Sbírka předpisů 2020

čá. 021/2020 Sb. rozeslána 24. února 2020
Účinnost od: 24. února 2020
Nález Ústavního soudu ze dne 28. ledna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 23/19 ve věci návrhu na zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
čá. 020/2020 Sb. rozeslána 24. února 2020
Účinnost od: 1. března 2020
Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Šumava
čá. 019/2020 Sb. rozeslána 17. února 2020
Účinnost od: 1. března 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
čá. 018/2020 Sb. rozeslána 17. února 2020
Účinnost od: 1. července 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 3. března 2020
Zákon o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
čá. 017/2020 Sb. rozeslána 13. února 2020
Účinnost od: 14. února 2020
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020–2025, 1,25 %
čá. 016/2020 Sb. rozeslána 13. února 2020
Účinnost od: 28. února 2020
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Účinnost od: 26. února 2020
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí schválení československé ústavy a vzniku Ústavního soudu Československé republiky
Účinnost od: 15. února 2020
Vyhláška o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu
Účinnost od: 28. února 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2021 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony
čá. 015/2020 Sb. rozeslána 6. února 2020
Účinnost od: 1. března 2020 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. února 2020 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů
čá. 014/2020 Sb. rozeslána 6. února 2020
Účinnost od: 6. února 2020
Nález Ústavního soudu ze dne 17. prosince 2019 sp. zn. Pl. ÚS 31/17 ve věci návrhu na zrušení § 18 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 21. února 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů
čá. 013/2020 Sb. rozeslána 6. února 2020
Účinnost od: 6. února 2020
Nález Ústavního soudu ze dne 14. ledna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 22/19 ve věci návrhu na zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
čá. 012/2020 Sb. rozeslána 3. února 2020
Účinnost od: 1. února 2020
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dne, kdy vstupuje v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie
čá. 011/2020 Sb. rozeslána 31. ledna 2020
Účinnost od: 31. ledna 2020
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a dalších států a institucí a orgánů, které je vydávají
Účinnost od: 1. února 2020
Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče
čá. 010/2020 Sb. rozeslána 27. ledna 2020
Účinnost od: 27. ledna 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 274/2018 Sb.
Účinnost od: 27. ledna 2020
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
čá. 009/2020 Sb. rozeslána 27. ledna 2020
Účinnost od: 11. února 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. února 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 11. února 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech
Účinnost od: 1. července 2020
Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody
čá. 008/2020 Sb. rozeslána 27. ledna 2020
Účinnost od: 1. února 2020
Vyhláška o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta
Účinnost od: 1. února 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů
čá. 007/2020 Sb. rozeslána 24. ledna 2020
Účinnost od: 1. února 2020
Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů
čá. 006/2020 Sb. rozeslána 17. ledna 2020
Účinnost od: 1. ledna 2020
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2020
Účinnost od: 29. ledna 2020
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Boženy Němcové
Účinnost od: 1. července 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 225/2013 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů
čá. 005/2020 Sb. rozeslána 17. ledna 2020
Účinnost od: 1. února 2020 s výjimkou
Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
čá. 004/2020 Sb. rozeslána 14. ledna 2020
Účinnost od: 14. ledna 2020
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 361/2019 Sb. a ve vyhlášce č. 362/2019 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2020
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2020/CAU o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, Cenového předpisu 2/2020/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů a Cenového předpisu 3/2020/CAU o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití
Účinnost od: 15. ledna 2020
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 501/2005 Sb., o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty
čá. 003/2020 Sb. rozeslána 10. ledna 2020
Účinnost od: 1. ledna 2020
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 7/2019 a č. 8/2019)
Účinnost od: 10. ledna 2020
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 25. ledna 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech)
Účinnost od: 25. ledna 2020
Vyhláška o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů
Účinnost od: 25. ledna 2020
Vyhláška o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin
čá. 002/2020 Sb. rozeslána 10. ledna 2020
Účinnost od: 25. ledna 2020
Vyhláška o energetických specialistech
Účinnost od: 25. ledna 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
čá. 001/2020 Sb. rozeslána 3. ledna 2020
Účinnost od: 1. ledna 2020
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. ledna 2021 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zavřít
MENU