Sbírka předpisů 2022

čá. 211/2022 Sb. rozeslána 30. prosince 2022
Účinnost od: 1. dubna 2023 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 210/2022 Sb. rozeslána 30. prosince 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023
Nařízení vlády o postupu pro určení výše podpor a zpětné výplaty podpor podle zákona o podporovaných zdrojích energie v návaznosti na oznámení nebo rozhodnutí o slučitelnosti podpor s vnitřním trhem Evropské unie
čá. 209/2022 Sb. rozeslána 30. prosince 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2023, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2023
Účinnost od: 31. prosince 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 322/2017 Sb., o stanovení seznamu odvětví zaměstnání, která zahrnují činnosti závislé na ročním období
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad pro rok 2023
čá. 208/2022 Sb. rozeslána 30. prosince 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
čá. 207/2022 Sb. rozeslána 30. prosince 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023
Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci dodávaných na ztráty v distribučních soustavách a o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu na ztráty za stanovené ceny
čá. 206/2022 Sb. rozeslána 30. prosince 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů
čá. 205/2022 Sb. rozeslána 28. prosince 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 276/2003 Sb., o Antarktidě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2023
Zákon, kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy
Účinnost od: 1. ledna 2023 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2023 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2023 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 204/2022 Sb. rozeslána 28. prosince 2022
Účinnost od: 28. prosince 2022
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují společné emisní podmínky pro státní pokladniční poukázky denominované v jednotné evropské měně
Účinnost od: 28. prosince 2022
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují společné emisní podmínky pro státní pokladniční poukázky
čá. 203/2022 Sb. rozeslána 28. prosince 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, (vyhláška o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče), ve znění vyhlášky č. 436/2017 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 224/2016 Sb., a nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, ve znění pozdějších předpisů
čá. 202/2022 Sb. rozeslána 28. prosince 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2023
čá. 201/2022 Sb. rozeslána 23. prosince 2022
Účinnost od: 23. prosince 2022    Účinnost do :26.3.2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 26. prosince 2022    Účinnost do :26.1.2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 23. prosince 2022    Účinnost do :27.1.2023
Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení dnů konání hlasování zvláštním způsobem hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023
čá. 200/2022 Sb. rozeslána 23. prosince 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 78/2022 Sb., a další související vyhlášky v oblasti odpadového hospodářství
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku
čá. 199/2022 Sb. rozeslána 23. prosince 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci, ve znění nařízení vlády č. 343/2022 Sb.
čá. 198/2022 Sb. rozeslána 23. prosince 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
čá. 197/2022 Sb. rozeslána 23. prosince 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2023    Účinnost do :1.7.2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 205/2022 Sb., o příspěvku pro solidární domácnost na období druhého pololetí roku 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023
Nařízení vlády o zvýšení státních příspěvků podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2023
Nařízení vlády o zvýšení úhrady nákladů rodičem za službu péče o dítě v dětské skupině podle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2023
Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
čá. 196/2022 Sb. rozeslána 23. prosince 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel
Účinnost od: 1. července 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů
čá. 195/2022 Sb. rozeslána 23. prosince 2022
Účinnost od: 1. března 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2023 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 194/2022 Sb. rozeslána 21. prosince 2022
Účinnost od: 21. prosince 2022
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 384/2022 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 387/2010 Sb., o zobrazení vojenského znaku a národního rozlišovacího znaku, způsobu označování vojenského materiálu vojenským znakem a mezinárodně platným rozeznávacím znakem, zobrazení vojenského stejnokroje a vojenských odznaků a jejich nošení a označování vojenské techniky národním rozlišovacím znakem nebo státním symbolem anebo znakem Hradní stráže (o vojenských znacích a stejnokrojích), ve znění vyhlášky č. 479/2012 Sb.
čá. 193/2022 Sb. rozeslána 21. prosince 2022
Účinnost od: 5. ledna 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 192/2022 Sb. rozeslána 20. prosince 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
Účinnost od: 1. ledna 2023
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK)
Účinnost od: 20. prosince 2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2022 pro účely zákoníku práce
Účinnost od: 20. prosince 2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí 2022 pro účely zákona o zaměstnanosti
čá. 191/2022 Sb. rozeslána 20. prosince 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 190/2022 Sb. rozeslána 20. prosince 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 189/2022 Sb. rozeslána 16. prosince 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2023
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
čá. 188/2022 Sb. rozeslána 16. prosince 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 360/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, ve znění vyhlášky č. 164/2022 Sb.
čá. 187/2022 Sb. rozeslána 16. prosince 2022
Účinnost od: 15. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. ledna 2023 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s využíváním digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností a fungováním veřejných rejstříků
čá. 186/2022 Sb. rozeslána 16. prosince 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2023
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Účinnost od: 1. ledna 2023    Účinnost do :1.6.2023
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
Účinnost od: 1. ledna 2023
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
čá. 185/2022 Sb. rozeslána 16. prosince 2022
Účinnost od: 17. prosince 2022
Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbě prezidenta republiky v roce 2023
čá. 184/2022 Sb. rozeslána 16. prosince 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy, ve znění vyhlášky č. 503/2021 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška o pravidlech pro výpočet minimálního limitu pojistného plnění pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při správě kvalifikovaného systému elektronické identifikace
Účinnost od: 1. ledna 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 42/2017 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 153/2005 Sb., o stanovení způsobu a výše tvorby prostředků radiokomunikačního účtu a způsobu jejich čerpání
Účinnost od: 17. prosince 2022
Nařízení vlády o způsobu určení výše nadměrného příjmu z prodeje vyrobené elektřiny
čá. 183/2022 Sb. rozeslána 16. prosince 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 221/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, ve znění pozdějších předpisů
čá. 182/2022 Sb. rozeslána 16. prosince 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2023 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů
čá. 181/2022 Sb. rozeslána 14. prosince 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023 s výjimkou
Vyhláška o zveřejňování soudních rozhodnutí
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2023
čá. 180/2022 Sb. rozeslána 14. prosince 2022
Účinnost od: 1. července 2023
Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
čá. 179/2022 Sb. rozeslána 14. prosince 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
Účinnost od: 1. ledna 2023
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
Účinnost od: 1. ledna 2023
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci klasifikace Kategorizace zdravotnické techniky (KZT)
Účinnost od: 1. ledna 2023
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu č. 1/2023/CAU, o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o předkládání údajů pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 178/2022 Sb. rozeslána 9. prosince 2022
Účinnost od: 9. prosince 2022    Účinnost do :26.3.2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 12. prosince 2022    Účinnost do :27.12.2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic, ve znění pozdějších předpisů
čá. 177/2022 Sb. rozeslána 9. prosince 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem, a vyhláška č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu
Účinnost od: 1. ledna 2023 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
čá. 176/2022 Sb. rozeslána 9. prosince 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu
čá. 175/2022 Sb. rozeslána 9. prosince 2022
Účinnost od: 9. prosince 2022
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, přijatému Parlamentem dne 3. listopadu 2022 a vrácenému prezidentem republiky dne 18. listopadu 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 174/2022 Sb. rozeslána 9. prosince 2022
Účinnost od: 1. března 2023
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti zahraničního obchodu s citlivým materiálem v souvislosti s digitalizací veřejné správy
Účinnost od: 1. ledna 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů
čá. 173/2022 Sb. rozeslána 7. prosince 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 241/2012 Sb., o stanovení náležitostí technicko-organizačních pravidel k zabezpečení bezpečnosti a integrity veřejné komunikační sítě a interoperability veřejně dostupných služeb elektronických komunikací za krizových stavů
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška o kritériích určení závažného narušení bezpečnosti sítě a služby a ztrátě integrity sítě a rozsahu a formě předávání informací o narušení
čá. 172/2022 Sb. rozeslána 7. prosince 2022
Účinnost od: 22. prosince 2022
Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
Účinnost od: 22. prosince 2022
Vyhláška o vzoru průkazu inspektora Státního ústavu pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
Účinnost od: 22. prosince 2022
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
čá. 171/2022 Sb. rozeslána 7. prosince 2022
Účinnost od: 22. prosince 2022
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
Účinnost od: 22. prosince 2022
Zákon o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
čá. 170/2022 Sb. rozeslána 7. prosince 2022
Účinnost od: 6. ledna 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
čá. 169/2022 Sb. rozeslána 7. prosince 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. března 2023 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 168/2022 Sb. rozeslána 2. prosince 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2020 Sb., o znalečném
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 507/2020 Sb., o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 510/2021 Sb.
čá. 167/2022 Sb. rozeslána 2. prosince 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 166/2022 Sb. rozeslána 30. listopadu 2022
Účinnost od: 1. prosince 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
čá. 165/2022 Sb. rozeslána 30. listopadu 2022
Účinnost od: 1. prosince 2022
Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou ve vztahu k záruce poskytované v rámci státní podpory hospodářství v reakci na agresi Ruska vůči Ukrajině
Účinnost od: 1. prosince 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. prosince 2022
Zákon o vstupu a dovozu některých kulturních statků na celní území Evropské unie a o změně některých souvisejících zákonů
čá. 164/2022 Sb. rozeslána 30. listopadu 2022
Účinnost od: 1. prosince 2022
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 173/2016 Sb., o stanovení závazných zadávacích podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel
Účinnost od: 1. prosince 2022
Zákon o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících
čá. 163/2022 Sb. rozeslána 30. listopadu 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. prosince 2022 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 162/2022 Sb. rozeslána 28. listopadu 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023 s výjimkou
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. prosince 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech, ve znění vyhlášky č. 20/2020 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmele, ve znění vyhlášky č. 179/2012 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška o nákazách a nemocech přenosných ze zvířat na člověka, proti kterým nesmí být zvířata očkována
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška o předávání údajů o spotřebě léčivých přípravků pojištěnců veřejného zdravotního pojištění při změně zdravotní pojišťovny
čá. 161/2022 Sb. rozeslána 28. listopadu 2022
Účinnost od: 1. prosince 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 117/2016 Sb., o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh
Účinnost od: 1. ledna 2023
Nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci
čá. 160/2022 Sb. rozeslána 23. listopadu 2022
Účinnost od: 23. listopadu 2022
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v obsahu částky 158/2022 Sb.
Účinnost od: 1. prosince 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 25/2020 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče
čá. 159/2022 Sb. rozeslána 23. listopadu 2022
Účinnost od: 23. listopadu 2022    Účinnost do :26.3.2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 1. ledna 2023 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
čá. 158/2022 Sb. rozeslána 18. listopadu 2022
Účinnost od: 18. listopadu 2022
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022, přijatému Poslaneckou sněmovnou dne 18. října 2022 a vrácenému prezidentem republiky dne 3. listopadu 2022
Účinnost od: 19. listopadu 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 57/2022 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2022
čá. 157/2022 Sb. rozeslána 18. listopadu 2022
Účinnost od: 18. listopadu 2022
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb ve vyhlášce č. 123/2022 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 298/2022 Sb., o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci
čá. 156/2022 Sb. rozeslána 18. listopadu 2022
Účinnost od: 18. listopadu 2022    Účinnost do :19.2.2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaných voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 18. listopadu 2022    Účinnost do :8.1.2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení opakovaného hlasování do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění vyhlášky č. 284/2017 Sb.
Účinnost od: 21. listopadu 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2010 Sb., stanovící okruh cizinců, kteří mohou pobývat v tranzitním prostoru mezinárodního letiště na území České republiky pouze na základě uděleného letištního průjezdního víza, ve znění pozdějších předpisů
čá. 155/2022 Sb. rozeslána 18. listopadu 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
čá. 154/2022 Sb. rozeslána 9. listopadu 2022
Účinnost od: 11. prosince 2022
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 07/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022
Účinnost od: 22. října 2022
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru Ministerstva financí č. 03/VODA/2022, kterým se mění výměr Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, v nichž se zachází se živočišnými produkty, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 10. listopadu 2022
Nařízení vlády o zajištění dodávek plynu
čá. 153/2022 Sb. rozeslána 7. listopadu 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. listopadu 2022 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, ve znění vyhlášky č. 303/2020 Sb., vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 12. listopadu 2022    Účinnost do :13.12.2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic, ve znění nařízení vlády č. 323/2022 Sb.
čá. 152/2022 Sb. rozeslána 3. listopadu 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška o zárukách původu energie
čá. 151/2022 Sb. rozeslána 3. listopadu 2022
Účinnost od: 3. listopadu 2022    Účinnost do :26.3.2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 3. listopadu 2022
Nález Ústavního soudu ze dne 11. října 2022 sp. zn. Pl. ÚS 27/21 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Přišimasy č. 1/2019 ze dne 4. 12. 2019 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace
Účinnost od: 4. listopadu 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, ve znění pozdějších předpisů
čá. 150/2022 Sb. rozeslána 3. listopadu 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2023
čá. 149/2022 Sb. rozeslána 27. října 2022
Účinnost od: 28. října 2022    Účinnost do :13.11.2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic
Účinnost od: 1. listopadu 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 206/2022 Sb., o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou
Účinnost od: 1. listopadu 2022
Nařízení vlády o změnách nařízení vlády v oblasti pracovní migrace
čá. 148/2022 Sb. rozeslána 31. října 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
Účinnost od: 1. ledna 2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2023
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška o zrušení některých nařízení okresního úřadu Jičín spadajících do působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí
čá. 147/2022 Sb. rozeslána 31. října 2022
Účinnost od: 31. října 2022
Nález Ústavního soudu ze dne 13. září 2022 sp. zn. Pl. ÚS 7/22 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 146/2022 Sb. rozeslána 31. října 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Blatná a vymezení konkrétních ochranných opatření
čá. 145/2022 Sb. rozeslána 31. října 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2023
čá. 144/2022 Sb. rozeslána 31. října 2022
Účinnost od: 1. prosince 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 143/2022 Sb. rozeslána 31. října 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
čá. 142/2022 Sb. rozeslána 24. října 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní pro rok 2023
čá. 141/2022 Sb. rozeslána 14. října 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 328/2020 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech
Účinnost od: 1. ledna 2023
Nařízení vlády o stanovení vzoru služebního průkazu příslušníka Vojenského zpravodajství
Účinnost od: 15. října 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 200/2022 Sb., o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech
Účinnost od: 15. října 2022
Nařízení vlády o stanovení výjimky z nepřijatelnosti žádostí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech
čá. 140/2022 Sb. rozeslána 11. října 2022
Účinnost od: 11. října 2022 s výjimkou
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
Účinnost od: 11. října 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 12. října 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 12. října 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
Účinnost od: 12. října 2022 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
čá. 139/2022 Sb. rozeslána 7. října 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
Účinnost od: 9. října 2022    Účinnost do :13.11.2022
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic
Účinnost od: 22. října 2022
Nařízení vlády o stanovení hodnot vnitřního výnosového procenta investic pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů
Účinnost od: 8. října 2022
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo
Účinnost od: 1. ledna 2023 s výjimkou
Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci a o stanovení s tím souvisejícího nejvyššího přípustného rozsahu majetkového prospěchu zákazníka
čá. 138/2022 Sb. rozeslána 7. října 2022
Účinnost od: 7. října 2022
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 275/2022 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška o zrušení některých nařízení okresních úřadů
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích
čá. 137/2022 Sb. rozeslána 7. října 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody lázeňského místa Janské Lázně a vymezení konkrétních ochranných opatření
čá. 136/2022 Sb. rozeslána 4. října 2022
Účinnost od: 4. října 2022    Účinnost do :8.1.2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 4. října 2022
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 23. a 24. září 2022 (I. kolo) a ve dnech 30. září a 1. října 2022 (II. kolo)
čá. 135/2022 Sb. rozeslána 30. září 2022
Účinnost od: 1. října 2022
Nařízení vlády o zvýšení některých dávek pěstounské péče a zaopatřovacího příspěvku podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2023
Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2023
Účinnost od: 1. ledna 2023
Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2021, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2023 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2023 a o zvýšení důchodů v roce 2023
Účinnost od: 1. října 2022
Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro období do 31. prosince 2022 zvyšují částky navýšení měsíčních normativních nákladů na bydlení a mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění pozdějších předpisů
čá. 134/2022 Sb. rozeslána 30. září 2022
Účinnost od: 1. října 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2022 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
čá. 133/2022 Sb. rozeslána 30. září 2022
Účinnost od: 30. září 2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 15. října 2022
Vyhláška o kontrole provozovaného systému klimatizace a kombinovaného systému klimatizace a větrání
čá. 132/2022 Sb. rozeslána 27. září 2022
Účinnost od: 28. září 2022    Účinnost do :9.10.2022
Nařízení vlády o povolání příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic
čá. 131/2022 Sb. rozeslána 27. září 2022
Účinnost od: 27. září 2022    Účinnost do :8.1.2023
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 27. září 2022
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebních obvodech č. 25 Sídlo: Praha 6 a č. 46 Sídlo: Ústí nad Orlicí a č. 64 Sídlo: Bruntál konaných ve dnech 23. a 24. září 2022 (I. kolo)
Účinnost od: 27. září 2022
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech 23. a 24. září 2022
čá. 130/2022 Sb. rozeslána 27. září 2022
Účinnost od: 27. září 2022
Nález Ústavního soudu ze dne 19. července 2022 sp. zn. Pl. ÚS 12/19 ve věci návrhu na zrušení § 129a odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 129/2022 Sb. rozeslána 27. září 2022
Účinnost od: 4. října 2022
Vyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Litoměřice“ po 5 000 Kč
Účinnost od: 1. října 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pomoci v hmotné nouzi
Účinnost od: 1. října 2022
Nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce
čá. 128/2022 Sb. rozeslána 22. září 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací
čá. 127/2022 Sb. rozeslána 22. září 2022
Účinnost od: 22. září 2022
Nález Ústavního soudu ze dne 19. července 2022 sp. zn. Pl. ÚS 30/21 ve věci návrhu na zrušení části bodu 80 přílohy č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 208/2021 Sb.
čá. 126/2022 Sb. rozeslána 22. září 2022
Účinnost od: 1. července 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 125/2022 Sb. rozeslána 14. září 2022
Účinnost od: 15. září 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za energie
čá. 124/2022 Sb. rozeslána 16. září 2022
Účinnost od: 17. září 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
čá. 123/2022 Sb. rozeslána 8. září 2022
Účinnost od: 9. září 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 122/2022 Sb. rozeslána 5. září 2022
Účinnost od: 5. září 2022
Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení chráněných ložiskových území do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí
Účinnost od: 14. září 2022
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Dany a Emila Zátopkových
Účinnost od: 6. září 2022 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
čá. 121/2022 Sb. rozeslána 31. srpna 2022
Účinnost od: 1. září 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
čá. 120/2022 Sb. rozeslána 31. srpna 2022
Účinnost od: 1. září 2022    Zrušeno : 8.10.2022
Nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo
Účinnost od: 1. září 2022
Nařízení vlády o příspěvku na úhradu nákladů za energie
čá. 119/2022 Sb. rozeslána 30. srpna 2022
Účinnost od: 30. srpna 2022
Usnesení Poslanecké sněmovny k zákonu, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, přijatému Parlamentem dne 27. července 2022 a vrácenému prezidentem republiky dne 8. srpna 2022
Účinnost od: 31. srpna 2022 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 118/2022 Sb. rozeslána 31. srpna 2022
Účinnost od: 31. srpna 2022
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 246/2022 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 465/2012 Sb., o způsobu vedení oddělené evidence nákladů a výnosů držitele poštovní licence, ve znění vyhlášky č. 404/2017 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2022
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Účinnost od: 1. září 2022
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
Účinnost od: 1. září 2022
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
čá. 117/2022 Sb. rozeslána 31. srpna 2022
Účinnost od: 31. srpna 2022
Nález Ústavního soudu ze dne 28. června 2022 sp. zn. Pl. ÚS 104/20 ve věci návrhu na zrušení § 108 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
čá. 116/2022 Sb. rozeslána 31. srpna 2022
Účinnost od: 31. srpna 2022
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2019 Sb., o evidenci krytých bloků
Účinnost od: 1. září 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. a vyhlášky č. 159/2016 Sb.
čá. 115/2022 Sb. rozeslána 31. srpna 2022
Účinnost od: 1. září 2022 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
čá. 114/2022 Sb. rozeslána 31. srpna 2022
Účinnost od: 1. září 2022
Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
čá. 113/2022 Sb. rozeslána 31. srpna 2022
Účinnost od: 1. října 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 112/2022 Sb. rozeslána 31. srpna 2022
Účinnost od: 1. října 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů
Účinnost od: 1. října 2022 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí
Účinnost od: 1. října 2022
Zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí
čá. 111/2022 Sb. rozeslána 31. srpna 2022
Účinnost od: 15. září 2022
Zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek)
Účinnost od: 1. září 2022 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 110/2022 Sb. rozeslána 19. srpna 2022
Účinnost od: 19. srpna 2022
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
Účinnost od: 1. srpna 2022 s výjimkou
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 06/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022
Účinnost od: 20. srpna 2022    Zrušeno : 1.1.2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2023
Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2023
čá. 109/2022 Sb. rozeslána 12. srpna 2022
Účinnost od: 27. srpna 2022
Vyhláška o pěstování a zpracování rostlin konopí pro léčebné použití
čá. 108/2022 Sb. rozeslána 12. srpna 2022
Účinnost od: 10. srpna 2022
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2022–2030, 5,00 %
Účinnost od: 10. srpna 2022
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2022–2028, 5,50 %
čá. 107/2022 Sb. rozeslána 9. srpna 2022
Účinnost od: 10. srpna 2022 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 106/2022 Sb. rozeslána 9. srpna 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov, ve znění nařízení vlády č. 244/2020 Sb.
čá. 105/2022 Sb. rozeslána 9. srpna 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 24. srpna 2022 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 10. srpna 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů
čá. 104/2022 Sb. rozeslána 5. srpna 2022
Účinnost od: 22. listopadu 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 308/2017 Sb., o podrobnější úpravě některých pravidel při poskytování investičních služeb
Účinnost od: 6. srpna 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 20. srpna 2022
Zákon o prekurzorech výbušnin a o změně souvisejících zákonů (zákon o prekurzorech výbušnin)
čá. 103/2022 Sb. rozeslána 29. července 2022
Účinnost od: 1. srpna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění vyhlášky č. 215/2015 Sb.
čá. 102/2022 Sb. rozeslána 29. července 2022
Účinnost od: 1. srpna 2022 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů
čá. 101/2022 Sb. rozeslána 29. července 2022
Účinnost od: 1. srpna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky č. 359/2019 Sb.
Účinnost od: 1. srpna 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 100/2022 Sb. rozeslána 26. července 2022
Účinnost od: 1. srpna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 099/2022 Sb. rozeslána 26. července 2022
Účinnost od: 10. srpna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, ve znění vyhlášky č. 307/2020 Sb.
čá. 098/2022 Sb. rozeslána 22. července 2022
Účinnost od: 22. července 2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. srpna 2022 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 097/2022 Sb. rozeslána 22. července 2022
Účinnost od: 1. února 2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 6. srpna 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2022
Zákon o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů
čá. 096/2022 Sb. rozeslána 19. července 2022
Účinnost od: 1. srpna 2022
Vyhláška o ochraně vybraných druhů šelem a lidoopů při chovu
Účinnost od: 1. října 2022
Nařízení vlády o navýšení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro zbývající část roku 2022
čá. 095/2022 Sb. rozeslána 13. července 2022
Účinnost od: 28. července 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 2/2015 Sb., o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče
Účinnost od: 1. září 2022 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
čá. 094/2022 Sb. rozeslána 13. července 2022
Účinnost od: 1. července 2022
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022
Účinnost od: 20. července 2022
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela
čá. 093/2022 Sb. rozeslána 1. července 2022
Účinnost od: 1. července 2022    Účinnost do :15.1.2023
Rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu České republiky o vyhlášení volby prezidenta republiky
čá. 092/2022 Sb. rozeslána 30. června 2022
Účinnost od: 30. června 2022
Nařízení vlády o některých podrobnostech poskytování ubytování a souvisejících služeb osobám s udělenou dočasnou ochranou
Účinnost od: 1. července 2022    Účinnost do :1.7.2023
Nařízení vlády o příspěvku pro solidární domácnost na období druhého pololetí roku 2022 a prvního pololetí roku 2023
Účinnost od: 1. července 2022
Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
Účinnost od: 1. července 2022 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
čá. 091/2022 Sb. rozeslána 30. června 2022
Účinnost od: 1. července 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, ve znění nařízení vlády č. 40/2022 Sb.
Účinnost od: 1. července 2022
Nařízení vlády o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2021
Účinnost od: 27. června 2022
Nařízení vlády o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech
čá. 090/2022 Sb. rozeslána 30. června 2022
Účinnost od: 30. června 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb.
Účinnost od: 30. června 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb., a zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění zákona č. 175/2022 Sb.
Účinnost od: 1. července 2022
Zákon o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
Účinnost od: 1. července 2022 s výjimkou
Zákon o jednorázovém příspěvku na dítě
Účinnost od: 1. července 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon
čá. 089/2022 Sb. rozeslána 30. června 2022
Účinnost od: 1. července 2022
Nařízení vlády o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice
Účinnost od: 1. července 2022
Nařízení vlády o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
Účinnost od: 1. července 2022
Nařízení vlády o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
Účinnost od: 1. července 2022
Nařízení vlády o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
Účinnost od: 1. července 2022
Nařízení vlády o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti
čá. 088/2022 Sb. rozeslána 30. června 2022
Účinnost od: 1. července 2022
Nařízení vlády o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie
čá. 087/2022 Sb. rozeslána 30. června 2022
Účinnost od: 1. července 2022
Vyhláška, kterou se zrušují některá nařízení okresních úřadů spadající do působnosti Ministerstva zemědělství
Účinnost od: 1. července 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 151/2005 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů pro hlášení osob pěstujících mák setý nebo konopí a způsob vyplňování a nakládání s uvedenými formuláři
Účinnost od: 1. ledna 2023 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, a vyhláška č. 456/2021 Sb., o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa
čá. 086/2022 Sb. rozeslána 30. června 2022
Účinnost od: 1. července 2022 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2013 Sb., o statutu fondu kolektivního investování
Účinnost od: 1. srpna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 52/2016 Sb.
čá. 085/2022 Sb. rozeslána 30. června 2022
Účinnost od: 1. července 2022
Nález Ústavního soudu ze dne 14. června 2022 sp. zn. Pl. ÚS 10/22 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 324/2021 Sb., o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice a o změně některých zákonů
čá. 084/2022 Sb. rozeslána 30. června 2022
Účinnost od: 1. července 2022
Vyhláška o stanovení charakteristik přiměřených požadavků na poskytování služby přístupu k internetu a přístupu k hlasové komunikační službě v pevném místě a parametrů jejich kvality v rámci univerzální služby
čá. 083/2022 Sb. rozeslána 27. června 2022
Účinnost od: 27. června 2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. července 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 13. února 2023 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 28. června 2022 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. prosince 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 27. června 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 27. června 2022
Zákon o dalších opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace a o změně dalších zákonů v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
čá. 082/2022 Sb. rozeslána 30. června 2022
Účinnost od: 1. července 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 53/2014 Sb., o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách
čá. 081/2022 Sb. rozeslána 30. června 2022
Účinnost od: 1. července 2022
Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Blanský les
čá. 080/2022 Sb. rozeslána 30. června 2022
Účinnost od: 1. července 2022
Nařízení vlády o Chráněné krajinné oblasti Blanský les
čá. 079/2022 Sb. rozeslána 30. června 2022
Účinnost od: 30. června 2022
Nález Ústavního soudu ze dne 26. dubna 2022 sp. zn. Pl. ÚS 49/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), vyhlášky č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 618/2006 Sb., kterou se vydávají rámcové smlouvy, vyhlášky č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění, a vyhlášky č. 201/2018 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019
čá. 078/2022 Sb. rozeslána 24. června 2022
Účinnost od: 1. července 2022
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
Účinnost od: 1. července 2022
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku měn a fondů (ČMF)
Účinnost od: 1. července 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 85/2008 Sb., o stanovení seznamu léčivých látek a pomocných látek, které lze použít pro přípravu léčivých přípravků, ve znění vyhlášky č. 270/2013 Sb.
Účinnost od: 1. července 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2015 Sb., o stanovení výše náborového příspěvku, výše kvalifikačního příspěvku, výše a postupu při přiznávání cestovních náhrad a náhrad při povolání do služebního poměru a při přeložení poskytovaných vojákům, ve znění vyhlášky č. 281/2017 Sb.
čá. 077/2022 Sb. rozeslána 24. června 2022
Účinnost od: 1. července 2022
Vyhláška o vykazování energie z podporovaných zdrojů
čá. 076/2022 Sb. rozeslána 24. června 2022
Účinnost od: 25. června 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, ve znění vyhlášky č. 57/2021 Sb.
Účinnost od: 25. června 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 360/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 279/1999 Sb., kterou se stanoví kategorie vojenského leteckého personálu, jejich kvalifikace a rozsah odborných znalostí a vzor průkazu vojenského leteckého personálu, ve znění vyhlášky č. 336/2008 Sb.
Účinnost od: 1. července 2022
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 102/2018 Sb., o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny
čá. 075/2022 Sb. rozeslána 22. června 2022
Účinnost od: 1. července 2022
Vyhláška o podrobnostech způsobu a formy oznámení o nařízení izolace nebo karanténního opatření
Účinnost od: 1. července 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků a rozpočtů dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
čá. 074/2022 Sb. rozeslána 22. června 2022
Účinnost od: 1. července 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
čá. 073/2022 Sb. rozeslána 17. června 2022
Účinnost od: 1. července 2022
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 416/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze
Účinnost od: 20. června 2022
Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění mimořádné podpory na přizpůsobení pro producenty v zemědělských odvětvích v roce 2022
čá. 072/2022 Sb. rozeslána 17. června 2022
Účinnost od: 17. června 2022
Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2021
Účinnost od: 1. července 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 071/2022 Sb. rozeslána 14. června 2022
Účinnost od: 1. července 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 29. června 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 187/2018 Sb., o vyhlášení evropsky významných lokalit zařazených do evropského seznamu
čá. 070/2022 Sb. rozeslána 14. června 2022
Účinnost od: 1. července 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 1/2022 Sb., o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku, a vyhláška č. 7/2018 Sb., o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu, ve znění vyhlášky č. 2/2022 Sb.
Účinnost od: 1. července 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů
čá. 069/2022 Sb. rozeslána 8. června 2022
Účinnost od: 8. června 2022
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
Účinnost od: 8. června 2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. července 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
čá. 068/2022 Sb. rozeslána 8. června 2022
Účinnost od: 8. června 2022
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022
Účinnost od: 1. července 2022
Nařízení vlády o stanovení vybraných nepůvodních druhů ryb, k jejichž vysazování v rybářském revíru se nevyžaduje povolení k záměrnému rozšíření nepůvodního druhu do krajiny podle zákona o ochraně přírody a krajiny (nařízení vlády o vybraných nepůvodních druzích ryb)
Účinnost od: 1. července 2022    Účinnost do :1.1.2023
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti se zvýšenými bezpečnostními opatřeními v průběhu předsednictví České republiky v Radě EU
Účinnost od: 9. června 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 382/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2022 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů
čá. 067/2022 Sb. rozeslána 31. května 2022
Účinnost od: 31. května 2022
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 10. května 2022 sp. zn. Pl. ÚS-st. 56/22 k rozhodování odvolacího (resp. dovolacího) soudu podle § 258 odst. 2 (resp. § 265k odst. 2) trestního řádu
Účinnost od: 1. června 2022
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Účinnost od: 1. června 2022
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
Účinnost od: 1. června 2022
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
Účinnost od: 1. září 2022
Nařízení vlády o třetím zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022
Účinnost od: 1. září 2022
Nařízení vlády o třetím zvýšení důchodů v roce 2022
čá. 066/2022 Sb. rozeslána 27. května 2022
Účinnost od: 27. května 2022
Usnesení vlády České republiky o dalším prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu
čá. 065/2022 Sb. rozeslána 27. května 2022
Účinnost od: 15. června 2022
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny se smaltováním „Motocykl Jawa 250“
čá. 064/2022 Sb. rozeslána 27. května 2022
Účinnost od: 1. června 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 438/2006 Sb., kterou se upravují podrobnosti výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 11. června 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 78/2004 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. června 2022 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 28. června 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. července 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 28. května 2022
Zákon o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
čá. 063/2022 Sb. rozeslána 25. května 2022
Účinnost od: 1. července 2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
Účinnost od: 1. září 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
čá. 062/2022 Sb. rozeslána 25. května 2022
Účinnost od: 1. července 2022 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky související s vyhláškou o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami
Účinnost od: 1. července 2022
Vyhláška o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami
čá. 061/2022 Sb. rozeslána 20. května 2022
Účinnost od: 1. července 2022
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene radiologického
Účinnost od: 5. července 2022 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 21. května 2022 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
čá. 060/2022 Sb. rozeslána 17. května 2022
Účinnost od: 17. května 2022
Nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2022 sp. zn. Pl. ÚS 7/18 ve věci návrhu na zrušení části § 65 odst. 1 a odst. 5 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 29. května 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2021 Sb., o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva
Účinnost od: 31. května 2022
Vyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Mikulov“ po 5 000 Kč
čá. 059/2022 Sb. rozeslána 13. května 2022
Účinnost od: 14. května 2022    Zrušeno : 1.1.2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb.
čá. 058/2022 Sb. rozeslána 10. května 2022
Účinnost od: 11. května 2022
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o panevropském osobním penzijním produktu a kterou se mění související vyhlášky o odborné způsobilosti
čá. 057/2022 Sb. rozeslána 10. května 2022
Účinnost od: 10. května 2022
Nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2022 sp. zn. Pl. ÚS 39/18 ve věci návrhu na zrušení části § 1 odst. 1, § 2f a 4a včetně poznámky pod čarou č. 15 a přílohy zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů
čá. 056/2022 Sb. rozeslána 5. května 2022
Účinnost od: 5. května 2022
Usnesení Poslanecké sněmovny o ukončení stavu pandemické pohotovosti
čá. 055/2022 Sb. rozeslána 5. května 2022
Účinnost od: 5. května 2022
Nález Ústavního soudu ze dne 9. listopadu 2021 sp. zn. Pl. ÚS 2/20 ve věci návrhu na zrušení částí § 29 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 21 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a § 13 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2022 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 572/2020 Sb.
čá. 054/2022 Sb. rozeslána 5. května 2022
Účinnost od: 15. května 2022
Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů a kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy
čá. 053/2022 Sb. rozeslána 5. května 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2014 Sb., o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
Účinnost od: 6. května 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů, ve znění nařízení vlády č. 55/2020 Sb., a nařízení vlády č. 2/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky
Účinnost od: 20. května 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot, ve znění nařízení vlády č. 492/2020 Sb.
čá. 052/2022 Sb. rozeslána 29. dubna 2022
Účinnost od: 2. května 2022
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 70/2022 Sb. (č. 343)
čá. 051/2022 Sb. rozeslána 29. dubna 2022
Účinnost od: 29. dubna 2022
Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu
Účinnost od: 1. května 2022    Účinnost do :1.5.2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. května 2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. května 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
čá. 050/2022 Sb. rozeslána 29. dubna 2022
Účinnost od: 1. května 2022
Vyhláška o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19
Účinnost od: 30. dubna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 242/2021 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021
Účinnost od: 30. dubna 2022
Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného veřejného zdravotního pojištění pro rok 2023
Účinnost od: 30. dubna 2022    Zrušeno : 30.4.2023
Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného veřejného zdravotního pojištění
Účinnost od: 1. května 2022    Zrušeno : 22.12.2022
Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích týkajících se elektronických poukazů
čá. 049/2022 Sb. rozeslána 29. dubna 2022
Účinnost od: 29. května 2022
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů
čá. 048/2022 Sb. rozeslána 26. dubna 2022
Účinnost od: 1. května 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 112/2015 Sb., o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu
Účinnost od: 1. května 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 327/2011 Sb., o údajích poskytovaných v souvislosti s provozem lodě a ve zprávách a oznámeních o námořní nehodě nebo mimořádné události, o minimální výši sjednaného pojištění za škody z provozu lodě a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel
čá. 047/2022 Sb. rozeslána 26. dubna 2022
Účinnost od: 27. dubna 2022 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 11. května 2022
Zákon o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu)
Účinnost od: 1. května 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 27. dubna 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, ve znění zákona č. 270/2021 Sb.
čá. 046/2022 Sb. rozeslána 22. dubna 2022
Účinnost od: 1. dubna 2022
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022
Účinnost od: 20. dubna 2022
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2022–2026, 6,00 %
Účinnost od: 20. dubna 2022
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2022–2024, VAR %
Účinnost od: 20. dubna 2022
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2022–2024, 0,00 %
čá. 045/2022 Sb. rozeslána 13. dubna 2022
Účinnost od: 14. dubna 2022
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření k zajištění poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu (č. 313)
čá. 044/2022 Sb. rozeslána 13. dubna 2022
Účinnost od: 13. dubna 2022    Účinnost do :1.1.2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. července 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/2018 Sb., o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel
Účinnost od: 13. dubna 2022    Účinnost do :25.9.2022
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí
čá. 043/2022 Sb. rozeslána 8. dubna 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
Účinnost od: 1. května 2022
Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)
Účinnost od: 9. dubna 2022 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
čá. 042/2022 Sb. rozeslána 31. března 2022
Účinnost od: 3. dubna 2022    Účinnost do :1.6.2022
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu (č. 256)
Účinnost od: 1. dubna 2022
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 254)
Účinnost od: 1. dubna 2022
Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
čá. 041/2022 Sb. rozeslána 31. března 2022
Účinnost od: 1. července 2022
Vyhláška o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty, příslušnými orgány a správními orgány v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
Účinnost od: 11. dubna 2022    Účinnost do :1.4.2023
Nařízení vlády o příspěvku pro solidární domácnost
čá. 040/2022 Sb. rozeslána 31. března 2022
Účinnost od: 1. dubna 2022
Vyhláška o zajištění přiměřenosti poskytované provozní podpory zdrojů energie
čá. 039/2022 Sb. rozeslána 28. března 2022
Účinnost od: 29. března 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
čá. 038/2022 Sb. rozeslána 24. března 2022
Účinnost od: 25. března 2022
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 236)
čá. 037/2022 Sb. rozeslána 24. března 2022
Účinnost od: 24. března 2022
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. března 2022
Účinnost od: 1. dubna 2022
Vyhláška o modernizaci podporované výrobny elektřiny a postupech při úpravách zařízení výrobny elektřiny
čá. 036/2022 Sb. rozeslána 21. března 2022
Účinnost od: 21. března 2022
Zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
Účinnost od: 21. března 2022
Zákon o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
Účinnost od: 21. března 2022
Zákon o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
čá. 035/2022 Sb. rozeslána 21. března 2022
Účinnost od: 1. května 2022    Účinnost do :1.5.2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2021 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky, ve znění nařízení vlády č. 157/2019 Sb., a nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby
Účinnost od: 22. března 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2022
Nařízení vlády o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
čá. 034/2022 Sb. rozeslána 16. března 2022
Účinnost od: 17. března 2022    Zrušeno : 25.3.2022
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 44/2022 Sb., ve znění krizového opatření vyhlášeného pod č. 46/2022 Sb. (č. 208)
čá. 033/2022 Sb. rozeslána 18. března 2022
Účinnost od: 1. dubna 2022
Vyhláška o podmínkách přenositelnosti čísel a změny poskytovatele služby přístupu k internetu
čá. 032/2022 Sb. rozeslána 18. března 2022
Účinnost od: 19. března 2022
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2022
čá. 031/2022 Sb. rozeslána 18. března 2022
Účinnost od: 1. dubna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 78/2018 Sb.
Účinnost od: 19. března 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 315/2018 Sb., o strategickém hlukovém mapování
čá. 030/2022 Sb. rozeslána 15. března 2022
Účinnost od: 15. března 2022
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o zprovoznění centrálního úložiště elektronických poukazů
Účinnost od: 15. března 2022
Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o návykových látkách
čá. 029/2022 Sb. rozeslána 15. března 2022
Účinnost od: 1. dubna 2022 s výjimkou
Vyhláška o technických a organizačních podmínkách používání programové aplikace a elektronického formuláře pro sběr dat v oblasti elektronických komunikací
Účinnost od: 1. dubna 2022
Vyhláška o rozsahu, formě a způsobu uveřejňování informací o přístupu nebo propojení a o náležitostech, rozsahu a formě referenční nabídky přístupu nebo propojení
čá. 028/2022 Sb. rozeslána 15. března 2022
Účinnost od: 30. března 2022
Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2022 s motivem budování československé měny
Účinnost od: 1. dubna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 027/2022 Sb. rozeslána 11. března 2022
Účinnost od: 11. března 2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 12. března 2022    Zrušeno : 1.1.2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
čá. 026/2022 Sb. rozeslána 9. března 2022
Účinnost od: 10. března 2022    Zrušeno : 25.3.2022
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 44/2022 Sb. (č. 191)
čá. 025/2022 Sb. rozeslána 4. března 2022
Účinnost od: 4. března 2022
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 161)
čá. 024/2022 Sb. rozeslána 2. března 2022
Účinnost od: 4. března 2022    Zrušeno : 25.3.2022
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 148)
Účinnost od: 4. března 2022    Účinnost do :3.4.2022
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 4. března 2022 (č. 147)
čá. 023/2022 Sb. rozeslána 7. března 2022
Účinnost od: 7. března 2022
Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení dobývacích prostorů do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí
Účinnost od: 1. dubna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 462/2013 Sb., o stanovení výše a způsobu úhrady efektivně vynaložených nákladů na odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby
čá. 022/2022 Sb. rozeslána 25. února 2022
Účinnost od: 1. března 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny
čá. 021/2022 Sb. rozeslána 25. února 2022
Účinnost od: 26. února 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2022 Sb., a zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19
čá. 020/2022 Sb. rozeslána 25. února 2022
Účinnost od: 1. března 2022
Vyhláška o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání
čá. 019/2022 Sb. rozeslána 25. února 2022
Účinnost od: 1. března 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 161/2005 Sb., o stanovení charakteristik funkcí speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení pro různé druhy zdravotního postižení
Účinnost od: 1. června 2022
Nařízení vlády o druhém zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022
Účinnost od: 1. června 2022
Nařízení vlády o druhém zvýšení důchodů v roce 2022
čá. 018/2022 Sb. rozeslána 25. února 2022
Účinnost od: 1. března 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. března 2022 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
Účinnost od: 1. března 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
čá. 017/2022 Sb. rozeslána 25. února 2022
Účinnost od: 1. ledna 2022    Účinnost do :1.1.2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. dubna 2022
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022
Účinnost od: 23. února 2022
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2022–2035, 3,50 %
Účinnost od: 25. února 2022
Nález Ústavního soudu ze dne 18. ledna 2022 sp. zn. Pl. ÚS 43/18 ve věci návrhu na zrušení § 60b zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a čl. II bodů 3 a 4 zákona č. 206/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 016/2022 Sb. rozeslána 21. února 2022
Účinnost od: 8. března 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů
čá. 015/2022 Sb. rozeslána 6. února 2022
Účinnost od: 7. února 2022
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 a o změně zákona č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19
čá. 014/2022 Sb. rozeslána 9. února 2022
Účinnost od: 1. července 2022
Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
čá. 013/2022 Sb. rozeslána 4. února 2022
Účinnost od: 4. února 2022    Účinnost do :1.1.2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. března 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2006 Sb., o čistých nákladech univerzální služby v elektronických komunikacích
Účinnost od: 4. února 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 267/2017 Sb., o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání, a vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů
čá. 012/2022 Sb. rozeslána 31. ledna 2022
Účinnost od: 1. února 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů
čá. 011/2022 Sb. rozeslána 28. ledna 2022
Účinnost od: 1. února 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. února 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. února 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 28. ledna 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
čá. 010/2022 Sb. rozeslána 28. ledna 2022
Účinnost od: 1. února 2022 s výjimkou
Vyhláška o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností
čá. 009/2022 Sb. rozeslána 26. ledna 2022
Účinnost od: 1. února 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie
čá. 008/2022 Sb. rozeslána 26. ledna 2022
Účinnost od: 26. ledna 2022
Nález Ústavního soudu ze dne 7. prosince 2021 sp. zn. Pl. ÚS 1/20 ve věci návrhu na zrušení části zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, v přechodných ustanoveních čl. II zákona č. 363/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
čá. 007/2022 Sb. rozeslána 21. ledna 2022
Účinnost od: 1. února 2022 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
čá. 006/2022 Sb. rozeslána 21. ledna 2022
Účinnost od: 1. února 2022
Vyhláška o stanovení náležitostí a způsobu zpracování pohotovostního plánu v oblasti regulace cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře a invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu
Účinnost od: 5. února 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 142/2015 Sb., o některých podmínkách pro práci členů posádky lodě
čá. 005/2022 Sb. rozeslána 19. ledna 2022
Účinnost od: 19. ledna 2022    Účinnost do :1.1.2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. července 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 150/2008 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících
čá. 004/2022 Sb. rozeslána 19. ledna 2022
Účinnost od: 19. ledna 2022
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných voleb do zastupitelstva obce konaných dne 8. ledna 2022
Účinnost od: 1. února 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2020 Sb., o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy
čá. 003/2022 Sb. rozeslána 19. ledna 2022
Účinnost od: 19. ledna 2022
Nález Ústavního soudu ze dne 30. listopadu 2021 sp. zn. Pl. ÚS 18/21 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, § 12 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 8 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 45 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
čá. 002/2022 Sb. rozeslána 14. ledna 2022
Účinnost od: 14. ledna 2022
Nález Ústavního soudu ze dne 7. prosince 2021 sp. zn. Pl. ÚS 20/21 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, eventuálně některých jeho ustanovení
čá. 001/2022 Sb. rozeslána 6. ledna 2022
Účinnost od: 6. ledna 2022
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 528/2021 Sb.
Účinnost od: 6. ledna 2022    Účinnost do :1.1.2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. července 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 7/2018 Sb., o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu
Účinnost od: 1. července 2022
Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku
Zavřít
MENU