Sbírka předpisů 1953 - neplatné

Účinnost od: 1. ledna 1954    Zrušeno : 01.07.1965
Zákon o právu autorském (autorský zákon)
Účinnost od: 1. ledna 1954    Zrušeno : 01.01.1957
Vládní nařízení o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků
Účinnost od: 1. července 1953    Zrušeno : 01.01.1957
Vládní nařízení o ředitelských fondech v hospodářských organisacích dopravních
Účinnost od: 1. ledna 1954    Zrušeno : 01.01.1993
Vládní nařízení, kterým se mění procenta zvýšení daně ze mzdy
Účinnost od: 1. ledna 1954    Zrušeno : 01.01.1959
Vládní nařízení o základních fondech hospodářských organisací
Účinnost od: 1. ledna 1954    Zrušeno : 01.01.1959
Vládní nařízení o správě národního majetku rozpočtovými organisacemi
Účinnost od: 16. května 1953    Zrušeno : 01.01.1959
Vládní nařízení, kterým se doplňuje vládní nařízení č. 37/1953 Sb., o způsobu a lhůtách předkládání reklamací při dodávkách nekvalitních a nekompletních výrobků a výrobků, které neodpovídají státním standardům, normám a technickým podmínkám, a o majetkových sporech při nevyhovění reklamacím
Účinnost od: 31. prosince 1953    Zrušeno : 01.01.1958
Vládní nařízení o fondech dlouhodobého úvěru pro výrobní a spotřební družstva
Účinnost od: 1. ledna 1954    Zrušeno : 01.01.1971
Zákon o devisovém hospodářství
Účinnost od: 31. prosince 1953    Zrušeno : 01.04.1964
Zákon o bytové výstavbě, udržování a správě bytového majetku a jejich financování
Účinnost od: 1. ledna 1954    Zrušeno : 01.01.1960
Zákon o místním průmyslu o komunálním hospodářství
Účinnost od: 1. ledna 1954    Zrušeno : 17.05.1954
Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se stanoví sídla a obvody lidových soudů v Galantě a v Senci
Účinnost od: 1. ledna 1954    Zrušeno : 01.09.1957
Nařízení ministrů spravedlnosti, národní obrany a vnitra o rejstříku trestů
Účinnost od: 1. ledna 1954    Zrušeno : 01.07.1961
Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení trestního práva správního
Účinnost od: 1. ledna 1954    Zrušeno : 01.01.1959
Vyhláška předsedy vlády, kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organisaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
Účinnost od: 12. ledna 1954    Zrušeno : 01.01.1959
Vládní vyhláška o účinnosti účetních zásad pro další okruhy účetních jednotek
Účinnost od: 28. prosince 1953    Zrušeno : 01.09.1961
Vládní nařízení o vysoké stranické škole při Ústředním výboru Komunistické strany Československa
Účinnost od: 1. ledna 1954    Zrušeno : 30.04.1958
Vládní nařízení o organisaci státního požárního dozoru a požární ochrany
Účinnost od: 1. ledna 1954    Zrušeno : 01.04.1964
Vládní nařízení o nové organisaci a financování strojních a traktorových stanic
Účinnost od: 1. ledna 1954    Zrušeno : 01.01.1956
Vládní nařízení, kterým se rozšiřuje platnost zákona o národních podnicích průmyslových na národní podniky v oboru státního úřadu statistického
Účinnost od: 16. prosince 1953    Zrušeno : 01.01.1955
Vládní nařízení, kterým se zřizuje Ústřední správa vodního hospodářství
Účinnost od: 1. září 1953    Zrušeno : 01.03.1956
Nařízení ministra dopravy o Dodatkové úmluvě k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1933 (M. Ú. Z.) a o některých přílohách k této úmluvě
Účinnost od: 12. prosince 1953    Zrušeno : 01.11.1955
Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se provádí ustanovení §4 odst. 2 zákona č. 33/1953 Sb., o právní praxi a odborné zkoušce v oboru justice a prokuratury
Účinnost od: 1. října 1953    Zrušeno : 01.04.1964
Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se upravuje výše státního dětského příspěvku
Účinnost od: 4. listopadu 1953    Zrušeno : 01.07.1966
Nařízení ministra zdravotnictví o hygienické a protiepidemické ochraně vody
Účinnost od: 21. října 1953    Zrušeno : 01.07.1964
Nařízení ministra spravedlnosti, jímž se stanoví, které další podniky se zapisují do podnikového rejstříku
Účinnost od: 1. června 1953    Zrušeno : 01.01.1957
Vládní nařízení o úpravě pojistného národního pojištění
Účinnost od: 7. října 1953    Zrušeno : 01.01.1956
Nařízení ministra financí, jímž se mění a doplňují sazebníky správních poplatků a podrobnější předpisy o těchto poplatcích
Účinnost od: 1. října 1953    Zrušeno : 11.07.1960
Ústavní zákon o řízení národních výborů vládou
Účinnost od: 26. září 1953    Zrušeno : 28.12.1960
Vládní nařízení o změně působnosti ve věcech zdravotnických škol
Účinnost od: 26. září 1953    Zrušeno : 18.07.1963
Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních umělcích
Účinnost od: 14. září 1953    Zrušeno : 11.07.1960
Vládne nariadenie o novej organizácii povereníctev
Účinnost od: 14. září 1953    Zrušeno : 01.01.1969
Vládní nařízení o nové organisaci ministerstev a ústředních orgánů státní správy
Účinnost od: 14. září 1953    Zrušeno : 01.03.1956
Nařízení ministra železnic o novém znění Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1933 (M. Ú. Z.)
Účinnost od: 14. září 1953    Zrušeno : 01.07.2000
Nařízení, kterým se provádějí některá ustanovení zákona o námořní plavbě
Účinnost od: 3. září 1953    Zrušeno : 01.09.1957
Vládní nařízení o pojištění příslušníků vojenských oddílů pracujících v podnicích socialistického sektoru
Účinnost od: 1. září 1953    Zrušeno : 15.10.1990
Vládní nařízení o vyznamenáních a čestných uznáních pro učitele a jiné školské pracovníky
Účinnost od: 1. září 1953    Zrušeno : 01.04.1970
Nařízení ministra dopravy o řádu plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje
Účinnost od: 29. srpna 1953    Zrušeno : 30.12.1958
Vládní nařízení o odborných školách pro vzdělání mistrů výrobního výcviku
Účinnost od: 1. ledna 1953    Účinnost do :01.01.1954
Vládní nařízení, kterým se provádí rozpočtový zákon na rok 1953
Účinnost od: 8. června 1953    Zrušeno : 15.08.1957
Vyhláška předsedy úřadu pro vynálezy o úplném znění vládního nařízení k provedení zákona o vynálezech a zlepšovacích námětech
Účinnost od: 8. června 1953    Zrušeno : 15.08.1957
Vyhláška předsedy úřadu pro vynálezy o úplném znění zákona o vynálezech a zlepšovacích námětech
Účinnost od: 1. července 1953    Zrušeno : 01.07.1980
Nařízení ministra zahraničního obchodu, jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku
Účinnost od: 27. března 1953    Zrušeno : 23.04.1960
Vyhláška ministra zahraničních věcí o obchodní dohodě mezi republikou Československou a Syrskou republikou
Účinnost od: 27. března 1953    Zrušeno : 19.04.1996
Vyhláška ministra zahraničních věcí o obchodní dohodě mezi republikou Československou a Libanonskou republikou
Účinnost od: 8. června 1953    Zrušeno : 01.01.1959
Nařízení ministra financí, kterým se stanoví arbitrážní poplatky
Účinnost od: 1. července 1953    Zrušeno : 01.04.1955
Vládní nařízení, kterým se mění a doplňuje železniční přepravní řád
Účinnost od: 27. července 1953    Zrušeno : 01.03.1958
Vládní nařízení o občanských průkazech
Účinnost od: 1. září 1953    Zrušeno : 01.12.1959
Vládní nařízení o vědeckých hodnostech a o označení absolventů vysokých škol
Účinnost od: 1. července 1953    Zrušeno : 01.04.1958
Vládní nařízení o vládním výboru pro geologii a Ústředním ústavu geologickém
Účinnost od: 21. července 1953    Zrušeno : 30.04.1959
Vládní nařízení o rozmisťování dalších absolventů škol a o podmínkách pro nástup zaměstnání některých studentů a žáků škol
Účinnost od: 1. července 1953    Zrušeno : 15.10.1990
Vládní nařízení o zasloužilých umělcích
Účinnost od: 1. července 1953    Zrušeno : 21.02.1997
Vládní nařízení o provozu na silnicích
Účinnost od: 1. července 1953    Zrušeno : 01.07.1980
Vládní nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb
Účinnost od: 1. července 1953    Zrušeno : 01.07.1953
Vládní nařízení o opatřeních proti fluktuaci a absenci
Účinnost od: 1. července 1953    Zrušeno : 01.04.1964
Nařízení ministra spravedlnosti, kterým se částečně mění placení nájemného
Účinnost od: 8. června 1953    Zrušeno : 15.08.1957
Vládní nařízení o seznamech thematických úkolů pro vynálezce a zlepšovatele v oborech výroby
Účinnost od: 8. června 1953    Zrušeno : 15.08.1957
Vládní nařízení o změnách v příslušnosti a v řízení ve věcech vynálezů, zlepšovacích námětů, ochranných známek a chráněných vzorů
Účinnost od: 8. června 1953    Zrušeno : 01.01.1963
Vládní nařízení o státní arbitráži
Účinnost od: 8. června 1953    Zrušeno : 01.01.1963
Vládní nařízení, kterým se nově začleňují, mění nebo zrušují některé složky státního úřadu plánovacího
Účinnost od: 1. června 1953    Zrušeno : 01.06.1993
Vyhláška ministra financí o vydání peněz vzoru 1953
Účinnost od: 1. června 1953    Zrušeno : 01.01.1960
Vládní nařízení o volném prodeji zemědělských výrobků a o zemědělských trzích
Účinnost od: 1. června 1953    Zrušeno : 01.01.1993
Vládní nařízení, kterým se upravují procenta zvýšení a snížení daně ze mzdy
Účinnost od: 25. května 1953    Zrušeno : 01.07.1975
Vládní nařízení o občanské pracovní pomoci
Účinnost od: 22. května 1953    Zrušeno : 01.01.1954
Nařízení ministrů spravedlnosti, národní obrany a vnitra, kterým se mění nařízení o rejstříku trestů
Účinnost od: 1. června 1953    Zrušeno : 01.01.1966
Vládní nařízení, kterým se mění, po případě doplňují některá ustanovení platových řádů pro správní zaměstnance, učitele, zaměstnance zdravotní péče a soudce z povolání, prokurátory a soudcovské čekatele
Účinnost od: 16. května 1953    Zrušeno : 01.01.1959
Vládní nařízení o způsobu a lhůtách předkládání reklamací při dodávkách nekvalitních a nekompletních výrobků a výrobků, které neodpovídají státním standardům, normám a technickým podmínkám, a o majetkových sporech při nevyhovění reklamacím
Účinnost od: 1. srpna 1954    Zrušeno : 01.01.1975
Celní zákon
Účinnost od: 1. ledna 1954    Zrušeno : 30.04.1958
Zákon o státním požárním dozoru a požární ochraně
Účinnost od: 7. května 1953    Zrušeno : 01.11.1955
Zákon o právní praxi a odborné zkoušce v oboru justice a prokuratury
Účinnost od: 7. května 1953    Zrušeno : 28.12.1960
Zákon o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon)
Účinnost od: 5. května 1953    Zrušeno : 23.10.1954
Vládní nařízení, jímž se mění a doplňuje vládní nařízení o organisaci silniční, letecké a vodní dopravy a cestovního ruchu
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 01.01.1957
Vládní nařízení o ředitelských fondech na železnicích
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 01.01.1957
Vládní nařízení o ředitelských fondech v národních podnicích stavebních a montážních a v komunálních podnicích stavebních
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 01.01.1957
Vládní nařízení o ředitelských fondech v národních a komunálních podnicích průmyslových
Účinnost od: 1. ledna 1953    Účinnost do :01.01.1954
Rozpočtový zákon na rok 1953
Účinnost od: 1. května 1953    Zrušeno : 01.01.1957
Vládní nařízení o přesunu působnosti v některých věcech důchodového zabezpečení a nemocenského pojištění
Účinnost od: 29. dubna 1953    Zrušeno : 01.09.1958
Vládní nařízení o zřízení institutu tělesné výchovy a sportu v Praze
Účinnost od: 29. dubna 1953    Zrušeno : 02.12.1957
Vládní nařízení o státní inspekci sklizní zemědělských plodin
Účinnost od: 18. dubna 1953    Zrušeno : 01.01.1957
Vládní nařízení o úpravě důchodů z důchodového zabezpečení a zaopatření osob nepřátelských lidově demokratickému zřízení
Účinnost od: 15. dubna 1953    Zrušeno : 01.10.1959
Vládní nařízení o občanské kontrole obchodu
Účinnost od: 1. dubna 1953    Zrušeno : 17.05.1954
Nařízení ministra vnitra o drobné úpravě hranic městských obvodů Praha 14 a Praha 15
Účinnost od: 28. března 1953    Zrušeno : 21.07.1959
Vládní nařízení o volbě závodní rady a o hrazení nákladů její činnosti
Účinnost od: 31. března 1953    Zrušeno : 01.01.1959
Zákon, kterým se mění rozpočtový zákon na rok 1952
Účinnost od: 1. dubna 1953    Zrušeno : 01.01.1993
Vládní nařízení o ověřování listin a podpisů na listinách národními výbory
Účinnost od: 3. února 1953    Zrušeno : 15.10.1990
Vládní nařízení, kterým se zakládá řád "Řád budování socialistické vlasti"
Účinnost od: 28. února 1953    Zrušeno : 01.07.1964
Nařízení ministra spravedlnosti, jímž se stanoví, které další podniky se zapisují do podnikového rejstříku
Účinnost od: 1. března 1953    Zrušeno : 01.04.1964
Nařízení ministra spravedlnosti o rozsahu a podmínkách přípustnosti exekuce na pohledávky z dodávek zemědělských výrobků státu
Účinnost od: 28. února 1953    Zrušeno : 01.07.1966
Nařízení ministra zdravotnictví o zdravotních obvodech
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 01.07.1964
Vládní nařízení o některých opatřeních v oboru pensijního nadlepšení
Účinnost od: 18. února 1953    Zrušeno : 20.06.1966
Vládní nařízení o hlavních energeticích
Účinnost od: 14. února 1953    Zrušeno : 29.11.1958
Vládní nařízení o státní jakostní inspekci
Účinnost od: 31. ledna 1953    Zrušeno : 01.09.1991
Vládne nariadenie, ktorým sa zrušujú a zriaďujú niektoré povereníctva a upravuje ich pôsobnosť
Účinnost od: 31. ledna 1953    Zrušeno : 01.09.1991
Vládní nařízení, kterým se zrušují a zřizují některé orgány státní správy a upravuje jejich působnost
Účinnost od: 31. ledna 1953    Zrušeno : 01.01.1969
Vládní nařízení o nové organisaci vládních prací
Účinnost od: 1. ledna 1953    Účinnost do :01.01.1954
Vládní nařízení o placené dovolené na zotavenou v roce 1953
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 01.07.1964
Vládní nařízení o podnicích státního obchodu
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 01.09.1959
Vyhláška ministra spravodlivosti o úplnom znení občianskeho súdneho poriadku
Účinnost od: 1. ledna 1953    Zrušeno : 06.07.1961
Vyhláška ministra spravedlnosti o úplném znění trestního řádu
Zavřít
MENU