Sbírka předpisů 2021

čá. 153/2021 Sb. rozeslána 24. září 2021
Účinnost od: 7. října 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů
čá. 152/2021 Sb. rozeslána 24. září 2021
Účinnost od: 1. října 2021
Vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností
čá. 151/2021 Sb. rozeslána 24. září 2021
Účinnost od: 24. září 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 24. srpna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 40/17 ve věci návrhu na zrušení § 33 odst. 9 a § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
čá. 150/2021 Sb. rozeslána 21. září 2021
Účinnost od: 21. září 2021
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 18. září 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 589/2006 Sb., kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 149/2021 Sb. rozeslána 21. září 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu), ve znění pozdějších předpisů
čá. 148/2021 Sb. rozeslána 17. září 2021
Účinnost od: 17. září 2021
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení dnů konání hlasování zvláštním způsobem hlasování při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021
čá. 147/2021 Sb. rozeslána 13. září 2021
Účinnost od: 5. října 2021
Vyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Jihlava“ po 5 000 Kč
Účinnost od: 22. září 2021
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Františka Kupky
Účinnost od: 14. září 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů
čá. 146/2021 Sb. rozeslána 13. září 2021
Účinnost od: 14. září 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů
čá. 145/2021 Sb. rozeslána 13. září 2021
Účinnost od: 1. listopadu 2021 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2022
Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
čá. 144/2021 Sb. rozeslána 8. září 2021
Účinnost od: 8. září 2021
Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace validačních a ověřovacích orgánů podle normy ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 Posuzování shody – Obecné zásady a požadavky na validační a ověřovací orgány a dalších norem, které normu ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 mění nebo nahrazují
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška o organizaci vzdělávání pro veterinární lékaře působící v klinickém veterinárním lékařství
čá. 143/2021 Sb. rozeslána 8. září 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. října 2021 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. ledna 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2022 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví
Účinnost od: 1. ledna 2022 s výjimkou
Zákon o elektronizaci zdravotnictví
Účinnost od: 1. ledna 2022
Zákon o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice- -Vrbětice a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. ledna 2023 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
čá. 142/2021 Sb. rozeslána 31. srpna 2021
Účinnost od: 1. září 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 141/2021 Sb. rozeslána 31. srpna 2021
Účinnost od: 31. srpna 2021
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky
Účinnost od: 1. září 2021
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene psychiatrického
Účinnost od: 1. září 2021
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene gynekologicko-porodnického
Účinnost od: 1. září 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2021
Nařízení vlády o postupu notáře při legalizaci elektronického podpisu
čá. 140/2021 Sb. rozeslána 31. srpna 2021
Účinnost od: 1. září 2021 s výjimkou
Vyhláška o některých požadavcích pro zápis do katalogu cloud computingu
čá. 139/2021 Sb. rozeslána 31. srpna 2021
Účinnost od: 1. září 2021
Vyhláška o bezpečnostních úrovních pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci
Účinnost od: 30. září 2021 s výjimkou
Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2022
čá. 138/2021 Sb. rozeslána 31. srpna 2021
Účinnost od: 1. září 2021
Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
čá. 137/2021 Sb. rozeslána 27. srpna 2021
Účinnost od: 1. října 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů
čá. 136/2021 Sb. rozeslána 27. srpna 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře
čá. 135/2021 Sb. rozeslána 27. srpna 2021
Účinnost od: 27. srpna 2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 1. října 2021
Vyhláška o odběrech a chemických a biologických rozborech vzorků hnojiv
čá. 134/2021 Sb. rozeslána 25. srpna 2021
Účinnost od: 31. července 2021
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení rozhodnutí Komise (EU) 2021/1240 ze dne 13. července 2021 o souladu portálu EU a databáze EU pro klinická hodnocení humánních léčivých přípravků s požadavky uvedenými v čl. 82 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014
Účinnost od: 25. srpna 2021
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021–2037, 1,95 %
Účinnost od: 25. srpna 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 27. července 2021 sp. zn. Pl. ÚS 7/21 ve věci návrhu na zrušení části čl. 2 odst. 3 obecně závazné vyhlášky města Heřmanův Městec č. 5/2019 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejně přístupných místech
čá. 133/2021 Sb. rozeslána 25. srpna 2021
Účinnost od: 25. srpna 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 27. července 2021 sp. zn. Pl. ÚS 112/20 ve věci návrhu na zrušení § 52 odst. 4 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 181/2011 Sb.
Účinnost od: 26. srpna 2021
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, ve znění nařízení vlády č. 184/2018 Sb.
Účinnost od: 1. září 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2021
Nařízení vlády o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou
čá. 132/2021 Sb. rozeslána 18. srpna 2021
Účinnost od: 18. srpna 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 22. června 2021 sp. zn. Pl. ÚS 6/21 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 609/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
čá. 131/2021 Sb. rozeslána 13. srpna 2021
Účinnost od: 1. září 2021 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2021 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 14. srpna 2021 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2022 s výjimkou
Zákon o poskytnutí jednorázové peněžní částky osobám sterilizovaným v rozporu s právem a o změně některých souvisejících zákonů
Účinnost od: 14. srpna 2021
Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů
Účinnost od: 1. října 2021
Ústavní zákon, kterým se mění Listina základních práv a svobod, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
čá. 130/2021 Sb. rozeslána 13. srpna 2021
Účinnost od: 14. září 2021
Vyhláška o vydání pamětní zlaté 10 000 Kč mince k 1100. výročí úmrtí kněžny Ludmily
Účinnost od: 8. září 2021
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí úmrtí Jana Janského
čá. 129/2021 Sb. rozeslána 5. srpna 2021
Účinnost od: 5. srpna 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. září 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů
čá. 128/2021 Sb. rozeslána 30. července 2021
Účinnost od: 30. července 2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2016 Sb., o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance
čá. 127/2021 Sb. rozeslána 30. července 2021
Účinnost od: 30. července 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 22. června 2021 sp. zn. Pl. ÚS 93/20 ve věci návrhu na zrušení § 16 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. srpna 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2017 Sb., o báňsko-technické evidenci
čá. 126/2021 Sb. rozeslána 30. července 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 125/2021 Sb. rozeslána 27. července 2021
Účinnost od: 28. července 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 124/2021 Sb. rozeslána 29. července 2021
Účinnost od: 1. července 2023 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona
Účinnost od: 1. července 2023 s výjimkou
Zákon stavební zákon
čá. 123/2021 Sb. rozeslána 27. července 2021
Účinnost od: 27. července 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 2. srpna 2021 s výjimkou
Vyhláška k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech
Účinnost od: 28. července 2021
Nařízení vlády, kterým se stanoví, které střené zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky
čá. 122/2021 Sb. rozeslána 23. července 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022 s výjimkou
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
Účinnost od: 1. ledna 2022
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací
Účinnost od: 1. srpna 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů
čá. 121/2021 Sb. rozeslána 21. července 2021
Účinnost od: 22. července 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021, ve znění nařízení vlády č. 262/2021 Sb.
čá. 120/2021 Sb. rozeslána 23. července 2021
Účinnost od: 1. srpna 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy
Účinnost od: 2. srpna 2021 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 119/2021 Sb. rozeslána 23. července 2021
Účinnost od: 7. srpna 2021
Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
čá. 118/2021 Sb. rozeslána 19. července 2021
Účinnost od: 1. září 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. září 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů
čá. 117/2021 Sb. rozeslána 19. července 2021
Účinnost od: 2. srpna 2021 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech
Účinnost od: 2. srpna 2021 s výjimkou
Zákon o občanských průkazech
čá. 116/2021 Sb. rozeslána 14. července 2021
Účinnost od: 14. července 2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. července 2021
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021
Účinnost od: 12. listopadu 2021 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
čá. 115/2021 Sb. rozeslána 9. července 2021
Účinnost od: 9. července 2021
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v částce 109/2021 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2008 Sb., o centrální evidenci exekucí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 9. července 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 10. července 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
čá. 114/2021 Sb. rozeslána 7. července 2021
Účinnost od: 8. července 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021
čá. 113/2021 Sb. rozeslána 9. července 2021
Účinnost od: 1. února 2022 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací postupů orgánů veřejné moci
čá. 112/2021 Sb. rozeslána 1. července 2021
Účinnost od: 2. července 2021    Účinnost do :01.09.2021
Nařízení vlády o použití Armády České republiky v období do 31. srpna 2021 k likvidaci následků pohromy způsobené tornádem a vichřicí
čá. 111/2021 Sb. rozeslána 2. července 2021
Účinnost od: 2. července 2021
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2021–2027 III, CPI %
Účinnost od: 2. července 2021
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2021–2027 III, FIX %
čá. 110/2021 Sb. rozeslána 29. června 2021
Účinnost od: 30. června 2021
Nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021
čá. 109/2021 Sb. rozeslána 2. července 2021
Účinnost od: 2. července 2021
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Účinnost od: 17. července 2021
Nařízení vlády o provedení zákona o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky
čá. 108/2021 Sb. rozeslána 30. června 2021
Účinnost od: 1. července 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. ledna 2022
Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát
Účinnost od: 1. ledna 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 107/2021 Sb. rozeslána 30. června 2021
Účinnost od: 1. července 2021 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 106/2021 Sb. rozeslána 30. června 2021
Účinnost od: 1. července 2022
Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
Účinnost od: 1. července 2021
Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadu epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast realitního zprostředkování a o změně zákona č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2021 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 105/2021 Sb. rozeslána 30. června 2021
Účinnost od: 30. června 2021
Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2020
Účinnost od: 1. července 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 291/2019 Sb., o mimořádném pracovním vízu pro státní příslušníky Ukrajiny pracující v zemědělství, potravinářství nebo lesnictví
čá. 104/2021 Sb. rozeslána 30. června 2021
Účinnost od: 1. července 2021 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
čá. 103/2021 Sb. rozeslána 30. června 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
čá. 102/2021 Sb. rozeslána 30. června 2021
Účinnost od: 1. července 2021
Vyhláška o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2021
čá. 101/2021 Sb. rozeslána 23. června 2021
Účinnost od: 23. června 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 18. května 2021 sp. zn. Pl. ÚS 97/20 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
čá. 100/2021 Sb. rozeslána 23. června 2021
Účinnost od: 1. července 2021
Vyhláška o ochraně zemědělské půdy před erozí
čá. 099/2021 Sb. rozeslána 23. června 2021
Účinnost od: 23. června 2021
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. června 2021
Účinnost od: 23. června 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. července 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 1. července 2021
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene hygienicko-epidemiologického
čá. 098/2021 Sb. rozeslána 17. června 2021
Účinnost od: 1. července 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
čá. 097/2021 Sb. rozeslána 17. června 2021
Účinnost od: 1. července 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 165/2013 Sb., o druzích ropy a skladbě ropných produktů pro skladování v nouzových zásobách ropy, o výpočtu úrovně nouzových zásob ropy, o skladovacích zařízeních a o vykazování nouzových zásob ropy
Účinnost od: 1. července 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu, ve znění nařízení vlády č. 556/2020 Sb.
čá. 096/2021 Sb. rozeslána 17. června 2021
Účinnost od: 17. června 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 18. května 2021 sp. zn. Pl. ÚS 87/20 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 364/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů, a některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, ve znění pozdějších předpisů
čá. 095/2021 Sb. rozeslána 17. června 2021
Účinnost od: 17. června 2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 17. června 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 18. května 2021 sp. zn. Pl. ÚS 23/20 ve věci návrhu na vyslovení neústavnosti § 82b odst. 3 věty třetí zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném do 31. března 2019
čá. 094/2021 Sb. rozeslána 9. června 2021
Účinnost od: 9. června 2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 1. července 2021 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů
čá. 093/2021 Sb. rozeslána 9. června 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2021 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 458/2009 Sb., kterou se stanoví denní sazba připadající na náklady spojené s výkonem trestu domácího vězení a využitím elektronického kontrolního systému a způsob jejich úhrady, ve znění vyhlášky č. 151/2016 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 456/2009 Sb., o kontrole výkonu trestu domácího vězení
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů
čá. 092/2021 Sb. rozeslána 9. června 2021
Účinnost od: 1. prosince 2021
Zákon o podpoře zahrádkářské činnosti (zahrádkářský zákon)
Účinnost od: 1. ledna 2022 s výjimkou    Účinnost do :31.12.1899
Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. srpna 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2022 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 091/2021 Sb. rozeslána 7. června 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
Účinnost od: 1. července 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
Účinnost od: 1. července 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2021
Nařízení vlády o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2020
čá. 090/2021 Sb. rozeslána 31. května 2021
Účinnost od: 1. července 2021
Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
Účinnost od: 1. července 2021
Vyhláška o vyhlášení Přírodní rezervace Kaňon Blanice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. července 2021
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Řežabinec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. července 2021
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Lochkovský profil a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
čá. 089/2021 Sb. rozeslána 26. května 2021
Účinnost od: 27. května 2021
Vyhláška o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva
Účinnost od: 1. července 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
čá. 088/2021 Sb. rozeslána 26. května 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích
čá. 087/2021 Sb. rozeslána 26. května 2021
Účinnost od: 26. května 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 27. dubna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 98/20 ve věci návrhu na zrušení částí § 284, 285 a § 289 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
čá. 086/2021 Sb. rozeslána 26. května 2021
Účinnost od: 9. června 2021
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny s hologramem „Parní lokomotiva Škoda 498 Albatros“
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška o seznamu potravin podle § 9b odst. 1 písm. c) zákona o potravinách a tabákových výrobcích
Účinnost od: 27. května 2021
Nařízení vlády o určení národního kontaktního místa pro výměnu informací o souladu poplašných a signalizačních zbraní se stanovenými technickými specifikacemi
čá. 085/2021 Sb. rozeslána 21. května 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022
Vyhláška o lesní hospodářské evidenci
čá. 084/2021 Sb. rozeslána 21. května 2021
Účinnost od: 21. května 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. září 2021
Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti se stanovením oborů vzdělání, ve kterých lze získat střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou
Účinnost od: 1. září 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu
čá. 083/2021 Sb. rozeslána 18. května 2021
Účinnost od: 19. května 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky, ve znění nařízení vlády č. 398/2015 Sb.
čá. 082/2021 Sb. rozeslána 17. května 2021
Účinnost od: 1. července 2021
Nařízení vlády o ocenění udělovaném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže
Účinnost od: 18. května 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 20. května 2021 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
čá. 081/2021 Sb. rozeslána 12. května 2021
Účinnost od: 12. května 2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 12. května 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 30. března 2021 sp. zn. Pl. ÚS 9/20 ve věci návrhu na zrušení § 9 odst. 1 věty třetí zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 296/2017 Sb.
čá. 080/2021 Sb. rozeslána 12. května 2021
Účinnost od: 1. července 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury
Účinnost od: 1. července 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 079/2021 Sb. rozeslána 7. května 2021
Účinnost od: 8. května 2021
Nařízení vlády o stanovení dalšího bonusového období kompenzačního bonusu pro rok 2021
čá. 078/2021 Sb. rozeslána 7. května 2021
Účinnost od: 26. května 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích
Účinnost od: 26. května 2021
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích
čá. 077/2021 Sb. rozeslána 7. května 2021
Účinnost od: 25. května 2021
Vyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Cheb“ po 5 000 Kč
Účinnost od: 3. června 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
čá. 076/2021 Sb. rozeslána 30. dubna 2021
Účinnost od: 30. dubna 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. dubna 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
čá. 075/2021 Sb. rozeslána 5. května 2021
Účinnost od: 1. července 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 226/2019 Sb., o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech
Účinnost od: 1. června 2021
Vyhláška o náležitostech formulářů k evidenci skutečných majitelů a o změně souvisejících vyhlášek
čá. 074/2021 Sb. rozeslána 30. dubna 2021
Účinnost od: 1. května 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 39/2012 Sb., o dispenzární péči, ve znění vyhlášky č. 318/2016 Sb.
Účinnost od: 1. května 2021
Nařízení vlády o stanovení vzoru formuláře žádosti o povolení zahraniční investice a návrhu na konzultaci
čá. 073/2021 Sb. rozeslána 30. dubna 2021
Účinnost od: 1. května 2021 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 v roce 2021
čá. 072/2021 Sb. rozeslána 27. dubna 2021
Účinnost od: 30. dubna 2021
Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2022
Účinnost od: 30. dubna 2021
Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování
čá. 071/2021 Sb. rozeslána 27. dubna 2021
Účinnost od: 12. května 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 070/2021 Sb. rozeslána 23. dubna 2021
Účinnost od: 23. dubna 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 438/2020 Sb., o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
čá. 069/2021 Sb. rozeslána 27. dubna 2021
Účinnost od: 28. dubna 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2020 Sb., o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020
Účinnost od: 26. května 2021
Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro
Účinnost od: 26. května 2021
Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích
čá. 068/2021 Sb. rozeslána 23. dubna 2021
Účinnost od: 28. dubna 2021
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021–2031, VAR %
Účinnost od: 21. dubna 2021
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021–2032, 1,75 %
čá. 067/2021 Sb. rozeslána 20. dubna 2021
Účinnost od: 20. dubna 2021
Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu
Účinnost od: 1. dubna 2021
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
Účinnost od: 21. dubna 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů
čá. 066/2021 Sb. rozeslána 14. dubna 2021
Účinnost od: 14. dubna 2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 1. července 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2017 Sb., k provedení zákona o centrální evidenci účtů
Účinnost od: 29. dubna 2021
Vyhláška o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně a expanzní zbraně a o technických požadavcích na plynové nábojky pro expanzní zbraně
čá. 065/2021 Sb. rozeslána 9. dubna 2021
Účinnost od: 10. dubna 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 10. dubna 2021
Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021
čá. 064/2021 Sb. rozeslána 8. dubna 2021
Účinnost od: 1. července 2021
Vyhláška o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích
Účinnost od: 15. dubna 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, ve znění vyhlášky č. 299/2014 Sb.
čá. 063/2021 Sb. rozeslána 6. dubna 2021
Účinnost od: 7. dubna 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 062/2021 Sb. rozeslána 8. dubna 2021
Účinnost od: 15. dubna 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů
čá. 061/2021 Sb. rozeslána 31. března 2021
Účinnost od: 31. března 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 060/2021 Sb. rozeslána 31. března 2021
Účinnost od: 1. dubna 2021
Nařízení vlády ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021
čá. 059/2021 Sb. rozeslána 31. března 2021
Účinnost od: 1. dubna 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 13. června 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. dubna 2021
Zákon o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu
Účinnost od: 1. července 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 058/2021 Sb. rozeslána 31. března 2021
Účinnost od: 22. března 2021
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2021–2027 II, CPI %
Účinnost od: 22. března 2021
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2021–2027 II, FIX %
čá. 057/2021 Sb. rozeslána 26. března 2021
Účinnost od: 27. března 2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření (č. 315)
Účinnost od: 26. března 2021    Účinnost do :12.04.2021
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 314)
čá. 056/2021 Sb. rozeslána 31. března 2021
Účinnost od: 31. března 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 31. března 2021    Účinnost do :31.12.1899
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. května 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2020 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
čá. 055/2021 Sb. rozeslána 31. března 2021
Účinnost od: 1. dubna 2021
Vyhláška o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie
Účinnost od: 1. dubna 2021
Vyhláška o energetickém auditu
čá. 054/2021 Sb. rozeslána 22. března 2021
Účinnost od: 22. března 2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 312)
čá. 053/2021 Sb. rozeslána 23. března 2021
Účinnost od: 23. března 2021
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. března 2021
Účinnost od: 20. května 2021 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
čá. 052/2021 Sb. rozeslána 19. března 2021
Účinnost od: 19. března 2021
Zákon o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19 a o změně některých dalších zákonů
čá. 051/2021 Sb. rozeslána 18. března 2021
Účinnost od: 22. března 2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 100/2021 Sb. a o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 130/2021 Sb. (č. 300)
Účinnost od: 22. března 2021    Účinnost do :12.04.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 299)
Účinnost od: 22. března 2021    Účinnost do :12.04.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 298)
Účinnost od: 20. března 2021    Účinnost do :12.04.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 297)
Účinnost od: 20. března 2021    Účinnost do :12.04.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 296)
čá. 050/2021 Sb. rozeslána 15. března 2021
Účinnost od: 16. března 2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb. (č. 292)
čá. 049/2021 Sb. rozeslána 17. března 2021
Účinnost od: 17. března 2021
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 90/2021 Sb.
Účinnost od: 1. dubna 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 048/2021 Sb. rozeslána 17. března 2021
Účinnost od: 17. března 2021    Účinnost do :20.06.2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 18. března 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2021
Vyhláška o způsobu výpočtu výše škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
čá. 047/2021 Sb. rozeslána 17. března 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů
čá. 046/2021 Sb. rozeslána 10. března 2021
Účinnost od: 10. března 2021
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v obsahu částky 35/2021 Sb.
Účinnost od: 10. března 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 26. ledna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 22/17 ve věci návrhu na zrušení části § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a § 4 odst. 9 až 11 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 10. března 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 9. února 2021 sp. zn. Pl. ÚS 106/20 ve věci návrhu na zrušení bodu I./1 usnesení vlády č. 1192, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 465/2020 Sb., bodu II usnesení vlády č. 1195, o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2, vyhlášeného pod č. 471/2020 Sb., části bodu 2 usnesení vlády č. 1196, o změně krizových opatření, vyhlášeného pod č. 472/2020 Sb., bodu I./1 usnesení vlády č. 1201, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 477/2020 Sb., bodu I./1 usnesení vlády č. 57, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 23/2021 Sb., a bodu I./1 usnesení vlády č. 78, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 31/2021 Sb.
čá. 045/2021 Sb. rozeslána 5. března 2021
Účinnost od: 8. března 2021
Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu – studenti (č. 248)
čá. 044/2021 Sb. rozeslána 5. března 2021
Účinnost od: 5. března 2021
Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
čá. 043/2021 Sb. rozeslána 3. března 2021
Účinnost od: 4. března 2021
Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu (č. 247)
čá. 042/2021 Sb. rozeslána 2. března 2021
Účinnost od: 4. března 2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 115/2021 Sb. (č. 244)
Účinnost od: 3. března 2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 116/2021 Sb. (č. 243)
Účinnost od: 2. března 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 155/2020 Sb.
čá. 041/2021 Sb. rozeslána 1. března 2021
Účinnost od: 2. března 2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb. (č. 241)
čá. 040/2021 Sb. rozeslána 28. února 2021
Účinnost od: 1. března 2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb. (č. 218)
čá. 039/2021 Sb. rozeslána 26. února 2021
Účinnost od: 1. března 2021    Účinnost do :22.03.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 217)
Účinnost od: 1. března 2021    Účinnost do :22.03.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 216)
Účinnost od: 27. února 2021    Účinnost do :12.04.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 212)
Účinnost od: 27. února 2021    Účinnost do :12.04.2021
Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu (č. 211)
Účinnost od: 27. února 2021    Účinnost do :12.04.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 210)
Účinnost od: 27. února 2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 209)
Účinnost od: 27. února 2021    Účinnost do :12.04.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 208)
Účinnost od: 27. února 2021    Účinnost do :12.04.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 207)
Účinnost od: 27. února 2021    Účinnost do :12.04.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 206)
Účinnost od: 27. února 2021    Účinnost do :12.04.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 205)
Účinnost od: 27. února 2021    Účinnost do :01.03.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 204)
Účinnost od: 27. února 2021    Účinnost do :12.04.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 203)
Účinnost od: 27. února 2021    Zrušeno : 20.03.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 202)
Účinnost od: 27. února 2021    Zrušeno : 20.03.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 201)
Účinnost od: 27. února 2021    Účinnost do :12.04.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 200)
Účinnost od: 27. února 2021    Účinnost do :12.04.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 199)
Účinnost od: 27. února 2021    Účinnost do :01.03.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 198)
Účinnost od: 27. února 2021    Účinnost do :01.03.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 197)
Účinnost od: 27. února 2021    Účinnost do :29.03.2021
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021 (č. 196)
čá. 038/2021 Sb. rozeslána 26. února 2021
Účinnost od: 27. února 2021
Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021
Účinnost od: 27. února 2021    Účinnost do :31.12.1899
Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
čá. 037/2021 Sb. rozeslána 1. března 2021
Účinnost od: 1. března 2021
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Účinnost od: 1. března 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021
čá. 036/2021 Sb. rozeslána 1. března 2021
Účinnost od: 1. února 2021
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
Účinnost od: 26. května 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 26. května 2021
Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 16. března 2021 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 035/2021 Sb. rozeslána 25. února 2021
Účinnost od: 1. března 2021 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
Účinnost od: 1. března 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb.
Účinnost od: 1. dubna 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění pozdějších předpisů
čá. 034/2021 Sb. rozeslána 23. února 2021
Účinnost od: 27. února 2021
Usnesení Poslanecké sněmovny o zrušení nouzového stavu
Účinnost od: 1. března 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 24. února 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb.
čá. 033/2021 Sb. rozeslána 23. února 2021
Účinnost od: 23. února 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 12. ledna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 21/19 ve věci návrhu na zrušení části § 16 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
čá. 032/2021 Sb. rozeslána 19. února 2021
Účinnost od: 6. března 2021 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. března 2021
Nařízení vlády o jednoznačném označení identifikujícím subjekt převádějící palnou zbraň na trvalé civilní použití
čá. 031/2021 Sb. rozeslána 19. února 2021
Účinnost od: 1. července 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu
Účinnost od: 1. dubna 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
čá. 030/2021 Sb. rozeslána 16. února 2021
Účinnost od: 17. února 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
čá. 029/2021 Sb. rozeslána 15. února 2021
Účinnost od: 16. února 2021    Účinnost do :01.03.2021
Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu (č. 167)
čá. 028/2021 Sb. rozeslána 14. února 2021
Účinnost od: 15. února 2021    Účinnost do :01.03.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 143)
Účinnost od: 15. února 2021    Účinnost do :01.03.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 141)
Účinnost od: 15. února 2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 140)
Účinnost od: 15. února 2021    Účinnost do :01.03.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 137)
Účinnost od: 15. února 2021    Účinnost do :01.03.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 136)
Účinnost od: 15. února 2021    Účinnost do :01.03.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 135)
Účinnost od: 15. února 2021    Účinnost do :01.03.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 134)
Účinnost od: 15. února 2021    Účinnost do :01.03.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 133)
Účinnost od: 15. února 2021    Účinnost do :01.03.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 132)
Účinnost od: 15. února 2021    Účinnost do :01.03.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 131)
Účinnost od: 15. února 2021    Účinnost do :01.03.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 130)
Účinnost od: 15. února 2021    Účinnost do :01.03.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 129)
Účinnost od: 15. února 2021    Účinnost do :01.03.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 128)
Účinnost od: 15. února 2021    Účinnost do :01.03.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 127)
Účinnost od: 15. února 2021    Účinnost do :01.03.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 126)
Účinnost od: 15. února 2021    Zrušeno : 27.02.2021
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů (č. 125)
čá. 027/2021 Sb. rozeslána 16. února 2021
Účinnost od: 16. února 2021    Účinnost do :20.06.2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 17. února 2021 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese
čá. 026/2021 Sb. rozeslána 11. února 2021
Účinnost od: 12. února 2021    Účinnost do :15.02.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
čá. 025/2021 Sb. rozeslána 12. února 2021
Účinnost od: 1. března 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a další související nařízení vlády
Účinnost od: 1. března 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agro-environmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 27. února 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů
čá. 024/2021 Sb. rozeslána 12. února 2021
Účinnost od: 1. března 2021
Vyhláška o tiskopisu pro uplatnění nároku na náhradu nákladů za zásah z důvodu vzniku újmy způsobené provozem vozidla
Účinnost od: 1. března 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
Účinnost od: 1. dubna 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
čá. 023/2021 Sb. rozeslána 10. února 2021
Účinnost od: 10. února 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 2. února 2021 sp. zn. Pl. ÚS 44/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 022/2021 Sb. rozeslána 8. února 2021
Účinnost od: 9. února 2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření (č. 119)
čá. 021/2021 Sb. rozeslána 9. února 2021
Účinnost od: 9. února 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 15. prosince 2020 sp. zn. Pl. ÚS 6/20 ve věci návrhu na zrušení části § 63 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
Účinnost od: 1. března 2021
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene anesteziologického
Účinnost od: 24. února 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění pozdějších předpisů
čá. 020/2021 Sb. rozeslána 9. února 2021
Účinnost od: 1. března 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod
čá. 019/2021 Sb. rozeslána 5. února 2021
Účinnost od: 5. února 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 10. 2. 2021
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021–2024, 0,00 %
Účinnost od: 6. února 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů
čá. 018/2021 Sb. rozeslána 1. února 2021
Účinnost od: 1. února 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii
čá. 017/2021 Sb. rozeslána 3. února 2021
Účinnost od: 4. února 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. června 2021 s výjimkou
Zákon o evidenci skutečných majitelů
Účinnost od: 1. ledna 2022 s výjimkou    Účinnost do :31.12.1899
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
Účinnost od: 1. ledna 2022
Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
Účinnost od: 1. května 2021 s výjimkou
Zákon o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic)
čá. 016/2021 Sb. rozeslána 28. ledna 2021
Účinnost od: 30. ledna 2021    Účinnost do :15.02.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 80)
Účinnost od: 30. ledna 2021    Účinnost do :15.02.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 79)
Účinnost od: 30. ledna 2021    Účinnost do :15.02.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 78)
čá. 015/2021 Sb. rozeslána 1. února 2021
Účinnost od: 16. února 2021
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obalech
čá. 014/2021 Sb. rozeslána 1. února 2021
Účinnost od: 1. února 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 8. prosince 2020 sp. zn. Pl. ÚS 21/20 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákona č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání
čá. 013/2021 Sb. rozeslána 29. ledna 2021
Účinnost od: 30. ledna 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních
Účinnost od: 30. ledna 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 219/2017 Sb., o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva, ničení střeliva a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice
čá. 012/2021 Sb. rozeslána 29. ledna 2021
Účinnost od: 29. ledna 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. února 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. ledna 2021
Nařízení vlády o způsobu a rozsahu ohlašování nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I a vedení evidence takových zbraní držitelem zbrojní licence
čá. 011/2021 Sb. rozeslána 22. ledna 2021
Účinnost od: 23. ledna 2021    Zrušeno : 30.01.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 57)
Účinnost od: 23. ledna 2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření (č. 56)
Účinnost od: 22. ledna 2021
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 55)
čá. 010/2021 Sb. rozeslána 20. ledna 2021
Účinnost od: 1. ledna 2021
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2021/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
Účinnost od: 1. února 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.
Účinnost od: 20. ledna 2021
Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající v součinnosti při vybudování Velkokapacitního očkovacího centra a jeho částečné obsluze
čá. 009/2021 Sb. rozeslána 18. ledna 2021
Účinnost od: 19. ledna 2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 54)
Účinnost od: 19. ledna 2021    Účinnost do :23.01.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 53)
čá. 008/2021 Sb. rozeslána 15. ledna 2021
Účinnost od: 15. ledna 2021    Účinnost do :20.06.2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 30. ledna 2021
Zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky
Účinnost od: 30. ledna 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 007/2021 Sb. rozeslána 11. ledna 2021
Účinnost od: 12. ledna 2021    Účinnost do :23.01.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 33)
čá. 006/2021 Sb. rozeslána 7. ledna 2021
Účinnost od: 11. ledna 2021    Účinnost do :23.01.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 14)
Účinnost od: 11. ledna 2021    Účinnost do :23.01.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 13)
Účinnost od: 11. ledna 2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření (č. 12)
čá. 005/2021 Sb. rozeslána 12. ledna 2021
Účinnost od: 27. ledna 2021
Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)
čá. 004/2021 Sb. rozeslána 12. ledna 2021
Účinnost od: 12. ledna 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 24. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 24/19 ve věci návrhu na zrušení § 72 odst. 1 věty třetí zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb., § 47 odst. 1 věty třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb., a § 53 odst. 1 věty třetí zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 263/2019 Sb.
čá. 003/2021 Sb. rozeslána 12. ledna 2021
Účinnost od: 12. ledna 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 10. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 33/16 ve věci návrhu na zrušení § 70 až 78 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a § 41a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 002/2021 Sb. rozeslána 7. ledna 2021
Účinnost od: 23. prosince 2020
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2021–2027, CPI %
Účinnost od: 23. prosince 2020
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2021–2027, FIX %
čá. 001/2021 Sb. rozeslána 7. ledna 2021
Účinnost od: 7. ledna 2021
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 553/2020 Sb.
Účinnost od: 22. ledna 2021
Vyhláška o stanovení vzorů průkazů průvodců a údajů v nich uvedených podle jednotlivých druhů
Účinnost od: 15. ledna 2021
Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky
Účinnost od: 15. ledna 2021
Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí
Zavřít
MENU