Sbírka předpisů 2021

čá. 067/2021 Sb. rozeslána 20. dubna 2021
Účinnost od: 20. dubna 2021
Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu
Účinnost od: 1. dubna 2021
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
Účinnost od: 21. dubna 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2005 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v příspěvkových organizacích zřízených územními samosprávnými celky, ve znění pozdějších předpisů
čá. 066/2021 Sb. rozeslána 14. dubna 2021
Účinnost od: 14. dubna 2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 1. července 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2017 Sb., k provedení zákona o centrální evidenci účtů
Účinnost od: 29. dubna 2021
Vyhláška o dovoleném výrobním provedení plynové zbraně a expanzní zbraně a o technických požadavcích na plynové nábojky pro expanzní zbraně
čá. 065/2021 Sb. rozeslána 9. dubna 2021
Účinnost od: 10. dubna 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 10. dubna 2021
Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2021
čá. 064/2021 Sb. rozeslána 8. dubna 2021
Účinnost od: 1. července 2021
Vyhláška o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích
Účinnost od: 15. dubna 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat, ve znění vyhlášky č. 299/2014 Sb.
čá. 063/2021 Sb. rozeslána 6. dubna 2021
Účinnost od: 7. dubna 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 490/2020 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 062/2021 Sb. rozeslána 8. dubna 2021
Účinnost od: 15. dubna 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 61/2011 Sb., o požadavcích na odběr vzorků, postupy a metody zkoušení osiva a sadby, ve znění pozdějších předpisů
čá. 061/2021 Sb. rozeslána 31. března 2021
Účinnost od: 31. března 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 38/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 060/2021 Sb. rozeslána 31. března 2021
Účinnost od: 1. dubna 2021
Nařízení vlády ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021
čá. 059/2021 Sb. rozeslána 31. března 2021
Účinnost od: 1. dubna 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 13. června 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. dubna 2021
Zákon o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu
Účinnost od: 1. července 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
čá. 058/2021 Sb. rozeslána 31. března 2021
Účinnost od: 22. března 2021
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2021–2027 II, CPI %
Účinnost od: 22. března 2021
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2021–2027 II, FIX %
čá. 057/2021 Sb. rozeslána 26. března 2021
Účinnost od: 27. března 2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření (č. 315)
Účinnost od: 26. března 2021    Účinnost do :12.04.2021
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 314)
čá. 056/2021 Sb. rozeslána 31. března 2021
Účinnost od: 31. března 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 31. března 2021    Účinnost do :31.12.1899
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. května 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2020 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
čá. 055/2021 Sb. rozeslána 31. března 2021
Účinnost od: 1. dubna 2021
Vyhláška o energetickém posudku a o údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie
Účinnost od: 1. dubna 2021
Vyhláška o energetickém auditu
čá. 054/2021 Sb. rozeslána 22. března 2021
Účinnost od: 22. března 2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 312)
čá. 053/2021 Sb. rozeslána 23. března 2021
Účinnost od: 24. března 2021
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. března 2021
Účinnost od: 20. května 2021 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů
čá. 052/2021 Sb. rozeslána 19. března 2021
Účinnost od: 19. března 2021
Zákon o některých dalších úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s epidemií COVID-19 a o změně některých dalších zákonů
čá. 051/2021 Sb. rozeslána 18. března 2021
Účinnost od: 22. března 2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 100/2021 Sb. a o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 130/2021 Sb. (č. 300)
Účinnost od: 22. března 2021    Účinnost do :12.04.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 299)
Účinnost od: 22. března 2021    Účinnost do :12.04.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 298)
Účinnost od: 20. března 2021    Účinnost do :12.04.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 297)
Účinnost od: 20. března 2021    Účinnost do :12.04.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 296)
čá. 050/2021 Sb. rozeslána 15. března 2021
Účinnost od: 16. března 2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb. (č. 292)
čá. 049/2021 Sb. rozeslána 17. března 2021
Účinnost od: 17. března 2021
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 90/2021 Sb.
Účinnost od: 1. dubna 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 048/2021 Sb. rozeslána 17. března 2021
Účinnost od: 17. března 2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 18. března 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2021
Vyhláška o způsobu výpočtu výše škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy
čá. 047/2021 Sb. rozeslána 17. března 2021
Účinnost od: 1. ledna 2022 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů
čá. 046/2021 Sb. rozeslána 10. března 2021
Účinnost od: 10. března 2021
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v obsahu částky 35/2021 Sb.
Účinnost od: 10. března 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 26. ledna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 22/17 ve věci návrhu na zrušení části § 70 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a § 4 odst. 9 až 11 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 10. března 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 9. února 2021 sp. zn. Pl. ÚS 106/20 ve věci návrhu na zrušení bodu I./1 usnesení vlády č. 1192, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 465/2020 Sb., bodu II usnesení vlády č. 1195, o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2, vyhlášeného pod č. 471/2020 Sb., části bodu 2 usnesení vlády č. 1196, o změně krizových opatření, vyhlášeného pod č. 472/2020 Sb., bodu I./1 usnesení vlády č. 1201, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 477/2020 Sb., bodu I./1 usnesení vlády č. 57, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 23/2021 Sb., a bodu I./1 usnesení vlády č. 78, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 31/2021 Sb.
čá. 045/2021 Sb. rozeslána 5. března 2021
Účinnost od: 8. března 2021
Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu – studenti (č. 248)
čá. 044/2021 Sb. rozeslána 5. března 2021
Účinnost od: 5. března 2021
Zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě
čá. 043/2021 Sb. rozeslána 3. března 2021
Účinnost od: 4. března 2021
Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb akutní lůžkové péče po dobu trvání nouzového stavu (č. 247)
čá. 042/2021 Sb. rozeslána 2. března 2021
Účinnost od: 4. března 2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 115/2021 Sb. (č. 244)
Účinnost od: 3. března 2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb., ve znění změny vyhlášené pod č. 116/2021 Sb. (č. 243)
Účinnost od: 2. března 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 155/2020 Sb.
čá. 041/2021 Sb. rozeslána 1. března 2021
Účinnost od: 2. března 2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb. (č. 241)
čá. 040/2021 Sb. rozeslána 28. února 2021
Účinnost od: 1. března 2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 113/2021 Sb. (č. 218)
čá. 039/2021 Sb. rozeslána 26. února 2021
Účinnost od: 1. března 2021    Účinnost do :22.03.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 217)
Účinnost od: 1. března 2021    Účinnost do :22.03.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 216)
Účinnost od: 27. února 2021    Účinnost do :12.04.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 212)
Účinnost od: 27. února 2021    Účinnost do :12.04.2021
Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu (č. 211)
Účinnost od: 27. února 2021    Účinnost do :12.04.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 210)
Účinnost od: 27. února 2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 209)
Účinnost od: 27. února 2021    Účinnost do :12.04.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 208)
Účinnost od: 27. února 2021    Účinnost do :12.04.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 207)
Účinnost od: 27. února 2021    Účinnost do :12.04.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 206)
Účinnost od: 27. února 2021    Účinnost do :12.04.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 205)
Účinnost od: 27. února 2021    Účinnost do :01.03.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 204)
Účinnost od: 27. února 2021    Účinnost do :12.04.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 203)
Účinnost od: 27. února 2021    Zrušeno : 20.03.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 202)
Účinnost od: 27. února 2021    Zrušeno : 20.03.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 201)
Účinnost od: 27. února 2021    Účinnost do :12.04.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 200)
Účinnost od: 27. února 2021    Účinnost do :12.04.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 199)
Účinnost od: 27. února 2021    Účinnost do :01.03.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 198)
Účinnost od: 27. února 2021    Účinnost do :01.03.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 197)
Účinnost od: 27. února 2021    Účinnost do :29.03.2021
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu 30 dnů od 00:00 hodin dne 27. února 2021 (č. 196)
čá. 038/2021 Sb. rozeslána 26. února 2021
Účinnost od: 27. února 2021
Zákon o kompenzačním bonusu pro rok 2021
Účinnost od: 27. února 2021    Účinnost do :31.12.1899
Zákon o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
čá. 037/2021 Sb. rozeslána 1. března 2021
Účinnost od: 1. března 2021
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Účinnost od: 1. března 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021
čá. 036/2021 Sb. rozeslána 1. března 2021
Účinnost od: 1. února 2021
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí
Účinnost od: 26. května 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 26. května 2021
Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 16. března 2021 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 035/2021 Sb. rozeslána 25. února 2021
Účinnost od: 1. března 2021 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
Účinnost od: 1. března 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb.
Účinnost od: 1. dubna 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění pozdějších předpisů
čá. 034/2021 Sb. rozeslána 23. února 2021
Účinnost od: 27. února 2021
Usnesení Poslanecké sněmovny o zrušení nouzového stavu
Účinnost od: 1. března 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 24. února 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 584/2020 Sb.
čá. 033/2021 Sb. rozeslána 23. února 2021
Účinnost od: 23. února 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 12. ledna 2021 sp. zn. Pl. ÚS 21/19 ve věci návrhu na zrušení části § 16 odst. 1 zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
čá. 032/2021 Sb. rozeslána 19. února 2021
Účinnost od: 6. března 2021 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. března 2021
Nařízení vlády o jednoznačném označení identifikujícím subjekt převádějící palnou zbraň na trvalé civilní použití
čá. 031/2021 Sb. rozeslána 19. února 2021
Účinnost od: 1. července 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu
Účinnost od: 1. dubna 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
čá. 030/2021 Sb. rozeslána 16. února 2021
Účinnost od: 17. února 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
čá. 029/2021 Sb. rozeslána 15. února 2021
Účinnost od: 16. února 2021    Účinnost do :01.03.2021
Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu (č. 167)
čá. 028/2021 Sb. rozeslána 14. února 2021
Účinnost od: 15. února 2021    Účinnost do :01.03.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 143)
Účinnost od: 15. února 2021    Účinnost do :01.03.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 141)
Účinnost od: 15. února 2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 140)
Účinnost od: 15. února 2021    Účinnost do :01.03.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 137)
Účinnost od: 15. února 2021    Účinnost do :01.03.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 136)
Účinnost od: 15. února 2021    Účinnost do :01.03.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 135)
Účinnost od: 15. února 2021    Účinnost do :01.03.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 134)
Účinnost od: 15. února 2021    Účinnost do :01.03.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 133)
Účinnost od: 15. února 2021    Účinnost do :01.03.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 132)
Účinnost od: 15. února 2021    Účinnost do :01.03.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 131)
Účinnost od: 15. února 2021    Účinnost do :01.03.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 130)
Účinnost od: 15. února 2021    Účinnost do :01.03.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 129)
Účinnost od: 15. února 2021    Účinnost do :01.03.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 128)
Účinnost od: 15. února 2021    Účinnost do :01.03.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 127)
Účinnost od: 15. února 2021    Účinnost do :01.03.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 126)
Účinnost od: 15. února 2021    Zrušeno : 27.02.2021
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 15. února 2021 na dobu 14 dnů (č. 125)
čá. 027/2021 Sb. rozeslána 16. února 2021
Účinnost od: 16. února 2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 17. února 2021 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese
čá. 026/2021 Sb. rozeslána 11. února 2021
Účinnost od: 12. února 2021    Účinnost do :15.02.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření
čá. 025/2021 Sb. rozeslána 12. února 2021
Účinnost od: 1. března 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a další související nařízení vlády
Účinnost od: 1. března 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agro-environmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 27. února 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů
čá. 024/2021 Sb. rozeslána 12. února 2021
Účinnost od: 1. března 2021
Vyhláška o tiskopisu pro uplatnění nároku na náhradu nákladů za zásah z důvodu vzniku újmy způsobené provozem vozidla
Účinnost od: 1. března 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.
Účinnost od: 1. dubna 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
čá. 023/2021 Sb. rozeslána 10. února 2021
Účinnost od: 10. února 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 2. února 2021 sp. zn. Pl. ÚS 44/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 022/2021 Sb. rozeslána 8. února 2021
Účinnost od: 9. února 2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření (č. 119)
čá. 021/2021 Sb. rozeslána 9. února 2021
Účinnost od: 9. února 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 15. prosince 2020 sp. zn. Pl. ÚS 6/20 ve věci návrhu na zrušení části § 63 odst. 1 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
Účinnost od: 1. března 2021
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene anesteziologického
Účinnost od: 24. února 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění pozdějších předpisů
čá. 020/2021 Sb. rozeslána 9. února 2021
Účinnost od: 1. března 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod
čá. 019/2021 Sb. rozeslána 5. února 2021
Účinnost od: 5. února 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 10. 2. 2021
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021–2024, 0,00 %
Účinnost od: 6. února 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů
čá. 018/2021 Sb. rozeslána 1. února 2021
Účinnost od: 1. února 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 437/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii
čá. 017/2021 Sb. rozeslána 3. února 2021
Účinnost od: 4. února 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 119/2001 Sb., kterým se stanoví pravidla pro případy souběžně probíhajících výkonů rozhodnutí, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. června 2021 s výjimkou
Zákon o evidenci skutečných majitelů
Účinnost od: 1. ledna 2022 s výjimkou    Účinnost do :31.12.1899
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
Účinnost od: 1. ledna 2022
Zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů
Účinnost od: 1. května 2021 s výjimkou
Zákon o prověřování zahraničních investic a o změně souvisejících zákonů (zákon o prověřování zahraničních investic)
čá. 016/2021 Sb. rozeslána 28. ledna 2021
Účinnost od: 30. ledna 2021    Účinnost do :15.02.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 80)
Účinnost od: 30. ledna 2021    Účinnost do :15.02.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 79)
Účinnost od: 30. ledna 2021    Účinnost do :15.02.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 78)
čá. 015/2021 Sb. rozeslána 1. února 2021
Účinnost od: 16. února 2021
Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obalech
čá. 014/2021 Sb. rozeslána 1. února 2021
Účinnost od: 1. února 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 8. prosince 2020 sp. zn. Pl. ÚS 21/20 ve věci návrhu na zrušení zákona č. 209/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákona č. 210/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání
čá. 013/2021 Sb. rozeslána 29. ledna 2021
Účinnost od: 30. ledna 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/2017 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zbraních
Účinnost od: 30. ledna 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 219/2017 Sb., o znehodnocování některých zbraní a střeliva, zhotovování řezů zbraní a střeliva, ničení střeliva a o minimálním obsahu dokumentace ve vztahu k delaboraci, znehodnocování, výrobě řezů a ničení munice
čá. 012/2021 Sb. rozeslána 29. ledna 2021
Účinnost od: 29. ledna 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. února 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku, veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. ledna 2021
Nařízení vlády o způsobu a rozsahu ohlašování nabytí nebo převodu vlastnictví ke zbrani kategorie C-I a vedení evidence takových zbraní držitelem zbrojní licence
čá. 011/2021 Sb. rozeslána 22. ledna 2021
Účinnost od: 23. ledna 2021    Zrušeno : 30.01.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 57)
Účinnost od: 23. ledna 2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření (č. 56)
Účinnost od: 22. ledna 2021
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 55)
čá. 010/2021 Sb. rozeslána 20. ledna 2021
Účinnost od: 1. ledna 2021
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2021/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů
Účinnost od: 1. února 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.
Účinnost od: 20. ledna 2021
Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající v součinnosti při vybudování Velkokapacitního očkovacího centra a jeho částečné obsluze
čá. 009/2021 Sb. rozeslána 18. ledna 2021
Účinnost od: 19. ledna 2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 54)
Účinnost od: 19. ledna 2021    Účinnost do :23.01.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 53)
čá. 008/2021 Sb. rozeslána 15. ledna 2021
Účinnost od: 15. ledna 2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 30. ledna 2021
Zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky
Účinnost od: 30. ledna 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 007/2021 Sb. rozeslána 11. ledna 2021
Účinnost od: 12. ledna 2021    Účinnost do :23.01.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 33)
čá. 006/2021 Sb. rozeslána 7. ledna 2021
Účinnost od: 11. ledna 2021    Účinnost do :23.01.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 14)
Účinnost od: 11. ledna 2021    Účinnost do :23.01.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 13)
Účinnost od: 11. ledna 2021
Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření (č. 12)
čá. 005/2021 Sb. rozeslána 12. ledna 2021
Účinnost od: 27. ledna 2021
Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů)
čá. 004/2021 Sb. rozeslána 12. ledna 2021
Účinnost od: 12. ledna 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 24. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 24/19 ve věci návrhu na zrušení § 72 odst. 1 věty třetí zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb., § 47 odst. 1 věty třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb., a § 53 odst. 1 věty třetí zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 263/2019 Sb.
čá. 003/2021 Sb. rozeslána 12. ledna 2021
Účinnost od: 12. ledna 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 10. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 33/16 ve věci návrhu na zrušení § 70 až 78 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a § 41a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 002/2021 Sb. rozeslána 7. ledna 2021
Účinnost od: 23. prosince 2020
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2021–2027, CPI %
Účinnost od: 23. prosince 2020
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2021–2027, FIX %
čá. 001/2021 Sb. rozeslána 7. ledna 2021
Účinnost od: 7. ledna 2021
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 553/2020 Sb.
Účinnost od: 22. ledna 2021
Vyhláška o stanovení vzorů průkazů průvodců a údajů v nich uvedených podle jednotlivých druhů
Účinnost od: 15. ledna 2021
Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky
Účinnost od: 15. ledna 2021
Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí
Zavřít
MENU