Sbírka předpisů 2024

čá. 037/2024 Sb. rozeslána 22. února 2024
Účinnost od: 22. února 2024
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek proti pneumokokovým infekcím pro očkování v dětském věku
čá. 036/2024 Sb. rozeslána 22. února 2024
Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 30/23 ve věci návrhu na zrušení § 67ca zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, § 8a zákona č. 198/1993 Sb., o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu, ve znění pozdějších předpisů, a § 2a zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznika osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 035/2024 Sb. rozeslána 22. února 2024
Účinnost od: 1. března 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů
čá. 034/2024 Sb. rozeslána 20. února 2024
Účinnost od: 21. února 2024 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
čá. 033/2024 Sb. rozeslána 20. února 2024
Účinnost od: 1. dubna 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2018 Sb., o charakteristice bonitovaných půdně ekologických jednotek a postupu pro jejich vedení a aktualizaci
čá. 032/2024 Sb. rozeslána 20. února 2024
Účinnost od: 21. února 2024
Vyhláška o územních pracovištích Dopravního a energetického stavebního úřadu
čá. 031/2024 Sb. rozeslána 13. února 2024
Účinnost od: 1. dubna 2024 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
čá. 030/2024 Sb. rozeslána 13. února 2024
Účinnost od: 1. dubna 2024 s výjimkou
Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
čá. 029/2024 Sb. rozeslána 13. února 2024
Účinnost od: 1. ledna 2025 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2008 Sb., o výkonu zabezpečovací detence a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 028/2024 Sb. rozeslána 13. února 2024
Účinnost od: 1. března 2024
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 027/2024 Sb. rozeslána 9. února 2024
Účinnost od: 9. února 2024
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)
čá. 026/2024 Sb. rozeslána 9. února 2024
Účinnost od: 28. prosince 2024
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů
čá. 025/2024 Sb. rozeslána 9. února 2024
Účinnost od: 9. února 2024
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
čá. 024/2024 Sb. rozeslána 8. února 2024
Účinnost od: 8. února 2024
Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 7/23 ve věci návrhu na zrušení § 23a odst. 3 poslední věty zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
čá. 023/2024 Sb. rozeslána 8. února 2024
Účinnost od: 8. února 2024
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek proti pneumokokovým infekcím pro očkování v dětském věku a u pojištěnců s rizikovými faktory zdravotního stavu
čá. 022/2024 Sb. rozeslána 8. února 2024
Účinnost od: 1. ledna 2023
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody o hospodářské, obchodní a technické spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar
čá. 021/2024 Sb. rozeslána 8. února 2024
Účinnost od: 10. července 2021
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o přijetí změn čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu, přijatých v New Yorku dne 14. prosince 2017
čá. 020/2024 Sb. rozeslána 8. února 2024
Účinnost od: 8. února 2024
Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 47/2022 Sb. m. s., o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
čá. 019/2024 Sb. rozeslána 2. února 2024
Účinnost od: 2. února 2024
Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 27/22 ve věci návrhu na zrušení čl. 7 odst. 3 obecně závazné vyhlášky obce Tchořovice č. 2/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
čá. 018/2024 Sb. rozeslána 2. února 2024
Účinnost od: 3. února 2024
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 36/2023 Sb., o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů
čá. 017/2024 Sb. rozeslána 1. února 2024
Účinnost od: 2. února 2024
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny, ve znění nařízení vlády č. 214/2023 Sb.
čá. 016/2024 Sb. rozeslána 1. února 2024
Účinnost od: 2. února 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
čá. 015/2024 Sb. rozeslána 1. února 2024
Účinnost od: 2. února 2024
Vyhláška k provedení zákona o preventivní restrukturalizaci
čá. 014/2024 Sb. rozeslána 26. ledna 2024
Účinnost od: 1. února 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona, ve znění pozdějších předpisů
čá. 013/2024 Sb. rozeslána 26. ledna 2024
Účinnost od: 21. února 2024 s výjimkou
Vyhláška o požadavcích na jakost balených vod a o způsobu jejich úpravy
čá. 012/2024 Sb. rozeslána 24. ledna 2024
Účinnost od: 24. ledna 2024
Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 38/23 ve věci návrhu na zrušení § 2 odst. 2 písm. e) a § 18a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 011/2024 Sb. rozeslána 24. ledna 2024
Účinnost od: 31. ledna 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění pozdějších předpisů
čá. 010/2024 Sb. rozeslána 24. ledna 2024
Účinnost od: 1. února 2024
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
čá. 009/2024 Sb. rozeslána 19. ledna 2024
Účinnost od: 1. ledna 2024 s výjimkou
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2024, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2024
čá. 008/2024 Sb. rozeslána 19. ledna 2024
Účinnost od: 1. února 2024
Vyhláška o pravidlech pro výpočet minimálního limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování mobilní aplikace pro prokazování
čá. 007/2024 Sb. rozeslána 19. ledna 2024
Účinnost od: 28. února 2024
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Bedřicha Smetany
čá. 006/2024 Sb. rozeslána 16. ledna 2024
Účinnost od: 17. ledna 2024 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 490/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů
čá. 005/2024 Sb. rozeslána 16. ledna 2024
Účinnost od: 1. dubna 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů
čá. 004/2024 Sb. rozeslána 16. ledna 2024
Účinnost od: 1. února 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška), ve znění vyhlášky č. 154/2018 Sb.
čá. 003/2024 Sb. rozeslána 12. ledna 2024
Účinnost od: 28. prosince 2023
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
čá. 002/2024 Sb. rozeslána 9. ledna 2024
Účinnost od: 9. ledna 2024
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce
čá. 001/2024 Sb. rozeslána 5. ledna 2024
Účinnost od: 20. ledna 2024
Zákon, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Zavřít
MENU