Sbírka předpisů 2023

čá. 042/2023 Sb. rozeslána 20. března 2023
Účinnost od: 20. března 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 041/2023 Sb. rozeslána 17. března 2023
Účinnost od: 1. dubna 2023
Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat
Účinnost od: 1. června 2023
Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína
čá. 040/2023 Sb. rozeslána 15. března 2023
Účinnost od: 15. března 2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 30. března 2023
Zákon o některých opatřeních proti šíření teroristického obsahu online
čá. 039/2023 Sb. rozeslána 15. března 2023
Účinnost od: 15. března 2023
Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace biobank podle ČSN EN ISO 20387:2021 Biotechnologie – Biobanky – Obecné požadavky na biobanky
Účinnost od: 1. dubna 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny
čá. 038/2023 Sb. rozeslána 10. března 2023
Účinnost od: 1. dubna 2023
Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací
Účinnost od: 1. dubna 2023
Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy
Účinnost od: 1. dubna 2023
Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě
čá. 037/2023 Sb. rozeslána 10. března 2023
Účinnost od: 1. dubna 2023
Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro oblasti s přírodními omezeními
čá. 036/2023 Sb. rozeslána 8. března 2023
Účinnost od: 23. března 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 23. března 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 23. března 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů
čá. 035/2023 Sb. rozeslána 8. března 2023
Účinnost od: 8. března 2023
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 7. února 2023 sp. zn. Pl. ÚS-st. 58/23 o nepřípustnosti ústavní stížnosti proti usnesení soudu o nevyloučení soudce pro podjatost
čá. 034/2023 Sb. rozeslána 3. března 2023
Účinnost od: 3. března 2023
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 46/2023 Sb.
Účinnost od: 1. dubna 2023 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2020 Sb., o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
čá. 033/2023 Sb. rozeslána 3. března 2023
Účinnost od: 1. července 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu, ve znění vyhlášky č. 327/2019 Sb.
čá. 032/2023 Sb. rozeslána 28. února 2023
Účinnost od: 1. března 2023
Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství
Účinnost od: 1. března 2023 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 031/2023 Sb. rozeslána 24. února 2023
Účinnost od: 24. února 2023
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) a ve dnech 27. a 28. ledna 2023 (II. kolo)
čá. 030/2023 Sb. rozeslána 28. února 2023
Účinnost od: 1. března 2023
Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
čá. 029/2023 Sb. rozeslána 28. února 2023
Účinnost od: 1. dubna 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 028/2023 Sb. rozeslána 28. února 2023
Účinnost od: 1. března 2023
Vyhláška, kterou se vymezují činnosti vykonávané členy posádky plavidla a stanoví podrobnosti týkající se ověřování odborné způsobilosti osob k vedení plavidel, jejich obsluze a k výkonu dalších činností ve vnitrozemské plavbě
čá. 027/2023 Sb. rozeslána 28. února 2023
Účinnost od: 1. března 2023
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí
čá. 026/2023 Sb. rozeslána 24. února 2023
Účinnost od: 1. března 2023 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. března 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
čá. 025/2023 Sb. rozeslána 24. února 2023
Účinnost od: 24. února 2023
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do zastupitelstva obce konaných dne 18. února 2023
Účinnost od: 1. března 2023
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 75. výročí jmenování Josefa Karla Matochy arcibiskupem olomouckým
Účinnost od: 25. února 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů
čá. 024/2023 Sb. rozeslána 22. února 2023
Účinnost od: 22. února 2023
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2023
čá. 023/2023 Sb. rozeslána 22. února 2023
Účinnost od: 22. února 2023
Nález Ústavního soudu ze dne 17. ledna 2023 sp. zn. Pl. ÚS 25/21 ve věci návrhu na zrušení § 73 odst. 7 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
čá. 022/2023 Sb. rozeslána 16. února 2023
Účinnost od: 16. února 2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 31. prosince 2023
Nález Ústavního soudu ze dne 24. ledna 2023 sp. zn. Pl. ÚS 44/21 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 18c odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
čá. 021/2023 Sb. rozeslána 14. února 2023
Účinnost od: 15. února 2023 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 020/2023 Sb. rozeslána 10. února 2023
Účinnost od: 11. února 2023
Nařízení vlády o formátu a vzoru formulářového podání pro odvod z nadměrných příjmů
čá. 019/2023 Sb. rozeslána 10. února 2023
Účinnost od: 1. dubna 2023
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům
Účinnost od: 1. dubna 2023
Zákon o koordinaci spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům
čá. 018/2023 Sb. rozeslána 8. února 2023
Účinnost od: 1. března 2023
Nařízení vlády, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 38/2008 Sb., o zahraničním obchodu se zbožím, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo pro jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. března 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru žádosti o udělení povolení, ve znění nařízení vlády č. 207/2015 Sb.
Účinnost od: 1. března 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu, ve znění nařízení vlády č. 103/2020 Sb.
Účinnost od: 1. března 2023
Nařízení vlády, kterým se provádějí některá ustanovení zákona č. 594/2004 Sb., jímž se provádí režim Evropských společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití, ve znění pozdějších předpisů
čá. 017/2023 Sb. rozeslána 3. února 2023
Účinnost od: 18. února 2023
Nařízení vlády o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv
čá. 016/2023 Sb. rozeslána 3. února 2023
Účinnost od: 4. února 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění pozdějších předpisů
čá. 015/2023 Sb. rozeslána 31. ledna 2023
Účinnost od: 31. ledna 2023
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 13. a 14. ledna 2023 (I. kolo) a ve dnech 27. a 28. ledna 2023 (II. kolo)
čá. 014/2023 Sb. rozeslána 31. ledna 2023
Účinnost od: 1. února 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 013/2023 Sb. rozeslána 31. ledna 2023
Účinnost od: 31. ledna 2023
Nález Ústavního soudu ze dne 13. prosince 2022 sp. zn. Pl. ÚS 36/21 ve věci návrhu na zrušení § 89e odst. 1 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
čá. 012/2023 Sb. rozeslána 27. ledna 2023
Účinnost od: 30. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 011/2023 Sb. rozeslána 26. ledna 2023
Účinnost od: 26. ledna 2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 26. ledna 2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 26. ledna 2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
čá. 010/2023 Sb. rozeslána 23. ledna 2023
Účinnost od: 24. ledna 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 24. ledna 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 7. února 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 300/2013 Sb., o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii), ve znění pozdějších předpisů
čá. 009/2023 Sb. rozeslána 17. ledna 2023
Účinnost od: 1. ledna 2023
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
Účinnost od: 15. února 2023
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 500. výročí narození Jana Blahoslava
Účinnost od: 8. února 2023
Vyhláška o vydání bankovek po 1 000 Kč vzoru 2008 s přítiskem
čá. 008/2023 Sb. rozeslána 17. ledna 2023
Účinnost od: 1. července 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 77/2018 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání
čá. 007/2023 Sb. rozeslána 17. ledna 2023
Účinnost od: 1. února 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 18. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 272/2017 Sb., k provedení některých ustanovení zákona o sběru vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí
čá. 006/2023 Sb. rozeslána 11. ledna 2023
Účinnost od: 1. března 2023
Vyhláška o zdravotní způsobilosti ve vnitrozemské plavbě
čá. 005/2023 Sb. rozeslána 11. ledna 2023
Účinnost od: 11. ledna 2023
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaného hlasování do zastupitelstva obce konaného dne 7. ledna 2023
Účinnost od: 11. ledna 2023
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstva obce konaných dne 7. ledna 2023
Účinnost od: 11. ledna 2023
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 7. ledna 2023
Účinnost od: 11. ledna 2023
Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o vyhlášení českého znění doporučení Komise 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků a malých a středních podniků
Účinnost od: 26. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2020 Sb., o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení a pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie
čá. 004/2023 Sb. rozeslána 11. ledna 2023
Účinnost od: 12. ledna 2023
Nařízení vlády o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny
čá. 003/2023 Sb. rozeslána 11. ledna 2023
Účinnost od: 11. ledna 2023
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 29. listopadu 2022 sp. zn. Pl. ÚS-st. 57/22 k účinkům zrušujícího nálezu Ústavního soudu ze dne 11. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 38/17 na právní vztahy
čá. 002/2023 Sb. rozeslána 5. ledna 2023
Účinnost od: 1. července 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón
Účinnost od: 15. ledna 2023
Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost
čá. 001/2023 Sb. rozeslána 2. ledna 2023
Účinnost od: 3. ledna 2023
Zákon o omezujících opatřeních proti některým závažným jednáním uplatňovaných v mezinárodních vztazích (sankční zákon)
Zavřít
MENU