Sbírka předpisů 1953 - podle účinnosti

108/1953 Sb.

Účinnost od: 31.12.1953    Zrušeno: 01.01.1958

Vládní nařízení o fondech dlouhodobého úvěru pro výrobní a spotřební družstva

106/1953 Sb.

Účinnost od: 31.12.1953    Zrušeno: 01.04.1964

Zákon o bytové výstavbě, udržování a správě bytového majetku a jejich financování
(Ruší 41/1947 Sb.;Ruší 195/1950 Sb.;Ruší 110/1950 Sb.)

101/1953 Sb.

Účinnost od: 31.12.1953

Zákon o přechodné úpravě promlčení některých peněžitých pohledávek

97/1953 Sb.

Účinnost od: 28.12.1953    Zrušeno: 01.09.1961

Vládní nařízení o vysoké stranické škole při Ústředním výboru Komunistické strany Československa

106/1953 Sb.

Účinnost od: 22.12.1953    Zrušeno: 01.04.1964

Zákon o bytové výstavbě, udržování a správě bytového majetku a jejich financování
(Ruší 425/1942 Sb.;Ruší 20/1942 Sb.;Ruší 1/1940 Sb.;Ruší 182/1939 Sb.;Ruší 46/1939 Sb.I;Ruší 290/1938 Sb.;Ruší 289/1938 Sb.;Ruší 260/1937 Sb.;Ruší 259/1937 Sb.;Ruší 80/1936 Sb.;Ruší 65/1936 Sb.;Ruší 66/1930 Sb.;Ruší 45/1930 Sb.;Ruší 155/1929 Sb.;Ruší 32/1929 Sb.;Ruší 197/1928 Sb.;Ruší 121/1928 Sb.;Ruší 43/1928 Sb.;Ruší 57/1927 Sb.;Ruší 44/1927 Sb.;Ruší 96/1924 Sb.;Ruší 58/1924 Sb.;Ruší 160/1923 Sb.;Ruší 35/1923 Sb.;Ruší 45/1922 Sb.)

6/1954 Sb.

Účinnost od: 16.12.1953

Vyhláška ministra zahraničního obchodu o předběžném provádění některých ustanovení přílohy A, listiny X - Československo, připojené k protokolu o podmínkách přístupu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu sjednanému dne 10. října 1949

92/1953 Sb.

Účinnost od: 16.12.1953    Zrušeno: 01.01.1955

Vládní nařízení, kterým se zřizuje Ústřední správa vodního hospodářství

90/1953 Sb.

Účinnost od: 12.12.1953    Zrušeno: 01.11.1955

Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se provádí ustanovení §4 odst. 2 zákona č. 33/1953 Sb., o právní praxi a odborné zkoušce v oboru justice a prokuratury

67/1955 Sb.

Účinnost od: 10.12.1953

Vyhláška o změnách v okruhu smluvních stran vázaných Úmluvou o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků

66/1955 Sb.

Účinnost od: 10.12.1953

Vyhláška o změnách v okruhu smluvních stran, vázaných Protokolem o doložkách o rozsudím

89/1953 Sb.

Účinnost od: 01.12.1953

Vládní nařízení o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v r. 1953

87/1953 Sb.

Účinnost od: 04.11.1953    Zrušeno: 01.07.1966

Nařízení ministra zdravotnictví o hygienické a protiepidemické ochraně vody

86/1953 Sb.

Účinnost od: 30.10.1953

Nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům
(Ruší 166/1947 Sb.)

85/1953 Sb.

Účinnost od: 21.10.1953    Zrušeno: 01.07.1964

Nařízení ministra spravedlnosti, jímž se stanoví, které další podniky se zapisují do podnikového rejstříku

83/1953 Sb.

Účinnost od: 07.10.1953    Zrušeno: 01.01.1956

Nařízení ministra financí, jímž se mění a doplňují sazebníky správních poplatků a podrobnější předpisy o těchto poplatcích
(Mění 9/1952 Sb.)

88/1953 Sb.

Účinnost od: 01.10.1953    Zrušeno: 01.04.1964

Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se upravuje výše státního dětského příspěvku
(Mění 70/1952 Sb.)

82/1953 Sb.

Účinnost od: 01.10.1953

Vládní nařízení, kterým se zvýhodňuje placení nájemného
(Mění 157/1950 Sb. § 8 a § 9;Mění 80/1952 Sb. § 12 odst. 1 věty druhé)

81/1953 Sb.

Účinnost od: 01.10.1953    Zrušeno: 11.07.1960

Ústavní zákon o řízení národních výborů vládou

80/1953 Sb.

Účinnost od: 26.09.1953    Zrušeno: 28.12.1960

Vládní nařízení o změně působnosti ve věcech zdravotnických škol

79/1953 Sb.

Účinnost od: 26.09.1953    Zrušeno: 18.07.1963

Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních umělcích
(Mění 130/1948 Sb.)

78/1953 Sb.

Účinnost od: 14.09.1953    Zrušeno: 11.07.1960

Vládne nariadenie o novej organizácii povereníctev

77/1953 Sb.

Účinnost od: 14.09.1953    Zrušeno: 01.01.1969

Vládní nařízení o nové organisaci ministerstev a ústředních orgánů státní správy
(Ruší 48/1950 Sb.;Mění 47/1953 Sb.)

76/1953 Sb.

Účinnost od: 14.09.1953    Zrušeno: 01.03.1956

Nařízení ministra železnic o novém znění Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1933 (M. Ú. Z.)
(Ruší 103/1949 Sb.;Ruší 184/1938 Sb.)

75/1953 Sb.

Účinnost od: 14.09.1953    Zrušeno: 01.07.2000

Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o námořní plavbě

74/1953 Sb.

Účinnost od: 03.09.1953    Zrušeno: 01.09.1957

Vládní nařízení o pojištění příslušníků vojenských oddílů pracujících v podnicích socialistického sektoru
(Ruší 73/1949 Sb.)

98/1953 Sb.

Účinnost od: 01.09.1953

Vládní nařízení o změnách v organizaci vysokých škol
(Mění 40/1952 Sb. § 6 odst. 2)

91/1953 Sb.

Účinnost od: 01.09.1953    Zrušeno: 01.03.1956

Nařízení ministra dopravy o Dodatkové úmluvě k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1933 (M. Ú. Z.) a o některých přílohách k této úmluvě
(Mění 58/1938 Sb. Příloha VII k M. Ú. Z.)

73/1953 Sb.

Účinnost od: 01.09.1953    Zrušeno: 15.10.1990

Vládní nařízení o vyznamenáních a čestných uznáních pro učitele a jiné školské pracovníky

72/1953 Sb.

Účinnost od: 01.09.1953    Zrušeno: 01.04.1970

Nařízení ministra dopravy o řádu plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje

60/1953 Sb.

Účinnost od: 01.09.1953    Zrušeno: 01.12.1959

Vládní nařízení o vědeckých hodnostech a o označení absolventů vysokých škol

71/1953 Sb.

Účinnost od: 29.08.1953    Zrušeno: 30.12.1958

Vládní nařízení o odborných školách pro vzdělání mistrů výrobního výcviku

4/1954 Sb.

Účinnost od: 18.08.1953    Zrušeno: 03.08.1968

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou republiky Československé a Ústřední lidovou vládou Čínské lidové republiky o vzájemné spolupráci v oboru ochrany zemědělských rostlin před škůdci a chorobami

66/1953 Sb.

Účinnost od: 31.07.1953

Vládní nařízení o vyšších pedagogických školách a vysokých školách pedagogických

10/1954 Sb.

Účinnost od: 28.07.1953    Zrušeno: 05.10.1983

Vyhláška ministra zahraničních věcí o doplňku k Dohodě uzavřené mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o karanténě a ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami ze dne 28. listopadu 1947, sjednaném výměnou not v Praze dne 16. června 1953
(Mění 264/1948 Sb.)

61/1953 Sb.

Účinnost od: 27.07.1953    Zrušeno: 01.03.1958

Vládní nařízení o občanských průkazech
(Ruší 198/1948 Sb.;Ruší 2384/1948 Ú.l.I)

56/1953 Sb.

Účinnost od: 21.07.1953    Zrušeno: 30.04.1959

Vládní nařízení o rozmisťování dalších absolventů škol a o podmínkách pro nástup zaměstnání některých studentů a žáků škol
(Mění 20/1952 Sb. § 5)

5/1954 Sb.

Účinnost od: 01.07.1953    Zrušeno: 01.04.1959

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Světové poštovní úmluvě a ujednáních sjednaných v Bruselu dne 11. července 1952
(Ruší 243/1948 Sb.)

113/1953 Sb.

Účinnost od: 01.07.1953    Zrušeno: 01.01.1957

Vládní nařízení o ředitelských fondech v hospodářských organisacích dopravních

67/1953 Sb.

Účinnost od: 01.07.1953    Zrušeno: 01.07.1980

Nařízení ministra zahraničního obchodu, jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku
(Mění 258/1949 Sb.)

62/1953 Sb.

Účinnost od: 01.07.1953    Zrušeno: 01.04.1955

Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje železniční přepravní řád
(Mění 2/1952 Sb.)

59/1953 Sb.

Účinnost od: 01.07.1953

Vládní nařízení, kterým se zrušuje vládní nařízení ze dne 3. června 1953 o opatřeních proti fluktuaci a absenci
(Ruší 52/1953 Sb.)

58/1953 Sb.

Účinnost od: 01.07.1953    Zrušeno: 01.04.1958

Vládní nařízení o vládním výboru pro geologii a Ústředním ústavu geologickém

57/1953 Sb.

Účinnost od: 01.07.1953

Vládní nařízení o působnosti ministerstva vnitra v oboru územního plánování a výstavby obcí a v oboru péče o technické služby národních výborů

55/1953 Sb.

Účinnost od: 01.07.1953    Zrušeno: 15.10.1990

Vládní nařízení o zasloužilých umělcích

54/1953 Sb.

Účinnost od: 01.07.1953    Zrušeno: 21.02.1997

Vládní nařízení o provozu na silnicích
(Ruší 11/1951 Sb.;Ruší 56/1950 Sb.)

53/1953 Sb.

Účinnost od: 01.07.1953    Zrušeno: 01.07.1980

Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb
(Mění 32/1947 Sb.)

52/1953 Sb.

Účinnost od: 01.07.1953    Zrušeno: 01.07.1953

Vládní nařízení o opatřeních proti fluktuaci a absenci
(Mění 88/1945 Sb. pokud se týká udělování souhlasu okresního národního výboru)

50/1953 Sb.

Účinnost od: 01.07.1953    Zrušeno: 01.04.1964

Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se částečně mění placení nájemného
(Mění 157/1950 Sb.)

69/1953 Sb.

Účinnost od: 08.06.1953    Zrušeno: 15.08.1957

Vyhláška předsedy úřadu pro vynálezy o úplném znění vládního nařízení k provedení zákona o vynálezech a zlepšovacích námětech

68/1953 Sb.

Účinnost od: 08.06.1953    Zrušeno: 15.08.1957

Vyhláška předsedy úřadu pro vynálezy o úplném znění zákona o vynálezech a zlepšovacích námětech

63/1953 Sb.

Účinnost od: 08.06.1953    Zrušeno: 01.01.1959

Nařízení ministra financí, kterým se stanoví arbitrážní poplatky
(Ruší 162/1950 Sb.)

49/1953 Sb.

Účinnost od: 08.06.1953    Zrušeno: 15.08.1957

Vládní nařízení o seznamech thematických úkolů pro vynálezce a zlepšovatele v oborech výroby

48/1953 Sb.

Účinnost od: 08.06.1953    Zrušeno: 15.08.1957

Vládní nařízení o změnách v příslušnosti a v řízení ve věcech vynálezů, zlepšovacích námětů, ochranných známek a chráněných vzorů
(Mění 10/1952 Sb. ustanovení, která odporují tomuto nařízení;Mění 15/1952 Sb. ustanovení, která odporují tomuto nařízení;Mění 6/1952 Sb. § 57 pokud stanoví možnost požádat úřad pro vynálezy a zlepšovací náměty o rozhodnutí, zda zlepšovací námět je upotřebitelný k účelům socialistické výstavby; a ustanovení, která odporují tomuto nařízení;Mění 7/1952 Sb. ustanovení, která odporují tomuto nařízení;Mění 8/1952 Sb. ustanovení, která odporují tomuto nařízení)

47/1953 Sb.

Účinnost od: 08.06.1953    Zrušeno: 01.01.1963

Vládní nařízení o státní arbitráži
(Mění 122/1951 Sb. § 5;Mění 99/1950 Sb. § 13 až 32;Ruší 139/1950 Sb.)

46/1953 Sb.

Účinnost od: 08.06.1953    Zrušeno: 01.01.1963

Vládní nařízení, kterým se nově začleňují, mění nebo zrušují některé složky státního úřadu plánovacího

34/1954 Sb.

Účinnost od: 01.06.1953

Vládní nařízení o přepočítávání některých pohledávek a závazků znějící na československé koruny starých peněz v poměru k cizině

84/1953 Sb.

Účinnost od: 01.06.1953    Zrušeno: 01.01.1957

Vládní nařízení o úpravě pojistného národního pojištění
(Mění 109/1952 Sb.)

45/1953 Sb.

Účinnost od: 01.06.1953    Zrušeno: 01.06.1993

Vyhláška ministra financí o vydání peněz vzoru 1953
(Ruší 158/1950 Sb.;Ruší 39/1951 Sb.;Ruší 72/1951 Sb.;Ruší 79/1951 Sb.;Ruší 96/1951 Sb.;Ruší 101/1951 Sb.;Ruší 92/1945 Sb.;Ruší 73/1946 Sb.;Ruší 85/1946 Sb.;Ruší 211/1946 Sb.;Ruší 33/1947 Sb.;Ruší 78/1947 Sb.;Ruší 151/1947 Sb.;Ruší 199/1947 Sb.;Ruší 37/1948 Sb.;Ruší 93/1948 Sb.;Ruší 109/1948 Sb.;Ruší 239/1948 Sb.;Ruší 267/1948 Sb.;Ruší 118/1949 Sb.;Ruší 255/1949 Sb.;Ruší 259/1949 Sb.;Ruší 22/1950 Sb.;Ruší 78/1950 Sb.)

44/1953 Sb.

Účinnost od: 01.06.1953    Zrušeno: 01.01.1960

Vládní nařízení o volném prodeji zemědělských výrobků a o zemědělských trzích

43/1953 Sb.

Účinnost od: 01.06.1953    Zrušeno: 01.01.1993

Vládní nařízení, kterým se upravují procenta zvýšení a snížení daně ze mzdy

42/1953 Sb.

Účinnost od: 01.06.1953

Vládní nařízení o opatřeních v oboru mezd, důchodů a některých sociálních dávek v souvislosti se zrušením lístkového systému zásobování

41/1953 Sb.

Účinnost od: 01.06.1953

Zákon o peněžní reformě
(Ruší 2135/1946 Ú.l.I;Ruší 649/1945 Ú.l.I;Ruší 557/1945 Ú.l.I;Ruší 141/1947 Sb.;Ruší 91/1945 Sb.;Mění 95/1945 Sb.;Ruší 39/1948 Sb.;Ruší 47/1949 Sb.)

38/1953 Sb.

Účinnost od: 01.06.1953    Zrušeno: 01.01.1966

Vládní nařízení, kterým se mění, po případě doplňují některá ustanovení platových řádů pro správní zaměstnance, učitele, zaměstnance zdravotní péče a soudce z povolání, prokurátory a soudcovské čekatele
(Ruší 282/1936 Sb.;Mění 68/1950 Sb.;Mění 69/1950 Sb. § 25;Mění 70/1950 Sb.;Mění 71/1950 Sb. § 17)

40/1953 Sb.

Účinnost od: 25.05.1953    Zrušeno: 01.07.1975

Vládní nařízení o občanské pracovní pomoci

39/1953 Sb.

Účinnost od: 22.05.1953    Zrušeno: 01.01.1954

Nařízení ministrů spravedlnosti, národní obrany a vnitra, kterým se mění nařízení o rejstříku trestů
(Mění 100/1951 Sb.)

109/1953 Sb.

Účinnost od: 16.05.1953    Zrušeno: 01.01.1959

Vládní nařízení, kterým se doplňuje vládní nařízení č. 37/1953 Sb., o způsobu a lhůtách předkládání reklamací při dodávkách nekvalitních a nekompletních výrobků a výrobků, které neodpovídají státním standardům, normám a technickým podmínkám, a o majetkových sporech při nevyhovění reklamacím
(Mění 37/1953 Sb.)

37/1953 Sb.

Účinnost od: 16.05.1953    Zrušeno: 01.01.1959

Vládní nařízení o způsobu a lhůtách předkládání reklamací při dodávkách nekvalitních a nekompletních výrobků a výrobků, které neodpovídají státním standardům, normám a technickým podmínkám, a o majetkových sporech při nevyhovění reklamacím

34/1953 Sb.

Účinnost od: 07.05.1953

Zákon, jímž některé osoby nabývají československého státního občanství

33/1953 Sb.

Účinnost od: 07.05.1953    Zrušeno: 01.11.1955

Zákon o právní praxi a odborné zkoušce v oboru justice a prokuratury
(Mění 114/1951 Sb. § 13 odst. 1 písm. c);Ruší 289/1949 Sb.;Ruší 323/1948 Sb.;Ruší 324/1948 Sb.)

32/1953 Sb.

Účinnost od: 07.05.1953

Vládní nařízení o přeměně dosavadních škol na školy podle nového školského zákona

31/1953 Sb.

Účinnost od: 07.05.1953    Zrušeno: 28.12.1960

Zákon o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon)
(Ruší 100/1946 Sb.;Ruší 170/1946 Sb.;Ruší 195/1948 Sb.;Ruší 196/1948 Sb.;Ruší 197/1948 Sb.;Ruší 257/1949 Sb.;Ruší 95/1948 Sb.;Ruší 132/1945 Sb.;Ruší 14/1948 Sb.)

30/1953 Sb.

Účinnost od: 05.05.1953    Zrušeno: 23.10.1954

Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení o organisaci silniční, letecké a vodní dopravy a cestovního ruchu
(Mění 34/1952 Sb.)

25/1953 Sb.

Účinnost od: 01.05.1953    Zrušeno: 01.01.1957

Vládní nařízení o přesunu působnosti v některých věcech důchodového zabezpečení a nemocenského pojištění

24/1953 Sb.

Účinnost od: 29.04.1953    Zrušeno: 01.09.1958

Vládní nařízení o zřízení institutu tělesné výchovy a sportu v Praze

23/1953 Sb.

Účinnost od: 29.04.1953    Zrušeno: 02.12.1957

Vládní nařízení o státní inspekci sklizní zemědělských plodin

22/1953 Sb.

Účinnost od: 18.04.1953    Zrušeno: 01.01.1957

Vládní nařízení o úpravě důchodů z důchodového zabezpečení a zaopatření osob nepřátelských lidově demokratickému zřízení

21/1953 Sb.

Účinnost od: 15.04.1953    Zrušeno: 01.10.1959

Vládní nařízení o občanské kontrole obchodu

20/1953 Sb.

Účinnost od: 01.04.1953    Zrušeno: 17.05.1954

Nařízení ministra vnitra o drobné úpravě hranic městských obvodů Praha 14 a Praha 15
(Mění 79/1949 Sb.)

19/1953 Sb.

Účinnost od: 01.04.1953

Vyhláška ministra vnitra o úplném znění vládního nařízení, jímž se provádí zákon o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků

18/1953 Sb.

Účinnost od: 01.04.1953

Vládní nařízení, kterým se mění a doplňují ustanovení o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků
(Mění 131/1950 Sb.)

15/1953 Sb.

Účinnost od: 01.04.1953    Zrušeno: 01.01.1993

Vládní nařízení o ověřování listin a podpisů na listinách národními výbory

16/1953 Sb.

Účinnost od: 31.03.1953    Zrušeno: 01.01.1959

Zákon, kterým se mění rozpočtový zákon na rok 1952
(Mění 3/1952 Sb.)

17/1953 Sb.

Účinnost od: 28.03.1953    Zrušeno: 21.07.1959

Vládní nařízení o volbě závodní rady a o hrazení nákladů její činnosti

65/1953 Sb.

Účinnost od: 27.03.1953    Zrušeno: 23.04.1960

Vyhláška ministra zahraničních věcí o obchodní dohodě mezi republikou Československou a Syrskou republikou

64/1953 Sb.

Účinnost od: 27.03.1953    Zrušeno: 19.04.1996

Vyhláška ministra zahraničních věcí o obchodní dohodě mezi republikou Československou a Libanonskou republikou

12/1953 Sb.

Účinnost od: 01.03.1953    Zrušeno: 01.04.1964

Nařízení ministra spravedlnosti o rozsahu a podmínkách přípustnosti exekuce na pohledávky z dodávek zemědělských výrobků státu

13/1953 Sb.

Účinnost od: 28.02.1953    Zrušeno: 01.07.1964

Nařízení ministra spravedlnosti, jímž se stanoví, které další podniky se zapisují do podnikového rejstříku

11/1953 Sb.

Účinnost od: 28.02.1953    Zrušeno: 01.07.1966

Nařízení ministra zdravotnictví o zdravotních obvodech

51/1953 Sb.

Účinnost od: 25.02.1953

Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou republiky Československé a vládou Lidové republiky Rumunské o ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami

9/1953 Sb.

Účinnost od: 18.02.1953    Zrušeno: 20.06.1966

Vládní nařízení o hlavních energeticích

8/1953 Sb.

Účinnost od: 14.02.1953    Zrušeno: 29.11.1958

Vládní nařízení o státní jakostní inspekci

14/1953 Sb.

Účinnost od: 03.02.1953    Zrušeno: 15.10.1990

Vládní nařízení, kterým se zakládá řád "Řád budování socialistické vlasti"

7/1953 Sb.

Účinnost od: 31.01.1953    Zrušeno: 01.09.1991

Vládne nariadenie, ktorým sa zrušujú a zriaďujú niektoré povereníctva a upravuje ich pôsobnosť

6/1953 Sb.

Účinnost od: 31.01.1953    Zrušeno: 01.09.1991

Vládní nařízení, kterým se zrušují a zřizují některé orgány státní správy a upravuje jejich působnost
(Ruší 194/1948 Sb.;Ruší 233/1948 Sb.)

5/1953 Sb.

Účinnost od: 31.01.1953    Zrušeno: 01.01.1969

Vládní nařízení o nové organisaci vládních prací

70/1953 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953

Vládní nařízení, kterým se provádí rozpočtový zákon na rok 1953

29/1953 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 01.01.1957

Vládní nařízení o ředitelských fondech na železnicích

28/1953 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 01.01.1957

Vládní nařízení o ředitelských fondech v národních podnicích stavebních a montážních a v komunálních podnicích stavebních

27/1953 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 01.01.1957

Vládní nařízení o ředitelských fondech v národních a komunálních podnicích průmyslových
(Mění 103/1950 Sb. § 29;Mění 167/1950 Sb. § 24 a 25)

26/1953 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953

Rozpočtový zákon na rok 1953

10/1953 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 01.07.1964

Vládní nařízení o některých opatřeních v oboru pensijního nadlepšení

4/1953 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Účinnost do: 01.01.1954

Vládní nařízení o placené dovolené na zotavenou v roce 1953
(Mění 11/1952 Sb.)

3/1953 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 01.07.1964

Vládní nařízení o podnicích státního obchodu
(Mění 118/1948 Sb. § 14 a 16;Mění 120/1948 Sb. § 9 a 11;Mění 124/1948 Sb. § 12 a 14)

2/1953 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 01.09.1959

Vyhláška ministra spravodlivosti o úplnom znení občianskeho súdneho poriadku

1/1953 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 06.07.1961

Vyhláška ministra spravedlnosti o úplném znění trestního řádu

110/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 01.01.1962

Nařízení ministra chemického průmyslu o nevyužitých odpadních a upotřebených olejích mazacích
(Ruší 580/1949 Ú.l.I;Ruší 1172/1948 Ú.l.I)

109/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 01.01.1957

Vládní nařízení o úpravě zaměstnavatelské části pojistného v národním pojištění zaměstnanců
(Ruší 250/1943 Sb.;Mění 250/1943 Sb. pokud upravují stanovení a vybírání příspěvku k účelovému jmění pro včlenění do práce, připadajícího na zaměstnance;Mění 90/1949 Sb. pokud upravují stanovení a vybírání příspěvku pro rodinné přídavky;Mění 99/1948 Sb. pokud upravují vyměřovací základ pro pojistné a sazby pojistného v národním pojištění zaměstnanců;Ruší 220/1948 Sb.;Ruší 116/1950 Sb.)

108/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 28.12.1960

Vládní nařízení o změně působnosti v oboru škol zemědělských, škol lesnických a vysokých škol zemědělských
(Ruší 137/1950 Sb.)

107/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 01.01.1956

Vládní nařízení, kterým se rozšiřuje platnost zákona o národních podnicích průmyslových na národní podniky v oboru ministerstva školství, věd a umění
(Mění 103/1950 Sb.)

106/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 10.06.1960

Vládní nařízení o přesunu působnosti ve sběru železného a kovového odpadu (šrotu)

105/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953

Vládní nařízení, kterým se se vyhlašují dodávkové normy některých zemědělských výrobků a stanoví dodávkové oblasti pro rok 1953

102/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 01.01.1991

Vládní nařízení o osvobození úroků z úsporných vkladů od daně z příjmů obyvatelstva

101/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 01.01.1957

Vládní nařízení o úpravě podmínek pro trvání nároků na některé důchody z důchodového zabezpečení

100/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 01.07.1980

Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
(Mění 32/1947 Sb.)

99/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 01.10.1961

Vládní nařízení o organisaci veterinární služby a o některých veterinárních opatřeních (veterinární řád)
(Ruší 249/1944 Sb.;Ruší 90/1944 Sb.;Ruší 149/1941 Sb.;Ruší 73/1948 Sb.)

96/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 25.10.1960

Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví odchylky při důkazu znalci v některých věcech národního pojištění

95/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 01.04.1964

Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se vydává jednací řád pro soudy
(Ruší 192/1950 Sb.)

94/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 06.07.1961

Vládní nařízení, kterým se stanoví počátek účinnosti ustanovení §39 odst. 2 věty druhé zákona o organisaci soudů

93/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 06.07.1961

Vládní nařízení o náhradách příslušejících soudcům z lidu
(Ruší 25/1949 Sb.)

90/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 01.04.1962

Zákon o Československé akademii zemědělských věd

89/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 01.09.1957

Zákon o důchodovém zaopatření příslušníků ozbrojených sil

88/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 01.11.1992

Zákon o materiálním zabezpečení příslušníků ozbrojených sil
(Mění 85/1950 Sb. § 9;Ruší 200/1949 Sb.)

87/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 02.05.1961

Zákon o reorganisaci branné výchovy
(Mění 92/1951 Sb.)

86/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 01.01.1959

Zákon o kontrolní a revisní správě ministerstva financí
(Ruší 186/1948 Sb.)

85/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 01.01.1967

Zákon o pojišťovnictví
(Ruší 331/1942 Sb.;Ruší 307/1922 Sb.;Mění 31/1896 ř.z.;Mění 307/1922 Sb. oddíly B, C, D a E;Mění 331/1942 Sb. čl. I a II;Ruší 147/1934 Sb.;Ruší 190/1950 Sb.;Ruší 238/1921 Sb.;Ruší 521/1917 ř.z.;Ruší 53/1951 Sb.)

84/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 01.01.1990

Zákon o organisaci peněžnictví
(Ruší 69/1931 Sb.;Mění 143/1930 Sb. § 16 až 24;Mění 181/1948 Sb. s vyjímkou § 7 odst. 3, § 9 až 11, § 14 až 16 a § 18 až 21;Mění 187/1948 Sb. § 16 a 17;Mění 31/1950 Sb. § 5 a 12 a § 14 až 16;Ruší 229/1949 Sb.;Ruší 3/1946 Sb.;Ruší 308/1948 Sb.;Ruší 309/1948 Sb.;Ruší 23/1952 Sb.)

83/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 01.01.1959

Zákon o rozpočtech národních výborů
(Ruší 75/1950 Sb.;Ruší 279/1949 Sb.)

82/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 01.01.1991

Zákon o místních poplatcích
(Mění 152/1950 Sb. § 14;Mění 187/1950 Sb. § 11 odst. 2 a 3 a § 16 odst. 4)

81/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 01.01.1960

Zákon o dani z představení
(Ruší 285/1949 Sb.)

80/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 01.01.1962

Zákon o domovní dani
(Mění 76/1927 Sb. pokud upravují domovní daň;Ruší 33/1945 Sb.I;Ruší 12/1943 Sb.;Ruší 380/1941 Sb.;Ruší 231/1941 Sb.;Ruší 68/1941 Sb.;Ruší 290/1940 Sb.;Ruší 162/1940 Sb.;Ruší 135/1939 Sb.;Ruší 2/1939 Sb.I;Ruší 393/1938 Sb.;Ruší 15/1937 Sb.;Ruší 284/1936 Sb.;Ruší 227/1936 Sb.;Ruší 226/1936 Sb.;Ruší 34/1936 Sb.;Ruší 258/1935 Sb.;Ruší 215/1935 Sb.;Ruší 167/1930 Sb.;Ruší 27/1928 Sb.;Ruší 180/1927 Sb.;Ruší 158/1927 Sb.;Ruší 145/1927 Sb.;Ruší 142/1927 Sb.;Ruší 131/1927 Sb.;Ruší 78/1927 Sb.;Ruší 76/1927 Sb.;Ruší 300/1924 Sb.;Ruší 235/1924 Sb.;Ruší 22/1943 Sb.;Ruší 25/1941 Sb.)

79/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 01.01.1962

Zákon o živnostenské dani

78/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 01.01.1962

Zákon o dani z příjmů obyvatelstva
(Ruší 695/1950 Ú.l.I;Ruší 347/1950 Ú.l.I;Ruší 346/1950 Ú.l.I;Ruší 345/1950 Ú.l.I;Ruší 344/1950 Ú.l.I;Ruší 1166/1949 Ú.l.I;Ruší 2219/1948 Ú.l.I;Ruší 2092/1948 Ú.l.I;Ruší 2081/1946 Ú.l.I;Ruší 2033/1946 Ú.l.I;Ruší 1999/1946 Ú.l.I;Ruší 1984/1946 Ú.l.I;Ruší 1897/1946 Ú.l.I;Ruší 1896/1946 Ú.l.I;Ruší 1819/1946 Ú.l.I;Ruší 1704/1946 Ú.l.I;Ruší 294/1948 Sb.;Ruší 1703/1946 Ú.l.I;Ruší 50/1948 Sb.;Ruší 1702/1946 Ú.l.I;Ruší 60/1950 Sb.;Ruší 1701/1946 Ú.l.I;Ruší 234/1943 Sb.;Ruší 145/1943 Sb.;Ruší 97/1945 Sb.;Ruší 99/1945 Sb.;Ruší 161/1945 Sb.;Ruší 4/1946 Sb.;Ruší 17/1946 Sb.;Ruší 99/1946 Sb.;Ruší 134/1946 Sb.;Ruší 173/1946 Sb.;Ruší 174/1946 Sb.;Ruší 202/1946 Sb.;Ruší 209/1946 Sb.;Ruší 93/1947 Sb.;Ruší 179/1947 Sb.;Ruší 8/1948 Sb.;Ruší 48/1948 Sb.;Ruší 307/1948 Sb.;Ruší 39/1949 Sb.;Ruší 68/1949 Sb.;Ruší 274/1949 Sb.;Ruší 168/1950 Sb.;Ruší 363/1951 Ú.l.I)

76/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon o dani ze mzdy
(Ruší 704/1947 Ú.l.I;Ruší 6/1944 Sb.;Mění 236/1948 Sb. pokud upravuje stanovení a vybírání části pojistného připadající na příslušníky ozbrojených sil;Mění 250/1943 Sb. pokud upravuje stanovení a vybírání příspěvku připadajících na zaměstnance;Mění 99/1948 Sb. pokud upravuje stanovení a vybírání části pojistného na zaměstnance;Ruší 109/1947 Sb.)

75/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 01.01.1967

Zákon o důchodové dani družstev a jiných organisací

74/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 01.01.1962

Zákon o dani z výkonů
(Ruší 102/1949 Sb.;Ruší 262/1949 Sb.)

73/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 01.01.1993

Zákon o dani z obratu
(Ruší 283/1948 Sb.;Ruší 263/1949 Sb.;Ruší 264/1949 Sb.;Ruší 284/1948 Sb.;Ruší 285/1948 Sb.;Ruší 290/1948 Sb.;Ruší 239/1949 Sb.)

72/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 01.01.1959

Vládní vyhláška o účinnosti účetních zásad pro některé okruhy účetních jednotek

70/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 01.04.1964

Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se provádí zákon o sociálně právní ochraně mládeže

69/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 01.04.1964

Zákon o sociálně právní ochraně mládeže
(Ruší 213/1941 Sl.z.;Mění 242/1949 Sb. čl. IV;Ruší 202/1947 Sb.;Ruší 213/1941 Sb.;Ruší 256/1921 Sb.;Ruší 29/1930 Sb.;Ruší 48/1947 Sb.;Ruší 57/1948 Sb.;Ruší 7/1946 Sb.;Ruší 203/1947 Sb.)

68/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 01.04.1964

Zákon, ktorým sa mení a doplňuje občiansky súdny poriadok
(Mění 142/1950 Sb.)

67/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 01.01.1957

Zákon, kterým se mění a doplňuje trestní řád
(Mění 87/1950 Sb.)

66/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 06.07.1961

Zákon o organisaci soudů
(Ruší 113/1942 Sl.z.;Ruší 112/1942 Sl.z.;Ruší 162/1932 Sb.;Ruší 190/1924 Sb.;Ruší 216/1919 Sb.;Ruší 5/1949 Sb.;Mění 319/1948 Sb. § 1 až 9, 16, 19, 20, 22, 117 až 129 a 133;Ruší 112/1942 Sb.;Ruší 113/1942 Sb.;Ruší 232/1948 Sb.;Ruší 238/1948 Sb.;Ruší 25/1927 Sb.;Ruší 25/1949 Sb.;Ruší 267/1949 Sb.;Ruší 114/1949 Sb.;Ruší 270/1948 Sb.;Ruší 145/1949 Sb.;Ruší 320/1948 Sb.;Ruší 321/1948 Sb.;Ruší 451/1919 Sb.;Ruší 5/1918 Sb.;Ruší 90/1945 Sb.;Ruší 92/1924 Sb.;Ruší 93/1924 Sb.)

65/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 01.01.1957

Zákon o prokuratuře
(Ruší 270/1949 Sb.;Ruší 210/1938 Sb.;Ruší 116/1938 Sb.;Ruší 191/1937 Sb.;Ruší 164/1937 Sb.;Ruší 217/1925 Sb.;Ruší 158/1920 Sb.;Ruší 166/1949 Sb.;Ruší 7/1950 Sb.)

64/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 11.07.1960

Ústavní zákon o soudech a prokuratuře
(Ruší 23/1950 Sb.;Ruší 166/1950 Sb.)

62/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 19.12.1963

Zákon o rybářství
(Ruší 167/1943 Sb.;Ruší 306/1936 Sb.;Ruší 5/1942 Sb.)

61/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 01.07.2000

Zákon o námořní plavbě
(Ruší 102/1924 Sb.;Ruší 316/1920 Sb.)

55/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 01.04.1958

Vládní nařízení o povinnostech, právech a odpovědnosti hlavních (vedoucích) účetních a o organisaci účetní služby

54/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 01.04.1958

Zákon o hlavních (vedoucích) účetních a o organisaci účetní služby
(Mění 103/1950 Sb. § 26;Mění 167/1950 Sb. § 19)

51/1952 Sb.

Účinnost od: 01.01.1953    Zrušeno: 01.07.1966

Vládní nařízení o poskytování preventivní a léčebné péče vojenským a válečným poškozencům a obětem války a fašistické persekuce

Zavřít
MENU