Sbírka předpisů 2023

čá. 158/2023 Sb. rozeslána 24. listopadu 2023
Účinnost od: 1. ledna 2024
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2024
čá. 157/2023 Sb. rozeslána 24. listopadu 2023
Účinnost od: 1. ledna 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2024
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
Účinnost od: 1. ledna 2024
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
čá. 156/2023 Sb. rozeslána 24. listopadu 2023
Účinnost od: 6. prosince 2023
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 300. výročí úmrtí Jana Blažeje Santiniho-Aichela
Účinnost od: 1. ledna 2024
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 428/2021 Sb., o přípustné míře veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky
čá. 155/2023 Sb. rozeslána 21. listopadu 2023
Účinnost od: 1. ledna 2024 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 306/2012 Sb., o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče, ve znění vyhlášky č. 244/2017 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 22. listopadu 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 2/2023 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost
čá. 154/2023 Sb. rozeslána 10. listopadu 2023
Účinnost od: 10. listopadu 2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 1. ledna 2024 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
čá. 153/2023 Sb. rozeslána 3. listopadu 2023
Účinnost od: 3. listopadu 2023
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 319/2023 Sb.
Účinnost od: 19. října 2023
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru Ministerstva financí č. 04/VODA/2022, kterým se mění výměr Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací (č. 04/VODA/2022)
Účinnost od: 1. ledna 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 456/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí, ve znění vyhlášky č. 437/2021 Sb.
čá. 152/2023 Sb. rozeslána 3. listopadu 2023
Účinnost od: 1. února 2024
Zákon, kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2024
Zákon, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2024
Zákon, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 4. listopadu 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2024
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti krizových stavů a státních hmotných rezerv
čá. 151/2023 Sb. rozeslána 31. října 2023
Účinnost od: 1. listopadu 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 588/2020 Sb., o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)
Účinnost od: 1. ledna 2024 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 150/2023 Sb. rozeslána 31. října 2023
Účinnost od: 1. ledna 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
čá. 149/2023 Sb. rozeslána 31. října 2023
Účinnost od: 1. ledna 2024
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2024
čá. 148/2023 Sb. rozeslána 31. října 2023
Účinnost od: 1. ledna 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 147/2023 Sb. rozeslána 20. října 2023
Účinnost od: 1. ledna 2024
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2024
čá. 146/2023 Sb. rozeslána 20. října 2023
Účinnost od: 20. října 2023
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 284/2023 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2024
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
Účinnost od: 20. října 2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových a dodatečných voleb
Účinnost od: 1. ledna 2024
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2024
Účinnost od: 1. ledna 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 366/2005 Sb., o požadavcích vztahujících se na některé zmrazené potraviny
Účinnost od: 23. října 2023 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 261/2016 Sb., o tabákových výrobcích
čá. 145/2023 Sb. rozeslána 13. října 2023
Účinnost od: 1. ledna 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 226/2019 Sb., o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech, ve znění vyhlášky č. 181/2021 Sb.
Účinnost od: 1. listopadu 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu, ve znění vyhlášky č. 374/2020 Sb.
Účinnost od: 28. října 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, ve znění pozdějších předpisů
čá. 144/2023 Sb. rozeslána 13. října 2023
Účinnost od: 13. října 2023
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Účinnost od: 15. října 2023
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění mimořádné finanční podpory zemědělským odvětvím postiženým zvláštními problémy, které mají dopad na hospodářskou životaschopnost zemědělců v roce 2023
čá. 143/2023 Sb. rozeslána 11. října 2023
Účinnost od: 15. října 2023 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 88/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství
čá. 142/2023 Sb. rozeslána 6. října 2023
Účinnost od: 1. ledna 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2020 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, ve znění vyhlášky č. 311/2022 Sb.
Účinnost od: 1. listopadu 2023 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 141/2023 Sb. rozeslána 6. října 2023
Účinnost od: 6. října 2023
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 13. září 2023 sp. zn. Pl. ÚS-st. 59/23 k rozhodování o nákladech řízení podle § 142 občanského soudního řádu v řízeních majících povahu iudicii duplicis
čá. 140/2023 Sb. rozeslána 29. září 2023
Účinnost od: 1. ledna 2024
Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2024
čá. 139/2023 Sb. rozeslána 29. září 2023
Účinnost od: 1. ledna 2024
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
Účinnost od: 1. října 2023
Vyhláška o stanovení výše paušální částky náhrady nákladů při práci na dálku pro rok 2023
Účinnost od: 1. října 2023
Vyhláška o postupu při služebním hodnocení vojáků v záloze ve službě a jeho hlediscích
čá. 138/2023 Sb. rozeslána 29. září 2023
Účinnost od: 1. října 2023
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu a cenového rozhodnutí
Účinnost od: 10. prosince 2023
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2023, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2023
Účinnost od: 29. září 2023
Nález Ústavního soudu ze dne 6. září 2023 sp. zn. Pl. ÚS 31/23 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Holubice č. 1/2019, tržní řád
Účinnost od: 3. října 2023
Vyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Hradec Králové“ po 5 000 Kč
Účinnost od: 25. října 2023
Vyhláška o vydání bankovek po 5 000 Kč vzoru 2023
čá. 137/2023 Sb. rozeslána 29. září 2023
Účinnost od: 1. ledna 2024 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
čá. 136/2023 Sb. rozeslána 22. září 2023
Účinnost od: 1. října 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
čá. 135/2023 Sb. rozeslána 22. září 2023
Účinnost od: 22. září 2023
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 16. září 2023
Účinnost od: 1. října 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců, ve znění vyhlášky č. 68/2019 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2024
Nařízení vlády o výši vyměřovacího základu pro pojistné na veřejné zdravotní pojištění hrazené státem pro rok 2024
Účinnost od: 1. ledna 2024
Nařízení vlády o zvýšení zvláštního příspěvku k důchodu
Účinnost od: 1. ledna 2024
Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2022, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2024, základní výměry důchodu stanovené pro rok 2024 a částky zvýšení za vychované dítě pro rok 2024 a o zvýšení důchodů v roce 2024
čá. 134/2023 Sb. rozeslána 22. září 2023
Účinnost od: 23. září 2023 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 23. září 2023
Zákon o preventivní restrukturalizaci
čá. 133/2023 Sb. rozeslána 22. září 2023
Účinnost od: 1. října 2023
Vyhláška o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem
čá. 132/2023 Sb. rozeslána 19. září 2023
Účinnost od: 1. října 2023 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu, ve znění nařízení vlády č. 199/2021 Sb.
Účinnost od: 1. října 2023 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 131/2023 Sb. rozeslána 19. září 2023
Účinnost od: 1. listopadu 2023
Vyhláška o podmínkách výkonu činností energetických specialistů
čá. 130/2023 Sb. rozeslána 19. září 2023
Účinnost od: 20. září 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 394/2011 Sb., o sídlech obvodních báňských úřadů
Účinnost od: 20. září 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 2023 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 129/2023 Sb. rozeslána 19. září 2023
Účinnost od: 1. ledna 2024
Zákon o zrušení obsoletních právních předpisů
čá. 128/2023 Sb. rozeslána 14. září 2023
Účinnost od: 1. ledna 2024 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2022 Sb., o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)
Účinnost od: 1. ledna 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům, ve znění vyhlášky č. 376/2021 Sb.
čá. 127/2023 Sb. rozeslána 14. září 2023
Účinnost od: 14. září 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 29. září 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění pozdějších předpisů
čá. 126/2023 Sb. rozeslána 14. září 2023
Účinnost od: 1. ledna 2024 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 125/2023 Sb. rozeslána 7. září 2023
Účinnost od: 1. října 2023 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
čá. 124/2023 Sb. rozeslána 7. září 2023
Účinnost od: 7. září 2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 13. září 2023
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Maxe Švabinského
Účinnost od: 20. září 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí, ve znění nařízení vlády č. 464/2021 Sb.
čá. 123/2023 Sb. rozeslána 31. srpna 2023
Účinnost od: 1. září 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 250/2022 Sb., kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
čá. 122/2023 Sb. rozeslána 31. srpna 2023
Účinnost od: 1. září 2023
Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
čá. 121/2023 Sb. rozeslána 31. srpna 2023
Účinnost od: 31. srpna 2023
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 6 Politiky územního rozvoje České republiky
Účinnost od: 1. září 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 287/2016 Sb., o rozsahu a způsobu poskytování proviantních a výstrojních náležitostí vojákům v záloze ve službě
čá. 120/2023 Sb. rozeslána 25. srpna 2023
Účinnost od: 1. září 2023
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenových předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2024
Vyhláška o stanovení podmínek zdravotní způsobilosti osob k provozování dráhy a drážní dopravy
čá. 119/2023 Sb. rozeslána 25. srpna 2023
Účinnost od: 25. srpna 2023
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 244/2023 Sb.
Účinnost od: 1. září 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 263/1999 Sb., kterou se stanoví důvody pro poskytování služebního volna vojákům z povolání pro překážky ve službě a rozsah služebního volna, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 71/2011 Sb., o formě, struktuře a způsobu vedení a poskytování údajů, které je banka a pobočka banky z jiného než členského státu povinna vést a které je povinna poskytnout Garančnímu systému finančního trhu, ve znění vyhlášky č. 431/2016 Sb.
čá. 118/2023 Sb. rozeslána 25. srpna 2023
Účinnost od: 1. září 2023 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a způsobu a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, ve znění pozdějších předpisů
čá. 117/2023 Sb. rozeslána 25. srpna 2023
Účinnost od: 1. září 2023 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
čá. 116/2023 Sb. rozeslána 25. srpna 2023
Účinnost od: 26. srpna 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 26. srpna 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2024
Zákon, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 115/2023 Sb. rozeslána 25. srpna 2023
Účinnost od: 1. ledna 2024
Zákon, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2025
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o veřejných dražbách
Účinnost od: 1. ledna 2025
Zákon o veřejných dražbách
čá. 114/2023 Sb. rozeslána 11. srpna 2023
Účinnost od: 16. srpna 2023
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2023–2043, VAR %
Účinnost od: 11. srpna 2023
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2023–2032, 4,50 %
čá. 113/2023 Sb. rozeslána 8. srpna 2023
Účinnost od: 23. srpna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 157/2005 Sb., o náležitostech přihlášky ke zkoušce k prokázání odborné způsobilosti k obsluze vysílacích rádiových zařízení, o rozsahu znalostí potřebných pro jednotlivé druhy odborné způsobilosti, o způsobu provádění zkoušek, o druzích průkazů odborné způsobilosti a době jejich platnosti, ve znění vyhlášky č. 120/2019 Sb.
Účinnost od: 23. srpna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 155/2005 Sb., o způsobu tvorby volacích značek, identifikačních čísel a kódů, jejich používání a o druzích radiokomunikačních služeb, pro které jsou vyžadovány, ve znění vyhlášky č. 103/2018 Sb.
Účinnost od: 28. prosince 2024 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh, ve znění nařízení vlády č. 499/2021 Sb.
čá. 112/2023 Sb. rozeslána 8. srpna 2023
Účinnost od: 23. srpna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku
Účinnost od: 23. srpna 2023 s výjimkou
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
čá. 111/2023 Sb. rozeslána 8. srpna 2023
Účinnost od: 23. srpna 2023
Vyhláška o stanovení podrobností značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů
Účinnost od: 1. září 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
čá. 110/2023 Sb. rozeslána 3. srpna 2023
Účinnost od: 3. srpna 2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí a zastupitelstva městské části
Účinnost od: 3. srpna 2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 3. srpna 2023
Nález Ústavního soudu ze dne 18. července 2023 sp. zn. Pl. ÚS 24/23 ve věci návrhu na zrušení čl. 2 a přílohy č. 1 obecně závazné vyhlášky obce Řepov č. 1/2021, o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitých věcí
Účinnost od: 1. září 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2024
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění nařízení vlády č. 195/2019 Sb.
čá. 109/2023 Sb. rozeslána 31. července 2023
Účinnost od: 1. srpna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. srpna 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 286/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
čá. 108/2023 Sb. rozeslána 28. července 2023
Účinnost od: 26. července 2023
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2023–2029, 5,75 %
Účinnost od: 1. srpna 2023 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.
čá. 107/2023 Sb. rozeslána 28. července 2023
Účinnost od: 1. ledna 2024
Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území a některých nařízení okresních úřadů spadajících do působnosti Ministerstva životního prostředí
Účinnost od: 1. srpna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2016 Sb., o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby
Účinnost od: 12. srpna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků, ve znění vyhlášky č. 303/2016 Sb.
Účinnost od: 1. srpna 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
čá. 106/2023 Sb. rozeslána 14. července 2023
Účinnost od: 29. července 2023
Vyhláška o podrobnostech žádosti o shovívavost a žádosti o mezinárodní spolupráci
Účinnost od: 29. července 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 29. července 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
čá. 105/2023 Sb. rozeslána 14. července 2023
Účinnost od: 16. června 2023
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu č. 2/2023/CAU, kterým se mění Cenový předpis č. 1/2023/CAU, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
Účinnost od: 14. července 2023
Nález Ústavního soudu ze dne 20. června 2023 sp. zn. Pl. ÚS 38/22 ve věci návrhu na zrušení čl. 3 odst. 2 bodu prvního obecně závazné vyhlášky města Příbram č. 1/2022 o nočním klidu
Účinnost od: 15. července 2023
Nařízení vlády o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2022
čá. 104/2023 Sb. rozeslána 11. července 2023
Účinnost od: 11. července 2023
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 96/2022 Sb.
Účinnost od: 11. července 2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 11. července 2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 1. září 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
čá. 103/2023 Sb. rozeslána 30. června 2023
Účinnost od: 1. července 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/2018 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem zahraničních věcí
čá. 102/2023 Sb. rozeslána 30. června 2023
Účinnost od: 1. července 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 236/2022 Sb., o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2023
Účinnost od: 1. července 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu zákazníka, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny
čá. 101/2023 Sb. rozeslána 30. června 2023
Účinnost od: 1. července 2023 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 100/2023 Sb. rozeslána 30. června 2023
Účinnost od: 30. června 2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 30. června 2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. července 2023
Vyhláška o kadáverech koňovitých a zvířat v zájmovém chovu
Účinnost od: 1. července 2023
Nařízení vlády o započitatelných nákladech na bydlení a ubytování pro účely stanovení nároku na humanitární dávku a její výše
čá. 099/2023 Sb. rozeslána 30. června 2023
Účinnost od: 1. července 2023 s výjimkou
Vyhláška o terapeutických programech pro řidiče
čá. 098/2023 Sb. rozeslána 30. června 2023
Účinnost od: 30. června 2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. července 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 516/2021 Sb., o odborné justiční zkoušce, výběru a odborné přípravě justičních kandidátů, výběru uchazečů na funkci soudce, výběru předsedů soudů a o změně vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2023
Vyhláška o seznamu zaměstnání, u nichž se vysoká kvalifikace dokládá vyšší odbornou dovedností, a minimální době požadované odborné praxe k doložení odborné dovednosti
čá. 097/2023 Sb. rozeslána 30. června 2023
Účinnost od: 1. července 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického povolání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 500/2021 Sb., o podmínkách poskytování zvláštních cen hlasové komunikační služby a služby přístupu k internetu osobám se zvláštními sociálními potřebami
Účinnost od: 1. července 2023 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 096/2023 Sb. rozeslána 27. června 2023
Účinnost od: 1. ledna 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, ve znění vyhlášky č. 186/2022 Sb.
Účinnost od: 1. července 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, ve znění vyhlášky č. 17/2018 Sb.
čá. 095/2023 Sb. rozeslána 23. června 2023
Účinnost od: 23. června 2023
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 169/2023 Sb.
Účinnost od: 23. června 2023
Sdělení Státní volební komise k vyhlášeným dodatečným volbám do Zastupitelstva obce Brodec
Účinnost od: 23. června 2023
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 17. června 2023
Účinnost od: 1. července 2023
Vyhláška o způsobu určení výše efektivně vynaložených nákladů na zřízení a zabezpečení rozhraní pro připojení nástroje detekce, postupu jejich uplatnění a způsobu jejich úhrady
čá. 094/2023 Sb. rozeslána 23. června 2023
Účinnost od: 1. července 2023 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 143/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidské krve a jejích složek (vyhláška o lidské krvi), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2010 Sb., o dispečerském řízení elektrizační soustavy a o předávání údajů pro dispečerské řízení, ve znění vyhlášky č. 388/2012 Sb.
Účinnost od: 1. července 2023 s výjimkou
Vyhláška o stavu nouze v elektroenergetice a o obsahových náležitostech havarijního plánu
čá. 093/2023 Sb. rozeslána 23. června 2023
Účinnost od: 1. července 2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
Účinnost od: 1. července 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023, ve znění vyhlášky č. 85/2023 Sb.
Účinnost od: 1. července 2023
Vyhláška o bezpečnostních pravidlech pro orgány veřejné moci využívající služby poskytovatelů cloud computingu
Účinnost od: 1. července 2023
Vyhláška o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech
čá. 092/2023 Sb. rozeslána 23. června 2023
Účinnost od: 30. června 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 386/2022 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu
Účinnost od: 1. července 2023
Vyhláška o požadavcích na čaj, kávu a kávoviny
čá. 091/2023 Sb. rozeslána 23. června 2023
Účinnost od: 1. července 2024 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje
čá. 090/2023 Sb. rozeslána 23. června 2023
Účinnost od: 1. ledna 2024
Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se mění některé související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2024 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. září 2023 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2023 s výjimkou
Zákon o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů
Účinnost od: 1. července 2023
Zákon o mimořádném odpuštění penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a exekučních nákladů
čá. 089/2023 Sb. rozeslána 23. června 2023
Účinnost od: 1. července 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 23. července 2023
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany
Účinnost od: 1. července 2023 s výjimkou
Zákon o financování obrany České republiky a o změně zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o financování obrany)
čá. 088/2023 Sb. rozeslána 21. června 2023
Účinnost od: 1. července 2023
Vyhláška o zdraví zvířat a jeho ochraně a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností
Účinnost od: 1. července 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 281/2021 Sb., k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech
Účinnost od: 1. července 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 087/2023 Sb. rozeslána 21. června 2023
Účinnost od: 1. července 2023 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 086/2023 Sb. rozeslána 20. června 2023
Účinnost od: 1. srpna 2023
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů
Účinnost od: 1. srpna 2023
Zákon o ochraně oznamovatelů
čá. 085/2023 Sb. rozeslána 16. června 2023
Účinnost od: 1. ledna 2024
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
Účinnost od: 17. června 2023
Vyhláška o stanovení podmínek, při jejichž splnění přestává být tuhé palivo z odpadu odpadem
Účinnost od: 1. července 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 084/2023 Sb. rozeslána 16. června 2023
Účinnost od: 1. července 2023 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 16. července 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čá. 083/2023 Sb. rozeslána 15. června 2023
Účinnost od: 15. června 2023
Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2022
Účinnost od: 15. června 2023    Účinnost do :17.09.2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 14. 6. 2023
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2023–2031, 6,20 %
Účinnost od: 1. července 2023
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene pediatrického
čá. 082/2023 Sb. rozeslána 15. června 2023
Účinnost od: 1. července 2023
Vyhláška o poplatkovém přiznání k poplatku za ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur
čá. 081/2023 Sb. rozeslána 15. června 2023
Účinnost od: 15. června 2023
Nález Ústavního soudu ze dne 9. května 2023 sp. zn. Pl. ÚS 22/22 ve věci návrhu za zrušení některých ustanovení zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
čá. 080/2023 Sb. rozeslána 13. června 2023
Účinnost od: 1. července 2023
Nařízení vlády o stanovení geodetických referenčních systémů závazných na celém území České republiky, databází geodetických a geografických údajů a státních mapových děl vytvářených pro celé území České republiky a zásadách jejich používání
čá. 079/2023 Sb. rozeslána 9. června 2023
Účinnost od: 9. června 2023    Účinnost do :17.09.2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 14. června 2023
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny s vloženým prvkem „Osobní automobil Tatra 603“
čá. 078/2023 Sb. rozeslána 9. června 2023
Účinnost od: 1. července 2023 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů
čá. 077/2023 Sb. rozeslána 9. června 2023
Účinnost od: 24. června 2023 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění pozdějších předpisů
čá. 076/2023 Sb. rozeslána 9. června 2023
Účinnost od: 24. června 2023 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
čá. 075/2023 Sb. rozeslána 9. června 2023
Účinnost od: 24. června 2023
Vyhláška o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
čá. 074/2023 Sb. rozeslána 5. června 2023
Účinnost od: 1. července 2023 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony
čá. 073/2023 Sb. rozeslána 5. června 2023
Účinnost od: 20. června 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 251/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. července 2023 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 220/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2024 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku
Účinnost od: 1. ledna 2024
Zákon o jednotném environmentálním stanovisku
čá. 072/2023 Sb. rozeslána 31. května 2023
Účinnost od: 1. července 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 464/2012 Sb., o stanovení specifikace jednotlivých základních služeb a základních kvalitativních požadavků na jejich poskytování, ve znění vyhlášky č. 203/2016 Sb.
Účinnost od: 1. července 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 309/2011 Sb., o stanovení podmínek vyšetřování skotu na bovinní spongiformní encefalopatii v rámci prohlídky jatečných zvířat a masa, ve znění vyhlášky č. 136/2013 Sb.
Účinnost od: 1. července 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2023
Vyhláška o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a tlumení některých nákaz včel
Účinnost od: 1. července 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 277/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění vyhlášky č. 225/2016 Sb.
čá. 071/2023 Sb. rozeslána 31. května 2023
Účinnost od: 1. července 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství, ve znění vyhlášky č. 80/2012 Sb.
Účinnost od: 1. července 2023
Vyhláška o nikotinových sáčcích bez obsahu tabáku
čá. 070/2023 Sb. rozeslána 31. května 2023
Účinnost od: 1. června 2023 s výjimkou
Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví a o změně nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 69/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína, (nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření agrolesnictví)
čá. 069/2023 Sb. rozeslána 31. května 2023
Účinnost od: 31. května 2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 31. května 2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. července 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. června 2023
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Účinnost od: 1. června 2023
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
čá. 068/2023 Sb. rozeslána 24. května 2023
Účinnost od: 30. května 2023
Vyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Kroměříž“ po 5 000 Kč
Účinnost od: 1. ledna 2024
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 131/2018 Sb., o předkládání informací o úvěrech a úvěrovém riziku České národní bance
Účinnost od: 1. července 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. června 2023
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
čá. 067/2023 Sb. rozeslána 19. května 2023
Účinnost od: 1. června 2023 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů
čá. 066/2023 Sb. rozeslána 17. května 2023
Účinnost od: 17. května 2023    Účinnost do :17.09.2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 1. července 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2020 Sb., o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy a soukromoprávního systému pro využívání údajů, ve znění vyhlášky č. 6/2022 Sb.
čá. 065/2023 Sb. rozeslána 15. května 2023
Účinnost od: 1. července 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
čá. 064/2023 Sb. rozeslána 15. května 2023
Účinnost od: 15. května 2023
Nález Ústavního soudu ze dne 11. dubna 2023 sp. zn. Pl. ÚS 92/20 ve věci návrhu na zrušení § 16 odst. 2 a § 16h odst. 1 písm. a) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 322/2016 Sb.
čá. 063/2023 Sb. rozeslána 10. května 2023
Účinnost od: 10. května 2023
Nález Ústavního soudu ze dne 11. dubna 2023 sp. zn. Pl. ÚS 25/22 ve věci návrhu na zrušení čl. 5 odst. 4 obecně závazné vyhlášky města Krásná Lípa č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Účinnost od: 17. května 2023
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí zahájení pravidelného vysílání československého rozhlasu
Účinnost od: 1. července 2023 s výjimkou
Vyhláška o požadavcích na pokrmy
Účinnost od: 1. července 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
čá. 062/2023 Sb. rozeslána 28. dubna 2023
Účinnost od: 30. dubna 2023
Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění
Účinnost od: 30. dubna 2023
Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného na veřejné zdravotní pojištění pro rok 2024 a o obsahu, struktuře a formátu údajů pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování
čá. 061/2023 Sb. rozeslána 28. dubna 2023
Účinnost od: 28. dubna 2023
Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu
Účinnost od: 28. dubna 2023    Účinnost do :17.09.2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 28. dubna 2023
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o rozhodnutí o pověření provozovatelů jednotlivých částí informačního systému o veřejných zakázkách
Účinnost od: 1. května 2023
Vyhláška o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW
Účinnost od: 1. května 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 187/2018 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu, ve znění nařízení vlády č. 152/2022 Sb.
čá. 060/2023 Sb. rozeslána 26. dubna 2023
Účinnost od: 27. dubna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty, ve znění vyhlášky č. 358/2021 Sb., a vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 059/2023 Sb. rozeslána 21. dubna 2023
Účinnost od: 21. dubna 2023
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 105/2023 Sb.
Účinnost od: 21. dubna 2023
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Účinnost od: 21. dubna 2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. července 2023
Vyhláška o technických podrobnostech, rozsahu a způsobu poskytování doplňkových služeb
Účinnost od: 1. července 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2015 Sb., o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb
čá. 058/2023 Sb. rozeslána 19. dubna 2023
Účinnost od: 20. dubna 2023
Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru nebo dotace na financování výstavby nájemního bydlení
čá. 057/2023 Sb. rozeslána 19. dubna 2023
Účinnost od: 1. května 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 20. dubna 2023
Zákon o kompenzacích zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2022 osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby
čá. 056/2023 Sb. rozeslána 19. dubna 2023
Účinnost od: 1. ledna 2023
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenových předpisů a cenového rozhodnutí
Účinnost od: 20. dubna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/2022 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19
Účinnost od: 20. dubna 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin, ve znění nařízení vlády č. 75/2020 Sb.
čá. 055/2023 Sb. rozeslána 14. dubna 2023
Účinnost od: 12. dubna 2023
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2023–2034, 4,90 %
čá. 054/2023 Sb. rozeslána 14. dubna 2023
Účinnost od: 15. dubna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 053/2023 Sb. rozeslána 13. dubna 2023
Účinnost od: 28. dubna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 108/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
Účinnost od: 1. července 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2010 Sb., o oborech specializačního vzdělávání a označení odbornosti zdravotnických pracovníků se specializovanou způsobilostí, ve znění nařízení vlády č. 164/2018 Sb.
čá. 052/2023 Sb. rozeslána 13. dubna 2023
Účinnost od: 1. července 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů
čá. 051/2023 Sb. rozeslána 5. dubna 2023
Účinnost od: 20. dubna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2021 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o obalech
čá. 050/2023 Sb. rozeslána 5. dubna 2023
Účinnost od: 1. května 2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. července 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě
Účinnost od: 1. ledna 2025
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění vyhlášky č. 96/2013 Sb.
čá. 049/2023 Sb. rozeslána 5. dubna 2023
Účinnost od: 5. dubna 2023
Nález Ústavního soudu ze dne 14. března 2023 sp. zn. Pl. ÚS 1/23 ve věci návrhu na zrušení čl. 3 odst. 1 písm. a) obecně závazné vyhlášky města Loket č. 2/2022 o stanovení doby nočního klidu a regulaci hlučných činností
Účinnost od: 5. dubna 2023
Nález Ústavního soudu ze dne 21. února 2023 sp. zn. Pl. ÚS 17/22 ve věci návrhu na zrušení § 304c odst. 1 věty třetí zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
čá. 048/2023 Sb. rozeslána 5. dubna 2023
Účinnost od: 20. dubna 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2023 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 6. dubna 2023
Zákon o dozoru nad trhem s výrobky a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o dozoru nad trhem s výrobky)
čá. 047/2023 Sb. rozeslána 31. března 2023
Účinnost od: 31. března 2023
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 52/2022 Sb.
Účinnost od: 31. března 2023
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 25. března 2023
Účinnost od: 1. dubna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 467/2022 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023
čá. 046/2023 Sb. rozeslána 31. března 2023
Účinnost od: 1. dubna 2023 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v souvislosti s přijetím nařízení vlády provádějících Strategický plán Společné zemědělské politiky Evropské unie
Účinnost od: 1. dubna 2023 s výjimkou
Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům
Účinnost od: 1. dubna 2023
Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění společné organizace trhů organizacemi producentů
Účinnost od: 1. dubna 2023
Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství
Účinnost od: 1. dubna 2023
Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření
čá. 045/2023 Sb. rozeslána 30. března 2023
Účinnost od: 31. března 2023
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
Účinnost od: 1. dubna 2023 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 206/2022 Sb., o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou, ve znění nařízení vlády č. 322/2022 Sb.
Účinnost od: 1. dubna 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu zákazníka, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, ve znění nařízení vlády č. 65/2023 Sb.
Účinnost od: 31. března 2023    Účinnost do :01.07.2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2022 Sb., o příspěvku pro solidární domácnost na období druhého pololetí roku 2022 a prvního čtvrtletí roku 2023, ve znění nařízení vlády č. 439/2022 Sb.
čá. 044/2023 Sb. rozeslána 30. března 2023
Účinnost od: 1. dubna 2023 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 043/2023 Sb. rozeslána 28. března 2023
Účinnost od: 1. května 2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2022 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2023 s výjimkou
Nařízení vlády o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům
Účinnost od: 1. dubna 2023
Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření lesnicko-environmentální platby
čá. 042/2023 Sb. rozeslána 20. března 2023
Účinnost od: 20. března 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 041/2023 Sb. rozeslána 17. března 2023
Účinnost od: 1. dubna 2023
Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat
Účinnost od: 1. června 2023
Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína
čá. 040/2023 Sb. rozeslána 15. března 2023
Účinnost od: 15. března 2023    Účinnost do :18.06.2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 30. března 2023
Zákon o některých opatřeních proti šíření teroristického obsahu online
čá. 039/2023 Sb. rozeslána 15. března 2023
Účinnost od: 15. března 2023
Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace biobank podle ČSN EN ISO 20387:2021 Biotechnologie – Biobanky – Obecné požadavky na biobanky
Účinnost od: 1. dubna 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny
čá. 038/2023 Sb. rozeslána 10. března 2023
Účinnost od: 1. dubna 2023
Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací
Účinnost od: 1. dubna 2023
Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy
Účinnost od: 1. dubna 2023
Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě
čá. 037/2023 Sb. rozeslána 10. března 2023
Účinnost od: 1. dubna 2023
Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro oblasti s přírodními omezeními
čá. 036/2023 Sb. rozeslána 8. března 2023
Účinnost od: 23. března 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 23. března 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 23. března 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů
čá. 035/2023 Sb. rozeslána 8. března 2023
Účinnost od: 8. března 2023
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 7. února 2023 sp. zn. Pl. ÚS-st. 58/23 o nepřípustnosti ústavní stížnosti proti usnesení soudu o nevyloučení soudce pro podjatost
čá. 034/2023 Sb. rozeslána 3. března 2023
Účinnost od: 3. března 2023
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 46/2023 Sb.
Účinnost od: 1. dubna 2023 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2020 Sb., o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
čá. 033/2023 Sb. rozeslána 3. března 2023
Účinnost od: 1. července 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu, ve znění vyhlášky č. 327/2019 Sb.
čá. 032/2023 Sb. rozeslána 28. února 2023
Účinnost od: 1. března 2023
Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství
Účinnost od: 1. března 2023 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 031/2023 Sb. rozeslána 24. února 2023
Účinnost od: 24. února 2023
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) a ve dnech 27. a 28. ledna 2023 (II. kolo)
čá. 030/2023 Sb. rozeslána 28. února 2023
Účinnost od: 1. března 2023
Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
čá. 029/2023 Sb. rozeslána 28. února 2023
Účinnost od: 1. dubna 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 028/2023 Sb. rozeslána 28. února 2023
Účinnost od: 1. března 2023
Vyhláška, kterou se vymezují činnosti vykonávané členy posádky plavidla a stanoví podrobnosti týkající se ověřování odborné způsobilosti osob k vedení plavidel, jejich obsluze a k výkonu dalších činností ve vnitrozemské plavbě
čá. 027/2023 Sb. rozeslána 28. února 2023
Účinnost od: 1. března 2023
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí
čá. 026/2023 Sb. rozeslána 24. února 2023
Účinnost od: 1. března 2023 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. března 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
čá. 025/2023 Sb. rozeslána 24. února 2023
Účinnost od: 24. února 2023
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do zastupitelstva obce konaných dne 18. února 2023
Účinnost od: 1. března 2023
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 75. výročí jmenování Josefa Karla Matochy arcibiskupem olomouckým
Účinnost od: 25. února 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů
čá. 024/2023 Sb. rozeslána 22. února 2023
Účinnost od: 22. února 2023
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2023
čá. 023/2023 Sb. rozeslána 22. února 2023
Účinnost od: 22. února 2023
Nález Ústavního soudu ze dne 17. ledna 2023 sp. zn. Pl. ÚS 25/21 ve věci návrhu na zrušení § 73 odst. 7 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
čá. 022/2023 Sb. rozeslána 16. února 2023
Účinnost od: 16. února 2023    Účinnost do :18.06.2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 31. prosince 2023
Nález Ústavního soudu ze dne 24. ledna 2023 sp. zn. Pl. ÚS 44/21 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 18c odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
čá. 021/2023 Sb. rozeslána 14. února 2023
Účinnost od: 15. února 2023 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 020/2023 Sb. rozeslána 10. února 2023
Účinnost od: 11. února 2023
Nařízení vlády o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů
čá. 019/2023 Sb. rozeslána 10. února 2023
Účinnost od: 1. dubna 2023
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům
Účinnost od: 1. dubna 2023
Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům
čá. 018/2023 Sb. rozeslána 8. února 2023
Účinnost od: 1. března 2023
Nařízení vlády, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 38/2008 Sb., o zahraničním obchodu se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo pro jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. března 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení, ve znění nařízení vlády č. 207/2015 Sb.
Účinnost od: 1. března 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu, ve znění nařízení vlády č. 103/2020 Sb.
Účinnost od: 1. března 2023
Nařízení vlády, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění pozdějších předpisů
čá. 017/2023 Sb. rozeslána 3. února 2023
Účinnost od: 18. února 2023
Nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv
čá. 016/2023 Sb. rozeslána 3. února 2023
Účinnost od: 4. února 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění pozdějších předpisů
čá. 015/2023 Sb. rozeslána 31. ledna 2023
Účinnost od: 31. ledna 2023
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) a ve dnech 27. a 28. ledna 2023 (II. kolo)
čá. 014/2023 Sb. rozeslána 31. ledna 2023
Účinnost od: 1. února 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 013/2023 Sb. rozeslána 31. ledna 2023
Účinnost od: 31. ledna 2023
Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2022 sp. zn. Pl. ÚS 36/21 ve věci návrhu na zrušení § 89e odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
čá. 012/2023 Sb. rozeslána 27. ledna 2023
Účinnost od: 30. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 011/2023 Sb. rozeslána 26. ledna 2023
Účinnost od: 26. ledna 2023    Účinnost do :18.06.2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 26. ledna 2023    Účinnost do :18.06.2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 26. ledna 2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
čá. 010/2023 Sb. rozeslána 23. ledna 2023
Účinnost od: 24. ledna 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 24. ledna 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 7. února 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů
čá. 009/2023 Sb. rozeslána 17. ledna 2023
Účinnost od: 1. ledna 2023
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
Účinnost od: 15. února 2023
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí narození Jana Blahoslava
Účinnost od: 8. února 2023
Vyhláška o vydání bankovek po 1 000 Kč vzoru 2008 s přítiskem
čá. 008/2023 Sb. rozeslána 17. ledna 2023
Účinnost od: 1. července 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 77/2018 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání
čá. 007/2023 Sb. rozeslána 17. ledna 2023
Účinnost od: 1. února 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 18. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 272/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
čá. 006/2023 Sb. rozeslána 11. ledna 2023
Účinnost od: 1. března 2023
Vyhláška o zdravotní způsobilosti ve vnitrozemské plavbě
čá. 005/2023 Sb. rozeslána 11. ledna 2023
Účinnost od: 11. ledna 2023
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaného hlasování do zastupitelstva obce konaného dne 7. ledna 2023
Účinnost od: 11. ledna 2023
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstva obce konaných dne 7. ledna 2023
Účinnost od: 11. ledna 2023
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 7. ledna 2023
Účinnost od: 11. ledna 2023
Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o vyhlášení českého znění doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků
Účinnost od: 26. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2020 Sb., o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení a pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie
čá. 004/2023 Sb. rozeslána 11. ledna 2023
Účinnost od: 12. ledna 2023
Nařízení vlády o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny
čá. 003/2023 Sb. rozeslána 11. ledna 2023
Účinnost od: 11. ledna 2023
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 29. listopadu 2022 sp. zn. Pl. ÚS-st. 57/22 k účinkům zrušujícího nálezu Ústavního soudu ze dne 11. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 38/17 na právní vztahy
čá. 002/2023 Sb. rozeslána 5. ledna 2023
Účinnost od: 1. července 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón
Účinnost od: 15. ledna 2023
Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost
čá. 001/2023 Sb. rozeslána 2. ledna 2023
Účinnost od: 3. ledna 2023
Zákon o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích (sankční zákon)
Zavřít
MENU