Sbírka předpisů 2022

čá. 061/2022 Sb. rozeslána 20. května 2022
Účinnost od: 1. července 2022
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene radiologického
Účinnost od: 5. července 2022 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 21. května 2022 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
čá. 060/2022 Sb. rozeslána 17. května 2022
Účinnost od: 17. května 2022
Nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2022 sp. zn. Pl. ÚS 7/18 ve věci návrhu na zrušení části § 65 odst. 1 a odst. 5 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 29. května 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2021 Sb., o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva
Účinnost od: 31. května 2022
Vyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Mikulov“ po 5 000 Kč
čá. 059/2022 Sb. rozeslána 13. května 2022
Účinnost od: 14. května 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, ve znění vyhlášky č. 47/2022 Sb.
čá. 058/2022 Sb. rozeslána 10. května 2022
Účinnost od: 11. května 2022
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o panevropském osobním penzijním produktu a kterou se mění související vyhlášky o odborné způsobilosti
čá. 057/2022 Sb. rozeslána 10. května 2022
Účinnost od: 10. května 2022
Nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2022 sp. zn. Pl. ÚS 39/18 ve věci návrhu na zrušení části § 1 odst. 1, § 2f a 4a včetně poznámky pod čarou č. 15 a přílohy zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů
čá. 056/2022 Sb. rozeslána 5. května 2022
Účinnost od: 5. května 2022
Usnesení Poslanecké sněmovny o ukončení stavu pandemické pohotovosti
čá. 055/2022 Sb. rozeslána 5. května 2022
Účinnost od: 5. května 2022
Nález Ústavního soudu ze dne 9. listopadu 2021 sp. zn. Pl. ÚS 2/20 ve věci návrhu na zrušení částí § 29 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 21 zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, a § 13 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2022 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, ve znění vyhlášky č. 572/2020 Sb.
čá. 054/2022 Sb. rozeslána 5. května 2022
Účinnost od: 15. května 2022
Vyhláška o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů a kritérií udržitelnosti a úspory emisí skleníkových plynů pro biokapaliny a paliva z biomasy
čá. 053/2022 Sb. rozeslána 5. května 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 74/2014 Sb., o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
Účinnost od: 6. května 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů, ve znění nařízení vlády č. 55/2020 Sb., a nařízení vlády č. 2/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky
Účinnost od: 20. května 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot, ve znění nařízení vlády č. 492/2020 Sb.
čá. 052/2022 Sb. rozeslána 29. dubna 2022
Účinnost od: 2. května 2022
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 70/2022 Sb. (č. 343)
čá. 051/2022 Sb. rozeslána 29. dubna 2022
Účinnost od: 29. dubna 2022
Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu
Účinnost od: 1. května 2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. května 2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. května 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
čá. 050/2022 Sb. rozeslána 29. dubna 2022
Účinnost od: 1. května 2022
Vyhláška o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19
Účinnost od: 30. dubna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 242/2021 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021
Účinnost od: 30. dubna 2022
Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování pojistného veřejného zdravotního pojištění pro rok 2023
Účinnost od: 30. dubna 2022
Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování pojistného veřejného zdravotního pojištění
Účinnost od: 1. května 2022
Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích týkajících se elektronických poukazů
čá. 049/2022 Sb. rozeslána 29. dubna 2022
Účinnost od: 29. května 2022
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů
čá. 048/2022 Sb. rozeslána 26. dubna 2022
Účinnost od: 1. května 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 112/2015 Sb., o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu
Účinnost od: 1. května 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 327/2011 Sb., o údajích poskytovaných v souvislosti s provozem lodě a ve zprávách a oznámeních o námořní nehodě nebo mimořádné události, o minimální výši sjednaného pojištění za škody z provozu lodě a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel
čá. 047/2022 Sb. rozeslána 26. dubna 2022
Účinnost od: 27. dubna 2022 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 11. května 2022
Zákon o panevropském osobním penzijním produktu a o změně souvisejících zákonů (zákon o panevropském osobním penzijním produktu)
Účinnost od: 1. května 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 27. dubna 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci, ve znění zákona č. 270/2021 Sb.
čá. 046/2022 Sb. rozeslána 22. dubna 2022
Účinnost od: 1. dubna 2022
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022
Účinnost od: 20. dubna 2022
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2022–2026, 6,00 %
Účinnost od: 20. dubna 2022
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2022–2024, VAR %
Účinnost od: 20. dubna 2022
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2022–2024, 0,00 %
čá. 045/2022 Sb. rozeslána 13. dubna 2022
Účinnost od: 14. dubna 2022
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření k zajištění poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu (č. 313)
čá. 044/2022 Sb. rozeslána 13. dubna 2022
Účinnost od: 13. dubna 2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. července 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/2018 Sb., o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel
Účinnost od: 13. dubna 2022
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí
čá. 043/2022 Sb. rozeslána 8. dubna 2022
Účinnost od: 1. ledna 2023
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
Účinnost od: 1. května 2022
Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech)
Účinnost od: 9. dubna 2022 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
čá. 042/2022 Sb. rozeslána 31. března 2022
Účinnost od: 3. dubna 2022
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu (č. 256)
Účinnost od: 1. dubna 2022
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 254)
Účinnost od: 1. dubna 2022
Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
čá. 041/2022 Sb. rozeslána 31. března 2022
Účinnost od: 1. července 2022
Vyhláška o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty, příslušnými orgány a správními orgány v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh
Účinnost od: 11. dubna 2022
Nařízení vlády o příspěvku pro solidární domácnost
čá. 040/2022 Sb. rozeslána 31. března 2022
Účinnost od: 1. dubna 2022
Vyhláška o zajištění přiměřenosti poskytované provozní podpory zdrojů energie
čá. 039/2022 Sb. rozeslána 28. března 2022
Účinnost od: 29. března 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
čá. 038/2022 Sb. rozeslána 24. března 2022
Účinnost od: 25. března 2022
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 236)
čá. 037/2022 Sb. rozeslána 24. března 2022
Účinnost od: 24. března 2022
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. března 2022
Účinnost od: 1. dubna 2022
Vyhláška o modernizaci podporované výrobny elektřiny a postupech při úpravách zařízení výrobny elektřiny
čá. 036/2022 Sb. rozeslána 21. března 2022
Účinnost od: 21. března 2022
Zákon o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
Účinnost od: 21. března 2022
Zákon o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
Účinnost od: 21. března 2022
Zákon o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace
čá. 035/2022 Sb. rozeslána 21. března 2022
Účinnost od: 1. května 2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2021 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb., o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky, ve znění nařízení vlády č. 157/2019 Sb., a nařízení vlády č. 1/2019 Sb., o oborech státní služby
Účinnost od: 22. března 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2022
Nařízení vlády o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
čá. 034/2022 Sb. rozeslána 16. března 2022
Účinnost od: 17. března 2022    Zrušeno : 25.03.2022
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 44/2022 Sb., ve znění krizového opatření vyhlášeného pod č. 46/2022 Sb. (č. 208)
čá. 033/2022 Sb. rozeslána 18. března 2022
Účinnost od: 1. dubna 2022
Vyhláška o podmínkách přenositelnosti čísel a změny poskytovatele služby přístupu k internetu
čá. 032/2022 Sb. rozeslána 18. března 2022
Účinnost od: 19. března 2022
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2022
čá. 031/2022 Sb. rozeslána 18. března 2022
Účinnost od: 1. dubna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 78/2018 Sb.
Účinnost od: 19. března 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 315/2018 Sb., o strategickém hlukovém mapování
čá. 030/2022 Sb. rozeslána 15. března 2022
Účinnost od: 15. března 2022
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o zprovoznění centrálního úložiště elektronických poukazů
Účinnost od: 15. března 2022
Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o návykových látkách
čá. 029/2022 Sb. rozeslána 15. března 2022
Účinnost od: 1. dubna 2022 s výjimkou
Vyhláška o technických a organizačních podmínkách používání programové aplikace a elektronického formuláře pro sběr dat v oblasti elektronických komunikací
Účinnost od: 1. dubna 2022
Vyhláška o rozsahu, formě a způsobu uveřejňování informací o přístupu nebo propojení a o náležitostech, rozsahu a formě referenční nabídky přístupu nebo propojení
čá. 028/2022 Sb. rozeslána 15. března 2022
Účinnost od: 30. března 2022
Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2022 s motivem budování československé měny
Účinnost od: 1. dubna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 027/2022 Sb. rozeslána 11. března 2022
Účinnost od: 11. března 2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 12. března 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních moto-rových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
čá. 026/2022 Sb. rozeslána 9. března 2022
Účinnost od: 10. března 2022    Zrušeno : 25.03.2022
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 44/2022 Sb. (č. 191)
čá. 025/2022 Sb. rozeslána 4. března 2022
Účinnost od: 4. března 2022
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 161)
čá. 024/2022 Sb. rozeslána 2. března 2022
Účinnost od: 4. března 2022    Zrušeno : 25.03.2022
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 148)
Účinnost od: 4. března 2022    Účinnost do :03.04.2022
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 4. března 2022 (č. 147)
čá. 023/2022 Sb. rozeslána 7. března 2022
Účinnost od: 7. března 2022
Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení dobývacích prostorů do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí
Účinnost od: 1. dubna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 462/2013 Sb., o stanovení výše a způsobu úhrady efektivně vynaložených nákladů na odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby
čá. 022/2022 Sb. rozeslána 25. února 2022
Účinnost od: 1. března 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2020 Sb., o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny
čá. 021/2022 Sb. rozeslána 25. února 2022
Účinnost od: 26. února 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2022 Sb., a zákon č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19
čá. 020/2022 Sb. rozeslána 25. února 2022
Účinnost od: 1. března 2022
Vyhláška o kontrole provozovaného systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a větrání
čá. 019/2022 Sb. rozeslána 25. února 2022
Účinnost od: 1. března 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 161/2005 Sb., o stanovení charakteristik funkcí speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení pro různé druhy zdravotního postižení
Účinnost od: 1. června 2022
Nařízení vlády o druhém zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022
Účinnost od: 1. června 2022
Nařízení vlády o druhém zvýšení důchodů v roce 2022
čá. 018/2022 Sb. rozeslána 25. února 2022
Účinnost od: 1. března 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. března 2022 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
Účinnost od: 1. března 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 185/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
čá. 017/2022 Sb. rozeslána 25. února 2022
Účinnost od: 1. ledna 2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. dubna 2022
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2022, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2022
Účinnost od: 23. února 2022
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2022–2035, 3,50 %
Účinnost od: 25. února 2022
Nález Ústavního soudu ze dne 18. ledna 2022 sp. zn. Pl. ÚS 43/18 ve věci návrhu na zrušení § 60b zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a čl. II bodů 3 a 4 zákona č. 206/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 016/2022 Sb. rozeslána 21. února 2022
Účinnost od: 8. března 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých přípravků, ve znění pozdějších předpisů
čá. 015/2022 Sb. rozeslána 6. února 2022
Účinnost od: 7. února 2022
Zákon o mimořádném ředitelském volnu a mimořádném vzdělávání distančním způsobem pro období epidemie onemocnění COVID-19 a o změně zákona č. 520/2021 Sb., o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19
čá. 014/2022 Sb. rozeslána 9. února 2022
Účinnost od: 1. července 2022
Nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
čá. 013/2022 Sb. rozeslána 4. února 2022
Účinnost od: 4. února 2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. března 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2006 Sb., o čistých nákladech univerzální služby v elektronických komunikacích
Účinnost od: 4. února 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 267/2017 Sb., o lokalizaci a identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání, a vyhláška č. 117/2007 Sb., o číslovacích plánech sítí a služeb elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů
čá. 012/2022 Sb. rozeslána 31. ledna 2022
Účinnost od: 1. února 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů
čá. 011/2022 Sb. rozeslána 28. ledna 2022
Účinnost od: 1. února 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2006 Sb., o systému bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy a postupech při vzniku mimořádných událostí na dráhách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. února 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského železničního systému, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. února 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 28. ledna 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
čá. 010/2022 Sb. rozeslána 28. ledna 2022
Účinnost od: 1. února 2022 s výjimkou
Vyhláška o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností
čá. 009/2022 Sb. rozeslána 26. ledna 2022
Účinnost od: 1. února 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie
čá. 008/2022 Sb. rozeslána 26. ledna 2022
Účinnost od: 26. ledna 2022
Nález Ústavního soudu ze dne 7. prosince 2021 sp. zn. Pl. ÚS 1/20 ve věci návrhu na zrušení části zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, v přechodných ustanoveních čl. II zákona č. 363/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
čá. 007/2022 Sb. rozeslána 21. ledna 2022
Účinnost od: 1. února 2022 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 363/2011 Sb., o personální bezpečnosti a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
čá. 006/2022 Sb. rozeslána 21. ledna 2022
Účinnost od: 1. února 2022
Vyhláška o stanovení náležitostí a způsobu zpracování pohotovostního plánu v oblasti regulace cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře a invazních nepůvodních druhů na unijním seznamu
Účinnost od: 5. února 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 142/2015 Sb., o některých podmínkách pro práci členů posádky lodě
čá. 005/2022 Sb. rozeslána 19. ledna 2022
Účinnost od: 19. ledna 2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. července 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 150/2008 Sb., o kontrole výroby a oběhu lihu a o provedení dalších ustanovení zákona o lihu s tím souvisejících
čá. 004/2022 Sb. rozeslána 19. ledna 2022
Účinnost od: 19. ledna 2022
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků dodatečných voleb do zastupitelstva obce konaných dne 8. ledna 2022
Účinnost od: 1. února 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2020 Sb., o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy
čá. 003/2022 Sb. rozeslána 19. ledna 2022
Účinnost od: 19. ledna 2022
Nález Ústavního soudu ze dne 30. listopadu 2021 sp. zn. Pl. ÚS 18/21 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, § 12 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 8 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a § 45 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
čá. 002/2022 Sb. rozeslána 14. ledna 2022
Účinnost od: 14. ledna 2022
Nález Ústavního soudu ze dne 7. prosince 2021 sp. zn. Pl. ÚS 20/21 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, eventuálně některých jeho ustanovení
čá. 001/2022 Sb. rozeslána 6. ledna 2022
Účinnost od: 6. ledna 2022
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 528/2021 Sb.
Účinnost od: 6. ledna 2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. července 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 7/2018 Sb., o některých podmínkách výkonu činnosti platební instituce, správce informací o platebním účtu, poskytovatele platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu
Účinnost od: 1. července 2022
Vyhláška o žádostech a oznámeních k výkonu činnosti podle zákona o platebním styku
Zavřít
MENU