košiciach

93/1991 Sb.

Účinnost od: 01.04.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave

92/1991 Sb.

Účinnost od: 01.04.1991

Zákon o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby
(Mění 111/1990 Sb.;Ruší 364/1990 Sb.)

91/1991 Sb.

Účinnost od: 01.04.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Ústavní zákon o Ústavním soudu České a Slovenské Federativní Republiky
(Mění 143/1968 Sb. čl. 36 odst. 1 písm. g) a hlava šestá (čl. 86 až 101))

87/1991 Sb.

Účinnost od: 01.04.1991

Zákon o mimosoudních rehabilitacích
(Mění 40/1964 Sb.;Ruší 117/1955 Ú.l.)

69/1991 Sb.

Účinnost od: 01.04.1991    Zrušeno: 17.08.2000

Vyhláška Federálního úřadu pro normalizaci a měření, kterou se provádí zákon o metrologii

60/1991 Sb.

Účinnost od: 01.04.1991    Zrušeno: 01.12.1993

Vyhláška Státní banky československé o vydávání mincí po 1 haléři, 5 haléřích, 10 haléřích, 20 haléřích, 50 haléřích, 1 Kčs, 2 Kčs a 5 Kčs se státním znakem České a Slovenské Federativní Republiky

33/1991/1 Sb.

Účinnost od: 01.04.1991    Zrušeno: 01.05.1992

Opatrenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o úprave niektorých cestovných náhrad
(Mění 33/1984 Sb.)

29/1991/1 Sb.

Účinnost od: 01.04.1991    Zrušeno: 01.05.1992

Opatření ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o úpravě některých cestovních náhrad
(Mění 33/1984 Sb.)

28/1991/2 Sb.

Účinnost od: 01.04.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o úľave zo správneho poplatku za vydanie poľovníckého lístku pre cudzincov

23/1991/1 Sb.

Účinnost od: 01.04.1991    Zrušeno: 31.12.2003

Opatření ministerstva financí České republiky o úlevě u správního poplatku za vydání loveckého lístku pro cizince

15/1991/1 Sb.

Účinnost od: 30.03.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa uverejňuje zoznam obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike

119/1991 Sb.

Účinnost od: 29.03.1991    Zrušeno: 12.06.1992

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o poskytování ročních odměn a osobního ohodnocení ředitelům rozpočtových a příspěvkových organizací

118/1991 Sb.

Účinnost od: 29.03.1991    Zrušeno: 16.01.1992

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o odměňování ředitelů organizací, které provozují podnikatelskou činnost

113/1991 Sb.

Účinnost od: 29.03.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu súkromným školám

112/1991 Sb.

Účinnost od: 29.03.1991

Nařízení vlády České republiky o zrušení prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
(Mění 55/1989 Sb.)

111/1991 Sb.

Účinnost od: 29.03.1991

Nařízení vlády České republiky o prohlášení Břevnovského kláštera za národní památku

24/1991/1 Sb.

Účinnost od: 29.03.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Opatření ministerstva financí České republiky o úlevě u notářských poplatků z dědictví - odškodnění podle zákona o soudní rehabilitaci

309/1997 Sb.

Účinnost od: 28.03.1991

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj

226/1991 Sb.

Účinnost od: 28.03.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Helénské republiky o vzájemném zrušení vízové povinnosti

110/1991 Sb.

Účinnost od: 27.03.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií, cien a miezd Slovenskej socialistickej republiky č. 219/1988 Zb. o odvádzani nájomného na osobitné účty nájomného a vyhláška Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úĺavách na domovej dani
(Mění 14/1968 Sb. § 4;Mění 219/1988 Sb.)

109/1991 Sb.

Účinnost od: 27.03.1991    Zrušeno: 29.11.1991

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 380/1990 Sb., o zákazu obchodování s Iráckou republikou a Státem Kuvajt
(Mění 380/1990 Sb.)

23/1991/3 Sb.

Účinnost od: 27.03.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Redakční sdělení o opravě chyb
(Mění 483/1990 Sb. ČR vydání SR vydání;Mění 485/1990 Sb. ČR vydání SR vydání;Mění 487/1990 Sb. ČR vydání SR vydání)

628/1992 Sb.

Účinnost od: 26.03.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské úmliúvy o rovnocennosti částečného studia na vysokých školách

627/1992 Sb.

Účinnost od: 26.03.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Evropské Úmluvy o rovnocennosti dokladů umožňujících přístup na vysoké školy (č. 15)

12/1991/1 Sb.

Účinnost od: 26.03.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Opatrenie Ministerstva vnitra Slovenskej republiky, ktorým sa uverejňuje zoznam obcí tvoriacich územné obvody obvodných úradov v Slovenskej republike

99/1991 Sb.

Účinnost od: 25.03.1991    Zrušeno: 11.02.1992

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o stanovení minimální mzdy

98/1991 Sb.

Účinnost od: 25.03.1991    Zrušeno: 01.11.1991

Zákon České národní rady o sídlech a obvodech okresních a krajských soudů v České republice
(Ruší 119/1975 Sb.)

97/1991 Sb.

Účinnost od: 25.03.1991    Zrušeno: 01.08.1995

Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 35/1989 Sb., o jednacím řádu České národní rady, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 249/1990 Sb.
(Mění 35/1989 Sb.)

88/1991 Sb.

Účinnost od: 21.03.1991    Zrušeno: 01.07.1992

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o postupe pri vytváraní spoločensky účelných pracovných miest a organizovaní verejnoprospešných prác

170/1991 Sb.

Účinnost od: 20.03.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Turecké republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatického, zvláštního nebo služebního pasu

86/1991 Sb.

Účinnost od: 20.03.1991    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámenie Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa určuje rezortný zoznam zamestnaní zaradených do I. a II. pracovnej kategórie v súvislosti s dôchodkovým zabezpečením

85/1991 Sb.

Účinnost od: 20.03.1991    Zrušeno: 28.02.2001

Nařízení vlády České republiky, kterým se stanoví přechodná opatření pro postupné nahrazení dosavadního státního znaku novým státním znakem České republiky

84/1991 Sb.

Účinnost od: 20.03.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o daňových orgánoch
(Ruší 124/1985 Sb.;Ruší 115/1970 Sb.)

83/1991 Sb.

Účinnost od: 20.03.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o posobnosti orgánov Slovenskej republiky pri zabezpečovaní politiky zamestnanosti
(Mění 106/1988 Sb. § 29 a § 31;Ruší 152/1970 Sb.;Ruší 444/1990 Sb.)

82/1991 Sb.

Účinnost od: 20.03.1991    Zrušeno: 26.06.1992

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 41/1972 Zb. o posobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v oblasti sociálno-ekonomických informácií v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 175/1989 Zb.
(Mění 41/1972 Sb.)

81/1991 Sb.

Účinnost od: 20.03.1991

Zákon České národní rady, kterým se zrušují zákon České národní rady č. 131/1974 Sb., o Národní ceně České socialistické republiky, a zákon České národní rady č. 132/1974 Sb., o Novinářské ceně Jana Švermy
(Ruší 131/1974 Sb.;Ruší 132/1974 Sb.)

648/1992 Sb.

Účinnost od: 18.03.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů

214/1991 Sb.

Účinnost od: 18.03.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném zřízení a činnosti kulturních a informačních středisek

16/1991/1 Sb.

Účinnost od: 16.03.1991

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev v obcích

14/1991/1 Sb.

Účinnost od: 16.03.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na uskutočnenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

13/1991/1 Sb.

Účinnost od: 16.03.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady z 25. januára 1991 o zriadení Policajného zboru Slovenskej republiky

80/1991 Sb.

Účinnost od: 01.03.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o stredných školách
(Ruší 25/1990 Sb.;Ruší 152/1984 Sb.;Ruší 80/1986 Sb.;Ruší 19/1979/14 Sb.)

79/1991 Sb.

Účinnost od: 01.03.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o prijímaní na štúdium na stredných školách
(Ruší 96/1984 Sb.)

78/1991 Sb.

Účinnost od: 01.03.1991

Oznámení federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky, ministerstva financí Slovenské republiky a Státní banky československé o vydání výnosu o podmínkách poskytování finanční pomoci na družstevní bytovou výstavbu

77/1991 Sb.

Účinnost od: 01.03.1991    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování příslušníků Sboru ozbrojené ochrany železnic a příslušníků Sboru ozbrojené ochrany letišť

76/1991 Sb.

Účinnost od: 01.03.1991    Zrušeno: 01.07.1997

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o požadavcích na omezování ozáření z radonu a dalších přírodních radionuklidů

75/1991 Sb.

Účinnost od: 01.03.1991    Zrušeno: 01.05.1992

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o poskytování ročních odměn ředitelům rozpočtových a příspěvkových organizací
(Ruší 33/1985/7 Sb.)

74/1991 Sb.

Účinnost od: 01.03.1991    Zrušeno: 16.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování ředitelů organizací, které provozují podnikatelskou činnost

73/1991 Sb.

Účinnost od: 01.03.1991    Zrušeno: 01.01.2014

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky, ministerstva financí Slovenské republiky a Státní banky československé, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky a předsedy Státní banky československé č. 136/1985 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě a modernizaci rodinných domků v osobním vlastnictví, ve znění vyhlášky č. 74/1989 Sb.
(Mění 136/1985 Sb.;Mění 74/1989 Sb.)

72/1991 Sb.

Účinnost od: 01.03.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy, ve znění pozdějších předpisů
(Ruší 32/1978/5 Sb.;Ruší 32/1978/8 Sb.;Ruší 6/1980/3 Sb.;Ruší 8/1977/2 Sb.;Ruší 15/1984/1 Sb.;Ruší 21/1987/2 Sb.;Mění 161/1976 Sb.;Ruší 24/1977/1 Sb.;Ruší 1/1986/2 Sb.;Ruší 32/1980/1 Sb.;Ruší 13/1986/4 Sb.;Ruší 16/1986/3 Sb.;Ruší 25/1982/1 Sb.;Ruší 30/1979/3 Sb.;Ruší 15/1978/1 Sb.)

71/1991 Sb.

Účinnost od: 01.03.1991    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámenie Štátnej arbitráže Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva platový poriadok pre štátnych arbitrov Štátnej arbitráže Slovenskej republiky

70/1991 Sb.

Účinnost od: 01.03.1991    Zrušeno: 15.10.1991

Oznámení ministerstva spravedlnosti České republiky o vydání výnosu, kterým se vydává platový řád pro soudce z povolání Nejvyššího soudu České republiky

68/1991 Sb.

Účinnost od: 01.03.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje sposob tvorby a použitia účelových poistných fondov

67/1991 Sb.

Účinnost od: 01.03.1991    Zrušeno: 01.01.1999

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o poskytování stipendií studentům postgraduálního studia

66/1991 Sb.

Účinnost od: 01.03.1991    Zrušeno: 01.07.1997

Vyhláška federálního ministerstva hospodářství, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 16/1972 Sb., o hospodaření s lihem
(Mění 16/1972 Sb.)

65/1991 Sb.

Účinnost od: 01.03.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úľavách z domovej dane

64/1991 Sb.

Účinnost od: 01.03.1991    Zrušeno: 01.10.2004

Zákon České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti
(Mění 9/1991 Sb.)

63/1991 Sb.

Účinnost od: 01.03.1991    Zrušeno: 01.07.2001

Zákon o ochraně hospodářské soutěže
(Mění 109/1964 Sb.)

62/1991 Sb.

Účinnost od: 01.03.1991

Oznámení ministerstva zdravotnictví České republiky o vydání výnosu, kterým se prohlašují další přirozeně se vyskytující zdroje minerálních vod v lázeňských místech Karlovy Vary, Mariánské Lázně, Luhačovice, Lázně Libverda a Hodonín za přírodní léčivé zdroje a ve zřídelních místech Kyselka, Ondrášov, Lázně Kynžvart, Brodek u Přerova, Žďár, Lesná a Velká Šťáhle za přírodní minerální vody stolní

59/1991 Sb.

Účinnost od: 01.03.1991    Zrušeno: 01.07.2000

Vyhláška federálního ministerstva spojů, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů č. 78/1989 Sb., o právech a povinnostech pošty a jejích uživatelů (poštovní řád)
(Mění 78/1989 Sb.)

58/1991 Sb.

Účinnost od: 01.03.1991

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o vymezení obsahu mzdových prostředků
(Ruší 111/1989 Sb.;Ruší 145/1989 Sb.;Ruší 19/1990 Sb.;Ruší 203/1988 Sb.;Ruší 203/1989 Sb.;Ruší 41/1989 Sb.)

57/1991 Sb.

Účinnost od: 01.03.1991    Zrušeno: 20.06.1991

Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o zriadení Policajného zboru Slovenskej republiky

56/1991 Sb.

Účinnost od: 01.03.1991    Zrušeno: 08.12.1992

Zákon o jednacím řádu Federálního shromáždění
(Mění 32/1989 Sb. ruší vše, s výjimkou ustanovení § 8, 9, 19, 20 a 21, přičemž se v těchto ustanoveních vždy vypouštějí slova "socialistická organizace" a "organizace";Mění 457/1990 Sb. čl. I;Ruší 31/1989 Sb.;Ruší 184/1989 Sb.)

55/1991 Sb.

Účinnost od: 01.03.1991    Zrušeno: 01.01.2001

Vyhláška federálního ministerstva dopravy o výcviku a zdokonalení odborné způsobilosti řidičů silničních motorových vozidel
(Ruší 107/1979 Sb.;Ruší 20/1982 Sb.;Ruší 94/1972 Sb.)

54/1991 Sb.

Účinnost od: 01.03.1991    Zrušeno: 01.01.1992

Oznámení hlavního arbitra České a Slovenské Federativní Republiky o vydání výnosu o odchylném určení příslušnosti pro rozhodování některých sporů

47/1991 Sb.

Účinnost od: 01.03.1991

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci
(Mění 119/1990 Sb.)

46/1991 Sb.

Účinnost od: 01.03.1991    Zrušeno: 01.01.1996

Zákon o zvyšování důchodů
(Mění 100/1988 Sb. § 160)

42/1991 Sb.

Účinnost od: 01.03.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o plnění povinnej školskej dochádzky mimo územia Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky
(Ruší 6/1980 Sb.)

24/1991 Sb.

Účinnost od: 01.03.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o poisťovníctve
(Ruší 76/1985 Sb.;Ruší 82/1966 Sb.)

17/1991/1 Sb.

Účinnost od: 01.03.1991

Redakční sdělení o opravě chyby
(Mění 404/1990 Sb. ČR vydání SR vydání)

13/1991/2 Sb.

Účinnost od: 01.03.1991    Zrušeno: 08.12.1992

Redakční sdělení o opravě chyby
(Mění 194/1988 Sb. ČR vydání SR vydání)

365/1992 Sb.

Účinnost od: 27.02.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o mezinárodním zápisu audiovizuálních děl

10/1991/1 Sb.

Účinnost od: 16.02.1991

Usnesení České národní rady o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady ze dne 10. ledna 1990 č. 25/1991 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky

159/1991 Sb.

Účinnost od: 15.02.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví

48/1991 Sb.

Účinnost od: 15.02.1991    Zrušeno: 01.01.2001

Vyhláška ministerstva zdravotnictví České republiky o očkování proti přenosným nemocem
(Ruší 41/1988/6 Sb.)

103/1991 Sb.

Účinnost od: 08.02.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Ústavní zákon o československé federaci (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

23/1991 Sb.

Účinnost od: 08.02.1991    Zrušeno: 31.12.1992

Ústavní zákon, kterým se uvozuje LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD a svobod jako ústavní zákon Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky
(Mění 143/1968 Sb.;Mění 100/1960 Sb.;Ruší 144/1968 Sb.)

209/1991 Sb.

Účinnost od: 06.02.1991    Zrušeno: 01.12.1993

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Francouzské republiky o spolupráci a výměně v oblasti mládeže

104/1991 Sb.

Účinnost od: 06.02.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o právech dítěte

8/1991/1 Sb.

Účinnost od: 05.02.1991

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev v obcích

287/1991 Sb.

Účinnost od: 01.02.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Celní zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

167/1991 Sb.

Účinnost od: 01.02.1991    Zrušeno: 29.05.1992

Zákoník práce (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)
(Ruší 52/1989 Sb.)

53/1991 Sb.

Účinnost od: 01.02.1991    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa mení výnos o osobitných paušálnych cestovných náhradách pre kominárov a vykupovačov druhotných surovín v organizáciách miestneho hospodárstva

52/1991 Sb.

Účinnost od: 01.02.1991    Zrušeno: 28.01.1992

Oznámenie Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa určuje výška odmeny predsedom a členom komisií pre privátizáciu národného majetku a licitátorom

51/1991 Sb.

Účinnost od: 01.02.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa určujú bližšie podmienky zabezpečovania rekvalifikácie uchádzačov o zamestanie a zamestancov, ako aj podmienky na vydávanie dokladov o kvalifikácii s celoštátnou posobnosťou

50/1991 Sb.

Účinnost od: 01.02.1991    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, ktorou sa určujú bližšie podmienky poskytovania hmotného zabezpečenia uchádzačom o zamestnanie
(Mění 182/1968 Sb. sa vypúšťajú slová "najneskôr do šiestich týždňov" ako aj koniec vety za bodkočiarkou)

49/1991 Sb.

Účinnost od: 01.02.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky o ukladaní kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa, sprostredkovaťeloch a rozhodcoch a o ďalšiej úprave konania

44/1991 Sb.

Účinnost od: 01.02.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 240/1990 Zb. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci
(Mění 240/1990 Sb.)

43/1991 Sb.

Účinnost od: 01.02.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se provádí celní zákon
(Ruší 10/1988 Sb.;Ruší 178/1989 Sb.;Ruší 181/1988 Sb.;Ruší 183/1990 Sb.;Ruší 224/1988 Sb.;Ruší 236/1990 Sb.;Ruší 424/1990 Sb.;Ruší 45/1986 Sb.;Ruší 51/1986 Sb.;Ruší 84/1989 Sb.)

39/1991 Sb.

Účinnost od: 01.02.1991    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o celní statistice, formě, obsahu a náležitostech návrhu na celní řízení

38/1991 Sb.

Účinnost od: 01.02.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se vyhlašuje seznam celnic, celních odboček a územních obvodů celnic a vymezuje celní pohraniční pásmo
(Ruší 56/1985 Sb.)

37/1991 Sb.

Účinnost od: 01.02.1991    Zrušeno: 14.03.1995

Oznámení Českého báňského úřadu o vydání výnosu o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu v dolech s nebezpečím důlních otřesů

36/1991 Sb.

Účinnost od: 01.02.1991

Oznámení Státní banky československé o vydání výnosu o Bankovním informačním systému

35/1991 Sb.

Účinnost od: 01.02.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Oznámenie ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o vydaní rozkazu, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky Priadok pre výkon vazby

34/1991 Sb.

Účinnost od: 01.02.1991    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa úprava Federálneho ministerstva všeobecného strojárstva, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dóchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie

33/1991 Sb.

Účinnost od: 01.02.1991

Oznámení ministerstva obchodu a cestovního ruchu České republiky o vydání výnosu, kterým se zrušují některé resortní právní předpisy
(Ruší 8/1980/4 Sb.;Ruší 16/1983/4 Sb.;Ruší 16/1987/4 Sb.)

32/1991 Sb.

Účinnost od: 01.02.1991

Oznámení federálního ministerstva dopravy o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o Předpisu L 10 o civilní letecké telekomunikační službě

31/1991 Sb.

Účinnost od: 01.02.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce, ktorou se mení a dopĺňa vyhláška č. 66/1989 Zb. na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike
(Mění 66/1989 Sb.)

30/1991 Sb.

Účinnost od: 01.02.1991    Zrušeno: 22.01.1997

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o přijímání žáků a dalších uchazečů ke studiu ve středních školách
(Ruší 14/1977/13 Sb.;Ruší 186/1989 Sb.)

29/1991 Sb.

Účinnost od: 01.02.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí, cen a mezd České socialistické republiky č. 217/1988 Sb., o odvádění nájemného na zvláštní účty nájemného, a vyhláška ministerstva financí č. 14/1968 Sb., o úlevách na domovní dani
(Mění 14/1968 Sb. § 4;Mění 217/1988 Sb.)

28/1991 Sb.

Účinnost od: 01.02.1991    Zrušeno: 24.04.1995

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o obchodování se subjekty z Jihoafrické republiky
(Ruší 65/1980 Sb.)

27/1991 Sb.

Účinnost od: 01.02.1991    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 533/1990 Sb., o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti, o provádění zahraničně obchodní činnosti bez registrace nebo povolení a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami
(Mění 533/1990 Sb.)

26/1991 Sb.

Účinnost od: 01.02.1991

Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se stanoví pravidla pro užívání státních symbolů České a Slovenské Federativní Republiky

25/1991 Sb.

Účinnost od: 01.02.1991    Zrušeno: 28.09.1999

Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 108/1987 Sb., o působnosti orgánů veterinární péče České socialistické republiky
(Mění 108/1987 Sb.)

22/1991 Sb.

Účinnost od: 01.02.1991    Zrušeno: 01.01.1994

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšné práce

21/1991 Sb.

Účinnost od: 01.02.1991    Zrušeno: 01.10.2004

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců

20/1991 Sb.

Účinnost od: 01.02.1991    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se stanoví bližší podmínky poskytování hmotného zabezpečení uchazečům o zaměstnání
(Mění 149/1988 Sb. § 119 odst. 1 až 3 § 6 až 10;Mění 182/1968 Sb. § 1 a 2)

19/1991 Sb.

Účinnost od: 01.02.1991    Zrušeno: 01.12.2003

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků v hornictví dlouhodobě nezpůsobilých k dosavadní práci
(Ruší 102/1987 Sb.)

18/1991 Sb.

Účinnost od: 01.02.1991    Zrušeno: 01.01.2007

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o jiných úkolech v obecném zájmu
(Ruší 236/1988 Sb.)

16/1991 Sb.

Účinnost od: 01.02.1991

Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky o zprostředkovatelích, rozhodcích a ukládání kolektivních smluv vyššího stupně

15/1991 Sb.

Účinnost od: 01.02.1991    Zrušeno: 01.06.1992

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o regulačních odvodech ve mzdové oblasti v roce 1991
(Ruší 209/1989 Sb.;Ruší 38/1989 Sb.)

14/1991 Sb.

Účinnost od: 01.02.1991    Zrušeno: 01.06.1994

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky č. 121/1990 Sb., o pracovněprávních vztazích při soukromém podnikání občanů
(Mění 121/1990 Sb.)

13/1991 Sb.

Účinnost od: 01.02.1991    Zrušeno: 01.06.1994

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 223/1988 Sb., kterým se provádí zákoník práce
(Mění 223/1988 Sb.)

11/1991 Sb.

Účinnost od: 01.02.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o súkromných školách

10/1991 Sb.

Účinnost od: 01.02.1991    Zrušeno: 01.07.1995

Vyhláška federálního ministerstva dopravy o podmínkách provozu silničních motorových vozidel poháněných stlačeným plynem

9/1991 Sb.

Účinnost od: 01.02.1991    Zrušeno: 01.10.2004

Zákon České národní rady o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti
(Mění 114/1988 Sb.;Ruší 121/1970 Sb.;Ruší 306/1990 Sb.)

5/1991 Sb.

Účinnost od: 01.02.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon, kterým se mění a doplňuje celní zákon č. 44/1974 Sb., ve znění zákona č. 117/1983 Sb.
(Mění 44/1974 Sb.)

4/1991 Sb.

Účinnost od: 01.02.1991    Zrušeno: 01.07.2001

Vyhláška federálního ministerstva vnitra, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva vnitra č. 22/1977 Sb., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách
(Mění 22/1977 Sb.)

3/1991 Sb.

Účinnost od: 01.02.1991

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákoník práce
(Mění 120/1990 Sb.;Mění 172/1973 Sb.;Mění 195/1989 Sb.;Mění 63/1968 Sb.;Mění 65/1965 Sb.;Ruší 362/1990 Sb.;Ruší 37/1959 Sb.;Ruší 42/1975 Sb.;Ruší 8/1967 Sb.;Ruší 82/1989 Sb.;Ruší 97/1967 Sb.;Ruší 52/1989 Sb.;Ruší 25/1983 Sb.)

2/1991 Sb.

Účinnost od: 01.02.1991

Zákon o kolektivním vyjednávání

1/1991 Sb.

Účinnost od: 01.02.1991    Zrušeno: 01.10.2004

Zákon o zaměstnanosti
(Ruší 21/1984/3 Sb.;Mění 100/1988 Sb.;Mění 121/1975 Sb.;Mění 149/1988 Sb.;Mění 195/1989 Sb.;Ruší 115/1978 Sb.;Ruší 148/1990 Sb.;Ruší 32/1990 Sb.;Ruší 26/1980/2 Sb.;Ruší 33/1974 Sb.;Ruší 38/1967 Sb.;Ruší 62/1979 Sb.;Ruší 70/1958 Sb.;Ruší 92/1958 Sb.;Ruší 168/1980 Sb.;Ruší 13/1986/10 Sb.;Ruší 14/1979/1 Sb.;Ruší 18/1979/3 Sb.;Ruší 16/1981/3 Sb.;Ruší 16/1982/2 Sb.;Ruší 25/1978/4 Sb.)

5/1991/1 Sb.

Účinnost od: 01.02.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Redakční sdělení o opravě chyby
(Mění 568/1990 Sb. ČR vydání SR vydání)

573/1990 Sb.

Účinnost od: 01.02.1991    Zrušeno: 01.07.1996

Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 270/1990 Sb., o odměnách advokátů a komerčních právníků za poskytování právní pomoci
(Mění 270/1990 Sb.)

547/1990 Sb.

Účinnost od: 01.02.1991    Zrušeno: 27.02.1997

Zákon o nakládání s některými druhy zboží a technologií a o jejich kontrole

545/1990 Sb.

Účinnost od: 01.02.1991    Zrušeno: 01.01.2010

Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní zákon
(Ruší 456/1990 Sb.;Mění 140/1961 Sb.)

530/1990 Sb.

Účinnost od: 01.02.1991    Zrušeno: 01.05.2004

Zákon o dluhopisech

505/1990 Sb.

Účinnost od: 01.02.1991

Zákon o metrologii
(Ruší 34/1981/13 Sb.;Ruší 126/1876 ř.z.;Ruší 33/1964 Sb.;Ruší 35/1962 Sb.;Ruší 61/1963 Sb.;Ruší 85/1866 ř.z.;Ruší 93/1988 Sb.;Ruší 102/1967 Sb.;Ruší 57/1975 Sb.;Ruší 26/1979/5 Sb.;Ruší 26/1983 Sb.)

477/1990 Sb.

Účinnost od: 01.02.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o základných umeleckých školách
(Ruší 124/1988 Sb.)

41/1991 Sb.

Účinnost od: 21.01.1991    Zrušeno: 01.01.1999

Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky o hmotném a finančním zabezpečení studentů vysokých škol vysílaných ke studiu do zahraničí

40/1991 Sb.

Účinnost od: 21.01.1991    Zrušeno: 01.11.1991

Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb. a vyhlášky č. 589/1990 Sb.
(Mění 182/1988 Sb.)

8/1991 Sb.

Účinnost od: 15.01.1991    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 266/1990 Sb., o podmínkách vydávání úředního povolení k dovozu a vývozu zboží a služeb
(Mění 266/1990 Sb.)

7/1991 Sb.

Účinnost od: 15.01.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 184/1968 Sb., k provedení zákona o dani z příjmů z literární a umělecké činnosti, ve znění vyhlášek č. 151/1980 Sb., č. 14/1982 Sb. a č. 86/1984 Sb.
(Mění 184/1968 Sb.)

6/1991 Sb.

Účinnost od: 15.01.1991

Vyhláška ministerstva životního prostředí České republiky o zřízení státních přírodních rezervací Borek u Velhartic, Čtyři palice, Rejvíz, V rašelinách a jejich ochranných pásem a o zřízení státních přírodních rezervací Bukové kopce, Holina, Fajmanovy skály a Klenky, Chynínské buky, Kokšín, Lopata, Míšovské buky, Lípa, Třímanské skály, Habrova seč, Žákova hora, Praděd a Suchý vrch

461/1991 Sb.

Účinnost od: 11.01.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o minimální normě sociálního zabezpečení (č. 102)

445/1991 Sb.

Účinnost od: 11.01.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně zdraví a lékařské péči pro námořníky (č.164)

444/1991 Sb.

Účinnost od: 11.01.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně pracovníků proti nebezpečím z povolání způsobeným znečištěním vzduchu, hlukem a vibracemi na pracovištích (č.148)

433/1991 Sb.

Účinnost od: 11.01.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví (č. 167)

432/1991 Sb.

Účinnost od: 11.01.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o sociální péči o námořníky na moři a v přístavech (č. 163)

416/1991 Sb.

Účinnost od: 11.01.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o invalidních, starobních a pozůstalostních dávkách (č. 128)

411/1991 Sb.

Účinnost od: 11.01.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně mzdy (č. 95)

408/1991 Sb.

Účinnost od: 11.01.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o předcházení a kontrole nebezpečí z povolání způsobených karcinogenními látkami a činiteli (č. 139)

403/1991 Sb.

Účinnost od: 11.01.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o hygieně v obchodě a kancelářích (č. 120)

90/1991 Sb.

Účinnost od: 07.01.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Albánské lidové socialistické republiky o mezinárodní silniční dopravě a Protokolu k ní

88/1990/1 Sb.

Účinnost od: 06.01.1991

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev v obcích

529/1990 Sb.

Účinnost od: 05.01.1991    Zrušeno: 01.01.2014

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd
(Mění 116/1990 Sb.)

522/1990 Sb.

Účinnost od: 05.01.1991    Zrušeno: 01.01.2005

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění zákona č. 171/1990 Sb.
(Mění 29/1984 Sb.)

87/1990/3 Sb.

Účinnost od: 05.01.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady k návrhu Slovenskej volebnej komisie na ukončenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí

87/1990/2 Sb.

Účinnost od: 05.01.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Uznesenie Slovenskej národnej rady k návrhu vlády Slovenskej republiky na vyhlásenie obcí Slovenskej republiky za mestá

87/1990/1 Sb.

Účinnost od: 05.01.1991

Usnesení předsednictva České národní rady o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev v obcích

467/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky

409/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 25.02.1994

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Čínské lidové republiky

365/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Albánské lidové socialistické republiky

162/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o zrušení vízové povinnosti mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládami zemí BENELUXu

105/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky (úplní znění, jak vyplývá ze změn a doplnění)
(Ruší 228/1990 Sb.)

61/1991 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991

Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
(Mění 8/1985 Sb.)

23/1991/2 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 01.01.1992

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterými stanovilo I. a II. změny a doplňky Sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1991
(Mění 453/1990 Sb.)

599/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991

Oznámení federálního ministerstva financí a federálního ministerstva zahraničního obchodu o vydání výnosu, kterým se zrušuje výnos o devizové zainteresovanosti ze zahraničně hospodářské činnosti
(Ruší 30/1985/1 Sb.)

594/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Účinnost do: 01.01.1992

Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1991
(Mění 82/1966 Sb. § 9;Ruší 75/1985 Sb.)

593/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1991
(Mění 169/1982 Sb. § 1 a 2;Mění 211/1988 Sb. § 1 ods. 1 a 2. § 3)

590/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky, o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 151/1988 Zb., ktorou sa vykonává zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 145/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 273/1990 Zb., vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 319/1990 Zb. a vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky č. 353/1990 Zb.
(Mění 151/1988 Sb.)

589/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 01.11.1991

Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 182/1988 Sb., o cenách staveb, pozemků, trvalých porostů, úhradách za zřízení práva osobního užívání pozemků a náhradách za dočasné užívání pozemků, ve znění vyhlášky č. 316/1990 Sb.
(Mění 182/1988 Sb.)

588/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 15.08.2002

Vyhláška ministerstva financí České republiky, kterou se stanoví sídla a územní působnost finančních ředitelství a zřizují se finanční úřady a stanoví jejich územní působnost

585/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 01.10.1995

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky o cenové regulaci nájemného z nebytových prostor

584/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 15.12.1992

Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, pro ceny speciální techniky

583/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 01.07.1992

Vyhláška federálního ministerstva financí a Státní banky československé, kterou se provádí devizový zákon

582/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 31.12.1999

Oznámení federálního ministerstva hospodářství o vydání výnosu, kterým se vydávají pravidla pro provoz plynárenských zařízení

581/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání výnosu, kterým se zrušují některé právní předpisy z oblasti finanční kontroly
(Ruší 3/1983/1 Sb.;Ruší 12/1982/1 Sb.)

580/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 21.12.2009

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky, kterou se provádí zákon č. 526/1990 Sb., o cenách
(Ruší 9/1987/3 Sb.)

579/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Nařízení vlády České republiky o úlevách na domovní dani

578/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 01.03.1993

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o úpravě osobních požitků poskytovaných duchovním církví a náboženských společností
(Mění 219/1949 Sb. § 9 odst. 2, § 11 odst. 1 a 3 a § 12;Mění 220/1949 Sb. § 9 odst. 2, § 11 odst. 1 a 3 a § 12;Mění 221/1949 Sb. § 9 odst. 2, § 11 odst. 1 a 3 a § 12;Mění 222/1949 Sb. § 9 odst. 2, § 11 odst. 1 a 3 a § 12;Mění 223/1949 Sb. § 9 odst. 2, § 11 odst. 1 a 3 a § 12;Ruší 47/1981 Sb.)

577/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o finančním hospodaření státních podniků
(Ruší 208/1989 Sb.)

576/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 01.01.2001

Zákon České národní rady o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky)
(Ruší 163/1989 Sb.;Ruší 174/1982 Sb.;Ruší 208/1988 Sb.)

575/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991

Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky
(Mění 174/1968 Sb.;Mění 2/1969 Sb.;Mění 305/1990 Sb.)

574/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1991
(Mění 156/1989 Sb.;Mění 157/1989 Sb.;Mění 172/1988 Sb.;Ruší 112/1987 Sb.)

572/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Účinnost do: 01.01.1994

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o osvobození zboží dováženého pro potřebu státem registrovaných církví, náboženských společností, řeholních řádů, kongregací a jejich charitativních zařízení od dovozního cla

570/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České republiky a ministerstva financí Slovenské republiky o správních poplatcích
(Ruší 231/1988 Sb.;Ruší 39/1990 Sb.;Ruší 310/1990 Sb.)

565/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991

Zákon České národní rady o místních poplatcích
(Ruší 161/1960 Sb.;Ruší 216/1988 Sb.;Ruší 67/1966 Sb.;Ruší 7/1989 Sb.;Ruší 82/1952 Sb.)

563/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 31.12.1992

Zákon o rozpočtových pravidlech federace
(Ruší 123/1978 Sb.;Ruší 129/1989 Sb.)

560/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se provádí zákon o dani z obratu
(Ruší 134/1990 Sb.)

559/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí č. 215/1988 Sb., kterou se provádí zákon o zemědělské dani
(Mění 215/1988 Sb.)

557/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o mimořádném poskytování starobního důchodu některým horníkům

556/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Ústavní zákon, kterým se mění ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
(Mění 100/1960 Sb.;Mění 143/1968 Sb.)

550/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991

Vyhláška Federálního úřadu pro vynálezy o řízení ve věcech vynálezů a průmyslových vzorů

549/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky o sídlach školských správ a určení druhov škôl a školských zariadení, ktoré patria do ich pôsobnosti

548/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú sídla okresných a obvodných úradov

544/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o miestnych poplatkoch
(Mění 161/1960 Sb. ruší pro území SR;Ruší 218/1988 Sb.;Mění 67/1966 Sb. ruší pro území SR;Mění 82/1952 Sb. ruší pro území SR)

543/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe sociálneho zabezpečenia
(Mění 106/1988 Sb. vše, s výnimkou § 29 a 31;Mění 196/1990 Sb. vše, s výnimkou § 29 a 31 a článku II a III;Ruší 131/1990 Sb.)

542/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
(Mění 32/1984 Sb. čl. I;Ruší 79/1978 Sb.;Ruší 50/1984 Sb.)

540/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991

Zákon o Generálním inspektorovi ozbrojených sil České a Slovenské Federativní Republiky

535/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991

Vyhláška ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky o veřejných dražbách při převodech vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby a o vstupném na tyto dražby

533/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 01.01.1992

Vyhláška federálního ministerstva zahraničního obchodu o udělování povolení k zahraničně obchodní činnosti, o provádění zahraničně obchodní činnosti bez registrace nebo povolení a o provádění zahraničně obchodní činnosti zahraničními osobami
(Ruší 85/1987 Sb.;Ruší 60/1980 Sb.)

531/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 01.01.2013

Zákon České národní rady o územních finančních orgánech
(Mění 161/1976 Sb.;Ruší 33/1970 Sb.)

528/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 01.10.1995

Devizový zákon
(Ruší 109/1990 Sb.;Ruší 234/1990 Sb.;Mění 403/1990 Sb. § 24 č. 1;Mění 427/1990 Sb. § 26;Ruší 162/1989 Sb.;Ruší 169/1989 Sb.)

527/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991

Zákon o vynálezech, průmyslových vzorech a zlepšovacích návrzích
(Ruší 104/1972 Sb.;Ruší 105/1972 Sb.;Ruší 107/1972 Sb.;Ruší 27/1986 Sb.;Ruší 28/1986 Sb.;Ruší 29/1986 Sb.;Ruší 68/1974 Sb.;Ruší 84/1972 Sb.;Ruší 93/1972 Sb.)

526/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991

Zákon o cenách
(Ruší 170/1990 Sb.;Ruší 276/1990 Sb.;Ruší 112/1985 Sb.;Ruší 22/1990 Sb.;Ruší 35/1990 Sb.)

525/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a doplňa zákon Slovenskej národnej rady č. 126/1985 Zb. o požiarnej ochrane
(Ruší 13/1986/19 Sb.;Mění 126/1985 Sb.;Mění 40/1986 Sb. § 106, § 107 a § 109)

524/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a doplňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch
(Mění 130/1981 Sb. § 33 ods. 2 písm. f) a § 52;Mění 372/1990 Sb.)

519/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 01.01.1992

Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky, jímž se mění a doplňuje nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 228/1988 Sb., kterým se vydává celní sazebník obchodního zboží
(Mění 228/1988 Sb.)

516/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 01.06.1992

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o doplnení a zmene úpravy, ktorou sa vydáva zoznam zamestnaní zaradených v zdravotníctve do I. a II. pracovnej kategorie pre účely dôchodkového zabezpečenia

514/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu, kterým se mění výnos o odměňování odborných veterinárních pracovníků v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva národní obrany

513/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování technickohospodářských pracovníků v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva národní obrany

512/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 01.05.1992

Oznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování dělníků v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva obrany

511/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 16.01.1992

Oznámení federálního ministerstva obrany o vydání výnosu, kterým se mění a doplňuje výnos o odměňování technickohospodářských pracovníků ve výrobně hospodářských organizacích v působnosti federálního ministerstva obrany

503/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Ministerstva školstva, mládeže a športu Slovenskej republiky o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov stredných odborných učilíšť, špeciálnych stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učilíšť
(Ruší 4/1987 Sb.)

498/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 01.01.2000

Zákon o uprchlících

497/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991

Ústavní zákon o navrácení majetku Socialistického svazu mládeže lidu České a Slovenské Federativní Republiky
(Mění 177/1990 Sb.)

496/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991

Ústavní zákon o navrácení majetku Komunistické strany Československa lidu České a Slovenské Federativní Republiky
(Mění 177/1990 Sb.)

492/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 19.07.2000

Oznámení federálního ministerstva spojů o vydání výnosu, kterým se mění telegrafní řád

488/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 26/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
(Mění 26/1979 Sb.)

487/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 25/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
(Mění 25/1979 Sb.)

486/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 24/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené zdvíhacie zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
(Mění 24/1979 Sb.)

485/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zmene a doplnení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti v znení vyhlášky č. 84/1982 Zb.
(Mění 23/1979 Sb.)

453/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 01.01.1992

Oznámení federálního ministerstva financí o vydání výnosu Sazebník daně z obratu platný od 1. ledna 1991

389/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon o dani z příjmů obyvatelstva
(Mění 172/1988 Sb. § 1 písm. d);Ruší 102/1952 Sb.;Ruší 145/1961 Sb.;Ruší 146/1961 Sb.;Ruší 26/1987/7 Sb.;Ruší 28/1977/7 Sb.;Ruší 20/1982/11 Sb.;Ruší 8/1979/3 Sb.;Ruší 162/1982 Sb.;Ruší 1/1978/9 Sb.;Ruší 47/1988/7 Sb.;Ruší 152/1980 Sb.;Ruší 59/1981 Sb.)

388/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského banského úradu o banskomeračskej dokumentácii pri niektorých činnostiach vykonávaných banským spôsobom

387/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Vyhláška Slovenského banského úradu o vyšetrovaní príčin havárií a závažných pracovných úrazov pri činnostiach podliehajúcich hlavnému dozoru orgánov štátnej banskej správy

378/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon Slovenskej národnej rady o povinných výtlačkoch neperiodických publikácií
(Ruší 171/1971 Sb.;Mění 131/1970 Sb. položka č. 75 prílohy;Ruší 132/1971 Sb.;Ruší 140/1964 Sb.;Ruší 44/1923 Sb.;Ruší 94/1949 Sb.)

254/1990 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991

Vyhláška Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj a Státní plánovací komise, kterou se zrušují některé právní předpisy z oblasti vědeckotechnického a investičního rozvoje
(Ruší 27/1979 Sb.;Ruší 43/1980/4 Sb.;Ruší 2/1982/6 Sb.;Ruší 24/1978/2 Sb.)

145/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 01.03.1991

Vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí o usměrňování mzdových prostředků
(Ruší 41/1989 Sb.)

78/1989 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991    Zrušeno: 01.07.2000

Vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů o právech a povinnostech pošty a jejich uživatelů (poštovní řád)
(Ruší 17/1981/7 Sb.)

29/1989/4 Sb.

Účinnost od: 01.01.1991

Oznámení o vydání obecně závazných právních předpisů
(Ruší 17/1981/5 Sb.)

Zavřít
MENU