Sbírka předpisů 2020

čá. 248/2020 Sb. rozeslána 31. prosince 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. prosince 2020    Účinnost do :10.10.2021
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
čá. 247/2020 Sb. rozeslána 31. prosince 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky
čá. 246/2020 Sb. rozeslána 31. prosince 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
čá. 245/2020 Sb. rozeslána 31. prosince 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška o stanovení potřebné úrovně znalosti českého jazyka a rovnocenných jazykových zkouškách pro výkon tlumočnické činnosti
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
čá. 244/2020 Sb. rozeslána 31. prosince 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 166/2014 Sb., kterou se stanoví vnější označení příslušníka Vězeňské služby České republiky, prokazování příslušnosti k Vězeňské službě České republiky a zvláštní barevné provedení a označení služebních vozidel
Účinnost od: 1. ledna 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2005 Sb., kterým se stanoví katalog činností v bezpečnostních sborech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. prosince 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, ve znění zákona č. 460/2020 Sb.
čá. 243/2020 Sb. rozeslána 31. prosince 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021    Účinnost do :1.1.2022
Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2021
čá. 242/2020 Sb. rozeslána 23. prosince 2020
Účinnost od: 27. prosince 2020    Účinnost do :23.1.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1379)
Účinnost od: 4. ledna 2021    Účinnost do :23.1.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1378)
Účinnost od: 27. prosince 2020    Účinnost do :11.1.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1377)
Účinnost od: 27. prosince 2020    Zrušeno : 19.1.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1376)
Účinnost od: 27. prosince 2020    Účinnost do :23.1.2021
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1375)
Účinnost od: 24. prosince 2020
Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření (č. 1374)
Účinnost od: 23. prosince 2020    Účinnost do :23.1.2021
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 1373)
čá. 241/2020 Sb. rozeslána 31. prosince 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 387/2012 Sb., o státní autorizaci na výstavbu výrobny elektřiny
čá. 240/2020 Sb. rozeslána 31. prosince 2020
Účinnost od: 31. prosince 2020    Zrušeno : 1.1.2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu státních zástupců podle zákona č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2021    Zrušeno : 1.1.2022
Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad
Účinnost od: 1. července 2021
Zákon o náhradním výživném pro nezaopatřené dítě a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o náhradním výživném)
Účinnost od: 1. ledna 2021    Zrušeno : 1.1.2022
Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 31. prosince 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 161/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
čá. 239/2020 Sb. rozeslána 31. prosince 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury
čá. 238/2020 Sb. rozeslána 31. prosince 2020
Účinnost od: 15. ledna 2021
Vyhláška o rozsahu, formě a způsobu předávání informací pro zajištění srovnávacího nástroje
Účinnost od: 1. ledna 2021 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění vyhlášky č. 131/2019 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2021    Účinnost do :1.1.2022
Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2021 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Účinnost od: 1. ledna 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění nařízení vlády č. 308/2020 Sb.
čá. 237/2020 Sb. rozeslána 21. prosince 2020
Účinnost od: 22. prosince 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1370)
čá. 236/2020 Sb. rozeslána 23. prosince 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021    Zrušeno : 1.1.2022
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 235/2020 Sb. rozeslána 23. prosince 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021    Zrušeno : 1.1.2022
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)
Účinnost od: 23. prosince 2020
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí roku 2020 pro účely zákoníku práce
Účinnost od: 23. prosince 2020
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí 2020 pro účely zákona o zaměstnanosti
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní služby
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška, kterou se stanoví poplatky za poskytování a přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry
čá. 234/2020 Sb. rozeslána 23. prosince 2020
Účinnost od: 23. prosince 2020
Zákon o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 233/2020 Sb. rozeslána 23. prosince 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2021 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
čá. 232/2020 Sb. rozeslána 23. prosince 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021
Nařízení vlády o podmínkách poskytnutí kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny
čá. 231/2020 Sb. rozeslána 17. prosince 2020
Účinnost od: 18. prosince 2020
Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření
čá. 230/2020 Sb. rozeslána 23. prosince 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. února 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů
čá. 229/2020 Sb. rozeslána 23. prosince 2020
Účinnost od: 23. prosince 2020
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 515/2020 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene chirurgického
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene patologického
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene oftalmologického
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene dermatovenerologického
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene urologického
Účinnost od: 1. ledna 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 220/2019 Sb., o maximálním počtu žádostí o vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem podnikání, žádostí o povolení k dlouhodobému pobytu za účelem investování a žádostí o zaměstnaneckou kartu, které lze podat na zastupitelském úřadu
Účinnost od: 31. prosince 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020
čá. 228/2020 Sb. rozeslána 23. prosince 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 262/2015 Sb., o regulačním výkaznictví, ve znění vyhlášky č. 50/2017 Sb.
čá. 227/2020 Sb. rozeslána 23. prosince 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška o seznamu obecních úřadů a úřadů městských částí nebo městských obvodů, které jsou kontaktními místy veřejné správy
čá. 226/2020 Sb. rozeslána 23. prosince 2020
Účinnost od: 23. prosince 2020
Nález Ústavního soudu ze dne 3. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 10/17 ve věci návrhů na zrušení § 20z odst. 1 vět třetí a čtvrté zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 378/2015 Sb.
čá. 225/2020 Sb. rozeslána 23. prosince 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 8/2020, č. 9/2020 a č. 10/2020)
Účinnost od: 1. ledna 2021 s výjimkou    Účinnost do :1.1.2022
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2021, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2021
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 298/2014 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2021
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
Účinnost od: 1. ledna 2021
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
čá. 224/2020 Sb. rozeslána 23. prosince 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. února 2021 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 223/2020 Sb. rozeslána 23. prosince 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
Účinnost od: 1. ledna 2021 s výjimkou
Zákon o výrobcích s ukončenou životností
čá. 222/2020 Sb. rozeslána 23. prosince 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021
Zákon o odpadech
čá. 221/2020 Sb. rozeslána 18. prosince 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony v souvislosti s paušální daní
Účinnost od: 19. prosince 2020
Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti prokazování plnění kvalifikačních předpokladů pro účely pracovněprávních vztahů
Účinnost od: 18. prosince 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 220/2020 Sb. rozeslána 14. prosince 2020
Účinnost od: 16. prosince 2020
Usnesení vlády České republiky o zrušení krizových opatření (č. 1336)
Účinnost od: 21. prosince 2020    Účinnost do :24.12.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1335)
Účinnost od: 18. prosince 2020    Účinnost do :24.12.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1334)
Účinnost od: 15. prosince 2020
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření (č. 1333)
Účinnost od: 18. prosince 2020    Účinnost do :24.12.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1332)
Účinnost od: 16. prosince 2020    Zrušeno : 22.12.2020
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření (č. 1325)
čá. 219/2020 Sb. rozeslána 15. prosince 2020
Účinnost od: 15. prosince 2020
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 12. prosince 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021
Sdělení Českého statistického úřadu o zrušení sdělení o zavedení Číselníku obcí s rozšířenou působností (CISORP), Číselníku obcí s pověřeným obecním úřadem (CISPOU) a Číselníku správních obvodů hl. m. Prahy (CISSOP)
Účinnost od: 1. ledna 2021
Sdělení Českého statistického úřadu o zrušení sdělení o zavedení Číselníku obcí (CISOB) a Číselníku městských částí (CISMC)
Účinnost od: 15. prosince 2020    Účinnost do :21.3.2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
čá. 218/2020 Sb. rozeslána 17. prosince 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, zákony související s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů a zákon č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů
čá. 217/2020 Sb. rozeslána 17. prosince 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška o formulářových podáních pro daně z příjmů
čá. 216/2020 Sb. rozeslána 10. prosince 2020
Účinnost od: 10. prosince 2020
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v usnesení vlády České republiky ze dne 10. prosince 2020 č. 1295, vyhlášeném pod č. 522/2020 Sb.
Účinnost od: 11. prosince 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, ve znění zákona č. 119/2020 Sb., a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 11. prosince 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
čá. 215/2020 Sb. rozeslána 10. prosince 2020
Účinnost od: 10. prosince 2020
Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření (č. 1295)
Účinnost od: 10. prosince 2020
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 1294)
čá. 214/2020 Sb. rozeslána 11. prosince 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška o provádění adaptačně-integračních kurzů
čá. 213/2020 Sb. rozeslána 11. prosince 2020
Účinnost od: 11. prosince 2020    Účinnost do :21.3.2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška o předkládání informací zprostředkovateli finančních služeb České národní bance
Účinnost od: 1. ledna 2021
Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů (nařízení o úpravě náhrady)
čá. 212/2020 Sb. rozeslána 11. prosince 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021 s výjimkou
Vyhláška o požadavcích na pohonné hmoty a provedení některých dalších ustanovení zákona o pohonných hmotách
čá. 211/2020 Sb. rozeslána 11. prosince 2020
Účinnost od: 26. prosince 2020
Vyhláška o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy
Účinnost od: 26. prosince 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 221/2019 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách
čá. 210/2020 Sb. rozeslána 7. prosince 2020
Účinnost od: 10. prosince 2020
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření (č. 1292)
Účinnost od: 8. prosince 2020
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření (č. 1291)
Účinnost od: 9. prosince 2020    Účinnost do :13.12.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1290)
čá. 209/2020 Sb. rozeslána 9. prosince 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021    Zrušeno : 1.1.2022
Vyhláška o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného pro rok 2021
čá. 208/2020 Sb. rozeslána 7. prosince 2020
Účinnost od: 7. prosince 2020    Účinnost do :1.1.2022
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o antigenním složení očkovacích látek pro pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování pro rok 2021
čá. 207/2020 Sb. rozeslána 7. prosince 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška o odměně a náhradě hotových výdajů konzultanta přibraného pro účely trestního řízení
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška o výkonu tlumočnické a překladatelské činnosti
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých odvětví jednotlivých znaleckých oborů, jiná osvědčení o odborné způsobilosti, osvědčení vydaná profesními komorami a specializační studia pro obory a odvětví
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška o znalečném
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška o výkonu znalecké činnosti
čá. 206/2020 Sb. rozeslána 4. prosince 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 286/2012 Sb., o vnějším označení, odznacích, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel celní správy, ve znění pozdějších předpisů
čá. 205/2020 Sb. rozeslána 4. prosince 2020
Účinnost od: 1. února 2021 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 204/2020 Sb. rozeslána 30. listopadu 2020
Účinnost od: 5. prosince 2020    Účinnost do :13.12.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1264)
Účinnost od: 7. prosince 2020    Účinnost do :13.12.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1263)
Účinnost od: 3. prosince 2020    Zrušeno : 9.12.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1262)
čá. 203/2020 Sb. rozeslána 2. prosince 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021    Účinnost do :1.1.2022
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
Účinnost od: 1. ledna 2021
Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou podpory poskytované na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) pro jiné než hospodářské využití
Účinnost od: 1. ledna 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
čá. 202/2020 Sb. rozeslána 2. prosince 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 71/2013 Sb., o podmínkách pro ocenění výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, ve znění nařízení vlády č. 66/2016 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot
Účinnost od: 3. prosince 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 342/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací nebo útlumem činnosti právnických osob zabývajících se těžbou uhlí nebo uranu
čá. 201/2020 Sb. rozeslána 2. prosince 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 200/2020 Sb. rozeslána 30. listopadu 2020
Účinnost od: 30. listopadu 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, ve znění vyhlášky č. 266/2020 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
čá. 199/2020 Sb. rozeslána 27. listopadu 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2021 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
čá. 198/2020 Sb. rozeslána 27. listopadu 2020
Účinnost od: 1. ledna 2022 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 197/2020 Sb. rozeslána 23. listopadu 2020
Účinnost od: 25. listopadu 2020
Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření (č. 1226)
čá. 196/2020 Sb. rozeslána 27. listopadu 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021
Zákon o odškodnění některých obětí potlačení demonstrací k prvnímu výročí okupace Československa vojsky Svazu sovětských socialistických republik, Německé demokratické republiky, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky
Účinnost od: 1. ledna 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 195/2020 Sb. rozeslána 27. listopadu 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem
Účinnost od: 1. ledna 2021
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném
čá. 194/2020 Sb. rozeslána 20. listopadu 2020
Účinnost od: 23. listopadu 2020    Účinnost do :13.12.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření č. 1202)
Účinnost od: 23. listopadu 2020    Zrušeno : 3.12.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1201)
Účinnost od: 23. listopadu 2020    Zrušeno : 3.12.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1200)
Účinnost od: 30. listopadu 2020    Zrušeno : 7.12.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1199)
Účinnost od: 25. listopadu 2020    Účinnost do :30.11.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1198)
Účinnost od: 23. listopadu 2020    Účinnost do :25.11.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1197)
Účinnost od: 20. listopadu 2020
Usnesení vlády České republiky o změně krizových opatření (č. 1196)
Účinnost od: 20. listopadu 2020
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 1195)
čá. 193/2020 Sb. rozeslána 23. listopadu 2020
Účinnost od: 2. prosince 2020
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Adolfa Loose
Účinnost od: 1. prosince 2020 s výjimkou
Zákon o jednorázovém příspěvku důchodci v roce 2020 a o změně zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
čá. 192/2020 Sb. rozeslána 23. listopadu 2020
Účinnost od: 23. listopadu 2020    Účinnost do :21.3.2021
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 24. listopadu 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
čá. 191/2020 Sb. rozeslána 27. listopadu 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021    Účinnost do :1.1.2022
Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2021
čá. 190/2020 Sb. rozeslána 16. listopadu 2020
Účinnost od: 18. listopadu 2020    Účinnost do :21.11.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1192)
Účinnost od: 18. listopadu 2020    Účinnost do :21.11.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1191)
Účinnost od: 18. listopadu 2020    Účinnost do :21.11.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1190)
Účinnost od: 17. listopadu 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1185)
čá. 189/2020 Sb. rozeslána 13. listopadu 2020
Účinnost od: 14. listopadu 2020
Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
Účinnost od: 13. listopadu 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
čá. 188/2020 Sb. rozeslána 23. listopadu 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška o provádění opatření souvisejících se zákazem chemických zbraní
čá. 187/2020 Sb. rozeslána 23. listopadu 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky
čá. 186/2020 Sb. rozeslána 23. listopadu 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty
čá. 185/2020 Sb. rozeslána 23. listopadu 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška o formulářových podáních pro daň z nemovitých věcí
čá. 184/2020 Sb. rozeslána 23. listopadu 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška o formulářových podáních pro daň z hazardních her
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška o formulářových podáních pro daň silniční
čá. 183/2020 Sb. rozeslána 9. listopadu 2020
Účinnost od: 9. listopadu 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2, ve znění nařízení vlády č. 212/2020 Sb.
čá. 182/2020 Sb. rozeslána 2. listopadu 2020
Účinnost od: 4. listopadu 2020
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 444/2020 Sb. a krizového opatření vyhlášeného pod č. 447/2020 Sb. (č. 1142)
čá. 181/2020 Sb. rozeslána 2. listopadu 2020
Účinnost od: 3. listopadu 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2
Účinnost od: 3. listopadu 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 3. listopadu 2020    Zrušeno : 1.1.2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 2. listopadu 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí
čá. 180/2020 Sb. rozeslána 30. října 2020
Účinnost od: 4. listopadu 2020    Zrušeno : 18.11.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1116)
Účinnost od: 4. listopadu 2020    Účinnost do :21.11.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1115)
Účinnost od: 4. listopadu 2020    Účinnost do :21.11.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1114)
Účinnost od: 4. listopadu 2020    Zrušeno : 18.11.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1113)
Účinnost od: 2. listopadu 2020    Zrušeno : 18.11.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1112)
Účinnost od: 31. října 2020
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 432/2020 Sb. (č. 1111)
Účinnost od: 2. listopadu 2020    Účinnost do :21.11.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1110)
Účinnost od: 2. listopadu 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1109)
Účinnost od: 30. října 2020    Účinnost do :21.11.2020
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 1108)
čá. 179/2020 Sb. rozeslána 30. října 2020
Účinnost od: 30. října 2020 s výjimkou
Zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 30. října 2020
Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii
čá. 178/2020 Sb. rozeslána 30. října 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění
Účinnost od: 1. ledna 2021    Účinnost do :1.1.2022
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje pro účely nemocenského pojištění výše redukčních hranic pro úpravu denního vyměřovacího základu platných v roce 2021
čá. 177/2020 Sb. rozeslána 30. října 2020
Účinnost od: 30. října 2020
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Účinnost od: 31. října 2020
Vyhláška o údajích vedených v katalogu cloud computingu
čá. 176/2020 Sb. rozeslána 26. října 2020
Účinnost od: 28. října 2020    Účinnost do :4.11.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1103)
Účinnost od: 28. října 2020    Účinnost do :4.11.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1102)
čá. 175/2020 Sb. rozeslána 30. října 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti prohlašování některých kulturních památek za národní kulturní památky
čá. 174/2020 Sb. rozeslána 23. října 2020
Účinnost od: 23. října 2020
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření (č. 1085)
čá. 173/2020 Sb. rozeslána 30. října 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021    Účinnost do :1.1.2022
Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2021
čá. 172/2020 Sb. rozeslána 22. října 2020
Účinnost od: 23. října 2020    Účinnost do :4.11.2020
Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření (č. 1084)
čá. 171/2020 Sb. rozeslána 21. října 2020
Účinnost od: 22. října 2020    Účinnost do :4.11.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1080)
Účinnost od: 22. října 2020    Zrušeno : 28.10.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1079)
Účinnost od: 22. října 2020    Zrušeno : 28.10.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1078)
čá. 170/2020 Sb. rozeslána 22. října 2020
Účinnost od: 23. října 2020
Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství
Účinnost od: 1. listopadu 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 169/2020 Sb. rozeslána 19. října 2020
Účinnost od: 21. října 2020    Účinnost do :2.11.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1074)
čá. 168/2020 Sb. rozeslána 16. října 2020
Účinnost od: 23. října 2020    Účinnost do :4.11.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1051)
Účinnost od: 16. října 2020    Účinnost do :4.11.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1050)
Účinnost od: 19. října 2020    Účinnost do :4.11.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1049)
Účinnost od: 17. října 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1048)
Účinnost od: 16. října 2020    Zrušeno : 1.7.2022
Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající ve vybudování záložního zdravotnického zařízení a jeho částečné obsluze
čá. 167/2020 Sb. rozeslána 16. října 2020
Účinnost od: 17. října 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 167/2016 Sb., o příspěvku ke zmírnění sociálních dopadů souvisejících s restrukturalizací a útlumem činnosti právnických osob v insolvenci zabývajících se těžbou černého uhlí
čá. 166/2020 Sb. rozeslána 12. října 2020
Účinnost od: 14. října 2020    Zrušeno : 2.11.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1033)
Účinnost od: 12. října 2020    Účinnost do :4.11.2020
Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu - zákaz vycházení pro vybrané druhy sociálních služeb (č. 1029)
Účinnost od: 12. října 2020    Účinnost do :4.11.2020
Usnesení vlády České republiky o zabezpečení a organizaci poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu (č. 1028)
Účinnost od: 12. října 2020    Účinnost do :4.11.2020
Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování sociálních služeb a poskytování péče v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po dobu trvání nouzového stavu (č. 1027)
Účinnost od: 12. října 2020    Účinnost do :4.11.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1026)
Účinnost od: 12. října 2020    Účinnost do :4.11.2020
Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu (č. 1023)
Účinnost od: 14. října 2020    Účinnost do :2.11.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1022)
Účinnost od: 14. října 2020    Zrušeno : 22.10.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 1021)
čá. 165/2020 Sb. rozeslána 13. října 2020
Účinnost od: 13. října 2020
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (I. kolo) a ve dnech 9. a 10. října 2020 (II. kolo)
čá. 164/2020 Sb. rozeslána 13. října 2020
Účinnost od: 15. října 2020 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv, ve znění pozdějších předpisů
čá. 163/2020 Sb. rozeslána 13. října 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 425/2012 Sb., o předkládání informací penzijní společností České národní bance, ve znění vyhlášky č. 476/2017 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 162/2020 Sb. rozeslána 8. října 2020
Účinnost od: 9. října 2020    Účinnost do :26.10.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 998)
Účinnost od: 12. října 2020    Zrušeno : 14.10.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 997)
Účinnost od: 12. října 2020    Zrušeno : 14.10.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 996)
Účinnost od: 9. října 2020    Účinnost do :12.10.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 995)
Účinnost od: 12. října 2020    Zrušeno : 22.10.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 994)
čá. 161/2020 Sb. rozeslána 13. října 2020
Účinnost od: 15. října 2020
Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů
čá. 160/2020 Sb. rozeslána 6. října 2020
Účinnost od: 6. října 2020
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 33 Sídlo: Děčín konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (I. kolo)
Účinnost od: 6. října 2020
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020
Účinnost od: 21. října 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, ve znění nařízení vlády č. 251/2020 Sb.
čá. 159/2020 Sb. rozeslána 6. října 2020
Účinnost od: 1. července 2023 s výjimkou
Vyhláška o digitální technické mapě kraje
čá. 158/2020 Sb. rozeslána 30. září 2020
Účinnost od: 5. října 2020    Zrušeno : 9.10.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 958)
Účinnost od: 5. října 2020    Účinnost do :4.11.2020
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů (č. 957)
čá. 157/2020 Sb. rozeslána 30. září 2020
Účinnost od: 21. září 2020
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020–2026 V, CPI %
Účinnost od: 21. září 2020
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020–2026 V, FIX %
čá. 156/2020 Sb. rozeslána 30. září 2020
Účinnost od: 1. října 2020    Zrušeno : 1.10.2022
Nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce
Účinnost od: 1. ledna 2021
Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti
čá. 155/2020 Sb. rozeslána 25. září 2020
Účinnost od: 26. září 2020 s výjimkou
Zákon, kterým se zrušuje zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy
čá. 154/2020 Sb. rozeslána 25. září 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
Účinnost od: 26. září 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 110/2001 Sb., kterým se stanoví další vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy, ve znění nařízení vlády č. 144/2013 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2021    Účinnost do :1.1.2022
Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2021
Účinnost od: 1. ledna 2021
Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2021
Účinnost od: 1. ledna 2021    Účinnost do :1.1.2022
Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021
Účinnost od: 1. října 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 68/2015 Sb., o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku, ve znění pozdějších předpisů
čá. 153/2020 Sb. rozeslána 22. září 2020
Účinnost od: 1. října 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
čá. 152/2020 Sb. rozeslána 22. září 2020
Účinnost od: 22. září 2020
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 19. září 2020
Účinnost od: 1. října 2020
Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)
Účinnost od: 1. ledna 2021
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 06/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
Účinnost od: 6. října 2020
Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Buchlov“ po 5 000 Kč
Účinnost od: 1. října 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
čá. 151/2020 Sb. rozeslána 17. září 2020
Účinnost od: 1. října 2020
Vyhláška o stanovení rozsahu údajů a způsobu jejich zápisu do rejstříku vedeného podle zákona o podpoře sportu
Účinnost od: 30. září 2020 s výjimkou    Zrušeno : 30.9.2021
Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2021
čá. 150/2020 Sb. rozeslána 17. září 2020
Účinnost od: 1. října 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 149/2020 Sb. rozeslána 10. září 2020
Účinnost od: 10. září 2020
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 10. září 2020
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 5 Politiky územního rozvoje České republiky
Účinnost od: 25. září 2020
Nařízení vlády o mimořádném prodloužení lhůt v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
čá. 148/2020 Sb. rozeslána 4. září 2020
Účinnost od: 1. října 2020    Zrušeno : 30.6.2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 138/2020 Sb.
Účinnost od: 1. října 2020
Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu brambor
čá. 147/2020 Sb. rozeslána 4. září 2020
Účinnost od: 1. října 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2020 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2020 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. listopadu 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel, ve znění vyhlášky č. 327/2011 Sb.
čá. 146/2020 Sb. rozeslána 4. září 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění vyhlášky č. 205/2016 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2021 s výjimkou
Vyhláška o měření elektřiny
čá. 145/2020 Sb. rozeslána 31. srpna 2020
Účinnost od: 1. září 2020    Zrušeno : 1.9.2021
Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů
čá. 144/2020 Sb. rozeslána 28. srpna 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 28. srpna 2020    Účinnost do :9.10.2020
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení dnů konání hlasování zvláštním způsobem hlasování při volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu České republiky v roce 2020
čá. 143/2020 Sb. rozeslána 28. srpna 2020
Účinnost od: 1. října 2020
Vyhláška o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
čá. 142/2020 Sb. rozeslána 28. srpna 2020
Účinnost od: 1. září 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
čá. 141/2020 Sb. rozeslána 28. srpna 2020
Účinnost od: 28. srpna 2020
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 28. srpna 2020
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Dodatku č. 1 Kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 26. srpna 2020
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020–2029, 0,05 %
čá. 140/2020 Sb. rozeslána 24. srpna 2020
Účinnost od: 24. srpna 2020    Zrušeno : 17.12.2022
Zákon o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu v roce 2020
Účinnost od: 25. srpna 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
čá. 139/2020 Sb. rozeslána 20. srpna 2020
Účinnost od: 20. srpna 2020
Nález Ústavního soudu ze dne 28. července 2020 sp. zn. Pl. ÚS 24/20 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Provodov ze dne 8. ledna 2007 č. 1/2007 o stavební uzávěře
Účinnost od: 20. srpna 2020
Nález Ústavního soudu ze dne 14. července 2020 sp. zn. Pl. ÚS 25/19 ve věci návrhu na zrušení § 80 odst. 1 a 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní
čá. 138/2020 Sb. rozeslána 14. srpna 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem
Účinnost od: 1. dubna 2021 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
čá. 137/2020 Sb. rozeslána 14. srpna 2020
Účinnost od: 1. září 2020 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění
čá. 136/2020 Sb. rozeslána 11. srpna 2020
Účinnost od: 11. srpna 2020    Účinnost do :13.12.2020
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění, ve znění pozdějších předpisů
čá. 135/2020 Sb. rozeslána 11. srpna 2020
Účinnost od: 1. října 2020 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. října 2020 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 134/2020 Sb. rozeslána 6. srpna 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 15. září 2020
Zákon o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii
Účinnost od: 1. října 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. října 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 21. srpna 2020
Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 7. srpna 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
čá. 133/2020 Sb. rozeslána 31. července 2020
Účinnost od: 13. prosince 2020
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
Účinnost od: 1. srpna 2020
Vyhláška o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy a soukromoprávního systému pro využívání údajů
Účinnost od: 1. srpna 2020
Vyhláška o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech
čá. 132/2020 Sb. rozeslána 29. července 2020
Účinnost od: 29. července 2020
Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2020 sp. zn. Pl. ÚS 40/18 ve věci návrhu na zrušení § 96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 296/2017 Sb.
Účinnost od: 1. srpna 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb.
čá. 131/2020 Sb. rozeslána 22. července 2020
Účinnost od: 22. července 2020
Nález Ústavního soudu ze dne 16. června 2020 sp. zn. Pl. ÚS 4/20 ve věci návrhu na zrušení § 112 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění nálezu Ústavního soudu ze dne 4. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 15/19 vyhlášeného pod č. 54/2020 Sb.
čá. 130/2020 Sb. rozeslána 22. července 2020
Účinnost od: 1. srpna 2020
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Nebesa a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
čá. 129/2020 Sb. rozeslána 16. července 2020
Účinnost od: 16. července 2020    Účinnost do :1.1.2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění pozdějších předpisů
čá. 128/2020 Sb. rozeslána 15. července 2020
Účinnost od: 1. srpna 2020 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády
čá. 127/2020 Sb. rozeslána 15. července 2020
Účinnost od: 15. července 2020    Účinnost do :13.12.2020
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 15. července 2020
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní eurodluhopis České republiky, 2020–2027, 0,00 %
Účinnost od: 1. září 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 16. července 2020    Účinnost do :1.7.2021
Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020
čá. 126/2020 Sb. rozeslána 14. července 2020
Účinnost od: 14. července 2020    Účinnost do :1.1.2023
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 14. července 2020
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně
Účinnost od: 15. července 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin, ve znění pozdějších předpisů
čá. 125/2020 Sb. rozeslána 14. července 2020
Účinnost od: 15. července 2020    Zrušeno : 1.1.2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 95/2018 Sb.
čá. 124/2020 Sb. rozeslána 14. července 2020
Účinnost od: 15. července 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 123/2020 Sb. rozeslána 8. července 2020
Účinnost od: 8. července 2020
Nález Ústavního soudu ze dne 26. května 2020 sp. zn. Pl. ÚS 46/18 ve věci návrhu na zrušení § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
Účinnost od: 8. července 2020
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Účinnost od: 1. ledna 2021
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
čá. 122/2020 Sb. rozeslána 1. července 2020
Účinnost od: 1. července 2020
Sdělení Ministerstva financí o splnění podmínek pro zahájení používání přílohy k zákonu č. 45/2020 Sb., o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu
Účinnost od: 1. července 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
čá. 121/2020 Sb. rozeslána 1. července 2020
Účinnost od: 1. července 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití
čá. 120/2020 Sb. rozeslána 30. června 2020
Účinnost od: 1. července 2020
Nařízení vlády o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních
čá. 119/2020 Sb. rozeslána 30. června 2020
Účinnost od: 1. července 2020
Vyhláška o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020
čá. 118/2020 Sb. rozeslána 30. června 2020
Účinnost od: 1. července 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 117/2020 Sb. rozeslána 30. června 2020
Účinnost od: 1. července 2020 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, a vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů
čá. 116/2020 Sb. rozeslána 30. června 2020
Účinnost od: 1. července 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb.
čá. 115/2020 Sb. rozeslána 30. června 2020
Účinnost od: 1. července 2020
Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020
Účinnost od: 30. června 2020
Zákon o prominutí pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného některými zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2020
Zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů
čá. 114/2020 Sb. rozeslána 30. června 2020
Účinnost od: 1. července 2020 s výjimkou
Vyhláška o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu, a o postupu při jejich zaznamenávání
Účinnost od: 1. července 2020 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů
čá. 113/2020 Sb. rozeslána 30. června 2020
Účinnost od: 1. července 2020
Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území
Účinnost od: 1. července 2020
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Děvín a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. července 2020
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Čtvrtě a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
čá. 112/2020 Sb. rozeslána 30. června 2020
Účinnost od: 1. července 2020
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bystřina - Lužní potok a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
čá. 111/2020 Sb. rozeslána 24. června 2020
Účinnost od: 24. června 2020
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 20. června 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí (č. 4/2020)
Účinnost od: 24. června 2020
Sdělení Energetického regulačního úřadu o celkovém počtu odběrných míst zákazníků odebírajících elektřinu a o celkovém množství plynu spotřebovaném v České republice v roce 2019
Účinnost od: 1. července 2020
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 600. výročí vydání čtyř pražských artikulů
Účinnost od: 24. června 2020    Účinnost do :1.1.2021
Zákon, kterým se stanoví termín předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 vládě a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky
čá. 110/2020 Sb. rozeslána 26. června 2020
Účinnost od: 26. června 2020
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o dosažené kvalifikaci lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, udělovaných na území členských států Evropské unie1) a seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů, zubních lékařů, farmaceutů, všeobecných sester a porodních asistentek, udělovaných na území členských států Evropské unie
čá. 109/2020 Sb. rozeslána 26. června 2020
Účinnost od: 26. června 2020
Nález Ústavního soudu ze dne 12. května 2020 sp. zn. Pl. ÚS 47/18 ve věci návrhu na zrušení § 67 odst. 2, eventuálně § 67 a 67a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
čá. 108/2020 Sb. rozeslána 26. června 2020
Účinnost od: 30. července 2020 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony
Účinnost od: 1. října 2020 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 107/2020 Sb. rozeslána 23. června 2020
Účinnost od: 1. července 2020
Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Mladá a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
Účinnost od: 1. července 2020
Nařízení vlády o stanovení pravidel pro zařazení silničních motorových vozidel do emisních kategorií a o emisních plaketách
čá. 106/2020 Sb. rozeslána 19. června 2020
Účinnost od: 1. července 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, ve znění pozdějších předpisů
čá. 105/2020 Sb. rozeslána 19. června 2020
Účinnost od: 1. července 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství, ve znění vyhlášky č. 324/2003 Sb.
Účinnost od: 1. července 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
čá. 104/2020 Sb. rozeslána 19. června 2020
Účinnost od: 19. června 2020
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020–2026 IV, CPI %
Účinnost od: 19. června 2020
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020–2026 IV, FIX %
čá. 103/2020 Sb. rozeslána 16. června 2020
Účinnost od: 16. června 2020
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 32 Sídlo: Teplice konaných ve dnech 5. a 6. června 2020 (I. kolo) a ve dnech 12. a 13. června 2020 (II. kolo)
Účinnost od: 16. června 2020    Účinnost do :20.9.2020
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
čá. 102/2020 Sb. rozeslána 11. června 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace územních statistických jednotek (CZ-NUTS)
Účinnost od: 1. července 2020
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)
Účinnost od: 15. června 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
čá. 101/2020 Sb. rozeslána 11. června 2020
Účinnost od: 1. července 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů
čá. 100/2020 Sb. rozeslána 5. června 2020
Účinnost od: 6.června 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2), ve znění nařízení vlády č. 120/2020 Sb.
čá. 099/2020 Sb. rozeslána 4. června 2020
Účinnost od: 1. července 2020
Vyhláška o oznamování údajů obhospodařovatelem a administrátorem investičního fondu a zahraničního investičního fondu České národní bance
Účinnost od: 4. června 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 139/2020 Sb., o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
Účinnost od: 5. června 2020
Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 202/2020 Sb., kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
čá. 098/2020 Sb. rozeslána 5. června 2020
Účinnost od: 1. září 2020 s výjimkou
Vyhláška o energetické náročnosti budov
čá. 097/2020 Sb. rozeslána 2. června 2020
Účinnost od: 3. června 2020    Zrušeno : 1.1.2023
Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
Účinnost od: 3. června 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
Účinnost od: 1. ledna 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
čá. 096/2020 Sb. rozeslána 2. června 2020
Účinnost od: 17. června 2020
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Železném Brodě
Účinnost od: 1. července 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách, ve znění vyhlášky č. 317/2016 Sb.
Účinnost od: 1. července 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 60/2015 Sb., o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění pozdějších předpisů
čá. 095/2020 Sb. rozeslána 2. června 2020
Účinnost od: 1. července 2020
Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Krkonošského národního parku
čá. 094/2020 Sb. rozeslána 27. května 2020
Účinnost od: 1. června 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd
Účinnost od: 27. května 2020 s výjimkou
Zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů
čá. 093/2020 Sb. rozeslána 27. května 2020
Účinnost od: 27. května 2020
Nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 30/16 ve věci návrhů na zrušení zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů
čá. 092/2020 Sb. rozeslána 22. května 2020
Účinnost od: 22. května 2020
Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 21. dubna 2020 sp. zn. Pl. ÚS-st. 50/20 k posuzování skutečností nebo důkazů soudu dříve neznámých v řízení o povolení obnovy trestního řízení
Účinnost od: 1. července 2020
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje částka odpovídající 50 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely životního a existenčního minima a částka 50 % a 25 % průměrné měsíční mzdy v národním hospodářství pro účely státní sociální podpory
Účinnost od: 1. července 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra
čá. 091/2020 Sb. rozeslána 19. května 2020
Účinnost od: 1. července 2020
Vyhláška o způsobu stanovení rezervy na vyřazování z provozu jaderného zařízení a pracoviště III. kategorie a pracoviště IV. kategorie
Účinnost od: 19. května 2020
Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti sportu
Účinnost od: 19. května 2020
Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 v oblasti ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele
Účinnost od: 19. května 2020
Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí
čá. 090/2020 Sb. rozeslána 13. května 2020
Účinnost od: 13. května 2020    Účinnost do :20.9.2020
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 13. května 2020
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami
Účinnost od: 1. července 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov
Účinnost od: 13. května 2020
Zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky
čá. 089/2020 Sb. rozeslána 12. května 2020
Účinnost od: 12. května 2020
Nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 41/18 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Bílina č. 10/2015 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her
Účinnost od: 23. dubna 2020
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí
Účinnost od: 12. května 2020    Účinnost do :7.6.2020
Rozhodnutí prezidenta republiky, kterým se stanoví dny konání doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
čá. 088/2020 Sb. rozeslána 12. května 2020
Účinnost od: 26. května 2020
Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bečov nad Teplou“ po 5 000 Kč
Účinnost od: 1. července 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. ledna 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 087/2020 Sb. rozeslána 11. května 2020
Účinnost od: 11. května 2020 s výjimkou
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 538)
čá. 086/2020 Sb. rozeslána 7. května 2020
Účinnost od: 11. května 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 521)
čá. 085/2020 Sb. rozeslána 7. května 2020
Účinnost od: 8. května 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
čá. 084/2020 Sb. rozeslána 7. května 2020
Účinnost od: 7. května 2020
Vyhláška o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2
Účinnost od: 7. května 2020
Vyhláška o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020
čá. 083/2020 Sb. rozeslána 6. května 2020
Účinnost od: 1. června 2020 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 6. května 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
Účinnost od: 7. května 2020 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
Účinnost od: 6. května 2020
Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2
čá. 082/2020 Sb. rozeslána 4. května 2020
Účinnost od: 11. května 2020
Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření (č. 512)
Účinnost od: 11. května 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 511)
Účinnost od: 11. května 2020
Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření (č. 506)
čá. 081/2020 Sb. rozeslána 1. května 2020
Účinnost od: 11. května 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 493)
Účinnost od: 11. května 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 490)
čá. 080/2020 Sb. rozeslána 30. dubna 2020
Účinnost od: 1. května 2020    Zrušeno : 11.5.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 495)
Účinnost od: 5. května 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 492)
Účinnost od: 11. května 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 491)
Účinnost od: 30. dubna 2020    Účinnost do :18.5.2020
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 485)
Účinnost od: 30. dubna 2020
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
čá. 079/2020 Sb. rozeslána 29. dubna 2020
Účinnost od: 1. května 2020
Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020
čá. 078/2020 Sb. rozeslána 29. dubna 2020
Účinnost od: 30. dubna 2020    Účinnost do :1.1.2021
Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2021
čá. 077/2020 Sb. rozeslána 29. dubna 2020
Účinnost od: 29. dubna 2020
Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou
Účinnost od: 29. dubna 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
čá. 076/2020 Sb. rozeslána 27. dubna 2020
Účinnost od: 28. dubna 2020
Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření (č. 483)
Účinnost od: 27. dubna 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2
čá. 075/2020 Sb. rozeslána 27. dubna 2020
Účinnost od: 27. dubna 2020
Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020
čá. 074/2020 Sb. rozeslána 27. dubna 2020
Účinnost od: 27. dubna 2020
Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání
Účinnost od: 27. dubna 2020
Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
Účinnost od: 27. dubna 2020    Účinnost do :1.1.2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění zákona č. 129/2020 Sb.
Účinnost od: 27. dubna 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb.
čá. 073/2020 Sb. rozeslána 27. dubna 2020
Účinnost od: 12. května 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2020 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 072/2020 Sb. rozeslána 24. dubna 2020
Účinnost od: 27. dubna 2020    Zrušeno : 11.5.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 462)
Účinnost od: 24. dubna 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 458)
Účinnost od: 24. dubna 2020    Zrušeno : 5.6.2020
Nařízení vlády, kterým se stanoví cenové moratorium nájemného z bytů
čá. 071/2020 Sb. rozeslána 27. dubna 2020
Účinnost od: 1. května 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 344/2014 Sb.
Účinnost od: 1. května 2020    Zrušeno : 1.10.2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. května 2020
Vyhláška o žádostech podle zákona o doplňkovém penzijním spoření
čá. 070/2020 Sb. rozeslána 23. dubna 2020
Účinnost od: 24. dubna 2020    Účinnost do :28.4.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 456)
Účinnost od: 27. dubna 2020    Zrušeno : 11.5.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 455)
Účinnost od: 24. dubna 2020    Účinnost do :28.4.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 454)
Účinnost od: 27. dubna 2020    Zrušeno : 11.5.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 453)
Účinnost od: 24. dubna 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 452)
Účinnost od: 27. dubna 2020    Zrušeno : 1.5.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 443)
čá. 069/2020 Sb. rozeslána 24. dubna 2020
Účinnost od: 24. dubna 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 24. dubna 2020
Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a o změně insolvenčního zákona a občanského soudního řádu
Účinnost od: 25. dubna 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
Účinnost od: 24. dubna 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 24. dubna 2020
Zákon o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů
Účinnost od: 24. dubna 2020
Zákon o prodloužení lhůt pro konání doplňovacích voleb do Senátu
Účinnost od: 24. dubna 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 24. dubna 2020
Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu
čá. 068/2020 Sb. rozeslána 21. dubna 2020
Účinnost od: 22. dubna 2020
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020–2040, 1,50 %
čá. 067/2020 Sb. rozeslána 21. dubna 2020
Účinnost od: 21. dubna 2020
Sdělení Národní rozpočtové rady o výši dluhu sektoru veřejných institucí po odečtení rezervy peněžních prostředků při financování státního dluhu
Účinnost od: 21. dubna 2020    Účinnost do :20.9.2020
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 1. května 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 21. dubna 2020    Zrušeno : 24.6.2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
čá. 066/2020 Sb. rozeslána 17. dubna 2020
Účinnost od: 17. dubna 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 422)
Účinnost od: 20. dubna 2020
Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření (č. 421)
čá. 065/2020 Sb. rozeslána 17. dubna 2020
Účinnost od: 17. dubna 2020
Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19
čá. 064/2020 Sb. rozeslána 17. dubna 2020
Účinnost od: 17. dubna 2020
Nález Ústavního soudu ze dne 3. března 2020 sp. zn. Pl. ÚS 26/19 ve věci návrhu na zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
čá. 063/2020 Sb. rozeslána 16. dubna 2020
Účinnost od: 15. dubna 2020    Účinnost do :18.4.2022
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020–2022, 0,10 %
čá. 062/2020 Sb. rozeslána 14. dubna 2020
Účinnost od: 14. dubna 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 416)
Účinnost od: 14. dubna 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 415)
Účinnost od: 14. dubna 2020
Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2
čá. 061/2020 Sb. rozeslána 15. dubna 2020
Účinnost od: 1. května 2020
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů
Účinnost od: 27. dubna 2020    Zrušeno : 30.4.2021
Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování
Účinnost od: 15. dubna 2020    Účinnost do :4.10.2020
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky a o vyhlášení voleb do zastupitelstev krajů
čá. 060/2020 Sb. rozeslána 15. dubna 2020
Účinnost od: 1. května 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2020 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích
Účinnost od: 1. října 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 15. dubna 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 30. dubna 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
čá. 059/2020 Sb. rozeslána 14. dubna 2020
Účinnost od: 14. dubna 2020
Zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 14. dubna 2020
Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020
Účinnost od: 15. dubna 2020
Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2
čá. 058/2020 Sb. rozeslána 9. dubna 2020
Účinnost od: 9. dubna 2020    Zrušeno : 11.5.2020
Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu (č. 404)
Účinnost od: 10. dubna 2020
Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření (č. 403)
Účinnost od: 9. dubna 2020
Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 (č. 396)
čá. 057/2020 Sb. rozeslána 9. dubna 2020
Účinnost od: 9. dubna 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
Účinnost od: 9. dubna 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury, ve znění nařízení vlády č. 315/2014 Sb.
čá. 056/2020 Sb. rozeslána 6. dubna 2020
Účinnost od: 6. dubna 2020
Usnesení vlády České republiky k informování o změně krizového opatření (č. 394)
Účinnost od: 6. dubna 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 393)
Účinnost od: 7. dubna 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 388)
Účinnost od: 7. dubna 2020 s výjimkou    Zrušeno : 27.4.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 387)
čá. 055/2020 Sb. rozeslána 8. dubna 2020
Účinnost od: 1. ledna 2021
Nález Ústavního soudu ze dne 11. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 38/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 8. dubna 2020
Nález Ústavního soudu ze dne 11. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 4/17 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a některých ustanovení zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 054/2020 Sb. rozeslána 2. dubna 2020
Účinnost od: 1. května 2020
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2019 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 2. dubna 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
čá. 053/2020 Sb. rozeslána 1. dubna 2020
Účinnost od: 2. dubna 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 377)
Účinnost od: 1. dubna 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 369)
čá. 052/2020 Sb. rozeslána 31. března 2020
Účinnost od: 2. dubna 2020 po dobu trvání nouzového stavu    Zrušeno : 28.4.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 352)
čá. 051/2020 Sb. rozeslána 30. března 2020
Účinnost od: 31. března 2020    Účinnost do :13.4.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 334)
Účinnost od: 30. března 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 333)
Účinnost od: 30. března 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 332)
čá. 050/2020 Sb. rozeslána 30. března 2020
Účinnost od: 30. března 2020
Vyhláška o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii
čá. 049/2020 Sb. rozeslána 30. března 2020
Účinnost od: 31. května 2020 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu
čá. 048/2020 Sb. rozeslána 27. března 2020
Účinnost od: 27. března 2020    Zrušeno : 1.1.2023
Zákon o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu
Účinnost od: 27. března 2020
Zákon o některých úpravách v oblasti pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a důchodového pojištění v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
Účinnost od: 27. března 2020
Zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020
Účinnost od: 27. března 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 27. března 2020
Zákon o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020
čá. 047/2020 Sb. rozeslána 26. března 2020
Účinnost od: 26. března 2020    Zrušeno : 27.4.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 310)
Účinnost od: 26. března 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 309)
Účinnost od: 26. března 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 305)
čá. 046/2020 Sb. rozeslána 26. března 2020
Účinnost od: 26. března 2020    Účinnost do :1.1.2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020
čá. 045/2020 Sb. rozeslána 23. března 2020
Účinnost od: 26. března 2020    Účinnost do :31.3.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 281)
Účinnost od: 24. března 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 280)
Účinnost od: 24. března 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 279)
Účinnost od: 24. března 2020    Zrušeno : 10.4.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 278)
Účinnost od: 23. března 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 276)
Účinnost od: 24. března 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 275)
Účinnost od: 24. března 2020    Účinnost do :7.4.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 274)
čá. 044/2020 Sb. rozeslána 23. března 2020
Účinnost od: 1. května 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 23. března 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB-T2)
čá. 043/2020 Sb. rozeslána 24. března 2020
Účinnost od: 1. května 2020 s výjimkou
Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu
Účinnost od: 1. dubna 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2021 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 8. dubna 2020
Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním
Účinnost od: 1. července 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 1. června 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. června 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
čá. 042/2020 Sb. rozeslána 19. března 2020
Účinnost od: 21. března 2020    Zrušeno : 14.4.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 267)
Účinnost od: 20. března 2020
Usnesení vlády České republiky o zrušení usnesení vlády ze dne 18. března 2020 č. 249, o přijetí krizového opatření, vyhlášeného pod č. 108/2020 Sb. (č. 266)
Účinnost od: 19. března 2020    Zrušeno : 24.3.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 264)
Účinnost od: 19. března 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 262)
čá. 041/2020 Sb. rozeslána 18. března 2020
Účinnost od: 18. března 2020
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb uveřejněném v částce 37/2020 Sb.
Účinnost od: 19. března 2020    Zrušeno : 20.3.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 249)
Účinnost od: 19. března 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 248)
Účinnost od: 19. března 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 247)
čá. 040/2020 Sb. rozeslána 17. března 2020
Účinnost od: 18. března 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 243)
Účinnost od: 17. března 2020    Účinnost do :12.4.2020
Nařízení vlády o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
čá. 039/2020 Sb. rozeslána 18. března 2020
Účinnost od: 1. dubna 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu
čá. 038/2020 Sb. rozeslána 18. března 2020
Účinnost od: 18. března 2020
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Fixní státní dluhopis České republiky, 2020–2026 III, 1,30 %
Účinnost od: 18. března 2020
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Proti-inflační státní dluhopis České republiky, 2020–2026 III, CPI %
Účinnost od: 18. března 2020
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Reinvestiční státní dluhopis České republiky, 2020–2026 III, FIX %
čá. 037/2020 Sb. rozeslána 16. března 2020
Účinnost od: 16. března 2020
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 214, vyhlášeném pod č. 84/2020 Sb., a v usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 220, vyhlášeném pod č. 90/2020 Sb.
Účinnost od: 16. března 2020    Zrušeno : 24.3.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 241)
Účinnost od: 16. března 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 240)
Účinnost od: 16. března 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 239)
Účinnost od: 16. března 2020    Zrušeno : 24.3.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 238)
čá. 036/2020 Sb. rozeslána 17. března 2020
Účinnost od: 17. března 2020
Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 14. března 2020
Účinnost od: 29. ledna 2020
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenového předpisu č. 4/2020/CAU, o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití, a cenového rozhodnutí č. 5/2020/CAU, kterým se stanoví seznam ATC skupin s příslušnou cestou podání, jejichž cena původce nepodléhá cenové regulaci
Účinnost od: 17. března 2020    Účinnost do :21.6.2020
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 17. března 2020    Účinnost do :21.6.2020
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 17. března 2020    Účinnost do :1.1.2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
čá. 035/2020 Sb. rozeslána 15. března 2020
Účinnost od: 16. března 2020
Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu (č. 220)
Účinnost od: 17. března 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 219)
Účinnost od: 16. března 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 218)
Účinnost od: 16. března 2020    Zrušeno : 24.3.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 217)
Účinnost od: 16. března 2020    Zrušeno : 24.3.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 216)
Účinnost od: 16. března 2020    Zrušeno : 24.3.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 215)
Účinnost od: 16. března 2020    Zrušeno : 24.3.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 214)
čá. 034/2020 Sb. rozeslána 15. března 2020
Účinnost od: 15. března 2020
Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2
čá. 033/2020 Sb. rozeslána 14. března 2020
Účinnost od: 14. března 2020    Zrušeno : 24.3.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 211)
čá. 032/2020 Sb. rozeslána 13. března 2020
Účinnost od: 13. března 2020    Účinnost do :31.3.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 209)
Účinnost od: 14. března 2020    Zrušeno : 27.4.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 208)
Účinnost od: 13. března 2020    Zrušeno : 11.5.2020
Usnesení vlády České republiky o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu (č. 207)
Účinnost od: 13. března 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 205)
Účinnost od: 14. března 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 204)
Účinnost od: 16. března 2020    Účinnost do :31.3.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 203)
Účinnost od: 13. března 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin
čá. 031/2020 Sb. rozeslána 12. března 2020
Účinnost od: 13. března 2020    Zrušeno : 20.4.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 201)
Účinnost od: 14. března 2020    Zrušeno : 11.5.2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 200)
Účinnost od: 13. března 2020 od 6:00 hod
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 199)
Účinnost od: 14. března 2020
Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření (č. 198)
Účinnost od: 14. března 2020
Usnesení vlády České republiky o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky (č. 197)
čá. 030/2020 Sb. rozeslána 12. března 2020
Účinnost od: 12. března 2020, ve 14.00 hodin    Účinnost do :12.4.2020
Usnesení vlády České republiky o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů (č. 194)
čá. 029/2020 Sb. rozeslána 12. března 2020
Účinnost od: 27. března 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, ve znění vyhlášky č. 83/2017 Sb.
čá. 028/2020 Sb. rozeslána 12. března 2020
Účinnost od: 1. ledna 2020
Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG
Účinnost od: 4. března 2020
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 03/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
Účinnost od: 12. března 2020
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020–2031, 1,20 %
čá. 027/2020 Sb. rozeslána 5. března 2020
Účinnost od: 15. března 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 29/2016 Sb., o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů, a další související nařízení vlády
čá. 026/2020 Sb. rozeslána 5. března 2020
Účinnost od: 1. března 2020
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020
Účinnost od: 1. července 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách), ve znění nařízení vlády č. 91/2019 Sb.
Účinnost od: 1. dubna 2020    Účinnost do :1.4.2022
Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
čá. 025/2020 Sb. rozeslána 5. března 2020
Účinnost od: 15. března 2020    Zrušeno : 1.7.2023
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. března 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát
čá. 024/2020 Sb. rozeslána 28. února 2020
Účinnost od: 28. února 2020
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v částce 23/2020 Sb.
Účinnost od: 1. března 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. dubna 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. března 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 112/2019 Sb., o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů a sociálních, smíšených a dostupných domů
čá. 023/2020 Sb. rozeslána 26. února 2020
Účinnost od: 26. února 2020
Nález Ústavního soudu ze dne 4. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 15/19 ve věci návrhu na zrušení § 112 odst. 2 věty první zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Účinnost od: 1. března 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 329/2019 Sb., o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb
čá. 022/2020 Sb. rozeslána 26. února 2020
Účinnost od: 1. dubna 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2021
Zákon o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu)
Účinnost od: 1. ledna 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2021
Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Účinnost od: 1. dubna 2020 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. července 2024 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Účinnost od: 12. března 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 12. března 2020
Zákon o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu
Účinnost od: 12. března 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů
čá. 021/2020 Sb. rozeslána 24. února 2020
Účinnost od: 24. února 2020
Nález Ústavního soudu ze dne 28. ledna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 23/19 ve věci návrhu na zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
čá. 020/2020 Sb. rozeslána 24. února 2020
Účinnost od: 1. března 2020
Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Národního parku Šumava
čá. 019/2020 Sb. rozeslána 17. února 2020
Účinnost od: 1. března 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
čá. 018/2020 Sb. rozeslána 17. února 2020
Účinnost od: 1. července 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 3. března 2020
Zákon o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)
čá. 017/2020 Sb. rozeslána 13. února 2020
Účinnost od: 14. února 2020
Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2020–2025, 1,25 %
čá. 016/2020 Sb. rozeslána 13. února 2020
Účinnost od: 28. února 2020
Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí
Účinnost od: 26. února 2020
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí schválení československé ústavy a vzniku Ústavního soudu Československé republiky
Účinnost od: 15. února 2020    Zrušeno : 1.7.2023
Vyhláška o stanovení územních obvodů zastupitelských úřadů pro účely podávání žádostí o oprávnění k pobytu
Účinnost od: 28. února 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. ledna 2021 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony
čá. 015/2020 Sb. rozeslána 6. února 2020
Účinnost od: 1. března 2020 s výjimkou
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 15. února 2020 s výjimkou
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor, ve znění pozdějších předpisů
čá. 014/2020 Sb. rozeslána 6. února 2020
Účinnost od: 6. února 2020
Nález Ústavního soudu ze dne 17. prosince 2019 sp. zn. Pl. ÚS 31/17 ve věci návrhu na zrušení § 18 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 21. února 2020
Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů
čá. 013/2020 Sb. rozeslána 6. února 2020
Účinnost od: 6. února 2020
Nález Ústavního soudu ze dne 14. ledna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 22/19 ve věci návrhu na zrušení části § 9 odst. 5 vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů
čá. 012/2020 Sb. rozeslána 3. února 2020
Účinnost od: 1. února 2020
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení dne, kdy vstupuje v platnost dohoda o podmínkách vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie
čá. 011/2020 Sb. rozeslána 31. ledna 2020
Účinnost od: 31. ledna 2020
Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj, kterým se vyhlašuje seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o formální kvalifikaci architekta udělovaných na území Evropské unie a dalších států a institucí a orgánů, které je vydávají
Účinnost od: 1. února 2020
Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování veterinární péče
čá. 010/2020 Sb. rozeslána 27. ledna 2020
Účinnost od: 27. ledna 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb., ve znění vyhlášky č. 274/2018 Sb.
Účinnost od: 27. ledna 2020    Účinnost do :29.3.2020
Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky
čá. 009/2020 Sb. rozeslána 27. ledna 2020
Účinnost od: 11. února 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 291/2003 Sb., o zákazu podávání některých látek zvířatům, jejichž produkty jsou určeny k výživě lidí, a o sledování (monitoringu) přítomnosti nepovolených látek, reziduí a látek kontaminujících, pro něž by živočišné produkty mohly být škodlivé pro zdraví lidí, u zvířat a v jejich produktech, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 1. února 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 389/2017 Sb., o stanovení výše paušálních částek nákladů veterinárních kontrol spojených s dovozem nebo vývozem, ve znění pozdějších předpisů
Účinnost od: 11. února 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 295/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o krmivech
Účinnost od: 1. července 2020
Nařízení vlády o stanovení jednotkové výše poplatku za přírodní minerální vodu odebíranou ze zdroje přírodní minerální vody
čá. 008/2020 Sb. rozeslána 27. ledna 2020
Účinnost od: 1. února 2020
Vyhláška o požadavcích na mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta
Účinnost od: 1. února 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění pozdějších předpisů
čá. 007/2020 Sb. rozeslána 24. ledna 2020
Účinnost od: 1. února 2020
Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů
čá. 006/2020 Sb. rozeslána 17. ledna 2020
Účinnost od: 1. ledna 2020    Účinnost do :1.1.2021
Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2020, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2020
Účinnost od: 29. ledna 2020
Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí narození Boženy Němcové
Účinnost od: 1. července 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 225/2013 Sb., kterou se stanoví vzory formulářů a jazyky členských států Evropské unie používané v přeshraničních případech poskytnutí peněžité pomoci obětem trestných činů
čá. 005/2020 Sb. rozeslána 17. ledna 2020
Účinnost od: 1. února 2020 s výjimkou
Zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů
čá. 004/2020 Sb. rozeslána 14. ledna 2020
Účinnost od: 14. ledna 2020
Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 361/2019 Sb. a ve vyhlášce č. 362/2019 Sb.
Účinnost od: 1. ledna 2020
Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2020/CAU o regulaci cen léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely, Cenového předpisu 2/2020/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů a Cenového předpisu 3/2020/CAU o regulaci cen individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití
Účinnost od: 15. ledna 2020
Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška č. 501/2005 Sb., o vymezení nákladů provozovatele dráhy spojených s provozováním a zajišťováním provozuschopnosti, modernizace a rozvoje železniční dopravní cesty
čá. 003/2020 Sb. rozeslána 10. ledna 2020
Účinnost od: 1. ledna 2020
Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí (č. 7/2019 a č. 8/2019)
Účinnost od: 10. ledna 2020    Účinnost do :21.6.2020
Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce
Účinnost od: 25. ledna 2020
Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 227/2008 Sb., kterou se stanoví výše paušální částky nákladů dodatečné kontroly, nákladů vynaložených na ověření souladu se specifikacemi a nákladů vzniklých příslušným orgánům v souvislosti se vstupem nebo dovozem potravin a surovin ze třetích zemí (vyhláška o paušálních nákladech)
Účinnost od: 25. ledna 2020
Vyhláška o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů
Účinnost od: 25. ledna 2020
Vyhláška o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin
čá. 002/2020 Sb. rozeslána 10. ledna 2020
Účinnost od: 25. ledna 2020
Vyhláška o energetických specialistech
Účinnost od: 25. ledna 2020
Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
čá. 001/2020 Sb. rozeslána 3. ledna 2020
Účinnost od: 1. ledna 2020    Účinnost do :1.1.2021
Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
Účinnost od: 1. ledna 2021 s výjimkou
Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zavřít
MENU