Sbírka předpisů 2021

čá. 231/2021 Sb. rozeslána 31. prosince 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje nařízení vlády č. 427/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2022    Zrušeno : 1.1.2023
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
Účinnost od: 1. ledna 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 420/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
čá. 230/2021 Sb. rozeslána 31. prosince 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška o určení výše paušální náhrady v souvislosti s přenesením čísla nebo změnou poskytovatele služby přístupu k internetu a o způsobu uveřejnění informací o právu na paušální náhradu
Účinnost od: 1. února 2022 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
čá. 229/2021 Sb. rozeslána 31. prosince 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška o stanovení výše náhrady výdajů za odborné úkony a způsobu stanovení výše náhrad výdajů za odborné konzultace prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o veřejném zdravotním pojištění
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 376/2011 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění
čá. 228/2021 Sb. rozeslána 22. prosince 2021
Účinnost od: 23. prosince 2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření (č. 1191)
čá. 227/2021 Sb. rozeslána 23. prosince 2021
Účinnost od: 26. ledna 2022
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Jože Plečnika
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 53/2020 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků, ve znění vyhlášky č. 72/2014 Sb.
čá. 226/2021 Sb. rozeslána 23. prosince 2021
Účinnost od: 23. prosince 2021
Zákon o dalších úpravách poskytovaní ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění COVID-19
Účinnost od: 24. prosince 2021
Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2022
Účinnost od: 23. prosince 2021    Účinnost do :1.3.2022
Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
čá. 225/2021 Sb. rozeslána 23. prosince 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti výkonu rozhodnutí a exekucí
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška o odborné justiční zkoušce, výběru a odborné přípravě justičních kandidátů, výběru uchazečů na funkci soudce, výběru předsedů soudů a o změně vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
čá. 224/2021 Sb. rozeslána 23. prosince 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů
čá. 223/2021 Sb. rozeslána 23. prosince 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění pozdějších předpisů
čá. 222/2021 Sb. rozeslána 23. prosince 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
Účinnost od: 1. ledna 2022    Zrušeno : 1.1.2023
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 480/2020 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 84/2016 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2022
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
Účinnost od: 1. ledna 2022    Účinnost do :1.1.2023
Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2022 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Účinnost od: 1. ledna 2023
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů
čá. 221/2021 Sb. rozeslána 23. prosince 2021
Účinnost od: 1. února 2022 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů, a další související vyhlášky
čá. 220/2021 Sb. rozeslána 23. prosince 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhlášky provádějící zákon o archivnictví a spisové službě
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 553/2020 Sb., o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy
Účinnost od: 24. prosince 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2022
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
Účinnost od: 1. ledna 2022
Nařízení vlády o podmínkách poskytování zvláštních cen hlasové komunikační služby a služby přístupu k internetu osobám se zvláštními sociálními potřebami
Účinnost od: 1. ledna 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 426/2016 Sb., o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh
čá. 219/2021 Sb. rozeslána 23. prosince 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení číselníku Seznam vybraného zboží s doplňkovými statistickými znaky (DOPL_KN)
Účinnost od: 1. ledna 2022
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK)
Účinnost od: 1. července 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 23. prosince 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2021 pro účely zákona o zaměstnanosti
Účinnost od: 23. prosince 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2021 pro účely zákoníku práce
Účinnost od: 1. ledna 2022    Zrušeno : 1.1.2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2022    Zrušeno : 1.2.2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2022    Zrušeno : 1.2.2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů představitelů podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 218/2021 Sb. rozeslána 23. prosince 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška o postupech registrace podpor u operátora trhu a provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (registrační vyhláška)
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška o podmínkách připojení k plynárenské soustavě
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2016 Sb., o podmínkách připojení k elektrizační soustavě
čá. 217/2021 Sb. rozeslána 17. prosince 2021
Účinnost od: 17. prosince 2021
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 11. prosince 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2018 Sb., o hlášení závažných bezpečnostních a provozních incidentů osobami oprávněnými poskytovat platební služby
čá. 216/2021 Sb. rozeslána 17. prosince 2021
Účinnost od: 17. prosince 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 2. listopadu 2021 sp. zn. Pl. ÚS 24/21 ve věci návrhu na zrušení § 257 písm. j) zákona č. 134/2016 Sb, o zadávání veřejných zakázek
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška o následcích povinného očkování
čá. 215/2021 Sb. rozeslána 17. prosince 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
čá. 214/2021 Sb. rozeslána 15. prosince 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
Účinnost od: 1. ledna 2022
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Číselníku zemí (CZEM)
Účinnost od: 15. prosince 2021
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
čá. 213/2021 Sb. rozeslána 15. prosince 2021
Účinnost od: 15. prosince 2021    Účinnost do :20.3.2022
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. ledna 2022    Účinnost do :1.1.2023
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2022, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2022
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 274/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o oběhu bankovek a mincí, ve znění vyhlášky č. 418/2016 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
čá. 212/2021 Sb. rozeslána 14. prosince 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení hrazených očkovacích látek proti lidskému papilomaviru
Účinnost od: 1. ledna 2022
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení hrazených očkovacích látek pro očkování osob nad 65 let věku proti chřipce
Účinnost od: 14. prosince 2021    Účinnost do :1.1.2023
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2022
čá. 211/2021 Sb. rozeslána 14. prosince 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2022/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
Účinnost od: 14. prosince 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 9. listopadu 2021 sp. zn. Pl. ÚS 114/20 ve věci návrhu na zrušení části § 8a odst. 2 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 290/2007 Sb., o úhradě nákladů na databázi údajů pro potřeby tísňového volání
Účinnost od: 1. ledna 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění pozdějších předpisů
čá. 210/2021 Sb. rozeslána 14. prosince 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2010 Sb., o plánu přidělení kmitočtových pásem (národní kmitočtová tabulka), ve znění vyhlášky č. 423/2017 Sb.
čá. 209/2021 Sb. rozeslána 10. prosince 2021
Účinnost od: 11. prosince 2021    Zrušeno : 1.2.2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 248/2007 Sb., o oceněních v oblasti zdravotnictví, udělovaných Ministerstvem zdravotnictví
Účinnost od: 1. ledna 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí
čá. 208/2021 Sb. rozeslána 10. prosince 2021
Účinnost od: 31. ledna 2022 s výjimkou
Vyhláška o bližších podmínkách provádění klinického hodnocení humánních léčivých přípravků
Účinnost od: 1. ledna 2022    Zrušeno : 1.1.2023
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2022
čá. 207/2021 Sb. rozeslána 10. prosince 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 122/2015 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení), ve znění vyhlášky č. 362/2019 Sb.
Účinnost od: 11. prosince 2021
Vyhláška o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva
čá. 206/2021 Sb. rozeslána 6. prosince 2021
Účinnost od: 7. prosince 2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření (č. 1121)
čá. 205/2021 Sb. rozeslána 10. prosince 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách, ve znění nařízení vlády č. 514/2020 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2022
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
čá. 204/2021 Sb. rozeslána 10. prosince 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška o podrobnostech přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnostech o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa
Účinnost od: 1. ledna 2022 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů
čá. 203/2021 Sb. rozeslána 10. prosince 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška o stanovení druhů živočichů vyžadujících regulaci
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2014 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech návrhu pozemkových úprav
Účinnost od: 1. ledna 2022 s výjimkou
Vyhláška o ochraně druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči
čá. 202/2021 Sb. rozeslána 10. prosince 2021
Účinnost od: 10. prosince 2021    Účinnost do :1.1.2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. ledna 2022 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
čá. 201/2021 Sb. rozeslána 8. prosince 2021
Účinnost od: 8. prosince 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 2. listopadu 2021 sp. zn. Pl. ÚS 15/18 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění vyhlášky č. 256/2020 Sb.
čá. 200/2021 Sb. rozeslána 8. prosince 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech
čá. 199/2021 Sb. rozeslána 8. prosince 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru Ministerstva financí č. 02/VODA/2022, kterým se mění výměr Ministerstva financí č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací (č. 02/VODA/2022)
Účinnost od: 8. prosince 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 19. října 2021 sp. zn. Pl. ÚS 17/21 ve věci návrhu na zrušení § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 9. prosince 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
čá. 198/2021 Sb. rozeslána 8. prosince 2021
Účinnost od: 23. prosince 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů
čá. 197/2021 Sb. rozeslána 29. listopadu 2021
Účinnost od: 29. listopadu 2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1087)
čá. 196/2021 Sb. rozeslána 26. listopadu 2021
Účinnost od: 27. listopadu 2021    Účinnost do :13.12.2021
Usnesení vlády České republiky k zamezení importu nové varianty B.1.1.529 koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na území České republiky z regionu jižní Afriky (č. 1084)
čá. 195/2021 Sb. rozeslána 8. prosince 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní
čá. 194/2021 Sb. rozeslána 25. listopadu 2021
Účinnost od: 26. listopadu 2021
Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu (č. 1067)
Účinnost od: 26. listopadu 2021    Účinnost do :26.12.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1066)
Účinnost od: 26. listopadu 2021    Účinnost do :26.12.2021
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 26. listopadu 2021 (č. 1065)
čá. 193/2021 Sb. rozeslána 30. listopadu 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška o výstupních dokumentech v oblasti hazardních her
Účinnost od: 1. ledna 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění pozdějších předpisů
čá. 192/2021 Sb. rozeslána 30. listopadu 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 266/1999 Sb., o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2017 Sb., kterou se stanoví rozsah technických parametrů pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat a jejich technické parametry
čá. 191/2021 Sb. rozeslána 30. listopadu 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Nařízení vlády o přípustné míře veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky
Účinnost od: 1. ledna 2022    Zrušeno : 1.1.2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. února 2022 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 190/2021 Sb. rozeslána 25. listopadu 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 205/1999 Sb., kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
čá. 189/2021 Sb. rozeslána 23. listopadu 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní dohody vyššího stupně
Účinnost od: 23. listopadu 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. ledna 2022    Zrušeno : 1.1.2022
Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
Účinnost od: 1. ledna 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
čá. 188/2021 Sb. rozeslána 23. listopadu 2021
Účinnost od: 17. prosince 2021 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod
Účinnost od: 1. ledna 2022 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. února 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. prosince 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 187/2021 Sb. rozeslána 19. listopadu 2021
Účinnost od: 20. listopadu 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
čá. 186/2021 Sb. rozeslána 23. listopadu 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška o rozpočtové skladbě
čá. 185/2021 Sb. rozeslána 23. listopadu 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů
čá. 184/2021 Sb. rozeslána 19. listopadu 2021
Účinnost od: 19. listopadu 2021
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 8. a 9. října 2021 ve volebním kraji: 11 Jihomoravský pro koalici SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09, na základě usnesení Nejvyššího správního soudu sp. zn. Vol 102/2021 ze dne 5. listopadu 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, ve znění vyhlášky č. 415/2016 Sb.
čá. 183/2021 Sb. rozeslána 19. listopadu 2021
Účinnost od: 19. listopadu 2021
Sdělení Ústavního soudu o stanovisku pléna Ústavního soudu ze dne 12. října 2021 sp. zn. Pl. ÚS-st. 54/21 k rozhodnutí soudu v řízení o nahrazení projevu vůle povinné osoby k bezúplatnému převodu náhradního pozemku podle § 11a zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, na základě k rozsudku přiloženého geometrického plánu
Účinnost od: 30. listopadu 2021
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné mince po 10 000 Kč ke 100. výročí založení Velké Prahy
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
čá. 182/2021 Sb. rozeslána 19. listopadu 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022    Účinnost do :1.1.2023
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2022
čá. 181/2021 Sb. rozeslána 12. listopadu 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 180/2021 Sb. rozeslána 12. listopadu 2021
Účinnost od: 12. listopadu 2021
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 7. září 2021 sp. zn. Pl. ÚS-st. 53/21 k posouzení otázky včasnosti elektronického podání učiněného prostřednictvím e-mailu
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška o předkládání některých výkazů v oblasti platebního styku České národní bance
čá. 179/2021 Sb. rozeslána 4. listopadu 2021
Účinnost od: 12. prosince 2021
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška o úvěrových ukazatelích
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška o ukončení platnosti bankovek po 100 Kč vzoru 1995 a vzoru 1997, bankovek po 200 Kč vzoru 1996 a vzoru 1998, bankovek po 500 Kč vzoru 1995 a vzoru 1997, bankovek po 1 000 Kč vzoru 1996 a bankovek po 2 000 Kč vzoru 1996 a vzoru 1999
čá. 178/2021 Sb. rozeslána 29. října 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška o požadavcích na konzervované ovoce a konzervovanou zeleninu, skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich a banány
čá. 177/2021 Sb. rozeslána 29. října 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022    Účinnost do :1.1.2023
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad za hrazené služby a regulačních omezení pro rok 2022
čá. 176/2021 Sb. rozeslána 29. října 2021
Účinnost od: 29. října 2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení seznamu hraničních přechodů a seznamů přeshraničních propojení
čá. 175/2021 Sb. rozeslána 22. října 2021
Účinnost od: 22. října 2021
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o zprovoznění centrálního úložiště záznamů o očkování
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 174/2021 Sb. rozeslána 22. října 2021
Účinnost od: 1. listopadu 2021 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů
čá. 173/2021 Sb. rozeslána 22. října 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 2021
Nařízení vlády o bližších podmínkách poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
čá. 172/2021 Sb. rozeslána 22. října 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 373/2016 Sb., o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému, ve znění vyhlášky č. 115/2019 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 141/2013 Sb., kterým se stanoví podrobnější úprava vzájemného převodu důchodových práv ve vztahu k důchodovému systému Evropské unie
Účinnost od: 1. listopadu 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 98/2015 Sb., o provedení § 101a zákona o sociálních službách
čá. 171/2021 Sb. rozeslána 18. října 2021
Účinnost od: 18. října 2021    Účinnost do :9.11.2021
Rozhodnutí prezidenta republiky o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
čá. 170/2021 Sb. rozeslána 18. října 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
Účinnost od: 1. listopadu 2021
Vyhláška o ochraně psů a koček při chovu za účelem rozmnožování
čá. 169/2021 Sb. rozeslána 18. října 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 198/2013 Sb., o výši náhrady nákladů péče o skupiny druhů exemplářů v záchranných centrech
čá. 168/2021 Sb. rozeslána 18. října 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 167/2021 Sb. rozeslána 18. října 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
Účinnost od: 1. ledna 2022    Účinnost do :1.1.2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2022
Účinnost od: 27. října 2021
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Karla Havlíčka Borovského
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 152/2018 Sb., o nástavbových oborech vzdělávání lékařů a zubních lékařů
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění vyhlášky č. 429/2003 Sb.
Účinnost od: 2. listopadu 2021 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 269/2015 Sb., o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům
Účinnost od: 19. října 2021    Zrušeno : 1.1.2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 589/2020 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
čá. 166/2021 Sb. rozeslána 18. října 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 165/2021 Sb. rozeslána 12. října 2021
Účinnost od: 12. října 2021    Účinnost do :20.3.2022
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 12. října 2021
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konaných ve dnech 8. a 9. října 2021
čá. 164/2021 Sb. rozeslána 12. října 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 163/2021 Sb. rozeslána 8. října 2021
Účinnost od: 8. října 2021
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2022–2028, CPI %
Účinnost od: 8. října 2021
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2022–2028, FIX %
Účinnost od: 1. ledna 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu, ve znění nařízení vlády č. 491/2020 Sb.
čá. 162/2021 Sb. rozeslána 8. října 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Zákon o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice a o změně zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2022 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie v oblasti invazních nepůvodních druhů
čá. 161/2021 Sb. rozeslána 8. října 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 160/2021 Sb. rozeslána 8. října 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 159/2021 Sb. rozeslána 4. října 2021
Účinnost od: 4. října 2021    Účinnost do :9.1.2022
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dodatečných voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. ledna 2023 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 454/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za látky s anabolickým a jiným hormonálním účinkem a jaké je jejich větší množství, a co se pro účely trestního zákoníku považuje za metodu spočívající ve zvyšování přenosu kyslíku v lidském organismu a za jiné metody s dopingovým účinkem, ve znění nařízení vlády č. 2/2012 Sb.
čá. 158/2021 Sb. rozeslána 4. října 2021
Účinnost od: 5. října 2021
Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
čá. 157/2021 Sb. rozeslána 30. září 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022    Zrušeno : 1.1.2023
Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022
Účinnost od: 1. ledna 2022    Zrušeno : 1.1.2023
Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2022 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2022 a o zvýšení důchodů v roce 2022
čá. 156/2021 Sb. rozeslána 30. září 2021
Účinnost od: 1. října 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
čá. 155/2021 Sb. rozeslána 30. září 2021
Účinnost od: 1. října 2021 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 392/2017 Sb.
Účinnost od: 1. října 2021 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 154/2021 Sb. rozeslána 30. září 2021
Účinnost od: 30. září 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní dohody vyššího stupně
Účinnost od: 1. října 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. října 2021
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2022
Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2022
Účinnost od: 1. ledna 2022
Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2022 až 2026
Účinnost od: 1. ledna 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
čá. 153/2021 Sb. rozeslána 24. září 2021
Účinnost od: 7. října 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
čá. 152/2021 Sb. rozeslána 24. září 2021
Účinnost od: 1. října 2021
Vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností
čá. 151/2021 Sb. rozeslána 24. září 2021
Účinnost od: 24. září 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 24. srpna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 40/17 ve věci návrhu na zrušení § 33 odst. 9 a § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
čá. 150/2021 Sb. rozeslána 21. září 2021
Účinnost od: 21. září 2021
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 18. září 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 149/2021 Sb. rozeslána 21. září 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů
čá. 148/2021 Sb. rozeslána 17. září 2021
Účinnost od: 17. září 2021    Účinnost do :8.10.2021
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení dnů konání hlasování zvláštním způsobem hlasování při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021
čá. 147/2021 Sb. rozeslána 13. září 2021
Účinnost od: 5. října 2021
Vyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Jihlava“ po 5 000 Kč
Účinnost od: 22. září 2021
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Františka Kupky
Účinnost od: 14. září 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů
čá. 146/2021 Sb. rozeslána 13. září 2021
Účinnost od: 14. září 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů
čá. 145/2021 Sb. rozeslána 13. září 2021
Účinnost od: 1. listopadu 2021 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2022
Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
čá. 144/2021 Sb. rozeslána 8. září 2021
Účinnost od: 8. září 2021
Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace validačních a ověřovacích orgánů podle normy ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 Posuzování shody – Obecné zásady a požadavky na validační a ověřovací orgány a dalších norem, které normu ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 mění nebo nahrazují
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška o organizaci vzdělávání pro veterinární lékaře působící v klinickém veterinárním lékařství
čá. 143/2021 Sb. rozeslána 8. září 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. října 2021 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2022 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví
Účinnost od: 1. ledna 2022 s výjimkou
Zákon o elektronizaci zdravotnictví
Účinnost od: 1. ledna 2022
Zákon o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice- -Vrbětice a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2023 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
čá. 142/2021 Sb. rozeslána 31. srpna 2021
Účinnost od: 1. září 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 141/2021 Sb. rozeslána 31. srpna 2021
Účinnost od: 31. srpna 2021
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky
Účinnost od: 1. září 2021
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene psychiatrického
Účinnost od: 1. září 2021
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene gynekologicko-porodnického
Účinnost od: 1. září 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2021
Nařízení vlády o postupu notáře při legalizaci elektronického podpisu
čá. 140/2021 Sb. rozeslána 31. srpna 2021
Účinnost od: 1. září 2021 s výjimkou
Vyhláška o některých požadavcích pro zápis do katalogu cloud computingu
čá. 139/2021 Sb. rozeslána 31. srpna 2021
Účinnost od: 1. září 2021
Vyhláška o bezpečnostních úrovních pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci
Účinnost od: 30. září 2021 s výjimkou
Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2022
čá. 138/2021 Sb. rozeslána 31. srpna 2021
Účinnost od: 1. září 2021    Zrušeno : 1.9.2022
Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
čá. 137/2021 Sb. rozeslána 27. srpna 2021
Účinnost od: 1. října 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů
čá. 136/2021 Sb. rozeslána 27. srpna 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře
čá. 135/2021 Sb. rozeslána 27. srpna 2021
Účinnost od: 27. srpna 2021    Účinnost do :12.12.2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 1. října 2021
Vyhláška o odběrech a chemických a biologických rozborech vzorků hnojiv
čá. 134/2021 Sb. rozeslána 25. srpna 2021
Účinnost od: 31. července 2021
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení rozhodnutí Komise (EU) 2021/1240 ze dne 13. července 2021 o souladu portálu EU a databáze EU pro klinická hodnocení humánních léčivých přípravků s požadavky uvedenými v čl. 82 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014
Účinnost od: 25. srpna 2021
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021–2037, 1,95 %
Účinnost od: 25. srpna 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 27. července 2021 sp. zn. Pl. ÚS 7/21 ve věci návrhu na zrušení části čl. 2 odst. 3 obecně závazné vyhlášky města Heřmanův Městec č. 5/2019 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejně přístupných místech
čá. 133/2021 Sb. rozeslána 25. srpna 2021
Účinnost od: 25. srpna 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 27. července 2021 sp. zn. Pl. ÚS 112/20 ve věci návrhu na zrušení § 52 odst. 4 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 181/2011 Sb.
Účinnost od: 26. srpna 2021
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, ve znění nařízení vlády č. 184/2018 Sb.
Účinnost od: 1. září 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2021
Nařízení vlády o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou
čá. 132/2021 Sb. rozeslána 18. srpna 2021
Účinnost od: 18. srpna 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 22. června 2021 sp. zn. Pl. ÚS 6/21 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
čá. 131/2021 Sb. rozeslána 13. srpna 2021
Účinnost od: 1. září 2021 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2021 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 14. srpna 2021 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2022 s výjimkou
Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem a o změně některých souvisejících zákonů
Účinnost od: 14. srpna 2021    Zrušeno : 17.12.2022
Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. října 2021
Ústavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
čá. 130/2021 Sb. rozeslána 13. srpna 2021
Účinnost od: 14. září 2021
Vyhláška o vydání pamětní zlaté 10 000 Kč mince k 1100. výročí úmrtí kněžny Ludmily
Účinnost od: 8. září 2021
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí úmrtí Jana Janského
čá. 129/2021 Sb. rozeslána 5. srpna 2021
Účinnost od: 5. srpna 2021    Účinnost do :1.1.2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. září 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů
čá. 128/2021 Sb. rozeslána 30. července 2021
Účinnost od: 30. července 2021    Účinnost do :12.12.2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2016 Sb., o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance
čá. 127/2021 Sb. rozeslána 30. července 2021
Účinnost od: 30. července 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 22. června 2021 sp. zn. Pl. ÚS 93/20 ve věci návrhu na zrušení § 16 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. srpna 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2017 Sb., o báňsko-technické evidenci
čá. 126/2021 Sb. rozeslána 30. července 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 125/2021 Sb. rozeslána 27. července 2021
Účinnost od: 28. července 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 124/2021 Sb. rozeslána 29. července 2021
Účinnost od: 1. ledna 2024 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
Účinnost od: 1. července 2023 s výjimkou
Zákon stavební zákon
čá. 123/2021 Sb. rozeslána 27. července 2021
Účinnost od: 27. července 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 2. srpna 2021 s výjimkou
Vyhláška k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech
Účinnost od: 28. července 2021
Nařízení vlády, kterým se stanoví, které střelné zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky
čá. 122/2021 Sb. rozeslána 23. července 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022 s výjimkou
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
Účinnost od: 1. ledna 2022
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací (č. 01/VODA/2022)
Účinnost od: 1. srpna 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů
čá. 121/2021 Sb. rozeslána 21. července 2021
Účinnost od: 22. července 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021, ve znění nařízení vlády č. 262/2021 Sb.
čá. 120/2021 Sb. rozeslána 23. července 2021
Účinnost od: 1. srpna 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy
Účinnost od: 2. srpna 2021 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 119/2021 Sb. rozeslána 23. července 2021
Účinnost od: 7. srpna 2021
Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
čá. 118/2021 Sb. rozeslána 19. července 2021
Účinnost od: 1. září 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
čá. 117/2021 Sb. rozeslána 19. července 2021
Účinnost od: 2. srpna 2021 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech
Účinnost od: 2. srpna 2021 s výjimkou
Zákon o občanských průkazech
čá. 116/2021 Sb. rozeslána 14. července 2021
Účinnost od: 14. července 2021    Účinnost do :12.12.2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. července 2021
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021
Účinnost od: 12. listopadu 2021 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
čá. 115/2021 Sb. rozeslána 9. července 2021
Účinnost od: 9. července 2021
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v částce 109/2021 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 9. července 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 10. července 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
čá. 114/2021 Sb. rozeslána 7. července 2021
Účinnost od: 8. července 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021
čá. 113/2021 Sb. rozeslána 9. července 2021
Účinnost od: 1. února 2022 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
čá. 112/2021 Sb. rozeslána 1. července 2021
Účinnost od: 2. července 2021    Účinnost do :1.9.2021
Nařízení vlády o použití Armády České republiky v období do 31. srpna 2021 k likvidaci následků pohromy způsobené tornádem a vichřicí
čá. 111/2021 Sb. rozeslána 2. července 2021
Účinnost od: 2. července 2021
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2021–2027 III, CPI %
Účinnost od: 2. července 2021
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2021–2027 III, FIX %
čá. 110/2021 Sb. rozeslána 29. června 2021
Účinnost od: 30. června 2021
Nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021
čá. 109/2021 Sb. rozeslána 2. července 2021
Účinnost od: 2. července 2021
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Účinnost od: 17. července 2021
Nařízení vlády o provedení zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky
čá. 108/2021 Sb. rozeslána 30. června 2021
Účinnost od: 1. července 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. ledna 2022    Zrušeno : 31.8.2022
Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
Účinnost od: 1. ledna 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 107/2021 Sb. rozeslána 30. června 2021
Účinnost od: 1. července 2021 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 106/2021 Sb. rozeslána 30. června 2021
Účinnost od: 1. července 2022
Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
Účinnost od: 1. července 2021
Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast realitního zprostředkování a o změně zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2021 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 105/2021 Sb. rozeslána 30. června 2021
Účinnost od: 30. června 2021
Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2020
Účinnost od: 1. července 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 291/2019 Sb., o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví
čá. 104/2021 Sb. rozeslána 30. června 2021
Účinnost od: 1. července 2021 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
čá. 103/2021 Sb. rozeslána 30. června 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
čá. 102/2021 Sb. rozeslána 30. června 2021
Účinnost od: 1. července 2021
Vyhláška o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021
čá. 101/2021 Sb. rozeslána 23. června 2021
Účinnost od: 23. června 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 18. května 2021 sp. zn. Pl. ÚS 97/20 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
čá. 100/2021 Sb. rozeslána 23. června 2021
Účinnost od: 1. července 2021
Vyhláška o ochraně zemědělské půdy před erozí
čá. 099/2021 Sb. rozeslána 23. června 2021
Účinnost od: 23. června 2021
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. června 2021
Účinnost od: 23. června 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. července 2021    Účinnost do :1.1.2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. července 2021
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene hygienicko-epidemiologického
čá. 098/2021 Sb. rozeslána 17. června 2021
Účinnost od: 1. července 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
čá. 097/2021 Sb. rozeslána 17. června 2021
Účinnost od: 1. července 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 165/2013 Sb., o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování nouzových zásob ropy
Účinnost od: 1. července 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu, ve znění nařízení vlády č. 556/2020 Sb.
čá. 096/2021 Sb. rozeslána 17. června 2021
Účinnost od: 17. června 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 18. května 2021 sp. zn. Pl. ÚS 87/20 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, a některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů
čá. 095/2021 Sb. rozeslána 17. června 2021
Účinnost od: 17. června 2021    Účinnost do :19.9.2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 17. června 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 18. května 2021 sp. zn. Pl. ÚS 23/20 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti § 82b odst. 3 věty třetí zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném do 31. března 2019
čá. 094/2021 Sb. rozeslána 9. června 2021
Účinnost od: 9. června 2021    Účinnost do :19.9.2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 1. července 2021 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
čá. 093/2021 Sb. rozeslána 9. června 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2021 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a využitím elektronického kontrolního systému a způsob jejich úhrady, ve znění vyhlášky č. 151/2016 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězení
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
čá. 092/2021 Sb. rozeslána 9. června 2021
Účinnost od: 1. prosince 2021
Zákon o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon)
Účinnost od: 1. ledna 2022 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. srpna 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2022 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 091/2021 Sb. rozeslána 7. června 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
Účinnost od: 1. července 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
Účinnost od: 1. července 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2021
Nařízení vlády o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2020
čá. 090/2021 Sb. rozeslána 31. května 2021
Účinnost od: 1. července 2021
Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
Účinnost od: 1. července 2021
Vyhláška o vyhlášení Přírodní rezervace Kaňon Blanice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. července 2021
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Řežabinec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. července 2021
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Lochkovský profil a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
čá. 089/2021 Sb. rozeslána 26. května 2021
Účinnost od: 27. května 2021
Vyhláška o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva
Účinnost od: 1. července 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
čá. 088/2021 Sb. rozeslána 26. května 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích
čá. 087/2021 Sb. rozeslána 26. května 2021
Účinnost od: 26. května 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 27. dubna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 98/20 ve věci návrhu na zrušení částí § 284, 285 a § 289 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
čá. 086/2021 Sb. rozeslána 26. května 2021
Účinnost od: 9. června 2021
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny s hologramem „Parní lokomotiva Škoda 498 Albatros“
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška o seznamu potravin podle § 9b odst. 1 písm. c) zákona o potravinách a tabákových výrobcích
Účinnost od: 27. května 2021
Nařízení vlády o určení národního kontaktního místa pro výměnu informací o souladu poplašných a signalizačních zbraní se stanovenými technickými specifikacemi
čá. 085/2021 Sb. rozeslána 21. května 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška o lesní hospodářské evidenci
čá. 084/2021 Sb. rozeslána 21. května 2021
Účinnost od: 21. května 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. září 2021
Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti se stanovením oborů vzdělání, ve kterých lze získat střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou
Účinnost od: 1. září 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu
čá. 083/2021 Sb. rozeslána 18. května 2021
Účinnost od: 19. května 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky, ve znění nařízení vlády č. 398/2015 Sb.
čá. 082/2021 Sb. rozeslána 17. května 2021
Účinnost od: 1. července 2021
Nařízení vlády o ocenění udělovaném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
Účinnost od: 18. května 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 20. května 2021 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
čá. 081/2021 Sb. rozeslána 12. května 2021
Účinnost od: 12. května 2021    Účinnost do :19.9.2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 12. května 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 30. března 2021 sp. zn. Pl. ÚS 9/20 ve věci návrhu na zrušení § 9 odst. 1 věty třetí zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 296/2017 Sb.
čá. 080/2021 Sb. rozeslána 12. května 2021
Účinnost od: 1. července 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury
Účinnost od: 1. července 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 079/2021 Sb. rozeslána 7. května 2021
Účinnost od: 8. května 2021
Nařízení vlády o stanovení dalšího bonusového období kompenzačního bonusu pro rok 2021
čá. 078/2021 Sb. rozeslána 7. května 2021
Účinnost od: 26. května 2021    Zrušeno : 22.12.2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích
Účinnost od: 26. května 2021    Zrušeno : 22.12.2022
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích
čá. 077/2021 Sb. rozeslána 7. května 2021
Účinnost od: 25. května 2021
Vyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Cheb“ po 5 000 Kč
Účinnost od: 3. června 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
čá. 076/2021 Sb. rozeslána 30. dubna 2021
Účinnost od: 30. dubna 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. dubna 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
čá. 075/2021 Sb. rozeslána 5. května 2021
Účinnost od: 1. července 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 226/2019 Sb., o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech
Účinnost od: 1. června 2021
Vyhláška o náležitostech formulářů k evidenci skutečných majitelů a o změně souvisejících vyhlášek
čá. 074/2021 Sb. rozeslána 30. dubna 2021
Účinnost od: 1. května 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči, ve znění vyhlášky č. 318/2016 Sb.
Účinnost od: 1. května 2021
Nařízení vlády o stanovení vzoru formuláře žádosti o povolení zahraniční investice a návrhu na konzultaci
čá. 073/2021 Sb. rozeslána 30. dubna 2021
Účinnost od: 1. května 2021 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 v roce 2021
čá. 072/2021 Sb. rozeslána 27. dubna 2021
Účinnost od: 30. dubna 2021
Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2022
Účinnost od: 30. dubna 2021    Zrušeno : 30.4.2022
Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování
čá. 071/2021 Sb. rozeslána 27. dubna 2021
Účinnost od: 12. května 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 070/2021 Sb. rozeslána 23. dubna 2021
Účinnost od: 23. dubna 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
čá. 069/2021 Sb. rozeslána 27. dubna 2021
Účinnost od: 28. dubna 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020
Účinnost od: 26. května 2021    Zrušeno : 22.12.2022
Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
Účinnost od: 26. května 2021    Zrušeno : 22.12.2022
Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích
čá. 068/2021 Sb. rozeslána 23. dubna 2021
Účinnost od: 28. dubna 2021
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021–2031, VAR %
Účinnost od: 21. dubna 2021
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021–2032, 1,75 %
čá. 067/2021 Sb. rozeslána 20. dubna 2021
Účinnost od: 20. dubna 2021
Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu
Účinnost od: 1. dubna 2021
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
Účinnost od: 21. dubna 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů
čá. 066/2021 Sb. rozeslána 14. dubna 2021
Účinnost od: 14. dubna 2021    Účinnost do :19.9.2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 1. července 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2017 Sb., k provedení zákona o centrální evidenci účtů
Účinnost od: 29. dubna 2021
Vyhláška o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně a expanzní zbraně a o technických požadavcích na plynové nábojky pro expanzní zbraně
čá. 065/2021 Sb. rozeslána 9. dubna 2021
Účinnost od: 10. dubna 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 10. dubna 2021
Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021
čá. 064/2021 Sb. rozeslána 8. dubna 2021
Účinnost od: 1. července 2021
Vyhláška o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích
Účinnost od: 15. dubna 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, ve znění vyhlášky č. 299/2014 Sb.
čá. 063/2021 Sb. rozeslána 6. dubna 2021
Účinnost od: 7. dubna 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 062/2021 Sb. rozeslána 8. dubna 2021
Účinnost od: 15. dubna 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů
čá. 061/2021 Sb. rozeslána 31. března 2021
Účinnost od: 31. března 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 060/2021 Sb. rozeslána 31. března 2021
Účinnost od: 1. dubna 2021
Nařízení vlády ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021
čá. 059/2021 Sb. rozeslána 31. března 2021
Účinnost od: 1. dubna 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 13. června 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. dubna 2021
Zákon o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu
Účinnost od: 1. července 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 058/2021 Sb. rozeslána 31. března 2021
Účinnost od: 22. března 2021
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2021–2027 II, CPI %
Účinnost od: 22. března 2021
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2021–2027 II, FIX %
čá. 057/2021 Sb. rozeslána 26. března 2021
Účinnost od: 27. března 2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření (č. 315)
Účinnost od: 26. března 2021    Účinnost do :12.4.2021
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 314)
čá. 056/2021 Sb. rozeslána 31. března 2021
Účinnost od: 31. března 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 31. března 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. května 2021    Účinnost do :1.5.2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2020 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2021    Účinnost do :1.5.2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
čá. 055/2021 Sb. rozeslána 31. března 2021
Účinnost od: 1. dubna 2021
Vyhláška o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie
Účinnost od: 1. dubna 2021
Vyhláška o energetickém auditu
čá. 054/2021 Sb. rozeslána 22. března 2021
Účinnost od: 22. března 2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 312)
čá. 053/2021 Sb. rozeslána 23. března 2021
Účinnost od: 23. března 2021
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. března 2021
Účinnost od: 20. května 2021 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
čá. 052/2021 Sb. rozeslána 19. března 2021
Účinnost od: 19. března 2021
Zákon o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19 a o změně některých dalších zákonů
čá. 051/2021 Sb. rozeslána 18. března 2021
Účinnost od: 22. března 2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 100/2021 Sb. a o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 130/2021 Sb. (č. 300)
Účinnost od: 22. března 2021    Účinnost do :12.4.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 299)
Účinnost od: 22. března 2021    Účinnost do :12.4.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 298)
Účinnost od: 20. března 2021    Účinnost do :12.4.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 297)
Účinnost od: 20. března 2021    Účinnost do :12.4.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 296)
čá. 050/2021 Sb. rozeslána 15. března 2021
Účinnost od: 16. března 2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb. (č. 292)
čá. 049/2021 Sb. rozeslána 17. března 2021
Účinnost od: 17. března 2021
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 90/2021 Sb.
Účinnost od: 1. dubna 2021    Zrušeno : 1.1.2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 048/2021 Sb. rozeslána 17. března 2021
Účinnost od: 17. března 2021    Účinnost do :20.6.2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 18. března 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2021
Vyhláška o způsobu výpočtu výše škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
čá. 047/2021 Sb. rozeslána 17. března 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů
čá. 046/2021 Sb. rozeslána 10. března 2021
Účinnost od: 10. března 2021
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v obsahu částky 35/2021 Sb.
Účinnost od: 10. března 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 26. ledna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 22/17 ve věci návrhu na zrušení části § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a § 4 odst. 9 až 11 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 10. března 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 9. února 2021 sp. zn. Pl. ÚS 106/20 ve věci návrhu na zrušení bodu I./1 usnesení vlády č. 1192, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 465/2020 Sb., bodu II usnesení vlády č. 1195, o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2, vyhlášeného pod č. 471/2020 Sb., části bodu 2 usnesení vlády č. 1196, o změně krizových opatření, vyhlášeného pod č. 472/2020 Sb., bodu I./1 usnesení vlády č. 1201, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 477/2020 Sb., bodu I./1 usnesení vlády č. 57, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 23/2021 Sb., a bodu I./1 usnesení vlády č. 78, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 31/2021 Sb.
čá. 045/2021 Sb. rozeslána 5. března 2021
Účinnost od: 8. března 2021
Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu – studenti (č. 248)
čá. 044/2021 Sb. rozeslána 5. března 2021
Účinnost od: 5. března 2021    Účinnost do :1.7.2021
Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
čá. 043/2021 Sb. rozeslána 3. března 2021
Účinnost od: 4. března 2021
Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu (č. 247)
čá. 042/2021 Sb. rozeslána 2. března 2021
Účinnost od: 4. března 2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 115/2021 Sb. (č. 244)
Účinnost od: 3. března 2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 116/2021 Sb. (č. 243)
Účinnost od: 2. března 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 155/2020 Sb.
čá. 041/2021 Sb. rozeslána 1. března 2021
Účinnost od: 2. března 2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb. (č. 241)
čá. 040/2021 Sb. rozeslána 28. února 2021
Účinnost od: 1. března 2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb. (č. 218)
čá. 039/2021 Sb. rozeslána 26. února 2021
Účinnost od: 1. března 2021    Účinnost do :22.3.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 217)
Účinnost od: 1. března 2021    Účinnost do :22.3.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 216)
Účinnost od: 27. února 2021    Účinnost do :12.4.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 212)
Účinnost od: 27. února 2021    Účinnost do :12.4.2021
Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu (č. 211)
Účinnost od: 27. února 2021    Účinnost do :12.4.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 210)
Účinnost od: 27. února 2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 209)
Účinnost od: 27. února 2021    Účinnost do :12.4.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 208)
Účinnost od: 27. února 2021    Účinnost do :12.4.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 207)
Účinnost od: 27. února 2021    Účinnost do :12.4.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 206)
Účinnost od: 27. února 2021    Účinnost do :12.4.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 205)
Účinnost od: 27. února 2021    Účinnost do :1.3.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 204)
Účinnost od: 27. února 2021    Účinnost do :12.4.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 203)
Účinnost od: 27. února 2021    Zrušeno : 20.3.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 202)
Účinnost od: 27. února 2021    Zrušeno : 20.3.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 201)
Účinnost od: 27. února 2021    Účinnost do :12.4.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 200)
Účinnost od: 27. února 2021    Účinnost do :12.4.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 199)
Účinnost od: 27. února 2021    Účinnost do :1.3.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 198)
Účinnost od: 27. února 2021    Účinnost do :1.3.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 197)
Účinnost od: 27. února 2021    Účinnost do :29.3.2021
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021 (č. 196)
čá. 038/2021 Sb. rozeslána 26. února 2021
Účinnost od: 27. února 2021
Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021
Účinnost od: 27. února 2021
Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
čá. 037/2021 Sb. rozeslána 1. března 2021
Účinnost od: 1. března 2021    Zrušeno : 10.2.2017
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Účinnost od: 1. března 2021    Účinnost do :1.1.2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021
čá. 036/2021 Sb. rozeslána 1. března 2021
Účinnost od: 1. února 2021
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
Účinnost od: 26. května 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 26. května 2021
Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 16. března 2021 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 035/2021 Sb. rozeslána 25. února 2021
Účinnost od: 1. března 2021 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
Účinnost od: 1. března 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb.
Účinnost od: 1. dubna 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění pozdějších předpisů
čá. 034/2021 Sb. rozeslána 23. února 2021
Účinnost od: 27. února 2021
Usnesení Poslanecké sněmovny o zrušení nouzového stavu
Účinnost od: 1. března 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 24. února 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb.
čá. 033/2021 Sb. rozeslána 23. února 2021
Účinnost od: 23. února 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 12. ledna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 21/19 ve věci návrhu na zrušení části § 16 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
čá. 032/2021 Sb. rozeslána 19. února 2021
Účinnost od: 6. března 2021 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. března 2021
Nařízení vlády o jednoznačném označení identifikujícím subjekt převádějící palnou zbraň na trvalé civilní použití
čá. 031/2021 Sb. rozeslána 19. února 2021
Účinnost od: 1. července 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu
Účinnost od: 1. dubna 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
čá. 030/2021 Sb. rozeslána 16. února 2021
Účinnost od: 17. února 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
čá. 029/2021 Sb. rozeslána 15. února 2021
Účinnost od: 16. února 2021    Účinnost do :1.3.2021
Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu (č. 167)
čá. 028/2021 Sb. rozeslána 14. února 2021
Účinnost od: 15. února 2021    Účinnost do :1.3.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 143)
Účinnost od: 15. února 2021    Účinnost do :1.3.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 141)
Účinnost od: 15. února 2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 140)
Účinnost od: 15. února 2021    Účinnost do :1.3.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 137)
Účinnost od: 15. února 2021    Účinnost do :1.3.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 136)
Účinnost od: 15. února 2021    Účinnost do :1.3.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 135)
Účinnost od: 15. února 2021    Účinnost do :1.3.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 134)
Účinnost od: 15. února 2021    Účinnost do :1.3.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 133)
Účinnost od: 15. února 2021    Účinnost do :1.3.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 132)
Účinnost od: 15. února 2021    Účinnost do :1.3.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 131)
Účinnost od: 15. února 2021    Účinnost do :1.3.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 130)
Účinnost od: 15. února 2021    Účinnost do :1.3.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 129)
Účinnost od: 15. února 2021    Účinnost do :1.3.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 128)
Účinnost od: 15. února 2021    Účinnost do :1.3.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 127)
Účinnost od: 15. února 2021    Účinnost do :1.3.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 126)
Účinnost od: 15. února 2021    Zrušeno : 27.2.2021
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů (č. 125)
čá. 027/2021 Sb. rozeslána 16. února 2021
Účinnost od: 16. února 2021    Účinnost do :20.6.2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 17. února 2021 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese
čá. 026/2021 Sb. rozeslána 11. února 2021
Účinnost od: 12. února 2021    Účinnost do :15.2.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
čá. 025/2021 Sb. rozeslána 12. února 2021
Účinnost od: 1. března 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a další související nařízení vlády
Účinnost od: 1. března 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agro-environmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 27. února 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů
čá. 024/2021 Sb. rozeslána 12. února 2021
Účinnost od: 1. března 2021
Vyhláška o tiskopisu pro uplatnění nároku na náhradu nákladů za zásah z důvodu vzniku újmy způsobené provozem vozidla
Účinnost od: 1. března 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
Účinnost od: 1. dubna 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
čá. 023/2021 Sb. rozeslána 10. února 2021
Účinnost od: 10. února 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 2. února 2021 sp. zn. Pl. ÚS 44/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 022/2021 Sb. rozeslána 8. února 2021
Účinnost od: 9. února 2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření (č. 119)
čá. 021/2021 Sb. rozeslána 9. února 2021
Účinnost od: 9. února 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 15. prosince 2020 sp. zn. Pl. ÚS 6/20 ve věci návrhu na zrušení části § 63 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
Účinnost od: 1. března 2021
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene anesteziologického
Účinnost od: 24. února 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění pozdějších předpisů
čá. 020/2021 Sb. rozeslána 9. února 2021
Účinnost od: 1. března 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod
čá. 019/2021 Sb. rozeslána 5. února 2021
Účinnost od: 5. února 2021    Účinnost do :1.1.2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 10. 2. 2021
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021–2024, 0,00 %
Účinnost od: 6. února 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů
čá. 018/2021 Sb. rozeslána 1. února 2021
Účinnost od: 1. února 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii
čá. 017/2021 Sb. rozeslána 3. února 2021
Účinnost od: 4. února 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. června 2021 s výjimkou
Zákon o evidenci skutečných majitelů
Účinnost od: 1. ledna 2022 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
Účinnost od: 1. ledna 2022
Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
Účinnost od: 1. května 2021 s výjimkou
Zákon o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic)
čá. 016/2021 Sb. rozeslána 28. ledna 2021
Účinnost od: 30. ledna 2021    Účinnost do :15.2.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 80)
Účinnost od: 30. ledna 2021    Účinnost do :15.2.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 79)
Účinnost od: 30. ledna 2021    Účinnost do :15.2.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 78)
čá. 015/2021 Sb. rozeslána 1. února 2021
Účinnost od: 16. února 2021
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obalech
čá. 014/2021 Sb. rozeslána 1. února 2021
Účinnost od: 1. února 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 8. prosince 2020 sp. zn. Pl. ÚS 21/20 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákona č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání
čá. 013/2021 Sb. rozeslána 29. ledna 2021
Účinnost od: 30. ledna 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních
Účinnost od: 30. ledna 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 219/2017 Sb., o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva a jejich ničení a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice
čá. 012/2021 Sb. rozeslána 29. ledna 2021
Účinnost od: 29. ledna 2021    Účinnost do :1.1.2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. února 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. ledna 2021
Nařízení vlády o způsobu a rozsahu ohlašování nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I a vedení evidence takových zbraní držitelem zbrojní licence
čá. 011/2021 Sb. rozeslána 22. ledna 2021
Účinnost od: 23. ledna 2021    Zrušeno : 30.1.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 57)
Účinnost od: 23. ledna 2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření (č. 56)
Účinnost od: 22. ledna 2021
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 55)
čá. 010/2021 Sb. rozeslána 20. ledna 2021
Účinnost od: 1. ledna 2021
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2021/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
Účinnost od: 1. února 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.
Účinnost od: 20. ledna 2021    Účinnost do :1.1.2022
Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající v součinnosti při vybudování Velkokapacitního očkovacího centra a jeho částečné obsluze
čá. 009/2021 Sb. rozeslána 18. ledna 2021
Účinnost od: 19. ledna 2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 54)
Účinnost od: 19. ledna 2021    Účinnost do :23.1.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 53)
čá. 008/2021 Sb. rozeslána 15. ledna 2021
Účinnost od: 15. ledna 2021    Účinnost do :20.6.2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 30. ledna 2021
Zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky
Účinnost od: 30. ledna 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 007/2021 Sb. rozeslána 11. ledna 2021
Účinnost od: 12. ledna 2021    Účinnost do :23.1.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 33)
čá. 006/2021 Sb. rozeslána 7. ledna 2021
Účinnost od: 11. ledna 2021    Účinnost do :23.1.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 14)
Účinnost od: 11. ledna 2021    Účinnost do :23.1.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 13)
Účinnost od: 11. ledna 2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření (č. 12)
čá. 005/2021 Sb. rozeslána 12. ledna 2021
Účinnost od: 27. ledna 2021
Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)
čá. 004/2021 Sb. rozeslána 12. ledna 2021
Účinnost od: 12. ledna 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 24. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 24/19 ve věci návrhu na zrušení § 72 odst. 1 věty třetí zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb., § 47 odst. 1 věty třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb., a § 53 odst. 1 věty třetí zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 263/2019 Sb.
čá. 003/2021 Sb. rozeslána 12. ledna 2021
Účinnost od: 12. ledna 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 10. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 33/16 ve věci návrhu na zrušení § 70 až 78 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a § 41a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 002/2021 Sb. rozeslána 7. ledna 2021
Účinnost od: 23. prosince 2020
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2021–2027, CPI %
Účinnost od: 23. prosince 2020
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2021–2027, FIX %
čá. 001/2021 Sb. rozeslána 7. ledna 2021
Účinnost od: 7. ledna 2021
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 553/2020 Sb.
Účinnost od: 22. ledna 2021
Vyhláška o stanovení vzorů průkazů průvodců a údajů v nich uvedených podle jednotlivých druhů
Účinnost od: 15. ledna 2021
Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky
Účinnost od: 15. ledna 2021
Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí
Zavřít
MENU