Sbírka předpisů 1956 - podle účinnosti

70/1956 Sb.

Účinnost od: 28.12.1956    Zrušeno: 24.03.1959

Vládní nařízení, kterým se provádí zákon č. 111/1955 Sb., o vodním hospodářství

62/1956 Sb.

Účinnost od: 23.12.1956    Zrušeno: 26.10.1966

Vyhláška ministra financí o úplném znění vládního nařízení č. 17/1954 Sb., o platových poměrech zaměstnanců státního aparátu

60/1956 Sb.

Účinnost od: 23.12.1956    Zrušeno: 01.01.1970

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, jímž se mění některé předpisy o platových poměrech státních zaměstnanců a o působnosti ministrů a ústředních úřadů při provádění státní mzdové politiky
(Mění 17/1954 Sb.;Mění 27/1951 Sb.;Mění 59/1955 Sb.;Mění 66/1950 Sb.)

81/1964 Sb.

Účinnost od: 20.12.1956

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o pomoci při živelních pohromách podepsané v Praze dne 6. října 1956 a o změně článku II uvedené Úmluvy

31/1957 Sb.

Účinnost od: 20.12.1956

Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o vypořádání otevřených majetkových otázek

74/1957 Sb.

Účinnost od: 04.12.1956    Zrušeno: 10.06.1994

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci a o vzájemné pomoci v oboru celnictví

53/1956 Sb.

Účinnost od: 01.12.1956    Zrušeno: 01.07.1964

Vládní nařízení o zvýšení některých důchodů z důchodového zabezpečení

51/1956 Sb.

Účinnost od: 23.11.1956    Zrušeno: 01.04.1970

Nařízení ministra dopravy o plavební bezpečnosti na vnitrozemních vodách

48/1956 Sb.

Účinnost od: 08.11.1956    Zrušeno: 01.01.1966

Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění

49/1956 Sb.

Účinnost od: 24.10.1956

Nařízení o další změně nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům
(Mění 86/1953 Sb.)

46/1956 Sb.

Účinnost od: 06.10.1956    Zrušeno: 01.05.1966

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o vysokých školách
(Mění 58/1950 Sb.;Mění 60/1953 Sb. § 17;Ruší 130/1950 Sb.;Ruší 92/1952 Sb.)

47/1956 Sb.

Účinnost od: 01.10.1956    Zrušeno: 01.04.1997

Zákon o civilním letectví (letecký zákon)
(Ruší 107/1938 Sb.;Ruší 148/1934 Sb.;Ruší 172/1925 Sb.;Ruší 202/1937 Sb.;Ruší 48/1930 Sb.)

45/1956 Sb.

Účinnost od: 01.10.1956    Zrušeno: 01.01.1966

Zákon o zkrácení pracovní doby
(Ruší 204/1931 Sb.)

44/1956 Sb.

Účinnost od: 01.10.1956    Zrušeno: 01.08.1959

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o dokumentaci investiční výstavby
(Ruší 8/1954 Sb.;Ruší 28/1952 Sb.)

43/1956 Sb.

Účinnost od: 29.09.1956    Zrušeno: 01.01.1966

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění ustanovení o mzdě zaměstnanců povolaných k službě v branné moci
(Mění 64/1950 Sb.;Ruší 9/1954 Sb.)

42/1956 Sb.

Účinnost od: 22.09.1956    Zrušeno: 01.07.1966

Nařízení ministra zdravotnictví o hygienické ochraně práce

74/1956 Sb.

Účinnost od: 14.09.1956

Vyhláška o Dopravní dohodě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou ze dne 13. ledna 1956

38/1956 Sb.

Účinnost od: 01.09.1956

Vládní nařízení o změnách v organisaci vysokých škol

30/1956 Sb.

Účinnost od: 01.09.1956    Zrušeno: 01.09.1978

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o úpravě platových poměrů učitelů a vychovatelů
(Mění 66/1950 Sb. § 16 a 32;Mění 69/1950 Sb. celý s výjimkou § 23)

8/1956 Sb.

Účinnost od: 01.09.1956    Zrušeno: 01.10.1976

Vládní nařízení o odevzdání a převzetí dokončených staveb nebo jejich částí a o povolení k jejich uvedení do trvalého provozu (užívání)
(Mění 280/1949 Sb. § 10 odst. 4;Mění 93/1950 Sb. § 23)

66/1950 Sb.

Účinnost od: 01.09.1956    Zrušeno: 01.01.1966

Zákon o pracovních a platových poměrech státních zaměstnanců
(Ruší 129/1938 Sb.)

37/1956 Sb.

Účinnost od: 30.08.1956

Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění

41/1956 Sb.

Účinnost od: 24.08.1956    Zrušeno: 01.01.1957

Vládní nařízení, kterým se mění vládní nařízení č. 114/1953 Sb., o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků, ve znění vládních nařízení č. 42/1954 Sb. a č. 55/1955 Sb.
(Mění 114/1953 Sb.)

40/1956 Sb.

Účinnost od: 24.08.1956    Zrušeno: 01.06.1992

Zákon o státní ochraně přírody

36/1956 Sb.

Účinnost od: 02.08.1956    Zrušeno: 01.01.1990

Vyhláška ministerstva financí o úpravě některých poměrů Živnostenské banky, národního podniku

35/1956 Sb.

Účinnost od: 01.08.1956    Zrušeno: 12.07.1960

Vládné nariadenie o zriadení Povereníctva miestnych palív a naftového priemyslu

34/1956 Sb.

Účinnost od: 01.08.1956    Zrušeno: 12.07.1960

Vládné nariadenie o zrušení niektorých povereníctiev
(Ruší 49/1955 Sb.)

33/1956 Sb.

Účinnost od: 01.08.1956    Zrušeno: 11.07.1960

Ústavný zákon o slovenských národných orgánoch

27/1956 Sb.

Účinnost od: 19.07.1956    Zrušeno: 12.06.1960

Vládní nařízení o městských národních výborech v západočeských lázních

26/1956 Sb.

Účinnost od: 07.07.1956    Zrušeno: 01.01.1966

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o sjednocení disciplinárních předpisů v oboru ministerstva spojů

23/1956 Sb.

Účinnost od: 06.07.1956    Zrušeno: 01.01.1970

Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se provádí ustanovení §5 odst. 3 a 4 zákonného opatření č. 59/1955 Sb., o platových poměrech soudců, prokurátorů a právních čekatelů (platového řádu)

31/1956 Sb.

Účinnost od: 01.07.1956

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků
(Mění 66/1950 Sb. § 14, 16 a 32;Mění 70/1950 Sb. celý s výjimkou § 21)

28/1956 Sb.

Účinnost od: 01.07.1956

Vládní nařízení o změně působnosti v oboru vysokých škol zemědělských
(Mění 108/1952 Sb. § 3 a 4)

24/1956 Sb.

Účinnost od: 01.07.1956

Vyhláška Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu, kterou určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřad prvé stolice

32/1956 Sb.

Účinnost od: 16.06.1956    Zrušeno: 25.10.1967

Vládní nařízení o přičlenění státní dřevařské inspekce k ministerstvu státní kontroly

19/1956 Sb.

Účinnost od: 16.06.1956    Zrušeno: 01.01.1971

Vládní nařízení o zrušení některých ministerstev a ústředních orgánů státní správy

20/1956 Sb.

Účinnost od: 01.06.1956    Zrušeno: 01.07.1964

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění a doplňuje zákon č. 53/1954 Sb., o lidových družstvech a o družstevních organisacích
(Mění 53/1954 Sb.)

15/1956 Sb.

Účinnost od: 07.05.1956    Zrušeno: 28.12.1958

Vládní nařízení o čestných uznáních v tělesné výchově a sportu
(Ruší 38/1951 Sb.)

14/1956 Sb.

Účinnost od: 07.05.1956    Zrušeno: 11.07.1962

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se doplňuje zákon č. 247/1949 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních
(Mění 247/1949 Sb.;Mění 71/1952 Sb. § 11)

13/1956 Sb.

Účinnost od: 07.05.1956    Zrušeno: 21.02.1997

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se mění vládní nařízení o provozu na silnicích
(Mění 54/1953 Sb.)

12/1956 Sb.

Účinnost od: 28.04.1956

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o zrušení Jednotného fondu pracujících
(Mění 104/1945 Sb. § 24, 24 a) a 32;Mění 216/1946 Sb. § 45 a 46;Ruší 697/1950 Ú.l.I;Ruší 122/1949 Ú.l.I)

29/1956 Sb.

Účinnost od: 22.04.1956    Zrušeno: 20.08.1977

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o pohraničním turistickém ruchu

10/1956 Sb.

Účinnost od: 20.04.1956    Zrušeno: 17.11.1962

Nařízení ministra kultury, kterým se vydávají předpisy o odborné způsobilosti vyučovat jednotlivým oborům umění, a o udělování a odnětí oprávnění k soukromému vyučování v oboru umění

22/1956 Sb.

Účinnost od: 17.04.1956    Zrušeno: 01.08.1962

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Mezinárodní úmluvě o telekomunikacích sjednané dne 22. prosince 1952 v Buenos Aires
(Ruší 18/1949 Sb.)

16/1956 Sb.

Účinnost od: 01.04.1956    Zrušeno: 01.07.1964

Vládní nařízení o schvalování plánů železniční přepravy
(Mění 37/1954 Sb.)

9/1956 Sb.

Účinnost od: 01.04.1956    Zrušeno: 01.01.1959

Vládní nařízení o dodávce a odběru vývozních investičních celků
(Ruší 46/1953 Ú.l.;Ruší 200/1952 Ú.l.)

50/1956 Sb.

Účinnost od: 27.03.1956

Vyhláška o Mezinárodní úmluvě nahrazující Úmluvu o mezinárodním ústavu chladírenském, sjednanou dne 21. června 1920 a pozměněnou dne 31. května 1937, sjednané dne 1. prosince 1954 v Paříži

4/1956 Sb.

Účinnost od: 15.03.1956

Usnesení Národního shromáždění o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění

5/1956 Sb.

Účinnost od: 01.03.1956    Zrušeno: 01.01.1965

Nařízení ministra dopravy o Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952 a Mezinárodní úmluvě o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích (CIV) ze dne 25. října 1952
(Ruší 58/1938 Sb.;Ruší 59/1938 Sb.;Ruší 91/1953 Sb.;Ruší 81/1951 Sb.;Ruší 76/1953 Sb.;Ruší 308/1938 Sb.;Ruší 207/1938 Sb.;Ruší 203/1938 Sb.;Ruší 153/1938 Sb.;Ruší 17/1929 Sb.;Ruší 164/1928 Sb.;Ruší 142/1928 Sb.;Ruší 141/1928 Sb.;Ruší 140/1928 Sb.)

3/1956 Sb.

Účinnost od: 22.02.1956    Zrušeno: 01.04.1970

Nařízení ministra dopravy o změně a doplnění řádu plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje
(Mění 72/1953 Sb.)

17/1956 Sb.

Účinnost od: 11.02.1956

Vyhláška o přístupu Československé republiky k Mezinárodní úmluvě o usnadnění dovozu obchodních vzorků a reklamního materiálu, sjednané v Ženevě dne 7. listopadu 1952

25/1956 Sb.

Účinnost od: 01.01.1956    Zrušeno: 18.06.1960

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o ředitelských fondech ve strojních a traktorových stanicích

11/1956 Sb.

Účinnost od: 01.01.1956

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o placené dovolené na zotavenou v roce 1956 a 1957
(Mění 3/1954 Sb.)

7/1956 Sb.

Účinnost od: 01.01.1956    Zrušeno: 19.12.1963

Vládní nařízení o přesunu působnosti v oboru cizineckého cestovního ruchu

6/1956 Sb.

Účinnost od: 01.01.1956

Rozpočtový zákon na rok 1956
(Mění 90/1952 Sb. § 7)

2/1956 Sb.

Účinnost od: 01.01.1956    Zrušeno: 01.01.1968

Vládní nařízení o organisaci lesního hospodářství
(Ruší 124/1951 Sb.)

1/1956 Sb.

Účinnost od: 01.01.1956    Zrušeno: 01.01.1993

Vládní nařízení o zřízení Státního výboru pro výstavbu, Ústřední správy pro bytovou a občanskou výstavbu a Oblastní správy pro bytovou a občanskou výstavbu na Slovensku
(Ruší 28/1952 Sb.)

63/1955 Sb.

Účinnost od: 01.01.1956    Zrušeno: 01.04.1964

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o soudní exekuci odepsáním z účtu u peněžního ústavu
(Mění 142/1950 Sb.)

61/1955 Sb.

Účinnost od: 01.01.1956    Zrušeno: 01.04.1964

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o změně předpisů o rozvodu
(Mění 173/1950 Sb.;Mění 265/1949 Sb.)

60/1955 Sb.

Účinnost od: 01.01.1956    Zrušeno: 01.01.1961

Nařízení ministra financí o správních poplatcích
(Ruší 83/1953 Sb.;Ruší 9/1952 Sb.)

58/1955 Sb.

Účinnost od: 01.01.1956    Zrušeno: 01.04.1964

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění o dětských příspěvcích a o ochranné výchově
(Mění 69/1952 Sb. § 11 až 14 a § 21 a 22;Mění 70/1952 Sb. § 31 až 39)

57/1955 Sb.

Účinnost od: 01.01.1956    Zrušeno: 01.04.1964

Zákonné opatření předsednictva Národního shromáždění, kterým se upravuje urychlené vymáhání pohledávek na úhradu osobních potřeb nezletilých dědí

54/1955 Sb.

Účinnost od: 01.01.1956    Zrušeno: 01.01.1968

Nařízení ministra spravedlnosti o tom, co se považuje za omamné prostředky, jedy, nakažlivé choroby a za škůdce užitkových rostlin podle trestního zákona
(Ruší 118/1950 Sb.)

51/1955 Sb.

Účinnost od: 01.01.1956    Zrušeno: 01.07.1964

Zákon o národních podnicích a některých jiných hospodářských organisacích
(Mění 44/1954 Sb. § 3 odst. 1;Ruší 103/1950 Sb.;Ruší 105/1950 Sb.;Ruší 107/1952 Sb.;Ruší 60/1951 Sb.;Ruší 93/1953 Sb.;Ruší 99/1951 Sb.;Ruší 136/1950 Sb.)

Zavřít
MENU